Ewangelia Dzieciństwa Irlandzka (6 Dzi)

 

 

 

Wersja Iryjska 

http://www.tonyburke.ca/infancy-gospel-of-thomas/the-infancy-gospel-of-thomas-irish/

 

 

Wersja Iryjska

http://www.tonyburke.ca/infancy-gospel-of-thomas/the-infancy-gospel-of-thomas-irish/

 

(1) Kiedy Isus, Syn żywego Boga, był chłopcem przez pięć lat, pobłogosławił dwanaście małych kałuży wody. Zamknął wtedy w glinie.

(2) Ukształtował dwanaście małych ptaków, zwanych przechodniami w dzień szabatu, i uczynił je mocno z gliny.

(3) Pewien Żyd narzekał na Isusa, syna wielkiego Boga. Przyniósł go za rękę swojemu przybranemu ojcu, Józefowi.

(4) „Upomnij swojego syna, Józefa. To, co robi, jest niewłaściwe. W dzień szabatu wykonał wizerunki ptaków z gliny. ”

(5) Isus klasnął w dwie ręce. Jego cichy głos zabrzmiał. Na ich oczach – cud nagłego ruchu – odstraszył ptaki.

(6) Z ust bezbłędnego Isusa usłyszano łagodną, ​​ujmującą mowę: „Pozwólcie dowiedzieć się, kto was stworzył! Idź do swojego domu!”

(7) Ktoś zgłoszone do ludzi –   to było niezwykła opowieść – że krzyki ptaków słychać było jak lecieli. Isus przeklina syna Annasza

(8) Syn pisarza Annasza zbliżył się do niego podczas gry i wypuścił każdy strumień. Zniszczył konstrukcję.

(9) „To, co uczyniłeś” – powiedział Isus – „nie przyniosło nam pożytku. Obyś był jak mała gałązka, która spadnie przed jej owocem. ”

(10) Chłopiec przewrócił się jak uschła gałązka. Byłoby lepiej, gdyby nie zniszczył gry syna króla. Isus przeklina chłopca, który spowodował u niego rozdrażnienie, a Józef gani Isusa.

(11) Przy innej okazji, gdy Isus był w domu z Józefem, inny chłopiec, który do niego przyszedł, spowodował u niego irytację.

(12) „Niech podróż, którą odbyliście, nie ma powrotu”, powiedział Isus. Chłopiec upadł i od razu umarł.

(13) Rozwścieczyło skromnego chłopca, któremu zginął. „Jest ogłoszony twoim synem, Józefem. Iść! Rzeczywiście odejdź od nas!

(14) „Jeśli nie upomnisz swego syna, musisz gdzieś odejść. Niezależnie od tego, którą drogę stąd wybierzesz, nie byłoby to zbyt szybkie. ”

(15) „Dlaczego, synu, obraziłeś lud?”, Zapytał Józef. „Każdy, na kogo wydasz wyrok, zostanie ci odebrany martwy”.

(16) „Ktokolwiek jest niewinny”, powiedział Isus, „nie umiera w wyniku sądów . Przeklętość obowiązuje tylko przeklętych.

(17) „Wystarczające, aby im było ofiarowane moje ucho i aby spotkałem się z wrogością, aby silni ludzie nie odrywali mi mych uszu od głowy”.

(18) „Istnieje wielki terror”, powiedział lud, „że twój syn to czyni. Do tej pory nie słyszeliśmy o żadnym takim chłopcu.

(19) „Szybciej niż na pierwszy rzut oka, to, co mówi, jest wykonywane natychmiast. Nie słyszeliśmy o tym chłopaku na świecie. ”

(20) Józef powiedział: „Nie jest podobny do synów wszystkich innych. Bez względu na wynik, nawet krzyż czy śmierć, nie osiągnąłby wcale.

(21) „Każdy, kto groził, że go oskarży, ukarał. Głuchota pochwyciła ich uszy, zaślepiła ich oczy ” Isus i Zachariasz. Zagadka alfabetu

(22) Uczony Zachariasz powiedział: „To niezwykły chłopiec. Gdyby go pouczono, byłby wybitny pod tym względem

(23) Zachariasz zabiera go ze sobą do swojej szkoły, aby mógł się z nim uczyć, jak wszyscy inni.

(24) Kiedy napisał dla niego alfabet, powiedział: „Powiedz A.” Chociaż syn króla nie odpowiedział mu, wiedział więcej.

(25) Pan rozgniewał się i uderzył go w głowę, używając tego, co się stało, pięścią lub laską.

(26) „To jest zwykłe”, powiedział Isus, „gdy kowadło, gdy zostanie uderzone, uczy tego, kto go uderzy, [i], że nie jest to nauczane kowadło.

(27) „Po tym, czego nauczyłeś wszystkich, co dla mnie napisałeś, listy, które zapisujesz, znam ich brzmienie”.

(28) Isus opisał im swoje listy na ich oczach, każdy ze swoim składnikiem i ukrytym zamysłem. Zaskoczony Zachariasz mówi, że Isus nie jest zwykłym śmiertelnikiem

(29) Uczony Zachariasz powiedział: „Zabierz chłopca ode mnie. Nie mam sposobu, aby ci odpowiedzieć. Chłopcze, nie prowokuj mnie.

(30) „Myślałem, że to uczeń, którego zabrałem ze sobą do mojej szkoły. Widziałem, że to mistrz, którego objąłem.

(31) „Nie wiem w żaden sposób, czy on jest i aniołem bożym. Wydaje mi się, że do dziś nie popadłem w zamieszanie.

(32) „Kim jest matka, która poczęła to dziecko w łonie matki? Która przybrana matka była w stanie pielęgnować ssanie?

(33) „Jego właściwe miejsce nie będzie na ziemi. Pewne jest to, że jest on dzieckiem krzyża, który istniał przed potopem. ” Isus odpowiada Zachariaszowi jako niebiańskiego Odkupiciela.

(34) Chłopiec Isus odpowiedział: „Uczony Boskiego Prawa, myślisz, że Józef jest mój ojciec. On nie jest.

(35) Istniałem przed twoimi narodzinami. Jestem uczonym Znam każdą myśl, która była w twoim sercu.

(36) „Masz pewność całej wiedzy. Przeczytałeś wszystko. Mam dla ciebie instrukcję, która nikomu nie jest znana.

(37) „Mam dla ciebie cudowną opowieść, całkowicie bez fałszu. Widziałem Abrahama w czasach, gdy żył.

(38) „Już dawno temu widziałem siebie poprzez tajemnicę Ducha Świętego. O, uczony w Prawie, istniałem nieprzerwanie, zanim się urodziłeś.

(39)  „To, o czym mówisz, ten, który przyszedł do niego ze względu na wszystkich, aby odkupić każdego żyjącego, spotka go.” Przyjaciel Isusa, Zenon, umiera z upadku i jest wychowywany przez Isusa.

(40) Bezgrzeszny syn Marii bawił się z chłopcami. Rozmiar jego wieku, który znam, wynosił wtedy siedem lat.

(41) Jeden z chłopców spadł z urwiska. Umarł natychmiast. Wszyscy uciekli, oczekują Isusa. Pozostał, czekając na tłum.

(42) Został oskarżony o wyrachowany czyn, że to on go powalił. „Zaczekajcie na mnie” – powiedział Isus – „aż do niego dojdę.

(43) „Jestem oskarżony, Zenon, o powalenie cię. Czy to prawda? ”„ To nieprawda, Panie, nieprawda. Daj mu odejść. Nie należy mu tego przypisywać. ”

(44) Był już martwy, był martwy, z wyjątkiem tego, że to powiedział. Gdy tłum to zobaczył, wypuścili go [Isusa]. Isus bierze wodę do domu w płaszczu.

(45) Matka posłała go po wodę – wspaniałego i wspaniałego chłopca. Wypełnił kolana wodą, która nie przeszła przez jego szatę. Isus sieje pole z porami.

(46) Zasiał małe pole porami – ilość nie była wielka. Później, po zbiorach, było sto koszy produktów. Isus w cudowny sposób rozciąga promień.

(47) Kawałek rękodzieła został przyniesiony do domu do Józefa, aby go wyregulować, ponieważ jego kąt był krzywy, jedna strona przewyższała drugą.

(48) Isus powiedział: „Zajmijcie swoją pozycję, a ja ja wezmę moją”. Rozciągnął krótszy bok, aż był równoważny z drugim.


 

A Versified Narrative Of The Childhood Deeds Of The Lord Jesus

(1) When Jesus, Son of the living God, was a lad of five years he blessed twelve little pools of water. He had enclosed then with clay.

(2) He shaped twelve little birds, called passers on the Sabbath day He made them firmly from clay.

(3) A certain Jew complained about Jesus, son of the great God. He brought him by the hand to his foster-father, Joseph.

(4) “Rebuke your son, Joseph. What he is doing is not right. On the Sabbath Day he has fashioned Images of birds out of clay.”

(5) Jesus clapped his two hands. His small voice resounded. Before their eyes – a wonder of sudden movement – He scared away the birds.

(6) There was heard a gentle, endearing little speech from the mouth of faultless Jesus: “Let you find out who created you! Go to your home!”

(7) Someone reported to the people –  it was a extraordinary tale – that the cries of the birds were heard as they flew. Jesus curses the son of Annas

(8) The son of Annas the scribe approached him at his play and released each single stream. He destroyed the construction.

(9) “What you have done”, said Jesus, “has not been to our benefit. May you be like a little branch Which falls before its fruit.”

(10) The boy fell over like a withered twig. It would have been better for him not to have ruined the game of the King’s son. Jesus curses the boy who caused him annoyance and Joseph rebukes Jesus

(11) On a further occasion when Jesus was at home with Joseph, another boy who came to him caused him annoyance.

(12) “May the journey which you have made be one of no return”, said Jesus. The boy collapsed and died straight away.

(13) It infuriated the lowly kindred of the boy to whom he had dealt doom. “He is declared as your son, Joseph. Go! Depart from us, indeed!

(14) “Unless you reprove your son, you are to go away somewhere. Whichever way you go from here, It would not be too quickly.”

(15) “Why, son, have you offended the people?” asked Joseph. “Anyone on whom you pronounce your judgement is taken away from you dead.”

(16) “Whomever is innocent”, said Jesus,“ does not die as a result of judgements. It is only to the accursed that the malediction adheres.

(17) “Sufficient that my ear be offered to them, and that I be met with hostility, that strong men should not tear off my two ears from my head.”

(18) “There is great terror”, said the people, “that your son does this. We have not heard, up to now of any boy acting thus.

(19) “Quicker than a glance, what he says is done forthwith. We have not heard tell of the like of that boy in the world.”

(20) Joseph said: “He is not like everyone else’s sons. Whatever the outcome, even cross or death, he would not attain at all.

(21) “Everyone who threatened to accuse him he punished. Deafness seized their ears, Blindness their eyes” Jesus and Zacharias. The riddle of the alphabet

(22) The scholar Zacharias said: “This is an extraordinary boy. If he were instructed, he would be outstanding in that respect

(23) Zacharias takes him with him to his school, so that he might undertake learning with him like everyone else.

(24) When he had written an alphabet for him, he said: “Say A.” Though the son of the King did not answer him, He knew a greater amount.

(25) The master grew angry and struck him over the head, [using] whichever he happened on, either fist or rod.

(26) “It is usual”, said Jesus, “for an anvil when struck that it teaches whoever strikes it, [and] that it is not it [the anvil] which is taught.

(27) “For what you have taught to all, what you have written for me, the letters which you record, I know their sound.”

(28) Jesus recounted his letters for them before their eyes each of them with its constituent and with its hidden design. Zacharias, confounded, says that Jesus is no mere mortal

(29) The scholar Zacharias said: “Take the boy away from me. I do not have the means of answering you. Lad, do not provoke me.

(30) “I thought it was a pupil whom I brought with me to my school. I saw that it is a master whom I had taken in charge.

(31) “I do not know in any way whether he be and angel of god. It seems to me that until today I did not proceed in confusion.

(32) “Who is the mother who conceived this infant in the womb? What foster-mother was able to nurse the suckling?

(33) “His proper place will not be on earth. What is surer is that he is the child for the cross who existed before the Deluge.” Jesus replies to Zacharias as a heavenly Redeemer.

(34) The boy Jesus replied: “Scholar of divine law, you think that Joseph is my father. He is not.

(35) I existed before your birth. I am the scholar. I know every thought that has been in your heart.

(36) “You have certainty of all knowledge. You have read all. I have instruction for you which is not known to anyone.

(37) “I have a wonderful tale for you, absolutely without falsehood. I have seen Abraham at the time when he lived.

(38) “Likewise, I have seen yourself a long time ago, through the mystery of the Holy Spirit. O scholar in the Law, I have existed constantly before you were born.

(39)  “That across which you speak of, he who has come to it for the sake of all, to redeem every living person, will encounter it.” Jesus’ playmate Zeno dies from a fall and is raised by Jesus

(40) The sinless son of Mary played a game with boys. The extent of his age, which I know, was then seven year.

(41) One of the boys fell over a cliff. He died forthwith. They all fled expect Jesus. He remained, awaiting a crowd.

(42) He was accused of a calculated act, that it was he who had knocked him down. “Wait a while for me”, said Jesus, “until I reach him.

(43) “I am accused, O Zeno, of knocking you down. Is it true?” “It is not true, Lord, not true. Let him go. It is not to be attributed to him.”

(44) He was dead before, he was dead after, save that he said this. When the crowd saw it, they released him [Jesus]. Jesus takes water home in his cloak.

(45) His mother sent him for water – a great and wonderful boy. He filled his lap with the water, and it did not go through his garment. Jesus sows a field with leeks.

(46) He sowed a little field with leeks – the amount was not great. Later, after harvesting, there were a hundred basketfuls of produce. Jesus miraculously stretches a beam.

(47) A piece of craftwork was brought to the house to Joseph to be adjusted, for its corner was lopsided, one side exceeding another.

(48) Jesus said: “You take hold of your position, and I myself will take mine.” He stretched the shorter side until it was equivalent to the other.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: