Księga Demetriusza (Dem)


 

Księga Demetriusza

(określana też jako Historia Izraela)

Demetriusz

(1) Tyle mówi Polihistor; do którego dodaje, po innych (zdaniach), mówiąc; Ale niedługo potem Bóg rozkazał Abrahamowi złożyć całemu swojemu synowi Izaakowi całopalenie. A gdy zaprowadził syna na górę, zebrał stos i położył na nim Izaaka. Kiedy jednak miał go złożyć w ofierze, powstrzymał go anioł, który dał mu barana na ofiarę. I Abraham wziął swego syna ze stosu i ofiarował barana.

(2) Powróćmy ponownie do Polihistora: Demetriusz dotyczący Jakuba, z tego samego zapisu Polihistor. Demetriusz mówi, że Jakub miał (77) lat, gdy uciekł do Haranu w Mezopotamii, ponieważ został odesłany przez rodziców z powodu tajemniczej wrogości Ezawa wobec brata (co było spowodowane faktem, że jego ojciec pobłogosławił go myśląc że był Ezawem) i żeby tam pozyskać żonę. Jakub zatem wyruszył do Haranu w Mezopotamii, porzucając swojego ojca Izaaka, który miał 137 lat, a on sam miał 77 lat.

(3) Potem, po spędzeniu 7 lat, ożenił się z dwiema córkami Labana, jego wujkiem, Leą i Rachelą, gdy miał 84 lata. W ciągu kolejnych siedmiu lat urodziło mu się 12 dzieci. W 10. miesiącu 8. roku urodził się Reuben; a w ósmym miesiącu dziewiątego roku Symeon; aw 6. miesiącu 10. roku Levi; aw czwartym miesiącu 11 roku Juda. A ponieważ Rachela nie znosiła, zazdrościła swojej siostrze i oddała swoją służącą (Ballę Jakubowi jako konkubinę, która urodziła Dana w 4. miesiącu 11. roku oraz w 2. miesiącu 12. roku Naptali I Lea oddała swoją służącą) Zilpę Jakubowi, aby konkubinować, w tym samym czasie, kiedy Bilhah poczęła Naptali w 5. miesiącu 11. roku, a on spłodził syna w 2. miesiącu tego samego roku przez spłodzenie kolejnego syna, którego Leah nazywała Asher.

(4) W zamian za jabłka mandragory, które Reubel przyniósł Racheli, Lea znów poczęła, podobnie jak jej służąca Zilpa w tym samym czasie, w 3. miesiącu 12. roku, i urodziła syna w 12. miesiącu tego samego roku rok i nadał mu imię Issachar.

(5) I znów Lea urodziła innego syna w 10. miesiącu 13 roku, który miał na imię Zebulun; aw ósmym miesiącu czternastego roku ta sama Lea urodziła (córkę) o imieniu (Dina). Równocześnie z Leą (poczętą) córką, Diną, Rachela poczęła również w swoim łonie, aw ósmym miesiącu czternastego roku urodziła syna imieniem Józef, tak że przez 7 lat spędzonych z Labanem Urodziło się 12 dzieci.

(6) Ale gdy Jakub chciał wrócić do ojca w Kanaanie, na prośbę Labana pozostał jeszcze sześć lat, tak że w sumie pozostał przez dwadzieścia lat u Labana w Haranie.

(7) A gdy szedł do Kanaanu, anioł Pański zmagał się z nim i dotknął zagłębienia uda Jakuba, a on się odrętwiał i utył; z tego powodu ścięgno uda bydła nie jest spożywane. Anioł powiedział mu, że odtąd nie będzie już nazwany Jakubem, lecz Izraelem.

(8) I przybył do (Salem, miasto) ziemi Kanaan, mając ze sobą swoje dzieci, Rubena, w wieku 12 lat i 2 miesięcy; Symeon, 11 lat i 4 miesiące; Levi, 10 lat i 6 miesięcy; Juda, 9 lat i 8 miesięcy; (Dan 9 lat i 8 miesięcy;) Naptali, 8 lat i 10 miesięcy; Gad, 8 lat i 10 miesięcy; Asher, 8 lat; Issachar, 8 lat; Zebulon, 7 lat i 2 miesiące; Dinah, 6 lat i 4 miesiące; Józef, 6 lat i 4 miesiące.

(9) Teraz Izrael mieszkał obok Hamora przez 10 lat, a córka Izraela, Dina, została skalana przez Sychema, syna Hamora, gdy miała 16 lat i 4 miesiące. Syn Izraela Symeona, mając 21 lat i 4 miesiące, i Lewi, mając 20 lat i 6 miesięcy, wybiegł i zabił Hamora i jego syna Szechem, i wszystkich ich mężczyzn, z powodu skalania Diny; a Jakub miał wtedy 107 lat.

(10) Aby wznowić, gdy przybył do Luz (czyli Betel), Bóg powiedział, że nie będzie już miał nazywać Jakub, ale Izrael. Stamtąd przybył do Chaphraty, a potem do Efrata, którym jest Betlejem, i tam spłodził Beniamina; Rachela zmarła po urodzeniu Beniamina, a Jakub mieszkał z nią przez 23 lata.

(11) Stamtąd Jakub przybył do Mamre (czyli Hebronu), do swego ojca, Izaaka, Józef miał wtedy 17 lat i został sprzedany do Egiptu, i pozostał w więzieniu 13 lat, tak że miał wtedy 30 lat lat. I Jakub miał 120 lat, rok przed śmiercią Izaaka w wieku 180 lat.

(12) A Józef, interpretując sny króla, rządził Egiptem przez 7 lat, w którym to czasie poślubił Aseneth, córkę Pentefresa, kapłana Heliopolis, i spłodził Manassesa i Efraima, a potem 2 lata głodu.

(13) Chociaż Józef prosperował przez 9 lat, nie posłał po swojego ojca, ponieważ był pasterzem, podobnie jak bracia Józefa; a Egipcjanie hańbą jest być pasterzem. To właśnie dlatego nie posłał po niego, sam wyjaśnił, bo kiedy przyszli jego krewni, powiedział im, że jeśli powinni zostać wezwani przez króla i zapytani, co to za zawód, powinni powiedzieć, że byli hodowcy bydła.

(14) Nie mieli pojęcia, dlaczego Józef dał Benjaminowi na śniadanie porcję pięć razy większą niż ich, ponieważ nie był w stanie spożyć tak dużej ilości mięsa. Zrobił to, ponieważ jego ojciec miał (sześciu) synów Lei i dwóch jego matki, Racheli; dlatego postawił pięć porcji przed Benjaminem, a on sam wziął jedną; odpowiednio mieli (sześć) porcji, tyle ile otrzymali synowie Lei.

(15) Podobnie, gdy dał każdemu po dwie szaty, Benjaminowi dał pięć i trzysta sztuk złota; i posłał (go) do swego ojca, aby dom jego matki był równy drugiemu.

(16) I mieszkali w ziemi Kanaan od czasu, gdy Abraham został wybrany spośród pogan i wyemigrował do Kanaanu; Abraham przez 25 lat; Izaak 60 lat; Jakub, 130 lat. Wszystkie lata w ziemi Kanaan wynosiły (215).

(17) A w trzecim roku głodu w Egipcie Jakub przybył do Egiptu, gdy miał 130 lat; Reuben (44 lata i 10 miesięcy); Symeon, 44 lata; Levi, 43 lata (i 2 miesiące); Juda, 42 lata i (4) miesiące; (Dan, 42 lata i 4 miesiące); Naftali, 41 lat i (6) miesięcy; Gad, 41 lat i (6) miesięcy; Asher, 40 lat i 8 miesięcy; (Issachar, 40 lat i 8 miesięcy); Zebulun (39 lat i 10 miesięcy); Dinah, 39 lat; i Benjamin (22) lata.

(18) Ale Józef (mówi) był już w Egipcie (w wieku 39 lat); a od Adama aż do przybycia braci Józefa do Egiptu minęło 3624 lata; i od potopu aż do przybycia Jakuba do Egiptu, 1360 lat; a od kiedy Abraham został wybrany spośród pogan i przybył z Chanu do Kanaanu, aż Jakub i jego rodzina przybyli do Egiptu, było 215 lat.

(19) Ale Jakub przybył do Haranu do Labana, gdy miał (77) lat, i spłodził Lewiego (…). I Lewi żył w Egipcie przez 17 lat, od czasu swego przybycia z Kanaanu do Egiptu, tak że miał 60 lat, kiedy zaczął (Kohath). W tym samym roku, w którym urodził się (Kohath), Jakub zmarł w Egipcie, po tym, jak pobłogosławił synów Józefa, gdy sam miał 147 lat, pozostawiając Józefa w wieku 56 lat. A Levi miał 137 lat, kiedy umarł. A gdy (Kohath) miał 40 lat, spłodził Amrama, który miał 14 lat, kiedy Józef zmarł w Egipcie w wieku 110 lat; a (Kohath) miał 133 lata, kiedy umarł. Amram przyjął za żonę córkę swojego wuja, Jochebed, a kiedy miał 75 lat, spłodził Aarona (i Mojżesza). Ale kiedy spłodził Mojżesza, Amram miał 136 lat, kiedy umarł.

(20) Demetruis opisał zabijanie Egipcjan i kłótnię z człowiekiem, który ujawnił informacje o tym, który umarł w taki sam sposób jak pisarz Świętej Księgi. Mówi jednak, że Mojżesz uciekł do Midianu i tam poślubił Zipporę, córkę Jetro, która, o ile można przypuszczać, pochodzi od imion tych, którzy urodzili się w Keturah z rodu Abrahana, potomka Jokshana, który był syn Abrahama według ketury. A z Jokszanu urodził się Dedan, i od Dedana, Reuela, i od Reuela, Jothro i Hobaba, i od Jetro, Szporporah, którego poślubił Mojżesz.

(21) Pokolenia także się zgadzają, bo Mojżesz był siódmy od Abrahama, a Szporpora szósty. Albowiem Izaak, od którego pochodził Mojżesz, był już żonaty, gdy Abraham w wieku 140 lat ożenił się z Keturah i spłodził z nią drugiego syna (Jokszan). Ale spłodził Izaaka, gdy miał 100 lat, tak że (Joksan), od którego Zipporah wywodzi się jej potomstwo, urodził się 42 lata później.

(22) Nie ma zatem sprzeczności w tym, że Mojżesz i Zipporah żyli w tym samym czasie. I mieszkali w mieście Midian, które nazwano od jednego z synów Abrahama. Albowiem (tj. Pismo) mówi, że Abraham wysłał swoich synów na Wschód, aby tam osiedlili się. I (tak mówi) również z tego powodu Aaron i Miriam powiedzieli w Hazeroth, że Mojżesz poślubił kobietę z Etiopii.

(23) I znowu po chwili. Stamtąd udali się na trzy dni, jak mówi sam Demetriusz, a Święta Księga zgadza się z nim. Ponieważ on (tj. Mojżesz) znalazł tam nie słodką, lecz gorzką wodę, kiedy Bóg powiedział, że powinien wrzucić trochę drewna do fontanny, woda stała się słodka. Stamtąd przybyli do Elim, gdzie znaleźli 12 źródeł wody i 70 palm.

(24) I po krótkim spacji; Ktoś zapytał, jak Izraelici mają broń, skoro wyszli nieuzbrojeni. Powiedzieli bowiem, że po trzydniowej podróży i poświęceniu wrócą ponownie. Wydaje się zatem, że ci, którzy nie zostali utopieni, skorzystali z broni pozostałych.

(25) Ale Demetriusz mówi w swoim (dziele) O królach Judei, że plemię Judy oraz (Bojamina) Beniamina i Lewiego nie zostało wziętych do niewoli przez Sennacherib, ale od tej niewoli do ostatniej (niewoli), która Nabuchodonozor wyszedł z Jeruzalem (były) 128 lat i 6 miesięcy. Ale od czasu, gdy dziesięć plemion Samarii zostało schwytanych do plemienia Ptolemeusza 4, było 573 lata i 9 miesięcy. Ale od czasu (niewoli) Jerozolimy (do Ptolemeusza 4) były 338 lat (i) 3 miesiące.

 

.

 

Demetrius the Chronographer

(1) So much says Polyhistor; to which he adds, after other (sentences), saying; But not long after, God commanded Abraham to offer his son Isaac as a whole burnt offering to him. And when he led his son up to the mountain, he heaped up a pyre, and placed Isaac on it. But when he was about to sacrifice him, he was prevented by an angel, who provided him with a ram for the offering. And Abraham took his son down from the pyre and offered the ram.

(2) Let us return again to Polyhistor: Demetrius Concerning Jacob, from the Same Writing of Polyhistor. Demetrius says that Jacob was (77) years old when he fled to Haran in Mesopotamia, having been sent away by his parents on account of the secret enmity of Esau towards his brother (which was due to the fact that his father had blessed him thinking that he was Esau), and in order that he might acquire a wife there. Jacob, then, set out for Haran in Mesopotamia, having left his father Isaac, who was 137 years of age, while he was himself 77 years old.

(3) Then after spending 7 years there, he married two daughters of Laban, his maternal uncle, Leah and Rachel, when he was 84 years old. In seven more years, 12 children were born to him. In the 10th month of the 8th year, Reuben (was born); and in the 8th month of the 9th year, Simeon; and in the 6th month of the 10th year, Levi; and in the 4th month of the 11th year, Judah. And since Rachel did not bear, she became envious of her sister, and gave her own handmaid (Bilhah to Jacob as a concubine, who bore Dan in the 4th month of the 11th year, and in the 2nd month of the 12th year, Naptali. And Leah gave her own handmaid) Zilpah to Jacob to concubine, at the same time as Bilhah conceived Naptali, in the 5th month of the 11th year, and he begot a son in the 2nd month of the same year by begot another son, whom Leah named Asher.

(4) And in return for the mandrake apples which Reubel brought to Rachel, Leah again conceived, as did her handmaid Zilpah at the same time, in the 3rd month of the 12th year, and bore a son in the 12th month of the same year, and gave him the name Issachar.

(5) And again Leah bore another son in the 10th month of the 13th year, whose name was Zebulun; and in the 8th month of the 14th year, the same Leah bore a (daughter) named (Dinah). And at the same time as Leah (conceived) a daughter, Dinah, Rachel also conceived in her womb, and in the 8th month of the 14th year she bore a son, who was named Joseph, so that in the 7 years spent with Laban, 12 children were born.

(6) But when Jacob wanted to return to his father in Canaan, at Laban’s request he stayed six more years, so that in all he stayed for twenty years with Laban in Haran.

(7) And while he was going to Canaan, an angel of the Lord wrestled with him, and touched the hollow of Jacob’s thigh, and he became numb and went lame; on account of this the tendon of the thigh of cattle is not eaten. And the angel said to him that fom that time on he would no longer be called Jacob, but Israel.

(8) And he came to (Salem, a city) of the land of Canaan, having with him his children, Reuben, 12 years and 2 months old; Simeon, 11 years and 4 months; Levi, 10 years and 6 months; Judah, 9 years and 8 months; (Dan 9 years and 8 months;) Naptali, 8 years and 10 months; Gad, 8 years and 10 months; Asher, 8 years; Issachar, 8 years; Zebulon, 7 years and 2 months; Dinah, 6 years and 4 months; Joseph, 6 years and 4 months old.

(9) Now Israel lived beside Hamor for 10 years, and Israel’s daughter, Dinah, was defiled by Shechem the son of Hamor, when she was 16 years and 4 months old. And Israel’s son Simeon, at 21 years and 4 months, and Levi, at 20 years and 6 months of age, rushed out and slew both Hamor and his son Shechem, and all their males, because of the defilement of Dinah; and Jacob was 107 years old at the time.

(10) To resume, when he had come to Luz (which is) Bethel, God said that he was no longer to be called Jacob, but Israel. From that place he came to Chaphratha, and after that to Ephrath, which is Bethlehem, and there he fathered Benjamin; and Rachel died after giving birth to Benjamin, and Jacob lived with her for 23 years.

(11) From there, Jacob came to Mamre, (which is) Hebron, to his father, Isaac, Joseph was then 17 years old, and he was sold into Egypt, and remained in prison 13 years, so that he was then 30 years old. And Jacob was 120 years of age, one year before Isaac’s death at 180 years of age.

(12) And Joseph, having interpreted the king’s dreams, governed Egypt for 7 years, in which time he married Aseneth, daughter of Pentephres the priest of Heliopolis, and begot Manasseh and Ephraim, and 2 years of famine followed.

(13) But though Joseph had prospered for 9 years, he did not send for his father, because he was a shepherd, as were Joseph’s brothers; and to the Egyptians it is disgraceful to be a shepherd. That this was the reason why he did not send for him, he himself had made clear, For when his relatives came, he told them that if they should be summoned by the king and asked what their occupation was, they should say that they were breeders of cattle.

(14) And they were at a loss as to why Joseph gave Benjamin at breakfast a portion five times as much as theirs, since he was not able to consume so much meat. He had done this because his father had had (six) sons by Leah, and two by his mother, Rachel; therefore, he set five portions before Benjamin, and he himself took one; accordingly they had (six) portions, as many as the sons of Leah received.

(15) Similarly, while he gave two garments to each, to Benjamin he gave five, and three hundred pieces of gold; and he sent (him) to his father likewise, so that his mother’s house might be equal to the other.

(16) And they lived in the land of Canaan from the time when Abraham was chosen from among the gentiles and migrated to Canaan; Abraham for 25 years; Isaac 60 years; Jacob, 130 years. All the years in the land of Canaan were (thus) 215.

(17) And in the third year of the famine in Egypt, Jacob came into Egypt when he was 130 years old; Reuben, (44 years and 10 months); Simeon, 44 years; Levi, 43 years (and 2 months); Judah, 42 years, and (4) months; (Dan, 42 years and 4 months); Naphtali, 41 years and (6) months; Gad, 41 years and (6) months; Asher, 40 years and 8 months; (Issachar, 40 years and 8 months); Zebulun, (39 years and 10 months); Dinah, 39 years; and Benjamin, (22) years old.

(18) But Joseph (he says) was already there in Egypt, (at age) 39; and from Adam until Joseph’s brothers came into Egypt there were 3624 years; and from the deluge until Jacob’s coming into Egypt, 1360 years; and from the time when Abraham was chosen from among the gentiles and came from Haran into Canaan until Jacob and his family came into Egypt there were 215 years.

(19) But Jacob came into Haran to Laban when he was (77) years old, and begot Levi (….) And Levi lived on in Egypt for 17 years, from the time of his coming from Canaan into Egypt, so that he was 60 years old when he begot (Kohath). And in the same year in which (Kohath) was born, jacob died in Egypt, after he had blessed the sons of Joseph, when he himself was 147 years old, leaving Joseph at the age of 56 years. And Levi was 137 years old when he died. And when (Kohath) was 40 years old he begot Amram, who was 14 years old when Joseph died in Egypt at the age of 110; and (Kohath) was 133 years old when he died. Amram took as his wife his uncle’s daughter Jochebed, and when he was 75 years old he begot Aaron (and Moses). But when he begot Moses, Amram was 136 years old when he died,.

(20) Demetruis described the slaying of the Egyptian and the quarrel with the man who disclosed the information about the one who die in the same way as the writer of the Sacred Book. He says, however, that Moses fled into Midian and there married Zipporah the daughter of Jethro, who was, as far as it may be conjectured from the names of those born from Keturah of the stock of Abrahan, a descendant of Jokshan, who was the son of Abraham by keturah. And from Jokshan was born Dedan, and from Dedan, Reuel, and from Reuel, Jothro and Hobab, and from Jethro, Zipporah, whom Moses married.

(21) The generations also agree, for Moses was seventh from Abraham, and Zipporah, sixth. For Isaac, from whom Moses descended, was already married when Abraham, at the age of 140 married Keturah, and begot by her a second son (Jokshan). But he begot Isaac when he was 100 years old, so that (Joksan), from whom Zipporah derived her descent, was born 42 years later.

(22) There is, therefore, no inconsistency in Moses and Zipporah having lived at the same time. And they lived in the city of Midian, which was named from one of the sons of Abraham. For it (i.e.Scripture) says that Abraham sent his sons to the East to settle there. And (it says that) for this reason also, Aaron and Miriam said at Hazeroth that Moses had married an Ethiopian woman.

(23) And again after a little. From there they went for three days, as Demetrius himself says, and the Sacred Book agrees with him. Since he (i.e. Moses) found there not sweet but bitter water, when God said he should cast some wood into the fountain, the water became sweet. And from there they came to Elim, where they found 12 springs of water and 70 palm trees.

(24) And after a short space; Someone asked how the Israelites had weapons, since they came out unarmed. For they said that after they had gone out on a three-day journey, and made sacrifice, they would return again. It appears, therefore, that those who had not been drowned made use of the others arms.

(25) But Demetrius says, in his (work) On the Kings of Judaea, that the tribe of Judah and (those of) Benjamin and Levi were not taken captive by Sennacherib, but from this captivity to the last (captivity), which Nebuchadnezzar effected out of Jerusalem, (there were) 128 years and 6 months. But from the time when the ten tribes of Samaria were taken captive to that of Ptolemy the 4th, there were 573 years and 9 months. But from the time (of the captivity) of Jerusalem (to Ptolemy the 4th), there were 338 years (and) 3 months.

Księga Eldada I Moldada

Eldad and Modad (sometimes read as ‚Modat’ or ‚Medad’) is the title for a now lost work who’s only surviving fragments are in quotations from it given in Hermas’ Vision 2.3.4 and in the Targum Pseudo-Jonathan. The similarity of these two quotes is such that they may reference the same passage (E. G. Martin in Charlesworth’s OTP). Other passages in early Christian and Jewish literature refer to, but do not quote the work. [AH]

http://jewishchristianlit.com/Texts/OT/Eldad&Modad.html

„The LORD is near to them who return unto Him,” as it is written in Eldad and Modad, who prophesied to the people in the wilderness. [Hermas Vision 2.3.4]

The Lord is near to those in distress. [Targum Pseudo-Jonathan on Num. 11.26]

Pseudo-Jonathan also tells us that the work addressed an eschatological attack on Jerusalem, war with Gog and Magog, and the triumph of the royal Messiah (Martin).

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.