3 Księga Henocha (3 Hen)


3 Księga Henocha

(określana też jako „Hebrajska Księga Henocha albo Księga Pałaców / albo Księga Rabbiego Iszmaela Najwyższego Kapłana albo Objawienie Metatrona”)

 

Sierpień 2019 – Postanowiłem zmniejszyć liczbę rozdziałów zwiększyć liczbę wersetów

księga ta dotychczas bardzo mnie podpada przez związek z kabałą. Zamieszczam ją na ten czas w celach edukacyjnych. Wzięte z owej strony.

Click to access henhebraj.pdf

 

Rabbi Iszmael wchodzi do siódmego pałacu Księga Rodzaju 5: 24  Henoch przechadzał się z Bogiem więc nie pozostał z nami, gdyż zabrał go Bóg’

 

Rozdział 1 (3 Hen 1)

(1) Rabbi Iszmael powiedział: Gdy wstąpiłem na wysokości, aby kontemplować moim widzeniem w Rydwanie, wszedłem do sześciu pałaców, jeden wewnątrz drugiego.

(2) I gdy osobiście dotknąłem bramy wejściowej siódmego pałacu, zatrzymałem się w modlitwie przed Świętym, niech będzie błogosławiony. Podniosłem oczy ku temu co powyżej i mówiłem:

(3) Panie Świata, proszę przed obliczem Twoim, aby teraz pomogły mi zasługi Aarona syna Amrama, miłośnika pokoju, szukającego pokoju, który otrzymał koronę kapłaństwa przed obliczem Chwały Twojej na górze Synaj – aby nie zapanował nade mną Qacpiel i aniołowie, którzy są z nim i aby nie wyrzucili mnie z tego nieba.

(4) Nagle Święty, niech będzie błogosławiony przydzielił mi anioła Metatrona, swego sługę, Księcia Oblicza. Ten rozłożył swe skrzydła i wyleciał na spotkanie ze mną z wielką radością, aby ochronić mnie przed ich rękami. Swoją ręką pochwycił mnie i usunął sprzed ich oczu, i powiedział :

(5) Wejdź w pokoju, zostałeś życzliwie przyjęty przed obliczem Wysokiego i Wyniosłego, aby kontemplować w obrazie Rydwanu.

(6) Wtedy wszedłem do siódmego pałacu i on wprowadził mnie na dziedziniec Szechiny. I postawił mnie przed Tronem Chwały, abym kontemplował w Rydwanie.

(7) Skoro tylko ujrzeli mnie Książęta Rydwanu i Serafiny ogniste, skupili wzrok swój na mnie. Przeraziłem się i zadrżałem, i upadłem całym sobą, i utraciłem zmysły wobec blasku obrazu ich oczu i wspaniałości wyglądu ich twarzy. Aż upomniał ich Chwała Pana i rzekł do nich:

(8) Moi Posługujący, moje Serafiny, moje Cheruby i moje Ofannim

(9) Zasłońcie oczy przed Iszmaelem, moim synem, moim kochanym, moim wybranym, moją chwałą, aby nie wpadał w przerażenie, i aby nie odczuwał strachu.

(10) Wtedy przybył Metatron, Książę [Oblicza] i przywrócił mi oddech, i postawił mnie na nogi, lecz nie miałem jeszcze siły, aby wypowiedzieć pieśń przed Tronem Chwały Króla Chwały, Panem Wszystkich Królów, Blaskiem

(11) Wszystkich Władców. Godzinę później, Święty,  niech będzie błogosławiony, otworzył mi bramy Szechiny, bramy pokoju, bramy mądrości, bramy mocy, bramy potęgi, bramy wymowy, bramy pieśni, bramy Keduszy, bramy melodii.

(12) I oświecił moje oczy i serce moje mową psalmów, modlitwy, radosnych okrzyków, wdzięczności, melodii, wychwalania, potężnych pieśni pochwalnych. I gdy otworzyłem usta i modliłem się pieśnią przed Tronem Chwały, święte Chajjot spod Tronu Króla Chwały i sponad Tronu odpowiedziały po mnie mówiąc: Święty, Święty, Święty oraz Błogosławiony Chwała Panu w miejscu Jego przebywania.

(13) Rabbi Iszmael powiedział: W tym momencie ORŁY RYDWANU, ogniste Ofannim i Serafiny pochłaniajacego ognia zapytały Metatrona:

(14) Młodzieńcze, dlaczego pozwalasz zrodzonemu z kobiety wychodzić i kontemplować w Rydwanie!? Z jakiego narodu, jakiego pokolenia on jest? Jaki ma charakter? METATRON odpowiedział, on im powiedział:

(15) Z narodu Izraela, który wybrał Święty, niech będzie błogosławiony, aby był dla Niego narodem spośród siedemdziesieciu języków; z plemienia Lewiego jako dar dla Jego imienia; z nasienia  Aarona, które wybrał Pan, aby bylo dla Niego sługą – z jego osobą związał koronę kapłańską na Synaju.

(16) [Gdy to usłyszały] natychmiast otworzyły się i powiedziały: Z pewnością godzien jest kontemplować w Rydwanie, zgodnie z tym co powiedziano:  ‘Szczęśliwy naród, który jest taki

(17) Rabbi Iszmael powiedział: W tym momencie zapytałem anioła Metatrona Księcia Oblicza:

(18) Zapytałem go  Jakie jest twoje imię? Odpowiedział mi: Mam siedemdziesiąt imion odpowiednio do siedemdziesięciu języków, które istnieją w świecie i one wszystkie wspierają się na imieniu  Król Królów Królów, lecz mój Król nazywa mnie Młodzieńcem.

(19) Rabbi Iszmael powiedział: Powiedziałem do Metatrona: Dlaczego nazywany jesteś imieniem twego Stwórcy, Jego siedemdziesięcioma imionami? Czy jesteś większy od wszystkich Książąt i wyniesiony ponad wszystkich Posłańców17, bardziej kochany niż wszyscy Posługujący , bardziej chwalebny niż wszystkie Zbrojne Hufce, większy od wszystkich Przywódców w królestwie pośród tego co jest wielkie i chwalebne? I dlaczego na wysokościach niebiańskich nazywają ciebie imieniem ‘Młodzieniec’?

(20) Odpowiedział mówiąc do mnie: Ponieważ to ja jestem Henochem synem Jereda.

(21) Gdy synowie potopu ulegli złu – zgrzeszyli uczynkami i mówili do Boga ‘odejdź od nas’,  jak powiedziano: Oni mówili do Boga odejdź od nas Znać Twoich dróg nie pragniemy [wtedy] Święty, niech będzie błogosławiony, wziął mnie spomiędzy nich, abym był świadectwem  przeciwko nim ze względu na moje imię na wysokościach, świadectwem dla każdego, kto przychodzi na świat, aby nie mówiono, że Bóg miłosierny jest okrutny.

(22) Czymże zgrzeszyli wszyscy ci ludzie, ich żony, ich synowie i ich córki, ich konie, ich muły, ich bydło, ich dobytek i wszystkie ptaki istniejące na ziemi, że wytracił ich Święty, niech będzie błogosławiony, razem z nimi, w wodach potopu? Czemu wszyscy mają mówić ‘chociaż to pokolenie potopu zgrzeszyło, w czym zgrzeszyli bydło, zwierzęta i ptaki, iż mają być zniszczeni z nimi?’

(23) Dlatego Święty, niech będzie błogosławiony, sprawił że zostałem wywyższony za ich życia przed ich oczyma w Jego imieniu, na wysokościach, abym był świadectwem  przeciwko nim dla świata który przyjdzie. I przeznaczył mnie20  na Księcia i władcę między aniołami Posługującymi.

(24) Wtedy przybyło trzech aniołów Posługujących: Uza, Aza i Azael i oskarżali mnie w moim imieniu na wysokościach i mówili przed Świętym, niech będzie błogosławiony: Czyż nie powiedzieli słusznie Riszonim w Twojej obecności: ‘Nie stwarzaj człowieka ponownie’? Święty, niech będzie błogosławiony, odpowiedział im mówiąc:   ‘Uczyniłem i zachowam, podtrzymam i uratuję’

(25) Skoro tylko ujrzeli mnie, powiedzieli do Niego: Panie świata, co dobrego jest w jego wstąpieniu na najwyższe wysokości? Czyż nie jest on z synów synów tych co zostali wytraceni w wodach potopu’. Cóż to za dobro dla niebios?

(26) Ponownie odpowiedział Święty, niech będzie błogoslawiony, i rzekł im: A co dobrego jest w was, iż wchodzicie mi w słowo. Pragnę go bardziej niż was wszystkich, aby był księciem i władcą nad wami w moim imieniu na wysokościach.

(27) [Gdy to usłyszeli] natychmiast wszyscy powstali i wyszli, aby mnie spotkać i ukłonili się przede mną, i powiedzieli: Błogosławiony jesteś i błogosławieni twoi rodzice, gdyż upodobał sobie  w tobie Ten, który cię stworzył.

(28) A ponieważ jestem mały i jestem młodzieńcem między nimi co do dni, miesięcy i lat – dlatego nazwali mnie ‘Młodzieńcem’.

(29) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Od dnia gdy Święty, niech będzie błogosławiony, wypędził pierwszego człowieka z ogrodu Eden, Szechinazamieszkała na Cherubach pod drzewem,

(30) Życia, a aniołowie Posługujący zebrali się razem i  ruszyli, i zstąpili w wielu grupach z niebios, licznymi zgromadzeniami z firmamentu, licznymi obozami z nieba – aby wypełniać Jego wolę w świecie.

(31) Pierwszy człowiek i jego pokolenie zamieszkali u wejścia ogrodu Eden, aby kontemplować piękny obraz Szechiny, której jasność rozchodziła się z krańca po jego kraniec 65000 razy [bardziej od blasku] gorącego okręgu słońca.

(32) Każdy kto działa w blasku Szechiny nie bywa dotknięty ani przez muchy, ani moskity, nie szkodzą mu choroby, kłopoty i  żaden zły duch nie będzie nad nim panował i nie będzie w mocy skrzywdzić go, i nawet aniołowie nie będą mieli nad nim władzy.

(33) Gdy Święty, niech będzie błogosławiony, wychodził i wchodził z ogrodu do Edenu i z Edenu do ogrodu, i z ogrodu do nieba Raqia, i z nieba do ogrodu Eden, to wszyscy ci, co przyglądali się jasności obrazu jego Szechiny nie doznawali [mimo patrzenia]

(34) Szkody – aż przyszli na świat synowie pokolenia Enosza, którzy stali się głową wszelkiej istniejącej w świecie idolatrii.

(35) A co takiego uczynili synowie tego pokolenia? Chodzili z krańca ziemi na jej kraniec i każdy gromadził na najwyższych górach i szczytach srebro i złoto, i cenne kamienie, i perły. I czynił je idolami w czterech kierunkach świata według miary tysiąca parasangów27.

(36) I ściągnęli w dół Słońce i Księżyc, gwiazdy i planety, i ustawili je między idolami po ich prawej i po lewej stronie, aby im służyły na sposób służenia Świętemu, niech będzie błogosławiony, jak napisano: I wszystkie zastępy niebios stały przed Nim z prawej i z lewej’

(37) Jaka moc istniała w nich, iż zdołali ściągnąć je w dół? To Uza, Aza i Azael nauczyli ich magii, tak że mogli ściągnąć je i zrobić z nich użytek, inaczej nie byliby w stanie sprawić ich zejścia w dół.

(38) W tym właśnie czasie aniołowie Posługujący zawiązali spisek, aby oskarżyć [ludzi] przed Świętym, niech będzie błogosławiony, i mówili przed Nim: Panie świata, dlaczego jesteś po stronie syna człowieczego?  jak  powiedziano: ‘Kim jest człowiek (enosz), że o nim pamiętasz? Nie powiedziano tutaj ‘Kim jest’ adam’ (człowiek), lecz ‘Kim jest ‘enosz’ (człowiek), gdyż to  on – Enosz  jest głową czcicieli bałwanów.

(39) Z jakiego powodu opuściłeś najwyższe niebiosa, miejsce Chwały Twojego Imienia i Tron wysoki i wyniosły na wysokościach Arawot i przybyłeś, i zamieszkałeś z synami ludzi (adam), którzy służą idolom i z Ciebie robią idola?

(40) A teraz jesteś na ziemi i  idole są na ziemi. Co masz za sprawę pomiędzy mieszkańcami ziemi, czcicielami bałwanów!?

(13) [Gdy to usłyszał] Święty, niech będzie błogosławiony, natychmiast podniósł swą Szechinę z ziemi spomiędzy nich (synów ludzi). W tym momencie przybyli aniołowie Posługujący i Gedudim Zastępów i Chajjalim Arawot, tysiąc obozów i miriady zastępów, i wzięli trąby, i chwycili w ręce rogi (szofary), i otoczyli Szechinę psalmami i pieśniami.  I wstąpił na wysokość nieba, jak powiedziano: ‘Bóg wstąpił w dźwięku trąb Pan w dźwięku szofaru’

(41) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Gdy Święty, niech będzie błogosławiony, zechciał podnieść mnie na wysokości, najpierw wysłał Księcia Anafiela Pan, a on wyniósł mnie spomiędzy nich na ich oczach i zaprowadził w wielkiej chwale do Rydwanu ognistego i ognistych Koni, i do Posługujących Chwały, i podniósł mnie wraz z Szechiną na wysokości niebios.

(42) Skoro tylko dosięgnąłem wysokości niebios, świete Chajjot i Ofannim, i Serafiny, i Cheruby, i Galgallim rydwanu, i Posługujący ognia pożerającego poczuli mój zapach w odległości 365000 miriad parasangów i powiedzieli: Co to za zapach zrodzonego z niewiasty i co to za smak kropli nasienia? Taki ktoś, nędzny jak moskit, wstąpił na wysokości i służy pomiędzy Rozszczepiającymi Płomienie!?

(43) Święty, niech będzie błogosławiony, odpowiedział i rzekł im: Moi Posługujący, Moje Zastępy, moje Cheruby i moje Ofannim,  i  Serafiny. Niech tak nie będzie, iż [wyniesienie Metatronuniepodoba się oczom waszym. Wszyscy synowie człowieka (adam) odrzucili mnie i moje wielkie królestwo, i odeszli, i służyli idolom, więc usunąłem moją Szechinę spomiędzy nich i podniosłem ją na wysokości. Ten zaś, którego wyniosłem spomiędzy nich jest wybranym spośród [wszystkich ludzi] na świecie i ma wartość wszystkich zebranych w wierze i sprawiedliwości i postępujących właściwie. To jego wyniosłem jako moją nagrodę – w moim świecie i pod każdym z niebios. 

(44) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Gdy Święty, niech będzie błogosławiony, zabrał mnie spośród synów pokolenia potopu, wzniósł mnie na skrzydłach wiatru Szechiny do wysokiego nieba Rakia i wprowadził w wielkie pałace, które są na wysokościach nieba Arawot, gdzie znajduje się Tron Chwały Szechiny, Rydwan, Gedudimgniewu, Chajjalim wściekłości, Syczące Języki Ognia, Cheruby pochodni i Ofannim płonących węgieł, Posługujący płomieni, Chaszmallim oświecenia i Serafiny ognistego światła. I ustanowił mnie, abym służył Tronowi Chwały w każdy dzień.

(45) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron powiedział mi Pierwej nim Święty, niech będzie błogosławiony, ustanowił mnie, abym służył Tronowi Chwały – otworzył mi:  300000 bram inteligencji 300000 bram roztropności 300000 bram życia 300000 bram pokoju 300000 bram Szechiny 300000 bram mocy i potęgi 300000 bram siły 300000 bram dobroci 300000 bram miłości 300000 bram bojaźni Tory 300000 bram źródeł przetrwania 300000 bram miłosierdzia 300000 bram łagodności 300000 bram bojaźni niebios

(46) I w tym momencie Święty, niech będzie błogosławiony, spotęgował u mnie: Mądrość w Mądrości Inteligencję w Inteligencji Roztropność w Roztropności Wiedzę w Wiedzy Miłosierdzie w Miłosierdziu Torę w Torze Miłość w Miłości Dobroć w Dobroci Pożądanie w Pożądaniu Łagodność w Łagodności Moc w Mocy Siłę w Sile Potęgę w Potędze Blask w Blasku Piękno w Pięknie Okazałość w Okazałości I zostałem otoczony Chwałą i uwielbiony wszystkimi miarami dóbr i rzeczy godnych pochwały, bardziej niż Synowie Wysokości.

(47) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Po tym jak otrzymałem te wszystkie miary doskonałości, Święty, niech będzie błogosławiony, położył na mnie swą rękę i błogosławił mi 1365000  błogosławieństwami.

(48) I nabrałem rozmiarów, i nabrałem wysokości według miary długości i szerokości świata, i spowodował, że wyrosły mi siedemdziesiąt dwa skrzydła, trzydzieści sześć z jednego boku i trzydzieści sześć z drugiego boku. Każde pojedyncze skrzydło było jak cały świat.

(49) I przytwierdził mi 365000 oczu, a każde oko jest jak wielkie światło. I nie było w świecie takiej jasności, kształtu, blasku, piękna i takich świateł, których by nie umieścił we mnie.

(50) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: A oto co uczynił mi Święty, niech będzie błogosławiony: tron podobny do Tronu Chwały, na którym rozciagnąłbaldachim jasności i blasku, i okazałości, i chwały, i piękna, i łaski, i dobra – podobny do baldachimu Tronu Chwały, gdzie umieszczone są wszystkie rodzaje świetlistości, jakiekolwiek istnieją na świecie.

(51) Umieścił go u wejścia siódmego pałacu i posadził mnie na nim.  A herold wstępował do każdego nieba oznajmiając:

(52) Metatron, mój sługa, został ustanowiony Księciem i władcą nad wszystkimi Książętami moich królestw i nad wszystkimi Synami Wysokości, z wyjątkiem ośmiu Wielkich Książąt, chwalebnych i straszliwych, którzy są nazwani Pana – imieniem ich Króla.

(53) I każdy poszczególny Anioł, i każdy poszczególny Książę, który ma mi cokolwiek do powiedzenia, niech teraz chodzi przed jego [oblicze] i [tam] mówi do niego.

(54) A każde słowo, które on powie w moim imieniu do was, będziecie zachowywać i będziecie mu posłuszni, ponieważ Książę Mądrości i Książę Rozumienia są jego sługami, i oni go nauczą mądrości o sprawach, które są na górze i o sprawach, które są na dole, mądrości świata który jest i świata który nadejdzie.

(55) Ustanowiłem go także nad wszystkimi zasobami pałacu Arawot i wszelkimi skarbami życia, które posiadam na wysokościach niebios.

(56) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Od tej chwili Święty, niech będzie błogosławiony, objawił mi wszystkie tajemnice Tory i wszystkie sekrety mądrości, i wszelką głębię sprawiedliwości, i wszystkie tajniki serc stworzeń, i wszystkie sekrety świata, i wszystkie tajemnice Dzieła Stworzenia – objawiał przede mną tak, jak one są objawione

(57) Stwórcy Początku (Jocer Bereszit). I przyglądałem się uważnie, aby wejrzeć w tajniki głębi i tajniki spraw cudownych.  Zanim człowiek pomyśli coś w ukryciu – ja widzę. I nie ma niczego w górze, ani w dole świata co zostało ukryte przede mną.

(58) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Z głębi miłości umiłował mnie Święty, niech będzie błogosławiony, bardziej niż wszystkich Synów Wysokości. Uczynił mi szaty królewskie ze wszystkimi rodzajami światłości na nich i ubrał mnie w nie.

(59) I uczynił mi szatę chwały w której są wszystkie rodzaje kształtów, jasności, blasku, ozdób.

(60) I uczynił mi królewską koronę, w której umieszczono czterdzieści dziewięć kamieni błyszczących  jak światło dysku słonecznego.

(61) Ich jasność rozchodzi się w cztery strony nieba Arawot: w siedmiu niebiosach (rakiim) i w czterech kierunkach świata.

(62) I związał ją na mojej głowie, i nazwał mnie Małym Panem w obecności wszystkich domowników (familia) wysokości, jak powiedziano: ‘gdyż Imię Moje jest w jego wnętrzu.

 

Rozdział 2 (3 Hen 2)

(1) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza Blask Najwyższego Nieba powiedział mi: Ozdobił na wysokościach wszystko dzięki swej wielkiej miłości i wielkiemu miłosierdziu, którym mnie ukochał i umiłował Święty, niech będzie błogosławiony, bardziej niż wszystkich synów wysokości. Napisał palcem swym, piórem ognistym, na Koronie, która była na mojej głowie: litery, w których zostały stworzone niebo i ziemia  litery, w których zostały stworzone morza i rzeki litery, w których zostały stworzone góry i pagórki litery, w których zostały stworzone gwiazdy i planety, błyskawice, wiatry, trzęsienia ziemi, dźwięki piorunów, śnieg i grad, huragan, burza litery, w których zostało stworzone wszystko co jest konieczne dla świata i co dotyczy całego porządku natury (seder bereszit).

(2) A każda poszczególna litera rozbłyskała w rozwijającym się czasie jak objawienie błyskawicy, jak blask pochodni, jak blask ognia, jak obraz pojawiających się Słońca, Księżyca, planet.

(3) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Gdy Święty, niech będzie błogosławiony, przywiązał tę koronę do mojej głowy przestraszyli się mnie wszyscy Książęta Królestw, którzy byli na wysokościach nieba Arawot razem ze wszystkimi Chajjalim każdego nieba.

(4) Nawet Książęta Elim i Książęta Erellim, i Książęta Tafsarimktorzy są więksi od wszystkich aniołów Posługujących, i którzy czuwają przed Tronem  Chwały – zadrżeli i przerazili się, gdy mnie ujrzeli. Nawet Samael Książę Oskarżycieli, który jest największym spośród  wszystkich Książąt Królestw na wysokościach, bał się i drżał przede mną.

(5) Nawet Anioł Ognia i Anioł Gradu, i Anioł Wiatru, i Anioł Błyskawicy, i Anioł Gniewu, i Anioł Grzmotu, i Anioł Śniegu, i Anioł Deszczu, i Anioł Dnia, i Anioł Nocy, i Anioł Słońca, i Anioł Księżyca, i Anioł Gwiazd, i Anioł Planet, którzy kierują światem swoimi rękoma –  bali się, drżeli przerażeni przede mną, gdy mnie widzieli.

(6) Oto imiona tych, co kierują światem: Gabriel Książę Ognia (esz) BARADIEL       Książę Gradu (barad)  RUCHIEL          opiekuje się wiatrem (ruach) BARAQIEL       opiekuje się błyskawicami (baraqim) ZAAMIEL         opiekuje się nawałnicą (zaam) ZIQIEL              opiekuje się kometami (ziqim) ZIIEL                 opiekuje się wstrząsami (zewaot) ZAAFIEL          opiekuje się huraganem (zaaf) RAAMIEL         opiekuje się grzmotami (raam) RAASZIEL        opiekuje się trzęsieniami ziemi (raaszim) SZALGIEL        opiekuje się śniegami (szelagim) MATARIEL       opiekuje się deszczem (matar) SZAMASZIEL   opiekuje się dniem (jom) LILIAEL            opiekuje się nocą (laila) GALGALIEL     opiekuje się orbitą (galgal) Słońca OFANIEL       opiekuje się orbitą (ofan) Księżyca KOCHAWIEL   opiekuje się gwiazdami (kochawim) RACHATIEL  opiekuje się planetami (mazalot)

(7) Oni wszyscy, gdy widzą mnie padają na twarz. I nie mogą wpatrywać się we mnie z powodu majestatu, blasku, piękna, jasności. świetlistości i promieniowania Korony Chwały, która jest na mojej głowie.

(8) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Gdy Święty, niech będzie błogosławiony, wziął mnie na służbę, abym służył Tronowi Chwały, Galgallim, Rydwanowi, wszystkiemu co stanowi naturę Szechiny, w jednej chwili przemieniłem się w ciele w płomień:

(9) Ścięgna moje – w gorejący ogień  kości moje – w gorejące węgle janowca powieki moje – w blask błyskawicy gałki oczne – w ogniste pochodnie włosy głowy – w wybuchające płomienie wszystkie moje kończyny – w ogniste skrzydła gorejące całość mego ciała – w palący się ogień. z mojej prawej strony – rozszczepiające płomienie ognia. z mojej lewej strony – ogniste pochodnie dookoła wykluł się – huragan i burza przede mną i za mną – głos piorunów z trzęsieniem ziemi.

(10) Rabbi Iszmael powiedział: Powiedział mi Metatron Książę Oblicza i Książę wszystkich Książąt: On stoi przed Tym, który jest wyniesiony nad wszystkich bogów. On zjawia się przed Tronem Chwały i ma wielkie sanktuarium światła na wysokościach. On przyprowadza ogień głuchoty i kładzie go w uszy świętych Chajjot, aby nie usłyszały głosu słowa, które wychodzi z ust Potęgi.

(11) Gdy Mojżesz wstąpił na wysokości, pościł 121 razy, aż niebo Chaszmal otworzyło się i zobaczył, że jego serce jest jak serce lwa. I ujrzał wielkie rzesze zbrojnych Hufców wokół siebie, które chciały go pożreć. I prosił Mojżesz o miłosierdzie, najpierw nad Izraelem, później nad samym sobą. Ten, co siedzi na Rydwanie, otworzył okna, które były na głowach Cherubów i wyszło na spotkanie Mojżesza 1800000 Obrońców, a z nimi Metatron Książę Oblicza. Przyjęli oni modlitwy Izraela i umieścili je jako Koronę na głowie Świętego, niech będzie błogosławiony. I powiedział [Mojżesz]: ‘

(12) Słuchaj Izraelu! Naszym Bogiem jest Pan, Pan jest jedyny I rozpromieniło się ich oblicze przed Szechiną i powiedziały [Zbrojne Hufce] do Metatron Księcia Oblicza: Kim oni są i kim jest ten, komu oddają całą cześć i chwałę? Otrzymali odpowiedź: Majestatowi Domu Izraela. I powiedziały: Słuchaj Izraelu! Naszym Bogiem jest Pan, Pan jest jedyny’ Komu przysługuje większe uznanie i wielkość, jeśli nie Tobie, Panie, Wielkości i Mocy, Boże, Królu, Żyjący i Wieczny?

(13) Wtedy Akatriel Jh Jhwd Zbrojnych Hufców odpowiedział i rzekł do METATRONU Księcia Oblicza: Wszystko, o cokolwiek poprosi przede mną, niech zostanie wykonane. Wysłuchaj jego modlitw i spełnij jego wolę, czy będzio to wielka, czy mała sprawa.

(14) Wtedy METATRON Książę Oblicza powiedział do Mojżesza syna Amrama: Nie bój się! Bóg upodobał sobie w tobie. Czyń zgodnie z twą wolą, z ufnością i mocą, gdyż twe oblicze promieniuje światłem  z jednego krańca ziemi na drugi. I powiedział mu Mojżesz: Być może jestem winny. I powiedział mu Metatron: Przyjmij litery Przymierza, które nie może być złamane.

(15) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza Blask Najwyższego Nieba powiedział mi: Na początku usiadłem na Wielkim Tronie u wejścia siódmego pałacu i sądziłem wszystkich synów wysokości, rodzinę Miejsca, mocą autorytetu Chwały Pana. Gdy zasiadłem w Niebiańskiej Radzie (jesziwie) na wysokości, rozdzielałem wszystkim Książętom Królestw wielkość i królestwa, godności i moce, zaszczyty i doskonałości, diadem, koronę, chwałę. Książęta Królestw stali przy mnie, po mojej prawicy i lewicy, mocą autorytetu Świętego, niech będzie błogosławiony.

(16) A gdy przybył Acher, aby kontemplować w obrazie Rydwanu i gdy położył swój wzrok na mnie – przeraził się i zadrżał przede mną. Jego dusza zadrżała tak, że uszła z niego ze strachu, grozy i bojaźni przede mną, gdy ujrzał mnie jak króluję na tronie i aniołowie Posługujący stoją przy mnie jak służący, i wszyscy Książęta Królestw ukoronowani Koronami stoją wokół mnie.

(17) Wtedy otworzył usta i powiedział: Rzeczywiście [teraz] są dwie władze w niebie.

(18)  [Gdy to powiedział] natychmiast głos Boga wyszedł z nieba sprzed Szechiny wzywając:

(19) Nawróćcie się występni synowie, oprócz Achera. W tym momencie, z polecenia Świętego, niech będzie błogosławiony, przybył Anafiel Pan Książę Chwały obdarzony zaszczytami, ozdobiony, cudowny, przerażający, wywołujący trwogę i – uderzył mnie sześćdziesięcioma biczami ognia, i spowodował, że zerwałem się [z Wielkiego Tronu] na nogi.

(20) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książe Oblicza Blask Najwyższego Nieba powiedział: Jest siedmiu wielkich Książąt wspaniałych, pięknych, niezwykłych, chwalebnych, wyznaczonych nad siedmioma niebiosami. A oto oni: Michał, Gabriel, SZATQIEL, SZACHAQIEL, BARADIEL, BARAQIEL,

(21) Sidriel. I każdy z nich jest Księciem Zastępów Nieba i każdemu z nich towarzyszy 496000 miriad aniołów Czuwających.

(22) Michał Wielki Książę jest wyznaczony nad siódmym najwyższym niebem, które jest w Arawot. Gabriel Książę Zastępów jest wyznaczony nad szóstym niebem, które jest w Machon. SZATQIEL Książę Zastępów jest wyznaczony nad piątym niebem, które jest w Maon. SZACHAQIEL Książę Zastępów jest wyznaczony nad czartym niebem, które jest w Zewul.  BARADIEL Książę Zastępów jest wyznaczony nad trzecim niebem, które jest w Szechaqim. BARAQIEL Książę Zastępów jest wyznaczony nad drugim niebem, które jest na wysokości Raqia.

(23) Sidriel Książę Zastępów jest wyznaczony nad pierwszym niebem, które jest w Wilon w Szamaim. Poniżej nich jest Galgaliel Książę, wyznaczony nad orbitą Słońca, a z nim – 96 aniołów wielkich i chwalebnych, którzy sprawiają, że orbita Słońca biegnie w Raqia 365000 parasangów każdego dnia.

(24) Poniżej nich jest Ofaniel Książę, wyznaczony nad orbitą Księżyca, a z nim – 88 aniołów, którzy sprawiają, że orbita Księżyca biegnie 354000 parasangów każdej nocy, zawsze gdy Księżyc stoi na wschodzie w punkcie zwrotnym. A kiedy jest na wschodzie w punkcie zwrotnym? Odpowiedź – 16 dnia każdego miesiąca. Poniżej nich jest RAHATIEL Książę, wyznaczony nad planetami, a z nim 72 aniołów wielkich i chwalebnych.

(25) A dlaczego nazywany jest imieniem ‘Rahatiel’? Ponieważ to on wprawia w ruch planety na orbitach i ich drogach 339000 parasangów każdej nocy ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód; gdyż Święty, niech będzie błogosławiony, uczynił jeden namiot dla wszystkich: dla Słońca i dla Księżyca, i planet, i gwiazd, tak by wędrowały nocą z zachodu na wschód.

(26) Poniżej nich jest Kochawiel Książę, wyznaczony nad wszystkimi gwiazdami, a z nim – 365000 miriad aniołów Posługujących, wielkich i chwalebnych, którzy sprawiają bieg gwiazd z miasta do miasta, z państwa do państwa w Raqia niebios.

(27) Powyżej jest 72 Książąt Królestw na wysokościach odpowiednio do 70 języków istniejących w świecie. A każdy z nich jest ukoronowany koroną królewską, odziany w królewską szatę, okryty królewską suknią. I wszyscy oni jadą na koniach królewskich trzymając w rękach królewskie berło. I gdy każdy z nich wędruje w niebie (Raqia), to biegną przy nim słudzy królewscy  w wielkiej chwale i poważaniu, zupełnie jak [gdy jedzie król] na drogach ziemskiego podróżowania – w rydwanie z jeźdźcami, wielką armią i w chwale, i w majestacie, wsławiony, z pieśniami i aplauzem.

(28) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza Blask Najwyższego Nieba powiedział mi: Aniołowie pierwszego nieba gdy widzą ich Księcia – zstępują z koni i padają na twarz. Książę pierwszego nieba, gdy widzi księcia drugiego nieba – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz. Książę drugiego nieba, gdy widzi Księcia trzeciego nieba – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz. Książę trzeciego nieba, gdy widzi Księcia czwartego nieba – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz. Książę czwartego nieba, gdy widzi Księcia piątego nieba – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz. Książę piątego nieba, gdy widzi Księcia szóstego nieba – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz. Książę szóstego nieba, gdy widzi Księcia siódmego nieba – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(29) Książę siódmego nieba, gdy widzi 72 książąt królestw – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(30) 72 Książąt Królestw, gdy widzą Strażników Drzwi Pałacu pierwszego w niebie Arawot na wysokościach – zdejmują koronę chwały z głowy i padają na twarz. Strażnicy Drzwi Pałacu pierwszego, gdy widzą Strażników Drzwi Pałacu drugiego – zdejmują koronę chwały z głowy i padają na twarz. Strażnicy Drzwi Pałacu drugiego, gdy widzą Strażników Drzwi Pałacu trzeciego – zdejmują koronę chwały z głowy i padają na twarz. Strażnicy Drzwi Pałacu trzeciego, gdy widzą Strażników Drzwi Pałacu czwartego – zdejmują koronę chwały z głowy i padają na twarz. Strażnicy Drzwi Pałacu czwartego, gdy widzą Strażników Drzwi Pałacu piątego – zdejmują koronę chwały z głowy i padają na twarz. Strażnicy Drzwi Pałacu piątego, gdy widzą Strażników Drzwi Pałacu szóstego – zdejmują koronę chwały z głowy i padają na twarz. Strażnicy Drzwi Pałacu szóstego, gdy widzą Strażników Drzwi Pałacu siódmego – zdejmują koronę chwały z głowy i padają na twarz.

(31) Strażnicy Drzwi Pałacu siódmego, gdy widzą czterech wielkich Książąt chwalebnych, którzy są wyznaczeni nad czterema obozami – zdejmują koronę chwały z głowy i padają na twarz.

(32) Czterej Wielcy Książęta, gdy widzą TAGACA Księcia wielkiego  i wsławionego w pieśniach i modlitwach na czele wszystkich Synów Wysokości  – zdejmują koronę chwały z głowy i padają na twarz.

(33) TAGAC  Książę wielki i wsławiony, gdy widzi ATATIELA, Księcia wielkiego, Księcia trzech Zbrojnych Hufców na wysokościach nieba Arawot, wyższym firmamencie – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(34) ATATIEL Książę wielki, gdy widzi HAMONA58 Księcia wielkiego, znakomitego i chwalebnego, godnego pożądania i wywołującego trwogę tak, że wprawia w drżenie wszystkich Synów Wysokości w chwili, gdy przychodzi czas mówienia Keduszy, jak powiedziano: ‘Na głos HAMON (dźwięku) – ludy uciekają Gdy Ty podnosisz się – narody rozpraszają się’ (Księga Izajasza 33:3) [wtedy] – zdejmuje koronę z głowy i pada na twarz.

(35) HAMON  Książę wielki, gdy widzi Księcia TETRASIELA Pana –  zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(36) TETRASIEL Pan Książę wielki, gdy widzi ATRUGGIELA Pana –  zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(37) ATRUGGIEL Pan Książę, gdy widzi NAARURIELA Pana Księcia HJ – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(38) NAARURIEL Pan Książę, gdy widzi Księcia SASNIGIELA Pan Księcia HJH – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(39) ASNIGIEL Pan Książę, gdy widzi EZRIELA Pana Księcia HJH, –  zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(40) EZRIEL Pan Książę, gdy widzi GEWURATIELA Pana Księcia HJH – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(41) GEWURATIEL Pan Książę, gdy widzi ARAFIELA Pana Księcia HJH – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(42) ARAFIEL Pan Książę, gdy widzi ASZROILIA Pana Księcia HJH –  zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(43) ASZROILI Pan Książę na czele wszystkich oddziałów Synów Wysokości, gdy widzi GALICURA Pana Księcia, który odsłania tajemnice HJH – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(44) GALICUR Pan  Książę, gdy widzi ZAKZACHIELA Pana, który jest ustanowiony, aby zapisywać zasługi (zikajon) Izraela na Tronie Chwały HJH – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz.

(45) ZAKZACHIEL Pan Książę, gdy widzi Księcia ANAFIELA Pana, który strzeże wejścia pałacu nieba Arawot HJH – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz. Dlaczego nazwany jest imieniem ‘ANAFIEL’? Ponieważ gałęzie (anaf) jego majestatu – ozdoba jego korony, jego jasność i jego blask okrywają całą wspaniałość nieba Arawot firmamentu na wysokościach, podobnie jak Stwórca (Jocer) wszystkiego, o którym napisano: ‘Jego majestat okrywa niebo, a Jego Chwała wypełnia ziemię’ (Księga Ambakuma 3: 3) Podobnie Książę ANAFIEL: jego wspaniałość i majestat okrywają wszelkie wspaniałości Arawot na wysokościach.

(46) ANAFIEL Pan, gdy widzi SOTER ASZIELA Pana  Księcia wielkiego, straszliwego, chwalebnego – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz. A dlaczego nazwany jest imieniem ‘SOTER ASZIEL’? Ponieważ postawiony został u czterech źródeł rzeki Dinur (Ognia)72 naprzeciw Tronu Chwały i każdy Książę, który chce wyjść albo przybyć przed oblicze Szechiny – nie wychodzi i nie przechodzi inaczej jak tylko za jego zgodą, gdyż pieczęcie czterech ramion rzeki Dinur zostały powierzone jego rękom. [Jest tak nazywany dlatego, że] jego wysokość wynosi 70000 miriad parasangów i on ukrywa (soter) ogień rzeki Dinur i wchodzi, i wychodzi  przed Szechiną, aby objaśniać rejestr uczynków każdego, kto przyszedł na świat, jak napisano: Trybunał zasiadł i otwarto księgi Księga Daniela 7: 10

(47) SOTER ASZIEL Pan Książę, gdy widzi SZOKED CHOZI Pana Księcia wielkiego, potężnego, straszliwego, chwalebnego HJH, zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz. A dlaczego nazwany jest imieniem ‘SZOQED CHOZI’? Ponieważ waży (szoqelwszystie zasługi na szalach wagi przed Świętym, niech będzie błogosławiony.

(48) SZOQED HOZI Pan Książę, gdy widzi ZE PANURAIA Pana Księcia wielkiego, potężnego, straszliwego, chwalebnego, znakomitego, czczonego w każdym domostwie (familia) z wysoka – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz. Dlaczego nazwany jest imieniem ‘ZE PENURAI’? Ponieważ jest on tak gniewny nad rzeką Dinur (Ognia), że przygasza ją tam, gdzie ona jest.

(49) ZE PENURAI Pan Książę, gdy widzi AZGOBHAIA Pana Księcia wielkiego, potężnego, straszliwego, chwalebnego, wspaniałego, znakomitego, wyniesionego, pożądanego, wywołującego przerażenie wśród Książąt wielkich, którzy znają tajemnicę Tronu Chwały – zdejmuje koronę chwały z głowy i pada na twarz. Dlaczego nazwany jest imieniem ‘AZGOBHAI  Książę’? Ponieważ opasuje odzieniem życia i owinie w przyszłości płaszczem życia sprawiedliwych świata i pobożnych świata, aby żyli w nim życiem wiecznym.

(50) AZGOBHAI Pan Książę, gdy widzi dwóch wielkich Książąt, chwalebnych i majestatycznych, którzy są ponad nim, zdejmuje koronę chwały z glowy i pada na twarz. A oto imiona dwóch Książąt: SOFERIEL Pan, który powoduje śmierć, Książę wielki, chwalebny, wspaniały, czysty, czcigodny wiekiem oraz – SZOFERIEL Pan, który daje życie, Książę wielki, chwalebny, wspaniały, czysty, czcigodny wiekiem, potężny.

(51) A dlaczego nazywa się [pierwszego] imieniem ‘SOFERIEL Pan Który Sprawia Śmierć’? Ponieważ jest on ustanowiony nad księgami umarłych. Każdy w godzinie swojej śmierci wpisany jest do księgi umarłych. A dlaczego [drugiego] nazywa się imieniem ‘SZOFERIEL Pan Który Sprawia Życie’? Ponieważ jest on ustanowiony nad Księgami Żyjących zgodnie z wolą Miejsca. Może chcesz zapytać: Ponieważ Święty, niech będzie błogosławiony, siedzi na Tronie, więc także oni siedzą na tronie i piszą? Pismo mówi: ‘Wszystkie Zastępy niebios stoją przed Nim’        Pierwsza Księga Królewska 22: 19 Nie napisano ‘Zastępy niebios’, lecz ‘wszystkie Zastępy niebios stoją przed Nim’. Uczy nas to, że nawet Książęta wielcy, których imiona nie sa podobne do żadnych innych imion, wypełniają wolę Szechiny nie inaczej jak – stojąc. Jeżeli stoją, to jak piszą?

(52) Jeden stoi na sferze burzy i drugi stoi na sferze burzy. Jeden ubrany jest w suknię królewską, drugi ubrany jest w suknię królewską. Jeden jest owinięty we wspaniały płaszcz, drugi jest owinięty we wspaniały płaszcz. Jeden jest ozdobiony koroną królewską, drugi jest ozdobiony koroną królewską. Ciało (guf) jednego jest pełne oczu, ciało drugiego jest pełne oczu. Wygląd jednego jest jak wygląd błyskawicy, wygląd drugiego jest jak wygląd błyskawicy. Oczy jednego są jak oczy słońca gdy świeci pełną mocą, oczy drugiego są jak oczy słońca gdy świeci pełną mocą. Blask jednego jest jak blask Tronu Chwały, blask drugiego jest jak blask Tronu Chwały. Wysokość jednego jest jak siedem niebios, wysokość drugiego jest jak siedem niebios.  Skrzydła jednego są jak dni roku, skrzydła drugiego są jak dni roku.  Skrzydła jednego są jak szerokość nieba, skrzydła drugiego są jak szerokość nieba.

(53) Usta jednego są jak brama wschodnia, usta drugiego są jak brama wschodnia.    Język jednego jest wysoki jak fale morskie, język dugiego jest wysoki jak fale morskie. Z ust jednego wychodzi ogień, z ust drugiego wychodzi ogień. Z ust jednego wychodzą błyskawice, z ust drugiego wychodzą błyskawice. Z potu jednego zapala się ogień, z potu drugiego zapala się ogień.    Język jednego jest gorejącą pochodnią, język drugiego jest gorejącą pochodnią. Na głowie jednego jest kamień szafiru, na głowie drugiego jest kamień szafiru. Na ramionach jednego jest koło (galgal) szybkiego Cheruba, na ramionach drugiego jest koło szybkiego Cheruba. W ręku jednego jest zwój rozżarzonego węgla, w ręku drugiego jest zwój rozżarzonego węgla. W ręku jednego jest pióro ogniste, w ręku drugiego jest pióro ogniste. Miara zwoju wynosi 3000 miriad parasangów. Miara pióra wynosi 3000 parasangów. Miara każdej litery, którą oni piszą, wynosi 365 parasangów.

(54)  Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Powyżej tych dwóch Książąt wielkich, istnieje Książę jeden, wyróżniony i chwalebny, znakomity i godny, czcigodny i uwielbiany, waleczny i potężny, wielki i wspaniały, mocny i okazały, cudowny i wyniesiony, czysty i ukochany, pan, dumny, wyniosły, pełen lat, śmiały – podobnego jemu nie ma wśród Książąt.

(55) Jego imię Rekawiel Pan, Książę wielki i przerażający. Stoi przy Rydwanie. Dlaczego nazywany jest imieniem ‘Rekawiel’? Ponieważ jest on ustanowiony nad Galgallim Rydwanu, którzy zostali poddani jego władzy.

(56) A ilu jest Galgallim? Ośmiu po dwóch w każdym kierunku. A otaczają ich cztery krążące RuchotRuach Burzy, Ruach Huraganu, Ruach Wichury, Ruach Nawałnicy.

(57) Spod nich wyłaniają się i wypływają cztery rzeki ognia, każda rzeka z jednej ze stron. Pomiędzy nimi, tworząc koło, stoją cztery Ananim. A oto oni: Anan Ognia, Anan Płomienia, Anan Rozżarzonych Węgli, Anan Siarki. Ananim 5     stoją umieszczeni naprzeciw swoich Galgallim, a stopy Chajjot stoją na Galgallim.

(58) Pomiędzy jednym a drugim Galgal [słychać] ryk trzęsienia ziemi i między jednym i drugim Galgal rozbrzmiewa grzmot.

(59) Gdy nadchodzi czas recytowania Pieśni (Keduszy) – Galgallim dygocą, Ananim drżą, wszyscy Wodzowie dygocą, wszyscy Jeźdźcy dostają dreszczy, wszyscy dzielni Dowódcy skaczą na tyły, wszystkie Zbrojne Hufce są wstrząśnięte, wszyscy Gedudim są przerażeni, wszyscy Zwierzchnicy niepokoją się, wszyscy Książęta i Chajjalim są oszołomieni, wszyscy Posługujący słabną, wszyscy Aniołowie i Degalim tracą siły.

(60) Głos rozbrzmiewa od Galgal do Galgal, od Cheruba do Cheruba, od Chaji do Chaji, od Ofana do Ofana1, od Serafina do Serafina: ‘Wysławiajcie Tego, który cwałuje w Arawot Pana Jego imię Radujcie się przed Nim.

(61) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Powyżej nich jest pewien Książę, wielki i potężny – CHAJJALIEL Pan jego imię, Książę majestatyczny i waleczny, wielki i groźny, Książę przed którym drżą wszyscy Synowie Wysokości: Książę, który jest zdolny pochłonąć cały świat jednym otwarciem ust. Dlaczego nazwany jest imieniem ‘CHAJJALIEL Pan Książę’?

(62) Ponieważ on jest ustanowiony nad Chajjot – uderza Chajjot biczami ognia i wywyższa je, gdy one wykrzykują psalmy i modlitwy, i skłania aby mówiły natychmiast za nim: Święty, Święty, Święty… Błogosławiony Chwała Panu w miejscu Jego przebywania.

(63) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Każda Chaja znajduje się naprzeciw czterech wiatrów. Każda Chaja jest jak pełnia całego świata: każda ma cztery oblicza, a każde oblicze jest jak oblicze wschodzącego słońca; każda posiada cztery skrzydła, a każde skrzydło mogłoby zasłonić świat; każde oblicze ma w sobie oblicza i każde skrzydło ma w sobie skrzydła. 248 jest liczbą obliczy, a 365 liczbą skrzydeł.

(64) Każdy ukoronowany jest dwoma tysiącami koron, a każda korona jest jak tęcza na obłoku, a jej blask jest jak blask orbity Słońca; z każdej z nich tryskają promienie słońca, które są jak blask gwiazdy porannej na wschodzie.

(65) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Powyżej nich jest pewien Książę, szlachetny i wspaniały, dzielny i chwalony wszelkimi rodzajami modlitw – jego imię KERUWIEL Pan  Książę dzielny, pełen wielkiej mocy, Książę dostojny i z nim jest dostojeństwo, Książę sprawiedliwy i z nim jest sprawiedliwość, Książę Święty i z nim jest świętość; Książę uczczony przez tysiące Hufców, Książę wywyższony przez tysiące Chajjalim.

(66) Gniew jego sprawia drżenie ziemi, wstrząsa podstawami, fundamenty drżą ze strachu przed nim, a Arawot trzęsą się na jego pomruk.

(67) Ciało jego pełne jest żarzących się węgli – wysokie jak siedem niebios i szerokie jak siedem niebios.

(68) Otwór jego ust płonie jak gorejąca pochodnia, a język jego jest pożerającym ogniem, powieki jego jak blask błyskawicy, oczy jak jarzące się iskry, a wygląd jak ogień płonący.

(69) Na głowie ma koronę świętości z wyrytym na niej niewyrażalnym imieniem – tryskają z niej błyskawice.

(70) Łuk Szechiny między jego ramionami, miecz przy biodrach podobny do błyskawicy, przy pasie – strzały jak błyskawice. Na piersi pancerz z ognia pożerającego – otaczają go żarzące się węgle janowca.

(71) Na obliczu jego widnieje blask Szechiny, promienie majestatu  na okrągłym  kształcie jego oblicza (ofanaw), a królewskie nakrycie ozdabia jego czoło.

(72) Całe jego ciało pełne jest oczu, zaś od stóp do głów pokryty jest skrzydłami.

(73) Po jego prawej stronie płonie pochodnia, a po lewej pali się ogień. Węgle płonące buchają z jego ciała i ogniste głownie wylatują z niego, a blask błyskawic z jego oblicza. Nieustannie towarzyszą mu następujące po sobie huki piorunów i trzęsienia ziemi.

(74) Dwóch Książąt rydwanu jest w tym miejscu.

(75) Dlaczego nazywany jest imieniem ‘Keruwiel Pan Książę’? Ponieważ jest on wyznaczony nad  rydwanami Cherubów i moc Cherubów jest w jego ręce.

(76) To on poleruje korony, które są na ich głowach i to on sprawia, że na ich czołach świeci diadem. To on podnosi wartość ich natury, podnosi znakomitość ich piękna, wzmacnia pełnię ich znaczenia, wyśpiewuje pieśń ich chwały, oznajmia o ogromie ich  świetności, upiększa blask ich łaskawości i życzliwości, przystraja je w olśniewajacy wdzięk, ozdabia w ujmujące piękno, uwydatnia wystrój ich świetności, wychwala układ ich modlitwy, aby przygotować wejście dla Tego, który zasiądzie na Cherubach. Cheruby stoją przed Chajjot.

(77) Skrzydła ich wznoszą się na wysokość głów, Szechina jest na ich plecach, blask chwały na ich obliczach, pieśni psalmów między ustami. Pod skrzydłami są ich ręce, skrzydłami okryte stopy, promienie majestatu na ich głowach, na obliczach blask Szechiny i Szechina jest na ich plecach. Otaczają je kamenie szafiru. Słup ognia pojawia się z ich czterech stron, a słup płomienia po obu bokach.

(78) Z jednej strony jest kamień szafiru i z drugiej strony jest kamień szafiru; pod szafirami znajdują się płonące węgle janowca.

(79) Cherub stoi z jednej strony i Cherub stoi z drugiej strony, a skrzydła Cherubów układają się w chwale ponad czołami. Rozkładają skrzydła, gdy śpiewają pieśń Temu, który zamieszkuje chmury i gdy wychwalają nimi  świetność Króla królów.

(80) Książę Keruwiel Pan  wyznaczony jest nad nimi: ustawia ich wszystkich w odpowiednim porządku. Jest on dobry i piękny. Wyposaża je we wszystkie rodzaje modlitw, godności i chwały. Sprawia, że szybko wykonują wolę ich Stwórcy z chwałą i mocą, wciąż i w każdej chwili, gdyż na wysokości ich głów nieustannie przebywa Chwała wielkiego Króla, który zasiada na Cherubach.

(81) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: W jaki sposób aniołowie stoją na wysokościach? On mi powiedział: Jest most położony na rzece, tak że wszyscy mogą po nim przejść i tak położony, że leży od wejścia do wyjścia.

(82) Trzech aniołów Posługujących otacza go i recytują pieśń przed Panem, Bogiem Izraela. A stoją przed Nim Gorliwcy Przedramienia, Dowódcy Strachu, tysiąc tysięcy i miriady myriad śpiewają pieśni i hymny przed Panem Bogiem Izraela.

(83) Jakże wiele mostów tam jest, mostów ognia, jak wiele mostów gradu, jak wiele rzek gradu, jak wiele skarbów śniegu i jak wiele kół ognia!

(84) Jakże wielu jest aniołów Posługujących: 12000 miriad: sześć tysięcy powyżej i sześć tysięcy poniżej. I jest tam 12000 skarbców śniegu: sześć tysięcy powyżej i sześć tysięcy poniżej. I tam są 24 miriady kół ognia: 12 miriad powyżej i 12 miriad poniżej. I one otaczają mosty i rzeki ognia, i rzeki gradu. I jakże wielu jest aniołów Posługujących przed każdym wejściem wyznaczonych dla każdego poszczególnego człowieka, którzy [to Posługujący] stoją w środku, odpowiednio do dróg nieba Szamaim.

(85) Co robi Pan Bóg Izraela Król Chwały? On zakrywa swe oblicze, Bóg Wielki, Wspaniały, Potężny Mocą.

(86) W Arawot 66000 miriad Aniołów Chwały stoją naprzeciw Tronu Chwały i wyciosują płomienie ognia. A Król Chwały zakrywa Oblicze, gdyż inaczej niebo Arawot utraciłoby swą godność z powodu piękna światłości, godnego porządania blasku, iluminacji Chwały objawienia Tego, który jest błogosławiony.

(87) Jakże wielu jest Posługujących, którzy spełniają Jego wolę, jakże wielu Aniołów! I jak wielu Książąt w Arawot z jego upodobania, czczonych pomiędzy władcami wysokości, godnych czci, ozdobionych pieśnią, wspomnianych z miłością, którzy są oszołomieni blaskiem Szechiny! Z powodu piękna światła promieniowania ich Króla, gaśnie blask ich oczu, a siła słabnie.

(88) Rozświetlone rzeki radości, strumienie wesołości, rzeki rozradowania, strumienie radosnych okrzyków, rzeki miłości, strumienie przyjaźni – one [wszystkie] łączą się i wychodzą przed Tron Chwały i – zbierając siły – płyną przez bramy ścieżek nieba Arawot z dźwiękiem okrzyków i muzyki ich Chajjot, i dźwiekiem radosnych tamburynów ich Ofannim, i dźwiękiem melodyjnych cymbałków jego Cherubów. W potrząsaniu rozbrzmiewa i rozchodzi się Święty, Święty, Święty Pełna jest ziemia Chwały Twojej.

(89) Rabbi Iszmael powiedział: Metatron Książę Oblicza powieział mi: Jaka jest odległość między jednym mostem, a drugim? 12 miriad parasangów – we wstępowaniu 12 miriad i w zstępowaniu 12 miriad.

(90) Między rzekami bojaźni i rzekami strachu istnieją 22 miriady parasangów. Między rzekami gradu i rzekami ciemności są 36 miriady parasangów. Między pokojami błyskawic a obłokami pocieszenia są 42 miriady parasangów. Między obłokami pocieszenia a Rydwanem są 84 miriady parasangów. Między Rydwanem a Cherubami są 148 miriady parasangów. Między Cherubami a Ofannim są 148 miriady parasangów. Między Cherubami a Ofannim są 24 miriady parasangów. Między Ofannim a komnatą nad komnatami są 24 miriady parasangów. Między komnatą nad komnatami a świętymi Chajjot jest 40000 miriad parasangów. Między jednym skrzydłem a drugim jest 12 miriad parasangów i podobnie ich szerokość. Między świętymi Chajjot a Tronem Chwały jest 30000 miriad parasangów.

(91) Od stóp Tronu Chwały do miejsca gdzie On siedzi jest 40000 miriad parasangów. I tam imię Jego jest uświęcone.

(92) Łuki tęczy są umieszczone na Arawot na wysokości tysiąc tysięcy i miriady myriad, odpowiednio do miary Czuwających i Świętych, jak napisano: ‘Łuk mój położyłem na obłoku Nie napisano tu ‘położę na obłoku’, ale ‘położyłem na obłoku’, na obłokach które otaczają Tron Chwały.

(93) Gdy Jego obłoki przechodzą, Aniołowie Gradu [zamieniają się] w żarzące węgle i zstępuje ogień głosu od świętych Chajjot i z powodu oddechu tego głosu one biegną w inne miejsce i boją się, ażeby nie kazano im iść sobie. I powracają, aby nie zaszkodzono im z innej strony, dlatego: ‘one odbiegały i powracały’

(94) Łuki tęczy są piękniejsze i jaśniejsze od światła słońca w okresie miesiąca Tamuz  i są one jaśniejsze od płonącego ognia, i są wielkie i piękne.

(95) Powyżej łuków tęczy znajdują się koła Ofannim, tysiące tysięcy i miriady myriad, wysoko, odpowiednio do miary Serafinów i Gedudim.

(96) Wieje wiatr burzowy, jak powiedziano: ‘Wiatr burzowy wykonuje Jego polecenia.

(97) A Szatan stoi między tymi wiatrami, gdyż wiatr burzowy jest właśnie wiatrem szatana. Wszystkie te wiatry wieją tylko spod skrzydeł Cherubów, jak powiedziano: ‘Wstąpił na Cheruba, wzbił się i unosił na skrzydłach wiatru’

(97) Dokąd wieją te wiatry i gdzie zatrzymują się? Naucza się, że wychodzą spod skrzydeł Cherubów i padają na orbitę Słońca, jak powiedziano: ‘Wiatr udaje się na południe następnie zakręca na północ. Wciąż krąży będąc w ruchu i krąży powracając.

(98) A z orbity Słońca zakręca i spada na rzeki i morza, góry i doliny, jak powiedziano: ‘Oto on formuje góry i stwarza wiatry’

(99) Z gór i dolin zakręca i pada na morza i rzeki. Zakręca z mórz i rzek i pada na miejsce zamieszkane. Z miejsc zamieszkanych zakręca i pada na miasta małe i duże. Z miast małych i dużych zakręca i pada na ogród. Z ogrodu zakręca i pada na Eden, jak powiedziano: ‘Spacerował w ogrodzie, w dziennym wietrze’

(100) W pośrodku ogrodu Eden [wiatry] mieszają się i wieją z jednej strony na drugą; są przenikane zapachami ogrodu, aromatami Edenu tak, iż rozchodzą się nasycone czystymi zapachami i przenoszą zapach wonności z ogrodu i przypraw Edenu – przed sprawiedliwych, pobożnych, dziedziców ogrodu Eden i drzewa życia, w czasie który przyjdzie, jak powiedziano: ‘Powstań wietrze północy nadleć, wietrze z południa,  wiej poprzez ogród mój,  niech popłyną jego wonności! Niech wejdzie miły mój do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce.

(101) Rabbi Iszmael powiedział: Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Ile wiatrów wieje spod skrzydeł Cherubów? Wieje wiatr krążący, jak powiedziano: ‘a wiatr Boga krążył nad obliczem wód’

(102) Wieje wiatr potężny, jak powiedziano: ‘Pan cofnął wody potężnym wschodnim wiatrem.

(103) Wieje wiatr wschodni, jak powiedziano: ‘Wiatr wschodni przyniósł szarańczę.

(104) Wieje wiatr przepiórek, jak powiedziano: ‘Za sprawą Pana podniósł się wiatr i  sprowadził przepiórki.

(105) Wieje wiatr zazdrości, jak powiedziano: ‘Gdy przejdzie nad nim wiatr zazdrości.

(106) Wieje wiatr trzęsienia ziemi, jak powiedziano: ‘później wiatr trzęsienia ziemi, lecz Pan nie był w trzęsieniu ziemi’.

(107) Wieje wiatr Pana, jak powiedziano: ‘Wyprowadził mnie w wietrze Pana i postawił.

(108) Wieje wiatr zły, jak powiedziano: a zły wiatr/duch nachodził go.

(109) Wieje wiatr mądrości i umiejętności rozróżniania, i wiedzy, i bojaźni Pana, jak powiedziano: ‘Spoczął na nim wiatr/duch Pana, duch Mądrości, duch rady i mocy, duch wiedzy i bojaźni Pana.

(110) Wieje wiatr deszczów, jak powiedziano: ‘Wiatr północny zrodził deszcz.

(111) Wieje wiatr błyskawic, jak powiedziano: ‘Uczynił błyskawice dla deszczu Wydobył wiatr ze swych skarbców.

(112) Wieje wiatr, który rozbija skały, jak powiedziano: ‘Oto Pan przechodził. Wiatr wielki i potężny rozdarł góry I rozkruszył skały.

(113) Wieje wiatr, który uspokaja wody, jak powiedziano: ‘Zesłał Bóg wiatr na ziemię Wtedy wody uspokoiły się.

(114) Wieje wiatr gniewu i smutku, jak powiedziano: ‘Nagle wiatr wielki nadszedł z pustyni    i wstrząsnął czterema węgłami domu,  który zawalił się na młodych ludzi’

(115) Rabbi Iszmael powiedział Anioł Metatron Książę Oblicza blask najwyższego nieba powiedział mi: Ile Rydwanów posiada Święty, niech będzie błogosławiony? Posiada Rydwany Cherubów, jak powiedziano: Dosiadł Cheruba i pofrunął.

(116) Posiada Rydwany wiatru, jak powiedziano: Wzniósł się na skrzydłach wiatru.

(117) Posiada Rydwany prędkich chmur, jak powiedziano: ‘ Oto Pan przybywa na prędkich     chmurach. Posiada rydwany obłoków, jak powiedziano:

(118) ‘Oto przybywam do ciebie w gęstwinie    obłoku’ posiada Rydwany ołtarza, jak powiedziano:

(119) ‘Widziałem Pana stojącego na ołtarzu.

(120) Posiada Rydwany miriad, jak powiedziano: ‘Rydwanów Boga są tysiące miriad.

(121) Posiada Rydwany namiotu, jak powiedziano: ‘Objawił się Pan w namiocie, w słupie obłoku’ Posiada Rydwany namiotu spotkania, jak powiedziano: Pan mówił do niego z namiotu spotkania’

(122) Posiada Rydwany przebłagalni, jak powiedziano: ‘słyszał głos mówiący do niego spod przebłagalni’

(123) Posiada Rydwany z kamienia szafirowego, jak powiedziano: ‘pod Jego stopami jakby jakieś dzieło przeźroczystości szafiru o czystości ciała niebieskiego

(124) Posiada Rydwany Orłów, jak powiedziano: ‘nosiłem was na skrzydłach orłów. Nie są one orłami, lecz lecą jak orły.

(125) Posiada Rydwany radosnego dźwięku, jak powiedziano: ‘Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków.

(126) Posiada Rydwany Arawot, jak powiedziano: ‘Wychwalajcie Tego, co cwałuje na Arawot.

(127) Posiada Rydwany chmur, jak powiedziano: ‘Chmury uczynił swoimi rydwanami.

(128) Posiada Rydwany Chajjot, jak powiedziano: ‘Chajjot odbiegały i powracały. Odbiegały za zgodą i powracały za zgodą, gdyż Szechina jest ponad ich głowami.

(129) Posiada Rydwany Galgallim, jak powiedziano: powiedział: wejdź między Galgallim.

(130) Posiada Rydwany szybkiego Cheruba, jak powiedziano: ‘jedzie na szybkim Cherubie. A gdy On jedzie na szybkim Cherubie, to w czasie między postawieniem jednej nogi na piętę i postawieniem drugiej nogi, widzi natychmiast 18000 światów; rozróżnia i dostrzega wszystko w nich wszystkich, i wszystko w nich zna, jak powiedziano: ‘osiemnaście tysięcy było dokoła niego: Skąd wiemy, że On widzi każdego z nich każdego dnia? Ponieważ powiedziano: ‘Z niebios nachyla się nad synem    człowieczym, by widzieć, czy istnieje rozumny, który by szukał Boga.

(131) Posiada Rydwany Ofannim, jak powiedziano: ‘Ofannim były pełne oczu dokoła.

(132) Posiada Rydwany świętego Tronu, jak powiedziano: ‘Bóg zasiada na swym świętym Tronie’

(133) Posiada Rydwany Tronu JH, jak powiedziano: ‘Gdyż ręka na Tronie JH’

(134) Posiada Rydwany Tronu Sądu, jak powiedziano: ‘Zapłonie Pan Zastępów na sądzie’

(135) Posiada Rydwany Tronu Chwały, jak napisano: ‘Tron Chwały, ustalony na wysokościach         od początku – miejsce świętości naszej’

(136) Posiada Rydwany Tronu wysokiego i wyniosłego, jak powiedziano: ‘Widziałem Pana siedzącego na Tronie wysokim i wyniosłym.

 

Rozdział 3 (3 Hen 3)

(1) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Powyżej nich jest pewien Książę wielki, straszliwy, potężny i chwalebny, wyniesiony, czcigodny i odwieczny, i śmiały – imię jego Ofaniel Pan.

(2) Ma 16 twarzy po cztery z każdej strony i 100 skrzydeł z każdej strony.

(3) Posiada 8766 oczu odpowiednio do liczby godzin roku, 2191 z każdej strony. W każdej parze oczu, która jest na ich obliczu świeci blask, z każdego oka płonie pochodnia tak, że żadne stworzenie nie może się w nie wpatrywać, gdyż inaczej zostałoby natychmiast pochłonięte.

(4) Wysokość jego ciała wynosi 2500 lat podróży. Żadne oko nie może go widzieć i żadne usta nie mogą wypowiedzieć jego potęgi, z wyjątkiem Króla królów, Świętego, niech będzie błogosławiony.

(5) A dlaczego nazwany jest imieniem ‘Ofaniel? Ponieważ to on jest wyznaczony nad OfannimOfannim zostały powierzone jego władzy i on jest ustanowiony, aby służyć Ofannim. Stoi przed nimi każdego dnia, czuwa na nimi i upiększa je, wywyższa i porządkuje ich bieg, poleruje ich siedzibę, odświeża ich mieszkania, wygładza ich nierówności, oczyszcza ich miejsca. Jest przed nimi o każdej porze, w dzień i w nocy, aby wzrastały w pięknie i w majestacie, i aby uczynić je prędkimi w wychwalaniu ich Stwórcy.

(6) Wszystkie Ofannim są pełne oczu i pełne skrzydeł: oczom odpowiadają skrzydła, a skrzydłom oczy.  W ich spojrzeniu jaśnieje promieniowanie blasku jak blask gwiazdy porannej. Na ich odzieniu z prawej strony każdego z nich umieszczone są 72 kamienie szafiru. Na ich odzieniu z lewej strony każdego z nich umieszczone są 72 kamienie szafiru.

(7) W koronę każdego z nich wprawiono cztery szmaragdy: promieniowanie każdego rozciąga się w cztery kierunki Arawot jak orbity Słońca, której promieniowanie wędruje w cztery strony świata. A dlaczego nazwane są imieniem ‘szmaragdy’(bareqet) ? Ponieważ ich promieniowanie niebiańskie podobne jest do błyskawicy (baraq). Otaczają je: namioty promieniowania, namioty blasku, namioty światłości, szafir i szmaragd. Dlatego z wyglądu podobne są i do oczu, i do oblicza.

(8) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział:

(9) Powyżej nich jest pewien Książę wspaniały, szlachetny, wielki, znakomity, potężny, czcigodny, władca i przywódca, prędki pisarz pokoleń, chwalebny,  kochany, pełen pochwał i promienisty, i pełen blasku, i pełen światła, i pełen piękna, i pełen wdzięku, pełen majestatu i wielkości.

(10) Wygląd jego – jak aniołów;  ciało jego – jak orłów; promieniuje – jak błyskawice, ma kształt – jak pochodnie i jest piękny – jak węgle płonące.

(11) Ozdabia go haszmallim. Świetlistość jego jest jak światło gwiazdy porannej, wygląda jak najmocniejsze światło, wysoki na siedem niebios.

(12) Światło jego powiek jest jak światło siedmiokrotne. Kamień szafiru na jego głowie jest [wielki] jak cały świat i jak moc promieniowania nieba aż do przejrzystości.

(13) Ciało jego pełne jest oczu jak niebo gwiazd, tak, że nie ma ich końca i nie ma dla nich liczby, a każde oko jest jak oko gwiazdy porannej. Niektóre z nich są jak małe światła, inne jak duże światła. Od kostek do kolan są podobne do gwiazd olśniewających; od kolan do biodra – do gwiazdy porannej; od bioder do pasa – do światła księżyca; od pasa do szyi – do światła słońca ; od szyi do czubka głowy – do niegasnącego światła.

(14) Korona na jego głowie promieniuje jak Tron Chwały. Wielkość korony to 502 lata podróży. Nie ma nigdzie na świecie takiego promieniowania, takiego blasku, takiego świecenia i takiej jasności, której by nie było w tej koronie. Serafiel Pan  ma na imię ten Książę, a imię korony na jego głowie brzmi ‘Książę Pokoju’.

(15) Dlaczego nazwany jest imieniem ‘Serafiel Pan’? Ponieważ imię jego ustanowione jest nad Serafinami i Serafiny ognia powierzono jego władzy. To on stoi nad nimi dzień i noc, i naucza je pieśni, psalmów, mów pochwalnych, modlitwy, wzniosłych uniesień, tak aby mogli chwalić ich Króla wszelkimi rodzajami modlitw i uświęcenia (Keduszy).

(16) A ilu jest Serafinów? Czterech, odpowiednio do czterech stron świata. A ile mają skrzydeł? Sześć, odpowiednio do sześciu dni dzieła stworzenia. A ile mają twarzy? Szesnaście, każde (cztery) skierowane w inną stronę.

(17) Wymiary Serafinów i wyskość każdego z nich  odpowiadają [wielkości] siedmiu niebios, a wymiary każdego oblicza są takie jak oblicza wschodzącego słońca.

(18) Każde świeci jak promieniowanie Tronu Chwały, tak że nawet święte Chajjot i znakomite Ofannim nie mogą wpatrywać się w nie, gdyż gdyby ktokolwiek wpatrywał się w nie, to jego oczy stałyby się ślepe, z powodu ich potężnego promieniowania.

(19) A dlaczego nazwane są imieniem ‘Serafinów’? Ponieważ one palą (soraf) księgi wykazów SZATANA. Każdego dnia SZATAN zasiada w towarzystwie Samaela Księcia Rzymu  i Dubiela Ksiecia Persji i zapisują winy Izraela w księgach wykazów i dają je Serafinom, aby zanieśli je przed Świętego, niech będzie błogosławiony, aby zetrzeć Izraela z powierzchni ziemi. Lecz Serafiny znają tajemnicę Świętego, niech będzie błogosławiony, iż nie chce On upadku narodu Izraela. Co więc Serafiny robią? Każdego dnia borą je [księgi wykazów] z rąk szatana i palą w gorejącym ogniu, który jest naprzeciw Tronu wysokiego i wyniosłego, aby nie dotarły przed Świętego, niech będzie błogosławiony, gdy Ten siedzi na Tronie sądu i sądzi świat cały w prawdzie.

(20) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Powyżej Serafinów jest pewien Książę, wyniesiony nad wszystkich Książąt, znakomitszy od wszystkich aniołów Posługujących.

(21) Imię jego – Dadweriel Pan. Został ustanowiony nad zbiorami ksiąg, spośród których wybiera i wydobywa skrzynię ze zwojami pism, w której znajduje się Księga Pamięci przed Świętym, niech będzie błogosławiony. To on łamie pieczęcie skrzyni zwojów i to on otwiera ją, i wyjmuje księgi, i daje je do rąk Świętego, niech będzie błogosławiony. Święty, niech będzie błogosławiony, bierze księgi z rąk jego i kładzie w jego obecności przed Pisarzy, aby były czytane przed Wielkm Trybunałem na wysokościach nieba Arawot, w obecności niebiańskiego dworu.

(22) A dlaczego nazwany jest imieniem ‘Dadweriel? Ponieważ z każdej wypowiedzi, która wychodzi od niego, stwarzany jest anioł  i staje wśród pieśni aniołów Posługujacych, i mówi pieśń przed Świętym, niech będzie błogosławiony, gdy nadchodzi czas mówienia Keduszy.

(23) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Powyżej nich wszystkich są czterej Książęta wielcy, nazywani Czuwającymi i Świętymi, najbardziej wyniesieni, najchwalebniejsi, najstraszliwsi, najdroźsi, najwspanialsi, najszlachetniejsi, najwięksi przywódcy ze wszystkich Synów Wysokości. I nikt nie jest im podobny spośród wszystkich Książąt wysokości, i nikt nie jest im równy spośród wszystkich aniołów Posługujących, gdyż każdy z nich, pojedynczo, dorównuje wszystkim innym zebranym razem.

(24) A mieszkanie ich jest naprzeciw Tronu Chwały i jego blask przypomina blask Tronu Chwały, a promieniowanie ich oblicza jest promieniowaniem Szechiny.

(25) Są wspaniali dzięki potędze, wychwalani chwaleniem Szechiny.

(26) Co więcej, Święty, niech będzie błogosławiony, nie czyni niczego w swoim świecie zanim nie zasięgnie ich rady, dopiero później coś czyni, jak napisano: ‘Postanowieniem Czuwających – wyrocznia Ostateczne roztrzygnięcie – Świętych’

(27) Dwóch jest Czuwajacych i dwóch Świętych. W jaki sposób stoją przed Świętym, niech będzie błogosławiony? Naucza się, że jeden Czuwający stoi z  jednej strony, a Święty z drugiej strony.

(28) Wzlatują i opadają: pysznych uniżają do ziemi, pokornych wywyższają na wysokości.

(29) Każdego dnia, gdy Święty, niech będzie błogosławiony, zasiada na Tronie Sądu i osądza świat cały i księgi żyjących, a księgi umarłych są otwarte przed Nim, to wszyscy Synowie Wysokości stają przed Nim w strachu, trwodze, bojaźni i drżeniu. Gdy Święty, niech będzie błogosławiony, zasiada aby sądzić na Tronie Sądu – odzienie Jego białe jest jak śnieg, włosy Jego głowy są jak czysty len, a płaszcz jak światło oślepiające. I wszędzie okrywa go sprawiedliwość jak pancerz z kolczugi.

(30) Czuwający i Święci stoją przed Nim jak urzędnicy przed sądem, podnoszą i roztrząsaja każde słowo, które zostało skierowane, jako sprawa, na sąd, przed Świętego, niech będzie błogosławiony, jak napisano: ‘Postanowieniem Czuwających – wyrocznia Ostateczne roztrzygnięcie – Świętych’

(31) Jedni wydają wyrok i osąd, inni wydaja wyrok w Wielkim Trybunale, który jest w Arawot, inni dopytują się przed Potęgą, inni roztrzygają sprawę na wysokościach, jeszcze inni rostrzygają i zstępują i wydają wyrok na ziemi, poniżej, zależnie od sprawy, jak napisano: ‘Oto Czuwający i Święty zstępuje z nieba                              Woła głośno i tak mówi: Wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie Otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce Niech zwierzęta uciekają spod niego, a ptaki z gałęzi’

(32) Dlaczego nazwani są imionami ‘Czuwający’ i ,Święci’? Ponieważ uświęcają ciało i ducha biczem ognia trzeciego dnia sądu, jak powiedziano: ‘Po dwóch dniach ożywi nas Trzeciego dnia postawi nas I będziemy żyli przed Nim’

(33) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Każdy z nich ma siedemdziesiat imion, które odpowiadają siedemdziesięciu językom istniejącym w świecie i one wszystkie [wsparte są] na imieniu Świętego, niech będzie błogosławiony. Każde poszczególne imię jest napisane piórem ognia na Koronie Straszliwej, która jest na głowie Wysokiego i Wyniosłego Króla.

(34) Od każdego z imion wydobywają się iskry i błyskawice, i od każdego emanuje promieniowanie blasku, i od każdego emanuje wirujący blask światła, i od każdego emanuje wirując namiot blasku i przybytek świetlistości, tak, że nawet Serafiny i Chajjot, którzy są więksi od wszystkich Synów Wysokości, nie mogą wpatrywać się w nie.

(35) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: W momencie, gdy Wielki Trybunał zasiada na wysokościach Arawot, żadne stworzenie z istniejących na świecie nie może otworzyć ust z wyjątkiem wielkich Książąt, którzy nazywają się Pan, w imieniu Świetego, niech będzie błogosławiony.

(36) A ilu jest Książąt? Siedemdziesięciu dwóch Książąt Królestw, którzy istnieją w świecie, nie licząc Księcia Świata, który wyjawia chwałę świata przed Świętym, niech będzie błogosławiony, każdego dnia w chwili otwarcia księgi, w której wszystkie czyny świata są zapisane, odpowiednio do natury sprawy, jak powiedziano ‘Trybunał zasiadł i księgi otwarto’

(37) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Gdy Święty, niech będzie błogosławiony, zasiadł na Tronie Trybunału, to Sprawiedliwość stanęła po Jego prawej stronie, Miłość po Jego lewej stronie, a Prawda naprzeciw Jego Oblicza.

(38) W chwili, gdy grzeszny człowiek przybył przed Jego Oblicze, na sąd, wyszła Sprawiedliwość z Jasności i była przed Jego Obliczem jak rózga, i stanęła naprzeciw. Natychmiast człowiek padł na oblicze, a każdy Anioł Zniszczenia wirował w prawą stronę, stosownie do spraw, jak powiedziano: ‘Tron został ustanowiony na miłości I zasiadł na nim w prawdzie’

(39) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Gdy Święty, niech będzie błogosławiony, otwiera Księgę, rozszczepia się ogień i rozszczepia się płomień, które wychodzą sprzed Jego Oblicza, nieustannie, aby wydać wyrok na złych, a blask Jego miecza wyjętego z pochwy promieniuje jak błyskawica, przebiegając świat od końca do końca, jak powiedziano: ‘W ogniu Pana zostaną osądzeni’

(40) Wszyscy mieszkańcy ziemi są przed Nim przerażeni i wytrąceni z równowagi, gdy widzą Jego wyostrzony miecz jak błyskawicę [rzucający] od krańca do krańca ziemi promienie i iskry, które wychodzą z niego tak liczne jak gwiazdy firmamentu (Rakia) i obłoki, jak powiedziano: ‘Gdy miecz błyszczący wyostrzę’

(41) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Gdy Święty, niech będzie błogosławiony, siedzi na Tronie Sądu, Aniołowie Miłosierdzia stoją po Jego prawej stronie, Aniołowie Pokoju stoją po Jego lewej stronie, a Aniołowie Zniszczenia  stoją naprzeciw Niego.

(42) Pewien Pisarz został wyznaczony poniżej Niego, a pewien Cherub został wyznaczony ponad Nim.

(43) Serafin Chwały otacza z czterech kierunków Tron, jak gdyby murem błyskawic. Ofannim otaczają go jak pochodnie – otaczają Tron Chwały i obłok ognia, i obłok płomienia, otaczają go z prawej i z lewej strony. Święte Chajjot podtrzymują Tron Chwały od spodu, każde z nich trzema palcami.

(44) Miara wysokości każdego z ich palców: 8766000 parasangów. Spod stóp Chajjot rozciąga się i wypływa siedem rzek ognia. Każda rzeka ma szerokość 365000 parasangów, a jej głębokość 248000 parasangów. Długość ich nie ma miary i nie da się obliczyć.

(45) A każda z nich krąży, jak gdyby po sklepieniu, w czterech kierunkach nieba Arawot i wpada, i wypełnia Maon, z Maon – do Zewul, z Zewul – do Szechaqim, a z Szechaqim – do Raqia, z Raqia – do Szamaim, z Szamaim – na tłum szyderców, którzy znajdują się w Gehennie, jak powiedziano: ‘Oto huragan Pana Rozpętał się Zawirował nad głowami szyderców’

(46) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi: Kopyta stóp Chajjot otacza siedem obłoków żarzących węgli. Obłoki żarzących węgli otacza siedem ścian ognia. Siedem ścian ognia otacza siedem ścian kamieni kryształu. Siedem ścian kamieni kryształu otacza siedem ścian kamieni gradu. Kamienie gradu otaczają kamienie skrzydeł huraganu. Kamienie skrzydeł huraganu otaczają kręgi ogniste. Kręgi ogniste otaczają niebiańskie burze. Niebiańskie burze otaczają ogień i woda.

(47) Ogień i wodę otaczają ci, co mówią (w Keduszy) Święty, Święty, Święty… Tych co mówią Święty… otaczają ci, co mówią (w Keduszy) Błogosławione Imię…Tych co mówią Błogosławione Imię…otaczają świetliste chmury. Świetliste chmury otaczają rozżarzone węgle janowca. Rozżarzone węgle janowca otaczają tysiące ognistych Obozów i miriady płomienistych Hufców. Każdy Obóz i każdy Hufiec otacza obłok, aby nie spłonęły w ogniu.

(48) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi Święty, niech będzie błogosławiony, posiada 496000 miriad Obozów na wysokościach nieba Arawot, a każdy Obóz liczy 496000 aniołów, a każdy anioł ma miarę wysokości jak wielkie morze, zaś wygląd ich oblicza jest jak wygląd błyskawicy.

(49) Oczy ich są jak pochodnie ognia. Ramiona ich i stopy są jak połyskujący brąz. Pomruk głosu ich, gdy mówią, jak głos dzikich zwierząt.

(50) Wszyscy stoją przed Tronem Chwały w czterech rzędach. A Książęta oddziałów stoją na czele każdego rzędu.

(51) Niektórzy z nich mówią Święty…, a niektórzy mówią Błogosławiony…, niektórzy biegną jak posłańcy, niektórzy stoją, aby służyć zgodnie z naturą sprawy, jak powiedziano: ‘Tysiące tysięcy Jemu służą Miriady miriad stoją przed Nim Trybunał zasiadł i Księgi otwarto’

(52) Gdy nadszedł czas aby powiedzieć Święty, najpierw wiatr huraganu wyszedł sprzed Świętego, niech będzie błogosławiony, i wpadł do obozu Szechiny i wielki huragan pojawił się między nimi jak powiedziano: ‘Oto huragan Pana rozpętał się’

(52) Wtedy tysiące tysięcy z nich stało się iskrami. Tysiące tysięcy z nich stało się głowniami. Tysiące tysięcy z nich stało się żarzącymi węglami. Tysiące tysięcy z nich stało się płomieniami. Tysiące tysięcy z nich stało się męskimi. Tysiące tysięcy z nich stało się żeńskimi. Tysiące tysięcy z nich stało się wiatrami. Tysiące tysięcy z nich stało się płonącym ogniem. Tysiące tysięcy z nich stało się płomieniem. Tysiące tysięcy z nich stało się iskrami. Tysiące tysięcy z nich stało się haszmallim. Tak długo, aż przyjmą na siebie jarzmo Królestwa wysokiego i wzniosłego, Stwórcy wszystkiego, w trwodze, w lęku, w grozie, z drżeniem, z chwianiem się, z udręczeniem, z przerażeniem i strachem. Następnie powracają do swej pierwotnej postaci, aby bojażń boża była zawsze przed nimi, tak aby zawsze miały przygotowane serca do wypowiadania pieśni, jak powiedziano: ‘Wołał jeden do drugiego…’

(53) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron powiedzial mi: Gdy aniołowie Posługujący pragną recytować pieśń, rzeka Dinur wzrasta do mocy tysiąca tysięcy i miriady miriad potęg ognia: wypływa i przepływa pod Tronem Chwały, między Obozami aniołów Posługujących i Gedudim nieba Arawot.

(54) Wszyscy aniołowie Posługujący zstępuja najpierw do rzeki Dinur i zanurzają się w całości w ogień rzeki, i zanurzają swoje języki i swoje usta siedem razy w rzece Dinur, następnie wzrastają i odziewaja się w odzienie z odwróconego obrazu, i nakrywają się dodatkowo haszmalem, i stają w czterech rzędach naprzeciw Tronu Chwały w każdym niebie.

 

Rozdział 4 (3 Hen 4)

(1) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron powiedział mi: W siedmiu pałacach stoją cztery rydwany Szechiny, a przed każdym z nich stoją cztery obozy Szechiny.

(2) Pomiędzy każdym poszczególnym obozem wypływa i przepływa rzeka ognia. Między każdą rzeką krążą świetliste obłoki. I między każdym z nich stoją i są zasadzone słupy siarki. I między każdym słupem krążą i stoją koła ognia. A między każdym kołem krążą kręgi pochodni. A między każdym kręgiem krążą skarby błyskawic. Za skarbami błyskawic krążą skrzydła huraganu. Za skrzydłami huraganu krążą skrzynie skarbów piorunów. Za skrzyniami skarbów piorunów krążą wielkie wiatry, wielkie huki, wielkie grzmoty, wielkie iskry, wielkie trzęsienia ziemi.

(3) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron powiedział mi: Gdy aniołowie Posługujący mówią Święty…, wszystkie słupy niebios i ich podstawy chwieją się, bramy pałacu nieba Arawotdrżą, podstawy ziemi i Szechaqim101 trzęsą się, pokoje Maon i pokoje Machon wirują, cała harmonia nieba, planety i gwiazdy są zaalarmowane, orbita Słońca i orbita Księżyca opuszczają pospiesznie swe drogi i biegną wstecz 12000 parasangów i poszukują sposobów, aby wypaść z nieba z powodu wielkiego grzmotu głosu Posługujących, piękna wibracji ich pieśni, iskier i błyskawic, które wychodzą z ich ust, jak powiedziano:

(4) ‘Głos grzmienia Twego w trąbie powietrznej Błyskawice rozświetlają miejsca zamieszkania Ziemia drży i wstrząsa się’

(5) Lecz Książę Świata przywołuje je i mówi im: Zostańcie w miejscu, gdzie jesteście. Nie obawiajcie się, gdyż aniołowie Posługujący mówią pieśni przed Świętym, niech będzie błogosławiony, jak powiedziano: ‘Gdy wszystkie gwiazdy poranne śpiewały radośnie I gdy synowie Boga głośno wołali z radością’

(6) Rabbi Iszmael powiedział:    Anioł Metatron powiedział mi: Gdy aniołowie Posługujący mówią mi ‘Święty’, wszystkie imiona rozwinięcia, które są wyryte piórem ognia na Tronie Chwały, wzlatują jak orły z szesnatoma skrzydłami, okrążają i otaczają Świętego, niech będzie błogosławiony, z czterech stron miejsca Chwały Szechiny. [Otaczają go też]

(7) Zbrojne Hufce i Posługujący płomieni, Ofannim mocy i Cheruby Szechiny i Chajjot święte, i Serafiny, i Erellim, i Tafsarim, i Gedudim ognia, i Barudim ognia pożerającego, i Kohorty pochodni, i Zbrojne Hufce płomienia, i Książęta świętości ukoronowani koronami, odziani w królestwo, okryci chwałą, opasani pięknem, ozdobieni majestatem, którzy padają na twarz trzykrotnie i mówią:  Błogosławione Imię Chwały Jego Królestwa na wieki wieków.

(8) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron Książę Oblicza powiedział mi Gdy aniołowie Posługujący mówią Święty przed Świętym, niech będzie błogosławiony, odpowiednio do ustalonego porządku, Posługujący Jego Tronu i Służący Chwały wychodzą w wielkiej radości spod Tronu Chwały.

(9) Każdy z nich ma w swym ręku tysiąć tysięcy i miriady miriad koron gwiazd podobnych do blasku planety Wenus i wiąże je z aniołami Posługującymi i z wielkimi Książętami. Ci, co mówią Święty otrzymują trzy korony – jedną, gdy mówią Święty, drugą –ponieważ mówią Święty, Święty, trzecią – dlatego, że mówią Święty, Święty, Święty Pan Zastępów.

(10) Jeżeli natomiast  nie mówią Święty zgodnie  z odpowiednim porządkiem, to ogień pożerający wychodzi sprzed małego palca Świętego, niech będzie błogosławiony i pada pomiędzy ich kohorty, i rozdziela się na 496000 miriad części, które odpowiadają czterem obozom aniołów Posługujących, i pożera je w jednej chwili, jak powiedziano: ‘ Przed Nim – ogień idzie Pali  wrogów dookoła

(11) Następnie Święty, niech będzie błogosławiony, otwiera usta, wypowiada pewne słowo i stwarza innych [Posługujących], w miejsce tamtych, podobnych do nich, nowych. Każdy z nich staje w pieśni przed Tronem Chwały i mówi Święty, jak powiedziano: ‘Dla każdego poranka nowe są O jak wielka jest Twoja stałość’

(12) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron powiedział mi: Chodź, a pokażę ci: litery, w których niebo i ziemia zostały stworzone, litery, w których morza i rzeki zostały stworzone,    litery, w których góry i doliny zostały stworzone, litery, w których góry i trawy zostały stworzone,  litery, w których gwiazdy, planety, orbita Księżyca i dysk słoneczny, Orjon i Plejady i wszystkie rodzaje świateł nieba zostały stworzone,  litery, w których aniołowie Posługujący zostali stworzeni,  litery, w których Serafiny i Chajjot zostali stworzeni,

(13) Litery, w których Tron Chwały i Galgallim Rydwanu zostały stworzone,    litery, w których to, co jest konieczne w świecie, zostało stworzone,

(14) Litery, w których zostały stworzone mądrość i umiejętność rozróżniania, wiedza i inteligencja, pokora i prawość, dzięki którym podtrzymywany jest cały świat.

(15) Poszedłem z nim, a on wziął mnie za rękę i wzniósł mnie na swych skrzydłach i pokazał mi wszystkie te litery, które zostały wyryte piórem na Tronie Chwały. A iskry i błyskawice wychodziły z niego i pokrywały wszystkie pokoje Arawot.

(16) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron powiedział mi: Chodź, a pokażę ci:  gdzie zawieszone są wody na wysokościach,  gdzie pali się ogień między kamieniami gradu,    gdzie błyskają błyskawice między górami śniegu,  gdzie huczą grzmoty na najwyższych wysokościach,  gdzie płomień płonie między palącym się ogniem,         gdzie słyszy się głosy w grzmotach i trzęsieniu ziemi.

(17) Poszedłem z nim i wziął mnie za rękę i wzniósł mnie na swych skrzydłach i pokazał mi wszystko. Widziałem wody zawieszone na wysokościach nieba Arawot w imieniu Pan JESTEM KTÓRY JESTEM; ich owoce zstępowały opadami deszczu i nawaniały oblicze ziemi, jak powiedziano: ‘Z owoców dzieł Twoich nasyczasz ziemię’

(18) Widziałem ogień i śnieg, i kamienie gradu zmieszane jedno z drugim, a nie zostały zniszczone, dzięki Imieniu ESZ OCHELA (Ogień Pożerający), jak powiedziano: ‘Pan twój Bóg jest ogniem pożerającym’

(19) Widziałem błyskawice, które pozostawały błyskawicami w pośrodku gór śniegu, a nie zostały zniszczone dzięki Imieniu JH Pan CUR OLAMIM (Bóg Odwieczna Skała), jak powiedziano: ‘Gdyż JH Pan jest skałą odwieczną’

(20) Widziałem grzmoty i głosy ryczące w pośrodku płomieni ognia, a nie zostały zniszczone dzięki Imieniu EL SZADDAI RABBA (Wielki Wszechmocny Bóg) jak powiedziano: ‘ Jestem Bogiem Wszechmocnym’

(21) Widziałem płomień gorejący i płonące pochodnie w pośrodku ognia rozpalonego, a nie został on wyniszczony dzięki Imieniu JAD AL KES JH (Ręka na Tronie Boga), jak powiedziano: ‘gdyż mówił: Ponieważ ręka jest na tronie JH’

(22) Widziałem rzeki ognia w pośrodku rzek wód i rzeki wód w pośrodku rzek ognia, a nie zostały wyniszczone dzięki Imieniu OSE SZALOM (Wprowadzający Pokój), jak powiedziano: ‘Wprowadza na wysokościach pokój’  Wprowadza bowiem pokój między ogniem i wodą, między gradem i ogniem, między wiatrem i obłokiem, między trzęsieniem ziemi i kometami

(23) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron powiedział mi

(24) Chodź, a pokażę ci dusze sprawiedliwych, które zostały stworzone i powróciły, i dusze sprawiedliwych, które jeszcze nie zostały stworzone. I zabrał mnie do siebie i wziął mnie za rękę, i podniósł mnie na Tron Chwały, na miejsce Szechiny i objawił mi Tron Chwały i pokazał mi te dusze, które zostały stworzone i powróciły do Niego i które wzlatują ponad Tronem Chwały, przed Świętym, niech będzie błogosławiony.

(25) Następnie poszedłem i rozważałem pewien wiersz i odkryłem jego sens [tam, gdzie] powiedziano: ‘Duch przede mną odzieje się I dusze, które uczyniłem’ ‘Duch przede mną odzieje się’ – to są dusze, które zostały stworzone w ciele istot sprawiedliwych i powróciły przed Świętego, niech będzie błogosławiony. ‘Dusze, które uczyniłem’ – to są te dusze sprawiedliwych, które jeszcze nie zostały stworzone w ciele.

(26) Rabbi Iszmael powiedział: Aniol Metatron powiedział mi: Chodź, a pokażę ci dusze nieprawych, tam, gdzie one stoją i dusze pośrednich, tam, gdzie one stoją oraz dusze pośrednich, tam, gdzie one zstępują i dusze nieprawych, tam, gdzie one zstępują.

(27) I powiedział mi: dusze nieprawych zstępują do Szeolu przez ręce dwóch aniołów zniszczenia –

(28) Zaafiela  SamkielaSamkiel jest wyznaczony nad duszami pośrednich, aby podtrzymać ich i oczyszczać ich z grzechu, dzięki obfitemu miłosierdziu Miejsca. Zaafiel jest wyznaczony nad duszami nieprawych, aby strącać ich sprzed oblicza Świętego, niech będzie błogosławiony, z trybunału Szechiny do Szeolu, aby karać ich w ogniu Gehenny rózgami płonącego węgla.

(29) Poszedłem z nim i wziął mnie za rękę, i pokazał mi wszystko palcami swej ręki.

(30) I widziałem obraz wyglądu jego oblicza – jak oblicze człowieka, a ciała – jak orłów. Co więcej, blask obrazu duszy pośrednich podobny był do koloru zielonkawego, z powodu ich czynów, gdyż trwa w nich szkoda, dopóki nie zostaną oczyszczeni w ogniu z niegodziwości.

(31) I [widziałem] blask oblicza dusz nieprawych, podobny do czerni spod garnca, z powodu mnogości ich złych uczynków.

(32) Ujrzałem dusze ojców świata: Abrahama, Izaaka, Jakuba i Reszty sprawiedliwych, którzy powstali ze swych grobów i zostali wyniesieni do nieba. I modlili się przed Świętym, niech będzie błogosławiony, i mówili w modlitwie przed Świętym, niech będzie błogosławiony: Panie Świata. Jakże długo będziesz siedział na Tronie, jak ktoś, kto zasiadł w dzień swego smutku?! [Trzymasz] Twą prawą rękę za sobą i nie wybawiasz synów Twoich, i nie objawiasz Królestwa Twego w świecie. Czyż nie żal Ci twych własnych synów, którzy stali się niewolnikami między narodami świata, Twej prawej ręki, która jest za Tobą, dzięki której rozciągnąłeś niebiosa i niebiosa niebios?! Czyż Ci nie żal?

(33) Wtedy Święty, niech będzie błogosławiony, odpowiedział każdemu z nich, samemu tylko Abrahamowi, samemu tylko Izaakowi, samemu tylko Jakubowi. Powiedział: Z powodu tych nieprawych, którzy zgrzeszyli przede mną, w taki i taki sposób czynili nieprawość, w taki i taki sposób grzeszyli, w taki i taki sposób byli niewierni wobec Mnie, jak mogę wybawiać mą wielką prawicą w ruinach pogaństwa?

(34) Wtedy usłyszałem jak Metatron zawołał do mnie i powiedział: Sługo mój, weź księgi i czytaj o ich złych czynach. Natychmiast wziąłem księgi i czytałem o ich czynach, a znajdowało się tam 36 wykroczeń, jedno gorsze od drugiego. Co więcej, okazało się, że oni wykroczyli wobec wszystkich liter, które istnieją w Torze, jak powiedziano: ‘I cały Izrael wykroczył wobec Twojej Tory’ Nie mówi się tu AL TORATEKA, ale AT TORATEKA, gdyż wykroczyli od A – do T110 w 36 wykroczeniach wobec każdej litery.

(35) [Gdy to usłyszeli] natychmiast zaczęli płakać: Abraham ze swej strony, Izaak ze swej strony i Jakub ze swej strony. Następnie Święty, niech będzie błogosławiony, powiedział im: Abrahamie, mój ukochany, Izaaku, mój wybrany, Jakubie, mój pierworodny. Jakże mogę wybawić ich spośród narodów świata? Wtedy Michał, Książę Izraela, zawołał głośno i zapłakał wielkim głosem i powiedział: ‘Dlaczego Pan stoisz oddalony?’

(36) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron powiedział mi: Chodź, a pokażę ci zasłonę Miejsca, która jest rozciągnięta przed Świętym, niech będzie błogosławiony. Na niej wyryte są wszystkie pokolenia pokoleń świata i wszystkie czyny pokoleń świata, to, co uczynili, i to co uczynią, aż do końca wszystkich pokoleń.

(37) I poszedłem. I pokazywał mi palcami swej ręki, jak ojciec, który naucza syna swego liter Tory. I widziałem: każde pokolenie i jego królów, każde pokolenie i jego władców, każde pokolenie i jego przywódców, każde pokolenie  jego pasterzy, każde pokolenie i jego strażników każde pokolenie i jego prześladowców, każde pokolenie i jego katów, każde pokolenie i jego urzędników każde pokolenie i jego sędziów, każde pokolenie i jego funkcjonariuszy, każde pokolenie i jego nauczycieli, każde pokolenie i tych co w nim pracują, każde pokolenie i tych, co go uciskają, każde pokolenie i jego pobożnych, każde pokolenie i jego możnych, każde pokolenie i jego autorytety, każde pokolenie i jego mędrców, każde pokolenie i jego naczelników, każde pokolenie i jego kierowników szkół, każde pokolenie i jego głowy akademii, każde pokolenie i jego zarządców, każde pokolenie i jego dostojników, każde pokolenie i jego mówców,  każde pokolenie i jego głowy rodzin,  każde pokolenie i jego szlachtę, każde pokolenie i jego starszych, każde pokolenie i jego przewodników.

(38) I widziałem: Adama i jego pokolenie, ich dzieła i ich myśli, Noego i jego pokolenie, pokolenie potopu, ich dzieła i ich myśli, Sema i jego pokolenie, ich dzieła i ich myśli, Nimroda i jego pokolenie, i pokolenie rozdziału, ich dzieła i ich myśli, Abrahama i jego pokolenie, ich dzieła i ich myśli,    Izaaka i jego pokolenie, ich dzieła i ich myśli, Izmaela i jego pokolenie, ich dzieła i ich myśli,    Jakuba i jego pokolenie, ich dzieła i ich myśli,    Józefa i jego pokolenie, ich dzieła i ich myśli,    każde plemię i jego pokolenie, ich dzieła i ich czyny,           Amrama i jego pokolenie, ich dzieła i ich czyny,      Mojżesza i jego pokolenie, ich dzieła i ich czyny,

(39) Aarona i Miriam, ich dzieła i ich czyny,  Książęta i Starszych, ich dzieła i ich czyny, Jozuego i jego pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Sędziów i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Helego i jego pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Pinchasa i jego pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Elkanana i jego pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Samuela i jego pokolenie, ich dzieła i ich czyny,    Dawida i jego pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Salomona i jego pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Królów Judy i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Królów Izraela i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Królów narodów świata i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Władców Izraela i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Władców narodów świata, ich dzieła i ich czyny, Głowy rodów Izraela, ich dzieła i ich czyny, Głowy rodów narodów świata, ich dzieła i ich czyny, Herosów Izraela i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Herosów narodów świata i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Bogatych Izraela i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Bogatych narodów świata i ich pokolenia, ich dzieła i ich czyny, Mędrców Izraela i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Mędrców narodów świata i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Książąt Izraela i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Książąt narodów świata i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Głowy akademii Izraela i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Głowy akademii narodów świata, ich dzieła i ich czyny, Znakomitych mężów Izraela i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, [Znakomitych] mężów narodów świata, ich dzieła i ich czyny, Sędziów Izraela i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Sędziów narodów świata, ich dzieła i ich czyny, Nauczycieli dzieci w Izraelu i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny,  Nauczycieli dzieci w narodach świata i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Mówców Izraela i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Mówców narodów świata i ich pokolenie, ich dzieła i ich czyny, Wszystkich proroków Izraela i ich pokolenie, ich czyny i ich myśli,    Wszystkich proroków narodów świata i ich pokolenie, ich czyny i ich myśli,

(40) Wszystkie bitwy i wojny, które narody świata prowadziły z Izraelem w dniach ich panowania. I widziałem mesjasza syna Józefa i jego pokolenie i ich dzieła, które czynili z narodami świata. I widziałem mesjasza syna Dawida i jego pokolenie, i wszystkie bitwy, i wojny, i dzieła, i czyny, których oni dokonywali z Izraelem, tak dobre jak i złe. I widziałem wszystkie bitwy i wojny, które prowadzi Gog i Magog z Izraelem w czasach mesjasza i wszystko to, co Święty, niech będzie błogosławiony, uczyni im w czasach, które nadejdą.

(41) Na zasłonie Miejsca została wyryta Reszta wszystkich Przewodników pokoleń i wszystkie dzieła pokoleń, tak w Izraelu jak i w narodach świata, które były lub będą spełniane w czasach, które nadejdą – dla wszystkich pokoleń, aż do końca. Widziałem na własne oczy to wszystko i – na koniec widzenia –  otworzyłem usta i mówiłem w modlitwie Miejsca, w której: ‘Słowo Króla jest najważniejsze. Kto ośmieli się powiedzieć mu: co czynisz? Kto zachowuje przykazania, nie doświadcza    złych rzeczy’ I powiedziałem: ‘Panie! – jakże liczne są Twe dzieła!’ I wtedy powiedziałem: Panie! – jakże Twe dzieła wielkie są!

(42) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron powiedział mi: [Chodź, a pokażę ci] dusze gwiazd, które stoją w niebie każdej nocy w bojaźni Miejsca. [Pokażę ci] dokąd one udają się i gdzie stoją.

(43) Udałem się z nim i wziął mnie za rękę i pokazał mi je wszystkimi palcami swej ręki. One stały w iskrach ognia, który otaczał Rydwan Miejsca. Co uczynił Metatron? Klasnął dłońmi i odpędził je wszystkie z ich miejsca. Natychmiast wzbiły się ze swego miejsca na skrzydłach płomieni, uniosły się i przykryły cztery strony Tronu Rydwanu. I opowiedział mi o imionach każdej z nich i o ich różnych odmianach, jak powiedziano: ‘On liczy ilość gwiazd Każdą nazywa imieniem’

(44) Uczy nas to, że Święty, niech będzie błogosławiony, dał imię każdej poszczególnej gwieździe. Wszystkie one wchodzą w porządek RAHATIELA, anioła w niebie Rakija, po to aby służyć światu. I wychodzą z niego w porządek czci Świetego, niech będzie błogosławiony, w pieśniach i modlitwach, sposobem o którym powiedziano: ‘Niebiosa opowiadały Chwałę Boga’

(45) W czasie przyszłym, który nadejdzie, Święty, niech będzie błogosławiony, stworzy je na nowo, jak powiedziano: ‘Dla każdego poranka nowe są’  One otwierają usta i mówią pieśni. Co śpiewają? ‘Ujrzę Twoje niebiosa, dzieło Twoich palców’

(46) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron powiedział mi: Chodź, a pokaźę ci dusze Aniołów i duchy Posługujących, których ciała spłonęły w ogniu Miejsca, który wychodził z Jego małego palca. I oni stali się rozżarzonym węglem ognia w pośrodku rzeki Dinur, a ich dusza i duch stały się Szechiną.

(47) Za każdym razem, gdy aniołowie Posługujący mówią pieśni w nieodpowiednim czasie, w sposób niegodny i niewłaściwy – płoną i są pożerani na swych miejscach ogniem ich Pana i płomieniem ich Stwórcy. A wiatr huraganu wieje na nich i spędza do rzeki Dinur i czyni tam górami rozżarzonego węgla, a ich duch i ich dusza powracają do swego Stwórcy i wszystkie stają za swym Panem.

(48) Poszedłem z nim. On wziął mnie za rękę i pokazał mi wszystko: dusze Aniołów, duchy Posługujących, które stoją za Szechiną na skrzydłach huraganu, otoczone murami ognia.

(49) W tym momencie Metatron otworzył mi bramę murów ognia, gdzie stał w pośrodku nich, za Szechiną. Natychmiast podniosłem oczy i widziałem ich: każdy miał wygląd aniołów, skrzydła jak ptaka ognistego, dzieło ognia gorejącego. Wówczas otworzyłem usta w modlitwie Miejsca i powiedziałem: ‘Wielkie są dzieła Pana’

(50) Rabbi Iszmael powiedział: Anioł Metatron powiedział mi: Chodź, a pokażę ci Prawą Rękę Miejsca, która została cofnięta do tyłu z powodu zniszczenia Świątyni. Wszystkie rodzaje promieni światła świecą od tej Prawicy, poprzez nią zostało stworzonych 955 niebios. Nawet Serafiny i Ofannim nie mają pozwolenia, aby kontemplować ją, aż do dnia wybawienia.

(51) I poszedłem z nim. On wzniósł mnie na swych skrzydłach i pokazał mi Prawicę we wszystkich rodzajach modlitw i żadne oko nie może wpatrywać się w Nią, z powodu wielkiej Jej wspaniałości, Jej pieśni modlitewnych, Jej godności, Jej Chwały i  Jej piękna.

(52) Co więcej, wszystkie dusze sprawiedliwych, które zasługują, aby widzieć radość Jerozolimy, stoją blisko Niej, modlą się przez Nią i upraszają miłosierdzia. I mówią trzy razy każdego dnia: ‘Obudź się obudź! Odziej się w moc! O Ramię Pana’  W związku z tym powiedziano: ‘Prawicy Mojżesza dało moc przewodzenia Jego Ramię Chwalebne’

(53) Wtedy zapłakała Prawa Ręka Miejsca i wypłynęło pięć rzek łez z jego pięciu palców i padły w pośrodku Wielkiego Morza  sprawiając, że cały świat zadrżał, zgodnie z tym co powiedziano: ‘Ziemia rozkruszy się i rozpadnie w kawałki Podzieli się i rozdzieli na części Zachwieje i zatrzęsie Poruszy się i zatoczy jak pijany Zadrży jak wątła chata’    [a powiedziano to] pięć razy, odpowiednio do pięciu palców Jego Wielkiej Prawicy.

(54) Gdy Święty, niech będzie błogosławiony, ujrzy że nie ma sprawiedliwego w pokoleniu i że nie ma pobożnego na ziemi, i że nie ma sprawiedliwości u synów ludzi, i że nie ma człowieka takiego jak Mojżesz, i że nie ma orędownika takiego jak Samuel, aby upraszał miłosierdzie przed Miejscem, dla zbawienia i dla odkupienia, i dla Jego Królestwa, aby objawiło się w całym świecie, i dla

(54) Jego Prawej Ręki, aby powróciła przed Niego, dla czynienia Nią wielkich spraw Izraelowi – wtedy Święty, niech będzie błogosławiony, przypomni swoją sprawiedliwość, swoje zasługi i swoje miłosierdzie, i pobożność i – przez wzgląd na siebie samego – uwolni swe Wielkie Ramię, a Jego sprawiedliwość podtrzyma je, zgodnie z tym co powiedziano: ‘Ujrzał, iż nie było człowieka’  takiego jak Mojżesz, który wielokrotnie prosił o miłosierdzie dla Izraela na pustyni i [dzięki temu] anulował wyrok przeciw Izraelowi: ‘I zdumiał się, że nie było orędownika’  takiego jak Samuel, który wstawiał się u Świętego, niech będzie błogosławiony, i wołał do Niego, a Święty, niech będzie błogosławiony, odpowiadał mu i spełniał Jego pragnienia, nawet jeśli były [przez Boga] niezamierzone, zgodnie z tym jak powiedziano: Czy to nie dziś są żniwa pszenicy? Zawołam do Pana, a ześle grzmoty i deszcz’

(55) Co więcej, On wszędzie pojawia się obok Mojżesza, jak powiedziano:  ‘Mojżesz i Aaron wśród kapłanów Jego Samuel wśród wzywających Jego imię’  I jeszcze: ‘Jeśli staną przede mną, Mojżesz i Aaron’  ‘Wybawi mnie ramię moje’

(56) Wtedy Święty, niech będzie błogosławiony, powiedział: Jakże długo będę wyczekiwał na syna człowieczego, abym, przez jego sprawiedliwość, mógł dokonać zbawienia mym Ramieniem? Ze względu na moje zasługi i mą sprawiedliwość uwolnię moje Ramię, i uwolnię Nim moje potomstwo spośród narodów świata, jak powiedziano: ‘Przez wzgląd na Mnie    Mnie samego  tak postępuję’  Wtedy Święty, niech będzie błogosławiony, objawi światu swe Wielkie Ramię i pokaże Je wszystkim narodom na całej długości i szerokości świata, od jednego jego krańca do drugiego.Wygląd Jego promieniowania będzie jak promieniowanie światła słońca, pełną mocą, w miesiącu Tamuz. Wtedy od razu Izrael zostanie wykupiony przez Niego spośród narodów światai objawi się im mesjasz, który zaprowadzi ich do Jerozolimy w wielkiej radości. I nie tylko to wydarzy się, [lecz będzie też tak], iż Królestwo Mesjasza będzie jadać w czterech stronach ziemi i nie będzie narodów świata jedzących z nimi, jak powiedziano: Obnażył Pan swe Ramię Święte na oczach wszystkich narodów. I ujrzą wszystkie krańce ziemi wybawienie które zgotował nam nasz Bóg’. I powiedziano:  ‘Sam Pan jest jego przewodnikiem Nie ma z nim obcego boga’.    W ten dzień Pan objawi się Królem nad całą ziemią’

(57Święty, niech będzie błogosławiony, ma 70 imion, które mogą być wypowiadane i inne, które nie mogą być wypowiadane, i których nie da się odkryć, i które są bez liczby. Oto Imiona, które mogą być wypowiadane:

(1)      HADIRIRON   JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (2)      MEROMIRON  JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (3)      BERORADIN   JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (4)      NEURIRON       JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (5)      GEBIRIRON      JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (6)      KEBIRIRON      JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (7)      DORRIRON       JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (8)      SEBIRIRON       JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (9)      ZEHIRORON     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (10)  HADIDRON       JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (11)  WEBIDRIRON   JHWH    zastępów    Święty ŚwiętyŚwięty (12)  WEDIRIRON      JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (13)  PERURIRON      JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (14)  HISIRIDON        JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (15)  LEDORIRON     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (16)  TATBIRON        JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (17)  SATRIRON        JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (18)  ADIRIRON         JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (19)  DEKIRIRON       JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (20)  LEDIRIRON      JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (21)  SZERIRIRON      JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (22)  TEBIRIRON        JHWH    zastępów    Święty ŚwiętyŚwięty (23)  TAPTAPIREN     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (24)  APAPIRON          JHWH    zastępów    Święty Święty Święty                                   (25)  SZAPSZAPIRON JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (26)  CAPCAPIRON     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (27)  GAPGAPIRON     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (28)  RAPRAPIRON     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (29)  DAPDAPIRON     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (30)  QAPQAPURON   JHWH    zastępów    Święty ŚwiętyŚwięty (31)  HAPHAPIRON     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (32)  WAPWAPIRON   JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (33)  PAPPAPIRON      JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (34)  ZAPZAPIRON     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (35)  TAPTAPIRON     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (36)  APAPIRON          JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (37)  MAPMAPIRON   JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (38)  SAPSAPIRON      JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (39)  NAPNAPIRON     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (40)  LAPLAPIRON      JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (41)  WAPWARIRON   JHWH    zastępów    Święty ŚwiętyŚwięty (42)  KAPKAPIRON     JHWH    zastępów    Święty Święty Święty                                                     (43) CHAPCHAPIRON JHWH    zastępów    Święty Święty Święty (44)  TABTABIB           który    jest    JH   wielki      JHWH (45)  ABABIB                który    jest    JH   wielki      JHWH (46)  QABQABIB          który    jest    JH   wielki      JHWH (47)  SABSABIB            który    jest    JH   wielki      JHWH (48)  BABBABIB           który    jest    JH   wielki      JHWH (49)  CABCABIB           który    jest    JH   wielki      JHWH (50)  GABGABIB           który    jest    JH   wielki      JHWH (51)  RABRABIB           który    jest    JH   wielki      JHWH (52)  CHARABRABIB   który    jest    JH   wielki        JHWH (53)  PABPABIB            który    jest    JH   wielki        JHWH (54)  HABHABIB           który    jest    JH   wielki        JHWH (55)  ABABIB                 który    jest    JH   wielki        JHWH (56)  ZABZABIB            który    jest    JH   wielki        JHWH (57)  SABSABIB             który    jest    JH   wielki       JHWH (58)  CHASCHASIB       który    jest    JH   wielki       JHWH (59)  TABTABIB            który    jest    JH   wielki       JHWH (60)  WASISIB                który    jest    JH   wielki       JHWH (61)  PABPABIB             który    jest    JH   wielki       JHWH (62)  BASBASIB             który    jest    JH   wielki       JHWH (63)  PAPNABIB             który    jest    JH   wielki       JHWH (64)  LABLABIB             który    jest    JH   wielki       JHWH (65)  MABMABIB           który    jest    JH   wielki       JHWH (66)  NUPKABIB             który    jest    JH   wielki       JHWH (67)  MAMMAMBIB       który    jest    JH   wielki       JHWH (68)  NUPNUBIB             który    jest    JH   wielki       JHWH (69)  PASPABIB              który    jest    JH   wielki       JHWH (70)  CACCIB                   który    jest    JH   wielki      JHWH

(58) Takie są Imiona Świętego, niech będzie błogosławiony, które wyłaniają się ozdobione licznymi koronami ognia , licznymi koronami haszmal, licznymi koronami błyskawic, licznymi koronami piorunów – sprzed Tronu Chwały. Z nimi są tysiące obozów Szechiny i miriady myriad zastępów Potęgi, które je prowadzą jak króla, z drżeniem, strachem, przerażeniem, trwogą, z dostojeństwem, świetnością, bojaźnią, przestrachem, z wielkością, chwałą, godnością , mocą i z wielką radością, i melodią, ze słupami ognia i słupami płomieni, z blaskiem światłości i ukazaniem się haszmal. Przypisują im chwałę i moc, i wołają przed nimi: Święty, Święty, Święty jak powiedziano: ‘a jeden wołał do drugiego Święty, Święty, Święty’ Przeprowadzają je poprzez każde niebo na wysokościach, jak synów królewskich, szlachetnych i godnych czci i gdy przyprowadzają na miejsce Tronu Chwały, wszystkie Chajjot, które były w Rydwanie, otwierają swe usta na cześć Chwalebnego Imienia Świętego, niech będzie błogosławiony i mówią: Niech będzie błogosławione Imię Jego sławnego Królestwa,  na wieki.

(59) ALEF:  Święty, niech będzie błogosławiony, powiedział: Uczyniłem go potężnym, wziąłem go, wejrzałem na niego –Metatrona, mojego sługę, który jest jedynym spośród wszystkich Synów Wysokości.  ALEF: Uczyniłem go potężnym w pokoleniu pierwszego człowieka. Gdy zobaczyłem, że ludzie pokolenia potopu ulegają degradacji i nie  ma już nikogo [sprawiedliwego], zabrałem Szechinę spomiędzy    nich i sprawiłem wstąpienie jej na wysokości w dźwięku szofaru i radosnych okrzyków, jak powiedziano: Wstępuje Bóg w radosnych okrzykach Pan w dźwiekach szofaru

(60) LAMED: I wziąłem Henocha, syna Jereda, spomiędzy nich i wyniosłem            go w dźwiękach szofaru i radosnych okrzyków – dla mojego Imienia z wysoka, aby był dla Mnie jako świadectwo dla świata              wraz z Chajjot, które są w Rydwanie – dla świata, który nadejdzie.

(61) PE:    Wejrzałem na niego ponad wszelkimi dobrami i skarbami, które              posiadam w każdym niebie i powierzyłem jego władzy moje klucze do każego z nich.

(62) Jest Księciem nad Książętami. Uczyniłem go  sługą Tronu mojej Chwały pałaców Arawot –  aby otwierał mi ich drzwi. [Uczyniłem go sługą]Tronu Chwały  – aby wywyższał i ustawiał święte Chajjot, przywiązując do ich głów korony. [Jest Księciem] wspaniałych Ofannim –  aby koronował je mocą i chwałą; niezwykłych Cherubów – aby odziewał je w ozdoby; blasku Ziqim122, –  aby rozbłyskiwały świetlistością; blasku Serafinów płomienia – aby przykrywał je dumą; Haszmallim światła – aby opasywał je swiatłem w każdy poranek. [Czyni to wszystko] aby przygotować sobie miejsce, aby zasiadał na tronie w chwale i majestacie.

(63) Umocniłem go mymi tajemnicami, które są ponad nimi i tajemnicami, które są poniżej nich. Powiększyłem więc jego wzrost, ponad wszelki wzrost –  do 70000 parasangów. Uczyniłem wielkim tron jego przez wzgląd na Majestat Tronu Mojego; wielką jego chwałę przez wzgląd na Majestat Mojej Chwały.

(64) Zamieniłem jego ciało w pochodnie ognia, wszystkie członki ciała jego w węgle ognia. Uczyniłem wygląd jego oczu jak wygląd błyskawic, światło źrenic jego jak światło nigdy nie przygasające. Sprawiłem, że jasność jego oblicza jest jak promieniowanie słońca, a blask oczu jego, jak promieniowanie tronu chwały.

(65) Uczyniłem okrycie jego pełnym majestatu i blasku. Okryłem go pięknym płaszczem, mocą, diademem – koroną królewską, pięćset razy po pięćset parasangów. I obdarowałem go z Moich Ozdób, z Mojego Majestatu, z promieniowania Mojej Chwały. Nazwałem go Moim Imieniem JH Pan Mały Książę Oblicza Znawca Tajemnic. Każdą tajemnicę objawiłem mu w miłości i każde misterium dałem mu poznać bezpośrednio.

(66) Umieściłem jego tron u drzwi mego pałacu, na zewnątrz, aby siedział i sprawował sąd nad całą moją rodziną, która jest na wysokościach. I nakazałem stanąć każdemu Księciu przed nim, aby otrzymywał przez niego władzę i autorytet, i aby spełniał moją wolę.

(67) Dałem mu z Moich Imion siedemdziesiąt Imion i nazwałem go nimi, aby zwiekszyć jego chwałę. W ręce jego oddałem siedemdziesieciu Książąt, aby powierzał im nakazy we wszystkich językach, aby upokarzał jednym słowem pysznych – aż do ziemi i aby wywyższał słowem swych ust pokornych – na wysokości, aby uderzał królów – odpowiednio  do ich słów, ujarzmiał władców i despotów – odpowiednio do ich mowy, aby wypędzł królów z ich królestwa, ustanawiał władców nad ich zwierzchnictwem, jak powiedziano: ‘On to zmienia okresy i czasy,       usuwa królów i ustanawia królów’        aby dawał mądrość wszystkim mędrcom ziemi, rozumienie i poznanie tym, co potrafią rozróżniać prawdziwą wiedzę, jak powiedziano: ‘Mądrość daje mądrym a wiedzę tym, co potrafią zrozumieć’  Aby objawiał im tajemnicę mych słów i aby pouczył ich co do decyzji mego sądu, jak powiedziano:

(68) Słowo, które wychodzi z ust moich nie wraca do mnie puste, lecz wypełnia, co zamierzyłem’  Nie powiedziano ‘wypełnię’, lecz ‘wypełnia’, co uczy, iż przy każdym słowie i każdym wyrażeniu, które wychodzi z ust Świętego, niech będzie blogosławiony, stoi Metatron i sam doprowadza do jego wypełnienia, wykonując decyzje Świetego, niech będzie błogoslawiony.

(69) Osiąga to, dla czego zostało posłane’  Nie powiedziano ‘osiągam’, lecz ‘osiąga’, co uczy, że każda decyzja, która wychodzi z ust Świętego, niech będzie błogosławiony, przeciwko człowiekowi, nie zostanie mu posłana, aby go ukarać, jeśli ten człowiek nawraca się, lecz będzie posłana, aby ukarać innego, niegodziwego człowieka, jak powiedziano: ‘Kogóż będzie nauczał wiedzy?! Kogo nauczy rozumieć Tradycję?!      Nieledwie odstawione od mleka? Odłączone od piersi?’

(70) METATRON ma 70 imion, które Święty, niech będzie błogosławiony, wziął ze Swego Imienia i umieścił w METATRONIE, który jest Henochem, synem Jareda. A oto one:

(1) JAHOEL JAH (2) JAHOEL (3)JOFIEL (4) JOFEFIEL (5) AFAFIEL (6) MARGEZIEL (7) GEWATEL (8) PONRIEL (9) ATHAFRIEL (10) TATRIEL (11) TOWTOWEL (12) O (13) JHWH (14) ZE (15) HAJA (16) EWED (17) ZEWUDIEL (18) AFAFIEL (19) SEFAFIEL (20) PACPACIEL (21) SANEGORON (22) METATRON (23) SUGORAN (24) ADRIGON (25) ASTAS (26) SAQPAS (27) SAQTAS (28) MIGON (29) MITATON (30) MITATRON (31) RUAH PISQONIT (32) ATATJAH (33) ASSASJAH (34) ZAGZAGJAH (35) PACPACJAH (36) AWCANNJAH (37) MIBARGAS  (38) BARGAS (39) MACHARKACH (40) MICPAD (41) CHASZGASZ (42) CHASZBASZ (43) MATARTATAT (44) BACJAH (45) ITMON (46) TITMON (47) PASQUN (48) COFCOFJAH (49) ZARACH ZERECHJAH (50) AWABEJAH (51) HABHABJAH (52) PALET PELATJAH (53) RAWRAWJAH (54) HAS HASJAH (55) TAFTAFJAH (56) TAMTAMJAH (57) CAHACAHAJAH (58) ERERJAH (59) ALALJAH (60) ZAZRIZJAH (61) ZARZARIZJAH (62) SACHASNIJAH (63) SASRASJAH (64) RAZRAZJAH (65) KAZARZIJAH (66) AREMJAH (67) SAWHAJAH (68) SABARSABHAJAH (69) SAMBAS (70) JAHASJAH (71) CAWCAWIWAHJAH (72) CAWAWACAWJAH (73) KELILKELI  (74) BEJAHAHAH (75) HAHAJAH (76) WEHAWHAJAH (77) ZACHZACHJAH (78) TOTRISJAH (79) SAWIRJAH (80) ZEHAPENIRJAH (81) ZAAZAJAH (82) GAL RAZAJA (83) MALMELIBJAH (84) ATATJAH (85) EMEQQAMJAH (86) CALCALIJAH (87) CAWCAWJAH (88) GAUGATU (89) GAUTJAH (90) MARPARISZ (91) PERISZJAH (92) SZOFET SZOFATJAH (93) CHASMIJAH (94) SZORESZJAH (95) GABIR GEBURJAH (96) GUR GURJAH (97) ZIWA RAW (98) NAAR NEEMAN (99) MAŁY PAN według Imienia jego Mistrza, jak powiedziano: ‘Moje Imię jest w jego wnętrzu’ (100) RACHRACHIEL (101) NAAMIEL (102) SEGANSAGIEL Książę Mądrości.

(71) Dlaczego nazwany jest imieniem SEGANSAGIEL? Ponieważ wszystkie skarby mądrości przekazano w jego ręce i one wszystkie zostały otwarte przed Mojżeszem na Synaju [tak długo], aż nauczył się przez 40 dni:

(72) Tory w siedemdziesięciu różnych obliczach w siedemdziesięciu językach;  Proroków w siedemdziesięciu różnych obliczach w siedemdziesięciu językach; Pism w siedemdziesięciu różnych obliczach w siedemdziesięciu językach;  Halachy w siedemdziesięciu różnych obliczach w siedemdziesięciu językach; Haggady w siedemdziesięciu różnych obliczach w siedemdziesięciu językach; Tradycji w siedemdziesięciu różnych obliczach w siedemdziesięciu językach; Tosefty127 w siedemdziesięciu różnych obliczach w siedemdziesięciu językach.

(73) Gdy one wszystkie zostały wykończone po czterdziestu dniach, w pewnym momencie zapomniał je wszystkie, aż Święty, niech będzie błogosławiony, wezwał JEFIFIĘ Księcia Tory, który dał ją Mojżeszowi w prezencie, jak powiedziano: ‘Zapamiętajcie Torę Mojżesza mojego Sługi, któremu na Horebie wyznaczyłem   Prawa i zwyczaje dla całego Izraela’ ‘Tora Mojżesza’ to są Tora, Prorocy i Pisma. ‘Prawa’ to są halacha i Tradycja. ‘Zwyczaje’ to są hagada i tosefta. Wszystkie one zostały dane Mojżeszowi na Synaju.

(74) Oto 92 Imiona  z wnętrza niewypowiedzianego Imienia, które są w Rydwanie, wyryte na Tronie Chwały. Święty, niech będzie błogosławiony, wziął je ze swego niewypowiadanego Imienia i położył na imieniu Metatronu. 70 imion ma On, którymi aniołowie Posługujący w Imieniu Z Wysoka – wołają Go, Króla Królów Nad Królami, Świętego, niech będzie blogosławiony. I dwadzieścia dwie pieczęcie są na pierścieniu Jego palca, którymi zostały zapieczętowane wszystkie porządki nieba Arawot i w których są zapieczętowane nadania Książąt królestw wysokości dotyczące rządzenia, panowania, władztwa i wielkości, nadania Anioła Śmierci i wszystkich narodów i języków.

(75) Anioł Metatron Książę Oblicza, Książę Tory, Książę mądrości, Książę rozumienia, Książę królestw, Książę władców, Książę chwały, Książę pałaców, Książę Książąt, wyniesiony i wyniosły, wielki i otoczony chwałą, który jest w niebie i na ziemi, powiedział:

(76) Pan Bóg Izraela jest mi świadkiem, że gdy objawiłem tajemnice Mojżeszowi, rozgniewali się na mnie wszyscy Chajjalim na wysokościach każego nieba  i powiedzieli mi:

(77) Dlaczego objawiasz tę tajemnicę synowi człowieczemu, zrodzonemu z kobiety, przeklętemu, nieczystemu, krwawemu, z nieczystymi wypływami i smrodem – tajemnicę stworzenia nieba i ziemi, morza i lądu, gór i szczytów, rzek i żródeł, gehenny i ognia, i gradu, i ogrodu Eden, i drzewa życia? Przez nią zostali stworzeni Adam i Ewa, zwierzęta polne, ptaki nieba i ryby morza, i Behemot i Lewiatan, pełzajace i owady, pełzające stworzenia wodne i gady pustynne, i Tora, i mądrość, i wiedza, i zdolności twórcze, i rozumienie tego co jest w górze, i bojaźń nieba. Dlaczego odsłoniłeś to ciału i krwi? I odpowiedziałem im: Ponieważ zgodę dało mi Miejsce. Co wiecej, otrzymałem zgodę z Tronu wysokiego i wyniosłego, skąd wszystkie nie dajace się wyrazić imiona wychodzą sprzed niego jak błyski ognia i blask Ziqim i Haszmallim płomienia.

(78) Ich umysły nie uspokoiłyby się, gdyby Święty, niech będzie błogosławiony, nie upomniał ich, a upominając, nie oddalił od Swego Oblicza, mówiąc: To Ja chciałem, to Ja życzyłem sobie, to Ja nakazałem, to Ja powierzyłem je (tajemnice) Metatronowi, memu słudze, tylko jemu, gdyż on jest wyjątkowy wśród wszystkich Synów Wysokości.

(79) Metatron wyprowadził je z zasobów domu mego i powierzył Mojżeszowi, a Mojżesz Jozuemu, a Jozue starszym, a starsi prorokom, a prorocy mężom Wielkiego Zgromadzenia, a mężowie Wielkiego Zgromadzenia Ezdraszowi-pisarzowiEzdrasz-pisarz Hillelowi Starszemu, Hillel Starszy rabbiemu Abbahu,rabbi Abbahu rabiemu Zeira, rabbi Zeira mężom zaufania, ludziom wiary, aby oświecali za ich pomocą i leczyli przez nie wszystkie choroby, które spadają na świat, jak powiedziano: ‘Jeżeli rzeczywiście będziesz słuchał głosu Pana twego Boga i będziesz czynił, co jest słuszne w Jego    Oczach   i jeśli będziesz słuchał Jego przykazań,   i zachowywał wszystkie Jego ustawy –   wówczas nie złożę na ciebie chorób,   które złożyłem na Egipcjan, gdyż Ja Jestem Pan twój Lekarz’ Na Chwałę Bogu

 


 

                                                              PRZYPISY DO TEKSTU

1

Iszmael ben Elisza (zm. Przed 132 r.) był sławnym uczonym z rodu kapłańskiego. W midraszach jest częstym rozmówcą METATRONU. Anioł Gabriel miał zwiastować jego matce narodziny niezwykłego syna. Był świadkiem zburzenia drugiej Świątyni. Jego imię autoryzuje liczne traktaty i fragmenty mistycznej literatury.   4

‘w Rydwanie’, czyli w ‘Merkawie’. Rps E przyjmuje inną lekcję ‘kontemplować widzenie Rydwanu’, za czym idą Alexander i Mopsik.    5

QACPIEL = ‘ZAMKNIĘTY PRZEZ BOGA’ . Imię spotykane np. w Sefer Raziel gdzie odpowiada różnym planetom. W Maaseh Tora  jest uważany za złego anioła, który uśmierca młodzieńców. Inną formą tego imienia może być KACEFEL = ANIOŁ GNIEWU BOGA (?) związany z szóstym pałacem w Hejchalot Rabbati (Schwab). W Sefer ha Razim strzeże słońca podczas nocy (Mopsik).

Znaczenia wielu imion anielskich możemy tylko domniemywać, o ile sam tekst nam ich nie objaśnia (na swój sposób). Dla ustalenia znaczeń imion aniołów będę posługiwał się ustaleniami Schwaba, Olyana, Mopsika oraz własnymi na podstawie temury oraz biblijnych intepretacji. Dla lokalizacji imion w literaturze Hejchalot pomocna jest przede wszystkim ‘Synopsa’ Schäfera. Datowanie literatury Hejchalot jest całkowicie niepewne i zawsze wymaga świadomości różnicy między czasem redakcji, a źródłami przekazu. Literatura Hejchalot uzyskuje wyraźną postać w wiekach VII-XI.    6

Rabbi Iszmael dotarł do siódmego pałacu w siódmym niebie, choć tekst nie mówi tu explicite o siódmym niebie – o poszczególnych niebiosach zob. przyp. 55   7

Taką interpretację Sar ha-Panim (Księcia Oblicza) proponuje Mopsik. Aleksander przyjmuje możliwą wersję – ‘Książę Obecności’. Biorąc pod uwagę starożytne konotacje ‘oblicza’ – odsłonięcie oblicza jest uobecnieniem się.    8

Szechiny, czyli widzialnej Chwały Boga.

10 Kawod –  hebr. Chwała jest rodzaju męskiego.  11

Ofannim = Koła, o nich mówi w widzeniu prorok Ezechiel (Ez1: 15-21, 10: 2 ). Konstytuują Chwałę JHWH. Jest kwestią sporną, czy Ezechiel przez Ofannim rozumie klasę aniołów, czy tylko koła służące Cherubom. Do najstarszych znanych tekstów, które z pewnością utożsamiają Ofannim z aniołami należy 1 Henoch 61: 10, 71: 7.

12 Na temat znaczenia Keduszy – Wprowadzenie.  13

Chajjot – liczba mnoga od chajjah (zwierzę, stworzenie, istota żywa). W widzeniu Ezechiela przedstawione są jako istoty, które należą do Chwały Boga (Ez 1: 5.13.14.15.19-22), gdzie wyglądają jak człowiek, lecz każdy ma 4 oblicza, cztery skrzydła i stopy cielaka.Na podst. Ex 10: 15 często utożsamiane z Cherubami. Apokalipsa Abrahama wprost utożsamia Chajjot z Cherubami. W wielu rabinicznych tekstach Chajjot stanowia osobny porządek aniołów. – Olyan, 33-34.

14

Jest to część Keduszy (zob. Wprowadzenie) oraz Iz 6: 3, Ez 3: 12b.   15

Por. 17: 8, 18: 2, 48C: 9. W 48D sam Bóg ma 70 imion.

16 hebr. NAAR = MŁODZIENIEC, SŁUGA.   17

MESZARETIM = POSŁUGUJĄCY (szeret=służyć). Nazwanie tej licznej i bardzo istotnej w naszej Księdze grupy aniołów ‘Służącymi’ oddala sens ich podstawowej funkcji, którą jest udział w liturgii niebiańskiej.  18

CEWAIM = ŻOŁNIERZE, oznaczają określoną grupę aniołów.  19

hbr. ED = ŚWIADECTWO, KSIĄŻĘ, PRAWODAWCA. Warto zauważyć, że EDUT=TORA, PRAWO, OBJAWIENIE dane na Synaju. W Księdze Jubileuszów Henoch jest świadectwem przeciw całej (grzesznej) ludzkości (IV. 19 i 24). W Henochu Etiopskim jest tylko znakiem przeciw upadłym aniołom. Czy postać Henocha w niektórych ezoterycznych kręgach (kapłańskich) uosabiała ideę Pierwszej Tory? Czy to jest najgłębiej skrywany element tradycji henotycznej?  20

zigwani, które Mopsik poponuje oddać przez zaślubiłmnie, co byłoby najwcześniejszym

źródłem tradycji niebiańskich zaślubin . – Mopsik, 184-6.

21

Winnych rps. pisownia AZA, AZIEL, UZIEL. Etymologia tych imion może być związana z ptactwem – orłami wodnymi(?). UZA w literaturze rabinicznej występuje jako upadły anioł, jeden z tych, którzy zgrzeszyli z córkami ludzkimi (Rdz. 6: 4). Najbardziej znaczącym wśród nich jest AZAEL ,asa = (Bóg) UCZYNIŁ; azz = (Bóg) JEST MOCNY znany też jako AZAZEL, AZZEL. W Henochu etiopskim (wersja grecka/etiopska) AZALZEL/ASAEL (6: 7), AZAEL/AZAZEL (8: 1), pozostaje sprawa dyskusyjną, czy są to ci sami aniołowie. Pierwotna historia AZAELA powstała wokół Rdz. 6: 1-4 i mogła mieć związek z tradycją mitu o Prometeuszu (VanderKam,

124-8), aczkolwiek pomysł takiego powiązania jest problematyczny. Również w naszej Księdze AZAEL uczy ludzi tajemnic nieznanych im (5: 9). Bez wątpienia imię AZAZELA zaczerpnięto z Biblii – Kpł 16: 8.  22

hbr. SATAN=OSKARŻAĆ  23

hbr. RISZONIM=PIERWSI. W tradycji talmudycznej (Sanchedrin 38b) Riszonim są tymi

aniołami, którzy na początku dzieła stwarzania człowieka (skutecznie) sprzeciwiali się jego powstaniu. Człowiek zaistniał w efekcie dialogu między Bogiem i aniołami, a na powtanie człowieka wyraziła zgodę dopiero trzecia grupa aniołów. – Alexander 1987, 45-54. Istnieje więc jakiś konflikt między człowiekiem i aniołami (Schaffer 1975).

24                  Mowa o ‘pierwszym’ potopie, przed potopem czasów Noego.

25                  hbr. ADAM = CZŁOWIEK, stąd w późniejszej literaturze  pojawi się idea Pierwszego Adama. Dalej w wierszu 6 będzie mowa o Enoszu, hbr. ENOSZ = CZŁOWIEK. Wzajemne analogie wykorzystuje autor tej części Ksiegi.

26                  hbr. RAQIA=NIEBO (drugie), w którym przebywa Słońce, Księżyc, planety. Zob. przyp. 55.  27

Parasang – miara pochodzenia perskiego, ok. 5250 m.  28

Interesująca uwaga Mopsika: ludzie pokolenia Enosza nie praktykowali kultu gwiazd, lecz przymusili gwiazdy do czczenia idoli, które sami wyprodukowali z tego, co najcenniejsze na ziemi (Mopsik, s. 196).

29                  Aniołowie agumentują, że gdy Bóg pozostanie na ziemi, między idolami – będzie czczony tak jak one.

30                  GEDUDIM = LEGIONY. W Biblii oznaczają: ludzi (1 Sam 30: 8), armię Izraela (1 Kron 7: 4), legiony aniołów (Hiob 19: 12, 25: 3). HAJJALIM = ARMIE,WOJSKA/MOCE. W Biblii kontekst jest zwykle militarny (Wj 14: 28, Pwt 3: 18) bądź oznacza przedmurze miasta (Iz 26: 1). Nasza Księga jest  prawdopodobnie  pierwszym tekstem, gdzie Hajjalim oznaczają aniołów.

31                  Zob. przypis 70. Istnienie aniołów z Imieniem JHWH świadczy o ich szczególnej randze.   32 GALGALLIM = KOŁA, PIASTY KÓŁ. W Ez 10: 13 są utożsamiane z Ofannim. W wielu późniejszych tekstach (trudno ustalić kiedy) będą oznaczać określoną grupę aniołów.   33

Por. Ps 29: 7 ‘Głos JHWH rozszczepia płomienie’.

34 por. Ps 104: 3 kanfei ruach = skrzydła wiatru. Hebr. ruach = wiatr/duch.   35

SZINANIM – nazwa urobiona z Ps 68: 18 (Mopsik), gdzie szinan to raz występujące w Biblii wyrażenie, którego nazwa nie została do dnia dzisiejszego wyjaśniona definitywnie. Czytamy w psalmie:                                  Rechew Elohim ribbotaim alfej szinan                                                  Rydwanów Boga dwadzieścia tysięcy,                                                  tysiące Szinan

 

W kontekście naszego tekstu (groźnych aniołów) wyrażenie szinanim szel esz (szinanim ognia) proponuję przełożyć jako SYCZĄCE JĘZYKI OGNIA zakładając, że tekst oparł się homofonicznie na biblijnym rdzeniu szanan (wyostrzać) często metaforycznie odniesionym do języka (np. Ps 64: 4). W tradycji rabinicznej była tendencja do oddzielenia Szinanim jako grupy aniołów, czego najstarszym świadectwem jest prawdopodobnie nasz tekst. – Olyan, 50-51.   36  CHASZMALLIM = ELEKTRON(?), stop złota ze srebrem wielkiej jasności. Nazwa została wzięta z Ez 1: 4.27; 8: 2 i zrobiła wielką karierę w tradycji mistycznej. W tekstach z Qumran (4Q405 20.2.21.22:10) nie wydaje się posiadać charakteru jakiejś hipostazy: Duchy Świętego świętych dokoła postaci strumieni ognia, na podobieństwo haszmal (mój przekład, pomijam spory w literaturze wokół przekładów tego fragm.). W wielu późniejszych tekstach Merkawy, Chaszmallim nabierają cech wyodębnionej grupy aniołów, co podtrzyma Raszi i tradycja średniowieczna. – Olyan, 47-9. W Talmudzie (Chagiga 13b) CHASZMAL uważa sie z abrewiację chajjot esz memalot = Chajjot mówiącego ognia.

37                  Podobnie jak niżej, wyliczenia znajdujemy w Alfabecie Rabbiego Akiwy (BHM III, s.16), które zostały przypisane Mojżeszowi. – Mopsik, 207.

38                  hbr. romemuti = nabrałem rozmiarów. Wcześniej (8: 2) aniołowie nazwani są ‘synami wysokości’ (bnej meromim). METATRON staje się więc jak Synowie Wysokości – aniołowie. W pismach z Qumran i późniejszej literaturze żydowskiej istnieje wiele świadectw upatrywania w angelizacji – przyszłego , naturalnego stanu sprawiedliwych i świętych. Podobnie gdy mówi się o idei wielkich rozmaiarów aniołów, idei znanej elkazaitom (I,II w.). – Stroumsa, 209, Mopsik, 209-10.  39

Jest to zapewne ośmiu Książąt związanych bezpośrednio z tajemnicą Izraela (18: 17-25). Aniołów tych poprzedza GALICUR-pisarz, który odsłania tajemnice JHWH. Potwierdzałoby się przypuszczenie, iż angelologia rozdz. 18 jest niezależna od opisanej w rozdz. 19 i następnych.

40

JHWH KATAN = MAŁY JHWH = MAŁY BÓG. Nic dziwnego,że tytuł ten wzbudził dyskusję (Mopsik 226-230, Gruenwald 236), która zazwyczj siegała do źródeł gnostyckich i hermetycznych. Tytuł ten wraz z kontekstem rozdziału (koronowanie METATRONU) wyraźnie wyrasta z Ps 8, który miał szczególne znaczenie dla naszego autora/ów (zob. 5: 10 – Ps 8: 5), gdyż uzasadnia argumenty aniołów przeciw Enoszowi, zarazem potwierdza zasadność rozróżnienia pokoleń Adama i Enosza, a pośrednio – idealizację Adama. Wiersz 6 z Ps. 8 ma

lekcję:                         watachasserehu meat meElohim

I uczyniłeś go nieledwie Bogiem

Jeśli zwrócimy uwage na kontekst Wj 23: 21 (Imię Moje jest w jego wnętrzu), to wyrażenie ‘Mały JHWH’ trzeba traktować analogicznie do ‘anioł JHWH’. Jeżeli znów tytuł ten rozważymy w relacji METATRON-aniołowie, to nasuwa się analogia z Wj 7: 1 – Spójrz! Ustanowiłem ciebie bogiem dla faraona. W kontekście naszej księgi – METATRON został tak wyniesiony, że stał się bogiem dla aniołów. Anioł z Wj 23: 21 ma w tradycji apokaliptycznej (Apokalipsa Abrahama 10: 8) imię JAHOEL, którym w naszej księdze będzie nazwany METATRON (48D: 1). Niebiańska misja METATRONA przypomina ziemską misję Mojżesza, drogę prorocką zastepuje droga eschatologiczna.  41

EL/ELIM = BÓG/BOGOWIE,HEROSY. BNEJ ELIM = SYNOWIE BOGÓW = ANIOŁOWIE. Któż spośród bogów (elim) jest jak Ty, JHWH (Wj 15: 11).

42 ERELLIM – w Biblii wyłącznie w Iz 33: 7, hen Erellam caaku chuca (oto Erellam wołają z zewnątrz). Są wzmiankowani jako aniołowie w wielu rabinicznych tekstach. – Olyan, 52-53.  43 TAFSARIM = DOWÓDCY, hbr. tifsar-pisarz, dowódca, urzędnik. W Biblii tylko w Jer 51: 27 i

Nah 3: 17. Słowo pochodzenia akadyjskiego tupszarru, sumeryjskiego DUB.SAR- BOGOWIE, LUDZIE. W Jer 41:27 kontekstem są sprawy militarne i tylko to czyni analogie z naszymi Tafsarim, choć pojawiają się i w innych tekstach.- Olyan, s. 53-4.

44                  Uprzywilejowana pozycja Samaela ‘największego spośród Książąt’ wynika z tego, iż reprezentuje Księcia Rzymu (26: 12) i zarazem jako ‘Książę oskarżycieli’ , który oskarża Izraela, ma tę samą funkcję co Szatan. W naszej Księdze, w odróżnieniu od wielu innych tekstów, nie jest uosobieniem zła.  – Mopsik, 237.

SAMAEL = TRUCIZNA (?) BOGA, hbr. sam-przyprawy, lekarstwo, trucizna. Być może jednak etymologię możemy oprzeć na hbr. samal zapożyczonym (Gesenius) z maszal – BYĆ TAKIM JAK (Bóg), która to abstrakcyjna forma jest żródłem dla hbr. SEMEL = OBRAZ, PODOBIEŃSTWO, FIGURA.

45                  RAHATIEL/RAHTIEL/RAHITIEL – imię wyprowadzone z wyrażenia ‘rahitenu’, które w Biblii pojawia sie tylko raz, w Pieśni nad Pieśniami, gdzie, według tradycji, mówi się o Świątyni:

Qorot battenu arazim

Rahitenu berotim

Belkami domu naszego są cedry                      rahitenu cyprysami

W rozdz. 17: 6 naszej Księgi dowiadujemy się, że imię RAHATIEL powiązane jest z funkcją wprawiania planet w ruch na orbitach, a co jest wynikiem przyjęcia popularnej etymologii rht – biec. Dlatego (przypuszcza Olyan) popularna etymologia nie ma związku ze źródłem biblijnym, które oznaczało jakąś część domu. – Olyan 111-114.  46

Alexander, za Odebergiem, podejrzewa, iż rozdział ten został wtórnie dodany do 3-15, gdyż widać w nim osłabienie władzy METATRONA (biczowanie, zejście z Tronu).

 47 Sąd jest wykonywany przez Niebiańską Radę (por. 1Krl 22: 19, Ps. 82: 1), w radzie sądu mogą uczestniczyć prorocy (por. Jer 23: 18.22). Niewątpliwie udział w Radzie Boga jest istotnym motywem aktywności prorockiej, następnie – apokaliptycznej (mistycznej), na drogach do niebiańskiej Tory. Idea niebiańskiej Tory (44: 9), jako Prawa Boga, realizowanego w różnych świętych pismach, przeniknie różne tradycje religijne. W naszej Księdze aktywność

Niebiańskiej Rady jest ciągła i nie ogranicza sie do czasów ostatecznych. W pismach z

Qumran mocą niebiańską, która jak Bóg sądzi aniołów, jest MELCHIZEDEK (Kobielski, Mopsik).   48

hbr. makom, miejsce – zastępuje imię Boga.  49

Imię Acher znaczy ‘Inny’. Tradycja rabiniczna najczęściej utożsamiała Achera z wybitnym uczonym pierwszej połowy II wieku – Eliszą ben Awujah. Przypisuje mu się grzech apostazji, której źródło wyjaśnia poniżej nasz tekst: uznanie, że ‘istnieją dwie władze w niebie’: Bóg i METATRON. Podobną sytuację, która odzwierciedla niebezpieczeństwa mistycznej podróży, znamy na przykład z Apokalipsy Jana, gdzie Jan mówi o sobie ‘upadłem na twarz aby adorować przed stopami anioła’ . Anioł-Mierniczy upomniał Jana: ‘Nie czyń tego! Tak adoruj Boga!’ (Ap 22: 8).  50

MICHAL = MI KA EL = KTÓŻ (jest) JAK BÓG. W naszej Księdze nie zajmuje tak znaczącej pozycji jak ta, którą przypisują mu Księga Henocha Etiopska i Słowiańska. Inna ocena zależy od tego, czy zgodzimy się z opinią Alexandra, iż ‘Michał’ jest egzoterycznym imieniem METATRONU.

51                  GAWRIEL = MOC BOGA/MĄŻ BOŻY.

52                  SZATQIEL = BÓG/ANIOŁ  MILCZENIA/USPOKOJENIA (?).  53

SZACHAQIEL = OBŁOK BOGA/ANIOŁA.  54

SIDRIEL = PORZĄDEK BOGA/ANIOŁ PORZĄDKU.  55

Szamaim – niebo, przede wszystkim pierwsze niebo, które nazywa się też Wilon-Zasłona. Wszystkie wymienione w naszej Księdze nazwy niebios odnajdziemy w Biblii, co nie oznacza, iż zachowują takie same znaczenie:

Raqia – firmament (Rdz 1.6)

Szechaqim – obłoki (Hiob 37: 18)

Zewul – siedziba Boga (Hab 3: 11)

Maon – mieszkanie Boga (Ps 68: 6)

Machon – miejsce Boga (Wj 15: 17)

Arawot – suche stepy (Hiob 24: 5), Morze Martwe/Pustyni (Pwt 4: 49),   stepy Jerycha (Joz 5: 10), skąd urobiono niebiańskie stepy.

Nasz tekst podkreśla, że Wilon jest w Szamaim. W niektórych tekstach Merakawy pierwsze niebo nazwane jest ‘Szamaim’, natomiast Wilon jest tylko zasłoną, która poprzedza pierwsze niebo. Układ i ilość niebios opisane w różnych tekstach Merkawy nie jest stały, zwykle różnice występują w układach między drugim i szóstym niebem. Tę samą kolejność co nasza Księga zachowuje fragment z Talmudu Babilońskiego (Chagiga 12b), który Séd datuje na II wiek:

1  niebo (Wilon) –  zasłona

2  niebo (Raqia) – Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy stałe

3  niebo (Szechaqim) – młyny, które przygotowują mannę

4  niebo (Zewul) – Jerozolima, Świątynia, ołtarz, Michał przedkładający ofiary

5  niebo (Maon) – aniołowie czuwający nocą

6  niebo (Machon) – skarby śniegu, gradu, spichlerze kropel rosy i deszczu, komnaty burzy

7  niebo (Arawot) – sprawiedliwość, prawo, jałmużna, skarby ( życia, pokoju, błogosławieństwa), dusze sprawiedliwych, dusze i duchy którzy mają być stworzeni, rosa zmartwychwstania, Ofannim, Serafiny, Chajjot, Czuwający, Tron Chwały.  56

TAGAC – nie widać nawet przybliżonego sensu dla tego imienia. Być może jest to imię oparte na zamianie liter, w którymś (z kilku) systemów temury.  57

ATATIEL = PIÓRO BOGA (?). Imię może być związane z formą ATAT JAH = ZAKRYTY PRZEZ BOGA. – Schwab.  58

HAMON = POTĘŻNY DŹWIĘK BOGA (?). – Schwab.  59

TETRASIEL  (gr. tetra, cztery) – aluzja (?) do czterech liter JHWH. Od TETRASIELA wzrasta ranga następnych w hierarchii aniołów, którzy będą obdarzeni Imieniem JHWH. – Mopsik, 257.  60

ATRUGGIEL (gr. leiturgia) = ORATOR.  61

NAARURIEL = SŁUGA BOGA. – Schwab.

62                  Ten anioł i pięciu innych posiadają dodatkowe imię HJH (hbr. hjh = istnienie), które jest formą JHWH.

63                  SASNIGIEL – w Sefer Raziel wymieniony jest anioł o imieniu SASSONIEL. – Schwab. Mopsik przypuszcza, że  mamy tu do czynienia z formą imienia METATRONU – SEGANSAGIEL (48D). W każdym razie, permutacja pierwszych trzech liter tego niezrozumiałego imienia daje (w trzecim systemie permutacji opisanym przez Schwaba) imię MMSZ = SUBSTANCJA, MOC.  64

EZRIEL = BÓG MI POMÓGŁ, poprawione z: ZAZRIEL. – Schwab.  65

GEWURATIEL = MOC BOGA. – Schwab.  66

ARAFIEL = PORZĄDEK BOGA albo KARK BOGA. – Schwab.  67

ASZROILI = forma imienia Boga (?) JESTEM KTÓRY JESTEM/Ehjeh Aszer Ehjeh. – Schwab.   68

GALICUR = SKAŁA (Bóg) OBJAWIŁ MI. Imię częste w amuletach, które miały być pomocne podczas studiów nad Torą – Schwab. W Pirqej Rabbi Eliezer (ok. VII w.) jest aniołem, który odsłania wszystkie tajemnice Tory (zob. przypis 69).  69

ZAKZACHIEL = BÓG OBJAŚNIŁ (?). Zaczynając  od imienia ZAKZACHIEL, dalszych osiem imion będzie objaśnianych – ośmiu Książąt powyżej METATRONU. Czy to znaczy, że METATRON ma szczególny związek z aniołem GALICUREM?

70

ANAFIEL = GAŁĄŹ BOGA. Wśród kabalistów Gerony przyjmie pozycję pierwszej Sefiry. Jego szczególna pozycja  w wielu tekstach MERKAWY wynika z tego, iż pełni funkcję oddźwiernego drzwi siódmego pałacu, co więcej – ma udział w dziele stworzenia. – Mopsik, 257-8.  71 SOTER ASZIEL = NISZCZYCIEL OGNIEM BOŻYM (?). O ile imię ANAFIEL (i poprzednie imiona?) wprowadzaja w dzieło stworzenia, to imię SOTER ASZIEL wprowadza w świat Trybunału niebiańskiego, czyli losów ludzi po śmierci, sprawy oczyszczenia, dobra i zła. – Mopsik, 259.

72 Por. Dn 7: 10. O tej rzece będzie mowa najszerzej w następnej części Księgi, która traktuje o Trybunale. Rzeka w Edenie ma również 4 ramiona.  73

SZOQED HOZI = ROZSĄDZAJĄCY WIDZENIEM BOGA (?), Mopsik (259) proponuje: OSĄDZAJĄCY I BADAJĄCY.  74

ZE PANURAI = OBLICZE OSKARŻYCIELA (?).  75

AZGOBHAI = ZAKREŚLAJĄCY CZAS ŻYCIA {?}  76

SOFERIEL = PISARZ BOGA (zob. przypis 77).  77

SZOFERIEL = RÓG (SZOFAR) BOGA.  SOFERIEL i SZOFERIEL są złączeni atrybutami dawcy życia i dawcy śmierci. Séd przekazał Mopsikowi ustną opinię, iż obydwa imiona są grą słów, której źródłem jest jeden anioł o imieniu SURIEL, czyli jeden z siedmiu Archaniołów znanych z tekstów koptyjskich, który później zostanie nazwany imieniem URIEL. – Mopsik, 242-44.  78 Uważa się (Odeberg, Alexander), że rozdz. 19 – 22 i 25: 1 – 28: 6 reprezentują odmienną tradycję wobec rozdz. 18. Być może ich angelologia ma związek z rozdz. 7.

79REKAWIEL = RYDWAN BOGA. – Mopsik, 267.

80ANANIM = OBŁOKI.

81DEGALIM = CHORĄGWIE.  82

CHAJAH/CHAJJOT = ISTOTA ŻYWA/ISTOTY ŻYWE.

83                  OFAN/OFANNIM = KOŁO/KOŁA.

84                  CHAJALIEL = ŻOŁNIERZ BOGA albo ŻYCIE BOGA. – Mopsik 268.  85

W tradycji rabinicznej istnieje 613 przykazań: 248 nakazów pozytywnych i 365 zakazów.  86 Następne rozdziały: 22B, 22C, 23 i 24 będą włączone do Apendyksu.  87

KERUWIEL = BÓG JEST BLISKO (?).

88 365×24+6godz. = 8766.   89

SEERAFIEL = PŁOMIEŃ BOGA.

90pinkesot, gr.pina, tabliczki, które służyły do pisania.

91SZATAN = OSKARŻYCIEL, PRZECIWNIK.

92DUBIEL = NIEDŹWIEDŹ BOGA.

93DADWERIEL (DAWRIEL = MOWA BOGA). – Schwab. W Księdze Henocha Słowiańskiej występuje anioł WREWIEL, którego imię może być formą imienia URIEL. – Mopsik, 285.   94 W naszej Księdze pisarzami są; SERAFIEL (26: 1), SOFERIEL-SZOFERIEL (18: 24), ZAKZACHIEL (18: 17).

95                  CZUWAJĄCY = IRIN. W Księdze Henocha Etiopskiej dominuje obraz CZUWAJĄCYCH, którzy zgrzeszyli wciągając ludzi w złe czyny.- Mopsik, 288.

96                  ŚWIĘCI = KADISZIN.

97

W literaturze rabinicznej ,Książę Świata’ jest często utożsamiony z MICHAŁEM ARCHANIOŁEM, a ten – z METATRONEM. Bierze udział w dziele stworzenia 6 dni. W literaturze chrześcijańskiej nabiera charakteru demonicznego. – Mopsik, 294-5.  98 ‘w prawą stronę’ być może dlatego, że po prawej stronie znajdują się Aniołowie Miłosierdzia (33: 1).

99 Od tego rozdz. aż do końca istnieje krótsza formuła wprowadzenia. 100

mchmqy sml  – tekst niejasny.

101                  Wyjaśnienie nazw poszczególnych niebios – przyp. 55.

102                  szemot hameforaszot, czyli różne formy imienia JHWH (szem meforasz). 103   zob. BARADIEL (14: 4). 104

Istotna część błogosławieństwa Keduszy. 105

SŁUŻĄCY CHWAŁY = MISZMESZNEJ KAWOD. 106

Rozpoczyna się ostatnia część Księgi, którą moglibyśmy nazwać ‘Widzenie Iszmaela’ (wcześniej tylko słuchał). Ten rozdział i następne ma wyraźne powiązania (midraszowe?) z rozdz. 38 Księgi Hioba. Iszmael w pewnym sensie wypełnia wiedzę Hioba. 107

ZAAFIEL = GNIEW BOGA. 108

SAMKIEL = BÓG PODTRZYMAŁ. 109

Taki przekład, odmiennymi wariantami, potwierdzają A,B,E. Alexander, nie widząc uzasadnienia nazywania Iszmaela ‘sługą METATRONU’, proponuje rekonstrukcję, za którą idzie Mopsik –‘ METATRON, sługa JHWH zawołał mnie’. 110  Czyli od pierwszej do ostatniej litery alfabetu hebrajskiego.

111                  Apendyks obejmuje rozdziały, które: 1) treścią odbiegają od 1 – 48A i nie potwierdza ich ani rps A, ani większość rękopisów – 15B, 22B, 22C; 2) zostały wtórnie ułożone, bądź później dołączone, gdyż przerywają uporządkowany przez (któregoś z redaktorów) układ angelologii – 23 i 24; 3) zostały wtórnie dołączone będąc częściami innych dzieł – 48BCD.

112                  15B znajduje się tylko w rps. C oraz fragmencik u Eleazara. Przekład opieram na C. Rozdział ten mógł mieć duże znaczenie dla kształtowania późniejszej tradycji mistycznej i zarazem potwierdzał ten nurt tradycji, który w wydarzeniach na Synaju upatrywał zalążek pojawienia się szeroko rozumianej Kabały. 112

Kto stoi – METATRON, czy Mojżesz? Tekst nosi ślady przynajmniej dwóch redakcji, skoro METATRON występuje dalej w trzeciej osobie. 114  1 – 47A mówi o ‘aniołach’, nie ‘bogach’. Terminologia może świadczyć o starszych źródłach 15B. 115  AKATRIEL = BOSKA KORONA. JEHOD = JEDYNY, aluzja do JHWH albo błąd kopisty. 116  szewua, przysięga – zapewne aluzja do święta Szawot, pamiątki dnia otrzymania Tory na Synaju. 117  ‘gdy jego obłoki przechodzą przez aniołów gradu i żarzące się węgle’ – tekst niejasny, interpretuję za propozycją Odeberga, która jest bliska kontekstowi 35: 6. 118

Idea 18000 światów powstała prawdopodobnie w opaciu o cyt. w tekście fragment Ez 48:

  1. Spotykamy ją w różnych tekstach MERKAWY. Alexander przytacza opinię z Genesis Rabba, że 18000 światów Bóg stworzył i zniszczył przed powstaniem naszego świata. Inne źródła – przeciwnie, mówią o ich współistnieniu. – Alexander 1987, 24i. 119

Fragmenty 48BCD zostały wzięte z Alfabetu Rabbiego Akiwy (Crac.,s.350) i wtórnie dołączone do 3 Henocha (wersji A i B). Przekładam w oparciu o Wert. oraz zachowany fragment z A. 120

Wymienionych 70 imion spotykamy tylko u Wert. Powstały w oparciu o któryś z systemów kombinacji alfabetycznych. Starożytność znała co najmniej trzy różne systemy kombinatoryki imion: NOTARIKON (zamiana jednego słowa na wiele lub odwrotnie), GEMATRIA (pod słowa podłożone wartości liczbowe), TEMURA (substytucja albo permutacja liter alfabetu). Być może wymienione tu Imiona są nazwami aniołów, którzy tworzą różne członki ciała Boga (Idel, s. 13).

121

Przekład w oparciu o A, litery Lamed i Pe dołączone z Werth.

122                   ziqim, komety – por. ZIKIEL (14.4).

123                  Przekład oparty na A. We rękopisach wymieniana różna liczba imion.

124                  (Ostrożną) próbę przekładu znaczeń przynajmniej części imion zaproponował Mopsik (363-367). Skorzystam też z propzycji Alexandra oraz własnych.

(1)(2) BÓG YAHO albo JHWH+ELOHIM (3)(4) PIĘKNO BOGA (5) GNIEW BOGA (6) MISTRZ

WYZWOLICIEL  (7) MAJESTAT BOGA (8) może PENUEL = OBLICZE BOGA (9) może ATRIEL = KORONA BOGA (10) TARTAR BOGA (11) DOBRO BOGA (12) może akrostych słów omer we asa = POWIEDZIAŁ I UCZYNIŁ (13) Tetragrammaton (14) ? (15) może forma z Ehjeh Aszer

Ehjeh/Jestem Który Jestem, Wj 3: 14 (16) SŁUGA  (17) DAR BOGA (18) ŹRENICA BOGA (19) WARGI BOGA (20) USTA BOGA (21) OBROŃCA (22) MIARA LUDZI – zob. Wprowadzenie (23) ?

(24) WYCHWALAJĄCY (25) ? (26) gr. skepas – ZASŁONA (27) ? (28) ? (29) ? (30) wariant 22 (31)

DUCH ORĘDOWNICZY (32) ZAKRYTY PRZEZ  YAH (33) YAH WYLECZYŁ (34) SZLIFIERZ YAH (35) USTA YAH (36) ? (37) może mi bara = KTÓRY STWORZYŁ (38) ? (39) ? (40) ? (41) ? (42) ? (43) ?

(44) ? (45) może TAMUN = UKRYTY (46) ? (47) ? (48)  może COFE JAH = YAH WIDZI (49)

PROMIENIOWANIE YAH (50) MŁODA ROŚLINA YAH (51) OFIARA YAH albo ISKRZENIE YAH (52)

WYZWOLONY PRZEZ YAH albo SCHRONIENIE YAH (53) UCZCZONY PRZEZ YAH (54)

CHRONIONY PRZEZ YAH (55) DZIECKO YAH (56) DOSKONAŁOŚĆ YAH (57) BLASK YAH (58)

OBUDZONY PRZEZ YAH albo YAH CZUWA (59) WYNIESIONY PRZEZ YAH (60) YAH

PROMIENIEJE (61) ZRĘCZNOŚĆ YAH (62) ? (63) EUNUCH YAH (64) TAJEMNICA YAH (65) ? (66)

SPRAWNOŚĆ YAH (67) STARZEC YAH (68) STARZEC TŁUMACZĄCY YAH albo NADZIEJA YAH

(69) ? (70) ZWIĄZANY Z YAH (71) ? (72) PIĘKNO YAH (73) POŁYSK YAH (74) OŻYWICIEL YAH

(75) WIDZENIE YAH (76) ? (77) CZYSTOŚĆ YAH (78) DALEKOWZROCZNOŚĆ YAH (79) może

SURIAH = ŁODYGA YAH (80) OTWARCIE YAH albo ZEH PNE IRAH = OTO OBLICZE BOJAŹNI (81)

POBUDZONY PRZEZ YAH (82) OBJAWICIEL TAJEMNIC (83) KRÓL YAH albo MALMA AL YAH =  YAH JEST POWYŻEJ (84) SZTYLET YAH (85) GŁĘBIA YAH (86) CIEŃ YAH (87) HAŁAS YAH (88) ?

(89) ? (90) ? (91) ODDZIELONY OD YAH (92) SĘDZIA YAH (93) WPROWADZAJĄCY CISZĘ YAH (94) KORZEŃ YAH (95) HEROS YAH (96) LWIĄTKO YAH (97) WIELKA CHWAŁA albo ZIWO RAWO = WIELKI BLASK (98) ? (99) MAŁY JHWH (100) DELIKATNOŚĆ BOGA (101) WDZIĘK BOGA (102) DOWÓDCA BOGA.

125  halacha, tzn. ‘droga’ – nauczanie o charakterze normatywnym i legislacyjnym. 126

haggada, tzn. ‘opowiadanie’ – nauczanie o charakterze swobodnym, często legendarnym i

homiletycznym. 127  tosefta, tzn. ‘uzupełnienie’ – tradycja i zbiór pism z ok. III w., które zostały wyjęte poza

zbiory kodyfikujące Misznę, czasami traktowane jako dodatek do Miszny . Stanowią samodzielną, równoległą do Miszny i Talmudu tradycję.

128  JEFIFIA = PIĘKNE USTA BOGA. Niewatpliwie źródłem imienia tego Księcia jest jedyny raz występujące w Torze wyrażenie ‘jefe-fijja’:

Egla jefe-fijja Micraim

Egipt – jałówki piękne usta (?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Indeks  imion własnych aniołów (wersalikami)                    i nazw natur aniołów (z dużej litery)  

W nawiasach przynależność do natur anielskich

Tłustym drukiem miejsca objaśnień znaczeń imion

 

 

ACHER    16: 2

AKATRIEL JHWD/JHWH    15B: 4, Przypis 115

Ananim = Obłoki (l.mn.) Anan (l.p.)    19: 4.6

ANAFIEL  JHWH (Książę)    6: 1, 16: 5, 18: 18.19, Przypisy 70.

Aniołowie    5: 4, 10: 4, 17: 4 (96 aniołów z GALGALIELEM), 17: 5 (88 aniołów z OFANIELEM),

17: 6 (72 aniołów z RAHATIELEM), 18: 1, 19: 6, 47: 1-3 (ich dusze), 22B: 1

Anioł Błyskawicy   14: 3

Anioł Deszczu    14: 3

Anioł Dnia    14: 3

Anioł Gniewu    14: 3

Anioł Gradu    14: 3

Anioł Grzmotu    14: 3

Anioł Gwiazd    14: 3

Anioł Planet    14: 3

Anioł Księżyca    14: 3

Anioł Nocy    14: 3

Anioł Ognia    14: 3

Anioł Słońca    14: 3

Anioł Śmierci    48D: 5

Anioł Śniegu    14: 3

Anioł Wiatru    14: 3

Aniołowie    5: 4, 10: 4, 17: 4 (96 aniołów z GALGALIELEM), 17: 5 (88 aniołów z OFANIELEM),

17: 6 (72 aniołów z RAHATIELEM), 18: 1, 19: 6, 47: 1-3 (ich dusze), 22B: 1

 

Aniołowie Chwały    22B: 6

Aniołowie Gradu    22C: 4

Aniołowie Miłosierdzia    33: 1

Aniołowie Obozów, zob. Obozy

Aniołowie Pokoju    33: 1

Aniołowie Zniszczenia    31: 2, 33: 1

ARAFIEL JHWH (Książę)    18: 14.15, Przypis 66.

ASZROILI JHWH (Książę)    18: 15.16, Przypis 67.

ATATIEL    18: 6.7, Przypisy 57

ATRUGGIEL JHWH (Książę)    18: 9.10, Przypis 60.

AZA (Posługujący)    4: 6, 5: 9

AZAEL (Posługujący)     4: 6, 5: 10

AZGOBHAIA JHWH (Książę)    18: 22.23, Przypis 75.

 

BARADIEL (Książę)   14: 4, 17: 1, 17: 3

BARQIEL (Książę)   14: 4,  17: 1, 17: 3 Barudim    39: 2 bogowie     15: B

 

Chajjalim     5: 14, 7: 1, 14: 1, 19: 6, 22: 6, (Apendyks) – 48D: 7, Przypisy 30

CHAJJALIEL    20: 1.2

Chajjot (l.mn) Chaja (l.p.)    1: 12, 6: 1, 19: 4.7.13, 26: 11, 29: 2, 33: 3.4, 34: 1, 39: 2, 41: 1, (Apendyks) – 22B: 8, 22C: 2, 22C: 5, 24: 15, 48B: 2, 48C: 2.3, Przypis 82.

Chaszmallim     7: 1, (Apendyks) – 48C: 4, 48D: 8, Przypisy 36

 

Cheruby    1: 8, 5: 1, 6: 1, 6: 3, 19: 7, 22: 11-16, 39: 2, (Apendyks) – 15B: 2, 22B: 8, 22C: 2, 23, 24: 1, 48C: 4

 

Czuwający (dwóch Książąt)   17: 2, 28: 1-10, (Apendyks) – 29: 1.2, 22C: 4

 

DADWERIEL (DAWRIEL) (Książę)    27: 1-3, Przypis 93.

Degalim    19: 6

Dowódcy    19:6

Dowódcy Strachu    22B: 2

DUBIEL (Książę)   26: 12

 

 

Elim (Książęta)    14: 1, 39: 1

Erellim (Książęta)   14: 1, 39: 1, Przypisy 42

EZRIEL JHWH (Książę) (ZAZRIEL)    18: 12.13, Przypis 64.

 

GABRIEL (Książę)    14: 4, 17: 1, 17: 3, Przypisy 51

Galgallim (l.mn.) Galgal ( l.p)    6: 1, 19: 2-7, 41: 2, 24: 16, Przypisy 32

GALGALIEL (Książę)     14: 4, 17: 4

GALICUR JHWH (Książę)    18: 16.17, Przypis 68.

Gedudim Zastępów    5: 14, 19: 6, 36: 1, 7: 1, 39: 2, 22C: 7, Przypisy 30 

GEWURATIEL JHWH (Książę)    18: 13.14, Przypis 65.

Gorliwcy Przedramienia    22B: 2

 

HAMON (Książę)  18: 7.8, Przypisy 58

 

 

 

QACPIEL    1: 3, Przypisy 5

 

RAAMIEL (Książę)   14: 4

RAASZIEL (Książę)    14: 4

RAHATIEL     14: 4, 17: 6, 46: 3, Przypis 45.

REKAWIEL (Książę)    19: 1.2

Riszonim    4: 6, Przypisy 23

Rozszczepiający Płomienie = aniołowie    6: 2

RUCHIEL (Książę)    14: 4

Ruchot = Wiatry (l.mn.) Ruach (l.p.)    19: 3.4

 

SAMAEL (Książę)   14: 2, 26: 12, Przypisy 44

SAMKIEL (aniol zniszczenia)    44: 2.3

SASNIGIEL JHWH (Książę)    18. 11.12, Przypis 63.

SERAFIEL JHWH (Książę)    26: 1-8, Przypis 89.

Serafin Chwały    33: 3

Serafiny    1: 7, 1: 8, 6: 1, 6: 3, 26: 8-12, 27: 1, 29: 2, 39: 2, 41: 1, (Apendyks) – 48A: 1, 22C: 7, 48C: 4

SIDRIEL (Książe)   17: 1, 17: 3, Przypisy 54

Służący Chwały    40: 1

SOFERIEL JHWH (Książę)    18: 23.24-25, Przypis 76

SOTER ASZIEL  JHWH (Książę)    18: 19.20, Przypis 71.

SURIEL (URIEL)    Przypis 77

Strażnicy Drzwi Pałacu    18: 3.4

Syczące Języki Ognia    7: 1, zob. Szinanim, Przypisy 35

Synowie Wysokości =  aniołowie    10: 3, 12: 1, 18: 5, 18: 7, 18: 16, 20: 1, 28: 1, 28: 7, 48C: 1

SZACHAQIEL (Książę)   17: 1, 17: 3, Przypisy 53

SZALGIEL (Książę)   14: 4

SZAMASZIEL (Książę)   14: 4

SZATAN    26: 12, 23: 16 (Apendyks). Przypisy 22

SZATQIEL (Książę)    17: 1, 17: 3

Szinanim = Syczące Języki Ognia    7: 1, Przypisy 35 SZOFERIEL JHWH (Książę)    18: 23.24.25, Przypis 77

SZOQED CHOZI JHWH (Książę)    18: 20.21, Przypis 73.

Święci (dwóch Książąt)   28: 1-10, 29: 1-2, 22C: 4

 

Tafsarim (Książęta)    14: 1, 39: 2, Przypisy 43

TAGAC (Książę)    18: 5.6, Przypisy 56

TETRASIEL JHWH (Książę)    18: 9, Przypis 59.

 

UZA (Posługujący)    4: 6, 5: 9

 

Wodzowie    19: 6

 

ZAAFIEL (Książę)    14: 4, 44: 2.3, Przypis 107.

ZAAMIEL (Książę)   14: 4

ZAKZACHIEL JHWH (Książę)     18: 17.18, Przypis 69.

Zastępy    6: 3

Zbrojne Chufce    4: 1, 18: 6 (trzy), 19: 6, 22: 1, 35: 2, 39: 2, 15B: 2-5

ZE PENURAI JHWH (Książę)    18: 21.22, Przypis 74.

ZIIEL (Książę)   14: 4

ZIQIEL (Książę)   14: 4

Ziqim    (Apendyks) 48C: 4, 48D: 8

Zwierzchnicy    19: 6

 


 

 

3 Enoch is an Old Testament Apocryphal book. 3 Enoch purports to have been written in the 2nd century CE, but its origins can only be traced to the 5th century. Other names for 3 Enoch include „The Third Book of Enoch”, „The Book of the Palaces”, „The Book of Rabbi Ishmael the High Priest” and „The Revelation of Metatron”. Modern scholars describe this book as pseudepigraphal, as it says it is written by Rabbi Ishmael who became a ‚high priest’ after visions of ascension to Heaven, 90 CE – 135 CE. Rabbi Ishmael is a leading figure of Merkabah literature.

THE THIRD BOOK OF ENOCH (BOOK OF RABBI ISHMAEL, MERKABAH HEBREW BOOK OF ENOCH)

AND ENOCH WALKED WITH GOD: AND HE WAS NOT; FOR GOD TOOK HIM

Rabbi Ishmael said:

(1) When I ascended on high to behold the vision of the Merkaba and had entered the six Halls, one within the other:

(2) as soon as I reached the door of the seventh Hall I stood still in prayer before the Holy One, blessed be He, and, lifting up my eyes on high towards the Divine Majesty, I said:

(3) ” Lord of the Universe, I pray thee, that the merit of Aaron, the son of Amram, the lover of peace and pursuer of peace, who received the crown of priesthood from Thy Glory on the mount of Sinai, be valid for me in this hour, so that Qafsiel, the prince, and the angels with him may not get power over me nor throw me down from the heavens „.

(4) Forthwith the Holy One, blessed be He, sent to me Metatron, his Servant the angel, the Prince of the Presence, and he, spreading his wings, with great joy came to meet me so as to save me from their hand.

(5) And he took me by his hand in their sight, saying to me: „Enter in peace before the high and exalted King and behold the picture of the Merkaba”.

(6) Then I entered the seventh Hall, and he led me to the camps of Shekina and placed me before the Holy One, blessed be He, to behold the Merkaba.

(7) As soon as the princes of the Merkaba and the flaming Seraphim perceived me, they fixed their eyes upon me. Instantly trembling and shuddering seized me and I fell down and was benumbed by the radiant image of their eyes and the splendid appearance of their faces; until the Holy One, blessed be He, rebuked them, saying:

(8) „My servants, my Seraphim, my Kerubim and my ‚Ophannim! Cover ye your eyes before Ishmael, my son, my friend, my beloved one and my glory, that he tremble not nor shudder!”

(9) Forthwith Metatron the Prince of the Presence, came and restored my spirit and put me upon my feet. 

(10) After that moment there was not in me strength enough to say a song before the Throne of Glory of the glorious King, the mightiest of all kings, the most excellent of all princes, until after the hour had passed.

(11) After one hour had passed the Holy One, blessed be He, opened to me the gates of Shekina, the gates of Peace, the gates of Wisdom, the gates of Strength, the gates of Power, the gates of Speech, the gates of Song, the gates of Qedushsha, the gates of Chant.

(12) And he enlightened my eyes and my heart by words of psalm, song, praise, exaltation, thanksgiving, extolment, glorification, hymn and eulogy. And as I opened my mouth, uttering a song before the Holy One, blessed be He, the Holy Chayyoth beneath and above the Throne of Glory answered and said: „HOLY” and „BLESSED BE THE GLORY OF YHWH FROM HIS PLACE!”

Chapter II

R. Ishmael said:

(1) In that hour the eagles of the Merkaba, the flaming ‚Ophannim and the Seraphim of consuming fire asked a Metatron, saying to him:

(2) „Youth! Why sufferest thou one born of woman to enter and behold the Merkaba? From which nation, from which tribe is this one? What is his character?”

(3) Metatron answered and said to them: „From the nation of Israel whom the Holy One, blessed be He, chose for his people from among seventy tongues, from the tribe of Levi, whom he set aside as a contribution to his name and from the seed of Aaron whom the Holy One, blessed be He, did choose for his servant and put upon him the crown of priesthood on Sinai”.

(4) Forthwith they spake and said: „Indeed, this one is worthy to behold the Merkaba „. And they said: „Happy is the people that is in such a case!” 

Chapter III

R. Ishmael said:

(1) In that hour I asked Metatron, the angel, the Prince of the Presence: „What is thy name?” 

(2) He answered me: „I have seventy names, corresponding to the seventy tongues of the world and all of them are based upon the name Metatron, angel of the Presence; but my King calls me ‚Youth'”.

Chapter IV

R. Ishmael said:

(1) I asked Metatron and said to him: Why art thou called by the name of thy Creator, by seventy names? Thou art greater than all the princes, higher than all the angels, beloved more than all the servants, honored above all the mighty ones in kingship, greatness and glory: why do they call thee ‚ Youth ‚ in the high heavens?”

(2) He answered and said to me: „Because I am Enoch, the son of Jared. 

(3) For when the generation of the flood sinned and were confounded in their deeds, saying unto God: ‚Depart from us, for we desire not the knowledge of thy ways’, then the Holy One, blessed be He, removed me from their midst to be a witness against them in the high heavens to all the inhabitants of the world, that they may not say: ‚The Merciful One is cruel’.

What sins had they committed, all those multitudes? Or, let it be they sinned, what had their sons and their daughters, their mules and their cattle sinned? And like-wise, all the animals, domestic and wild, and the birds in the world that God did destroy from the world?’

(5) Hence the Holy One, blessed be He, lifted me up in their lifetime before their eyes to be a witness against them to the future world. And the Holy One, blessed be He, assigned me for a prince and a ruler among the ministering angels.

(6) In that hour three of the ministering angels, ‚UZZA, ‚AZZA and ‚AZZAEL came forth and brought charges against me in the high heavens, saying before the Holy One, blessed be He:

Said not the Ancient Ones rightly before Thee: Do not create man!'” The Holy One, blessed be He, answered and said unto them: „I have made and I will bear, yea, I will carry and will deliver”. 

(7) As soon as they saw me, they said before Him: „Lord of the Universe! What is this one that he should ascend to the height of heights? Is not he one from among the sons of the sons of those who perished in the days of the Flood?” What doeth he in the Raqia’?”

(8) Again, the Holy One, blessed be He, answered and said to them: „What are ye, that ye enter and speak in my presence? I delight in this one more than in all of you, and hence he shall be a prince and a ruler over you in the high heavens.”

(9) Forthwith all stood up and went out to meet me, prostrated themselves before me and said: „Happy art thou and happy is thy father for thy Creator doth favor thee”.

(10) And because I am small and a youth among them in days, months and years, therefore they call me „Youth”.

Chapter V

R. Ishmael said: Metatron, the Prince of the Presence, said to me:

(1) From the day when the Holy One, blessed be He, expelled the first Adam from the Garden of Eden and onwards, Shekina was dwelling upon a Kerub under the Tree of Life.

(2) And the ministering angels were gathering together and going down from heaven in parties, from the Raqia in companies and from the heavens in camps to do His will in the whole world.

(3) And the first man and his generation were sitting outside the gate of the Garden to behold the radiant appearance of the Shekina.

(4) For the splendor of the Shekina traversed the world from one end to the other with a splendor 365,000 times that of the globe of the sun. And everyone who made use of the splendour of the Shekina, on him no flies and no gnats did rest, neither was he ill nor suffered he any pain. No demons got power over him, neither were they able to injure him.

(5) When the Holy One, blessed be He, went out and went in: from the Garden to Eden, from Eden to the Garden, from the Garden to Raqia and from Raqia to the Garden of Eden then all and everyone beheld the splendour of His Shekina and they were not injured;

(6) until the time of the generation of Enosh who was the head of all idol worshipers of the world.

(7) And what did the generation of Enosh do? They went from one end of the world to the other, and each one brought silver, gold, precious stones and pearls in heaps like unto mountains and hills making idols out of them throughout all the world. And they erected the idols in every quarter of the world: the size of each idol was 1000 parasangs.

(8) And they brought down the sun, the moon, planets and constellations, and placed them before the idols on their right hand and on their left, to attend them even as they attend the Holy One, blessed be He, as it is written: „And all the host of heaven was standing by him on his right hand and on his left”.

(9) What power was in them that they were able to bring them down? They would not have been able to bring them down but for ‚UZZA, ‚AZZA and ‚AZZIELIS who taught them „sorceries whereby they brought them down and made use of them.

(10) In that time the ministering angels brought charges against them before the Holy One, blessed be He, saying before him: „Master of the World!

(11) What hast thou to do with the children of men? As it is written ‚What is man that thou art mindful of him?’ ‚Mah Adam’ is not written here, but ‚Mah Enosh’, for he is the head of the idol worshipers, Why hast thou left the highest of the high heavens which are filled with the majesty of thy glory and are high, up lifted and exalted, and the high and exalted Throne in the Raqia’ Araboth on high and art gone and dwellest with the children of men who worship idols and equal thee to the idols. 

(12) Now thou art on earth and the idols likewise. What hast thou to do with the inhabitants of the earth who worship idols?”

(13) Forthwith the Holy One, blessed be He, lifted up His Shekina from the earth, from their midst.

(14) In that moment came the ministering angels, the troops of hosts and the armies of ‚Araboth in thousand camps and ten thousand hosts: they fetched trumpets and took the horns in their hands and surrounded the Shekina with all kinds of songs. And He ascended to the high heavens, as it is written: „God is gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet „.

Chapter VI

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) When the Holy One, blessed be He, desired to lift me up on high, He first sent ‚Anaphiel H the Prince, and he took me from their midst in their sight and carried me in great glory upon a fiery chariot with fiery horses, servants of glory. And he lifted me up to the high heavens together with the Shekina.

(2) As soon as I reached the high heavens, the Holy Chayyoth, the ‚Ophannim, the Seraphim, the Kerubim, the Wheels of the Merkaba the Galgallim, and the ministers of the consuming fire, perceiving my smell from a distance of 365,000 myriads of parasangs, said:

„What smell of one born of woman and what taste of a white drop is this that ascends on high, and lo, he is merely a gnat among those who ‚ divide flames of fire’?”

(3) The Holy One, blessed be He, answered and spake unto them: „My servants, my hosts, my Kerubim, my ‚Ophannim, my Seraphim! Be ye not displeased on account of this! Since all the children of men have denied me and my great Kingdom and are gone worshiping idols, I have removed my Shekina from among them and have lifted it up on high. But this one whom I have taken from among them is an ELECT ONE among the inhabitants of the world and he is equal to all of them in faith, righteousness and perfection of deed and I have taken him for as a tribute from my world under all the heavens

Chapter VII

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

When the Holy One, blessed be He, took me away from the generation of the Flood, he lifted me on the wings of the wind of Shekina to the highest heaven and brought me into the great palaces of the ‚Araboth Raqia’ on high, where are the glorious Throne of Shekina, the Merkaba, the troops of anger, the armies of vehemence, the fiery Shin’anim’, the flaming Kerubim, and the burning ‚Ophannim, the flaming servants, the flashing Chashmallim and the lightening Seraphim. And he placed me there to attend the Throne of Glory day after day.

Chapter VIII

R. Ishmael said: Metatron, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Before He appointed me to attend the Throne of Glory, the Holy One, blessed be He, opened to me

three hundred thousand gates of Understanding
three hundred thousand gates of Subtlety
three hundred thousand gates of Life
three hundred thousand gates of ‚grace and loving-kindness’
three hundred thousand gates of love
three hundred thousand gates of Tora
three hundred thousand gates of meekness
three hundred thousand gates of maintenance
three hundred thousand gates’ of mercy
three hundred thousand gates of fear of heaven.

(2) In that hour the Holy One, blessed be He, added in me wisdom unto wisdom, understanding unto understanding, subtlety unto subtlety, knowledge unto knowledge, mercy unto mercy, instruction unto instruction, love unto love, loving-kindness unto loving-kindness, goodness unto goodness, meekness unto meekness, power unto power, strength unto strength, might unto might, brilliance unto brilliance, beauty unto beauty, splendor unto splendor, and I was honored and adorned with all these good and praiseworthy things more than all the children of heaven.

Chapter IX

R. Ishmael said: Metatron, the Prince of the Presence, said to me:

(1) After all these things the Holy One, blessed be He, put His hand upon me and blessed me with 536O blessings.

(2) And I was raised and enlarged to the size of the length and width of the world.

(3) And He caused 72 wings to grow on me, 36 on each side. And each wing was as the whole world. 

(4) And He fixed on me 365 eyes: each eye was as the great luminary. 

(5) And He left no kind of splendor, brilliance, radiance, beauty in of all the lights of the universe that He did not fix on me.

Chapter X

R. Ishmael said: Metatron, the Prince of the Presence, said to me:

(1) All these things the Holy One, blessed be He, made for me:

He made me a Throne, similar to the Throne of Glory. And He spread over me a curtain of splendor and brilliant appearance, of beauty, grace and mercy, similar to the curtain of the Throne of Glory; and on it were fixed all kinds of lights in the universe.

(2) And He placed it at the door of the Seventh Hall and seated me on it.

(3) And the herald went forth into every heaven, saying:

This is Metatron, my servant. I have made him into a prince and a ruler over all the princes of my kingdoms and over all the children of heaven, except the eight great princes, the honored and revered ones who are called YHWH, by the name of their King.

(4) And every angel and every prince who has a word to speak in my presence before me shall go into his presence before him and shall speak to him instead.

(5) And every command that he utters to you in my name do ye observe and fulfill. For the Prince of Wisdom and the Prince of Understanding have I committed to him to instruct him in the wisdom of heavenly things and of earthly things, in the wisdom of this world and of the world to come.

(6) Moreover, I have set him over all the treasuries of the palaces of Araboth and over all the stores of life that I have in the high heavens.

CHAPTER XI

R. Ishmael said: Metatron, the angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Henceforth the Holy One, blessed be He, revealed to me all the mysteries of Tora and all the secrets of wisdom and all the depths of the Perfect Law; and all living beings’ thoughts of heart and all the secrets of the universe and all the secrets of Creation were revealed unto me even as they are revealed unto the Maker of Creation.

(2) And I watched intently to behold the secrets of the depth and the wonderful mystery.

Before a man did think, I knew what was in his thought.

(3) And there was no thing above on high nor below in the deep hidden from me.

CHAPTER XII

R. Ishmael said: Metatron, the Prince of the Presence, said to me:

(1) By reason of the love with which the Holy One, blessed be He, loved me more than all the children of heaven, He made me a garment of glory on which were fixed all kinds of lights, and He clad me in it.

(2) And He made me a robe of honor on which were fixed all kinds of beauty, splendor, brilliance and majesty.

(3) And he made me a royal crown in which were fixed forty-nine costly stones like unto the light of the globe of the sun.

(4) For its splendor went forth in the four quarters of the ‚Araboth Raqia’, and in through the seven heavens, and in the four quarters of the world. And he put it on my head.

(5) And He called me THE LESSER YHWH in the presence of all His heavenly household; as it is written: „For my name is in him”.

CHAPTER XIII

R. Ishmael said: Metatron, the angel, the Prince of the Presence, the Glory of all heavens, said to me:

(1) Because of the great love and mercy with which the Holy One, blessed be He, loved and cherished me more than all the children of heaven, He wrote with his ringer with a flaming style upon the crown on my head the letters by which were created heaven and earth, the seas and rivers, the mountains and hills, the planets and constellations, the lightnings, winds, earthquakes and voices, the snow and hail, the storm-wind and the tempest ; the letters by which were created all the needs of the world and all the orders of Creation.

(2) And every single letter sent forth time after time as it were „lightnings, time after time as it were torches, time after time as it were flames of fire, time after time rays like as the rising of the sun and the moon and the planets.

CHAPTER XIV

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) When the Holy One, blessed be He, put this crown on my head, (then) trembled before me all the Princes of Kingdoms who are in the height of ‚Araboth Raqia’ and all the hosts of every heaven; and even the princes of the ‚Elim, the princes of the ‚Er’ellim and the princes of the Tafsarim, who are greater than all the ministering angels who minister before the Throne of Glory, shook, feared and trembled before me when they beheld me.

(2) Even Sammael, the Prince of the Accusers, who is greater than all the princes of kingdoms on high; feared and trembled before me.

(3) And even the angel of fire, and the angel of hail, and the angel of the wind, and the angel of the lightning, and the angel of anger, and the angel of the thunder, and the angel of the snow, and the angel of the rain ; and the angel of the day, and the angel of the night, and the angel of the sun and the angel of the moon and the angel of the planets and the angel of the constellations who rule the world under their hands, feared and trembled and were affrighted before me, when they beheld me.

(4) These are the names of the rulers of the world: Gabriel, the angel of the fire, Baradiel, the angel of the hail, Ruchiel who is appointed over the wind, Baraqiel who is appointed over the lightnings, Za’amiel who is appointed over the vehemence, Ziqiel who is appointed over the sparks, Zi’iel who is appointed over the commotion, Za’aphiel who is appointed over the storm-wind, Ra’amiel who is appointed over the thunders, Ra’ashiel who is appointed over the earthquake, Shalgiel who is appointed over the snow, Matariel who is appointed over the rain, Shimshiel who is appointed over the day, Lailiel who is appointed over the night, Galgalliel who is appointed over the globe of the sun, ‚Ophanniel who is appointed over the globe of the moon, Kokbiel who is appointed over the planets, Rahatiel who is appointed over the constellations.

(5) And they all fell prostrate, when they saw me. And they were not able to behold me because of the majestic glory and beauty of the appearance of the shining light of the crown of glory upon my head.

CHAPTER XV

R. Ishmael said: Metatron, the angel, the Prince of the Presence, the Glory of all heavens, said to me:

(1) As soon as the Holy One, blessed be He, took me in His service to attend the Throne of Glory and the Wheels of the Merkaba and the needs of Shekina, forthwith my flesh was changed into flames, my sinews into flaming fire, my bones into coals of burning juniper, the light of my eye-lids into splendor of lightnings, my eye-balls into fire-brands, the hair of my head into hot flames, all my limbs into wings of burning fire and the whole of my body into glowing fire.

(2) And on my right were divisions of fiery flames, on my left fire-brands were burning, round about me storm wind and tempest were blowing and in front of me and behind me was roaring of thunder with earthquake.

CHAPTER XVI

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, the Glory of all heaven, said to me:

(1) At first I was sitting upon a great Throne at the door of the Seventh Hall; and I was judging the children of heaven, the household on high by authority of the Holy One, blessed be He. And I divided Greatness, Kingship, Dignity, Rulership, Honor and Praise, and Diadem and Crown of Glory unto all the princes of kingdoms, while I was presiding in the Celestial Court, and the princes of kingdoms were standing before me, on my right and on my left by authority of the Holy One, blessed be He.

(2) But when Acher came to behold the vision of the Merkaba and fixed his eyes on me, he feared and trembled before me and his soul was affrighted even unto departing from him, because of fear, horror and dread of me, when he beheld me sitting upon a throne like a king with all the ministering angels standing by me as my servants and all the princes of kingdoms adorned with crowns surrounding me:

(3) in that moment he opened his mouth and said: „Indeed, there are two Divine Powers in heaven!”

(4) Forthwith Bath Qol, the Divine Voice, went forth from heaven from before the Shekina and said: „Return, ye backsliding children, except Acher!”

(5) Then came ‚Aniyel, the Prince, the honored, glorified, beloved, wonderful, revered and fearful one, in commission from the Holy One, blessed be He and gave me sixty strokes with lashes of fire and made me stand on my feet.

CHAPTER XVII

R. Ishmael said: Metatron, the angel, the Prince of the Presence, the glory of all heavens, said to me:

(1) Seven are the princes, the great, beautiful, revered, wonderful and honored ones who are appointed over the seven heavens. And these are they: MIKAEL and GABRIEL, SHATQIEL and BARADIEL and SHACHAQIEL and BARAQIEL and SIDRIEL.

(2) And every one of them is the prince of the host of one heaven. And each one of them is accompanied by 496,000 myriads of ministering angels.

(3) MIKAEL, the great prince, is appointed over the seventh heaven, the highest one, which is in the ‚Araboth. GABRIEL, the prince of the host, is appointed over the sixth heaven which is in Makon. SHATAQIEL, prince of the host, is appointed over the fifth heaven which is in Ma’on. SHAHAQI’EL, prince of the host, is appointed over the fourth heaven which is in Zebul. BADARIEL, prince of the host, is appointed over the third heaven which is in Shehaqim. BARAKIEL, prince of the host, is appointed over the second heaven which is in 7the height of Merom. PAZRIEL, prince of the host, is appointed over the first heaven which is in Wilon, which is in Shamayim.

(4) Under them is GALGALLIEL, the prince who is appointed over the globe of the sun, and with him are 96 great and honored angels who move the sun in Raqia’.

(5) Under them is ‚OPHANNIEL, the prince who is set over the globe of the moon. And with him are 88 angels who move the globe of the moon 354 thousand parasangs every night at the time when the moon stands in the East at its turning point. And when is the moon sitting in the East at its turning point? Answer: in the fifteenth day of every month.

(6) Under them is RAHATIEL, the prince who is appointed over the constellations. And he is accompanied by 72 great and honored angels. And why is he called RAHATIEL? Because he makes the stars run in their orbits and courses 339 thousand parasangs every night from the East to the West, and from the West to the East. For the Holy One, blessed be He, has made a tent for all of them, for the sun, the moon, the planets and the stars in which they travel at night from the West to the East.

(7) Under them is KOKBIEL, the prince who is appointed over all the planets. And with him are 365,000 myriads of ministering angels, great and honored ones who move the planets from city to city and from province to province in the Raqia’ of heavens.

(8) And over them are SEVENTY-TWO PRINCES OF KINGDOMS on high corresponding to the 72 tongues of the world. And all of them are crowned with royal crowns and clad in royal garments and wrapped in royal cloaks. And all of them are riding on royal horses and they are holding royal scepters in their hands. And before each one of them when he is traveling in Raqia’ , royal servants are running with great glory and majesty even as on earth they are traveling in chariots with horsemen and great armies and in glory and greatness with praise, song and honor.

CHAPTER XVIII

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, the glory of all heaven, said to me:

(1) THE ANGELS OF THE FIRST HEAVEN, whenever they see their prince, they dismount from their horses and fall on their faces. And THE PRINCE OF THE FIRST HEAVEN, when he sees the prince of the second heaven, he dismounts, removes the crown of glory from his head and falls on his face.

And THE PRINCE OF THE SECOND HEAVEN, when he sees the prince of the third heaven, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

And THE PRINCE OF THE THIRD HEAVEN, when he sees the prince of the fourth heaven, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

And THE PRINCE OF THE FOURTH HEAVEN, when he sees the prince of the fifth heaven, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

And THE PRINCE OF THE FIFTH HEAVEN, when he sees the prince of the sixth heaven, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

And THE PRINCE OF THE SIXTH HEAVEN, when he sees the prince of the seventh heaven, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(2) And THE PRINCE OF THE SEVENTH HEAVEN, when he sees THE SEVENTY-TWO PRINCES OF KINGDOMS, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(3) And the seventy-two princes of kingdoms, when they see THE DOOR KEEPERS OF THE FIRST HALL IN THE ‚ARABOTH RAQIA in the highest, they remove the royal crown from their head and fall on their faces.

And THE DOOR KEEPERS OF THE FIRST HALL, when they see the door keepers of the second Hall, they remove the crown of glory from their head and fall on their faces.

And THE DOOR KEEPERS OF THE SECOND HALL, when they see the door keepers of the third Hall, they remove the crown of glory from their head and fall on their faces.

And THE DOOR KEEPERS OF THE THIRD HALL, when they see the door keepers of the fourth Hall, they remove the crown of glory from their head and fall on their faces.

And THE DOOR KEEPERS OF THE FOURTH HALL, when they see the door keepers of the fifth Hall, they remove the crown of glory from their head and fall on their faces.

And THE DOOR KEEPERS OF THE FIFTH HALL, when they see the door keepers of the sixth Hall, they remove the crown of glory from their head and fall on their faces.

And THE DOOR KEEPERS OF THE SIXTH HALL, when they see the DOOR KEEPERS OF THE SEVENTH HALL, they remove the crown of glory from their head and fall on their faces.

(4) And the door keepers of the seventh Hall, when they see THE FOUR GREAT PRINCES, the honored ones, WHO ARE APPOINTED OVER THE FOUR CAMPS OF SHEKINA, they remove the crowns of glory from their head and fall on their faces.

(5) And the four great princes, when they see TAG’AS, the prince, great and honored with song and praise, at the head of children of heaven, they remove the crown of glory from their head and fall on their faces.

(6) And Tag’ as, the great and honored prince, when he sees BARATTIEL, the great prince of three fingers in the height of ‚Araboth, the highest heaven, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(7) And Baratiel, the great prince, when he sees HAMON, the great prince, the fearful and honoured, pleasant and terrible one who maketh all the children of heaven to tremble, when the time draweth nigh for the saying of the ‚Thrice Holy’, as it is written: „At the noise of the tumult the peoples are fled; at the lifting up of thyself the nations are scattered” he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(8) And Hamon, the great prince, when he sees TUTRESIEL, the great prince, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(9) And Tutresiel H’, the great prince, when he sees ATRUGIEL, the great prince, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(10) And Atrugiel the great prince, when he sees NA’ARIRIEL H’, the great prince, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(11) And Na’aririel H’, the great prince, when he sees SASNIGIEL, the great prince, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(12) And Sasnigiel H’, when he sees ZAZRIEL H’, the great prince, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(13) And Zazriel H’, the prince, when he sees GEBURATIEL H’, the prince, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(14) And Geburatiel H’, the prince, when he sees ‚ARAPHIEL H’, the prince, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(15) And ‚Araphiel H’, the prince, when he sees ‚ASHRUYLU, the prince, who presides in all the sessions of the children of heaven, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(16) And Ashruylu H’, the prince, when he sees GALLISUR H’, THE PRINCE, WHO REVEALS ALL THE SECRETS OF THE LAW, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(17) And Gallisur H’, the prince, when he sees ZAKZAKIEL H’, the prince who is appointed to write down the merits of Israel on the Throne of Glory, he removes the crown of glory from his head and falls on his face.

(18) And Zakzakiel H’, the great prince, when he sees ‚ANAPHIEL H’, the prince who keeps the keys of the heavenly Halls, he removes the crown of glory from his head and falls on his face. Why is he called by the name of ‚Anaphiel ? Because the bough of his honor and majesty and his crown and his splendor and his brilliance covers all the chambers of ‚Araboth Raqia on high even as the Maker of the World doth overshadow them. Just as it is written with regard to the Maker of the World: „His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise”, even so do the honor and majesty of ‚ Anaphiel cover all the glories of ‚ Araboth the highest.

(19) And when he sees SOTHER ‚ASHIEL H’, the prince, the great, fearful and honored one, he removes the crown of glory from his head and falls on his face. Why is he called Sother Ashiel? Because he is appointed over the four heads of the fiery river over against the Throne of Glory; and every single prince who goes out or enters before the Shekina, goes out or enters only by his permission. For the seals of the fiery river are entrusted to him. And furthermore, his height is 7000 myriads of parasangs. And he stirs up the fire of the river ; and he goes out and enters before the Shekina to expound what is written concerning the inhabitants of the world. According as it is written: „the judgment was set, and the books were opened”.

(20) And Sother ‚Ashiel the prince, when he sees SHOQED CHOZI, the great prince, the mighty, terrible and honored one, he removes the crown of glory from his head and falls upon his face. And why is he called Shoqed Chozi? Because he weighs all the merits of man in a balance in the presence of the Holy One, blessed be He.

(21) And when he sees ZEHANPURYU H’,the great prince, the mighty and terrible one, honored, glorified and feared in all the heavenly household, he removes the crown of glory from his head and falls on his face. Why is he called Zehanpuryu? Because he rebukes the fiery river and pushes it back to its place.

(22) And when he sees ‚AZBUGA H’, the great prince, glorified, revered, honored, adorned, wonderful, exalted, beloved and feared among all the great princes who know the mystery of the Throne of Glory, he removes the crown of glory from his head and falls on his face. Why is he called ‚Azbuga? Because in the future he will gird the righteous and pious of the world with the garments of life and wrap them in the cloak of life, that they may live in them an eternal life.

(23) And when he sees the two great princes, the strong and glorified ones who are standing above him, he removes the crown of glory from his head and falls on his face. And these are the names of the two princes: SOPHERIEL H’ WHO KiLLETH, the great prince, the honored, glorified, blameless, venerable, ancient and mighty one; and SOPHERIEL H’ WHO MAKETH ALIVE, the great prince, the honoured, glorified, blameless, ancient and mighty one.

(24) Why is he called Sopheriel H’ who killeth? Because he is appointed over the books of the dead: so that everyone, when the day of his death draws nigh, he writes him in the books of the dead. Why is he called Sopheriel H’ who maketh alive? Because he is appointed over the books of the living, so that every one whom the Holy One, blessed be He, will bring into life, he writes him in the book of the living, by authority of MAQOM. Thou might perhaps say: „Since the Holy One, blessed be He, is sitting on a throne, they also are sitting when writing”. Answer: The Scripture teaches us: „And all the host of heaven are standing by him „. „The host of heaven ” it is said in order to show us, that even the Great Princes, none like whom there is in the high heavens, do not fulfill the requests of the Shekina otherwise than standing. But how is it they are able to write, when they are standing?

It is like this: One is standing on the wheels of the tempest and the other is standing on the wheels of the storm-wind. The one is clad in kingly garments, the other is clad in kingly garments. The one is wrapped in a mantle of majesty and the other is wrapped in a mantle of majesty. The one is crowned with a royal crown, and the other is crowned with a royal crown. 

The one’s body is full of eyes, and the other’s body is full of eyes. The appearance of one is like unto the appearance of lightnings, and the appearance of the other is like unto the appearance of lightnings. The eyes of the one are like the sun in its might, and the eyes of the other are like the sun in its might. The one’s height is like the height of the seven heavens, and the other’s height is like the height of the seven heavens. The wings of the one are as many as the days of the year, and the wings of the other are as many as the days of the year. The wings of the one extend over the breadth of Raqia’, and the wings of the other extend over the breadth of Raqia. The lips of the one, are as the gates of the East, and the lips of the other are as the gates of the East. The tongue of the one is as high as the waves of the sea, and the tongue of the other is as high as the waves of the sea. From the mouth of the one a flame goes forth, and from the mouth of the other a flame goes forth. From the mouth of the one there go forth lightnings and from the mouth of the other there go forth lightnings. From the sweat of the one fire is kindled, and from the perspiration of the other fire is kindled. From the one’s tongue a torch is burning, and from the tongue of the other a torch is burning. On the head of the one there is a sapphire stone, and upon the head of the other there is a sapphire stone. On the shoulders of the one there is a wheel of a swift cherub, and on the shoulders of the other there is a wheel of a swift cherub. One has in his hand a burning scroll, the other has in his hand a burning scroll. The one has in his hand a flaming style, the other has in his hand a flaming style. The length of the scroll is 3000 myriads of parasangs ; the size of the style is 3OOO myriads of parasangs; the size of every single letter that they write is 365 parasangs.

CHAPTER XIX

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Above these three angels, these great princes there is one Prince, distinguished, honored, noble, glorified, adorned, fearful, valiant, strong, great, magnified, glorious, crowned, wonderful, exalted, blameless, beloved, lordly, high and lofty, ancient and mighty, like unto whom there is none among the princes. His name is RIKBIEL H’, the great and revered prince who is standing by the Merkaba.

(2) And why is he called RIKBIEL? Because he is appointed over the wheels of the Merkaba, and they are given in his charge.

(3) And how many are the wheels? Eight; two in each direction. And there are four winds compassing them round about. And these are their names: „the Storm-Wind”, „the Tempest”, „the Strong Wind”, and „the Wind of Earthquake”.

(4) And under them four fiery rivers are continually running, one fiery river on each side. And round about them, between the rivers, four clouds are planted, and these they are: „clouds of fire”, „clouds of lamps”, „clouds of coal”, „clouds of brimstone” and they are standing over against their wheels.

(5) And the feet of the Chayyoth are resting upon the wheels. And between one wheel and the other earthquake is roaring and thunder is thundering.

(6) And when the time draws nigh for the recital of the Song, then the multitudes of wheels are moved, the multitude of clouds tremble, all the chieftains are made afraid, all the horsemen do rage, all the mighty ones are excited, all the hosts are afrighted, all the troops are in fear, all the appointed ones haste away, all the princes and armies are dismayed, all the servants do faint and all the angels and divisions travail with pain.

(7) And one wheel makes a sound to be heard to the other and one Kerub to another, one Chayya. to another, one Seraph to another saying „Extol to him that rideth in ‚Araboth, by his name Jah and rejoice before him!”

CHAPTER XX

R. Ishmael said: Metatron, the angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Above these there is one great and mighty prince. His name is CHAYYLIEL H’, a noble and revered prince, a glorious and mighty prince, a great and revered prince, a prince before whom all the children of heaven do tremble, a prince who is able to swallow up the whole earth in one moment.

(2) And why is he called CHAYYLIEL H’? Because he is appointed over the Holy Chayyoth and smites the Chayyoth with lashes of fire: and glorifies them, when they give praise and glory and rejoicing and he causes them to make haste to say „Holy” and „Blessed be the Glory of H’ from his place!” 

CHAPTER XXI

R. Ishmael said: Metatron, the angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Four (are) the Chayyoth corresponding to the four winds. Each Chayya is as the space of the whole world. And each one has four faces; and each face is as the face of the East.

(2) Each one has four wings and each wing is like the cover of the universe. 

(3) And each one has faces in the middle of faces and wings in the middle of wings. The size of the faces is as the size of 248 faces, and the size of the wings is as the size of 365 wings.

(4) And every one is crowned with 2000 crowns on his head. And each crown is like unto the bow in the cloud. And its splendor is like unto the splendor of the globe of the sun. And the sparks that go forth from every one are like the splendor of the morning star in the East.

CHAPTER XXII

R. Ishmael said: Metatron, the angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Above these la there is one prince, noble, wonderful, strong, and praised with all kinds of praise. His name is KERUBIEL H’, a mighty prince, full of power and strength a prince of highness, and with him there is a righteous prince, of righteousness, and with him a holy prince, of holiness, and with him there is a prince glorified by thousand hosts, exalted by ten thousand armies.

(2) At his wrath the earth trembles, at his anger the camps are moved, from fear of him the foundations are shaken, at his rebuke the ‚Araboth do tremble.

(3) His stature is full of burning coals. The height of his stature is as the height of the seven heavens the breadth of his stature is as the wideness of the seven heavens and the thickness of his stature is as the seven heavens.

(4) The opening of his mouth is like a lamp of fire. His tongue is a consuming fire. His eyebrows are like unto the splendor of the lightning. His eyes are like sparks of brilliance. His countenance is like a burning fire.

(5) And there is a crown of holiness upon his head on which the Explicit Name is graven, and lightnings go forth from it. And the bow of Shekina is between his shoulders.

And his sword is like unto a lightning; and upon his loins there are arrows like unto a flame, and upon his armor and shield there is a consuming fire, and upon his neck there are coals of burning juniper and also round about him there are coals of burning juniper.

(7) And the splendor of Shekina is on his face ; and the horns of majesty on his wheels; and a royal diadem upon his skull.

(8) And his body is full of eyes. And wings are covering the whole of his high stature.

(9) On his right hand a flame is burning, and on his left a fire is glowing; and coals are burning from it. And fire brands go forth from his body. And lightnings are cast forth from his face. With him there is alway thunder upon thunder, by his side there is ever earthquake upon earthquake.

(10) And the two princes of the Merkaba are together with him.

(11) Why is he called KERUBIEL H’, the Prince. Because he is appointed over the chariot of the Kerubim. And the mighty Kerubim are given in his charge. And he adorns the crowns on their heads and polishes the diadem upon their skull.

(12) He magnifies the glory of their appearance. And he glorifies the beauty of their majesty. And he increases the greatness of their honor. He causes the song of their praise to be sung. He intensifies their beautiful strength. He causes the brilliance of their glory to shine forth. He beautifies their goodly mercy and loving kindness. He frames the fairness of their radiance. He makes their merciful beauty even more beautiful. He glorifies their upright majesty. He extols the order of their praise, to stablish the dwelling place of him „who dwelleth on the Kerubim”.

(13) And the Kerubim are standing by the Holy Chayyoth, and their wings are raised up to their heads and Shekina is resting upon them and the brilliance of the Glory is upon their faces and song and praise in their mouth and their hands are under their wings and their feet are covered by their wings and horns of glory are upon their heads and the splendor of Shekina on their face and Shekina is resting upon them and sapphire stones are round about them and columns of fire on their four sides and columns of fire brands beside them.

(14) There is one sapphire on one side 18and another sapphire on another side and under the sapphires there are coals of burning juniper.

(15) And one Kerub is standing in each direction but the wings of the Kerubim compass each other above their skulls in glory; and they spread them to sing with them a song to him that inhabiteth the clouds and to praise with them the fearful majesty of the king of kings.

(16) And KERUBIEL H’, the prince who is appointed over them, he arrays them in comely, beautiful and pleasant orders and he exalts them in all manner of exaltation, dignity and glory. And he hastens them in glory and might to do the will of their Creator every moment. For above their lofty heads abides continually the glory of the high king „who dwelleth on the Kerubim”.

R. Ishmael said: Metatron, the Prince of the Presence said to me:

(1) What is the distance between one bridge and another? 12 myriads of parasangs. Their ascent is myriads of parasangs, and their descent myriads of parasangs.

(2) The distance between the rivers of dread and the rivers offear is 22 myriads of parasangs; between the rivers of hail and the rivers of darkness 36 myriads of parasangs; between the chambers of lightnings and the clouds of compassion 42 myriads of parasangs; between the clouds of compassion and the Merkaba 84 myriads ofparasangs; between the Merkaba and the Kerubim 148 myriads of parasangs; between the Kerubim and the ‚Ophannim 24 myriads of parasangs; between the Ophannim and the chambers of chambers 24 myriads of parasangs; between the chambers of chambers and the Holy Chayyoth 4O,ooo myriads of parasangs; between one wing of the Chayyoth and another 12 myriads of parasangs; and the breadth of each one wing is of that same measure; and the distance between the Holy Chayyoth and the Throne of Glory is 30,000 myriads of parasangs.

(3) And from the foot of the Throne to the seat there are 40,000 myriads of parasangs. And the name of Him that sitteth on it: let the name be sanctified!

(4) And the arches of the Bozv are set above the ‚Araboth, and they are 1000 thousands and 10,000 times ten thousands of parasangs high. Their measure is after the measure of the ‚Irin and Qaddishin, that is, the Watchers and the Holy Ones. As it is written „My bow I have set in the cloud”. It is not written here „I will set” but „I have set”, already; clouds that surround the Throne of Glory. As His clouds pass by, the angels of hail turn into burning coal.

(5) And a fire of the voice goes down from by the Holy Chayyoth. And because of the breath of that voice they „run” to another place, fearing lest it command them to go; and they „return” lest it injure them from the other side. Therefore „they run and return”.

(6) And these arches of the Bow are more beautiful and radiant than the radiance of the sun during the summer solstice. And they are whiter than a flaming fire and they are great and beautiful.

(7) Above the arches of the Bow are the wheels of the ‚Ophannim. Their height is 1000 thousand and 10,000 times 10,000 units of measure after the measure of the Seraphim and the Troops.

CHAPTER XXIII

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) There are numerous winds blowing under the wings of the Kerubim. There blows „the Brooding Wind”, as it is written: ” and the wind of God was brooding upon the face of the waters „.

(2) There blows „the Strong Wind”, as it is said: „and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night”.

(3) There blows „the East Wind” as it is written: „the east wind brought the locusts”.

(4) There blows „the Wind of Quails” as it is written: „And there went forth a wind from the Lord and brought quails”.

(5) There blows „the Wind of Jealousy” as it is written: „And the wind of jealousy came upon him”.

(6) There blows the „Wind of Earthquake” as it is written: „and after that the wind of the earthquake ; but the Lord was not in the earthquake”.

(7) There blows the „Wind of H’ ” as it is written: „and he carried me out by the wind of H’ and set me down”.

(8) There blows the „Evil Wind ” as it is written: „and the evil wind departed from him”.

(9) There blow the „Wind of Wisdom” and the „Wind of Understanding” and the „Wind of Knowledge” and the „Wind of the Fear of H'” as it is written: „And the wind of H’ shall rest upon him; the wind of wisdom and understanding, the wind of counsel and might, the wind of knowledge and of the fear

(10) There blows the „Wind of Rain”, as it is written: „the north wind bringeth forth rain”.

(11) There blows the „Wind of Lightnings „, as it is written: „he maketh lightnings for the rain and bringeth forth the wind out of his treasuries „.

(12) There blows the „Wind, Breaking the Rocks”, as it is written: „the Lord passed by and a great and strong wind rent the mountains and brake in pieces the rocks before the Lord”.

(13) There blows the „Wind of Assuagement of the Sea”, as it is written: „and God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged”.

(14) There blows the „Wind of Wrath”, as it is written: „and behold there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house and it fell”.

(15) There blows the „Storm-Wind „, as it is written: „Storm-wind, fulfilling his word”.

(16) And Satan is standing among these winds, for „storm-wind” is nothing else but „Satan”, and all these winds do not blow but under the wings of the Kerubim, as it is written: „and he rode upon a cherub and did fly, yea, and he flew swiftly upon the wings of the wind”.

(17) And whither go all these winds? The Scripture teaches us, that they go out from under the wings of the Kerubim and descend on the globe of the sun, as it is written: The wind goeth toward the south and turneth about unto the north ; it turneth about continually in its course and the wind returneth again to its circuits „. And from the globe of the sun they return and descend upon the rivers and the seas, upon the mountains and upon the hills, as it is written: „For lo, he that formeth the mountains and createth the wind”.

(18) And from the mountains and the hills they return and descend to the seas and the rivers ; and from the seas and the rivers they return and descend upon the cities and provinces ; and from the cities and provinces they return and descend into the Garden, and from the Garden they return and descend to Eden, as it is written: „walking in the Garden in the wind of day”. And in the midst of the Garden they join together and blow from one side to the other and are perfumed with the spices of the Garden even from its remotest parts, until they separate from each other, and, filled with the scent of the pure spices, they bring the odor from the remotest parts of Eden and the spices of the Garden to the righteous and godly who in the time to come shall inherit the Garden of Eden and the Tree of Life, as it is written: „Awake, O north wind; and come thou south; blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden and eat his precious fruits”.

CHAPTER XXIV

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, the glory of all heaven, said to me:

(1) Numerous chariots has the Holy One, blessed be He: He has the „Chariots of the Kerubim”, as it is written: „And he rode upon a cherub and did fly”.

(2) He has the „Chariots of Wind”, as it is written: „and he flew swiftly upon the wings of the wind „.

(3) He has the „Chariots of the Swift Cloud”, as it is written: „Behold, the Lord rideth upon a swift cloud”.

(4) He has „the Chariots of Clouds”, as it is written: „Lo, I come unto thee in a cloud”.

(5) He has the „Chariots of the Altar”, as it is written:” I saw the Lord standing upon the Altar”.

(6) He has the „Chariots of Ribbotaim”, as it is written: „The chariots of God are Ribbotaim ; thousands of angels „.

(7) He has the „Chariots of the Tent”, as it is written: „And the Lord appeared in the Tent in a pillar of cloud „.

(8) He has the „Chariots of the Tabernacle”, as it is written: „And the Lord spake unto him out of the tabernacle”.

(9) He has the „Chariots of the Mercy-Seat”, as it is written: „then he heard the Voice speaking unto him from upon the mercy-seat”.

(10) He has the „Chariots of Sapphire Stone”, as it is written: „and there was under his feet as it were a paved work of sapphire stone”.

(11) He has the „Chariots of Eagles „, as it is written: „I bare you on eagles’ wings”. Eagles literally are not meant here but „they that fly swiftly as eagles”.

(12) He has the „chariots of Shout”, as it is written: „God is gone up with a shout”.

(13) He has the „Chariots of ‚Araboth”, as it is written: „Extol Him that rideth upon the ‚Araboth”.

(14) He has the „Chariots of Thick Clouds”, as it is written: „who maketh the thick clouds His chariot”.

(15) He has the „Chariots of the Chayyoth”, as it is written: „and the Chayyoth ran and returned”. They run by permission and return by permission, for Shekina is above their heads.

(16) He has the „Chariots of Wheels”, as it is written: „And he said: Go in between the whirling wheels”.

(17) He has the „Chariots of a Swift Kerub”, as it is written: „riding on a swift cherub”. And at the time when He rides on a swift kerub, as he sets one of His feet upon him, before he sets the other foot upon his back, he looks through eighteen thousand worlds at one glance. And he discerns and sees into them all and knows what is in all of them and then he sets down the other foot upon him, according as it is written: „Round about eighteen thousand”. Whence do we know that He looks through every one of them every day? It is written: „He looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand, that did seek after God”.

(18) He has the „Chariots of the ‚Ophannim”, as it is written: „and the ‚Ophannim were full of eyes round about”.

(19) He has the „Chariots of His Holy Throne”, as it is written: „God sitteth upon his holy throne”.

(20) He has the „chariots of the Throne of Yah”, as it is written: „Because a hand is lifted up upon the Throne of Jah „.

(21) He has the „Chariots of the Throne of Judgment”, as it is written: „but the Lord of hosts shall be exalted in judgment”.

(22) He has the „Chariots of the Throne of Glory „, as it is written: „The Throne of Glory, set on high from the beginning, is the place of our sanctuary”.

(23) He has the „Chariots of the High and Exalted Throne”, as it is written: „I saw the Lord sitting upon the high and exalted throne”.

CHAPTER XXV

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Above these there is one great prince, revered, high, lordly, fearful, ancient and strong. ‚OPHPHANNIEL H is his name.

(2) He has sixteen faces, four faces on each side, hundred wings on each side. And he has 8466 eyes, corresponding to the days of the year. 2190 and some say 2116 on each side.

(3) And those two eyes of his face, in each one of them lightnings are flashing, and from each one of them fire brands are burning ; and no creature is able to behold them: for anyone who looks at them is burnt instantly.

(4) His height is as the distance of 2500 years’ journey. No eye can behold and no mouth can tell the mighty power of his strength save the King of kings, the Holy One, blessed be He, alone.

(5) Why is he called ‚OPHPHANNIEL? Because he is appointed over the ‚Ophannim and the ‚Ophannim are given in his charge. He stands every day and attends and beautifies them. And he exalts and orders their apartment and polishes their standing-place and makes bright their dwellings, makes their corners even and cleanses their seats. And he waits upon them early and late, by day and by night, to increase their beauty, to make great their dignity and to make them „diligent in praise of their Creator.

(6) And all the ‚Ophannim are full of eyes, and they are all full of brightness; seventy two sapphire stones are fixed on their garments on their right side and seventy two sapphire stones are fixed on their garments on their left side.

(7) And four carbuncle stones are fixed on the crown of every single one, the splendor of which proceeds in the four directions of ‚Araboth even as the splendor of the globe of the sun proceeds in all the directions of the universe. And why is it called Carbuncle? Because its splendor is like the appearance of a lightning. And tents of splendour, tents of brilliance, tents of brightness as of sapphire and carbuncle inclose them because of the shining appearance of their eyes.

CHAPTER XXVI

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Above these there is one prince, wonderful, noble, great, honorable, mighty, terrible, a chief and leader and a swift scribe, glorified, honored and beloved.

(2) He is altogether filled with splendour, full of praise and shining; and he is wholly full of brilliance, of light and of beauty; and the whole of him is filled with goodliness and greatness.

(3) His countenance is altogether like that of angels, but his body is like an eagle’s body.

(4) His splendor is like unto lightnings, his appearance like fire brands, his beauty like unto sparks, his honor like fiery coals, his majesty like chashmals, his radiance like the light of the planet Venus. The image of him is like unto the Greater Light. His height is as the seven heavens. The light from his eyebrows is like the sevenfold light.

(5) The sapphire stone upon his head is as great as the whole universe and like unto the splendor of the very heavens in radiance.

(6) His body is full of eyes like the stars of the sky, innumerable and unsearchable. Every eye is like the planet Venus. Yet, there are some of them like the Lesser Light and some of them like unto the Greater Light. From his ankles to his knees they are like unto stars of lightning, from his knees to his thighs like unto the planet Venus, from his thighs to his loins like unto the moon, from his loins to his neck like the sun, from his neck to his skull like unto the Light Imperishable. 

(7) The crown on his head is like unto the splendor of the Throne of Glory. The measure of the crown is the distance of 502 years’ journey. There is no kind of splendor, no kind of brilliance, no kind of radiance, no kind of light in the universe but is fixed on that crown.

(8) The name of that prince is SERAPHIEL H”. And the crown on his head, its name is „the Prince of Peace”. And why is he called by the name of SERAPHIEL ‚H? Because he is appointed over the Seraphim. And the flaming Seraphim are given in his charge. And he presides over them by day and by night and teaches them song, praise, proclamation of beauty, might and majesty; that they may proclaim the beauty of their King in all manner of Praise and Sanctification.

(9) How many are the Seraphim”? Four, corresponding to the four winds of the world. And how many wings have they each one of them? Six, corresponding to the six days of Creation. And how many faces have they? Each one of them four faces.

(10) The measure of the Seraphim and the height of each one of them correspond to the height of the seven heavens. The size of each wing is like the measure of all Raqia’. The size of each face is like that of the face of the East.

(11) And each one of them gives forth light like unto the splendor of the Throne of Glory: so that not even the Holy Chayyoth, the honored ‚Ophannim, nor the majestic Kerubim are able to behold it. For everyone who beholds it, his eyes are darkened because of its great splendor.

(12) Why are they called Seraphim? Because they burn the writing tables of Satan: Every day Satan is sitting, together with SAMMAEL, the Prince of Rome, and with DUBBIEL, the Prince of Persia, and they write the iniquities of Israel on writing tables which they hand over to the Seraphim, in order that they may present them before the Holy One, blessed be He, so that He may destroy Israel from the world. But the Seraphim know from the secrets of the Holy One, blessed be He, that he desires not, that this people Israel should perish. What do the Seraphim do? Every day do they receive them from the hand of Satan and burn them in the burning fire over against the high and exalted Throne in order that they may not come before the Holy One, blessed be He, at the time when he is sitting upon the Throne of Judgment, judging the whole world in truth.

CHAPTER XXVII

R. Ishmael said: Metatron, the Angel of H’, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Above the Seraphim there is one prince, exalted above all the princes, wondrous more than all the servants. His name is RADWERIEL H’ who is appointed over the treasuries of the books.

(2) He fetches forth the Case of Writings with the Book of Records in it, and brings it before the Holy One, blessed be He. And he breaks the seals of the case, opens it, takes out the books and delivers them before the Holy One, blessed be He. And the Holy One, blessed be He, receives them of his hand and gives them in his sight to the Scribes, that they may read them in the Great Beth Din in the height of ‚Araboth Raqia’, before the heavenly household.

(3) And why is he called RADWERIELS? Because out of every word that goes forth from his mouth an angel is created: and he stands in the singing company of the ministering angels and utters a song before the Holy One, blessed be He when the time draws nigh for the recitation of the Thrice Holy.

CHAPTER XXVIII

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Above all these there are four great princes, lrin and Qaddishin by name: high, honored, revered, beloved, wonderful and glorious ones, greater than all the children of heaven. There is none like unto them among all the celestial princes and none their equal among all the Servants. For each one of them is equal to all the rest together.

(2) And their dwelling is over against the Throne of Glory, and their standing place over against the Holy One, blessed be He, so that the brilliance of their dwelling is a reflection of the brilliance of the Throne of Glory. And the splendor of their countenance is a reflection of the splendor of Shekina.

(3) And they are glorified by the glory of the Divine Majesty and praised by the praise of Shekina.

(4) And not only that, but the Holy One, blessed be He, does nothing in his world without first consulting them, but after that he doeth it. As it is written: „The sentence is by the decree of the ‚Irin and the demand by the word of the Qaddishin.”

(5) The llrin are two and the Qaddishin are two. And how are they standing before the Holy One, blessed be He? It is to be understood, that one ‚Ir is standing on one side and the other ‚Ir on the other side, and one Qaddish is standing on one side and the other on the other side.

(6) And ever do they exalt the humble, and they abase to the ground those that are proud, and they exalt to the height those that are humble.

(7) And every day, as the Holy One, blessed be He, is sitting upon the Throne of Judgment and judges the whole world, and the Books of the Living and the Books of the Dead are opened before Him, then all the children of heaven are standing before him in fear, dread, awe and trembling. At that time, when the Holy One, blessed be He, is sitting upon the Throne of Judgment to execute judgment, his garment is white as snow, the hair on his head as pure wool and the whole of his cloak is like the shining light. And he is covered with righteousness all over as with a coat of mail.

(8) And those ‚Irm and Qaddishin are standing before him like court officers before the judge. And they raise and argue every case and close the case that comes before the Holy One, blessed be He, in judgment, according as it is written: „The sentence is by the decree of the ‚Irm and the demand by the word of the Qaddishin”

(9) Some of them argue and others pass the sentence in the Great Beth Din in ‚Araboth. Some of them make the requests from before the Divine Majesty and some close the cases before the Most High. Others finish by going down and executing the sentences on earth below. According as it is written: „Behold an ‚Ir and a Qaddish came down from heaven and cried aloud and said thus, Hew down the tree, and cut off his branches, shake off his leaves, and scatter his fruit: let the beasts get away from under it, and the fowls from his branches”.

(10) Why are they called ‚Irin and Qaddishint? By reason that they sanctify the body and the spirit with lashes of fire on the third day of the judgment, as it is written: „After two days will he revive us: on the third he will raise us up, and we shall live before him.”

CHAPTER XXIX

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Each one of them has seventy names corresponding to the seventy tongues of the world. And all of them are based upon the name of the Holy One, blessed be He. And every several name is written with a flaming style upon the Fearful Crown which is on the head of the high and exalted King.

(2) And from each one of them there go forth sparks and lightnings. And each one of them is beset with horns of splendor round about. From each one lights are shining forth, and each one is surrounded by tents of brilliance so that not even the Seraphim and the Chayyoth who are greater than all the children of heaven are able to behold them.

CHAPTER XXX

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Whenever the Great Beth Din is seated in the ‚Araboth Raqia’ on high there is no opening of the mouth for anyone in the world save those great princes who are called H’ by the name of the Holy One, blessed be He.

(2) How many are those princes? Seventy-two princes of the kingdoms of the world besides the Prince of the World who speaks in favor of the world before the Holy One, blessed be He, every day, at the hour when the book is opened in which are recorded all the doings of the world, according as it is written: „The judgment was set and the books were opened.”

CHAPTER XXXI

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) At the time when the Holy One, blessed be He, is sitting on the Throne, of Judgment, then Justice is standing on His right and Mercy on His left and Truth before His face.

(2) And when man enters before Him to judgment, then there comes forth from the splendor of the Mercy towards him as it were a staff and stands in front of him. Forthwith man falls upon his face, and all the angels of destruction fear and tremble before him, according as it is written: „And with mercy shall the throne be established, and he shall sit upon it in truth.”

CHAPTER XXXII

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) When the Holy One, blessed be He, opens the Book half of which is fire and half flame, then they go out from before Him in every moment to execute the judgment on the wicked by His sword that is drawn forth out of its sheath and the splendor of which shines like a lightning and pervades the world from one end to the other, as it is written: „For by fire will the Lord plead and by his sword with all flesh.”

(2) And all the inhabitants of the world fear and tremble before Him, when they behold His sharpened sword like unto a lightning from one end of the world to the other, and sparks and flashes of the size of the stars of Raqia’ going out from it; according as it is written: „If I whet the lightning of my sword”.

CHAPTER XXXIII

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) At the time that the Holy One, blessed be He, is sitting on the Throne of Judgment, then the angels of Mercy are standing on His right, the angels of Peace are standing on His left and the angels of Destruction are standing in front of Him.

(2) And one scribe is standing beneath Him, and another scribe above Him.

(3) And the glorious Seraphim surround the Throne on its four sides with walls of lightnings, and the ‚Ophannim surround them with fire-brands round about the Throne of Glory.

And clouds of fire and clouds of flames compass them to the right and to the left; and the Holy Chayyoth carry the Throne of Glory from below: each one with three fingers. The measure of the fingers of each one is 800,000 and 700 times hundred, and 66,000 parasangs.

(4) And underneath the feet of the Chayyoth seven fiery rivers are running and flowing. And the breadth of each river is 365 thousand parasangs and ifs depth is 248 thousand myriads of parasangs. Its length is unsearchable and immeasureable.

(5) And each river turns round in a bow in the four directions of ‚Araboth Raqict , and from there it falls down to Ma’on and is stayed, and from Ma1 on to Zebul, from Zebul to Shechaqim, from Shechaqim to Raqia’ , from Raqia’ to Shamayim and from Shamayim upon the heads of the wicked who are in Gehenna, as it is written: „Behold a whirlwind of the Lord, even his fury, is gone, yea, a whirling tempest; it shall burst upon the head of the wicked”.

CHAPTER XXXIV

R. Ishmael said: Metatron; the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) The hoofs of the Chayyoth are surrounded by seven clouds of burning coals. The clouds of burning coals are surrounded on the outside by seven walls of flames. The seven walls of flames are surrounded on the outside by seven walls of hail stones. The hail stones are surrounded on the outside by stones of hail. The stones of hail are surrounded on the outside by stones of „the wings of the tempest „. The stones of „the wings of the tempest” are surrounded on the outside by flames of fire. The flames of fire are surrounded by the chambers of the whirlwind. The chambers of the whirlwind are surrounded on the outside by the fire and the water.

(2) Round about the fire and the water are those who utter the „Holy”. Round about those who utter the „Holy” are those who utter the „Blessed”‚. Round about those who utter the „Blessed” are the bright clouds. The bright clouds are surrounded on the outside by coals of burning jumper ; and on the outside surrounding the coals of burning juniper there are thousand camps of fire and ten thousand hosts of flames. And between every several camp and every several host there is a cloud, so that they may not be burnt by the fire.

CHAPTER XXXV

1 R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) 506 thousand myriads of camps has the Holy One, blessed be He, in the height of ‚Araboth Raqia’. And each camp is composed of 496 thousand angels.

(2) And every single angel, the height of his stature is as the great sea; and the appearance of their countenance as the appearance of the lightning, and their eyes as lamps of fire, and their arms and their feet like in color to polished brass and the roaring voice of their words like the voice of a multitude.

(3) And they are all standing before the Throne of Glory in four rows. And the princes of the army are standing at the head of each row.

(4) And some of them utter the „Holy” and others utter the „Blessed”, some of them run as messengers, others are standing in attendance, according as it is written: „Thousand thousands ministered unto him, and ten thousand times ten thousand stood before him: the judgment was set and the books were opened „.

(5) And in the hour, when the time draws nigh for to say the „Holy”, then first there goes forth a whirlwind from before the Holy One, blessed be He, and bursts upon the camp of Shekina and there arises a great commotion among them, as it is written: „Behold, the whirlwind of the Lord goeth forth with fury, a continuing commotion”.

(6) At that moment thousand thousands of them are changed into sparks, thousand thousands of them into fire brands, thousand thousands into flashes, thousand thousands into flames, thousand thousands into males, thousand thousands into females, thousand thousands into winds, thousand thousands into burning fires, thousand thousands into flames, thousand thousands into sparks, thousand thousands into chashmals of light; until they take upon themselves the yoke of the kingdom of heaven, the high and lifted up, of the Creator of them all with fear, dread, awe and trembling, with commotion, anguish, terror and trepidation. Then they are changed again into their former shape to have the fear of their King before them alway, as they have set their hearts on saying the Song continually, as it is written: „And one cried unto another and said Holy, Holy, Holy.”

CHAPTER XXXVI

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) At the time when the ministering angels desire to say the Song, then the fiery stream rises with many „thousand thousands and myriads of myriads” of angels of power and strength of fire and it runs and passes under the Throne of Glory, between the camps of the ministering angels and the troops of ‚Araboth.

(2) And all the ministering angels first go down into Nehar di-Nur, and they dip themselves in the fire and dip their tongue and their mouth seven times; and after that they go up and put on the garment of ‚Machaqe Samal and cover themselves with cloaks of chashmal and stand in four rows over against the Throne of Glory, in all the heavens.

CHAPTER XXXVII

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) In the seven Halls there are standing four chariots of Shekina, and before each one are standing the four camps of Shekina. Between each camp a river of fire is continually flowing.

(2) Between each river there are bright clouds surrounding them, and between each cloud there are put up pillars of brimstone. Between one pillar and another there are standing flaming wheels, surrounding them. And between one wheel and another there are flames of fire round about. Between one flame and another there are treasuries of lightnings; behind the treasuries of lightnings are the wings of the storm wind. Behind the wings of the storm-wind are the chambers of the tempest; behind the chambers of the tempest there are winds, voices, thunders, sparks upon sparks and earthquakes upon earthquakes.

CHAPTER XXXVIII

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) At the time, when the ministering angels utter the Thrice Holy, then all the pillars of the heavens and their sockets do tremble, and the gates of the Halls of ‚Araboth Raqia’ are shaken and the foundations of Shechaqim and the Universe are moved, and the orders of Ma’on and the chambers of Makon quiver, and all the orders of Raqia’ and the constellations and the planets are dismayed, and the globes of the sun and the moon haste away and flee out of their courses and run 12,000 parasangs and seek to throw themselves down from heaven,

(2) by reason of the roaring voice of their chant, and the noise of their praise and the sparks and lightnings that go forth from their faces; as it is written: „The voice of thy thunder was in the heaven and the lightnings lightened the world, the earth trembled and shook „.

(3) Until the prince of the world calls them, saying: „Be ye quiet in your place! Fear not because of the ministering angels who sing the Song before the Holy One, blessed be He”. As it is written: „When the morning stars sang together and all the children of heaven shouted for joy”.

CHAPTER XXXIX

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) When the ministering angels utter the „Holy” then all the explicit names that are graven with a flaming style on the Throne of Glory fly off like eagles, with sixteen wings. And they surround and compass the Holy One, blessed be He, on the four sides of the place of His Shekina.

(2) And the angels of the host, and the flaming Servants, and the mighty ‚Ophannim, and the Kerubim of the Shekina, and the Holy Chayyoth, and the Seraphim, and the ‚Er’ellim, and the Taphsarim and the troops of consuming fire, and the fiery armies, and the flaming hosts, and the holy princes, adorned with crowns, clad in kingly majesty, wrapped in glory, girt with loftiness, fall upon their faces three times, saying: „Blessed be the name of His glorious kingdom for ever and ever”.

CHAPTER XL

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) When the ministering angels say „Holy” before the Holy One, blessed be He, in the proper way, then the servants of His Throne, the attendants of His Glory, go forth with great mirth from under the Throne of Glory.

(2) And they all carry in their hands, each one of them thousand thousand and ten thousand times ten thousand crowns of stars, similar in appearance to the planet Venus, and put them on the ministering angels and the great princes who utter the „Holy”. Three crowns they put on each one of them: one crown because they say „Holy”, another crown, because they say „Holy, Holy”, and a third crown because they say „Holy, Holy, Holy, is the Lord of Hosts” .

(3) And in the moment that they do not utter the „Holy” in the right order, a consuming fire goes forth from the little finger of the Holy One, blessed be He, and falls down in the midst of their ranks and is divided into 496 thousand parts corresponding to the four camps of the ministering angels, and consumes them in one moment, as it is written: „A fire goeth before him and burneth up his adversaries round about”.

(4) After that the Holy One, blessed be He, opens His mouth and speaks one word and creates others in their stead, new ones like them. And each one stands before His Throne of Glory, uttering the „Ploly”, as it is written: „They are new every morning; great is thy faithfulness”.

CHAPTER XLI

R. Ishmael said: Metatron, the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Come and behold the letters by which the heaven and the earth were created, the letters by which were created the mountains and hills, the letters by which were created the seas and rivers, the letters by which were created the trees and herbs, the letters by which were created the planets and the constellations, the letters by which were created the globe of the moon and the globe of the sun, Orion, the Pleiades and all the different luminaries of Raqia’.

(2) the letters by which were created the Throne of Glory and the Wheels of the Merkaba, the letters by which were created the necessities of the worlds,

(3) the letters by which were created wisdom, understanding, knowledge, prudence, meekness and righteousness by which the whole world is sustained.

(4) And I walked by his side and he took me by his hand and raised me upon his wings and showed me those letters, all of them, that are graven with a flaming style on the Throne of Glory: and sparks go forth from them and cover all the chambers of ‚Araboth.

CHAPTER XLII

R. Ishmael said: Metatron, Hhe Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Come and I will show thee, where the waters are suspended in the highest, where fire is burning in the midst of hail, where lightnings lighten out of the midst of snowy mountains, where thunders are roaring in the celestial heights, where a flame is burning in the midst of the burning fire and where voices make themselves heard in the midst of thunder and earthquake.

(2) Then I went by his side and he took me by his hand and lifted me up on his wings and showed me all those things. I beheld the waters suspended on high in ‚Araboth Raqia’ by the name YAH ‚EHYE ‚ASHER ‚EHYE, that is, Jah, I am that I am, and their fruits going down from heaven and watering the face of the world, as it is written: „He watereth the mountains from his chambers: the earth is satisfied with the fruit of thy work”.

(3) And I saw fire and snow and hailstone that were mingled together within each other and yet were undamaged, by the name ‚ESH ‚OKELA, as it is written: „For the Lord, thy God, is a consuming fire”.

(4) And I saw lightnings that were lightening out of mountains of snow and yet were not damaged, by the name YAH SUR ‚OLAMIM, as it is written: „For in Jah, YHWH, the everlasting rock”.

(5) And I saw thunders and voices that were roaring in the midst of fiety flames and were not damaged, by the name ‚EL-SHADDAI RABBA as it is written: „I am God Almighty”.

(6) And I beheld a flame and a glow that were flaming and glowing in the midst of burning fire, and yet were not damaged, by the name YAD ‚AL KES YAH as it is written: „And he said: for the hand is upon the Throne of the Lord „.

(7) And I beheld rivers of fire in the midst of rivers of water and they were not damaged by the name ‚OSE SHALOM as it is written: „He maketh peace in his high places”. For he makes peace between the fire and the water, between the hail and the fire, between the wind and the cloud, between the earthquake and the sparks.

CHAPTER XLIII

R. Ishmael said: Metatron said to me:

(1) Come and I will show thee where are the spirits of the righteous that have been created and have returned, and the spirits of the righteous that have not yet been created.

(2) And he lifted me up to his side, took me by his hand and lifted me up near the Throne of Glory by the place of the Shekina ; and he revealed the Throne of Glory to me, and he showed me the spirits that have been created and had returned: and they were flying above the Throne of Glory before the Holy One, blessed be He.

(3) After that I went to interpret the following verse of Scripture and I found in what is written: „for the spirit clothed itself before me, and the souls I have made” that means the spirits that have been created in the chamber of creation of the righteous and that have returned before the Holy One, blessed be He; and the words: „and the souls I have made” refer to the spirits of the righteous that have not yet been created in the chamber, or GUPH.

CHAPTER XLIV

R. Ishmael said: Metatron, x the Angel, the Prince of the Presence, said to me:

(1) Come and I will show thee the spirits of the wicked and the spirits of the intermediate where they are standing, and the spirits of the intermediate, whither they go down, and the spirits of the wicked, where they go down.

(2) And he said to me: The spirits of the wicked go down to She’ol by the hands of two angels of destruction: ZA’APHIEL and SIMKIEL are their names.

(3) SIMKIEL is appointed over the intermediate to support them and purify them because of the great mercy of the Prince of the Place. ZA’APHIEL is appointed over the spirits of the wicked in order to cast them down from the presence of the Holy One, blessed be He, and from the splendor of the Shekina to She’ol, to be punished in the fire of Gehenna’ with staves of burning coal.

(4) And I went by his side, and he took me by his hand and showed me all of them with his fingers.

(5) And I beheld the appearance of their faces and, lo, it was as the appearance of children of men, and their bodies like eagles. And not only that but furthermore the color of the countenance of the intermediate was like pale grey on account of their deeds, for there are stains upon them until they have become cleaned from their iniquity in the fire.

(6) And the color of the wicked was like the bottom of a pot on account of the wickedness of their doings.

(7) And I saw the spirits of the Patriarchs Abraham Isaac and Jacob and the rest of the righteous whom they have brought up out of their graves and who have ascended to the Heaven. And they were praying before the Holy One, blessed be He, saying in their prayer: „Lord of the Universe! How long wilt thou sit upon thy Throne like a mourner in the days of his mourning with thy right hand behind thee and not deliver thy children and reveal thy Kingdom in the world? And for how long wilt thou have no pity upon thy children who are made slaves among the nations of the world? Nor upon thy right hand that is behind thee wherewith thou didst stretch out the heavens and the earth and the heavens of heavens? When wilt thou have compassion?”

(8) Then the Holy One, blessed be He, answered every one of them, saying: „Since these wicked do sin so and so, and transgress with such and such transgressions against me, how could I deliver my great Right Hand in the downfall by their hands.

(9) In that moment Metatron called me and spake to me: „My servant! Take the books, and read their evil doings!” Forthwith I took the books and read their doings and there were to be found 36 transgressions written down with regard to each wicked one and besides, that they have transgressed all the letters in the Tora, as it is written: „Yea, all Israel have transgressed thy Law”. It is not written ‚al torateka but ‚et torateka, for they have transgressed from ‚Aleph to Taw, 4O statutes have they transgressed for each letter.

(10) Forthwith Abraham, Isaac and Jacob wept. Then said to them the Holy One, blessed be He: „Abraham, my beloved, Isaac, my Elect one, Jacob, my firstborn! How can I now deliver them from among the nations of the world?” And forthwith MIKAEL, the Prince of Israel, cried and wept with a loud voice and said: „Why standest thou afar off, O Lord? ”

CHAPTER XLV

R. Ishmael said: Metatron said to me:

(1) Come, and I will show thee the Curtain of the Divine Majesty which is spread before the Holy One, blessed be He, and whereon are graven all the generations of the world and all their doings, both what they have done and what they will do until the end of all generations.

(2) And I went, and he showed it to me pointing it out with his fingers Mike a father who teaches his children the letters of Tora. And I saw each generation, the rulers of each generation, and the heads of each generation, the shepherds of each generation, the oppressors of each generation, the keepers of each generation, the scourgers of each generation, the overseers of each generation, the judges of each generation, the court officers of each generation, the teachers of each generation, the supporters of each generation, the chiefs of each generation, the presidents of academies of each generation, the magistrates of each generation, the princes of each generation, the counselors of each generation, the nobles of each generation, and the men of might of each generation, the elders of each generation, and the guides of each generation.

(3) And I saw Adam, his generation, their doings and their thoughts, Noah and his generation, their doings and their thoughts, and the generation of the flood, their doings and their thoughts, Shem and his generation, their doings and their thoughts, Nimrod and the generation of the confusion of tongues, and his generation, their doings and their thoughts, Abraham and his generation, their doings and their thoughts, Isaac and his generation, their doings and their thoughts, Ishmael and his generation, their doings and their thoughts, Jacob and his generation, their doings and their thoughts, Joseph and his generation, their doings and their thoughts, the tribes and their generation, their doings and their thoughts, Amram and his generation, their doings and their thoughts, Moses and his generation, their doings and their thoughts,

(4) Aaron and Mirjam their works and their doings, the princes and the elders, their works and doings, Joshua and his generation, their works and doings, the judges and their generation, their works and doings, Eli and his generation, their works and doings, „Phinehas, their works and doings, Elkanah and his generation, their works and their doings, Samuel and his generation, their works and doings, the kings of Judah with their generations, their works and their doings, the kings of Israel and their generations, their works and their doings, the princes of Israel, their works and their doings; the princes of the nations of the world, their works and their doings, the heads of the councils of Israel, their works and their doings; the heads of the councils in the nations of the world, their generations, their works and their doings; the rulers of Israel and their generation, their works and their doings; the nobles of Israel and their generation, their works and their doings; the nobles of the nations of the world and their generations, their works and their doings; the men of reputation in Israel, their generation, their works and their doings; the judges of Israel, their generation, their works and their doings; the judges of the nations of the world and their generation, their works and their doings; the teachers of children in Israel, their generations, their works and their doings; the teachers of children in the nations of the world, their generations, their works and their doings; the counselors of Israel, their generation, their works and their doings; the counselors of the nations of the world, their generation, their works and their doings; all the prophets of Israel, their generation, their works and their doings; all the prophets of the nations of the world, their generation, their works and their doings;

(5) and all the fights and wars that the nations of the world wrought against the people of Israel in the time of their kingdom. And I saw Messiah, son of Joseph, and his generation „and their” works and their doings that they will do against the nations of the world. And I saw Messiah, son of David, and his generation, and all the fights and wars, and their works and their doings that they will do with Israel both for good and evil. And I saw all the fights and wars that Gog and Magog will fight in the days of Messiah, and all that the Holy One, blessed be He, will do with them in the time to come.

(6) And all the rest of all the leaders of the generations and all the works of the generations both in Israel and in the nations of the world, both what is done and what will be done hereafter to all generations until the end of time, all were graven on the Curtain of MAQOM. And I saw all these things with my eyes; and after I had seen it, I opened my mouth in praise of MAQOM, the Divine Majesty saying thus, „For the King’s word hath power and who may say unto him: What doest thou? Whoso keepeth the commandments shall know no evil thing”. And I said:”O Lord, how manifold are thy works!”

CHAPTER XLVI

R. Ishmael said: Metatron said to me:

(1) Come and I will show thee the space of the stars a that are standing in Raqia’ night by night in fear of the Almighty and I will show thee where they go and where they stand.

(2) I walked by his side, and he took me by his hand and pointed out all to me with his fingers. And they were standing on sparks of flames round the Merkaba of the Almighty. What did Metatron do? At that moment he clapped his hands and chased them off from their place. Forthwith they flew off on flaming wings, rose and fled from the four sides of the Throne of the Merkaba, and as they flew he told me the names of every single one. As it is written: „He telleth the number of the stars ; he giveth them all their names”, teaching, that the Holy One, blessed be He, has given a name to each one of them.

(3) And they all enter in counted order under the guidance of RAHATIEL to Raqia’ ha-shSHamayim to serve the world. And they go out in counted order to praise the Holy One, blessed be He, with songs and hymns, according as it is written: „The heavens declare the glory of God”.

(4) But in the time to come the Holy One, blessed be He, will create them anew, as it is written: „They are new every morning”. And they open their mouth and utter a song. Which is the song that they utter? „When I consider thy heavens”.

CHAPTER XLVII

R. Ishmael said: Metatron said to me:

(1) Come and I will show thee the souls of the angels and the spirits of the ministering servants whose bodies have been burnt in the fire of the Almighty that goes forth from his little finger. And they have been made into fiery coals in the midst of the fiery river. But their spirits and their souls are standing behind the Shekina.

(2) Whenever the ministering angels utter a song at a wrong time or as not appointed to be sung they are burnt and consumed by the fire of their Creator and by a flame from their Maker, in the places of the whirlwind, for it blows upon them and drives them into the Nehar di-Nur; and there they are made into numerous mountains of burning coal. But their spirit and their soul return to their Creator, and all are standing behind their Master.

(3) And I went by his side and he took me by his hand ; and he showed me all the souls of the angels and the spirits of the ministering servants who were standing behind the Shekina upon wings of the whirlwind and walls of fire surrounding them.

(4) At that moment Metatron opened to me the gates of the walls within which they were standing behind the Shekina, And I lifted up my eyes and saw them, and behold, the likeness of every one was as that of angels and their wings like birds’ wings, made out of flames, the work of burning fire. In that moment I opened my mouth in praise of MAQOM and said: „How great are thy works, O Lord”.

CHAPTER XLVIII 

R. Ishmael said: Metatron said to me:

(1) Come, and I will show thee the Right Hand of MAQOM, laid behind Him because of the destruction of the Holy Temple; from which all kinds of splendor and light shine forth and by which the 955 heavens were created ; and whom not even the Seraphim and the ‚Ophannim are permitted to behold, until the day of salvation shall arrive.

(2) And I went by his side and he took me by his hand and showed me the Right Hand of MAQOM, with all manner of praise, rejoicing and song: and no mouth can tell its praise, and no eye can behold it, because of its greatness, dignity, majesty, glory and beauty.

(3) And not only that, but all the souls of the righteous who are counted worthy to a behold the joy of Jerusalem, they are standing by it, praising and praying before it three times every day, saying: „Awake, awake, put on strength, O arm of the Lord” according as it is written: „He caused his glorious arm to go at the right hand of Moses”.

(4) In that moment the Right Hand of MAQOM was weeping. And there went forth from its five fingers five rivers of tears and fell down into the great sea and shook the whole world, according as it is written: „The earth is utterly broken, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly, the earth shall stagger like a drunken man and shall be moved to and fro like a hut”, five times corresponding to the fingers of his Great Right Hand.

(5) But when the Holy One, blessed be He, sees, that there is no righteous man in the generation, and no pious man on earth, and no justice in the hands of men; and that there is no man like unto Moses, and no intercessor as Samuel who could pray before MAQOM for the salvation and for the deliverance, and for His Kingdom, that it be revealed in the whole world; and for His great Right Hand that He put it before Himself again to work great salvation by it for Israel,

(6) then forthwith will the Holy One, blessed be He, remember His own justice, favor, mercy and grace: and He will deliver His great Arm by himself, and His righteousness will support Him. According as it is written: „And he saw, that there was no man” that is: like unto Moses who prayed countless times for Israel in the desert and averted the Divine decrees from them „and he wondered, that there was no intercessor” like unto Samuel who entreated the Holy One, blessed be He, and called unto Him and he answered him and fulfilled his desire, even if it was not fit in accordance with the Divine plan, according as it is written: „Is it not wheat-harvest to-day? I will call unto the Lord”.

(7) And not only that, but He joined fellowship with Moses in every place, as it is written: „Moses and Aaron among His priests.” And again it is written: „Though Moses and Samuel stood before me”: „Mine own arm brought salvation unto me”.

(8) Said the Holy One, blessed be He in that hour: „How long shall I wait for the children of men to work salvation according to their righteousness for my arm? For my own sake and for the sake of my merit and righteousness will I deliver my arm and by it redeem my children from among the nations of the world. As it is written: „For my own sake will I do it. For how should my name be profaned”.

(9) In that moment will the Holy One, blessed be He, reveal His Great Arm and show it to the nations of the world: for its length is as the length of the world and its breadth is as the width of the world. And the appearance of its splendor is like unto the splendor of the sunshine in its might, in the summer solstice.

(10) Forthwith Israel will be saved from among the nations of the world. And Messiah will appear unto them and He will bring them up to Jerusalem with great joy. And not only that but they will eat and drink for they will glorify the Kingdom of Messiah, the house of David, in the four quarters of the world. And the nations of the world will not prevail against them, as it is written: „The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation of our God”. And again: „The Lord alone did lead him, and there was no strange god with him”. „And the Lord shall be king over all the earth”.

CHAPTER XLVIII 

(1) Seventy names has Metatron which the Holy One, blessed be He, took from his own name and put upon him. And these they are:

1 YeHOEL YaH, 2 YeHOEL, 3 YOPHIEL and 4 Yophphiel, and 5 ‚APHPHIEL and 6 MaRGeZIEL, 7 GIPpUYEL, 8 Pa’aZIEL, 9 ‚A’aH, 10 PeRIEL, 11 TaTRIEL, 12 TaBKIEL, 13 ‚W, 14 YHWH, 15 DH, 16 WHYH, 17 ‚eBeD, 18 DiBbURIEL, 19 ‚aPh’aPIEL, 20 SPPIEL, 21 PaSPaSIEL, 22 SeNeGRON, 23 MeTaTRON, 24 SOGDIN, 25 ‚ADRIGON, 26 ‚ASUM, 27 SaQPaM, 28 SaQTaM, 29 MIGON, 30 MITTON, 31 MOTTRON, 32 ROSPHIM, 33 QINOTh, 34 ChaTaTYaH, 35 DeGaZYaH, 36 PSPYaH, 37 BSKNYH, 38 MGRG . ., 39 BaRaD . ., 40 MKRKK, 41 MSPRD, 42 ChShG, 43 ChShG, 43 ChShB, 44 MNRTTT, 45 BSYRYM, 46 MITMON, 47 TITMON, 48 PiSQON, 49 SaPhSaPhYaH’, 50 ZRCh, 51 ZRChYaH, 52 B, 53 BeYaH, 54 HBHBeYaH, 55 PeLeT, 56 PLTYaH, 57 RaBRaBYaH, 58 ChaS, 59 ChaSYaH, 60 TaPhTaPhYaH, 61 TaMTaMYaH, 62 SeHaSYaH, 63 IRURYaH, 64 ‚aL’aLYaH, 65 BaZRIDYaH, 66 SaTSaTKYaH, 67 SaSDYaH, 68 RaZRaZYAH, 69 BaZRaZYaH, 70 ‚aRIMYaH, 71 SBHYaH, 72 SBIBKHYH, 73 SiMKaM, 74 YaHSeYaH, 75 SSBIBYaH, 76 SaBKaSBeYaH, 77 QeLILQaLYaH, 78 KIHHH, 79 HHYH, 80 WH, 81 WHYH, 82 ZaKklKYaH, 83 TUTRISYaH, 84 SURYaH, 85 ZeH, 86 PeNIRHYaH, 87 Z’ZI’H, 88 GaL RaZaYYa, 89 MaMLIKYaH, 90 TTYaH, 91 ‚eMeQ, 92 QaMYaH, 93 MeKaPpeRYaH, 94 PeRISHYaH, 95 SePhaM, 96 GBIR, 97 GiBbORYaH, 98 GOR, 99 GORYaH, 100 ZIW, 101 ‚OKBaR, the 102 LESSER YHWH, after the name of his Master, (Ex. xxiii. 21) „for my name is in him”, 103 RaBIBIEL, 104 TUMIEL, 105 Segansakkiel, the Prince of Wisdom.

(2) And why is he called by the name Sagnesakiel? Because all the treasuries of wisdom are committed in his hand.

(3) And all of them were opened to Moses on Sinai, so that he learnt them during the forty days, while he was standing: the Torah in the seventy aspects of the seventy tongues, the Prophets in the seventy aspects of the seventy tongues, the Writings in the seventy aspects of the seventy tongues, ”the Halakas in the seventy aspects of the seventy tongues, the Traditions in the seventy aspects of the seventy tongues, the Haggadas in the seventy aspects of the seventy tongues and the Toseftas in the seventy aspects of the seventy tongues’.

(4) But as soon as the forty days were ended, he forgot all of them in one moment. Then the Holy One, blessed be He, called Yephiphyah, the Prince of the Law, and (through him) they were given to Moses as a gift. As it is written: „and the Lord gave them unto me”. And after that it remained with him. And whence do we know, that it remained in his memory? Because it is written: „Remember ye the Law of Moses my servant which I commanded unto him in Horeb for all Israel, even my statutes and judgments”.

‚The Law of Moses’: that is the Tora, the Prophets and the Writings,’ statutes’: that is the Halakas and Traditions, ‚judgments’; that is the Haggadas and the Toseftas. And all of them were given to Moses on high on Sinai.

(5) These seventy names are a reflection of the Explicit Names on the Merkaba which are graven upon the Throne of Glory. For the Holy One, blessed be He, took from His Explicit Names and put upon the name of Metatron: Seventy Names of His by which the ministering angels call the King of the kings of kings, blessed be He, in the high heavens, and twenty-two letters that are on the ring upon his finger with which are sealed the destinies of the princes of kingdoms on high in greatness and power and with which are sealed the lots of the Angel of Death, and the destinies of every nation and tongue.

(6) Said Metatron, the Angel, the Prince of the Presence; the Angel, the Prince of the Wisdom; the Angel, the Prince of the Understanding; the Angel, the Prince of the Kings; the Angel, the Prince of the Rulers; the angel, the Prince of the Glory; the angel, the Prince of the high ones, and of the princes’, the exalted, great and honored ones, in heaven and on earth:

(7) „H, the God of Israel, is my witness in this thing, that when I revealed this secret to Moses, then all the hosts in every heaven on high raged against me and said to me:

(8) Why dost thou reveal this secret to son of man, born of woman, tainted and unclean, a man of a putrefying drop, the secret by which were created heaven and earth, the sea and the dry land, the mountains and hills, the rivers and springs, Gehenna of fire and hail, the Garden of Eden and the Tree of Life; and by which were formed Adam and Eve, and the cattle, and the wild beasts, and the fowl of the air, and the fish of the sea, and Behemoth and Leviathan, and the creeping things, the worms, the dragons of the sea, and the creeping things of the deserts; and the Tora and Wisdom and Knowledge and Thought and the Gnosis of things above and the fear of heaven. Why dost thou reveal this to flesh and blood? Hast thou obtained authority from MAQOM? And again: Hast thou received permission? The Explicit Names went forth from before me with lightnings of fire and flaming chashmallim.

(9) But they were not appeased, until the Holy One, blessed be He, rebuked them and drove them away with rebuke from before him, saying to them: „I delight in, and have set my love on, and have entrusted and committed unto Metatron, my Servant, alone, for he is One unique among all the children of heaven.

(10) And Metatron brought them out from his house of treasuries and committed them to Moses, and Moses to Joshua, and Joshua to the elders, and the elders to the prophets and the prophets to the men of the Great Synagogue, and the men of the Great Synagogue to Ezra and Ezra the Scribe to Hillel the elder, and Hillel the elder to R. Abbahu and R. Abbahu to R. Zera, and R. Zera to the men of faith, and the men of faith committed them to give warning and to heal by them all diseases that rage in the world, as it is written: „If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord, thy God, and wilt do that which is right in his eyes, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases upon thee, which I have put upon the Egyptians: for I am the Lord, that healeth thee”.

Ended and finished. Praise be unto the Creator of the World.

 

 

 

 

 

    

    

 

 

[1] J.C. Greenfield, Wprowadzenie do: 3 Henoch, Odeberg, KTAV.

[2] G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism. NY. 1941, s. 41-79.

[3] J.T. Milik, Enoch in Cabbalistic Literature, w: The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumran Cave 4. Oxford 1976, s. 123-35.

[4] P. Alexander, 3 Enoch, 227-8.

[5] Napisy zebrał np. Milik, dz.cyt., 128-133.

[6] Tannaici działają w latach 70-220, czyli od czasu zburzenia Świątyni, do okresu ostatecznej kodyfikacji Miszny przez Judę ha Nasi.

[7] F. Rousseau, L’ Apocalypse et le Milieu Prophetique du NT. Paris 1971.

[8] Zburzenie pierwszej Świątyni w r. 586 p.n.e., drugiej Świątyni w roku 70 n.e.

[9] Hebr. Kawod = Chwała jest rodz. męskiego.

[10] J. Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela, 13: 67. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że historyk żydowski podał  błędną informację (12: 238-9), iż  Menelaos, który drogą intryg politycznych usunął prawowitego sadokickiego kapłana Jazona, był jego bratankiem i synem Oniasza III. Możliwe, że nawet nie należał do potomstwa Lewiego, lecz Beniamina (2 Machab. 2: 4; 3: 4 – wersja LXX).Wydaje się, że problem ten jest o wiele bardziej skomplikowany i dotyczy napięcia między Lewitami i Beniaminitami na terenie Świątyni, a w związku z tym pytania – kim naprawdę byli Sadokici i jaki jest ich związek z Beniaminem. Moim zdaniem charakter relacji między tymi pokoleniami jest kluczem do wyjaśnienia specyfiki źródeł biblijnych redakcji, historycznych i egzegetycznych, w tym eksponującego Chwałę źródła P, którego proweniencję widzę w przekazie tradycji Beniaminitów przepracowanej przez Lewitów.

[11] J. Flawiusz, Dawne Dzieje, 13: 68. Wymienione w Iz 19: 18 miasto Heres było utożsamiane z Heliopolis.

[12] Świątynię zamknął w 73 r. Wespazjan. W tekstach Euzebiusza z Cezarei zachował się przekaz o pewnej opowieści biblijnej autorstwa ARTAPANOSA ( żył w II w. p.n.e.), który przekazuje tradycję o MojżeszuHermesie: ‘kapłani uznali go (Mojżesza) za godnego czci równej boskiej i nazwali Hermesem, to ostatnie dlatego, że wyjaśnił im hieroglify’ – cyt. A.Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu, Warszaa 1991, s. 294.

[13] META THRONOS zaproponował po raz pierwszy J.H. MAIUS w 1698 r. Odeberg przedstawia całą kolekcj ę propozycji ustalenia pochodzenia imienia ‘Metatron’: 1) hbr. NTR – STRZEC, CHRONIĆ, 2) łac. METATOR – PRZYWÓDCA, TEN CO WSKAZUJE DROGĘ. Interpretacja częsta wśród kabalistów średniowiecza, 3) pers. MITRA – MEDIATOR, 4) gr. METATYRANNOS – NASTĘPNY PO WŁADCY (Bogu), 5) SZADDAJ-METATRON (ten sam walor liczby 314), 6) MATATRUN, MITATRUN w teologii druzów, 7) gr. METRON – MIARA. Propozycja Jellinka (BHM), która będzie inspirowała moją dalej przedstawioną propozycję interpretacji. 14 Na związki z islamem zwraca uwagę Milik, który początki utożsamienia Henocha z Metatronem wywodzi z kręgów ezoteryków islamu.

[14] Szczególnie drugi z cyt, przez Milika fragmentów z Nippur, który tak rekonstruuje i przekłada: ‘Blessed are you, Jahweh, on account of the name, thou whose name is YOFI’EL, and YECHI EL they call thee, whose names are SANGI’EL, YAHWEH, YAVE(?) YH /…/ and HERMES METATRON YAH’. – Milik, s. 128. 16 Alexander 1977, s. 166. 17 Zob  przypis 13.

[15] Imiona i sens poszczególnych niebios – zob. przypis 55 do tekstu przekładu.

[16] Mopsik, s. 327.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.