Apokalipsa Daniela (Dnl)

 

 


Apokalipsa Daniela

(określana też jako „2 Księga Daniela„)

 

 

Rozdział 1 (Dnl 1)

(1) Według słowa mówiącego Boga, który mówi: Gdy usłyszycie o wojnach i wojennych pogłoskach, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, trzęsienia ziemi, plagi i ruchy gwiazd.

(2) Wtedy krzak, który powstrzymuje synów Hagar uschnie.

(3) I wyjdzie trzech synów Hagar do wielkiego Babilonu, a imię pierwszego Ouaches, inne go Aksiafar. trzeciego zaś Morfosar.

(4) I zstąpi Izmael w szybkim biegu ku tej części ziemi.

(5) I rozbije on swój obóz w Chalcedonie naprzeciw Bi­zancjum.

(6) Inny zaś przybędzie do Antiochii. Cylicji. Anatolii Iberyjskiej, kraju Trakysan i Smyrny, aż do (Miasta) siedmiu wzgórz.

(7) I rozleje on krew Rzymian.

(8) Inny zaś dojdzie do regionu Persji i do kraju Galilei, granicy Armenii oraz miasta Trapezunt.

(9) I dojdzie on do regionu ziemi Meropejczyków.

(10) Dokona on masakry dzieci pici męskiej w wieku od dwóch do trzech lat oraz młodszych.

(11) Zabije je mieczem.

(12) Trzeci zaś zejdzie do regionów północnych, do MesiaspolisSynopolisZalichos, okolic Chrysiapetry, dobrze oświetlonej doliny i Bitynii, okolic DafnuzjiChiysiopolisDamulion, i aż do (Miasta) siedmiu wzgórz.

 

Rozdział 2 (Dnl 2)

(1) Wszyscy oni będą mordować nieprzeliczone mnóstwo Rzymian w wieku od dwóch do trzech lat oraz młodszych.

(2) I będą się groma­dzić razem w pobliżu morza.

(3) W ich statkach zaś będą miriady miriad.

(4) I będzie tam inne nieprzeliczone i liczne mnóstwo.

(5) W miejscu tym wielu wyprze się naszego Pana Isusa Chrystusa oraz świętych darów i pójdą za odstępcami.

(6) Każda ofiara ustanie w kościołach.

(7) Cześć oddawana Bogu zostanie wyszydzona.

(8) Kapłani będą jak świeccy.

(9) I krzyknie Izmael głosem wielkim, szydząc i mówiąc:

(10).Gdzie jest Bóg Rzymian? Nie ma nikogo, kto mógłby im pomóc, gdyż pokonaliśmy ich całkowicie’.

(11) Zaprawdę trzej synowie Hagar będą ryczeć przeciw­ko Rzymianom.

(12) Nadejdą oni przeciw (Miastu) siedmiu wzgórz, ku Bizancjum.

(13) I naradzając się, będą mówili między sobą:

(14) Chodź­my i uczyńmy most na morzu z lodzi, aby przeprowadzić konie do Bizan­cjum. (Miasta) siedmiu wzgórz.

(15) Władcy zaś Rzymian oraz dostojnicy (Miasta) siedmiu wzgórz uciekną w doliny górskie.

(16) I będzie strach i nieszczęście.

(17) Będzie też wielka potrzeba gór.

(18) Ludzie z (Mia­sta) siedmiu wzgórz zostaną uderzeni mieczem.

(19) Biada, biada wtedy!

(20) Jak zostanie zwyciężona prawdziwa wiara chrześcijan, niezwyciężona potęga czci i dający życie krzyż?

 

Rozdział 3 (Dnl 3)

(1) Lecz posłuchajcie, bracia, ponieważ z powodu ich bezprawia Bóg zwleka.

(2) Pierwszy ustawi swoje siedlisko naprzeciw’ Bizancjum.

(3) I uderzy, oni zaś zostaną ugodzeni.

(4) Wtedy władcy Rzymian bluźnią mówiąc:

(5) Biada, biada, ani w niebie nie mamy króla, ani na zie­mi”

(6) I z tym słowem Pan okaże swoje miłosierdzie wobec Rzymian, wobec ich pomsty i odda sprawiedliwość swoim wrogom.

(7) I stanie się wielki dźwięk z nieba i straszliwe trzęsienie ziemi i glos od anioła z nie­ba.

(8) A Pan nachyli swą głowę, i skieruje swój gniew przeciwko synom Hagar i na stopy Izmaela.

(9) Pan usunie tchórzostwo Rzymian i umieści w sercach Izmaela, odwagę zaś Izmaelitów umieści w sercach Rzymian.

(10) I w zbudzi Pan króla Rzymian, o którym ludzie mówią, że jest martwy i bezużyteczny, o którym ludzie myśleli, że umarł wiele lat temu35.

(11) Pan strzeże tego człowieka w dalekim kraju Persji .

(12) To jest jego imię: to. które rozpoczyna się od litery ..K”.

(13) Człowiek ten nadejdzie ku (Miastu) siedmiu wzgórz w porze wieczoru.

(14) I przygotuje się przeciw­ko swoim wrogom.

(15) A w sobotę rano. gdy słońce wzejdzie, rozpocznie on wielką wojnę z narodem i synami Hagar. zarówno on sam jak i dwaj mali chłopcy.

(16) Władcy zaś Rzymian zgromadzą się razem w Bizancjum.

(17) Wtedy nawet kapłani Rzymian, biskupi i mnisi, którzy tam są. będą nosić wojenną broń.

 

Rozdział 4 (Dnl 4)

(1) A gdy zgromadzi ich razem z dwoma małymi chłopcami, wtedy król również dołączy do potężnej wojny z narodem synów’ Hagar.

(2) I zniszcz) ich jak trawę trzciny spalonej przez ogień.

(3) A od ich krwi utonie trzylet­ni byk.

(4) Sam król będzie ścigał tysiąc, zaś dwaj mali chłopcy miriady.

(5) Izmael i synowie Hagar zostaną wymordowani aż do końca.

(6) I będzie wojna i wielki rozlew krwi jakiego jeszcze nic było od założenia świata39.

(7) Krew zaś rozleje się w morzu na odległość dwunastu stadiów.

(8) A na ulicach (Miasta) siedmiu wzgórz konie zostaną zatopione, tonąc w krwi.

(9) Spośród tego narodu i spośród Izmaela pozostaną jedynie trzy ich namioty.

(10) Synowie zaś Izmaela będą służyć Rzymianom do końca i będą służyć przełożonemu poganiaczy osłów (Miasta) siedmiu wzgórz przez czterdzieści lat.

(11) Sytuacja Izmaela z powodu miecza i z powodu niewoli jest bardziej gorzka i bardziej bolesna aniżeli poprzednio ta. która była udziałem Rzymian.

(12) I ród Rzymian będzie pragnął zobaczyć ślad Izmaela, ale nie mógł go znaleźć.

(13) Wtedy zostanie wypełnione słowo prorockie, które mówi:

(14) Jakże jeden będzie ścigał tysiąc, a dwóch usunie miriady. jeśli Pan. Bóg. nic odrzuci ich. jeśli Pan ich nie wyda?”

 

Rozdział 5 (Dnl 5)

(1) Król Rzymian rzuci pod swoje stopy każdego wroga i przeciwnika.

(2) Berło zaś króla będzie długotrwale, podobnie jak dwóch małych chłop­ców.

(3) Jego sława rozciągnie się od wschodu do zachodu.

(4) I będzie jedno imperium.

(5) Nie będzie nikogo, kto mógłby go powstrzymać, ponieważ ten człowiek przy szedł od Boga i on spraw i. że ustaną wszystkie wojny .

(6) 1 nastanie wielki pokój.

(7) Każde miasto i każda forteca zostaną odbudowane.

(8) I będzie wiele ołtarzy mile widzianych dla Boga w ca­łym zamieszkały m świecie.

(9) A wszystkie wyspy i góry będą zamiesz­kałe.

(10) Chleb, wino, oliwa, złoto i srebro zwiększą się na całej ziemi.

(11) A król sprawi, że wszelka wrogość ustanie na ziemi.

(12) I przerobią broń na kosy.

(13) A panowanie jego trwać będzie przez trzydzieści sześć lat.

(14) Władcy Rzymian zapragną wziąć udział w wojnie, lecz jej nic znajdą.

(15) A wszystkie kręgi ziemi będą się ich bały.

(16) Król ów odda chwalę Bogu. ponieważ w czasie jego królowania Bóg obdarzy ł go dobrami ziemi, których nie dal od założenia świata.

(17) I zaśnie król w pokoju.

(18) A jego dwóch małych chłopców zostanie wziętych w pokoju po trzy­dziestu trzech latach.

 

Rozdział 6 (Dnl 6)

(1) Po nim zaś powstanie z północy inny król.

(2) Dokonując wielu plugastw i niesprawiedliwości, będzie on czynił wiele bezprawia.

(3) Po­łączy matkę i syna, brata i siostrę.

(4) Wypędzi on mnichów ze świętych klasztorów i połączy klasztory razem, sprawi, że mniszki położą się z jego narodem.

(5) Dokona on wielkiej nieprawości.

(6) Biada, biada wtedy ro­dowi chrześcijan.

(7) Biada tym, które są brzemienne.

(8) Ustanie wy­chwalanie Boga.

(9) A Pan Bóg wezwie ogień z nieba i pochłonie ich.

(10) A po nim będzie królować w (Mieście) siedmiu wzgórz kobieta plu­gawa i obca.

(11) I osiedli się w południowej części (Miasta) siedmiu wzgórz.

 

Rozdział 7 (Dnl 7)

(1) Dlatego biada rodowi chrześcijan.

(2) Biada tobie, Babilonie o sied­miu wzgórzach, ponieważ Bizancjum Boga ucieknie od ciebie.

(3) Twoja świętość i twoje świątynie uciekną od ciebie.

(4) A twoja chwała upadnie.

(5) Biada tobie. Babilonie o siedmiu wzgórzach, nowe Bizancjum.

(6) Biada tobie, rodzie chrześcijan.

(7) Znowu będzie najazd narodów, znowu strach w śród Rzymian, znowu morderstwa i niepokoje w narodzie Rzymian.

(8) Ko­ścioły zostaną zniszczone.

(9) Wiara zaniknie.

(10) Kobiety poczną dzieci heretyków.

(11) Dlatego biada tobie, nikczemny Babilonie, matko miast, ponieważ Bóg zapłonie swoim gniewem, który wyśle ogień.

(12) I twoje wy­sokie mury upadną.

(13) I pozostanie w tobie tylko jedna kolumna Konstan­tyna Wielkiego, tak aby ci. którzy żeglują po morzu mogli tam lamentować.

(14) Co więcej, królestwo zostanie mu zabrane i dane Rzymowi.

 

Rozdział 8 (Dnl 8)

(1) I inne wielkie berło powstanie z Judei.

(2) A jego imię to Dan.

(3) Wtedy Judejczycy, nieprzejednany ród hebrajski, którzy są rozproszeni po miastach i krajach, zostaną zgromadzeni razem.

(4) I będą oni tam razem zgromadzeni.

(5) Wejdą oni do Jerozolimy, do ich króla.

(6) I będą oni gnę­bić ród chrześcijan na całej ziemi.

(7) Biada, biada dobrym ludziom.

 

Rozdział 9 (Dnl 9)

(1) I mówił im: Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego, nadchodzącego w mocy.

Gdy będzie królował. Antychryst wyjdzie z dolnych części i otchła­ni Hadesu.

(2) I wejdzie w małą rybę garidion.

(3) I wstąpi na szerokie morze.

(4) I zostanie złapany przez dwunastu rybaków.

(5) I rybacy do­prowadzą do szaleństw a jeden drugiego.

(6) Jeden zdobędzie przewagę nad nimi, którego imię to Judasz.

(7) I weźmie on tę rybę jako swoje dziedzic­two i przyjdzie na miejsce zwane Guzeth i tam sprzeda rybę za trzydzieści srebrników.

(8) I kupi tę rybę dziewczyna dziewica.

(9) Imię jej to Niepra­wość, ponieważ z niej narodzi się syn nieprawości.

(10) Jej przydomkiem jest Zatracenie.

(11) ponieważ przez dotknięcie głowy ryby stała się brze­mienną i poczęła samego Antychrysta.

(12) I narodzi się z niej po trzech miesiącach.

(13) I będzie ssał ją przez cztery miesiące.

(14) Wejdzie on do Jerozolimy i stanie się fałszywym nauczy cieleni.

(15) I ukaże się on cicho, łagodnie i otwarcie.

(16) Wysokość jego postury będzie wynosiła dziesięć łokci.

(17) Włosy jego głowy będą sięgać aż do jego stóp.

(18) Będzie on wielki i trójgrzebieniasty.

(19) Siad jego stopy będzie duży’.

(20) Jego oczy będą jak gwiazda. która w schodzi o poranku, a jego prawe oko bę­dzie jakby lwa.

(21) Jego dolne zęby będą z żelaza, a jego dolna szczęka z diamentu.

(22) Jego prawe ramię będzie z żelaza, a jego lewe z brązu.

(23) Jego prawa ręka będzie miała trzy łokcie długości.

(24) Będzie miał podłużną twarz, długi nos i będzie nieuporządkowany.

(25) Na swoim czole ma wypisane trzy litery: A. K. T.

(26) A oznacza: „wypieram się”. K: „i ja całkowicie odrzucam”. T: „splugawiony smok”.

(27) I będzie Antychryst nauczającym oraz uczącym się .

 

Rozdział 10 (Dnl 10)

(1) W tym czasie będzie obfitość zboża, wina i oliwy jak jeszcze nie było od założenia świata.

(2) W tych czasach kłos wyda pół mian zboża.

(3) Ga­łązka w innego krzewu wyda sto kiści winogron.

(4) Kiść winogron przyniesie dziesięć tysięcy winogron i wy da sto miar.

(5) Ziarno drzewa oliwnego dojrzeje.

(6) Będzie wielka płodność owoców każdego rodzaju.

(7) Ziemia będzie płodna w owoce i będzie wy dawać swe owoce stokrotnie.

 

Rozdział 11 (Dnl 11)

(1) Naród żydowski i mieszkańcy Jerozolimy uczynią naradę, mówiąc:

(2) „Chodźmy, uczyńmy tego wspaniałego człowieka królem!”

(3) I uczynili go królem i koronowali go po trzech dniach.

(4) I będzie królował trzy lata.

(5) W pierwszym roku wszelka trawa na ziemi zniknie.

(6) A na całym święcie nie będzie można znaleźć pól miary zboża, ani pól dzbana wina, ani innego owocu.

(7) Wtedy nastanie potężna plaga.

(8) Ci. którzy są na lądzie uciekną na wyspy, a ci, którzy są na wyspach uciekną na ląd.

(9) Przez jakiś czas rodzaj choroby dotknie całą ziemię i wielka plaga, która nigdy nic wystąpiła do tego czasu.

(10) Ludzie będą uśmiercani.

(11) Je­śli sprawiedliwy zostaje z trudnością zbawiony, to w jaki sposób grzesznik będzie widziany?

 

Rozdział 12 (Dnl 12)

(1) Wtedy duchy nieczyste i demony wyjdą jak piasek morski, ci. w ot­chłani i ci, w skalach i rozpadlinach.

(2) I przylgną oni do Antychrysta, staną się kuszącymi dla chrześcijan i będą zabijać dzieci kobiet.

(3) Sami zaś będą je ssać.

(4) Wtedy ludzie będą wzywali śmierć, będą kopali groby i mówili:

(5) Błogosławieni jesteście i błogosławieni po trzy kroć, wy, którzy już umarliście, ponieważ nic doży liście tych dni”79.

(6) Również ci. którzy zeszli do morza będą mówić: Niech wściekłość twych fal po­chłonie nas. o święte morze!”

(7) Wtedy wszelkie ciało Rzymian będzie lamentować.

(8) I podczas gdy czasowo będzie trwać radość i wywyższenie Żydów, jednocześnie trwać będzie gnębienie i prześladowanie Rzymian jak tylko to możliwe ze strony złych demonów’.

(9) A ziemia stanie się jak brąz.

(10) Wszelka zieleń uschnie.

(11) Każde drzewo i każdy kwiat na ziemi zniknie.

(12) Jeziora, rzeki i źródła wyschną.

(13) Wilgoć wód cał­kowicie wyschnie.

 

Rozdział 13 (Dnl 13)

(1) Wtedy Antychryst uniesie w swych rękach kamień, wołając:

(2) „Uwierzcie we mnie. a ja uczynię te kamienie chlebem”.

(3) Wtedy Ży­dzi oddadzą mu pokłon, mówiąc:

(4) „Ty jesteś Chrystusem, do którego mo­dlimy się, i z powodu ciebie ród chrześcijan bardzo nas uciskał”

(5) Wtedy Antychryst będzie się chełpił, mówiąc do Żydów:

(6) „Nie bądźcie tak uciskani.

(7) Jeszcze krótka (chwila), a ród chrześcijan zobaczy i zrozumie kim jestem”.

(8) I podnosi Antychryst glos w kierunku twardej skaty 85, mówiąc:

(9) „Stań się chlebem wobec Żydów!”

(10) Ale nie słuchając go, skala staje się smokiem.

(11) I mówi smok do Antychrysta:

(12) „O ty, który jesteś pełen wszelkiej niegodziwości i niesprawiedliwości, dlaczego czynisz te rzeczy, których nie jesteś w stanie uczynić?”

(13) I zawstydza go smok wobec Żydów.

 

Rozdział 14 (Dnl 14)

(1) Wtedy trzech mężczyzn wyjdzie i potępi go jako kłamcę i zwodzicicla.

(2) I trzech owych mężczyzn, dwóch z nieba, jeden zaś z ziemi, będzie podążać przed Antychrystem, mówiąc:

(3) „Biada tobie, czyniący niesprawiedliwość i dziedzicu wiecznego ognia! ”

(4) I będą wędrowali po całej ziemi, wołając i mówiąc do uciskanych chrześcijan:

(5) „Słuchajcie, synowie ludzcy, nie oddawajcie mu pokłonu, ponieważ nie jest on Chry­stusem. ani bojącym się Boga człowiekiem, ale jest on Antychrystem”.

(6) A wielu chrześcijan pobiegnie do stóp świętych, mówiąc:

(7) Co po­winniśmy czynić, o święci?

(8) Gdzie powinniśmy się. my, chrześcijanie ukryć?’’

(9) I wielu chrześcijan ukryje się w górach, grotach i w zagłę­bieniach ziemi, i zostaną oni zbawieni, tak aby zdradziecki Samael nic mógł ich pochwycić.

(10) A gdy Antychryst znajdzie owych trzech męż­czyzn. zabije ich mieczem.

(11) Wtedy to. co zostało powiedziane przez proroka Dawida wypełni się:

(12) Wtedy ofiarowali byki na twoim ołta­rzu” .

(13) W czasie królowania Antychrysta i w czasie prześladowania ze strony demonów, gdy Żydzi obmyślali zasadzki przeciwko chrześcijanom, wielki dzień Pana się zbliży’.

(14) I nastąpi sąd oraz odpłata.

(15) Oszustwo diabla upadnie.

(16) l światło świata. Chrystus, nasz Pan i król chwały, rozkwitnie, któremu należy się w szelka chwała, cześć i panowanie na wieki. Niech tak się stanie.

 


 

KOPTYJSKA APOKALIPSA DANIELA

(określana też jako „Czternasta Wizja Daniela„)

 

 

Rozdział 15 (Dnl 15)

(1) W trzecim roku Cyrusa Persa, który schwytał Babilon, Danielowi wydało się słowo o imieniu Baltazar. Słowo to jest prawdziwe. Ja, Daniel, pościłem przez dwadzieścia jeden dni aż do wieczora; Nie jadłem mięsa, nie piłem wina, nie namaściłem się oliwą.

(2) Stało się, jak byłem na brzegu Tygrys, że mi to objawiono; Popatrzyłem; i cztery wiatry nieba wiały w kierunku wielkiego morza.

(3) Widziałem cztery bardzo przerażające zwierzęta wyłaniające się z rzeki.

(4) Pierwsze zwierzę przypominało niedźwiedzia, mającego skrzydła jak orzeł. Gdy czekałem, zobaczyłem, że leci skrzydłami; ludzkie serce zostało mu dane i stało na nogach.

(5) Drugie zwierzę przypominało ludzkie ciało; zbyt okropny, stał z boku. Patrzyłem, aż trzy czwarte jego twarzy zostały złamane, a czwarta część pozostała twarda. Spojrzałem na nią, dopóki zęby nie zostały wyrwane z pyska.

(6) Trzecie zwierzę przypominało panterę; miał skrzydła, cztery głowy, pożerające szybkość i rozrzucające resztki.

(7) Czwarte zwierzę, które widziałem, przypominało lwa, zwierzę o wiele straszniejsze niż wszystkie zwierzęta, które były przed nim. Dano mu moc i wielką siłę; ręce miał z żelaza, gwoździe z brązu; pożerając, żując, miażdżąc stopami to, co pozostało. Widziałem dziesięć rogów, które wyszły z jego głowy: widziałem także inny mały róg, który wyszedł obok tych dziesięciu rogów. Dano jej wielką moc i niezwykłą formę. Widziałem cztery różne (rogi), które powstały po jego lewej stronie, a następnie cztery inne, które powstały po tych wszystkich; każdy z nich różnił się od innych i między nimi wszyscy zrobili dziewiętnaście (rogi).

(8) I usłyszałem głos, który powiedział do mnie: „Danielu, czy rozumiesz, co widziałeś?” Ale powiedziałem: „Jak mogę zrozumieć, skoro nikt mnie nie prowadzi?”

(9) Spojrzałem i zobaczyłem anioła Bożego stojącego po mojej prawej stronie. Jego skrzydła były niezwykle jasne. Bałam się i upadłam na ziemię. Anioł pochwycił mnie, kazał mi stanąć na nogi i powiedział do mnie: „Stańcie na nogach, abym mógł wam oznajmić, co się stanie w dniach ostatecznych.

(10) Cztery zwierzęta, które widziałeś, to cztery królestwa. Zwierzę, które widziałeś, podobnie jak niedźwiedź, jest królem Persja. Będzie posiadał ziemię przez pięćset pięćdziesiąt pięć (555) lat. Potem zginie wraz ze swym królestwem; nie zawsze będzie potężny.

(11) Drugim zwierzęciem, które widziałeś, podobnym do ludzkiego ciała, jest król Rzymian: zajmie ziemię jak żelazo; przedłuży się nad nim; będzie panował nad swoimi armiami aż do krainy Etiopczyków i będzie nad nim panował dziewięćset jedenaście lat. Ale nie będzie posiadał stolicy królestwa, dopóki nie upłynie wiele dni.

(12) Trzecie zwierzę, które widziałeś, które przypominało panterę, to król Greków. Będzie nad nim panował przez tysiąc lat i trzydzieści dni; ale jego panowanie nie będzie trwało.

(13) Czwarte zwierzę, które widziałeś, przypominające lwa, jest królem synów Ismaela. Będzie długo panował nad ziemią i będzie bardzo potężny przez wiele dni. Królestwo to będzie należeć do rasy Abrahama i niewolnika Sary, żony Abrahama. Wszystkie miasta Persów, Rzymian i Greków zostaną zniszczone; dziewiętnastu królów tej rasy wśród synów Ismaela będzie panować nad ziemią; będą królować aż do ich końca

(14) Dziesiąty z ich królów będzie jak prorok, liczba jego imion to 399. Będzie  praktykował  sprawiedliwość, da głodny głód, ubierze tym, którzy są nadzy. Uwolni tych, którzy są niewolnikami. Jego miłosierdzie rozprzestrzeni się na całą ziemię, a sprawiedliwość aż do nieba.

(15) Jedenasty z ich królów będzie  postępował  bezbożnie nad całym krajem; zrujnuje stare dzieła. Będzie prześladował tych, którzy są na ziemi, aby nikt nie znalazł, kto tam mieszka i nie pozostaje. Wszyscy ludzie będą jęczeć przez czterdzieści dwa miesiące. Jeśli Bóg niebieski traktuje go z pobłażaniem, jego panowanie potrwa czterdzieści miesięcy.

(16) Panowanie dwunastu ich królów zostanie w konsekwencji wzmocnione wyrokami jego ust. Będzie dokonywał złośliwych działań na ziemi, tak bardzo, że ludzie będą zaskoczeni tym, co zrobił. Podczas jego panowania będzie wiele wojen. Pod koniec czasów król całkowicie zakłóci królestwo Ismaelitów na sto czterdzieści siedem lat. W sto dziesiątym roku swego panowania będzie prowadził wojnę z Etiopczykami. Ismaelici będą nad nimi panować, dopóki nie zepsują miasta królestwa, którym jest Souban. Wyślą posłańców z prośbą o pokój; dadzą im pieniądze i złoto w ogromnej ilości, zostanie im oddany hołd w Etiopii.

(17) Trzynasty z nich w ogóle nie będzie mieszkał w tym królestwie i nie będą się go bali. Jego panowanie potrwa kilka dni.

(18) Czternasty z ich królów otrzyma złoto i pieniądze w wielkiej ilości i będzie sądził ziemię sprawiedliwie. Zaangażuje się w wojnę z Dolnym Egiptem Egipt jest w smutku i jęczy. Etiopczycy nie będą mu w ogóle poddani, nie będą mu składać hołdu.

(19) W owych dniach będzie wojna w krainie Rzymian. Etiopczycy będą prowadzić wojnę z najbardziej wysuniętymi na południe regionami Egipt; będą plądrować dzielnice i wszystkie miasta dolnego Egiptu, aż dotrą do miasta Kleopatra w której się wbudowała Górny Egipt, którym miastem jest Szmun . Po tych rzeczach król Syria dowie się o tym, boi się końca, bo zbliża się wojna. W końcu jego panowanie zostanie ustanowione i będzie cieszył się szczęśliwym życiem.

(20) Wtedy powstanie dziecko między Izraelitami; to jest piętnasty ich królów. W swoim sercu będzie twardy jak żelazo; rozszerzy swój miecz na Rzymian; jego prawa ręka będzie na Etiopczykach. Jego twarz będzie podwójna (= oszustwo), a jego język będzie podwójny (= przebiegły). Za dni jego panowania będzie wielki chaos w całym kraju, a jego słowo będzie gwałtowne jak ogień.

(21) Etiopczycy przyniosą mu dary złota, srebra, pereł i narzuci swą pracę każdemu. Uwięzie kilka narodów w celu ich poboru; przez całe jego panowanie nie będzie wystarczającej ilości chleba; nie będzie pokoju tak długo, jak będzie panował, a za jego czasów rzezi będą częste.

(22) Co do szesnastu ich królów, w jego królestwie nie będzie wojny, a on sam nie będzie z nikim walczył, i otrzyma długi czas (który spędzi) w pokoju, a jego panowanie będzie przechodzić w prawości.

(23) W odniesieniu do siedemnastego ich królów wybuchnie wojna między nim a jego narodem; to on ma na imię 666. On wyniesie ze swego narodu człowieka, który będzie za niego walczył; będzie go ścigał do tego stopnia Egipt z bogactwami jego królestwa. Zlekceważy swój naród i jego wielki lud i rozproszy bogactwa w miejscach publicznych i na drogach.

(24) Poruszając się w dolnym Egipcie ze swoimi bogactwami, wejdzie do Górny Egipt po stronie północnej, z zamiarem splądrowania Subanu, miasta Etiopczyków, wraz z resztą jego bogactw. Ale człowiek z własnego narodu zabije go w najbardziej wysuniętych na południe regionach dolnego Egiptu i zabierze mu to, co pozostało z jego bogactw.

(25) Osiemnasty z ich królów na początku swego panowania sprawi wielkie zło przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Będzie prowadził wojnę w krajach zachodnich i odniesie zwycięstwo aż do śmierci

(26) Wtedy powstanie między nimi dziecko, które jest jego synem. Ten jest dziewiętnastym z ich królów. Będzie dzieckiem podwójnej rasy, ponieważ jego ojciec jest Izraelitą, jego matka jest Rzymianką. Będzie wojna Egipt i Syria przez dwadzieścia jeden miesięcy. Ich miecze padną na siebie w tej wojnie. To jest król, którego imię czyni liczbę 666; będą nazywane tymi trzema imionami:   Mametios ,  Khalle  i  Sarapidos . Będąc dzieckiem, będzie królował, aby czynić wiele zła. Nakazuje zgromadzić się wszystkim Żydom, którzy są we wszystkich miejscach Jerozolima.

(27) Cała ziemia będzie zaniepokojona za jego panowania, aż do sprzedania jednego człowieka za jeden dinar. Nie ma przyzwoitości i zapomni o bojaźni Bożej. Nie będzie pamiętał prawa Ismaela, jego ojca, ani jego matki, która jest Rzymianką; będzie arogancki, stale pijany; sprawi, że wielu tych, którzy jedzą przy jego stole, umrze zatrutymi napojami, a w tych dniach będą wielkie dewastacje. Uwolni Syrię i terytorium Żydów i będzie dręczyć Wschód i Egipt. Ustanowi przewoźników listów w Egipcie.

(28) Dwa i trzy razy w ciągu tylko jednego roku Wschód będzie przeciwny sobie w tym panowaniu, które będzie  dziewiętnastoma . Nie będzie szukał ani sprawiedliwości, ani prawdy, ale będzie szukał złota przez cały czas.

(29) Ustanowi menedżerów w regionach Afryki duża liczba żołnierzy. Wybucha wojna między nim a nimi; zniszczą tłum, który jest z nim; zostanie ustanowiony w regionach Afryki wraz z resztkami swoich wojsk przez kilka lat i nie pokona tego (Afryka).

(30) Wtedy powstanie przeciwko niemu obcy naród; nazywa się  Pitourgos (Turek); doprowadzi go do wojny. Sarapidos będzie dominował nad wieloma Rzymianami, nad Pentapolis , nad Medami; od nich wszystkich będzie składał hołd, dowodzi ich miastami i plądruje miasto, które zbudował, i regiony, które zgromadził jego ojciec:

(31) Turek przygotuje się do wojny, aby usunąć królestwo z rąk Sarapidosa ; dotychczas Sarapidos pozostał w domu. Szukał łupów, ponieważ  Sarapidos miał przed oczami wielkie bogactwa, złoto, srebro, wszelkiego rodzaju kamienie szlachetne i pożądane przybory wszelkiego rodzaju.

(32) Ale zostanie mu ogłoszone, że Turek uczynił się panem całej Syrii i jej granic, i że wyruszy w wielkim nieładzie ze wszystkimi swoimi żołnierzami; pozostawi wszystkie skórki wodne, niczego nie zabierze ze sobą; ale będzie miał serce zwierzęcia, zastanawiając się i nie wiedząc, co robić.

(33) Potem, kiedy ucieka, idzie w górę Egipt, Turek będzie poprzedzał go swoimi żołnierzami. Oboje wylądują ze swoimi żołnierzami, będą walczyć, aż krew zaleje powódź. Turek jest pochodzenia rzymskiego. W mieście Eszmun trwać będzie wojna, dopóki woda rzeki nie zmieni się w krew z powodu dużej liczby rannych. Nikt nie będzie już mógł pić wody.

(34) Wielu ludzi zginie od miecza, niepoliczalne. Ci, którzy pozostaną, ograbią swój kraj z miejsca, w którym wyjechali. Turek sprawi, że  Sarapidos  zginie, aby usunąć z niego swoje królestwo, w obawie, że nie zdobędzie królestwa  Ismaelitów ; ale to już koniec ich liczby.

(35) Wtedy powstanie przeciw nim król Rzymian, zniszczy ich ostrzem miecza pośrodku Ismaelitów na terytorium ich ojców na pustyni. Ismaelici będą zawsze rządzeni przez Rzymian; Rzymianie będą dominować nad Egiptem przez czterdzieści lat.

(36) Wtedy powstają dwa narody o imionach Gog i Magog ; będą wstrząsać ziemią przez kilka dni; ich liczba jest tak duża jak ziaren piasku.

(37) Wtedy pojawi się Antychryst, który zwiedzie wielu z nich. Kiedy zostanie wzmocniony, uwiedzie nawet wybranych. Zabije dwóch proroków, Henocha i Eliasza, aby przez trzy i pół dnia byli martwi w miejscach publicznych wielkiego miasta Jerozolima.

(38) Wtedy Starożytny Czasu przywróci ich do życia. To On, jak widzę, nadchodzi z obłokami z Nieba, podobny do syna ludzkiego. Jego moc jest mocą wieczną i Jego panowanie nie będzie miało końca.

(39) To on zabije Antychrysta na śmierć i cały lud, który jest z nim. Wówczas nieszczęście będzie prawdzie dla każdej duszy, która będzie żyła w tym czasie na całej ziemi, ponieważ nastąpi niegodziwość, wielkie cierpienie i  jęki ; ale zbawienie człowieka jest między rękami Boga w Niebie. To koniec przemówienia. ”

(40) Anioł powiedział do mnie: „Danielu, Danielu, ukryj te dyskursy, zapieczętuj je do czasu, aż się spełnią, bo to jest koniec wszystkiego”. Ja, Daniel, powstałem, przyłożyłem pieczęć do dyskursu i zapieczętowałem. Uwielbiam Boga, ojca wszystkich rzeczy i pana wszechświata, Tego, który zna daty i czasy. Jemu chwała i moc na wieki. Niech tak się stanie.

 

Armeńska APOKALIPSA DANIELA

https://pl.scribd.com/document/260879541/The-Armenian-Seventh-Vision-of-Daniel

 

Rozdział 16 (Dnl 16)

(1) Trzy lata po wszystkich objawieniach, które zostały przekazane prorokowi Daniela, anioł Gabriel, który wcześniej został do niego posłany, został ponownie posłany przez Pana i rzekł do niego: Daniel, umiłowany człowieku, jestem posłany przez Pan mówi do ciebie i pokazuje ci, co się stanie pod koniec dni, po przyjściu Słowa, który będzie ogłoszony przeze mnie.

(2) W Izraelu będzie dziewica, a Ona otrzyma Słowo od Słowa, a On weźmie ciało dla świata i spowoduje ocalenie wielu spośród Izraela.

(3) Rozważajcie uważnie i słuchajcie, co się stanie pod koniec dni we wszystkich miastach i prowincjach z powodu niegodziwości ludzkich.

(4) A ja, Daniel, powiedziałem: Mów dalej, mój Panie.

(5) A on rzekł do mnie, mówiąc: Po spełnieniu wszystko, co zostało przepowiedziane dotyczące wszystkich miast i prowincji Azji, Pontu, Frygii, Gralatia , Kapadocji, Carpatia , Smyrna, Antiochii, Aleksandrii, Jilgypt , Nicfea , Nikomedii, Calcedon , Bizancjum, Babilon i Rzym, przez żałobę dzieci i wzrost zagłady, żyzna ziemia zostanie spustoszona; książęta twoi staną się dziećmi jękówi rzeczy twoje, które są wokół ciebie, zostaną spustoszone, i zostaną usunięte z ciebie do Babilonu Siedmiu Wzgórz. Książę Pontu upadnie, a miecz pochłonie jego dzieci; zastępy jego padną od krawędzi miecza, a wielu zostanie przeniesionych do Bizancjum i tam zostaną pochowani.

(6) Dzieci Frygów zostaną pochłonięte przez brak chleba i wody; spadkobiercy ziemi będą rozpadlinami i będą mięsem dla wszystkich ptaków w powietrzu, a wielu z nich ucieknie do Kartaginy.

(7) W Galacji pojawi się ogień z nieba, który zostanie pochłonięty przez grzmoty i błyskawice . Trony jej książąt zostaną obalone, a jej kraj południowy będzie skąpany krwią i spalony ogniem; a potem wielu ucieknie do Rzymu.

(8) W Kapadocji Mniejszej, jej dzieci zniszczą się nawzajem i będą nosić się w niewoli, a ich książęta będą zniechęcone; a wszyscy, którzy mieszkają wokół niej, będą w ucisku i będą ciężko wzdychać. Dzieci Babilonu Mniejszego i Carpatii będą w ucisku, ujrzą pożary i nie uwierzą; ziemia będzie rozpadła się i wszyscy zostaną sprowadzeni do piekła, a wielu ucieknie na Siedem Wzgórz.

(9) W Smyrnie wzrośnie gniew; ona jak kielich napełni się krwią i spadnie z chwały swojej. Twoi książęta zostaną porwani, a twoi wielcy zostaną obaleni; bo nadejdzie dzień gniewu Pańskiego.

(10) Dzieci Antiochii zginą, a budynki jej zostaną zburzone, a książęta jej nie będą się nimi cieszyć. Twój upadek zostanie spowodowany trzęsieniem ziemi, a twoje wielkie bogactwo sprawi, że zginiesz.

(11) W Aleksandrii nastąpi wiele zgiełków wojennych, a szyja jej impertynencji aż do okopów jej murów obronnych – zostaną wypędzeni jej książęta.

(12) Dzieci Egipcjan, prześladowane przez głód, uciekną. Wasze dobytki zostaną zredukowane do zera, Nil zostanie wyczerpany, a książęta zginą.

(13) Córki Nicejczyków będą w żałobie i smutku z powodu swych krewnych i mężów, którzy zostaną pojmani przez wojowników; a książęta twoi staną się sługami tych, których nie znają.

(14) Biada tobie, Nikomedia, który podniósł twój róg i pożarł ciała świętych, które były w tobie; zginiecie przez krew sprawiedliwych, którzy wam będą podobni, i zostaniecie zrzuceni do piekła. Żałujcie i lamentujcie, żałujecie! albowiem będziesz całkowicie zgładzony wraz ze swoimi dziećmi. Twoi książęta są książętami westchnień, a twoi kapłani, którzy lubią złoto i srebro, i piękno twej chwały, znikną.

(15) Kartagina i lud Persów! co stanie się z tobą pod koniec dni, nie wiesz ; a pod koniec wszystkich wieków, jak długo trwać będzie twoje istnienie po wszystkich miastach i prowincjach?

(16) Ty, miasto ozdobione złotem i srebrem, a wy, ludzie ozdobieni i upiększeni, zginiecie z głodu. Będą w tobie wielkie zamieszki, a twoje dzieci będą się bawić złotem, a potem zostaną pochłonięte przez brak. Ziemia Bizancjum i Babilonu zatonie, wojownicy pojmą ją, jej fundamenty zostaną zniszczone, a jej siła zmiażdżona.

(17) W tym czasie Rzym nie będzie miał księcia, ale jego ramiona będą wyostrzone, strzały zahartowane, a perfidia zwiększona. Wiele razy książę powstanie w niej, a on znowu upadnie, a ona zostanie zredukowana do trzech ulic. Wielu będzie cię obawiać, O Rzym, z powodu blasku twoich licznych książąt, a ze względu na twego wyniosłą arogancji i twego wielkiego bogactwa.

(18) Dzieci Bizancjum będą czynić cuda; bo mąż Bizancjum odejdzie od niej i wejdzie na tak zwane Siedem Wzgórz i umocni swoje fundamenty; Jej imię zostanie rozpowszechnione wśród wszystkich mieszkańców świata i we wszystkich językach. I znowu cudowny mężczyzna, zrodzony z niezwykłej kobiety, odbuduje ją.

(19) I we właściwym czasie spełni się życzenie jego serca, bo znajdzie Las Życia, a jego berło stanie się wielkie. Znajdzie gwoździe, które były na tym samym znaku, i położy je na swoich uzdach dla zbawienia i zwycięstwa w bitwie. Jego róg będzie wywyższony i potężny, a jego imię będzie okrzyknięte we wszystkich językach, a temu miastu zostanie nadana wieczna pamięć.

(20) A po nim powstanie drugie berło, które przeleje krew sprawiedliwych. Będzie głosił przykazania, ale nie uzna Boga, a ślepym sercem dotknie Pisma Świętego. A po nim ten, który jest filozofem, przyjdzie do ciebie, Babilon Siedmiu Wzgórz, i wyłoży w tobie bożka, ale do tego nie będziesz cierpieć przemocy.

(21) A po tym wszystkim powstaną wywyższone rogi i bardzo wielkie berła, i one zwyciężą przeciwko tobie, i będą o tobie wspominane. A kolejne większe berło zwycięży niezmiernie i będzie wywyższone ze względu na imię Pańskie; bo dar Boży jest w nim.

(22) Życie będzie przez niego chwalebne, a dzięki jego radości wszyscy ludzie będą się radować, az miast i prowincji zgromadzą się w tobie ludzie i przyjdą do ciebie, Siedmiu Wzgórz; i każdy będzie działał według swego dzieła, a berło królestwa przetrwa do końca jego dni.

(23) A z jednego berła wyjdą dwa berła; a jeden z twoich berła stanie się dziką bestią, a drugi z twoich berła zwierząt na dwóch ulicach Siedmiu Wzgórz. Z Rzymu przyjdzie do ciebie wielka chwała, jak kielich napełniony, aż nadejdzie czas twój.

(24) Po pierwsze, miasto będzie pełne śpiewu, a po drugie, twoje bogactwo jak tryskająca fontanna, będzie dla wszystkich. Będziesz przystrojony jak oblubienica, a jednak będziesz wyglądał jak wdowa. Wasze kiście winogron, obficie owocne, zmniejszą się, a wasza wielka chwała zostanie podzielona, a królestwo, które jest w was, upadnie.

(25) I powstanie kolejne berło, zwane Teodozjuszem, i będzie on chodził w świętości, a jego imię będzie konsekrowane w Tobie, Siedmiu Wzgórzach! I radujcie się wasze dzieci z jego narodzin, i każde będzie czynić, jak chce . Wszystkie miasta i prowincje będą wam służyć, a wasza obfitość będzie źródłem wielkiego dobrobytu dla całego świata. I Nil Egipcjan da ci pić, a staniesz się bastionem Kościoła, i będzie wielki strach i drżenie przed twoim berłem; i to jest początek westchnień twojego królestwa.

(26) A czas jego berła będzie długi i bardzo cudowny; a jego berło zwycięży aż do krańców ziemi, od wschodu i zachodu oraz od północy i południa. A szyja jego będzie mocna, a prawa ręka jego, a lata jego znacznie więcej niż lata jakiegokolwiek innego króla. A po tym wszystkim zwróci twarz ku swemu ojcu, a liczba jego lat będzie wielka; a imię jego będzie straszne, a królestwo jego pełne chwały.

(27) A inny, trzeci król, będzie w Rzymie, Siedmiu Wzgórz! Nazwano Cię Siedmioma Wzgórzami, ponieważ wszystkie ludy Persów przyjdą do ciebie, a Ty, Rzymie, już nigdy nie będziesz królować aż do końca wszystkich wieków. Twój drugi król będzie królował na starość, a jego imię to Marcianus , a czas jego panowania będzie krótszy niż panowanie pierwszego; a jego królestwo będzie o wiele groźniejsze. I ten czas będzie dla jednych dla dobra, a dla innych dla zła. A królestwo jego będzie na wieki, i na godziny, i na pół godziny.

(28) Twym budowniczym, Siedmiu Wzgórzach, dam mu przed sobą prezent, a on wzbudzi go poprzez Księgę Wiary, a w jego królestwie nastąpi wielkie zerwanie. Kapłani upadną ze swoich miejsc, wiele miast zostanie obalonych, a wiele nawróceń nastąpi między ludźmi, a twoje piękno, Siedem Wzgórz! a zasięg twój nie zmniejszy się. A po tym wszystkim, nawet on umrze wraz ze swymi ojcami, a drugie berło będzie królowało w tobie i będzie dziką bestią, i otrzyma pierwsze berło, które zostanie w końcu pobite przez psa.

(29) I ta dzika bestia będzie, jak pierwsze berło, wielka i silna w słowach i mądrości; i nie będzie wzgardzony przez swych arystokratów; a szyja jego będzie jak szyja cielca, a oczy jego jak oczy lwa; będzie ryczał ze strachem, a wszystkie miasta i prowincje drżą przed jego rogami. Za jego czasów tęcza pojawi się w niebie, a na niebie będą wszelkiego rodzaju znaki, a na ziemi będzie słychać odgłosy grzmotów i upadków wielu miast. Ziemia zostanie rozczłonkowana, budynki zostaną zrzucone z fundamentów, a jej ścieżki będą ogniem.

(30) I będą w nim walki , i w tobie, Siedem Wzgórz; i twoje cudowne budowle zostaną spalone ogniem, a twoja chwała zostanie zrównana z ziemią, a twoje dzieci będą jęczeć w tobie, a twoja wielka radość zamieni się w żałobę, a twoje dzieci ciągną po ziemi ciała twoich wielkich te.

(31) Nagle z nieba spadnie burza, która obejmie ziemię, a na ziemi pojawią się ludy podobne do smoków, i wielu stanie się ubogich, a wielu biednych ludzi wzbogaci się, a w tobie wybuchnie wielka bunt . Wy, wojownicy w Tracji i Cylicji! krzycz z rękami i mieczami!

(32) W tym czasie bestia ześle swój miecz na wschód i nie będzie w stanie zwyciężyć; a człowiek, który ma kształt smoka od lędźwi ku górze, gardzi nim; i z tym człowiekiem wyśle swój drugi miecz na zachód, i nie będzie mógł go pokonać, a pies pogardzi smoka. Dzika bestia będzie uciskana przez psa przez wiele prezentów oraz dużo złota i bogactw.

(33) I pies powstanie przeciwko dzikiej bestii, a jego szczenięta powstaną na tronie dzikiej bestii i na berłach; a pies sprawi, że bestia zginie, a jego jaskinie zostaną schwytane. I psy wypędzą dziką bestię, a wszyscy ludzie zobaczą, że pies prześladuje lwa. A lew powróci i zabije psa i jego szczenięta.

(34) A lew ryczy z wielkim rykiem, a jego ryk będzie słyszany we wszystkich miastach i prowincjach, a jego lochy będą budzić grozę. I ludzie będą się niepokoić z powodu ryku lwa i śmierci psa.

(35) A drugi pies, przemieniając język, zawróci lwa do swojej jaskini i odejdzie od niego, gdy nie będzie już mógł mu się oprzeć. I szczenię psa ukryje się na czas i na czas, i na godzinę, a za jego czasów będzie królował, a jego imię będzie brzmiało: „Psa psa”, co w tłumaczeniu oznacza: „Król ludów”. A dzika bestia wykorzeni pamięć o psie.

(36) Jak już wcześniej o tym wiedzieli, rozproszą wokół niego oszczerstwa i zniszczą jego wizerunek w jego mieście, a wielu będzie się zastanawiać nad zabiciem go w jaskini dzikiej bestii i nie będą mu się oprzeć. A jego koledzy z władzy umrą od miecza w innym mieście i dobrze poznają modlitwy kapłana ze względu na nieznane. A jeden z wielkich, młody człowiek spośród wojowników dzikiej bestii, pośle bestii wielu ludzi związanych dłońmi i stopami.

(37) A gdy dzikie zwierzę stworzy wielu sług swoich z różnych ludów, i jak pan ich wezwie, inny mu się przedstawi i weźmie go na łono swoje. I odeprze wojowników, a on sam zostanie przez nich odepchnięty i ucieknie od nich pieszo, i nikt go nie wyprzedzi, bo jest szybki, i ucieknie do dzikiej bestii i będzie wejść w jego łono.

(38) A mała dzika bestia wyjdzie do niego i będzie natchniona odwagą; a wielka dzika bestia sprawi, że zasiądzie na tronie i sprawi, że będzie on swoim towarzyszem u władzy, a na tronie zastąpi go. I dwie dzikie bestie będą mieszkać w jednej jaskini; szczenięctwo zostanie ośmielone do prowadzenia wojny, a dzikie zwierzę powróci do swojej ziemi, skąd przybył.

(39) A mała dzika bestia zajmie swoje miejsce do pewnego czasu, będąc koronowanym przez nikogo króla, ale przez własną przemoc; i wejdzie w sidła królestwa, a młoda dzika bestia powróci do wielkiej dzikiej bestii. I pozostawiając sidła temu, który je stworzył, będzie panował nad tobą, Siedmioma Wzgórzami i uciska cię.

(40) Radość jego będzie wielka, poświęci się i będzie umiłowany przez wielkich, lecz wielu go nienawidzi. On da życie i obfitość, a smok będzie się z nim bawił, a pałką myśliwską dzikiej bestii ciągnie go ze sobą. Biada tobie w tym czasie, Siedem Wzgórz, Babilonie! gdy wdowa będzie królować, a smok odjedzie nieznajomego, a nieznajomy zwany Salamandrem ucieknie, odwracając twarz w kierunku wysp; – złoto, srebro i kamienie szlachetne oraz korony berła; a ten, który jest na łonie dzikiej bestii, potrojony przez perski lud Kartaginy, – żaden z nich nie odrzuci go z powodu miłości smoka i twej wielkiej świetności, która była w tobie.

(41) I będzie przepędzany z ziemi do ziemi, i będzie uciskany przez obcych. Będąc uciskani przez obcych w utrzymaniu i podróżach, ześle westchnienia swemu Stwórcy wraz ze swoimi niewinnymi. A laska myśliwska, która wyszła z dzikiej bestii, sprzymierzy się z psem, a smok zajmie miejsce ucisku i próby, idąc za swymi bezwartościowymi tronami, i będzie prowadzić wojnę z miejscem świętym.

(42) I smok językiem swoim będzie groził świętym ludziom i świętym relikwiom; i zdławią rząd patriarchów i siłą przyjmą święte kościoły; a ci, którzy będą mieszkać w otworach, jaskiniach i rozpadlinach ziemi, przyjdą do ciebie, Siedmiu Wzgórz, aby uciec przed tyranią smoka.

(43) A po tym wszystkim otrząśną z ciebie proch z nóg, cierpiąc z rąk męczeństwa. Wtedy piękno twojej wspaniałości zostanie spalone ogniem; a młody człowiek ucieknie pod pretekstem noszenia ze swoją wędką pierwszej dzikiej bestii, zwanej Salamandrą. Wtedy w tym czasie smok dozna ucisku i zostanie pochwycony przez jego następców i będzie związany tymi, którzy są po jego lewej stronie i nikt go nie przyjmie, ponieważ przelał krew świętych ludzi w miastach i na prowincje.

(44) I ucieknie do świątyni, którą uprzednio uzurpował, i nikt go nie przyjmie, albowiem spadną na niego plagi z nieba. I młodzieniec przyjdzie do Salamandry i sprawi, że nieznajomy postąpi przed smokiem; i smok, widząc go, ucieknie przed nim, a obcy nie zabije smoka; będzie trzymał go z dala od jego obecności.

(45) I młody człowiek upadnie, a wielki będzie jego upadek; i wdowa nie ucieknie; i sprawią, że ujrzy nieznajomego i jego kolegę na tronie, i stanie się dopływem w tabernakulach tego, który ją stworzył, a na jej tronie będzie wymagana krew jej ojca. A w niedługim czasie nieznajomy stanie się wielki i będzie w tobie obfitość, Siedem Wzgórz! a wielu umrze między ludźmi zgromadzonymi w tobie z miast i prowincji.

(46) W tym czasie będą trzęsienia ziemi w różnych miejscach, usłyszą głos wielu ludzi i nie uwierzą. I twój bogactwo i chwała twoja cię uczynił jako smutny jak ty byłeś dumny wcześniej; i upokorzyły cię ambicje twoje ; ale wielka obfitość i piękno będą w tobie.

(47) Koniec czasu nadejdzie do ciebie, a od ciebie wyjdzie pręt myśliwski, który wychodzi od dzikiej bestii, a on pójdzie do mieszkań obcych. Wtedy córki twoje przybiorą się na sidła dla młodych mężczyzn, aby zabić wielu z nich, i wielkie twoje upadną, i nastąpi wiele udręk i kłopotów.

(48) Wtedy anioł śmierci uderzy cię wszystkimi miastami i prowincjami, a gwałtowne śmierci zostaną zesłane z nieba. Nagle podnieci się przeciwko ziemi; ziemia zadrży, świątynie upadną, a domy staną się grobami.

(49) I morze sprawi, że jego fale się spienią i okryją ludzi, i będą tacy, którzy uciekną i zostaną zbawieni. Potem odbędzie się zgromadzenie aniołów, którzy staną na modlitwie przed tronem.

(50) Zatem Siedem Wzgórz, Babilonie! opłakujcie swoje dzieci, leżąc w worze i rzucając popioły na głowę, gdy ujrzycie ludzi ginących z powodu ich grzechów i przestępstw; zginą zarówno mężczyźni z dziećmi, jak i kobiety z niemowlętami ssącymi, ponieważ gniew Pański spoczywa na nich. Twoja obrona zostanie rozerwana na strzępy, a tabernakulum twoje zostanie zrównane z ziemią; ssące dzieci ze spieczonymi ustami będą wołać do Boga, a kapłani twoi będą się martwić i płakać.

(51) Twoi wielcy, twoi berła i twoi obywatele będą bardzo opłakiwać, a twoi podróżnicy będą cierpieć; twoje kiście winogron upadną, a twoje winnice upadną. Ziemia rozpadnie się z wielkim szokiem i sprawi, że ludzie zginą, od ssącego dziecka do starca. Ale Pan nie sprawi, że zginiesz całkowicie, Siedem Wzgórz! bo czas zniszczenia twego jeszcze nie nadszedł; zatoka się otworzy, by pochłonąć ludzi, ale ich nie pochłonie, bo czas twój jeszcze nie nadszedł. Dręczą cię przygotowania, albowiem popełniłeś wszelką nieprawość, przyjmując ziemię na łonie twoje, a ludzie będą w wielkiej udręce, aż Pan ześle z nieba, aby ich zniszczyć.

(52) Ale rady Pana pojawią się po karze, która musi mieć miejsce, a ci, którzy znaleźli schronienie w tobie, będą cierpieć udręki. Lud, który pokładał w tobie nadzieję, i kij myśliwski, zginą. Szczeniak odpędzi szczenię, wymagając krwi swoich ojców, i z własnej woli wyda się nieznajomym, psom i ich towarzyszom. I wzbudzi języki i ludy, i będzie panował nad wieloma narodami; i dwa psy będą walczyły między sobą i nawzajem się zniszczą.

(53) Biada, gdy wdowa będzie królować i potajemnie spiskować przeciwko obcym! a drugi nieznajomy będzie szukał jej zguby i perfidnie ją zniszczy. A te dni będą bolesne i katastrofalne. Dzieci berła będą w zgiełku i będą walczyć ze sobą, a wtedy ludzie będą cierpieć wiele bólu i nędzy, jakich nigdy przedtem nie znali.

(54) I książę, wierzący, nie będzie ufał Salamandrze, ponieważ on jest obcym, i otrzymają od swego ludu to, o co nie prosili. I Salamander zemdleje, ale nie będzie mógł, bo Placitas dosięgnie go i zabije.

(55) Drugie berło będzie panować w tobie, Siedem Wzgórz, i będzie wiele cierpień. Nadejdzie biedny człowiek, który nie uzna łask; wyniosły człowiek, lubiący złoto, wojowniczy, a nazywa się Orloghius ; a tron jego będzie trwał kilka dni, i będzie szybki do gniewu.

(56) A jego arystokraci będą go nienawidzić, a jego mieszkańcy będą zdenerwowani. Gniew z nieba będzie za jego dni; wiele razy będzie nękał Babilon. W czasie jego panowania nadejdą dla ciebie smutne wieści, a wojska barbarzyńców cię zaalarmują i nie będą walczyć.

(57) Potem pojawi się inny król tyranów, który będzie walczył przeciwko niemu i wypędzi go; i zabije go z wielką udręką i jękiem. I król ten będzie królował i weźmie berło, które jest w tobie, Siedem Wzgórz! i będzie największy spośród wielkich i chwalebnych tronów, a człowiek ten będzie dzielny z prawej i lewej strony.

(58) A za jego czasów będzie wielki głód, a nie mały, i ziemia będzie niezamieszkana przez ludzi; wypłyną obfite cieki wodne, a niebo stanie się ponure i wzburzone, winnice zmniejszą się, urody twoje będą zdeformowane, dni będą skrócone, a jednego dnia przyćmią karły do sześciu godzin. Biada ludziom, którzy będą w tym czasie!

(59) I zwróci król twarz na zachód. Biada tobie, Siedmiu Wzgórz, gdy twój król jest młodzieńcem. W tym czasie ogarnie cię wielkie niebezpieczeństwo; będzie człowiek, który pozna żonę swego brata, i syna, jego matkę, i córka pójdzie do łóżka ojca swego, brat pozna swoją siostrę, i będą się mnożyć bluźnierstwa, morderstwa, przysięgi, oszczerstwa, kłamstwa , wulgaryzmy, cierpienia, nadużycia władzy, nienawiść, bunty i rozlew krwi w świątyni świętych szafarzy.

(60) I powstaną królowie przeciwko królom, książęta przeciwko książętom, potężni przeciw biednym, a bogaci i biedni zginą. A Bitynia, która jest na brzegu morza, zostanie zniszczona przez trzęsienie ziemi; a fale morza wzniosą się i przeleją, pokrywając fundamenty Bitynii aż do miasteczka Nicomedia.

(61) I znowu powstanie inny król, a jego czas będzie trwał tylko kilka dni. Będzie niegodziwy i bardzo straszny. I odtąd nie będzie dobrego sezonu, ale zły; jego syn stoczy z nim wojnę i zniszczy go mieczem.

(62) I powstanie inny król z innej religii, ariański, i przyciągnie wszystko do siebie. Biada tobie, Siedem Wzgórz, w tym czasie, bo bardziej niż wszystko opłakujesz siebie i swoje granice! Potem królowie i książęta, i wodzowie i mistrzowie powstaną przeciwko miastom, prowincjom i miejscom, a ludzie będą zamieszani i zamieszani. Barbarzyński lud spadnie na miasta i prowincje; a z powodu mnóstwa ludzi ziemia zatonie siedemdziesiąt trzy łokcie.

(63) A ty, Siedem Wzgórz, nie drażnij się przez nich; ale twoja wojna dotknie cię, a piękno ziemi zmaleje w tobie; gniew z nieba spadnie na ciebie i wielka plaga; i pojawi się słup ognia rozciągający się z nieba na ziemię. Wtedy królestwo twoje zostanie usunięte i pozostaniesz w wiecznym nieczystości, i tak będziesz pochłonięty przez śmierć. A książę chwili wprowadzi drugie berło do drugiego miasta, i strzały ognia zostaną zrzucone z nieba, a wiele znaków i cudów zostanie pokazanych.

(64) Wtedy Antychryst będzie rządził, a ludzie odwrócą się od uwielbienia Boga i staną się niewierzącymi, poprzez przyjście Tego, którego nie szukali ani nie oczekiwali, który był przeciwnikiem wszystkich. Ten człowiek będzie poczęty i zrodzony z bezbożnej dziewicy; i berło nieuczciwości pochwyci ludzkość przez trzy i pół czasu. Doprowadzi dusze wielu do zatracenia, aby byli uczestnikami piekła na zawsze. Wtedy aniołowie będą zaniepokojeni, gdy zobaczą te znaki, które wcześniej pokazał.

(65) A kiedy pobożni ludzie się tego nauczą, poznają i oznaczyą przeciwnika całej ludzkości, którego znaki są następujące: stawy jego kolan są sztywne, ma okaleczone ciało, gładkie brwi, długowłose krzywe palce , czarujący, chełpliwy, inteligentny, słodko się śmiejący, jasnowidz, dyskretny, szczery, cichy, cichy, cudotwórca, mając przy sobie dusze zgubionych, wyciągając chleb z kamieni, czyniąc niewidomym chwiejnego chodzić i usuwanie gór z miejsca na miejsce. Wszystko to sprawi pozór, a wielu w niego uwierzy. Biada tym, którzy w Niego uwierzą i przyjmą Jego ślad! ich oczy będą zamknięte i nie będą już więcej zwracać się do Niego, w którego oni wcześniej mieli nadzieję.

(66) Po tym nastąpi wielki głód. I niebiosa nie będą padać, a ziemia nie wyda trawy; wszystkie owoce wyschną, a wszyscy mieszkańcy prowincji i miast sami się zawahają; uciekną i nie będą mogli uciec ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód; ale ci, którzy mieszkają między górami, w jaskiniach, w zagłębieniach i w rozpadlinach ziemi, będą mogli uciec tylko do Drugiego przyjścia Tego, który narodził się ze świętej dziewicy.

(67) Wtedy Jego wybrani zostaną poznani i ujrzą ostateczne przyjście Pana. On się zbliży i wielu będzie sądzonych; rozlegną się odgłosy z nieba i wielki ucisk na całym świecie. Biada tym, którzy są z dzieckiem i tym, którzy ssą, w dniach ostatecznych! Biada tym, którzy są niespokojni i tym, którzy uwierzą w przeciwnika! Biada tym, którzy go czcili i deklarowali, że są chętni na Jego przyjście!

(68) A gdy to wszystko się stanie, a Święci i prawi ludzie cierpią udręki z powodu ubóstwa i tyranii, to nadejdzie koniec. A niektórzy spośród ludzi wskażą ślady i rozpoznają Siedem Wzgórz i powiedzą: „Czy to kiedykolwiek było miasto”!

(69) I pójdzie niewiasta na wschód i na zachód, na północ i na południe, i nie znajdzie owoców, ale znajdzie tylko oliwkę; i obejmie oliwkę, westchnie i powie: „Błogosławiony, który zasadził to drzewo”; i w tym samym miejscu jej dusza odejdzie od niej.

(70) Wówczas słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, a gwiazdy spadną jak liście, a niebiosa zwiną się jak zwoju, a morze będzie wypływać z głębin i będzie przelew zalej wszystkich ludzi, a wszystko spalone i wysuszone przez wiatr.

(71) A anioły ognia zstąpią z nieba, a cały wszechświat zostanie podpalony. Pojawią się myszy, w kształcie płomienia i z miedzi, i podobnie jak one, mięso jedzące dzikie bestie, wyjdą z gór i nie będą się bać; a ten, dla którego ziemia bezbożnych szuka, zginie, a Sprawiedliwi zostaną przyłapani na Ojca, bo od Pana wyszedł dekret. Powstaną trony i księgi zostaną otwarte, powstaną trony sądu, anioły zabrzmią na trąbie, Sprawiedliwi będą się radować i będą chwalić Ojca, i będą sądzeni według ich czynów.

(72) Ale tylko Pan jest Sprawiedliwym Sędzią. I wszystkie jego dzieła i cała ludzkość otworzą usta i będą płakać i mówić: „Panie, Ty, który jesteś Panem! nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Ty, Panie, który znasz i dostrzegasz, że nie jesteśmy w stanie tego znieść, ponieważ jesteśmy cieleśni, jako dobroczynny i życzliwy Ojciec, zlituj się nad nami. Albowiem Twoja jest chwała, teraz i na wieki wieków. Niech tak się stanie.

 


 

 

The Apocalypse of Daniel

The Greek Apocalypse of Daniel is a Christian pseudepigraphic text (one whose claimed authorship is unfounded) attributed to the Biblical Daniel and so associated with the Old Testament, but not regarded as scripture by Jews or any Christian group. The canonical Book of Daniel has much apocalyptic imagery, and this apocalyptic-style text deals with a similar subject. It was rediscovered and published at the end of 19th century. It shall not be confused with numerous other medieval works ascribed to Daniel or to Methodius, as the Syriac Apocalypse of Daniel of the seventh century, the Hebrew Apocalypse of Daniel of the twelfth century or the Apocalypse of Pseudo-Methodius. The Apocalypse of Daniel has been written in Greek in the Byzantine Empire on about the early years of the ninth century CE. The original date of certain elements could be centuries earlier than that of the document as a whole. This text can be divided in two sections. The first one (chapters 1-7) predicts the Byzantine–Arab War of the eighth century and the enthronement of Charlemagne. The remaining chapters (8-14) describe the origin and personal characteristics of the Anti-Christ.

Chapter one

According to the God-spoken word which says: “When you hear of wars and rumors of wars, nation will fight against nation, and kingdom against kingdom, earthquakes, plagues and deviations of stars. Then the bush which restrains the sons of Hagar will dry up. And three sons of Hagar will go forth in to great Babylonia whose names are Ouaches, and another Axiaphar, and the third Morphosar. And Ishmael will come down the region of the land of swift passage.

And he will come to Antioch, Cilicia, and Iberian Anatolia, the Thrakysan country and Smyrna and as far as the Seven-hilled city. And he will spill Roman blood. And another will come to the region of Persia and to the Galilean country, the Armenian border, and the city of Trebizond. And he will come to the region of the land of the Meropes. And he will massacre male children from two and three years old and younger. And he will consume them by the sword. And the third one will come down the regions of the north and Mesiaspolis and Synopolis, and Zalichos, the regions of Chrysiapetra, and the well-lit valley and Bithynia, and of Daphousia, Chrysioupolis, and Damoulion and as far as the Seven-hilled city.


Chapter two

And therefore all these will slaughter an infinite multitude of Romans from two and three years old and younger. And they will gather together toward the sea. And in their ships will be a myriad myriads. And there will be other infinite and innumerable multitudes. And in that place many will deny our Lord Jesus Christ and the holy gifts and will follow the apostates. And every sacrifice will cease from the churches. And the liturgy of God will be mocked. And the priests will be as laymen. And Ishmael will cry out with a great voice, boasting and saying, “Where is the God of the Romans? There is no one helping them, for we have defeated them completely.” For truly the three sons of Hagar will roar against the Romans. And they will cross over against the Seven-hilled city toward Byznatium. And conferring, they will say among themselves. “Come and let us make a bridge in the sea with boats and transport horses for ourselves to Byzantium, the Seven-hilled city.” But the rulers of the Romans, and the magnates of the Seven-hilled city will flee to the glens of the mountains. And there will be fear and affliction. And there will be much necessity of the mountains. And the people of the Seven-hilled city will be afflicted by the sword. Woe, woe then. How will the orthodox faith of the Christians and the invincible power of the honorable and life-giving cross be overcome?


Chapter three

But hear, brethren, that because of their iniquity God forbears. And the first will set up his couch across from Byzantium. And he will strike and they will be stricken. And then the rulers of the Romans blaspheme, saying, “Woe, woe, neither in heaven do we have a king nor on the earth.” And with this word the Lord will incline his mercy toward the Romans and toward their revenge and will repay justice to his enemies. And there will be a great sound from heaven and a fearful earthquake and a voice from the angel from heaven. And the Lord will incline his head and will set his fury against the sons of Hagar and upon the feet of Ishmael. And the Lord will lift up the cowardice of the Romans and put it into the hearts of Ishmael, and the courage of the Ishmaelites into the hearts of the Romans. And the Lord will raise up a king of the Romans, who people say is dead and useful for nothing, who people think died many years before. The Lord is reserving this man in the outer country of Persia. This is his name: that which begins with the letter K of the alphabet. And this man is coming to the Seven-hilled city toward the evening. And he will prepare for his enemies. And on Saturday morning, as the sun rises, he will engage in a great war with the nation and the sons of Hagar, both he and the two small boys. And the rulers of the Romans will gather together in Byznatium. Then even the priests of the Romans and the bishops and abbots who are found will bear weapons of war.


Chapter four

And when he has gathered those together with the two small boys, that king also will join in a mighty war with the nation of the sons of Hagar. And he will massacre them like the grass of a reed being burned by fire. And from their blood a three-year-old bull will drowns. And the king alone will pursue a thousand and the two small boys myriads. And Ishmael and the sons of Hagar will be butchered to the end. And there will be war and great bloodshed such as has not been since the foundation of the world, The blood will be mixed in the sea one and a half miles. And in the streets of the Seven-hilled city horses will be submerged, drowning in the blood. And from that nation and from Ishmael there will remain only three tents of men. And the sons of Ishmael will serve the chief donkey drivers of the Seven-hilled city for thirty years. And the nature of Ishmael in the sword and in captivity is more bitter and more grievous beyond that of the Romans. And the Roman race will desire to see a trace of Ishmael and will not find it. And then the prophetic word will be fulfilled that says) “How will one pursue a thousand and two remove myriads unless the Lord God rejected them and the Lord gave them over?”


Chapter five

And the king of the Romans will subdue every enemy and adversary under his feet. And the scepter of that king will be long-lived, likewise that of the two small boys. And his fame will go forth from the east and the west. And there will be one empire. And no one will resist him because this man has come from God and he will cause all war to cease. And there will be great peace. And every city and fortresses will be built. And there will be many altars acceptable to God in all the civilized world. And all the islands and the mountains will be inhabited. And the bread and the wine and the olive oil and the gold and the silver will increase in all the earth. And that king will cause all hostility to cease upon the earth. And they will make their weapons into scythes. And his reign will be for thirty-six years. And the rulers of the Romans will desire to join in war but will not find it. And all the perimeters of the earth will fear them. And that king will glorify God because in his reign God gave to him the good things of the earth which he did not give since the foundation of the world. And the king will fall asleep in peace. And his two small boys will be taken up in peace after thirty-three years.


Chapter six

And after him there will arise from the north another king. And working great impurities and many injustices, he will also work great iniquities. And he will couple mother and son and brother and sister. And he will bring the monks out of the holy monasteries and will join the monasteries together and will cause the nuns to lie with his nation. And he will work great transgressions. Woe, woe then to the Christian race. Woe to those who are pregnant. And the praises of God also will cease. And the Lord God will call fire from heaven and will consume them. And after him a foul and alien woman will reign in the Seven-hilled city. And she will settle on the southern side of the Seven-hilled city.


Chapter seven

And therefore woe to the Christian race. And woe to you. Seven-hilled Babylon, because the Byzantium of God will flee from you. And your holiness and your temples will flee from you. And your glory will fall. And woe to you, Seven-hilled Babylon, the new Byzantium. And woe to you, the Christian race. Again there will be an inroad of nations, again fear among the Romans, again slaughters and disturbances for the Roman nation. Churches will be destroyed. The faith has been dissolved. Women conceive the babies of non-believers. And therefore woe to you, wretched Babylon, the mother of cities, because God will incline his wrath which emits fire. And your high walls will fall. And there will remain in you only one pillar of Constantine the Great, so that they who sail the sea may lament there. And furthermore the kingdom will be taken up from him and will be given to Rome.


Chapter eight

And another great scepter will arise from Judea. And his name is Dan. And then the Jews, the implacable Hebrew race, who are dispersed into cities and countries, will be gathered together. And they will be gathered together there. And they will come into Jerusalem toward their king, And they will afflict the Christian race in all the earth. Woe, woe, good people.


Chapter nine

With him reigning, the Antichrist will go forth from the lower regions and the chasms of Hades. And he will come into a small herring fish. And he is coming in the broad sea. And he will be caught by twelve fishermen. And the fishermen will become maddened toward each other. One will prevail over them, whose name is Judas. And he takes that fish for his inheritance and comes into a place named Gouzeth and there sells the fish for thirty silver pieces. And a virgin girl will buy the fish. Her name is Injustice because the son of injustice will be born from her. And her surname will be Perdition. For by touching the head of the fish she will become pregnant and will conceive the Antichrist himself. And he will be born from her after three months. And he will suckle from her for four months. He come into Jerusalem and becomes a false teacher. And he will appear quiet and gentle and guileless. The height of his stature will be fifteen feet. And the hairs of his head will reach as far as his feet. And he will be large and three-crested. And the track of his feet will be large. His eyes will be like the star which rises in the morning, and his right eye will be like a lion’s. His lower teeth will be iron and his lower jaw diamond. And his right arm will be iron and his left copper. And his right hand will be four and a half feet long. He will be long-faced, long-nosed, and disorderly. And he also has upon his forehead three letters; A, K, T. And the A signifies: “I deny,” the K: “And I completely reject,” the T: “The befouled dragon.” And the Antichrist will be teaching and being taught.


Chapter ten

At that time there will be an abundance of grain and wine and olive oil such as has not been since the foundation of the world. And in those times the ear will pour out a half measure of grain. And the vine branch will put out a hundred grape clusters. And the grape cluster will bear ten thousand grapes and will pour out a hundred measures. And the seed of the olive tree will be complete. And there will be much fruitfulness of all kinds. And the land will be fruitful and will produce her fruits a hundredfold.


Chapter eleven

And the Jewish nation and the Jerusalemites will take counsel saying, “Come, let us make this admirable man king.” And they make him king and crown him after three days, And he will reign for three years. And in his first year all the grass upon the earth will fail. And in the whole world there will not be found a half measure of grain or a half jar of wine nor other fruit. Then there will be a mighty plague. And those on the mainland will flee to the islands and those on the islands to the mainland. And for a time a manner of disease will be upon the whole earth and a great plague which has never occurred until that era. And the people will be deadened. If the just man is barely saved, how will the sinner appear?


Chapter twelve

And then the unclean spirits and the demons will go forth like the sand of the sea, those in the abyss and those in the crags and ravines. And they will adhere to the Antichrist and they also will be tempting the Christians and killing the babies of the women. And they themselves will suckle from them. And then the people will be calling upon death and digging up the tombs and saying, “Blessed and thrice blessed are you who have already died, because you did not reach these days.” And they who go down to the sea also will be saying, “May the fury of your waves swallow us also, O holy sea.” And then all flesh of the Romans will lament. And while there will be temporary joy and exultation of the Jews, there will be affliction and oppression of the Romans from every necessity of the evil demons. And the earth will become like copper. And all greenery will dry up. And every tree and every flower upon the earth will fail. And the lakes and the rivers and the wells will dry up. And the moisture of the waters will completely dry up.


Chapter thirteen

And then the Antichrist will lift up a stone in his hands and say, “Believe in me and I will make these stones into bread.” And then the Jews will worship him, who are saying, “You are Christ for whom we pray and on account of you the Christian race has grieved us greatly.” And then the Antichrist will boast, saying to the Jews. “Do not be grieved thus. A little while and the Christian race will see and will realize who I am.” And the Antichrist lifts up his voice toward the flinty rock, saying, “Become bread before the Jews.” And disobeying him, the rock becomes a dragon. And the dragon says to the Antichrist. “O you who are full of every iniquity and injustice, why do you do things which you are not able?” And the dragon shames him before the Jews.


Chapter fourteen

And then three men will go forth and will condemns him as a liar and a deceiver. And these three men, two from heaven and one from the earth, also walk before the Antichrist and say, “Woe to you, O worker of injustice and inheritor of eternal fire.” And they will walk-in all the earth, crying out and saying to the afflicted Christians, “Hear, O sons of men, and do not worship him, because he is not the Christ nor a God-fearing man, but he is the Antichrist. And many Christians will run to the feet of the saints and say, “What shall we do, O saints? Where shall we Christians hide?” And many of the Christians will hide in the mountains and caves and in the holes of the earth and will be saved, so that the treacherous Samuel might not seize them. And when the Antichrist finds these three men he will kill them by the sword. Then that spoken by the prophet David will be fulfilled. “Then they will offer up bulls upon your altar.” And with the Antichrist reigning and with the demons persecution, the Jews contriving vanities against the Christians, the great day of the Lord draws near. And there will be judgment and recompense. And the deception of the devil will fall. And the light of the world, Christ our Lord and king of glory, will flower, to whom is due all glory and honor and dominion forever. Amen.

 

THE ARMENIAN SEVENTH VISION OF DANIEL

(1) Three years after all the revelations that had been made to Daniel the prophet, the angel Gabriel, who had aforetime been sent unto him, was sent again by the Lord and said unto him: Daniel, beloved man, I am sent by the Lord to speak to thee, and to shew thee what shall happen at the end of the days, after the coming of the Word, who shall be announced by me.

(2) There shall be a virgin in Israel and she shall receive the Word from the Word, and He will take flesh for the sake of the world, and will cause many among Israel to be saved.

(3) And consider with care, and hear what shall happen at the end of the days in all the towns and provinces, on account of the iniquities of men.

(4) And I, Daniel, said: Speak on, my Lord.

(5) And he spake unto me, saying: After the fulfillment of all that was prophesied concerning all the towns and provinces of Asia, Pontus, Phrygia, Gralatia, Cappadocia, Carpatia, Smyrna, Antioch, Alexandria, Jilgypt, Nicfea, Nicomedia, Calcedon, Byzantium, Babylon and Rome, through the mourning of the children and the increase of the dearth, the fertile land shall be laid waste; thy princes shall become children of groanings, and thy possessions that are around thee shall be made desolate, and they shall be removed from thee to Babylon of the Seven-Hills. The prince of Pontus shall fall, and the sword shall devour his children; his hosts shall fall by the edge of the sword, and many shall be carried over to Byzantium and there they shall be buried.

(6) The children of the Phrygians shall be consumed through the want of bread and water; heir land shall be cleft and they shall be meat unto all the fowls of the air, and many of them shall flee to Carthage.

(7) In Galatia a fire from heaven shall appear, and she shall be consumed by thunders and lightnings. The thrones of her princes shall be overthrown, and her south country shall be bathed in blood and burnt with fire; and then many shall flee to Rome.

(8) In Cappadocia Minor, her children shall destroy one another, and carry one another captive, and their princes shall be discomfited; and all they who dwell around her shall be in tribulation and shall sigh heavily. The children of Babylon Minor and Carpatia, shall be in tribulation, they shall see conflagrations and they shall not believe; the ground shall be cleft and they shall all be brought down to hell, and many shall flee to the Seven-Hills.

(9) In Smyrna wrath shall be increased; she, like a cup, shall be filled up with blood, and she shall fall down from her glory. Thy princes shall be carried away, and thy great ones shall be overthrown; for the day of the Lord’s wrath shall come upon thee.

(10) The children of Antioch shall perish, and her buildings shall be thrown down, and her princes shall not enjoy them. Thy fall shall be wrought by an earthquake, and thy great wealth shall cause thee to perish.

(11) In Alexandria many tumults of war shall take place, — and the neck of her impertinence until the trenches of her ramparts — her princes shall be driven away.

(12) The children of the Egyptians, harassed by famine, shall flee away. Thy possessions shall be reduced to nothing, the Nile shall be drained and thy princes shall perish.

(13) The daughters of the Nicaeans shall be in mourning and in sorrow on account of their kinsmen and their husbands who shall be made captive by warriors; and thy princes shall become servants to those whom they know not.

(14) Woe unto thee Nicomedia, who hast lifted up thine horn and hast devoured the bodies of thy saints that were in thee; thou shall perish through the blood of righteous men, who shall give thee like for like, and thou shalt be cast down to hell. Mourn and lament, thou wretched one! for thou shall be utterly destroyed with thy children. Thy princes are princes of sighs, and thy priests fond of gold and silver, and the beauty of thy splendor, shall fade.

(15) Carthage and thou people of the Persians! what shall happen to thee at the end of the days, thou knowest not; and at the end of all ages how long shall thine existence last after that of all the towns and provinces?

(16) Thou, city decked with gold and silver, and ye, people adorned and embellished, shall perish by famine. There shall be great rioting in thee, and thy children shall amuse themselves with gold and then they shall be consumed by dearth. The land of Byzantium and that of Babylon shall sink, warriors shall seize it, its foundations shall be destroyed and its strength shall be crushed.

(17) Rome shall have no prince at that time, but her arms shall be sharpened, her arrows hardened, and her perfidy increased. Many times shall a prince rise up in her, and again shall he fall, and she shall be reduced to three streets. Many shall fear thee, O Rome, on account of the splendor of thy numerous princes, and on account of thine haughty arrogance and thy great wealth.

(18) The children of Byzantium shall work wonders; for a man of Byzant shall, depart from her and shall go into the so-called Seven-Hills, and shall strengthen her foundations; her name shall be spread throughout all the inhabitants of the world, and throughout all the different tongues. And again a wonderful man, born of a remarkable woman, shall rebuild her.

(19) And in due time the wish of his heart shall be fulfilled, for he shall find the Wood of Life, and his scepter shall become great. He shall find nails that were on the same sign, and he shall put them on his bridles for the sake of salvation and of victory in battle. His horn shall be exalted and mighty, and his name shall be acclaimed in all tongues, and an everlasting remembrance shall be granted to that city.

(20) And after him shall arise the second scepter, that shall shed the blood of righteous men. He shall proclaim the commandments, but he shall not acknowledge God, and with a blind heart he shall touch the Holy Scriptures. And after him one that is a philosopher, shall come to thee, Babylon of the Seven-Hills, and he shall erect in thee an idol, but for that thou shalt not suffer violence.

(21) And after all this there shall arise exalted horns and very great scepters, and they shall prevail against thee, and they shall be held in great remembrance. And another greater scepter shall prevail exceedingly, and shall be exalted for the sake of the Lord’s name; for God’s gift is in him.

(22) Through him life shall be glorious, and through his cheerfulness all men shall rejoice and from the towns and provinces people shall gather in thee, and shall come unto thee, the Seven Hills; and each one shall work at his own work, and the scepter of the kingdom shall prevail until the end of its days.

(23) And from one scepter shall come forth two scepters; and one of thy scepters shall become a wild beast, and the second of thy scepters an animal, in the two streets of the Seven-Hills. From Rome there shall come unto thee great glory like a cup filled up, until thy time shall arrive.

(24) First, the city shall be full of singing, and secondly, thy wealth as a gushing fountain, shall be for all. Thou shalt be decked like a bride, and yet thou shalt appear like a widow. Thy bunches of grapes, abundantly fruitful as they were, shall diminish, and thy great glory shall be divided and the kingdom that is in thee shall fall.

(25) And another scepter shall arise called Theodosius, and he shall walk in holiness, and his name shall be consecrated in thee, the Seven-Hills! And thy children shall rejoice in his birth, and each one shall do as he listeth. All the towns and provinces shall serve thee, and thine abundance shall be a source of great prosperity to all the world. And the Nile of the Egyptians shall give thee to drink, and thou shalt become a bulwark of the Church, and there shall be great fear and trembling before thy scepter; and this is the beginning of sighs of thy kingdom.

(26) And the time of his scepter shall be long and very wonderful; and his scepter shall conquer unto the extremities of the earth, from the east and the west and from the north and the south. And his neck shall be firm, and his right hand strong, and his years many more than the years of any other king. And after all this he shall turn his face towards his father, and the number of his years shall be great; and his name shall be terrible, and his kingdom full of splendor.

(27) And another, a third king, shall be in Rome, thou Seven-Hills! Thou hast been called Seven-Hills, because all the peoples of the Persians shall come unto thee, and thou, Rome, shalt never again reign to the end of all the ages. Thy second king shall reign in old age, and his name is Marcianus, and the duration of his reign shall be shorter than the reign of the first; and his kingdom shall be far more formidable. And that time shall be to some for good and to others for evil. And his kingdom shall be for times, and for hours, and for half an hour.

(28) Thy builder, thou Seven-Hills I shall make a present of thee unto him, and he shall raise thee up unto him through the Book of the Faith, and a great rupture shall take place in his kingdom. The priests shall fall from their places, many towns shall be overthrown, and many conversions shall take place amongst men, and thy beauty, thou Seven-Hills! and thine extent shall not diminish. And after all this, even he shall die with his fathers, and the other scepter shall reign in thee and he shall be a wild beast, and he shall receive the first scepter which shall at length be beaten by the dog.

(29) And this wild beast shall be, like the first scepter, great and strong in words and in wisdom; and he shall not be despised by his nobles; and his neck shall be like the neck of a bullock, and his eyes like the eyes of a lion; he shall roar fearfully, and all towns and provinces shall tremble before his horns. And during his time the rainbow shall appear in heaven, and there shall be all kinds of signs in heaven, and upon the earth shall be heard the noise of thunders and the falling of many towns. The earth shall be cloven asunder, buildings shall be overthrown from their foundations, and her paths shall be of fire.

(30) And there shall be fightings in it and in thee, the Seven-Hills; and thy gorgeous buildings shall be burnt with fire, and thy glory shall be razed to the ground, and thy children shall moan in thee, and thy great joy shall turn into mourning, and thy children shall drag along the ground the bodies of thy great ones.

(31) Suddenly a storm shall come down from heaven and shall cover the earth, and dragon-like peoples shall appear on earth, and many shall grow poor, and many indigent people shall grow rich, and a great riot shall take place in thee. Ye warriors in Thrace and in Cilicia! shout with arms and swords!

(32) And at that time the wild beast shall send his sword to the east, and shall not be able to prevail; and a man who is shaped like a dragon from the loins upward, shall despise him; and with this man be shall send his second sword to the west, and he shall not be able to conquer him, and the dragon shall be despised by the dog. The wild beast shall be oppressed by the dog through many presents and much gold and riches.

(33) And the dog shall rise up against the wild beast, and shall make his whelps rise against the throne of the wild beast and against the scepters; and the dog shall cause the wild beast to perish and his dens to be captured. And the dogs shall drive out the wild beast, and all men shall perceive that the dog persecutes the lion. And the lion shall return and shall slay the dog and his whelps.

(34) And the lion shall roar with a very great roaring, and his roaring shall be heard throughout all the towns and provinces, and his dens shall inspire terror. And men shall be disconcerted amongst themselves on account of the roaring of the lion, and of the death of the dog.

(35) And the second dog, by transforming his tongue, shall drive back the lion to his den, and shall depart from him when he shall no longer be able to resist him. And the dog’s whelp shall conceal himself for times, and for a time, and for an hour, and in his time he shall reign, and his name shall be “Whelp of dog”, which being translated means: “ King of peoples”. And the wild beast shall root out the remembrance of the dog.

(36) As they shall have known it previously, they shall spread calumny about him, and they will destroy his image in his town, and many shall meditate slaying him in the wild beast’s den, and they shall not resist him. And his colleagues in authority shall die by the sword in another town, and well shall they know the prayers of the priest for the sake of the unknown ones. And one of the great ones, a young man from amongst the warriors of the wild beast, will send to the beast many people bound hand and foot.

(37) And then when the wild beast shall make many his servants from amongst the different peoples, and as a lord shall call them to him, another man shall present himself unto him and shall take him in his bosom. And he shall drive away the warrior men, and he himself shall be driven away by them, and shall flee from them on foot, and nobody shall overtake him, for he is swift of foot, and he shall flee to the wild beast and shall enter into his bosom.

(38) And the little wild beast shall go out unto him and shall be inspired with courage; and the big wild beast shall make him to sit on his throne, and cause him to be his colleague in authority and on the throne a substitute for himself. And the two wild beasts shall dwell in one cavern; the whelp shall be emboldened to make war, and the wild beast shall return to his own land from whence he came.

(39) And the little wild beast shall occupy his place until a certain time, being crowned king by no one, but through his own violence; and he shall come into the snares of the kingdom, and the young wild beast shall return to the big wild beast. And leaving the snares to him who made them, he shall rule over thee, the Seven-Hills, and shall oppress thee.

(40) His rejoicing shall be great, he will give himself up to pleasure and be beloved by the great ones, but many shall hate him. He shall grant life and abundance, and the dragon shall play with him, and with the hunting rod of the wild beast shall drag him along. Woe to thee in that time, thou Seven-Hills, Babylon! when the widow shall reign, and the dragon shall drive away the stranger, and the stranger that is called Salamander shall flee, turning his face toward the islands; — gold and silver and precious stones, and the crowns of the scepters; and he who is in the bosom of the wild beast, tripled by the Persian people of Carthage, — none of the men shall drive him away because of the love of the dragon and of thy great splendor that was in thee.

(41) And he shall be driven about from land to land, and shall be oppressed by the strangers. And being oppressed by the strangers in sustenance and by journeys, he shall send up his sighs unto his Creator along with his innocent ones. And the hunting-rod which came forth from the wild beast shall be allied with the dog, and the dragon shall occupy the place of oppression and of trial, — following with his worthless thrones, — and shall make war on the holy place.

(42) And the dragon with his tongue shall utter threats against holy men and against the holy relics; and shall suppress the government of the patriarchs, and take by force the holy churches; and they who shall dwell in the holes and the caves and in the clefts of the earth, shall come unto thee, the Seven-Hills, to escape from the tyranny of the dragon.

(43) And after all this they shall shake off the dust from their feet in thee, suffering martyrdom at his hands. Then the beauty of thy magnificence shall be burnt with fire; and a young man shall flee away under pretense of carrying with his hunting-rod the first wild beast, who is called Salamander. Then in that time the dragon shall suffer oppression, and he shall be taken by his successors, and shall be bound by those that are at his left, and nobody shall receive him, because he shed the blood of holy men in the towns and in the provinces.

(44) And he shall flee into the holy temple which he previously had usurped, and nobody shall receive him, for plagues from heaven shall be upon him. And the young- man shall come to Salamander, and he shall cause the stranger to advance before the dragon; and the dragon seeing him shall flee away from him, and the stranger shall not slay the dragon; he will keep him away from his presence.

(45) And the young man shall fall, and great shall his fall be; and the widow shall not escape; and they shall cause her to see the stranger and his colleague on the throne, and she shall become tributary in the tabernacles of him who created her, and at her throne shall be required the blood of her father. And in a short time the stranger shall become great, and there shall be abundance in thee, Seven-Hills! and many shall die amongst the men who are assembled in thee from the towns and provinces.

(46) And at that time there shall be earthquakes in divers places, and they shall hear the voice of many people and they will not believe. And thy wealth and thy glory made thee as sad as thou wast proud before; and thine ambition humbled thee; but great abundance and beauty shall be in thee.

(47) The end of the time shall come to thee, and from thee shall come forth the hunting-rod that proceeds from the wild beast, and he will go to the dwellings of the strangers. Then thy daughters shall adorn themselves to be a snare to the young men to kill many of them, and thy great ones shall fall, and many tribulations and troubles shall take place.

(48) Then the angel of death shall strike thee with all the towns and provinces, and violent deaths shall be sent down from heaven. Suddenly he shall be excited against the earth; the earth shall shake and the temples shall fall, and the houses shall become graves.

(49) And the sea shall make its waves foam up, and shall cover men, and there shall be some who shall flee away and be saved. Then a gathering of angels shall take place, and they shall present themselves in prayer before the throne.

(50) Then shalt thou, Seven-Hills, Babylon! mourn for thy children, lying in sackcloth and casting ashes on thy head, when thou shalt see men perish on account of their sins and transgressions; both men with children and women with sucking babes shall perish, because the Lord’s wrath is upon them. Thy defenses shall be cloven asunder and thy tabernacles shall be razed to the ground; sucking children with parched mouths shall cry unto God, and thy priests shall fret themselves and weep.

(51) Thy great ones, thy scepters and thy citizens shall mourn sorely, and thy travelers shall be in pain; thy bunches of grapes shall fall, and thy vineyards shall fail. The earth shall be cleft with a great shock and shall cause men to perish, from the sucking child to the old man. But the Lord shall not cause thee to perish wholly, thou Seven-Hills! for the time of thy destruction is not yet come; the gulf shall open to swallow up men, but it shall not engulf them, for thy time is not yet come. Torments are prepared for thee, for thou hast committed all kinds of iniquity, having received the earth in thy bosom, and men shall be in great anguish until the Lord shall send from heaven to destroy them.

(52) But the counsels of the Lord shall appear from the punishment that must take place, and those who have found refuge in thee shall suffer torments. The people that placed their hope in thee, and the hunting-rod, shall make thee perish. The whelp shall drive away the whelp, requiring the blood of his fathers, and of his own will shall he give himself up to strangers, to the dogs and to their companions. And he shall raise up tongues and peoples and shall rule over many nations; and the two dogs shall fight against one another, and shall destroy each other.

(53) Woe, when the widow shall reign, and shall secretly conspire against the strangers! and the other stranger will seek her ruin and shall perfidiously destroy her. And those days shall be painful and calamitous. The children of the scepters shall be in tumult and shall fight against one another, and then men shall suffer much pain and misery, such as they have never before known.

(54) And the prince, the believer, shall not trust in the Salamander, because he is a stranger, and they shall receive from his people what they did not ask. And the Salamander would fain flee away, but he shall not be able, for Placitas shall reach him and shall kill him.

(55) And the other scepter shall rule in thee, O Seven-Hills, and many afflictions shall take place. A poor man shall come up who shall not acknowledge favors; a haughty man, fond of gold, warlike, and his name is Orloghius ; and his throne shall last few days, and he shall be swift to anger.

(56) And his nobles shall hate him, and his townsmen shall be vexed. Wrath from heaven shall be during his days; many times he shall harass Babylon. During the time of his reign sad news shall arrive for thee, and the troops of barbarians shall alarm thee and they shall not fight.

(57) Then another tyrant king shall come up, and shall fight against him and shall drive him away; and he will slay him with great affliction and groaning. And this king shall reign and shall take hold of the scepter that is in thee, the Seven-Hills! and he shall be the greatest among very great and glorious thrones, and that man shall be valiant on the right hand and on the left.

(58) And during his time there shall be a great famine and not a small one, and the earth shall become uninhabited by men; abundant water-courses shall flow out, and the sky shall become gloomy and agitated, thy vineyards shall diminish, thy beauties shall be deformed, the days shall be shortened and one day shall be dwarfed to six hours. Woe, to the men that shall be in that time!

(59) And the king shall turn his face to the west. Then woe to thee, the Seven-Hills, when thy king is a young man. In that time a great peril shall overtake thee; there shall be a man who shall know his brother’s wife, and the son his mother, and the daughter shall go up to her father’s bed, the brother shall know his sister, and there shall be multiplied blasphemies, murders, oaths, slanders, falsehoods, obscenities, sufferings, abuses of authority, hatred, mutinies, and bloodshed in the temple of the holy ministers.

(60) And kings shall arise against kings, princes against princes, the powerful against the poor, and the rich and the poor shall perish. And Bithynia, which is on the sea-shore, shall be destroyed by an earthquake; and the waves of the sea shall mount up and overflow and cover the foundations of Bithynia, as far as the little town of Nicomedia.

(61) And again another king shall arise, and his time shall be for a few days only. He shall be wicked and very terrible. And henceforth there shall be no good season, but a bad one; his son shall make war against him and shall destroy him by the sword.

(62) And another king shall arise of another religion, an Arian, and shall draw all to himself. Woe to thee, O Seven-Hills, at that time, for more than all thou shalt mourn for thyself and thy boundaries! After this, kings and princes, and chiefs and champions shall rise against towns and provinces and places, and there shall be riots and confusions amongst men. A barbarous people shall fall upon the towns and the provinces; and, because of the multitude of the people, the earth shall sink seventy-three cubits.

(63) And thou, Seven-Hills, shalt not be vexed by them; but a war of thine own shall afflict thee, and the beauty of the earth shall diminish in thee; wrath from heaven shall be upon thee and a great scourge; and a pillar of fire shall appear stretching from heaven to earth. Then thy kingdom shall be removed and thou shalt remain in eternal pollution, and thus thou shalt he consumed by dearth. And a prince of a little moment shall bring the other scepter into the other town, and arrows of fire shall be showered from heaven, and many .signs and wonders shall be shown.

(64) Then the Antichrist shall rule, and men shall turn aside from the worship of God and become unbelievers, through the coming of him whom they did not seek nor expect, who was an adversary unto all. This man shall be conceived and born of an unholy virgin; and the scepter of imposture shall seize upon the human race during three times and half a time. He will bring the souls of many to perdition, to be partakers of hell for ever. Then the angels shall be in anxiety, when they shall see these signs that he showed previously.

(65) And when pious men learn this, they will know and mark the adversary of all mankind, whose signs are these: The joints of his knees are stiff, he is crippled in body, smooth-browed, crooked-fingered long-headed, charming, boastful, intelligent, laughing sweetly, a Seer, discreet, sprightly, meek, quiet, a wonder-worker, having near him the souls of the lost, drawing bread out of stones, making the blind to see the lame to walk, and removing mountains from place to place. All this he will perform in semblance, and many shall believe in him. Woe, to them who shall believe in him and shall take his mark ! their eyes shall he closed and turn no more unto Him in Whom they before had hoped.

(66) After this a very great famine shall come. And the heavens shall not shower down rain, and the earth shall not put forth grass; all the fruits shall dry up, and all the inhabitants of the provinces and the towns shall bewail themselves; they shall flee, and they shall not be able to escape, from the east to the west, and from the west to the east; but they that dwell among the mountains, and in the caverns, and in the hollows, and in the clefts of the earth, they only shall be able to flee until the Second coming of Him Who was born of the holy virgin.

(67) Then His elect ones shall be known, and they shall see the final coming of the Lord. He shall approach and many shall be judged; there shall be sounds from heaven and much tribulation throughout the world. Woe, to them that are with child and to them that give suck, in the last days! Woe, to the intemperate and to them who shall believe in the Adversary! Woe, to them who worshiped him and declared themselves eager for his coming!

(68) And after all this has come to pass, and the Saints and righteous men have suffered torments through poverty and tyranny, then shall the end come. And some amongst men shall point out traces and shall recognize the Seven-Hills, and shall say: ‚ Has this ever been a city ‚!

(69) And a woman shall go over to the east and to the west, to the north and to the south, and shall find no fruit, but shall find only an olive-tree; and she shall embrace the olive-tree, she shall sigh and say: ‚ Blessed be he who planted this tree;’ and in the same spot her soul shall depart from her.

(70) Then the sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, and the stars shall fall down like leaves, and the heavens shall be rolled together as a scroll, and the sea shall bubble up from its depths, and shall overflow to cover all men, and everything shall be burnt and dried by the wind.

(71) And the angels of fire shall come down from heaven, and all the universe shall be set on fire. Mice shall appear, flame-shaped and of copper, and like to them, flesh eating savage beasts, shall come out of the mountains and they shall not fear; and he for whom the land of the ungodly sought, shall perish, and the Righteous shall be caught up unto the Father, for a decree has gone out from the Lord. Thrones shall be set up and Books shall be opened, thrones of judgment shall be established, the angels shall sound the trumpet, the Righteous shall rejoice and shall give glory to the Father, and they shall be judged according to their deeds.

(72) But only the Lord is the Righteous Judge. And all his works, and all mankind shall open their mouths, and shall cry and say: ‚ Lord, Thou Who art the Lord ! lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thou, Lord, Who knowest and perceivest that we are not able to bear it, for we are made of flesh, as a beneficent and kindly Father, have pity upon us. For Thine is the glory, now and ever and unto all ages. Let it be.

 

 

THE FOURTEENTH VISION OF DANIEL

There are at least nine texts calling themselves the „Apocalypse of Daniel.” This text, written in Coptic, dates from the crusader period, a little after 1187 AD, and is extant in Ms. Paris, BNF copte. 58. It was published by Woide, Appendix ad editionem N. T. graeci e codici Alexandrino, Oxford, 1799, and translated into French by Frédéric Macler in 1896. In the manuscript which transmits the text to us, the book of Daniel appears, divided into thirteen „visions.” It is then followed by this text, called the „Fourteenth vision.”

Translated by Frédéric Macler

(1) In the third year of Cyrus the Persian, who captured Babylon, a word was revealed to Daniel, whose name is Balthasar. This word is true. I, Daniel, fasted for twenty one days until the evening; I had not eaten meat, I had not drunk wine, I had not anointed myself with oil.

(2) It happened, as I was on the bank of the Tigris, that this was revealed to me; I looked; and the four winds of heaven were blowing towards the great sea.

(3) I saw four very frightening animals rising from the river. 

(4) The first animal resembled a bear, having wings like an eagle. I saw as I waited that it flew with its wings; a human heart was given to it and it stood on its feet.

(5) The second animal resembled human flesh; excessively horrible, it stood to one side. I watched until three quarters of its face were broken and the fourth quarter remained firm. I looked at it until its teeth were torn out of its mouth.

(6) The third animal resembled a panther; it had wings, four heads, devouring with speed and scattering what remained.

(7) The fourth animal which I saw resembled a lion, an animal much more terrible than all the animals which had been before it. Power and great force were given to it;  its hands were of iron, its nails of bronze; devouring, chewing, crushing with its feet what remained. I saw ten horns which came out from its head: I saw also another small horn, which came out beside these ten horns. And great power and a remarkable form were given to it. I saw four different (horns) which arose on its left, then four others which arose after all these;  each of them was different from the others, and, between them all, they made nineteen (horns). 

(8) And I heard a voice which said to me: „Daniel, do you understand what you saw?” But I said:  „How can I understand, if nobody guides me?” 

(9) I looked and I saw an angel of God standing on my right. Its wings were extremely bright.  I was afraid and I fell to the ground. The angel seized me, made me stand on my feet and said to me: „Stand on your feet, so that I can proclaim to you what will happen in the last days. 

(10) The four animals which you saw are four kingdoms. The animal that you saw, similar to a bear, is the king of Persia. He will possess the land for five hundred fifty-five (555) years. Then he will perish with his kingdom;  he will not be powerful for always. 

(11) The second animal that you saw, similar to human flesh, it is the king of the Romans:  he will seize the land as if by iron;  he will extend himself over it;  he will dominate by his armies as far as the land of the Ethiopians, and he will reign over it nine hundred and eleven years. But he will not possess the capital of the kingdom, until many days are completed. 

(12) The third animal which you saw, who resembled a panther, it is the king of the Greeks. He will reign over it for a thousand years and thirty days; but his reign will not last.

(13) The fourth animal which you saw, who resembles a lion, is the king of the sons of Ishmael. He will reign for a long time over the land and will be very powerful during many days. This realm will be of the race of Abraham and of the slave of Sara, the wife of Abraham. All the cities of the Persians, the Romans and the Greeks will be destroyed; nineteen kings of this race among the sons of Ishmael will reign over the land;  they will reign until the time of their end 

(14) The tenth of their kings will be like a prophet, the number of his name is 399. He will practise justice, will give bread to the famished, clothing to those which are naked. He will free those who are slaves. His mercy will spread over the whole land, and his justice up to heaven. 

(15) The eleventh of their kings will practise iniquity over all the land; he will ruin the old works. He will persecute those which are on the land, so that nobody is found who lives there or remains there. All men will groan for forty-two months. If the God of heaven treats him with indulgence, his reign will last forty months. 

(16) The reign of the twelfth of their kings will consequently be strengthened by the judgements of his mouth. He will carry out malicious actions in the land, so much that men will be astonished by what he did.  There will be many wars during his reign. At the end of the time, a king will thoroughly disturb the kingdom of Ismaelites for one hundred and forty-seven years. In the hundred and tenth year of his reign, he will have a war with the Ethiopians. The Ismaelites will reign over them, until they have despoiled the city of the kingdom, which is Souban. They will send messengers to ask for peace;  they will give them money and gold in great quantity, a tribute will be paid to them in Ethiopia 

(17) The thirteenth of them will not live in this kingdom at all, and they will not fear him. His reign will be of a few days. 

(18) The fourteenth of their kings will receive gold and money in great quantity and he will judge the land with equity. He will engage in war with Lower Egypt, so that Egypt is in sorrow and groaning. The Ethiopians will not be subjected at all to him, they will not pay him tribute. 

(19) In those days there will be war in the land of the Romans. The Ethiopians will make war with the southernmost regions of Egypt; they will plunder the boroughs and all the cities of lower Egypt, until they arrive at the town of Cleopatra that she built herself in Upper Egypt, which city is Schmoun. After these things, the king of Syria will learn of it, he will fear the end because the war is approaching him.  In the end, his reign will be established and he will enjoy a happy existence.  

(20) Then a child will arise among the Israelites will rise;  this is the fifteenth of their kings. In his heart, he will be hard like iron;  he will extend his sword to the Romans;  his right hand will be on the Ethiopians. His face will be double (=cheating) and his language will be double (=crafty). During the days of his reign, there will be a great disorder over all the land, and his word will be violent like fire. 

(21) The Ethiopians will bring gifts of gold to him, of silver, of pearls, and he will impose his work on everyone.  He will make several nations captive in order to conscript them; throughout all his reign, there will not be enough bread;  there will be no peace as long as he will reign, and in his time carnage will be frequent.

(22) As for the sixteenth of their kings, there will be no war in his kingdom, and he himself will not fight with anybody, and he will be granted a long time (which he will spend) in peace, and his reign will pass in uprightness. 

(23) As regards the seventeenth of their kings, a war will break out between him and his nation;  it is him whose name makes the number 666. He will elevate from his nation a man who will make war for him; he will pursue him as far as Egypt with the riches of its kingdom. He will neglect his nation and its great people and will scatter riches in public places and highways. 

(24) While moving in lower Egypt with his riches, he will go into Upper Egypt on the side of the North, with the intention to plunder Souban, the city of the Ethiopians, with the remainder of its riches. But a man of his own nation will kill him in the southernmost regions of lower Egypt, and will take what remains to him of his riches.

(25) The eighteenth of their kings, at the beginning of his reign, will work great evils, for one thousand, two hundred and sixty days. He will wage war in the western countries, and he will gain the victory until the day of his death 

(26) Then among them a child will arise, who is his son. This one is the nineteenth of their kings. He will be the child of a double race, because his father is an Israelite, his mother is Roman. There will be war in Egypt and Syria for twenty one months. Their swords will fall on themselves in this war.  This is the king whose name makes the number 666;  he will be called by these three names:  MametiosKhalle and Sarapidos. Being a child, he will reign in order to do much evil. He will order all the Jews which are in all places to gather in Jerusalem. 

(27) All the land will be disturbed during his reign, until any man can be sold for a single dinar. He is without decency and he will forget the fear of God.  He will not remember the law of Ishmael his father, nor of his mother, who is Roman; he will be arrogant, continuously drunk; he will make a great number of those who eat at his table die by poisoned beverages, and in these days there will be great devastations. He will free Syria and the territory of Jews, and will torment the East and Egypt.  He will establish carriers of letters in Egypt. 

(28) Two and three times in only one year, the East will be against itself in this reign which will be the nineteeth. He will seek neither justice, nor truth, but he will seek gold all the time. 

(29) He will establish managers in the regions of Africa, and a great quantity of soldiers.  War will break out between him and them;  they will destroy the multitude which is with him;  he will be established in the regions of Africa, with what will remain of his troops, for several years, and he will not overcome it (Africa). 

(30) Then a foreign nation will rise against him; it is called Pitourgos(the Turk);  it will make war on him. Sarapidos will dominate over many Romans, over Pentapolis, over the Medes; from them all he will take a tribute, will command their cities and will plunder the city which he built, and regions that his father had gathered. 

(31) The Turk will prepare for war to remove the kingdom from the hands of Sarapidos; hitherto Sarapidos remained at home. He was looking for spoils, because Sarapidos had great riches before his eyes, gold, silver, all kinds of precious stones, and desirable utensils of every kind. 

(32) But it will be proclaimed to him that the Turk has made himself Master of all Syria and his borders, and he will go out in great disorder with all his troops; he will leave all the water-skins, will not carry anything with him;  but he will have a heart of an animal, reflecting and knowing not what to do. 

(33) Then, when he flees, going up Egypt, the Turk will precede him with his troops. They will both land with their troops, they will fight until blood runs in floods. The Turk is of Roman race. There will be war at Eschmoun the city, until the water of the river is changed into blood because of the great quantity of those wounded to death.  No-one will be able to drink the water any more. 

(34) Many men will die by the sword, uncountable. Those who remain will plunder their own country from where they left.  The Turk will make Sarapidos perish, in order to remove his kingdom from him, for fear he will not obtain the kingdom of the Ishmaelites;  but this is here the end of their number.

(35) Then the king of the Romans will rise up against them, he will destroy them by the edge of the sword in the middle of the Ishmaelites in the territory of their fathers in the desert. The Ishmaelites will be governed always by the Romans; the Romans will dominate over Egypt for forty years. 

(36) Then two nations will rise, by the name of Gog and Magog; they will shake the ground for several days;  their number is as great as the grains of sand.

(37) Then Antichrist will appear who will deceive many of them. When he is strengthened, he will seduce even the elect. He will kill the two prophets Enoch and Elias, so that for three and a half days they will be dead in the public places of the great town of Jerusalem. 

(38) Then the Ancient of Days will bring them back to life.  It is He whom I see coming with the clouds from Heaven, similar to a son of man. His power is an eternal power and His reign will have no end.  

(39) It is he which will put Antichrist to death and all the multitude which is with him. There will be misfortune then in truth to any soul who will live in that time over all the land, because there will be iniquity, a great affliction and groanings; but the salvation of man is between the hands of God in Heaven.  This is the end of the speech.”

(40) The angel said to me:  „Daniel, Daniel, conceal these discourses, seal them up until the time when they will be fulfilled, because that is the end of all.”  I, Daniel, I arose, I put a seal to the discourse, and sealed them. I will glorify God, the father of all things and the lord of the universe, He who knows the dates and times.  To him be glory and power forever. Let it be. 

 

 

 

 

One comment

  1. […] Ale na nasze szczęście istnieje Codex Chisianus czyli jedyny kodeks całej księgi Daniela w wersji LXX.  Sprawdzałem osobiścię Grecką wersję Teodocjona oraz przekład 72. Różnice w przykładowo rozdziale tytułowanym jako ”Bel I Wąż” są ogromne choć mówią o tym samym wydarzeniu. Szczegóły w linku Grecka Księga Daniela […]

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.