Księga Przebudzenia Duszy (Du)

 

 

 

 

 

 

 

Przebudzenie duszy

WERSJA: 18 grudnia 2013 r

To jest wersja robocza, wybrana z Manichejskiej Świętej Księgi Światła (Ketava Kudsha).   Ponieważ jest to wersja robocza, może zawierać literówki.   Pliki są często aktualizowane, więc odwiedź stronę, aby uzyskać najnowsze wersje i tłumaczenia.

Copyright © 2012-2013 Manichaean Publication Society, United Manichaean Assembly

Maniquea Church – Central Temple http://manichaean.org/es/maniquea 

Przebudzenie duszy

Rozdział 1

 1. Był czas, kiedy Pan Mitra (manifestacja żywego Ducha) nauczał swoich wysłanników wraz z wielkimi i niezliczonymi tłumami z całego niebios. W tym czasie Pan Nieba powiedział:
 2. „Ludzie są w niewoli, ponieważ nie usunęli jeszcze wątpliwości z ich serc.
 3. „Dopóki masz wątpliwości w swoich sercach, będziesz nadal zadawać głęboko spekulatywne pytania, które wykraczają poza to, co jest napisane prostymi słowami Pisma Świętego.
 4. „Lepiej, aby uczeń wziął prostą ścieżkę zrozumienia, eliminując w ten sposób wszystkie wątpliwości swego serca.
 5. „To samo poszukiwanie oświecającej prawdy nie jest złe, ale po znalezieniu prawdy, należy pić z jej studni w powolny sposób, aby nie utonąć, błędem jest zaczynać wątpić i kwestionować z głęboką spekulacją, ponieważ to zabierze fałszywy adres, daleki od czystej nauki.
 6. „Jak wiele zamętu myśli rodzi się z interesu człowieka dla rzeczy, które nie należą do niego, a w próżności mówisz w swoim sercu:” Jestem taki wielki „,” Mam wiedzę „lub” Czy wykonałem to cudowne dzieło? „Te myśli stoją między tobą a prawdą, a twoja arogancja oślepia cię przed prostą prawdą Pisma Świętego; wypędź to, a wtedy zobaczysz rzeczy takimi, jakie są.
 7. „Ten, kto myśli poprawnie, pozbędzie się ignorancji i zdobędzie prawdziwą mądrość”.
 8. W ten sposób zrodziły się Oświecone Istoty.
 9. Kiedy dana osoba jest w stanie pobrać odpowiednią ilość wody z żywych źródeł Królestwa Światła, może wtedy przekształcić się w piękne stworzenie Zurvana z jego gałęziami szeroko rozłożonymi w wielkim honorze, chwale i chwale. do jego Ostatniego Źródła.
 10. Wtedy to drzewo zdaje sobie sprawę, że obudziło się zarówno w czystej nauce, jak iw królestwie niebieskim,

obie zapuszczają korzenie głęboko w twoim sercu. Jego korzenie są silne i głęboko osadzone w odpowiedniej glebie – w sercu Mir Izgadda.

 1. To jest czysta nauka.
 2. Jeśli korzenie nie są mocno zakorzenione w podłogach Królestwa Światła i Jego czystej nauki, umysł może być pełen spekulatywnych pytań, a serce może stać się pełne wątpliwości, które ostatecznie prowadzą do pogarszania się duszy.
 3. Zaufanie do pana Mitry. Bądź mocno ugruntowany w Czystej Nauce, którą On oferuje swoim ludziom. W ten sposób możesz błyszczeć dla innych pięknem Czystej Nauki, którą Zurvan buduje stopniowo w tobie.
 4. W pewnym momencie Mitra powiedział: „Czyste Nauczanie pozostaje na zawsze. Uczę szczerych, że stopniowe uczenie się Czystej Nauki prowadzi nas do doskonałości.
 5. „Niektórym ludziom trudno jest uświadomić sobie podstawy tej prostej prawdy, Czyste Nauczanie nie jest łatwe do zrozumienia przez wszystkich ludzi, doskonałość w Czystej Nauce nabywa ten, kto wie, i ten, który chce iść w Pięć Doskonałości:
 6. Idealny powód,

Perfect Mind,

Doskonała inteligencja, doskonała myśl i doskonałe rozumienie. „

 1. Najlepszym sposobem na pokonanie tego zamieszania jest jasność: całkowite otwarcie na to, co jest i nie jest istotne w tym świecie. I te podstawowe elementy były nauczane wśród ludzi:
 2. To, że Mir Izgadda jest odbiciem Zurvana, Najwyższego Pana Wszechświata;
 3. Że szczera i zdecydowana praktyka Czystego Nauczania jest Szlachetną Ścieżką Tego, który jest czystym odbiciem Zurvana i który prowadzi do doskonałości i życia w Królestwie Światła; że Pisma, które istnieją na tym świecie, powinny być badane z pełną uwagą.
 4. Że jest pięć doskonałości (doskonały powód, doskonały umysł, doskonała inteligencja, doskonała myśl i doskonałe zrozumienie) nauczane przez synów Rukha

Khaya (żyjący duch);

 1. Że wszyscy powinniśmy pochylić się ku Wielkiemu Tronowi ustanowionemu w Królestwie Światła; że wszystkie dzieci Światła są rodziną Mir Izaddy, ostatecznie stając się jednym z Nim.

Rozdział 2

 1. W pewnym momencie Mir Izadda nauczał swoich uczniów wraz z wielką i niezliczoną mnóstwem wszystkich niebios.
 2. W tym czasie Mir Izgadda powiedział: „Wszystko, co istnieje, wymaga czystego nauczania, a każdy typ osoby może znaleźć to, co znajduje się tuż pod powierzchnią – pochowany głębiej niż twoje oczy.
 3. „Czysta nauka jest jak patrzenie na białą księżyca w wodzie, jeśli woda jest mętna, nie widać jej wyraźnie, jest jak płonąca słoma w ogniu – jeśli słoma jest mokra, ogień nie może spalić się z siłą . „
 4. „Prawda Czystego Nauczania może być w ten sposób ukryta i zmoczona, więc jeśli ktoś chce podążać tą ścieżką, musi oczyścić umysł i odłożyć na bok wszystko, co przeszkadza mu w podążaniu ścieżką doskonałości.
 5. „Bycie czystym i stanie w miejscu oznacza otwartość na czystość i spokój – w wyniku tego zaczniesz rozwijać doskonałość.
 6. „Oznacza to, że Boskie Światło może świecić, aby odsłonić działanie przyczyny i skutku, prowadząc do błogosławionego pokoju.
 7. „Wiedz o tym: słowa, które dał mi Zurvanque, znajdują się nad wielkimi górami Królestwa Światła, rozpraszają się we wszystkich kierunkach.
 8. „Ludzie starają się uczyć wielu rzeczy w tym samym czasie.
 9. „Ten wysiłek jednak tworzy pragnienie zrobienia czegoś.” Tworzenie tworzy ruch, który może prowadzić do niepokoju:
 10. „Wtedy nie można znaleźć odpoczynku i radości”. Poresto uczyło cierpliwości i stopniowego uczenia się Czystego Nauczania, ponieważ w cierpliwości nie ma zakłóceń.
 11. „Wtedy możesz wejść do Królestwa Światła.
 12. „Usuńcie z siebie to, co was niepokoi i rozpraszajcie, i bądźcie tak czyste, jak ten, który oddycha w czystości i pustce, ufając Zurvanowi”. To jest początek wiedzy – jest to droga prawdziwego pokoju i szczęścia.
 13. „Niech każdy czytelnik tych Pism zacznie być inspirowany, aby dowiedzieć się więcej o Czystej Nauce, nauczać, chronić i utrzymywać Czyste Nauczanie na całym świecie bez uprzedzeń wobec jakiejkolwiek świadomej istoty.”

 

 

El Despertar del Alma

VERSION: 18 December 2013

This is a draft edition, selected from the Manichaean Holy Book of Light (Ketava Kudsha).  Since it is a draft edition, it may contain typos.  The files are updated frequently, so please check back on the site to obtain the latest editions and translations.

Copyright © 2012-2013 Manichaean Publication Society, United Manichaean Assembly

Iglesia Maniquea – Templo Central http://manichaean.org/es/maniquea 

El Despertar del Alma

Capítulo 1

 1. Hubo un tiempo en que el Señor Mitra (una manifestación delEspíritu viviente) estaba enseñando a sus emisarios, junto con grandes e innumerables multitudes de todos los cielos. En aquel tiempo, el Señor del Cielo dijo:
 2. „Las personas están en la esclavitud, ya que aún no haneliminado la duda de sus corazones.
 3. „Mientras tengan dudas en sus corazones, seguirán haciendo preguntas profundamente especulativas que van más allá de lo que está escrito en las palabras simples de las Escrituras.
 4. „Mejor es que el discípulo tome el simple camino de lacomprensión, eliminando así todas las dudas de su corazón.
 5. „La misma búsqueda de la verdad iluminadora no está mal; perodespués de encontrar la verdad, uno debe beber de sus pozos de una manera lenta para no ahogarse; está mal empezar a dudar y a cuestionar con la especulación profunda, porque le llevará en una dirección falsa, lejos de la Enseñanza Pura.
 6. „Cuánta confusión de pensamiento proviene del interés del hombre por las cosas que no le pertenecen, y en tu vanidad dices en tu corazón: „Yo soy tan grande”, o „tengo conocimiento” o „¿He hecho esta maravillosa obra?” Estos pensamientos se interponen entre tú y la verdad y tu arrogancia te ciega de la simple verdad de las Escrituras; destierrala, y entonces verás las cosas como son.
 7. „El que piensa correctamente se librará de la ignorancia yadquirirá la verdadera sabiduría.”
 8. Esta es la manera en la que los Seres Iluminados hanenseñado.
 9. Una vez que una persona es capaz de tomar la cantidad correcta deagua de los manantiales vivos del Reino de la Luz, es luego capaz de transformarse en una hermosa creación de Zurvan con sus ramas extendidas a lo ancho en gran honor, gloria y alabanza a su Última Fuente.
 10. Es entonces que el árbol se da cuenta de que se ha despertado tanto en la Enseñanza Pura como en el Reino de los Cielos, ambos arraigándose profundamente dentro de su corazón. Sus raíces son fuertes y están profundamente plantadas en el suelo apropiado – en el corazón de Mir Izgadda.
 1. Esta es la Enseñanza Pura.
 2. Si las raíces de uno no están firmemente arraigadas en los suelos delReino de la Luz del Señor Mitra y en Su Enseñanza Pura, entonces la mente de uno puede llegar a estar llena de preguntas especulativas, y el corazón puede llegar a estar lleno de dudas, lo que finalmente lleva al deterioro del alma.
 3. Confía en el Señor Mitra. Estate firmemente establecido en laEnseñanza Pura que Él ofrece a su pueblo. De esta manera, eres capaz de brillar para los demás con la belleza de la Enseñanza Pura que Zurvan está construyendo poco a poco dentro de ti.
 4. En un momento Mitra dijo: „La Enseñanza Pura permanece parasiempre. Enseño a los sinceros de que un aprendizaje gradual de la Enseñanza Pura le lleva a uno a la perfección.
 5. „Es difícil para algunos hombres darse cuenta de lo esencial deesta simple verdad; la Enseñanza Pura no se percibe fácilmente por todos los hombres; la perfección en la Enseñanza Pura es adquirida por el que sabe, y por el que aspira a caminar en las Cinco Perfecciones:
 6. Razón Perfecta,

Mente Perfecta,

Inteligencia Perfecta, Pensamiento Perfecto y la Comprensión Perfecta.”

 1. La mejor manera de combatir esta confusión es a través de la claridad.Apertura completa acerca de lo que es y no es esencial en este mundo. Y estos elementos esenciales se enseñaron entre la gente:
 2. Que Mir Izgadda es el reflejo de Zurvan, el Señor Supremo del Universo;
 3. Que la práctica sincera y decidida de la Enseñanza Pura es el Sendero Noble de Aquel que es el reflejo puro de Zurvan y que conduce a la perfección y a la vida en el Reino de la Luz; que las Escrituras que existen en este mundo deben ser estudiadas con atención plena.
 4. Que hay Cinco Perfecciones (Razón Perfecta, Mente Perfecta, Inteligencia Perfecta, Pensamiento Perfecto y Comprensión perfecta) enseñadas por los Hijos del Rukha

Khaya (el Espíritu Viviente);

 1. Que todos debemos inclinarnos hacia el Gran Tronoestablecido en el Reino de la Luz; que todos los hijos de la Luz son una familia de Mir Izgadda, con el tiempo llegando a ser uno con Él.

Capítulo 2

 1. En un tiempo Mir Izgadda estaba enseñando a Sus discípulosjunto con una grandes e innumerables multitudes de todos los cielos.
 2. En ese momento Mir Izgadda, dijo: „Todo lo que existenecesita de la Enseñanza Pura, y cada tipo de persona puede encontrar lo que está justo debajo de la superficie – enterrado más profundo que tus ojos.
 3. „La Enseñanza Pura es como mirar al blanco de laluna en el agua. Si el agua está turbia, no se puede ver claramente. Es como quemar paja en un fuego – si la paja está húmeda, el fuego no puede arder con fuerza.”
 4. „La verdad de la Enseñanza Pura puede ser escondida y húmedade esta manera. Así que si alguien quiere seguir este camino debe despejar su mente, y dejar de lado todas las cosas que obstaculizan su capacidad de caminar por el sendero de la perfección.
 5. „Ser puro y estar quieto significa estar abierto a la pureza y a lacalma – como resultado de esto comenzarás a desarrollar la perfección.
 6. „Esto significa que la Luz Divina puede brillar con el fin derevelar el funcionamiento de causa y efecto, llevando a la paz bendita.
 7. „Sepan esto: las palabras que me dio Zurvanque reside por encima de las grandes montañas del Reino de la Luz, se esparcen por todas las direcciones.
 8. „Las personas se esfuerzan tratando de aprender muchas cosas al mismo tiempo.
 9. „Este esfuerzo, sin embargo, crea el deseo de haceralgo. Hacer crea movimiento que puede resultar en ansiedad:
 10. „Entonces es imposible encontrar el descanso y la alegría. Poresto enseño paciencia y un aprendizaje gradual de la Pura Enseñanza, porque en la paciencia no hay perturbación.
 11. „Entonces puedes entrar en el Reino de la Luz.
 12. „Elimina de ti mismo lo que te perturba y te distrae, y se tan puro como el que respira en pureza y en vacío confiando en Zurvan. Esto es el comienzo del conocimiento – es el camino de la paz verdadera y la felicidad.
 13. „Que cada lector de estas Escrituras sea inspirado para aprendermás acerca de la Enseñanza Pura, para enseñar, proteger y mantener la Enseñanza Pura en todo el mundo sin prejuicio contra cualquier ser consciente.”

 

Mazmoré d’Mitzrin

WERSJA: 18 grudnia 2013 r

To jest wersja robocza, wybrana z Manichejskiej Świętej Księgi Światła (Ketava Kudsha).   Ponieważ jest to wersja robocza, może zawierać literówki.   Pliki są często aktualizowane, więc odwiedź stronę, aby uzyskać najnowsze wersje i tłumaczenia.

Copyright © 2012-2013 Manichaean Publication Society, United Manichaean Assembly

Maniquea Church – Central Temple http://manichaean.org/es/maniquea 

 

 

 

 

 

 

 

Miryazd Na’amaz

WERSJA: 18 grudnia 2013 r

Jest to projekt edycja, wybrany z Manichaean Holy Book of Light ( Ketava Kudsha ).   Ponieważ jest to wersja robocza, może zawierać literówki.   Pliki są często aktualizowane, więc odwiedź stronę, aby uzyskać najnowsze wersje i tłumaczenia.

Copyright © 2012-2013 Manichaean Publication Society, United Manichaean Assembly

Maniquea Church – Central Temple http://manichaean.org/es/maniquea 

Miryazd Na’amaz

( Modlitwa do żywego ducha )

 1. O Wielki Ojciec, skorzystał z tej okazji , aby uklęknąć w chwale do yourchild , Mir Izgadda .
 2. Oh Duch Życia , Ty jesteś trzecie Messenger wysłana do nauczania na wszystkich lahumanidad .
 3. Oh Duch Życia , Ty jesteś ten potomek Boskość wysłana przez w GranPadre .
 4. Oh Duch Życia , Ty jesteś Światłem Boga wysłany do oświecić Almundo .
 5. Oh Lord , trzecie Messenger , Ty jesteś Przedwieczny , concédenosla wieczność .
 6. O, Panie , Ty jesteś nadzieją świata , umocnij naszą nadzieję .
 7. O, Panie , Ty jesteś obrońcą na świecie , chroni naszą wiarę .
 8. Oh Duch Życia , Ty jesteś Messenger , wiecznie istniejący .
 9. O Duchu Życia , Ty jesteś Messenger , który żyje na zawsze .
 10. Oh Duch Życia , Ty jesteś Światłem Divine od wieczności .
 11.  Ty jesteś do Pana z pochodzenia Boskiego , możemy uznać to , aby codziennie .
 12.  Ty jesteś Pan Holy One Boga, możemy uznać to , aby codziennie .
 13.  Ty jesteś Pan niezwykle potężny Bóg, możemy rozpoznać estotodos dni .
 14. Mir Izgadda , Liberator , to jest Twoje imię .
 15. Mir Izgadda , Dawca z Libro Sagrado , Ty jesteś naszym Panem .
 16. Mir Izgadda , obrońca Wspólnoty , chwalony za Ciebie .

Miryazd Na’amaz

VERSION: 18 December 2013

This is a draft edition, selected from the Manichaean Holy Book of Light (Ketava Kudsha).  Since it is a draft edition, it may contain typos.  The files are updated frequently, so please check back on the site to obtain the latest editions and translations.

Copyright © 2012-2013 Manichaean Publication Society, United Manichaean Assembly

Iglesia Maniquea – Templo Central http://manichaean.org/es/maniquea 

Miryazd Na’amaz

(Oración al Espíritu Viviente)

 1. Oh Gran Padre, aprovechamos esta ocasión para arrodillarnos en alabanza a TuHijo, Mir Izgadda.
 2. Oh Espíritu Viviente, Tú eres el Tercer Mensajero enviado a enseñar a toda lahumanidad.
 3. Oh Espíritu Viviente, Tú eres el Descendiente Divino enviado por el GranPadre.
 4. Oh Espíritu Viviente, Tú eres la Luz de Dios enviada para iluminar almundo.
 5. Oh Señor, Tercer Mensajero, Tú eres el Eterno, concédenosla eternidad.
 6. Oh, Señor, Tú eres la Esperanza del Mundo, fortalece nuestra esperanza.
 7. Oh, Señor, Tú eres el Protector del Mundo, protege nuestra fe.
 8. Oh Espíritu Viviente, Tú eres el Mensajero, eternamente existente.
 9. Oh Espíritu Viviente, Tú eres el Mensajero que vive para siempre.
 10. Oh Espíritu Viviente, Tú eres la Luz Divina de la eternidad.
 11. Tú eres el Señor de Origen Divino, reconocemos esto a diario.
 12. Tú eres el Señor Santo de Dios, reconocemos esto a diario.
 13. Tú eres el Señor extremadamente poderoso de Dios, reconocemos estotodos los días.
 14. Mir Izgadda, Libertador, este es Tu nombre.
 15. Mir Izgadda, Dador del Libro Sagrado, Tú eres nuestro Señor.
 16. Mir Izgadda, Protector de la Comunidad, alabado seas Tú.

 

Mazmoré d’Mitzrin

(Księga Psalmów w Egipcie)

Psalm 1

Wielki hymn

 1. „Twój wygląd na horyzoncie nieba jest piękny,

Żyjąc Aton, zasada życia, która wschodzi na wschodnim horyzoncie, wypełniasz całą ziemię swoim pięknem.

 1. Jesteś bardzo piękny, jasny i wyniesiony na ziemię.
 2. Twoje promienie otaczają wszystkie ziemie, które stworzyłeś.
 3. Jesteś słońcem, ustanawiasz swoje granice, łączysz je ze swoją miłością.
 4. Jesteście daleko, ale wasze promienie są na ziemi; jesteś na wysokości, a dzień mija wraz z twoim odejściem.
 5. Odpoczywaj na zachodnim horyzoncie nieba, a ziemia jest w ciemności, jak umarli.
 6. Oni są w swoich domach, ich głowy są zakryte, Surespiration zatrzymał się i nie patrzą na siebie; Zabrali swoje rzeczy, nawet spod głowy, i nie wiedzą o tym.
 7. Każdy lew opuści swoje legowisko, a następnie wszystkie węże ugryzą, noc zaświeci swoimi światłami, ziemia milczy, ponieważ ten, kto je stworzył, znajduje się na jej horyzoncie.
 8. Ziemia jest oświetlona, ​​ponieważ wstajesz na horyzoncie, świecąc jak Aton dnia, ciemność ucieka, ponieważ dajesz swoje promienie, obie krainy radują się każdego dnia.
 9. Ludzie budzą się z nóg, ponieważ je wychowacie, kąpią się w ich kończynach, ubierają się, unoszą się w adoracji na swoją drogę, przez ziemię wykonują swoją pracę.
 10. Całe bydło odpoczywa na pastwiskach, gdzie rosną drzewa i zioła, ptaki latają w swoich norach, ich skrzydła uwielbiają ka *, wszystkie owce skaczą na swoich nogach, małe ptaki żyją, gdy wzniesiesz się nad nimi. * (duchowa podwójna litera ba lub fizyczna koperta)
 11. Łodzie idą na północ i południe, ponieważ wszystkie drogi otwierają się, gdy wstaniesz.
 12. Ryby w rzece pływają, aby cię powitać, twoje promienie są w głębi morza.
 13. Stworzyliście koncepcję u kobiet, w czasie, gdy prokreacja ludzkości sprawiła, że ​​syn żyje w ciele matki, milcząc go, aby nie płakał, opiekując się nim w ciele, dając mu ducha, by wzrastał i żył.
 14. Kiedy się rodzi, otwierasz usta, by mówić, robić to, czego potrzebuje.
 15. Do ptaka w jajku, brzmiącego wewnątrz muszli, dajesz oddech wewnątrz jaja, aby dać życie temu, co robisz.
 16. Zbierz całą swoją siłę, aby wydostać się z jaja, z jaja i pía z całą swoją siłą, biegnie z twoimi nogami, kiedy to odejdzie.
 17. Ile rzeczy zrobiłeś!
 18. Stworzyłeś ziemię swoją wolą, tylko ty, z narodami, krowami i owcami, wszystko na powierzchni ziemi, która chodzi po jej nogach, wszystko w powietrzu, które leci skrzydłami.
 19. Na wzgórzach Syrii, ku Kush i na równinie Egiptu, oddajecie każdemu swoje miejsce, oprawiacie swoje życie, oddajecie każdemu jego dobytek, obliczając czas jego dni.
 20. Ich języki są różnorodne w ich sposobie mówienia, ich natury w kolorze skóry.
 21. Jako dzielnik dzielisz różne narody.
 22. Kiedy podłożyłeś Nil pod ziemię, bierzesz go zgodnie z twoją wolą, aby ludzie żyli. Nawet jeśli sam je ukształtowałeś, jesteś ich Panem, nawet w ich słabości. Och, Panie ziemi, która dla nich powstaje.
 23. Aton dnia, czczony przez wszystkie dalekie kraje, żyjąc swoim życiem, umieściłeś Nil na niebie, aby padał na nich deszcz, który mógł tworzyć wody na wzgórzach jak morze, zalewając pola między miastami. Jak wspaniałe są twoje sposoby!
 24. O Panie wieczności, Nil w Niebie jest dla obcego ludu i wszystkich dzikich zwierząt, które chodzą na nogach.
 25. Nil pochodzący spod ziemi jest dla ziemi egipskiej, aby mógł wyżywić wszystkie pola. Świecisz i żyją dzięki tobie.
 26. Robisz pory roku, aby tworzyć wszystkie swoje prace, podczas zimy orzeźwiając je, a latem daje im ciepło.
 27. Robisz niebo daleko, abyś mógł w nim wyjść, abyś mógł zobaczyć wszystko, co zrobiłeś, kiedy byłeś sam.
 28. Wznoszący się na waszych drogach jak żyjący Aton, lśniący w oddali i wracający.
 29. wsie, miasta, i plemiona, na jena droga rzeki, wszystkie oczy zanim je zobaczyć, jesteś Aton dnia nad całą ziemią.
 30. Jesteś w moim sercu, nie ma nikogo, kto cię zna oprócz swojego syna Echnatona miałeś wiedzę, swój sposób i swojej władzy.
 31. Ziemia jest w twojej ręce, tak jak ty sprawiłeś, że oni świecą i żyją, a kiedy ty wkładasz, oni umierają

ponieważ ludzie żyją dzięki tobie, podziwiać Ekscelencje chwili umieszczenia go, zostawić wszystkie swoje prace, gdy pojawi się na zachodzie, a kiedy odejdziesz, one rosną.

 1. Od dnia, w którym położyłeś fundamenty ziemi, wychowałeś je dla swojego syna, który wyszedł z ciebie

substancja, król Egiptu, żyjąc w prawdzie Pana obu krain, Echnatona, syn słońca, życia w prawdzie, Echnatona, wielkiego w życiu Nefer’neferu’Atón Nefertiti, żyjący wiecznie i wiecznie rozkwitać.

Psalm 2

Hymn uwielbienia

 1. Hymn pochwalny dla Atona, gdy wychodzi jak wielki sokół na wyżynach Dwóch Horyzontów.
 2. Hołd dla Ciebie, Aton, Piękny każdego dnia! Ty

wstajesz o świcie bez końca – ileż to twoich dzieł, O, Wielki Stwórco. Twoja blask jest na twojej twarzy, a nie lśniący miedziany metal przypomina twoje splendory.

 1. Będąc samowystarczalnym, formowałeś swoje kończyny w fizycznych formach; rodzisz, ale nie urodziłeś się; jest samowystarczalny, ze względu na swoją moc lub zdolności, Nawigator Wieczności, ten, który króluje przez miliony lat, zachowując swoją Boską Formę.
 2. Podobnie jak piękności niebiańskich regionów, tak samo wasze piękno. Twoja cera jest jaśniejsza niż niebiosa.
 3. Płyniesz przez niebiosa, wszystkie twarze patrzą na ciebie, gdy jesteś w drodze, chociaż jesteś ukryty przed ich oczami.
 4. Z promieniami światła manifestujesz symbol swojej mocy na początku dnia, pod swoim majestatem, twój Boski Statek jest silny. W ciągu małego dnia podróżujesz przez miliony i setki tysięcy minut. Kiedy skończysz dzień, założysz.
 5. Godziny nocy, w których je wykonujesz. Nie ma przerw w pracy. Wszystkie oczy kierują swój wzrok ku tobie, nie przestają tego robić. Wyjeżdżasz szybko wcześnie rano, twoje jasne promienie błyszczą w oczach.
 6. Niech będzie pochwalony Ciebie, Aton dnia, Stwórca śmiertelników i Stwórca swego życia. Chwalcie was!
 7. Jesteś jak Wielki Sokół, którego pióra mają wiele kolorów, ty, o Stwórco, który powstaje z nieistnienia!
 8. On istnieje dzięki swojej własnej mocy, nie urodził się, ten, który żyje na wysokościach.
 9. Ludzkość radośnie woła zarówno w swoim wyjściu, jak i rzekomo.
 10. On jest stwórcą tego, co wytwarza Ziemia, zdobywcą Dwóch Krain, od wielkiego do małego.
 11. Ty, Matko, wspaniała nad wszystkimi bogami i ludźmi, sztuczna, pełna łaski, nadzwyczaj wielka, rozwijająca się w twojej pracy.
 12. Żywego inwentarza nie można policzyć. Silny pasterz, kierując swoimi silnymi zwierzętami, zapewnia im schronienie.
 13. Zapewnia pożywienie dla twojego życia, powstanie, kroczenie ścieżką Stwórcy, manifestowanie siebie i podnoszenie jego pięknej formy.
 14. Oświetla Dwóch Ziemi swoim Boskim Symbolem Dysku; On jest główną substancją Dwóch Ziem.
 15. Stworzył siebie.
 16. Zastanów się nad tym, co zrobił, Pan, sprowadzając do niewoli niezliczoną ilość ziemi każdego dnia, obserwując tych, którzy chodzą po ziemi, świecąc na niebie, on dokonuje przemian w ciągu dnia.
 17. On tworzy pory roku.
 18. Uwielbia letnie upały. Uwielbia zimne delinvierno.
 19. Sprawia, że ​​wszystkie części ciała zwisają.
 20. Obejmuje wszystkie kraje.
 21. Całe stworzenie woła o adorację, gdy spotyka się z nim każdego dnia.
 22. Jego syn, Akhenaten, mówi: „Jestem przedstawicielem plemienia Aton na ziemi i nadzorcą dzieł w jego świątyni, który, podobnie jak jego umiłowany syn, Pan Dwóch Krajów i dawczyni życia, Aton zrobił dla ciebie.
 23. Mój Pan wyznaczył mnie na oficera wielkiego miasta Bożego i wszystkich jego pomników i skarbów.
 24. „Pozostaję czujny, pilnie służę dyrektorowi, przestrzegając praw serca Atena.
 25. Wiem, jak nauczyć cię odpoczywać w

Prawda, czyniąc cię wielką dla ciebie do wykonania na ziemi.

 1. Jestem prawdą, która obrzydli fałszywe słowa i czyny.
 2. „Nigdy nie oddaję się rozmowie pełnej przesadnych słów i kłamstw.
 3. Cieszę się z twoich spraw. „

Psalm 3

 1. Hymn do Atona, gdy wychodzi na horyzoncie i kiedy jest ustawiony
 2. Bądź pochwalony, Atonie, że wychodzisz jako Jedyny Bóg w kręgu nad ziemią.
 3. Jesteś uwielbiany. Twoje piękno jest przed moimi oczami, i

Twój blask pada na moje ciało.

 1. Udajesz się do swojego miejsca na Boskim statku przy sprzyjających wiatrach, a twoje serce się raduje.
 2. Serca waszych wiernych radują się.
 3. Mijasz niebiosa w pokoju, znokautując wszystkich wrogów.
 4. Gwiazdy i planety, które nigdy nie odpoczywają, śpiewają ci hymny, a gwiazdy, które nigdy nie bledną, chwalą cię, gdy kładziesz się do odpoczynku na horyzoncie niebiańskich wyżyn.
 5. Jesteś piękna rano i po południu, O Żywy Panie, ten, który nigdy się nie zmienia, mój Panie.
 6. Hołd dla ciebie, że w swoim pięknie wychodzisz na wschód i stawiasz się na zachodzie.
 7. Idźcie i lśnijcie przez niebiosa, Ty, który zostałeś koronowany na króla bogów.
 8. Niebo jest dla ciebie hołdem, a Prawo i Prawda obejmują cię rano i wieczorem.
 9. Z radością przechodzisz przez niebiosa i wodny garnabizm na niebie jest szczęśliwy.
 10. Twoi wrogowie są rzucani na głowę, ich ręce i ręce zostały obcięte, a twój sztylet złamał stawy kręgosłupa.
 11. Aton przychodzi jako świeży wiatr, jego łódź przesuwa się i przybywa do portu.
 12. Wiatry Południa, Północy, Zachodu i Wschodu chwalą Cię, och boska substancja, z której narodziły się wszystkie formy życia.
 13. Kiedy mówisz, ziemia jest zalana ciszą, oh samozadowoleni, że żyłeś w niebie, zanim istniała ziemia i góry.
 14. O pasterze, o Panie, o Self-egzystent Self, Stwórco wszystkiego, uczyniłeś język wszystkich duchowych istot.
 15. Zrobiłeś wszystko, co wyskoczyło z wód, a ty przeszedłeś przez krainę kałuży Boskiego Jeziora.
 16. Pozwól mi oddychać powietrzem, które pochodzi z twojego nosa

i północny wiatr, który pochodzi od Matki.

 1. Chwalcie mego ducha i uczyńcie moją duszę boską.
 2. O Panie bogów, jesteś wielbiony, stawiając siebie w spokoju, a wy jesteście wywyższeni dzięki wszystkim waszym cudownym czynom, lśnieniem na moim ciele każdego dnia.

Psalm 4

 1. Hymn do Atona, gdy wychodzi na Wschodzie.
 2. Niech będzie pochwalony Aton, władca błyskawicy, abyście codziennie wychodzili na horyzont! Świeć swoimi promieniami światła na twarzach tych, którzy mówią prawdę, którzy śpiewają wam hymny o świcie i adorują was w nocy.
 3. Niech wasze dusze pojawią się wraz z wami w niebie. Pozwól im nawigować Boskim Statkiem i pozwól im dotrzeć do portu, i pozwól im przedostać się między gwiazdy, które nigdy nie znikną.
 4. Bądź pochwalony, Atonie, że jesteś Stwórcą, Samego istnienia!
 5. Kiedy wychodzisz i posyłasz swoje promienie na ziemie południa i północy, jesteś piękna, tak, jesteś piękna i wszystkie duchy radują się, kiedy cię widzą, Króla Niebios.
 6. Mieszkańcy podziemi spotykają się z tobą, stoją przed tobą, w hołdzie, aby zobaczyć twoją Piękną Formę.
 7. Każdego dnia chodziłem przed wami, aby być z wami i kontemplować wasz Piękny i Boski Symbol. To nie jest zabronione lub odrzucone.
 8. Daj mi, że kiedy kontempluję twoje piękno, moi członkowie mogą stać się młodzi jeszcze raz, podobnie jak członkowie twoich ulubionych.
 9. Jestem jednym z tych, którzy wielbią cię na ziemi. Pozwól mi wejść do Wiecznej Krainy w odwiecznej Krainie. Och, mój Panie, błagam cię, abyś mi to wydał.
 10. Chwała, że ​​wychodzisz na wschód, gdy zaskakujesz swój horyzont i odpoczywasz na zachodzie!
 11. Mijaszniebo, wszystkie oczy obserwują twój kurs, jesteś niewidzialny. Okazywasz się o świcie i nocą każdego dnia.
 12. Boski Statek Waszej Wysokości wynurza się jako potężny statek, twoje promienie padają na wszystkie twarze, twoje marmurkowe światła i twoje kolory nie mogą być policzone i nie można ich zrozumieć.
 13. Idę do przodu w miarę postępów stale, a teraz unun skok przez nieobliczalnych odległościach, a kiedy spadnie na odpoczynek zrobić też.
 14. Jesteś zwieńczony majestatem piękności, kończynami adorasta w miarę postępu, i produkujesz je bez bólów porodowych w postaci Atena, a wywyższasz się na wyżyny.
 15. Pozwól mi wejść w wieczne niebo i górę, w której żyją twoi faworyci.
 16. I życzę , aby przyłączyć się do tych, którzy są święte i doskonalić inthe Another boski świat i niech wydaje się kontemplować swoje piękności nocy.
 17. Podnoszę ręce do Ciebie w uwielbieniu, kiedy ty, żywy, wkładasz. Jesteś Odwiecznym Stworzycielem i jesteś wielbiony, kiedy oddajesz się Bogu.
 18. Bez wahania dałem wam moje serce, jesteś najpotężniejszym ze wszystkich.

 

 

 

 

Salmos de Egipto

(Mazmoré d’Mitzrin)

Salmos de Egipto

(Mazmoré d’Mitzrin)

Traducción de Akh Shamon http://www.manichaean.org/es/

Copyright © 2011-2015 Manichaean Publication Society http://www.manichaean.org/mps/

Psalms of Egypt (Spanish – Spain)

Updated 12 July 2015

Salmos de Egipto

(Mazmoré d’Mitzrin)

Salmo 1

El Gran Himno

1       Tu aparición en el horizonte del cielo es hermosa, el Atón Viviente, el principio de vida que se eleva en el horizonte del este; tú llenas toda la tierra con tu belleza.

2      Eres muy hermoso, brillante y enaltecido sobre la tierra.

3      Tus rayos rodean todas las tierras que has hecho.

4      Eres el sol, tú estableces sus límites, las unes con tu amor.

5      Estás lejos, pero Tus rayos están sobre la tierra; Tú estás en lo alto, pero el día se pasa cuando Tú te marchas.

6      Descansas en el horizonte occidental del cielo, y la tierra está en la oscuridad como los muertos.

7      Se encuentran en sus casas, sus cabezas están cubiertas, su respiración se ha parado, y no se miran los unos a los otros; les han quitado sus cosas, incluso de debajo de sus cabezas, y no lo saben.

8      Cada león sale de su guarida, y entonces todas las serpientes muerden, la noche brilla con sus luces, la tierra se encuentra en silencio porque el que las hizo está en su horizonte.

9      La tierra se ilumina, porque Tú te levantas en el horizonte, brillando como el Atón del día, las tinieblas huyen porque Tú das Tus rayos, ambas tierras se alegran cada día.

10   Los hombres se despiertan y se ponen de pies, porque Tú los levantas; se bañan sus extremidades, se visten, levantan sus cabezas en adoración a Tu amanecer, a través de la tierra hacen su trabajo.

11    Todo el ganado descansa en sus pastos, donde crecen los árboles y las hierbas, las aves vuelan en sus guaridas, sus alas adorando Tu Espíritu, todas las ovejas saltan sobre sus patas, los pájaros pequeños viven cuando Tú te elevas sobre ellos.

12   Los barcos van al norte y al sur, porque todos los caminos se abren en Tu amanecer.

13   Los peces en el río nadan para saludarte a Ti; Tus rayos están en la profundidad del mar.

14   Has creado la concepción en las mujeres, haciendo así a la descendencia de la humanidad; Tú haces que el hijo viva en el cuerpo de su madre; Tú lo silencias para que no llore, cuidándolo en el cuerpo, dándole el espíritu para que crezca y viva.

15    Cuando nace, Tú abres su boca para que hable; Tú haces lo que él necesita.

16   Al pajarillo en el huevo, sonando dentro de la cáscara, Tú le das respiración dentro del huevo, para dar vida a aquello que Tú creas.

17    Reúne todas sus fuerzas para salir del huevo, sale del huevo y pía con todas sus fuerzas; corre con sus patas cuando ha salido.

18   ¡Cuántas son las cosas que Tú has hecho!

19   Tú das la vida de acuerdo con Tu Voluntad, sólo Tú, a la tierra con sus pueblos, vacas y ovejas, todo sobre la faz de la tierra que camina sobre sus patas, todo en el aire que vuela con sus alas.

20  En las colinas desde Siria a Kush, y en la llanura de Egipto, Tú das a cada uno su lugar; Tú enmarcas sus vidas, le das a cada uno sus pertenencias, calculando la duración de sus días.

21   Sus lenguas son diversas en su forma de hablar, sus naturalezas en el color de su piel.

22  Como divisor Tú divides a los diversos pueblos.

23  Cuando Tú has hecho el Nilo debajo de la tierra, Tú lo llevas de acuerdo con Tu voluntad para hacer que la gente viva: A pesar de que los has formado para Tí mismo, Tú eres en todo momento su Señor, incluso en su debilidad. Oh Señor de la tierra que se levanta para ellos.

24  Atón del día, venerado por toda tierra lejana, Tú les das vida, Tú colocaste un Nilo en el cielo para que lloviera sobre ellos, para que pudiera hacer aguas sobre las colinas como el mar, regando sus campos entre sus ciudades. ¡Qué excelentes son Tus caminos!

25   Oh Señor de la eternidad, el Nilo en el Cielo es para la gente extraña y para todas las bestias salvajes que caminan sobre sus patas.

26  El Nilo que viene de debajo de la tierra es para la tierra de Egipto, para que pueda alimentara todos los campos. Tú brillas y ellos viven gracias a Ti.

27   Tú haces las estaciones del año para crear todas Tus obras – durante el invierno refrescándolas, y durante el verano dándoles calor.

28  Tú haces el cielo lejano, para que Tu Presencia pueda salir en él, para que Tú puedas ver todo lo que Tú hiciste cuando Tú estabas solo.

29  Levantándote en Tus formas como el Atón viviente, brillando a lo lejos y volviendo.

30  Los pueblos, las ciudades, y las tribus, en la carretera y en el río, todos los ojos te ven a Ti ante ellos; Tú eres el Atón del día sobre toda la tierra.

31   Tú estás en mi corazón, no hay nadie que te conozca a Ti, excepto Tu hijo Ajenatón*; Tú has deseado que él tenga conocimiento, en Tus propósitos y en Tu poder.

* (Véase PrS 3:2)

32                       La tierra está en Tu mano, incluso como Tú le has dado vida a ella; Tú brillas y todos sus habitantes viven, y cuando Tú te pones, ellos mueren; porque gracia a Ti las personas viven. Admiran Tus excelencias hasta Tu puesta; dejan de un lado todas sus labores cuando Tú te pones en el oeste, y cuando Tú sales, ellos crecen.

33                       Desde el día en que Tú pusiste los cimientos de la tierra, Tú los levantaste para Tu hijo quien salió de Tu sustancia, el rey de Egipto, viviendo en la Verdad, señor de ambas tierras, Ajenatón, hijo del sol, viviendo en la Verdad, Ajenatón, grande en su duración; Nefer’neferu’Atón Nefertiti, viviendo y floreciendo para siempre eternamente.

Salmo 2

Un Himno de Alabanza

1       Un Himno de Alabanza a Atón cuando Él sale como un gran halcón en las alturas de los Dos Horizontes.

2      ¡Homenaje a ti, Atón, Hermoso de cada día! Tú te levantas durante el amanecer sin falta – cuántas son Tus obras, Oh Gran Creador. Tu resplandor está en Tu cara, y ni un metal brillante de cobre se parece a Tus muchos esplendores.

3      Ser Autoexistente, Tú moldeaste Tus miembros en formas físicas; dando a luz, pero él no nació; es autosuficiente debido a su poder o habilidades, Navegante de la Eternidad, Él que reina por millones de años, manteniendo Su Forma Divina.

4      Al igual que las bellezas de las regiones celestiales, así son Tus bellezas. Más brillante es Tu tez que la de los cielos.

5       Tú navegas a través de los cielos, todas las caras te miran a Ti mientras vas, aunque Tú estás escondido de sus ojos.

6      Tú manifiestas el símbolo de Tu en rayos de luz, fuerte es Tu Barca* Divina bajo Tu majestad. En un pequeño día Tú viajas a través de un camino de millones y cientos de miles de minutos. Cuando Tu día se acaba, Tú te pones. * (o, Nave)

7       De la misma manera, haces que las horas de la noche que se cumplan por sí mismas. No hay interrupción en Tu trabajo. Todos los ojos dirigen su mirada hacia Ti; no cesan de hacerlo. Tú sales rápidamente temprano por la mañana, Tus rayos brillantes destellan en los ojos.

8      Alabado seas tú, Oh Atón del día, Creador de los mortales y Creador de su vida. ¡Alabado seas Tú!

9      Eres como un Gran Halcón cuyas plumas son de muchos colores, Tú, Oh Creador, ¡que te levantas a Ti mismo de la inexistencia!

10    Él existe por Su propio poder; Él no nació, Aquél que mora en las alturas.

11     La humanidad clama gozosamente tanto en Su salida como en Su puesta.

12    Él es el creador de lo que produce la tierra, conquistador de las Dos Tierras, desde la grande hasta la pequeña.

13    Tú, Madre, espléndida sobre todos los dioses y los hombres, artífice, llena de gracia, extremadamente grande, progresando en su trabajo.

14    El ganado no se puede contar. El pastor fuerte, conduciendo sus animales fuertes, Tú proporcionas refugio para ellos.

15    Les proporciona el sustento de su vida, surgiendo, atravesando el camino del Creador, manifestándose a Sí mismo y levantando Su forma hermosa.

16    Él ilumina las Dos Tierras con su Símbolo Divino del Disco; él es la sustancia primaria de lasDos Tierras.

17    Se hace conocer a Sí mismo.

18    Contempla lo que Él ha hecho, el Único Señor, trayendo a la cautividad innumerables tierras cada día, observando a los que andan sobre la tierra; brillando en el cielo Él realiza transformaciones durante el día.

19    Él hace las estaciones de los meses.

20   Le encanta el calor del verano. Le encanta el frío del invierno.

21    Él hace que todas las partes del cuerpo cuelguen.

22   Él abraza a todos los países.

23   Toda la creación clama en adoración a Él cuando sale cada día.

24   Su hijo Ajenatón dice, “Yo soy el representante del trono de Atón en la tierra y el supervisor de los trabajos en Su santuario que, como Su hijo amado, el Señor de las Dos Tierras, dador de vida, Atón hizo para ti.

25   Mi Señor me designó como el oficial a cargo de la gran ciudad de Dios y de todos sus monumentos y tesoros.

26   Me mantengo alerta con diligencia, sirvo arduamente como director, obedeciendo a las leyes del corazón de Atón.

27   Sé cómo enseñarte para que tengas descanso en la Verdad, haciéndote grande para que lo hagas sobre la tierra.

28   Yo soy la verdad que abomina acciones y palabras falsas.

29   Nunca me complazco en cualquier conversación llena de palabras exageradas y mentiras.

30   Me deleito en tus asuntos.”

Salmo 3

Un Himno a Atón

1       Un Himno a Atón cuando Él Sale* en el Horizonte y cuando Se Pone. * (Vease EdS 4:8)

2      Alabado seas, Oh Atón, que sales como el Único Dios en el círculo por encima de la tierra.

3      Tú eres adorado. Tus bellezas están ante mis ojos, y Tu esplendor cae sobre mi cuerpo.

4      Vas a tu puesta en la Barca Divina con vientos favorables, y Tu corazón se alegra.

5       Los corazones de Tus fieles se alegran.

6      Pasas sobre los cielos en paz, derribando a todos Tus enemigos.

7       Las estrellas y los planetas que nunca descansan te cantan himnos a Ti, y las estrellas que nunca se desvanecen te glorifican a Ti cuando te pones a descansar en el horizonte de las alturas celestiales.

8      Eres hermoso por la mañana y por la tarde, Oh Señor Viviente, el Inmutable, mi Señor.

9      Homenaje a Ti, que en Tu belleza sales en el este y te pones en el oeste.

10    Sales y brillas a través del cielo, Oh Tú que has sido coronado Rey de los dioses.

11     El cielo te rinde un homenaje a Ti, y la ley y la Verdad te abrazan por la mañana y por la tarde.

12    Con alegría Tú pasas sobre los cielos y el gran abismo acuoso en los cielos es feliz.

13    Tus enemigos son arrojados de cabeza, sus brazos y sus manos han sido cortadas, y Tu daga ha roto las articulaciones de su columna vertebral.

14    Atón viene como un viento fresco, Su Barca avanza y llega a puerto.

15    Los vientos del Sur, del Norte, del Oeste y del Este te elogian a Ti, Oh sustancia divina, de la cual han nacido todas las formas de vida.

16    Cuando Tú hablas, la tierra se inunda de silencio, Oh Ser Autoexistente, que has vivido en el cielo antes de que la tierra y las montañas existieran.

17    Oh Pastor, Oh Señor, Oh Ser Autoexistente, Creador de todas las cosas, Tú has hecho la lengua de todos los seres espirituales.

18    Has hecho todo lo que brota de las aguas, y Tú sales por encima de ellas sobre la tierra de los charcos del Lago Divino.

19    Déjame respirar el aire que viene de Tu nariz y el viento del norte que es de la Madre.

20   Glorifica mi espíritu, y haz que mi alma sea divina.

21    Oh Señor de los dioses, Tú eres adorado, poniéndote en paz, y eres elevado debido a todas Tus obras maravillosas, brilla sobre mi cuerpo cada día.

Salmo 4

Un Himno a Atón

1      Un Himno a Atón, cuando Él Sale por el Este.

2     ¡Alabado seas Tú Atón, Señor de los rayos, que sales en el horizonte cada día! Brilla con Tus rayos de luz sobre la cara de los que hablan la verdad, que te cantan himnos al amanecer, y te adoran por la noche.

3     Deja que sus almas aparezcan contigo en el cielo. Deja que naveguen en la Barca Divina y que lleguen a puerto, y deja que se abran camino entre las estrellas que nunca se desvanecen.

4     ¡Alabado seas Tú, Oh Atón, que eres el que da la Vida, el Autoexistente!

5      Cuando Tú sales y envías Tus rayos sobre las tierras del Sur y del Norte, Tú eres hermoso, sí, Tú eres hermoso, y todos los espíritus se alegran cuando te ven a Ti, el Rey del Universo.

6     Los habitantes del mundo subterráneo van a encontrarse contigo, se inclinan ante Ti en homenaje de ver Tu Forma Hermosa.

7      Yo iría ante Ti todos los días para estar contigo y para contemplar Tu Símbolo Hermoso y Divino. Que yo no sea impedido ni rechazado.

8     Concédeme que cuando contemple Tus bellezas mis miembros puedan hacerse jóvenes una vez más, como son los miembros de Tus favorecidos.

9     Soy de los que te adora en la tierra. Déjame entrar en la Tierra Eterna en el País eterno. Oh, mi Señor, te ruego que decretes esto por mí.

10   ¡Alabado seas Tú que sales en el este como Atón en Tu horizonte y descansas en el oeste!

11    Pasas por el cielo, todos los ojos observan Tu curso, Tú siendo invisible. Te muestras a Ti mismo al amanecer y al atardecer cada día.

12   La Barca Divina de Tu Majestad sale como un barco poderoso, Tus rayos caen sobre todos los rostros, Tus luces jaspeadas y colores no pueden ser contados, y no pueden ser comprendidos.

13   Que vaya hacia adelante a medida que Tú avanzas sin pausa, y en un un momento saltar por encima de distancias incalculables y cuando Tú desciendes para descansar yo también lo hago.

14   Tú estás coronado con la majestuosidad de Tus bellezas; Tú adornas Tus miembros a medida que Tú avanzas, y los produces sin los dolores de parto en la forma de Atón, y te elevas en las alturas.

15   Haz que yo entre en el cielo eterno y en la montaña donde habitan Tus favorecidos.

16   Deseo unirme a los que son santos y perfectos en el Otro Mundo divino, y deja que aparezca con ellos para contemplar Tus bellezas a la noche.

17   Levanto mis manos hacia Ti en adoración cuando Tú, el Viviente, te pones. Tú eres el Creador Eterno de la Luz y eres adorado cuando te pones en el cielo.

18   Te he dado mi corazón a Ti sin dudarlo, Oh Tú que eres el más poderoso de todos.

Salmos de Egipto

(Mazmoré d’Mitzrin)

Traducción de Akh Shamon http://www.manichaean.org/es/

Copyright © 2011-2015 Manichaean Publication Society http://www.manichaean.org/mps/

Psalms of Egypt (Spanish – Spain)

Updated 12 July 2015

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.