Dionizy Areopagita – Hierarchia Kościelna


 

 

Dionizy Areopagita

(określana też jako „Pseudo Dionizy Areopagita”)

Dionizjusz Areopagita, Dzieła (1899) cz. 2. s. 67-162. Hierarchia kościelnaHIERARCHIA ECCLESIASTYCZNA.

CAPUT I.

Do mojego kolegi prezbitera Tymoteusza. Dionizjusz prezbiter.

Jaki jest tradycyjny pogląd na hierarchię kościelną i jaki jest jej cel?

Sekcja I.

Musimy zatem, najbardziej pobożni z pobożnych synów, wykazać z ponadprzeciętnych i najświętszych wyroczni i tradycji, że nasza jest Hierarchią natchnionej i Boskiej nauki, działania i konsekracji dla tych, którzy zostali wtajemniczeni. wraz z inicjacją świętego objawienia pochodzącego z tajemnic hierarchicznych. Widzicie jednak, że nie gardzicie rzeczami najświętszymi (Świętymi Świętych); ale traktujcie ich z szacunkiem, a będziecie szanować rzeczy ukrytego Boga za pomocą intelektualnych i niejasnych badań, uważnie strzegąc ich przed uczestnictwem i splamieniem niewtajemniczonych, i z szacunkiem dzieląc święte rzeczy ze świętym w samotności, przez święte oświecenie. Bo tak, jak Słowo Boże nauczyło nas, kto świętuje na Swoim uczcie, nawet sam Jezus – najbardziej boski |Umysł i nadświadomość, Źródło i Esencja, i najwyższa Boska Moc każdej Hierarchii i Uświęcenia i Boskiej Operacji – oświetla błogosławione Istoty, które są lepsze od nas, w sposób bardziej przejrzysty, a jednocześnie bardziej intelektualny, i przyswaja je do Swego własnego Światła, o ile to możliwe; i przez naszą miłość do rzeczy pięknych wzniesionych do Niego i które nas wywyższają, składają razem nasze różnorodne różnorodności, a po doskonaleniu się w jednolitym i Boskim życiu, przyzwyczajeniu i działaniu, świętość zapisuje moc Boskiego Kapłaństwa; z którego zbliżając się do świętego sprawowania urzędu kapłańskiego, sami stajemy się bliżsi Istotom ponad nami, przez asymilację, zgodnie z naszą mocą, do ich trwałej i niezmiennej świętej niezłomności; a przez to patrząc w górę na błogosławionego i ponad wszystko Boskiego jaźń Jezusa i z czcią patrzę na cokolwiek. możemy widzieć i oświeceni znajomością wizji, będziemy mogli stać się, jeśli chodzi o naukę o Boskich tajemnicach, oczyszczonymi i oczyszczającymi; obrazy Światła i robotników, z Bogiem, udoskonalonych i doskonalących.

Sekcja II.

Czym jest Hierarchia Aniołów 1 i Archaniołów, a także supermundankie Rządy i Władze, Moce i Boskość oraz Boskie Trony, czy Istoty o takich samych stopach, jak Trony – które Słowo Boże deklaruje | 69 być blisko, i zawsze o Bogu, i o 2Boże, nazywając je w hebrajskim języku Cherubim i Serafim – przez rozważanie świętych rang i podziałów ich Zakonów i Hierarchii, znajdziesz w książkach, które napisaliśmy – nie tak, jak przystało ich godności, ale najlepszym naszej zdolności —- i jak kierowała się teologia Pisma Świętego, kiedy wychwalali swoją Hierarchię. Niemniej jednak trzeba to powiedzieć, że zarówno ta, jak i każda Hierarchia, którą teraz wychwalamy, ma jedną i tę samą moc podczas całej hierarchicznej transakcji; i że sam Hierarcha, zgodnie z jego esencją, analogią i stopniem, jest inicjowany w Boskich rzeczach i jest ubóstwiony i udziela się podwładnym, zgodnie ze spotkaniem każdego z nich dla świętego przebóstwienia, które pochodzi od Boga; także, że podwładni podążają za przełożonym, i wznosić z góry rzeczy niższe; i że niektóre idą przedtem i, o ile to możliwe, dają prowadzenie innym; i że każdy, w miarę możliwości, uczestniczy w prawdziwie Pięknym, Mądrym i Dobrym, dzięki temu natchnionej i kapłańskiej harmonii.

Ale Istoty i rangi ponad nami, o których już wspominaliśmy, są bezcielesne, a ich Hierarchia jest zarówno zrozumiała, jak i ponadprzeciętna; ale niech nam zobaczyć naszą hierarchii comformably do siebie, bogaty w różnorodność rozsądnych symboli, za pomocą którego, w stosunku do naszych możliwości, jesteśmy prowadzone, hierarchicznie | 70według naszej miary, do jednolitego przebóstwienia – Boga i Boskiej cnoty. Rzeczywiście, jako umysły, myślą zgodnie z prawem ustanowionym dla nich samych; ale jesteśmy prowadzeni przez rozsądne postacie do Boskich kontemplacji, jak to jest możliwe dla nas. Mówiąc prawdę, istnieje Jedno, do którego wszyscy boscy aspirują, ale nie uczestniczą w jednorodności tego Jednego i Tego samego, ale ponieważ Boska równowaga rozdziela każdego z nich na dziedzictwo dziedziczne. Teraz te kwestie są traktowane bardziej systematycznie w Traktacie o „Inteligentnym i rozsądnym 3 „. Ale teraz postaram się opisać naszą Hierarchię, zarówno jej źródło, jak i istotę, najlepiej jak potrafię; wzywanie Jezusa, źródła i Doskonalenia wszystkich Hierarchii.

Sekcja III.

Każda Hierarchia jest zatem, zgodnie z naszą wspaniałą tradycją, całym opisem świętych spraw, które się w niej znajdują, najpełniejszym podsumowaniem świętych obrzędów tej lub innej hierarchii, w zależności od przypadku. Dlatego nasza Hierarchia jest powołana i stanowi kompleksowy system obejmujący wszystkie święte obrzędy, zgodnie z którą boski Hierarcha, będąc inicjowany, będzie komunikował wszystkie najświętsze rzeczy w sobie, jako szef Hierarchii. . Bo jako ten, który mówi o Hierarchii, mówi o porządku wszystkich świętych rytów zbiorowo, tak więc on, który wspomina Hierarcha, oznacza człowieka natchnionego i pobożnego – – znającego całą świętą wiedzę – w którym całość | 71 Hierarchia jest wyraźnie ukończona i uznana w sobie.

Głowa tej Hierarchii jest Fontanną Życia, Esencją Dobra, jedyną Triadą, Przyczyną rzeczy, które są, z których zarówno istota jak i dobro przychodzą do rzeczy, które są, z powodu dobroci 4. Z tego najniezwyklejszego Boskiego błogosławieństwa —- ponad wszystko, potrójnej Monady, prawdziwej Istoty, – Woli, nieprzeniknionej dla nas, ale znanej Samemu, jest racjonalne zachowanie istot pośród nas i nad nami; ale to (zachowanie) nie może mieć miejsca inaczej, z wyjątkiem tych, którzy, będąc zbawieni, są ubóstwiani. Teraz asymilacja i zjednoczenie z Bogiem, o ile jest osiągalne, jest przebóstwieniem. I to jest wspólny cel każdej Hierarchii, – lgnąca miłość do Boga i Boskich spraw, które są bosko i jednolicie obsługiwane; a przed tym, całkowite i niezachwiane usuwanie rzeczy przeciwnych, znajomość rzeczy takich, jakimi są same w sobie; wizja i nauka świętej prawdy; natchniona komunikacja jednolitej doskonałości samego siebie, o ile jest osiągalna; uczta kontemplacji,

Sekcja IV.

Zatwierdźmy zatem, że najwyższe Boskie Błogosławieństwo, podstawowe Bóstwo, Źródło 72ubóstwienie, z którego pochodzi ubóstwienie ubóstwionych, przekazane przez Boską Dobroć, Hierarchię, dla zachowania i ubóstwienia wszystkich rozumnych i intelektualnych Istot. I do ponadprzeciętnych i błogosławionych dziedziców pozostało coś bardziej niematerialnego i intelektualnego (albowiem Bóg Wszechmogący nie przenosi ich do rzeczy boskich, z zewnątrz, ale zrozumiałych, ponieważ są oni oświeceni najbardziej Boską wolą od wewnątrz, z czystym blaskiem i niematerialny), ale dla nas – to, co zostało im przekazane, równomiernie i otoczone, jest pozostawione z Bosko przekazanych Wyroczni, w różnorodności i mnóstwie podzielnych symboli, tak jak jesteśmy w stanie je otrzymać. Przekazane przez Boga Wyrocznie są esencją naszej Hierarchii. I twierdzimy, że te Wyrocznie – wszystkie takie, jakie zostały dane od naszych pobożnych inicjatorów w natchnionych Listach Słowa Bożego – są najbardziej pomyślne; i dalej, niezależnie od tego, co nasi przywódcy objawili nam od tych samych świętych ludzi, przez mniej materialną inicjację, a już w pewnym sensie podobną do Niebiańskiej Hierarchii, od umysłu do umysłu, poprzez środek mowy, cielesny, w rzeczy samej, ale jednak bardziej bez znaczenia, bez pisania. Ani inspirowani Hierarchowie nie przekazywali tych rzeczy, w koncepcjach jednoznacznych z powszechnością wyznawców, ale w świętych symbolach. Bo nie każdy jest uświęcony; ani, jak twierdzą wyrocznie, czy wiedza należy do wszystkich. do Niebiańskiej Hierarchii, od umysłu do umysłu, poprzez środek mowy, cielesny, w rzeczy samej, ale jednak bardziej bez znaczenia, bez pisania. Ani inspirowani Hierarchowie nie przekazywali tych rzeczy, w koncepcjach jednoznacznych z powszechnością wyznawców, ale w świętych symbolach. Bo nie każdy jest uświęcony; ani, jak twierdzą wyrocznie, czy wiedza należy do wszystkich. do Niebiańskiej Hierarchii, od umysłu do umysłu, poprzez środek mowy, cielesny, w rzeczy samej, ale jednak bardziej bez znaczenia, bez pisania. Ani inspirowani Hierarchowie nie przekazywali tych rzeczy, w koncepcjach jednoznacznych z powszechnością wyznawców, ale w świętych symbolach. Bo nie każdy jest uświęcony; ani, jak twierdzą wyrocznie, czy wiedza należy do wszystkich. | 73

Sekcja V.

Zatem koniecznie, pierwsi przywódcy naszej hierarchii, po tym, jak zostali napełnieni świętym darem, od boga nadprzyrodzonego, i wysłani przez najwyższą Boską Dobroć, aby kolejno przedłużyć ten sam dar, i, jako pobożni, żarliwie pragnący samych siebie wyniesienie i ubóstwianie tych, którzy za nimi podążają, przedstawione nam – przez ich spisane i niepisane rewelacje – zgodnie z ich świętymi nakazami, rzeczami supercelistycznymi, poprzez rozsądne obrazy, otoczone, przez rozmaitość i mnogość, i rzeczy Boskie, przez rzeczy ludzkie i niematerialne, przez rzeczy materialne i nadmiarowe, przez rzeczy, które do nas należą. Nie robili tego również ze względu na osoby, które nie są połknięte, do których nie wolno nawet dotykać symboli, ale ponieważ nasza Hierarchia jest, jak powiedziałem, symbolem dostosowanym do naszego stanu, który potrzebuje rzeczy rozsądnych, dla naszego bardziej Boskiego wzniesienia się od nich do rzeczy zrozumiałych. Niemniej jednak, Boskie inicjatory ujawniły powody tych symboli, których nie wolno im tłumaczyć tym, którzy są jeszcze inicjowani, wiedząc, że Prawodawcy rzeczy przekazanych przez Boga umyślnie ułożyli Hierarchię w ugruntowanych i nieprzerwanych szeregach, oraz w proporcjonalnych i świętych dystrybucjach tego, co było wygodne dla każdego, zgodnie z przydatnością. Dlatego pokładajcie ufność w swoje święte obietnice (ponieważ jest to pobożny obowiązek przypomnieć im swoje wspomnienia) – że, ​​ponieważ każde hieroglificzne święte słowo jest wiążące czego nie wolno wyjaśnić tym, którzy jeszcze są inicjowani, wiedząc, że Prawodawcy rzeczy przekazanych przez Boga celowo ułożyli Hierarchię w dobrze ugruntowane i nieskonfigurowane szeregi, w proporcjonalnym i świętym rozkładzie tego, co było dla nich wygodne, zgodnie z do fitnessu. Dlatego pokładajcie ufność w swoje święte obietnice (ponieważ jest to pobożny obowiązek przypomnieć im swoje wspomnienia) – że, ​​ponieważ każde hieroglificzne święte słowo jest wiążące czego nie wolno wyjaśnić tym, którzy jeszcze są inicjowani, wiedząc, że Prawodawcy rzeczy przekazanych przez Boga celowo ułożyli Hierarchię w dobrze ugruntowane i nieskonfigurowane szeregi, w proporcjonalnym i świętym rozkładzie tego, co było dla nich wygodne, zgodnie z do fitnessu. Dlatego pokładajcie ufność w swoje święte obietnice (ponieważ jest to pobożny obowiązek przypomnieć im swoje wspomnienia) – że, ​​ponieważ każde hieroglificzne święte słowo jest wiążące 74siły, nie przekażesz nikomu innemu oprócz tych Boskich inicjatorów tej samej rangi samemu sobie, i przekonasz ich, by obiecali, zgodnie z hierarchiczną regulacją, dotknąć czystych rzeczy i przekazać tajemnice Boże do pobożnych sam, i to, co doskonałe dla tych, którzy są zdolni do doskonałości, i rzeczy całkowicie świętych dla świętych, powierzyłem ci ten Boski dar oprócz wielu innych darów Hierarchicznych.

CAPUT II.

I. Odnośnie rzeczy zrobionych w iluminacji. 

Dlatego z pełnym szacunkiem stwierdziliśmy, że jest to celem naszej Hierarchii, mianowicie naszej asymilacji i zjednoczenia z Bogiem, o ile jest to możliwe do osiągnięcia. I, jak nauczają Boskie Wyrocznie, osiągniemy to tylko dzięki miłości i religijnemu działaniu najbardziej czczących Przykazań. On mówi: „On 5 miłuje Mnie będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i uczyni u niego przebywać”. Co zatem jest źródłem religijnego wykonania najbardziej przyzwoitych przykazań? Nasze przygotowanie do restytucji supercelestialnego odpoczynku, który kształtuje przyzwyczajenia naszych dusz do uzdolnień do przyjmowania innych świętych przysłów i czynów 6 , przekazywania naszej świętej i najbardziej boskiej regeneracji 7. Ponieważ, jak powiedział nasz znakomity Przywódca, 75 , pierwszy ruch umysłu do Boskich rzeczy jest gotowym przyjęciem Wszechmogącego Boga, ale najwcześniejszym etapem religijnego przyjęcia w kierunku religijnego wykonania Boskich przykazań jest niewysłowiony działanie naszej istoty od Boga. Bo jeśli nasze 8bycie z Boga jest Boskim źródłem, nigdy nie poznałby iz pewnością nigdy nie wykonałby żadnej Boskiej instrukcji, która nie miała początku w Bogu. Aby mówić po ludzkim sposobie, czy nie powinniśmy najpierw zacząć być, a potem robić, nasze sprawy? Ponieważ on, który w ogóle nie istnieje, nie ma ani ruchu, ani nawet początku; ponieważ on, który w pewien sposób istnieje, sam ma lub cierpi, to jest odpowiednie dla jego własnej natury. To, jak sądzę, jest jasne. Przyjrzyjmy się następnie Boskim symbolom narodzin w Bogu. I modlę się, niech żadna niewtajemniczona osoba nie podejdzie do tego widoku 9; albowiem nie jest to bez niebezpieczeństwa spoglądanie na chwalebne promienie słońca o słabych oczach, ani nie jest bez niebezpieczeństwa, abyśmy kładli naszą rękę na rzeczy nad nami. Na prawo było kapłaństwo Prawa, kiedy odrzucił Osias, ponieważ położył rękę na rzeczach świętych; i Korach, bo do rzeczy świętych ponad jego możliwości; i Nadab i Abihu, ponieważ traktowali rzeczy, w swojej własnej prowincji, bezbożnie. | 76

II. Mysterion of Illumination.

Sekcja I.

Hierarcha pragnąc, aby wszyscy ludzie zostali ocaleni przez ich asymilację do Boga i do rozpoznania prawdy, głosi wszystkim prawdziwą Dobrą Nowinę, że Bóg współczuje tym, którzy są na ziemi, z Jego własnych i wrodzonych dobroć, raczył się przyjść do nas z wyciągniętymi ramionami, z powodu pełnej miłości życzliwości dla ludzi; i przez zjednoczenie z Nim, aby przyswoić, podobnie jak przez ogień, to, co zostało uczynione jednym, proporcjonalnie do ich zdolności do przebóstwienia. „Albowiem tych, którzy Go przyjęli, dał im moc, aby stali się dziećmi Bożymi – dla tych, którzy wierzą w imię Jego, którzy zostali spłodzeni, nie z krwi, ani z woli ciała, ale z Boga 10 „.

Sekcja II.

Ten, który czuł religijną tęsknotę do udziału w tych naprawdę ponadprzeciętnych dary, przychodzi do jednego z inicjowanych i przekonuje go, by działał jako jego przewodnik dla Hierarchy. Następnie wyznaje, że powinien postępować zgodnie z nauczaniem, które będzie mu dane, i modli się, aby podjął nadzór jego wprowadzenia i całego życia po życiu. Teraz, choć religijnie tęsknoty za jego zbawienie, kiedy mierzy ludzką niemoc wobec wzniosłości przedsiębiorstwa, nagle chwycił | 77 o dreszcze i poczucie niezdolności jednak, w końcu zgadza się, z dobrym łaski, aby zrobić czego się domaga, zabiera i prowadzi go do wodza Hierarchy.

Sekcja III.

On, gdy z radością otrzymał, jak owce na swoich barkach, dwaj mężczyźni, i po raz pierwszy oddał cześć, uwielbia z umysłem dziękczynienia i cielesnego prostowania Jedynego dobroczynnego Źródła, z którego, którzy są powołani, są wezwani, a ci, którzy są zbawieni, są zbawieni.

Sekcja IV.

Następnie zbierając pełne zgromadzenie zakonne do świętego miejsca, do współpracy i wspólnej radości z powodu zbawienia człowieka i dziękczynienia za Boską dobroć, najpierw intonuje pewien hymn, znaleziony w Wyroczniach, w towarzystwie całego ciała Kościół; a potem, gdy pocałował święty stół, idzie do człowieka przed sobą i żąda od niego, co go tu sprowadziło?

Sekcja V.

Kiedy człowiek, z miłości do Boga, wyznał, zgodnie z instrukcją swego sponsora, swoją bezbożność, nieznajomość tego, co naprawdę piękne, jego niedostateczność dla życia w Bogu, i modli się, poprzez swoją świętą mediację, aby osiągnąć Bóg i Boskie rzeczy, on (Hierarcha) świadczy mu, że jego podejście powinno być całkowite, jak do Boga, Który jest Doskonały i bez skazy 78 ; i kiedy objaśnił mu w pełni pobożny bieg życia i zażądał od niego, gdyby tak żył, – po złożeniu obietnicy położył swoją prawą rękę na jego głowie, a gdy go zapieczętował, rozkazy kapłani, aby zarejestrować człowieka i jego sponsora.

Sekcja VI.

Kiedy ci zapisali imiona, on robi świętą modlitwę, a kiedy cały Kościół zakończy to razem z nim, traci sandały i zdejmuje ubranie przez Leitourgoi. Następnie, kiedy postawił go twarzą ku zachodowi i bijąc jego ręce, odwrócony w stronę tej samej ćwiartki, nakazuje mu trzykrotnie oddychać pogardą na szatana i dalej, aby wyznać słowa wyrzeczenia. Kiedy zobaczył swoje potrójne wyrzeczenie, odwraca go z powrotem na wschód, po tym, jak złożył to po trzykroć; a gdy spojrzał w niebo i wyciągnął ręce w jego stronę, nakazał mu, aby był zapisany pod Chrystusem i wszyscy Boscy przekazali Wyrocznie Boże. Kiedy człowiek to uczynił, ponownie potwierdza dla niego swoją trojaką profesję, i znowu, kiedy trzykrotnie wyznawał, po modlitwie dziękował i kładł na nim rękę.

Sekcja VII.

Kiedy diakoni całkowicie go zdemolowali, kapłani przynoszą święty olej namaszczenia. Następnie rozpoczyna namaszczenie, poprzez potrójne pieczętowanie, a reszta przypisuje mężczyznę kapłanom, namaszczenie całego jego ciała, podczas gdy on sam dokonuje postępu w stosunku do matki synowskiej adopcji, a kiedy oczyszcza wodę przez święte inwokacje, i udoskonalił je dzięki trzem krzyżowym wylewom najczystszego Muronu 11 , i przez taką samą liczbę zastrzyków całego świętego Murona, i przywołał świętą melodię inspiracji Proroków porywających Boga, rozkazuje mężczyźnie, aby go wyprowadzono; a kiedy jeden z kapłanów z rejestru ogłosił go 12i jego poręczenie, jest on prowadzony przez kapłanów w pobliżu wody do rąk Hierarchy, prowadzony przez rękę do niego. Następnie Hierarcha, stojący wyżej, kiedy kapłani ponownie zawołali głośno w pobliżu Hierarchy w wodzie imienia inicjowanego, Hierarcha zanurza go trzykrotnie, powołując się na trojakie utrzymanie Boskiej błogosławieństwa, na trzy zanurzenia i emersje zapoczątkowany. Następnie kapłani biorą go i powierzają go Sponsorowi i przewodnikowi jego wprowadzenia; a kiedy oni, w połączeniu z nim, rzucili się na inicjowane odpowiednie ubranie, zaprowadzili go ponownie do Hierarchy, który, gdy zapieczętował człowieka z najbardziej operatywnym od Boga Muronem, oznajmił mu, że jest już odwiecznym uczestnikiem Boskości inicjowanie Eucharystii. | 80

Rozdział VIII.

Kiedy skończy te rzeczy, wznosi się od progresji do rzeczy drugorzędnych, do kontemplacji rzeczy 13 po pierwsze, jako osoba, która w żadnym momencie ani w żaden sposób nie zwraca się do żadnej innej rzeczy, oprócz tych, które są szczególnie jego własne , ale od rzeczy Boskich do Boskich, —- jest uporczywie i zawsze znajduje się pod sztandarem Najwyższego Boskiego Ducha.

III. Kontemplacja. 

Sekcja I.

Ta inicjacja świętych narodzin w Bogu, jak w symbolach, nie ma nic nieprzyzwoitego ani nieodwzajemniającego, ani niczego z sensownych obrazów, ale (zawiera) zagadki kontemplacji godnej Boga, porównywane do obrazów fizycznych i ludzkich. Jak powinno to wydawać się mylące? Nawet wtedy, gdy bardzo boskie znaczenie tego, co zostało zrobione, przechodzi w milczeniu 14Boska Instrukcja może przekonać, religijnie ścigać, tak jak czyni to dobre życie kandydata, nakazując mu oczyszczenie z wszelkiego rodzaju zła, poprzez cnotliwe i Boskie życie, poprzez fizyczne oczyszczenie poprzez działanie wody w formie cielesnej. To symboliczne nauczanie rzeczy zrobionych, nawet gdyby nie miało nic bardziej boskiego, nie byłoby pozbawione wartości religijnej, jak sądzę, wprowadzającej dyscyplinę dobrze regulowanego życia, i. sugerując tajemniczo, poprzez całkowitą cielesnej | 81 oczyszczania wody, pełne oczyszczanie od złego życia.

Sekcja II.

Niech zatem dla niewtajemniczonych będzie to prowadzenie dyrygentury duszy, która oddziela, tak jak spełniają rzeczy święte i jednolite od wielości, i rozdziela harmonijne podniesienie do Zakonów po kolei. Ale my, którzy wstąpiliśmy przez święte gradacje do źródeł rzeczy dokonanych i zostali religijnie nauczeni tych (źródeł), powinni rozpoznać, jakie formy są reliefami i jakie niewidzialne rzeczy są podobnymi. Ponieważ, jak wyraźnie określono w Traktacie o „zrozumiałych i rozsądnych”, rzeczy święte w sensownych formach są kopiami rzeczy zrozumiałych, do których prowadzą i ukazują drogę; a rzeczy zrozumiałe są źródłem i nauką rzeczy hierarchicznie poznawalnych przez zmysły.

Sekcja III.

Uznajemy zatem, że dobroć Boskiej Błogosławieństwa jest zawsze w tym samym stanie i sposobie, rozwijając korzystne promienie własnego światła na wszystkich intelektualnych wizjach bez niechętnego. Jeżeli więc samowystarczalna samowystarczalność kontemplatorów albo odwróci się od światła rozważanego, przez zamknięcie, przez miłość do zła, zdolności do oświecenia naturalnie wszczepione w to, to zostanie oddzielone od światła obecnego dla | 82nie odwrócił się, lecz świecił na niego krótkowzrocznie i obracał swą twarz od światła, które się do niego obficie podniosło; lub czy powinien przekroczyć granice widocznego mu w odpowiedniej proporcji, i pochopnie podejmie się patrzenia na promienie lepsze od jego wizji, światło rzeczywiście nie będzie działało poza jego właściwymi funkcjami, ale ono, niedoskonale zbliżając się do rzeczy jest doskonałe, nie osiągną rzeczy nieodpowiednich, a przez głupie lekceważenie stosownej proporcji zawiodą z własnej winy.

Ale, jak powiedziałem, Boskie Światło zawsze rozwija się dobroczynnie w intelektualnych wizjach i możliwe jest, że chwytają je, gdy są obecne, i zawsze są najbardziej gotowi na rozdzielenie odpowiednich rzeczy, w sposób, który staje się Bogiem. Na to naśladowanie boski Hierarcha jest kształtowany, rozwijający się dla wszystkich, bez niechętnych, świetlistych promieni jego natchnionego nauczania, a po Boskim przykładzie jest najbardziej gotowy, aby oświecić prozelitę, nie używając ani niechętnego, ani nieświętego gniewu dla byłych -slidings lub nadmiaru, ale, po przykładzie Boga, zawsze oświecając swoim światłem przewodzącym tym, którzy do niego przystępują, staje się Hierarchą, w sprawności i porządku, proporcjonalnie do zdolności każdego do świętości.

Sekcja IV.

Ale, jako Boskiego Bytu jest źródłem świętego porządku, w którym święci Minds regulować sami, on, który powraca do prawidłowego widzenia | 83Natura, ujrzy siebie samego w tym, czym był pierwotnie, i zdobędzie to, jako pierwszy święty dar, od jego powrotu do światła. Teraz ten, który dobrze patrzył na swój właściwy stan z niewyobrażalnymi oczami, odejdzie od mrocznych zakamarków ignorancji, ale będąc niedoskonałym, nie będzie, z własnej woli, jednocześnie pragnie najdoskonalszego zjednoczenia i uczestnictwa Boga, ale krok po kroku będą niesione ordynansami i czcią poprzez rzeczy obecne w rzeczach bardziej do przodu, a przez te rzeczy do najważniejszych, a kiedy udoskonalone, do najwyższego Boskiego szczytu. Ilustracją tego ładnego i świętego porządku jest skromność prozelitek i jego roztropność we własnych sprawach, gdy sponsor jest przywódcą drogi do Hierarchy. Boskie błogosławieństwo przyjmuje człowieka, w ten sposób prowadzonego, do komunii z Siebie, i nadaje mu właściwe światło jako znak, czyniąc go pobożnym i uczestnikiem dziedzictwa pobożnego i świętego porządku; rzeczy, które pieczęć Hierarchy, dane prozelitom, i zbawcza rekrutacja kapłanów są świętym symbolem, rejestrującym go pośród tych, którzy są zbawieni, i umieszczając w świętych miejscach pamięci, obok siebie także jego sponsora, —- ten rzeczywiście, jako prawdziwy miłośnik życiodajnej drogi do prawdy i towarzysza pobożnego przewodnika, a drugi, jako niezawodny przewodnik jego naśladowcy przez pouczone przez Boga wskazówki. | 84

Sekcja V.

Jednak nie jest możliwe utrzymywanie, łącznie, cech całkowicie przeciwstawnych, ani to, że człowiek, który miał pewną społeczność z Jednym, powinien podzielić życie, jeśli przylgnie do mocnego uczestnictwa w Jedności; ale musi być nieskazitelny i zdecydowany, jeśli chodzi o wszystkie separacje od munduru. Właśnie to nauczanie symboli nabożnie i enigmatycznie przekazuje, przez pozbycie się proselyte swego poprzedniego życia i odrzucenie do najwyższych nawyków w tym życiu, sprawia, że ​​staje on nagi i boso, odwracając wzrok w kierunku na zachodzie, podczas gdy odrzuca, przez niechęć rąk, uczestnictwo w ponurej podstawie i oddycha jakby nawykiem odmienności, którą nabył, i wyznaje całkowite wyrzeczenie się wszystkiego, co jest sprzeczne z Boskim podobieństwem . Kiedy człowiek staje się w ten sposób niepokonany i oddzielony od zła, zwraca go na wschód, oświadczając jasno, że jego pozycja i odzyskanie będą czysto w Boskim Świetle, w całkowitym oddzieleniu od podłości; i otrzymując jego święte obietnice całej małżonki z Jednością, ponieważ stał się jednorodny dzięki miłości do prawdy. Jest jednak oczywiste, jak sądzę, dla tych, którzy są zorientowani w sprawach hierarchicznych, że rzeczy intelektualne nabywają niezmienności boskiego zwyczaju, przez ciągłe i nieustające walki w kierunku jednego, oraz przez całe zniszczenie i unicestwienie odkąd stał się umundurowany dzięki miłości do prawdy. Jest jednak oczywiste, jak sądzę, dla tych, którzy są zorientowani w sprawach hierarchicznych, że rzeczy intelektualne nabywają niezmienności boskiego zwyczaju, przez ciągłe i nieustające walki w kierunku jednego, oraz przez całe zniszczenie i unicestwienie odkąd stał się umundurowany dzięki miłości do prawdy. Jest jednak oczywiste, jak sądzę, dla tych, którzy są zorientowani w sprawach hierarchicznych, że rzeczy intelektualne nabywają niezmienności boskiego zwyczaju, przez ciągłe i nieustające walki w kierunku jednego, oraz przez całe zniszczenie i unicestwienie | 85 rzeczy jest przeciwnych. Konieczne jest bowiem, aby człowiek nie tylko oddalał się od wszelkiego rodzaju podłości, ale także musiał być dzielnie uparty i nieustraszony przed złym poddaniem się temu. Nie wolno mu też, w żadnym momencie, zaniedbać jego świętej miłości do prawdy, ale z całą swoją mocą wytrwale i nieustannie wznosić się ku niej, zawsze religijnie dążąc ku jego ścieżce ku doskonałej tajemnicy Boga.

Sekcja VI.

Teraz możesz zobaczyć wyraźne ilustracje tych rzeczy w obrzędach religijnych wykonywanych przez Hier-arch. Albowiem Boski Hierarcha zaczyna się świętym namaszczeniem, a kapłani pod nim pełnią Boską służbę dla Krzyżma, wzywając w typie człowieka inicjowanego do świętych konkursów, w którym jest on umieszczony pod Chrystusem jako Sędziego: skoro, jak Bóg, On jest instytutem nagród i jako mądry ustawił swoje prawa i hojnie nagrody odpowiednie dla zwycięzców. A to jest jeszcze bardziej Boskie, skoro tak dobrze, z poświęceniem wszedł z nimi w listy, walcząc, w imię ich wolności i zwycięstwa, o swoją władzę nad śmiercią i zniszczeniem, kto jest inicjowany wejdzie konkursy, jak Boga, radość, i przestrzega przepisów mądrych, i utrzymuje, według nich, bez transgresja gospodarstwa | 86 szybki nadzieję pięknych nagród, jako uczestniczących w punkcie a Dobry Pan i Przywódca nagród: a gdy po podążaniu śladami Boskimi pierwszych sportowców, przez dobroć, obalił, w swoich zmaganiach po Boskim przykładzie, energie i impulsy przeciwne jego przebóstwieniu, umiera z Chrystusem —- mówić mistycznie —- do grzechu, w chrzcie.

Sekcja VII.

I rozważcie uważnie, modlę się, z jakim stosownością przedstawiają święte symbole. Ponieważ bowiem śmierć nie jest z nami anihilacją bytu, jak przypuszczają inni, ale oddzieleniem rzeczy zjednoczonych, prowadzących do tego, co jest dla nas niewidzialne, dusza istotnie staje się niewidzialna poprzez pozbawienie ciała i ciała, przez pogrzebanie na Ziemi w wyniku jednej z jego zmian cielesnych, stając się niewidzialnym dla człowieka, odpowiednio, całe pokrycie wodą zostanie uznane za obraz śmierci i niewidzialnego grobu. Symboliczne nauczanie objawia w tajemnicy, że człowiek ochrzczony zgodnie z religijnymi obrzędami, imituje, o ile Boska imitacja jest możliwa do osiągnięcia przez ludzi, przez trzy zanurzenia w wodzie, najwyższą Boską śmierć Życiodajnego Jezusa, Który spędził trzy dni i trzy noce w grobowcu, w którym | 87

Rozdział VIII.

Następnie rzucają szaty, białe jak światło, na inicjowanego mężczyznę. Ponieważ przez swoją męską i boską bezczelność wobec przeciwnych namiętności i przez jego uporczywe skłonności do Jedności, ozdabia się go bez ozdób, a kształtuje się, czyniąc go doskonałym dzięki świetlistemu życiu.

Lecz doskonalenie namaszczenia Muronu sprawia, że ​​człowiek inicjuje dobry zapach, ponieważ święte doskonalenie Boskich narodzin jednoczy tych, którzy zostali udoskonaleni z najwyższym Boskim Duchem. Przyćmienie, które czyni zrozumiałe z dobrego smaku i doskonałe, jako najbardziej niewymierne, pozostawiam mentalną świadomość tych, którzy są uznani za godnych świętego i deifikacyjnego uczestnictwa Ducha Świętego w swoim umyśle.

Na zakończenie wszystkich, Hierarcha wzywa człowieka inicjowanego do Najświętszej Eucharystii i przekazuje mu komunię doskonalących tajemnic.

CAPUT III. 

I.  Odnośnie rzeczy dokonanych w Synaxis.

Odwagi więc, od kiedy wspomnieliśmy o tej (Eucharystii), której nie wolno nam pominąć, aby uczcić jakąkolwiek inną hierarchiczną funkcję przed nią. Bo według naszego znamienitego | 88Przywódco, to „inicjacja inicjacji” i najpierw trzeba przedstawić Boski opis tego, przed resztą, z natchnionej i hierarchicznej nauki o Wyroczach, a następnie być ponoszonym przez Najwyższego Boskiego Ducha dla jego świętej kontemplacji. Po pierwsze, rozważmy to z szacunkiem; z jakiego powodu ten, który jest wspólny także z innymi inicjacjami hierarchicznymi, jest mu przypisywany przede wszystkim poza resztą; i jest to jednoznacznie nazywane „Komunia i Synaxis”, kiedy każda funkcja konsekracji zbiera nasze podzielone życie w jednolitą ubóstwienie i daje komunię i zjednoczenie z Jednością, przez Boskie składanie naszych różnorodności. Teraz twierdzimy, że Doskonalenie przez komunikację z innymi hierarchicznymi symbolami pochodzi z najwyższego Boskiego i doskonalącego daru z tego. Gdyż prawie nigdy się to nie zdarza, że ​​każda inicjacja hierarchiczna jest zakończona bez Najświętszej Eucharystii, jako głowa spraw dokonanych w każdym z nich, służąc gromadzeniu osoby, która jest inicjowana wobec Jedności, i kończąc swoją komunię z Bogiem, przez Boski przekaz przekazany doskonalących tajemnic. Jeśli zatem każda z inicjacji hierarchicznych, będąc rzeczywiście niekompletnymi, nie doprowadzi do doskonałości naszej komunii i naszego spotkania z Jednością, nawet jej inicjacja jest wykluczona z powodu braku kompletności. Skoro przekazanie człowiekowi inicjacji najwyższych Boskich tajemnic jest głową i ogonem każdej inicjacji, naturalnie wtedy posługiwać się zbieraniem osoby zainicjowanej na rzecz Jedynego i dokończenia jego komunii z Bogiem, przez Boski dar przekazany przez doskonalące tajemnice. Jeśli zatem każda z inicjacji hierarchicznych, będąc rzeczywiście niekompletnymi, nie doprowadzi do doskonałości naszej komunii i naszego spotkania z Jednością, nawet jej inicjacja jest wykluczona z powodu braku kompletności. Skoro przekazanie człowiekowi inicjacji najwyższych Boskich tajemnic jest głową i ogonem każdej inicjacji, naturalnie wtedy posługiwać się zbieraniem osoby zainicjowanej na rzecz Jedynego i dokończenia jego komunii z Bogiem, przez Boski dar przekazany przez doskonalące tajemnice. Jeśli zatem każda z inicjacji hierarchicznych, będąc rzeczywiście niekompletnymi, nie doprowadzi do doskonałości naszej komunii i naszego spotkania z Jednością, nawet jej inicjacja jest wykluczona z powodu braku kompletności. Skoro przekazanie człowiekowi inicjacji najwyższych Boskich tajemnic jest głową i ogonem każdej inicjacji, naturalnie wtedy 89 Hierarchiczny osąd uderzył w niego, od prawdy faktów. Tak na przykład w odniesieniu do świętej inicjacji Bożego narodzenia; ponieważ nadaje pierwsze światło i jest głową wszystkich Boskich iluminacji, świętujemy prawdziwe określenie z oświecającego skutku. Bo choć to być wspólne dla wszystkich funkcji hierarchiczne celu nadania dar świętego światła do tych zainicjowaniu jeszcze 15 dał mi siłę, aby zobaczyć pierwszy, i przez jego pierwszego światła Jestem oświecony patrzeć na innych obrządków religijnych. Powiedziawszy to, zbadajmy drobiazgowo i zbadajmy hierarchicznie dokładną administrację i kontemplację najczystszej inicjacji w każdym szczególe. 

II. Mysterion 16 Synaxis, czyli Komunia.

Hierarcha, po wypełnieniu modlitewnej modlitwy, w pobliżu Boskiego Ołtarza, zaczyna od kadzenia i przechodzi do każdej części ogrodzenia świętego miejsca; następnie powraca do Boskiego Ołtarza i rozpoczyna święte intonowanie Psalmów, całe intonowanie zgromadzeń kościelnych, wraz z nim, świętym językiem Psałterza. Następnie następuje czytanie Pisma Świętego przez Leitourgoi. Po tych odczytach katechumeni opuszczają święte ogrodzenie, a także „opętani” i |penitenci. Ale ci, którzy są uważani za godnych widoku i uczestnictwa w Boskich Tajemnicach, pozostają. Spośród Leitourgoi, niektórzy stoją blisko zamkniętych bram sanktuarium, podczas gdy inni wykonują inne obowiązki na swoim własnym stanowisku. Ale wybrani członkowie posługującego Zakonu wraz z Kapłanami składają święty Chleb i Kielich Błogosławieństw na Boski Ołtarz, podczas gdy uniwersalna Pieśń 17Pochwały jest uprzednio wyznawana przez całe ciało Kościoła. Oprócz tego, Boski Hierarcha składa świętą modlitwę i ogłasza wszystkim święty pokój. Kiedy wszyscy się całują, wykonuje się mistyczne proklamowanie świętych tablic. Kiedy Hierarcha i Kapłani umyli ręce w wodzie, Hierarcha stoi pośrodku Boskiego Ołtarza, a wybrani Diakoni w pojedynkę z Kapłanami stoją dookoła. Hierarcha, gdy śpiewał święte dzieła Boże, szafuje rzeczy najbardziej boskie i przedstawia rzeczy śpiewane poprzez symbole z szacunkiem wyeksponowane 18 , a kiedy obwieszcza dary Bożych dzieł 19, najpierw przystępuje do świętego uczestnictwa tego samego, i odwraca się i napomina innych. Kiedy przyjmuje i rozprowadza Najwyższą Komunię Bożą, kończy świętym dziękczynieniem; podczas gdy lud nie tylko spojrzał na Boskich symboli sam, jest zawsze prowadzone przez Ducha Bożego, jak staje | 91 Hierarcha w czystości warunku boski, do świętych źródeł rzeczy wykonywanych w błogosławionych i zrozumiałej wizji .

III. Kontemplacja. 

Sekcja I.

Tutaj także, o wspaniały synu, po tych obrazach, przychodzę w należytym porządku i cześć do boskiej rzeczywistości archetypów, mówiąc do tych jeszcze inicjowanych, do harmonijnego kierowania ich duszami, że różnorodna i święta kompozycja symboli nie jest pozbawiona duchowej kontemplacji dla nich, jak tylko przedstawiana powierzchownie. Ponieważ najświętsze pieśni i czytania Oracles uczą ich dyscypliny cnotliwego życia, a przed tym, całkowitego oczyszczenia z niszczycielskiego zła; a najbardziej Boski, powszechny i ​​pokojowy podział jednego i tego samego, zarówno Chleba, jak i Puchar, nakazuje im boską wspólnotę w charakterze, jako społeczność w jedzeniu, i przypomina im pamięć Najświętszej Wieczerzy i łuk -symbol wykonanych rytuałów,20 i w sposób odpowiedni dla jego charakteru; nauczając od razu, wyraźnie | 92 i Bosko, że podejście do Boskich tajemnic ze szczerym umysłem nadaje tym, którzy się zbliżają, udział w darze według ich własnego charakteru.

Sekcja II.

Pozwól nam więc, jak powiedziałem, zostawić te rzeczy, pięknie przedstawione przy wejściu do. najskrytsza świątynia, jako wystarczająca dla tych, którzy nie są jeszcze gotowi do kontemplacji, i przejdźmy od skutków do przyczyn; a następnie, Jezus oświetlając drogę, zobaczymy naszych świętych Synaxich i cudowną kontemplację rzeczy zrozumiałych, które promieniują manifestacją błogosławionego piękna archetypów. Ale, o, najświętsza i najświętsza inicjacja, odsłaniając fałdy ciemnych tajemnic otaczających cię symbolami, objawiają się nam w Twojej jasnej chwale i wypełniają nasze intelektualne wizje pojedynczym i nieskrytym światłem.

Sekcja III.

Musimy zatem, moim zdaniem, przejść w Świętych Tajemnicach, po tym, jak odsłonimy zrozumiałość pierwszego z wotywnych darów, aby spojrzeć na Jego boskie piękno i spojrzeć na Hierarchę, bosko idąc słodkim zapachem od Boski Ołtarz ku najdalszym granicom świętego miejsca i ponownie wracając do niego, aby dokończyć funkcję. Dla szczęśliwości, niezwykle Bożego ponad wszystko, nawet jeśli dzięki Bożej dobroci, ona wychodzi do komunii świętych, którzy w nim uczestniczyć, ale | 93Nigdy nie wychodzi poza swoją istotną, niewzruszoną pozycję i niezłomność; i oświeca wszystkich Boskich w należytym stopniu, będąc zawsze skupionymi na sobie, a obecnie nie poruszając się od swojej własnej tożsamości; tak samo, Boska inicjacja (sakrament) Synaxis, chociaż ma unikalne, proste i otulone Źródło, jest zwielokrotniona, z miłości do człowieka, do świętej różnorodności symboli i podróżuje przez cały obszar najwyższego Boskiego opisu; jednakowo równomiernie jest on ponownie zbierany od nich, do własnego właściwego Monady, i jednoczy tych, którzy są z szacunkiem prowadzeni w jego kierunku. W ten sam boski sposób, Boski Hierarcha, jeśli dobrowolnie obniża swym podwładnym swoją unikalną hierarchiczną naukę, używając wielokrotności świętych zagadek, jeszcze raz, jako absolutny, i nie może być powstrzymywany przez mniejsze rzeczy,raisons d’être rzeczy zrobionych, gdy czyni cel swojego filantropijnego postępu rzeczami wtórnymi, tym bardziej Boski 21 powraca do rzeczy pierwotnych.

Sekcja IV.

Śpiewanie Psalmów, współistotnie z niemal wszystkimi tajemnicami hierarchicznymi, nie było prawdopodobnie oddzielone od najbardziej hierarchicznego ze wszystkich. Dla każdego świętego i natchnionego Pisma określa | 94 dla tych, którzy spotykają się na ubóstwienie, albo pochodzi początek i zamawiania rzeczy od Boga; albo Hierarchia i ustrój Prawa; albo dystrybucje i posiadłości spadków ludu Bożego; lub rozumienie świętych sędziów, lub mądrych królów, lub inspirowanych kapłanów: lub filozofii ludzi dawnych czasów, niezachwianych w doświadczeniach rzeczy wypuszczonych w różnorodności i mnogości; lub skarby mądrości do prowadzenia życia; lub pieśni i natchnione zdjęcia Boskich Miłości; lub deklaratywne przepowiednie przyszłych rzeczy; lub Theandric dzieła Jezusa; lub przekazywane przez Boga i Boga – naśladujące władzę i święte nauki Jego uczniów, lub ukryte i mistyczne spojrzenie ukochanych i bosko słodkich uczniów lub ponadterminowej teologii Jezusa; i wszczepili je w święte i boskie instrukcje mistycznych rytuałów. Teraz święte opisy Boskich Odes, których celem jest śpiewanie słów i dzieł Boga przez cały czas, i chwalenie świętych słów i dzieł pobożnych ludzi, tworzy uniwersalną Odę i narrację rzeczy Boskich i czyni, | 95

Sekcja V.

Kiedy zatem wszechstronna melodia świętych hymnów zharmonizowała zwyczaje naszych dusz z tym, co obecnie służy, a dzięki zjednoczeniu Boskich Odes, jako jednemu i zgodnemu chóru świętych ludzi, ustanowiła zgodnie z Boskością, a także z sobą nawzajem 22 , rzeczy, bardziej napięte i niejasne w języku intelektualnym mistycznych Psalmów, rozszerzają się o najświętsze fragmenty natchnionych pism, poprzez pełniejsze i wyraźniejsze obrazy i narracje. On, który pobożnie je kontempluje, dostrzeże mundur i jedną konspirację, jako poruszoną przez Jednego, najwyższego Boskiego Ducha. Stąd też, naturalnie, w historii świata, po bardziej starożytnych 23tradycja, proklamowane jest Nowe Przymierze; natchniony i hierarchiczny porządek nauczający tego, jak sądzę, tego, który potwierdził Boskie dzieła Jezusa, które mają nadejść; ale drugi dokonany; i jak to opisywało prawdę w liczbach, to ukazało ją. Dla urzeczywistnienia się, w tym proroctwie, ustanowiona prawda, a dzieło Boga jest dopełnieniem Słowa Bożego.

Sekcja VI.

Ci, którzy absolutnie nie mają ucho do tych świętych inicjacje nawet nie rozpoznawać zdjęć —- | 96 unblushingly odrzucając oszczędności objawienie Bożego Narodzenia, w opozycji do Wyroczni odpowiadać na ich zniszczenia „swoich drogach ja nie chciałbym wiedzieć z

Teraz regulacja świętej Hierarchii pozwala katechumenom, opętanym i penitentom słuchać świętego intonowania Psalmów i natchnionej lektury Pisma Świętego; ale nie zaprasza ich do kolejnych nabożeństw i kontemplacji, ale tylko do oczu inicjowanych. Albowiem Boska Hierarchia jest pełna pełnej czci sprawiedliwości i rozdziela każdą z nich, zgodnie z ich należnym, zapisując w sposób harmonijny harmonijną komunikację każdej rzeczy Boskiej, w miarach, proporcjach i czasie. Najniższa ranga jest zatem przypisywana katechumenom, ponieważ oni nie uczestniczą i nie nauczają w każdej inicjacji hierarchicznej, nie mając nawet bycia w Bogu przez Boże Narodziny, ale są jeszcze doprowadzeni do 24Narodziny przez Wyrocznie Ojcowskie i uformowane przez życiodajne formacje, w kierunku błogosławionego wstępu do ich pierwszego życia i pierwszego światła z Narodzin w Bogu. A zatem, dzieci po ciele, które, chociaż niedojrzałe i nieukształtowane, powinny przewidywać ich właściwe porody, jako nie urodzone i aborcje, spadną na ziemię bez życia i bez światła; i nikt, w swoich zmysłach, nie powiedziałby z tego, co zobaczył, że oni, uwolnieni z ciemności łona, zostali sprowadzeni do światła ( 97).autorytet medyczny, którego uczymy się w funkcjach ciała, powiedziałby, że światło działa na rzeczach otwartych na światło); tak też wszechmądrowa nauka o obrządkach religijnych przynosi je jako pierwsze do realizacji, poprzez przygotowawczy pokarm formacyjnych i życiodajnych Wyroczni; a kiedy uczyni ich osobę dojrzałą do Bożego Narodzenia, daje im oszczędnie, w należytym porządku, uczestnictwo w rzeczach świetlistych i doskonalących; lecz obecnie oddziela to, co doskonałe od nich, jako niedoskonałe, sprawdzając porządek rzeczy sakralnych, a także dostarczanie i życie katechumenów w boskim porządku rytuałów hierarchicznych.

Sekcja VII.

Teraz mnóstwo posiadanych rzeczywiście jest bezbożne, ale jest to następne ponad katechumenami, które są najniższe. Ani ten, który otrzymał pewien udział w najświętszych urzędach, ale jest jeszcze uwikłany przez sprzeczne cechy, czy to zaklęcia, czy przerażenia, na równi, jak myślę, z zupełnie niewtajemniczonymi i całkowicie nieskomunikowanymi w Boskich inicjacjach; ale nawet dla nich pogląd i udział w świętych tajemnicach jest zakontraktowany i bardzo dobrze. Jeśli bowiem prawdą jest, że całkowicie pobożny człowiek, godny uczestnik Boskich tajemnic, ten, który był na najwyższym szczycie Boskiego podobieństwa, do najlepszych swoich mocy, w całkowitych i doskonałych przebłaganiach, nie spełnia nawet rzeczy cielesne, poza najbardziej niezbędne wymagania natury, a następnie jako | 98parergon, ale jednocześnie będzie świątynią i naśladowcą, według jego zdolności, najwyższego Boskiego Ducha, w najwyższym przebóstwieniu, wszczepiającym się jak w podobne; – taki taki jak ten nigdy nie będziecie opętani przez przeciwstawne fantomy lub lęki, ale będziecie śmiać się z pogardy, a kiedy się zbliży, rzucą ich na ziemię i zmusi do ucieczki, i będą działać, a nie stosować się do nich, a także do beznamiętności i niepojętości własnej postaci będzie postrzegany także jako lekarz dla innych, dla takich „posiadłości” jak oni; (i ja myślę dalej, tak, raczej, wiem na pewno, że najbardziej bezstronny dyskryminacja osób Hierarchiczne wie więcej niż 25, że ci, którzy są opętani w najbardziej obrzydliwym posiadaniu, odchodząc od boskiego życia, stają się jednym umysłem i jednym warunkiem niszczycielskich demonów, odwracając się od rzeczy, które naprawdę są, i nieśmiertelnych posiadłości, i wiecznych przyjemności, dla dobra najbardziej podstawową i namiętną głupotę niszczącą dla siebie; i pragnąc i dążąc do ziemskiej zmienności, i nietrwałych i zepsutych przyjemności, i niestałego pocieszenia w rzeczach obcych ich naturze, nie rzeczywistych, ale pozornych;) ci następnie, najpierw i lepiej niż oni, zostali odcięci od dyskryminujących autorytet diakona; nie wolno im bowiem uczestniczyć w żadnej innej świętej funkcji, niż nauczanie Wyroczni, co z pewnością zmieni ich w lepsze rzeczy. Bo jeśli | 99superbozyjne Służenie Tajemnicom Bożym wyklucza tych, którzy są pokutowani, i tych, którzy już to osiągnęli, nie pozwalając, aby cokolwiek zbliżyło się do nich, które nie są całkowicie doskonałe, i ogłasza, i to w całej szczerości, że „jestem niewidzialny i niezauważony”. podporządkowani przez tych, którzy są pod każdym względem niedoskonale słabi, jeśli chodzi o szczyt Boskiej Podobieństwa „(bo ten całkowicie czysty głos odstrasza nawet tych, którzy nie mogą być związani z godnymi uczestnikami najbardziej Boskich tajemnic); O ileż więcej, wielość tych, którzy są pod wpływem ich namiętności, będzie nieobecna i obca z każdego widzenia i uczestnictwa w świętych tajemnicach. Kiedy zatem niewtajemniczeni w tajemnice i niedoskonali, a wraz z nimi odstępcy od życia zakonnego, a po nich, ci, którzy poprzez niezamierzanie są podatni na lęki i fantazje przeciwnych wpływów, jako nie sięgający przez uporczywą i nieugiętą skłonność do pobożności, stabilność i działanie stanu podobnego do Boga; następnie, oprócz tych, którzy rzeczywiście odłączyli się od życia przeciwnego, ale jeszcze nie zostali oczyszczeni z jego wyobraźni przez boski i czysty nawyk i miłość, a następnie ci, którzy nie są całkowicie jednorodni i używają wyrażenia Prawa, „całkowicie bez skazy i skazy”, gdy zostali oni wykluczeni z boskiej świątyni i służby, która jest dla nich zbyt wysoka, wszyscy święci słudzy i kochający kontempliści wszystkich rzeczy świętych, spoglądający z szacunkiem na najbardziej czysty rytuał, jako nie sięgając przez uporczywą i nieugiętą skłonność do pobożności, do stabilności i aktywności Boskiego stanu; następnie, oprócz tych, którzy rzeczywiście odłączyli się od życia przeciwnego, ale jeszcze nie zostali oczyszczeni z jego wyobraźni przez boski i czysty nawyk i miłość, a następnie ci, którzy nie są całkowicie jednorodni i używają wyrażenia Prawa, „całkowicie bez skazy i skazy”, gdy zostali oni wykluczeni z boskiej świątyni i służby, która jest dla nich zbyt wysoka, wszyscy święci słudzy i kochający kontempliści wszystkich rzeczy świętych, spoglądający z szacunkiem na najbardziej czysty rytuał, jako nie sięgając przez uporczywą i nieugiętą skłonność do pobożności, do stabilności i aktywności Boskiego stanu; następnie, oprócz tych, którzy rzeczywiście odłączyli się od życia przeciwnego, ale jeszcze nie zostali oczyszczeni z jego wyobraźni przez boski i czysty nawyk i miłość, a następnie ci, którzy nie są całkowicie jednorodni i używają wyrażenia Prawa, „całkowicie bez skazy i skazy”, gdy zostali oni wykluczeni z boskiej świątyni i służby, która jest dla nich zbyt wysoka, wszyscy święci słudzy i kochający kontempliści wszystkich rzeczy świętych, spoglądający z szacunkiem na najbardziej czysty rytuał, | 100 śpiewajcie w uniwersalnym Hymn of Praise 26, autor i dawczyni wszelkiego dobra, od którego zbawiają się zbawcze mistyczne Rytuały, które bosko działają na święte ubóstwienie inicjowanych. Teraz ten Hymn niektórzy rzeczywiście nazywają Hymnem Pochwały, inni, symbolem kultu, ale inni, jak myślę, bardziej bosko, Hierarchiczne dziękczynienie, jako dające podsumowanie świętych darów, które przychodzą do nas od Boga. Wydaje mi się, że to rekord 27wszystkich dzieł Bożych, które zostały nam przypisane w pieśni, które po dobrowolnym umocnieniu naszego istnienia i życia ukształtowały Boskie podobieństwo do pięknych archetypów i umieściły nas w uczestnictwie w Boskim stanie i podniesienie; ale gdy ujrzeliśmy brak Boskich darów, który przyszedł na nas przez naszą nieuwagę, ogłosiliśmy, że wróciliśmy do naszego pierwszego stanu, przez przywrócone dobra i przez całkowite założenie 28 tego, co było nasze, aby dobrze uczynić najdoskonalsze udzielenie Swojego, a przez to oddali nam udział w Bogu i Boskich rzeczach.

Rozdział VIII.

Kiedy zatem najwyższa Boska miłość do Człowieka została w ten sposób celebrowana religijnie, Boski Chleb jest przedstawiony, zawoalowany, podobnie jak Puchar Błogosławieństwa, a najbardziej Boskim pozdrowieniem jest101pobożnie wykonane i mistyczny i ponad-letni recital świętych tablic. Nie można bowiem być zebranym dla Jednego i brać udziału w pokojowej jedności z Jednością, gdy ludzie są podzieleni między sobą. Gdybyśmy, będąc oświeceni kontemplacją i poznaniem Jedynego, bylibyśmy zjednoczeni z jednolitym i Boskim porozumieniem, nie możemy pozwolić sobie na zejście do podzielonych pożądliwości, z których powstają ziemskie wrogości, zazdrosne i namiętne, przeciw temu, co jest zgodne z naturą. To zjednoczone i niepodzielne życie jest, moim zdaniem, ustanowione przez świętą służbę „pokoju”, która ustanawia się jak w niczym, i oddziela Boskie i zjednoczone wizje od rzeczy podzielonych. Recital świętych tabliczek po „pokoju” głosi tych, którzy przeżyli święte, 29. „

Rozdział IX.

Ale zauważcie, że są zapisani do świętych miejsc pamięci, nie tak, jakby Boskie wspomnienie było reprezentowane pod postacią pamiątki po ludziach; ale, jak można powiedzieć, z | 102cześć wobec Boga, jako uosobienie niezachwianej i niezawodnej wiedzy o Bogu tych, którzy zostali udoskonaleni na podobieństwo Boga. Bo „On wie”, mówią Wyrocznie, „ci, którzy są Jego” i „cenni, w oczach Pana, jest śmierć Jego świętych,” śmierć świętych „, jak mówi się, zamiast doskonałości w świętości I pamiętajcie o tym religijnie, że kiedy symbole kultu zostały umieszczone na Boskim Ołtarzu, przez który (symbole) Chrystus jest oznaczony i podzielony, nierozerwalnie jest obecny odczyt rejestru świętych osób, oznaczający niepodzielną Konsekwencje ich ponadświatowego i świętego zjednoczenia z Nim, kiedy te rzeczy były usługowane, zgodnie z opisanymi regulacjami, Hierarcha, stojąc przed świętymi symbolami, myje ręce wodą, wraz z szeregowym porządkiem kapłanów. Ponieważ, jak zeznają Oracles, kiedy człowiek został umyty, nie potrzebuje innego prania, z wyjątkiem swoich kończyn, tj. jego najniższy; przez które będzie ekstremalne oczyszczanie, będzie on nieskazitelny i wolny, jako całkowicie jednolity, w uświęconym zwyczajem Boskiej Podobieństwa, i posuwając się naprzód ku rzeczom wtórnym, i ponownie zwrócony Jedynemu, dokona jego powrotu, bez plamę i skazy, jako zachowując pełnię i kompletność Boskiego Podobieństwa. | 103

Sekcja X.

Istniała święta kadź, jak już powiedzieliśmy, w hierarchii Prawa 30; a obecne oczyszczenie rąk Hierarchy i Kapłanów sugeruje to. Bo ci, którzy przystępują do najbardziej uświęconej służby, powinni zostać oczyszczeni nawet do najdalszych wyobrażeń duszy, poprzez podobieństwo do niej i, o ile to możliwe, przybliżać się; ponieważ w ten sposób będą rzucali się w sposób bardziej widoczny na Boskie przejawy, ponieważ supermundane przebłyski pozwalają, by ich własny splendor przechodził dokładniej i wspaniale w blask luster jak one. Co więcej, oczyszczanie Hierarchy i Kapłanów do ich kończyn, tj. Najniższych, odbywa się przed najświętszymi symbolami, jak w obecności Chrystusa, Który bada wszystkie nasze najtajniejsze myśli, a ponieważ ostateczne oczyszczenie jest ustanowione pod Jego wszystkim -umierzająca analiza i najbardziej sprawiedliwy i niezachwiani osąd, 31 .

Sekcja XI.

Wyjaśnimy teraz szczegółowo, najlepiej jak potrafimy, niektóre dzieła Boże, o których mówiliśmy. Dla mnie nie jestem kompetentny śpiewać wszystkim znacznie mniej wiedzieć dokładnie, i ujawnić swoje tajemnice | 104 innych. Teraz, niezależnie od tego, co rzeczy były śpiewane i usługiwane przez natchnionych Hierarchów, w zgodzie z Oraclami, oznajmimy, na tyle, na ile jest to możliwe, że wzywamy inspiracji Hierarchicznej do naszej pomocy. Kiedy na początku nasza ludzka natura bezmyślnie spadła z dobrych rzeczy Boga, otrzymała, dzięki dziedzictwu, życie podlegające wielu namiętnościom i celowi niszczycielskiej śmierci 32. Ponieważ, jako naturalna konsekwencja, zgubne odrzucenie prawdziwej dobroci i przestępstwo świętego Prawa w Raju wyzwoliło człowieka obrażonego życiodajnym jarzmem, jego własnymi skłonnościami i kuszącymi i wrogimi podstępami przeciwnika – – przeciwieństwa Boskich dóbr; stąd żałośnie wymieniana na odwieczną, śmiertelną i, mając własne pochodzenie w śmiercionośnych pokoleniach, cel w naturalny sposób korespondował z początkiem; ale po tym, jak dobrowolnie spadli z Boskiego życia i wzniesienia, niesie się to w przeciwną stronę – zmienność wielu namiętności i sprowadzenie na manowce, i odwrócili się od cieśniny wiodącej do prawdziwego Boga, —- i poddani niszczycielskim i działającym zła tłumom – naturalnie zapomnieli, że to wielbienie, nie bogowie, przyjaciele, ale wrogowie. Teraz, gdy potraktowali to ostro, zgodnie z własnym okrucieństwem, popadło żałośnie w niebezpieczeństwo zagłady i zniszczenia; ale bezgraniczna, kochająca-dobroć najwyższej Boskiej dobroci wobec człowieka, w Jego życzliwości nie odstąpiła od nas Jego spontanicznej myśli, ale 105 prawdziwie uczestniczył bezgrzesznie we wszystkim, co do nas należy i został uczyniony jednym z naszą uniżonością w związku z nieskonfliktowanym i bezbłędnym posiadaniem Swych własnych własności w pełnej doskonałości, przekazał nam, jako odtąd członkom tej samej rodziny, komunii z Siebie, i ogłosił nas uczestnikami swoich własnych pięknych rzeczy; mając, jak utrzymuje to tajemne nauczanie, uwolnić moc zbuntowanej wielości, która była przeciwko nam; nie siłą, nie posiadającą przewagi, ale zgodnie z Logicznym, przekazanym nam mistycznie, „w sądzie i sprawiedliwości”.

Rzeczy w nas, więc, dobrodusznie zmienił się na cały przeciwnie. Gdyż bez światła w naszym umyśle wypełniło się błogosławionym i najbardziej Boskim Światłem i przyozdobiło bezkształtne boskie piękności; tabernakulum 33naszej duszy uwolniło się od najbardziej przeklętych namiętności i niszczycielskich plam dzięki doskonałemu wyzwoleniu naszego istnienia, które było tylko pokorą, przez ukazanie nam ponadprzeciętnej wysokości i inspirującej polityki w naszej religijnej asymilacji do Siebie, aż do jest możliwe.

Sekcja XII.

Ale w jaki sposób Boska imitacja mogłaby stać się naszą, gdyby pamięć o najświętszych dziełach Boga nie była nieustannie odnawiana przez mistyczne nauki i posługi Hierarchii? Tak więc robimy, jak mówią Oracles, 106„za pamięć”. Dlatego Boski Hierarcha, stojący przed Boskim Ołtarzem, wychwala wyżej wspomniane święte uczynki Boże, które pochodzą z najbardziej boskiej wnikliwości myśli Jezusa w naszym imieniu, której dokonał dla zachowania naszej rasy, z powodu dobrej przyjemności Ojca Świętego. w Duchu Świętym, zgodnie z Logionem. Kiedy wychwalał ich majestat i patrzył, z intelektualnymi oczami, na ich zrozumiałą kontemplację, przechodzi do ich symbolicznej posługi, – i to, – jako przekazanej od Boga. Stąd po świętych hymnach dzieł Bożych, pobożnie i, jak się staje hierarchą, odrzuca swoją własną niegodność do służby ponad jego zasługami, po pierwsze, z szacunkiem wołając do Niego głośno: „Powiedziałeś: To robi dla Mojej pamięci. ” Następnie 34 prosijąc, aby się spotkać za to, aby Bóg naśladował służbę i konsekrował wszystko, co Boskie, przez asymilację do samego Chrystusa, i aby rozpowszechniał je całkowicie, a ci, którzy będą brać udział w świętych świętych, przyjmą ich świętymi, konsekruje to. najbardziej Boskie i pokazuje za pomocą symboli nabożnie eksponujących rzeczy, których pieśni są śpiewane. Gdy bowiem odsłonił ukryty i niepodzielony Chleb, podzielił go na wiele i podzielił Jedność Puchar dla wszystkich, symbolicznie mnoży i rozprowadza jedność, wypełniając w nich całkowicie świętą posługę. Dla „jednego” i „prostego” i | 107„ukryte” Jezusa, najsilniejszego Bożego Słowa, przez Jego inkarnację pośród nas, wyszło z dobroci i miłości do człowieka, do złożonego i widzialnego, i życzliwie wymyślił jednoczącą się komunię, zjednoczoną, do najwyższego nasza pokorność do najbardziej Boskiego Siebie; jeśli rzeczywiście jesteśmy dopasowani do Niego, jako członkowie ciała, po tożsamości nienagannego i Boskiego życia, a nie, poprzez zabijanie przez niszczące namiętności, stajemy się nieharmonijni, rozpierani i nieuczeni, do pobożnych i najbardziej zdrowi członkowie. Jeśli bowiem dążymy do komunii z Nim, musimy skupić się na Jego najświętszym Życiu w ciele i musimy powrócić naszą ścieżką do Boskiego i nienagannego nawyku Jego świętej bezgrzeszności przez asymilację z Nim; w ten sposób On udzieli nam harmonijnej łączności z podobnymi.

Sekcja XIII.

Hierarcha objawia to tym, którzy żyją religijnie, przedstawiając zawoalowane dary do widzenia, dzieląc ich jedność na wiele i czyniąc odbiorców ich uczestnikami, przez najwyższy związek rzeczy rozdawanych z tymi, którzy je otrzymują. . Albowiem wyznacza w tych sprawach w ramach rozsądnych form życia w naszym zrozumiały figur, wnosząc, aby zobaczyć Jezusa Chrystusa z ukrytym wewnątrz Boskiej Istoty, z miłości do człowieka, wykonane jak do nas przez wszechdoskonały i niepomieszanym | 108inkarnowanie w naszej rasie, od nas i dążenie do podzielonego stanu nas samych, bez zmiany od Istotnego, i wzywanie rodzaju ludzkiego, poprzez tę dobroczynną miłość człowieka, do uczestnictwa z samym sobą i Jego dobrymi rzeczami, pod warunkiem, że jesteśmy zjednoczeni z Jego Najświętszym Życiem przez naszą asymilację do niego, w miarę możliwości; i przez to, w samej prawdzie, będziemy doskonali, jako uczestnicy Boga i Boskich rzeczy.

Sekcja XIV.

Otrzymawszy i rozdając najwyższą Komunię Bożą, kończy świętym dziękczynieniem, w którym bierze udział całe ciało Kościoła. Komunia poprzedza przekazywanie i przyjmowanie tajemnic mistycznego rozkładu. Ponieważ jest to uniwersalna regulacja i porządek Boskich Tajemnic, aby wielebny Lider najpierw przyjął i napełnił się darami, aby przez Niego zostali przekazani przez Boga innym, a więc także innym. Dlatego ci, którzy pochopnie zadowolą się natchnionymi instrukcjami, zamiast życia i warunków do tego podobnych, są profanowani i całkowicie obcy od ustanowionej świętej regulacji. Ponieważ, tak jak w przypadku jasnego świecenia słońca, delikatniejsze i jaśniejsze substancje, najpierw wypełnione blaskiem płynącym do nich, jaskrawo przekazują swoje przepełniające światło rzeczy po nich; więc nie można tolerować tego, który nie ma | 109 stać się całkowicie Boskim w całej jego postaci i udowodnić, że jest w harmonii z Boskim wpływem i sądem, powinien stać się Przywódcą dla innych, w całkowicie Boskim.

Sekcja XV.

Tymczasem cały porządek Kapłański zebrany razem w porządku hierarchicznym i zakomunikowany w najświętszych tajemnicach, kończy się świętym dziękczynieniem, po rozpoznaniu i śpiewaniu łask Bożych dzieł według ich stopnia. Aby ci, którzy nie uczestniczyli i nie byli świadomi Boskości, nie osiągnęliby dziękczynienia, chociaż najbardziej Boskie dary są w swojej podstawowej naturze godne dziękczynienia. Ale, jak powiedziałem, nie chcąc nawet spojrzeć na Boskie dary, od ich skłonności do rzeczy gorszych, pozostały one w całej niewdzięczności wobec bezgranicznej łaski Bożej uczynków. „Skosztujcie i zobaczcie”, mówią Wyrocznie, ponieważ dzięki świętemu inicjowaniu rzeczy Boskich, inicjowani rozpoznają swoje wspaniałe łaski, i | 110

CAPUT IV.

I. Odnośnie spraw wykonywanych w Muronie i dotyczących rzeczy udoskonalonych w nim.

Tak wielkie i tak piękne są zrozumiałe wizje najświętszych Synaxich, które hierarchicznie, jak to często mówiliśmy, posługują, uczestniczą i gromadzą w kierunku Jedynego. Ale jest jeszcze inna doskonała Służba o tej samej randze, którą nasi Przywódcy nazywają „Wtajemniczeniem Murona”, kontemplując czyje części w należytym porządku, zgodnie ze świętymi obrazami, w ten sposób będziemy obciążeni, poprzez hierarchiczne kontemplacje, Jego Jednością poprzez jego części.

II. Mysterion of Initiation of Muron 35 .

W ten sam sposób, co w Synaxis, zakony niedoskonałe są odrzucane, to znaczy po tym, jak hierarchiczna procesja dokonała całego obwodu świątyni, w towarzystwie pachnących kadzideł; i intonowanie Psalmów oraz czytanie najświętszych wyroczni. Następnie Hierarcha zabiera Murona i umieszcza go, zakryty pod dwunastoma świętymi skrzydłami, na Boskim Ołtarzu, podczas gdy wszyscy głośno wypowiadają, z najbardziej pobożnym głosem, świętą melodię inspiracji Proroków porywających Boga, a kiedy skończy modlitwa płynąca nad nim, używa go, | 111 w najświętszych obrzędów mistycznych rzeczy są uświęcone, na prawie każdym hierarchiczne konsekracji.

III. Kontemplacja.

Sekcja I.

Elementarne nauczanie o tym służeniu doskonaleniu, poprzez rzeczy dokonane nad Boskim Muronem, pokazuje w moim sądzie, że to, co święte i słodki smak w umysłach pobożnych ludzi, jest zakryte, jak w zasłona, ponieważ w sposób Boski nakazuje świętym ludziom, aby ich piękne i dobrze smakujące asymilacje były cnotą dla ukrytego Boga, którego nie widziano dla próżnej chwały. Bo ukryta komuna Boga jest nieskazitelna i słodka poza koncepcją, i przejawia się dla duchowej kontemplacji samego intelektualisty, poprzez pragnienie posiadania nieskazitelnego obrazu cnoty w duszach tego samego wzoru. Bo odwracając się od niezniekształconego i dobrze naśladowanego obrazu Boskiej cnoty do tego kontemplowanego i pachnącego piękna, tak je kształtuje i kształtuje na najpiękniejsze naśladownictwo. I, podobnie jak w przypadku sensownych obrazów, jeśli artysta patrzy bez rozpraszania na archetypową formę, nie rozpraszany przez nic innego, lub w jakikolwiek sposób podzielony na uwagę, powie, jeśli mogę tak mówić, tej właśnie osoby, która jest naszkicowana, kimkolwiek jest, i pokażą rzeczywistość na podobieństwo, i archetyp na obrazie, a każdy w każdym, z wyjątkiem różnicy substancji; w ten sposób dla kopistów, którzy kochają to, co piękne 112 , uporczywa i niezachwiana kontemplacja słodko-smakowanego i ukrytego piękna nadadzą nieomylny i najbardziej boski wygląd 36 . Naturalnie zatem, boscy kopistów, którzy niezachwianie kształtują własną intelektualną kontemplację nad słodyczą pozornie słodką i kontemplowaną, robią. żadna z ich bosko naśladowanych cnót nie jest „widziana z ludzi” 37, jak wyraża to Boski tekst; ale z czcią patrzą na najświętsze rzeczy Kościoła, zawoalowane w Boskim Muronie, jak na figurze. Dlatego też, poprzez religijne ukrywanie tego, co święte i Boskie w mocy w ich boskim i wyrytym przez Boga umyśle, spoglądają tylko na archetypową koncepcję; bo nie tylko są ślepi na rzeczy niepodobne, ale też nie są przyciągane, aby na nie patrzeć. Dlatego, jak staje się ich charakter, nie kochają rzeczy, wydają się tylko dobrzy i sprawiedliwi, ale ci naprawdę tacy są; nie spoglądają również na opinię, na którą tłum irracalnie gratuluje sobie, ale po Boskim przykładzie, odróżniając dobro lub zło, jak to jest w sobie, są Boskimi obrazami najdoskonalej Boskiej słodyczy, które prawdziwie słodki w sobie,

Sekcja II.

Przyjdź więc, skoro obejrzało zewnętrzną urodę w całości pięknym posługiwaniu, niech | 113 nam teraz wzrok na jego bardziej pobożnego piękności (podczas gdy sama, sama, odkryła zasłonę), patrząc na jego błogosławionej blasku, przelewając jego jasne promienie otwarcie wokół nas i napełnienie nas zapachem odsłoniętym dla kontemplatorów. Ponieważ widoczna konsekracja Murona nie jest ani nieoswojona, ani niewidziana przez tych, którzy otaczają Hierarchę, lecz przeciwnie, przez przejście do nich i utrwalenie kontemplacji nad wieloma, jest z szacunkiem objęta przez nich i przez Hierarchiczną kierunek trzymany od tłumu.

Dla blasku rzeczy wszystkich świętych, poprzez jasne i pozbawione symbolu rozlanie światła dla ludzi zainspirowanych, jako zgodne z rozważanymi rzeczami i bez perfumowania ich kontemplacyjnego postrzegania; ukrywanie się, nie postępuje jeszcze w ten sam sposób co gorszy, ale przez nich jako głęboko kontemplujący rozważaną rzecz kryje się pod tajemnicami skrzydeł, bez ostentacji, aby nie zostały skalane przez odmienne; przez które święte zagadki uporządkowane rangi podwładnych są doprowadzane do stopnia świętości zgodnego z ich mocami.

Sekcja III.

Święta konsekracja, którą teraz wychwalamy, jest, jak już powiedziałem, doskonalącej rangi i zdolności hierarchicznych funkcji. Dlatego nasi Boscy Przywódcy ułożyli to samo, jako o tej samej rangi i skutku co święte doskonalenie Synaxis, z tymi samymi liczbami, dla większości |część z mistycznymi regulacjami i przepisami. I możecie zobaczyć w podobny sposób, że Hierarcha podsuwa słodkie perfumy z bardziej świętego miejsca w święte miejsca poza nim, i nauczając, przez powrót do tego samego, że uczestnictwo w rzeczach Boskich przychodzi do wszystkich świętych osób, zgodnie z przydatnością , i jest nieumiejętny i całkowicie niewzruszony i stoi niezmiennie w swojej tożsamości, tak jak w Boskiej trwałości. W ten sam sposób Psalmy i odczyty Oracles pielęgnują niedoskonałego w ożywiającym przysposobieniu synów i formują religijną skłonność w tych, którzy są opętani przez duchy przeklętych, i rozpraszają przeciwstawny lęk i zniewieściałość od tych, którzy mają ducha unmanliness; pokazując im, zgodnie z ich zdolnością, najwyższy szczyt Boskiego przyzwyczajenia i mocy, za pomocą których oni będą, raczej odstraszyć przeciwne siły i przejmie wiodącą rolę w uzdrawianiu innych; i, idąc za przykładem Boga, będą, nieporuszeni od swoich własnych, właściwych darów, nie tylko będą czynni przeciwko tym, którzy sprzeciwiają się lękom, ale sami będą działać na rzecz innych; a także nadają habit religijny tym, którzy przeszli z gorszego na religijny umysł, aby nie byli ponownie zniewoleni przez zło i całkowicie oczyścili tych, którzy potrzebują stać się całkowicie czystymi; i prowadzą świętych do Boskich podobieństw, i kontemplacji i komunii należących do nich samych, i tak ustanawiają tych, którzy są całkowicie święci, w błogosławionych i zrozumiałych wizjach, nie tylko działają przeciwko tym, którzy sprzeciwiają się lękom, ale sami będą działać na rzecz innych; a także nadają habit religijny tym, którzy przeszli z gorszego na religijny umysł, aby nie byli ponownie zniewoleni przez zło i całkowicie oczyścili tych, którzy potrzebują stać się całkowicie czystymi; i prowadzą świętych do Boskich podobieństw, i kontemplacji i komunii należących do nich samych, i tak ustanawiają tych, którzy są całkowicie święci, w błogosławionych i zrozumiałych wizjach, nie tylko działają przeciwko tym, którzy sprzeciwiają się lękom, ale sami będą działać na rzecz innych; a także nadają habit religijny tym, którzy przeszli z gorszego na religijny umysł, aby nie byli ponownie zniewoleni przez zło i całkowicie oczyścili tych, którzy potrzebują stać się całkowicie czystymi; i prowadzą świętych do Boskich podobieństw, i kontemplacji i komunii należących do nich samych, i tak ustanawiają tych, którzy są całkowicie święci, w błogosławionych i zrozumiałych wizjach, 115 wypełniając swoje jednorodne podobieństwo Jedynego i czyniąc je jednym.

Sekcja IV.

Co więc dalej powiem? Czyż nie są to już wspomniane Rangi, które nie są całkowicie czyste, że obecna służba konsekracyjna wyklucza bez różnicy, tak samo jak Synaxis, tak że jest postrzegana przez świętego w pojedynkę, w liczbach, i jest kontemplowana i służy, przez doskonale świętego samotnie, natychmiast, poprzez hierarchiczne kierunki? Teraz, jak sądzę, jest to zbyteczne, aby przez te same stwierdzenia omijać te rzeczy, o których już często wspominałem, i nie przechodzić do następnego, oglądać Hierarcha, pobożnie trzymając Boskiego Murona zawoalowanego pod dwunastoma skrzydłami i posługując w całości święte poświęcenie na nim. Przyjmijmy zatem, że kompozycja Murona jest kompozycją słodko pachnących materiałów, która sama w sobie ma obficie pachnące cechy, z których (skład) tych, którzy biorą udział perfumowane, proporcjonalnie do stopnia, w jakim spożywają jego słodki smak. Teraz jesteśmy przekonani, że Najwyższy Boski Jezus jest nadrzędny wobec dobrego smaku, wypełniając kontemplacyjną część nas przez zapiski Boskiej słodyczy dla kontemplacji. Bo jeśli odbiór wrażliwych zapachów sprawia, że ​​czujemy się radośni i odżywiamy, z dużą słodyczą, wrażliwe narządy naszych nozdrzy, – jeśli przynajmniej są zdrowi i dobrze podzieleni na słodki smak —- w taki sam sposób, jak ktokolwiek inny 116powiedzmy, że nasze zdolności kontemplacyjne, będąc dogłębnie usposobione w odniesieniu do poddania się gorszemu, w sile wyróżniającej zdolności wszczepianej nam przez naturę, otrzymują najwyższy Boski zapach i są napełnione świętą pociechą i najbardziej Boskim pokarmem, zgodnie z z Bosko ustalonymi proporcjami i korelacyjnym zwrotem umysłu ku Boskiej Istocie. Dlatego symboliczna kompozycja Murona, wyrażająca się w formach, które są bezforemne, przedstawia nam samego Jezusa, jako źródło bogactwa Boskich słodkich przyjęć, rozpowszechniających, w stopniu najwyższym Boskim, dla najbardziej boskich z kontemplatorzy, najbardziej Boskie perfumy; na którym Umysły, radośnie odświeżone i wypełnione świętymi przyjęciami, oddają się uczcie duchowej kontemplacji,

Sekcja V.

Teraz, jak sądzę, jest oczywiste, że dystrybucja perfum fontal do Istot ponad nami, którzy są bardziej Boscy, jest, jak gdyby, bliżej, i przejawia się i rozprowadza bardziej do przejrzystego i zdrowego stanu psychicznego ich receptywny wydział, przepełniający się nieuczciwie i wchodzący w wiele modów; ale w odniesieniu do podległych sobie kontemplatorów, którzy nie są tak otwarci, pobożnie ukrywają najwyższą wizję i 117partycypacja jest rozprowadzana w proporcji najwyższej Boskiej, w zapachu odpowiadającym odbiorcom. Pośród świętych Istot, którzy są ponad nami, nadrzędny porządek Serafinów jest przedstawiony pod postacią dwunastu skrzydeł, ustanowionych i umocowanych wokół Jezusa, rzucających się na najbardziej błogosławione kontemplacje Jezusa, o ile jest to dozwolone; napełniony czcią wobec kontemplowanej prawdy rozprowadzanej w najczystszych przyjęciach i, aby mówić po ludzkim sposobie, głośno krzycząc, nigdy nie cichymi wargami, częstym Hymnem Chwalebnym; ponieważ święta wiedza umysłów ponadprzeciętnych jest zarówno niestrudzona, jak i posiada Boską miłość bez przerwy, a jednocześnie jest lepsza od wszelkiej podłości i zapomnienia. Stąd, jak myślę, to zdanie, „nieustanny płacz”                       

Sekcja VI.

Mamy teraz, jak sądzę, wystarczającą kontemplację, w opisie super-Niebiańskiej Hierarchii, bezcielesnych właściwości Serafinów, opisywanych przez Boga w Piśmie Świętym pod rozsądnymi postaciami wyjaśniającymi rozważane Istoty, a my pokazaliśmy je tobie kontemplując oczy. Niemniej jednak, od teraz również ci, którzy stoją z szacunkiem na całym hierarcha, | 118 odzwierciedlać najwyższego rzędu, na małą skalę, będziemy teraz oglądać z większością niematerialnych wizji ich najbardziej Godlike świetności.

Sekcja VII.

Ich niezliczone twarze wtedy i wiele stóp manifestują się, jak sądzę, ich własnością, oglądając najbardziej Boskie oświecenie z wielu stron i ich koncepcję dobrych rzeczy Bożych, zawsze aktywnych i obficie otwartych; a sześciokrotne ułożenie skrzydeł, o których mówi Pismo Święte, nie oznacza, jak sądzę, świętej liczby, ale najwyższej istoty i porządku wokół Boga; pierwsza, środkowa i ostatnia z jego kontemplacyjnych i boskich mocy jest całkowicie wzniosła, wolna i ponadprzeciętna. Stąd najświętsza mądrość wyroczni, gdy z szacunkiem opisując formowanie skrzydeł, umieszcza skrzydła wokół ich głów 38 , środkowe i stopy; sugerując ich całkowite zasłonięcie skrzydłami i ich różnorodną zdolność doprowadzania do Rzeczywistego Bycia.

Rozdział VIII.

Teraz, jeśli zakrywają twarze i stopy, i przelatują tylko przez ich środkowe skrzydła, zważcie to z szacunkiem, że Zakon, do tej pory wzniosły się ponad najwyższe istoty, jest ostrożny, szanuje bardziej wzniosłe i głębokie wyobrażenia i podnosi sam, | 119 w odpowiedniej proporcji, w jego środkowej skrzydła, do wizji Boga, umieszczając swój właściwego życie pod Boskich jarzm i przez nich jest czcią skierowany do wyroku siebie.

Rozdział IX.

A jeśli chodzi o stwierdzenie Pisma Świętego, że „jeden krzyknął do drugiego”, to wydaje się, że nie udzielają sobie nawzajem własnych wizji Boga. Powinniśmy uważać to za godne religijnego skupienia, że ​​hebrajskie słowo w Piśmie Świętym nazywa najświętsze Istoty Serafinów za pomocą wyjaśniającego epitetu, od ich świecącego i kipiącego w Boskim i wciąż poruszającym życiu.

Sekcja X.

Odtąd, jak mówią ci, którzy rozumieją hebrajski, najbardziej Boscy Serafini zostali nazwani przez Słowo Boże, „Rozniecanie” i „Ogrzewanie” imieniem wyrażającym ich zasadniczy stan, posiadają zgodnie z symbolicznym obrazem Boski Muron, najbardziej wzniosłe moce, które nazywają to manifestowaniem i rozprowadzaniem najbardziej radosnych perfum. Byt, słodki poza koncepcją, uwielbia być poruszany przez świecące i najczystsze umysły do ​​manifestacji i udziela swoich Boskich inspiracji, w pogodnych dystrybucjach, tym, którzy w ten sposób ponadwrotnie nazywają to. Tak więc najbardziej Boski Zakon Istot supercelestialnych osiągnął 120nie omieszkać rozpoznać najpotężniejszego Boskiego Jezusa, kiedy zstąpił w celu uświęcenia; ale rozpoznaje z czcią, że obniża Siebie w naszym dobytku, przez Boską i niewyrażalną dobroć; i kiedy oglądali Go uświęceni, w sposób odpowiedni dla człowieka, przez Ojca i Siebie oraz Ducha Świętego, uznawali swoją najwyższą Głowę za zasadniczo niezmienioną, w czymkolwiek On może czynić jako Najwyższy Bóg. Stąd tradycja świętych symboli umieszcza Serafinów w pobliżu Boskiego Muronu, gdy jest konsekrowany, rozpoznając i opisując Chrystusa jako niezmienionego, w naszej pełnej męskości w samej prawdzie. A tym, co jest jeszcze bardziej boskie, jest to, że używa Boskiego Muronu do poświęcenia wszystkiego, co święte, wyraźnie pokazane, zgodnie z Logionem, Uświęconym Uświęceniem, jak zawsze jest taki sam z samym sobą przez całe najwyższe Boskie uświęcenie. Dlatego też dar poświęcenia i łaska Bożego narodzenia w Bogu są zakończone w najbardziej Boskich udoskonaleniach Muronu. Skąd, jak sądzę, Hierarcha wylewający Murona na oczyszczającą czcionkę w zastrzykach krzyżowych, spogląda, dla kontemplacyjnych oczu, na Pana Jezusa, który zstępuje nawet na samą śmierć przez krzyż, na nasze narodzenie w Bogu, dobrodusznie wychodząc z stare połknięcie niszczycielskiej śmierci, przez to samo Boskie i nieskazitelne zejście, tych, którzy według | 121tajemnicze powiedzenie: „zostali ochrzczeni w Jego śmierć” i odnowienie ich do boskiej i wiecznej egzystencji.

Sekcja XI.

Ale dalej, doskonalenie namaszczenia Murona daje temu, kto został zainicjowany w najświętszej inicjacji Narodzin w Bogu, trwającej w najwyższym Boskim Duchu; święte wyobrażenie symboli, przedstawiające, jak sądzę, najbardziej Boski Duch obficie zaopatrzony przez Niego, który dla nas został uświęcony jako człowiek przez najwyższego Boskiego Ducha, w niezmienionym stanie Jego podstawowego Boga.

Sekcja XII.

Miejcie to również na uwadze hierarchicznie, że Prawo najczystszej inicjacji dopełnia świętej konsekracji Boskiego Ołtarza przez wszystkie czyste wylewności Najświętszego Murona. A super-niebiańska i nadnaturalna kontemplacja jest źródłem i istotą, i doskonaleniem mocy, całej naszej uświęcającej świętości. Jeśli bowiem naszym Najświętszym Ołtarzem jest Jezus – najwyższe Boskie uświęcenie Boskich Umysłów – w Których, zgodnie z Logionem, „będąc uświęceni i mistycznie ofiarowani jako całopalenie, mamy dostęp, „spoglądajmy z supermundowymi oczyma na sam Boski Ołtarz (w którym doskonalimy się, doskonalimy i uświęcamy), doskonalimy się od samego Boskiego Muronu; dla | 122w pełni Najświętszy Jezus uświęca Siebie za nas i napełnia nas pełnią wszelkiego uświęcenia, ponieważ rzeczy poświęcone na nich przechodzą później bratersko w ich dobroczynnych skutkach dla nas, jako dzieci Boga. Tak więc, jak sądzę, Boscy Przywódcy naszej Hierarchii, zgodnie z boskim przekazem Hierarchicznym, nazywają tę całkowitą służbę „poświęceniem Murona”, od „bycia konsekrowanym dokładnie”, jak można powiedzieć, „poświęcenie Boga, „wychwalanie jego boskiej pracy konsekracyjnej w każdym znaczeniu. Albowiem zarówno uświęcenie dla nas, jak i dla Człowieka, i konsekrowanie wszystkiego jako Najwyższego Boga, a uświęcające rzeczy są konsekrowane, jest „poświęceniem Go”. Jeśli chodzi o świętą pieśń o natchnionych przez Boga prorokach, nazywają go ci, którzy znają hebrajski, „Chwała Boża” lub „Chwalcie Pana”, ponieważ ponieważ każda boska manifestacja i dzieło Boga są z szacunkiem przedstawiane w zróżnicowanym składzie symboli hierarchicznych, nie jest niecelowe wspomnij o Bosko poruszonej pieśni proroków; ponieważ naucza od razu, wyraźnie iz szacunkiem, że dobroczynne uczynki Boskiej Dobroci są godne pochwały. | 123

CAPUT V.

I. Dotyczące kapłańskich konsekracji.

Sekcja I.

Takie jest zatem najbardziej Boskie udoskonalające dzieło Muroi. Jednak po tych Boskich posunięciach może być wskazane złożenie kapłańskich zakonów i wyborów, ich mocy, operacji i konsekracji oraz triady przełożonego. szeregi pod nimi; aby można było zademonstrować układ naszej Hierarchii, jako całkowicie odrzucając i wykluczając nieuporządkowane, nieuregulowane i zdezorientowane; a jednocześnie wybierając i manifestując regulowane i uporządkowane i ugruntowane, w stopniach świętych Rang w nim. Teraz, jak sądzę, mamy dobrze uformowane, w Hierarchii już wyśpiewanej przez nas, potrójny podział każdej Hierarchii, kiedy stwierdziliśmy, że nasza święta tradycja utrzymuje, że każda Hierarchiczna transakcja jest podzielona na najbardziej Boskie Mistyczne Rytuały,

Sekcja II.

Zatem najświętsza Hierarchia supercelestial Istot ma, na jego wszczęcia, własnej i możliwie najbardziej niematerialnej koncepcji Boga i rzeczy Bożych i pełnej podobieństwo do Boga i trwałe | 124nawyk naśladowania Boga, o ile jest to dopuszczalne. I jego iluminatorzy i przywódcy tej świętej konsekracji są pierwszymi istotami wokół Boga. Ci wielkodusznie i proporcjonalnie przekazują podległym świętym Stopniom wieczne poświadczenia, które im dane, przez doskonałego Boga i mądre Boskie Umysły. Teraz Rangi, które są podporządkowane pierwszym Istotom, są i są naprawdę nazywane inicjowanymi Zakonami, jako przez religijnie prowadzone, przez te, do ubóstwiającego oświecenia Bóstwa. A potem —- niebiańska i ponadprzeciętna Hierarchia, – Bóg podał Hierarchię pod Prawem, przekazując im swoje najświętsze dary dla dobra naszej rasy (jako dzieci według Logionu) ), przez słabe obrazy prawdziwości i kopie z dala od archetypów i zagadki trudne do zrozumienia, i typy posiadające kontemplację otoczoną, jak analogiczne światło nie jest łatwo dostrzegalne, aby nie zwijać słabych, oczu światłem na nie rzuconym. Teraz do tej Hierarchii pod Prawem, podniesienie do duchowego kultu jest inicjacją. Teraz ludzie pouczeni religijnie o tym świętym tabernakulum przez Mojżesza, —- pierwsi inicjowani i przywódcy Hierarchów pod Prawem, – byli dyrygentami; w odniesieniu do którego świętego tabernakulum, —- przy opisie do celów nauczania Hierarchii pod Prawem, – – nazwał wszystkie święte usługi Zakonu obrazem typu ciosanego Teraz ludzie pouczeni religijnie o tym świętym tabernakulum przez Mojżesza, —- pierwsi inicjowani i przywódcy Hierarchów pod Prawem, – byli dyrygentami; w odniesieniu do którego świętego tabernakulum, —- przy opisie do celów nauczania Hierarchii pod Prawem, – – nazwał wszystkie święte usługi Zakonu obrazem typu ciosanego Teraz ludzie pouczeni religijnie o tym świętym tabernakulum przez Mojżesza, —- pierwsi inicjowani i przywódcy Hierarchów pod Prawem, – byli dyrygentami; w odniesieniu do którego świętego tabernakulum, —- przy opisie do celów nauczania Hierarchii pod Prawem, – – nazwał wszystkie święte usługi Zakonu obrazem typu ciosanego | 125 dla niego na Górze Synaj. Ale „inicjowani” to ci, którzy są doprowadzeni do doskonalszego objawienia symboli Prawa, proporcjonalnie do ich możliwości. Teraz Słowo Boże nazywa naszą Hierarchię doskonalszym objawieniem, nazywając je spełnieniem tego i świętym dziedzictwem. Jest ona zarówno niebiańska, jak i prawna, jak środek między skrajnościami, wspólnymi dla jednej, przez intelektualne kontemplacje, a drugą, ponieważ jest różnobarwny przez rozsądne znaki; i przez to z szacunkiem prowadzi do Boskiej Istoty. I ma on również potrójny podział Hierarchii, która jest podzielona na najświętsze posługi Mistycznych Rytuałów, i na Boskich ministrów świętych, i tych, którzy są przez nich prowadzeni, zgodnie z ich zdolnością, do rzeczy świętych. .

I każda z trzech podziałów naszej Hierarchii, w sposób porównywalny do Prawa i Hierarchii, bardziej boska niż nasza, jest ułożona jako pierwsza, środkowa i ostatnia władza; konsultując zarówno szacunek, jak i dobrze zorganizowaną i zgodną społeczność wszystkich rzeczy w harmonijnej randze.

Sekcja III.

Najświętsza posługa mistycznych rytuałów ma, jako pierwsza boska moc, święte oczyszczenie niewtajemniczonych; i jako środek, pouczająca instrukcja oczyszczonego; i jako ostatni, i podsumowanie tego pierwszego, doskonalenie tych, którzy zostali pouczeni w 126nauka o ich właściwych instrukcjach; a kolejność ministrów, w pierwszej mocy, oczyszcza niewtajemniczonych poprzez Mistyczne Rytuały; w drugim zaś prowadzi do oczyszczenia oczyszczonego; a w ostatniej i najwyższej Misji Misteryjnej czyni doskonałymi tych, którzy uczestniczyli w Boskim świetle, przez naukowe uzupełnienia rozważanych iluminacji. I wtajemniczonych, pierwszą mocą jest to, że jest oczyszczona; a środkiem jest to, że będąc oświeconym, po oczyszczeniu, kontemplując pewne rzeczy święte; a ostatni i bardziej boski niż inni, jest oświecony w doskonalącej nauce świętego oświecenia, której stał się kontemplatorem. Niech zatem wychwalana będzie potrójna moc świętej służby w Mistycznych Rytuałach, odkąd Narodziny w Bogu przejawiają się w Wyroczniach jako oczyszczenie i oświecająca iluminacja, a także Rytuał Synaxis i Muron, jako doskonała wiedza i nauka o dziełach Boga, przez które jednoczą się wznoszenie do Boga i najbardziej błogosławionych komunia jest nabożnie doskonała. A teraz wyjaśnijmy dalej Zakon kapłański, który dzieli się na dyscyplinę oczyszczającą i pouczającą i doskonalącą.

Sekcja IV.

Jest to zatem święte Prawo Bóstwa, które poprzez pierwsze, drugie prowadzi do Jego największej Boskiej świetności. Nie widzimy substancji materialnych elementów, najpierw zbliża, korzystnie, rzeczy, które są bardziej sympatyczny| 127 do nich i przez nich dyfuzji własnej energii do innych rzeczy? Naturalnie zatem Głowa i Podstawa wszelkiego porządku, niewidoczna i widzialna, powoduje, że promienie ubóstwienia zbliżają się do bardziej Boskich, a przez nie jako bardziej przejrzyste Umysły, a bardziej odpowiednio przystosowane do odbioru i transmisji Światła, transmitują światło i przejawy dla podwładnego, w proporcjach odpowiednich dla nich.

Jest to zatem funkcja tych pierwszych, pierwszych kontrybutorów Boga, ukazujących się nierozsądnie tym drugim, proporcjonalnie do ich możliwości, Boskim wizjom z szacunkiem spoglądanym przez nich samych i ukazującym rzeczy związane z Hierarchią ( ponieważ zostali obficie poinstruowani przez doskonalącą naukę we wszystkich sprawach odnoszących się do ich własnej hierarchii i otrzymali skuteczną moc nauczania) i dawali święte dary zgodnie z przydatnością, ponieważ naukowo i całkowicie uczestniczą w doskonałości kapłańskiej.

Sekcja V.

Boska Ranga Hierarchów jest pierwszą z Boskich Kontemplacyjnych Rang; i jednocześnie jest najwyższy i najniższy; o ile każdy Zakon naszej Hierarchii jest w nim podsumowany i spełniony. Ponieważ, jak widzimy, każda Hierarchia została zakończona w Panu Jezusie, więc widzimy, że każdy z nich kończy się w swoim własnym natchnionym Hierarchum. Teraz moc Hierarchicznej Rangi przenika całość | 128święte ciało, a poprzez każdą ze świętych rangi wykonuje tajemnice właściwej Hierarchii. Ale przede wszystkim do niej, a nie do innych Szeregów, Boska instytucja przypisała im więcej Boskich posług. Albowiem są to doskonalące obrazy najwyższej Boskiej Mocy, wypełniające wszystkie najbardziej Boskie symbole i wszystkie święte porządki. Bo choć niektóre z czczących symboli są konsekrowane przez Kapłanów, to jednak nigdy Kapłan nie sprawi, że Święte Narodziny w Bogu będą odbywać się bez największego Boskiego Murona; nie będzie też konsekrował tajemnic Boskiej Komunii, chyba że przekazujące symbole zostały umieszczone na Boskim Ołtarzu; i nie będzie on samym Kapłanem, chyba że został wybrany do tego przez Hierarchiczne konsekracje. Stąd też Boska Instytucja w jednoznaczny sposób przypisuje poświęcenie Hierarchicznych Rang,

Sekcja VI.

Jest to Hierarchiczna Ranga, która, pełna doskonałości, wypełnia przede wszystkim doskonalące funkcje Hierarchii i odsłania czytelnie nauki o świętych tajemnicach i uczy ich proporcjonalnych i świętych warunków i mocy. Ale oświetlająca Ranga Kapłanów prowadzi tych, którzy są inicjowani w ramach Rangi, inspirowanych Hierarchów, do | 129Boskie wizje Mistycznych Obrządków i we współpracy z nim, udzielają właściwych posług. Niezależnie od tego, co może uczynić ta Ranga, poprzez ukazanie dzieł Bożych, poprzez najświętsze symbole i doskonalenie tych, którzy zbliżają się do Boskich kontemplacji i komunii świętych obrzędów, to jeszcze odnosi się do tych, którzy pragną nauki religijnej. rozważane usługi, do Hierarchy. Ranga Leitourgoi (który oczyszcza i oddziela nieprzystosowanych, poprzednio od podejścia do posługi kapłanów), gruntownie oczyszcza tych, którzy się zbliżają, czyniąc je całkowicie czystymi z przeciwnych namiętności i nadającymi się do uświęcającego widzenia i komunia. Dlatego podczas służby Narodzin w Bogu, Leitourgoi rozbiera się, kto zbliża się do swego starego ubrania, a nawet zdejmuje sandały, i zmusić go, aby stanął na zachód, aby wyrzec się wyrzeczenia; i znowu prowadzą go z powrotem na wschód (ponieważ mają oczyszczającą rangę i moc), zalecając tym, którzy całkowicie odrzucają otoczenie swojego poprzedniego życia, ukazując ciemność ich dawnego postępowania i ucząc ich , którzy pożegnali się z bezświetlnymi, aby przekazać swoją wierność świetlistemu. Dlatego Zakon Leitourgiczny oczyszcza, prowadząc tych, którzy zostali oczyszczeni do jasnej posługi kapłanów, zarówno poprzez całkowite oczyszczenie niewtajemniczonych i sprowadzenie ich na świat dzięki oczyszczającym iluminacjom i naukom Wyroczni, jak i dalej, przez wysyłanie polecając tym, którzy podchodzą całkowicie do odrzucenia otoczenia swego poprzedniego życia i ukazując ciemność ich dawnego postępowania, i ucząc tych, którzy żegnali się z bezgwiezdnym, przekazali swoją wierność świetlistemu. Dlatego Zakon Leitourgiczny oczyszcza, prowadząc tych, którzy zostali oczyszczeni do jasnej posługi kapłanów, zarówno poprzez całkowite oczyszczenie niewtajemniczonych i sprowadzenie ich na świat dzięki oczyszczającym iluminacjom i naukom Wyroczni, jak i dalej, przez wysyłanie polecając tym, którzy podchodzą całkowicie do odrzucenia otoczenia swego poprzedniego życia i ukazując ciemność ich dawnego postępowania, i ucząc tych, którzy żegnali się z bezgwiezdnym, przekazali swoją wierność świetlistemu. Dlatego Zakon Leitourgiczny oczyszcza, prowadząc tych, którzy zostali oczyszczeni do jasnej posługi kapłanów, zarówno poprzez całkowite oczyszczenie niewtajemniczonych i sprowadzenie ich na świat dzięki oczyszczającym iluminacjom i naukom Wyroczni, jak i dalej, przez wysyłanie | 130 od kapłanów bezbożnych, bez poszanowania osób. Dlatego też hierarchiczna instytucja umieszcza je przy świętych bramach, sugerując, że podejście tych, którzy zbliżają się do rzeczy świętych, powinno być całkowicie oczyszczenie i powierzenie podejścia do ich pełnej czci wizji i komunii z oczyszczającymi mocami i przyjęcie ich, przez te, bez plamy.

Sekcja VII.

Stwierdziliśmy więc, że Ranga Hier-arches jest konsekracja i doskonalenie, że z Kapłanów, oświetlając i prowadząc do światła; i tego z Leitourgoi oczyszczającego i dyskryminującego; to znaczy, Hierarchiczna Ranga jest wyznaczona nie tylko do doskonalenia, ale także do oświecenia i oczyszczenia, i zawiera w sobie oczyszczające nauki o mocy Kapłanów wraz z oświeceniem. Niższe Rangi nie mogą przejść do wyższych funkcji, a poza tym nie wolno im brać pod uwagę takiego szantaństwa. Teraz, bardziej Boskie Zakony wiedzą również, wraz z ich własnymi, świętymi naukami podporządkowanymi ich własnej doskonałości. Niemniej jednak, ponieważ kapłańskie porządki uporządkowanego i nieskrępowanego porządku Boskich operacji są obrazami Boskich operacji, zostały one ułożone w hierarchiczne rozróżnienia, ukazujące w sobie iluminacje zebrane w pierwsze, środkowe i ostatnie, święte operacje i stopnie; manifestujące, jak już powiedziałem, same w sobie dobrze uporządkowane i | 131 nieprzekonujący charakter Boskich operacji. Ponieważ bowiem Bóg najpierw oczyszcza umysły, do których może wejść, wtedy oświeca, a gdy są oświecone, udoskonala je do Boskiej doskonałości; naturalnie Hierarchia Boskich wyobrażeń dzieli się na dobrze określone Rangi i moce, wyraźnie pokazując najwyższą Boską operację, mocno ustanowioną, bez pomieszania, w najbardziej uświęconych i niezmieszanych Rangach. Ale skoro mówiliśmy, że jesteśmy do osiągnięcia, kapłańskie rangi i wybory oraz ich moce i działania, rozważmy teraz ich najświętsze konsekracje, tak jak możemy.

II. Mysterion of Sacerdotal Konsekracje.

Hierarcha, następnie prowadzony do hierarchicznej konsekracji, po tym jak został wygięty oba kolana przed ołtarzem, ma na głowie 39 przez Boga transmitowane wyrocznie i hierarchicznej stronie, iw ten sposób jest konsekrowany przez hierarcha, który nakazuje mu przez najświętsze inwokacje. Kapłan, po tym jak pochylił swoje kolana przed Boskim Ołtarzem, ma Hierarchiczną prawą rękę na swojej głowie iw ten sposób jest poświęcony przez Hierarchę, który wyświęca go na święte inwokacje. A Leitourgos, po tym jak jeden z dwóch zgięte kolana przed Ołtarza Bożego, ma na głowie jego prawą rękę hierarcha, który mu nakazuje, zostały zakończone przez niego | 132z inicjującymi inwokacjami Leitourgoi. Na każdej z nich pieczęć w kształcie krzyża jest pod wrażeniem wyświęconego Hierarchy, aw każdym przypadku odbywa się święte przepowiadanie imienia i doskonała grzeczność, ponieważ każda kapłańska osoba obecna i Hierarcha, który wyświęcił, pozdrawiają tego, który ma zostali zapisani do którejkolwiek z wymienionych wyżej rang kapłańskich.

III. Kontemplacja.

Sekcja I.

Te rzeczy są więc wspólne zarówno dla Hier-archs, jak i dla Kapłanów i Leitourgoi, w ich kapłańskich konsekracjach, – prowadzenia do Boskiego Ołtarza i klęczenia, – nałożenia Hierarchicznej ręki, – — pieczęć w kształcie krzyża, —- ogłoszenie imienia, —- zakończenie pozdrowienia.

I szczególnym i wybranym dla Hierarchów jest nałożenie Oracles na głowę, ponieważ podrzędne Rangi tego nie mają; a dla kapłanów – zginanie obu kolan, ponieważ nie ma tego poświęcenie Leitourgoi; dla Leitourgoi, jak już powiedziano, zginaj tylko jedno z dwóch kolan.

Sekcja II.

Przewodząca następnie do Boskiego ołtarza i klęcząc, sugeruje, aby wszyscy ci, którzy są sacer-dotally wyświęcony, że ich życie jest w całości objęte Boga, jako źródła poświęcenia, i że ich | 133 cały własnym intelektualnej, wszystko czyste i uświęcone, podchodzi do Niego i jest to jedno podobieństwo, i, o ile to możliwe, spotykają się w najwyższym stopniu Boskim i całkowicie świętym, zarówno Ofiara 40 , jak i Ołtarz, który oczyszcza, sacerotalnie, Boskie Umysły.

Sekcja III.

A nałożenie Hierarchicznej ręki oznacza zarazem konsekracyjną ochronę, dzięki której, jako święte dzieci, są oni ojcownie pielęgnowani, co pozostawia im kapłański stan i władzę, i odrzuca ich negatywne moce, i naucza jednocześnie także, aby wykonywać operacje kapłańskie, jako ci, którzy będąc konsekrowanymi, działają pod Bogiem i mają Go jako Przywódcę swoich własnych działań pod każdym względem.

Sekcja IV.

A pieczęć krzyżowa objawia bezczynność wszystkich impulsów ciała i naśladowane przez Boga życie, odwracając się nieustannie od męskiego, najbardziej Boskiego życia Jezusa, Który przyszedł nawet do Krzyża i śmierci z Boską bezgrzesznością, i ostemplował tych, którzy więc żyjcie z krzyżowym obrazem Jego własnej bezgrzeszności na tym samym podobieństwie.

Sekcja V.

A Hierarcha woła głośno imię konsekracji i konsekrowanych, tajemnica oznaczająca, że ​​ukochany przez Boga konsekrator jest |manifest najwyraźniej Boskiego wyboru, – nie z własnej woli lub z własnej łaski, prowadząc tych, którzy są wyświęceni na poświęcenie kapłańskie, ale będąc wzruszeni przez Boga do wszystkich dedykacji Hierarchicznych. Tak więc Mojżesz, konsekrator pod Prawem, nie prowadzi nawet Aarona, jego brata, do konsekracji kapłańskiej, choć myśląc o tym, że jest zarówno umiłowanym Bogiem, jak i zdolnym do kapłaństwa, dopóki nie zostanie poruszony przez Boga do tego, w podporządkowaniu się Bogu, konsekracja, uzupełniona przez hierarchiczne rytuały konsekracji kapłańskiej. Ale nawet nasz Najwyższy Boski i pierwszy Konsekrator (dla najbardziej filantropijnego Jezusa, dla nas stał się tym), „nie uwielbil siebie”, jak mówi Logia, ale Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś Kapłanem na zawsze po porządek Melchizedeka. ” Dlatego też, gdy sam prowadzi uczniów do poświęcenia kapłańskiego, chociaż jest jako główny naczelnik Boga, to jednak odsyła Hierarchiczną realizację dzieła konsekracji do Swego całkowicie Świętego Ojca, a najwyższy Boski Duch, upominając uczniów, jako Wyrocznie. powiedzcie, abyście nie opuszczali Jerozolimy, lecz aby „oczekiwali na obietnicę Ojca, o którym słyszeliście o Mnie, abyście zostali ochrzczeni w Duchu Świętym”. I rzeczywiście Koryfeusz uczniów, wraz z dziesięcioma, o tej samej randze i Hierarchii ze sobą, kiedy przystąpił do kapłaństwa konsekracji dwunastej uczniów, pobożnie pozostawił wybór i najwyższego Boskiego Ducha, upominając uczniów, jak mówią wyrocznie, aby nie oddalali się od Jerozolimy, ale aby „oczekiwali na obietnicę Ojca, o którym słyszeliście ode Mnie, abyście zostali ochrzczeni w Duchu Świętym”. I rzeczywiście Koryfeusz uczniów, wraz z dziesięcioma, o tej samej randze i Hierarchii ze sobą, kiedy przystąpił do kapłaństwa konsekracji dwunastej uczniów, pobożnie pozostawił wybór i najwyższego Boskiego Ducha, upominając uczniów, jak mówią wyrocznie, aby nie oddalali się od Jerozolimy, ale aby „oczekiwali na obietnicę Ojca, o którym słyszeliście ode Mnie, abyście zostali ochrzczeni w Duchu Świętym”. I rzeczywiście Koryfeusz uczniów, wraz z dziesięcioma, o tej samej randze i Hierarchii ze sobą, kiedy przystąpił do kapłaństwa konsekracji dwunastej uczniów, pobożnie pozostawił wybór 135 Bóstwa, mówiąc: „Ukażcie 41, którego wybrałeś”, i przyjęli go, który był bosko wyznaczony przez Boski los, w hierarchiczną liczbę świętych dwunastu. Teraz, jeśli chodzi o Boski los, który padł jako Boska intymacja na Matthiasa, inni wyrazili inny pogląd, nie jasno, jak myślę, ale wyrażę własne zdanie. Bo wydaje mi się, że Wyroczni nazywają „lotem” pewien najwyższy Boski dar, wskazując na ten Hierarchiczny Chór, który został wyznaczony przez Boskie wybory; bardziej szczegółowo, ponieważ Boski Hierarcha nie może wykonywać aktów kapłańskich z jego własnego ruchu, ale, pod Bogiem, przesuwając go, aby zrobił to jak nakazał Hierarchia i Niebo.

Sekcja VI.

Teraz pozdrowienie, dla zakończenia kapłańskiej konsekracji, ma znaczenie religijne. Wszyscy członkowie kapłańskiej Rangi, a także sam Hierarcha, który ich poświęcił, salutują wyświęconym. Kiedy bowiem przez kapłańskie zwyczaje i moce oraz dzięki Boskiemu powołaniu i poświęceniu, religijny umysł osiągnął kapłańskie spełnienie, jest on bardzo kochany przez najświętsze zakony tej samej rangi, prowadzony jest do najbardziej boskiej komunii, kochając umysły podobny do niego i religijnie kochany przez nich w zamian. Stąd jest to, że wzajemne sacerdotal pozdrowienie jest religijnie wykonane, głosząc religijnych | 136 komunia umysłów o podobnym charakterze i ich miłosierne dobro dla siebie nawzajem, jako utrzymywanie przez cały czas, poprzez kapłańskie szkolenie, ich najbardziej boską komelność.

Sekcja VII

Te rzeczy, jak powiedziałem, są wspólne dla całej konsekracji kapłańskiej. Hierarcha jednak, jako znak rozpoznawczy, ma najczystsze na Oraclach umieszczone na głowie. Ponieważ bowiem doskonała moc i nauka całego kapłaństwa jest przekazana natchnionym Hierarchom, przez najwyższą Boską i doskonalącą dobroć, naturalnie są umieszczane na głowach Hierarchów Boskich przekazanych Wyroczni, które przedstawiają wszechstronnie i naukowo każde nauczanie Boga. , dzieło Boga, objawienie się Boga, święte słowo, święta praca, jednym słowem, wszystkie Boskie i święte dzieła i słowa pozostawione naszej Hierarchii przez dobroczynnego Boga; ponieważ Boski Hierarcha, uczestnicząc w całości w całej hierarchicznej mocy, będzie nie tylko oświecony, w prawdziwej i przekazywanej przez Boga nauce wszystkich świętych słów i dzieł poświęconych Hierarchii, ale także przekaże je innym w hierarchicznych proporcjach i będzie doskonalić Hierarchicznie w większości Boskich rodzajów wiedzy i najwyższych mistycznych instrukcji, wszystkich najbardziej udoskonalające funkcje całej Hierarchii. I charakterystyczną cechą święceń kapłańskich, w przeciwieństwie do porządku 137 Leitourgoi, jest zgięciem dwóch kolan, jako że pochyla się tylko jeden i jest wyświęcony w ten Hierarchiczny sposób.

Rozdział VIII.

Gięcie to oznacza podporządkowane wprowadzenie konduktora, który umieszcza pod Bogiem to, co z szacunkiem wprowadzane. A ponieważ, jak często mówiliśmy, trzy Zakony konsekrowanych, poprzez trzy najświętsze Mistyczne Rytuały i moce, przewodzą trzem szeregom inicjowanych i służą ich oszczędnościowemu wprowadzeniu pod Boskie jarzma, naturalnie w porządku Leitourgoi. jako jedyne oczyszczające, udziela wstępu tym, którzy są oczyszczani, umieszczając go pod Boskim Ołtarzem, ponieważ w nim oczyszcza się umysły, które są w nader wielkiej mierze święcone. Kapłani pochylają się na kolanach, ponieważ ci, którzy są religijnie przybliżani przez nich, nie tylko zostali oczyszczeni, ale także zostali udoskonaleni w kontemplacyjny zwyczaj i moc życia dokładnie oczyszczonego przez ich najjaśniejszego, ministrations through instruction. A Hierarchia, pochylając się na kolanach, ma na głowie przepuszczone przez Boga Wyrocznie, prowadzące przez jego gabinet Hierarcha, tych, którzy zostali oczyszczeni przez moce Leitourgii i oświeceni przez posługę, do nauki o świętych rzeczach rozważanych przez nich proporcjonalnie do ich możliwości, i przez tę naukę doskonaląc tych, którzy są przybliżeni, do najbardziej kompletnej świętości, do której są zdolni. 138

CAPUT VI. 

I. Odnoszące się do rangi inicjowanych.

Sekcja I.

Są to zatem rangi kapłańskie i wybory, ich moce, działania i konsekracje. Musimy następnie wyjaśnić triadę Ranków inicjowanych w ich ramach. Twierdzimy wówczas, że tłumy, o których już wspomnieliśmy, które zostały odrzucone z posług i konsekracji, są Rangami w stanie oczyszczenia; odkąd ktoś jest jeszcze uformowany i ukształtowany przez Leitourgoi przez położnicze Wyrocznie do żywych narodzin; i jeszcze nie ma być powołany do świętego życia, z którego odszedł, przez hortatory nauczania dobrych Oracles; i innego, jako jeszcze terroryzowanego, przez brak męskości, przez przeciwstawianie się lękom i umocnienie przez wzmacniające Wyrocznie; a jeszcze inny, jako że był prowadzony od gorszych do świętych wysiłków; a inny, jako że został poprowadzony z powrotem ale nie ma jeszcze czystej czystości w bardziej boskich i spokojnych nawykach. Albowiem są to Zakony oczyszczone, przez moc pielęgnacyjną i oczyszczającą Leitourgoi. Ci, Leitourgoi, doskonałymi, dzięki ich świętym mocom, w celu ich przyniesienia, po ich całkowitym oczyszczeniu, do oświecającej kontemplacji i uczestnictwa w najjaśniejszych posługach. | 139

Sekcja II.

I środkowa ranga jest kontemplacją, która uczestniczy w pewnych Boskich Oficjach z całą czystością, stosownie do swojej zdolności, która jest przypisana Kapłanom dla jej oświecenia.

Jest bowiem oczywiste, moim zdaniem, że oczyszczenie z wszelkiej bezbożnej nieczystości i uzyskanie czystego i niewzruszonego niezłomności własnego umysłu, jest kierowane z powrotem do nawyku kontemplacyjnego i mocy, i przekazuje najwięcej Boskie symbole, zgodnie z ich możliwościami, wypełnione każdą świętą radością w ich kontemplacjach i komuniach, wznosząc się stopniowo do Boskiej miłości ich nauki, poprzez ich wzniosłe moce. Twierdzę, że jest to ranga ludu świętego, jako że przeszedł on przez całkowite oczyszczenie i uznany za godnego, o ile jest to zgodne z prawem, zarówno z czcigodną wizją, jak i udziałem najświetniejszych Mistycznych Rytuałów.

Sekcja III.

Teraz rangą, wyższą niż wszyscy inicjowani, jest święty Zakon mnichów, który dzięki całkowicie oczyszczonemu oczyszczeniu, dzięki całkowitej sile i doskonałej czystości swych własnych działań, osiągnął intelektualną kontemplację i komunię w każdej służbie, która jest to zgodne z prawem, aby kontemplować, i jest prowadzone przez najdoskonalsze moce Hierarchów i nauczane przez ich natchnione iluminacje i tradycje hierarchiczne posługiwaniem się Mistycznymi Rytuałami, |zgodnie ze swą mocą i podniesioną przez swoją świętą naukę, do najbardziej doskonałej doskonałości, z której jest zdolna. Dlatego nasi Boscy przywódcy uznali ich za godnych świętych apeli, niektórzy, nazywając ich „Therapeutae”, a inni „mnisi”, od czystej służby i gorącego oddania prawdziwemu Bogu, a także od niepodzielnego i samotnego życia, jednoczyli je, w świętych objęciach rzeczy – podzielonych, w podobną do Boga Monadę i pełnię miłości do Boga. Dlatego instytucja Boża przyznała im łaskę konsekracyjną i uznała ich za godnych pewnego święta inwokacji – nie hierarchicznej – ponieważ jest ona ograniczona tylko do kapłańskich porządków, ale służy jako posługująca, przez pobożnych kapłanów przez hierarchiczną konsekrację w drugim stopniu.  

II. Mysterion on Monastic Consecration.

Następnie kapłan stoi przed Boskim Ołtarzem, religijnie wymawiając inwokację dla mnichów. Ordynariusz stoi za kapłanem, ani nie zginając obu kolan, ani jednego z nich, ani nie mając na głowie Bosko-przepuszczonych Wyroczni, ale tylko stojąc blisko Kapłana, który ogłasza nad nim mistyczną inwokację. Kiedy Kapłan to skończy, zbliża się do Ordynariusza i pyta go najpierw, czy żegna się z wszystkimi rozproszonymi —- nie tylko życiem, ale także wyobrażeniami. Następnie stawia przed nim najdoskonalsze życie, świadcząc, że jego obowiązkiem jest przekraczanie zwykłego życia. Kiedy | 141 ordynariusz obiecał niezłomnie wszystkie te rzeczy, kapłan, po tym, jak zapieczętował go znakiem krzyża, zasadził jego włosy, po wezwaniu do potrójnego utrzymania Boskiego Błogosławieństwa, i kiedy zdarł całe swoje ubranie, Obejmuje go odmiennym, a kiedy ze wszystkimi obecnymi świętymi ludźmi zasalutował mu, kończy, czyniąc go uczestnikiem nadzwyczajnych Boskich Misteriów.

III. Kontemplacja. 

Sekcja I.

Fakt, że nie zgina ani kolana, ani nie ma na głowie Bosko-przepuszczonych Wyroczni, lecz stoi przy Kapłanie, który ogłasza inwokację, oznacza, że ​​ranga monastyczna nie służy do kierowania innymi, lecz stoi sama w sobie, w klasztorze. i święty stan, idąc za Kapłaństwem Kapłańskim, i chętnie przez nich prowadzony, jako naśladowca, do Boskiej nauki rzeczy świętych, stosownie do jej możliwości.

Sekcja II.

A wyrzeczenie podzielonych, nie tylko żywych, ale nawet wyobrażeniowych, ukazuje najdoskonalszą miłość mądrości w mnichach, którzy ćwiczą się w nauce o jednoczących przykazaniach. Jest bowiem, jak powiedziałem, nie ze środkowej rangi inicjowanego, ale wyższego niż wszyscy.

Sekcja III.

Dlatego wiele z tych rzeczy, które są wykonane bez zarzutu przez środkowej Pozycja, są zabronione | 142pod każdym względem do pojedynczych mnichów, – ponieważ są oni zobowiązani do zjednoczenia się z Jednym i do zgromadzenia w świętej Monadzie, i do przekształcenia się w życie kapłańskie, o ile jest to zgodne z prawem, jako posiadanie powinowactwo do niego w wielu rzeczach i bycie bliżej niż inne stopnie inicjowanych. Teraz pieczętowanie znakiem Krzyża, jak już powiedzieliśmy, oznacza brak działania prawie wszystkich pragnień ciała. A kosmyk włosów przedstawia czyste i bezpretensjonalne życie, które nie upiększa ciemności w umyśle, nakładając ją na pozór z rozmazanym pretekstem, ale że sama w sobie jest prowadzona, nie przez ludzkie atrakcje, ale przez pojedyncze i zakonne, do najwyższe podobieństwo Boga.

Sekcja IV.

Odsunięcie na bok dawnego ubioru i zajęcie innego, ma na celu ukazanie przejścia od średniego życia religijnego do bardziej doskonałego; podobnie jak podczas świętego Narodzenia od Boga, wymiana ubrań oznaczała podniesienie dokładnie oczyszczonego życia, do stanu kontemplacyjnego i oświeconego. I nawet jeśli teraz także Kapłan i cała religijna teraźniejszość, pozdrawiajcie wyświęconego człowieka, zrozumcie od tego świętą społeczność Boskich, którzy z miłością gratulują sobie nawzajem w Boskiej radości.

Sekcja V.

Ostatni wszystkim Priest nazywa wyświęcony na najwyższym Boskiej komunii, shewing religijnie | 143że wyświęcony, jeśli naprawdę osiągnie monastyczną i jedyną elewację, nie będzie jedynie kontemplował świętych tajemnic w nich, ani nie dojdzie do komunii świętych symboli, po modrze środkowej rangi, ale z Boskością. znajomość rzeczy świętych, otrzymanych przez niego, przyjdzie na przyjęcie Najwyższej Komunii świętej, w sposób inny niż świętego ludu. Dlatego też Komunia Najświętszej Eucharystii jest przekazywana kapłaństwu kapłańskiemu, w konsekracyjnych dedykacjach, przez Hierarchę, który je konsekrował, pod koniec ich najświętszych uświęconych, nie tylko dlatego, że przyjęcie w najwyższym stopniu Boskich Tajemnic jest dopełnienie każdego hierarchicznego przyjęcia, ale dlatego, że wszystkie święte zakony, zgodnie z ich zdolnością, uczestniczyć w tych samych, wspólnych i najbardziej boskich darów, dla ich własnego wyniesienia i doskonałości w przebóstwieniu. Dochodzimy stąd do wniosku, że święte Mistyczne Rytuały to oczyszczenie, oświecenie i konsekracja. Leitourgoi to ranga oczyszczająca, kapłani oświecający, a Boscy Hierarchowie konsekrowani. Ale święty lud jest zakonem kontemplacyjnym. To, co nie bierze udziału w świętej kontemplacji i komunii, jest oczyszczeniem Rangi, jako jeszcze w trakcie oczyszczenia. Święty lud jest kontemplacyjnym Rangą, a ten z pojedynczego Mnicha jest Doskonałym Rangą. Tak więc nasza Hierarchia, nabożnie ułożona w Rangach ustalonych przez Boga, jest jak Niebiańskie Hierarchie, zachowując, na tyle, na ile człowiek może to zrobić, jego cechy naśladujące Boga i podobne do Boga. że święte Mistyczne Rytuały to oczyszczenie, oświecenie i konsekracja. Leitourgoi to ranga oczyszczająca, kapłani oświecający, a Boscy Hierarchowie konsekrowani. Ale święty lud jest zakonem kontemplacyjnym. To, co nie bierze udziału w świętej kontemplacji i komunii, jest oczyszczeniem Rangi, jako jeszcze w trakcie oczyszczenia. Święty lud jest kontemplacyjnym Rangą, a ten z pojedynczego Mnicha jest Doskonałym Rangą. Tak więc nasza Hierarchia, nabożnie ułożona w Rangach ustalonych przez Boga, jest jak Niebiańskie Hierarchie, zachowując, na tyle, na ile człowiek może to zrobić, jego cechy naśladujące Boga i podobne do Boga. że święte Mistyczne Rytuały to oczyszczenie, oświecenie i konsekracja. Leitourgoi to ranga oczyszczająca, kapłani oświecający, a Boscy Hierarchowie konsekrowani. Ale święty lud jest zakonem kontemplacyjnym. To, co nie bierze udziału w świętej kontemplacji i komunii, jest oczyszczeniem Rangi, jako jeszcze w trakcie oczyszczenia. Święty lud jest kontemplacyjnym Rangą, a ten z pojedynczego Mnicha jest Doskonałym Rangą. Tak więc nasza Hierarchia, nabożnie ułożona w Rangach ustalonych przez Boga, jest jak Niebiańskie Hierarchie, zachowując, na tyle, na ile człowiek może to zrobić, jego cechy naśladujące Boga i podobne do Boga. Ale święty lud jest zakonem kontemplacyjnym. To, co nie bierze udziału w świętej kontemplacji i komunii, jest oczyszczeniem Rangi, jako jeszcze w trakcie oczyszczenia. Święty lud jest kontemplacyjnym Rangą, a ten z pojedynczego Mnicha jest Doskonałym Rangą. Tak więc nasza Hierarchia, nabożnie ułożona w Rangach ustalonych przez Boga, jest jak Niebiańskie Hierarchie, zachowując, na tyle, na ile człowiek może to zrobić, jego cechy naśladujące Boga i podobne do Boga. Ale święty lud jest zakonem kontemplacyjnym. To, co nie bierze udziału w świętej kontemplacji i komunii, jest oczyszczeniem Rangi, jako jeszcze w trakcie oczyszczenia. Święty lud jest kontemplacyjnym Rangą, a ten z pojedynczego Mnicha jest Doskonałym Rangą. Tak więc nasza Hierarchia, nabożnie ułożona w Rangach ustalonych przez Boga, jest jak Niebiańskie Hierarchie, zachowując, na tyle, na ile człowiek może to zrobić, jego cechy naśladujące Boga i podobne do Boga. 144

Sekcja VI.

Ale powiesz, że Rangi, które ulegają oczyszczeniu, kompletnie nie mieszczą się w Niebiańskich Hierarchiach (ponieważ nie jest dozwolone ani prawdziwe stwierdzenie, że każdy niebiański Zakon jest zbezczeszczony), tak, całkowicie potwierdziłbym siebie, że są całkowicie bez skazy, i posiadacie doskonałą czystość ponad tym światem, chyba że całkowicie odstąpiłem od religijnego umysłu. Gdyby którakolwiek z nich została uwięziona na zło i spadła z niebiańskiej i nieskalanej harmonii Boskich Umysłów, zostałby doprowadzony do ponurego upadku zbuntowanych tłumów. Ale można z szacunkiem powiedzieć w odniesieniu do Niebiańskiej Hierarchii, że oświecenie Boga w rzeczach dotąd nieznanych jest oczyszczeniem podległych Istot, prowadząc ich do doskonalszej nauki o najwyższych Boskich rodzajach wiedzy, i oczyszczenie ich jak najdalej od ignorancji tych rzeczy, których dotąd nie mieli w nauce, prowadzonej, jak oni, przez pierwsze i więcej Boskich Istot do wyższych i bardziej świetlistych świetności wizji Boga. są Rangi oświecone i udoskonalone, i oczyszczające, oświetlające i doskonalące, na wzór Niebiańskiej Hierarchii; ponieważ najwyższe i bardziej Boskie Istoty oczyszczają podwładne, święte i pełne czci Zakony, od wszelkiej ignorancji (w szeregach i proporcjach Niebiańskich Hierarchii), i wypełniając je najbardziej Boskimi iluminacjami i doskonaląc w najczystszej nauce Boskie koncepcje. Bo już powiedzieliśmy, i przez pierwsze i więcej Boskich Istot do wyższych i bardziej świetlistych świetności wizji Boga: i tak są Rangi oświecone i udoskonalone, i oczyszczające, oświetlające i doskonalące, po przykładzie Niebiańskiej Hierarchii; ponieważ najwyższe i bardziej Boskie Istoty oczyszczają podwładne, święte i pełne czci Zakony, od wszelkiej ignorancji (w szeregach i proporcjach Niebiańskich Hierarchii), i wypełniając je najbardziej Boskimi iluminacjami i doskonaląc w najczystszej nauce Boskie koncepcje. Bo już powiedzieliśmy, i przez pierwsze i więcej Boskich Istot do wyższych i bardziej świetlistych świetności wizji Boga: i tak są Rangi oświecone i udoskonalone, i oczyszczające, oświetlające i doskonalące, po przykładzie Niebiańskiej Hierarchii; ponieważ najwyższe i bardziej Boskie Istoty oczyszczają podwładne, święte i pełne czci Zakony, od wszelkiej ignorancji (w szeregach i proporcjach Niebiańskich Hierarchii), i wypełniając je najbardziej Boskimi iluminacjami i doskonaląc w najczystszej nauce Boskie koncepcje. Bo już powiedzieliśmy, i ponieważ najwyższe i bardziej Boskie Istoty oczyszczają podwładne, święte i pełne czci Zakony, od wszelkiej ignorancji (w szeregach i proporcjach Niebiańskich Hierarchii), i wypełniając je najbardziej Boskimi iluminacjami i doskonaląc w najczystszej nauce Boskie koncepcje. Bo już powiedzieliśmy, i ponieważ najwyższe i bardziej Boskie Istoty oczyszczają podwładne, święte i pełne czci Zakony, od wszelkiej ignorancji (w szeregach i proporcjach Niebiańskich Hierarchii), i wypełniając je najbardziej Boskimi iluminacjami i doskonaląc w najczystszej nauce Boskie koncepcje. Bo już powiedzieliśmy, i | 145 Wyrocznie demonstrują bosko, że wszystkie Niebiańskie Zakony nie są tym samym, we wszystkich świętych naukach kontemplujących Boga wizji; ale najpierw, od G.od natychmiast, a przez te znowu od Boga, podwładni są oświetleni, proporcjonalnie do ich mocy, z najjaśniejszymi chwałami najwyższego Boskiego promienia.

CAPUT VII.

Ja . Dotyczące rzeczy wykonanych nad tymi, którzy zasnęli.

Sekcja I.

Te rzeczy zostały określone, myślę, że konieczne jest również opisanie rzeczy religijnie wykonanych przez nas nad tymi, którzy zasnęli. Bo nie jest to również to samo między świętym a nieświętym; ale ponieważ forma życia każdego jest inna, tak też, zbliżając się do śmierci, ci, którzy prowadzili życie religijne, przez stałe spoglądanie na niezawodne obietnice Boga (o ile przestrzegali ich dowodu, w zmartwychwstaniu głoszili przez nią), przyjdźcie do celu śmierci, z mocną i niezawodną nadzieją, w boskiej radości, wiedząc, że pod koniec świętych konkursów ich stan będzie całkowicie w doskonałym i nieskończonym życiu i bezpieczeństwie, poprzez ich całe przyszłe zmartwychwstanie 42 . Za święte dusze, które mogą spaść | 146 w obecnym życiu zmiana na gorsze, w regeneracji, będzie miała najbardziej boskie przejście do stanu niezmiennego. Teraz czyste ciała, które są zapisywane razem jako jarzmo-bracia i towarzysze świętych dusz i walczyli razem w ich Boskich zmaganiach w niezmiennej niezłomności swoich dusz przez całe życie Boże, wspólnie otrzymają własne zmartwychwstanie; albowiem zjednoczeni ze świętymi duszami, z którymi byli złączeni w obecnym życiu, stali się członkami Chrystusa, otrzymają w zamian Boską i niezniszczalną nieśmiertelność i błogosławiony odpoczynek. Pod tym względem sen świętego jest komfortem i niezachwianą nadzieją, gdy osiąga cel Boskich konkursów.

Sekcja II.

Teraz, między profanum, niektóre 43 nielogicznie sądzę, aby przejść do nieistnienia; inni 44 , że cielesne zmieszanie z ich odpowiednimi dusze zostaną odcięte raz na zawsze, jako nienadające się do nich w Boskim życiu i błogosławił losy, nie biorąc pod uwagę ani być dostatecznie pouczeni w nauce Bożego, że nasz najbardziej Godlike życie w Chrystusie już się rozpoczęła 45 . Ale inni 46 Przypisywanie duszom jedności z innymi organami, które popełniły 47 , jak myślę, to niesprawiedliwość im, że po (organy) pracowali razem z pobożnych | 147 dusz, i osiągnęli cel ich najświętsze oczywiście nieubłaganie pozbawiają ich sprawiedliwych odpłat. I inne 48(Nie wiem, w jaki sposób zboczyły one z koncepcji takiej ziemskiej tendencji), mówią, że najświętszy i najbardziej błogosławiony odpoczynek obiecany pobożnym jest podobny do naszego życia na tym świecie i bezprawnie odrzucony, dla tych, którzy są równi Aniołom , środki odżywcze odpowiednie do innego rodzaju życia. Jednak żaden z najbardziej religijnych ludzi nigdy nie popadnie w takie błędy jak oni; ale wiedząc, że cała ich istota otrzyma dziedzictwo podobne do Chrystusa, kiedy osiągną cel tego obecnego życia, widzą wyraźniej, że ich droga do nieskazitelności staje się już bliższa i wychwalają dary Boga, i są wypełnione z Boską satysfakcją, nie bojąc się upadku w gorszy stan, ale wiedząc dobrze, że utrzymają mocno i na zawsze dobre rzeczy już nabyte. Ci jednak, którzy są pełni wad, 49 , ale kiedy spojrzał innymi oczami na przyjemności ich pasji zniszczonych, a gdy one wymawiane | 148 błogosławione święte życie, z którego bezmyślnie opadły, są one żałośnie i wbrew ich woli, oddzielona od tej obecnej życie, prowadzone bez żadnej świętej nadziei, z powodu ich haniebnego życia 50 .

Sekcja III.

Otóż, chociaż żaden z nich nie osiąga spokoju świętych mężów, on sam, dochodząc do końca swoich walk, jest napełniony świętą pociechą i z wielką satysfakcją wkracza na drogę świętej regeneracji. Jednak znajomi przyjaciele tego, który zasnął, jak przystało na ich boską znajomość i społeczność, nazywają go błogosławionym, kimkolwiek on jest, jako że osiągnęli pożądany koniec zwieńczony zwycięstwem, a oni wysyłają ody dziękczynienia do Autora zwycięstwo, modląc się także, aby mogli osiągnąć to samo dziedzictwo. Potem biorą go i przyprowadzają do Hierarchy, aby zapisał święte korony; a on z radością przyjmuje go i wykonuje rzeczy ustalone przez wielebnych ludzi, aby wykonać je nad tymi, którzy pobożnie zasnęli.

II. Tajemnica nad tymi, którzy religijnie zasnęli.

Boski Hierarcha zbiera Wielebny chór, a jeśli osoba, która zasnęła były rangi kapłańskiej, kładzie go przed Ołtarza Bożego, a zaczyna się od modlitwy i dziękczynienia | 149 do Boga; ale jeśli należał do rangi czystych mnichów, czyli świętego ludu, kładzie go w pobliżu świętego sanktuarium przed wejściem do kaplicy. Następnie Hierarcha kończy modlitwę dziękczynną do Boga; a następnie Leitourgoi, po przeczytaniu niezawodnych obietnic dotyczących naszego świętego zmartwychwstania, zawartych w Boskich Wyrocznie, z czcią odśpiewując ody tej samej nauki i mocy, z Wyroczni Psałterza 51. Wtedy pierwszy Leitourgos odrzuca katechumenów i głośno woła imiona świętego ludu, którzy już zasnęli; wśród których uważa człowieka, który właśnie zakończył swe życie, godnego wzmianki w tej samej rangi, i wzywa wszystkich do poszukiwania błogosławionego spełnienia w Chrystusie; następnie Boski Hierarcha posuwa się naprzód i ofiarowuje mu najświętszą modlitwę, a po modlitwie sam Hierarcha pozdrawia nieistniejącego, a po nim wszystkich, którzy są obecni. Kiedy wszyscy zasalutowali, Hierarcha wylewa olej na zasnę, a gdy ofiaruje świętą modlitwę za wszystkich, umieszcza ciało w godnej komnacie, z innymi świętymi ciałami o tej samej randze.

III . Kontemplacja.

Sekcja I.

Otóż, jeśli profanum zobaczy lub usłyszy, że te rzeczy są przez nas zrobione, oni, jak sądzę, rozerwą się ze śmiechu i użyczą nam naszej głupoty. Ale | 150 nie ma potrzeby się nad tym zastanawiać. Bo jak mówią wyrocznie: „Jeśli nie uwierzą, nie zrozumieją 52 „. A co do nas, którzy kontemplowali duchowe znaczenie tego, co się stało, podczas gdy Jezus prowadzi nas do światła, powiedzmy, że nie bez powodu Hierarcha postępuje i kładzie zasypiającego człowieka na miejscu tej samej rangi; za to z szacunkiem oznajmia, że ​​w odrodzeniu wszyscy będą w wybranych spadkach, dla których tutaj wybrali swoje własne życie 53. Na przykład, jeśli ktoś prowadził tu boskie i najświętsze życie, o ile naśladowanie Boga jest osiągalne przez człowieka, będzie on w przyszłym wieku w boskich i błogosławionych dziedzictwach; ale gdyby prowadził życie niższe od boskiego podobieństwa w najwyższym stopniu, ale mimo to, święte życie, nawet ten człowiek otrzyma święte i podobne odpłaty. Hierarcha, dziękując za tę Boską prawość, ofiarowuje świętą modlitwę i wychwala czcigodnego Boga, podporządkowując niesprawiedliwą i tyrańską moc przeciwko nam wszystkim i kierując nas z powrotem do naszych najbardziej sprawiedliwych posiadłości (lub sądów).

Sekcja II.

Teraz Chants i Odczyty o Boskich obietnicach są wyjaśnieniem najbardziej błogosławionych dziedziców, do których ci, którzy osiągnęli Boską doskonałość, zostaną na wieki powołani i opisali tego, który religijnie zasnął i pobudzają ci, którzy nadal żyją, do tej samej doskonałości.

Sekcja III.

Zwróć jednak uwagę, że nie wszystkie stopnie oczyszczenia są zwyczajnie odrzucane, ale tylko katechumeni są wydalani ze świętych miejsc, ponieważ ta klasa jest całkowicie niewtajemniczona w każdym świętym rycie, i nie wolno im oglądać żadnej z religijnych uroczystości, wielkich lub mały, ponieważ nie uczestniczył w zdolności kontemplacji świętych tajemnic, poprzez narodzenie z Boga, które jest Źródłem i darem światła. Reszta jednak szeregów poddanych oczyszczeniu została już podporządkowana świętej tradycji; ale, ponieważ nierozsądnie powrócili na zły bieg, trzeba z góry ukończyć ich właściwą elewację i są oni rozsądnie odrzuceni z najwyższych Boskich kontemplacji i komunii, jak w świętych symbolach; bo zostaną ranni, uczestnicząc w nich bezbożnie,

Sekcja IV.

Naturalnie, jednak są one obecne na rzeczy już zrobione, jest wyraźnie nauczał widząc zarówno nieustraszoność śmierci wśród nas, a ostatnia cześć świętych zachwalane z niezawodnych Wyroczni, i że cierpienia zagroził unholy | 152jak sami będą nieskończeni; Być może będzie to dla nich opłacalne, gdy ujrzymy Go, który zakończył swoje życie religijnie, z czcią głoszone przez publiczną proklamację Leitourgoi, jako niewątpliwie towarzysza Świętych na wieki. I, przypuszczam, nawet oni przyjdą do podobnych aspiracji i będą nauczani z nauki o Liturgii, że konsumpcja w Chrystusie jest rzeczywiście błogosławiona.

Sekcja V.

Następnie Boski Hierarcha, posuwając się naprzód, składa świętą modlitwę nad zasypiającym mężczyzną. Po modlitwie zarówno Hierarcha oddaje mu cześć, jak i wszystkim obecnym. Teraz modlitwa błaga Najwyższą Boską Dobroć, aby przekazała człowiekowi zasypiającemu wszelkie niedociągnięcia popełnione z powodu ludzkiej słabości i aby przenieść go w światłości i ziemi życia na łono Abrahama, Izaaka i Jakuba: miejsce, gdzie już nie ma żalu, smutku i wzdychania. Jest więc oczywiste, jak sądzę, że te, nagrody pobożnych, są najbardziej błogosławione. Bo cóż może równać się nieśmiertelności całkowicie bez żalu i światła ze światłem. Zwłaszcza, jeśli wszystkie obietnice, które są zgodne z rozumieniem człowieka i które są nam dane znakami dostosowanymi do naszych możliwości, w ich opisie są niewystarczające, jeśli chodzi o ich prawdziwą prawdę. | 153 pamiętać, że Logion jest prawdą, że „oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani wstąpiło na serce człowieka, aby wyobrazić, rzeczy, które Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują.” „Bóstwa” błogosławionych Patriarchów i wszystkich innych pobożnych ludzi są według mnie najbardziej boskimi i błogosławionymi dziedzicami, które czekają na wszystkich pobożnych ludzi, w tym spełnieniu, które nie jest stare i pełne jest szczęścia.

Sekcja VI.

Być może jednak możesz powiedzieć, że te rzeczy są właściwie potwierdzone przez nas, ale chcemy wiedzieć, z jakiego powodu Hierarcha błaga Najwyższą Boską Dobroć, za odpuszczenie błędów popełnionych przez zasnętego przez mężczyznę i jego najbardziej chwalebną. dziedziczenie pośród pobożnych ludzi tej samej rangi. Gdyż każdy, za pośrednictwem Boskiej sprawiedliwości, otrzyma ekwiwalenty za to, co uczynił w obecnym życiu, niezależnie od tego, czy jest dobry, czy inny, a człowiek zasnęli, zakończył swoje własne czynności w obecnym życiu, od tego, co proponowała modlitwa. przez Hierarcha zostanie przeniesiony do innego dziedzictwa, niż z powodu i odpowiednika jego życia tutaj? Otóż, cóż, wiem, idąc za Wyroczniami, że każdy będzie miał dziedzictwo równorzędne; bo Pan mówi, że zamknął się szanując go,  Bądź dobry, czy zły”. Tak, pewne tradycje Wyroczni uczą nas, że modlitwy, nawet sprawiedliwych, odnoszą korzyść tylko tym, którzy zasługują na pobożne modlitwy w obecnym życiu, nie mówiąc o tym (przez nie ma znaczenia) po śmierci: Co za Saul zyskał Saul od Samuela i co za wstawiennictwem Proroka zyskało lud Hebrajczyków, ponieważ, jak gdyby ktokolwiek, gdy słońce rzuca swój splendor na nieskalane oczy, dąży do cieszyć się blaskiem słońca, zatapiając własną moc widzenia, tak samo lgnie do niewyobrażalnych i ekstrawaganckich oczekiwań, którzy błagają o wstawiennictwo świętych mężów, a przez odciąganie świętych wysiłków naturalnych do tego samego, gra wagary od najbardziej świecących i dobroczynne przykazania, poprzez nierozważność Boskich darów.

Niemniej jednak, zgodnie z Wyroczniami, oświadczam, że modlitwy pobożnych są pod każdym względem opłacalne w obecnym życiu, po następującym sposobie. Jeśli ktoś, tęskniąc za świętymi darami i mając religijne usposobienie do ich przyjęcia, uznając własną niewystarczalność, zbliża się do jakiegoś pobożnego człowieka, i powinien zwyciężyć go, aby stać się jego pomocnikiem i współbraćmi, będzie on korzystał pod każdym względem, z korzyścią przewyższającą wszystkich; albowiem on osiągnąć najbardziej Boskie dary modli się za, ponieważ niezwykle Boska dobroć pomaga mu, jak również jego pobożna | 155osądzenie samego siebie i jego szacunek dla pobożnych ludzi, i jego godne pochwały pragnienie żądanych żądań religijnych oraz jego braterska i boska skłonność. Zostało to mocno ustalone przez najwyższe Boskie dekrety, że Boskie dary są dane, w porządku najbardziej przystającym Bogu, tym, którzy spotykają się, aby je przyjąć, przez tych, którzy spotykają się, aby je rozdać.

Jeśli więc ktokolwiek powinien pogardzić tym świętym regulaminem i zbuntować się w nędzną zarozumiałość, powinien uważać się za wystarczającego dla Najwyższego Boskiego Conversa i patrzeć na pobożnych ludzi, a jeśli powinien dalej żądać próśb, niegodny Boga , a nie święte, a jeśli miałby mieć swoje aspiracje do rzeczy boskich, które nie są utrzymane, i do siebie powiązane, to przegra w swojej nieświadomej prośbie, z własnej winy. Teraz, w nawiązaniu do wspomnianej modlitwy, którą Hierarcha modli się nad zasypiającym mężczyzną, uważamy, że należy wspomnieć o tradycji, która doszła do nas od naszych natchnionych przywódców. Boski Hierarcha, jak mówią wyrocznie, jest interpretatorem najwyższych Boskich nagród; ponieważ On jest posłańcem Pana, Boga Wszechmogącego. Nauczył się wtedy z Transoceanicznych Przekazów, 156 niemocy, ponieważ nikt, jak mówią wyrocznie, nie jest skazany.

Sekcja VII.

Teraz Hierarcha wiedział, że te rzeczy zostały obiecane przez nieomylne Wyrocznie; i pyta, że ​​to się może stać, i że praworęczne powroty zostaną dane tym, którzy żyli pobożnie, podczas gdy zostali ukształtowani dobroczynnie na Boskie naśladownictwo, on błaga dary dla innych, jako przysługi dla siebie; i wiedząc, że obietnice będą niezawodne, wyraźnie oznajmia obecnym, że rzeczy, o które go poprosił, zgodnie z świętym prawem, będą całkowicie zrealizowane dla tych, którzy zostali udoskonaleni w Boskim życiu. Bo Hierarcha, wykładający Najwyższą Boską Sprawiedliwość, nigdy nie szukał rzeczy, które nie podobałyby się Bogu Wszechmogącemu i obiecywanym przez Boga, że ​​zostaną mu dane przez Niego 54 . Dlatego też nie ofiarowuje tych modlitw za bezbożnych zasnętych, nie tylko dlatego, że w tym czasie odstąpiłby od swego urzędu obwieszczającego, i bezmyślnie uniewinniłby, z własnej władzy, funkcję Hierarchii, bez bycia poruszanym przez Najwyższego Ustawodawca, ale dlatego, że obaj nie dostąpiliby swojej obrzydliwej modlitwy, a on, nie nienaturalnie, usłyszałby od sprawiedliwej Wyroczni: „Proście, a nie przyjmijcie, bo źle prosicie”. Dlatego Boski Hierarcha zaklina rzeczy obiecane przez Boga, i 157droga do Boga, która pod każdym względem zostanie dana, ukazując zarówno swoje podobieństwo do dobrego Boga miłującego, jak i wyraźnie deklarując dary, które otrzymają pobożni. W ten sposób Hierarchowie mają rozróżniające moce, jako interpretatorzy Boskich Nagród, nie tak, jakby Wszechmądre Bóstwo, delikatnie mówiąc, niewolniczo podążało za ich irracjonalnymi impulsami, ale, jak gdyby oni, jako eksponenci Boga, oddzielali się, przez ruch Ducha Bożego, tych, którzy już zostali osądzeni przez Boga, zgodnie z należnym. Za „otrzymanie” – mówi – „Duch Święty, którego winy wyzwoliliście, oni są odpuszczeni, a których zatrzymaliście, oni zostali zatrzymani”. A tym, którzy byli oświeceni Boskimi objawieniami Najświętszego Ojca, Wyrocznie mówią: „Wszystko, co zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebiosach; a cokolwiek zwrócisz na ziemi, będzie rozwiązane w niebiosach, „tak jak On i każdy Hierarcha podobny do Niego, zgodnie z objawieniami przez Niego nagród Ojca, przyjmuje tych drogich do Boga i odrzuca tych bez Boga, jako zapowiedź i interpretacja Woli Bożej. Dalej, jak twierdzą Wyrocznie, wypowiedział to święte i boskie wyznanie, npt jako wzruszony, ani tak, jakby objawiło go ciało i krew, lecz poruszone przez Boga, który objawił mu duchowe znaczenie Boskich rzeczy, zainspirowani Hierarchowie muszą wtedy ćwiczyć oddzielenie i całą swoją hierarchię zgodnie z objawieniami przez Niego nagród Ojca, przyjmuje drogich Bogu i odrzuca tych bez Boga, jako głoszących i interpretujących Wolę Bożą. Co więcej, jak twierdzą Oracles, wypowiedział to święte i boskie wyznanie, npt jako wzruszony, ani tak, jakby objawiło go ciało i krew, ale poruszone przez Boga, który objawił mu duchowe znaczenie Boskich spraw. Natchnieni Hierarchowie muszą więc ćwiczyć oddzielenie i całą hierarchię zgodnie z objawieniami przez Niego nagród Ojca, przyjmuje drogich Bogu i odrzuca tych bez Boga, jako głoszących i interpretujących Wolę Bożą. Co więcej, jak twierdzą Oracles, wypowiedział to święte i boskie wyznanie, npt jako wzruszony, ani tak, jakby objawiło go ciało i krew, ale poruszone przez Boga, który objawił mu duchowe znaczenie Boskich spraw. Natchnieni Hierarchowie muszą więc ćwiczyć oddzielenie i całą hierarchię 158 moce jako Bóstwa, Najwyższy Inicjator, mogą poruszać nimi; a inni muszą tak przylgnąć do Hierarchów, jak porusza ich Bóg, w tym, co mogą zrobić hierarchicznie: „Kto gardził tobą” – mówi – „pogardzasz Mną 55 „.

Rozdział VIII.

Przejdźmy teraz do tego, co następuje po wspomnianej modlitwie. Kiedy Hierarcha to skończył, najpierw pozdrawia zasnę, a następnie wszystkich, którzy są obecni; dla drogich i honorowanych przez wszystkich Boskich ludzi jest ten, który został udoskonalony w Boskim życiu. Po pozdrowieniu Hierarcha nalewa oliwę do zasypiającego mężczyzny. I pamiętajcie, że podczas świętego Narodzenia od Boga, przed najbardziej Boskim chrztem, pierwsze uczestnictwo świętego symbolu zostało dane inicjowanemu człowiekowi – olejowi Chryzmona – po całym usunięciu poprzedniego ubrania ; a teraz, na zakończenie wszystkich, olej wylewa się na zasnętego mężczyznę. Wówczas namaszczenie olejem wezwało inicjowanych do świętych konkursów; a teraz wylany na niego olej pokazuje uśpionym, że zmagał się i stał się doskonały podczas tych samych konkursów.

Rozdział IX.

Kiedy Hierarcha skończy te rzeczy, umieszcza ciało w honorowej komnacie z | 159inne święte ciała tej samej rangi. Jeśli bowiem w duszy i ciele człowiek zasnął, przeżył życie bliskie Bogu, zostanie uhonorowane, wraz z gorliwą duszą, także ciało, które walczyło z nim w całej pobożnej walce. Stąd Boska sprawiedliwość daje mu, wraz z własnym ciałem, odpłatne dziedzictwo, jako towarzysza i uczestnika życia pobożnego lub przeciwnego. Dlatego Boska instytucja świętych obrzędów zapisuje najwyższe Boskie uczestnictwo w nich obu – – w duszy, w czystej kontemplacji i nauce rzeczy dokonanych i ciała, przez uświęcenie całego człowieka, na figurze z najbardziej Boskim Muronem i najświętszymi symbolami Najwyższej Komunii świętej, uświęcającej całego człowieka i ogłaszając, przez oczyszczenie całego człowieka,

Sekcja X.

Teraz, jeśli chodzi o poświęcenie się „inwokacjom, nie wolno im tłumaczyć ich na piśmie, ani też nie powinniśmy przekazywać ich tajemniczego znaczenia lub mocy od Boga działających w nich, od tajemnicy do rozgłosu, ale, jak utrzymuje nasza święta tradycja, nauki te, przez spokojnych instrukcją i są dopracowane do stanu bardziej boski i elewacji, przez boską miłość i ćwiczeń religijnych, izali ponoszone przez oświecenia do najwyższego poświęcenia nauce. | 160

Sekcja XI.

Teraz fakt, że nawet dzieci, które nie są jeszcze w stanie zrozumieć rzeczy Boskich, stają się odbiorcami świętego Narodzenia w Bogu i najświętszymi symbolami Najwyższej Komunii świętej, wydaje się, jak mówisz, profanum, sprawnym podmiotem dla rozsądnego śmiechu, jeśli Hierarchowie uczą rzeczy Boskich tym, którzy nie są w stanie usłyszeć, i na próżno przekazują święte tradycje tym, którzy nie rozumieją. I jest to jeszcze bardziej śmieszne – że inni, w ich imieniu, powtarzają abjuracje i święte kompakty. Ale twój Hierarchiczny wyrok nie może być zbyt trudny dla tych, którzy zostali zwiedzeni, ale przekonująco i w celu doprowadzenia ich do światła, odpowiedzcie czule na zarzuty, które zarzuca im, podnosząc ten fakt, zgodnie z świętymi zasadami , że nie wszystkie rzeczy Boskie są zrozumiane w naszej wiedzy, ale wiele rzeczy, przez nas nieznanych, ma przyczyny, które są przyczyną Boga, nieznanego nam rzeczywiście, ale dobrze znanego Rycerzom nad nami. Wiele rzeczy ucieka nawet przed najbardziej wywyższonymi Istotami, i są one wyraźnie znane przez samego Mądrości i Mądrego Boga. Ponadto, w związku z tym, potwierdzamy te same rzeczy, które przekazali nam nasi Boscy inicjatorzy, po inicjacjach od wczesnych lat 56 tradycji. Bo mówią, co też jest faktem, że | 161niemowlęta, wychowywane zgodnie z Boską instytucją, osiągną religijne usposobienie, będą wolne od wszelkich błędów i niedoświadczone w bezbożnym życiu. Kiedy nasi Boscy liderzy doszli do tego wniosku, zdecydowali się przyjąć dzieci na następujących warunkach, mianowicie: że naturalni rodzice dziecka przedstawionego, powinni przenieść dziecko do kogoś z inicjowanego, —- dobrego nauczyciela dzieci w Boskich rzeczach – i że dziecko powinno prowadzić pod nim resztę życia, jak pod opieką ojca chrzestnego i sponsora, za religijne przechowywanie. Następnie Hierarcha wymaga od niego, gdy obiecał wychować dziecko zgodnie z życiem zakonnym, aby wypowiadał wyrzeczenia i profesje religijne, a nie, jak żartowali, poinstruując jednego zamiast drugiego w Boskich rzeczach; bo tego nie mówi ” w pełni licytować adieu z rzeczami przeciwnymi oraz wyznawać i wykonywać Boskie profesje. W mojej ocenie nie ma tutaj nic absurdalnego, pod warunkiem, że dziecko zostanie wychowane jako boski trening, mając przewodnika i religijnego poręczyciela, który implantuje w nim usposobienie do Boskich rzeczy, i utrzymuje go niedoświadczonym w rzeczach przeciwnych . w pełni licytować adieu z rzeczami przeciwnymi oraz wyznawać i wykonywać Boskie profesje. W mojej ocenie nie ma tutaj nic absurdalnego, pod warunkiem, że dziecko zostanie wychowane jako boski trening, mając przewodnika i religijnego poręczyciela, który implantuje w nim usposobienie do Boskich rzeczy, i utrzymuje go niedoświadczonym w rzeczach przeciwnych .

Hierarcha przekazuje dziecku święte symbole, aby mógł być karmiony przez | 162nie mogą mieć innego życia poza tym, co zawsze kontempluje Boskie rzeczy; i w postępie religijnym stają się ich uczestnikami i mają religijne usposobienie w tych sprawach i są pobożnie wychowywani przez jego boską pewność. Tak wielki, mój synu, i tak piękny, są jednolite wizje naszej Hierarchii, które zostały przedstawione moim zdaniem; i od innych, być może, umysłów bardziej kontemplacyjnych, te rzeczy były postrzegane, nie tylko jaśniej, ale także bardziej bosko. A tobie, jak mi się wydaje, błyszczą bardziej błyskotliwe i bardziej boskie piękności, wykorzystując powyższe kamienie odstające do wyższego promienia. Przeto wyrzućcie więc, przyjacielu, także i mnie, oświecenie doskonalsze, i obróć mi oczy, o bardziej urodziwe i jednolite piękno, które mógłeś ujrzeć, bo jestem pewien, że według tego, co zostało powiedziane, 57 Boskiego Ognia zgromadzonego w tobie.

Dzięki Bogu.

Previous PageTable Of ContentsNext Page

Dionysius the Areopagite, Works (1899) vol. 2. p.67-162. The Ecclesiastical HierarchyECCLESIASTICAL HIERARCHY.

CAPUT I.

To my Fellow Presbyter Timothy. Dionysius the Presbyter.

What is the traditional view of the Ecclesiastical Hierarchy and what is its purpose?

Section I.

We must, then, most pious of pious sons, demonstrate from the supermundane and most sacred Oracles and traditions, that ours is a Hierarchy of the inspired and Divine and Deifying science, and of operation, and of consecration, for those who have been initiated with the initiation of the sacred revelation derived from the hierarchical mysteries. See, however, that you do not put to scorn things most holy (Holy of Holies); but rather treat them reverently, and you will honour the things of the hidden God by intellectual and obscure researches, carefully guarding them from the participation and defilement of the uninitiated, and reverently sharing holy things with the holy alone, by a holy enlightenment. For thus, as the Word of God has taught us who feast at His Banquet, even Jesus Himself—-the most supremely Divine |68 Mind and superessential, the Source and Essence, and most supremely Divine Power of every Hierarchy and Sanctification and Divine operation—-illuminates the blessed Beings who are superior to us, in a manner more clear, and at the same time more intellectual, and assimilates them to His own Light, as far as possible; and by our love of things beautiful elevated to Him, and which elevates us, folds together our many diversities, and after perfecting into a uniform and Divine life and habit and operation, holily bequeaths the power of the Divine Priesthood; from which by approaching to the holy exercise of the priestly office, we ourselves become nearer to the Beings above us, by assimilation, according to our power, to their abiding and: unchangeable holy steadfastness; and thus by looking upwards to the blessed and supremely Divine self of Jesus, and reverently gazing upon whatever. we are permitted to see, and illuminated with the knowledge of the visions, we shall be able to become, as regards the science of Divine mysteries, purified and purifiers; images of Light, and workers, with God, perfected and perfecting.

Section II.

Then what is the Hierarchy of the Angels1 and Archangels, and of supermundane Principalities and Authorities, Powers and Lordships, and Divine Thrones, or of the Beings of the same ranks as the Thrones—-which the Word of God declares to |69 be near, and always about God, and with2 God, naming them in the Hebrew tongue Cherubim and Seraphim—-by pondering the sacred ranks and divisions of their Orders and Hierarchies, you will find in the books we have written—-not as befits their dignity but to the best of our ability—-and as the Theology of the most holy Scriptures guided, when they extolled their Hierarchy. Nevertheless, it is necessary to say this, that both that, and every Hierarchy extolled now by us, has one and the same power, throughout the whole Hierarchical transaction; and that the Hierarch himself, according to his essence, and analogy, and rank, is initiated in Divine things, and is deified and imparts to the subordinates, according to the meetness of each for the sacred deification which comes to him from’ God; also that the subordinates follow the superior, and elevate the inferior towards things in advance; and that some go before, and, as far as possible, give the lead to others; and that each, as far as may be, participates in the truly Beautiful, and Wise, and Good, through this the inspired and sacerdotal harmony.

But the Beings and ranks above us, of whom we have already made a reverent mention, are both incorporeal, and their Hierarchy is both intelligible and supermundane; but let us view our Hierarchy, comformably to ourselves, abounding in the variety of the sensible symbols, by which, in proportion to our capacity, we are conducted, hierarchically |70 according to our measure, to the uniform deification —-God and Divine virtue. They indeed, as minds, think, according to laws laid down for themselves; but we are led by sensible figures to the Divine contemplations, as is possible to us. And, to speak truly, there is One, to Whom all the Godlike aspire, but they do not partake uniformly of this One and the Same, but as the Divine balance distributes to each the meet inheritance. Now these things have been treated more systematically in the Treatise concerning „Intelligible and Sensible 3.” But now I will attempt to describe our Hierarchy, both its source and essence, as best I can; invoking Jesus, the source and Perfecting of all Hierarchies.

Section III.

Every Hierarchy, then, is, according to our august tradition, the whole account of the sacred things falling under it, a most complete summary of the sacred rites of this or that Hierarchy, as the case may be. Our Hierarchy, then, is called, and is, the comprehensive system of the whole sacred rites included within it, according to which the divine Hierarch, being initiated, will have the communication of all the most sacred things within himself, as chief of Hierarchy. For as he who speaks of Hierarchy speaks of the order of the whole sacred rites collectively, so he, who mentions Hierarch, denotes the inspired and godly man—-the skilled in all sacred knowledge—-in whom the whole |71Hierarchy is clearly completed and recognized within himself.

Head of this Hierarchy is the Fountain of Life, the Essence of Goodness, the one Triad, Cause of things that be, from Which both being and well-being come to things that be, by reason of goodness4. Of this most supremely Divine blessedness —-exalted beyond all, the threefold Monad, the really Being,—-the Will, inscrutable to us, but known to Itself, is the rational preservation of beings amongst us and above us; but that (preservation) cannot otherwise take place, except those who are, being saved are being deified. Now the assimilation to, and union with, God, as far as attainable, is deification. And this is the common goal of every Hierarchy,—-the clinging love towards God and Divine things divinely and uniformly ministered; and previous to this, the complete and unswerving removal of things contrary, the knowledge of things as they are in themselves; the vision and science of sacred truth; the inspired communication of the uniform perfection of the One Itself, as far as attainable; the banquet of contemplation, nourishing intelligibly, and deifying every man elevated towards it.

Section IV.

Let us affirm, then, that the supremely Divine Blessedness, the essential Deity, the Source of |72 deification, from Which comes the deification of those deified, bequeathed, by Divine Goodness, the Hierarchy, for preservation, and deification of all rational and intellectual Beings. And to the supermundane and blessed inheritances there is bequeathed something more immaterial and intellectual (for Almighty God does not move them to things divine, from without, but intelligibly, since they are illuminated as to the most Divine will from within, with brilliancy pure and immaterial), but to us—-that which has been bequeathed to them, uniformly, and enveloped, is bequeathed from the Divinely transmitted Oracles, in a variety and multitude of divisible symbols, as we are able to receive it. For the Divinely transmitted Oracles are essence of our Hierarchy. And we affirm that these Oracles—-all such as were given from our godly initiators in inspired Letters of the Word of God —-are most august; and further, whatever our leaders have revealed to us from the same holy men, by a less material initiation, and already akin, as it were, to the Heavenly Hierarchy, from mind to mind, through the medium of speech, corporeal, indeed, but nevertheless more immaterial, without writing. Nor did the inspired Hierarchs transmit these things, in conceptions clear to the commonalty of worshippers, but in sacred symbols. For it is not every one that is hallowed; nor, as the Oracles affirm, does knowledge belong to all. |73

Section V.

Necessarily, then, the first leaders of our Hierarchy, after having been filled themselves with the sacred gift, from the superessential Godhead, and sent, by the supremely Divine Goodness, to extend the same gift successively, and, as godly, earnestly desiring themselves the elevation and deification of those after them, presented to us—-by their written and unwritten revelations—-in accordance with their sacred injunctions, things supercelestial, by sensible images, the enfolded, by variety and multitude, and things Divine, by things human, and things immaterial, by things material, and the superessential, by things belonging to us. Nor did they do this merely on account of the unhallowed, to whom it is not permitted even to touch the symbols, but because our Hierarchy is, as I said, a kind of symbol adapted to our condition, which needs things sensible, for our more Divine elevation from these to things intelligible. Nevertheless the reasons of the symbols have been revealed to the Divine initiators, which it is not permitted to explain to those who are yet being initiated, knowing that the Lawgivers of things divinely transmitted deliberately arranged the Hierarchy in well-established and unconfused ranks, and in proportionate and sacred distributions of that which was convenient to each, according to fitness. Wherefore trusting in thy sacred promises (for it is a pious duty to recall them to thy recollection) —- that, since every Hierarchical sacred word is of binding |74 force, thou wilt not communicate to any other but those Godlike initiators of the same rank with thyself, and wilt persuade them to promise, according to hierarchical regulation, to touch pure things purely, and to communicate the mysteries of God to the godly alone, and things perfect to those capable of perfection, and things altogether most holy to the holy, I have entrusted this Divine gift to thee, in addition to many other Hierarchical gifts.

CAPUT II.

I. Concerning things done in Illumination. 

We have, then, reverently affirmed that this is the purpose of our Hierarchy, viz., our assimilation and union with God, as far as attainable. And, as the Divine Oracles teach, we shall attain this only by the love and the religious performance of the most worshipful Commandments. For He says: „He 5 that loveth Me will keep My Word, and My Father will love him, and we will come unto him, and will make Our abode with him.” What, then, is source of the religious performance of the most august commandments? Our preparation for the restitution of the supercelestial rest, which forms the habits of our souls into an aptitude for the reception of the other sacred sayings and doings 6, the transmission of our holy and most divine regeneration 7. For, as our illustrious Leader used |75 to say, the very first movement of the mind towards Divine things is the willing reception of Almighty God, but the very earliest step of the religious reception towards the religious performance of the Divine commandments is the unutterable operation of our being from God. For if our 8 being from God is the Divine engendering, never would he know, and certainly never perform, any of the Divine instructions, who had not had his beginning to be in God. To speak after the manner of men, must we not first begin to be, and then to do, our affairs? Since he, who does not exist at all, has neither movement nor even beginning; since he, who in some way exists, alone does, or suffers, those things suitable to his own nature. This, then, as I think, is clear. Let us next contemplate the Divine symbols of the birth in God. And I pray, let no uninitiated person approach the sight 9; for neither is it without danger to gaze upon the glorious rays of the sun with weak eyes, nor is it without peril to put our hand to things above us. For right was the priesthood of the Law, when rejecting Osias, because he put his hand to sacred things; and Korah, because to things sacred above his capacity; and Nadab and Abihu, because they treated things, within their own province, unholily. |76

II. Mysterion of Illumination.

Section I.

The Hierarch, then, wishing that all men whatsoever should be saved by their assimilation towards God, and come to recognition of truth, proclaims to all the veritable Good News, that God being compassionate towards those upon earth, out of His own proper and innate goodness, deigned Himself to come to us with outstretched arms, by reason of loving-kindness towards men; and, by the union with Him, to assimilate, like as by fire, things that have been made one, in proportion to their aptitude for deification. „For as many as received Him, to them gave He power to become children of God—-to those who believe on His Name, who were begotten, not of bloods, nor of will of flesh, but of God 10.”

Section II.

He, who has felt a religious longing to participate in these truly supermundane gifts, comes to some one of the initiated, and persuades him to act as his conductor to the Hierarch. He then professes wholly to follow the teaching that shall be given to him, and prays him to undertake the superintendence of his introduction, and of all his after life. Now he, though religiously longing for his salvation, when he measures human infirmity against the loftiness of the undertaking, is suddenly seized |77 with a shivering and sense of incapacity, nevertheless, at last, he agrees, with a good grace, to do what is requested, and takes and leads him to the chief Hierarch.

Section III.

He, then, when with joy he has received, as the sheep upon his shoulders, the two men, and has first worshipped, glorifies with a mental thanksgiving and bodily prostration the One beneficent Source, from Which, those who are being called, are called, and those who are being saved, are saved.

Section IV.

Then collecting a full religious assembly into the sacred place, for co-operation, and common rejoicing over the man’s salvation, and for thanksgiving for the Divine Goodness, he first chants a certain hymn, found in the Oracles, accompanied by the whole body of the Church; and after this, when he has kissed the holy table, he advances to the man before him, and demands of him, what has brought him here?

Section V.

When the man, out of love to God, has confessed, according to the instruction of his sponsor, his ungodliness, his ignorance of the really beautiful, his insufficiency for the life in God, and prays, through his holy mediation, to attain to God and Divine things, he (the Hierarch) testifies to him, that his approach ought to be entire, as to God Who is All Perfect, and without |78 blemish; and when he has expounded to him fully the godly course of life, and has demanded of him, if he would thus live,—-after his promise he places his right hand upon his head, and when he has sealed him, commands the priests to register the man and his sponsor.

Section VI.

When these have enrolled the names, he makes a holy prayer, and when the whole Church have completed this with him, he looses his sandals, and removes his clothing, through the Leitourgoi. Then, when he has placed him facing the west and beating his hands, averted towards the same quarter, he commands him thrice to breathe scorn upon Satan, and further, to profess the words of the renunciation. When he has witnessed his threefold renunciation, he turns him back to the east, after he has professed this thrice; and when he has looked up to heaven, and extended his hands thitherward, he commands him to be enrolled under Christ, and all the Divinely transmitted Oracles of God. When the man has done this, he attests again for him his threefold profession, and again, when he has thrice professed, after prayer, he gives thanks, and lays his hand upon him.

Section VII.

When the Deacons have entirely unclothed him, the Priests bring the holy oil of the anointing. Then he begins the anointing, through the threefold sealing, and for the rest assigns the man to the Priests, for the anointing of his whole body, while himself |79 advances to the mother of filial adoption, and when he has purified the water within it by the holy invocations, and perfected it by three cruciform effusions of the altogether most pure Muron 11, and by the same number of injections of the all holy Muron, and has invoked the sacred melody of the inspiration of the God-rapt Prophets, he orders the man to be brought forward; and when one of the Priests, from the register, has announced him12and his surety, he is conducted by the Priests near the water to the hand of the Hierarch, being led by the hand to him. Then the Hierarch, standing above, when the Priests have again called aloud near the Hierarch within the water the name of the initiated, the Hierarch dips him three times, invoking the threefold Subsistence of the Divine Blessedness, at the three immersions and emersions of the initiated. The Priests then take him, and entrust him to the Sponsor and guide of his introduction; and when they, in conjunction with him, have cast over the initiated appropriate clothing, they lead him again to the Hierarch, who, when he has sealed the man with the most Divinely operating Muron, pronounces him to be henceforward partaker of the most Divinely initiating Eucharist. |80

Section VIII.

When he has finished these things, he elevates himself from his progression to things secondary, to the contemplation of things 13 first, as one, who, at no time or manner, turns himself to any other thing whatever than those which are peculiarly his own, but from things Divine to Divine,—-is persistently and always ranging himself under the banner of the supremely Divine Spirit.

III. Contemplation. 

Section I.

This initiation, then, of the holy birth in God, as in symbols, has nothing unbecoming or irreverent, nor anything of the sensible images, but (contains) enigmas of a contemplation worthy of God, likened to physical and human images. For how should it appear misleading? Even when the very divine meaning of the things done is passed over in silence, 14 the divine Instruction might convince, religiously pursuing as it does the good life of the candidate, enjoining upon him the purification from every kind of evil, through a virtuous and Divine life, by the physical cleansing through the agency of water in a bodily form. This symbolic teaching then of the things done, even if it had nothing more divine, would not be without religious value, as I think, introducing a discipline of a well-regulated life, and. suggesting mysteriously, through the total bodily |81 purification by water, the complete purification from the evil life.

Section II.

Let this, then, be, for the uninitiated, a conducting guidance of the soul, which separates, as is meet things sacred and uniform from multiplicity, and apportions the harmonious elevation to the Orders severally in turn. But we, who have ascended by sacred gradations to the sources of the things performed, and have been religiously taught these (sources), shall recognize of what moulds they are the reliefs, and of what invisible things they are the likenesses. For, as is distinctly shewn in the Treatise concerning „Intelligible and Sensible,” sacred things in sensible forms are copies of things intelligible, to which they lead and shew the way; and things intelligible are source and science of things hierarchical cognizable by the senses.

Section III.

Let us affirm, then, that the goodness of the Divine Blessedness is always in the same condition and manner, unfolding the beneficent rays of its own light upon all the intellectual visions without grudging. Should, then, the self-choosing self-sufficiency of the contemplators either turn away from the light contemplated, by closing, through love of evil, the faculties for enlightenment naturally implanted within it, it would be separated from the light present to|82 it, not turned away, but shining upon it when shortsighted and turning its face from light generously running to it; or should it overstep the bounds of the visible given to it in due proportion, and rashly undertake to gaze upon the rays superior to its vision, the light indeed will do nothing beyond its proper functions, but it, by imperfectly approaching thing’s perfect, would not attain to things unsuitable, and, by stupidly disregarding the due proportion, would fail through its own fault.

But, as I said, the Divine Light is always unfolded beneficently to the intellectual visions, and it is possible for them to seize it when present, and always being most ready for the distribution of things appropriate, in a manner becoming God. To this imitation the divine Hierarch is fashioned, unfolding to all, without grudging, the luminous rays of his inspired teaching, and, after the Divine example, being most ready to enlighten the proselyte, neither using a grudging nor an unholy wrath for former back-slidings or excess, but, after the example of God, always enlightening by his conducting light those who approach him, as becomes a Hierarch, in fitness, and order, and in proportion to the aptitude of each for holy things.

Section IV.

But, inasmuch as the Divine Being is source of sacred order, within which the holy Minds regulate themselves, he, who recurs to the proper view of |83 Nature, will see his proper self in what he was originally, and will acquire this, as the first holy gift, from his recovery to the light. Now he, who has well looked upon his own proper condition with unbiassed eyes, will depart from the gloomy recesses of ignorance, but being imperfect he will not, of his own accord, at once desire the most perfect union and participation of God, but little by little will be carried orderly and reverently through things present to things more forward, and through these to things foremost, and when perfected, to the supremely Divine summit. An illustration of this decorous and sacred order is the modesty of the proselyte, and his prudence in his own affairs in having the sponsor as leader of the way to the Hierarch. The Divine Blessedness receives the man, thus conducted, into communion with Itself, and imparts to him the proper light as a kind of sign, making him godly and sharer of the inheritance of the godly, and sacred ordering; of which things the Hierarch’s seal, given to the proselyte, and the saving enrolment of the priests are a sacred symbol, registering him amongst those who are being saved, and placing in the sacred memorials, beside himself also his sponsor,—-the one indeed, as a true lover of the life-giving way to truth and a companion of a godly guide, and the other, as an unerring conductor of his follower by the Divinely-taught directions. |84

Section V.

Yet it is not possible to hold, conjointly, qualities thoroughly opposed, nor that a man who has had a certain fellowship with the One should have divided lives, if he clings to the firm participation in the One; but he must be resistless and resolute, as regards all separations from the uniform. This it is which the teaching of the symbols reverently and enigmatically intimates, by stripping the proselyte, as it were, of his former life, and discarding to the very utmost the habits within that life, makes him stand naked and barefoot, looking away towards the west, whilst he spurns, by the aversion of his hands, the participations in the gloomy baseness, and breathes out, as it were, the habit of dissimilarity which he had acquired, and professes the entire renunciation of everything contrary to the Divine likeness. When the man has thus become invincible and separate from evil, it turns him towards the east, declaring clearly that his position and recovery will be purely in the Divine Light, in the complete separation from baseness; and receiving his sacred promises of entire consort with the One, since he has become uniform through love of the truth. Yet it is pretty evident, as I think, to those versed in Hierarchical matters, that things intellectual acquire the unchangeableness of the Godlike habit, by continuous and persistent struggles towards one, and by the entire destruction and annihilation of|85 things contrary. For it is necessary that a man should not only depart from every kind of baseness, but he must be also bravely obdurate and ever fearless against the baneful submission to it. Nor must he, at any time, become remiss in his sacred love of the truth, but with all his power persistently and perpetually be elevated towards it, always religiously pursuing his upward course, to the more perfect mysteries of the Godhead.

Section VI.

Now you may see the distinct illustrations of these things in the religious rites performed by the Hier-arch. For the Godlike Hierarch starts with the holy anointing, and the Priests under him complete the Divine service of the Chrism, summoning in type the man initiated to the holy contests, within which he is placed under Christ as Umpire: since, as God, He is Institutor of the awards of contest, and as wise, He placed its laws, and as generous, the prizes suitable to the victors. And this is yet more Divine, since as good, He devotedly entered the lists with them, contending, on behalf of their freedom and victory, for their power over death and destruction, he who is being initiated will enter the contests, as those of God, rejoicing, and abides by the regulations of the Wise, and contends according to them, without transgression holding |86 fast the hope of the beautiful rewards, as being enrolled under a good Lord and Leader of the awards: and when after following in the Divine footsteps of the first of athletes, through goodness, he has overthrown, in his struggles after the Divine example, the energies and impulses opposed to his deification, he dies with Christ—-to speak mystically —-to sin, in Baptism.

Section VII.

And consider attentively, I pray, with what appropriateness the holy symbols are presented. For since death is with us not an annihilation of being, as others surmise, but the separating of things united, leading to that which is invisible to us, the soul indeed becoming invisible through deprivation of the body, and the body, through being buried in earth in consequence of one of its bodily changes, becoming invisible to human ken, appropriately, the whole covering by water would be taken as an image of death, and the invisible tomb. The symbolical teaching, then, reveals in mystery that the man baptized according to religious rites, imitates, so far as Divine imitation is attainable to men, by the three immersions in the water, the supremely Divine death of the Life-giving Jesus, Who spent three days and three nights in the tomb, in Whom, according to the mystical and secret teaching of the sacred text, the Prince of the world found nothing. |87

Section VIII.

Next, they throw garments, white as light, over the man initiated. For by his manly and Godlike insensibility to contrary passions, and by his persistent inclination towards the One, the unadorned is adorned, and the shapeless takes shape, being made brilliant by his luminous life.

But the perfecting unction of the Muron makes the man initiated of good odour, for the holy perfecting of the Divine birth unites those who have been perfected to the supremely Divine Spirit. Now the overshadowing which makes intelligibly of a good savour, and perfect, as being most unutterable, I leave to the mental consciousness of those who are deemed worthy of the sacred and deifying participation of the Holy Spirit within their mind.

At the conclusion of all, the Hierarch calls the man initiated to the most Holy Eucharist, and imparts to him the communion of the perfecting mysteries.

CAPUT III.

I.  Concerning things accomplished in the Synaxis.

Courage, then, since we have made mention of this (Eucharist) which we may not pass over to celebrate any other Hierarchical function in preference to it. For according to our illustrious |88 Leader, it is „initiation of initiations,” and one must first lay down the Divine description of it, before the rest, from the inspired and hierarchical science of the Oracles, and then be borne by the supremely Divine Spirit to its sacred contemplation. First, let us reverently consider this; for what reason that, which is common also to the other Hierarchical initiations, is pre-eminently attributed to it, beyond the rest; and it is uniquely called, „Communion and Synaxis,” when each consecrating function both collects our divided lives into uniform deification, and gives communion and union with the One, by the Godlike folding together of our diversities. Now we affirm that the Perfecting by the communications of the other Hierarchical symbols springs from the supremely Divine and perfecting gifts of it. For it scarcely ever happens, that any Hierarchical initiation is completed without the most Divine Eucharist, as head of the things done in each, ministering the collecting of the person initiated to the One, and completing his communion with God, by the Divinely transmitted gift of the perfecting mysteries. If, then, each of the Hierarchical initiations, being indeed incomplete, will not make perfect our communion and our gathering to the One, even its being initiation is precluded on account of the lack of completeness. Now since the imparting of the supremely Divine mysteries to the man initiated is the head and tail of every initiation, naturally then the |89 Hierarchical judgment hit upon an appellation propel to it, from the truth of the facts. Thus, for instance, with regard to the holy initiation of the Divine birth; since it imparts first-Light, and is head of all the Divine illuminations, we celebrate the true appellation from the enlightening effected. For, though it be common to all Hierarchical functions to impart the gift of sacred light to those initiated, yet it 15 gave to me the power to see first, and through its first light I am enlightened to gaze upon the other religious rites. Having said this, let us minutely investigate and examine hierarchically the accurate administration and contemplation of the most pure initiation, in every particular.

II. Mysterion 16 of Synaxis, that is, Communion.

The Hierarch, having completed a reverent prayer, near the Divine Altar, starts with the incensing, and proceeds to every part of the enclosure of the sacred place; he then returns to the Divine Altar, and begins the sacred chanting of the Psalms, the whole ecclesiastical assembly chanting, with him, the sacred language of the Psalter. Next follows the reading of the Holy Scriptures by the Leitourgoi. After these readings the catechumens quit the sacred enclosure, as well as the „possessed,” and the |90 penitents. But those who are deemed worthy of the sight and participation of the Divine Mysteries remain. Of the Leitourgoi, some stand near the closed gates of the sanctuary, whilst others perform some other duty of their own rank. But chosen members of the ministering Order with the Priests lay the holy Bread and the Cup of Blessing upon the Divine Altar, whilst the universal Song 17 of Praise is being professed beforehand by the whole body of the Church. Added to these, the Divine Hierarch makes a sacred prayer, and proclaims the holy Peace to all. When all have kissed each other, the mystical proclamation of the holy tablets is performed. When the Hierarch and the Priests have washed their hands in water, the Hierarch stands in the midst of the Divine Altar, and the chosen Deacons alone, with the Priests, stand around. The Hierarch, when he has sung the sacred works of God, ministers things most divine, and brings to view the things sung, through the symbols reverently exposed 18, and when he has shewn the gifts of the works of God 19, he first proceeds to the sacred participation of the same, and turns and exhorts the others. When he has received and distributed the supremely Divine Communion, he terminates with a holy thanksgiving; whilst the multitude have merely glanced at the Divine symbols alone, he is ever conducted by the Divine Spirit, as becomes |91 a Hierarch, in the purity of a Godlike condition, to the holy sources of the things performed, in blessed and intelligible visions.

III. Contemplation. 

Section I.

Here then, too, O excellent son, after the images, I come in due order and reverence to the Godlike reality of the archetypes, saying here to those yet being initiated, for the harmonious guidance of their souls, that the varied and sacred composition of the symbols is not without spiritual contemplation for them, as merely presented superficially. For the most sacred chants and readings of the Oracles teach them a discipline of a virtuous life, and previous to this, the, complete purification from destructive evil; and the most Divine, and common, and peaceful distribution of one and the same, both Bread and Cup, enjoins upon them a godly fellowship in character, as having a fellowship in food, and recalls to their memory the most Divine Supper, and arch-symbol of the rites performed, agreeably with which the Founder of the symbols Himself excludes, most justly, him who had supped with Him on the holy things, not piously20and in a manner suitable to his character; teaching at once, clearly |92 and Divinely, that the approach to Divine mysteries with a sincere mind confers, on those who draw nigh, the participation in a gift according to their own character.

Section II.

Let us, then, as I said, leave behind these things, beautifully depicted upon the entrance of the. innermost shrine, as being sufficient for those, who are yet incomplete for contemplation, and let us proceed from the effects to the causes; and then, Jesus lighting the way, we shall view our holy Synaxis, and the comely contemplation of things intelligible, which makes radiantly manifest the blessed beauty of the archetypes. But, oh, most Divine and holy initiation, uncovering the folds of the dark mysteries enveloping thee in symbols, be manifest to us in thy bright glory, and fill our intellectual visions with single and unconcealed light.

Section III.

We must, then, in my opinion, pass within the All Holy Mysteries, after we have laid bare the intelligible of the first of the votive gifts, to gaze upon its Godlike beauty, and view the Hierarch, divinely going with sweet fragrance from the Divine Altar to the furthermost bounds of the holy place, and again returning to it to complete the function. For the Blessedness, supremely Divine above all, even if, through Divine goodness, It goes forth to the communion of the holy who participate in It, yet |93 It never goes outside its essential unmoved position and steadfastness; and illuminates all the Godlike in due degree, being always self-centred, and in nowise moved from its own proper identity; so, too, the Divine initiation (sacrament) of the Synaxis, although it has a unique, and simple, and enfolded Source, is multiplied, out of love towards man, into the holy variety of the symbols, and travels through the whole range of the supremely Divine description; yet uniformly it is again collected from these, into its own proper Monady, and unifies those who are being reverently conducted towards it. In the same Godlike manner, the Divine Hierarch, if he benignly lowers to his subordinates his own unique Hierarchical science, by using the multiplicities of the holy enigmas, yet again, as absolute, and not to be held in check by smaller things, he is restored to his proper headship without diminution, and, when he has made the intellectual entry of himself to the One, he sees clearly the uniform raisons d’être of the things done, as he makes the goal of his philanthropic progress to things secondary the more Divine 21return to things primary.

Section IV.

The chanting of the Psalms, being co-essential with almost all the Hierarchical mysteries, was not likely to be separated from the most Hierarchical of all. For every holy and inspired Scripture sets forth |94 for those meet for deification, either the originated beginning and ordering of things from God; or the Hierarchy and polity of the Law; or the distributions and possessions of the inheritances of the people of God; or the understanding of sacred judges,or of wise kings, or of inspired Priests: or philosophy of men of old time, unshaken in endurances of the things let loose in variety and multitude; or the treasures of wisdom for the conduct of life; or songs and inspired pictures of Divine Loves; or the declaratory predictions of things to come; or the Theandric works of Jesus; or the God-transmitted and God – imitating polities and holy teachings of His Disciples, or the hidden and mystic gaze of the beloved and divinely sweet of the disciples, or the supermundane theology of Jesus; and implanted them in the holy and Godlike instructions of the mystic rites. Now the sacred description of the Divine Odes, whose purpose is to sing the words and works of God throughout, and to praise the holy words and works of godly men, forms an universal Ode and narrative of things Divine, and makes, in those who inspiredly recite it, a habit suitable for the reception and distribution of every Hierarchical mystery. |95

Section V.

When, then, the comprehensive melody of the holy Hymns has harmonized the habits of our souls to the things which are presently to be ministered, and, by the unison of the Divine Odes, as one and concordant chorus of holy men, has established an accord with things Divine, and themselves 22, and one another, the things, more strained and obscure in the intellectual language of the mystic Psalms, are expanded by the most holy lections of the inspired writings, through more full and distinct images and narratives. He, who devoutly contemplates these, will perceive the uniform and one conspiration, as being moved by One, the supremely Divine Spirit. Hence, naturally, in the history of the world, after the more ancient 23 tradition, the new Covenant is proclaimed; the inspired and Hierarchical order teaching this, as I think, that the one affirmed the Divine works of Jesus, as to come; but the other accomplished; and as that described the truth in figures, this shewed it present. For the accomplishment, within this, of the predictions of that, established the truth, and the work of God is a consummation of the Word of God.

Section VI.

Those who absolutely have no ear for these sacred initiations do not even recognize the images,—-|96 unblushingly rejecting the saving revelation of the Divine Birth, and in opposition to the Oracles reply to their destruction, „Thy ways I do not wish to knowz

Now the regulation of the holy Hierarchy permits the catechumens, and the possessed, and the penitents, to hear the sacred chanting of the Psalms, and the inspired reading of the all-Holy Scriptures; but it does not invite them to the next religious services and contemplations, but only the eyes of the initiated. For the Godlike Hierarchy is full of reverent justice, and distributes savingly to each, according to their due, bequeathing savingly the harmonious communication of each of the things Divine, in measure, and proportion, and due time. The lowest rank, then, is assigned to the catechumens, for they are without participation and instruction in every Hierarchical initiation, not even having the being in God by Divine Birth, but are yet being brought to 24 Birth by the Paternal Oracles, and moulded, by life-giving formations, towards the blessed introduction to their first life and first light from Birth in God. As, then, children after the flesh, if, whilst immature and unformed, they should anticipate their proper delivery, as untimely born and abortions, will fall to earth without life and without light; and no one, in his senses, would say from what he saw, that they, released from the darkness of the womb, were brought to the light (for the |97 medical authority, which is learned in the functions of the body, would say that light operates on things receptive of light); so also the all-wise science of religious rites brings these first to delivery, by the preparatory nourishment of the formative and life-giving Oracles; and when it has made their person ripe for Divine Birth, gives to them savingly, in due order, the participation in things luminous and perfecting; but, at present, it separates things perfect from them as imperfect, consulting the good order of sacred things, and the delivery and life of the catechumens, in a Godlike order of the Hierarchical rites.

Section VII.

Now the multitude of the possessed indeed is unholy, but it is next above the catechumens, which is lowest. Nor is that which has received a certain participation in the most holy offices, but is yet entangled by contrary qualities, whether enchantments or terrors, on a par, as I think, with the altogether uninitiated and entirely uncommunicated in the Divine initiations; but, even for them, the view and participation in the holy mysteries is contracted, and very properly. For, if it be true that the altogether godly man, the worthy partaker of the Divine mysteries, the one carried to the very summit of the Divine likeness, to the best of his powers, in complete and most perfect deifications, does not even perform the things of the flesh, beyond the most necessary requirements of nature, and then as |98 a parergon, but will be, at the same time, a temple, and a follower, according to his ability, of the supremely Divine Spirit, in the highest deification, implanting like in like;—-such an one as this would never be possessed by opposing phantoms or fears, but will laugh them to scorn, and when they approach, will cast them down and put them to flight, and will act rather than comply, and in addition to the passionless and indomitableness of his own character, will be seen also a physician to others, for such „possessions” as these; (and I think further, yea, rather, I know certainly that the most impartial discrimination of Hierarchical persons knows more than they 25, that such as are possessed with a most detestable possession, by departing from the Godlike life, become of one mind and one condition with destructive demons, by turning themselves from things that really are, and undying possessions, and everlasting pleasures, for the sake of the most base and impassioned folly destructive to themselves; and by desiring and pursuing the earthly variableness, and the perishable and corrupting pleasures, and the unstable comfort in things foreign to their nature, not real but seeming;) these then, first, and more properly than those, were shut out by the discriminating authority of the Deacon; for it is not permitted to them to have part in any other holy function than the teaching of the Oracles, which is likely to turn them to better things. For, if the |99 super-mundane Service of the Divine Mysteries excludes those under penitence, and those who have already attained it, not permitting anything to come near which is not completely perfect, and proclaims, and this in all sincerity, that „I am unseen and uncom-municated by those who are in any respect imperfectly weak as regards the summit of the Divine Likeness” (for that altogether most pure voice scares away even those who cannot be associated with the worthy partakers of the most Divine mysteries).; how much more, then, will the multitude of those who are under the sway of their passions be unhallowed and alien from every sight and participation in the holy mysteries. When, then, the uninitiated in the mysteries, and the imperfect, and with them the apostates from the religious life, and after them, those who through unmanliness are prone to the fears and fancies of contrary influences, as not reaching through the persistent and indomitable inclination towards godliness, the stability and activity of a Godlike condition; then, in addition to these, those who have separated indeed from the contrary life, but have not yet been cleansed from its imaginations by a godly and pure habit and love, and next, those who are not altogether uniform, and to use an expression of the Law, „entirely without spot and blemish,” when these have been excluded from the divine temple and the service which is too high for them, the all-holy ministers and loving contemplators of things all-holy, gazing reverently upon the most pure rite, |100 sing in an universal Hymn of Praise 26 the Author and Giver of all good, from Whom the saving mystic Rites were exhibited to us, which divinely work the sacred deification of those being initiated. Now this Hymn some indeed call a Hymn of Praise, others, the symbol of worship, but others, as I think, more divinely, a Hierarchical thanksgiving, as giving a summary of the holy gifts which come to us from God. For, it seems to me the record 27 of all the works of God related to have been done for us in song, which, after it had benevolently fixed our being and life, and moulded the Divine likeness in ourselves to beautiful archetypes, and placed us in participation of a more Divine condition and elevation; but when it beheld the dearth of Divine gifts, which came upon us by our heedlessness, is declared to have called us back to our first condition, by goods restored, and by the complete assumption 28 of what was ours, to have made good the most perfect impartation of His own, and thus tp have given to us a participation in God and Divine things.

Section VIII.

When the supremely Divine love towards Man has thus been religiously celebrated, the Divine Bread is presented, veiled, and likewise the Cup of Blessing, and the most Divine greeting is |101 devoutly performed, and the mystic and supermundane recital of the holy-written tablets. For it is not possible to be collected to the One, and to partake of the peaceful union with the One, when people are divided amongst themselves. For if, being illuminated by the contemplation and knowledge of the One, we would be united to an uniform and Divine agreement, we must not permit ourselves to descend to divided lusts, from which are formed earthly enmities, envious and passionate, against that which is according to nature. This-unified and undivided life is, in my opinion, established by the holy service of the „peace,” which establishes like in like, and separates the Divine and unified visions from things divided. The recital of the holy tablets after the „peace” proclaims those who have passed through life holily, and have reached the term of a virtuous life without faltering, urging and conducting us to their blessed’ condition and Divine repose, through similarity to them, and, announcing them as living, and, as the Word of God says, „not dead, but as having passed from death to a most divine life 29.”

Section IX.

But observe that they are enrolled in the holy memorials, not as though the Divine memory were represented under the figure of a memorial, after the manner of men; but as one might say, with |102 reverence towards God, as beseems the august and unfailing knowledge in God of those who have been perfected in the likeness of God. For „He knoweth,” say the Oracles, „them that are His,” and „precious, in the sight of the Lord, is the death of His saints, „death of saints,” being said, instead of the perfection in holiness. And bear this religiously in mind, that when the worshipful symbols have been placed on the Divine Altar, through which (symbols) the Christ is signified and partaken, there is inseparably present the reading of the register of the holy persons, signifying the indivisible conjunction of their supermundane and sacred union with Him. When these things have been ministered, according to the regulations described, the Hierarch, standing before the most holy symbols, washes his hands with water, together with the reverend order of the Priests. Because, as the Oracles testify, when a man has been washed, he needs no other washing, except that of his extremities, i.e his lowest; through which extreme cleansing he will be resistless and free, as altogether uniform, in a sanctified habit of the Divine Likeness, and advancing in a goodly manner to things secondary, and being turned again uniquely to the One, he will make his return, without spot and blemish, as preserving the fulness and completeness of the Divine Likeness. |103

Section X.

There was indeed the sacred laver, as we have said, in the Hierarchy of the Law 30; and the present cleansing of the hands of the Hierarch and the Priests suggests it. For it behoves those who approach the most hallowed service to be purified even to the remotest imaginations of the soul, through likeness to it, and, as far as possible, to draw nigh; for thus they will shed around more visibly the Divine manifestations, since the supermundane flashes permit their own splendour to pass more thoroughly and brilliantly into the brightness of mirrors like themselves. Further, the cleansing of the Hierarch and the Priests to their extremities, i.e. lowest, takes place before the most holy symbols, as in the presence of Christ, Who surveys all our most secret thoughts, and since the utmost purification is established under His all-surveying scrutiny, and most just and unflinching judgment, the Hierarch thus becomes one with the things Divine, and, when he has extolled the holy works of God, he ministers things most Divine, and brings to view the things being sung 31.

Section XI.

We will now explain, in detail, to the best of our ability, certain works of God, of which we spoke. For I am not competent to sing all, much less to know accurately, and to reveal their mysteries to |104 others. Now whatever things have been sung and ministered by the inspired Hierarchs, agreeably to the Oracles, these we will declare, as far as attainable to us, invoking the Hierarchical inspiration to our aid. When, in the beginning, our human nature had thoughtlessly fallen from the good things of God, it received, by inheritance, the life subject to many passions, and the goal of the destructive death 32. For, as a natural consequence, the pernicious falling away from genuine goodness and the transgression of the sacred Law in Paradise delivered the man fretted with the life-giving yoke, to his own downward inclinations and the enticing and hostile wiles of the adversary—-the contraries of the divine goods; thence it pitiably exchanged for the eternal, the mortal, and, having had its own origin in deadly generations, the goal naturally corresponded with the beginning; but having willingly fallen from the Divine and elevating life, it was carried to the contrary extremity,—-the variableness of many passions, and lead astray, and turned aside from the strait way leading to the true God,—-and subjected to destructive and evil-working multitudes—-naturally forgot that it was worshipping, not gods, or friends, but enemies. Now when these had treated it harshly, according to their own cruelty, it fell pitiably into danger of annihilation and destruction; but the boundless Loving-kindness of the supremely Divine goodness towards man did not, in Its benevolence, withdraw from us Its spontaneous forethought, but |105 having truly participated sinlessly in all things belonging to us, and having been made one with our lowliness in connection with the unconfused and flawless possession of Its own properties in full perfection, It bequeathed to us, as henceforth members of the same family, the communion with Itself, and proclaimed us partakers of Its own beautiful things; having, as the secret teaching holds, loosed the power of the rebellious multiplicity, which was against us; not by force, as having the upper hand, but, according to the Logion, mystically transmitted to us, „in judgment and righteousness.”

The things within us, then, It benevolently changed to the entire contrary. For the lightless within Our mind It filled with blessed and most Divine Light, and adorned the formless with Godlike beauties; the tabernacle 33 of our soul It liberated from most damnable passions and destructive stains by a perfected deliverance of our being which was all but prostrate, by shewing to us a supermundane elevation, and an inspired polity in our religious assimilation to Itself, as far as is possible.

Section XII.

But how could the Divine imitation otherwise become ours, unless the remembrance of the most holy works of God were perpetually being renewed by the mystical teachings and ministrations of the Hierarchy? This, then, we do, as the Oracles say, |106 „for Its remembrance.” Wherefore the Divine Hierarch, standing before the Divine Altar, extols the aforesaid holy works of God, which proceed from the most divine forethought of Jesus on our behalf, which He accomplished for preservation of our race, by the good pleasure of the most Holy Father in the Holy Spirit, according to the Logion. When he has extolled their majesty, and gazed, with intellectual eyes, upon their intelligible contemplation, he proceeds to their symbolical ministration,—-and this,—-as transmitted from God. Whence after the holy hymns of the works of God, he piously and, as becomes a hierarch, deprecates his own unworthiness for a service above his merits, first, reverently crying aloud to Him, „Thou hast said, This do for My remembrance.” Then, 34 having asked to become meet for this the God-imitating of service, and to consecrate things Divine by the assimilation to Christ Himself, and to distribute them altogether purely, and that those who shall partake of things holy may receive them holily, he consecrates things most Divine, and brings to view through the symbols reverently exposed the things whose praises are being sung. For when he has unveiled the veiled and undivided Bread, and divided it into many, and has divided the Oneness of the Cup to all, he symbolically multiplies and distributes the unity, completing in these an altogether most holy ministration. For the „one,” and „simple,” and |107 „hidden,” of Jesus, the most supremely Divine Word, by His incarnation amongst us, came forth, out of goodness and love towards man, to the compound and visible, and benevolently devised the unifying, communion, having united, to the utmost, our lowliness to the most Divine of Himself; if indeed we have been fitted to Him, as members to a body, after the identity of a blameless and Divine life, and have not, by being killed through destructive passions, become inharmonious, and unfastened, and unyoked, to the godly and most healthy members. For, if we aspire to communion with Him, we must keep our eye fixed upon His most godly Life in the flesh, and we must retrace our path to the Godlike and blameless habit of Its holy sinlessness by assimilation to It; for thus He will communicate harmoniously to us the communion with the similar.

Section XIII.

The Hierarch makes known these things to those who are living religiously, by bringing the veiled gifts to view, by dividing their oneness into many, and by making the recipients partakers of them, by the utmost union of the things distributed with those who receive them. For he delineates in these things under sensible forms our intelligible life in figures, by bringing to view the Christ Jesus from the Hidden within the Divine Being, out of love to man, made like unto us by the all-perfect and unconfused |108 incarnation in our race, from us, and advancing to the divided condition of ourselves, without change from the essential One, and calling the human race, through this beneficent love of man, into participation with Himself and His own good things, provided we are united to His most Divine Life by our assimilation to it, as far as possible; and by this, in very truth, we shall have been perfected, as partakers of God and of Divine things.

Section XIV.

Having received and distributed the supremely Divine Communion, he terminates with a holy thanksgiving, in which the whole body of the Church take part. For the Communion precedes the imparting, and the reception of the mysteries, the mystic distribution. For this is the universal regulation and order of the Divine Mysteries, that the reverend Leader should first partake, and be filled with the gifts, to be imparted, through him, from God to others, and so impart to others also. Wherefore, those who rashly content themselves with the inspired instructions, in preference to a life and condition agreeable to the same, are profane, and entirely alien from the sacred regulation established. For, as in the case of the bright shining of the sun, the more delicate and luminous substances, being first filled with the brilliancy flowing into them, brightly impart their overflowing light to things after them; so it is not tolerable that one, who has not |109 become altogether Godlike in his whole character, and proved to be in harmony with the Divine influence and judgment, should become Leader to others, in the altogether divine.

Section XV.

Meanwhile, the whole order of the Priests having been collected together in hierarchical order, and communicated in the most Divine mysteries, finishes with a holy thanksgiving, after having recognized and sung the favours of the works of God, according to their degree. So that those, who have not partaken and are ignorant of things Divine, would not attain to thanksgiving, although the most Divine gifts are, in their essential nature, worthy of thanksgiving. But, as I said, not having wished even to look at the Divine gifts, from their inclination to things inferior, they have remained throughout ungracious towards the boundless graces of the works of God. „Taste and see,” say the Oracles, for, by the sacred initiation of things Divine, the initiated recognize their munificent graces, and, by gazing with utmost reverence upon their most Divine height and breadth in the participation, they will sing the super-celestial beneficent works of the Godhead with gracious thanksgiving. |110

CAPUT IV.

I. Concerning things performed in the Muron, and concerning things perfected in it.

So great and so beautiful are the intelligible visions of the most holy Synaxis, which minister hierarchically, as we have often said, our participation in, and collection towards, the One. But there is another perfecting Service of the same rank, which our Leaders name „Initiation of Muron,” by contemplating whose parts in due order, in accordance with the sacred images, we shall thus be borne, by hierarchical contemplations, to its Oneness through its parts.

II. Mysterion of Initiation of Muron 35.

In the same way as in the Synaxis, the orders of the imperfect are dismissed, that is, after the hierarchical procession has made the whole circuit of the temple, attended with fragrant incense; and the chanting of the Psalms, and.the reading of the most Divine Oracles. Then the Hierarch takes the Muron and places it, veiled under twelve sacred wings, upon the Divine Altar, whilst all cry aloud, with most devout voice, the sacred melody of the inspiration of the God-rapt Prophets, and when he has finished the prayer offered over it, he uses it, |111 in the most holy mystic Rites of things being hallowed, for almost every Hierarchical consecration.

III. Contemplation.

Section I.

The elementary teaching, then, of this the perfecting service, through the things done over the Divine Muron, shews this, in my judgment, that, that which is holy and of sweet savour in the minds of devout men is covered, as with a veil, since it Divinely enjoins upon holy men to have their beautiful and well-savoured assimilations in virtue to the hidden God not seen for vain glory. For the hidden comeliness of God is unsullied, and is sweet beyond conception, and manifested for spiritual contemplation to the intellectual alone, through a desire to have the unsullied images of virtue in souls of the same pattern. For by looking away from the undistorted and well imitated image of the Godlike virtue to that contemplated and fragrant beauty, he thus moulds and fashions it to the most beautiful imitation. And, as in the case of sensible images, if the artist look without distraction upon the archetypal form, not distracted by sight of anything else, or in any way divided in attention, he will duplicate, if I may so speak, the very person that is being sketched, whoever he may be, and will shew the reality in the likeness, and the archetype in the image, and each in each, save the difference of substance; thus, to copyists who love the beautiful |112 in mind, the persistent and unflinching contemplation of the sweet-savoured and hidden beauty will confer the unerring and most Godlike appearance36. Naturally, then, the divine copyists, who unflinchingly mould their own intellectual contemplation to the superessentially sweet and contemplated comeliness, do. none of their divinely imitated virtues „to be seen of men 37, as the Divine text expresses it; but reverently gaze upon the most holy things of the Church, veiled in the Divine Muron as in a figure. Wherefore, these also, by religiously concealing that which is holy and most Divine in virtue within their Godlike and God-engraved mind, look away to the archetypal conception alone; for not only are they blind to things dissimilar, but neither are they drawn down to gaze upon them. Wherefore, as becomes their character, they do neither love things, merely seeming good and just, but those really being such; nor do they look to opinion, upon which the multitude irrationally congratulate themselves, but, after the Divine example, by distinguishing the good or evil as it is in itself, they are Divine images of the most supremely Divine sweetness, which, having the truly sweet within itself, is not turned to the anomalously seeming of the multitude, moulding Its genuineness to the true images of Itself.

Section II.

Come, then, since we have viewed the exterior comeliness of the entirely beautiful ministration, let |113 us now look away to its more godly beauty (whilst itself, by itself, has uncovered the veils), gazing upon its blessed radiance, shedding its bright beams openly around, and filling us with the fragrance unveiled to the contemplators. For the visible consecration of the Muron is neither uncommunicated in, or unseen by those who surround the Hierarch, but, on the contrary, by passing through to them, and fixing the contemplation above the many, is reverently covered by them, and by Hierarchical direction kept from the multitude.

For the splendour of things all holy, by shedding its light clearly and without symbol to men inspired, as being congenial to the thing contemplated, and perfuming their contemplating perceptions without; concealment, advances not yet in the same way to the inferior, but by them as deep contemplators of the thing contemplated is concealed under the enigmas of the wings, without ostentation, so that it may not be defiled by the dissimilar; through which sacred enigmas the well-ordered Ranks of the subordinate are conducted to the degree of holiness compatible with their powers.

Section III.

The holy consecration, then, which we are now extolling, is, as I said, of the perfecting rank and capacity of the Hierarchical functions. Wherefore our Divine Leaders arranged the same, as being of the same rank and effect as the holy perfecting of the Synaxis, with the same figures, for the most |114 part, and with mystical regulations and lections. And you may see in like manner the Hierarch bearing forward the sweet perfume from the more holy place into the sacred precincts beyond, and teaching, by the return to the same, that the participation in things Divine comes to all holy persons, according to fitness, and is undiminished and altogether unmoved and stands unchangeably in its identity, as beseems Divine fixity. In the same way the Psalms and readings of the Oracles nurse the imperfect to a life-bringing adoption of sons, and form a religious inclination in those who are possessed with accursed spirits, and dispel the opposing fear and effeminacy from those possessed by a spirit of unmanliness; shewing to them, according to their capacity, the highest pinnacle of the Godlike habit and power, by aid of which they will, the rather, scare away the opposing forces, and will take the lead in healing others; and, following the example of God, they will, whilst unmoved from their own proper gifts, not only be active against those opposing fears, but will themselves give activity to others; and they also impart a religious habit to those who have changed from the worse to a religious mind, so that they should not be again enslaved by evil, and purify completely those who need to become altogether pure; and they lead the holy to the Divine likenesses, and contemplations and communions belonging to themselves, and so establish those who are entirely holy, in blessed and intelligible visions, |115 fulfilling their uniform likeness of the One, and making them one.

Section IV.

What, then, shall I say further? Is it not those Ranks already mentioned, which are not entirely pure, that the present consecrating service excludes without distinction, in the same way as the Synaxis, so that it is viewed by the holy alone, in figures, and is contemplated and ministered, by the perfectly holy alone, immediately, through hierarchical directions? Now it is superfluous, as I think, to run over, by the same statements, these things already so often mentioned, and not to pass to the next, viewing the Hierarch, devoutly holding the Divine Muron veiled under twelve wings, and ministering the altogether holy consecration upon it. Let us then affirm that the composition of the Muron is a composition of sweet-smelling materials, which has in itself abundantly fragrant qualities, of which (composition) those who partake become perfumed in proportion to the degree to which they partake of its sweet savour. Now we are persuaded that the most supremely Divine Jesus is superessentially of good savour, filling the contemplative part of ourselves by bequests of Divine sweetness for contemplation. For if the reception of the sensible odours make to feel joyous, and nourishes, with much sweetness, the sensitive organs of our nostrils, —-if at least they be sound and well apportioned to the sweet savour—-in the same way any one might |116 say that our contemplative faculties, being soundly disposed as regards the subjection to the worse, in the strength of the distinguishing faculty implanted in us by nature, receive the supremely Divine fragrance, and are filled with a holy comfort and most Divine nourishment, in accordance with Divinely fixed proportions, and the correlative turning of the mind towards the Divine Being. Wherefore, the symbolical composition of the Muron, as expressing in form things that are formless, depicts to us Jesus Himself, as a well-spring of the wealth of the Divine sweet receptions, distributing, in degrees supremely Divine, for the most Godlike of the contemplators, the most Divine perfumes; upon which the Minds, joyfully refreshed, and filled with the holy receptions, indulge in a feast of spiritual contemplation, by the entrance of the sweet bequests into their contemplative part, as beseems a Divine participation.

Section V.

Now it is evident, as I think, that the distribution of the fontal perfume to the Beings above ourselves, who are more Divine, is, as it were, nearer, and manifests and distributes itself more to the transparent and wholesome mental condition of their receptive faculty, overflowing ungrudgingly and entering in many fashions; but as regards the subordinate contemplators, which are not so receptive, piously concealing the highest vision and |117 participation, it is distributed in a supremely Divine proportion, in fragrance corresponding to the recipients. Amongst the holy Beings, then, who are above us, the superior order of the Seraphim is represented under the figure of the twelve wings, established and fixed around Jesus, casting itself upon the most blessed contemplations of Him, as far as permissible, and filled reverently with the contemplated truth distributed in most pure receptions, and, to speak after the manner of men, crying aloud, with never silent lips, the frequent Hymn of Praise; for the sacred knowledge of the supermundane minds is both untiring, and possesses the Divine love without intermission, and is at the same time superior to all baseness and forgetfulness. Hence, as I think, that phrase, „unceasing cry,” suggests their perpetual and persistent science and conception of things Divine, with full concord and thanksgiving.

Section VI.

Now we have, as I think, sufficiently contemplated, in the description of the super-heavenly Hierarchy, the incorporeal properties of the Seraphim, Divinely described in the Scriptures under sensible figures explanatory of the contemplated Beings, and we have made them evident to thy contemplating eyes. Nevertheless, since now also they who stand reverently around the Hierarch, |118 reflect the highest Order, on a small scale, we will now view with most immaterial visions their most Godlike splendour.

Section VII.

Their numberless faces then, and many feet, manifest, as I think, their property of viewing the most Divine illuminations from many sides, and their conception of the good things of God as ever active and abundantly receptive; and the sixfold arrangement of the wings, of which the Scripture speaks, does not, I think, denote, as seems to some, a sacred number, but that of the highest Essence and Order around God; the first and middle and last of its contemplative and Godlike powers are altogether elevating, free, and supermundane. Hence the most holy wisdom of the Oracles, when reverently describing the formation of the wings, places the wings around their heads 38, and middle, and feet; suggesting their complete covering with wings, and their manifold faculty of leading to the Really Being.

Section VIII.

Now if they cover their faces and their feet, and fly by their middle wings only, bear this reverently in mind, that the Order, so far exalted above the highest beings, is circumspect respecting the more lofty and deep of its conceptions, and raises itself, |119 in due proportion, by its middle wings, to the vision of God, by placing its own proper life under the Divine yokes, and by these is reverently directed to the judgment of itself.

Section IX.

And, as regards the statement of Holy Scripture, that „one cried out to the other,” that shews, I think, that they impart to each other ungrudgingly their own visions of God. And this we should deem worthy of religious recollection, that the Hebrew word in the Holy Scriptures names the most holy Beings of the Seraphim by an explanatory epithet, from their glowing and seething in a Divine and ever-moving life.

Section X.

Since, then, as those who understand Hebrew say, the most Divine Seraphim were named by the Word of God, „Kindling” and „Heating,” by a name expressive of their essential condition, they possess, according to the symbolical imagery of the Divine Muron, most elevating powers, which call it to manifestation and distribution of most exhilarating perfumes. For the Being, sweet beyond conception, loves to be moved by the glowing and most pure minds into manifestation, and imparts Its most Divine inspirations, in cheerful distributions, to those who thus supermundanely call It forth. Thus the most Divine Order of supercelestial Beings did |120 not fail to recognize the most supremely Divine Jesus, when He descended for the purpose of being sanctified; but recognizes, reverently, Him lowering Himself in our belongings, through Divine and inexpressible goodness; and when viewing Him sanctified, in a manner befitting man, by the Father and Himself and the Holy Spirit, recognized its own supreme Head as being essentially unchanged, in whatever He may do as supreme God. Hence the tradition of the sacred symbols places the Seraphim near the Divine Muron, when it is being consecrated, recognizing and describing the Christ as unchanged, in our complete manhood in very truth. And what is still more divine is, that it uses the Divine Muron for the consecration of every thing sacred, distinctly shewing, according to the Logion, the Sanctified Sanctifying, as always being the same with Himself throughout the whole supremely Divine sanctification. Wherefore also the consecrating gift and grace of the Divine Birth in God is completed in the most Divine perfectings of the Muron. Whence, as I think, the Hierarch pouring the Muron upon the purifying font in cruciform injections, brings to view, for contemplative eyes, the Lord Jesus descending even to death itself through the cross, for our Birth in God, benevolently drawing up, from the old gulping of the destructive death, by the same Divine and resistless descent, those, who, according to the |121mysterious saying, „are baptized into His death,” and renewing them to a godly and eternal existence.

Section XI.

But further, the perfecting unction of the Muron gives to him who has been initiated in the most sacred initiation of the Birth in God, the abiding of the supremely Divine Spirit; the sacred imagery of the symbols, portraying, as I think, the most Divine Spirit abundantly supplied by Him, Who, for our sakes, has been sanctified as man by the supremely Divine Spirit, in an unaltered condition of His essential Godhead.

Section XII.

And bear this also hierarchically in mind, that the Law of the most pure initiation completes the sacred consecration of the Divine Altar, by the all pure effusions of the most holy Muron. And the super-celestial and superessential contemplation is source and essence, and perfecting power, of all our deifying holiness. For if our most Divine Altar is Jesus—-the supremely Divine sanctifying of the Godly Minds —-in Whom, according to the Logion, „being sanctified and mystically offered as a whole burnt-offering, we have the access,” let us gaze with supermundane eyes upon the most Divine Altar itself (in which things being perfected, are perfected and sanctified), being perfected from the most Divine Muron itself; for |122 the altogether most holy Jesus sanctifies Himself on our behalf, and fills us full of every sanctification, since the things consecrated upon them pass fraternally afterwards in their beneficent effects to us, as children of God. Hence, as I think, the Divine Leaders of our Hierarchy, in conformity with a Hierarchical conception divinely transmitted, name this altogether august ministration „consecration of Muron,” from „being consecrated thoroughly,” as one might say, „consecration of God,” extolling its divine consecrating work in each sense. For both the being sanctified for our sakes, as becomes Man, and the consecrating all things as supreme God, and the sanctifying things being consecrated, is „consecration of Him.” As for the sacred song of the inspiration of the God-rapt Prophets, it is called by those who know Hebrew, the „Praise of God,” or „Praise ye the Lord,” for since every divine manifestation and work of God is reverently portrayed in the varied composition of the Hierarchical symbols, it is not unfitting to mention the Divinely moved song of the Prophets; for it teaches at once, distinctly and reverently, that the beneficent works of the Divine Goodness are worthy of devout praise. |123

CAPUT V.

I. Concerning sacerdotal Consecrations.

Section I.

Such, then, is the most Divine perfecting work of the Muroa But it may be opportune, after these Divine ministrations, to set forth the sacerdotal Orders and elections themselves, and their powers, and operations, and consecrations, and the triad of the superior ranks under them; in order that the arrangement of our Hierarchy may be demonstrated, as entirely rejecting and excluding the disordered, the unregulated, and the confused; and, at the same time, choosing and manifesting the regulated and ordered, and well-established, in the gradations of the sacred Ranks within it. Now we have well shewn, as I think, in the Hierarchies already extolled by us, the threefold division of every Hierarchy, when we affirmed that our sacred tradition holds, that every Hierarchical transaction is divided into the most Divine Mystic Rites, and the inspired experts and teachers of them, and those who are being religiously initiated by them.

Section II.

Thus the most holy Hierarchy of the supercelestial Beings has, for its initiation, its own possible and most immaterial conception of God and things Divine, and the complete likeness to God, and a persistent |124 habit of imitating God, as far as permissible. And its illuminators, and leaders to this sacred consecration, are the very first Beings around God. For these generously and proportionately transmit to the subordinate sacred Ranks the ever deifying notions given to them, by the self-perfect Godhead and the wise-making Divine Minds. Now the Ranks, who are subordinate to the first Beings, are, and are truly called, the initiated Orders, as being religiously conducted, through those, to the deifying illumination of the Godhead. And after this,—-the heavenly and supermundane Hierarchy,—-the Godhead gave the Hierarchy under the Law, imparting its most holy gifts, for the benefit of our race, to them (as being children according to the Logion), by faint images of the true, and copies far from the Archetypes, and enigmas hard to understand, and types having the contemplation enveloped within, as an analogous light not easily discerned, so as not to wound weak, eyes by the light shed upon them. Now to this Hierarchy under the Law, the elevation to spiritual worship is an initiation. Now the men religiously instructed for that holy tabernacle by Moses,—-the first initiated and leader of the Hierarchs under the Law,—-were conductors; in reference to which holy tabernacle,—-when describing for purposes of instruction the Hierarchy under the Law,—-he called all the sacred services of the Law an image of the type shewn |125 to him in Mount Sinai. But „initiated” are those who are being conducted to a more perfect revelation of the symbols of the Law, in proportion to their capacity. Now the Word of God calls our Hierarchy the more perfect revelation, naming it a fulfilment of that, and a holy inheritance. It is both heavenly and legal, like the mean between extremes, common to the one, by intellectual contemplations, and to the other, because it is variegated by sensible signs; and, through these, reverently conduces to the Divine Being. And it has likewise a threefold division of the Hierarchy, which is divided into the most holy ministrations of the Mystic Rites, and into the Godlike ministers of holy things, and those who are being conducted by them, according to their capacity, to things holy.

And each of the three divisions of our Hierarchy, comformably to that of the Law, and the Hierarchy, more divine than ours, is arranged as first and middle and last in power; consulting both reverent proportion, and well-ordered and concordant fellowship of all things in harmonious rank.

Section III.

The most holy ministration, then, of the Mystic Rites has, as first Godlike power, the holy cleansing of the uninitiated; and as middle, the enlightening instruction of the purified; and as last, and summary of the former, the perfecting of those instructed in |126 science of their proper instructions; and the order of the Ministers, in the first power, cleanses the uninitiated through the Mystic Rites; and in the second, conducts to light the purified; and in the last and highest of the Ministering Powers, makes perfect those who have participated in the Divine light, by the scientific completions of the illuminations contemplated. And of the Initiated, the first power is that being purified; and the middle is that being enlightened, after the cleansing, and which contemplates certain holy things; and the last and more divine than the others, is that enlightened in the perfecting science of the holy enlightenment of which it has become a contemplator. Let, then, the threefold power of the holy service of the Mystic Rites be extolled, since the Birth in God is exhibited in the Oracles as a purification and enlightening illumination, and the Rite of the Synaxis and the Muron, as a perfecting knowledge and science of the works of God, through which the unifying elevation to the Godhead and most blessed communion is reverently perfected. And now let us explain next the sacerdotal Order, which is divided into a purifying and illuminating and perfecting discipline.

Section IV.

This, then, is the all-sacred Law of the Godhead, that, through the first, the second are conducted to Its most Divine splendour. Do we not see the material substances of the elements, first approaching, by preference, things which are more congenial |127 to them, and, through these, diffusing their own energy to other things? Naturally, then, the Head and Foundation of all good order, invisible and visible, causes the deifying rays to approach the more Godlike first, and through them, as being more transparent Minds, and more properly adapted for reception and transmission of Light, transmits light and manifestations to the subordinate, in proportions suitable to them.

It is, then, the function of these, the first contem-plators of God, to exhibit ungrudgingly to those second, in proportion to their capacity, the Divine visions reverently gazed upon by themselves, and to reveal the things relating to the Hierarchy (since they have been abundantly instructed with a perfecting science in all matters relating to their own Hierarchy, and have received the effectual power of instruction), and to impart sacred gifts according to fitness, since they scientifically and wholly participate in sacerdotal perfection.

Section V.

The Divine Rank of the Hierarchs, then, is the first of the God-contemplative Ranks; and it is, at the same time, highest and lowest; inasmuch as every Order of our Hierarchy is summed up and fulfilled in it. For, as we see every Hierarchy terminated in the Lord Jesus, so we see each terminated in its own inspired Hierarch. Now the power of the Hierarchical Rank permeates the whole |128 sacred body, and through every one of the sacred Ranks performs the mysteries of its proper Hierarchy. But, pre-eminently, to it, rather than to the other Ranks, the Divine institution assigned the more Divine ministrations. For these are the perfecting images of the supremely Divine Power, completing all the most Divine symbols and all the sacred orderings. For though some of the worshipful symbols are consecrated by the Priests, yet never will the Priest effect the holy Birth in God without the most Divine Muron; nor will he consecrate the mysteries of the Divine Communion, unless the communicating symbols have been placed upon the most Divine Altar; and neither will he be Priest himself, unless he has been elected to this by the Hierarchical consecrations. Hence the Divine Institution uniquely assigned the dedication of the Hierarchical Ranks, and the consecration of the Divine Muron and the sacred completion of the Altar, to the perfecting powers of the inspired Hierarchs.

Section VI.

It is, then, the Hierarchical Rank which, full of the perfecting power, pre-eminently completes the perfecting functions of the Hierarchy, and reveals lucidly the sciences of the holy mysteries, and teaches their proportionate and sacred conditions and powers. But the illuminating Rank of the Priests conducts those, who are being initiated under the Rank of, the inspired Hierarchs, to the |129 Divine visions of the Mystic Rites, and in co-operation with it, ministers its proper ministrations. Whatever then this Rank may do, by shewing the works of God, through the most holy symbols, and perfecting those who draw nigh in the Divine contemplations, and communion of the holy rites, it yet refers those, who crave the science of the religious services contemplated, to the Hierarch. And the Rank of the Leitourgoi (which is purifying and separates the unfit, previous to the approach to the ministrations of the Priests), thoroughly purifies those who are drawing nigh, by making them entirely pure from opposing passions, and suitable for the sanctifying vision and communion. Hence, during the service of the Birth in God, the Leitourgoi strip him who draws nigh of his old clothing, yea further, even take off his sandals, and make him stand towards the west for renunciation; and again, they lead him back to the east (for they are of the purifying rank and power), enjoining on those who approach to entirely cast away the surroundings of their former life, and shewing the darkness of their former conduct, and teaching those, who have said farewell to the lightless, to transfer their allegiance to the luminous. The Leitourgical Order, then, is purifying, by leading those who have been purified to the bright ministrations of the Priests, both by thoroughly purifying the uninitiated and by bringing to birth, by the purifying illuminations and teachings of the Oracles, and further, by sending |130 away from the Priests the unholy, without respect of persons. Wherefore also the Hierarchical institution places it at the holy gates, suggesting that the approach of those who draw nigh to holy things should be in altogether complete purification, and entrusting the approach to their reverent vision and communion to the purifying powers, and admitting them, through these, without spot.

Section VII.

We have shewn, then, that the Rank of the Hier-archs is consecrating and perfecting, that of the Priests, illuminating and conducting to the light; and that of the Leitourgoi purifying and discriminating; that is to say, the Hierarchical Rank is appointed not only to perfect, but also at the same time,to enlighten and to purify, and has within itself the purifying sciences of the power of the Priests together with the illuminating. For the inferior Ranks cannot cross to the superior functions, and, besides this, it is not permitted to them to take in hand such quackery as that. Now the more Divine Orders know also, together with their own, the sacred sciences subordinate to their own perfection. Nevertheless, since the sacerdotal orderings of the well-arranged and unconfused order of the Divine operations are images of Divine operations, they were arranged in Hierarchical distinctions, shewing in themselves the illuminations marshalled into the first, and middle, and last, sacred operations and Ranks; manifesting, as I said, in themselves the well-ordered and |131 unconfused character of the Divine operations. For since the Godhead first cleanses the minds which He may enter, then enlightens, and, when enlightened, perfects them to a Godlike perfection; naturally the Hierarchical of the Divine images divides itself into well-defined Ranks and powers, shewing clearly the supremely Divine operation firmly established, without confusion, in most hallowed and unmixed Ranks. But, since we have spoken, as attainable to us, of the sacerdotal Ranks and elections, and their powers and operations, let us now contemplate their most holy consecrations as well as we can.

II. Mysterion of Sacerdotal Consecrations.

The Hierarch, then, being led to the Hierarchical consecration, after he has bent both his knees before the Altar, has upon his head 39 the God-transmitted oracles, and the Hierarchical hand, and in this manner is consecrated by the Hierarch, who ordains him by the altogether most holy invocations. And the Priest, after he has bent both his knees before the Divine Altar, has the Hierarchical right hand upon his head, and in this manner is dedicated by the Hierarch, who ordains him with hallowing invocations. And the Leitourgos, after he has bent one of two knees before the Divine Altar, has upon his head the right hand of the Hierarch who ordains him, being completed by him |132 with the initiating invocations of the Leitourgoi. Upon each of them the cruciform seal is impressed, by the ordaining Hierarch, and, in each case, a sacred proclamation of name takes place, and a perfecting salutation, since every sacerdotal person present, and the Hierarch who ordained, salute him who has been enrolled to any of the aforenamed sacerdotal Ranks.

III. Contemplation.

Section I.

These things, then, are common both to the Hier-archs, and Priests, and Leitourgoi, in their sacerdotal consecrations,—-the conducting to the Divine Altar and kneeling,—-the imposition of the Hierarchical hand,—-the cruciform seal,—-the announcement of name,—-the completing salutation.

And special and select for the Hierarchs is the imposition of the Oracles upon the head, since the subordinate Ranks have not this; and for the Priests the bending of both knees, since the consecration of the Leitourgoi has not this; for the Leitourgoi, as has been said, bend the one of two knees only.

Section II.

The conducting then to the Divine Altar, and kneeling, suggests to all those who are being sacer-dotally ordained, that their own life is entirely placed under God, as source of consecration, and that their |133 whole intellectual self, all pure and hallowed, approaches to Him, and that it is of one likeness, and, as far as possible, meet for the supremely Divine and altogether most holy, both Victim 40 and Altar, which purifies, sacerdotally, the Godlike Minds.

Section III.

And the imposition of the Hierarchical hand signifies at once the consecrating protection, by which, as holy children, they are paternally tended, which bequeaths to them a sacerdotal condition and power, and drives away their adverse powers, and teaches, at the same time also, to perform the sacerdotal operations, as those who, having been consecrated, are acting under God, and have Him as Leader of their own operations in every respect.

Section IV.

And the cruciform seal manifests the inaction of all the impulses of the flesh, and the God-imitated life looking away unflinchingly to the manly most Divine life of Jesus, Who came even to Cross and death with a supremely Divine sinlessness, and stamped those who so live with the cruciform image of His own sinlessness as of the same likeness.

Section V.

And the Hierarch calls aloud the name of the consecrations and of those consecrated, the mystery denoting that the God-beloved consecrator is |134 manifestor of the supremely Divine choice,—-not of his own accord or by his own favour leading those who are ordained to the sacerdotal consecration, but being moved by God to all the Hierarchical dedications. Thus Moses, the consecrator under the Law, does not lead even Aaron, his brother, to sacerdotal consecration, though thinking him both beloved of God and fit for the priesthood, until moved by God to this, he in submission to God, Head of consecration, completed by Hierarchical rites the sacerdotal consecration. But even our supremely Divine and first Consecrator (for the most philanthropic Jesus, for our sake, became even this), did „not glorify Himself,” as the Logia say, but He Who said to Him, „Thou art Priest for ever after the order of Melchizedek.” Wherefore also whilst Himself leading the disciples to sacerdotal consecration, although being as God chief Consecrator, nevertheless He refers the Hierarchical completion of the work of consecration to His altogether most Holy Father, and the supremely Divine Spirit, by admonishing the disciples, as the Oracles say, not to depart from Jerusalem, but to „await the promise of the Father, which ye heard of Me, that ye shall be baptized in Holy Ghost.” And indeed, the Coryphaeus of the disciples himself, with the ten, of the same rank and Hierarchy with himself, when he proceeded to the sacerdotal consecration of the twelfth of the disciples, piously left the selection to |135 the Godhead, saying, „Shew 41 whom Thou hast chosen,” and received him, who was divinely designated by the Divine lot, into the Hierarchical number of the sacred twelve. Now concerning the Divine lot, which fell as a Divine intimation upon Matthias, others have expressed another view, not clearly, as I think, but I will express my own sentiment. For it seems to me that the Oracles name „lot ” a certain supremely Divine gift, pointing out to that Hierarchical Choir him who was designated by the Divine election; more particularly, because the Divine Hierarch must not perform the sacerdotal acts of his own motion, but, under God, moving him to do them as prescribed by the Hierarchy and Heaven.

Section VI.

Now the salutation, for the completion of the sacerdotal consecration, has a religious significance. For all the members of the sacerdotal Ranks present, as well as the Hierarch himself who has consecrated them, salute the ordained. For when, by sacerdotal habits and powers, and by Divine call and dedication, a religious mind has attained to sacerdotal completion, he is dearly loved by the most holy Orders of the same rank, being conducted to a most Godlike comeliness, loving the minds similar to himself, and religiously loved by them in return. Hence it is that the mutual sacerdotal salutation is religiously performed, proclaiming the religious |136 communion of minds of like character, and their loveable benignity towards each other, as keeping, throughout, by sacerdotal training, their most Godlike comeliness.

Section VII

These things, as I said, are common to the whole sacerdotal consecration. The Hierarch, however, as a distinctive mark, has the Oracles most reverently placed upon his head. For since the perfecting power and science of the whole Priesthood is bequeathed to the inspired Hierarchs, by the supremely Divine and perfecting goodness, naturally are placed upon the heads of the Hierarchs the Divinely transmitted Oracles, which set forth comprehensively and scientifically every teaching of God, work of God, manifestation of God, sacred word, sacred work, in one word, all the Divine and sacred works and words bequeathed to our Hierarchy by the beneficent Godhead; since the Godlike Hierarch, having participated entirely in the whole Hierarchical power, will not only be illuminated, in the true and God-transmitted science of all the sacred words and works committed to the Hierarchy, but will also transmit them to others in Hierarchical proportions, and will perfect Hierarchically in most Divine kinds of knowledge and the highest mystical, instructions, all the most perfecting functions of the whole Hierarchy. And the distinctive feature of the ordination of Priests, as contrasted with the ordering |137 of the Leitourgoi, is the bending of the two knees, as that bends only the one, and is ordained in this Hierarchical fashion.

Section VIII.

The bending then denotes the subordinate introduction of the conductor, who places under God that which is reverently introduced. And since, as we have often said, the three Orders of the consecrators, through the three most holy Mystic Rites and powers, preside over the three ranks of those initiated, and minister their saving introduction under the Divine yokes, naturally the order of Leitourgoi as only purifying, ministers the one introduction of those who are being purified, by placing it under the Divine Altar, since in it the minds being purified, are supermundanely hallowed. And the Priests bend both their knees, since those who are religiously brought nigh by them have not only been purified, but have been ministerially perfected into a contemplative habit and power of a life thoroughly cleansed by their most luminous, ministrations through instruction. And the Hierarchy bending both his knees, has upon his head the God-transmitted Oracles, leading, through his office of Hierarch, those who have been purified by the Leitourgic power, and enlightened by the ministerial, to the science of the holy things contemplated by them in proportion to their capacities, and through this science perfecting those who are brought nigh, into the most complete holiness of which they are capable. |138

CAPUT VI.

I. Concerning the Ranks of the Initiated.

Section I.

These, then, are the sacerdotal Ranks and elections, their powers, and operations, and consecrations. We must next explain the triad of the Ranks being initiated under them. We affirm then that the multitudes, of whom we have already made mention, who are dismissed from the ministrations and consecrations, are Ranks under purification; since one is being yet moulded and fashioned by the Leitourgoi through the obstetric Oracles to a living birth; and another is yet to be called back to the holy life, from which it had departed, by the hortatory teaching of the good Oracles; and another, as being yet terrorized, through want of manliness, by opposing fears, and being fortified by the strengthening Oracles; and another, as being yet led back from the worse to holy efforts; and another as having been led back, indeed, but not yet having a chaste fixedness in more Godlike and tranquil habits. For these are the Orders under purification, by the nursing and purifying power of the Leitourgoi. These, the Leitourgoi perfect, by their sacred powers, for the purpose of their being brought, after their complete cleansing, to the enlightening contemplation and participation in the most luminous ministrations. |139

Section II.

And a middle rank is the contemplative, which participates in certain Divine Offices in all purity, according to its capacity, which is assigned to the Priests for its enlightenment.

For it is evident, in my opinion, that, that having been cleansed from all unholy impurity, and having acquired the pure and unmoved steadfastness of its own mind, is led back, ministerially, to the contemplative habit and power, and communicates the most Divine symbols, according to its capability, filled with every holy joy in their contemplations and communions, mounting gradually to the Divine love of their science, through their elevating powers. This, I affirm, is the rank of the holy people, as having passed through complete purification, and deemed worthy, as far as is lawful, both of the reverent vision, and participation of the most luminous Mystic Rites.

Section III.

Now the rank, higher than all the initiated, is the sacred Order of the Monks, which, by reason of an entirely purified purification, through complete power and perfect chastity of its own operations, has attained to intellectual contemplation and communion in every ministration which it is lawful for it to contemplate, and is conducted by the most perfecting powers of the Hierarchs, and taught by their inspired illuminations and hierarchical traditions the ministrations of the Mystic Rites, contemplated, |140 according to its capacity, and elevated by their sacred science, to the most perfecting perfection of which it is capable. Hence our Divine leaders have deemed them worthy of sacred appellations, some, indeed, calling them „Therapeutae,” and others „Monks,” from the pure service and fervid devotion to the true God, and from the undivided and single life, as it were unifying them, in the sacred enfoldings of things- divided, into a God-like Monad, and God-loving perfection. Wherefore the Divine institution accorded them a consecrating grace, and deemed them worthy of a certain hallowing invocation—-not hierarchical—-for that is confined to the sacerdotal orders alone, but ministrative, as being ministered, by the pious Priests, by the hierarchial consecration in the second degree.

II. Mysterion on Monastic Consecration.

The Priest then stands before the Divine Altar, religiously pronouncing the invocation for Monks. The ordinand stands behind the Priest, neither bending both knees, nor one of them, nor having upon his head the Divinely-transmitted Oracles, but only standing near the Priest, who pronounces over him the mystical invocation. When the Priest has finished this, he approaches the ordinand, and asks him first, if he bids farewell to all the distracted—-not lives only, but also imaginations. Then he sets before him the most perfect life, testifying that it is his bounden duty to surpass the ordinary life. When |141 the ordinand has promised steadfastly all these things, the Priest, after he has sealed him with the sign of the Cross, crops his hair, after an invocation to the threefold Subsistence of the Divine Beatitude, and when he has stripped off all his clothing, he covers him with different, and when, with all the holy men present, he has saluted him, he finishes by making him partaker of the supremely Divine Mysteries.

III. Contemplation. 

Section I.

The fact that he bends neither knee, nor has upon his head the Divinely-transmitted Oracles, but stands by the Priest, who pronounces the invocation, signifies, that the monastic Rank is not for leading others, but stands by itself, in a monastic and holy state, following the sacerdotal Ranks, and readily conducted by them, as a follower, to the Divine science of sacred things, according to its capacity.

Section II.

And the renunciation of the divided, not only lives, but even imaginations, shews the most perfect love of wisdom in the Monks, which exercises itself in science of the unifying commandments. For it is, as I said, not of the middle Rank of the initiated, but of the higher than all.

Section III.

Therefore many of the things, which are done without reproach by the middle Rank, are forbidden |142 in every way to the single Monks,—-inasmuch as they are under obligation to be unified to the One, and to be collected to a sacred Monad, and to be transformed to the sacerdotal life, as far as lawful, as possessing an affinity to it in many things, and as being nearer to it than the other Ranks of the initiated. Now the sealing with the sign of the Cross, as we have already said, denotes the inaction of almost all the desires of the flesh. And the cropping of the hair shews the pure and unpretentious life, which does not beautify the darkness within the mind, by overlarding it with smeared pretence, but that it by itself is being led, not by human attractions but by single and monastic, to the highest likeness of God.

Section IV.

The casting aside of the former clothing, and the taking a different, is intended to shew the transition from a middle religious life to the more perfect; just as, during the holy Birth from God, the exchange of the clothing denoted the elevation of a thoroughly purified life, to a contemplative and enlightened condition. And even if now also the Priest, and all the religious present, salute the man ordained, understand from this the holy fellowship of the Godlike, who lovingly congratulate each other in a Divine rejoicing.

Section V.

Last of all, the Priest calls the ordained to the supremely Divine Communion, shewing religiously |143 that the ordained, if he would really attain to the monastic and single elevation, will not merely contemplate the sacred mysteries within them, nor come to the communion of the most holy symbols, after the fashion of the middle Rank, but, with a Divine knowledge of the holy things received by him, will come to the reception of the supremely Divine Communion, in a manner different from that of the holy people. Wherefore, the Communion of the most holy Eucharist is also given to the sacerdotal Orders, in their consecrating dedications, by the Hierarch who consecrated them, at the end of their most holy sanctifications, not only because the reception of the supremely Divine Mysteries is the consummation of each Hierarchical reception, but because all the sacred Orders, according to their capacity, partake of the self-same common and most godly gifts, for their own elevation and perfection in deification. We conclude, then, that the holy Mystic Rites are, purification, and illumination, and consecration. The Leitourgoi are a purifying rank, the Priests an illuminating, and the Godlike Hierarchs a consecrating. But the holy people is a contemplative Order. That which does not participate in the sacred contemplation and communion, is a Rank being purified, as still under course of purification. The holy people is a contemplative Rank, and that of the single Monks is a perfected Rank. For thus our Hierarchy, reverently arranged in Ranks fixed by God, is like the Heavenly Hierarchies, preserving, so far as man can do, its God-imitated and Godlike characteristics. |144

Section VI.

But thou wilt say that the Ranks undergoing purification utterly fall short of the Heavenly Hierarchies (for it is neither permitted nor true to say that any heavenly Ordering is defiled), yea, I would altogether affirm myself, that they are entirely without blemish, and possess a perfect purity above this world, unless I had completely fallen away from a religious mind. For if any of them should have become captive to evil, and have fallen from the heavenly and undefiled harmony of the divine Minds, he would be brought to the gloomy fall of the rebellious multitudes. But one may reverently say with regard to the Heavenly Hierarchy, that the illuminating from God in things hitherto unknown is a purification to the subordinate Beings, leading them to a more perfect science of the supremely Divine kinds of knowledge, and purifying them as far as possible from the ignorance of those things of which they had not hitherto the science, conducted, as they are, by the first and more Divine Beings to the higher and more luminous splendours of the visions of God: and so there are Ranks being illuminated and perfected, and purifying and illuminating and perfecting, after the example of the Heavenly Hierarchy; since the highest and more Divine Beings purify the subordinate, holy, and reverent Orders, from all ignorance (in ranks and proportions of the Heavenly Hierarchies), and filling them with the most Divine illuminatings, and perfecting in the most pure science of the supremely Divine conceptions. For we have already said, and |145 the Oracles divinely demonstrate, that all the heavenly Orders are not the same, in all the sacred sciences of the God-contemplating visions; but the first, from G.od immediately, and, through these, again from God, the subordinate are illuminated, in proportion to their powers, with the most luminous glories of the supremely Divine ray.

CAPUT VII.

I. Concerning things performed over those fallen asleep.

Section I.

These things having been defined, I think it necessary also to describe the things religiously performed by us over those who have fallen asleep. For neither is this also the same between the holy and the unholy; but, as the form of life of each is different, so also, when approaching death, those who have led a religious life, by looking steadfastly to the unfailing promises of the Godhead (inasmuch as they have observed their proof, in the resurrection proclaimed by it), come to the goal of death, with firm and unfailing hope, in godly rejoicing, knowing that at the end of holy contests their condition will be altogether in a perfect and endless life and safety, through their future entire resurrection 42. For the holy souls, which may possibly fall |146 during this present life to a change for the worse, in the regeneration, will have the most Godlike transition to an unchangeable condition. Now, the pure bodies which are enrolled together as yoke-fellows and companions of the holy souls, and have fought together within their Divine struggles in the unchanged steadfastness of their souls throughout the divine life, will jointly receive their own resurrection; for, having been united with the holy souls to which they were united in this present life, by having become members of Christ, they will receive in return the Godlike and imperishable immortality, and blessed repose. In this respect then the sleep of the holy is in comfort and unshaken hopes, as it attains the goal of the Divine contests.

Section II.

Now, amongst the profane, some 43 illogically think to go to a non-existence; others 44 that the bodily blending with their proper souls will be severed once for all, as unsuitable to them in a Divine life and blessed lots, not considering nor being sufficiently instructed in Divine science, that our most Godlike life in Christ has already begun45. But others 46 assign to souls union with other bodies, committing 47, as I think, this injustice to them, that, after (bodies) have laboured together with the godly |147 souls, and have reached the goal of their most Divine course, they relentlessly deprive them of their righteous retributions. And others 48 (I do not know how they have strayed to conceptions of such earthly tendency) say, that the most holy and blessed repose promised to the devout is similar to our life in this world, and unlawfully reject, for those who are equal to the Angels, nourishments appropriate to another kind of life. None of the most religious men, however, will ever fall into such errors as these; but, knowing that their whole selves will receive the Christ-like inheritance, when they have come to the goal of this present life, they see more clearly their road to incorruption already become nearer, and extol the gifts of the Godhead, and are filled with a Divine satisfaction, no longer fearing the fall to a worse condition, but knowing well that they will hold firmly and everlastingly the good things already acquired. Those, however, who are full of blemishes, and unholy stains, even though they have attained to some initiation, yet, of their own accord, have, to their own destruction, rejected this from their mind, and have rashly followed their destructive lusts, to them when they have come to the end of their life here, the Divine regulation of the Oracles will no longer appear as before, a subject of scorn 49, but, when they have looked with different eyes upon the pleasures of their passions destroyed, and when they have pronounced |148 blessed the holy life from which they thoughtlessly fell away, they are, piteously and against their will, separated from this present life, conducted to no holy hope, by reason of their shameful life 50.

Section III.

Now, whilst none of these attain the repose of the holy men, he himself, when coming to the end of his own struggles, is filled with a holy consolation, and with much satisfaction enters the path of the holy regeneration. The familiar friends, however, of him who has fallen asleep, as befits their divine familiarity and fellowship, pronounce him blessed, whoever he is, as having reached the desired end crowned with victory, and they send up odes of thanksgiving to the Author of victory, praying also that they may reach the same inheritance. Then they take him and bring him to the Hierarch, as to a bequest of holy crowns; and he right gladly receives him, and performs the things fixed by reverend men, to be performed over those who have piously fallen asleep.

II. Mysterion over those who have religiously fallen asleep.

The Divine Hierarch collects the reverend Choir, and if the person who has fallen asleep were of the sacerdotal rank, he lays him down before the Divine Altar, and begins with the prayer and thanksgiving |149 to God; but if he belonged to the rank of the chaste Monks, or the holy people, he lays him down near the hallowed sanctuary, before the sacerdotal entrance. Then the Hierarch finishes the prayer of thanksgiving to God; and next, the Leitourgoi, after reading the unfailing promises concerning our holy resurrection, contained in the Divine Oracles, reverently chant the odes of the same teaching and power, from the Oracles of the Psalter 51. Then the first Leitourgos dismisses the catechumens, and calls aloud the names of the holy people, who have already fallen asleep; amongst whom he deems the man, who has just terminated his life, worthy of mention in the same rank, and urges all to seek the blessed consummation in Christ; then the Divine Hierarch advances, and offers a most holy prayer over him, and after the prayer both the Hierarch himself salutes the defunct, and after him, all who are present. When all have saluted, the Hierarch pours the oil upon the fallen asleep, and when he has offered the holy prayer for all, he places the body in a worthy chamber, with other holy bodies of the same rank.

III. Contemplation.

Section I.

Now, if the profane should see or hear that these things are done by us, they will, I suppose, split with laughter, and commiserate us on our, folly. But |150 there is no need to wonder at this. For, as the Oracles say, „If they will not believe, neither shall they understand 52.” And as for us, who have contemplated the spiritual meaning of the things done, whilst Jesus leads us to the light, let us say, that, not without reason, does the Hierarch conduct to, and place the man fallen asleep, in the place of the same rank; for it shews reverently, that, in the regeneration, all will be in those chosen inheritances, for which they have chosen their own life here 53. For example, if any one led a Godlike and most holy life here, so far as the imitation of God is attainable by man, he will be, in the age to come, in divine and blessed inheritances; but if he led a life inferior to the divine likeness in the highest degree, but, nevertheless, a holy life, even this man will receive the holy and similar retributions. The Hierarch, having given thanks for this Divine righteousness, offers a sacred prayer, and extols the worshipful Godhead, as subjugating the unjust and tyrannical power against us all, and conducting us back to our own most just possessions (or judgments).

Section II.

Now, the Chants and Readings of the supremely Divine promises are explanatory of the most blessed inheritances, to which those, who have attained a Divine perfection, shall be eternally appointed, and |151 descriptive of him who has religiously fallen asleep, and stimulative of those, who are still living, to the same perfection.

Section III.

Observe, however, that not all the ranks under purification are customarily dismissed, but only the catechumens are expelled from the holy places, for this class is entirely uninitiated in every holy Rite, and is not permitted to view any of the religious celebrations, great or small, inasmuch as it has not participated in the faculty of contemplating the holy mysteries, through the Birth from God, which is Source and gift of light. The rest, however, of the ranks under purification, have already been under instruction in sacred tradition; but, as they have foolishly returned to an evil course it is incumbent to complete their proper elevation in advance, and they are reasonably dismissed from the supremely Divine contemplations and communions, as in holy symbols; for they will be injured, by partaking of them unholily, and will come to a greater contempt of the Divine Mysteries and themselves.

Section IV.

Naturally, however, they are present at the things now done, being clearly taught by seeing both the fearlessness of death amongst us, and the last honour of the saints extolled from the unfailing Oracles, and that the sufferings threatened to the unholy |152 like themselves will be endless; for it will perhaps be profitable for them to have seen him, who has religiously finished his course, reverently proclaimed by the public proclamation of the Leitourgoi, as being certainly companion of the Saints for ever. And, perchance, even they will come to the like aspiration, and will be taught from the science of the Liturgy, that the consummation in Christ is blessed indeed.

Section V.

Then the Divine Hierarch, advancing, offers a holy prayer over the man fallen asleep. After the prayer, both the Hierarch himself salutes him, and next all who are present. Now the prayer beseeches the supremely Divine Goodness to remit to the man fallen asleep all the failings committed by reason of human infirmity, and to transfer him in light and land of living, into the bosom of Abraham, and Isaac, and Jacob: in a place where grief and sorrow and sighing are no more. It is evident, then, as I think, that these, the rewards of the pious, are most blessed. For what can be equal to an immortality entirely without grief and luminous with light. Especially if all the promises which pass man’s understanding, and which are signified to us by signs adapted to our capacity, fall short, in their description, of their actual truth. For we must |153 remember that the Logion is true, that „Eye hath not seen, nor ear heard, neither hath entered into the heart of man to conceive, the things which God hath prepared for them that love Him.” „Bosoms” of the blessed Patriarchs, and of all the other pious men, are, in my judgment, the most divine and blessed inheritances, which await all godly men, in that consummation which grows not old, and is full of blessedness.

Section VI.

But thou mayst, perhaps, say that these things are correctly affirmed by us, indeed, but want to know for what reason the Hierarch beseeches the supremely Divine Goodness, for the remission of the faults committed by the man fallen asleep, and his most glorious inheritance, amongst godly men of the same rank. For, if every one shall receive, by the Divine justice, equivalents for what he has done in the present life, whether it be good or different, and the man fallen asleep has finished his own activities in this present life, from what prayer offered by the Hierarch will he be transferred to another inheritance, than that due to and equivalent for his life here? Now, well do I know, following the Oracles, that each one will have the inheritance equivalent; for the Lord says, he has closed respecting him, and each one shall receive the things done in his body according to that he hath done, whether it |154 be good, or whether it be bad.” Yea, the sure traditions of the Oracles teach us that the prayers, even of the just, avail only for those who are worthy of pious prayers during this present life, let alone (by no means) after death. What forsooth did Saul gain from Samuel? and what did the intercession of the Prophet profit the people of the Hebrews? For, as if any one, when the sun is shedding its own splendour upon unblemished eyes, seeks to enjoy the solar splendour by obliterating his own powers of vision; so does he cling to impossible and extravagant expectations, who beseeches the intercessions of holy men, and, by driving away the holy efforts natural to the same, plays truant from the most luminous and beneficent commandments, through heedlessness of the Divine gifts.

Nevertheless, according to the Oracles, I affirm that the intercessions of the pious are, in every respect, profitable in this present life, after the following fashion. If any one, longing for holy gifts, and having a religious disposition for their reception, as recognizing his own insufficiency, approaches some pious man, and should prevail upon him to become his fellow-helper, and fellow-suppliant, he will be benefitted in every respect, thereby, with a benefit superior to all; for he will attain the most Divine gifts he prays for, since the supremely Divine Goodness assists him, as well as his pious |155 judgment of himself, and his reverence for devout men, and his praiseworthy craving for the religious requests requested, and his brotherly and Godlike disposition. For this has been firmly fixed by the supremely Divine decrees, that the Divine gifts are given, in an order most befitting God, to those who are meet to receive them, through those who are meet to distribute them.

If any one, then, should despise this sacred regulation, and betaking himself to a wretched self-conceit, should deem himself sufficient for the supremely Divine Converse, and look down upon pious men, and if he should further request requests, unworthy of God, and not holy, and if he should have his aspiration for things divine not sustained, and correlative to himself, he will fail in his ignorant request, through his own fault. Now, with reference to the prayer mentioned, which the Hierarch prays over the man fallen asleep, we think it necessary to mention the tradition which has come to us from our inspired leaders. The Divine Hierarch, as the Oracles say, is interpreter of the supremely Divine awards; for he is messenger of the Lord God Omnipotent. He has learned then, from the God-transmitted Oracles, that to those who have passed their life piously, the most bright and divine life is given in return, according to their due, by the most just balances, the Divine Love towards man overlooking, through its goodness, the stains which have come to them through human |156 infirmity, since no one, as the Oracles say, is pure from blemish.

Section VII.

Now, the Hierarch knew these things to have been promised by the infallible Oracles; and he asks, that these things may come to pass, and that the right-teous returns be given to those who have lived piously, whilst being moulded beneficently to the Divine imitation, he beseeches gifts for others, as favours to himself; and, whilst knowing that the promises will be unfailing, he makes known clearly to those present, that the things asked by him, according to a holy law, will be entirely realized for those who have been perfected in a Divine life. For the Hierarch, the expounder of the supremely Divine Justice, would never seek things, which were not most pleasing to the Almighty God, and divinely promised to be given by Him 54. Wherefore, he does not offer these prayers over the unholy fallen asleep, not only because in this he would deviate from his office of expounder, and would presumptuously arrogate, on his own authority, a function of the Hierarchy, without being moved by the Supreme Legislator, but because he would both fail to obtain his abominable prayer, and he, not unnaturally, would hear from the just Oracle, „Ye ask, and receive not, because ye ask amiss.” Therefore, the Divine Hierarch beseeches things divinely promised, and |157 dear to God, and which will, in every respect, be given, demonstrating both his own likeness to the good loving God, and declaring explicitly the gifts which will be received by the devout. Thus, the Hierarchs have discriminating powers, as interpreters of the Divine Awards, not as though the All-Wise Deity, to put it mildly, were slavishly following their irrational impulses, but, as though they, as expounders of God, were separating, by the motion of the Divine Spirit, those who have already been judged by God, according to due. For „receive,” he says, „the Holy Spirit, whose faults ye may have remitted, they are remitted; whose ye may have retained, they are retained.” And to him who was illuminated with the Divine revelations of the most Holy Father, the Oracles say, „Whatsoever thou shalt have bound upon the earth, shall be bound in the heavens; and whatsoever thou shalt have loosed on earth, shall be loosed in the heavens,” inasmuch as he, and every Hierarch like him, according to the revelations of the Father’s awards through him, receives those dear to God, and rejects those without God, as announcing and interpreting the Divine Will. Further, as the Oracles affirm, he uttered that sacred and divine confession, npt as self-moved, nor as though flesh and blood had revealed it, but moved by God Who revealed to him the spiritual meaning of Divine things. The inspired Hierarchs then must so exercise their separations and all their Hierarchical |158 powers as the Godhead, the Supreme Initiator, may move them; and the others must so cling to the Hierarchs as moved by God, in what they may do hierarchically, „For he who despiseth you,” He says, „despiseth Me 55.”

Section VIII.

Let us now proceed to that, which follows the prayer mentioned. When the Hierarch has finished it, he first salutes the fallen asleep, and next, all who are present; for dear and honoured by all Godlike men is he who has been perfected in a Divine life. After the salutation, the Hierarch pours the oil upon the man fallen asleep. And remember, that during the sacred Birth from God, before the most Divine Baptism, a first participation of a holy symbol is given to the man initiated—-the oil of Chrism—-after the entire removal of the former clothing; and now, at the conclusion of all, the Oil is poured upon the man fallen asleep. Then indeed the anointing with the Oil summoned the initiated to the holy contests; and now the Oil poured upon him shews the fallen asleep to have struggled, and to have been made perfect, throughout those same contests.

Section IX.

When the Hierarch has finished these things, he places the body in an honourable chamber, with |159 other holy bodies of the same rank. For if, in soul and body, the man fallen asleep passed a life dear to God, there will be honoured, with the devout soul, the body also, which contended with it throughout the devout struggles. Hence the Divine justice gives to it, together with its own body, the retributive inheritances, as companion and participator in the devout, or the contrary, life. Wherefore, the Divine institution of sacred rites bequeaths the supremely Divine participations to them both—-to the soul, indeed, in pure contemplation and in science of the things being done, and to the body, by sanctifying the whole man, as in a figure with the most Divine Muron, and the most holy symbols of the supremely Divine Communion, sanctifying the whole man, and announcing, by purifications of the whole man, that his resurrection will be most complete.

Section X.

Now, as regards the consecrating” invocations, it is not permitted to explain them in writing, nor may we bring their mysterious meaning, or the powers from God working in them, from secrecy to publicity; but, as our sacred tradition holds, by learning these, through quiet instructions, and being perfected to a more Godlike condition and elevation, through Divine love and religious exercises, thou wilt be borne by the consecrating enlightenment to their highest science. |160

Section XI.

Now the fact that even children, not yet able to understand the things Divine, become recipients of the holy Birth in God, and of the most holy symbols of the supremely Divine Communion, seems, as you say, to the profane, a fit subject for reasonable laughter, if the Hierarchs teach things Divine to those not able to hear, and vainly transmit the sacred traditions to those who do not understand. And this is still more laughable—-that others, on their behalf, repeat the abjurations and the sacred compacts. But thy Hierarchical judgment must not be too hard upon those who are led astray, but, persuasively, and for the purpose of leading them to the light, reply affectionately to the objections alleged by them, bringing forward this fact, in accordance with sacred rule, that not all things Divine are comprehended in our knowledge, but many of the things, unknown by us, have causes beseeming God, unknown to us indeed, but well known to the Ranks above us. Many things also escape even the most exalted Beings, and are known distinctly by the All-Wise and Wise-making Godhead alone. Further, also, concerning this, we affirm the same things which our Godlike initiators conveyed to us, after initiations from the early 56 tradition. For they say, what is also a fact, that |161 infants, being brought up according to a Divine institution, will attain a religious disposition, exempt from every error, and inexperienced in an unholy-life. When our Divine leaders came to this conclusion, it was determined to admit infants upon the following conditions, viz.: that the natural parents of the child presented, should transfer the child to some one of the initiated,—-a good teacher of children in Divine things,—-and that the child should lead the rest of his life under him, as under a godfather and sponsor, for his religious safe-keeping. The Hierarch then requires him, when he has promised to bring up the child according to the religious life, to pronounce the renunciations and the religious professions, not, as they would jokingly say, by instructing one instead of another in Divine things; for he does not say this, „that on behalf of this child I make, myself, the renunciations and the sacred professions,” but, that the child is set apart and enlisted; i.e. I promise to persuade the child, when he has come to a religious mind, through my godly instructions, to bid adieu wholly to things contrary, and to profess and perform the Divine professions. There is here, then, nothing absurd, in my judgment, provided the child is brought up as beseems a godlike training, in having a guide and religious surety, who implants in him a disposition for Divine things, and keeps him inexperienced in things contrary.

The Hierarch imparts to the child the sacred, symbols, in order that he may be nourished by |162 them, and may not have any other life but that which always contemplates Divine things; and in religious progress become partaker of them and have a religious disposition in these matters, and be devoutly brought up by his Godlike surety. So great, my son, and so beautiful, are the uniform visions of our Hierarchy, which have been presented to my view; and from others, perhaps, more contemplative minds, these things have been viewed, not only more clearly, but also more divinely. And to thee, as I fancy, more brilliant and more divine beauties will shine forth, by using the foregoing stepping-stones to a higher ray. Impart then, my friend, thyself also, to me, more perfect enlightenment, and shew to mine eyes the more comely and uniform beauties that thou mayst have been able to see, for I am confident that, by what has been said, I shall strike the sparks 57 of the Divine Fire stored up in thee.

Thanks be to God.

JOHN PARKER.

All Saints’ Day,
  1898.


[Footnotes moved to end and numbered]

1.d See Epistle to Trallians.

2.e John i. 1.

3.f Ap. C. viii. 16.

4.h Creation through goodness—-not necessity.

5.n John xiv. 23.

6.o Ibid. i. 13.

7.p Ibid. iii. 5.

8.r See Baptismal Offices.

9.s C. 2. s. 62.

10.a Coptic Con. II. 40; Ap. C. lib. viii. c. 38.

11.d mu&pov is the unguent prepared from myrrh, mupoqeggh_j is shining with such unguent, and murostagh_j (mupov and stazw) dripping with ditto. Ap. Con. lib. ii. c. 14.

12.e Syr. Doc. p. 60. Clark.

13.g From outward signs to inward grace.

14.h Catechism.

15.y Baptism, Ap. C. lib. 3, c. 16.

16.z See Traicté de la Liturgie ou S. Messe selon l’usage et la forme des apostres, et de leur disciple Sainct Denys, Apostre des François, par. Gilb. Genebrard, archevesque d’Aix.

17.a Ap. C. lib. 8, s. 12, Lit. of Dionysius, p. 189.

18.b As in Denmark.

19.c qeourgi/wn—- Divine Mysteries?

20.d John xiii. 11. St. Cyprian thought Judas was excluded; St. Augustine not. See Cornelius a Lapide on John xiii. 11 Ap. C. S, s. 14.

21.g Hieracles, p. 41.

22.x Republic, lib. iv. ad finem. Dulac, p. 426-7.

23.y The Law and the Prophets.

24.a See Plato, Thet. i. 114, 115. Dulac, 429.

25.c The energoumenoi.

26.d … The whole Psalter is said in Liturgy of St. James before celebration. .

27.e Liturgy of Dionysius, p. 191.

28.f Incarnation.

29.g I John iii. 14.

30.k Deut. xxi. 6.

31.l As is the use in Denmark.

32.m The Fall.

33.q Plato, Crat. i. 295.

34.u Prayer of humble access.

35.y Ap. C. iii. s. 17; viii. s. 28. See note, p. 68. The Greeks have two kinds of sacred oil or Unguent, one specially blessed or consecrated by the Bishop, and another not necessarily so.

36.z Plato, Rep. i. 6, ii. 116.

37.a Matt. xxiii. 5.

38.f Isa. vi. 2.

39.h Ap. C. iv. s. 20; iv. s. 17; viii. s. 4.

40.n Christ.

41.r Acts i. 24. Ap. C. p. 168.

42.t Soul first—-body afterwards.

43.b Plato, Phaed. i. 54.

44.c Ibid. i. 62-3.

45.d Col. iii. 3, 4.

46.e Phaed. i. 64.

47.f Ap. C. v. s. 5-7.

48.g Matt. xxii. 28.

49.h Republic, lib. i. p. 9. Cousin, Paris, 1833.

50.i Ps. cxii. 10.

51.k See Burial Office.

52.l Wisdom iii. 9.

53.m a)peklh&rwsanSee Papias, fragment 5.

54.g Ap. C. viii. 43.

55.m Luke x. 16.

56.n a!rxai/aj. See Acts xv. 7, 21, 16; and Archbishop Trench. Yet even Dupin ignorantly alleged that word as proof Post-Apostolic. Nov. Bib. p. 100; C. ii. 41.

57.o Bacon, Advancement in Learning, p. 2.


Previous PageTable Of ContentsNext Page

This text was transcribed by Roger Pearse, Ipswich, UK, 2004.  All material on this page is in the public domain - copy freely.
Greek text is rendered using the Scholars Press SPIonic font, free from here.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.