Dokument Damasceński (Dms)


 

Dokument Damasceński – rękopis znaleziony w 1896 roku przez Salomona Szechtera w genizie Synagogi Ben Ezry w Kairze. Fragmenty tego rękopisu znaleziono również w grotach 4, 5 i 6 wśród rękopisów z Qumran (rękopisy: 4Q265-273, 5Q12 i 6Q15). Dokument ten pochodzi z II lub I wieku p.n.e.

Dokument ten opisuje historię nieznanej wcześniej historykom sekty żydowskiej zwanej dziś Esseńczykami. Była ona kierowana przez Mistrza Sprawiedliwości. Dokument zawiera szczegółowe przepisy organizujące życie Esseńczyków. Ponieważ w pewnym miejscu nakazuje wyznawcom „ucieczkę do Damaszku” został on nazwany właśnie Dokumentem Damasceńskim. Na tej pustyni wyznawcy sekty mieli zawrzeć „nowe przymierze”.

Według tego rękopisu sekta ta uważająca siebie za jedyną spadkobierczynię tradycji żydowskiej została założona przez Mistrza Sprawiedliwości około roku 196 p.n.e. Jej członkowie prześladowani przez kapłanów udali się do „ziemi damasceńskiej” i zawarli „nowe przymierze”. Mistrz Sprawiedliwości zmarł lub został zabrany do nieba a jego naśladowcy oczekiwali jego powrotu w czasach ostatecznych. Dokument składa się z dwóch części: tzw. Upomnień, stanowiących wykład religijnych poglądów grupowania, oraz Praw – zbioru reguł i szczegółowych przepisów dotyczących wewnętrznej organizacji gminy, a także jej urzędów[1].

Obecnie uznaje się, że sekta powstała w okresie panowania dynastii Hasmoneuszy w czasie gdy hierarchia świątynna uległa korupcji co dotyczyło również obejmowania rządu arcykapłana. Królestwem w tym okresie wstrząsały częste wojny. Sami zaś Machabeusze nie pochodzili z rodu króla Dawida, co w oczach współczesnych odbierało im prawo do tronu. Mogło to doprowadzić do buntu części religijnych Żydów, którzy odmówili legitymizacji władzy królewskiej oraz hierarchii świątynnej.

Po publikacji tego dokumentu Samuel Szechter twierdził, że owa sekta dysponowała również własnymi tekstami liturgicznymi oraz zwartą strukturą organizacyjną. Odkrycia rękopisów znad Morza Martwego zawierające wzmianki o Mistrzu Sprawiedliwości a także znaleziona tam reguła zakonna przypominająca tę opisaną w Dokumencie Damasceńskim oraz odnalezione w Qumran kopie dokumentu potwierdziły, że siedziba sekty znajdowała się w Qumran. Jest to jedno z najważniejszych pism, które pozostały po gminie esseńczyków. Odkrycie kilku fragmentów Dokumentu Damasceńskiego wśród rękopisów z Qumran sprawiło, że większość badaczy uznaje, iż pochodzi on z II lub I wieku p.n.e.

http://www.gailallen.com/rel/writings/apocrypha_ot/otpFragmentsOfAZadokiteWork-TheDamascusDocument.html


Dokument Damasceński

(określana też jako „Dokument Zadokicki” .”)

 

 

Rozdział 1 (Dms 1)

(1) Przeto teraz słuchajcie (wszyscy) wszyscy, którzy znacie sprawiedliwość i rozumiecie uczynki Pan Bóg.

(2) Albowiem ma kontrowersje z wszelkim ciałem, i wyda sąd na wszystkich, którzy Go gardzą.

(3) Lub z powodu wykroczenia tych, którzy Go opuścili, ukrył przed nim swoją twarz Izrael i z Jego Sanktuarium, I oddał je mieczowi.

(4) Ale kiedy przypomniał sobie przymierze przodków, pozostawił resztkę do Izraela nie wydał ich na zniszczenie.

(5) [A w czasie gniewu trzysta i dziewięćdziesiąt lat po tym, jak dał je w ręce Nabuchodonozora, króla Babilonu [Odwiedził ich] i postanowił z nich wyskoczyć Izrael i Aaron, korzeń Jego sadzenia do dziedziczenia

(6) Jego ziemia, i aby rosło w tłuszczu dzięki dobroci Jego ziemi. I zrozumieli swoją winę, i wiedzieli o tym byli winni, i jakby ślepi szukali po drodze dwadzieścia lat.

(7) I Bóg rozważał ich uczynki; szukali Go z doskonałym sercem

(8) I wzbudził ich Nauczyciela sprawiedliwości, aby poprowadził ich drogą Jego serca.

(9) I dał się poznać późniejszym pokoleniom, co uczynił [następnemu pokoleniu] zgromadzeniu zdradzieckich ludzi Ci, którzy odsunęli się na bok.

(10) Był to czas, o którym napisano: „Jak uparta jałówka

(11) Tak więc Izrael zachowywał się uparcie. „Gdy pojawił się pogardliwy mężczyzna, który rozmawiał Izrael kłamliwe słowa,

(12) I sprawili, że zbłądzili na puszczy, gdzie nie było możliwości [sprowadzić pychę świata].

(12) Aby się odwrócili od ścieżek prawości i usunęli symbol, który przodkowie ustanowili w swoim dziedzictwie,

(13) Tak, aby się do nich przylgnąć Przekleństwa Jego przymierza, Aby oddać je mieczowi, który pomścił się z pomstą przymierza.

(14) Ponieważ szukali rzeczy gładkich, i wybierali oszustwa, i czuwali nad czynami bezprawia.

(15) I wybrali najlepsze na szyję, i usprawiedliwili niegodziwców, i potępili sprawiedliwych;

(16) I przekroczyli przymierze, i złamali ustawę, i zaatakowali duszę sprawiedliwych. I wszyscy, którzy chodzili prosto, ich dusza była zniesmaczona,

(17) I ścigali ich mieczem, i radowali się w walce ludu.

(18) I tak gniew Bóg rozpalił ich zgromadzenie, aby zniszczył cały ich tłum, a ich uczynki były przed Nim nieczyste.

(19) A teraz słuchajcie mnie wszyscy, którzy przystąpiliście do przymierza, a Ja wam ujawnię drogi niegodziwi. Bóg umiłował [wiedzę] mądrość:

(20) I rada postawił przed nim; Roztropność i wiedza służą Mu. Długotrwałe cierpienie jest przy Nim i obfitość przebaczenia.

(21) Aby przebaczyć tym, którzy żałują za przestępstwo. I moc, potęga i wielka furia płomieniami ognia [tam są wszystkie anioły zniszczenia] Dla tych, którzy się zboczyli z drogi i odrazili ustawę, aby nikt z nich nie uciekł.

(22) Albowiem Bóg ich nie wybrał od początku świata, a zanim się uformowali, znał nie pozostań resztą,ich prace. I brzydził się ich dawnymi pokoleniami, i ukrył twarz przed ich ziemią dopóki nie zostały skonsumowane. [I znał lata ich urzędowania oraz liczbę i dokładne określenie ich okresów dla wszystkich rzeczy, które należą do wieków i były, co więcej, nastąpi w ich okresach na wszystkie lata wieczności.]

(23) A jednak w każdym z nich wzbudził Go powołanych po imieniu, aby zostawić resztki ziemi, i wypełnić oblicze ziemi wraz z ich nasieniem. I poprzez Swojego Mesjasza sprawi, że poznają Jego świętego ducha.

(24) I jest prawdziwy, a zgodnie z prawdziwą interpretacją jego imienia są ich imiona: ale tych, których nienawidził, popełnił błąd.

(25) Przeto teraz, dzieci, słuchajcie mnie, a otworzę wam oczy, aby ujrzeć i zrozumieć dzieła Pan Bóg.

(26) I wybrać to, co zatwierdził, i odrzucić to, czego nienawidził: postępować uczciwie na wszystkie Jego sposoby, I nie chodzić w myślach złej wyobraźni I (z) oczami (pełnymi) rozpusty.

(27) Dla wielu zostali przez nich wprowadzeni w błąd, a odważni potknęli się od nich od dawnych czasów [i aż do dnia dzisiejszego].

(28) Ponieważ chodzili w upale ich serca spadły obserwatorzy nieba. Zostali złapani, ponieważ nie przestrzegali przykazania Bożego.

(29) I upadły ich dzieci, których wzrost przypominał wyniosłość cedrów, i których ciała były jak góry.

(30) Zginęło przez to całe ciało, które było na suchym lądzie. I byli tak, jakby nie byli.

(31) Ponieważ tak zrobili ich własną wolę i nie dotrzymywali przykazania ich Stwórcy, dopóki Jego gniew nie rozpalił się przeciwko nim.

 

Rozdział 2 (Dms 2)

(1) Przez nich zbłądzili synowie Noego i ich rodziny: przez nich zostali odcięci.

(2) Abraham nie chodził po nich, a on był (zapisany) przyjacielem, ponieważ przestrzegał przykazań Boga i nie wybrał wola własnego ducha.

(3) I podał (przykazanie) Izaakowi i Jakubowi, a oni ich przestrzegali i zostali zapisani jako przyjaciele Boga i członkowie przymierza na zawsze.

(4) Synowie Jakuba przeszli przez nich i zostali ukarani według ich błąd.

(5) I ich dzieci w Egipt chodzili z uporem serca, aby się odradzali przykazania Boże. I każdy uczynił to, co było w jego własnych oczach.

(6) [I jedzą krew], i On odciął ich mężczyzn na pustyni (kiedy powiedział) im w Kadeszu : „Idźcie i posiądźcie ziemię, ale zatwardzili ducha swego; a nie usłuchali do głosu ich Stwórcy [przykazań Nauczyciela], ale szemrali w swoich namiotach.

(7) I tak rozpalił się gniew Boży przeciw ich zgromadzeniu. I ich dzieci [zgładzone przez niego i ich królów] zostały przez to odcięte, i ich potężni ludzie zginął przez nią, a ziemia ich spustoszona.

(8) Pierwsi, którzy weszli w przymierze, ponieśli winę i zostali uwolnieni do miecza, bo porzucili przymierze Boże:

(9) I wybrali własną wolę, i poszli za uporem ich serca, Każdy człowiek czyni swoją wolę.

(10) Ale z tymi, którzy trzymają się przykazań Bożych,  [którzy zostali z nich], Bóg potwierdził przymierze z Izrael na zawsze, objawiając im ukryte rzeczy, w których wszystko Izrael popełnił błąd:

(11) Jego święte szabaty i Jego chwalebne święta, Jego prawe świadectwa i Jego prawdziwe drogi oraz pragnienia Jego woli [którejeśli tak uczyni, będzie przy nich mieszkał] Otworzył przed nimi. I wykopali studnię wielu wód:

(12) A kto ich gardzi, nie będzie żył. Lecz pogrążyli się w przestępstwie mężczyzny, i na drodze nieczystej kobiety, i powiedzieli, że należy do nas.

(13) Ale Bóg cudownie przebaczył ich grzechy i wybaczył ich występek, i zbudował im pewny dom Izrael [z których podobne nigdy nie powstały od dawnaten dzień]. Ci, którzy trzymają się go mocno, są na życie wieczne, a cała chwała człowieka (Adama) jest dla nich.

(14) As Bóg potwierdził to im przez proroka Ezechiela, mówiąc: Kapłani, Lewici i synowie Zadok , który sprawował opiekę nad Moim Sanktuarium, gdy dzieci z Izrael zbłądził od nich przyniosą Mi tłuszcz i krew.

(15) Kapłani są penitentami Izrael który wyszedł z wylądować z Juda: i (Lewici) ci, którzy do nich dołączyli. A synowie Sadoka są wybranymi z Izrael nazywany po imieniu, którzy sprawują urząd pod koniec dni.

(16) Oto oświadczenie ich imion według pokoleń, okresu ich urzędowania, liczby ich udręk i lato ich pobytach i opisie ich dzieł.

(17) Pierwsi święci, których Bóg wybaczył, oboje usprawiedliwili sprawiedliwych i potępili niegodziwców.

(18) I wszyscy, którzy po nich pójdą, muszą postępować zgodnie z interpretacją Prawa, w którym przodkowie zostali pouczeni aż do podsumowanie okresu tych lat.

(19) Zgodnie z przymierzem, które Bóg zawarł z przodkami w celu przebaczenia ich grzechy, tak Bóg uczyni za nich przebłaganie.

(20) Oraz o zakończeniu okresu [liczby] tych lat nie będą się już przyłączać do domu Juda. Ale każdy wstanie przeciwko jego sieci. Ściana powinna zostać zbudowana, granica daleko usunięta.

(21) I przez te wszystkie lata Belial zostanie wypuszczony przeciwko Izrael, jak Bóg przemówił przez proroka Izajasza, syna Amos, mówiąc: „ Strach, otchłań i sidło spoczywają na tobie, mieszkańcu ziemi.

(22) To znaczy trzy sieci Beliala, o których mówił Lewi, syn Jakuba , przez który złapał Izrael i skierowali swoje twarze na trzy rodzaje prawość.

(23) Pierwszy to wszeteczeństwo, drugi to bogactwo (niegodziwości), trzeci jest zanieczyszczenie Sanktuarium.

(24) Kto z tego wyjdzie , zostanie przez to złapany, a kto ucieknie od tego, zostanie złapany przez to.

(25) Budowniczowie muru, którzy chodzą za prawem – prawo mówi,o których powiedział: „Na pewno będą mówić”. – zostają złapani [przez dwa] przez rozpustę w braniu dwie żony za życia. Ale podstawową zasadą stworzenia jest:  „ Mężczyzna i kobieta stworzyli ich. „

(26) A ci, którzy weszli do Arka, (Rdz 7: 9) „ Dwa i dwa poszły do Arka.„ A co do księcia, jest napisane: „ Nie będzie rozmnażał sobie żon. „

(27) Ale Dawid nie czytał w zapieczętowanej Księdze Prawa, która było w Arka; bo nie zostało otwarte Izrael od dnia śmierci Eleazara Jozue i Starsi, którzy służyli Asztarotowi .

(28) I było ukryte (i nie zostało) odkryte, dopóki nie pojawił się Sadok : teraz wielbili uczynki Dawida, z wyjątkiem krwi Uriasza, i Bóg im je porzucił.

(29) I zanieczyszczają również Sanktuarium, odkąd oninie oddzielajcie się zgodnie z Prawem i spoczywajcie na tym, który widzi krew jej sprawy. I biorą (do żony) każdy jego brat „ córka lub siostra s ” córka s.

(30) Ale Mojżesz powiedział: „ Nie będzieszzbliżyć matkę swoją „ siostrę s: ona jest twoja matka ” s pobliżu Kin ” . Więc prawo współżyciaalbowiem pisano o mężczyznach, a o kobietach mówi to samo; i niech córka brata nie odkryje nagości brata jej ojca: jest bliski krewnym. Zanieczyszczili także i świętego ducha językiem bluźnierstwa otworzyli usta przeciw ustawom przymierza Bożego, mówiąc:

(31) Nie są ustalone. Ale obrzydliwości mówią o nich. Są to „ rozpałki ognia i setery w płomieniach ognistych ogniw ” :

(32) „ Pajęczyny ” to ich tkania, a „ jaja karaluchów ” to ich jaja. Ten, który się do nich zbliżanie będzie niewinny: ten, kto je wybierze , zostanie uznany za winnego [chyba że zostanie zmuszony].

(33) Wcześniej Bóg odwiedził ich dzieła, a Jego gniew rozpalił się z powodu ich uczynków. Bo „ to jest lud bez zrozumienia ”

(34) „ Są narodem pozbawionym rady ” (ponieważ nie ma w nich zrozumienia). Na razie powstały Mojżesz i Aaron przez księcia Światłości. Ale Belial wychował Johannesa swoim złym urządzeniem i jego brat, kiedy ten pierwszy wydał Izrael.

(35) A w czasie niszczenia ziemi powstali ci, którzy usunęli punkt orientacyjny i prowadzili Izrael zabłąkany.

 

 

 

 

Rozdział 3 (Dms 3)

(1) A ziemia stała się pustkowiem, bo mówił bunt przeciwko przykazaniom Boga za pośrednictwem Mojżesza [a także przez Jego świętego namaszczonego] i prorokowali kłamstwo, aby się odwrócić Izrael z Pan Bóg.

(2) Ale Bóg pamiętał przymierze z przodkami. Puste I wzbudził od Aarona ludzi wyrozumiałych I od Izrael mądrzy ludzie. I uczynił ich słuchać, a oni wykopali dobrze ” Dobrze książęta kopali, Szlachta ludu go rozwinęła Z rozkazu Prawodawcy.

(3) Studnia jest Prawem, a ci, którzy ją wykopali , są penitenci Izrael który wyszedł z wylądować z Juda i przebywał w wylądować z Damaszek, wszyscy, których Bóg powołał książąt, szukali Go, a Jego chwała nie została odwrócona w ustach jednego (z nich).

(4) A Prawodawcą jest ten, kto studiuje Prawo w odniesieniu do kogo Izajasz powiedział: „On przynosi narzędzie dla swego dzieła. 

(5) A dostojnicy ludu są ci, którzy przyszli kopać studnię zgodnie z przykazaniami ustanowionymi przez Prawodawcę aby szli przez cały okres niegodziwości.

(6) I uratuj ich, nic nie dostaną, dopóki się nie pojawi Nauczyciel sprawiedliwości na końcu dni.

(7) I nikt z tych, którzy nie przystąpili do przymierza wejdą do Sanktuarium, aby rozpalić Jego ołtarz, ale zamkną drzwi którym Bóg powiedział: „ abyś był wśród was, aby zamknąć drzwi, aby rozpalić ogień na Moim ołtarzu ” nie na próżno.

(8) Chyba że przestrzegają prawdziwego znaczenia Prawa aż do okresu niegodziwości od dzieci otchłani i trzymania się z dala od zanieczyszczonego bogactwa niegodziwości pod przysięgą i klątwę pochodzącą z bogactwa Sanktuarium.

(9) A jeśli chodzi o okradanie sadzawki Jego ludu, aby wdowy mogły być ich łupem.

(10) I mogą zamordować pozbawionych ojca: I aby odróżnić czystych od nieczystych i aby ludzie rozróżnili, święty i profanujący: i przestrzegać szabatu zgodnie z jego prawdziwym znaczeniem i świętami i dzień postu, zgodnie z wypowiedziami tych, którzy przystąpili do Nowego Przymierza w wylądować z Damaszek:

(11) Aby przyczynić się do świętych rzeczy zgodnie z prawdziwą interpretacją. Kochać każdego swojego brata jak on sam i aby wzmocnić rękę biednych, potrzebujących i nieznajomych,

(12) i dążyć do pokoju jego brata Aby trzymać się z daleka od nierządnic zgodnie z prawem: i aby nikt nie dopuścił się przewinienia wobec swoich najbliższych: Gromić każdego swego brata zgodnie z przykazaniem i nie ponosić urazy z dnia na dzień i oddzielić się od wszystkich zanieczyszczeń zgodnie z ich osądami.

(13) I nikt nie będzie obrzydliwością (z nimi)Jego ducha świętego, zgodnie z tym, jak Bóg oddzielił (tych) od nich. Co do wszystkich, którzy chodzą w tych rzeczach w doskonałości świętości według wszystkich obrzędów przymierze Boże stoi im aby zachować je dla tysiąca pokoleń.

(14) A jeśli osiedlą się w obozach zgodnie z porządkiem ziemi i wezmążony (zgodnie ze zwyczajem Prawa) i spłodzić dzieci, będą postępować zgodnie z Prawem. i zgodnie z wyrokamiobrzędów zgodnie z porządkiem Prawa, gdy mówił : „ między mężczyzną i jego żoną oraz między ojcem i jego syn ” .

(15) Ale jeśli chodzi o wszystkich, którzy odrzucają, kiedy Bóg nawiedzi ziemię, otrzymają zapłatę za niegodziwców; kiedy nadejdzie słowo zapisane w słowach Izajasza, syna Amosa, proroka, kto powiedział:

(16) On sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twego ojca że dni (nie) pochodzą z dnia, w którym Efraim odszedł Juda

(17) Kiedy dwa domy Izrael rozdzielony,  [Efraim odszedł Judai] wszyscy, którzy okazali się niewierni, zostali wydani na miecz i ci, którzy trzymali się mocno uciekł do krainy północy.

(18) Jak powiedział: „ I doprowadzę do niewoli Sykhut, waszego króla i Chiun wasze obrazy (gwiazda waszego boga, którą sami stworzyliście) poza Damaszkiem. „ Księgi Prawa są tabernakulum króla, jak powiedział, a ja wzbudzę przybytek Dawida, który upadł.

(19) Król to zbór, a Chiun obrazy to księgi proroków, których słowa wzgardził Izrael.

(20) A Gwiazdą jest ten, który studiował Prawo, kto przyszedł Damaszek, jak jest napisane: „I wyjdzie gwiazda z Jakóba, i powstanie berło z Izraela. „ Berło jest księciem całego zgromadzenia.

(21) A kiedy „ on zniszczywszyscy synowie (bitwy) din. … Ci uciekną w okresie (pierwszej) wizyty, ale ci, którzy okażą się niewierni, zostaną wydani na miecz.

(22) I to będzie również sąd wszystkich, którzy zawarli Jego przymierze, którzy nie trzymają się mocno tych posągów: zostaną odwiedzeni w celu zniszczenia przez rękę Beliala.

(23) To jest dzień na której Bóg nawiedzi (jak to powiedział). Książęta z Juda były (jak te, które usunęły punkt orientacyjny): na nich wyleję (Mój) gniew (jak woda).

(24) Bo są zbyt chorzy, aby je uzdrowić, i byli na czele wszystkich buntowników. Ponieważ nie odwrócili się od drogi zdrajcy, lecz pogrążyli się w nierządnicach i bogactwie niegodziwości i (zemsty).

(25) A każdy człowiek nosi urazęprzeciw swemu Bratu, a każdy nienawidzi swego bliźniego. I popełnił wykroczenie każdego człowieka przeciwko jego najbliższym krewnym.

(26) I zbliżyli się do nieczystości : i wywyższyli się, mając na względzie bogactwo i niesprawiedliwe zyski, i każdy człowiek uczynił to, co było słuszne we własnych oczach i wybrali każdemu upór serca swego, i nie oddzielili się od ludu.

(27) I odrzucili powściągliwość wysoką ręką kroczyć drogą niegodziwych, o których Bóg powiedział: ich wino jest trucizną smokówi okrutny jad osłów ” .

(28) Smoki są królami pogan, a ich winem jest ich drogi, a jad osłów jest głową królów Jovana, którzy przyszli rozstrzelać zemsta na nich.

(29) Ale pomimo tych wszystkich rzeczy, którzy zbudowali mur i oblali go nieutwardzoną zaprawą, nie rozumieli tego, kto był zaniepokojony duchem i opowiadał kłamstwa, mówili im, że gniew Boży rozpalił cały Jego zbór:

(30) Ani też, że Mojżesz powiedział: „ Nie bowiem dla sprawiedliwości i dla prawości serca twego wejdziecie w dziedzictwote narody, ale dlatego, że umiłował ojców twoich i że dotrzyma przysięgi. 

(31) I tak jest w przypadku penitentów Izrael (który) odwrócił się od drogi ludu.

(32) Z powodu miłości Boga do praojcowie, którzy się obudzili (lud podążał za Nim, kochał tych, którzy przyszli za nimi; za nich)jest przymierzem ojców. Ale ponieważ nienawidził budowniczych muru, jego gniew rozpalił się. .

(33) I tak będzie w przypadku wszystkich, którzy odrzucają przykazania Boże, porzucają je i odwracają się w uporze swego serca.

(34) To jest słowo, które Jeremiasz wypowiedział do Barucha, syna Neriasza , i Elizeuszado jego sługi Gehazi .

(35) Wszyscy ludzie, którzy przystąpili do Nowego Przymierza w wylądować z Damaszek.… (Nie przysięga ani Aleph Lamed, ani Aleph Daleth , ale przysięga (napisana)w przekleństwach przymierza. Ale Prawa Mojżesza nie wspomina, ponieważ …

(36) A jeśli przysięga i narusza, profanuje Imię. A jeśli przekleństwa przymierza … sędziowie.

(37) A jeśli się przekroczy, zostanie uznany za winnego, ale jeśli się przyzna i dokona zwrotu, nie poniesie (kary) śmierć.

(38) I ktokolwiek we wszystkim Izrael wejdą w przymierze na mocy ustawy na zawsze wraz z ich dziećmi, które nie są w wieku przejść do liczby tych, którzy są zapisani przysięgą sali przymierza, potwierdź to w ich imieniu.

(39) I to jest także prawo przez cały okres niegodziwości dla każdego, kto powraca ze swej zepsutej drogi.

(40) W dniu, w którym rozmawia Cenzor wielu z nich przyłączy go przysięgą przymierza, które Mojżesz ustanowił z Izrael– przymierze powrotu do Prawa Mojżeszowego … całym swoim sercem … (i całym swoim) dusza.

(41) Odnośnie tego, co zostało przez nich uczynione … I nikt nie będzie mu znany prawa, dopóki nie stanie przed cenzorem (który) będzie go dotyczyć, gdy go zbada.

(42) A kiedy narzuca sobie powrót do Prawa Mojżeszowego całym swoim sercem i całą swoją duszą 
(od tego momentu tekst lub tłumaczenie wydaje się zepsute. EPM)
… O nim, jeśli … wszystko, co zostało objawione w prawie w odniesieniu do pozwu … w nim …Cenzor go i rozkaże mu … dopóki … nie zabije go … i wariata i wszystkich … (utrata pięciu linii) przymierze z wami i całym Izraelem.

 

 

Rozdział 4 (Dms 4)

(1) Dlatego człowiek narzuci sobie na siebie powrót Prawo Mojżesza; bo w nim wszystko jest dokładnie traktowane.

(2) A jeśli chodzi o dokładne określenie ich okresów do umieszczenia Izrael na pamiątkę w odniesieniu do tych wszystkich, oto jest dokładnie traktowane w Księdze Podziałów Pór Roku według ich jubileuszy i tygodni.

(3) A w dniu, w którym mężczyzna narzuca sobie powrót według prawa Mojżesza anioł Mastema odejdzie od niego, jeśli dokona swego słowa.

(4) Dlatego Abraham został obrzezany w dniu, w którym go poznał.

(5) Co do tego, co powiedział: „ To, co wyszło z twoich ust będziesz dalej czynił, aby było dobrze.

(6) Brak wiążącej przysięgi, którą człowiek sobie narzuca w celu wykonania przykazania prawa unieważni nawet na ryzyko śmierci.

(7) Nic, co człowiek (narzuca) sobie w celu (sfrustrowania la) nie uczyni dobra nawet na ryzyko śmierci.

(8) Jeśli chodzi o przysięgę kobiety, której przysięga Mojżesz powinna zostać odrzucona, żaden mężczyzna nie będzie składał przysięgi których nikt nie znał.

(9) Należy to potwierdzić. I czy to zabronić, czyaby przekroczyć przymierze, wyprze się go i nie potwierdzi. Tak samo jest z prawem jej ojca.

(10) Jeśli chodzi o prawo ofiar, nikt nie może ślubować niczego na ołtarz pod przymusem.

(11) Aniczy (kapłani wezmą wszystko od Izraelitów … ) Ani człowiek nie poświęci jedzenia …(Tutaj tłumaczenie jest nieco zepsute, EPM) tak powiedział: Łowią każdego człowieka swoim bratem za pomocą sieci. Ani nie będzie (głosował) … ze wszystkich … jego posiadania … świętych … zostanie ukarany ten … który złoży ślub … do sędziego …

(11) Każdy człowiek, który nakłada zakaz zgodnie z obrzędami pogan, ma być zabity.

(12) A co do tego, co powiedział: „Nie mścisz się ani nie masz pretensji do dzieci twego ludu ”, każdego człowieka z tych, którzy weszli przymierze, które wnosi oskarżenie przeciwko bliźniemu, którego nie zganił przed świadkami, a jednak sprowadza go swym okrutnym gniewem lub opowiada o nim swoim starszym, aby doprowadzić go do pogardy, mści się i ma pretensje.

(13) Ale nic nie napisano, z wyjątkiem tego, że mści się na swoich przeciwnikach i ma pretensje do swoich wrogów.

(14) Jeśli zachowywał wobec niego pokój z dnia na dzień, ale w swoim zaciekłym gniewu przemawiał przeciwko niemu w sprawie śmierci, zeznał przeciwko sobie, ponieważ nie wykonał przykazania Boga, który mu powiedział: Ty będziesz z pewnością napomnij swego bliźniego i nie ponieść grzechu przez niego. 

(15) Jeśli chodzi o przysięgę, dotykając tego, co powiedział, nie będziesz mścił się własną ręką ” , człowieka, który każe (innemu człowiekowi) przeklinać na otwartym polu – to znaczy:nie w obecności sędziów ani z powodu ich rozkazów mścił się własną ręką.

(16) A jeśli chodzi o wszystko, co utracone, jeśli nie wiadomo, kto go ukradł z majątku obozu, w którym przedmiot został skradziony, jego właściciel ogłasza (przysięgą) na przekleństwa i tych, którzy słyszą, jeśli wie i nie oświadczy, zostanie uznany za winnego.

(17) Jeśli chodzi o wszelkie restytucje dokonane przez tego, który zwraca to, co nie ma właściciela, ten, kto zwraca (to), przyzna się do kapłana,i (to, co zginęło) zostanie mu zwrócone, oprócz barana ofiarowania winy kapłanowi; i tak wszystko (co) zostało utracone (i) znalezione i nie ma właściciela, zostanie przekazane kapłanom, ponieważ ten, kto je znalazł, nie zna jego prawa.

(18) Jeżeli nie znaleziono jego właściciela, przejmują oni (jego). Jeśli mężczyzna w jakiejkolwiek sprawie wkracza wbrew Prawu i jego bliźniemu, ale nikt go nie widzi, jeśli będzie to kwestia śmierci, powiadomi o tym Cenzora w obecności oskarżonego przy wypełnianiu obowiązku napomnienia: a Cenzor spisuje go własnoręcznie:

(19) Jeśli uczyni to jeszcze raz przed drugim, powróci i powiadomi Cenzora. Jeśli zostanie złapany ponownie wcześniej inny, jego wyrok zostanie wykonany.

(20) A jeśli są dwoje i świadczą przeciwko niemu (każdy) na innej rzeczy mężczyzna zostanie wyłączony z czystości (czysta żywność), pod warunkiem, że są godni zaufania i tego dnia, w którym widzieli mężczyznę, informują Cenzora.

(21) I zgodnie ze statutem (przyjmą) dwaj wiarygodni świadkowie, a nie jeden, aby wykluczyć Czystość.

(22) I nie powstanie żaden świadek przed sędziami spowodowanie śmierci człowieka na ustach, których dni nie zostały spełnione, aby przeminęły nad tymi, którzy są policzeni (a którzy nie są) człowiekiem, który boi się Boga. Ślepy Nikt nie będzie uważany za świadka przeciwko swojemu bliźniemu który łamie słowo przykazania wysoką ręką, dopóki nie zostaną oczyszczeni przez pokutę.

(23) I taki jest porządek w odniesieniu do sędziów zgromadzenia. (Wyniosą) do dziesięciu wybranych mężczyzn od zgromadzenia według czasu (określonego); cztery z pokolenia Lewiego i Aarona, i sześć z nich Izrael nauczył się w Księdze HAGY i w rozporządzeniach Przymierza, od pięć i dwadzieścia lat, nawet do sześćdziesięciu lat. Ale nikt nie zostanie wyznaczony gdy ma sześćdziesiąt lat i więcej, by sądzić zbór.

(24) Albowiem przez przestępstwa ludzkie dni jego minęły, a gdy gniew Boży rozpalił mieszkańców ziemi, rozkazał odejść ich inteligencja od nich, zanim ukończyli swoje dni.

(25) Co do czyszczenia w wodzie. Nieczłowiek powinien umyć w wodzie (to znaczy) brudne lub niewystarczające dla człowieka ” kąpieli S.

(26) Nikt się nie oczyści na wodach statku. I każdy basen w skale, w którym nie ma wystarczająca (woda) do kąpieli, której dotknął nieczysty człowiek, jego wody będą nieczyste jak wody statku.

(27) Co do szabatu, aby przestrzegać go zgodnie z jego prawem, ślepy nikt nie uczynipracować w szóstym dniu od chwili, gdy słońce ” kula s jest w pełni jest jeszcze bez bramy, bo to On powiedział:  „ Obserwujcie Dzień szabatu, aby go święcić. „ A w dzień szabatu nikt nie wypowiesłowo głupoty i próżności. Nikt nie pożyczy niczego bliźniemu. Nikt nie będzie spierał się w sprawach dotyczących bogactwa i korzyści.

(28) Nikt nie wypowiada się na temat pracy i pracy, którą należy wykonać następnego dnia rano.

(29) Nikt nie może chodzić po polu, aby wykonywać swojej działalności. Na w szabat nikt nie wyjdzie poza jego miasto więcej niż tysiąc łokci.

(30) Nikt nie będzie jadł w dzień szabatu nic oprócz tego, co jest przygotowane lub ginie(w polu). Puste Nie wolno jeść ani pić, chyba że w obozie.

(31) (Gdyby był) po drodze i zszedł na dół, aby się umyć, może pić tam, gdzie stoi, Puste, ale się nie wciągnie każdy statek. Nikt nie wyśle ​​syna nieznajomego, aby wykonał swój interes w dzień szabatu.

(32) Nikt nie może nosić szat brudnych lub przyniesionych przez poganina, chyba że były myte w wodzie lub wcierane kadzidłem. Puste Żaden człowiek nie pości z własnej woli w szabat.

(33) Nikt nie będzie chodził za zwierzęciem, aby wypasać je poza swoim miastem niż dwa tysiące łokci. Nikt nie podniesie ręki, aby uderzyć ją pięścią. Puste Jeśli uparty, nie usunie go z domu.

(34) Nikt nie może nieść niczego z domu na zewnątrz lub z zewnątrz do domu.

(35) A jeśli będzie w przedsionku, nic z niego nie wyniesie lub wnieść coś w to.

(36) Nikt nie otworzy pokrywy statku wklejonego w szabat. Ślepy Nikt nie będzie go nosił przyprawy do wyjścia lub wejścia w szabat.

(37) Nikt nie podniesie w domu swoimskała lub ziemia. Nie pozwól ojcu karmiącemu zabrać ssące dziecko na wyjście lub wejście w szabat.

(38) Nikt nie może sprowokować swego sługi, służącej ani najemników w szabat. Nikt nie pomoże zwierzęciu w porodzie w dzień szabatu. A jeśli wpadnie do dołu albo rowy, nie podniesie go w szabat. Nikt nie może odpoczywać w pobliżu poganom w szabat.

(39) Nikt nie będzie cierpiał z powodu zanieczyszczenia [szabatu] z powodu bogactwa lub zysku w szabat.

(40) A jeśli ktokolwiek wpadnie w miejsce wody lub w miejsce, nie podniesie go drabiną, sznurkiem lub narzędziem.

(41) Nikt nie ofiaruje niczego na ołtarzu w szabat,zachowaj całopalenie szabatu, bo tak napisano: „ Z wyjątkiem twoich szabatów ” .

(42) Nikt nie wysyła do ołtarza ofiara całopalna, ofiara mięsna, kadzidło lub drewno przez rękę człowieka (to znaczy) nieczystego przez jakąkolwiek o nieczystościach pozwalających mu skalać ołtarz, bo jest napisane: Ofiara niegodziwych jest obrzydliwością, ale modlitwa prawych jest jak ofiara rozkoszy. 

(43) I żaden z tych, którzy wchodządo domu modlitwy wejdzie, gdy będzie nieczysty, nawet umyty. A kiedy zabrzmią trąby Zgromadzenia, będzie to (zrobione) przed czy po i nie zakończą one całej służby, (Sabat) jest święty.

(44) Żaden mężczyzna nie może spocząć z kobietą w mieście Sanktuarium, aby go skalaćmiasto Sanktuarium przez ich nieczystość. Każdy człowiek rządzony przez duchy Beliala i mówi bunt zostanie osądzony przez sąd nekromanty i czarodzieja.

(45) I ten, którego sprowadza na manowcew profanację szabatu i świąt nie będzie na śmierć; ale będzie to obowiązek synów ludzkichoglądać go; i jeśli zostanie uzdrowiony, będą go obserwować przez siedem lat, a potem przyjdzie do Zgromadzenia.

(46) Nikt nie wyciągnie ręki, aby przelać krew każdego z pogan ze względu na bogactwo lub zysk.

(47) I nie weźmie nic z ich bogactwa, bo inaczej oni bluźnierstwo, chyba że za radą Wspólnoty Izraela.

(48) Nikt nie będzie sprzedawał zwierzęcia lub ptak, który jest czysty dla pogan, aby ich nie poświęcili.

(49) Nie sprzedaje ich też ze swojej klepiska lub tłoczni wina za całą swoją własność. Nie będzie im też sprzedawał swego sługi ani służebnicy który wszedł z nim w przymierze Abrahama.

(50) Nikt nie może stać się obrzydliwy z każdą żywą istotą lub pełzającą istotą, jedząc je: lub skalania pszczół lub dowolnej żywej istoty stworzenie poruszające się w wodach.

(51) Ryby nie będą spożywane, chyba że zostaną podzielone żyje, a ich krew została przelana. Ale wszystkie szarańczy według ich rodzaju staną w ogniu lub w wodzie podczas gdy wciąż żyją, bo taki jest ich sposób tworzenia.

(52) I całe drewno i kamienie a pył zanieczyszczony przez nieczystość człowieka jest zanieczyszczony jak oni.

(53) Zgodnie znieczystość ich będzie nieczystym tym, który ich dotknie. I każdy instrument, gwóźdź lub kołek w ścianie który jest z umarłymi w domu, będzie nieczysty, jak nieczystość narzędzia pracy.

(54) Regulacja mieszkańców w miastach Izrael, zgodnie z tymi osądami, że można dokonać różnicy między nieczyste i czyste, i aby oznajmić (różnicę) między świętym a tym, co wspólne.

(55) I te statuty niech będą pouczać, aby cały naród mógł w nich chodzić zgodnie z Prawem.

(56) I zgodnie z tym prawem przejdzie nasienie Izraeli nie będą przeklęci.

(57) I taka jest regulacja mieszkańców (zgodnie z którym powinni) działać w okresie niegodziwości, dopóki nie powstanie Mesjasz (od) Aaron i Izrael, co najmniej dziesięciu ludzi, tysiące, setki i pięćdziesiątkii dziesiątki. A gdy pojawi się dziesięć, człowiek kapłan, którego nauczył się w Księdze HAGY, nie odejdzie.

(58) Według jego słowa wszyscy będą rządzeni. Puste A jeśli nie jest ekspertem w tych wszystkich sprawach, ale człowiek Lewitów jest ekspertem w tych będzie los, że wszyscy, którzy wejdą do obozu, wyjdą i wejdą zgodnie z jego słowem.

(59) A jeśli będzie sąd dotyczący prawa trądu, który jest w człowieku, wtedy kapłan przyjdzie i stanie w obozie,a Cenzor pouczy go o prawdziwym znaczeniu prawa. Pusty I (nawet) jeśli nie rozumie, zamknie go; dla nich (tj. kapłanów) jest wyrok.

(60) I to jest regulacja Cenzora obozu. On pouczy wielu w dziełach Boże i spraw, aby zrozumieli Jego cudowne, potężne czyny, i będą opowiadać przed nimi o sprawach świata od jego stworzenia.

(61) I zlituje się nad nimi jak ojciec nad swymi dziećmi i za (da) wszystkich, którzy ponieśli winę. Jako pasterz ze swoją trzodąrozwiąże wszystkie więzy ich węzłów … uciskanych i zmiażdżonych w swoim zborze.

(62) I każdy, kto dołączy do swego zgromadzenia, będzie go liczył według jego uczynków, rozumu, potęgi, siły i bogactwa.

(63) I nagradzą go na jego miejscu, zgodnie z jego pozycją w wielu obozach.

(64) Żaden człowiek z dzieci obozu będzie miał moc wprowadzić człowieka do zboru (bez) słowa Cenzora obozu.

(65) Żaden z tych, którzy zawarli przymierze z Bogiem, nie będzie też handlował z dziećmi otchłani  chyba że ręka w rękę. Puste Żaden człowiek nie może (kupować) sprzedawać (sprzedawać), chyba że z nim rozmawiaCenzor obozu. . .(Od tego momentu tłumaczenie jest uszkodzone. EPM) i zrobi (to w ca) mp, a nie … i tak temu, który wyrzuca … oni,a ten, kto nie jest związany z … I to jest osada obozów. Nie uda się wszystkim osiedlić na ziemi … 11 które nie pochodzą od dnia, w którym Efraim odszedł Juda.

(66) A co do wszystkich, którzy w nich chodząprzymierze Boże stoi im, aby wybawić ich od wszystkich sideł otchłani, bo nagle  (zepsute tłumaczenie) A zarządzeniem mieszkańców wszystkich obozów jest: Wszystkich ich będą policzeni imionami, najpierw Kapłani, Lewici po drugie, dzieci Izrael trzeci, a prozelita czwarty.

(67) I będą spisani według imion jeden po drugim, najpierw kapłani, lewici po drugie, dzieci Izrael trzeci, a prozelita czwarty. I tak usiądą i będą pytać w każdej sprawie.

(68) I kapłan, który liczy wielu (od) od trzydziestu lat aż do sześćdziesięciu lat, nauczyło się w Księdze(HAGY i) we wszystkich wyrokach Prawa kierujących nimi zgodnie z ich wyrokami. Blank I Cenzor, który jest wszystkie obozy będą miały od trzydziestu lat aż do pięćdziesięciu lat,mistrz w każdej ludzkiej radzie i w każdym języku. . .

(69) Według jego słowa przyjdą ci, którzy wchodzą do zgromadzenia każdy człowiek we właściwej kolejności. A jeśli chodzi o każdą sprawę, na której spoczywać będzie każdy, przemówi do Cenzora w odniesieniu do jakiegokolwiek pozwu lub przyczyny.

(70) I to jest rozporządzenie dla wielu w celu zaspokojenia wszystkich ich potrzeb. Płacedwóch dni w miesiącu jest regułą. I oddadzą go w ręce Cenzora i sędziów. Od tego dadzą … i (od) wzmocnią rękę ubogich i potrzebujących.

(71) I starszemu mężczyźnie, który. . . włóczęgi i jemu (który) został wzięty do niewoli obcego ludu. I dziewicy, któranie ma (nie ma Odkupiciela) (i Tego, którego) nikt nie dba o: każde dzieło … a nie … (Od tego momentu tłumaczenie jest uszkodzone. EPM)

(72) I to jest wyjaśnienie ugody I to jest wyjaśnienie wyroków, które … (Mesjasz z) Aaron i Izrael.I przebaczy nam nasze grzechy … pieniędzmi i będzie wiedział … kara sześć dni i kto będzie mówić …przeciw Mojżeszowi.


 

 

From the Dead Sea Scrolls Library

Also called the The Zadokite Document. Based on the translation by R.H. Charles in „The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament”

 

Chapter 1 (Dms 1)

(1) Now, therefore, hearken (unto me) all ye who know righteousness, and have understanding in the works of God.

(2) For He hath a controversy with all flesh, And will execute judgment upon all who despise Him.

(3) Or because of the trespass of those who forsook Him, He hid His face from Israel and from His Sanctuary, And gave them over to the sword.

(4) But when He remembered the covenant of the forefathers, He left a remnant to Israel, and gave them not over to destruction.

(5) [And in the period of the wrath three hundred and ninety years after He had given them in the hand of Nebuchadnezzar, the King of Babylon  [He visited them], and He made to spring forth from Israel and Aaron, A root of His planting to inherit

(6) His land, And to grow fat through the goodness of His earth. And they had understanding of their iniquity, And they knew that they were guilty men, And had like the blind been groping after the way twenty years.

(7) And God considered their works; for they sought Him with a perfect heart

(8) And He raised them up a Teacher of righteousness To lead them in the way of His heart.

(9) And He made known to later generations what He had done [to a later generation] to a congregation of treacherous men Those who turned aside out of the way.

(10) This was the time concerning which it was written: „As a stubborn heifer

(11) So hath Israel behaved himself stubbornly.” When there arose the scornful man, Who talked to Israel lying words,

(12) And made them go astray in the wilderness where there was no way, [to bring low the pride of the world].

(12) So that they should turn aside from the paths of righteousness, And remove the landmark which the forefathers had set in their inheritance,

(13) So as to make cleave unto them The curses of His covenant, To deliver them to the sword That avenged with the vengeance of the covenant.

(14) Because they sought after smooth things, And they chose deceits, And kept watch with a view to lawless deeds.

(15) And they chose the best of the neck, And justified the wicked, And condemned the righteous:

(16) And transgressed the covenant, And violated the statute, And attacked the soul of the righteous. And all that walked uprightly their soul abhorred,

(17) And they pursued them with the sword, And rejoiced in the strife of the people.

(18) And so the wrath of God was kindled against their congregation, So that He laid waste all their multitude, And their deeds were uncleanness before Him.

(19) And now hearken unto me all ye who have entered into the covenant, And I will disclose to you the ways of the wicked. God loved [knowledge] wisdom:

(20) And counsel He hath set before Him; Prudence and knowledge minister unto Him. Longsuffering is with Him And plenteousness of forgiveness.

(21) To pardon those who repent of transgression. And power and might and great fury with flames of fire [therein are all the angels of destruction] For them who turned aside out of the way, And abhorred the statute, So that there should nor any to escape of them.

(22) For God chose them not from the beginning of the world, And ere they were formed He knew be no remnant, their works. And He abhorred their generations from of old, And hid His face from their land till they were consumed. [And He knew the years of (their) office and the number and exact statement of their periods for all the things that belong to the ages and have been, moreover whatsoever shall come to pass in their periods for all the years of eternity.]

(23) Yet in all of them He raised Him up men called by name, In order to leave a remnant to the earth, And to fill the face of the earth with their seed. And through His Messiah He shall make them know His holy spirit.

(24) And he is true, and in the true interpretation of his name are their names: But them He hated He made to go astray.

(25) Now therefore, children, hearken unto me, And I will open your eyes to see, And to understand the works of God.

(26) And to choose what He approved, And to reject what He hated: To walk uprightly in all His ways, And not to go about in the thoughts of an evil imagination And (with) eyes (full) of fornication.

(27) For many were led astray by them, And mighty men of valor stumbled by them from of old [and until this day].

(28) Because they walked in the stubbornness of their heart the watchers of heaven fell. By them were they caught because they kept not the commandment of God.

(29) And their children whose height was like the loftiness of the cedars And whose bodies were like the mountains fell thereby.

(30) All flesh that was on dry land perished thereby. And they were as though they had not been.

(31) Because they did their own will, and kept not the commandment of their Maker, Until His wrath was kindled against them.

 

 

Chapter 2 (Dms 2)

(1) By them went astray the sons of Noah and their families: Because of them they were cut off.

(2) Abraham did not walk in them, And he was (recorded) friend because he kept the commandments of God, And chose not the will of his own spirit.

(3) And he delivered (the commandment) to Isaac and Jacob, And they observed them and were recorded as friends of God, And members of the covenant forever.

(4) The sons of Jacob went astray through them, And they were punished according to their error.

(5) And their children in Egypt walked in the stubbornness of their heart, So that they took counsel against the commandments of God. And every man did that which was right in his own eyes.

(6) [And they eat blood], and He cut off their males in the desert (when He said) to them in Kadesh:”Go up and possess (the land” but they hardened) their spirit: And they hearkened not unto the voice of their Maker [The commandments of their Teacher] but murmured in their tents.

(7) And so the wrath of God was kindled against their congregation. And their children [perished by it And their kings] were cut off by it, And their mighty men perished by it, And their land was made desolate by it.

(8) By it the first that entered into the covenant incurred guilt, And they were delivered unto the sword, Because they forsook the covenant of God:

(9) And they chose their own will, And went about after the stubbornness of their heart, Every man doing his own will.

(10) But with them that held fast by the commandments of God,  [who were left of them], God confirmed the covenant of Israel forever, Revealing unto them the hidden things Wherein all Israel had erred:

(11) His holy Sabbaths and His glorious festivals, His righteous testimonies and His true ways, And the desires of His will [the which if a man do, he shall live by them] He opened before them. And they digged a well of many waters:

(12) And he that despises them shall not live. But they wallowed in the transgression of man, And in the ways of the unclean woman, and they said that it belongs to us.

(13) But God wondrously pardoned their sins, and forgave their transgression, and He built them a sure house in Israel [the like of which never arose from of old nor until this day]. They who hold fast to him are for the life of eternity, And all the glory of man (Adam) is for them.

(14) As God confirmed it to them through Ezekiel the prophet, saying: The priests and the Levites and the sons of Zadok, that kept the charge of My Sanctuary when the children of Israel went astray from them, they shall bring near unto Me fat and blood.

(15) The priests are the penitents of Israel who went forth out of the land of Judah: and (the Levites are) they who joined them. And the sons of Zadok are the elect of Israel called by the name, that are holding office in the end of the days.

(16) Behold the statement of their names according to their generations, and the period of their office, and the number of their afflictions, and the years of their sojournings, and the statement of their works.

(17) The first saints whom God pardoned, Both justified the righteous, and condemned the wicked.

(18) And all they who come after them must do according to the interpretation of the Law, In which the forefathers were instructed until the consummation of the period of these years.

(19) In accordance with the covenant which God established with the forefathers in order to pardon their sins, so shall God make atonement for them.

(20) And on the consummation of the period [of the number] of these years they shall no more join themselves to the house of Judah. But shall every one stand up against his net. The wall shall have been built, the boundary been far removed.

(21) And during all these years Belial shall be let loose against Israel, as God spake through Isaiah the prophet, the son of Amos, saying: ‘Fear and the pit and the snare are upon thee, O inhabitant of the land.

(22) This means the three nets of Belial, concerning which Levi the son of Jacob spake, by which he caught Israel and directed their faces to three kinds of righteousness.

(23) The first is fornication, the second is the wealth (of wickedness), the third is the pollution of the Sanctuary.

(24) He that cometh up from this shall be caught by that, and he that escapeth from this shall be caught by that.

(25) The builders of the wall who walk after law — the law it is which talks, of which He said: „Assuredly they shall talk.” — are caught [by two] by fornication in taking two wives during their lifetime. But the fundamental principle of the creation is  ‘Male and Female created He them.’

(26) And they who went into the Ark, (Gen 7:9) ‘Two and two went into the Ark.’ And as to the prince it is written, ‘He shall not multiply wives unto himself.’

(27) But David read not in the Book of the Law that was sealed, which was in the Ark; for it was not opened in Israel from the day of the death of Eleazar and Joshua, and the Elders who served Ashtaroth.

(28) And it was hidden (and was not) discovered until Zadok arose: Now they glorified the deeds of David save only the blood of Uriah, and God abandoned them to him.

(29) And they also pollute the Sanctuary since they separate not according to the Law, and lie with her who sees the blood of her issue. And they take (to wife) each his brother’s daughter or his sister’s daughter.

(30) But Moses said ‘Thou shalt not approach thy mother’s sister: she is thy mother’s near kin’. So the law of intercourse for males is written, and the same law holds for females; and let not the daughter of the brother uncover the nakedness of the brother of her father: he is near of kin. They also polluted their holy spirit and with a tongue of blasphemies they opened the mouth against the statutes of the covenant of God, saying:

(31) They are not established. But abominations they speak regarding them. They are all ‘kindlers of fire and setters aflame of firebrands’:

(32) ‘The webs of spiders’ are their weavings and ‘the eggs of cockatrices’ are their eggs. He who comes near them shall not be innocent: He that chooseth them shall be held guilty [unless he was forced].

(33) Aforetime God visited their works, and His wrath was kindled because of their devices. For ‘it is a people of no understanding’

(34) ‘They are a nation void of counsel,’ (Because there is no understanding in them). For aforetime arose Moses and Aaron through the prince of the Lights. But Belial raised Jochanneh with his evil device and his brother when the former delivered Israel.

(35) And during the period of the destruction of the land there arose those who removed the landmark and led Israel astray.

 

 

Chapter 3 (Dms 3)

(1) And the land became desolate because they spake rebellion against the commandments of God through Moses [and also through His holy anointed one], and they prophesied a lie to turn away Israel from God.

(2) But God remembered the covenant with the forefathers. Blank And He raised up from Aaron men of understanding And from Israel wise men. And He made them to hearken, And they digged the well  A well the princes digged, The nobles of the people delved it By the order of the Lawgiver.

(3) The well is the Law, and they who digged it are the penitents of Israel who went forth out of the land of Judah and sojourned in the land of Damascus, all of whom God called princes, For they sought Him and His glory was not turned back in the mouth of one (of them).

(4) And the Lawgiver is he who studies the Law, in regard to whom Isaiah said, ‚He bringeth forth an instrument for his work.

(5) And the nobles of the people are those who came to dig the well by the precepts which the Lawgiver ordained that they should walk throughout the full period of the wickedness.

(6) And save them they shall get nothing until there arises the Teacher of Righteousness in the end of the days.

(7) And none who have entered into the covenant shall enter into the Sanctuary to kindle His altar but they shall shut the doors concerning whom God said, o that there was one among you to shut the doors, So that ye might kindle the fire upon My altar, not vainly.’

(8) Unless they observe to do according to the true meaning of the Law until the period of the wickedness, and to sever themselves from the children of the pit, and to hold aloof from the polluted wealth of wickedness under a vow and a curse, and from the wealth of the Sanctuary.

(9) And in respect to robbing the pool of His people, So that widows may be their spoil.

(10) And they may murder the fatherless: And to make a difference between the clean and the unclean and to make men discern between, the holy and the profane: And to observe the Sabbath according to its true meaning and the feasts and the day of the Fast according to the utterances of them who entered into the New Covenant in the land of Damascus:

(11) To contribute their holy things according to the true interpretation. To love every one his brother as himself, and to strengthen the hand of the poor and the needy and the stranger,

(12) and to seek every one the peace of his brother To hold aloof from harlots according to the law: and that no man should commit a trespass against his next of kin: To rebuke every one his brother according to the commandment, and not to bear a grudge from day to day, and to separate from all the pollutions according to their judgments.

(13) And no man shall make abominable (with these) his holy spirit, according as God separated (these) from them. As for all those who walk in these things in the perfection of holiness according to all the ordinances, the covenant of God Standeth fast unto them to preserve them to a thousand generations.

(14) And if they settle in camps according to the order of the land and take wives (according to the custom of the Law) and beget children, they shall walk according to the Law. and according to the judgments of the ordinances according to the order of the Law as He spakebetween a man and his wife, and between a father and his son.

(15) But as for all them that reject, when God will bring a visitation upon the land, they shall be requited with the recompense of the wicked; when there shall come to pass the word which is written in the words of Isaiah the son of Amos the prophet, who said: 

(16) He will bring upon thee and upon thy people and upon thy fathers house days that have (not) come from the day that Ephraim departed from Judah.

(17) When the two houses of Israel separated,  [Ephraim departed from Judah, and] all who proved faithless were delivered to the sword, and those who held fast escaped into the land of the North.

(18) As He said,  And I will cause to go into captivity Siccuth your King and Chiun your images, (the star of your god which ye made for yourselves) beyond Damascus. The books of the Law are the tabernacle of the King, as He said, And I will raise up the tabernacle of David that is fallen.

(19) The King is the congregation and Chiun the images are the books of the Prophets, whose words Israel has despised.

(20) And the Star is he who studied the Law, who came to Damascus, as it is written, There shall come forth a star out of Jacob, and a sceptre shall rise out of Israel. The scepter is the prince of all the congregation.

(21) And when he shall destroy all the sons of (battle) din’….These shall escape during the period of the (first) visitation, but those who proved faithless shall be delivered to the sword.

(22) And this also shall be the judgment of all them who have entered into His covenant, who will not hold fast to these (statues): they shall be visited for destruction through the hand of Belial.

(23) This is the day on which God shall visit (as He hath spoken). The princes of Judah were (like them that removed the landmark): Upon them will I pour out (My) wrath (like water).

(24) For they are too sick to be healed And they have been at the head of all the rebels. Because they have not turned from the way of traitors, But have wallowed in the ways of harlots, And in the wealth of wickedness and (in) revenge.

(25) And every man beareth a grudge against his Brother, And every man hateth his neighbor. And the committed trespass every man against his next of kin.

(26) And drew near to unchastity: And exalted themselves with a view to wealth and unjust gain And every man did that which was right in his own eyes and they chose every man the stubbornness of his heart, And they separated not from the people.

(27) And they cast off restraint with a high hand to walk in the way of the wicked, concerning whom God said: Their wine is the poison of dragons and the cruel venom of asps.

(28) The dragons are the kings of the Gentiles and their wine is their ways, and the venom of asps is the head of the kings of Jovan, who came to execute vengeance upon them.

(29) But despite all these things they who builded the wall and daubed it with untempered mortar percieved not for one who was perturbed of spirit and talked lies talked to them that the wrath of God was kindled against all His congregation:

(30) Nor that Moses said, Not for they righteousness or for the uprightness of thine heart dost thou go in to inherit these nations, but because He loved thy fathers and because He would keep the oath.

(31) And such is the case of the penitents of Israel (who) turned aside from the way of the people.

(32) Owing to the love of God for the forefathers who stirred up (the people to follow after Him, He loved them that came after them; for theirs is the covenant of the fathers. But since He hated the builders of the wall His wrath was kindled.. . .

(33) And such (will be) the case of all who reject the commandments of God, and forsake them and turn away in the stubbornness of their heart.

(34) This is the word which Jeremias spake to Baruch the son of Neriah, and Elisha to his servant Gehazi.

(35) All the men who entered into the New Covenant in the land of Damascus. (Shall not swear either by Aleph Lamed or by Aleph Daleth, but by the oath (written) in the curses of the covenant. But the Law of Moses he shall not mention, for

(36) And if he swears and transgresses he profanes the Name. And if by the curses of the covenantthe Judges.

(37) And if he transgress he shall be held guilty but if he confess and make restitution he shall not bear (the penalty) of death.

(38) And whosoever in all Israel shall enter into the covenant by a statute forever, together with their children who are (not of an age) to pass over into the number of those who are enrolled by the oath of the covenant hall confirm it on their behalf.

(39) And this is also the law throughout the entire period of the wickedness for every one who returns from his corrupt way.

(40) On the day when he speaks with the Censor of the many they shall enroll him by the oath of the covenant that Moses established with Israel  the covenant to return to the Law of Moseswith all (his) heart(and with all his) soul.

(41) As regards that which there is found to be done by them And no man shall make known to him the laws until he stand before the Censor (who) shall search out concerning him when he examines him.

(42) And when he imposes it upon himself to return to the Law of Moses with all his heart and all his soul
(From this point the text or translation appears corrupt. EPM) 
of him if And every thing that was revealed of the Law with regard to a suit in him the Censor him and shall command himuntilkilled himand the madman and all (loss of five lines) covenant with you and with the whole of Israel.

 

Chapter 4

(1) Therefore the man shall impose it upon himself to return to the Law of Moses; for in it everything is accurately treated.

(2) And as for the exact statement of their periods to put Israel in remembrance in regard to all these, behold, it is treated accurately in the Book of the Divisions of the Seasonsaccording to their Jubilees and their Weeks.

(3) And on the day on which the man imposes it upon himself to return to the law of Moses the angel of Mastema will depart from him if he make good his word.

(4) Therefore Abraham was circumcised on the day of his knowing it.

(5) As to what he said, That which is gone forth from thy lips thou shalt keep to make it good.’

(6) No binding oath, which a man imposes upon himself with a view to perform a commandment of the law, shall he cancel even at the risk of death.

(7) Nothing which a man (imposes) upon himself with a view to (frustrate the la)w shall he make good even at the risk of death.

(8) As for the oath of the woman, whose oath Moses said should be disallowed, no man shall disallow an oath which no man knew.

(9) It is to be confirmed. And whether it be to disallow or to transgress the covenant, he shall disallow it and not confirm it. And so is also the law for her father.

(10) As to the law of the offerings no man shall vow anything for the altar under compulsion.

(11) Norshall the (priests take anything from the Israelites… (Nor) shall a man dedicate the food (Here the translation is somewhat corrupt, EPM) this is what he said, They hunt every man his brother with a net. Nor shall de(vote)of allhis possessionholyshall be punished hewho takes a vow to the judge

(11) Every man who puts under the ban a man [amongst men] according to the ordinances of the Gentiles is to be put to death.

(12) And as for that which He hath said: ‚Thou shalt not take vengeance nor bear a grudge against the children of thy people, every man of those who have entered into the covenant, who brings a charge against his neighbor whom he had not rebuked before witnesses, and yet brings it in his fierce wrath or recounts (it) to his elders in order to bring him into contempt, is taking vengeance and bearing a grudge.

(13) But naught is written save that, He taketh vengeance on His adversaries, and He beareth a grudge against His enemies.

(14) If he held his peace with regard to him from day to day, but in his fierce wrath spake against him in a matter of death, he hath testified against himself because he did not give effect to the commandment of God, Who said to him, Thou shalt surely rebuke thy neighbor and not bear sin because of him.

(15) As regards the oath, touching that which He said Thou shalt not avenge thee with thine own hand, the man who makes (another man) swear in the open field-that is, not in the presence of the judges, or owing to their commands, hath avenged himself with his own hand.

(16) And as for anything that is lost, should it not be known who has stolen it from the property of the camp in which the thing has been stolen, its owner shall proclaim (it) by the oath of cursing and whoso hears, if he knows and declares it not, shall be held guilty.

(17) As for any restitution made by him who returns that which has [not] an owner, he who returns (it) shall confess to the priest, and (that which was lost) shall be given back to him, besides the ram of the guilt offering to the priest; and so everything (that was) lost (and) found and has no owner shall be given to the priests for he who found it knows not its law.

(18) If its owner is not found they shall take charge (of it). If a man in any matter trespasses against the Law and his neighbor and none but he sees it, if it be a matter of death, he shall make it known to the Censor in the presence of the accused in discharging the duty of reproof: and the Censor shall write it down with his own hand:

(19) If he do it again before another, he shall return and make it known to the Censor. If he shall be caught again before another, his judgment shall be executed.

(20) And if they are two and they witness against him (each) on a different thing the man shall be only excluded from the Purity (pure food), provided that they are trustworthy, and that on the day on which they have seen the man they make it known to the Censor.

(21) And according to the statute (they shall) accept twotrustworthy witnesses, and not one to exclude the Purity.

(22) And there shall arise no witness before the judges to cause a man to be put to death at his mouth, whose days have not been fulfilled so as to pass over unto those that are numbered (and who is not) a man who fears God. Blank None shall be believed as a witness against his neighbor who transgresses a word of the commandment with a high hand until they are cleansed through repentance.

(23) And this is the order in reference to the judges of the congregation. (They shall amount) to ten men selected from the congregation according to the time (defined); four of the tribe of Levi and Aaron, and six of Israel learned in the Book of the HAGY and in the Ordinances of the Covenant, from five and twenty years old even unto sixty years old. But none shall be appointed when he is sixty years old and upward to judge the congregation.

(24) For through the trespasses of man his days were minished, and when the wrath of God was kindled against the inhabitants of the earth, He commanded to depart their intelligence from them before they completed their days.

(25) As to being cleansed in water. No man shall wash in water (that is) filthy or insufficient for a mans bath.

(26) None shall cleanse himself in the waters of a vessel. And every pool in a rock in which there is not sufficient (water) for a bath, which an unclean person has touched, its waters shall be unclean like the waters of the vessel.

(27) As to the Sabbath, to observe it according to its law, Blank no man shall do work on the sixth day from the time when the suns orb is in its fullness is still without the gate, for it is He who has said,  Observe the Sabbath day to keep it holy. And on the Sabbath day no man shall utter a word of folly and vanity. No man shall lend aught, to his neighbor. None shall dispute on matters of wealth and gain.

(28) None shall speak on matters of work and labor to be done on the following morning.

(29) No man shall walk in the field to do the work of his business. On the Sabbath none shall walk outside his city more than a thousand cubits.

(30) No man shall eat on the Sabbath day aught save that which is prepared or perishing (in the field). Blank Nor shall one eat or drink unless in the camp.

(31) (If he was) on the way and went down to wash he may drink where he stands, Blank but he shall not draw into any vessel. No man shall send the son of a stranger to do his business on the Sabbath day.

(32) No man shall put on garments that are filthy or were brought by a Gentile unless they were washed in water or rubbed with frankincense. Blank No man shall fast of his own willon the Sabbath.

(33) No man shall walk after the animal to pasture it outside his city more than two thousand cubits. None shall lift his hand to smite it with (his) fist. Blank If it be stubborn he shall not remove it out of his house.

(34) No man shall carry anything from the house to the outside or from the outside into the house.

(35) And if he be in the vestibule he shall not carry anything out of it or bring in anything into it.

(36) None shall open the cover of a vessel that is pasted on the Sabbath. Blank No man shall carry on him spices to go out or come in on the Sabbath.

(37) None shall lift up in his dwelling house rock or earth. Let not the nursing father take the sucking child to go out or to come in on the Sabbath.

(38) No man shall provoke his manservant or his maid-servant or his hireling on the Sabbath. No man shall help an animal in its delivery on the Sabbath day. And if it falls into a pit or ditch, he shall not raise it on the Sabbath. No man shall rest in a place near to the Gentiles on the Sabbath.

(39) No man shall suffer himself to be polluted [the Sabbath] for the sake of wealth or gain on the Sabbath.

(40) And if any person falls into a place of water or into a place of he shall not bring him up by a ladder or a cord or instrument.

(41) No man shall offer anything on the altar on the Sabbath, save the burnt-offering of the Sabbath, for so it is written Excepting your Sabbaths.

(42) No man shall send to the altar burnt-offering or meat-offering or frankincense or wood through the hand of a man (that is) unclean through any of the uncleannesses allowing him to defile the altar, for it is written: The sacrifice of the wicked is an abomination, but the prayer of the righteous is like an offering of delight.

(43) And none of those who enter into the house of worship shall enter when he is unclean even though washed. And when the trumpets of the Congregation sound, it shall he (done) before or after, and they shall not put an end to the whole service, (the Sabbath) is holy.

(44) No man shall lie with a woman in the city of the Sanctuary to defile the city of the Sanctuary by their impurity. Any man who is ruled by the spirits of Belial and speaks rebellion shall be judged by the judgement of the necromancer and wizard.

(45) And he whom he leads astray into profaning the Sabbath and the Feasts shall not be put to death; but it shall be the duty of the sons of man to watch him; and should he be healed of it, they shall watch him seven years and then he shall come into the Congregation.

(46) None shall stretch out his hand to shed the blood of any man from among the Gentiles for the sake of wealth or gain.

(47) Nor shall he take aught of their wealth lest they blaspheme, unless by the counsel of the Community of Israel.

(48) No man shall sell an animal or bird that is clean to the Gentiles, lest they sacrifice them.

(49) Nor shall he sell them aught from his threshing-floor or his winepress for all his property. Nor shall he sell them his manservant or maidservant who entered with him into the covenant of Abraham.

(50) No man shall make himself abominable with any living creature or creeping thing, by eating of them: or of the defilements of bees or of any living creature that moveth in the waters.

(51) Nor shall fish be eaten unless they were split alive and their blood was shed. But all the locusts after their kind shall come into fire or into water whilst they are still living, for this is the manner of their creation.

(52) And all wood and stones and dust which are polluted by the uncleanness of man are polluted like them.

(53) According to their uncleanness shall be unclean he who toucheth them. And every instrument, nail, or peg in the wall which is with the dead in the house shall be unclean, like the uncleanness of an instrument of work.

(54) The regulation of the dwellers in the cities of Israel, according to these judgments, that a difference may be made between the unclean and the clean, and to make known (the difference) between the holy and the common.

(55) And these statutes are to give instruction so that the whole nation may walk in them according to the Law always.

(56) And according to this law shall walk the seed of Israel, and they shall not be cursed.

(57) And this is the regulation of the dwellers (according to which they should) act during the period of the wickedness until there arises the Messiah (from) Aaron and Israel, up to ten men at least, to thousands and hundreds and fifties and tens. And when there arise ten, the man who is a priest learned in the Book of the HAGY shall not depart.

(58) According to his word shall they all be ruled. Blank And if he is not expert in all these, but a man of the Levites is expert in these, the lot shall be that all those that enter into the camp shall go out and come in according to his word.

(59) And if there be a judgment regarding the law of leprosy which is in a man, then the priest shall come and stand in the camp, and the Censor shall instruct him in the true meaning of the law. Blank And (even) if he is lacking in understanding He shall shut him up; for unto them (i.e. the priests) is the judgment.

(60) And this is the regulation of the Censor of the camp. He shall instruct the many in the works of God, and shall make them understand His wondrous mighty acts, and shall narrate before them the things of the world since its creation.

(61) And he shall have mercy upon them as a father upon his children, and shall for(give) all that have incurred guilt. As a shepherd with his flock he shall loose all the bonds of their knotsoppressed and crushed in his congregation.

(62) And every one who joins his congregation, he shall reckon him according to his works, his understanding, his might, his strength, and his wealth.

(63) And they shall record him in his place in accordance with his position in a lot of the (camp).

(64) No man of the children of the camp shall have power to bring a man into the congregation (without) the word of the Censor of the camp.

(65) Nor shall any man of them who have entered into the covenant of God do business (with) the children of the pit  unless hand to hand. Blank No man shall do (a thing as buy)ing and sell(ing) unless he has spoken to the Censor of the camp . . .(From this point the translation is corrupt. EPM) and he shall do (it in the ca)mp and not and so to him who casts forththey, and he who is not connected with And this is the settlement of the camps. All shall not succeed to settle in the land11 that have not come from the day that Ephraim departed from Judah.

(66) And as for all who walk in these the covenant of God standeth fast unto them to save them from all the snares of the pit, for suddenly (corrupt translation) And the regulation of the dwellers of all the camps is: They shall be numbered all by their names, the Priests first, the Levites second, the children of Israel third, and the proselyte fourth.

(67) And they shall be recorded by their names one after another, the Priests first, the Levites second, the children of Israel third, and the proselyte fourth. And so they shall be seated and so they shall ask with regard to every matter.

(68) And the Priest who numbers the many (shall be) from thirty years old even unto sixty years old, learned in the Book (of the HAGY and) in all the judgments of the Law to direct them according to their judgments. Blank And the Censor who is over all the camps shall be from thirty years old even unto fifty years old, a master in every counsel of men, and in every tongue . . .

(69) According to his word shall come in those who enter the congregation every man in his due order. And as regards any matter on which it shall be incumbent for any man to speak, he shall speak to the Censor in regard to any suit or cause.

(70) And this is the regulation for the many in order to provide for all their needs. The wages of two days every month is the rule. And they shall give it into the hands of the Censor and the judges. From it they shall giveand (from) it they shall strengthen the hand of the poor and the needy.

(71) And to the aged man who . . . to the vagrant and him (who) was taken captive of a strange people. And to the virgin who has (no redeemer) (and to Him whom) no man careth for: every work and not (From this point the translation is corrupt. EPM)

(72) And this is the explanation of the settlement And this is the explanation of the judgments which (The Messiah from) Aaron and Israel. And He will pardon our sinsin money and he shall knowpunishment six days and who shall speakagainst Moses.

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.