Strona Główna

http://learn.wordpress.com/

Lista ciekawych ksiąg, przekładów, tłumaczeń, apokryfów.

Uprzedzam nie wszystkie linki działają.

https://basileia785.wordpress.com/blog/

https://basileia785.wordpress.com/blog/


  1. Biblia Gdańska / Biblia Króla Jakuba / Biblia Brzeska  / Biblia  Poznańska / Biblia Paulistów / Biblia Poznańska / Biblia Tysiąclecia / Biblia LubelskaBiblia Mesjańska / Biblia Warszawska / Biblia Warszawsko-Praska / Biblia Łacińska WulgataBiblia Grecka Septuaginta LXX

Artykuły Własne:

Artykuł Główny

12 Plemion Izraela

Prawo I Administracja Boża

Apokryfy I Księgi Pozabiblijne

Septuaginta Kontra Kodeks Leningracki

Historia Biblii Oraz Języka Judejczyków

Kronika Przedpotopowa – Od Adama Do Noego

Pawłościaństwo – Paweł Łukasz Marek

W Przygotowaniu

List Pawła Do Efezjan – Analiza Własna

Odrzucone Narody Abrahama – Ismael Ezaw Dan

W Obronie Ksiąg Prorockich

Prawdziwa Postać Syna Bożego

 

 

Apokryfy Oraz Inne Publikacje

Justyn Męczennik – Dialog Z Tryfonem (Try)

Wedy Słowiańsko-Aryjskie (Wed)

Historia I Mądrość Achikara Asyryjczyka (Akr)

Księga Syracha (Syr)

Grecka Księga Daniela LXX

Diatessaron (Dt)

Ody Salomona (Od)

Listy Piłata (Płt)

1 Księga Adama I Ewy (1 Adm)

2 Księga Adam I Ewy (2 Adm)

Apokalipsa Ezdrasza (7 Ezd)

Testament Abrahama (Abr)

Męczeństwo Izajasza (Izs 1-5)

Wniebowzięcie Izajasza (Izs 6-11)

Wniebowzięcie Mojżesza (Moj)

Żywoty Proroków (Pr)

1 Księga Henocha (1 Hen)

2 Księga Henocha (2 Hen)

3 Księga Henocha (3 Hen)

1 Księga Machabejska (1 Mch)

2 Księga Machabejska (2 Mch)

3 Księga Machabejska (3 Mch)

4 Księga Machabejska (4 Mch)

5 Księga Machabejska (5 Mch)

1 Księga Barucha (1 Bar)

2 Księga Barucha (2 Bar)

3 Księga Barucha (3 Bar)

4 Księga Barucha (4 Bar)  

Księga Tobiasza (Tb)

Księga Judyty (Jdt)

Józef I Asenet (Asn)

Księga Mądrości (Mdr)

List Barnaby (Br)

List Apostołów (Aps)

Didache (Di)

Księga Pieśni (Pi)

Księga Eliasza (Eli) 

Księga Jaszera cz. I (Jas)

Księga Jaszera cz. II (Jas)

Księga Jubileuszów (Jub) 

1 i 2 List Klemensa Rzymskiego Do Koryntian (1 Kl / 2 Kl)

3 List Pawła Do Koryntian (3 Kor)

List Do Diogneta (Dio)

Testamenty Dwunastu Patriarchów (Pat)

Antoni Tronina – Księga Psalmów Dawida Według Greckiej Septuaginta LXX (Ps)

Psalmy Apokryficzne (Ps 151-161)

Księga Psalmów Salomona (Sal)

Pasterz Hermasa (Her)

List Arysteasza Do Filokratesa (Ary) |

List Polikarpa Do Filipian (Fil)

Ewangelia Nikodema (Nk)

Ewangelia Tomasza (Tom)

Księga Sedracha (Sdr) 

Dzieje Piotra (Ptr)

Listy Ignacego Z Antiochi (Ig)

3 Księga Ezdrasza (3 Ezd)

4 Księga Ezdrasza (4 Ezd)

Apokryfy Oraz Inne Opisy

4 Ezdrasza – Amatorskie tłumaczenie na podstawie KJV z roku 1611 oraz Biblii J. Wujka.

Polikarp był uczniem rybaka Jana Apostoła.

Ewangelia Nikodema inaczej Akta Piłata oraz 3 różne wersje ”Wstąpienie Chrystusa Do Otchłani”a inaczej

Apokalipsa Eliasza – Wersja Koptyjska po angielsku i Hebrajska po polsku, planowane przetłumaczenie koptyjskiej wersji

Planowane przetłumaczenie 2, 3, 4 Księgi Barucha

List Arysteasza czyli Legenda o powstaniu natchnionego przez Boga przekładu Starego Przymierza –  Greckiej Septuaginty LXX.