Apokalipsa Jezekiela (Jzk)


 

 

 

Apokalipsa Jezekiela

(określana też jako „2 Księga Ezechiela”)

 

 

DRUGA KSIĘGA EZEKIELA

1  Kulawych i ślepych ludzi w ogrodzie

1 Pewien król tego świata miał piękny ogród figowy. W tym ogrodzie hodował piękne i dojrzałe figi. W jego królestwie żyło dwóch ludzi, których zaniedbał. Byli ślepcem i kulawym człowiekiem.

2 Pewnej nocy kulawy mężczyzna spiskował ze ślepcem, aby ukraść do ogrodu i pomóc sobie niektórymi z tych fig. Prowadząc ślepca do niego liną, chromy wspiął się na plecy i działał jak ślepiec. W ten sposób dwóch mężczyzn udało się dostać do ogrodu i zjeść rosnące w nim figi. Kiedy król odkrył, że brakuje jego fig, poszedł do ślepca i zapytał go, jak to się może stać. Ślepiec odpowiedział, mówiąc; „Jak mogłem to zrobić, ja, który nie widzę?” Wtedy król podszedł do kulawego człowieka i zadał mu to samo pytanie. Kulawy odpowiedział, mówiąc; „Jak mogłem to zrobić, ja, który nie mogę chodzić?”

3 Wtedy król przywrócił chromego mężczyznę do ślepego męża i pokazał, jak obaj pracowali razem, aby osiągnąć cel, i nie byli w stanie temu zaprzeczyć. W ten sposób ciało jest połączone z duszą, a oni zostaną osądzeni przez to, co zrobili, i nie będą mieli oddzielnego osądu.

2  Proroctwo

1 Tak mówi Pan: Oto, co widziałem, co czynicie, to Ja was osądzę.

2 Pokutujcie, domu Izraela, z waszych bezprawnych dróg. Mówię wam, mój ludu, nawet jeśli lista waszych grzechów rozciąga się od nieba na ziemię, i jeśli są one tak czarne, jak tylko mogą być, i zwracacie się do mnie iz całym swoim sercem mówicie: Ojcze! Przebaczę ci i popatrz na ciebie jako na świętego.

3 będę leczyć chromych i leczyć chorych, którzy odszedł, wrócę do owczarni, i będę karmić je na świętej mej górze … i będę ich pasterz i będę tak blisko jak druga skóra.

4 A mój lud będzie … z zadowolonym sercem i dobrowolną duszą … i ukrywać się przez chwilę … i przylgnąć … ”

5 Wizja, którą ujrzał Ezechiel … blask rydwanu i cztery żywe istoty; żywe stworzenie … i nie chciałyby się cofać podczas chodzenia; każde żywe stworzenie chodziło po dwóch nogach; jego dwie nogi … były duchowe, a ich twarze łączyły się z drugim. Jeśli chodzi o kształt twarzy: jeden był lwa i jednego orła, a drugi cielca i jednego mężczyzny. Każdy miał rękę mężczyzny złączoną od grzbietu żywych istot i przyczepioną do skrzydła. A koła … Koło włączyło się do koła, gdy jechały, a po dwóch stronach kół były strumienie ognia, a pośród węgli były żywe stworzenia, takie jak węgle ognia, pochodnie, jak gdyby w środku Bóg koła i żywe stworzenia. Ponad ich głowami był firmament, który wyglądał jak przerażający lód.

6 W miejsce mojego żalu … I moje serce jest zmieszane, razem z moją duszą. Ale dni przyspieszą szybko, aż cała ludzkość powie: Czy dni nie śpieszą, aby dzieci Izraela odziedziczyły ziemię? I Pan powiedział do mnie: „Nie odmówię ci, Ezechielu. Oto mierzę czas i skracam dni i lata … trochę. Jak powiedziałeś … bo usta Pańskie mówiły te rzeczy „.

7 Powiedziałem: „Panie, widziałem wielu ludzi z Izraela, którzy kochali twoje imię i chodzili w Drogach Sprawiedliwości. A te rzeczy, kiedy one się wydarzą i jak ich Pości zostaną nagrodzone? „Pan powiedział do mnie:” Pokażę synom Izraela, aby poznali, że Ja jestem Panem. „Potem powiedział:” Synu Człowieczy, prorokuj o kościach i mów: ściągajcie się, kości do kości i stawu do stawu. „I tak było. Potem powtórzył po raz drugi: „Prorokuj, a ciało niech je przykryje, i niech będą pokryte skórą z góry … i niech ścięgna napotkają na nich. I tak było. „Potem znowu rzekł:” Prorokujcie na cztery wiatry Nieba i niech wiatry wieją na nich, a oni powstanie – wielki naród, ludzie …

8 I poznają, że Ja jestem Pan. „I rzekł do mnie:” Uważajcie uważnie, Synu Człowieczy, ziemia Izraela „. Powiedziałem:” Widzę, Panie; jest opuszczony. Kiedy zbierzesz je razem? „A Pan powiedział:” Syn Beliala będzie planował uciskać mój lud, ale nie pozwolę mu na to. Jego władza nie nadejdzie, ale spowoduje, że mnóstwo ludzi zostanie splugawione i nie będzie już nasion. Krzew morwy nie będzie produkował wina, ani miodu pszczelego … Zabiję niegodziwców w Memfis i wyprowadzę Moich synów z Memfis, zwrócę się do reszty. Tak jak powiedzą: Pokój i spokój są nasze, więc powiedzą: Ziemia spoczywa spokojnie. Tak jak było w czasach … starożytnych … tak … w czterech kątach nieba … jak pochłaniający ogień …

9 I nie zlituje się nad ubogim, a poszedł do Babilonu. Teraz Babilon jest jak kielich w dłoni Pana; jak odmówić, rzuci go … w Babilonie, a to będzie … mieszkanie twoich pól … ich kraj spocznie w bezludnej …

10 Od wielu lat suwerenność będzie spoczywać na poganach, podczas gdy synowie Izraela będą ciężkim jarzmem na ziemiach ich niewoli, i nie będą mieli żadnego Wybawiciela, ponieważ … oni odrzucili Moje Prawa, a ich dusza pogodziła się z Moim nauczaniem . Dlatego ukryłem przed nimi Moją twarz, aż wypełnią miarę ich grzechów. To będzie znak dla nich, gdy wypełnią miarę ich grzechu … Opuściłem kraj, ponieważ zatwardzili swoje serca przeciwko Mnie, a oni tego nie wiedzą … Znowu robili Zło … i oni się złamali Moje Przymierze, które zawarłem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. W owych czasach powstanie bluźnierczy król wśród pogan i zrobi złe rzeczy … Izrael będzie ludem. Za jego dni łamię królestwo Egiptu … obalę Egipt i Izrael, i podarujcie je mieczowi … wysokie miejsca 1i … usunąłem jego mieszkańców i porzuciłem ziemię w ręce Aniołów Beliala. Ukryłem Moje oblicze przed Izraelem. To będzie ich znakiem: w dniu, w którym opuszczą ziemię … kapłanów w Jerozolimie, aby służyć innym Bogom … trzem królom, którzy będą rządzić …

11 Spójrz na krowę, Ona urodziła, a jednak jest w ciąży. ”

Dokument ten został zrekonstruowany przy użyciu 5 znanych fragmentów APOKRYFONU EZEKIELA oraz tekstu znalezionego w Qumran zatytułowanego 4Q PSEUDO-EZEKIEL (który jest uważany za część apokryfonu w jakiś sposób). Jak widać, większość tekstu Q4 nie można odczytać. Zredagowałem wszystkie fragmenty, najlepiej jak potrafiłem.

II Ezechiela 1: -2: 3, 11
z Apokryfu Ezechiela II Ezechiela 2: 4-10 z 4QP. Ezechiela

—-
———

 

 

 

 

THE SECOND BOOK OF EZEKIEL

The lame and blind men in the garden

1 A certain king of this world had a beautiful fig garden. In this garden he had growing some beautiful and ripe figs. In his kingdom were living two men which he had neglected. They were a blind man and a lame man.

2 One night, the lame man conspired with the blind man to steal into the garden and help themselves to some of these figs. Leading the blind man to him with a rope, the lame man climbed upon his back, and acted as the eyes for the blind man. In this way, the two men managed to get into the garden, and eat the figs growing therein. When the king discovered that his figs were missing, he went to the blind man and asked him how such a thing could happen. The blind man responded by saying; „How could I have done this, I who cannot see?” Then the king went to the lame man and asked of him the same question. The lame man responded by saying; „How could I have done this, I who cannot walk?”

3 The king then put the lame man on the blind mans back, and demonstrated how the two had worked together to accomplish there goal, and they were unable to deny it. It is in this way that the body is connected to the soul, and the two will be judged by what both have done, and endure no separate judgment.

The Prophecy

1 Thus says the LORD, “It is what I have seen you doing that I will judge you for.

2 Repent, house of Israel, from your lawless ways. I say to you, my people, Even if the list of your sins stretches from heaven to earth, and if they are as black as they can be, and you turn to me, and with all of your heart say, ‚Father’, I will forgive you, and look on you as holy.

3 I will cure the lame, and heal the ill, those who have wandered away, I will return to the fold, and I will feed them upon my holy mountain … and I will be their shepherd and I will be as close to the as a second skin.

4 And my people shall be … with contented heart and with willing soul … and conceal yourself for a little while … and cleaving … ”

5 The vision that Ezekiel saw … a radiance of a chariot, and four living creatures; a living creature … and they would not turn backwards while walking; each living creature was walking upon two legs; its two legs … was spiritual and their faces were joined to the other. As for the shape of the faces: one was that of a lion, and one of an eagle, and one of a calf, and one of a man. Each one had the hand of a man joined from the backs of the living creatures and attached to their wing. And the wheels … wheel joined to wheel as they went, and from the two sides of the wheels were streams of fire and in the midst of the coals were living creatures, like coals of fire, torches, as it were, in the midst of God the wheels and the living creatures. Over their heads was a firmament that looked like the terrifying ice. And from above the firmament came a sound …

6 In place of my grief … And my heart is in confusion, together with my soul. But the days will hasten on fast, until all humankind will say, Are not the days hurrying on in order that the children of Israel may inherit their land? And the Lord said to me: “I will not refuse you, Ezekiel. Behold, I will measure the time and shorten the days and the years … a little. As you said to … For the mouth of the Lord has spoken these things.”

7 And I said: “Lord, I have seen many men from Israel who loved your Name and walked in the Ways of Righteousness. And these things, when will they happen, and how will their Piety be rewarded?” The Lord said to me, “I shall show the children of Israel, so that they will know that I am the Lord.” Then he said, “Son of Man, prophesy over the bones and say: Draw together, bone to its bone and joint to its joint.” And it was so. Then he said a second time, “Prophesy, and let flesh cover them, and let them be covered with skin from above … and let sinews come upon them. And it was so.” Then he said again, “Prophesy to the four winds of Heaven, and let the winds blow on them, and they will stand up – a great people, men …

8 And they will know that I am the Lord.” And he said to me, “Consider carefully, Son of Man, the land of Israel.” And I said, “I see, Lord; it is desolate. When will you gather them together?” And the Lord said, “A son of Belial will plan to oppress my people, but I will not allow him to do so. His rule shall not come to pass, but he will cause a multitude to be defiled and there will be no seed left. The mulberry bush will not produce wine, nor the bee honey … I will slay the Wicked in Memphis, and leading My sons out of Memphis, I will turn upon the rest. Just as they will say, Peace and quiet is ours, so they will say, The land rests quietly. Just as it was in the days of … ancient …, so … in the four corners of heaven … like a consuming fire …

9 Nor shall he have mercy on the down-trodden, and he shall go to Babylon. Now, Babylon is like a cup in the Lord’s hand; like refuse he will hurl it … in Babylon, and it will be … the dwelling of your fields … their land will lie desolate …

10 And sovereignty will devolve upon the Gentiles for many years, while the children of Israel … a heavy yoke in the lands of their captivity, and they will have no Deliverer, because … they have rejected My Laws, and their soul has scorned My teaching. Therefore I have hidden My face from them, until they fill up the measure of their sins. This will be the sign for them, when they fill up the measure of their sin … I have abandoned the land because they have hardened their hearts against Me, and they do not know that … they have done Evil again and again … and they broke My Covenant that I had made with Abraham, Isaac and Jacob. In those days a blasphemous king will arise among the Gentiles, and do evil things … Israel from being a people. In his days I will break the Kingdom of Egypt … both Egypt and Israel will I break, and give them over to the sword … high places of the 1and … I have removed its inhabitants and abandoned the land into the hands of the Angels of Belial. I have hidden My face from Israel. This will be their sign: in the day when they leave the land … the priests of Jerusalem to serve other Gods … three kings who will rule …

11 Look at the cow, She has given birth, and yet she is pregnant.”

This document has been reconstructed using the 5 known fragments of the APOCRYPHON OF EZEKIEL and the text found at Qumran entitled 4Q PSEUDO-EZEKIEL (which is believed to be part of the apocryphon in some way). As you can see, most of the Q4 text cannot be deciphered. I have edited all fragments together to the best of my ability.

II Ezekiel 1:-2:3, 11 from The Apocryphon of Ezekiel
II Ezekiel 2:4-10 from 4QPseudo-Ezekiel

—-
APOKRYF EZECHIELA
przeł. ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB
2.1.1.Fragnientl
(Epifaniusz, Adv. haereses 64, 70. 5-17)
Po cytacie z Iz 26, 19, który przytacza Epifaniusz za wersją Septuaginty („Zmartwychwstaną bowiem umarli i powstaną ci, którzy są w grobach”) pisze: 1 Nie chcę też przemilczać tego, co prorok Ezechiel mówi w swym apokryfie o zmartwychwstaniu, dlatego przytoczę go tutaj. 2 On to używając języka obrazowego mówi
na temat sprawiedliwego sądu, który odbędzie się nad duszą i ciałem:
3 Pewien król posiadał w swym królestwie jedynie żołnierzy, a cywilów miał tylko
dwóch.Jeden [z nich] był kulawy, drugi zaś ślepy. Każdy [z nich] przebywał i mieszkał osobno. 5 Kiedy król wydał ucztę [ku czci] własnego syna, zwołał na nią wszystkich [mieszkańców] swego królestwa. 6 Dwoma cywilami jednak, kulawym i ślepym,
wzgardził. 7 Ci z kolei poczuli się [tym] dotknięci do żywego i uknuli przeciw królowi spisek. 8 ów król posiadał ogród. Ślepy zawołał z daleka do kulawego mówiąc:
9 ,Jak można było [wyłączyć nas] z łamania chleba od reszty zaproszonych na ucztę
weselną? 10 Dalejże! Odpłaćmy mu za to, co nam uczynił”. 11 Tamten zapytał: „W jaki
sposób?” 12 Ten rzekł: „Pójdziemy do jego ogrodu i zabierzemy to, co jest w ogrodzie”.
13Ten zaś powiedział: ,Jak to zrobić? Jestem kulawy i nie mogę chodzić!” 14 Ślepy zaś
odrzekł: „A czyż ja nie widząc, dokąd iść, mogę coś sam uczynić? Ale wymyślimy coś!”
15 [Kulawy] nazrywał znajdującej się w pobliżu trawy, uplótł (z niej) sznur i rzucił go
ślepemu mówiąc: „Chwytaj i przyjdź wzdłuż tego sznura do mnie!” 16 Gdy tamten to
uczynił i przyszedł do niego, [wówczas ten] rzekł: 17 „Chodź! Podstaw mi swoje nogi
i nieś mnie!Ja zaś będę ci służył oczami i będę cię z góry prowadził [informując], czy
[masz iść] w prawo, czy w lewo. 18 To uczyniwszy weszli do ogrodu. 19 Potem zaś
narobili szkód, czy też nie (narobili), w każdym razie ślady w ogrodzie zostawili. 20 Biesiadnicy zaś wyszedłszy z uczty weselnej weszli do ogrodu. 21 Zdumieli się, gdy znaleźli w ogrodzie ślady. 22 Powiedzieli o tym królowi mówiąc: „W twoim królestwie
wszyscy należą do wojska i nie ma wśród nich cywilów. Skąd więc teraz znalazły się
ślady cywilów w ogrodzie?” 23 On zaś się zdziwił. [Przypowieść apokryficzna mówi
to tak, jakby chodziło o człowieka.] 24 Przed Bogiem zaś nie ma nic zakrytego. [Tekst
opowiadania mówi dalej:] 25 Posłano po kulawego i ślepego. 26 [Król] zapytał ślepego: „Wchodziłeś do ogrodu?” 27 Ten zaś odrzekł: „Ach Panie! Widzisz naszą niemoc!
Wiesz, że nie widzę, dokąd pójść!” 28 Następnie zbliżył się do kulawego i zapytał go:
„Wchodziłeś do mojego ogrodu?”
29 Ten odpowiadając rzekł: „O Panie! Chcesz (chyba) napełnić moją duszę goryczą w losie bezsilnym!”
30 Następnie sąd zasiadł.
31 Cóż więc uczyni sędzia sprawiedliwy? 32 Dobrze wiedząc, jak obaj się złączyli, posadził kulawego na ślepym i kazał obu chłostać batem. 33 Nie mogli już kłamać. 34 Jeden
zrzucał winę na drugiego. 35 Kulawy mówił do ślepego: „Czy to nie ty mnie niosłeś
i przymuszałeś?” 36 Ślepy zaś (mówił) do kulawego: „A czy ty nie zastępowałeś mi moich oczu?” 37 Tak więc ciało z duszą, a dusza z ciałem złączone są razem”.
2. 1. 2. Talmud babiloński
Sanhedrin 91 a-b
Rzekł Antoniusz do Rabbiego: Ciało i dusza potrafią uniknąć sądu. W jaki sposób?
Ciało powie: „Dusza zgrzeszyła, gdyż od dnia, w którym odłączyła się ode mnie, ja
leżałem w grobie jak milczący kamień”. Dusza powie: „Ciało zgrzeszyło, gdyż od dnia,
w którym oddzieliłam się od niego, latałam w powietrzu jak ptak”. Odpowiedział mu
(Rabbi): Podam ci pewien przykład. Z czym to [można] porównać? [Można to porównać] do króla z ciała i krwi posiadającego piękny ogród, w którym znajdowały się
wspaniałe wczesne figi. Ustanowił on w nim dwóch strażników. Jeden był chromy,
drugi zaś ślepy. Chromy powiedział do ślepego: „Widzę wspaniałe figi w ogrodzie.
Chodź, zanieś mnie [na swoich barkach], a nazrywamy ich i będziemy mogli je zjeść”.
Chromy pojechał na plecach ślepego, zerwali [figi] i zjedli. Po kilku dniach przyszedł
właściciel ogrodu i rzekł do nich: „Gdzie są te wspaniałe wczesne figi?” Rzekł do
niego chromy: „Mamże ja nogi, by się nimi posłużyć?” Ślepy zaś powiedział: „Mamże
ja oczy, by nimi patrzeć?” Co zrobił [król]? Posadził chromego na barkach ślepego
i osądził ich jako jedną [osobę]. Tak też Święty, niech będzie On błogosławiony, sprowadzi duszę, umieści ją na ciele i osądzi ich jako jedną [osobę]. Powiedziane jest
bowiem: „Wzywa On z góry niebo i ziemię, by lud swój sądzić” (Ps 50, 4). „Wzywa On
z góry niebo” – to jest dusza, „i ziemię, by lud sądzić” – to jest ciało.
2. 2. Fragment II
1 Klemens Rz. 8, 3
Mówiąc na temat pokuty cytuje tekst Ez 33, 11, a następnie cytuje: „Nawróćcie się,
domu Izraela, z nieprawości waszych. Powiedz synom ludu mego: Choćby grzechy
wasze były od ziemi aż po niebo, choćby były czerwieńsze od szkarłatu i czarniejsze
od włosiennicy, ale nawrócicie się do mnie z całego serca i powiecie: Ojcze! Wysłucham was jako lud święty”.
Po tym tekście następuje C”}’tat z Iz 1, 16-20.
2. 3. Fragment III
Tertulian, De carne Christi 23
„Czytamy również u Ezechiela o owej krowie, która porodziła i nie porodziła”.
Epifaniusz, Adv. Haer. 30, 30, 33.
Omawiając temat błędów ebionitów odnośnie dziewiczego poczęcia Jezusa po
cytacie z Iz 7, 15 dodaje:
„I znów na innym miejscu mówi: I porodziła jałowica i rzekli: Nie porodziła”.
Grzegorz z Nyssy, Adv. ]ud. 3
Apokryf Ezechiela 105
Najpierw cytuje Iz 9, 5, potem zaś: „I znowu: Oto jałowica porodziła i nie porodziła”. Po tym cytacie następuje tekst Iz 7, 15.
Klemens Al., Stromata 7, 16
„Zrodziła i nie zrodziła, mówi Pismo”.
Dzieje Piotra 24
„I ponownie mówi (prorok): Zrodziła i nie zrodziła”.
2. 4. Fragment IV
Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfanem 47
„Dlatego też Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: Takimi, jakimi was znajdę, takich też będę sądził”.
(Por. Klemens Al., Quis dives salv. 40, 2).
2. 5. Fragment V
Klemens Al., Paedagogus l, 9
Dlatego mówi przez Ezechiela:„. „Chromego obwiążę, znękanego uzdrowię, zbłąkanego nawrócę i będę ich pasł sam na świętej górze mojej … i będę ich pasterzem
i będę blisko nich tak, jak odzienie (bliżej jest) ich skóry”.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.