Apokryfy, czy rzeczywiście je należy unikać?

Apokryf – (gr. ἀπόκρυφος, ápókryphos – ukryty, tajemny)[1] – określenie używane obecnie głównie w kontekście ksiąg o zabarwieniu religijnym z okresu przełomu naszej ery, które Kościół uważa za nienatchnione, w szczególności to księgi niewchodzące w skład Biblii. Apokryfami określano pisma, które nie zostały przyjęte do kanonu pism świętych, czyli będące niejako w pewnej opozycji do kanonu. W tym sensie stosuje się też termin pseudoepigraf.

Apokryfy (pseudoepigrafy) dzielą się na różne grupy w zależności od przyjętego kryterium: według gatunków literackich, autorstwa przypisanego twórcy, pochodzenia (judaistyczne, hellenistyczne), odniesienia do danego nurtu religijnego (judeochrześcijańskie, gnostyckie) i wiele innych. Najczęstszym kryterium stosowanym przy podziale apokryfów jest ich przynależność do danego gatunku literackiego, po uprzednim odniesieniu do Starego lub Nowego Testamentu.

To na tyle jeśli chodzi o encyklopedię 🙂

Wielu z was pewnie słyszało o zaginionych apokryfach, które ma ”ukrywać Kościół”

Niestety ale na świat wyjawiane są głównie fałszywe pisma, najczęściej gnostyckie (okultystyczne) niemające nic wspólnego z uczniami Chrystusa jak: Ewangelia (Judasza, Marii Magdaleny, Filipa, Piotra, Tomasza, Macieja, Bartłomieja, Barnaby)

Poniżej podam spis ciekawych pism oraz ich krótki opis: (zielonym kolorem zaznaczyłem księgi warte uwagi)

Radzę nie sugerować się nazwami tych dzieł czy opiniami na ich temat. Najważniejsza jest treść, czy jest zgodna z resztą Biblii. Mimo wszystko należy zachować ostrożność czytając owe księgi:

Czy zawierają słowo Boże?

Czy głoszą zbawienie z uczynków czy wiary?

Czy głoszą Królestwo Boże na ziemi?

Czy głoszą (mówią/piszą) cokolwiek o 10 ”zaginionych” plemionach Izraela.

Czy istnieją wersje w języku greckim ?

Czy ich wiek datuje się przed narodzeniem Syna Bożego?

Zbiór zaczerpnięty z badań własnych oraz:

http://zbawienie.forumotion.com/t54-ksiegi-pozabiblijne

oraz Wikipedii 🙂

Nowy Testament / Chrześcijańskie Pisma Greckie:

Ewangelia Nikodema/Akta Piłata; (Nk) | bardzo ciekawe źródło współgrające z Ewangeliami wybielające Piłata jednocześnie ukazujące prawdziwych sprawców ukrzyżowania Krystusa. Istnieją też trzy różne wersje ”Wstąpienie Chrystusa Do Otchłani”

List Apostołów; ciekawy List, niestety nie napisany przez apostołów.

List Barnaby; radzę uważać na ten list gdyż autor nazywa Stary Testament dziełem diabła Znajduje się na tym blogu

Listy Ignacego; na podstawie listów Pawła, którego nie widzę wśród apostołów (są to nauki ludzkie)

Listy Klemensa; jak wyżej 1 List Do Koryntian (1 Kl) oraz (2 Kl)

List Pawła do Aleksandryjczyków (Ale) nieznany list, podróbka sekty Marcjana

List Pawła do Laodycejczyków (Lao); jak wyżej

List Koryntian Do Pawła; nie sprawdzałem

3. List do Koryntian (3 Kor) jak wyżej, być może jest to autentyczny list Pawła.

Ewangelia Filipa – gnostycki śmietnik

Ewangelia Piotra – gnostycki śmietnik

Dzieje Pawła Z Tarsu (Pwł) – jak reszta rzeczy Pawłowych

Korespondencja Pawła z Tarsu z Seneką  (Sen); bardzo możliwe że jest to średniowieczny falsyfikat 14 listów.

List Polikarpa do Kościoła w Filippi. List ucznia Jana apostoła, niestety ów autor nie rozpoznał Pawła jako samozwańczego apostoła, choć możliwe że fragmenty są sfałszowane. Wszystko jest możliwe

Apokalipsa Pawła; jak reszta rzeczy związanych z Saulem z Tarsu

Apokalipsa Piotra; istnieją dwie wersje; jedna gnostycka a druga była planowana do umieszczenie w kanonie, jednakże przez fragment sugerujący piekło/tartar na nasze szczęście nie dostała się.

Ewangelia Judasza – sekciarski śmieć niewarty uwagi.

Ewangelia Andrzeja
Ewangelia Barnaby
Ewangelia Tadeusza
Ewangelia Ewy                                                                                                                                     Ewangelia Macieja 

Pasterz Hermasa (Her) – ciekawe dzieło które warto przeczytać

Ewangelia Tomasza (Tom) – moim zdaniem skrócona gnostycka przeróbka oryginału, lecz mogę się mylić.

List Do Diogneta (Dio) – ciekawy list, pozabiblijny. Diognet opisuje styl życia chrześcijan. .

List Jakuba do Kwadratusa – późny list, falsyfikat nienapisany przez Jakuba, lub rzeczywisty list niestety również sfałszowany by poprzeć np. Pawła choć dowodów brak.

Justyn Męczennik – Dialog Z Tryfonem, polecam przeczytać aby zobaczyć działania wrogów Septuaginty. Justyn wierzył w tysiącletnie Królestwo Boże na ziemi! Sam Justyn promuje własne nauki za pomocą sztucznego dialogu.

Diatessaron – autorska próba połączenia 4 ewangelii w jedną. Ciekawe pismo. Nie znalazłem polskiej wersji językowej. Dzieło poważne, będące całkiem udaną kompilacją czterech ewangelii w jeden tekst. Do dzisiaj wchodzi w skład liturgii syryjskiej. Znany jest autor – Tacjan – uczeń św. Justyna.

Legenda Agbara
Znana jako korespondencja Agbara z Jezusem. Mówi o niej Euzebiusz twierdząc, że sam tłumaczył owe listy. Agbar – król Edessy w Syrii zapraszał Jezusa i prosił o uzdrowienie, Jezus odpisał mu że nie może przybyć, ale go błogosławi za to że uwierzył nie widząc i przyśle mu jednego ze swych uczniów. Uczniem jest Tadeusz jeden z 70-ciu wspomnianych w Dziejach. Dopiero XIX – wieczne badania podważyły autentyczność tej korespondencji łącząc ją z królem panującym w latach 179-216. Korespondencja była jednak źródłem wielu legend i kolejnych apokryficznych pism, a także jednym ze źródeł wiary edesseńczyków.

List Lentulusa do senatu rzymskiego
Utwór nie będący ścisłym apokryfem. Pochodzi z przełomu XII i XIV wieku. Kilkadziesiąt linijek tekstu oddaje rzekomy wygląd Jezusa (stwierdza np. że nigdy nie płacze ani się nie śmieje – co z pewnością nie jest prawdą)

Listy Piłata do Heroda, Listy Piłata do Tyberiusza, Dzieje Piłata  – nie jestem pewien czy są oryginałem czy falsyfikatem

Didache (Di) – krótkie i arcyciekawe źródło napisane wcześniej od wielu dzieł chrześcijańskich pism greckich. Jest to streszczenie prawa zawartego w Ew. Mateusza i Listu Jakuba apostoła. Niestety zawarte są tam też wątki Pawłowe jak Eucharystia i posłuch wobec władz. 

Dzieje Piotra (Ptr) – opis walki Piotra z Szymonem Magiem, przerobione fragmenty przez wrogów Boga w IV w.. W usta Kefasa włożono słowa wyrwane z listów Pawła.

Listy Apoloniusza Z Tiany (Apl) – rzekome listy ”klona” Pawła z Tarsu

Dzieje Tomasza (Tms) – dzieło ze źródła gnostyckiego, podobno częściowo oczyszczone z przez chrześcijan

Hymn O Perle (Prl) – poetycki fragment powyższego

Stare Przymierze Nadal Aktualne :

List Arysteasza Do Filokratesa – ciekawy list na temat powstania Septuaginty LXX (grecki przekład dokonany w ok. 285r. p.n.e. przez 72 natchnionych pisarzy)

1,2,3 Ksiega Mekabiego (1,2,3 Mek)- trzy księgi znajdujące się w kanonie etiopskim. Nie znalazłem polskiej wersji językowej a jedynie dialekt anglojęzyczny.

Księga Estery (Est) – wraz z dodatkami warte tyle co księga Estery.

Księga Eliasza (Eli) – ciekawa księga, istnieją dwie wersja. Koptyjska mówi o człowieku bezprawia z ks. Daniela znanego jako ”Antychryst” A także mówi o dwóch świadkach z objawienie czyli Henochu i Eliaszu oraz wymarszu ludu Bożego na pustynie.

Księga Jaszera (Jas) – ciekawa księga, nie jest pewne jej natchnienie. Dzieło powstało w j. aramejskim przez masoretów Edomitów. Księga Jaszera jest najwidoczniej rabinicznym pismem (fantazją) około czasów nowożytnych i cytuje tekst masorecki.Księga Jaszera cz. I (Jas) / Księga Jaszera cz. II (Jas)

1 Księga Barucha – Była w kanonie Septuaginty. Ta księga znajduje się w Polskich katolickich przekładach Biblijnych. Do tej pory znalazłem sprzeczności ze Słowem Bożym. Księga dopełnia resztę proroctw, mówi o narodzie twardego karku a list Jeremiasza krytykuje idolatrię.  

2 Księga Barucha – zawiera list do 9,5 plemion Jakuba. Znajduje się w kanonie Syryjskim

3 Księga Barucha – Krótki dodatek do poprzedniej księgi

4 Księga Barucha – znana jako Kronika Jeremiasza. Znajduje się w kanonie etiopskim

List Jeremiasza – Znajduje się w kanonie Katolickim, Wulgacie i Septuagincie jako 6 rozdział Księgi Barucha

1 Księga Henocha (Etiopska)  (1 Hen) Absolutnie obowiązkowe dzieło. Biblia bez tej księgi jest niekompletna. Obala nauki zbawienia z wiary i wiele innych doktryn. Dopowiada wiele o zbuntowanych aniołach pod banderą Lucyfera i ich działania a także, przyczynę potopu itd. Rozdział 1 werset 9 cytowany przez Judę Apostoła . Znajduje sie w kanonie etiopskim Jedna z najstarszych ksiąg napisanych na świecie. Uważam że powinna być podzielona w BM na 5 rozdziałów jako pięcioksiąg Henocha. Lepiej by się przystało, przejrzyście ale to detal

2 Księga Henocha (Słowiańska)/Księga Tajemnic Henocha (2 Hen) – na ten czas nie ma zdania. Wydaje się być w porządku księgą, możliwe że jednak była edytowana. Henoch napisał ponoć więcej dzieł, lecz jedna pozostała w języku Etiopskich a inna w słowiańskim Etiopska może być najstarszym pismem na świecie albo i nawet pierwszym. .Ta księga jest bardzo ciekawa i ma 68 rozdziałów. W wersji którą znalazłem nie ma dodatków o Melchizedeku.

3 Księga Henocha (Hebrajska) – (3 Hen) Na ten czas ta księga mi podpada przez związki z Kabałą. Napisana podobnym stylem co Talmud

3 Księga Ezdrasza (3 Ezd) – Była w kanonie Septuaginty I Wulgaty a obecnie w kanonach prawosławnych

4 Księga Ezdrasza (4 Ezd) –  Nie mam opracowanego zdania na temat tej księgi. Znajduje się w kanonie prawosławnym, koptyjskim i Wulgacie. Zawiera podobne słowa Boga jak w innych księgach prorockich.

1 Księga Machabejska (1 Mch) – Była w kanonie Septuaginty, znajduje się w bibliach katolickich. Być może nie jest natchniona ale ukazuje spełnione proroctwo Daniela, o którym przypomina nam Zbawiciel w Ewangeli Mateusza w rodziale 24. Pozatym jest jedynym źródłem historycznym czasów Hellenistyczh i Rzymskich w Kanaanie.

2 Księga Machabejska (2 Mch) – Była w kanonie Septuaginty, jak wyżej

3 Księga Machabejska (3 Mch) – Była w kanonie Septuaginty i kanonie prawosławnym

4 Księga Machabejska (4 Mch) – Była w kanonie Septuaginty, autor nieznany

5 Księga Machabejska (5 Mch) – Typowa Kronika

Psalmy Apokryficzne (Ps 151-161) – psalm 151 umieszany był w rękopisach starożytnych. Psalmy Syryjskie (152-155) Modlitwa Manassesa (Ps 156) – Była w kanonie Septuaginty jak psalm 152/156Psalmy Z Qumran (157-161)

Modlitwa Azariasza z księgi Daniela rozdział 3 – Była w kanonie Septuaginty

Księga Psalmów Salomona – zbiór 18 psalmów przypisywanych Królowi Izraela. Na ten czas nie widzę przeszkód i nieścisłości.

Księga Syracha (Syr) – Była w kanonie Septuaginty osobiście traktuję jąk tak jak Księgi: Kaznodziei, Przysłów,

Księga Mądrości (Mdr) – Była w kanonie Septuaginty jak wyżej

Księga Tobiasza (Tb) – Była w kanonie Septuaginty

Księga Judyty (Jdt) – Była w kanonie Septuaginty, odrzuca mnie od księgi jej wątek oraz fraza ”Nabuchodonozor król Asyryjski’

Józef I Asenet (Asn) – ciekawa księga dotycząca ojca Efraima i Manasessa. Autor posługiwał się Septuagintą

Życie Adama i Ewy;

Testament Adama;

Wniebowzięcie Izajasza – Opowieść o tym jak Izajasz/Ezajasz został przepiłowany na pół wraz z późniejszymi dodatkami, rzekomymi przepowiedniami narodzin, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest dużo wzmianek że Izajasz został jednak przepiłowany (egzekucja dokonana przez króla Manassesa co złożył w ofierze swego syna Mardukowi/Belowi).

Wniebowzięcie Mojżesza (Moj) – cytowany przez Judę apostoła. Nie znalazłem polskiej wersji.

Żywoty Proroków (Pr) – ciekawa księga o prorokach

Ody Króla Salomona (Od) – dzieło chrześcijan, brak ody nr. 2

Opowiadanie Józefa Z Arymatei (Jzf) – dzieło chrześcijan

Testamenty Dwunastu Patriarchów; ciekawa księga

Historia I Mądrość Achikara Asyryjczyka (Akr) – 

Testament Hioba –

Testament Salomona – tekst Kabalistyczny.

Apokalipsa Sofoniasza;

Apokalipsa Zorobabela – dzieło rabinistyczne

Apokalipsa Sedracha – dzieło późnych chrześcijan

Objawienie Ezdrasza – dzieło chrześcijan.

Księga Pieśni (Pi) – czasem umieszczana w późnych wydaniach Septuaginty, jest to zbiór 14 pieśni. Zawiera fragmenty z Ewangelii Łukasza

Testament Abrahama (Abr) – przeróbka ”chrześcijan”

Apokalipsa Ezechiela;

Dokument Damasceński (Dms)

Wyrocznie sybillińskie.- chrześcijańska wersja ksiąg. Pochodzący z ok. 500 po Ch. zbiór różnych przepowiedni którego autorkami były „sybille” kobiety – wieszczki który często pojawiały się w historii. W zbiorze pojawiają się przepowiednie przyjścia Chrystusa.

Księga Jubileuszy (Jub) – znajduje się w kanonie etiopskim. Bardzo ciekawe dzieło dopowiadające wiele historii przed i post Potopowych.

Grecka Księga Daniela LXX –

Sądzisz że Apostołowie nie cytowali apokryfów ?

http://www.cin.org/users/james/files/deutero3.htm

Przy okazji porównaj słowa Pawła z Tarsu, Chrystusa z Nazaretu, autora księgi Syracha, Tobiasza, Mądrości Salomona:

Paweł ”apostoł” promuje Tutaj modlitwę na umór.

(1): Paweł, więzień Chrystusa Isusa, i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, (2): I do Appii, siostry, i do Archippa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w twoim domu: (3): Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Isusa Chrystusa. (4): Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich, (5): Słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Isusie, i masz do wszystkich świętych, (6): Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. (7): Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione. [Biblia Mesjańska, List do Filemona 1]

A co mówia Zbawiciel:

Mateusza 6: Mat 6:1 Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Mat 6:2 Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. Mat 6:3 Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Mat 6:4 Aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mat 6:5 A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. Mat 6:6 Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mat 6:7 A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Mat 6:8 Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. Mat 6:9 A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, Mat 6:10 Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Mat 6:11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Mat 6:12 I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; Mat 6:13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech tak się stanie.

Mat 6:14 Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz który jest w niebie. Mat 6:15 A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Mat 6:16 A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.

Mat 6:17 Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Mat 6:18 Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mat 6:19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną: Mat 6:20 Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Mat 6:21 Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje Mat 6:22 Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie.

Mat 6:23 A jeśliby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie!

Mat 6:24 Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Mat 6:25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo o będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?

Mat 6:26 Spójrzcie na ptaki na niebie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz który jest w niebie żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?

Mat 6:27 A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?

Mat 6:28 A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą.

Mat 6:29 A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.

Mat 6:30 Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?

Mat 6:31 Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?

Mat 6:32 Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

Mat 6:33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Mat 6:34 Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

Co ciekawe są to cytowania z ‘’Mądrości’’ Syracha (Biblia Poznańska)

Syr 7:

(1) Sam nie czyń nic złego, to zło cię nie spotka.

(2) Trzymaj się z dala od grzechu, to i on nie przyjdzie do ciebie.

(3) Nie zasiewaj swoich bruzd nieprawością, żebyś nie musiał zbierać jej siedmiokrotnych plonów.

(4) Nie domagaj się od Boga żadnej władzy i żadnego miejsca zaszczytnego od króla.

(5) Nie uważaj się za sprawiedliwego przed Bogiem ani za mądrego wobec króla!

(6) Nigdy nie staraj się być władcą, skoro brak ci sił do wyzbycia się grzechów. Musiałbyś wtedy zadrżeć przed kimś jeszcze większym i mimo swej uczciwości mógłbyś innych zgorszyć.

(7) Nie bierz udziału w zgromadzeniach bezbożnych, nie narażaj się na poniżenie wobec ludu całego.

(8) Nie popadaj ponownie w takie same grzechy, bo i pierwsze z nich nie ujdą ci bezkarnie.

(9) Nie mów sobie, że Bóg weźmie pod uwagę wielkość twoich darów i że Najwyższy przyjmie każdą z twoich ofiar.

(10) W modlitwie swojej nie bądź małoduszny ani zbyt oszczędny we wspieraniu ubogich.

(11) Nie lekceważ człowieka pełnego goryczy, pamiętaj zaś o Tym, który wywyższa, ale i poniża.

(12) Względem brata nie miej złych zamiarów ani względem przyjaciela twego.

(13) Czuj odrazę do wszelkiego kłamstwa i nie spodziewaj się po nim niczego dobrego.

(14) Nie mów zbyt wiele na zgromadzeniach starszych, a na modlitwie nie powtarzaj słów wciąż tych samych.

(15) Nie uchylaj się od męczących zajęć ani od pracy w polu, nakazanej przez Boga.

(16) Nie zaliczaj się nigdy do grona grzeszników i pamiętaj, że Bóg ze swym gniewem nie zwleka.

(17) Upokarzaj, jak możesz, swoją własną pychę, bo ogień i robaki karę złym wymierzą.

(18) Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze, a wiernego brata nawet za złoto z Ofiru.

(19) Nie lekceważ sobie małżonki mądrej i dobrej, bo godna miłość i dobroć jest cenniejsza od pereł.

(20) Nie wyrządzaj krzywdy wiernemu słudze ani najemnemu robotnikowi, który uczciwie pracuje.

(21) Mądrego niewolnika kochaj jak samego siebie i nie odmawiaj mu, kiedy zapragnie wolności.

(22) Jeśli masz stada, starannie ich pilnuj, a jeśli są pożyteczne, to troszcz się o nie.

(23) Jeśli masz synów, nie zaniedbuj ich wychowania i sprowadź im żony, gdy są jeszcze młodzi.

(24) Jeśli zaś masz córki, czuwaj nad ich ciałem i nie spoufalaj się za bardzo z nimi!

(25) Wydać córkę za mąż to niemałe dzieło, ale wydaj ją tylko za mądrego męża!

(26) Jeżeli masz żonę jaką chciałeś, to jej nie odrzucaj i nie obdarzaj zaufaniem żadnej odrzuconej!

(27) Z całego serca szanuj swego ojca i nigdy nie zapomnij bólu swojej matki.

(28) Pamiętaj o tym, że dali ci życie, jakże więc im odpłacisz za to, co ci uczynili?

(29) Boga się bój całym swoim sercem, a Jego kapłanom cześć oddawaj!

(30) Ze wszystkich sił kochaj twego Stwórcę i nigdy nie pogardzaj żadnym Jego sługą!

(31) Cześć oddawaj Bogu, szanuj Jego kapłanów, oddaj im to, co ich, jak jest nakazane, pierwociny, ofiary przebłagania i dar łopatek, ofiary uświęcenia i pierwociny rzeczy świętych.

(32) Do ubogiego wyciągnij rękę, żebyś otrzymał pełnię błogosławieństwa.

(33) Z każdym, kto żyje, dziel się swymi dobrami i nawet zmarłym nie odmawiaj miłości!

(34) Nie odwracaj się od płaczących, ale raczej smuć się wspólnie ze smutnymi.

(35) Nie odkładaj na później odwiedzin chorego, a zyskasz sobie za to jego miłość.

(36) Cokolwiek czynisz, pamiętaj o końcu, a nigdy nie popełnisz grzechu.

 • (Niektóre wersety są lekko kontrowersyjne, chyba że owemu kaznodziei chodziło poszanowanie dla Lewitów takich jak Mojżesz czy Aaron)
 • AD 17 – Chodzi oczywiście o symboliczny ogień gehenny oraz robaki czyli śmierć w zapomnieniu
 • AD 14 – Chrystus mówił także aby nie odprawiać żadnej mantry

Zaś Księga Tobiasza mówi nam tak:

Tob 4:1  Tego dnia przypomniał sobie Tobit o pieniądzach, które oddał na przechowanie Gabaelowi w Raga, w Medii.

Tob 4:2  I rzekł sam do siebie: Przecież modliłem się o śmierć. Czyżby nie należało przywołać syna mego Tobiasza i nie powiedzieć mu o tych pieniądzach przed moją śmiercią?

Tob 4:3  Wezwał więc syna swego Tobiasza, a gdy ten stanął przed nim, rzekł mu: Pochowaj mnie godnie. Czcij swoją matkę i nie opuszczaj jej przez wszystkie dni jej życia. Postępuj zgodnie z jej wolą i nie zasmucaj jej duszy żadnym czynem.

Tob 4:4  pomnij na nią, dziecko moje, gdyż wiele niebezpieczeństw znosiła dla ciebie w swoim żywocie, gdyś przebywał w jej łonie. A kiedy umrze, pochowaj ją obok mnie w jednym grobie.

Tob 4:5  Przez wszystkie dni swoje pamiętaj o Panu, dziecko moje, nie gódź się dobrowolnie na grzech i nie przekraczaj Jego przykazań. Postępuj sprawiedliwie przez wszystkie dni swego życia i nie wkraczaj nigdy na drogę nieprawości.

Tob 4:6  Ci bowiem, którzy kierują się prawdą, osiągną powodzenie w swych poczynaniach.

Tob 4:7  (Wszystkim, którzy pełnią sprawiedliwość, udzielaj jałmużny ze swojej majętności, a niech nie będzie skąpe oko twoje w dawaniu jałmużny. Nie odwracaj swego oblicza od żadnego ubogiego, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga.

Tob 4:8  Udzielaj jałmużny z tego, co posiadasz, odpowiednio do swej majętności. Jeżeli mało masz, nie lękaj się nawet według małej miary udzielać jałmużny.

Tob 4:9  W ten sposób zgromadzisz dla siebie wielki skarb na dzień potrzeby,

Tob 4:10  bo jałmużna wybawia od śmierci i nie dozwala wkroczyć do ciemności.

Tob 4:11  Dla wszystkich bowiem, którzy udzielają jałmużny, jest ona cenną ofiarą w obliczu Najwyższego.

Tob 4:12  Powstrzymaj się, dziecko, od wszelkiej nieczystości, a żonę staraj się pojąć przede wszystkim z rodu ojców twoich. Nie bierz żony obcej, która nie pochodzi z pokolenia twego ojca, jesteśmy bowiem synami Proroków. Wspomnij, dziecko moje, na Noego, Abrahama, Izaaka i Jakuba, pradawnych ojców naszych – wszyscy oni pojmowali żony spośród braci swych. Toteż byli błogosławieni w dzieciach swoich, a potomstwo ich posiądzie ziemię w dziedzictwie.

Tob 4:13  Teraz zaś, dziecko, kochaj braci i nie wynoś się w sercu swoim ponad swoich braci i synów, i córki swojego narodu. Nie wzbraniaj się pojąć żony spośród nich, gdyż w pysze wiele jest zepsucia i rozkładu, a lenistwo prowadzi do zubożenia i wielkiej nędzy. Lenistwo bowiem jest matką głodu.

Tob 4:14  Zapłaty [należnej] człowiekowi, który u ciebie pracuje, nie zatrzymuj u siebie, lecz uiszczaj mu ją natychmiast. A jeśli ty będziesz służył Bogu, On cię wynagrodzi. Czuwaj, dziecko, nad wszystkimi swymi poczynaniami i okaż dobre wychowanie całym swym postępowaniem.

Tob 4:15  Nie czyń nikomu tego, co tobie samemu niemiłe. Nie pij wina aż do upicia się i niech pijaństwo nie będzie ci towarzyszem na twej drodze.

Tob 4:16  Dziel się chlebem twoim ze zgłodniałym, a nagiemu szat swoich [użyczaj]. Udzielaj jałmużny ze wszystkiego, co ci zbywa, i niech oko twoje nie będzie skąpe w dawaniu.

Tob 4:17  Kładź swój chleb na grobie sprawiedliwych, a nie dawaj go grzesznikom.

Tob 4:18  Szukaj rady u każdego mędrca i nie gardź żadną pożyteczną radą.

Tob 4:19  O każdej porze wysławiaj Pana, Boga, i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby się dokonały wszystkie twoje zamierzenia i pragnienia. Żaden bowiem naród nie posiada mądrości, lecz Pan sam udziela wszelkiego dobra i według własnej woli uniża każdego tak, jak chce. A teraz, dziecko, pamiętaj o moich przykazaniach i nie usuwaj ich ze swego serca.)

Tob 4:20  Teraz zaś, dziecko, oznajmiam ci, że Gabaelowi, synowi Gabriego, w Raga w Medii, powierzyłem dziesięć talentów srebra.

Tob 4:21  Nie lękaj się, dziecko moje, tego, żeśmy zubożeli. Posiądziesz wielkie dobra, jeśli będziesz się bał Boga, wystrzegał wszelkiego grzechu i jeśli będziesz czynił to, co jest dobre przed Panem, Bogiem twoim.

Tobiasza 6:

(1) Chłopiec wyruszył w drogę wraz z aniołem, pies pobiegł także i towarzyszył im. Podróżowali we dwójkę i tak zastała ich pierwsza noc, którą spędzili nad rzeką Tygrys. 

(2) Chłopiec wszedł do rzeki Tygrys chcąc umyć sobie nogi, gdy nagle nadpłynęła ogromna ryba i chciała odgryźć chłopcu nogę; począł więc wołać.

(3) Ale anioł rzekł do chłopca: Uchwyć i trzymaj mocno rybę! Chłopiec schwycił mocno rybę i wyciągnął ją na ląd. 

(4) Wówczas rzekł do niego anioł: Rozpłataj rybę i wydobądź z niej żółć, serce i wątrobę i zachowaj je przy sobie, a wnętrzności odrzuć. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są wybornym lekarstwem. 

(5) Rozpłatawszy rybę młodzieniec odłożył razem żółć, serce i wątrobę. Następnie upiekł jedną część ryby, którą zjedli, a drugą zasoloną zachował. 

(6) Po czym podróżowali dalej razem, aż się zbliżyli do Medii. 

(7) Wówczas chłopiec zapytał anioła mówiąc: Bracie Azariaszu, jaki to lek znajduje się w sercu, wątrobie i w żółci ryby? 

(8) Odpowiedział mu: Serce i wątrobę ryby spal [i okadź dymem] mężczyznę lub kobietę opętanych przez demona lub złego ducha, a odejdzie od nich opętanie i nigdy już nie powróci do nich. 

(9) Żółcią namaść oczy człowieka, które zaszły bielmem, a skoro dmuchniesz na nie, to jest na bielmo, [oczy] zostaną uleczone. 

Wobec tej księgi stosuje się dwa argumenty:

Pierwszy argument to rzekomy rytuał odpędzania demonów za pomocą ryby, bo przecie Jezus uwalnia od demonów. Pytanie skąd więc mieli ówcześni wyganiać demony w imię Jezusa (Isusa) skoro jeszcze nie znano imienia Syna Bożego. Drugi argument to że jałmużna nie uwalnia od grzechu.

Odrzucając fałszywe doktryny słowa pochodzące od Boga stają się jasne i zrozumiałe

Nie potrzebujemy za zbawienia (od sił ciemności) (do królestwa Bożego) skomplikowanych doktryn, ale prostej biblijnej Prawdy o której mówią nawet tzw. apokryfy:

Henocha 45: 10 Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem. 11 Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.

Porównaj cytaty z listu Judy i Ks. Henocha

List Judy 1:(14) O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, (15) Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.

1 Henocha 1:9 (9) Oto przychodzi On z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników, i aby złajać każdego, za to wszystko, co przeciwko Niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy.

Jak już dałem znać nie uznaję wszystkie księgi Biblijne za natchnione. Nie oznacza to że te księgi bym wykreślił z kanonu. Zawierają one nauki błędne (własne, ludzkie) i niepoparte słowami Boga i Syna Bożego czyli Jezusa Chrystusa.

Listy Pawła (Corpus Paulinum)

Ewangelię Łukasza – uczeń Pawła

Ewangelię Marka – uczeń Pawła

Dzieje Apostolskie – dzieło Łukasza

Listy Piotra niekoniecznie musza być napisane przez Piotra. Autorem ich mógł być Marek ewangelista lub ktokolwiek inny.

Księgę Estery – jest to typowe zażydzanie Biblii. Tenże skrawek dokumenty nie była cytowany przez apostołów. Święto Purim jest oparte właśnie na Księdze Estery nie zaś na Torze. 

http://zbawienie.forumotion.com/t79-ksiega-estery-powinna-byc-usunieta-z-biblii

http://www.bibliamesjanska.com/Est/1.html

Jeżeli w danych księgach nie ma nic na temat dobrych uczynków albo o 12 Plemionach Izraela, to możemy daną księgę pominąć jako naukę ludzką

Powszechnie sądzi się że Biblia jest słowem Bożym, owszem tam jest Słowo Boga I Jego Syna poprzez proroków jak Ezechiel, Jeremiasz czy Daniel ale!:

(4): A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. [Biblia Mesjańska, Mateusza 4]

 

Ostatnia Poprawka : 08 Grudnia 2016

ARTYKUŁY WŁASNE:

 1. Artykuł Główny
 2. Dwanaście Plemion Izraela
 3. Kronika Przedpotopowa – Od Adama Do Noego
 4. Odrzucone Narody Abrahama – Ismael Ezaw Dan
 5. Prawo I Administracja Boża
 6. Pawłościaństwo – Paweł Łukasz Marek
 7. Pawłościaństwo – Analiza Listów Piotra
 8. List Pawła Do Efezjan – Analiza Własna
 9. List Pawła Do Filipian – Analiza Własna
 10. Listy Pawła Do Koryntian – Analiza Własna
 11. Prawdziwa Postać Syna Bożego
 12. Historia Biblii Oraz Języka Judejczyków
 13. Septuaginta Kontra Kodeks Leningracki
 14. Sabat
 15. W Obronie Ksiąg Prorockich
 16.  Apokryfy I Księgi Pozabiblijne

Teksty Pozabiblijne / Biblijne

Septuaginta LXX Brenton

Wedy Słowiańsko-Aryjskie (Wed)

Kronika Nestora

Germania Według Tacyta

Antoni Tronina – Księga Psalmów Dawida Według Greckiej Septuaginta LXX (Ps)


Biblia  Poznańska /

Biblia Lubelska /Biblia Warszawsko-Praska /

Apokryfy Oraz Inne Opisy

4 Ezdrasza – Amatorskie tłumaczenie na podstawie KJV z roku 1611 oraz Biblii J. Wujka.

Polikarp był uczniem rybaka Jana Apostoła.

Ewangelia Nikodema inaczej Akta Piłata oraz 3 różne wersje ”Wstąpienie Chrystusa Do Otchłani”a inaczej

Apokalipsa Eliasza – Wersja Koptyjska po angielsku i Hebrajska po polsku, planowane przetłumaczenie koptyjskiej wersji

Planowane przetłumaczenie 2, 3, 4 Księgi Barucha

List Arysteasza czyli Legenda o powstaniu natchnionego przez Boga przekładu Starego Przymierza –  Greckiej Septuaginty LXX.

http://learn.wordpress.com/

Lista ciekawych ksiąg, przekładów, tłumaczeń, apokryfów.

Uprzedzam nie wszystkie linki działają.

https://basileia785.wordpress.com/blog/

https://basileia785.wordpress.com/blog/