Księga Kodeksu Gminnego (Kd)


Zasada Społeczność ( hebrajski : סרך היחד , Serech pochodzi haYahad ), który jest wyznaczony 1QS i była wcześniej nazywana Podręcznika dyscypliny , jest jednym z pierwszych zwojów być odkryte niedaleko Khirbet (ruiny) Qumran , zwoje znalezione w jedenaście jaskiń w latach 1947-1954 nazywa się teraz ” Zwojami znad Morza Martwego”. Reguła Wspólnoty jest kluczowym dokumentem sekciarskim i jest postrzegana jako definitywna do klasyfikowania innych kompozycji jako sekciarskich lub niesekciarskich (1QpHabakkuk; 1QM; Hodayot; i CD są innymi kluczowymi dokumentami sekciarskimi). Spośród prawie 350 dokumentów (ponad 900 rękopisów) odkryto, że około 30% zwojów jest klasyfikowanych jako „sekciarskie”.

Community Rule (1QS) 

http://www.essene.com/History&Essenes/md.htm

Wersja Angielska

Wersja Hiszpańska

Wersja Rosyjska

Wersja Niemiecka

 

 

Księga Kodeksu Gminnego

(określana też jako „Podręcznik Dyscypliny”)

 

Podręcznik Dyscypliny Zobowiązania.

(1) Każdy, kto chce dołączyć do wspólnoty, musi zobowiązać się do poszanowania Boga i człowieka; żyć według wspólnej zasady: szukać Boga []; czynić to, co dobre i uczciwe w Jego oczach, zgodnie z tym, co On nakazał przez Mojżesza i przez Swoich sług proroków; kochać wszystko, co wybrał i nienawidzić wszystkiego, co odrzucił; trzymać się z daleka od zła i trzymać się wszystkich dobrych uczynków; postępować zgodnie z prawdą, prawością i sprawiedliwością na ziemi i nie chodzić już więcej w uporze winnego serca i pożądliwych oczu, czyniąc wszelkiego rodzaju zło; wprowadzić w więź wzajemnej miłości wszystkich, którzy zadeklarowali gotowość do wypełniania ustaw Bożych; dołączyć do formalnej wspólnoty Boga; kroczyć przed Nim bez skazy, zgodnie ze wszystkim, co zostało objawione jako istotne dla kilku okresów, w których mają oni dawać świadectwo (Jemu); kochać wszystkie dzieci światłości, każde zgodnie z miarą jego winy, której Bóg ostatecznie zażąda.

(2) Wszyscy, którzy deklarują chęć służenia Bogu ” prawdę s musi przynieść wszystkie ich umysłu, całą swoją siłę, a wszystkie ich bogactwa w społeczności Bożej, tak, że ich umysły mogą być oczyszczane przez prawdę Jego przykazań , ich siła jest kontrolowana przez Jego doskonałe drogi, a ich bogactwo jest rozmieszczone zgodnie z Jego sprawiedliwym zamysłem.

(3) Nie mogą odbiegać o jeden krok od wykonywania poleceń Boga w wyznaczonych im czasach; nie mogą ani wyprzedzać ustawowych czasów, ani opóźniać przewidzianych pór roku.

(4) Nie należy skręcić w bok od nakazy Boga ” prawdy s albo w prawo lub w lewo.

(5) Co więcej, wszyscy, którzy przyłączą się do szeregów wspólnoty, muszą zawrzeć przymierze w obecności Boga, aby postępować zgodnie ze wszystkim, co On nakazał, i nie odwracać się od Niego z powodu strachu lub terroru lub jakiejkolwiek próby które mogą być poddane dominacji Beliala.

(6) Kiedy przystępują do tego przymierza, kapłani i lewici mają głosić błogosławieństwo Bogu zbawienia i wszystkim, co czyni, aby poznać Jego prawdę; a wszyscy, którzy wchodzą w przymierze, mają powiedzieć po nich, niech tak będzie.

(7) Następnie kapłani będą próbować szczodrych czynów Bożych objawionych we wszystkich Jego czynach władzy i odmawiać wszystkie Jego delikatne miłosierdzie wobec Izraela; podczas gdy Lewici mają do czynienia z winami dzieci Izraela i wszystkimi winnymi wykroczeniami i grzechami, które popełniali przez dominację Beliala.

(8) A wszyscy, którzy przystępują do przymierza, mają po nich spowiadać się, mówiąc: Postępowaliśmy przewrotnie, popełniamy przestępstwa, grzeszymy, grzesznie postępujemy sami i nasi ojcowie przed nami, ponieważ przeciwstawiliśmy się prawda.

(9) Bóg miał rację, wydając swój sąd na nas i na naszych ojców. Jednak zawsze od czasów starożytnych On również obdarzył nas wszystkich miłosierdziem, i uczyni to na cały czas.

(10) Wtedy kapłani mają wywołać błogosławieństwo na wszystko, co oddało ich niska z Bogiem, że chodzić nienagannie we wszystkich swoich formach; i mają powiedzieć: MOŻE TO BŁOGOSŁAWIĆ Tobie wszelkim dobrem i UTRZYMAĆ CIĘ od wszelkiego zła.

(11) OŚWIETL SWOJE serce swoim wglądem w rzeczy życia i ŁASKUJ TEJ wiedzą o rzeczach wiecznych, i PODNIEŚ SWOJĄ łaską OBLICZ W KIERUNKU, abyś obdarzył cię pokojem na wieki.

(12) Lewici natomiast powinni przekląć wszystkich, którzy rzucili swój los Belialem, i w odpowiedzi powiedzieć:

(13) Przeklęty jesteś za wszystkie twoje niegodziwe uczynki winne, niech Bóg uczyni cię odrażającym z rąk wszystkich, którzy sieją zemstę, i nawiedzi twoje potomstwo ze zniszczeniem z rąk wszystkich, którzy wymierzą karę.

(14) Przeklęty jesteś, ponad nadzieję miłosierdzia. Tak jak uczynki są dokonane w ciemności, niechaj będziesz potępiony w mroku ognia wiecznego.

(15) Niech Bóg nie okaże ci łaski, gdy ty się uspokoisz , ani przebaczenia, abyś wybaczył twoje winy. Niech podniesie do ciebie gniewne oblicze, aby zemścić się na tobie. Niech nikt nie życzy ci spokoju wszystkich, którzy naprawdę domagają się swojego dziedzictwa.

(16) I wszyscy, którzy wejdą w przymierze, powiedzą podobnie po tych, którzy błogosławią, a po tych, którzy przeklinają, niech tak będzie.

(17) Następnie kapłani i Lewici będą kontynuowali i powiedzieli: Przeklęty każdy, kto przyjdzie, aby wejść do tego przymierza ze skażeniem bałwochwalstwa w swoim sercu i który postawi przed nim swą niegodziwość, aby w ten sposób mógł ułomność, a kto, gdy usłyszy warunki tego przymierza, błogosławi się w swoim sercu, mówiąc: Niech mi się dobrze stanie, bo będę chodził w uporze mego serca!

(18) Bez względu na to, czy zaspokoi swe namiętności, czy wciąż pragnie ich spełnienia , niech jego duch zostanie zmieciony i nie otrzyma przebaczenia. Niech gniew Boży i furia Jego sądów pochłoną go jak ogień do jego wiecznego wyginięcia, i niech przylgną do niego wszystkie przekleństwa zagrożone tym przymierzem.

(19) Niech Bóg oddzieli go od nieszczęścia i niech zostanie odcięty od wszystkich dzieci światłości w tym przez skażenie swego bałwochwalstwa i przez potknięcie swojej nieprawości, którą uciekł od Boga.

(20) Niech Bóg umieści swój los wśród przeklętych na wieki! I wszyscy, którzy zostali przyjęci do przymierza, powiedzą im: Amen, amen.

(21) Poniższą procedurę należy stosować z roku na rok, o ile Belial nadal panuje.

(22) Kapłani zostaną najpierw poddani przeglądowi we właściwej kolejności, jeden po drugim, w odniesieniu do stanu ich duchów.

(23) Po nich Lewici będą podobnie oceniani, a na trzecim miejscu wszyscy świeccy jeden po drugim, w tysiącach, setkach, latach pięćdziesiątych i dziesiątkach.

(24) Chodzi o to, aby każdy człowiek w Izraelu mógł zostać uświadomiony o swoim statusie we wspólnocie Bożej w sensie idealnego, wiecznego społeczeństwa i aby nikt nie mógł być poniżony poniżej swego statusu ani wywyższony ponad swoje wyznaczone miejsce.

(25) Wszyscy oni będą zatem członkami wspólnoty opartej jednocześnie na prawdziwych wartościach i na poczuciu pokory, na miłości i wzajemnej uczciwości – członkach prawdziwie uświęconego społeczeństwa, partnerach w wiecznej komunii.

(26) Każdy, kto chce wprowadzić (idealny) Społeczeństwo Boga i utrzymuje się w chodzeniu w uporze swego serca nie zostaną dopuszczeni do tej społeczności z Bogiem ” prawdy s.

(27) W zakresie, w jakim jego dusza zbuntowali się na dyscypliny, związanej poznania Boga ” sprawiedliwych wyroków s, on wykazał żadnej realnej siły w zmieniającej swój sposób życia, a zatem nie można liczyć słupka.

(28) psychiczne, fizyczne i materialne zasoby takiego człowieka nie powinny być wprowadzane do zasobów społeczności, dla takiego człowieka , pługi w szlamie niegodziwości ” i , nie ma plamy na jego skruchę ” .

(29) Nie jest uczciwy w rozwiązywaniu uporu swego upału. Na ścieżkach światła, które widzi, ale ciemność / Taki człowiek nie może być zaliczony do tych, którzy są zasadniczo nienaganni.

(30) Nie można go oczyścić zwykłymi ceremoniami pokuty, ani oczyścić go żadnymi wodami ablucji, ani uświęcić przez zanurzenie w jeziorach rzek, ani oczyścić go żadną kąpielą.

(31) Nieczysty, nieczysty pozostaje tak długo, jak długo odrzuca rząd Boży i odrzuca dyscyplinę komunii z Nim.

(32) Bo to jest tylko za pośrednictwem duchowego pojmowania Boga „ prawdy, że człowiek ów ” sposoby s może być odpowiednio skierowane.

(33) Tylko w ten sposób wszystkie jego niegodziwości zostaną odsunięte, aby mógł patrzeć na prawdziwe światło życia.

(34) Tylko przez ducha świętego może osiągnąć zjednoczenie z Bogiem ” prawdy s i być oczyszczony ze wszystkich jego winy.

(35) Jedynie duchem prawości i pokory można odpokutować jego grzech. Tylko podporządkowanie duszy wszystkim obrzędom Bożym może oczyścić jego ciało.

(36) Tylko w ten sposób można go naprawdę spryskać wodami ablucji. Tylko w ten sposób można go naprawdę uświęcić wodami oczyszczania.

(37) I tylko w ten sposób może on naprawdę pokierować swymi krokami, aby iść bez skazy przez wszystkie perypetie swego przeznaczenia na drogę Boga w sposób, jaki On nakazał, nie skręcając ani w prawo, ani w lewo i nie przekraczając żadnych od Boga ‚ słowa s.

(38) Wtedy rzeczywiście będzie on do przyjęcia przed Bogiem jak ofiara pokutna, która spotyka się z Jego przyjemnością, i wtedy rzeczywiście zostanie przyjęty na przymierze wspólnoty na zawsze.

(39) To jest dla człowieka, który wprowadziłby innych do wewnętrznej wizji, aby mógł zrozumieć i nauczać wszystkie dzieci światłości prawdziwą naturę ludzi, dotykając różnych odmian ich temperamentów ich charakterystycznymi cechami, dotykając ich działania na przestrzeni pokoleń i dotykając powodu, dla którego są teraz nawiedzani cierpieniami i cieszą się okresami dobrego samopoczucia.

(40) Wszystko, co jest i zawsze było, pochodzi od Boga wiedzy. Zanim rzeczy powstały, ustalił ich plan; a kiedy wypełniają wyznaczone im role, zgodnie z Jego chwalebnym zamysłem wypełniają swoje funkcje.

(41) Nic nie można zmienić. W Jego rękach leży rząd wszystkich rzeczy. Bóg podtrzymuje ich w ich potrzebach.

(42) Otóż ten Bóg stworzył człowieka, aby rządził światem i wyznaczył dla niego dwa duchy, po których kierunkach miał iść do ostatniej Inkwizycji. Są duchami prawdy i przewrotności.

(43) Źródłem prawdy jest Fontanna Światła, a perwersja w Źródle Ciemności. Wszyscy, którzy praktykują prawość, są pod panowaniem Księcia Świateł i chodzą ścieżkami światła; podczas gdy wszyscy, którzy praktykują przewrotność, są pod dominacją Anioła Ciemności, jednak nawet ci, którzy praktykują prawość, narażeni są na błędy.

(44) Wszystkie ich grzechy i niegodziwości, wszystkie ich winy i ich czyny przestępcze są wynikiem jego panowania; i to przez Boga ‚ s niezgłębionej projektu, będą kontynuowane aż do czasu wyznaczonego przez Niego.

(45) Ponadto, wszyscy ludzie „ uciski S i wszystkie ich momenty ucisku spowodowane są to bycie ” s złowrogą kołysać.

(46) Wszystkie duchy, które na niego przybywają, dążą do tego, aby synowie światła potknęli się.

(47) Ale Bóg Izraela i Anioł Jego prawdy są zawsze po to, aby pomóc synom światłości.

(48) To Bóg stworzył te duchy światła i ciemności i uczynił je podstawą każdego czynu, [podżegaczy] każdego czynu, kierownictwa i kierowników każdej myśli.

(49) Ten, którego kocha przez całą wieczność, i zawsze jest zadowolony z jego czynów; ale jakikolwiek związek z drugim nie znosi i nienawidzi wszystkich jego dróg do końca czasów.

(50) W ten sposób te duchy działają na świecie. Oświecenie człowieka ” serce s, sporządzanie prosto przed nim wszystkie sposoby sprawiedliwości i prawdy, wszczepiania w jego sercu strachu o wyroków Boga, w duchu pokory, cierpliwości, z obfitym współczuciem wieczystego dobroci , wglądu, percepcji, poczucia Boskiej Mocy, które opiera się jednocześnie na zrozumieniu Boga ”uczynki i poleganie na Jego obfitym miłosierdziu, duchu wiedzy, który informuje o każdym planie działania, gorliwości o sprawiedliwy rząd, o uświęconym umyśle w kontrolowanej naturze, o wielkiej miłości do wszystkich, którzy podążają za prawdą, o sobie szanując czystość, która nie znosi wszelkiej nieczystości, skromność zachowań połączoną z ogólną rozwagą i umiejętnością ukrywania w sobie tajemnic tego, co się wie – są to rzeczy, które przychodzą do ludzi na tym świecie poprzez komunię z duchem prawdy.

(51) A guerdon wszystkich, którzy kroczą jego drogami, to zdrowie i obfite samopoczucie, z długim życiem i owocem nasienia, wraz z wiecznymi błogosławieństwami i wieczną radością w życiu wiecznym, a także koroną chwały i szaty honoru , pośród światła wiecznie.

(52) Ale do ducha przewrotności należy chciwość, zaniedbanie właściwego postępowania, niegodziwość i fałsz, pycha i domniemanie, bezwzględne oszustwo i podstęp, obfite zuchwalstwo, brak temperamentu i obfitości głupoty, arogancka pasja, obrzydliwe czyny w duchu lubieżność, brudne drogi w niewoli z nierządu , bluźniercze języka, ślepota oczu, otępienie z uszami, sztywność karku i twardości serca, do końca, że człowiek idzie do końca w sposób ciemności i zła przebiegłości.

(53) Guerdon wszystkich, którzy tak postępują, jest mnóstwem udręk ze strony wszystkich aniołów zniszczenia, wiecznej zatracenia przez gniew gniewu mściwego Boga, wieczny horror i wieczne wyrzuty, hańbę ostatecznego unicestwienia w Ogień, ciemność w różnych perypetiach życia w każdym pokoleniu, żałosny smutek, gorzkie nieszczęście i mroczna ruina, która kończy się wyginięciem bez pozostałości przetrwania.

(54) Do tych rzeczy rodzą się wszyscy ludzie, i do nich wszyscy ich zastępowie są spadkobiercami ich pokoleń. Właśnie w taki sposób ludzie muszą iść i to właśnie w tych dwóch podziałach, zgodnie z tym, jak człowiek dziedziczy po każdym z nich, wszystkie ludzkie działania są podzielone na wszystkie wieki wieczności. Albowiem Bóg wyznaczył te dwie rzeczy do osiągnięcia w równej mierze aż do wieku ostatecznego.

(55) Między dwiema kategoriami ustanowił wieczną wrogość. Czyny przewrotności są obrzydliwością dla Prawdy, podczas gdy wszystkie drogi Prawdy są obrzydliwością dla przewrotności; i między tymi dwoma reżimami panuje nieustanna zazdrość, ponieważ nie idą zgodnie. Jednak Bóg w swojej nieodgadnionej mądrości wyznaczył termin istnienia przewrotności, a kiedy nadejdzie czas inkwizycji, zniszczy go na zawsze.

(56) Wtedy prawda zwycięży świat, aczkolwiek teraz, aż do czasu ostatecznego sądu, pogrąży się w niegodziwości z powodu dominacji przewrotności.

(57) I wtedy Bóg oczyści wszystkie czyny ludzkie w tyglu Swojej Prawdy i oczyści dla siebie całą tkaninę człowieka, niszcząc każdego ducha przewrotności z jego ciała i oczyszczając go przez ducha świętego ze wszystkich skutki niegodziwości.

(58) Jak wody oczyszczenia, pokropi ducha prawdy, aby oczyścić go ze wszystkich obrzydliwości kłamstwa i wszelkiego zanieczyszczenia przez ducha brudu; do tego stopnia, że gdy ludzie staną się wyprostowani, ludzie mogą zrozumieć transcendentalną wiedzę i wiedzę o synach niebios, i że będąc bez skazy na ich drodze, mogą zostać obdarzeni wewnętrzną wizją.

(59) Albowiem Bóg wybrał, aby byli partnerami Jego wiecznego przymierza, a ich będzie cała chwała śmiertelna. Nie będzie już przewrotności, a wszelkie uczynki oszustwa zostaną zawstydzone.

(60) Do tej pory duchy prawdy i przewrotności walczyły w sercu człowieka. Ludzie chodzili zarówno w mądrości, jak i w szaleństwie. Jeśli człowiek oddaje swoją część prawdzie, postępuje sprawiedliwie i nienawidzi przewrotności; jeśli rzuca ją na przewrotność, postępuje niegodziwie i obrzydliwie mówi prawdę.

(61) Albowiem Bóg wyznaczył im w równym stopniu do czasu ostatecznego wieku, aż , On czyni wszystko nowe ” . Zapowiada wpływ ich dzieł na każdą epokę świata i uczynił z nich spadkobierców, aby mogli poznać dobro i zło.

(62) Ale [kiedy nadejdzie czas] Inkwizycji, określi los każdej żywej istoty zgodnie z tym, z którego z [dwóch duchów zdecyduje się podążać].

(63) Jest to reguła dla wszystkich członków wspólnoty – to znaczy tych, którzy zadeklarowali gotowość odwrócenia się od wszelkiego zła i trzymania się wszystkiego, co Bóg rozkazał w Swej dobrej przyjemności.

(64) Mają trzymać się z daleka od towarzystwa srogiego .

(65) Mają należeć do wspólnoty zarówno w sensie doktrynalnym, jak i ekonomicznym.

(66) Mają oni przestrzegać decyzji synów Sadoka , którzy są kapłanami, którzy nadal przestrzegają Przymierza, i większości społeczności, która jest w nim wierna.

(67) Na podstawie głosowania należy rozstrzygnąć wszystkie sprawy doktrynalne, gospodarcze i sądowe.

(68) Oni są zgodni i we wszystkich swoich wysiłkach, aby praktykować prawdę, pokorę, prawość, sprawiedliwość, czystość i przyzwoitość, nikt nie chodzi w uporze własnego serca ani nie zbłądzi za swoim sercem, oczami lub omylnym ludzkim umysłem .

(69) Ponadto wspólnie starają się usunąć nieczystości ludzkiej pleśni , a także wszelką sztywność .

(70) Mają ustanowić w Izraelu solidną podstawę prawdy.

(71) Mają zjednoczyć się w nierozerwalnej więzi na zawsze.

(72) Mają oni wybaczać wszystkim kapłanom, którzy dobrowolnie zaciągnęli się do sprawy świętości, i wszystkim świeckim, którzy czynili to w imię prawdy, a także wszystkim, którzy się z nimi związali.

(73) Powinny one stanowić wspólną przyczynę zarówno w walce, jak i jej skutkach.

(74) Uważają za przestępców wszystkich, którzy przekraczają prawo.

(75) I w ten sposób wszystkie te obrzędy mają być stosowane zbiorowo.

(76) Każdy, kto został przyjęty do formalnej organizacji (rady) wspólnoty, powinien zawrzeć przymierze Boga w obecności wszystkich innych ochotników w sprawie i zobowiązać się wiążącą przysięgą powrotu z całego serca i dusza zgodnie z przykazaniami Prawa Mojżeszowego, tak jak Prawo to objawione jest synom Sadoka , to znaczy kapłanom, którzy nadal przestrzegają Przymierza i szukają woli Bożej – i większości ich współ-przymierzy, którzy zgłosili się na ochotnika razem, aby trzymać się prawdy Boga i kroczyć zgodnie z Jego przyjemnością.

(77) Ten, kto się tak zobowiązuje, ma się trzymać z dala od wszystkich mętnych ludzi, którzy kroczą ścieżką niegodziwości; dla takich ludzi nie należy liczyć w Pakcie, ponieważ nigdy nie szukał ani badane Bożych ” obrzędy s, aby dowiedzieć się, na co jeszcze magicznych punktów mogą karygodnie pobłądzili, natomiast w odniesieniu do rzeczy, które stoją jawnie objawił działali z wielką powagą.

(78) Oni zatem poniesione Boga ‚ s zły osąd i wzbudziła zemsty na nich ze wszystkich przekleństw zagrożonych w Pakcie i siać wielkie wyroki na nich, aby były one w końcu zniszczone bez ostatków.

(79) Nikt nie może wchodzić do wody, aby osiągnąć czystość świętych ludzi. Nie można bowiem oczyścić ludzi, jeśli nie żałują za swoje zło. Bóg uważa za nieczystych wszystkich, którzy przekraczają Jego słowo. Nikt nie może mieć związku z takim człowiekiem ani w pracy, ani w dobrach, aby nie ponieść kary oskarżenia. Raczej jest on trzymać z dala od takiego człowieka pod każdym względem, gdyż Pismo mówi: , z dala od wszelkiego fałszywego rzeczy ” ,

(80) Żaden członek społeczności nie powinien przestrzegać decyzji takich ludzi w żadnej doktrynie lub prawie.

(81) On nie jest jeść ani pić niczego, co należy do nich, ani odbierać niczego od nich z wyjątkiem środków pieniężnych, nawet jak sit jest napisane: , odstąpić od człowieka, którego dech jest w jego nozdrzach, tak to, co jest on liczyć: ‚

(82) Wszystkich, którzy nie są liczeni w Przymierzu, należy odłożyć na bok, podobnie jak wszystko, co posiadają .

(83) święty człowiek nie musi polegać na pracach próżność, próżność i to, co wszyscy z nich, które nie uznały Bóg ” Przymierze s.

(84) Wszyscy, którzy odrzucą Jego słowo, Bóg wysadzi świat. Wszystkie ich czyny są przed Nim tak samo plugawe, a On uważa cały ich dobytek za nieczysty.

(85) Gdy człowiek przystępuje do przymierza, mając na uwadze postępowanie zgodnie z wszystkimi powyższymi obrzędami i formalne sprzymierzenie się ze świętym zgromadzeniem, należy zbadać jego temperament w stosunkach międzyludzkich oraz jego rozumienie i działanie w kwestiach doktrynalnych .

(86) Ta oferta ma być prowadzona wspólnie przez kapłanów, którzy podejmowanych concertedly podtrzymywać Boga ” Przymierze s i nadzorować wykonanie wszystkich rozporządzeń, które On rozkazał, a przez większość ludzi świeckich, którzy podobnie podejmowane concertedly do powróćcie do tego Przymierza.

(87) Każdego z nich należy następnie rejestrować w określonej randze, jeden po drugim, według standardu jego postaw, a ich wyniki należy weryfikować z roku na rok, a niektórzy są następnie promowani na podstawie ich (poprawy ) zrozumienie i uczciwość ich postępowania, a także innych zdegradowanych za swoją krnąbrność.

(88) Gdy ktoś oskarża swojego bliźniego, musi go ścigać zgodnie z prawdą, pokornie i po ludzku. Nie wolno mu rozmawiać ze złością, pytaniem, arogancją ani w jakimkolwiek złym nastroju. Nie może on nieść nienawiści [do niego w wewnętrznych zakamarkach] swego serca.

(89) Kiedy ma ładunek przed nim, jest propozycja to wtedy i tam [na ten sam dzień] i nie czyni się karze przez karmiące urazę.

(89) Ponadto nikt nie może publicznie postawić zarzutu swojemu bliźniemu, chyba że udowodni to naocznie.

(90) Jest to procedura, którą powinni przestrzegać wszyscy członkowie społeczności we wszystkich kontaktach między sobą, niezależnie od miejsca zamieszkania.

(91) Każdy ma być posłuszny swojemu zwierzchnikowi we wszystkich kwestiach dotyczących pracy i pieniędzy. Ale wszyscy mają jeść razem, razem wielbić i wspólnie się konsultować.

(92) Gdziekolwiek jest dziesięciu mężczyzn, którzy formalnie wstąpili do wspólnoty, kapłan nie może od nich odstąpić.

(93) Gdy siedzą w jego obecności, powinni zająć swoje miejsca zgodnie ze swoimi szeregami; i to samo zamówienie należy uzyskać, kiedy spotykają się w celu uzyskania wspólnej porady.

(94) Gdy nakrywają stół do posiłku lub przygotowują wino do picia, kapłan najpierw podnosi rękę, aby przywołać błogosławieństwo na pierwszej porcji chleba i wina.

(95) W żadnym miejscu, w którym jest dziesięciu takich ludzi, nie może zabraknąć u nich kogoś, kto będzie dostępny przez cały czas, w dzień iw nocy, aby interpretować Prawo (Tora), każdy z nich czyni to w skręcać.

(96) Ogólni członkowie wspólnoty powinni czuwać przez jedną trzecią wszystkich nocy w roku, czytając książkę (książki), [lub księgę Prawa] studiując Prawo i wspólnie oddając mu cześć.

(97) Zasada ta dotyczy sesji publicznych. Kapłani zajmują pierwsze miejsce. Starsi mają zająć drugie miejsce; a reszta ludzi ma zająć swoje miejsca zgodnie ze swoimi szeregami.

(98) Nakaz ten dotyczy uzyskania takiego samego orzeczenia, gdy starają się o orzeczenie sądowe, spotykają się w celu uzyskania wspólnego pełnomocnika lub gdy pojawia się jakakolwiek sprawa o charakterze ogólnym.

(99) Każdy ma mieć możliwość wyrażenia swojej opinii na forum wspólnej rady. Nikt jednak nie powinien przerywać, gdy mówi jego sąsiad, ani mówić, dopóki ten drugi nie skończy.

(100) Ponadto nikt nie może wypowiadać się z góry na temat wyznaczonej mu rangi. Każdy ma przemawiać po kolei, jak go wzywa.

(101) Na sesjach publicznych nikt nie może wypowiadać się na tematy, które nie dotyczą (lub nie lubią) całej firmy.

(102) Jeżeli kurator generalnego członkostwa lub ktokolwiek, kto nie jest tej samej rangi, co osoba, która akurat zadaje pytanie do rozważenia przez społeczność, ma coś do powiedzenia spółce, musi wstać i oświadczam: Powiedziałem coś firmie; i tylko jeśli tak mu każą, on ma mówić.

(103) Jeśli jakikolwiek człowiek w Izraelu chce przyłączyć się do formalnego zgromadzenia wspólnoty, kurator generalnego członkostwa ma zbadać go co do jego inteligencji i jego działań, a jeśli następnie rozpocznie szkolenie, jest doprowadzenie go do zawarcia przymierza, aby powrócić do prawdy i odwrócić się od wszelkiej przewrotności. Następnie ma go ocenić wszystkie zasady społeczności.

(104) Następnie, gdy ten człowiek przyjeżdża, aby przedstawić się w ogólnym składzie, należy zapytać wszystkich o jego opinię. jego przyjęcie do formalnego zgromadzenia wspólnoty lub odrzucenie go zostanie ustalone w głosowaniu ogólnym.

(105) Żaden kandydat nie może jednak zostać dopuszczony do formalnego stanu czystości, jakim cieszy się ogólne członkostwo wspólnoty, dopóki po zakończeniu roku jego duchowa postawa i wyniki nie zostaną należycie ocenione. Tymczasem nie ma on udziału w funduszach wspólnych.

(106) Po tym, jak spędził cały rok wśród społeczności, członkowie mają wspólnie zrewidować jego przypadek, jeśli chodzi o jego zrozumienie i działanie w kwestiach doktrynalnych.

(107) Jeżeli następnie głosuje kapłan i większość ich przymierzy, aby przyznać go do sodality, muszą oni zabrać ze sobą całą swoją własność i narzędzia swego zawodu.

(108) Są to być zaangażowana w areszcie Wspólnotowej ‚ s , minister robót ” . Urzędnik ma je zaksięgować na koncie, ale nie powinien ich wypłacać dla ogólnej korzyści.

(109) Dopiero po upływie drugiego roku wśród członków społeczności kandydat zostanie przyjęty do zarządu. [Drink] Gdy jednak ten drugi rok został ukończony, musi on zostać poddany dalszej weryfikacji przez ogólne członkostwo, a jeśli następnie zostanie głosowany w celu przyjęcia go do społeczności, musi zostać zarejestrowany w odpowiedniej kolejności rangi który ma zajmować między braćmi we wszystkich sprawach dotyczących doktryny, postępowania sądowego, stopnia czystości i udziału we wspólnych funduszach. Odtąd jego rada i jego osąd mają być do dyspozycji społeczności.

(110) I to są zasady, których należy przestrzegać przy interpretacji prawa dotyczącego form mowy.

(111) Jeśli we wspólnocie znajdzie się człowiek, który świadomie leży w kwestii (swojego) bogactwa, należy go uważać za znajdujący się poza stanem czystości związanym z członkostwem, i należy go zmiażdżyć jedną czwartą jego racja żywnościowa.

(112) Jeśli człowiek odpowiada wyzywająco na sąsiada lub mówi szorstko, aby podważyć opanowanie (wstrząsnąć – lub zakłócić fundament) bliźniego, a tym samym lekceważyć rozkazy tego, który jest zarejestrowany jako jego przełożony [], ma być zmielony na jeden rok.

(113) Jeśli człowiek, mówiąc o czymkolwiek, wspomina to Imię, które jest czczone przede wszystkim [imiona], lub jeśli w chwili nagłego stresu lub z innego osobistego powodu przeklina ——— (tj. człowiek, który czyta Księgę Prawa lub prowadzi kult), należy go zgasić i nigdy nie powrócić do formalnego członkostwa we wspólnocie.

(114) Jeśli człowiek gniewnie wypowiada się przeciwko jednemu z zarejestrowanych kapłanów, należy go mulić na jeden rok, umieszczać w izolacji i uważać go za nieczystego, co pociąga za sobą członkostwo we wspólnocie. Jeśli jednak przemówił nieumyślnie, zostanie zmielony tylko przez sześć miesięcy.

(115) Jeśli ktoś zniesławia swojego sąsiada niesprawiedliwie, i robi to celowo, jest on do mulcted na okres jednego roku i uważany za , poza ” .

(116) Jeśli człowiek rozmawia z bliźnim podstępnym lub świadomie praktykuje na nim oszustwo, to będzie go mordować przez sześć miesięcy. Jeśli jednak praktykuje oszustwo [nieumyślnie], ma być muldowany tylko przez trzy miesiące.

(117) Jeśli człowiek oszukuje społeczność, powodując deficyt w jej funduszach, musi on naprawić ten deficyt, jeśli nie ma na to środków, powinien zostać zmiażdżony na sześćdziesiąt dni.

(118) Jeśli on żywić urazę do swojego sąsiada , bez uzasadnionej przyczyny, ma on być mulcted przez sześć miesięcy [korekta supraliniowej: , jeden rok ‚ ]. To samo dotyczy również każdego, kto pod każdym względem mści się na swoim bliźnim .

(119) Każdy, kto oddaje się nieprzyzwoitym rozmowom, będzie mordowany przez trzy miesiące.

(120) Każdy, kto przeszkadza swojemu sąsiadowi na publicznej sesji, zostanie zamordowany na dziesięć dni.

(121) Każdy, kto kładzie się i idzie spać na publicznej sesji, powinien być mordowany przez trzydzieści dni.

(122) Każdy, kto opuści sesję publiczną bezinteresownie i bez powodu aż trzy razy w ciągu jednego posiedzenia, zostanie zmiażdżony na dziesięć dni. Jeśli odejdzie, podczas gdy wszyscy inni stoją (?), Zostanie zmielony na trzydzieści dni.

(123) Jeśli człowiek, pod warunkiem, że nie będzie pod przymusem (?), Będzie chodził nago przed swoim bliźnim , będzie mordowany przez sześć miesięcy.

(124) Jeżeli człowiek pluje w trakcie sesji publicznej, będzie on muliony przez trzydzieści dni.

(125) Jeśli człowiek wyciągnie rękę spod płaszcza, odsłoń się, aby jego części prywatne stały się widoczne, będzie on muliony przez trzydzieści dni.

(126) Jeśli człowiek poddaje się hałaśliwemu, bezmyślnemu śmiechowi, będzie mordowany przez trzydzieści dni.

(127) Jeśli mężczyzna wyciągnie lewą rękę, aby gestykulować nią w rozmowie, zostanie zmulony na dziesięć dni.

(128) Jeśli człowiek oczernia swego bliźniego , będzie uważany za będącego poza wspólnotowym stanem czystości przez jeden rok i zostanie zmiażdżony. Ale jeśli oczerni całą grupę, zostanie wydalony i nigdy nie wróci.

(129) Jeśli człowiek narzeka na całą społeczność, musi zostać nieodwołalnie wydalony.

(130) Jeśli skarży się swojemu bliźniemu bez uzasadnionej przyczyny, zostanie zmasakowany na sześć miesięcy.

(131) Jeśli człowiek ‚ s duch chwiać tak daleko od podstawy wspólnoty, która zdradza prawdę i chodzić w uporze serca swego, ale jeśli on później żałować, powinien on być mulctedprzez dwa lata.

(132) Podczas pierwszego uważa się, że jest on całkowicie poza wspólnotowym stanem czystości. Podczas drugiego zostanie wykluczony z zarządu (drinka) i zajmie miejsce za wszystkimi innymi członkami.

(133) Po upływie dwóch lat członkostwo generalnie przeprowadza dochodzenie w jego sprawie.

(134) Jeżeli następnie zostanie podjęta decyzja o ponownym przyjęciu go, zostanie on ponownie zarejestrowany z należycie przydzieloną rangą, a następnie zostanie również wezwany do wyrażenia opinii w obradach dotyczących przepisów.

(135) Jeśli człowiek jest formalnym członkiem wspólnoty od pełnych dziesięciu lat, ale następnie, poprzez duchowy nawrót, zdradza zasady wspólnoty i opuszcza ogólne ciało, aby kroczyć w uporze własnego serca, nigdy nie powróci do formalnego członkostwa we wspólnocie.

(136) Żaden członek społeczności nie może się z nim obcować, uznając go za takiego samego stanu czystości ani dzieląc z nim własność. Każdy członek, który to uczyni, podlega temu samemu zdaniu: on również zostanie wydalony.

(137) W obradującej radzie wspólnoty będzie dwunastu świeckich i trzech kapłanów szkolonych do perfekcji we wszystkim, co zostało objawione w całym Prawie. ich obowiązkiem będzie ustanowienie standardu dla praktykowania prawdy, prawości i sprawiedliwości oraz okazywania miłości i pokory w relacjach międzyludzkich; i pokazać, w jaki sposób, poprzez kontrolę impulsu i skruchy ducha, wierność może być zachowana na ziemi; w jaki sposób poprzez czynne spełnianie sprawiedliwości i bierne poddawanie się próbom karania, nieprawość może zostać usunięta, i jak można chodzić ze wszystkimi ludźmi z cechą prawdy i postępując odpowiednio do każdej okazji.

(138) Dopóki ci ludzie będą istnieć w Izraelu, rada obrad wspólnoty będzie spoczywała bezpiecznie w oparciu o prawdę. Stanie się rośliną wiecznie zieloną.

(139) W odniesieniu do świeckich będzie to rzeczywiście sanktuarium; io ile kapłaństwo, państwo to będzie rzeczywiście stanowić podstawę dla prawdziwej , najświętszego ” .

(140) członkowie społeczności będą we wszystkich sprawiedliwości świadków Boga ” prawdy s oraz elekt Jego łaski , dokonujące oczyści ziemię i zapewnienie kara na bezbożnych.

(141) Oni będą, rzeczywiście, , testowane bastion ” i , cenny kamień węgielny, które nigdy nie zostaną wstrząśnięte lub przeniesione z miejsca.

(142) W odniesieniu do kapłaństwa, powinny one być siedzenie dla najświętszego, ponieważ wszystkie z nich będzie wtedy mieć wiedzę Przymierza sprawiedliwości i wszystkie z nich być zakwalifikowane do zaoferowania, co będzie rzeczywiście , przyjemny smak ” do Pana.

(143) A jeśli chodzi o świeckich, będą domem uczciwości i prawdy, wykwalifikowanym do zachowania Przymierza jako wiecznego paktu. okażą się do przyjęcia przez Boga, aby On osuszył ziemię z poczucia winy, wyda ostateczny sąd na niegodziwość, a przewrotności już nie będzie.

(143) Gdy ci ludzie, z nienaganną postawą, przeszli dwuletnie przygotowania w podstawach wspólnoty, zostaną rozdzieleni jako szczególnie święci wśród formalnych członków wspólnoty.

(144) Jakakolwiek wiedza, którą głosiciel prawa może posiadać, ale która może pozostać tajemna dla zwykłego laika, nie ukryje się przed nimi; bo w ich przypadku nie trzeba się obawiać, że może to spowodować apostazję.

(145) Kiedy ci ludzie istnieją w Izraelu, są to przepis w którym mają być przechowywane osobno z każdego małżonka z Froward mężczyzn, do końca, że może rzeczywiście , iść na pustynię, aby przygotować drogę ” czyli to, co Pismo nakazuje, gdy mówi , Przygotujcie na pustyni … uczynić go prosto na pustyni gościniec naszemu Bogu! ‚ .

(146) (Odwołuje się to do studiowania Prawa, które Bóg przykazał przez Mojżesza do końca, że nadarza się okazja, że wszystko można czynić zgodnie z tym, co się w nim objawia, i z tym, co prorocy objawili także przez Boga ”. święty duch).

(147) Żaden członek wspólnoty – to znaczy żaden należycie zawarty członek – który rażąco odstępuje w jakikolwiek sposób od zbioru przykazań, nie może mieć styczności z czystością, jaką cieszą się ci szczególnie święci ludzie, ani korzystać z ( znać) ich radców, dopóki jego działania nie będą wolne od wszelkiej przewrotności, a on został ponownie przyjęty do wspólnej rady decyzją ogólnego członkostwa, a następnie przywrócony na jego stopień.

(148) Są to zasady postępowania w przypadku , mężczyzn doskonałej świętości ‚ w kontaktach między sobą.

(149) Jeśli którykolwiek z tych, którzy zostali przyjęci do stopnia szczególnej świętości – to znaczy do stopnia „ tych , którzy postępują bez zarzutu tak, jak nakazał Bóg ” – przekazuje jedno słowo Prawa Mojżesza jawnie lub przebiegle, należy go ekskomunikować i nigdy nie powrócić. Żadna inna osoba w stopniu szczególnie świętego nie może mieć z nią nic wspólnego w dzieleniu się majątkiem lub radą.

(150) Jeżeli jednak popełnił błąd nieumyślnie, należy go odrzucić wyłącznie z tego szczególnego stopnia czystości i z udziału we wspólnym zgromadzeniu. należy to interpretować w ten sposób, że nie będzie on wydawał osądu, a jego adwokat nie będzie zapraszany w żadnej sprawie przez pełne dwa lata.

(151) Jest to jednak ważne tylko wtedy, gdy po upływie pełnych dwóch lat jego zachowanie zostanie uznane, w ocenie ogólnego członkostwa, za doskonałe pod względem uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, studiach i ramach umysł, a jeśli w międzyczasie nie popełnił żadnego innego aktu nieumyślności.

(152) Innymi słowy, ta dwuletnia kara powinna obowiązywać tylko w przypadku jednego przypadkowego błędu, podczas gdy jeśli człowiek zachowuje się rażąco, nie musi być ponownie przyjęty. Podsumowując, tylko człowiek, który działa nieumyślnie, powinien zostać skazany na okres próbny przez dwa lata, aby sprawdzić, czy w opinii ogólnego członkostwa jego zachowanie i stan umysłu znów stały się nienaganne. Jeśli tak, może zostać ponownie zainstalowany w ciele szczególnie świętego.

(153) Kiedy te rzeczy osiągną w Izraelu, jak określono w tych przepisach, Duch Święty rzeczywiście spocznie na solidnych podstawach; prawda zostanie ujawniona na zawsze; poczucie winy za przestępstwo i perfidia grzechu zostaną osłabione; a pojednanie zostanie uczynione dla ziemi bardziej skutecznie niż jakiekolwiek ciało ofiar na oparzenie czy tłuste ofiary.

(154) , ofiara warg ” będzie we wszystkich sprawiedliwości jak niegdysiejszy , przyjemny Delektuj ” na ołtarzu; prawość i prawość, takie jak wolna wola, którą bóg zamierza zaakceptować.

(155) W tym czasie ludzie wspólnoty będą stanowić prawdziwie wyróżniającą się świątynię – prawdziwą świętość świętych – w której kapłaństwo może być przedwcześnie zgromadzone oraz prawdziwą wyróżniającą się synagogę złożoną z świeckich, którzy chodzą w uczciwości.

(156) Tylko kapłani mają mieć władzę we wszystkich sprawach sądowych i ekonomicznych, a ich głos polega na ustaleniu rang różnych członków wspólnoty.

(157) własność , specjalnie święci ludzie „- to znaczy , mężczyzn, które chodzą , nienagannie ‚- nie ma być oddany do wspólnej puli z tym ludzi, którzy mogą być nadal uzależnionych od fałszu i nie może jeszcze osiągnęli tę czystość postępowania, która prowadzi ich do trzymania się z dala od przewrotności i do postępowania w uczciwości.

(158) Aż do przyjścia proroka, zarówno kapłana, jak i świeckiego Mesjasza, ludzie ci nie powinni odstąpić od wyraźnego zamiaru Prawa, aby kroczyć w jakikolwiek sposób w uporze własnego serca. Będą sądzić według pierwotnych przepisów, w których członkowie społeczności byli szkoleni od samego początku.

(159) Są to obrzędy postępowania każdego człowieka, który dąży do wewnętrznej wizji, zarówno w odniesieniu do relacji międzyludzkich, regulowania spraw przy szczególnych okazjach, jak i zrównoważonej oceny bliźnich, aż do końca, aby mógł dokonać przez cały czas wola Boża, która została objawiona jako związana z tą czy inną okazją; aby przez cały czas dostosowywał teorię do okoliczności; i że może przyjść, aby dokonać właściwego rozróżnienia i ocenić synów Zadoka (tj. kapłanów) i wybranych z każdej epoki według standardu ich postaw duchowych i ocenić ich według tego kryterium, dostosowując się w ten sposób do woli Boga , jak nakazał.

(160) Każdego należy oceniać według standardu jego duchowości. Współżycie z nim ma być określone przez czystość jego uczynków, a małżonka z nim przez stopień jego inteligencji. Samo to ma na celu określenie stopnia, w jakim mężczyzna powinien być kochany lub nienawidzony.

(161) Nikt nie może prowadzić dyskusji ani sporów z ludźmi o nieposzlakowanej opinii; a w towarzystwie nieprzyzwoitych ludzi wszyscy powinni powstrzymywać się od mówienia (ukrywania się) znaczenia Prawa [Tory].

(162) Z tych jednak, że wybrali właściwą wszystkim droga jest rzeczywiście w celu omówienia spraw związanych z obawą (wiedzy) Boga ” prawdy s i Jego sprawiedliwych wyroków.

(163) Celem takich dyskusji ma kierować umysły członków społeczności, aby dać im wgląd Boga ” niezgłębionych cudów i prawdy s, oraz w celu dostosowania ich do chodzić nienagannie każdy ze swoim sąsiadem w harmonii ze wszystkim, co ma zostały im objawione.

(164) Na to jest czas, kiedy , sposób przygotowywany jest na pustyni ” , a to wypada im zrozumieć wszystko, co się dzieje.

(165) Jest to także czas, w którym muszą oni trzymać się z dala od wszystkich innych ludzi i nie odwracać się od drogi przez jakąkolwiek formę przewrotności.

(166) I to są zasady postępowania dla każdego człowieka, który szukałby wewnętrznej wizji w tych czasach, dotykając tego, co ma kochać, a czego nienawidzić.

(167) Ma on znosić niesłabnącą nienawiść do wszystkich ludzi o nieposzlakowanej opinii i mieć na uwadze, aby trzymać się przed nimi [ • ]. Ma on pozostawić im pogoń za bogactwem i zyskiem najemników, jak sługi na łasce swoich panów lub nieszczęśnicy kroczący do despoty.

(168) Ma być gorliwy w wykonywaniu wszystkich obrzędów punktualnie, wbrew Dniu Wymagania.

(169) We wszystkich swoich zmartwieniach i we wszystkich sprawach, nad którymi ma kontrolę, powinien postępować w sposób akceptowany przez Boga, zgodnie z tym, co Bóg nakazał.

(170) Ma on dobrowolnie przyjmować wszystko, co go spotka, i czerpać przyjemność wyłącznie z woli Bożej.

(171) Ma uczynić [wszystkie] słowa z ust możliwymi do przyjęcia, a nie pożądać niczego, czego Bóg nie przykazał.

(172) Ma on zawsze czuwać nad sądem Bożym i [pod każdym względem swego istnienia] będzie błogosławił swojemu Stwórcy. Cokolwiek się stanie, ma on [opowiadać o chwale Boga] i błogosławić go [przez oblanie] ust.

 

 

 

 

 

 

 

Manual of Discipline Of the Commitment.

(1) Everyone who wishes to join the community must pledge himself to respect God and man; to live according to the communal rule: to seek God [ ]; to do what is good and upright in His sight, in accordance with what He has commanded through Moses and through His servants the prophets; to love all that He has chosen and hate all that He has rejected; to keep far from evil and to cling to all good works; to act truthfully and righteously and justly on earth and to walk no more in the stubbornness of a guilty heart and of lustful eyes, doing all manner of evil; to bring into a bond of mutual love all who have declared their willingness to carry out the statutes of God; to join the formal community of God; to walk blamelessly before Him in conformity with all that has been revealed as relevant to the several periods during which they are to bear witness (to Him) ; to love all the children of light, each according to the measure of his guilt, which God will ultimately requite.

(2) All who declare their willingness to serve God’s truth must bring all of their mind, all of their strength, and all of their wealth into the community of God, so that their minds may be purified by the truth of His precepts, their strength controlled by His perfect ways, and their wealth disposed in accordance with His just design.

(3) They must not deviate by a single step from carrying out the orders of God at the times appointed for them; they must neither advance the statutory times nor postpone the prescribed seasons.

(4) They must not turn aside from the ordinances of God’s truth either to the right or to the left.

(5) Moreover, all who would join the ranks of the community must enter into a covenant in the presence of God to do according to all that He has commanded and not to turn away from Him through any fear or terror or through any trial to which they may be subjected through the domination of Belial.

(6) When they enter into that covenant, the priests and the Levites are to pronounce a blessing upon the God of salvation and upon all that He does to make known His truth; and all that enter the covenant are to say after them, let it be.

(7) Then the priests are to rehearse the bounteous acts of God as revealed in all His deeds of power, and they are to recite all His tender mercies towards Israel; while the Levites are to rehearse the iniquities of the children of Israel and all the guilty transgression and sins that they have committed through the domination of Belial.

(8) And all who enter the covenant are to make confession after them, saying, We have acted perversely, we have transgressed, we have sinned, we have done wickedly, ourselves and our fathers before us, in that we have gone counter to the truth.

(9) God has been right to bring His judgment upon us and upon our fathers. Howbeit, always from ancient times He has also bestowed His mercies upon us all, and so will He do for all time to come.

(10) Then the priests are to invoke a blessing on all that have cast their low with God, that walk blamelessly in all their ways; and they are to say: MAY HE BLESS THEE with all good and KEEP THEE from all evil.

(11) And ILLUMINE thy heart with insight into the things of life, and GRACE THEE with knowledge of things eternal, and LIFT UP HIS gracious COUNTENANCE TOWARDS THEE to grant thee peace everlasting.

(12) The Levites, on the other hand, are to invoke a curse on all that have cast their lot with Belial, and to say in response:

(13) Cursed are thou for all thy wicked guilty works, May God make thee a thing of abhorrence at the hands of all who would wreak vengeance, and visit thine offspring with destruction at the hands of all who would mete out retribution.

(14) Cursed art thou, beyond hope of mercy. Even as they works are wrought in darkness, so mayest thou be damned in the gloom of the fire eternal.

(15) May God show thee no favor when thou callest, neither pardon to forgive thine iniquities. May He lift up an angry countenance towards thee, to wreak vengeance upon thee. May no man wish thee peace of all that truly claim their patrimony.

(16) And all that enter the covenant shall say alike after them that bless and after them that curse, let it be.

(17) Thereupon the priests and the Levites shall continue and say: Cursed be every one that hath come to enter this covenant with the taint of idolatry in his heart and who hath set his iniquity as a stumbling block before him so that thereby he may defect, and who, when he hears the terms of this covenant, blesses himself in his heart, saying, May it go well with me, for I shall go on walking in the stubbornness of my heart!

(18) Whether he satisfy his passions or whether he still thirsts for their fulfillment, may his spirit be swept away and receive no pardon. May the anger of God and the fury of His judgments consume him as by fire unto his eternal extinction, and may there cleave unto him all the curses threatened in this covenant.

(19) May God set him apart for misfortune, and may he be cut off from the midst of all the children of light in that through the taint of his idolatry and through the stumbling block of his iniquity he has defected from God.

(20) May God set his lot among those that are accursed for ever! And all who have been admitted to the covenant shall say them in response, Amen, amen.

(21) The following procedure is to be followed year by year so long as Belial continues to hold sway.

(22) The priests are first to be reviewed in due order, one after another, in respect of the state of their spirits.

(23) After them, the Levites shall be similarly reviewed, and in the third place all the laity one after another, in their thousands, hundreds, fifties and tens.

(24) The object is that every man in Israel may be made aware of his status in the community of God in the sense of the ideal, eternal society, and that none may be abased below his status nor exalted above his allotted place.

(25) All of them will thus be members of a community founded at once upon true values and upon a becoming sense of humility, upon charity and mutual fairness-members of a society truly hallowed, partners in an everlasting communion.

(26) Anyone who refuses to enter the (ideal) society of God and persists in walking in the stubbornness of his heart shall not be admitted to this community of God’s truth.

(27) For inasmuch as his soul has revolted at the discipline entailed in a knowledge of God’s righteous judgments, he has shown no real strength in amending his way of life, and therefore cannot be reckoned with the upright.

(28) The mental, physical and material resources of such a man are not to be introduced into the stock of the community, for such a man‚ plows in the slime of wickedness’ and ‚ there are stains on his repentance’.

(29) He is not honest in resolving the stubbornness of his heat. On paths of light he sees but darkness/ Such a man cannot be reckoned as among those essentially blameless.

(30) He cannot be cleared by mere ceremonies of atonement, nor cleansed by any waters of ablution, nor sanctified by immersion in lakes of rivers, nor purified by any bath.

(31) Unclean, unclean he remains so long as he rejects the government of God and refuses the discipline of communion with Him.

(32) For it is only through the spiritual apprehension of God’s truth that man’s ways can be properly directed.

(33) Only thus can all his iniquities be shriven so that he can gaze upon the true light of life.

(34) Only through the holy spirit can he achieve union with God’s truth and be purged of all his iniquities.

(35) Only by a spirit of uprightness and humility can his sin be atoned. Only by the submission of his soul to all the ordinances of God can his flesh be made clean.

(36) Only thus can it really be sprinkled with waters of ablution. Only thus can it really be sanctified by waters of purification.

(37) And only thus can he really direct his steps to walk blamelessly through all the vicissitudes of his destiny in all the way of God in the manner which He has commanded, without turning either to the right or to the left and without overstepping any of God’s words.

(38) Then indeed will he be acceptable before God like an atonement-offering which meets with His pleasure, and then indeed will he be admitted to the covenant of the community for ever.

(39) This is for the man who would bring other to the inner vision, so that he may understand and teach to all the children of light the real nature of men, touching the different varieties of their temperaments with the distinguishing traits thereof, touching their actions throughout their generations, and touching the reason why they are now visited with afflictions and now enjoy periods of well-being.

(40) All that is and ever was comes from a God of knowledge. Before things came into existence He determined the plan of them; and when they fill their appointed roles, it is in accordance with His glorious design that they discharge their functions.

(41) Nothing can be changed. In His hand lies the government of all things. God it is that sustains them in their needs.

(42) Now, this God created man to rule the world, and appointed for him two spirits after whose direction he was to walk until the final Inquisition. They are the spirits of truth and perversity.

(43) The origin of truth lies in the Fountain of Light, and that of perversity in the Wellspring of Darkness. All who practice righteousness are under the domination of the Prince of Lights, and walk in ways of light; whereas all who practice perversity are under the domination of the Angel of Darkness, however, even those who practice righteousness are made liable to error.

(44) All their sin and their iniquities, all their guilt and their deeds of transgression are the result of his domination; and this, by God’s inscrutable design, will continue until the time appointed by Him.

(45) Moreover, all men’s afflictions and all their moments of tribulation are due to this being’s malevolent sway.

(46) All of the spirits that attend upon him are bent on causing the sons of light to stumble.

(47) Howbeit, the God of Israel and the Angel of His truth are always there to help the sons of light.

(48) It is God that created these spirits of light and darkness and made them the basis of every act, the [instigators] of every deed and the direction and the directors of every thought.

(49) The one He loves for to all eternity, and is ever pleased with its deeds; but any association with the other He abhors, and He hates all its ways to the end of time.

(50) This is the way those spirits operate in the world. The enlightenment of man’s heart, the making straight before him all the ways of righteousness and truth, the implanting in his heart of fear for the judgments of God, of a spirit of humility, of patience, of abundant compassion, of perpetual goodness, of insight, of perception, of that sense of the Divine Power that is based at once on an apprehension of God’s works and a reliance on His plenteous mercy, of a spirit of knowledge informing every plan of action, of a zeal for righteous government, of a hallowed mind in a controlled nature, of abounding love for all who follow the truth, of self-respecting purity which abhors all the taint of filth, of a modesty of behaviour coupled with a general prudence and an ability to hide within oneself the secrets of what one knows – these are the things that come to men in this world through communion with the spirit of truth.

(51) And the guerdon of all that walk in its ways is health and abundant well-being, with long life and fruition of seed along with eternal blessings and everlasting joy in the life everlasting, and a crown of glory and a robe of honor, amid light perpetual.

(52) But to the spirit of perversity belong greed, remissness in right doing, wickedness and falsehood, pride and presumption, ruthless deception and guile, abundant insolence, shortness of temper and profusion of folly, arrogant passion, abominable acts in a spirit of lewdness, filthy ways in the thralldom of unchastity, a blasphemous tongue, blindness of eyes, dullness of ears, stiffness of neck and hardness of heart, to the end that a man walks entirely in ways of darkness and of evil cunning.

(53) The guerdon of all who walk in such ways is multitude of afflictions at the hands of all the angels of destruction, everlasting perdition through the angry wrath of an avenging God, eternal horror and perpetual reproach, the disgrace of final annihilation in the Fire, darkness throughout the vicissitudes of life in every generation, doleful sorrow, bitter misfortune and darkling ruin-ending in extinction without remnant of survival.

(54) It is to these things that all men are born, and it is to these that all the host of them are heirs throughout their generations. It is in these ways that men needs must walk and it is in these two divisions, according as a man inherits something of each, that all human acts are divided throughout all the ages of eternity. For God has appointed these two things to obtain in equal measure until the final age.

(55) Between the two categories He has set an eternal enmity. Deeds of perversity are an abomination to Truth, while all the ways of Truth are an abomination to perversity; and there is a constant jealous rivalry between their two regimes, for they do not march in accord. Howbeit, God in His inscrutable wisdom has appointed a term for existence of perversity, and when the time of Inquisition comes, He will destroy it for ever.

(56) Then truth will emerge triumphant for the world, albeit now until the time of the final judgment it go sullying itself in the ways of wickedness owing to the domination of perversity.

(57) Then, too, God will purge all the acts of man in the crucible of His Truth, and refine for Himself all the fabric of man, destroying every spirit of perversity from within his flesh and cleansing him by the holy spirit from all the effects of wickedness.

(58) Like waters of purification He will sprinkle upon the spirit of truth, to cleanse him of all the abominations of falsehood and of all pollution through the spirit of filth; to the end that, being made upright, men may have understanding of transcendental knowledge and of the lore of the sons of heaven, and that, being made blameless in their ways, they may be endowed with inner vision.

(59) For them has God chosen to be the partners of His eternal covenant, and theirs shall be all mortal glory. Perversity shall be no more, and all works of deceit shall be put to shame.

(60) Thus far, the spirits of truth and perversity have been struggling in the heart of man. Men have walked both in wisdom and folly. If a man casts his portion with the truth, he does righteously and hates perversity; if he casts it with perversity, he does wickedly and abominates truth.

(61) For God has appointed them in equal measure until the final age, until ‚He makes all things new’. He foreknows the effect of their works in every epoch of the world, and He has made men heirs to them that they might know good and evil.

(62) But [when the time] of Inquisition [comes], He will determine the fate of every living being in accordance with which of the [two spirits he has chosen to follow].

(63) This is the rule for all members of the community – that is, for such as have declared their readiness to turn away from all evil and to adhere to all that God in His good pleasure has commanded.

(64) They are to keep apart from the company of the froward.

(65) They are to belong to the community in both doctrinal and an economic sense.

(66) They are to abide by the decisions of the sons of Zadok, the same being priests that still keep the Covenant, and of the majority of the community that stand firm in it.

(67) It is by the vote of such that all matters doctrinal, economic and judicial are to be determined.

(68) They are concertedly and in all their pursuits to practice truth, humility, righteousness, justice, chastity and decency, with no one walking in the stubbornness of his own heart or going astray after his heart or his eyes or his fallible human mind.

(69) Furthermore, they are concertedly to remove the impurity of their human mold, and likewise all stiffneckedness.

(70) They are to establish in Israel a solid basis of truth.

(71) They are to unite in a bond indissoluble for ever.

(72) They are to extend forgiveness to all among the priesthood that have freely enlisted in the cause of holiness, and to all among the laity that have done so in the cause of truth, and likewise to all that have associated themselves with them.

(73) They are to make common cause both in the struggle and in the upshot of it.

(74) They are to regard as felons all that transgress the law.

(75) And this is the way in which all those ordinances are to be applied on a collective basis.

(76) Everyone who is admitted to the formal organization (Council) of the community is to enter into a covenant of God in the presence of all fellow volunteers in the cause and to commit himself by a binding oath to return with all his heart and soul to the commandments of the Law of Moses, as that Law is revealed to the sons of Zadok that is, to the priests who still keep the Covenant and seek God’s will -and to a majority of their co-covenanters who have volunteered together to adhere to the truth of God and to walk according to His pleasure.

(77) He that so commits himself is to keep apart from all froward men that walk in the path of wickedness; for such men are not to be reckoned in the Covenant inasmuch as they have never sought nor studied God’s ordinances in order to find out on what more arcane points they may guiltily have gone astray, while in regard to the things which stand patently revealed they have acted high-handedly.

(78) They have thus incurred God’s angry judgment and caused Him to take vengeance upon them with all the curses threatened in the Covenant and to wreak great judgments upon them that they be finally destroyed without remnant.

(79) No one is to go into water in order to attain the purity of holy men. For men cannot be purified except they repent their evil. God regards as impure all that transgress His word. No one is to have any association with such a man either in work or in goods, lest he incur the penalty of prosecution. Rather is he to keep away from such a man in every respect, for the Scriptures says: ‚Keep away from every false thing’,

(80) No member of the community is to abide by the decision of such men in any matter of doctrine or law.

(81) He is not to eat or drink of anything that belongs to them nor receive anything from them except for cash, even as sit is written: ‚desist from man whose breath is in his nostrils, for as what is he reckoned:’

(82) All that are not reckoned in the Covenant must be put aside, and likewise all that they posses.

(83) A holy man must not rely on works of vanity, and vanity is what all of them are that have not recognized God’s Covenant.

(84) All that spurn His word will God blast out of the world. All their actions are as filth before Him, and He regards all their possessions as unclean.

(85) When a man enters the covenant, minded to act in accordance with all the foregoing ordinances and formally to ally himself to the holy congregation, inquiry is to be made concerning his temper in human relations and his understanding and performance in matters of doctrine.

(86) This inquiry is to be conducted jointly by the priests who have undertaken concertedly to uphold God’s Covenant and to supervise the execution of all the ordinances which He has commanded, and by a majority of the laity who have likewise undertaken concertedly to return to that Covenant.

(87) Every many is then to be registered in a particular rank, one after the other, by the standard of his attitudes and their performance are to be reviewed, however, year by year, some being then promoted by virtue of their (improved) understanding and the integrity of their conduct, and others demoted for their waywardness.

(88) When anyone has a charge against his neighbour, he is to prosecute it truthfully, humbly and humanely. He is not to speak to him angrily or querulously or arrogantly or in any wicked mood. He is not to bear hatred [towards him in the inner recesses] of his heart.

(89) When he has a charge against him, he is to proffer it then and there [on the selfsame day] and not render himself liable to penalty by nursing a grudge.

(89) Furthermore, no man is to bring a charge publicly against his neighbour except he prove it by witness.

(90) This is the procedure which all members of the community are to follow in all dealings with one another, wherever they dwell.

(91) Everyone is to obey his superior in rank in all matters of work and money. But all are to dine together, worship together and take counsel together.

(92) Wherever there be ten men who have formally enrolled in the community, one who is a priest is not to depart from them.

(93) When they sit in his presence, they are to take their places according to their respective ranks; and the same order is to obtain when they meet for common counsel.

(94) When they set the table for a meal or prepare wine to drink, the priest is first to put forth his hand to invoke a blessing on the first portion of the bread and wine.

(95) In any place where there happen to be ten such men, there is not to be absent from them one who will be available at all times, day and night, to interpret the Law (Torah), each of them doing so in turn.

(96) The general members of the community are to keep awake for a third of all the nights of the year reading book(s), [or the book of Law] studying the Law and worshipping together.

(97) This is the rule covering public sessions.The priests are to occupy the first place. The elders are to come second; and the rest of the people are to take their places according to their respective ranks.

(98) This order is to obtain alike when they seek a judicial ruling, when they meet for common counsel, or when any matter arises of general concern.

(99) Everyone is to have an opportunity of rendering his opinion in the common council. No one, however, is to interrupt while his neighbour is speaking, or to speak until the latter has finished.

(100) Furthermore, no one is to speak in advance of his prescribed rank. Everyone is to speak in turn, as he is called upon.

(101) In public sessions, no one is to speak on any subject that is not of concern to (or to the liking of) the company as a whole.

(102) If the superintendent of the general membership or anyone who is not of the same rank as the person who happens to be raising a question for the consideration of the community, has something to say to the company, he is to stand up and declare: I have said something to the company; and only if they so bid him, is he to speak.

(103) If any man in Israel wish to be affiliated to the formal congregation of the community, the superintendent of the general membership is to examine him as to his intelligence and his actions and, if he then embark on a course of training, he is to have him enter into a covenant to return to the truth and turn away from all perversity. Then he is to appraise him of all the rules of the community.

(104) Subsequently, when that man comes to present himself to the general membership, everyone is to be asked his opinion about him. and his admission to or rejection from the formal congregation of the community is to be determined by general vote.

(105) No candidate, however, is to be admitted to the formal state of purity enjoyed by the general membership of the community until, at the completion of a full year, his spiritual attitude and his performance have been duly reviewed. Meanwhile he is to have no stake in the common funds.

(106) After he has spent a full year in the midst of the community, the members are jointly to review his case, as to his understanding and performance in matters of doctrine.

(107) If it then be voted by the opinion of the priests and of a majority of their co-covenanters to admit him to the sodality, they are to have him bring with him all his property and the tools of his profession.

(108) These are to be committed to the custody of the community’s ‚minister of works’. They are to entered by that officer into an account, but he is not to disburse them for the general benefit.

(109) Not until the completion of a second year among the members of the community is the candidate to be admitted to the common board. [Drink] When however, that second year has been completed, he is to be subjected to a further review by the general membership, and if it then be voted to admit him to the community, he is to be registered in due order of rank which he is to occupy among his brethren in all matters pertaining to doctrine, judicial procedure, degree of purity and share in the common funds. Thenceforth his counsel and his judgment are to be at the disposal of the community.

(110) And these are the rules to be followed in the interpretation of the law regarding forms of speech.

(111) If there be found in the community a man who consciously lies in the matter of (his) wealth, he is to be regarded as outside the state of purity entailed by membership, and he is to be mulcted of one fourth of his food ration.

(112) If a man answer his neighbour defiantly or speak brusquely so as to undermine the composure (shake -or disturb- the foundation) of his fellow, and in so doing flout the orders of one who is registered as his superior [ ], he is to be mulcted for one year.

(113) If a man, in speaking about anything, mention that Name which is honored above all [names], or if, in a moment of sudden stress or for some other personal reason, he curses the ——— (i.e., the man who reads the Book of the Law or leads worship), he is to be put out and never to return to formal membership in the community.

(114) If a man speaks in anger against one of the registered priests, he is to be mulcted for one year, placed in isolation, and regarded as outside the state of purity entailed in membership of the community. If, however, he spoke unintentionally, he is to be mulcted only for six months.

(115) If a man defames his neighbour unjustly, and does so deliberately, he is to mulcted for one year and regarded as ‚outside’.

(116) If a man speaks with his neighbour in guile or consciously practice deceit upon him, he is to be mulcted for six months. If however, he practices the deceit [unintentionally], he is to be mulcted only for three months.

(117) If a man defraud the community, causing a deficit in its funds, he is to make good that deficit, if he lack means to do so, he is to be mulcted for sixty days.

(118) If he harbor a grudge against his neighbor without legitimate cause, he is to be mulcted for six months [supra-linear correction: ‚one year’]. The same is to apply also to anyone who takes personal revenge on his neighbor in any respect.

(119) Anyone who indulges in indecent talk is to be mulcted for three months.

(120) Anyone who interrupts his neighbor in a public session is to be mulcted for ten days.

(121) Anyone who lies down and goes to sleep at a public session is to be mulcted for thirty days.

(122) Anyone who leaves a public session gratuitously and without reason for as many as three times during one sitting is to be mulcted for ten days. If he leaves while everyone else is standing (?), he is to be mulcted for thirty days.

(123) If, except he be under duress (?), a man walk naked before his neighbor, he shall be mulcted for six months.

(124) If a man spit into the midst of a public session, he shall be mulcted for thirty days.

(125) If a man bring out his hand from under his cloak, so expose himself that his private parts become visible, he shall be mulcted for thirty days.

(126) If a man indulge in raucous, inane laughter, he shall be mulcted for thirty days.

(127) If a man put forth his left hand to gesticulate with it in conversation, he shall be mulcted for ten days.

(128) If a man slander his neighbor, he shall be regarded as outside the communal state of purity for one year, and he shall be mulcted. But if he slander the entire group, he is to be expelled and never return.

(129) If a man complain against the whole basis of the community, he is to be expelled irrevocably.

(130) If he complains against his neighbor without legitimate cause, he is to be mulcted for six months.

(131) If a man’s spirit waver so far from the basis of the community that he betrays the truth and walk in stubbornness of his own heart, but if he subsequently repent, he shall be mulcted for two years.

(132) During the first, he shall be regarded as outside the communal state of purity altogether. During the second he shall be excluded from the communal board (drink) and occupy a place behind all the other members.

(133) At the completion of the two years, the membership in general shall hold an inquiry about him.

(134) If it then be decided to readmit him, he shall again be registered with duly assigned rank and thereafter he too shall be called upon to render his opinion in deliberations concerning the rules.

(135) If a man has been a formal member of the community for a full ten years, but then, through spiritual relapse, betray the principles of the community and quit the general body in order to walk in the stubbornness of his own heart, he is never to return to formal membership in the community.

(136) No member of the community is to associate with him either by recognizing him as of the same state of purity or by sharing property with him. Any of the members who does so shall be liable to the same sentence: he too shall be expelled.

(137) In the deliberative council of the community there shall be twelve laymen and three priests schooled to perfection in all that has been revealed of the entire Law. their duty shall be to set the standard for the practice of truth, righteousness and justice, and for the exercise of charity and humility in human relations; and to show how, by control of impulse and contrition of spirit, faithfulness may be maintained on earth; how, by active performance of justice and passive submission to the trials of chastisement, iniquity may be cleared, and how one can walk with all men with the quality of truth and in conduct appropriate to every occasion.

(138) So long as these men exist in Israel, the deliberative council of the community will rest securely on a basis of truth. It will become a plant evergreen.

(139) Insofar as the laymen are concerned, it will be indeed a sanctuary; and insofar as the priesthood is concerned, it will indeed constitute the basis for a true ‚holy of holies’.

(140) The members of community will be in all justice the witnesses of God’s truth and the elect of His favor, effecting atonement for the earth and ensuring the requital of the wicked.

(141) They will be, indeed, a ‚tested bulwark’ and ‚precious cornerstone, which shall never be shaken or moved from their place.

(142) As for the priesthood, they shall be a seat for the holy of holies, inasmuch as all of them will then have knowledge of the Covenant of justice and all of them be qualified to offer what will be indeed ‚a pleasant savor’ to the Lord.

(143) And as for the laity, they will constitute a household of integrity and truth, qualified to maintain the Covenant as an everlasting pact. they shall prove acceptable to God, so that He will shrive the earth of its guilt, bring final judgment upon wickedness, and perversity shall be no more.

(143) When these men have undergone, with blamelessness of conduct, a two year preparation in the fundamentals of the community, they shall be segregated as especially sacred among the formal members of the community.

(144) Any knowledge which the expositor of the law may posses but which may have to remain arcane to the ordinary layman, he shall not keep hidden from them; for in their case there need be no fear that it might induce apostasy.

(145) When these men exist in Israel, these are the provision whereby they are to be kept apart from any consort with froward men, to the end that they may indeed ‚go into the wilderness to prepare the way’ i.e., do what Scripture enjoins when it says, ‚Prepare in the wilderness…make it straight in the desert a highway for our God’.

(146) (The reference is to the study of the Law which God commanded through Moses to the end that, an occasion arises, all things may be done in accordance with what is revealed therein and with what the prophets also have revealed through God’s holy spirit.)

(147) No member of the community – that is, no duly covenanted member – who blatantly deviates in any particular from the body of commandments is to be permitted to come into contact with the purity enjoyed by these specially holy men or to benefit by (know) their counsel until his actions be free of all perversity and he has been readmitted to the common council by decision of the general membership and thereupon reinstated in his rank.

(148) These are the rules of conduct for the ‚men of perfect holiness’ in their dealings with one another.

(149) If any of those that have been admitted to the degree of special sanctity – that is, to the degree of ‚those that walk blamelessly in the way as God has commanded’ -transgress a single word of the Law of Moses either blatantly or deviously, he is to be excommunicated and never to return. No other person in the degree of the specially holy is to have anything to do with him in the sharing either of property or of counsel.

(150) If, however, he erred unintentionally, he is to be debarred only from that particular degree of purity and from participation in the common council. this is to be interpreted to mean that he is not to render any judgment nor is his counsel to be invited in any matter for a full two years.

(151) This hold good, however, only if, after the expiration of the full two years, his conduct be considered, in the judgment of the general membership, to be perfect alike in attendance at general assemblies, in study and in frame of mind, and if he has not meanwhile committed any further act of inadvertence.

(152) In other words, this two-year penalty is to apply only in the cases of a single inadvertent error, whereas if a man acts blatantly, he is nevermore to be readmitted. In sum, it is only the man who acts by inadvertence that is to be placed on probation for two years to see whether, in the opinion of the general membership, his conduct and frame of mind have meanwhile again become blameless. If so, he may be reinstalled in the body of the especially holy.

(153) When these things obtain in Israel, as defined by these provisions, the Holy Spirit will indeed rest on a sound foundation; truth will be evinced perpetually; the guilt of transgression and the perfidy of sin will be shriven; and atonement will be made for the earth more effectively than by any flesh of burn-offerings or fat sacrifices.

(154) The ‚oblation of the lips’ will be in all justice like the erstwhile ‚pleasant savor’ on the altar; righteousness and integrity like the free-will offering which god designs to accept.

(155) At that time, the men of the community will constitute a true distinctive temple-a veritable holy of holies-wherein the priesthood may fitly foregather, and a true distinctive synagogue made up of laymen who walk in integrity.

(156) The priests alone are to have authority in all judicial and economic matters, and it is by their vote that the ranks of the various members of the community are to be determined.

(157) The property of the ‚specially holy men’ – that is, of ‚the men that walk ‚blamelessly’ – is not to be put into a common pool with that of men who may still be addicted to deceit and may not yet have achieved that purity of conduct which leads them to keep apart from perversity and to walk in integrity.

(158) Until the coming of the prophet and of both the priestly and the lay Messiah, these men are not to depart from the clear intent of the Law to walk in any way in the stubbornness of their own hearts. They shall judge by the original laws in which the members of the community were schooled from the beginning.

(159) These are the ordinances for the conduct of any man that seeks after inner vision, in regard alike to human relations, the regulation of affairs on specific occasions, and the balanced appraisal of his fellow men, to the end that he may perform at all time the will of God which has been revealed as pertinent to this or that occasion; that he may at all times accommodate theory to circumstance; and that he may come to make the proper distinctions and evaluate the sons of Zadok (i.e. the priests) and the elect of any particular epoch by the standard of their spiritual attitudes, and appraise them by that criterion, thus conforming to the will of God, as He has commanded.

(160) Everyone is to be judged by the standard of his spirituality. Intercourse with him is to be determined by the purity of his deeds, and consort with him by the degree of his intelligence. This alone is to determine the degree to which a man is to be loved or hated.

(161) No one is to engage in discussion or disputation with men of ill repute; and in the company of froward men everyone is to abstain from talk about (keep hidden) the meaning of the Law [Torah].

(162) With those, however, that have chosen the right path everyone is indeed to discuss matters pertaining to the apprehension (knowledge) of God’s truth and of His righteous judgments.

(163) The purpose of such discussions is to guide the minds of the members of the community, to give them insight into God’s inscrutable wonders and truth, and to bring them to walk blamelessly each with his neighbor in harmony with all that has been revealed to them.

(164) For this is the time when ‚the way is being prepared in the wilderness’, and it behooves them to understand all that is happening.

(165) It is also the time when they must needs keep apart from all other men and not turn aside from the way through any form of perversity.

(166) And these are the regulations of conduct for every man that would seek the inner vision in these times, touching what he is to love and what he is to hate.

(167) He is to bear unremitting hatred toward all men of ill repute, and to be minded to keep [•] from them. He is to leave it to them to pursue wealth and mercenary gain, like servants at the mercy of their masters or wretches truckling to a despot.

(168) He is to be zealous to carry out every ordinance punctiliously, against the Day of Requital.

(169) In all his emprises and in all things over which he has control he is to act in a manner acceptable to God, in accordance with what God has commanded.

(170) He is to accept willingly whatever befalls him and to take pleasure in nothing but the will of God.

(171) He is to make [all] the words of his mouth acceptable, and not to lust after anything that God has not commanded.

(172) He is to watch ever for the judgment of God, and [in every vicissitude of his existence] he is to bless his Maker. Whatever befalls, he is to [recount God’s glory] and to bless him [with the oblation of] the lips.

Księga Kodeksu Gminnego 

(określana też jako „Podręcznik Dyscypliny”)

 

THE COMMUNITY RULE
Translated by G. Vermes
1QS

COL.I
. . . Book of the Community Rule, that they may seek
2. God with a whole heart and soul. and do good and right before Him as
3. He commanded by the hand of Moses and all His servants the Prophets; 
that they may love
4. all that He has chosen and hate all that he has rejected; that they may 
abstain from all evil and
5. hold fast to all good; that they may practise truth, righteousness, and 
justice
6. upon earth and no longer stubbornly follow a sinful heart and lustful 
eyes committing
7. all manner of evil. He shall admit into the Covenant of Grace all those 
who have freely devoted themselves to the observance of GodÕs precepts,
8. that they may be joined to the counsel of God and may live perfectly 
before Him in accordance with all that
9. has been revealed concerning their appointed times, and that they may 
love all the sons of light, each
10. according to his lot in GodÕs design, and hate all the sons of darkness, 
each according to his guilt
11. in GodÕs vengeance. All those who freely devote themselves to His 
truth shall bring all their knowledge, powers,
12. and possessions into the Community of God, that they may purify their 
knowledge in the truth of GodÕs precepts and order their powers according 
to His
13. ways of perfection and all their possessions according to His righteous 
counsel. They shall not depart
14. from any command of God concerning their times; they shall be neither 
early nor late for any of
15. their appointed times, they shall stray neither to the right nor to left of 
any of His true precepts.
16. All those who embrace the Community Rule shall enter into the 
Covenant before God to obey
17. all His commandments so that they may not abandon Him during
18. the dominion of Satan because of fear or terror or affliction.
On entering the Covenant, the Priests and
19. Levites shall bless the God of salvation and all His faithfulness, and all 
those
20. entering the Covenant shall say after them, ÔAmen, Amen!Õ
21. Then the Priests shall recite the favours of God manifested in His 
mighty deeds and
22. shall declare all His merciful grace to Israel, and the Levites shall recite 
the
23. iniquities of the children of Israel, all their guilty rebellions and sins 
during the dominion
24. of Satan. And after them, all those entering the Covenant shall confess 
and say: ÔWe have strayed!
25. We have [disobeyed!] We and our fathers before us have sinned and 
done wickedly in walking
26. [counter to the precepts] of truth and righteousness. [And God has] 
judged us and our fathers also;

COL.II
1. but He has bestowed His bountiful mercy on us from everlasting to 
everlasting.Õ And the Priests shall bless all the
2. men of the lot of god who walk perfectly in all His ways, saying: ÔMay He 
bless you with all
3. good and preserve you from all evil! May He lighten your heart with 
life-giving wisdom and grant you eternal knowledge! May
4. he raise His merciful face towards you for everlasting bliss!Õ And the 
Levites shall curse all the men of the
5. lot of Satan, saying: ÔBe cursed because of all your guilty wickedness!
6. May He deliver you up for torture at the hands of the vengeful Avengers! 
May He visit you with destruction by the hand of all the Wreakers
7. of Revenge! Be cursed without mercy because of the darkness of your 
deeds! Be damned in the shadowy
8. place of everlasting fire! May God not heed when you call on Him, nor 
pardon you by blotting out your sin! May
9. He raise His angry face towards you for vengeance! May there be no 
ÒPeaceÓ for you in the mouth of those who hold fast to the Fathers!Õ And 
after the blessing and the cursing,
10. all those entering the Covenant shall say, ÔAmen, Amen!Õ
11. And the Priests and Levites shall continue, saying: ÔCursed be the man 
who
12. enters this Covenant while walking among the idols of his heart, who 
sets up before himself his stumbling-block of sin so that he may backslide!
13. Hearing the words of this Covenant, he blesses himself in his heart and 
says, ÒPeace be with me, even
14. though I walk in the stubbornness of my heartÓ (Deut. xxix, 18-19), 
whereas his spirit, parched (for lack of truth) and watered (with lies), shall be 
destroyed without
15. pardon. GodÕs wrath and His zeal for His precepts shall consume him in 
everlasting destruction. All the
16. curses of the Covenant shall cling to him and God will set him apart for 
evil. He shall be cut off from the midst of all the sons of light, and because 
he has
17. turned aside from God on account of his idols and his stumbling-block 
of sin, his lot shall be among those who are cursed for ever.Õ And after 
them,
18. all those entering the Covenant shall answer and say, ÔAmen, Amen!Õ
19. Thus shall they do, year by year, for as long as the dominion of Satan 
endures. The Priests shall enter
20. first, ranked one after another according to the perfection of their spirit; 
then the Levites; and thirdly,
21. all the people one after another in their Thousands, Hundreds,
22. Fifties, and Tens, that every Israelite may know his place in the 
Community of God
23. according to the everlasting design. No man shall move down from his 
place nor move up from his allotted position.
24. For according to the holy design, they shall all of them be in a 
Community of truth and virtuous humility,
25. of loving kindness and good intent one towards the other, and (they 
shall all of them be) sons of the everlasting Company. No man [shall be in 
the] Community of His truth who refuses to enter
26. the Covenant of] God so that he may walk in the stubbornness of his 
heart, for 

COL.III
1. his soul detests the wise teaching of just laws. He shall not be counted 
among the upright for he has not persisted in the conversion of his life.
2. His knowledge, powers, and possessions shall not enter the Council of 
the Community, for whoever ploughs the mud of wickedness returns
3. defiled (?). He shall not be justified by that which his stubborn heart 
declares lawful, for seeking the ways of light he looks towards darkness. He 
shall
4. not be reckoned among the perfect; he shall neither be purified by 
atonement, nor cleansed by purifying waters,
5. nor sanctified by seas and rivers, nor washed clean with any ablution. 
Unclean, unclean shall he be. For as long as he despises the precepts of
6. God he shall receive no instruction in the Community of His counsel.
For it is through the spirit of true counsel concerning the ways of man that 
all his
7. sins shall be expiated that he may contemplate the light of life. He shall 
be cleansed from all
8. his sins by the spirit of holiness uniting him to His truth, and his iniquity 
shall be expiated by the spirit of uprightness and humility. And when his
9. flesh is sprinkled with purifying water and sanctified by cleansing water, 
it shall be made clean by the humble submission of his soul to
10. all the precepts of God. Let him them order his steps to walk perfectly in 
all the ways commanded by God concerning the times appointed for him, 
straying neither to right nor to left and
11. transgressing none of His words, and he shall be accepted by virtue of 
pleasing atonement before God and it shall be to him a Covenant of the
12. everlasting Community.
13. The Master shall instruct all the sons of light and shall teach them the 
nature of all th children of men
14. according to the kind of spirit which they possess, the signs identifying 
their works during their lifetime, their visitation for chastisement, and the 
time of
15. their reward. From the God of Knowledge comes all that is and shall be. 
Before ever they existed He established their whole design,
16. and when, as ordained for them, they come into being, it is in accord 
with His glorious design that they accomplish their task without change.
17. The laws of all things are in His hand and He provides them with all 
their needs. He has created man to govern the
18. world, and has appointed for him two spirits in which to walk until the 
time of His visitation: the spirits of
19. truth and falsehood. Those born of truth spring from a fountain of 
light, but those born of falsehood spring from a source of darkness. All the 
children of righteousness are ruled
20. by the Prince of Light and walk in the ways of light, but all the children 
of falsehood are ruled by the Angel
21. of Darkness and walk in the way of darkness.  The Angel of Darkness 
leads all the
22. children of righteousness astray, and until his end, all their sin, 
iniquities, wickedness, and all their unlawful deeds are caused by his 
dominion
23. in accordance with the mysteries of God. Every one of their 
chastisements, and every one of the seasons of their distress,
24. shall be brought about by the rule of his persecution; for all his allotted 
spirits seek the overthrow of the
25. sons of light. But the God of Israel and His Angel of Truth will succor 
all the sons of light. For it is He who created the spirits of Light and 
Darkness and founded
26. every action upon them and established every deed [upon] their [ways]. 
And He loves the one 

COL.IV
1. everlastingly and delights in its works for ever; but the counsel of the 
other He loathes and for ever hates its ways.
2. These are their ways in the world for the enlightenment of the heart of 
man, and that all the paths of true righteousness may be made straight 
before him, and that the fear of the laws of God may be instilled in his heart:
3. a spirit of humility, patience, abundant charity, unending goodness, 
understanding, and intelligence; (a spirit of) mighty wisdom which trusts in 
all the
4. deeds of God and leans on His great lovingkindness; a spirit of 
discernment in every purpose, of zeal for
5. just laws, of holy intent with steadfastness of heart, of great charity 
towards all the sons of truth, of admirable purity which detests all unclean 
idols, of humble conducts spring from
6. an understanding of all things, and of faithful concealment of the 
mysteries of truth. These are the counsels of the spirit to the sons of truth in 
this world. And as for the visitation of all who walk in this spirit, it shall be 
healing,
7. great peace in a long life, and fruitfulness, together with every everlasting 
blessing and eternal joy in life without end, a crown of glory and a garment 
of
8. majesty in unending light.
9. But the ways of the spirit of falsehood are these: greed, and slackness in 
the search for righteousness, wickedness and lies, haughtiness and pride, 
falseness and deceit, cruelty
10. and abundant evil, ill-temper and much folly and brazen insolence, 
abominable deeds (committed) in a spirit of lust, and ways of lewdness in 
the service of uncleanness,
11. a blaspheming tongue, blindness of eye and dullness of ear, stiffness of 
neck and heaviness of heart, so that man walks in all the ways of darkness 
and guile.  And the visitation of
12. all who walk in this spirit shall be a multitude of plagues by the hand of 
all the destroying angels, everlasting damnation by the avenging wrath of 
the fury of God, eternal torment and endless disgrace
13. together with shameful extinction in the fire of the dark regions. The 
times of all their generations shall be spent in sorrowful mourning and in 
bitter misery and in calamities of darkness until they are
14. destroyed without remnant or survivor.
15. The nature of all the children of the men is ruled by these (two spirits), 
and during their life all the hosts of men have a portion of their divisions 
and walk in (both)
16. their ways. And the whole reward for their deeds shall be, for 
everlasting ages, according to whether each manÕs portion in their two 
divisions is great or small. For God has established the spirits in equal 
measure until the
17. final age, and has set everlasting hatred between their divisions. Truth 
abhors the works of falsehood, and falsehood hates all the ways of truth. 
And their struggle is
18. fierce in all their arguments for they do not walk together.  But in the 
mysteries of His understanding, and in His glorious wisdom, God has 
ordained an end for falsehood, and at the same time of the
19. visitation He will destroy it for ever. Then truth, which has wallowed 
in the ways of wickedness during the dominion of falsehood until the 
appointed
20. time of judgement, shall arise in the world for ever. God will then 
purify every deed of man with this truth; He will refine for Himself the 
human frame by rooting out all spirit of falsehood from the bounds of his
21. flesh. He will cleanse him of all wicked deeds with the spirit of holiness; 
like purifying waters He will shed upon him the spirit of truth (to cleanse 
him) of all abomination and falsehood. And he shall be plunged
22. into the spirit of purification that he may instruct the upright in the 
knowledge of the Most High and teach the wisdom of the sons of heaven to 
the perfect of way. For God has chosen them for an everlasting Covenant 
and
23. all the glory of Adam shall be theirs. There shall be no more lies and all 
the works of falsehood shall be put to shame.  Until now the spirit of truth 
and falsehood struggle in the hearts of men and they
24. walk in both wisdom and folly. According to his portion of truth so 
does man hate falsehood, and according to his inheritance in the realm of 
falsehood so is he wicked and so
25. hates truth. For God has established the two spirits in equal measure 
until the determined end, and until the Renewal, and He knows the reward 
of their deeds from all eternity.
26. He has allotted them to the children of men that they may be according 
to the spirit within [them at the time] of the visitation.

COL.V
1. And this is the rule for the men of the community who have freely
 pledged themselves to be converted from all evil and to cling to all
 his commandments according to his will.

  They shall separate from
2. the congregation of the men of falsehood and shall unite, with respect to 
the Law and possessions, under the authority of the sons of Zadok, the 
Priests who keep the Covenant, and of the multitude of the men
3. of the Community who hold fast to the Covenant. Every decision 
concerning doctrine, property, and justice shall be determined by them.
 They shall practise truth and humility in common,
4. and justice and uprightness and charity and modesty in all their ways. 
No man shall walk in the stubbornness of his heart so that he strays after his 
heart
5. and eyes and evil inclination, but he shall circumcise in the Community 
the foreskin of evil inclination and of stiffness of neck that they may lay a 
foundation of truth for Israel, for the Community of the everlasting
6. Covenant. They shall atone for all those in Aaron who have freely 
pledged themselves to the House of Truth, and for those who join them to 
live in community and to take part in the trial and judgement and
7. condemnation of all those who transgress the precepts.  On joining the 
Community, this shall be their code of behavior with 
respect to all these precepts.  Whoever approaches the Council of the 
Community
8. shall enter the Covenant of God in the presence of all who have freely 
pledged themselves. He shall undertake by a binding oath to return with all 
his heart
9. and soul to every commandment of the Law of Moses in accordance with 
all that has been revealed of it to the sons of Zadok, the Keepers of the 
Covenant and Seekers of His will, and to the multitude of the men of their 
Covenant who together have
10. freely pledged themselves to His truth and to walking in the way of His 
delight. And he shall undertake by the Covenant to separate from all the 
men of falsehood who walk in
11. the way of wickedness.
  For they are not reckoned in His Covenant. They have neither inquired 
nor sought after Him concerning His laws that they might know the hidden 
things in which they have sinfully erred;
12. and matters revealed they have treated with insolence. Therefore 
Wrath shall rise up to condemn, and Vengeance shall be executed by the 
curses of the Covenant, and great chastisement of
13. eternal destruction shall be visited on them, leaving no remnant. They 
shall not enter the water to partake of the pure Meal of the saints, for they 
shall not be cleansed
14. unless they turn from their wickedness: for all who transgress His word 
are unclean. Likewise, no man shall consort with him with regard to his 
work or property lest he be burdened with the
15. guilt of his sin. He shall indeed keep away from him in all things, as is 
written, keep away from all that is false (Exod. xxiii, 7). No 
member of the
16. Community shall follow him in matters of doctrine and justice, or eat or 
drink anything of theirs, or take anything from them
17. except for a price; as it is written, keep away from the man in whose
 nostrils is breath, for wherein is he counted? (Isa. ii, 22).
18. For all those not reckoned in His Covenant are to be set apart, together 
with all that is theirs. None of the saints shall lean upon works of
19. vanity: for they are all vanity who know not His Covenant, and He will 
blot from the earth all them that despise His word. All their deeds are 
defilement
20. before Him, and all their possessions unclean.  But when a man enters 
the Covenant to walk according to all these precepts that he may join the 
holy Congregation, they shall examine
21. his spirit in community with respect to his understanding and practice 
of the Law, under the authority of the sons of Aaron who have freely 
pledged themselves in the Community to restore
22. His Covenant and to heed all the precepts commanded by Him, and of 
the multitude of Israel who have freely pledged themselves in the 
Community to return His Covenant.
23. They shall inscribe them in order, one after another according to their 
understanding and their deeds, that every one may obey his companion, the 
man of lesser rank obeying his superior. And they
24. shall examine their spirit and deeds yearly, so that each man may be 
advanced in accordance with his understanding and perfection of way, or 
moved down in accordance with the offences committed by him.  They 
shall rebuke
25. one another in truth, humility, and charity. Let no man address his 
companion with anger, or ill-temper,
26. or obduracy, or with envy prompted by the spirit of wickedness. Let him 
not hate him [because of his uncircumcised] heart, but let him rebuke him 
on the very same day lest 

COL.VI
1. he incur guilt because of him. And furthermore, let no man accuse 
his companion before the Congregation without having first 
admonished him in the presence of witnesses. These are the ways in 
which all of them 
2. shall walk, each man with his companion, wherever they dwell. The 
man of lesser rank shall obey the greater in matters of work and 
money. They shall eat in common and 
3. pray in common and deliberate in common. Wherever there are ten 
men of the Council of the Community there shall not lack 
4. a Priest among them. And they shall all sit before him according to 
their rank and shall be asked their counsel in all things in that order. 
And when the table has been prepared for eating, and the new wine 
5. for drinking, the Priest shall be the first to stretch out his hand 
6. to bless the first-fruits of the bread and new wine. And where the ten are, 
there shall never lack a man among them who shall study the Law continually, 
day and night
7. concerning the right conduct of a man with his companion. And 
Congratulation shall watch in community for a third of every night of 
the year, to read the book and to study Law and
8. to pray together.

This is the rule for an Assembly of The Congregation
 Each man shall sit in his place: the Priests shall sit first, and the elders second, and 
9. all the rest of the people according to their rank. And thus shall 
they be questioned concerning the Law, and concerning any counsel or 
matter coming before the congregation, each man bringing his 
10. knowledge to the Council of the Community. No man shall interrupt a 
companion before his speech has ended, nor 
speak before a man of higher rank; 
11. each man shall speak in his turn. And in an Assembly of the 
Congregation no man shall speak without the consent of the Congregation, nor 
indeed of the
12. Guardian of the Congregation. Should any man wish to speak to 
the Congregation, yet not be in a position to question the 
13. Council of the Community, let him rise to his feet and say: ÔI have 
something to say to the Congregation.Õ If they command him to speak, 
he shall speak.Every man born of Israel, who freely pledges himself 
14. to join the Council of the Community shall be examined by the 
Guardian at the head of the Congregation concerning his understanding 
and his deeds. If his is fitted to the discipline, he shall admit him into 
15. the Covenant that he may be converted to the truth and depart 
from all falsehood; and he shall instruct him in all the rules of the 
Community. And later, when he comes to stand before the 
Congregation, they shall 
16. all deliberate his case, and according to the decision of the Council 
of the Congregation he shall either enter or depart. After he has 
entered the Council of the Community he shall not touch the pure Meal 
of 
17. the Congregation until one full year is completed, and until he has 
been examined concerning his spirit and deeds; nor shall he have any 
share of the property of the Congregation.
18. Then when he has completed one year within the Community, the 
Congregation shall deliberate his case with regard to his understanding 
and observance of the law. And if it be his destiny, 
19. according to the judgement of the Priests and the multitude of the 
men of their Covenant, to enter the company of the Community, his 
property and earnings shall be handed over to the Bursar
20. of the Congregation who shall register it to his account and shall 
not spend it for the Congregation. He shall not touch the Drink of the 
Congregation until he has 
21. completed a second year among the men of the Community. But 
when the second year has passed, he shall be examined, and if it be 
22. his destiny, according to the judgement of the Congregation, to 
enter the Community, then he shall be inscribed among his brethren in 
the order of his rank for the Law, and for justice, and for the pure 
Meal; his property shall be merged an he shall offer his 
23. counsel and judgement to the Community.

24. These are the rules by which they shall judge at a Community 
(court of) inquiry according to the cases If one of them has lied 
25. deliberately in matters of property, he shall be excluded from the 
pure Meal of the Congregation for one year and shall do penance with 
respect to one quarter of his food. Whoever has answered 
26. his companion with obstinacy, or has addressed him impatiently, 
going so far as to take no account of the dignity of his fellow by 
disobeying the order of a brother inscribed before him,
27. he has taken the law into his own hand; therefore he shall do 
penance for one year [and shall be excluded]. If any man has uttered 
the [Most] Venerable Name

COL.VII
1. even though frivolously, or as a result of shock or for any other reason 
whatever, while reading the Book or praying, he shall be dismissed and
2. shall return to the Council of the Community no more.
  If he has spoken in anger against one of the Priests inscribed in the Book, 
he shall do penance for one year
3. and shall be excluded for his soulÕs sake from the pure Meal of the 
Congregation. But if he has spoken unwittingly, he shall do
4. penance for six months.  Whoever has deliberately lied shall do penance 
for six months.  Whoever has deliberately insulted his companion unjustly 
shall do penance for one year and shall be excluded.
5. whoever has deliberately deceived his companion by word or by deed 
shall do penance for six months.  If he has failed to care for his
6. companion, he shall do penance for three months. But if he has failed to 
care for the property of the Community, thereby causing its loss, he shall 
restore it in full.
7. And if he be unable to restore it, he shall do penance for sixty days 
Whoever has borne malice against his companion unjustly shall do 
penance for six months/one year; and likewise,
8. whoever has taken revenge in any matter whatever.  Whoever has 
spoken foolishly: three months.  Whoever has interrupted his companion 
whilst speaking:
9. ten days. Whoever has lain down to sleep during an Assembly of the 
Congregation:  thirty days. And likewise, whoever has left, with-
10 out reason, an Assembly of the Congregation as many as three times 
during one Assembly, shall do penance for ten days. But if he has departed 
whilst they were standing
11. he shall do penance for thirty days. Whoever has gone naked before his 
companion, without having been obliged to do so, he shall do penance for 
six months.
12 Whoever has spat in an Assembly of the Congregation shall do penance 
for thirty days.  Whoever has been so poorly dressed that when drawing his 
hand from beneath his garment
13. his nakedness has been seen, he shall do penance for thirty days.
Whoever has guffawed foolishly shall do penance for thirty
14. days.  Whoever has drawn out his left hand to gesticulate with it shall 
do penance for ten days. Whoever has gone about slandering his 
companion shall be excluded from the pure Meal of the Congregation for
15. one year and shall do penance. But whoever has slandered the 
Congregation shall be expelled from among them
16. and shall return no more. Whoever has murmured against the 
authority of the Community shall be expelled and shall not return. But if 
he has murmured against his companion
17. unjustly, he shall do penance for six months. Should a man return 
whose spirit has so trembled before the authority of the Community that he 
has betrayed the truth and
18. walked in the stubbornness of his heart, he shall do penance for two 
years. During the first year he shall not touch the pure Meal of the 
Congregation, and during the
19. second year he shall not touch the Drink of the Congregation and shall 
sit below all the men of the Community. Then when
20. his two years are completed, the Congregation shall consider his case, 
and if he is admitted he shall be inscribed in his rank and may then question 
concerning the Law.
21. If, after being in the Council of the Community for ten full years,
22. the spirit of any man has failed so that he has betrayed the Community 
and departed from the Congregation to walk in the stubbornness of his 
heart, he shall return no more to the Council of the Community. 
Moreover, if any member
23. of the Community has shared with
24. him his food or property which . . . of the Congregation, his sentence 
shall be the same; he shall be ex[pelled].

COL.VIII
1. In the Council of the Community there shall be twelve men and three 
Priests, perfectly versed in all that is revealed of
2. the Law, whose works shall be truth, righteousness, justice, loving 
kindness and humility. They shall
3. preserve the faith in the Land with steadfastness and meekness and shall 
atone for sin by the practice of justice and by
4. suffering the sorrows of affliction. They shall walk with all men 
according to the standard of truth and the rule of time.
  When these are in Israel,
5. the Council of the Community shall be established in truth. It shall be an 
Everlasting Plantation, a House of Holiness for Israel, an Assembly of 
Supreme Holiness
6. for Aaron. They shall be eyewitnesses to the truth at the Judgement, and 
shall be the elect of Goodwill who shall atone for the Land and pay to the
7. wicked their reward. It shall be that tried wall, that PRECIOUS CORNER-
STONE,
8. whose foundations shall neither rock nor sway in their place (Isa. xxviii, 
16). It shall be a Most Holy Dwelling 
9. for Aaron with everlasting knowledge of the Covenant of justice, and 
shall offer up sweet fragrance. It shall be a House of Perfection and Truth in 
Israel that they may
10. establish a Covenant according to the everlasting precepts. And they 
shall be an agreeable offering, atoning for the Land and determining the 
judgement of wickedness, and there shall be no more iniquity. When they 
have been confirmed for two years in perfection of way
11. by the authority of the Community, they shall be set apart as holy within 
the Council of the men of the Community. And the
12. Interpreter shall not conceal from them, out of fear of the spirit of 
apostasy, any of those things hidden from Israel which have been 
discovered by him. And when these become members of the Community
13. in Israel according to all these rules, they shall separate from the 
habitation of ungodly men and shall go into the wilderness to prepare the 
way of Him;
14. as it is written, prepare in the wilderness the way of . . . , make straight in
 the desert a path for our god (Isa. xl, 3).
15. This (path) is the study of the Law which He commanded by the hand of 
Moses, that they may do according to all that has been revealed from age to 
age,
16. and as Prophets have revealed by His Holy Spirit.  And no man among 
the members of the Covenant
17. of the Community who deliberately, on any point whatever, turns aside 
from all that is commanded, shall touch the pure Meal of the men of 
holiness
18. or know anything of their counsel until his deeds are purified from all 
falsehood and he walks in perfection of way. And then, according to the 
judgement of the Congregation,
19. he shall be admitted to the Council and shall be inscribed in his rank. 
This rule shall apply to whoever enters the Community.
20. And these are the rules which the men of perfect holiness shall follow
 in their commerce with one another
21. Every man who enters the Council of Holiness, (the Council of those) 
who walk in the way of perfection as commanded by God, and who 
deliberately or through negligence
22. transgresses one word of the Law of Moses, on any point whatever, shall 
be expelled from the Council of the Community
23. and shall return no more; no man of holiness shall be associated in his 
property or counsel in any
24. matter at all. But if he has acted inadvertently, he shall be excluded 
from the pure meal and the Council and they shall interpret the rule 
25. (as follows). For two years he shall take no part in judgement or ask for 
counsel; but if, during that time, his way becomes perfect,
26. then he shall return to the (Court of) the Congregation, provided that he 
commit no further inadvertent sin during two full years. 

COL.IX
1. For one sin of inadvertence (alone) he shall do penance for two years. but 
as for him who has sinned deliberately, he shall never return; only the man 
who has sinned inadvertently
2. shall be tried for two years that his way and counsel may be made perfect 
according to the judgement of the congregation. And afterwards, he shall be 
inscribed in his rank in the Community of Holiness.
3. When these becomes members of the Community in Israel according to 
all these rules, they shall establish the spirit of holiness according to 
everlasting truth.
4. They shall atone for guilty rebellion and for sins of unfaithfulness that 
they may obtain lovingkindness for the Land without the flesh of 
holocausts and the fat of sacrifice.
5. And prayer rightly offered shall be as an acceptable fragrance of 
righteousness, and perfection of way as a delectable free-will offering. At the 
time, the men of the Community shall set apart
6. a House of Holiness in order that it may be united to the most holy things 
and a House of Community for Israel, for those who walk in perfection.
7. The sons of Aaron alone shall command in matters of justice and 
property, and every rule concerning the men of the Community shall be 
determined according to their word.
8. As for the property of the men of holiness who walk in perfection, it shall 
not be merged with that of the men of falsehood
9. who have not purified their life by separating themselves from iniquity 
and walking in the way of perfection. They shall depart from none of the 
counsels of the Law to walk in the
10. stubbornness of their hearts, but shall be ruled by the primitive precepts 
in which the men of the Community were first instructed
11. until there shall come the Prophet and the Messiahs of Aaron and Israel.

12. These are the precepts in which the Master shall walk in his commerce
 with all the living, according to the rule proper to every season and according 
 to the worth of every man
13. He shall do the will of God according to all that has been revealed from 
age to age.
14. He shall measure out all knowledge discovered throughout the ages, 
together with the Precept of the age.He shall separate and weigh the sons of 
righteousness according to their spirit. He shall hold firmly to the elect of 
the time according to 
15. His will, as He has commanded.
He shall judge every man according to his spirit. He shall admit him 
accordance with the cleanness of his hands and advance him in accordance 
with his understanding.
16. And he shall love and hate likewise. He shall not rebuke the men of the 
Pit nor dispute with them.
17. He shall conceal the teaching of the Law from men of falsehood, but 
shall impart true knowledge and righteous judgement to those who have 
chosen
18. the Way. He shall guide them all in knowledge according to the spirit of 
each and according to the rule of age, and shall thus instruct them in the 
mysteries of marvellous truth that in the midst
19. of the men of the Community they may walk perfectly together in all 
that has been revealed to them. This is the time for the preparation of the 
way 
20. into the wilderness, and he shall teach them to do all that is required at 
that time and to separate from all those who have not turned
21. aside from all ungodliness.
These are the rules of conduct for the Master in those times with respect
 to his loving and hating Everlasting hatred in a spirit of secrecy
22. for the men of perdition! He shall leave to them wealth and earnings 
like a slave to his lord and like a poor man to his master.
23. He shall be a man zealous for the Precept whose time is for the Day of 
Revenge. He shall perform the will of God in all his deeds,
24. and in all his dominion as He has commanded. He shall freely delight
25. in all that befalls him and nothing shall please him save GodÕs will. He 
shall delight in all the words of His mouth and shall desire nothing except 
His command. He shall watch always [for] the judgement of God,
26. and shall bless his Maker [for all His goodness] and declare [His mercies] 
in all that befalls.  He shall bless Him [with the offering] of the lips 

Col.X
1. at the times ordained by Him: at the beginning of the
2. dominion of light, and at its end when it retires to its appointed place; at 
the beginning of the watches of darkness when He unlocks their storehouse 
and spreads them out, and also at their end when they retire before the light; 
when the
3. heavenly lights shine out from the dwelling-place of Holiness, and also 
when they retire to the place of glory; at the entry of the (monthly) seasons 
on the days of the new moon, and also at their end when they
4. succeed to one another. Their renewal is a great day for the Holy of 
holies, and a sign for the unlocking of everlasting mercies
5. at the beginning of seasons in all times to come.

At the beginning of the months of the (yearly) seasons
and on the holy days appointed for remembrance,
in their seasons I will bless Him
6. with the offering of the lips
according to the Precept engraved for ever:
at the beginning of the years
and at the end of their seasons
7. when their appointed law is fulfilled,
on the day decreed by Him
that they should pass from one to the other Ñ
the season of early harvest to the summer time,
the season of sowing to the season of grass,
the seasons of years to their weeks (of years) Ñ
8. and at the beginning of their weeks
for the season of Jubilee.
All my life the engraved Precept shall be on my tongue
as the fruit of praise
and the portion of my lips.

9. I will sing with knowledge and all my music
shall be for the glory of God
(My) lyre (and) my harp shall sound
for His holy order
and I will tune the pipe of my lips
to His right measure
10. With the coming of day and night
I will enter the Covenant of God,
and when evening and morning depart
I will recite His decrees.
11. I will place in them my bounds without return.

I will declare His judgement concerning my sins,
and my transgressions shall be before my eyes
as an engraved Precept.
I will say to God, ÔMy RighteousnessÕ
12. and ÔAuthor of my GoodnessÕ to the Most High,
ÔFountain of KnowledgeÕ and ÔSource of HolinessÕ,
 ÔSummit of GloryÕ and ÔAlmighty Eternal MajestyÕ.
13. I will choose that which He teaches me
and will delight in His judgement of me.

Before I move my hands and feet
I will bless His name.
14. I will praise Him before I go out or enter,
or sit or rise,
and whilst I lie on the couch of my bed.
I will bless Him with the offering
of that which proceeds from my lips
from the midst of the ranks of men,
15. and before I lift my hands to eat
of the pleasant fruits of the earth.
16. I will bless Him for His exceeding wonderful deeds
at the beginning of fear and dread
and in the abode of distress and desolation.
I will meditate on His power
and will lean on His mercies all day long.
17. I know that judgement of all the living
is in His hand,
and that all His deeds are truth.
I will praise Him when distress is unleashed
and will magnify Him also because of His salvation.

18. I will pay to no man the reward of evil;
I will pursue him with goodness.
For judgement of all the living is with God
and it is He who will render to man his reward.
19. I will not envy in a spirit of wickedness,
my soul shall not desire the riches of violence.
I will not grapple with the men of perdition
until the Day of Revenge,
20 but my wrath shall not turn from the men of falsehood
and I will not rejoice until judgement is made.
I will bear no rancour
against them that turn from transgression,
21. but will have no pity
on all who depart from the way.
I will offer no comfort to the smitten
until their way becomes perfect.

I will not keep Satan within my heart,
22. and in my mouth shall be heard
no folly or sinful deceit,
23. no cunning or lies shall be found on my lips.
The fruit of holiness shall be on my tongue
and no abominations shall be found upon it.
I will open my mouth
in songs of thanksgiving,
and my tongue shall always proclaim
24. the goodness of God and the sin of men
until their transgression ends.
I will cause vanities
to cease from my lips,
uncleanness and crookedness
from the knowledge of my heart.

I will impart/conceal knowledge with discretion
25. and will prudently hedge it within a firm bound
to preserve faith and strong judgement
in accordance with the justice of God.
26. I will distribute the Precept
by measure-cord of the times,
and . . . righteousness
and lovingkindness towards the oppressed,
encouragement to the troubled heart

Col XI
1. and discernment to the erring spirit,
teaching understanding to them that murmur
that they may answer meekly
before the haughty of spirit
2. and humbly before men of injustice
who point the finger and speak of iniquity
and who are zealous for wealth.

As for me,
my justification is with God.
In His hand are the perfection of my way
and the uprightness of my heart.
3. He will wipe out my transgression
through His righteousness.

For my light has sprung
from the source of His knowledge;
my eyes have beheld His marvellous deeds,
4. and the light of my heart, the mystery to come.
He that is everlasting
is the support of my right hand;
the way of my steps is over stout rock
which nothing shall shake;
5. for the rock of my steps is the truth of God
  and His might is the support of my right hand.

From the source of His righteousness
is my justification,
6. and from His marvellous mysteries
is the light in my heart.
My eyes have gazed
on that which is eternal,
on wisdom concealed from men,
on knowledge and wise design
(hidden) from the sons of men;
7. on a fountain of righteousness
and a storehouse of power,
on a spring of glory
(hidden) from the assembly of flesh.
God has given them to His chosen ones
as an everlasting possession,
8. and has caused them to inherit
the lot of the Holy Ones.
He has joined their assembly
to the Sons of Heaven
to be a Council of the Community,
a foundation of the Building of Holiness,
and eternal Plantation throughout all ages to come.

As for me,
I belong to wicked mankind,
to the company of ungodly flesh.
My iniquities, rebellions, and sins,
together with the perversity of my heart,
10. belong to the company of worms
and to those who walk in darkness.
For mankind has no way,
and man is unable to establish his steps
since justification is with God
11. and perfection of way is out of His hand.
All things come to pass by His knowledge;
He establishes all things by His design
and without Him nothing is done.

12. As for me,
if I stumble, the mercies of God
shall be my eternal salvation.
If I stagger because of the sin of flesh,
my justification shall be
by the righteousness of God which endures for .ever
13. When my distress is unleashed
He will deliver my soul from the Pit
and will direct my steps to the way.
He will draw me near by His grace,
14. and by His mercy will He bring my justification.
He will judge me in the righteousness of His truth
and in the greatness of His goodness
He will pardon all my sins.
15. Through His righteousness He will cleanse me
of the uncleanness of man
and of the sins of the children of men,
that I may confess to God His righteousness,
and His majesty to the Most High.

Blessed art thou, my God,
16 who openest the heart of Thy servant to knowledge!
Establish all his deeds in righteousness,
and as it pleases Thee to do for the elect of mankind,
grant that the son of Thy handmaid
17. may stand before Thee for ever.

For without Thee no way is perfect,
and without Thy will nothing is done.
18. It is Thou who hast taught all knowledge
and all things come to pass by Thy will.
There is none beside Thee to dispute Thy counsel
19. or to understand all Thy holy design,
or to contemplate the depth of Thy mysteries
20. and the power of Thy might.

Who can endure Thy glory,
and what is the son of man
in the midst of Thy wonderful deeds?
21. What shall one born of woman
be accounted before Thee?
Kneaded from the dust,
his abode is the nourishment of worms.
22. He is but a shape, but moulded clay,
and inclines towards dust.
What shall hand-moulded clay reply?
What counsel shall it understand?
ZASADA WSPÓLNOTY
Tłumaczone przez G. Vermesa
1QS

COL.I
. . . Księga Reguły Wspólnoty, której mogą szukać
2. Bóg z całym sercem i duszą. i czyńcie dobro i tuż przed Nim jako
3. Nakazał Mojżeszowi i wszystkim Jego sługom proroków; 
aby mogli kochać
4. wszystko, co On wybrał i nienawidzi wszystkiego, co odrzucił; że mogą
powstrzymać się od wszelkiego zła i
5. Trzymajcie się wszystkiego dobrego; aby mogli praktykować prawdę, sprawiedliwość i
sprawiedliwość
6. na ziemi i już nie uparcie postępujcie za grzesznym sercem i pożądaniem 
oczernianie oczu
7. wszelkiego rodzaju zło. Przyznaje do Przymierza Łaski wszystkich
którzy swobodnie oddali się przestrzeganiu Bożych przykazań,
8. aby mogli być połączeni z radą Boga i mogli żyć doskonale 
przed Nim zgodnie z tym wszystkim
9. został ujawniony w odniesieniu do wyznaczonego czasu, i że mogą 
kochajcie wszystkich synów światłości, każdego
10. według jego losu w Boskim zamyśle, i nienawidzić wszystkich synów ciemności, 
każdy według jego winy
11. w zemście Boga. Wszyscy, którzy darmo oddają się Jego
prawda przyniesie całą swoją wiedzę, moce,
12. i mienia we wspólnocie Bożej, aby mogli oczyścić ich 
poznanie prawdy o Bożych nakazach i uporządkowanie ich mocy według 
do jego
13. sposoby doskonałości i wszystkie ich posiadłości według Jego sprawiedliwych 
rada. Nie odejdą
14. od każdego polecenia Boga dotyczącego ich czasów; oni nie będą
wcześnie i późno na którąkolwiek z nich
15. wyznaczone czasy nie będą się przesuwać ani na prawo, ani na lewo od 
którekolwiek z Jego prawdziwych przykazań.
16. Wszyscy, którzy przyjmą wspólnotową regułę, wejdą do 
Przymierze przed Bogiem, aby być posłusznym
17. wszystkie Jego przykazania, aby nie opuszczały Go podczas
18. władza szatana z powodu strachu, terroru lub ucisku.
Po wejściu w przymierze, kapłani i
19. Lewici będą błogosławić Boga zbawienia i całą Jego wierność i wszystko 
te
20. Wchodząc do Przymierza, powiedz im: ÔAmen, Amen! Õ
21. Następnie kapłani recytują łaski Boga objawione w Jego 
potężne czyny i
22. Ogłosił całą swoją łaskę miłosierną Izraelowi, a lewici odmówią 

23. niegodziwości synów Izraela, wszystkie ich winne bunty i grzechy 
podczas panowania
24. Szatana. A po nich wszyscy, którzy wejdą do Przymierza, wyznają
i powiedz: Ô My zbłądziliśmy!
25. My [nieposłuszni!] My i nasi ojcowie przed nami zgrzeszyliśmy i 
zrobione niegodziwie w chodzeniu
26. [sprzeczne z przykazaniami] prawdy i prawości. [I Bóg]
sądził nas i naszych ojców;

COL.II
1. ale On obdarzył nas swym obfitym miłosierdziem od wieczności do 
wieczne. "A kapłani będą błogosławić wszystko
2. ludzie z boga, którzy postępują doskonale na wszystkich Jego drogach, mówiąc: Ômoże On 
pobłogosław was wszystkich
3. dobrze i zachowajcie was od wszelkiego zła! Niech On rozjaśni twoje serce
Życiodajna mądrość i daj ci wieczną wiedzę! Może
4. Podnosi Swoją miłosierną twarz ku sobie, ku wiecznej szczęśliwości! Õ I 
Lewici przeklinają wszystkich ludzi z
5. dużo Szatana, mówiąc: Ô Zostaniesz przeklęty z powodu wszystkich twoich winnych niegodziwości!
6. Niech poda ci tortury z rąk mściwych Avengerów! 
Niech odwiedza cię z zagładą za pomocą wszystkich Łowców
7. zemsty! Bądź przeklęty bez litości z powodu ciemności twojej
czyny! Bądź potępiony w cieniu
8. miejsce wiecznego ognia! Niech Bóg nie zwraca uwagi, kiedy Go wzywacie, ani też
przebaczcie wam przez wymazanie waszego grzechu! Może
9. Podnosi swoją gniewną twarz do siebie, aby zemścić się! Niech nie będzie
ÒPeaceÓ dla ciebie w ustach tych, którzy trzymają się mocno Ojców! Õ I 
po błogosławieństwie i przekleństwach,
10. Wszyscy, którzy wstąpią do Przymierza, powiedzą: ÔAmen, Amen! Õ
11. I będą kontynuowali kapłani i lewici, mówiąc: ÔUresztowany będzie ten człowiek 
kto
12. wchodzi w to przymierze podczas chodzenia między bożkami swego serca, który 
ustawia przed sobą swój potknięcie grzechu, aby mógł się wycofać!
13. Słysząc słowa tego Przymierza, błogosławi się w swoim sercu i 
mówi: "Bądź ze mną, nawet
14. Chociaż chodzę w uporze mego serca (Powtórzonego XXIX, 18-19), 
mając na uwadze, że jego duch, spieczony (z powodu braku prawdy) i podlany (z kłamstwami), będzie 
zniszczone bez
15. ułaskawienie. Gniew Boga i Jego gorliwość wobec Jego przykazań pochłonie go
wieczne zniszczenie. Wszystkie
16. Przekleństwa Przymierza będą przylgnąć do Niego, a Bóg go rozdzieli 
zło. Zostanie odcięty od wszystkich synów światłości i dlatego
on ma
17. odwrócili się od Boga z powodu jego idoli i jego klęski 
grzechu, jego los będzie między tymi, którzy są przeklęci na wieki. "A potem 
im,
18. Wszyscy, którzy wstąpią do Przymierza, odpowiedzą i powiedzą: "Amen!"
19. Tak będą czynić, z roku na rok, tak długo jak królestwo szatana 
przetrwa. Kapłani wejdą
20. po pierwsze, uszeregowani jeden po drugim według doskonałości ich ducha; 
potem lewici; i po trzecie,
21. wszyscy ludzie jeden po drugim w swoich tysiącach, setkach,
22. Lata pięćdziesiąte i dziesiątki, że każdy Izraelita może znać swoje miejsce w 
Wspólnota Boga
23. zgodnie z odwiecznym projektem. Żaden człowiek nie zejdzie z niego
ani nie ruszaj się z wyznaczonej pozycji.
24. Albowiem według świętego wzoru wszyscy oni będą w 
Wspólnota prawdy i cnotliwa pokora,
25. o miłującej dobroci i dobrej woli do siebie nawzajem, i (oni 
wszyscy oni będą) synami wiecznej kompanii. Żaden człowiek [nie będzie w
wspólnota Jego prawdy, która nie chce wejść
26. Przymierze] Boga, aby mógł chodzić w jego uporze 
serce, dla 

COL.III
1. Jego dusza nie znosi mądrego nauczania sprawiedliwych praw. On nie będzie policzony
wśród pionierów, ponieważ nie przetrwał w nawróceniu swego życia.
2. Jego wiedza, uprawnienia i posiadłości nie wchodzą do Rady 
Wspólnota, bo ten, kto oraczy błoto niegodziwości, powraca
3. zbrukany (?). Nie usprawiedliwi go to, co jego uparte serce
deklaruje prawo, szukając dróg światła, patrzy w ciemność. On
powinien
4. nie zaliczać się do doskonałości; nie zostanie oczyszczony przez
pokuta, ani oczyszczona przez wody oczyszczające,
5. ani uświęcony przez morza i rzeki, ani obmyty czystością żadną ablucją. 
Nieczysty, nieczysty będzie. Tak długo, jak gardzi wskazaniami
6. Bóg nie otrzyma pouczenia we wspólnocie o Jego radzie.
Jest to dzięki duchowi prawdziwej rady dotyczącej dróg człowieka 
całe jego
7. grzechy zostaną odpuszczone, aby mógł kontemplować światło życia. Powinien
być oczyszczonym od wszystkich
8. Jego grzechy przez ducha świętości jednoczą go z Jego prawdą i z jego niegodziwością 
będzie wynagrodzony przez ducha uczciwości i pokory. A kiedy jego
9. ciało posypane jest oczyszczającą wodą i uświęcone przez oczyszczanie wody, 
zostanie oczyszczony przez pokorne poddanie się jego duszy
10. wszystkie przykazania Boże. Pozwólcie mu, aby nakazał mu kroczyć, aby w pełni wejść
wszystkie drogi nakazane przez Boga w odniesieniu do czasów wyznaczonych dla niego, 
nie błądząc ani na prawo, ani na lewo i
11. nie łamie żadnego z Jego słów i zostanie przyjęty na mocy 
miłe zadośćuczynienie przed Bogiem i będzie dla Niego przymierzem
12. wieczna wspólnota.
13. Mistrz naucza wszystkich synów światłości i naucza ich 
natura wszystkich dzieci
14. według rodzaju ducha, który posiadają, znaki identyfikujące 
ich dzieła za ich życia, ich nawiedzenia za karę, i 
czas
15. Ich nagroda. Od Boga wiedzy pochodzi wszystko, co jest i będzie. 
Zanim jeszcze istniały, On ustanowił ich cały projekt,
16. Kiedy zaś, zgodnie z ich przeznaczeniem, powstają, jest to zgodne 
dzięki Jego wspaniałemu projektowi, że wykonują swoje zadanie bez zmian.
17. Prawa wszystkich rzeczy są w Jego ręce i On zapewnia je wszystkim 
ich potrzeby. Stworzył człowieka, by rządził
18. świat, i wyznaczył dla niego dwa duchy, w których chodzić aż do 
czas Jego nawiedzenia: duchy
19. prawda i fałsz. Urodzeni z prawdy wyrastają z fontanny
światło, ale ci zrodzeni z fałszu wyrastają ze źródła ciemności. Wszystkie
dzieci prawości są rządzone
20. przez Księcia Światła i kroczcie drogami światła, ale wszystkie dzieci 
kłamstwa są rządzone przez Anioła
21. Ciemności i kroczcie drogą ciemności. Anioł ciemności
prowadzi wszystkie
22. dzieci sprawiedliwości zbłądzą, a do końca jego grzechy, 
nieprawości, niegodziwości i wszystkie ich bezprawne czyny są spowodowane przez jego 
panowanie
23. zgodnie z tajemnicami Boga. Każdy z nich
kary i każdą porę roku ich cierpienia,
24. będzie spowodowany przez regułę jego prześladowań; za wszystkie przydzielone
duchy szukają obalenia
25. Synowie światłości. Ale Bóg Izraela i Jego Anioł Prawdy pomogą
wszyscy synowie światłości. Bo to On stworzył duchy Światła i
Ciemność i założona
26. Każde działanie na nich i ustanowił każdy czyn [na] ich [drogi]. 
On kocha tego 

COL.IV
1. wiecznie i zachwyca się swoimi dziełami na wieki; ale rada
inny On nienawidzi i na zawsze nienawidzi swoich dróg.
2. To są ich drogi na świecie dla oświecenia serca 
człowieka i że wszystkie ścieżki prawdziwej sprawiedliwości mogą być wyprostowane 
przed nim, i że strach przed prawami Bożymi może być zaszczepiony w jego sercu:
3. duch pokory, cierpliwości, obfitej miłości, nieskończonej dobroci, 
zrozumienie i inteligencja; (duch) potężnej mądrości, która ufa
wszystkie
4. uczynki Boga i pochyla się nad Jego wielką miłującą dobrocią; ducha
rozeznanie w każdym celu, gorliwości o
5. sprawiedliwe prawa, święte intencje z niezłomnością serca, wielkiej miłości 
wobec wszystkich synów prawdy, z godnej podziwu czystości, która nienawidzi wszystkich nieczystych 
idole, skromnych zachowań od wiosny
6. zrozumienie wszystkich rzeczy i wierne ukrywanie 
tajemnice prawdy. Są to rady ducha dla synów prawdy
ten świat. A co do nawiedzenia wszystkich, którzy chodzą w tym duchu, tak będzie
gojenie,
7. wielki pokój w długim życiu i owocność wraz z każdym wiecznem 
błogosławieństwo i wieczna radość życia bez końca, korona chwały i szata 
z
8. majestat w nieskończonym świetle.
9. Ale drogami ducha kłamstwa są: chciwość i brak woli 
poszukiwanie prawości, niegodziwości i kłamstw, wyniosłości i dumy, 
fałsz i oszustwo, okrucieństwo
10. i obfite zło, złość, szaleństwo i bezczelna bezczelność, 
obrzydliwe uczynki (popełnione) w duchu pożądliwości i sposobów sprośności w 
służba nieczystości,
11. bluźnierczy język, ślepota oka i otępienie ucha, sztywność 
szyja i ociężałość serca, aby człowiek kroczył wszystkimi drogami ciemności 
i podstęp. I nawiedzenie
12. wszyscy, którzy chodzą w tym duchu, będą mnóstwem plag z ręki 
wszystkie niszczące anioły, wieczne potępienie przez zemsty gniewu 
gniew Boga, wieczne męki i niekończąca się hańba
13. wraz ze wstydliwym wyginięciem w ogniu ciemnych regionów. The
czasy wszystkich ich pokoleń zostaną wydane w żałobnym smutku i w 
zgorzkniałą nędzą i klęskami ciemności, dopóki nie są
14. zniszczony bez reszty lub ocalałego.
15. Natura wszystkich dzieci mężczyzn jest przez nich rządzona (dwa duchy), 
i podczas ich życia wszystkie zastępy ludzkie mają część swoich podziałów 
i wejść (oba)
16. ich drogi. A cała nagroda za ich czyny będzie, dla
wieku wiecznego, w zależności od tego, czy każdy z nich w ich dwóch 
podziały są wielkie lub małe. Albowiem Bóg ustanowił duchy w równej mierze
mierzyć do
17. Ostateczny wiek, i ustanowił wieczną nienawiść między ich podziałami. Prawda
nie znosi uczynków kłamstwa, a kłamstwo nie znosi wszystkich dróg prawdy. 
I ich walka jest
18. zacięcie we wszystkich argumentach, ponieważ nie idą razem. Ale w
tajemnice Jego rozumienia, aw Jego chwalebnej mądrości Bóg ma 
wyznaczył koniec dla fałszu, a jednocześnie z
19. Wizytacja On zniszczy ją na zawsze. To prawda, która tarzała się
w sposobach niegodziwości podczas panowania kłamstwa aż do 
wyznaczony
20. czas sądu, powstanie w świecie na wieki. Bóg wtedy
oczyść każdy czyn człowieka z tej prawdy; On ulepszy dla Siebie
ludzka rama przez wykorzenienie wszelkiego ducha kłamstwa z granic jego
21. ciało. On oczyści go ze wszystkich złych uczynków duchem świętości;
jak oczyszczające wody, On rzuci na niego ducha prawdy (aby oczyścić 
mu) wszelkiej obrzydliwości i kłamstwa. I będzie pogrążony
22. w duchu oczyszczenia, aby mógł pouczyć pioniera w 
poznanie Najwyższego i nauczenie mądrości synów niebios 
doskonały sposób. Albowiem Bóg wybrał ich na wieczne Przymierze
i
23. cała chwała Adama będzie ich. Nie będzie więcej kłamstw i wszystkiego
uczynki kłamstwa będą zawstydzone. Do tej pory duch prawdy
i kłamstwo walczy w sercach ludzi i oni
24. chodź zarówno mądrością, jak i głupotą. Według jego części prawdy tak
czy człowiek nienawidzi kłamstwa, i według swego dziedzictwa w królestwie 
kłamstwo, tak jest zły i tak
25. Nienawidzi prawdy. Albowiem Bóg ustanowił oba duchy w równej mierze
do określonego końca i do Odnowy, a On zna nagrodę 
ich uczynków z całej wieczności.
26. Przeznaczył je synom ludzkim, aby byli zgodni 
do ducha wewnątrz [ich w czasie] z nawiedzenia.

COL.V
1. I to jest reguła dla ludzi społeczności, którzy mają swobodę
 zobowiązali się nawrócić od wszelkiego zła i przylgnąć do wszystkich
 jego przykazania zgodnie z Jego wolą.

  Oddzielają się od
2. zbór ludzi kłamstwa i zjednoczą się, w odniesieniu do 
Prawo i dobytek, pod zwierzchnictwem synów Sadoka, 
Kapłani, którzy przestrzegają przymierza i mnóstwa ludzi
3) Wspólnoty, która pozostaje wierna Paktowi. Każda decyzja
dotyczące doktryny, własności i wymiaru sprawiedliwości są przez nich ustalane.
 Będą praktykować wspólnie prawdę i pokorę,
4. Sprawiedliwość i prawość, miłość i skromność na wszystkich drogach. 
Żaden człowiek nie będzie chodził w uporze swego serca, tak że odsuwa się za nim 
serce
5. i oczy i złe skłonności, ale obrzezuje we Wspólnocie 
Napletek złych skłonności i sztywności szyi, które mogą ułożyć 
podstawa prawdy dla Izraela, dla wspólnoty wieczystej
6. Przymierze. Odkupią wszystkich tych w Aaronie, którzy mają swobodę
zobowiązali się do Domu Prawdy i dla tych, którzy do nich dołączają 
żyć w społeczności i brać udział w procesie i osądzie oraz
7. potępienie wszystkich, którzy wykraczają poza przykazania. Po dołączeniu do
Społeczność, to jest ich kodeks postępowania z 
w odniesieniu do wszystkich tych przykazań. Kto zbliża się do Rady
Społeczność
8. wejdą do Przymierza Bożego w obecności wszystkich, którzy mają swobodę 
zobowiązali się. On zobowiązuje się przysięgą, aby powrócić ze wszystkimi
jego serce
9. i dusza do każdego przykazania Prawa Mojżeszowego zgodnie z 
wszystko to zostało objawione synom Sadoka, Strażnikom 
Przymierze i Poszukiwacze Jego woli, i dla mnóstwa ich ludzi 
Przymierze, które razem mają
10. dobrowolnie zobowiązali się do Jego prawdy i do kroczenia drogą Jego 
rozkosz. I zobowiązuje się przez przymierze, aby oddzielił się od wszystkich
ludzie kłamstwa, którzy wchodzą do środka
11. droga niegodziwości.
  Nie są bowiem liczeni w Jego przymierzu. Oni się nie pytali
ani nie szukali Go odnośnie Jego praw, aby mogli poznać ukryte 
rzeczy, które popełnili grzesznie;
12. i sprawy ujawniły, że traktują z bezczelnością. W związku z tym
Gniew podniesie się do potępienia, a Zemsta zostanie stracona przez 
przekleństwa Przymierza i wielką karę
13. Odwiedzi się na nich wieczne zniszczenie, nie pozostawiając resztek. one
nie wejdą do wody, aby spożywać czysty posiłek świętych 
nie zostaną oczyszczone
14. Jeśli nie odwrócą się od swojej niegodziwości: za wszystkich, którzy przekraczają Jego słowo 
są nieczyste. Podobnie żaden człowiek nie będzie się z nim wiązał z nim
praca lub własność, aby nie był obciążony
15. Wina jego grzechu. Rzeczywiście, odstąpi od niego we wszystkim, jak jest
napisane, trzymaj się z dala od wszystkiego, co jest fałszywe (II Mojż. XXIII, 7). Nie
członek
16. Wspólnota będzie podążać za nim w sprawach dotyczących doktryny i sprawiedliwości, lub jeść lub 
pić cokolwiek z nich, lub wziąć z nich wszystko
17. z wyjątkiem ceny; jak jest napisane, trzymaj się z dala od człowieka, w którego
 nozdrza to oddech, bo w którym jest policzony? (Isa, II, 22).
18. Wszyscy bowiem, którzy nie są uznani w Jego Przymierzu, powinni być rozdzieleni razem 
ze wszystkim, co jest ich własnością. Żaden z świętych nie będzie opierał się na uczynkach
19. Marność: albowiem oni wszyscy są marnością, którzy nie znają Jego przymierza i On to uczyni 
zmyta z ziemi wszystkich, którzy gardzą Jego słowem. Wszystkie ich czyny są
plama
20. przed Nim i wszystkie ich rzeczy nieczyste. Ale kiedy wchodzi mężczyzna
Przymierze chodzić zgodnie z tymi wszystkimi zasadami, do których może przystąpić 
świętej Kongregacji, oni zbadają
21. jego duch we wspólnocie w odniesieniu do jego zrozumienia i praktyki 
Prawa, pod władzą synów Aarona, którzy mają swobodę 
zobowiązali się we Wspólnocie do przywrócenia
22. Jego przymierze i do przestrzegania wszystkich przykazań przez Niego i 
rzesza Izraelitów, którzy dobrowolnie zobowiązali się w 
Wspólnota, aby zwrócić Jego Przymierze.
23. Zapisują je kolejno, jeden po drugim według ich 
zrozumienia i ich uczynków, że każdy może być posłuszny swojemu towarzyszowi, 
człowiek niższej rangi posłuszny swojemu przełożonemu. I oni
24. Każdego roku badają ich ducha i czyny, aby każdy mógł być 
zaawansowany zgodnie ze swoim zrozumieniem i perfekcją drogi, lub 
przeniesiony zgodnie z popełnionymi przez niego przestępstwami. one
gani
25. jedni drugich w prawdzie, pokorze i miłości. Niech nikt nie zwraca się do niego
towarzysz z gniewem lub złym nastrojem,
26. lub upór, lub zazdrość pod wpływem ducha niegodziwości. Pozwól mu
nie znienawidzić go [z powodu jego nieobrzezanego] serca, ale niech Go zgromi 
w tym samym dniu, inaczej nie 

COL.VI
1. On ponosi winę z jego powodu. Co więcej, niech nikt nie oskarża
jego towarzysz przed Zgromadzeniem bez uprzedniego 
upominał go w obecności świadków. Oto sposoby w
które wszystkie 
2. będą chodzić, każdy człowiek ze swym towarzyszem, gdziekolwiek mieszkają. The
człowiek niższej rangi będzie posłuszny większemu w sprawach pracy i 
pieniądze. Jedzą wspólnie i
3. Modlić się wspólnie i celowo. Gdziekolwiek jest dziesięć
mężczyzn w Radzie Wspólnoty nie będzie brakować 
4. wśród nich kapłan. Wszyscy oni usiądą przed nim według
ich rangi i zostaną zapytani o ich rady we wszystkich rzeczach w tej kolejności. 
A kiedy stół jest przygotowany do jedzenia i nowego wina 
5. Do picia, Kapłan będzie pierwszym, który wyciągnie rękę 
6. błogosławić pierwsze owoce chleba i nowego wina. A gdzie są te dziesięć,
nigdy nie zabraknie wśród nich człowieka, który będzie nieustannie studiował Prawo, 
dzień i noc
7. dotyczące właściwego postępowania człowieka ze swoim towarzyszem. I
Gratulacje będą oglądać we wspólnocie za jedną trzecią każdej nocy 
w roku, aby przeczytać książkę i studiować prawo i
8. modlić się razem.

Taka jest zasada Zgromadzenia Zgromadzenia
 Każdy człowiek zasiądzie na swoim miejscu: najpierw zasiądą kapłani, potem starsi, i 
9. cała reszta ludzi zgodnie z ich rangą. I tak będzie
są przesłuchiwani w związku z Prawem oraz w związku z jakimkolwiek obrońcą lub 
Sprawa przychodzi przed zgromadzeniem, każdy człowiek przynosi jego 
10. wiedza do Rady Wspólnoty. Żaden człowiek nie przerywa a
towarzysz przed zakończeniem wypowiedzi, ani 
mówić przed człowiekiem wyższej rangi; 
11. Każdy człowiek przemawia z kolei. I w Zgromadzeniu
Kongregacja nikt nie będzie mówił bez zgody Zgromadzenia, ani 
rzeczywiście z
12. Opiekun Zgromadzenia. Jeśli ktoś chce z nim rozmawiać
Zgromadzenie, ale nie będzie w stanie kwestionować 
13. Rada Wspólnoty, niech wstanie i mówi: Ô Mam 
coś do powiedzenia Kongregacji. "Jeśli każą mu mówić, 
On przemówi. Każdy człowiek zrodzony z Izraela, który dobrowolnie się zobowiązuje 
14. Przystąpienie do Rady Wspólnoty jest rozpatrywane przez 
Opiekun na czele Zgromadzenia odnośnie jego zrozumienia 
i jego czyny. Jeśli jego pasuje do dyscypliny, to on go wpuści
15. Przymierze, aby się nawrócił na prawdę i odszedł 
od wszelkiego kłamstwa; i poucza go o wszystkich zasadach
Społeczność. A później, kiedy przyjdzie stanąć przed
Zgromadzenie, oni to zrobią 
16. wszyscy rozpatrują jego sprawę i zgodnie z decyzją Rady 
Kongregacji albo wejdzie, albo odejdzie. Po tym
wszedł do Rady Wspólnoty, nie dotknie czystego posiłku 
z 
17. Zgromadzenie do końca pełnego roku i do tego czasu 
zostały zbadane dotyczące jego ducha i czynów; nie będzie go miał
udział w majątku Zgromadzenia.
18. Następnie, po ukończeniu jednego roku we Wspólnocie, 
Zgromadzenie rozpatrzy jego sprawę w odniesieniu do jego zrozumienia 
i przestrzeganie prawa. A jeśli to będzie jego przeznaczenie,
19. zgodnie z wyrokiem kapłanów i mnóstwem 
ludzi z ich Przymierza, aby wstąpić do wspólnoty Wspólnoty, jego 
majątek i zarobki zostaną przekazane kwestorowi
20. Zgromadzenia, który zarejestruje go na swoim koncie i otrzyma 
nie wydać go na Zgromadzenie. Nie dotknie napoju
Zgromadzenie, dopóki nie będzie 
21. ukończył drugi rok wśród mężczyzn we Wspólnocie. Ale
gdy minie drugi rok, zostanie on zbadany, a jeśli tak się stanie 
22. Jego przeznaczenie, zgodnie z wyrokiem Zgromadzenia, do 
wejść do Wspólnoty, a następnie zostanie wpisany wśród jego braci w 
porządek jego rangi dla Prawa, dla sprawiedliwości i dla czystej 
Posiłek; jego majątek zostanie połączony, a on ofiaruje swoją
23. doradca i wyrok dla Wspólnoty.

24. Są to zasady, według których oceniają na terenie Wspólnoty 
(sąd) śledztwa w sprawach, w których jeden z nich skłamał 
25. umyślnie w sprawach majątkowych, jest wykluczony z 
czysty posiłek Zgromadzenia przez jeden rok i odprawi pokutę 
w odniesieniu do jednej czwartej jego jedzenia. Ktokolwiek odpowiedział
26. jego towarzysz z uporem lub zwracał się do niego niecierpliwie, 
posuwając się tak daleko, by nie brać pod uwagę godności jego towarzysza 
nieposłuszeństwo na polecenie brata wpisanego przed nim,
27. wziął prawo w swoje ręce; dlatego on to zrobi
pokutę na jeden rok [i zostaną wyłączone]. Jeśli ktokolwiek wypowiedział
[Najbardziej] Czcigodne Imię

COL.VII
1. nawet lekkomyślnie, lub w wyniku szoku lub z jakiegokolwiek innego powodu 
cokolwiek, czytając Księgę lub modląc się, zostanie zwolniony i
2. nie wraca do Rady Wspólnoty.
  Jeśli wypowiedział się w gniewie przeciwko jednemu z Kapłanów wpisanych do Księgi, 
będzie pokutował przez rok
3. i zostaną wyłączone dla jego duszy ze czystego posiłku 
Kongregacja. Ale jeśli przemówi nieświadomie, zrobi to
4. pokuta przez sześć miesięcy. Kto celowo skłamał, będzie pokutował
przez sześć miesięcy. Ktokolwiek umyślnie znieważył swego towarzysza niesprawiedliwie 
odbywają pokutę przez okres jednego roku i są wykluczone.
5. ktokolwiek celowo oszukał swego towarzysza słowem lub czynem 
powinien odbyć pokutę przez sześć miesięcy. Jeśli nie dbał o swoje
6. Towarzysz, będzie pokutę przez trzy miesiące. Ale jeśli mu się nie udało
dba o własność Wspólnoty, powodując w ten sposób jej utratę 
przywróć go w całości.
7. A jeśli nie będzie w stanie go przywrócić, odprawi pokutę przez sześćdziesiąt dni 
Kto czyni niesprawiedliwą krzywdę swojemu towarzyszowi, postąpi 
pokuta przez sześć miesięcy / rok; I podobnie,
8. ktokolwiek zemścił się w jakiejkolwiek sprawie. Kto ma
mówione głupio: trzy miesiące. Ktokolwiek przerwał towarzysza
mówiąc:
9. dziesięć dni. Kto zasnął podczas zgromadzenia
Zgromadzenie: trzydzieści dni. I podobnie, ktokolwiek odszedł, z ...
10 powodów, Zgromadzenie Zgromadzenia aż trzy razy 
podczas jednego zgromadzenia odprawi pokutę przez dziesięć dni. Ale jeśli odszedł
podczas gdy oni stali
11. On będzie pokutował przez trzydzieści dni. Ktokolwiek przed Nim poszedł nago
towarzysz, nie będąc do tego zobowiązanym, odprawi pokutę 
sześć miesięcy.
12 Kto się spluwa w Zgromadzeniu Zgromadzenia, odprawi pokutę 
przez trzydzieści dni. Ktokolwiek był tak biednie ubrany, kiedy rysował jego
dłoń spod jego szaty
13. Widziano jego nagość, będzie pokutował przez trzydzieści dni.
Ktokolwiek się głupio ośmieli, będzie pokutował za trzydzieści
14 dni. Ktokolwiek wyciągnął lewą rękę, aby go gestykulować
czyńcie pokutę przez dziesięć dni. Ktokolwiek ośmielił się oczernić jego
Towarzysz będzie wyłączony z czystego posiłku Zgromadzenia dla
15. jeden rok i dokona pokuty. Ale ktokolwiek oczernił
Zgromadzenie zostanie wydalone spośród nich
16. i już nie powróci. Kto mruknął przeciwko
organ Wspólnoty zostaje wydalony i nie powraca. Ale jeśli
wymruczał przeciwko swojemu towarzyszowi
17. Niesłusznie, będzie pokutował przez sześć miesięcy. Czy powróci człowiek?
którego duch tak drżał przed władzą Wspólnoty, że on 
zdradził prawdę i
18. Szedł upartym sercem, odprawi pokutę za dwoje 
lat. W pierwszym roku nie dotknie czystego posiłku
Kongregacja i podczas
19. Drugi rok nie dotknie Picia Kongregacji i 
siedzą poniżej wszystkich mężczyzn we Wspólnocie. Wtedy, kiedy
20. jego dwa lata są zakończone, Zgromadzenie rozpatrzy jego sprawę, 
a jeśli zostanie przyjęty, będzie wpisany w jego rangę, a następnie może zadać pytanie 
dotyczące ustawy.
21. Jeżeli po zasiadaniu w Radzie Wspólnoty przez dziesięć pełnych lat
22. Duch każdego człowieka zawiódł, tak że zdradził Wspólnotę 
i odszedł od Zgromadzenia, aby chodzić w jego uporze 
Serca, on nie powróci już do Rady Wspólnoty. 
Ponadto, jeśli którykolwiek członek
23. Wspólnota podzieliła się
24. Jego jedzenie lub własność, które. . . Kongregacji, jego zdanie
będzie taki sam; on będzie ex [pelled].

COL.VIII
1. W Radzie Wspólnoty będzie dwanaście mężczyzn i trzech 
Kapłani, doskonale zorientowani we wszystkim, co się objawia
2. Prawo, którego dziełem będzie prawda, sprawiedliwość, sprawiedliwość, miłość 
życzliwość i pokora. Oni to zrobią
3. zachowajcie wiarę w ziemi z wytrwałością i cichością, a będziecie 
odpokutować za grzech przez praktykę sprawiedliwości i przez
4. cierpiąc smutki utrapienia. Będą chodzić ze wszystkimi ludźmi
zgodnie ze standardem prawdy i rządów czasu.
  Kiedy są w Izraelu,
5. Rada Wspólnoty zostaje ustanowiona w sposób prawdy. Będzie to
Everlasting Plantation, Dom świętości dla Izraela, zgromadzenie 
Najwyższa Świątobliwość
6. dla Aarona. Będą naocznymi świadkami prawdy na Sądzie, i
zostaną wybrani z Dobrej Woli, którzy odpokutują za ziemię i zapłacą jej
7. zła ich nagroda. To będzie ta wypróbowana ściana, że ​​PRECIOUS CORNER-
KAMIEŃ,
8. których fundamenty nie będą kołysały się ani nie kołysały na ich miejscu (Iz 24 x 8) 
16). Będzie to Najświętsze Mieszkanie
9. dla Aarona z wieczną znajomością Przymierza sprawiedliwości, i 
oferuje słodki zapach. Będzie to Dom Doskonałości i Prawdy w
Izrael, aby mogli
10. ustanowić przymierze zgodnie z wiecznymi nakazami. I oni
będzie przyjemną ofiarą, odpłatą za ziemię i określeniem 
osądzanie niegodziwości, a nie będzie już więcej nieprawości. Kiedy oni
zostały potwierdzone przez dwa lata w doskonałej drodze
11. przez władzę Wspólnoty, są one oddzielone tak, jak są święte 
Rada mężczyzn Wspólnoty. I
12. Tłumacz nie ukrywa się przed nimi, ze strachu przed duchem 
apostazja, którekolwiek z tych rzeczy ukrytych przed Izraelem 
odkryte przez niego. A kiedy ci stają się członkami Wspólnoty
13. w Izraelu, zgodnie ze wszystkimi tymi zasadami, oddzielają się od 
mieszkanie bezbożnych ludzi i pójdzie na pustynię, aby przygotować 
Jego droga;
14. Jak jest napisane, przygotujcie się na pustyni drogą. . . , zrób prosto
 pustynia ścieżką dla naszego boga (Iz 3, 3).
15. Ta (ścieżka) jest studium Prawa, które On nakazał ręką 
Mojżeszowi, aby postępowali zgodnie ze wszystkim, co zostało objawione z wiekiem 
wiek,
16. i jak prorocy objawili przez Jego Świętego Ducha. I nie ma wśród nich nikogo
członkowie Przymierza
17. Wspólnoty, która celowo, w jakimkolwiek punkcie, odsuwa się na bok 
ze wszystkiego, co nakazuje, dotknie czystego posiłku mężów 
świętość
18. Albo cokolwiek wiecie o ich radzie, dopóki jego uczynki nie zostaną oczyszczone od wszystkich 
kłamstwo i postępuje w doskonałości. A następnie, zgodnie z
wyrok Zgromadzenia,
19. Zostaje przyjęty do Rady i wpisany do swojej rangi. 
Ta zasada dotyczy każdego, kto wejdzie do Wspólnoty.
20. A to są zasady, za którymi podążać będą ludzie doskonałej świętości
 w ich wzajemnej wymianie
21. Każdy człowiek, który wchodzi do Rady Świętości, (Rada tych) 
którzy kroczą drogą doskonałości zgodnie z rozkazem Boga, i którzy 
celowo lub przez zaniedbanie
22. wykracza jedno słowo z Prawa Mojżeszowego, w dowolnym punkcie, będzie 
zostać wydalony z Rady Wspólnoty
23. i już nie powróci; żaden człowiek świętości nie będzie w nim kojarzony
własność lub doradca w dowolnej
24. Sprawa w ogóle. Ale jeśli działał nieumyślnie, zostanie wykluczony
z czystego posiłku i Rady, a oni interpretują regułę 
25. (jak następuje). Przez dwa lata nie bierze udziału w sądzie ani nie prosi
rada; ale jeśli w tym czasie jego droga stanie się idealna,
26. następnie powróci do (sądu) Zgromadzenia, pod warunkiem, że on 
nie popełnijcie żadnego nieodwracalnego grzechu w ciągu dwóch pełnych lat. 

COL.IX
1. Za jeden grzech nieumyślności (sam) będzie pokutował przez dwa lata. ale
co do tego, kto zgrzeszył umyślnie, nigdy nie powróci; tylko człowiek
kto nieumyślnie zgrzeszył
2. będzie sądzony przez dwa lata, aby jego droga i rada były doskonałe 
zgodnie z wyrokiem zboru. A potem będzie
wpisane w jego rangę we Wspólnocie Świętości.
3. Kiedy staną się członkami Wspólnoty w Izraelu zgodnie z 
wszystkie te zasady, ustanowią ducha świętości według 
wieczna prawda.
4. Odpokutują za winną bunt i za grzechy niewierności 
mogą otrzymać miłosierdzie dla ziemi bez ciała 
holokaust i tłuszcz ofiary.
5. A modlitwa słusznie złożona będzie jako przyjemny zapach 
prawość i doskonałość drogi jako rozkoszna wolna wola. Na
czasie, mężczyźni ze Wspólnoty rozdzielają się
6. Domem Świętości, aby mógł być zjednoczony z rzeczami najświętszymi 
i Dom Wspólnoty dla Izraela dla tych, którzy chodzą w doskonałości.
7. Synowie Aarona sami będą rozkazywać w sprawach sprawiedliwości i 
własność i każda zasada dotycząca mężczyzn Wspólnoty będzie: 
określona zgodnie z ich słowem.
8. Jeśli chodzi o majątek świętych, którzy kroczą w doskonałości, tak będzie 
nie należy łączyć z tym z ludzi fałszywych
9. którzy nie oczyścili swego życia przez oddzielenie się od niegodziwości 
i chodzenie drogą doskonałości. Nie odstąpią od żadnego z nich
rady Prawa, aby chodzić w
10. upór ich serc, ale będą rządzeni przez prymitywne nakazy 
w którym najpierw poinstruowano ludzi ze Wspólnoty
11. aż przyjdzie Prorok i Mesjasze Aarona i Izraela.

12. Są to wskazania, w których Mistrz będzie kroczyć w swoim obrocie
 z wszystkimi żyjącymi, zgodnie z zasadą właściwą każdej porze i według 
 do wartości każdego człowieka
13. Wykona wolę Bożą według wszystkiego, co zostało objawione 
wiek od wieku.
14. Mierzy całą wiedzę odkrytą w ciągu wieków, 
wraz z przykazaniem wieku. On rozdzieli i zważy synów 
sprawiedliwość według ich ducha. Trzyma się mocno wybranych
czas według 
15. Jego wola, jak nakazał.
On osądzi każdego według swego ducha. On go przyjmie
zgodnie z czystością jego rąk i postępuj zgodnie z nim 
ze swoim zrozumieniem.
16. On też będzie miłował i nienawidzi. Nie będzie ganił ludzi z
Pit ani spór z nimi.
17. Ukryje nauczanie zakonu od ludzi kłamstwa, ale 
przekazuje prawdziwą wiedzę i sprawiedliwy osąd tym, którzy je mają 
wybrany
18. Droga. Poprowadzi ich wszystkich w wiedzy zgodnie z duchem
każdy i zgodnie z zasadą wieku, a tym samym pouczać ich w 
tajemnice cudownej prawdy, która pośród nich
19. Mężów Wspólnoty mogą w sumie doskonale chodzić razem 
to zostało im objawione. Nadszedł czas na przygotowanie
droga 
20. Na pustynię, a on nauczy ich robić wszystko, co jest wymagane 
w tym czasie i oddzielić się od wszystkich, którzy się nie odwrócili
21. poza wszelką bezbożnością.
Takie są zasady postępowania dla Mistrza w tamtych czasach z szacunkiem
 Jego miłości i nienawiści Odwieczna nienawiść w duchu tajemnicy
22. Dla ludzi zatracenia! Pozostawi im bogactwo i zarobki
jak niewolnik dla swego pana i jak biedak dla swego pana.
23. On będzie człowiekiem gorliwym dla Przykazania, którego czas przypada na Dzień św 
Zemsta. Będzie wykonywał wolę Boga we wszystkich swoich uczynkach,
24. W całym swoim panowaniu, jak nakazał. On swobodnie się rozkoszuje
25. we wszystkim, co go spotyka, i nic mu się nie podoba, z wyjątkiem Bożej woli. On
Rozkoszuje się wszystkimi słowami Jego ust i nie pragnie niczego oprócz tego 
Jego polecenie. On będzie zawsze czuwał nad sądem Bożym,
26. i będzie błogosławił Stwórcy [za całą Jego dobroć] i zadeklaruje [Jego miłosierdzie] 
we wszystkim, co się zdarza. Pobłogosławi Go [ofiarą] z ust

Col.X
1. w czasach przez Niego wyświęconych: na początku
2. panowanie światła, a na jego końcu, kiedy przechodzi na wyznaczone miejsce; w
początek zegarków ciemności, kiedy otwiera swój magazyn 
i rozpościera je, a także na ich końcu, gdy przejdą na emeryturę przed światłością; 
kiedy
3. Niebiańskie światła świecą z miejsca zamieszkania Świętości, a także 
kiedy wycofają się do miejsca chwały; przy wejściu do (miesięcznych) sezonów
w dniach nowiu, a także po ich zakończeniu, kiedy oni
4. odnosić się do siebie nawzajem. Ich odnowienie to wielki dzień dla Świętych
i znak dla uwolnienia wiecznego miłosierdzia
5. na początku sezonu we wszystkich czasach, które nadejdą.

Na początku miesięcy (rocznych) sezonów
i w święte dni przeznaczone na pamięć,
w swoich porachach będę Go błogosławił
6. z ofiarą warg
zgodnie z nakazem wygrawerowanym na zawsze:
na początku lat
i na koniec ich pór roku
7. gdy ich wyznaczone prawo zostanie spełnione,
w dniu zarządzonym przez Niego
że powinny przechodzić z jednego na drugiego Ñ
pora wczesnych zbiorów do lata,
pora siewu do pory trawy,
pory roku do tygodni (lat) Ñ
8. i na początku ich tygodni
na sezon Jubileuszowy.
Przez całe moje życie grawerowane przykazanie będzie na moim języku
jako owoc uwielbienia
i część moich ust.

9. Będę śpiewał z wiedzą i całą moją muzyką
będzie dla chwały Bożej
(My) lira (i) zabrzmi moja harfa
za Jego święty porządek
a nastroję rurkę ust
do Jego właściwej miary
10. Wraz z nadejściem dnia i nocy
Wejdę do Przymierza Bożego,
a gdy odejdzie wieczór i poranek
Będę recytować Jego dekrety.
11. Umieszczę w nich moje granice bez powrotu.

Ogłoszę Jego osąd dotyczący moich grzechów,
a moje przewinienia będą przed moimi oczami
jako grawerowane Przykazanie.
Powiem Bogu: "Moja Sprawiedliwość"
12. i ÔAutor mojej dobroci 'dla Najwyższego,
ÔFountain of Knowledge "i ÔSource of Holiness",
 ÔZniszczenie chwały i ÔAmmighty Eternal Majesty.
13. Wybieram to, czego On mnie uczy
i rozkoszuje się Jego osądem względem mnie.

Zanim ruszę dłońmi i stopami
Błogosławię Jego imię.
14. Będę chwalić Go, zanim wyjdę lub wejdę,
lub usiąść lub wstać,
i kiedy leżę na kanapie mojego łóżka.
Błogosławię Go ofiarą
tego, co pochodzi z moich ust
spośród szeregów mężczyzn,
15. i zanim podniosę ręce do jedzenia
przyjemnych owoców ziemi.
16. Będę mu błogosławił za Jego cudowne czyny
na początku strachu i lęku
w miejscu ucisku i opuszczenia.
Będę medytował o Jego mocy
i będzie opierać się na Jego miłosierdziu przez cały dzień.
17. Znam ten sąd wszystkich żyjących
jest w Jego ręce,
i że wszystkie Jego czyny są prawdą.
Będę go wielbić, kiedy rozpęta się rozpacz
i powiększy Go także dzięki Jego zbawieniu.

18. Nie zapłacę nikomu nagrody za zło;
Będę go ścigał z dobrocią.
Albowiem osąd wszystkich żywych jest z Bogiem
i to On odpłaci człowiekowi swoją nagrodą.
19. Nie będę zazdrościł w duchu niegodziwości,
moja dusza nie będzie pragnęła bogactw przemocy.
Nie będę się borykać z ludźmi zatracenia
do Dnia Zemsty,
20 Ale gniew mój nie przeminie od ludzi kłamstwa
i nie będę się radował aż do sądu.
Nie zniosę urazy
przeciwko tym, którzy odwracają się od przestępstwa,
21. ale nie będzie litości
na wszystkich, którzy odstąpili od drogi.
Nie będę dawać pocieszenia dla pocieszenia
aż ich droga stanie się idealna.

Nie będę trzymał Szatana w moim sercu,
22. W ustach moich będzie słychać
bez głupstwa i grzesznego oszustwa,
23. Na moich ustach nie ma przebiegłości ani kłamstw.
Owoc świętości będzie na moim języku
nie można na nim znaleźć żadnych obrzydliwości.
Otworzę usta
w piosenkach dziękczynienia,
a mój język zawsze będzie głosił
24. dobroć Boga i grzech ludzi
aż skończy się ich występek.
Będę przyczyną marności
ustać w moich ustach,
nieczystość i krzywo
z wiedzy mojego serca.

Udzielam / ukrywam wiedzę z dyskrecją
25. i roztropnie zabezpieczą ją w ramach wiążącej spółki
zachować wiarę i silny sąd
zgodnie ze sprawiedliwością Boga.
26. Rozprowadzę Przykazanie
według miary czasów,
i . . . prawość
i miłosierdzie wobec uciskanych,
zachętę do niespokojnego serca

Col XI
1. i wnikliwość w błądzącego ducha,
nauczanie zrozumienia dla tych, którzy szemrzą
aby mogli odpowiedzieć potulnie
przed wyniosłym duchem
2. i pokornie przed ludźmi niesprawiedliwości
kto wskazuje palcem i mówi o niegodziwości
i którzy są gorliwi dla bogactwa.

Jak dla mnie,
moje usprawiedliwienie jest z Bogiem.
W Jego ręku jest doskonałość na mojej drodze
i uczciwość mojego serca.
3. On zniszczy moje przestępstwo
przez Jego sprawiedliwość.

Bo moje światło wyskoczyło
ze źródła swojej wiedzy;
moje oczy ujrzały Jego cudowne uczynki,
4. i światło mego serca, tajemnica, która nadejdzie.
Ten, który jest wieczny
jest wsparciem mojej prawej ręki;
Droga moich kroków jest ponad tęgim kamieniem
czego nic się nie potrząśnie;
5. dla skały moich kroków jest prawda Boga
  a Jego moc jest wsparciem mojej prawej ręki.

Ze źródła Jego sprawiedliwości
to moje usprawiedliwienie,
6. i Jego cudownych tajemnic
jest światłem w moim sercu.
Moje oczy patrzyły
na tym, co jest wieczne,
o mądrości ukrytej przed ludźmi,
o wiedzy i mądrym projekcie
(ukryte) przed synami ludzkimi;
7. na źródło sprawiedliwości
i magazyn mocy,
na wiosnę chwały
(ukryty) od zgromadzenia cielesnego.
Bóg dał je swoim wybranym
jako wieczne posiadanie,
8. i spowodował ich odziedziczenie
los Świętych.
Dołączył do ich zgromadzenia
do Synów Nieba
być Rada Wspólnoty,
podstawą Budynku Świętości,
i wieczna Plantacja dla wszystkich nadchodzących wieków.

Jak dla mnie,
Należę do nikczemnej ludzkości,
do towarzystwa bezbożnych ciał.
Moje niegodziwości, bunty i grzechy,
wraz z przewrotnością mojego serca,
10. należą do towarzystwa robaków
i tym, którzy chodzą w ciemności.
Dla ludzkości nie ma mowy,
a człowiek nie jest w stanie ustanowić swoich kroków
ponieważ usprawiedliwienie jest z Bogiem
11. i doskonałość drogi jest z Jego ręki.
Wszystko się spełni dzięki Jego wiedzy;
On wszystko ustanawia poprzez Swój projekt
i bez Niego nic się nie dzieje.

12. Jeśli chodzi o mnie,
jeśli potknę się, miłosierdzie Boga
będzie moim wiecznym zbawieniem.
Jeśli się chwieję z powodu grzechu cielesnego,
moje usprawiedliwienie będzie
przez sprawiedliwość Boga, która trwa dla każdego
13. Kiedy moje cierpienie zostanie uwolnione
On wyzwoli moją duszę z Otchłani
i skierują moje kroki na właściwą drogę.
On przyciągnie mnie do siebie dzięki Jego łasce,
14. Przez Jego miłosierdzie przyniesie moje usprawiedliwienie.
Osądzi mnie w sprawiedliwości Jego prawdy
i w wielkości Jego dobroci
On przebaczy wszystkie moje grzechy.
15. Przez swoją sprawiedliwość On mnie oczyści
nieczystości człowieka
i grzechów dzieci ludzkich,
że mogę wyznać Bogu Jego sprawiedliwość,
i Jego majestat do Najwyższego.

Błogosławiony jesteś, mój Boże,
16 Który otworzywszy serce sługi twego na wiedzę!
Ustanowić wszystkie swoje czyny w prawości,
i jak to ci się podoba dla wybranych ludzkości,
spraw, że syn służebnicy Twojej
17. może stanąć przed Tobą na zawsze.

Bo bez Ciebie żadna droga nie jest doskonała,
i bez Twojej woli nic się nie stanie.
18. Tyś nauczył się wszelkiej wiedzy
i wszystko dzieje się według Twej woli.
Nie ma nikogo poza Tobą, aby kwestionować Twoją radę
19. lub zrozumieć cały święty projekt,
lub kontemplować głębię Twych tajemnic
20. i moc Twojej mocy.

Kto może znieść Twoją chwałę,
a kim jest syn człowieczy
pośród Twych wspaniałych czynów?
21. Co się narodzi z niewiasty
być rozliczane przed Tobą?
Wypluty z kurzu,
jego siedzibą jest pożywienie robaków.
22. Jest tylko kształtem, ale formowaną gliną,
i skłania się ku kurzu.
Co odpowiedzieć ręcznie gliną?
Jaką radę powinien zrozumieć?

 

 

 

 

 

 

 


Sobota, 25 kwietnia 2009 r

ZASADA WSPÓLNOTY -1 QS – (Qumran)

ZASADA ZGROMADZENIA MIESZKAŃCÓW PUSTEGO JUDAH
(Qumran)
(Podręcznik Dyscypliny, 1QS)

M. Jimenez F. Bonhomme

COL. I

1 Oto, co ci, którzy chcą żyć zgodnie z Regułą Wspólnoty, muszą przestrzegać, aby szukać 2 Boga, aby praktykować dobroć na ich oczach. Zawsze zgodnie z 3 który rozkazał przez Mojżesza i proroków, sług swoich. (Będzie to obserwował) 4, aby kochał wszystko, co wybrał, i nienawidził wszystkiego, co wzgardził, odwracając się od wszelkiego zła 5 i ściśle przestrzegając każdego dobrego dzieła. (Ci, którzy żyją zgodnie z tą Regułą, zrobią to), aby praktykować prawdę, sprawiedliwość 6 na ziemi; nie chodzić bardziej w uporze winnego serca; nie podążać za atrakcjami nieczystych spojrzeń 7 praktykowanie wszelkiego rodzaju zła. (Będzie także to praktykował), aby przyprowadzić woluntariuszy do przestrzegania przykazań Boga 8 zawartych w przymierzu łaski, zgodnie z Bożym planem.
będą zachowywać się jak idealny ludzi przed nim, zgodnie z tym co 9 została ujawniona do swoich spotkań świadectwo.
Kochają wszystkie dzieci światła, każde 10 stosownie do przeznaczenia, które Bóg ustanowił dla niego.
Nienawidzą wszystkich dzieci ciemności, każdy według swojej winy, 11 według pomsty Bożej.
Wszyscy wolontariusze z ich prawdy przyczynią się, oprócz swojej wiedzy, do wszystkich swoich dóbr i wszystkich dóbr 12wspólnota z Bogiem, aby oczyścić swoją wiedzę o prawdzie przykazań Bożych i do korzystania z ich własności 13 stosownie do doskonałości ich sposobów i rozpowszechniać swoje bogactwo zgodnie z planem jego sprawiedliwości.

WYMOGI DOTYCZĄCE KALENDARZA

Oni nie naruszać 14 Słowo Boże na temat ich okresy; że czas nie będzie wyprzedzać lub opóźniają 15 ich strony; Nie zbaczajcie na prawo ani na lewo od przykazań waszej prawdy.

OBECNOŚĆ BOGA

16 Niech wszyscy, którzy podlegają regule Wspólnoty są zachowane w ich sojuszu w obecności Boga, aby zachowywać się 17 we wszystkim zgodnie z ich wymaganiami i nie do porzucenia sojuszu z powodu jakiegokolwiek terroru, strachu lub 18 kuszący test pod wpływem siły Beliala.

OBRÓBKA PRZYJĘCIA W SOJUSZU

Przy wprowadzaniu nowych członków Sojuszu, kapłani 19 i lewici chwalić swojego Boga i Zbawiciela i wszystkie dzieła Jego prawdy. Ci, którzy mają 20 lat, aby wejść do Sojuszu, powtórzą z nimi: Amen, amen.
21 Kapłani będą miały wielkie miłosierdzie Boga, który stał się Jego cuda, a 22 będzie pamiętać łask on zasypany życzliwie do Izraela.
Lewici wymieniono 23 nieprawości synów Izraela, wszystkich ich winnym wykroczenia we wszystkich swoich grzechów, podniesionych przez 24 moc Beliala.
Wszyscy, którzy wejdą do Przymierza, upadną przed nimi, wyznając donośnym głosem: „Do tej pory byliśmy przewrotni, 25 buntowników, zgrzeszyliśmy; Byliśmy bezbożni, my i nasi rodzice przed nami, 26 maszerujących przeciwko przykazaniom prawdy.
Bóg jest sprawiedliwy. Spełnił swój wyrok przeciwko nam i naszym rodzicom. Jednak odwiedził nas poruszony swoim miłosierdziem.

COL. II

1 «Od tego świata do innego świata».

BŁOGOSŁAWIENIE POSTULANCOM

Kapłani błogosławić 2 wszystkich ludzi, którzy przychodzą do wstąpienia do partii Boga i tych, którzy podążają jego drogi, mówiąc: „Niech Bóg błogosławi was wszystkich trzechaktywów zachować cię od wszelkiego zła, oświeci serca z mądrości życia, racz dać wam wiedzę o wieczności 4 i pokazać wam Jego miłosierne oblicze na wieczne szczęście ».

KURWA DLA DZIECI CIEMNOŚCI

Lewici przeklną wszystkich ludzi 5 partii Beliala. Przyjmując słowo, powiedzą: „Przeklęty bądź w całej swojej grzeszności i bezbożności!
Niech Bóg sprawi, że 6 Za przedmiot grozy poprzez Avengers zemsty.
On sprawia, że aby być odwiedzane, za zniszczenia, dla tych 7 dać każdemu jego powodu.
Cholernie nieodwracalnie.
Twoje prace są jak ciemność; być ukaranym 8 w ciemności wiecznego ognia.
Niech Bóg nie raczy zwrócić uwagi na twoje prośby ani pocieszać cię, odpuszczając swoje winy.
9 Niech pokaże swoje wściekłe oblicze, aby się zemścić na tobie.
Niech nikt z wiernych naszym Ojcom nie życzy wam pokoju „.
10 Wszyscy, którzy wejdą do Przymierza, powiedzą po przekleństwach, jak również po błogosławieństwach: „Amen, amen”.

KLĄT PRZECIWKO CZŁOWIEKOM CZŁONKOM WSPÓLNOTY
11 Kapłani i Lewici będą dalej mówiąc: „Przeklęty, kto pilnuje bałwany jego serce należy do tej 12 Alliance, tym samym stawiając przed nim, co wytrąca się z niesprawiedliwości, prowadzi go przekroczyć i od Alliance !

” A musi to być 13 usłyszał słowa tego przymierza będzie pogratulować sobie, mówiąc: Ja też będzie posiadać 14 spokój, chociaż mój duch był uparty po staremu. Niech jego duch będzie jednocześnie człowiekiem spragnionym i utopionym. 15 Niech zginie bezpowrotnie. Niech gniew Boży i jego gorliwość rozpaliły się przeciwko niemu na wieczne potępienie.
„To upadek na głowę 16 przekleństw tego przymierza. Niech Bóg oddzieli cię od nieszczęścia. Niech zostanie wyrwany spośród dzieci światłości 17 za oddzielenie się od Boga z powodu swoich bożków, które wciągają go w nieprawość. Niech Bóg da mu miejsce wiecznie przeklętym! ”
18 Wszyscy, którzy wejdą do Sojuszu, powiedzą: „Amen, amen”.

PRECEDENCE ORDER

19 Oto, jak będą one rozdawane co roku, tak długo, jak długo będzie istniała moc Beliala:
kapłani pomaszerują 20 pierwszych zgodnie z kolejnością ich powołania. Po nich pójdą za Lewitami 21, a cała wioska przemaszeruje na trzecie miejsce. Z dużą kolejnością, jeden po drugim, maszerując tysiące, 22 setki i dziesiątki.
Niech każdy Izraelita zna swoje miejsce służby we wspólnocie Boga, 23 zgodnie z odwiecznym planem. Niech nikt nie opuszcza miejsca, które zajmuje, ani nie wzniesie się ponad swoje prawowite miejsce.
24 Ponieważ wszystko będzie miało wspólną cechę: prawda, pokorna dobroć, dobroczynna miłość, sprawiedliwa intencja 25 jedni z drugimi, zgodnie z świętym planem, który odpowiada synowi odwiecznego zgromadzenia.

KRZYŻ DLA TYCH, KTÓRZY WYWOŁUJĄ, ODMÓWIĆ WEJŚCIA

Do każdego, kto z pogardy, powinien przestać wchodzić do wspólnoty przymierza Boga, aby maszerować w uporze swego serca, aby zamknąć drzwi prawdy,

COL. III

1 widząc, że jego dusza odrzuca mądre instrukcje sprawiedliwych dekretów.
Nie przylgnął do jedynego zdolnego do nawrócenia swojego życia. Cóż, to nie jest liczone w liczbie sprawiedliwych. 2 nie przynieść wydziałów, ich wiedzy, ich własności, Rady Wspólnoty, ponieważ ich działalność jest bezbożne walka i trzy spokój profanacja.
Że intencje jego upartego serca nie wystarczą, aby go zaakceptować, ponieważ uważa on swoją ciemność za drogę światła.

PIERWSZA WYMIANA BASENU OCZYSZCZAJĄCEGO

4 Że nie ma dostępu do źródła doskonałego; który nie jest oczyszczony przez ekspiacje, ani też nie umyty przez wody lustralne; która nie jest uświęcona w pulach 5 lub w bankach. Nie !, że żadna woda nie może go umyć, że pozostaje nieczyste przez cały czas, że nadal gardzi dekretami 6 Boga i że nie jest to naprawiane, zgadzając się z radą wspólnoty.

ŚRODKI OCZYSZCZANIA

Dla wszystkich ich grzechy zostaną expiated 7 przez prawdziwego ducha rady, zgodnie z którym Bóg rządzi sposoby człowieka. Tylko wtedy kontemplujesz światło, które daje ci życie. Zjednoczeni przez Ducha Świętego do jego prawdy, człowiek zostanie oczyszczony z 8wszystkich ich winy. Jego grzech zostanie oczyszczony przez ducha sprawiedliwości i pokory; przez poddanie jego duszy wszelkim wskazaniom Boga, ciało zostanie oczyszczone 9 dzięki temu, że jest wspomagana przez lustralną wodę i uświęcona przez wody oczyszczenia.
10 Prawdziwy członek Przymierza poprowadzi swoje kroki, by kroczyć z doskonałością na wszystkie sposoby Boga, tak jak nakazał swoim zgromadzeniom świadectwa.
Nie odwracaj się na prawo ani na lewo, ani nie naruszaj 11 słów Boga. W ten sposób zostanie przyjęty wśród przyjemnych zapachów i to będzie warte bycia częścią 12Przymierza w wiecznym zgromadzeniu.

ZALECENIA DLA INSTRUKTORA

13 Do instruktora: nauczać i pouczać wszystkie dzieci światła o różnych kategoriach ludzi, 14według różnicy ich duchów i dzieł ich życia, jak również ich kary 15 lub ich przyszłej nagrody.
Bóg wiedzy jest wszystko, co jest, a wszystko, co będzie, a nawet wcześniej istniało cokolwiek on postawił im cel 16 dla nich , aby żyć zgodnie z Jego chwalebnym planem bez zmieniania czegokolwiek, dzięki czemu wszystkie swoje projekty.
17 W jego rękach są wszystkie istoty, wszystkie usposobienia. Zajmuje się wszystkim. To on stworzył człowieka do opanowania 18 latświat i stanął obok dwóch duchów, które prowadzą do czasu wizyty: są duchy 19 prawdy i nieprawości.

DUALIST ORIGIN OF MORALITY

Pokolenia prawdy pochodzą ze źródła pewności, a pokolenia nieprawości pochodzą ze źródła ciemności.
20 W rękach księcia świateł jest rząd dzieci sprawiedliwości. Będą kroczyć ścieżkami światła.
W rękach anioła 21 ciemności jest cały rząd dzieci nieprawości. Będą kroczyć ścieżkami ciemności.
Anioł ciemności to wszystkie odstępstwa 22 należnych dzieci sprawiedliwości; wszystkie jego grzechy, wszystkie jego winy są dziełem jego mocy.
23To w tajemnicach Boga, kiedy to się skończy, ale w międzyczasie wszystkie próby i wszystkie uciski są skutkiem prześladowania anioła ciemności. 24 Gotowi są duchy jego partii, aby sprowadzić dzieci światła.
Ale Bóg Izraela, z prawdziwego anioła, przychodzi na ratunek 25 wszystkich dzieci światłości. Stworzył duchy światła i duchy ciemności; dzięki temu proponuje się każdą pracę i każde działanie. Do jednego z nich tylko Bóg kocha dla wszystkich

COL. IV

1 stulecia i wszystkie twoje działania sprawią ci radość na zawsze. Porady duchów znienawidzą ich i na zawsze oszukują ich sposoby.

DROGI DZIECI ŚWIATŁA

2 Oto jego kroki na świecie: oświecenie serca; otwarcie na wszystkie drogi prawdziwej sprawiedliwości; Zapoczątkowując w sercu strach dekretów 3 Boga, uległe ducha, długo – cierpienie, wielkie miłosierdzie, dobroć wieczne, nauka, wywiadu, przenikliwy mądrości, 4 , który stawia zaufanie dzieł Bożych i opiera się na tłum jego łask; proaktywne duch we wszystkich pięciu proponowanego działania, zapał do dekretów sprawiedliwości, święty projektów, niezachwianą wytrwałość, dobroć dla wszystkich dzieci światłości, lśniące czystością, że nie znosi wszystkie nieczyste idoli; 6skromność wiedzy, eksperymentalna dyskrecja we wszystkich tajemnicach nauki.
Jak dotąd, rady udzielone przez Ducha dzieciom prawdy.
Efektem tych, którzy słuchają wizytę będą: uzdrowienie, siedem ogromne szczęście, płodność z wiecznych błogosławieństw, niekończącej się radości życia wiecznego, korony chwały 8 i odziany w majestat w wiecznej jasności.

ŚCIEŻKA DZIECI CIEMNOŚCI

9 Sposoby ducha bezprawia są chciwość, relaks w służbie sprawiedliwości, podłości i fałszu, dumy i udawania, przebiegły i oszustwa, okrucieństwem 10 i wielka niegodziwość, gniew i wielki ślepota, arogancki tempa, obrzydliwych dzieł pożądania negocjacje nieczyste służąc hańbę, 11 zjadliwy język, ciemne oczy, uszy, niewrażliwość stiffneckedness i twardnienie serca, ale nie chodzić drogami ciemności i zła ostrożności.
12 Wizyta dla tych, którzy są napędzane tym duchu będzie: obfitość kary przez aniołów zniszczenia, wiecznego potępienia dla płonącego gniewu Boga zemsty. Doskonała udręka i wstyd13 nieskończenie z hańbą zniszczenia w ogniu ciemności.
Przez wszystkie dni jego życia składają smutnych i gorzkich płacz zła w dłuższym istnieniu ciemności 14 aż do jego zniszczenia bez odpoczynku lub ucieczki dla nich.

WPŁYW TEGO DUALIZMU NA ŚWIAT

15 Te dwa duchy przewodzą dziejom wszystkich ludzi, którzy będą podzieleni między zastępy jednego lub drugiego przez pokolenia i będą koniecznie kroczyć drogami jednego z nich.
16 Cała zasługa ich dzieł będzie zależeć od grupy, do której należą, zgodnie z dziedzictwem, dobrem i złem, którą każdy posiada w wieczności.
Ponieważ Bóg umieścił je w równych proporcjach do 17 razy i umieścić wieczną wrogość między dwiema stronami.
Obrzydliwość nieprawości: oto drogi prawdy. Obrzydliwość prawdy: oto sposoby na niegodziwość. Wieczny spór 18 sprzeciwia się im w ich prawach. James będzie mógł iść razem.
Tymczasem w tajemnicach jego inteligencja i promiennym mądrości Bóg oznaczał koniec istnienia winy, a kiedy 19 wizyty będzie zniszczyć na zawsze.
Wtedy prawda zwycięży świat triumfująco, bo do tego czasu świat był w mocy bezbożności. Nieprawość potrwa do dwudziestego momentu wyroku.
Wtedy Bóg oczyści wszystkie dzieła człowieka poprzez jego prawdę. To będzie początek każdego ducha nieprawości ich 21 sukienki mięsa, oczyszczającym, przez Ducha Świętego, wszelka aktywność bezbożny.
On wyleje na niego ducha prawdy przez lustralne wody, oczyszczając go ze wszystkich fałszywych obrzydliwości. Będzie obecny,22 przez ducha oczyszczający do nauczania wiedzy o Najwyższy sprawiedliwy i doskonały mądrość synów nieba.
Ponieważ Bóg wybrał ich na wieczne przymierze. 23 Cała chwała Adama powróci do nich. Nie będzie już więcej nieprawości, a wszystkie oszustwa staną się wstydem.
Aż do tego dnia duchy nieprawości i prawdy spierają się z sercami ludzkimi. 24 Ci będą postępować mądrością lub głupotą. Jeśli ktoś ma swój udział w dziedzictwie prawdy i sprawiedliwości, nienawidzi niegodziwości; ale jeśli dotknąć jego dziedzictwo w grze nieprawości, to będzie niegodziwy 25 i brzydzić prawdę.
Ponieważ Bóg umieścił w równej proporcji do dwóch duchów, aż do terminu oznaczonego do odnowienia.
Bóg wie z wiecznością 26 zasługi jego dzieł i dał te duchy dzieci mężczyzn do poznania dobra i zła, w celu ustalenia losu wszystkich żyjących w duchu, aby być z nimi w czasie wizyty.

PROGRAM ŻYCIA WSPÓLNOTOWEGO

COL. V

1 Oto zasada dla wszystkich ludzi wspólnoty, którzy dobrowolnie zobowiązują się do trzymania się z dala od wszelkiego zła i do wytrwania we wszystkim, co przepisał zgodnie ze swą świętą wolą.
Pozwólcie im oddzielić się od zgromadzenia 2 od ludzi nieprawości i zjednoczyć się w doktrynie i dobrach.
Że podejmują decyzje w porozumieniu z dziećmi Sadoku, kapłanami strażniczymi Przymierza oraz z przywódcami zgromadzenia 3 wspólnoty, wiernymi Sojuszowi.
Zgodnie z radą tego, wszystko zostanie ustalone: ​​doktryna, użycie dóbr, wspólne ustalenia.
Niech ćwiczą szczerą prawdę, pokorę, 4sprawiedliwość, prawo, dobroczynna miłość i skromność we wszystkich jego zachowaniach.
Niech nikt nie podąża za uporem ich woli, aby się nie zbłądzili, 5 podążając za pragnieniem ich oczu lub insynuacjami ich skłonności.
Wręcz przeciwnie: napletek złego nachylenia, uparty szyi, a tym samym kładąc podwaliny prawdy dla Izraela, społeczność obrzezać 6 Sojuszu wieczne.
Oni będą ćwiczyć w celu uzyskania przebaczenia dla wszystkich wolontariuszy sanktuarium Aarona i House prawdy w Izraelu, jak i dla tych, którzy przyłączyli się do ich wspólnego życia, przestrzegania i 7 wyroku potępienia przeciwko wszyscy przestępcy zakonu.

ZASIĘG INKORUPACJI

Normy do przestrzegania ustalonych zasad:
Objąć te recepty, w momencie ich agregacji do społeczności, 8 osób, które chcą wstąpić do Sojuszu, który prezentuje się w zgromadzeniu wszystkich wolontariuszy i jest zobowiązany przysiąc, że zostanie prawo Mojżesza 9, aby z całą szczerością podążać za nakazami, tak jak zostały one doskonale objawione kapłanom, synom Sadoka, strażnikom Przymierza, wiernym ich upodobaniom, oraz 10 wolontariuszom ich prawdy, zwykły stopień; że zmusza się do miłego postępowania do Boga; zobowiązane przez Sojusz do oddzielenia się od wszystkich ludzi winnych, 11Chodzą na bezbożnych drogach i nie są liczeni w Przymierzu, ponieważ nigdy nie będą przestrzegać przykazań, aby poznać powody, dla których popełnili błąd 12 .
To, co zostało ujawnione, traktowali go z bezczelnością. Podekscytowany gniew na dzień rozprawy, zasługujący na zemstę, która stosuje przekleństwa zgromadzenia. Otrzymuj kary 13 ogromny przeznaczeni do wiecznego zniszczenia, do których nie można się oprzeć.

WYKLUCZENIE NIEDOKOCZNEJ KĄPIELI RYTUAŁOWEJ

Że występnych będzie nie przyjść do wód do udziału w oczyszczaniu świętych mężczyzn, jak się oczyścić tylko 14 , które odwrócą się od swoich niegodziwości.
Zły jest zanieczyszczony. Zostanie zaliczony do przestępców Słowa. Dlaczego nie w pracy nikt nie kojarzy, lub korzystanie z mienia, bo 15 wspólniczką w jego winą jest wykonany.
Konieczne jest oddzielenie od niego wszystkiego, ponieważ jest napisane: „Odejdź od każdego kłamstwa” (2 Mojż. 23, 7).
W ten sam sposób, że żaden z członków wspólnoty nie podejmuje żadnej decyzji 16 według niego w odniesieniu do doktryny lub zachowania.
Nikt nie je ani nie pije niczego, co należy 17Niegodziwcom nie przyjmuj niczego z ich rąk, gdyż jest napisane: „Przestańcie opierać się na człowieku, którego życie jest oddechem. Jaki masz szacunek do niego? „(Izajasza 2:22).
18 Przetoż wszyscy, którzy nie są policzeni w Przymierzu, są trzymani z dala od wszystkiego, co do nich należy. Sprawiedliwy człowiek nie oprzeć się na 19 Vana pracy.
Vanos to ci wszyscy, którzy nie uznają swojego Przymierza.
Bóg odetnie tych wszystkich, którzy gardzą jego słowem ze świata.
Wszystkie jego dzieła są w oczach Boga 20 ; wszystkie twoje towary, nieczystość.

ZASADY DLA ASPIARCÓW

Ale jeśli ktoś przychodzi do Sojuszu do realizacji wszystkich jej postanowień, w prawdzie, aby przyłączyć się do świętego montaż, przegląd ich ducha w ciągu 21 odbyło się spotkanie społeczności: widzą ich instrukcje i ich sposób pracy w prawo; aby dojść do porozumienia z synami Sadoka, którzy dobrowolnie zobowiązali się do ponownego ustanowienia swego 22Przymierza i robienia zaleconych rzeczy, zgodnie z wielkim zgromadzeniem Izraela.
Będzie to ważne dla wszystkich, którzy chcą dobrowolnie zobowiązać się do służby w swoim Przymierzu.
Aby były rejestrowane w kolejności, jedna po drugiej, zgodnie z instrukcją i dziełami każdego z nich. Niech nowi słuchają starożytnych, niższych od przełożonych. 23Niech ich duch i uczynki będą badane każdego roku, aby każdy z nich postępował zgodnie z Jego wskazówkami i doskonałością Jego postępowania, albo aby mógł się wycofać zgodnie ze swoimi odchyleniami.
Aby były poprawione 24 jedna na drugą, z prawdą, ze spokojem iz miłością pełną dobrej woli i życzliwości dla każdego.
Niech nikt nie mówi ze złym nastrojem, z irytacją lub twardością 25 ducha i złego serca. Nie ganiajcie z nienawiścią; w dniu, w którym zrobił to w ten sposób, upomniany nie będzie bardziej odpowiedzialny, jeśli go nie będzie.

COL. VI

1 Podobnie, niech nikt nie oskarża drugiego w obecności „wielkich” bez uprzedniego uprzedzenia go przed dwoma świadkami.

ŻYCIE WSPÓLNE

W ten sposób wszystkie domy przygotowawcze zamieszkają we wszystkich 2, którzy w nich mieszkają.
Niech niżsi słuchają przełożonego w sprawach pracy i pieniędzy. 3 Weźcie wspólnie pokarm, odmawiajcie błogosławieństwa i nawzajem się konsultujcie.
Gdziekolwiek są ludzie Przymierza, nie może zabraknąć księdza. 4 Po nim inni zajmą swoje miejsca iw tej kolejności będą się we wszystkim konsultować.

BŁOGOŚCI STOLICY

Kiedy stół jest gotowy do jedzenia lub 5 napój do picia, niech kapłan jako pierwszy wyciągnie rękę, aby pobłogosławić pierwsze owoce chleba i wina.

CZYTELNIK WSPÓLNOTY

6 Aby nie brakowało, w miejscu, gdzie jest co najmniej dziesięciu członków wspólnoty, człowiek, który nieprzerwanie bada prawo, 7 nocy i dnia, w celu wspólnej doskonałości.

DUCHOWE LISTY

Że „wielki” zegarek spędza jedną trzecią nocy przez cały rok. W tym czasie przeczytają książkę, przestudiują przepisy 8 i recytują wspólne błogosławieństwa.

SPOTKANIA

Jest to usposobienie, kiedy „wielcy” spotykają się:
teraz każdy jest na swoim miejscu, kapłani czują się pierwsi, starsi sekundą, reszta 9 ludźmi. Każdy na swoim miejscu. Dystrybuowane w ten sposób, będą rozważać wszystko, co jest konieczne w zakresie osądu, porady lub innej działalności przedstawionej przez „wielkich”. Niech każdy wyrazi swoją opinię 10 przed radą wspólnoty. Niech nikt nie przerwie mowie drugiego ani nie zabierze słowa przed 11, który jest zarejestrowany, aby mówić przed nim. Niech ten, kto jest przesłuchiwany, mówi tylko raz. Ktoś się mówić przed „wielkim” bez zgody ich 12 , z wyjątkiem inspektora.

SPOSÓB ŻĄDANIA SŁOWA

Każdy, kto ma cokolwiek do zaproponowania „wielkiego”, jeśli nie jest jednym z tych, którzy zajmują miejsce pośród tych, którzy zawsze mogą mówić w radzie gminy 13 , wstaje i mówi: „Mam coś, co powiedzieć ». Jeśli słowo zostanie udzielone, niech przemówi.

STOPNIE AGREGACJI DLA WSPÓLNOTY
Szef, czyli pierwszy z „wielki”, bada wszystkie 14 ochotnika Izrael, który chce , aby zostać dodany do społeczności. Stwierdzenie to być około nauczania, zachowania, czy to do dyscypliny, która jest niezbędna , aby obserwować.
Jeśli znajdzie odpowiedni, zrób to 15 wejściu do Sojuszu tak, że staje się prawdę i niezależnie od wszelkiej nieprawości. Pozwól mu uzyskać dostęp do praw społeczności.
DRUGI STOPIEŃ

Raz przyznał, że przyszedł przed Izbą „wielki” dla nich 16 są informowani o swoim przypadku. Zgodnie z decyzją podjętą przez radę gminy, zostanie definitywnie przyjęty lub odrzucony. Jeśli to trzeba przyznać, że żadna część 17 z oczyszczania „duże”, dopóki nie zbadane wystarczająco, ich ducha i ich zachowania w ciągu całego roku. Nie powinien też brać udziału w majątku „wielkich”.

TRZECIE STOPNIE

18 Po ukończeniu jednego roku w społeczności, „wielcy” zostaną poinformowani o twojej sprawie, twoich instrukcjach, twoim postępowaniu, twojej miłości do prawa. Następnie, jeśli w drodze głosowania zostanie ustalone, że 19 zostanie przyjęty na posiedzenie wspólnoty, i jeśli do tego dochodzi konsensus kapłanów, którzy są na zgromadzeniu i wszystkich ludzi wspólnoty, to oni wchodzą. Twoje aktywa i pensje zostaną dostarczone 20 do skarbnika. Zapisuje je w rejestrze, w imieniu osoby, która została przyjęta. Te pieniądze nie zostaną wydane na rzecz „wielkich”.

WYKLUCZENIE BANKIETU RYTUALNEGO

Nawet po przyjęciu nie uczestniczysz w bankiecie „wielkiego” 21, dopóki nie zakończysz drugiego roku w społeczności.
Pod koniec tego drugiego roku, niech będzie ponownie zbadany zgodnie z opinią „wielkiego”. Jeśli głosowanie utwierdzi 22 jego zdolność do pozostania we wspólnocie, zostanie zarejestrowane wśród braci, w kolejności określonej przez doktrynę, prawo i postępowanie. Twoje aktywa zostaną podjęte w celu zdecydowanie na wspólnym dorobkiem 23 ich poglądy docenią wszystkie wyroki społeczności.

SANKCJE

24 Są to przepisy, które muszą być sądzeni członkowie społeczności w przypadkach przewidzianych:
Jeśli wśród nich jest to, że świadomie oszukanych 25 towarów, musi on jeszcze zostać oddzielone od kąpieli oczyszczania przez jeden rok, a podczas W tym samym czasie zostanie pozbawiony jednej czwartej żywności.
Jeśli ktoś mówi do swoich 26 sąsiadów z arogancji czy rozwiązuje go brutalnie, raniąc godności brata, albo przeciwstawiać zleconych przez kolegę 27 przełożonego do niego, powinien być ukarany przez okres jednego roku. , , (tutaj tekst jest niepełny).
Ten, który przysięga świętym imieniem ponad wszystkimi świętymi;

COL. VII

1kto przeklina, obrażając się, będąc prześladowanym (zmartwionym) lub z jakiegokolwiek innego powodu, usuniętym 2 , nie potrafiącym recytować błogosławieństw lub czytając książkę, aw poważniejszym stopniu nie będąc w stanie powrócić do rady społeczności.
Gdyby ktoś mówił z gniewem do jednego z kapłanów zapisanych w książce, byłby karany za 3 rocznie. W tym czasie nie będzie uczestniczył w kąpieli oczyszczającej z resztą „wielkich”.
Jeśli ktoś mówił źle nieumyślnie, ich kara będzie taka sama, ale tylko przez sześć miesięcy.
Kto świadomie kłamie, 4, który jest karany ponad sześć miesięcy.
Kto niesprawiedliwie oczernia swojego sąsiada, który jest karany za rok i 5 latsekcja społeczności.
Jeśli tylko mówił o swoim sąsiedzie z goryczą lub umyślnie go oszukiwał, jego kara potrwa sześć miesięcy.
6 Jeśli popełni zaniedbanie, które szkodzi bliźniemu, zostanie ukarany przez trzy miesiące.
Jeśli popełni zaniedbanie wobec majątku społeczności, pozostawiając je do stracenia, 7całkowicie je przywróci, a jeśli nie będzie mógł ich zwrócić, będzie karany przez sześćdziesiąt dni.
8 Jeśli okażesz się niesprawiedliwie urażony swoim bratem, zostaniesz skazany na sześć miesięcy do roku.
9 Do tego, który przychodzi lub mówi bzdury, trzy miesiące; który przerywa sąsiada, gdy mówi, 10 dni.
Ten, kto rozciąga się, kiwa głową lub śpi na spotkaniu „wielkiego”, będzie karany przez trzydzieści dni.
Ci, którzy są nieobecni bez pozwolenia podczas „dużego” spotkania, 11 do 3 razy podczas tego samego spotkania, zostaną ukarani za dziesięć dni.
Jeśli konieczne będzie podniesienie około 12 i usunięcie go ze zgromadzenia, jego kara będzie trzydzieści dni.
Jeśli ktoś idzie nago przed swoim bratem, nawet jeśli nie zrobi tego z powodu nietrzymania moczu, jego kara będzie wynosić sześć miesięcy.
13 Jeśli kto pluje przed spotkaniem, jego kara będzie trzydzieści dni.
Jeśli ktoś bierze „rękę” pod płaszczem lub 14w swoich ruchach zaniedbuje ubranie, aby pojawiła się jego nagość, zostanie ukarany za trzydzieści dni.
Ten, kto się śmieje sposób estulta, dzięki czemu ich głos został usłyszany, 15 , podlega karze trzydzieści dni.
Ten, który wyciąga lewą rękę, aby z nią porozmawiać, dziesięć dni kary.
Ten, który oczernia swojego sąsiada w dyskusji 16, który jest karany rokiem wstrzymania się od kąpieli „wielkiego”.
Ten, który oczernia „wielkich”, zostaje zwolniony 17 i nigdy nie wraca.
Podobnie, niech zostanie zwolniony i nigdy nie zwróci tego, który przemawia przeciwko autorytetowi zgromadzenia.
Jeśli niesłusznie mruczy 18 przeciw bliźniemu swemu, jego kara wynosi sześć miesięcy.

KARANIE DLA PASÓW

Jeden, którego duch stał się tak bardzo przestraszony przez masę zespołu, który ośmiela się pustyni drogę prawdy 19 do marca w uporze swego serca, jeśli kiedykolwiek ponownie być karane przez dwa lata. W pierwszym roku nie będzie uczestniczył w oczyszczeniu, 20 w drugim roku nie będzie uczestniczył w uczcie „wielkiego”. W radzie gminy zajął miejsce po wszystkich pozostałych członkach. Pod koniec dwóch lat, 21 „wielcy” zostaną poinformowani o twojej sprawie. Jeśli zostaniesz ponownie przyjęty, zostaniesz ponownie zapisany na swoje dawne miejsce, aw przyszłości będziesz miał prawo interweniować w kwestiach dotyczących prawa.
22Wszyscy, którzy po spędzeniu dziesięciu lat w radzie gminy 23 zawrócić, zdradzając społeczności, zostaną doprowadzone do tej obecności 24 z „wielkim” w dekrecie i do marca, jak on chce w uporze twoje serce Nie wracaj do rady gminy.
Członkowie wspólnoty, którzy mają z nim kontakt 25 w sprawach oczyszczenia i własności bez poinformowania o tym społeczności, będą traktowani w ten sam sposób. Nie przestawaj ich wysuwać.

NAJWYŻSZY RZĄD

COL. VIII

1 , który jest w radzie gminy dwunastu mężczyzn i trzy doskonale umocowanego we wszystkim, co zostało objawione księży 2 w prawo, praktyków wymiaru sprawiedliwości, prawdy, prawa, uprzejmy miłości, 3 skromność wśród swoich kolegów; doskonałej wierności na ziemi; stałe; ze skruszonym duchem; skłonni do przebłagania własnych win, bezpiecznego w praktyce sprawiedliwości; 4 przez udręk niepewności testu … (tekst niepełny). Prowadzą ich zgodnie z miarą prawdy i rządów czasu.

ZASADY DLA MESJANÓW

Kiedy to się stanie w Izraelu, 5 Rada wspólnoty zostanie ustanowiona jako wieczna roślina, jako sanktuarium dla Izraela i jako święty 6 świętych dla Aarona.
Zostaną ustanowione jako świadkowie prawdy dla sądu, jako wybrani łaski, aby odpokutować za ziemię i 7 dać złym, którzy im się należy.
To jest wypróbowana i przetestowana ściana, cenny kamień węgielny. 8 Ich fundamenty nigdy nie zostaną zachwiane, ani nie odejdą z ich miejsca.
To jest święte miejsce świętych 9 dla Aarona. Całe zgromadzenie zna sprawiedliwość, ofiarę przyjemnego zapachu. To jest dom doskonałości w Izraelu. Wykonuje 10Sojusz zgodnie z odwiecznymi przykazaniami.
Miło będzie oddać się na rzecz ziemi i wydać wyrok na bezbożność, aby nie było już nikczemnych.
Kiedy [Jahwe] ugruntował was na ustanowieniu zgromadzenia przez dwa lata, poprzez doskonałe postępowanie 11 ludzie wspólnoty zostaną rozdzieleni jako święci.
Wszystkie ukryte rzeczy Izraela zostaną odkryte mężczyznę 12 patrząc na i będą ukryte dla innych ze strachu przed depresją.

POZIOM WSPÓLNOTY

Kiedy te rzeczy zdarzają się w Izraelu, 13 odejdą od współżycia ludzi nieprawości, aby udać się na pustynię, aby, przestrzegając decyzji, otworzyć (przygotować) tam drogi Jemu (Jahwe) 14, jak jest napisane: „W pustynia otwiera swoją drogę, spłaszcza na pustyni prawdę naszego Boga ». 15 W tym celu rozkazał przez Mojżesza, które żyją w każdej połowie, jak ujawnił, 16 zgodnie z tym co mówią prorocy przeniesiony przez Ducha Świętego.
Każdy z mężów spotkania, który pozostając 17 w Przymierzu odstąpi od jakiegokolwiek przykazania, nie będzie uczestniczył w oczyszczeniu „wielkiego” 18nie będzie też uczestniczył w obradach Soboru, dopóki jego uczynki nie zostaną oczyszczone z wszelkiej nieprawości i powróci, by kroczyć w sposób doskonały.
Następnie może zostać ponownie przedstawiony Radzie 19 po opinii „wielkiego”. Zostanie zapisany ponownie, z miejscem, które miał wcześniej.
Ta sama zasada będzie obowiązywać wszystkich, którzy po raz pierwszy dołączą do społeczności.

SANKCJE ZA WADY DODATKOWE

20 To są dyspozycje, dzięki którym wieczni sprawiedliwi ludzie będą postępować we wzajemnych stosunkach.
21 Wszyscy, którzy wprowadź święty Sobór, którzy chodzić doskonały sposób, w zależności do Bożych przykazań, które z nich narusza 22 dowolny Prawo Mojżeszowe złego lub zły nawyk, że oddalił Radę społeczności 23 i już nie wracajcie. Żaden z oczyszczonych ludzi odnoszących się do niego w sprawach własności lub skorzystać z porady niego 24 na coś.
Ale jeśli działał nieumyślnie, niech zostanie usunięty z Rady i oczyszczenia, dopóki nie zbada swojej sprawy. 25W żadnym wypadku nie oceniaj i nie bierz aktywnej roli w Radzie przez dwa lata.
Jeżeli po powrocie do Rady ich zachowanie stanie się ponownie możliwe, 26, że biorą udział w badaniu i w Radzie, pod warunkiem, że nie powtórzyły się nieumyślnie podczas tych 27 lat,

COL. IX

1, ponieważ każda wina popełniona nieumyślnie musi zostać ukarana za kolejne dwa lata; a gdyby nalegał z bezczelnością, nigdy nie wróci.
Z drugiej strony, kto nieumyślnie zgrzeszy i po upływie 2 lat zostanie ponownie zatwierdzony przez opinię „wielkiego”, zajmie jego stanowisko i zostanie wpisany do świętego zgromadzenia.

DUCHOWA POSTAWA W MIEJSCU ŚWIĘT

3 Gdy te rzeczy dzieją się w Izraelu przez jego (Boga), Duch Święty będzie podstawą prawdy 4 wieczne, aby odpokutować winny buntu i zdrady karnym i łaska wylądować bez mięsa holokaust i bez tłuszczu ofiar.
Ofiarowanie prawych ust 5 będzie jak zapach sprawiedliwości i doskonałe postępowanie, takie jak dar miłej ofiary.

ŻYCIE W PRAWDZIWOŚCI

W tym czasie mężczyźni sześć społeczności oddzielnie zbudowane sanktuarium dla Aarona, wraz z najświętszego i domu wspólnoty dla Izraela, dla tych, którzy prowadzą się jak idealnych mężczyzn.
7 Tylko synowie Aarona będą mieli władzę ustanawiania praw i rozporządzania dobrami. Według się dostępny, będziesz pracować każdej z grup społecznych, 8 zajęcie majątku świętych, tych, którzy zachowują się sprawiedliwie.
Że te dobra nie są połączone z dobrami fałszywych ludzi; 9 tych, którzy nie oczyszczają drogi, nie odłączajcie się od niegodziwości, nie postępujcie w sposób doskonały.

POŚWIĘCENIE WSZYSTKIEGO PRZENOSZENIA W KALENDARZU

Niech nigdy nie porzucają żadnego przepisu prawa, aby maszerować 10 w uporze własnego serca. Niech ich czyny zostaną dostosowane do starych dekretów, zgodnie z którymi ludzie wspólnoty rozpoczęli nawrócenie. Podlega nich 11 aż do przybycia Proroka i mesjasze Aarona i Izraelu.

ZASADY DLA INSTRUKTORA

12 Oto przykazania, którymi należy się kierować w radzeniu sobie z nowym, zgodnie z rozkładem za każdym razem i uzdolnieniami każdej osoby.
13 Aby ci się przydały w każdym czasie i porządku, konieczne rzeczy 14 na każdą okazję i chwilę.
To odróżnia i pomimo synów Sadoka według ducha każdego, aby wytrwali wśród wybranych aż do czasu zbawienia, 15 według jego woli, zgodnie z zaleceniem.
Aby ocenić przez ducha każdy, wprowadzając wszystkich w zależności do czystości ręce, traktując każdą instrukcję, 16 w ten sposób regulując ich miłość i nienawiść.
Nie upominajcie ludzi zatracenia ani nie kłóćcie się z nimi. 17Niech ukryje radę zakonu przed ludźmi nieprawości.
Zastrzegając prawdziwej wiedzy i prawdziwej sprawiedliwości tych, którzy 18 wybrać właściwą drogę, dając każdemu według do jego zdolności, po standardowym czasie zbawienia wprowadzenia wiedzy.
Że również pouczony o wspaniałych tajemnic, które odbywają się 19 wśród mężczyzn społeczności, aby zachowywać się jak idealnych mężczyzn, jeden z drugim, wszystko, co zostało ujawnione.

OCZEKIWANIE DLA MESJASZA

Jest w odpowiednim czasie, aby przygotować 20 drogę na pustyni. Niech więc poucza ich, aby zrobili wszystko, co konieczne. Aby utrzymać je oddzielone 21 od wszelkiej nieprawości. Instruktor nalega na te zasady. Aby nadejść chwila, by administrować miłością lub nienawiścią.
Mieć wiecznego nienawiści 22 mężczyzn zatracenia i utrzymanie tajemnicy, niech pozostanie z ich własności, zysków, jako sługa do swego pana i 23 uciskanych, który dominuje.
Niech wszyscy będą pełni zapału do tego przykazania i przygotowani na czas i dzień sądu.
Aby wypełniali wolę Pańską we wszystkich uczynkach swoich, 24 według wszelkiej działalności jego według przepisu jego.
Niech się weseli ze wszystkim, co się dzieje, jak gdyby był darem, i nie czyń nic bez konsultacji z wolą Jahwe. 25 Niech się weseli z każdym słowem, które pochodzi z ust Pańskich, i że nie pragnie niczego poza tym, co zostało przepisane. Niech zawsze zwraca uwagę na dekret Najwyższego. 26 maja błogosławi swojego Boga jako stwórcę i gdziekolwiek się znajdzie,

COL. X

1 błogosławcie was chwałą warg, w wyznaczonym czasie.

MODLITWA WSPÓLNOTY

Modlitwa warg, która mówi się, gdy światło zaczyna dominować i kiedy jego okres dociera do miejsca, które jest do niego przeznaczone.
2 Na początku czuwania ciemności, ponieważ Bóg otwiera miejsce, w którym je trzyma i wylewa je.
Kiedy znikną przed jasnością.
3 Kiedy pojawiają się gwiazdy opuszczające swój święty pokój i zdobywające miejsce, każdego dnia, które zajmuje chwale.
Na początku pór roku, w ciągu dni miesiąca. 4 Zostanie dodane przejście z jednego księżyca na drugi.
To jest wielki dzień, święty między wszystkimi, znak początku waszych wiecznych łask, 5,gdy zaczynają się pory roku przyszłego.
Pierwszy dzień miesiąca, w niektórych świętych dni święte dni w ciągu kilku miesięcy, w stosunku do pór roku.
6 I będzie chwalić go z ofiary warg, spełniając odwieczne przykazanie jak napisane.
Uważnie obserwować początek roku i będzie trwać przez prawie 7 ustalonej dla sezonów, wiernie zachowując święceniach dzień w stosunku do siebie nawzajem, stację z nowym trawie. Według do sezonu, jak w tygodniu, 8 [ostrożnie trzymam] początek tygodnia i czas uwalniania.
W całym moim życiu to przestrzeganie zostaną wyryte na moim języku, więc zawsze przyniesie owoce uwielbienia dla niej na moim języku , i ofiaruj dar moich ustach.

FINAŁ HYMN

9 Śpiewam ze sztuką. Cała moja muzyka harfy wysławia Boga, moja cytra pochwały jego święty decyzji.
Wylewam z fletu moich ust zasadę sprawiedliwości.
10 Wraz z nadejściem dnia i nocy przystępuję do przymierza Bożego; Po południu i rano powtarzam jego przykazania.
Jak one istnieją w nich przechowywać 11 swoich granic, nigdy nie wydostać się stamtąd.
Przyznaję 12 tylko wasz sąd dotyczący mojego objazdu; moje winy są przede mną wskazane przez ich pisemną zasadę.
13 Mówię do Boga: Ty jesteś moją sprawiedliwością! Najwyższy: Autor, moim dobrym źródłem nauki, źródłem świętości, wysokości chwały, wszechmocy wiecznej świetności.
Przyjmę jego nauki, 14 Będę zadowolony z tego, co on na mnie zdecyduje. Niezależnie od tego, czy moje ręce lub stopy posuwają się naprzód, będę błogosławił jego imię. Niezależnie od tego, czy wyjdę, wejdę, usiądę, stanę, czy odpocznę na łóżku, zaśpiewać będę dla niego.
Będę go wielbić ofiarą, którą moje usta wydychają z powodu wszystkiego, co przygotował dla ludzi. 15 Będę go chwalić, zanim wyciągnie rękę, aby wziąć delikatne owoce ziemi.
Kiedy inwazji strachu czy nuda, 16 niepokoju i rozpaczy, bez względu na to, że będzie kontynuować chwalić. I dziękować za jego wspaniałych dzieł , to będzie wywyższyć swoją moc, każdego dnia będzie wspierać w ich korzyść, uznaję, że w ich rękach jest uzasadnienie 17wszystkich żyjących; jego dzieła pochodzą z prawdy.
Kiedy nadejdzie ucisk, będę go wielbić; Będę dla niego śpiewać dla wyzwolenia, które pochodzi od Niego; I nikomu płacić z kompensacją 18 przewrotny; Będę śledzić człowieka z dobrem, ponieważ Bóg dotyka ocenić tylko żywych, da każdemu swoją nagrodę.
Pożądaj nic przeniósł 19 za bezbożność, moja dusza nie chce ładunek przemocy, nie chcę , aby przelicytować w sporze mężczyzn zatracenia przed dniem zemsty.
20 I weźmie dala mężczyzn nieprawości , a moja radość będzie nie będzie kompletna, aż przyjdzie na nich wyrok.
I będzie nie trzymać urazy wobec tych, którzy odwrócili się od grzechu, ale zmiłuje 21dla tych, którzy opuszczają drogę.
Nie pocieszyć tych, którzy zostali ukarani za swoje zachowanie, dopóki nie jest jeszcze doskonały.
I będzie nie powodują Belial w moim sercu, będzie nie usłyszeć z moich ust 22 próżności, kłamstwa, niegodziwy podstępy; leżąc na moich ustach nie będzie można usłyszeć w moim języku będą owoce świętości, nie spocznie na jej obrzydliwości.
23 Moje usta otwarte tylko go błogosławi, mój język będzie opowiadać zalety Boga, [i] niewierności mężczyzn aż zmieniony 24 z jego wad.
Wyciąłem go z moich ust marnościami, brudu, zasadzkami, próżnej myśli mego serca.
Ukryję naukę zgodnie z radą roztropności. I będzie chronić wiedzę 25 z litej ściany, aby zachować ich pełnej wierności.
Według sprawiedliwości Jahwe rozkażę przykazanie 26 z pomocą rozkładu czasów.
Będę praktykować sprawiedliwy sąd, dobroczynną miłość dla słabych, zachęcać bojaźliwych.

COL. XI

1 będą uczyć mądrości duchów manowce, zrozumieją, co jest w porządku dla tych, którzy narzekają, będę oswoić dumnymi duchy odpowiedzieć, że będzie mówić w odniesieniu do tych dwóch pracowników biura, będzie nie zmienia mi grozi ci, którzy mówią, obelgi, tych, którzy odejmują towary,
bo dla mnie mówię:
Moje usprawiedliwienie należy do Boga; doskonałość mego postępowania i sprawiedliwość mego serca są w jego ręce; 3 Tylko jego miłosierdzie sprawia, że ​​moje wady znikają.
Ponieważ ze źródła nauki moje światło wzeszło, oczy patrzyłem na jego cuda, moje serce było oświetlone tajemnicą 4 przeszłości.
Ten, który istnieje wiecznie, jest moim prawem. Na twardej skale przechodzi ścieżka, którą kroczą moje stopy: niczego im nie przeszkadza.
Bo prawda Boga jest skałą 5 moich kroków; jego moc, personel po mojej prawej stronie.
Świecące sądy rodzą się w moim sercu z powodu jego wspaniałych tajemnic. Moje oczy są wzniesione, aby kontemplować ten, który istnieje wiecznie:6 Mądrość ukryta przed ludźmi, wiedza i myśl objawiona synom ludzkim, prócz sprawiedliwości, naczynie 7 mocy, pokój chwały ukryty przed cielesnym zgromadzeniem.
wybiera Boga ustanowiony w wiecznym dziedzictwie, stał się częścią losu 8 świętych, podane przez innych dzieci w niebie; Stanowiła Radę Wspólnoty, podstawę sanktuarium, jako wieczną roślinę 9 przez wszystkie nadchodzące czasy.
Powiedziałem: należę do cielesnego zgromadzenia, do zgromadzenia nieprawości; moje winy, moje bunty, moje grzechy, moje złe serce kojarzą mi się ze zgromadzeniem 10przeznaczone do zepsucia na ścieżce tych, którzy przechodzą przez ciemność; bo człowiek dostaje swoją drogę i nie jest ten, kto wyrusza tam w jego ślady, sprawiedliwości należy do Boga, a jego ręka 11 jest doskonałością postępowania.
Dzięki nauce Jahwe wszystkie rzeczy istnieją, według jego planu uporządkowana jest cała egzystencja, bez niego nic nigdy nie zostanie wykonane.

ZAUFANIE W POMOCY BOŻEJ

Jak dla mnie, jeśli 12 waham, łask, wejrzyj ku wspomożeniu memu; jeśli potknę się z powodu mojego grzesznego ciała, mój sąd zostanie ustanowiony zgodnie ze sprawiedliwością Boga: zwycięży.
13 Jeśli udręka dotknie mojej duszy, wyrwie ją ze studni i poprowadzi moje kroki na właściwą drogę. On sprawia, że więźniem swych łask, doprowadzi moje 14 próbną życzliwość.
Zgodnie z prawdą mojej sprawiedliwości, w zależności od jego życzliwości, wybacz mi wszystkie moje winy. W swojej sprawiedliwości oczyści człowieka z każdej skazy 15 , aby chwalić Pana i Najwyższego za Jego majestat.

OSTATECZNA DOKSOLOGIA

Błogosławiony jesteś, mój Panie, że otwierasz

16 – sze serce twego sługi dla poznania.
Konsoliduje wszystkie swoje prace w sprawiedliwości przyznaje syn służebnicy twojej, jak jestem zadowolony do przyznania wybranym

17 zawsze trzymane w swojej obecności, bo daleko od ciebie tam jest nie idealny sposób, bez twój powitanie wszystko jest możliwe.
Uczyłeś

18 wszystkie nauki, wszystko, co istnieje ożywa tylko twojej woli, oprócz można podjąć żadnej decyzji sprzecznej z swoimi myślami.
Nikt nie może dostrzec

19 wszystkich świętych wzory, kontemplować swoje najgłębsze tajemnice, zrozumieć swoje cuda i siły 20 swojej mocy.
Kto mógł znieść twoją chwałę? Cóż więc się stanie, ten syn człowieczy pośród twoich cudownych dzieł?
21 zrodzone z pomocą kobiety, jak ty śmie stanąć w twojej obecności, jeśli to było ugniata z gliny, a twoje ciało będzie pokarmem dla robaków? To nie jest wykonany ze skały, to garstka 22 pyłu. Co glina poprosi modelarza? Co mogła zrozumieć?

—-

Karta Wspólnoty


Ja1. [głowa, aby zrozumieć i] put (wytyczne) dla życia jego Mouth [książki] Wyspy Komunii pojąć
2. [Boga z całego serca i duszy] tuż przed nim,
3. Nakazał za pośrednictwem Mojżesza i przez wszystkich swych sług, proroków, {i}, aby kochać wszystkich,
4. wybrał i nienawidzą wszystkiego, co odrzucone, aby zostać usunięte z wszelkiego zła
5 oraz w celu rozszczepienia do wszelkiego dobrego dzieła; i czynić prawdę i miłosierdzie, a prawo o
6 na ziemi (czyli w kraju) i nie przejść na zatwardziałość serca karnego i zdeprawowanego oka
7. robią wszystko zło. (Powinien) wejść do bezinteresownej ofiary, aby stworzyć prawa Boże,
8. w Unii dołączyć sprawiedliwi w radzie Boga i chodzić uczciwie przed Nim (według) wszystkie
9 rewelacje na temat warunków ich świadectwa, i kocham wszystkie dzieci światła, każde
10 według jego partii w radzie Bożej, i nienawidzę wszystkich synów Ciemność, każda według jego zbrodni
11. (według) z odpłatą od Boga. Mimo to, motywacja jego prawdzie, sprawi, że całą swoją wiedzę, wszystkie swoje siły
12 i cały dobytek do wspólnoty Boga, aby oczyścić swoją wiedzę z prawdziwego prawa Bożego i Jego moc wzmocnienia
13. Zgodnie z jej sposobów doskonałości i wszystkich swoich posiadłości (w użyciu ) zgodnie z Jego prawą radą. A nie do odwrotu w jednym
14 słowem Bożym w swoich kategoriach, a wyprzedza swój czas i nie spóźnić
15. we wszystkich swoich terminach i nie stronić od praw Jego prawdy, idąc w prawo i w lewo.
16. Wszyscy ci, którzy weszli do statutu wspólnoty, przejdą przymierze w obecności Boga, aby czynić wszystko,
17. jak On nakazał, i nie oddalać się od Niego, bez strachu, przerażenia i próby,
18. Istniejące (lub: przetestowane ) pod zwierzchnictwem Beliala. A kiedy przejdą Przymierze, kapłani 19. i Lewici będą błogosławić Boga zbawienia i wszystkie jego dzieła sprawiedliwości, a wszyscy, przechodząc w Przymierzu, powiedz im: „Amen, Amen!”
21. Kapłani opisują miłosierdzie Boże w Jego potężnych czynach
22. i oznajmiają Izraelowi wszelką dobroć miłosierdzia. Lewici opisują
23. niegodziwość synów Izraela i wszystkie zbrodnie ich winy, a ich grzech pod władzą
24. Belial … zamierza wyznać Testament szedł za nimi, mówiąc: „Mamy chytry,
25. … zachowywaliśmy się złośliwie, [i OTC] s nam nasze [podsumowując naszą …
26 … i MIL prawdy [awn] .. [nasze] prawo jest nałożone na nas i na ojców

II

1 i jego dobroczynny miłosierdzie [WHO] dał nam od wieków aż na wieki „a kapłan błogosławi wszystkich.
2. mnóstwo ludu Bożego, spacery nienagannie we wszystkich swych drogach, a oni mówią:” Niech Bóg błogosławi was wszystkich
3 dobre i tak trzymać cię od wszelkiego zła, a więc oświecić serce istotną umysł, ale być może i wieczna wiedza,
4 i niech twarz jego miłosierdzia wam przez wzgląd na świecie zawsze „lecz lewici przeklinać wszystkich ludzi.
5. losy Belial, odpowiedzi, mówiąc” jesteś przeklęty we wszystkich złych uczynków jego zbrodni, ale zdradzają
6. Boga torturować mszcząc rękę jm Po tobie śmierć z rąk wszystkich, którzy nagrodzili
7. zasłużyli. Przeklęty jesteś bez litości dla ciemności twoich czynów! Jesteś nienawidzony
8. W ciemności wiecznego ognia. Bóg nie zlituje się nad tobą na twoje wezwanie i nie przebaczy (ty), oczyszczając twoje grzechy.
(?). 9. Tak, obróć twarz swego gniewu do zemsty na ciebie, ale nie będziesz miał spokój (lub Hi) W ustach wszystkich swoich uprawnień (Testament) Ojcowie ”
10. A wszystko odbywa się w Testamencie, powiedzieć po tych, którzy błogosławi i przekleństwo: „Amen! Amen! „
11 Kapłani i lewici kontynuował mówiąc:” Przeklęty w obrzydliwości jego sercu, za zbrodnię,
12, które weszły do Unii (Testament), ale przeszkodą w jego grzechu postawił przed nim, aby wycofać się z może być
13. Po słyszy słowa tego przymierza, wymówi błogosławieństwo dla siebie, myśląc: „Pokój do mnie,
14 chociaż zrobię na zatwardziałość serca” ™ Ale [w] die spragnieni jego ducha, jak podano do picia ,.
15. Przebaczenie. Gniew Boży i Jego sprawiedliwa zazdrość płoną przeciw niemu na wieczne zatracenie (dla niego). Pristanut mu wszystkie
16 zaklęć to Testamencie Bóg postawił go na siebie zła, a on będzie wyłączony spośród wszystkich synów światła dla ich apostazji
17. Boga, dla swoich obrzydliwości. A przeszkodą jego grzech dać mu dużo wśród potępionych na wieki „
18. I zawarł przymierze reagują mówiąc po nich:” Amen! Amen! ”
19. Niech robią tak co roku, przez wszystkie dni dominacji Belial. Kapłani odbędzie się
20. Po pierwsze, zgodnie z rozporządzeniem, zgodnie z ich duchowością, jeden po drugim, a Lewici będą po nich,
21 i wszyscy ludzie, odbędzie się na trzecim miejscu, zgodnie z rozporządzeniem, jeden po drugim, tysiące i setki,
22. pięćdziesiątki i dziesiątki, ponieważ cały lud Izraela zna każde swoje miejsce we wspólnocie Boga
23. do wiecznej rady. Nikt nie spadnie poniżej swojej pozycji i nie wzniesie się ponad miejsce (określone przez) jego los,
24. bo wszystko będzie w prawdziwej wspólnocie: zarówno dobra odpowiedź, [i] miłość do pobożności, i słuszna myśl
25. [przyjaciela] g dla przyjaciela w świętej naradzie. I (oni) synowie tajnej rady są wieczni, a każdy, kto odrzuca wprowadzenie
26. … chodzić w otępieniu swego serca, nie [wchodzi w jego] prawdy, ponieważ zaniedbał

III

1. Dusza jego fundamentów wiedzy o prawych prawach. (On) nie jest (wystarczająco) silny do toczenia swoje życie i nie będzie (on) numery wraz z pionowo.
2. I jego wiedza, a jego wytrzymałość, a jego właściwości nie zostaną uwzględnione w radzie gminy, dla bezbożnych zamieszanie z powodu swojej głuchoty i brudu – w jego nawrócenia.
3. Nie jest uzasadnione przez rozpętanie zatwardziałość serca waszego, i ciemność przejmie drodze światła, aw oczach wyprostowanej
4 nie będą honorowane, a nie nagradzani skruchy, a nie czyste z oczyszczania wody, nie uświęcone przez morzach
5. i rzek i czyści wszystko przemyciu wodą, jest nieczyste, nieczyste wszystkie dni aż odrzuca U.
6. Boga, tak że nie może zostać poinstruowany w Jego rady gminy. Albowiem dzięki duchowi rady Bożej prawdy wszystkie ludzkie drogi są odkupione
7. Jego grzechy, aby mógł spojrzeć na światło życia i zjednoczyć się ze świętym duchem. Jego prawda ma on być czyste od wszystkich
8 ze swoich grzechów i duch szczerości i pokory odkupić swój grzech, pokorę swojej duszy, aby wszystkie prawa Boga, będzie oczyścić
9. swoje ciało, zraszanie (ITS) oczyszczania wody i uświęcającej czystej wody; i skierować swoje kroki chodzić uczciwie
10 we wszystkich sposobach Boga, tak jak On przykazał do warunków ich dowodów. I nie skręcić w prawo i lewo, a nie
11. odstąpić nic ze wszystkich jego słów, a następnie jest on nagrodzony słodkim skruchy przed Bogiem i (it) będzie jego Testament
12. wiecznej społeczności.
13. Head (być), aby wyjaśnić i edukować wszystkich dzieci świetle historii wszystkich synów ludzkich,
14. Zgodnie z wszelkiego rodzaju duchowy, z ich właściwości, działa na nich w ich pokolenia, a ich samochody do miejsca przeznaczenia, a także (i)
15. Moment ich dobro. Od
wszechwiedzącego Boga wszystkie rzeczy są i muszą być. Przed ich Wyreżyserował wszystkie swoje myśli, a jego istoty, wykonują swoją działalność dla dobra samego dowodu, zgodnie z Jego planem majestatyczny i (te rzeczy) nie mogą być zmieniane. W Jego ręce są
prawa dla wszystkich, a On zapewnia je we wszystkich swoich potrzebach. Stworzył człowieka, aby rządził
światem i umieścił mu dwa duchy, które będą je prowadzić aż do czasu Jego kary. To są duchy
19. Prawdy i Krivdy. The Vault of Lights – genealogia prawdę, a źródłem ciemności – genealogią Krivda.
20. W ręce Księcia Światła rządzą wszystkimi synami sprawiedliwości, drogami Światła. I w ręce anioła
21. Ciemność ma wszelką władzę nad synami Krivdy, a ścieżki Ciemności będą kroczyć. Od anioła ciemności, błędu
wszystkich synów sprawiedliwości, wszystkich ich grzechów, grzechów, winy, ich przestępczych czynów w jego mocy,
23. zgodnie z tajemnicami Boga przed jego okresem. A wszystkie ich kary i terminy ich nieszczęść są w mocy Jego Wroga.
24. A wszystkie duchy jego losu (istnieją) są blokowane przez synów Światła. Ale Bóg Izraela i anioł Jego prawdy pomagają wszystkim
25 synom Światła. I stworzył duchy Światła i Ciemności i na nich założył każde działanie
26. Ich … 66 Każda służba i na ich ścieżkach … [duch (= duchowość)] jeden Bóg kocha wszystkich

IV

1. Wieki są wieczne i dla wszystkich jego uczynków zawsze błogosławi. Z drugiej strony, jego rada (on) i unikają całą drogę zawsze nienawidzi.
2. To ich sposób na świecie: kształcić serce człowieka i wyprostować przed sobą całą drogę sprawiedliwości i prawdziwej zastraszyć jego prawa serca
3. Boga. A duch pokory, cierpliwości, dzień, wiecznego dobra, umysłu, koncepcji i stvennaya68, inspirujące wiary we wszystkich
4 dziełami Boga i opierając się na nim wiele łask, a duch wiedzy w dowolnym praktycznego planu, zazdrość prawami sprawiedliwości i świętej myśli
5. niezachwiany w myślach, a mnogomiloserdie do wszystkich ludzi, prawda i czystość czcią, że brzydzą się wszelkie zanieczyszczenia z ohydę i skromne zachowanie
6. uniwersalnymi sztuczek i tajemnic kryjących w imię Prawdy wiedzy – są to tajemnice (lub: Tajna Rada), duch synów Prawdy (na) ziemi i wskazówki dla wszystkich, którzy chodzą w nim, przez wzgląd na uzdrowienie
7 i więcej dobrobytu w długości dni i owocność nasion razem ze stałymi błogosławieństwa i wiecznej radości, życia wiecznego i pełen chwały,
8. miary wielkości w wiecznej światłości.
9. duch Krivda (własność): chciwość, bezczynność w służbie sprawiedliwości, podłości, kłamstwa, pychy i arogancji, oszustwa i zdrady, przemocy
10. i egoistycznej, niecierpliwy i dużo bzdur i śmiałym zapałem do prac obrzydliwych w duchu rozpuście i paskudny sposób, w służbie faulu
11. Przemądrzała mowa, ślepota oczu, głuchota ucha, sztywność, stagnacja serca, (prowadzenie) do kroczenia wszystkimi drogami Ciemności i złego przebiegłości. I kara
12. każdy Czyniąc dużo ciosów z ręki wszystkich aniołów cierpienia, śmierci wiecznej w wąwozie wściekły zemsty Boga, wiecznego emocji i ciągłego wstydu,
13. z haniebną śmierć w ogniu piekła. I wszystkie ich warunki dla ich pokoleń – w smutku, smutku i zgorzkniałym złu, w ponurych nieszczęściach aż do
14. eksterminacji bez śladu i bez zbawienia dla nich.
15. W tej genealogii wszystkich synów człowieka; i według ich (duchowych) podziałów, wszystkie ich zastępy odziedziczą w swoich pokoleniach. I na ich ścieżkach (duchach) maszerują i każde osiągnięcie
16. ich uczynki w ich (duchowości) podziałach, zgodnie z ludzkim dziedzictwem, pod wieloma względami, czy to w małych czy małych, dla wszystkich terminów wieczności. Albowiem Bóg uczynił z nich miarę w umiarkowaniu aż do ostatniego czasu
17. i dał wieczną wrogość między ich podziałami. Niechęć do prawdy – są to sprawy Kriwdy i obrzydzenie dla Kriwdy – (takie są) wszystkie ścieżki Prawdy. I zazdrość
18. Spory w całym ich (duchowości) praw, bo nie razem pójdą (oni). Ale Bóg, w tajemnicach Jego inteligencji i Swej chwalebnej mądrości, doprowadził do końca istnienie Krivdy i w wyznaczonym czasie
19. Zniszcz ją na zawsze. I wtedy prawda wszechświata zawsze wyjdzie na jaw, ponieważ była poplamiona na ścieżkach niegodziwości, pod rządami Kriwdy, aż do
20. Termin śledzonej sprawiedliwości. A potem Bóg wybielać swoją prawdę wszystkie dzieła męża, i oczyści sam (część) synów ludzkich robić dalej (z) każdego ducha Krivda wewnątrz
21 jego ciało i oczyści jego ducha świętego ze wszystkich złych spraw, i spada na niego Duch Prawdy, dokładnie oczyszczanie wody od wszystkich kłamstw i obrzydliwości zanieczyszczeniem
22. duchem nieczystości, aby dyskutować z pionowej wiedzy najwyższego i mądrości, i poinstruować dzieci nieba nieskazitelny sposób, ponieważ Bóg wybrał ich jako przymierze wieczne,
23 i wszystkie są chwałą człowieka, a nie Krivda. Wstyd będzie sprytnym biznesem. Wciąż ma ochotę wódki Prawdę i Krivda w sercu męża,
24. Chodzą w mądrości i głupocie. I jak bardzo ktoś dziedziczy prawdę i prawość, tak bardzo nienawidzi Krivdy. I o ile on dziedziczy dużo Krivda, z powodu których on działa niegodziwie, więc
25 brzydzi prawdę. Albowiem według miar Bóg ustanowił ich aż do końca utrwalonego i stworzenia nowego. I wie, efekt ich przypadku wszystkich kategoriach 26 … i dał synom ludzkim, jako dziedzictwo, poznać dobre [i zła]. I [rzucajcie] losy dla każdego żyjącego według ducha jego w … powołaniu.

V

1. Jest to zarządzenie do społeczności ludzi przeznaczonych do porzucenia wszelkiego zła, aby zachować wszystko, co (on) nakazał, zgodnie z jego wolą, aby oddzielić od społeczeństwa
2. Krivda ludzi, aby być razem w nauczaniu (Tora) i własności i słuchajcie słów synów Sadoka, kapłani, utrzymując przymierza, a sposób większość ludzi
3. społeczności, zachować Testament. Według nich, przychodzi kolej na losowanie dla każdego przypadku (związanej) nauczania (Tora), własność i sprawiedliwość, aby tworzyć razem prawdy i pokory
4. prawość i sprawiedliwość, miłość miłosierdzie i skromne zachowanie na wszystkich swoich drogach, w celu nikt nie może kroczyć otępiałym sercem, błądząc za sercem
5. I oczy i myśli o jego motywów, lecz, przeciwnie, wyciąć razem nieobrzezka impulsy i okrutny-vyynost ustanowić prawdziwą podstawę dla Izraela, dla wspólnoty przymierza
6. wieczne, aby odkupić wszystkie bezinteresownie podporządkowanej Shrine Aarona i prawdziwego domu iz Izraelem łącząc je dla dobra społeczności i dla dobra postępowania sądowego, a dla dobra wymiaru sprawiedliwości,
7 wypowiedzieć niegodziwość w ogóle naruszają prawo. A oto kolejność ich dróg we wszystkich tych prawach, kiedy zbiorą się we wspólnotę (lub razem). Każdy, kto wszedł do rady gminy,
8. Tak zawarcia przymierza Boga w oczach wszystkich dedykowany i ustawić na wiążącą przysięgę zastosować nauczania (Tory) Mojżesza, według wszystkiego, (on) nakazał wszystkim
9. serce i dusza, dla dobra wszystkich otwartych z niego (nauczanie) synów Sadoka, kapłanów, strażników Przymierza i bada jego woli, a dla większości ludzi ich przymierza,
10. wraz poddał się Jego prawdzie i po jego woli. A ten, kto stawia swoją duszę na Testamentu (powinny) być oddzielone od wszystkich ludzi Krivda, chodzenie
11 do złości, bo (tych) nie prichtutsya testamencie, bo nie patrzy na niego i jego prawami i starał się poznać intymności w którzy byli w błędzie
12. zbrodnia. I otwór (ustawy, Nauki) zrobili wielkie rzeczy, tak, że wzrost słusznie gniew i zemsta będzie oznaczona przez zaprzysiężonego przymierza się do stworzenia nad nimi wielki
13. [c] oud do wiecznej śmierci bez śladu. Niech nikt nie wchodzi do wody, dotykając czystość świętych ludzi, bo tylko wyczyszczone,
14. jeśli żałował swego zła, za nieczyste w sumie przekroczyć Jego słowo. I nie powinno być z Nim w jego pracy i bogactwa, że nie jest mu (nowicjusze) zaangażowany
15. sin przestępcze. Wręcz przeciwnie, niech z niego usuwane w każdym przypadku, ponieważ jest napisane: „Spośród wszystkich fałszywych słów away” I żaden z tych
16 wspólnot nie zgadzają się z nimi w niczym wszystkich nauk (Tory) i ustawy, i że nikt nic jeść ani pić od ich dobra i nie brać niczego od nich
17 darmowych, jak jest napisane ” uciec od człowieka, na którego nozdrza tchnienie, za to, co uważał za? ” Do
18 każdego, kto nie jest zarejestrowany w swoim Testamencie, powinny być rozdzielone: oni i wszystko, co mają. Osoba świętości nie powinna polegać na żadnej próżności
19. Działa, bo wszyscy, którzy nie znają Jego Przymierza, są próżni. A wszyscy, którzy gardzą Jego słowo (Boga) zniszczy ziemię i wszystkie swoje sprawy – obrzydliwość
20 przed nim i wokół nieruchomości – nieczyste. If (ktoś) zobowiązali się działać na wszystkich tych praw, aby połączyć ze świętym zgromadzeniu, niech zbadać
21. razem jego ducha, w każdej jednostce, zgodnie z jego umysłu i jego działań, wykorzystując nauki (Torę ), w słowach synów Aarona, i dał się społeczności w celu sprawdzenia poprawności
22. jego przymierza i wypełniać wszystkie swoje ustawowe, który kazał wykonać i (również) według najbardziej Izraela, sprzedawanego się współpracować, aby powrócić do swego przymierza.
23. Należy je spisywać (zgodnie z Kartą), jeden po drugim, zgodnie z rozumem i czynami każdego, tak aby każdy mógł się wzajemnie słuchać, ten mały.
24. Sprawdź ich ducha, a ich przypadki powinny być corocznie, w celu poprawy każdego według jego umysłu i czystości dróg swoich, i odepchnąć każda,
25 zgodnie z jego transgresji upomnieć się nawzajem w IP [torfowisk] – pokorę i miłość do miłosierdzia dla wszystkich. Niech (nikt) mówi ze swoim sąsiadem w złości lub wyrzutem,
26 lub uporczywie … ducha nieprawości, i nie nienawidzę go … w jego sercu, ale w tym samym dniu 11 będzie go skazać, a nie

VI

1. On wziął za niego grzech. I niech nikt nie przynosi słowa swojemu przyjacielowi przed starszymi, bez nagany przed świadkami. Ta
2. (powinna) być prowadzona we wszystkich swoich osadach (w) wszystkim, co istnieje w stosunku do siebie nawzajem I niech mały słucha pracy i skarbca. I niech razem jedzą,
3. niech razem pobłogosławią i niech się razem porozumieją. W każdym miejscu, gdzie jest dziesięć osób z rady wspólnoty, niech jeden z
czterech kapłanów będzie z nimi wytrwale . Wszyscy siedzą przed nim, zgodnie z jego kolejnością. I w ten sam sposób, niech proszą o radę w każdej sprawie. I jak to się stanie, że pokryje stół na jedzenie lub (będzie) sok winogronowy
5. picia, kapłan będzie rozciągnąć swoją rękę jako pierwszy, aby błogosławił chleb pierwszy lub sok winogronowy pić {ksiądz potrwają jej rękę jako pierwszy,
6. Pierwszy błogosławić chleb i winogronowy}. A w miejscu, gdzie będzie dziesięć osób, pozwoli nieustannie studiować nauki (Tory), dzień i noc,
7 ciągły, jeden po drugim. I niech starszych awake noce z jedną trzecią roku, czytając książkę i studiuje prawo
8 i błogosławieństwo razem. Ta jest ustawa o spotkaniu starszych, każdemu według jego rangi. Kapłani siedzą pierwszy, drugi starszych, a pozostałe
9 osób siedzi każdy w swoim rankingu. Więc zapytać (lub: proszą) o prawie io wszystkim radę i na uczynek, aby być starszy, tak aby każdy mógł czerpać wiedzę
10. dla Rady Wspólnoty. Niech nikt nie mówi w środku wyrazów innego przed jego brat skończył. Ponadto, niech (jeden) nie mówi przed swoją kolej (do mężczyzny), nagrany
11 przed nim. Zapytał człowiek niech mówi z kolei. I niech nikt w spotkaniu starszy nie zna żadnego słowa, które nie podoba się starszym, nawet jeśli dana osoba
12. nadzorować starszy. I każdy, kto ma słowo znaczy starszy, ale który nie jest na miejscu tego człowieka, prosi o rady
13. społeczności, że człowiek staje się na nogi i powiedział: „Nie mam nic do powiedzenia starszy” Jeśli jest to dozwolone (świeci. Powiedzieć) do niego mówi. A cały Izrael, który dobrowolnie zrzeknie
14. Aby dołączyć do rady gminy, pozwól na jej sprawdzenie przez urzędnika (stojącego) na czele starszych, w odniesieniu do jego przyczyny i czynów. If (on) będzie ponieść opłatę, to podaje się
15 do społeczności w celu uzyskania dostępu Testamentu prawdę i odchyleń od wszelkiego zła. [A on jest urzędnikiem] nauczy go rozumieć wszystkie zasady społeczności. A potem, gdy przyjdzie do stawienia się przed starszymi, wszystkie przesłuchania
16 o swoich sprawach, a zgodnie z tym, jak partia wyjdzie na radę starszych, będzie to w przybliżeniu lub odległe. A ponieważ zbliża się do Rady Wspólnoty nie powinny dotykać czystości od
17 aż do seniorów zbadać co do jego ducha i jego spraw, aż okaże pełny rok dla niego. Nie miesza też (swojej własności) z własnością starszych.
18. Kiedy dla niego obchodzony jest rok (pobyt) we wspólnocie, starsi będą go przesłuchiwać o jego czynach, zgodnie z jego rozumem i działaniami na temat Doktryny (Tory). A jeśli będzie czerpać
19 bliżej tajemnicy (albo: Tajnej Rady) społeczności, według słowa kapłanów i większość ich przymierza, a następnie podać jego własność i pracę w rękach człowieka,
20. nadzorującego pracę starszy, którzy będą pisać go w listę własnymi rękami, ale nie wydaje jej na starszych. Nie dotknie posiłku starszych, dopóki
nie spełni się dla niego drugi rok życia wspólnoty. A gdy wypełni się drugi rok dla niego, (wtedy) sprawdzą go zgodnie ze słowem starszych i jeśli on wyjdzie do niego
22. zbliżyć się do społeczności, to napisz do Karty (wg) jego pozycja wśród swoich braci (zgodności) dla nauczania (Tory), a prawa czystości i mieszanie (socjalizacja) nieruchomości. A jego rady
23. będzie dla wspólnoty i dla jej sprawiedliwości.
24. A oto zasady, które są oceniane według ogólnego dochodzenia, według przypadków. Jeśli wśród nihsh znaleźć osobę, która będzie leżeć
25 dotyczące własności i będzie wiadomo, następnie oddzielić go od czystości czynnika starszego o rok, i będą karane (on) o jedną czwartą jej ziarna. A ci, którzy odpowiadają
26 do jego upór, aby mówić w wściekłości, [ignorując instrukcjami swego podobnie myślących, uparty, wbrew temu słowu swego przyjaciela; wymieniane przed nim,
27. [Ja jestem samorządny, to będzie na [ka] zannym na jeden [rok] rok [i (będzie) będzie ekskomunikowany … A on, k] wtedy wspomni o kimś z czcigodnym imieniem …

VII

1. i jeśli wypowiedział klątwę lub bał się kłopotów, lub w jakiejkolwiek sprawie (zdarzył) on … (kiedy on) czyta książkę lub błogosławi, zostaje ekskomunikowany,
2. i nie wróci więcej na temat rady gminy. A jeśli przemówi w gniewie przeciwko jednemu z księży zapisanych w tej księdze, jeden rok zostanie ukarany
3. I jest ekskomunikowany z czystości starszych. Ale jeśli powiedziałby przez złudzenie, będzie karany przez sześć miesięcy. A kto ukrywa swoją wiedzę (lub: świadomie oszukuje),
4. będzie karany przez sześć miesięcy. I osoba, która niesprawiedliwie przeklina (?) Swego towarzysza świadomie, zostanie ukarana rokiem
5. i ekskomunikowana. A ten, kto przemówi chytrze (?) Lub świadomie oszukany, będzie karany przez sześć miesięcy, a jeśli
6. Wzajemnie wzajemnie się oszukują, a następnie (każdy) zostanie ukarany trzy miesiące. A jeśli pozwalają oszustwo przeciwko mieniu gminy, powodując stratę, to będzie go zwrócić …
7. siebie.
8. Jeśli jego ręka nie może mu zrekompensować, zostanie ukarana na sześćdziesiąt dni. A ten, kto niesprawiedliwie utrzymuje złość na swego towarzysza, będzie karany przez sześć miesięcy (zmiana: jeden rok).
9. I to samo dla mściciela dla siebie w niczym. Każdy, kto mówi ustami jakieś bzdury – trzy miesiące. Mówiąc w środku słów swojego przyjaciela –
10. dziesięć dni. Kto położy się i zasypia na spotkaniu starszych – trzydzieści dni. To samo dotyczy osoby, która jest ekskomunikowana –
11. bez popytu. Zasypianie trzy razy podczas jednego spotkania będzie karane dziesięć dni. Ale jeśli się podniosą,
12. I odejdzie, a potem trzydzieści dni będzie ukarane. Każdy, kto chodzi przed swoim kolegą nago, bez poważnej choroby, będzie karany przez sześć miesięcy.
13. Osoba, która pluje wśród siedzących starszych, będzie karana przez trzydzieści dni. Ten, który wyciągnie rękę spod ubioru,
14. i który się otworzy, a pojawi się jego nagość, zostanie ukarany Trzydzieści dni. Ten, kto śmieje się głupotą, donośnym głosem, będzie karany przez trzydzieści
piętnaście dni. Wyciągnie lewą rękę do wentylatora (?) To będzie karane dziesięć dni. Osoba, która będzie oczerniać swojego towarzysza, zostanie przez rok
ekskomunikowana z chiuthotów starszych i zostanie ukarana. A ten, który idzie z oszczerstwem Do starszych, oni są od nich odesłani,
17. i więcej nie wróci. Osoba, która narzeka na podstawy wspólnoty, zostaje wysłana i nie wróci. Ale jeśli narzeka na towarzysza
18. niesprawiedliwy, to zostanie ukarany na sześć miesięcy. Człowiek, którego duch wzdraga z funduszy lokalnych, w celu zmiany prawdy
19 i postępuj zgodnie z zatwardziałość waszych serc, jeśli się nie nawrócicie, będzie karane przez dwa lata. W pierwszym (rok), to nie będzie miało wpływu na czystość starszych,
20, a drugie nie będzie miało wpływu na starszy posiłek i usiąść za wszystkich ludzi społeczności. I na występie
21. dla niego dwa lata (kara), starsi będą pytać o jego sprawy. A jeśli będzie to (wynik) przyniesie, zostanie on nagrany na swojej rangi, a następnie zapytać o prawie
22. I każdego, kto pozostanie w radzie gminy w ciągu pełnych dziesięciu lat,
23. Ale jego duch
odwraca się, by zmienić wspólnotę, a on zostanie wyprowadzony przed starszych. 24. Aby podążać za stagnacją jego serca, (ten) nie wróci już do rady wspólnoty. I każdy z mieszkańców wspólnoty, którzy mieszają się
z nim w odniesieniu do jego czystości lub własności, które są starsze, zdanie będzie takie samo: od [prześladowania … Pozwól im być]

VIII

1. w radzie gminy dwunastu ludzi i trzech księży zaangażowanych w całości otwarte zaledwie
2. Nauk (Tory), aby utworzyć prawdy i sprawiedliwości, sprawiedliwości i miłości, miłosierdzia i pokornego zachowania się ze sobą;
3. aby zachować wiarę na ziemi (czyli w kraju) myśli i ducha niezachwianą złamany i odpokutować przez czyniących sprawiedliwości
4. i prób górskich; i radzić sobie z każdym w miarę prawdy iz biegiem czasu. Tak długo, jak są one w Izraelu,
5. Rada społeczność jest odporna na prawdę o wiecznych pomieszczeniach, kapliczki dom Izraela, święte podstawy
6. święci Aaron prawdziwe świadectwo sprawiedliwości i dobrej woli zdecydować się oczyści ziemi (lub w kraju) oraz narysować
7. Niegodziwcy zasłużyli na nich. Że ściana jest testowane, cenny kamień węgielny,
8 ale nie zadrży swoje fundamenty w i tak nie ruszy z miejsca. Pałac Najświętszym
9. (oni) Aarona, jeśli wiedzą sprawiedliwości Testament i (może) złożyć ofiarę miłą woń. I (ich) – dom doskonałości i prawdy w Izraelu, 10. Aby zainstalować Testament dla odwiecznych praw, a (Boga) są miłe do wykupu ziemi (lub: kraju) oraz do winy sądu. I nie ma Krivdy! Kiedy te przyjęły się w społeczeństwie opartym na okres dwóch lat, w sposób doskonały (zachowanie)
11. Wtedy rozdzielą się, jak świątynia, w radzie ludu wspólnoty. I każde słowo, ukryty z Izraela, która występuje u ludzi 12. badających, choć (on) nie ukrywa ją od nich (opcji) ze strachu przed duchem apostazji. A gdy te stają się społeczność w Izraelu,
13 z tych zasad, choć oddzielone od siedziby ludzi Krivda, aby iść na pustynię, aby tam otworzyć drogę Panu,
14. Jak to jest napisane: „W pustyni, aby utorować drogę (Jahwe), wyrównać na pustyni droga torny nasz Bóg. ”
15. Taka interpretacja nauczania (Tory), [jak] (On) rozkazał przez Mojżesza i czynił otwiera na całym raz
16 i jak prorocy odkrytych przez ducha jego świętości. I każdy z ludu Przymierza
17. społeczności, którzy wycofać się niczym od wszelkich przykazań bez zezwolenia, nawet jeśli nie stosuje się do czystości świętości ludzi
18 i nie wiedzieli nic pozwól im wyżywienie, a jego działania są wolne od jakichkolwiek Krivda, aby przejść do doskonały sposób, to przyniesie to
19 w radzie na słowo starszych, a następnie zostanie wpisany z kolei. I to jest prawo dla wszystkich, którzy dołączyli do społeczności.
20. A oto zasady, w którym ludzie z doskonałej świętości przyjść razem,
21. (z) wszystkim, którzy przychodzą do świętości radę (Rady) osiągając doskonały sposób jak (He) nakazał: Każdy człowiek z nich
22, które wykracza cokolwiek z doktryny (Tory) Mojżesza z woli lub oszustwa zostanie wysłane z rady gminy,
23. i więcej nie wróci. I żaden z ludzi w społeczności nie pozwolił mu rozmawiać z nim o jego własności i jego rady w
24 przypadkach. A jeśli zrobi to poprzez złudzenie, będzie ono oddzielone od czystości zarówno rady, jak i dochodzenia sprawiedliwości
25, tak że (on) nikogo nie osądzi ani nie będzie przesłuchiwany w żadnej radzie przez dwa lata. Jeśli jego droga okaże się idealna.
26. Zostanie on odesłany do śledztwa i do rady … jeśli nie będzie już więcej zwiedzionych przed osiągnięciem dwóch
27. lat

IX

1. Za jeden błąd zostanie ukarany w ciągu dwóch lat. Co do działającego w sposób arbitralny, (to) nie wróci więcej – tylko zwiedzeni
2 zostaną poddane testowi w ciągu dwóch lat od względnej doskonałości jego drodze i jego rady, decyzją starszyzny, a następnie zostanie nagrany z kolei w świętej wspólnocie
3. kiedy będzie w Izraelu, według tych zasad, (powinny) przyjąć ducha świętych rzeczy w imię wiecznego
4. prawdy, na odkupienie winy grzechu i przestępstwa apostazji i na rzecz (Boga) do kraju (więcej) niż dla mięsa całopalenia i ofiarny tłuszcz, ponieważ Ocean
5. werbalne sake sprawiedliwości – jak przyjemne (smak), sprawiedliwość i doskonałość drodze takich przysługę propozycja ziarno ofiary. W tym czasie ludzie społeczności
6. Oni wyznaczą Dom Uświęcenia dla Aarona, aby Święte Świętych i Dom Wspólnoty dla Izraela maszerujących razem będą nieskażone.
7. Tylko synowie Aarona sprawują władzę nad dworem i majątkiem, a według ich słów jest to miejsce dla każdej kategorii ludzi we wspólnocie.
8. A własność ludu rzeczy świętych, maszerująca czystość, – niech ich własność nie będzie mieszała się z własnością przebiegłych ludzi, którzy
9. nie usunęli się, aby oddzielić się od Krivdy i pójść perfekcyjnie. I od żadnej porady Nauczania (Tory) nie wolno odejść, po
10. żadnej otępiałości swego serca, ale być osądzonym przez pierwsze prawa, które ludzie wspólnoty zaczęli pouczać
11. dopóki prorok i namaszczony przez Aarona i Izrael nie przyszli.
12. Są to prawa dla przywódcy, by radzić sobie z nimi z całym życiem, w porządku każdego czasu i wagi (znaczenia) każdej osoby;
13. Aby czynić wolę Bożą, zgodnie ze wszystkim, co jest objawione w jego czasach, i mierzyć każdy istniejący rozum, stosownie do czasów.
14. A prawem tego czasu jest rozdzielić i zważyć synów Sadoka według ich ducha, i wybranych tych czasów, aby wspierać, zgodnie z
Jego wolą, jak nakazał. Każdy ma według swego ducha osądzić każdego, aby zbliżył się według integralności swoich rąk i, zgodnie z jego rozumem,
16. zaakceptował to. I tak (muszę) kochać go, a więc go nienawidzić. Nie trzeba kłócić się i wchodzić w proces z ludźmi z podziemi,
17. Ale należy ukrywać radę Nauczania (Tory) wśród ludzi Krivdy. I (powinna) być pouczona przez prawdziwą wiedzę i sprawiedliwy osąd tych, którzy wybierają
18 (poprawną) ścieżkę (lub wybrani (właściwą) drogę), każdą zgodnie z jego duchem, zgodnie z kolejnością czasu, aby mogli się nauczyć z wiedzą. I w ten sam sposób (jest to konieczne) zarządzać nimi cudownymi sekretami i prawdą wśród
19. ludzi w społeczności, aby mogli sobie poradzić ze sobą we wszystkim, co im się objawia. Nadszedł czas, aby przygotować drogę dla
20. na pustyni i rozumować z nimi we wszystkim, co jest konieczne do zrobienia w tym czasie, i oddzielić się od każdej osoby, która nie uniknęła swojej ścieżki
od całej Krivdy. Oto zasady drogi lidera w tych czasach, jego miłości, wraz z nienawiścią, wieczną nienawiścią
22. Mieszkańcy piekła, ducha skrytego pozostawić ich własności i pracy ręcznej, jak niewolnik, który je posiada, a biedaka przed
23. Kapitan swój własny, i być człowiekiem, zazdrosny o prawie i jego czas na dzień pomsty, aby spełnić wolę (Boga ) każdym ruchem ręki
24. I we wszystkich rzeczach podlegających Mu, tak jak On (On) nakazał. I wszystkie ich czyny do niego chce jako dobrowolne ofiary, a także woli Boga, nie chce (nie).
25. [Sun] f mowy ustach przyjemne (do Boga), a on nie chce niczego, (Bóg) nie jest dla [powiedział, c] oud Bóg widzi sposób ciągły
26. … błogosławcie Jego Maker, a wszystko, co jest … Jego usta błogosławią Go

X

1. W odniesieniu do tego, co rytego B (OG) na początku moc światła w cyklu nim, a kiedy zanika (lub: pogrubienie) nad ich siedziby prawnej; Na początku
2. strażnika ciemności gdy (Bóg) otworzył swój skarbiec i umieszcza go w świecie (?), a jego nakład (ciemność), a gdy znika, zanim światło świeci naprzód pod
3. Światło ze świętej świątyni. I tak, kiedy idą do klasztoru chwały; po wystąpieniu uroczystości w dniu miesiąca wraz z obrotu nimi na
4 Wykonaj jedną po drugiej, gdy są one odnawiane jako wielki dzień i znak Najświętszym „zakonnica”, aby otworzyć swoje miłosierdzie na wieki, jak na początku
5 imprez w każdym okresie, który jest: w pierwszych miesiącach ich festiwali i świąt z kolei, dla zachowania pamięci o swoich uroczystości
6. Werbalne błogosławieństwo błogosławieństwa dla Niego jest prawem na zawsze zapisanym: na początku lat, w cyklu ich pierwszych świąt, po ukończeniu Prawa
7. ich obrót jest Dniem Jego sprawiedliwości. Jeden po drugim święto plonów na lato i święto siewu po porach zieleni; coroczne wakacje na tygodnie,
8. i na początku ich tygodni – na święta Redystrybucji. I tak długo, jak długo istnieję, prawo jest wpisane w moim języku ze względu na owoc dziękczynienia i los moich ust.
9. Będę śpiewał w wiedzy, a cała moja melodia dla chwały! Bóg i struny moich psalmów dla Jego świętego porządku. I podniosę flet moich warg zgodnie ze śladami Jego sprawiedliwości.
10. Z nadejściem dnia i nocy wchodzę do Przymierza Bożego, a wraz z końcem wieczoru i poranku mówię o Jego prawach.
11. W ich istocie bezpodstawnie połóż moją granicę, j wyznaję jej sprawiedliwość zgodnie z moją zepsucią i moim grzechem przed moimi oczyma, jako zapisane prawo. Boże, mówię, „Moje sprawiedliwość«
12 i Wszechmogącego»wsparciu mojego dobra„(He) – źródło wiedzy i źródłem świętości; wysokość chwały i uniwersalnej mocy ze względu na wieczne piękno. Tak, wolę to, co
13. prowadzi mnie, a będę zadowolony, kiedy mnie osądzi. Przed przesunąć ręką lub nogą, błogosławię Jego imię, zanim wyjść i wejść,
14. siadania i wstawania i leżenia na łóżku, ja wysławiać Go i błogosławcie Jego wniebowstąpienie wypowiedziane przeze mnie z rzędu ludzkiego
15. Przed podnieść rękę aby karmić się przysmakami ziemskich żniw, kiedy zaczyna się strach i terror, a gdy katastrofa przychodzi z dewastacją,
16. Błogosławię Go, dziwiąc się Mu (?). I przed Jego mocą kłaniam się, a dla Jego miłosierdzia pochylam się cały dzień, i wiem, że w jego ręce sprawiedliwość jest dla
wszelkiego życia, a wszystkie jego uczynki są prawdą. A kiedy otworzy się katastrofa, oddaję Mu chwałę, a kiedy On zbawia, intonuję Go tak samo. Nie odpowiem na żadną złą
18. karę, dążę do dobra mego męża, ponieważ Bóg ma sprawiedliwość dla wszystkich żywych istot i nagradza osobę, na którą zasługiwał. Nie zazdroszczę ducha
niegodziwości, a moja dusza nie chce zostać skradziona. I nie toczę sporów z ludźmi z podziemi aż do dnia pomsty, ale
nie odwrócę gniewu od ludzi z Kriwdy i nie będę usatysfakcjonowany, dopóki sprawiedliwość nie zostanie ustanowiona. Nie złagodzę tych, którzy pokutują z grzechu, ale nie mam litości
21. Przede wszystkim, którzy zbłądzili. Nie będę pocieszać cierpiących, dopóki ich droga nie będzie doskonała. I nie będę trzymać Belial w moim sercu, i usłyszeć w ustach
22. nieprzyzwoitości i grzech oszustwa, oszustwa i kłamstwa nie znajdzie się w mojej wypowiedzi, ale owoce świętości w moim języku, a zanieczyszczenie
23. Nie będzie go znaleźć. Z uwielbieniem otwieram usta, a sprawiedliwość Boża zawsze mówi mojemu językowi i zdradza ludzi, dopóki nie zakończą
24. grzechu. Blank (mowa) jest zawieszony ustach, gnoju i sztuczki od swoich myśli (świeci się. Ze znajomości serca). Mądrymi radami ukryję (lub: będę) wiedzę;
25. wiedza i wgląd ja ograzhu [mądry] kręgosłupa (?) Nieporuszony granicę, aby zachować wierny i mocny sprawiedliwości boskiej sprawiedliwości …
26. Prawo mierzonego czasu wyrok … sprawiedliwość, miłość miłosierna dla podbitych i wzmocnienie rąk niespokojnych …

XI

1. stracił ducha rozumu i rozumu z naukami szemrania, odpowiedzi pokornie arogancki i zamknął ludzi, stał cały duch
2. arbitralność palec pull, wymawiając obelgi i nabywać nieruchomości 2. Jeśli o mnie chodzi, sąd jest u Boga, aw Jego ręce jest doskonałość mojej ścieżki, wraz z bezpośredniością mego serca.
3. Jego sprawiedliwość usunięte mój grzech, z powodu jego znajomości źródła objawionej mi światło i jego cuda patrzył mój otwór i świecić mój siarki – w tie [Well]
4. zobowiązuje i vechnosuschee – poparcie mojej prawicy. Na twardym kamieniu ścieżka moich kroków nie zostanie usunięta z niczego, gdyż prawda Boża jest
kamieniem dla moich kroków, a jego moc jest tyłem mojej prawej ręki. A od źródła Jego sprawiedliwości jest mój sąd. Światło w moim sercu pochodzi z Jego cudownych tajemnic. Do wieczności na zawsze
6. Wpatrywałem się w moje oczy. Mądrość, która jest ukryta ze znajomości ludzi i przebiegłości fikcji (ukryty) z synów ludzkich, źródło i zdrój sprawiedliwości
7. mocy z siedziby chwały (ukryty) z kręgu ciała – Bóg dał im wieczne posiadanie tych, których wybrał. I dał je dziedziczyć mnóstwem
8. świętych i synów nieba związanie ich okrąg o ogólnym Rady (as) fundament dla budowania świętego wiecznego dobrobytu (dosłownie -. Spacjami) w ciągu zaledwie
9 zobowiązuje termin. A ja należę do zły i złośliwy okręgu występującego w ciele moim przestępczością, moja wina moja wina, wraz z korupcją mojego serca, 10 okrążeń gnić i chodzenie w ciemności. Gdyż człowiek nie należy do niego, człowiek sam nie kieruje swoimi krokami, ale Bóg ma sprawiedliwość, az Jego ręki –
11. Doskonałość ścieżki. I dzięki Jego wiedzy wszystko się spełniło i wszystko, co On potwierdza swoją myślą, a bez Niego (to) nie będzie. A jeśli wstrząsnę 12. miłosierdzie Boże jest moim zbawieniem na wieki: I jeśli waham się przed grzechem ciała, sprawiedliwość mi w sprawiedliwości Bożej, która trwa na wieki.
13. A jeśli pozwoli na moje nieszczęście, uratuje moją duszę przed światem podziemnym i poprowadzi moje stopy na drogę, zbliży mnie do swego miłosierdzia i przez Jego miłosierdzie przyjdzie do
mnie sprawiedliwość. Jego prawdziwa sprawiedliwość, że mnie osądza, a jego wiele dobrych czynów odpokutować za swoje grzechy, a Jego sprawiedliwość oczyści mnie z nieczystości
15. ludzkich i występków synów ludzkich, aby dziękować Bogu Wszechmogącemu i Jego sprawiedliwości Jego chwale. Błogosławiony jesteś, mój Boże, odsłaniając wiedzę
16. Serce Twojego sługi. Skieruj wszystkie swoje czyny na prawość; wzmocnienie syna swojego niewolnika (czyli syna twego prawdy), jak raczył wybierają mężczyzn stanąć przed
17 przed swoją twarz na zawsze, bo bez ciebie doskonały sposób i bez Thy nic nie da. Nauczałeś
18. całej wiedzy, a wszystko, co zostało zrealizowane, było zgodne z Twoją wolą. Nie ma innego oprócz ciebie argumentować na radę i oświecić
19. Twój całą świętą koncepcję i zajrzeć w głąb twego tajemnice i zrozumieć wszystkie Twe cuda, wraz z mocą
20. Twej potęgi. A kto może utrzymać twoją chwałę? Czymże on jest, syn człowieczy, w Twych wspaniałych czynach?
21. A kobieta, która urodziła się z kobiety, zostanie osądzona (lub: co ona będzie protestować) przed Twoją twarzą? Wszakże on – z prochu jego ugniata i pokarm robaków – jego siedziba. A on jest pustym naczyniem,
22. pazurami gliny i popiołem jego aspiracji (lub – powrotu). A jaka jest odpowiedź na glinę i dłoń? I jaką radę to zrozumie?
* * *

 

 

 ———
wERSJA NIEMIECKA

Regulacje miejskie (1QS)

Grafika zwojuGrafika zwoju

I

1 … [… Book of Ord1 ] Społeczność: szukać Boga 2[całym swoim sercem i całą swoją duszą2 ], aby zrobić dobre w Jego oczach i prawo, jak on 3nakazał miłować przez Mojżesza poprzez wszystkich sług swoich proroków, i wszystko 4co wybrał i nienawidzą wszystkiego, co on odrzucony; trzymać z dala od wszelkiego zła 5ale trzymać się wszystkich dobrych czynów; i czynić prawdę, sprawiedliwość i sprawiedliwość 6na ziemi; ale nie chodzić za uporem serca winny, a (z) oczach nierządu, 7robić nic złego; i wszyscy, którzy są gotowi działać (zgodnie z) Bożymi poleceniami, 8wprowadzić w przymierze miłosierdzia; być zjednoczeni w radzie Bożej i doskonale iść przed nim (as) wszystkich 9 , co zostało ujawnione w określonym czasie; i kochać wszystkie dzieci światłości, każdy 10 nienawidzić jego partii w radzie Bożej, ale wszyscy synowie ciemności, każdemu według jego winy 11 w zemsty Boga. I wszystkich tych, którzy okazują się chętnie do jego prawdy są wiedza i moc 12 przynieść i mienia we wspólnocie Boga (a), aby przetestować swoją wiedzę, aby zorganizować w prawdzie Zgromadzeń Boga i jego moc 13według doskonałości jego dróg i wszystkich dóbr, zgodnie z jego słuszną radą; (Również) nie jeden 14 przez wszystkich słów Boga, aby wejść do ich (cały) zakres i nie przesądza swój czas i nie spóźnić 15 z wszystkich trudnych czasach; i nie odstępuj od ustaleń jego prawdy, aby iść na prawo lub na lewo. 16 A wszyscy, którzy są w kolejności gminy mają wejść do zrobienia w przymierze przed Bogiem 17 zgodnie ze wszystkim, co On przykazał, i nie odwrócić się od niego żadnego lęku, strachu lub badania, 18które podlegają panowaniu Beliala. A kiedy wchodzi w przymierze, kapłani 19 i lewici chwalić Boga oszczędzania działa wszystkie dzieła jego wierności; a ktoś 20 wprowadzeniu przymierze musi mówić do nich: Zaprawdę, zaprawdę. 21 A kapłani będą głosić sprawiedliwe uczynki Boże w ich potężnych uczynkach, 22 oznajmiając miłosierdzie pełne miłosierdzia nad Izraelem. I lewici powiem 23 grzechy Izraelitów i wszystkie naruszenia ich winę i ich grzech (y) zgodnie z zasadą 24Belial. [A wszystko] wejściem do Paktu będą po nich wyznać te słowa: Zrobiliśmy źle, 25 [popełnione wykroczenia gesün] skończy, odbywa się złośliwie, że [i] w [VA] ter przed nami, gdy chodziliśmy 26 [w przeciwieństwie do przykazań] prawdy i Gerechtig Ness […] jego dwór na nas i [nasze] ojców.

II

1 Ale miłosierdzie swego miłosierdzia pokazał nam od wieków aż do wieczności. A kapłani będą błogosławić wszystkie dwóch mężów Bożych partii, chód doskonale na wszystkich swych drogach, a powiedzieć, On błogosławi was wszystkich trzech dobra i ustrzec od wszelkiego zła i oświecić swoje serce ze zrozumieniem życia i być łaskawy dla was wieczną wiedzy , 4 i on podnieść swoją ku tobie, miłościwy do wiecznego spokoju! Ale Lewici będą przeklinać wszystkim ludziom 5 LOT Belial jest, podnieś go i powiedzieć: was przeklinają wszystkie bezbożne dzieło swojej winy! Niech Bóg da ci 6Dostarcz terror z ręki wszystkich mścicieli i wyślij eksterminację za rękę wszystkich, którzy odwdzięczą się odwetem. 7 Klątwa ty cholerny bez litości zgodnie z ciemności swoich czynów i bądź 8 w ciemności ogień wieczny. Boże, bądź dla ciebie miłosierny, kiedy go wzywaj, a on przebacza, abyś nie odpokutował za twoje grzechy. 9 On podnosi gniewną minę, aby zemścić się na tobie, i nie da ci spokoju w ustach wszystkich tych, którzy trzymają się mocno ojców. 10 Wszyscy, którzy wchodzą do przymierza, będą mówić do tych, którzy błogosławią i do tych, którzy przeklinają: Amen, Amen. 11Wtedy kapłani i lewici pójdą dalej i powiedzą: Przeklęty, kto odstępuje od bożków swego serca, 12, kiedy wchodzi w to przymierze, i inicjuje impuls swego grzechu, aby stać się odstępcą. I zdarza się, 13 gdy słyszy słowa tego przymierza, które błogosławi się w jego sercu i rzekł: Pokój ze mną 14 kiedy chodzę w uporze mego serca – to zniszczy jego ducha, suchy ląd, wraz z Moist, bez 15 wybaczenia. Gniew Boży i gniew Jego wyroków mogą wybuchnąć przeciwko niemu ku wiecznej zagładzie. Może przylgnąć do niego wszystkich 16Przekleństw tego przymierza, a Bóg oddzieli go do zła, że on odcięty od pośród wszystkich dzieci światłości, ponieważ stał odstępczemu 17 Boga przez swoich idoli, a impet jego grzechu. Niech postawi swój los pośród wiecznie przeklętych! 18 Wszyscy, którzy wchodzą w przymierze, odpowiedzą i przemówią do nich: Amen, Amen. 19 Tak będą czynić rok po roku, jak długo będzie trwało panowanie Beliala. Kapłani są 20najpierw w celu wejścia w zależności od ich duchów, jeden po drugim. I przyjdą po nich lewici, 21i cały lud na trzecim miejscu wprowadzania zlecenia, jeden po drugim, przez tysiące, setki, 22 lat pięćdziesiątych i dziesiątek, tak, że każdy człowiek w Izraelu zna przypisaną swoją pozycję w społeczności Bożej23 do wiecznego rady. Żaden człowiek nie jest niższy od pozycji przydzielonej mu i nikt nie wznosi się ponad miejsce jego losu; 24 bo wszystko może być w komunii z prawdą, rodzaj pokory, miłości miłosiernej i po prostu myśleć, 25 [ei] Ner przed drugą w świętej Rady i jako synów wiecznego spotkania. Ale każdy, kto odmawia przyjścia 26[w przymierzu Boga, aby kroczyć uporem swego serca, nie wejdzie do wspólnoty swojej prawdy. Ponieważ odrzucony

III

1 Jego dusza uczy wiedzy. Nie posiadał prawych ustaw, aby skruszyć swoje życie i nie można go zaliczyć do sprawiedliwych. 2 Jego wiedza, władza i posiadłości nie powinny być wprowadzane do rady wspólnoty; bo po złym przestępczością (jest) jego dążenie i skalania trzymać 3 na jego odwrocie. I nie jest tak długi, jak pozwala upartemu sercu. W ciemności szuka dróg światła, wśród idealnych 4, których nie wolno liczyć. Nie będą expiated przez expiations i nie może on być czyszczone wodą do mycia, a nie mogą go uświęcić w wodzie morskiej 5lub rzeki, i nie może oczyścić się przez żadną wodę z ablucji. Nieczysty, nieczysty powinno być codziennie, bo odrzuca statutów 6 Boga, nie może być przedmiotem nauczania w środowisku jego rady. Przez Ducha prawdziwej woli Bożej, sposoby człowieka są zwolnieni wszystkie 7 tak, że może ujrzeć światło grzechów życia. Oraz (jest podany) przez Ducha Świętego (kto) Wspólnoty w jej prawdy jest oczyszczona z wszystkich ośmiu swoich grzechów i duchem sprawiedliwości i pokory jego grzech jest odpokutowane. A jeśli uniży swą duszę pod wszystkimi przykazaniami Boga, jego ciało zostanie oczyszczone, 9że kropią go wodą oczyszczającą i że uświęca się przez wodę czystości. Wtedy on skierować swe kroki całkowicie chodzić 10 we wszystkich sposobach Boga, tak jak On nakazał za to mogą określić czas i nie zboczyć w prawo lub w lewo, a nie 11 naruszyć jeden z jego słowami. Następnie jest on akceptowany przez przyjemnych expiations przed Bogiem, i że będzie mu kołnierz 12 wiecznej społeczności.
13 Dla instruktora, pouczać i nauczać wszystkich synów światła o pochodzeniu wszystkich ludzkich dzieci 14w odniesieniu do wszystkich rodzajów ich duchów o ich cechach charakterystycznych, według ich czynów w swoich pokoleń, jak i pod względem nawiedzenia ich plag z 15 -krotności ich spokoju. Od Boga wiedzy pochodzi wszystko, co się dzieje i dzieje się. Zanim to zrobi, przygotował cały swój plan. 16 A gdy tam są dla swego celu, wypełniają swe dzieło zgodnie ze swoim wspaniałym planem i nie ma żadnej zmiany. W jego rękach 17 ustawy są dla wszystkiego i troszczy się o nich w całym ich biznesie. I stworzył człowieka na panowanie 18 nad ziemią i wyznaczył mu dwa duchy, aby chodzili w nim aż do wyznaczonego czasu nawiedzenia. To są duchy 19prawda i zło. Źródłem światła jest pochodzenie prawdy, ale źródłem ciemności jest pochodzenie zła. 20 W rękach księcia światłości, panowania nad wszystkimi synami sprawiedliwości, kroczą drogami światła. Lecz w ręku anioła 21 Ciemności wszystko jest panowanie nad synami nieprawości i drogami ciemności oni chodzą. I przez anioła ciemności dzieje aberrację 22 wszystkich synów sprawiedliwości, wszystkie ich grzechy, winy i poczucie winy i łamanie ich działań przychodzą przez jego rządów 23zgodnie z tajemnicami Boga aż do jego czasów. A wszystkie plagi jej i czasy ucisku jej doświadczają przez panowanie jego wrogości. 24 A wszystkie duchy jego ludu starają się sprowadzić synów światłości. Ale Bóg Izraela i anioł jego prawdy pomagają wszystkim 25 synom światła. I stworzył duchy światła i ciemności, a na nich założył każde dzieło 26 [i] każdą jego służbę. Ten (duch) kocha Boga we wszystkim

IV

1 na wieczność, a we wszystkich swoich uczynkach jest zadowolony na zawsze. Nienawidzi innych, jego rady i nienawidzi wszystkich swoich dróg na zawsze. 2 A oto ich drogi świata, aby oświecić ludzkie serce i utorować Wszystkie drogi prawdziwej sprawiedliwości przed nim i włożył serce w strachu przed sądami 3 Boga; i ducha pokory i cierpliwości i bogate wiecznego miłosierdzia i dobroci, mądrości i wnikliwości i potężnej mądrości, która opiera się na wszystkich czterech dzieł Bożych i na podstawie jego obfitej łaski i duchu wiedzy w każdym planie pracy, zapał do uczciwe osądy i święta służba 5w stałych rozporek i bogatej miłość do wszystkich dzieci prawdy i lśniące czystością, że nie znosi wszystkie nieczyste idoli i pokornego obcowania 6 w mądrości we wszystkich rzeczach i milczeć o prawdzie tajemnice wiedzy. Są to rady Ducha dla synów prawdy (nie) na świecie. A wizytacja wszystkim, którzy chodzą w niej dzieje się leczyć 7 i obfitość pokoju tak długo, jak długo w ciągu dnia, i płodność nasienia ze wszystkimi wiecznych błogosławieństw i wiecznej radości życia wiecznego i koroną chwały 8 i wspaniałej szacie w wiecznej światłości ,
9Ale duch przemocy to chciwość i bezwład rąk w służbie sprawiedliwości, złośliwości i kłamstwa, pychy i arogancji serca, oszustwa i oszustwa, okrucieństwem 10 i wielką niegodziwość, gniewu i nadmiar głupoty i dumny zazdrości, okrucieństwa w duchu nierządu i sposoby brudu w służbie nieczystości 11 i błędne języka, ślepotę oczu i drętwienie uszu, upór i zatwardziałość serca, chodzić na wszystkie sposoby, ciemności i złych sztuczki. I Nawiedzenie 12 wszystkim, którzy chodzą w niej dzieje się nadmiaru plag przez ręce wszystkich Plage anioła wiecznego zatracenia zemsty gniew Boga przez Grimm wieczystego drżeniem i wiecznym wyrzutem 13ze wstydem zagłady w ciemnym ogniu. I wszystkie ich czasy dla ich płci (zużyte) jęki w żałobnym i gorzkiej niedoli w ponurym ruinę, aż 14 są niszczone bez pozostałości lub uciekł im pobyt.
15 W tych (dwóch duchach) jest pochodzenie wszystkich ludzi, aw ich klasach proporcje mają wszystkie swoje zastępy w swoich rodzinach. Na ich drodze chodzą, a wszyscy robiący 16 ich dzieł odbywają się w swoich klasach zgodnie z proporcją każdego, to jest dużo, to jest małe, na wszystkie wieczne czasy. Ponieważ Bóg umieścił je obok siebie aż do ostatniego razu 17i na pewno ma wieczne kłótnie między ich klasami. Obrzydliwością prawdy są uczynki złych, a obrzydliwością dla niegodziwych są drogi prawdy. Okropny 18 spór jest ze wszystkimi ich statutami; ponieważ nie mogą chodzić razem. Ale Bóg w tajemnicach jego wgląd i mądrość jego chwalebne położyć kres istnieniu przemocy oraz w wyznaczonym czasie 19 Nawiedzenia będzie on zniszczyć go na zawsze. I wtedy prawda świata wyjdzie na zawsze; ponieważ przeciągnęła ona drogi bezbożności pod rządami niegodziwych aż do dwudziestegoCzas określonego sądu. A potem Bóg oczyści wszystkie dzieła człowieka przez Jego prawdy i jest jakaś czysta z dziećmi przez cały duchu oburzenia od wewnątrz 21 ociera się ich mięso i oczyszcza je przez ducha świętego ze wszystkich złych czynów. I to właśnie o nich poza duchu prawdy jako czyszczenia wody (do mycia) wszystkich obrzydliwości fałszu i tarzają 22 w ducha nieczystego uczyć sprawiedliwi w poznaniu Najwyższego, a prawdą Synów Nieba i mądry aby to zrobić, całkowicie się zmieniają. Albowiem wybrała Boga na odwieczne przymierze, 23i do nich należy cała chwała człowieka. I nieprawość już nie będzie, wszystkie uczynki oszustwa będą odrzucone. Do tego czasu duchy walczą z prawdą i złem. W sercu ludzi 24 chodzić w mądrości i głupoty, a według dziedziczenia człowieka prawdy i sprawiedliwości, nienawidzi niegodziwości, i jako udział w wielu przemocy on działa złośliwie go i 25 nie znosi prawdy. Obok siebie ustawiła Boga na wyznaczony czas i na nowe stworzenie. I wie o pracy ich dzieł we wszystkich [wiecznych] czasach. 26 I dał je ludziom, aby się dzielili, aby poznali dobro i zło, aby odrzucić każdą żywą istotę według ducha jego (w wyznaczonym czasie nawiedzenia).

V

1 I to jest rozkaz dla mężczyzn społeczności, które okażą się skłonni do pokuty od wszelkiego zła i trzymać się wszystkiego, co nakazał jego upodobaniu, że oddzielić je od spotkania dwóch mężczyzn przemocy, do której należą z prawem wspólnotowym i własnością i są odpowiedzialne wobec synów Zadoqs kapłanów, prawdziwe przymierze, a do kwoty mężczyzn 3 społeczności, którzy trzymać się przymierza. Po jej przeniesieniu, określenie partii zostaje wzięty za każdą sprawę dotyczącą prawa oraz posiadania i sprawiedliwości, tak aby ćwiczyć lojalność, harmonię i pokorę, 4Prawość i sprawiedliwość i pełnej miłości i chodzenie pokornie we wszystkich swych drogach, ale nie spacer w uporze swego serca, błądzą po jego własnym sercu 5 i oczy i zmysły jego napędu. Ale oni są obrzezani we Wspólnocie, napletek z pędów i upór, by położyć fundament prawdy dla Izraela dla wspólnoty przymierza wiecznego, 6pokuta przewidzieć wszystkich chętnych, aby udowodnić Sanktuarium Aarona i dom prawda w Izraelu i tych, którzy przyłączają się do społeczności, do sporu i sądu, 7potępiać wszystkich, którzy naruszają przykazanie. I to jest pouczenie ich dróg dotyczących wszystkich tych przykazań, gdy są one zebrane razem dla społeczności. każdy, kto przyjdzie do rady wspólnoty 8 , wejdzie w przymierze Boga w obecności wszystkich, którzy wykazali chęć. I powinien on podjąć przez wiążącą przysięgę odwrócić prawa Mojżesza, według wszystkiego, co On przykazał wszystkie twe 9 serce i duszę do wszystkiego, co objawia się jego synowie Zadoqs kapłanów, prawdziwe przymierze i do zbadania jego woli i mnóstwa ludzi z ich przymierza, 10którzy razem wykazali chęć do swojej prawdy i do zmiany w jego woli. Niech go za kołnierz (esschluß) wiążą się z rozróżnieniem wszystkich ludzi nieprawości The 11 spacer bezbożnych sposobów; ponieważ nie są uważani za jego przymierze; dlatego, że nie chciał i nie zbadane w swoich przykazaniach wykrywać ukryte rzeczy, w których oni zbłądzili 12 za długi. I ujawniają co oni zrobili z ręką podniesioną, tak by wzbudzić gniew Trybunał i egzekwowanie zemsty przez przekleństw przymierza, tak że ogromne naczynia są wymuszane na nich 13. Do wiecznego zniszczenia bez reszty, że nie wchodzi do wody, aby dotknąć czystości mężczyzn świętości, gdyż nie mogą być czyszczone, 14 jeżeli nie żałował swojej niegodziwości; bo nieczysty jest wszystkim, którzy wykracza przeciwko niemu. Nikt nie może przyjść razem w jego pracy i jego posiadanie z nim tak nie chciał mu 15 naruszenie bagażnika zawinione. Ale powinien trzymać się z dala od niego w każdej sprawie; albowiem napisano: Będziesz trzymał się z dala od wszelkiego podstępu! (Wj 23, 7). I żaden z członków społeczności nie może odpowiedzieć 16za ich namową co do jakiegokolwiek prawa lub przykazania. I nikt nie będzie jadł nic z ich rzeczy, ani picia, ani niczego nie odbierze z ich rąk, 17 z wyjątkiem ceny zakupu, jak jest napisane: Porzucenie człowieka, w którego nozdrza jest tylko oddech; ponieważ co on ma do trzymania? (Izajasza 2:22). Dla 18 wszystkich tych, którzy nie są liczone w swoim przymierzu, które muszą wydzielać (je) i wszystko, co do nich należy. A nie człowiek świętości może polegać na każdy pracuje 19 próżności; bo wszyscy są próżni, którzy nie znają przymierza jego. I wszystkich, którzy łamią jego słowo, wytraci z tego świata i wszystkie jego dzieła są tylko brud 20przed nim, a nieczystość przylgnęła do wszystkich ich posiadłości. A jeśli ktoś wchodzi w przymierze z handlem tych przykazań dla wszystkich do przyłączenia się do Rady świętości, powinny one 21 badać ich umysły w komunii z sobą, jeśli chodzi o Jego umysłu i czynów w prawie zgodnie z zaleceniami synów Aarona, które okazały się chętny na terenie wspólnoty do 22 ustalenia jego przymierze, i zwracać uwagę na wszystkie jego przykazania, które on nakazał zrobić, i zgodnie z zaleceniami mnóstwo Izraelskie, który okazał się skłonny do odwrócenia w społeczności do swojego przymierza , 23I należy je wprowadzać do porządku, jeden po drugim, zgodnie ze swoim zrozumieniem i czynami, aby wszyscy byli posłuszni, jedni do drugich, niżsi do wyższych; i należy 24 sprawdzić ich umysły i na rok, do każdego z nich aby ich czyny roku według przenieść swoją wiedzę i doskonałość jego zmiany lub przywrócić go według swej przewrotności; należy upominać, 25 każdy jego sąsiad True [Ness] i pokorze i miłosiernej miłości do siebie. Nikt nie powinien mówić do drugiego w gniewie lub narzekaniu 26 lub uporze lub gorliwości3 ] bezbożnego ducha. I nie powinien go nienawidzić w swoim [nieobrzezanym] sercu; ale tego samego dnia powinien go poprawić, ale nie

VI

1 on jest winien ze względu na Niego. Co więcej, nikt nie powinien wnosić jednej rzeczy przeciwko sąsiadowi przeciwko sąsiadowi, chyba że przyszedł do nagany przed świadkami. W dwóch powinni chodzić w swoich oddziałach, każdy kto tam jest z innym. I powinni udowodnić, że są posłuszni, im niższy, tym wyższy, jeśli chodzi o pracę i dobytek. I razem powinni jeść, 3 razem chwalić i wspólnie udzielać porad. I w każdym miejscu, gdzie dziesięciu mężczyzn pochodzi z rada gminy, nie może być wśród nich 4Brakuje kapłanów. I każdy powinien siedzieć przed nim zgodnie z jego rangą, i dlatego powinni być konsultowani w celu uzyskania porady w każdej sprawie. A kiedy ustawić stół do jedzenia, ani koniecznością, 5 do picia, kapłan położył rękę najpierw powiedzieć pochwała ciągu pierwszych owoców chleba i moszczu gronowego. 6 A na miejscu, gdzie jest dziesięciu mężów, nie będzie, kto by szukał w zakonie dniem i nocą, 7 stale jeden po drugim. I wielu powinno oglądać razem trzecią część wszystkich nocy w roku, aby przeczytać książkę i szukać prawa 8i chwalić się razem. Jest to zamówienie na spotkanie wielu, każdy w swoim rankingu: Księża muszą siedzieć w pierwszej kolejności, a starsi sekundę, a potem cała reszta dziewięć ludzie powinni siedzieć każdy w swoim rankingu. I tak będą kwestionowane z punktu widzenia prawa i wszelkie zarządzenia oraz wszelkie rzeczą, która przychodzi przed wielu, tak że każda wiedza 10 zapewnia Rady Wspólnoty. Nikt nie powinien mówić w połowie słów swojego sąsiada, zanim jego brat przestanie mówić. Nie wolno mu również mówić przed rangą tego, który jest przed nim zarejestrowany; 11mężczyzna, z którym rozmawia, powinien mówić, kiedy nadejdzie jego kolej. A na spotkaniu w tłumie, nikt nie powie ani słowa bez rozkaz wielu, a kiedy 12 jest nadzorca z wielu. I każdy człowiek, który ma mówić słowo do wielu, ale nie ma siedzibę mężczyzny, tym Rada 13 zwrócił się do Wspólnoty, która jest wstać i powiedzieć: Mam słowo mówić do tłumu. Jeśli mu pozwolą, może mówić. Każdy, kto chętnie pokazuje z Izraela, 14 do przyłączenia się do Rady Wspólnoty, do strażnika, który stoi na czele tłumu, sprawdzić jego zrozumienie i jego dzieł. A jeśli zaakceptuje hodowlę, powinien 15doprowadzić do przymierza, które On wraca do prawdy i odejść od wszelkiej nieprawości i pouczyć go we wszystkich zleceń Wspólnoty. Po tym, kiedy przychodzi do stawienia się przed wielu, one powinny być kwestionowane 16 o swoich sprawach. A ponieważ los spada po wielu radach, powinien się zbliżyć lub usunąć. Jeśli jest on pozwolił zbliżyć się do Rady Wspólnoty, nie wolno mu czystość 17 kontakcie z wielu, tak długo, jak nie zbadała go, dopóki nie zakończy cały rok pod względem jego ducha i jego dzieł. Podobnie nie może on uczestniczyć w posiadaniu wielu. 18A jeśli ukończył pełny rok pośród społeczności, wielu będzie przesłuchiwany o jego sprawy zgodnie z jego zrozumieniem i jego dzieł w prawie. A jeśli to wtedy dużo upadków, 19 że powinien zbliżyć się do Rady Wspólnoty zgodnie z instrukcją przez kapłanów i tłumu ludzi z ich przymierza, to powinny one również przekazać swój majątek i jego dochód w ręce człowieka, który 20 nadzorował śledź dochody wielu i pisz w imieniu niego, ale nie wolno ci go wydawać na wielu. Nie może dotykać napoju wielu do 21ukończył drugi rok wśród ludzi w społeczności. Ale jeśli ukończył drugi rok, to należy go przetestować na żądanie wielu. A jeśli straci szansę, by przedstawić go wspólnocie, powinien zostać zapisany w porządku jego rangi wśród swoich braci, dla prawa i sprawiedliwości oraz dla czystości i udziału jego posiadłości. I jego Rada 23 , a jego orzeczenie powinno należeć do wspólnoty.
24 Są to rozkazy, według których powinni oceniać we wspólnym dochodzeniu według przypadków. Jeśli wśród nich znajdzie się człowiek, który podaje fałszywe informacje 25odnoszące się do posiadania przed jego wiedzy, tedy wykluczyć go z czystości wiele do jednego roku, a powinien on być karane (usunięcie) jedna czwarta jego racji pokarmowej. A kto 26 odpowiedział na jego sąsiada w uporze (lub), mówiąc w gniewie, tak że CHT podstawę jego społeczności ZER [bri] przez odporny na rozkazy swego sąsiada, który jest zapisany w porę, 27 który ma własnymi rękami [ ge] holfen. Powinien zostać ukarany na rok [z wyłączeniem]. [W] wspomniał o czymś w imieniu tego, który jest wysoce zaszczycony, przeciwko komuś, […]

VII

1 A jeśli wypowiedział przekleństwo, być może dlatego, że przestraszył go nagły przypadek lub jakakolwiek była jego przyczyna – a on czyta w księdze lub mówi błogosławieństwo, wtedy należy go zamknąć, 2 i on nie wróci do powrócić do Rady Wspólnoty. A kiedy ktoś przemówi do jednego z kapłanów zapisanych w księdze, w gniewie zostanie ukarany rokiem 3 i zostanie odcięty od czystości wielu. A jeśli przypadkowo odezwał się, to powinien zostać ukarany sześcioma miesiącami. I kto świadomie kłamie, 4powinien zostać ukarany sześcioma miesiącami. A człowiek, który świadomie znieważa bliźniego bez powodu podlega karze jednego roku 5 i wykluczonych. A kto oszustwo (?) Rozmowy z sąsiadem lub świadomie popełnione oszustwa, powinny być karane z sześciu miesięcy. A jeśli on 6 zaniedbania z jego sąsiadem, on podlega karze trzech miesięcy. A jeśli zaniedbuje posiadanie społeczności4 jest taka, że powoduje utratę, że będą mu siedemzastąpić osobistego. 8A jeźliby nie chciał go zastąpić, niech będzie ukarany za sześćdziesiąt dni. A kto nie ufa swemu bliźniemu bez powodu, powinien zostać ukarany sześcioma miesiącami5 ; 9także, który się mści za wszystko. A kto mówi głupie słowo ustami, trzy miesiące. A dla tego, który przemawia pośród słów swego bliźniego, 10dni. Kto kładzie się i śpi podczas spotkania wielu, trzydziestu dni; jak również dla tego, który odchodzi podczas spotkania wielu, 11bez pozwolenia. A ci, którzy zasnęli trzy razy podczas sesji, powinni zostać ukarani za dziesięć dni. A jeśli staną (?) 12,a on odejdzie, zostanie ukarany za trzydzieści dni. A kto idzie nago przed swoim sąsiadem, ale nie jest do tego zmuszony, powinien zostać ukarany sześcioma miesiącami. 13 A człowiek, który by pluł w pośrodku zgromadzenia wielu, będzie ukarany przez trzydzieści dni. A kto wyjdzie dociera szatę i 14 , tak że powiewa jego nagość jest postrzegana być karane trzydziestu dni. A kto śmieje się głupio z głośnym głosem, powinien zostać ukarany za trzydzieści 15 dni. A kto wyrzuci lewą rękę, aby go machać, powinien zostać ukarany za dziesięć dni. A kto oszukuje swego bliźniego oszczerczo, 16 że należy przez rok wykluczać czystość wielu, a on powinien być ukarany. A kto oszukuje wielu oszczerczo, należy ich od nich odsyłać 17i może nie wrócić. A kto narzeka na podstawę wspólnoty, którą należy odesłać, a nie może wrócić. A jeśli będzie się mruczał przeciwko sąsiadowi 18 bez powodu, to powinien zostać ukarany sześcioma miesiącami. Człowiek, którego umysł zmienia się w stosunku do podstawy wspólnoty, tak że jest to odstępstwo od prawdy 19 konwertuje i upór w jego sercu, które powinny, jeśli żałuje, karze dwóch lat. W pierwszym roku jest dozwolone czystość tłumie nie dotykać, 20 aw drugim nie wolno mu dotknąć eliksiru z wielu, i musi siedzieć za wszystkich ludzi społeczności. A po zakończeniu 21jego dwa lata, potem wielu będzie pytanych o jego sprawy. A jeśli mu na to pozwolą, powinien zostać zapisany do jego stopnia, a następnie (znowu) powinien zostać zapytany o prawo. 22 A każdy człowiek, który jest w Radzie Wspólnoty pełnego dekadzie, 23 ale jego umysł odwraca się tak, że zbuntował się przeciwko wspólnocie i odchodzi od 24 tłumy chodzić za uporem serca swego, nie powinien powracać do Rady Wspólnoty. A jeśli człowiek mężczyzn społeczności [gospodarki] z nim [Społeczność] miał wał 25 w czystości lub jego posiadaniu, DE [n dał na własność6 ] spośród wielu, tak ten sam wyrok zostanie wydany na niego, [aby go odesłać].

VIII

1 Rada Wspólnoty będzie dwunastu mężczyzn i trzech księży, doskonałe we wszystkim, co objawia się z około 2 prawa do wykonywania zawodu wierność, sprawiedliwość, prawo, miłosierną miłość, a chodzenie w pokorze, każdy ze swoim sąsiadem, 3 lojalnościowe do Zachowujcie na lądzie mocny umysł i złamany umysł, odpokutujcie za winę, wykonując prawo 4 i ucisk oczyszczenia, chodźcie z wszystkimi w miarę prawdy i porządku czasu. Jeśli tak się dzieje w Izraelu, 5 wtedy rada wspólnoty jest mocno ugruntowana w prawdzie o wieczne nasadzenia, świętym domu dla Izraela i fundamencie Najświętszego6Aaron, świadkami prawdy dla sądu i wybiera jeden z (boskie) upodobania odpokutować dla kraju i 7 występnych spłacić swoje czyny. To jest testowana ściana, cenny kamień węgielny, a nie 8 wstrząsa jego podstaw ani opuści swoje miejsce – miejsce Najświętszego Sakramentu 9 Aarona z wiecznego uznania dla Konfederacji sprawiedliwości, a także w celu oferują przyjemny ofiarami zapach, i dom Doskonałość i prawda w Izraelu, 10 aby ustanowić przymierze zgodnie z odwiecznymi prawami.7 I będą się cieszyli, że dokonają przebłagania za ziemię i osądzą niegodziwość, tak że nie będzie więcej gniewu. Jeśli od dwóch lat ugruntowują się w doskonałej zmianie na bazie wspólnoty, tozostaną rozdzieleni w świętości, w radzie rady ludzi wspólnoty. I bez względu na to, że został ukryty z Izraela, ale został uznany przez człowieka 12, który bada, on jest przed tymi ukryć ze strachu przed duchem renegata. Jeśli tak się stanie wspólnocie w Izraelu, 7 13powinny być one rozdzielone zgodnie z tymi zapisami ze środka rezydencji mężczyzn nieprawości, aby udać się na pustynię, aby tam przygotować drogę „On”, 14 jak jest napisane: W pustyni przygotować drogę JHVHs nadrabia w stepie droga do naszego Boga (Izajasza 40, 3). 15 To jest studium prawa, [które8 ] rozkazał przez Mojżesza, aby postępował zgodnie ze wszystkim, co objawia się od czasu do czasu 16,i jak prorocy objawili przez swojego świętego ducha. I każdy mężczyzna od ludzi społeczności9 , przez rząd federalny 17Wspólnoty, która odchyla się celowo jednym słowem cała stawka nie może dotykać czystość mężczyzn świętości, 18i nie może on sobie sprawę, kto z wszystkimi jej rady, dopóki jego prace są oczyszczone ze wszystkich źle, ale że idzie w doskonałości drogi. Następnie powinni zabrać go 19w Radzie na rozkaz wielu, a potem on być napisany do jego rangi. Zgodnie z tym przepisem (do załatwienia) z każdym, kto dołącza do społeczności. 20A te są rozkazy, według których chodzić będą mężowie doskonałej świętości, każdy z bliźnim swoim, 21każdy, kto przystępuje do rady świętości, ci, którzy kroczą w doskonałości drogi, tak jak nakazał. każdy z nich, 22który zamienia słowo z prawem Mojżesza, umyślnie lub nieumyślnie, można wysłać je z Radą Wspólnoty, 23 i on nie może wrócić. I nikt wśród mężczyzn świętości musi uczestniczyć w jego posiadaniu lub pod jego rad w każdym 24 materii. A jeśli on działał przez pomyłkę, to należy oddzielić od czystości i Radę, i powinny one interpretacji kompozycji (wtedy), 25 że nie są i nie powinny zostać poproszony o radę dwóch lat.10 Ale jeśli jego zmiana jest doskonała 26w sesji 10 , w badaniu iw radzie [w opinii wielu], (tj.) Jeśli nie znowu popełni błąd w przejściu w ciągu dwóch pełnych 27lat;

IX

1 za przypadkowe przestępstwo ktoś powinien zostać ukarany za dwa lata; lecz ten, kto umyślnie działa, nie może powrócić; tylko ci, którzy przypadkowo idzie w górę, 2 mają być testowane przez dwa lata na jego drodze doskonałości i jego Rady na żądanie tłumu; po tym powinien zostać zarejestrowany11 w swojej rangi w świętej wspólnocie. 3Gdy to się dzieje w Izraelu zgodnie z wszystkich tych ustaleń na fundamencie Ducha Świętego do wiecznej prawdy, 4odpokutować za winy wykroczenia oraz ustawy o grzechu, (boski) przyjemność w kraju więcej niż mięsa całopaleń i tłuszczu z ofiary: Ofertą pięciuwarg według zwyczaju jako ofiary zapachu sprawiedliwości i doskonałego postępowania jako miłą dobrowolnej ofiary. W tym czasie mężczyźni powinni mieć 6 latoddzielić wspólnotę świętego domu od Aarona, aby zjednoczyć się jako Święte Świętych i dom komunii z Izraelem, który będzie postępował w doskonałości. 7 Tylko synowie Aarona będą rządzić jurysdykcją i posiadaniem, zgodnie z ich rozkazem, los będzie dla każdego porządku ludzi wspólnoty, 8 i posiadania mężów świętości, którzy chodzą w doskonałości. Ich nieruchomość nie ma być połączona z majątku ludzi, którzy oszustwa 9 nie rafinowanych swoje zachowanie, aby rozwieść się z przemocą i chodzić na drodze doskonałości. I przez żadne prawo nie powinny odstępować, o 10lecz zostaną osądzeni według dawnych postanowień, przez które na początku wychowywano ludzi z wspólnoty, 11 aż do przyjścia proroka i pomazańca Aarona i Izraela.
12 Takie są przykazania instruktora, aby mógł chodzić w nich z każdą żywą istotą według porządku czasu i ciężaru każdego człowieka; 13 aby czynił wolę Bożą według wszystkiego, co jest objawione na czas, i aby nauczył się wszystkiego wglądu, który został znaleziony według czasów i 14 przykazania czasu; rozdzielać i ważyć synów sprawiedliwości12 zauważyć ich duchów i czasie wybranym według 15jego woli, jak on zarządził; ocenić każdy zgodnie ze swoim duchem i wprowadzić mężczyznę według czystości rąk i według jego wiedzy 16otrzymują go, zgodnie z jego bliskich i jego nienawiści. A nie ganić lub mieć spory z ludźmi z dołu 17nagany i ukryć Radę prawa pośród mężczyzn i przemocy z wiedzy, prawdy i sprawiedliwego wyroku tych, którzy wybierają drogę 18każdy według swego umysłu, według kolejności czasu, aby poprowadzić ich wiedzy i tak wglądu uczyć tajemnice zdziwieniem i prawdy pośród 19mężczyzn społeczności, chodzić doskonały, każdy z bliźnim w ogóle co objawia się do nich – jest to czas, tak aby przygotować 20 na pustyni – i dać im wszystko, co jest, co należy zrobić w tej chwili, i segregować od wszystkich ludzi, a nie jego droga zmienić 21 w wyniku jakiegoś wykroczenia. To są wskazówki dla instruktora w tych czasach, zarówno dla jego miłości, jak i dla nienawiści: wiecznej nienawiści 22wobec ludzi z dołu w duchu ukrycia, aby dać im prawo własności i pracy rąk, jak niewolnik (nie) wobec panujących na niego i pokory wobec 23 Ten, kto jest panem tego. I każdy powinien dążyć do kupna i jego czas do dnia zemsty, wola (Boga), aby zrobić wszystko, co w które inwestuje rękę, 24 i we wszystkich jego panowania, tak jak nakazał. We wszystkim, co dzieje się przez niego, chętnie się podoba, ale prócz woli Bożej nie powinien tego lubić. 25 We wszystkich słowach ust jego ma przyjemność i nie pragnie niczego, czego nie nakazał, ale czuwać nad sądem Bożym, 26 […] powinien wychwalać swego Stwórcę, aw każdej sytuacji powinien liczyć go (ofiarę) z ust, które powinien wychwalać

X

1 w czasie wyznaczonym przez Boga: na początku panowania światła w jego punkcie zwrotnym, i kiedy jest on wycofany ponownie w wyznaczonym miejscu; na początku 2 strażników ciemności, kiedy otwiera swoje repozytorium i kładzie je nad Panem, a na ich świat, gdy są zabierane ze względu na światło; kiedy trzy światła świecą ze świętego mieszkania, gdy są ponownie zabrane na miejsce majestatu; przy wejściu na święta po dniach miesiąca wraz z ich kolejnością w czwartej kolejności; kiedy odnawiają się, są duże13 dla świętego przybytku i znak otwarcia jego wiecznych łask; na początku 5festiwali w dowolnym momencie, na początku miesięcy, z wyznaczonymi czasami i świętymi dniami w ich kolejności; do pamięci w ich wyznaczonym czasie, 6ofiarę warg, będę go wielbić za przykazanie wyryte na wieki; na początku roku i na przełomie swoich wyznaczonych czasów, jak prawie 7codziennie realizuje swoje zlecenia, jego przeznaczenia: Czas zbiorów w lecie (tam), czas siewu w czasie zazielenienia (z tyłu), wyznaczone czasy roku do ich (roczne) tygodnie, 8i na początku ich (rocznych) tygodni w wyznaczonym czasie zwolnienia. Tak długo, jak jestem, na moim języku wyryte jest prawo na owoce uwielbienia i jako część moich ust. 9 Chcę śpiewać w wiedzy, a wszystkie moje gry smyczkowe służą chwale Bożej. A struny mojej harfy są z jego mocnego świętego porządku, a ja położyłem flet moich ust zgodnie ze standardem jego statutu. 10 Gdy dzień ustąpi, a noc, wejdę do przymierza Bożego, a gdy wieczór się rozejdzie i nadejdzie poranek, będę mówił jego przykazania. A przez jej istnienie chcę 11określić mój limit, aby nie spaść ponownie. I usprawiedliwiam jego osąd według mojej przewrotności, a mój grzech jest w moich oczach jak wyryte prawo. Ale do Boga powiem: Moja sprawiedliwość, 12 i do Najwyższego: Założyciel mego dobra, źródło wiedzy i źródło świętości, wysokość majestatu i wszechmocy ku wiecznemu uwielbieniu. Chcę wybrać co 13 on mnie uczy i decydują się akceptować, jak on mnie ocenia. Kiedy moje dłonie i stopy zaczynają padać, chcę chwalić jego imię; na początku wyjścia i wejścia, 14Kiedy usiądę albo wstaję, a kiedy leżę w obozie, będę się radować i wychwalać Go jako ofiarę z moich ust, spośród ludzi. 15 I zanim podnieść rękę, aby nasycić się z bogatej produkcji świata, na początku strachu i przerażenia, a na chore miejsce i spustoszenia 16 będę chwalić go, bo jest bardzo wspaniały, a jego moc chcę zapamiętać i ja przez cały dzień polegaj na jego łaskach. I wiem, że w ręku 17 sąd jest przede wszystkim życia i prawdy, wszystko zrobił. A kiedy pojawiają się kłopoty, chcę go wychwalać, a ja też chcę się cieszyć z jego pomocy. Nie chcę odpłacić komuś za jego zły uczynek, 18 z dobrocią chcę podążać za wszystkimi. Albowiem z Bogiem sąd jest ponad wszystko, co żyje, a on odpłaca człowiekowi za jego czyn. Nie będę walczyć w duchu 19 o bezbożność, a po przymusowo przywłaszczył własnością moja dusza nie dążą. I nie chcę podejmować kłótni z ludźmi z dołu, aż do dnia zemsty. Ale mój gniew 20 nie wezmę od mężczyzn nieprawości, i nie będę zadowolony, dopóki nie ustalił sąd. Nie chcę trzymać uraz wobec tych, którzy odwrócili się od grzechu, ale nie chcę mieć litości 21Nie chcę pocieszyć tych, którzy są bici, dopóki ich zmiana nie zostanie zakończona. Nie chcę zachować zła w moim sercu, a 22 głupoty nie będą słyszane w moich ustach . I grzeszny podstęp, oszustwo i kłamstwo nie znajdują się na moich ustach, ale święty owoc był na moim języku, a obrzydliwości 23 nie znajdzie się na niej. Z pieśni uwielbienia ja otworzy usta, a prawe czyny Boga nieustannie mówi mój język i upadek człowieka do końca 24 ich grzechu. Chcę wymazać puste słowa z moich ust, brud i zło z wiedzy mego serca. W radzie wglądu chcę ogłosić wiedzę 25i mądrą mądrością chcę zachować [ich], mocne miejsce, aby zachować wiarę i mocne prawo według Bożej sprawiedliwości. […] 26 przykazanie przez standard czasów […] sprawiedliwości, miłosiernej miłości do pokornych i silnych rąk do przygnębienia do nauczania]

XI

1 pouczać podwójnego poglądach wgląd i szemracze w nauczaniu odpowiedzieć w pokorze do dumnego i skruszonym duchem dwóch oprawców, które wskazują palcem i mówić kłamstwa i nabywać nieruchomości. Jak dla mnie, to moja sprawiedliwość przed Bogiem, aw ręku jest doskonałością mojego zmian wraz z prostoliniowości mojego serca, 3 i Jego sprawiedliwość grzech mój jest umarzane. Ze względu na źródło jego wiedzy otworzył swoje światło, tak że mój wzrok dostrzegł jego cuda i światło w moim sercu, tajny [NIS] 4poległych. A wieczna istota jest wsparciem mojej prawej ręki, na silnej skale idzie droga moich kroków, która nie będzie się wahać w żaden sposób. Dla prawdy Bożej, ona jest 5 skale moich kroków, a jego moc jest wspieranie moich praw. Ze źródła jego sprawiedliwości pochodzi moje właściwe światło, które jest w moim sercu z jego cudownych tajemnic. Do tego, co wieczne, 6 patrzyło mi w oczy, głębokiej wnikliwości, która jest ukryta przed ludźmi, wiedza i mądre myśli (ukryte) przed ludźmi, źródło sprawiedliwości i skarbów 7moc ze źródłem chwały (ukrytej) przed zbieraniem cielesnym. Co Bóg wybrał, któremu dał im wieczne posiadanie i udostępnianie dał im los 8 świętych oraz z synami nieba, on ma swój zespół podłączony do rady wspólnoty i kręgu sacrum budynek, na wieczne Sadzenie na wszystkie 9 przyszłych czasów. Ale należę do nikczemnej ludzkości, do mnóstwa złego ciała. Moje grzechy, moje przewinienia, moje przewinienia i zepsucie mego serca 10należą do mnóstwa krasnoludów i tych, którzy chodzą w ciemności. Dla (k) człowiek (determinuje) swoją drogę, żaden człowiek nie kieruje swoim krokiem; ale ze sprawiedliwości Bożej, a od jego strony 11 (dostarczany) idealny przebieg, a przez jego wiedza wszystko zostało stworzone. Wszystko, co jest, kieruje zgodnie z jego planem i nic nie dzieje się bez niego. Ale ja, 12 , gdybym słabnąć, więc miłosierdzie Boże są zawsze moja pomoc. I jeśli natknę się na niegodziwość ciała, to moja sprawiedliwość jest wieczna przez sprawiedliwość Bożą. 13A jeśli uwolni moje cierpienie, wyciągnie moją duszę z dołu i pokieruje moimi krokami po drodze. Jego miłosierdzia zaprowadził mnie blisko i pochodzi z jego łask 14 moja sprawiedliwość. Przez sprawiedliwość Jego prawdy zwrócił się do mnie, a do bogactwa Jego dobroci on atones dla wszystkich moich grzechów, a jego sprawiedliwość on oczyszcza mnie od wszelkiej nieczystości 15człowieka i grzechu synom ludzkim, aby chwalić Boga za Jego sprawiedliwości i Najwyższe dla jego wysokości. Błogosławiony jesteś, mój Boże, który otwierasz na wiedzę 16serce twojego sługi. Leite wszelką sprawiedliwość wszystkie swoje prace, i nauczyć syna twego prawdy, jak rozkoszować się wybrańców ludzkości, że są one 17 przed tobą na zawsze. Bez ciebie żadna zmiana nie będzie idealna i bez twojej przyjemności nic się nie wydarzy. Masz 18 uczy wszelką wiedzę, i wszystko, co się stało, stało się przez twoją korzyść. Nie ma nikogo oprócz ciebie, aby odpowiedzieć na Państwa rady i zrozumieć 19 wyglądać Twoje święte plan i w głębi swoich tajemnic i zrozumieć wszystkie cuda w tym mocy 20twoja siła. Kto może pojąć twoją chwałę? I co tak naprawdę jest, ludzkie dziecko, pośród twoich cudownych dzieł? 21 A kobieta, która się narodziła, cóż odwzajemni przed wami? On, jego forma jest zrobiona z prochu, a pokarm robaka jest jego mieszkaniem. I on [.?.] 22 uformował glinę, a po prochu jego pragnienie. Co glina odwzajemni, a co uformuje się za rękę i twoją radę, jak ją zrozumie?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.