Ewangelia Egipcjan (Eg)


 

 

 

The Gospel of the Egyptians*

Holy Book of the Great Invisible Spirit

(Koptyjska) Ewangelia Egipcjan

(określane też jako „Święta Księga Wielkiego Niewidzialnego Ducha”)

(NHC III, 2, p. 32,11 – 70,1)

 

(1) Święta Księga Egipcjan o Wielkim Niewidzialnym Duchu, Ojcu, którego imię nie może być wypowiedziane, On jest tym, który zszedł z wysokiej doskonałości, jest światłem światła eonów światła, jest światłem milczącej opatrzności, [i] Ojcem milczenia, światłem słowa i prawdy, światłem niezniszczalnym, nieskończonym światłem, blask z eonów światła nieprzejawionego, nieoznaczonego, ponadczasowego, nieobjawionego Ojca, eonu eonów, Autogenicznego, samorodzonego, rodzącego, innorodnogo, zaprawdę prawdziwego eona.

(2) Trzy siły wyszły od niego; są to: Ojciec, Matka, (i) Syn, z żywego milczenia, które pochodzi od niezniszczalnego Ojca. Te siły wyłoniły się z milczenia Ojca niepojętego.

(3) I z tego  miejsca  wyszedł  Domedon Doxomiedon, eon eonów i światło każdej z tych sił. I w ten sposób Syn wyszedł czwarty; Matka – piąta; Ojciec – szósty. On był […] ale nie obwieszczony; nieoznaczony wśród wszystkich sił, wspaniałych i niezniszczalnych.

(4) Z tego miejsca wyszły trzy moce, trzej ogdoady, które Ojciec rodzi się w ciszy z łona swojej opatrzności , tzn. Ojca, Matkę, (i) Syna.

(5) [Pierwsza] ogdoada, ta – zza której wyłoniło się dziecko potrzykroć męskie, której myśl i słowo, niepojętość i życie wieczne, pragnienie, umysł i wszechwiedza, androgeniczny (męsko-żeński) Ojciec.

(6) Druga moc – ogdoada jest Matką, to dziewiczy Barbielon, epititoch […] ai, memeneiman […] panujący nad niebem, karb […], moc niewytłumaczalna, niewypowiedziana Matka. Zrodziła się z siebie […]; ukazała się; ona połączyła się z Ojcem w niemym milczeniu..

(7) Trzecia  moc – ogdoada jest Synem niemego milczenia i wieńcem niemego milczenia i sławą Ojca i cnotą Matki, powstał on z łona siedmiu sił wielkiego światła, tych siedmiu głosów. A słowo jest ich pełnią.

(8) To są trzy moce, trzej ogdoady, które Ojciec przez swoją opatrzność powołał z łona swojego. Powołał On je w tym miejscu.

(9) Domedon  Doxomedon  powstał  [jako] eon  eonów i [jako] tron, który jest w nim i moce, które są wokół niego, wspaniałość i niepojętość. Ojciec wielkiego światła, który powstał z milczenia, to On jest wielkim Doxomedoneon, w którym spoczywa dziecko potrzykroć męskie.

(10) A tron chwały Jego powstał w nim, a na min napisane jest jego imię tajemne, na tablicy (z napisem) […] jest jedno słowo, Ojciec wszelkiego światła, ten, który powstał z milczenia i spoczywa w milczeniu, ten, którego imię jest niewidzialnym symbolem. Ukryta, niewidzialna tajemnica ukazała się:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE oooooooooooooooooooooo  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

7 samogłosek, 22 razy każda)

(11) I w ten sposób te trzej siły oddały chwałę wielkiemu, niewidzialnemu, nienazwanemu, dziewiczemu Duchowi i jego męskiej dziewicy i prosili o siłę.

(12) Pojawiło się milczenie milczenia życia, sława i niepojętość w eonach […] eony, dołączyły miriady (mnóstwo) […], potrzykroć męskie, trzy męskie pokolenia, sława Ojca, sława wielkiego Christusa i męskiego płodu, napełniły wielki eon Doxomedona siłą słowa całej Pleromy.

(13) Wtedy  potrzykroć męskie dziecko wielkiego Chrystusa, namaszczonego wielkim niewidzialnym Duchem, ten, którego moc nazwana się Ainon – oddało chwałę wielkiemu niewidzialnemu Duchowi i jego męskiej dziewicy Youel i milczeniu milczenia milczącego i wielkości co […] niewypowiedziana […] niewypowiedzianie […] pozostający bez odpowiedzi i niewytłumaczalny, pierwszy przejawiony i obwieszczony, […] który jest doskonały […] niewypowiedziany […], którego istotą jest cała wielkość majestatu milczenia tego miejsca. Potrzykroć męskie dziecko wzniosło chwałę i poprosiło o moc wielkiego niewidzialnego dziewiczego Ducha.

(14) Wtedy pojawił się w tym miejscu […] ktoś […], kto widzi chwałę […] skarb w […] tajemnice niewidzialne w […] w ciszy, który jest męską dziewicą Youel.

(15) Wtedy pojawiło się dziecko dziecka, Esephech.

(16) I w ten sposób urzeczywistnili się, nazwani Ojcem, Matką, Synem, pięcioma pieczęciami, siłą niezwyciężoną, będącą wielkim Chrystusem wszystkiego co niezniszczalne…

…(jedna linia nie czytelna)

…świat […] koniec, niezniszczalny […], i […] oni są silni i sławni i nienaruszalni […]. Oni pojawili się…

…(5 linii nie czytelne)

… Ten wzniósł chwałę Strzeżonego, ukrytej tajemnicy […] ukrytej ..

…(4 linie nie czytelne)

…jego w […], i eony […] trony, […] i każdy […] miriady sił niezliczonych otaczają ich, sława i niepojętość […] i oni […] Ojca, i Matki, i Syna i całej Pleromy, jak wspominałem wyżej, i pięć pieczęci, i tajemnicę tajemnic. Oni pojawili się…

…(3  linie nie czytelne)

…kto panuje nad […]i eony […] zaprawdę prawdziwie […] i…

…(4 linie nie czytelne)

…i zaprawdę prawdziwie wieczne eony.

(17) Zatem Opatrzność wyszła z ciszy, z ciszy życia Ducha i Słowa Ojca, i światła. Ona […] pięć pieczęci, te, które powołał Ojciec ze swojego łona i ona przeszła przez wszystkie eony, o których wspominałem wyżej. I ustanowiła ona trony sławy i miriady aniołów niezliczonych wokół nich, siły i sławy niezniszczalne, i oni śpiewają i sławią, wszyscy oni, jedynym głosem, głosem nigdy nie milknącym, […] do Ojca, i Matki, i Syna […] i wszystkie pleromy, jak wspominałem wcześniej, którym jest wielki Chrystus, który powstał z Milczenia, który jest dziecko niezniszczalnym, Telmael Telmachael Eli Eli Machar Machar Set, siła żywa zaprawdę prawdziwa i męsko-żeńska, którzy są z nim,  Youel, i Esephech, znamienity, dziecko z dziecka, a korona chwały Jego […] pięciu pieczęci, Pleroma, o czym wspomniałem wcześniej.

(18) Pojawiło wielkie samozrodzone Słowo, prawdziwy Bóg, natura nie zrodzona, czyje imię powiem tak: […] AIA […] faOfOsf […], który jest synem wielkiego Chrystusa, który jest synem niewypowiedzianej ciszy, który wyszedł z wielkiego niewidzialnego i niezniszczalnego Ducha. Syn ciszy i milczenia pojawił …

…(jedna linia nie czytelna)

…niewidzialny […] człowiek i skarby jego sławy. Wtedy on pojawił się z objawienia […]. I założył cztery eony. Słowem ustanowił je.

(19)) On przyniósł chwałę wielkiego, niewidzialnego, dziewiczego Ducha, milczeniu Ojca, w milczeniu milczenia żywego, ciszy, miejsca, gdzie spoczywa człowiek…

…(2  linie nie czytelne)

(20) Wtedy pojawił się z tego miejsca obłok wielkiego światła, siła żywa, matka świętych, niezłomna, wielka siła, Mirotoja. I ona zrodziła tego, czyje imię wymieniam mówiąc, Ien Ien ea ea ea, potrzykroć.

(21) Bowiem on, Adamas, światło wychodzące ze światła, on jest okiem światła. Bowiem on jest pierwszym człowiekiem, przez którego i do którego wszyscy powstali, (a) bez niego nic nie powstałoby.

(22) Wyszedł Ojciec niepoznawalny, niepojęty. On zniżył się, aby uzupełnić niedobór.

(23) Potem wielki Logos, boski Autogenes i niezłomny człowiek Adamas zmieszali się ze sobą. Powstał Logos człowieka, człowiek powstał przez słowo.

(24) On oddał chwałę wielkiemu, niewidzialnemu, niepojętemu, dziewiczemu Duchowi i męskiej dziewicy i potrzykroć męskiemu dziecku i męskiej dziewicy Jouel i Esephech znakomitemu, on jest dzieckiem dziecka i posiadaczem jego sławy i wielkiego eonu Doxomedon’a i trony, które są w nim i siłom wokół niego, chwałą i zepsuciem i całą ich pleromą, o której już mówiłem i  eteryczna ziemia, przybytek Boga, gdzie święci ludzie przyjmują kształt wielkiego światła, ludzie Ojca, milczenie milczenia żywego, Ojciec i cała ich pleromą, jak już wcześniej mówiłem.

(25) Wielki Logos, boski Autogenes i niezłomny człowiek Adamas oddali chwałę, (i), oni prosili o moc i wieczną siłę dla Autogenów, na realizację czterech eonów, aby za ich pośrednictwem, mogła pojawić się […] chwała i moc niewidzialnego Ojca świętych ludzi wielkiego światła, którzy pójdą w świat, który jest obrazem nocy. Niezłomny  człowiek Adamas, poprosił ich o syna z siebie, tak, że może on (syn) stać się ojcem rodu niezniszczalnego, tak, aby przez niego (ten rodzaj)  mogła pojawić się cisza i głos, i dzięki temu powstałby strefa śmiertelna, żeby móc oswobodzić się.

(26) I w ten sposób zstąpiła z góry siła wielkiego światła, Przejawienie. Ona zrodziła cztery wielkie światła: Harmozel’a, Oroiael’a, Davida’a, Elelej’a, i wielkiego wiecznego Set’a, syna wiecznego człowieka Adamas’a.

(27) I w ten sposób doskonała gebdomada (siedmica), która istnieje w ukrytych tajemnicach, stała się pełna. Kiedy ona uzyskuje sławę, to staje się jedenastu gebdomadami.

(28) I Ojciec to zaakceptował; cała Pleroma świateł była zadowolona. Ich współmałżonkowie trwali do zakończenia ogdoady boskich Autogienów: Łaska – pierwszego światła Harmozel’a, Uwaga – drugiego światła Oroiael’a, Rozumienie – trzeciego światła Dawida, Pojmowanie – czwartego światłu Elelej’a. Taka jest pierwsza ogdoada boskich Autogienów.

(29) I Ojciec to zaakceptował; cała Pleroma świateł była zadowolona. Pojawili się [słudzy]: pierwszy, wielki Gamaliel, pierwszego wielkiego światła Harmozel’a i wielki Gabriel drugiego wielkiego światła Oroiael’a i wielki Samlo wielkiego światła Dawida i wielki Abrasax wielkiego światła Elelej’a. I współmałżonkowie trwali, zgodnie z wolą Ojca: Pamięć wielkiego, pierwszego Gamaliel’a, Miłość, wielkiego drugiego Gabriel’a, Pokój – wielkiego trzeciego Samlo’a, wieczne Życie, wielkiego czwartego Abrasax’a. W ten sposób wypełniło się pięć ogdoad, na ogólną liczbę czterdziestu, siła niepojęta.

Potem wielki Logos Autogenes, i słowo Pleromy czterech świateł oddało chwałę wielkiemu, niewidzialnemu, nienazwanemu, dziewiczemu Duchowi i mężowi-dziewicy i wielkiemu eonowi Doxomedon’owi i tronom w nich i siłom wokół nich i władzom i siłom, [i] potrzykroć męskiemu dziecku i mężowi-dziewicy Jouel i  Esephech’owi znakomitemu, dziecku dziecka i koronie jego sławy, całej Pleromie i wszystkim jej sławom, pleromom nieskończonym  [i] eonom nienazywanym, ażeby mogli nazwać Ojca czwartym, z rodu niezniszczalnego, [i] żeby nazwali ród ojca, rodem wielkiego Seta.

Wtedy wszystko zatrzęsło się i dreszcz ogarnął niezniszczalnych. Wtedy potrzykroć męskie dziecko zstąpiło z góry, w niezrodzonych i samozrodzonych i tych, co zrodzeni ze zrodzonych. Stała się wielkość – cała wielkość wielkiego Chrystusa. On ustanowił trony w chwale, miriady niezliczone, w czterech eonach wokół nich, miriady niezliczone, siły i sławy i niepojętości. I w ten sposób powstali.

I wzrósł niezniszczalny duchowy kościół w czterech światłach wielkiego, żywego Autogenes’a, boga prawdy, wychwalając, wysławiają (i) sławiąc jednym głosem i sposobem, ustami nieustannymi, Ojca i Matkę i Syna i całą Pleromę, tak jak już mówiłem [wyżej]. Pięć pieczęci, którymi władają miriady, i ci, którzy rządzą eonami, i niosących sławę liderów, którzy przyjęli zarządzanie i okazali się przed godnymi. Amen.


Potem wielki Set, syn niezniszczalnego człowieka Adamasa, oddał chwałę Wielkiemu niewidzialnemu, nienazwanemu, bezimiennemu, dziewiczemu Duchowi i [mężowi-dziewicy i potrzykroć męskiemu dziecku i mężowi]-dziewicy Jouel i Esephech’owi znakomitemu i koronie sławy jego, dziecku dziecka wielkiemu eonowi Doxomedon’owi i Pleromie, których wspomniałem wcześniej; i poprosił o ich nasienie.

Potem wyszła z tego miejsca wielka siła wielkiego światła Plesiteja, matka aniołów, matka światła, matka sławna; ona jest dziewicą z czterema piersiami, przynosząca w sobie owoce z Gomory, źródła i Sodomy, owoce źródła Gomory. Ona wyszła poprzez wielkiego Seta.

Wtedy wielki Set ucieszył się darem, otrzymanym od niezniszczalnego Dziecka i otrzymał od niej nasienie, z czterech piersi, dziewicy i umieścił je w sobie, w czwartym eonie, w trzecim wielkim świetle Dawidzie.

Po upływie pięciu tysięcy lat wielkie światło Elelef powiedziało: „Niech ktoś panuje nad chaosem i Hadesem”. I ukazał się obłok, który nazwał się materialną  Sophią […] Ona spojrzała na obszar chaosu, jej twarz pobladła […] w jej obłoku […] krew. I wielki anioł Gamaliel przemówił do wielkiego Gabriela, [do] sługi wielkiego światła Oroiael’a; powiedział, „Niech przyjdzie anioł, który zapanuje nad chaosem i Hadesem”. Wtedy zgodnie z tym przyszedł  obłok  w  [postaci]  dwóch monad, z których każda miała światło. […] tron, który umieściła w obłoku. Wtedy Sakla, wielki anioł, ujrzał wielkiego demona, kto jest z nim, Nebruel’a. I oni razem zrodzili ducha ziemi. I zrodzili aniołów pomagających. Sakla powiedział wielkiemu aniołowi Nebruel’owi, „Niech powstanie dwanaście eonów w […] eonach, światy […].” […] wielki anioł Sakla zgodnie z życzeniem Samorodnego, „Niech będzie […] liczba siedem […].” I powiedział on wielkim aniołom, „Idźcie i panujcie, każdy nad swoim światem”. Każdy z tych dwunastu aniołów wyszedł. Pierwszy anioł Afof, On jest tym, którego wielkie pokolenia mężczyzn nazwają […]. Drugi to Harmas, który jest okiem ognia. Trzeci jest Galila. Czwarty jest Jobel. Piąty jest Adonaios, którego nazywają  ‚Sabaof’. Szóstym jest Kain, kogo pokolenia ludzkie nazywają Słońcem. Siódmym jest Abel. Ósmym jest Akiressina. Dziewiątym jest Jubel. Dziesiątym jest Harmupiael. Jedenastym Harmupiael. Dwunastym Belias. To są ci, którzy panują nad piekłem i Hadesem.

I po założeniu świata, Sakla powiedział do swoich aniołów: „Ja, jestem Bogiem zazdrosnym i nic nie powstało do życia oprócz mnie”, ponieważ uwierzył w swoją naturę.

Wtem rozległ się głos z wysokości, mówiąc: „Człowiek istnieje, i Syn Człowieczy”. Ze względu na zbieżność powyższego obrazu, który jest podobny do głosu z wysokości, który wychodził patrząc na powyższy obraz, powstała pierwsza istota.

Z tego powodu powstała Metanoia. Otrzymała ona spełnienie i siłę z woli Ojca i jego przychylność, którym on sprzyjał wielkiemu niezniszczalnemu, niezłomnemu rodowi wielkich silnych ludzi wielkiego Seta – aby on mógł siać ich w eony, które zostały wyprowadzone, aby przez to skompensować niedostatek. Ponieważ ona zniżyła się z góry do świata, który jest obrazem nocy. Kiedy przyszła, to modliła się za nasieniem archonta tego eonu i (za) władzę, pochodzącą od niego, to co jest splugawione i zginie, [nasienie] boga demonów i nasienie Adama i wielkiego Seta, który jest podobny do słońca.

Wtedy przyszedł wielki anioł Hormos, aby przygotować przez dziewice uszkodzone nasienie tego eonu,  w Logosie jednorodzonego, świętego naczynia, przez Ducha Świętego, nasienie wielkiego Seta.

Potem przyszedł wielki Set i przyniósł swoje nasienie.  I zostało ono zasiane w eonach rodzących, ich liczba jest miarą Sodomy. Niektórzy mówią, że Sodoma jest pastwiskiem wielkiego Seta, którym jest też Gomora; inni [mówią], że wielki Set wziął swój szczep z Gomory i posadził w innym miejscu, któremu dał nazwę „Sodomy”.

To ród, który wyszedł przez Edokla. Bo ona urodziła przez słowo, do Prawdy i Sprawiedliwości, zaczęła  nasienie  życia  wiecznego,  istniejącego z tymi, którzy wytrwają dzięki znajomości swojego źródła. To wielki niezniszczalny ród, który przeszedł przez trzy światy, do świata.

I przyszedł potop jako znak zakończenia eonu. Ale to będzie posłane na świat z powodu tego rodu. Pożar przyjdzie na ziemię. A łaska będzie z tymi, którzy należą do rodu, przez proroków i opiekunów, którzy strzegą życia rodu.  Ze względu na ten ród przyjdzie głód i epidemie. Ale takie rzeczy staną się z powodu wielkiego, wiecznego rodu. Ze względu na ten ród, przyjdą pokus, kłamstwa fałszywych proroków.

Wtedy wielki Set zobaczył działania szatana i jego oblicza i liczne zamiary jego, dotyczące jego rodu wiecznego, prześladowania sił jego i aniołów jego, a ich błąd, że sami działali przeciwko sobie.

Wtedy wielki Set oddał chwałę wielkiemu, nienazwanemu, dziewiczemu duchowi i mężowi-dziewicy Barbelon i potrzykroć męskiemu dziecku, Telmael Telmael Heli Heli Machar Machar Set, sile żywej zaprawdę prawdziwej i mężowi-dziewicy Jouel i Esephech’owi znakomitemu i koronie sławy jego i wielkiemu eonowi Doxomedon’owi i tronom w nim i siłom wokół nich i całej pleromie, jak wcześniej wspomniałem. I poprosił strażników jego nasienia.

Wtedy wyszło z wielkich eonów czterystu aniołów powietrznych, a wraz z nimi wielki  Aerosiel i wielki Selmechel, aby bronić wielki ród niezniszczalny, płód jego i wielkich ludzi wielkiego Seta od czasu i terminu Prawdy i Sprawiedliwości, aż do skończenia eonu i jego archontów, tych, których wielcy sędziowie skazali na śmierć.

Wtedy wielki Set został wysłany przez cztery światła, wolą Autogenes’a i całej pleromy, dzięki przychylności wielkiego niewidzialnego ducha i pięciu pieczęci i całej pleromy.

I przeszedł on przez trzy zdarzenia, których wspomniałem wcześniej: powódź, pożar i sąd archontów, sił i władz, aby uratować ten grzeszny ród przywróceniem pokoju i chrzest przez Logos Jednorodzonego ciała,  które wielki Set przez dziewicę przygotował dla siebie w tajemnicy, tak, że święci mogą być poczęci przez Ducha Świętego, przez niewidzialne, tajemne symbole, poprzez pojednanie świata ze światem, wyrzeczenie się przez świat i boga trzynastu eonów, i zwołaniu świętych i niewypowiedzianymi i niezniszczalnymi łonami i wielkim światłem Ojca, istniejącym uprzednio w jego opatrzności i ustanowionego przez święty chrzest, który przewyższa niebiosa, przez nieskazitelny Logos Jednorodzonego ciała, i Jezusa żywego i tego, który dał wielki Set. I on przygwoździł siły trzynastu eonów i ustanowił tych, którzy poruszają się tam i z powrotem, i uzbroił ich orężem znajomości prawdy, niezwyciężoną siłą nieskazitelności.

Pojawił się im wielki Jesseus Mazareus Jessedekeus, woda żywa i wielki przywódca, wielki James, wielki Theopemptos, Isaouel; i ci, którzy są nad źródłem prawdy – Micheus, Michar i Mnesinous; i ci, którzy są nad chrztem żywych i oczyszczonych i Sesengenpharanges; i ci, którzy są nad wrotami wód – Micheus i Michar; i ci, którzy są nad górą – Seldao i Elainos; i obrońcy wielkiego niezniszczalnego rodu silnych ludzi wielkiego Seta, służebnicy czterech świateł – wielki Gamaliel, wielki Gabriel, wielki Samblo i wielki  Abrasax; i ci, którzy są nad Słońcem przy jego wschodzie – Olses i Hypneus i Heurumaious; i, ci, którzy są przy wejściu w spokój życia wiecznego; – władcy Mixanther i Michanor; – i ci, którzy pilnują duszy wybranych – Akramas i Strempsouchos; i wielka moc Heli Heli Machar Machar Set i Wielki niewidzialny, nienazwany, bezimienny, dziewiczy Duch i Milczenie i wielkie światło Harmozel – miejsce żywego, samorodnego, Boga prawdy i istniejącego z nim niezniszczalnego człowieka Adamasa; drugi, Oroiael jest miejscem wielkiego Seta i Jezusa, który posiada życie, a który przyszedł i ukrzyżował to, co jest w prawie; trzeci to Dawid, to miejsce synów wielkiego Seta; czwarty, Elelet jest miejscem, miejsce gdzie dusze synów spoczywają, piąty, Joel – jest nad imieniem tego, któremu dane będzie chrzcić z chrztu świętego, który przewyższa niebo, chrztem niezniszczalnym.

Ale od teraz, przez niezniszczalnego człowieka Pojmaela ci, którzy są godni powołania i wyrzeczeń pięciu pieczęci chrztu źródła, ci poznają swoich obrońców, jak byli pouczani o nich, i będą poznani przez nich; ci w żaden sposób nie zaznają śmierci.


IE ieus EO ou EO Oua! Zaprawdę, prawdziwie,

O Yesseus Mazareus Yessedekeus O żywa woda, O Dziecię dziecka, o chwalebne imię! Zaprawdę, prawdziwie, O eonie istniejący, iiii EEEE eeee oooo uuuu OOOO aaaa{a}. Zaprawdę prawdziwie, Ei aaaa OOOO, o istniejący, który widzi eony! Zaprawdę, prawdziwie, aee EEE iiii uuuuuu OOOOOOOO, który jest wiecznie wieczny!

Zaprawdę, prawdziwie, iEa aiO, w sercu, który istnieje, u aei eis aei, ei o ei, ei os ei , (lub: (Syn) zawsze, Jesteś kim jesteś, jesteś tym, kim jesteś)!

To wielkie imię należące do ciebie – nade mną, nieskazitelny Samorodny, nieodłączny ode mnie, ja widzę ciebie, niewidzianego dla nikogo, bo kto będzie w stanie zrozumieć Cię w innym języku?

Teraz poznawszy, ciebie, zlałem się z Niezmiennym, uzbroiłem się bronią światła i stałem się światłem. Bo Matka była w tym miejscu dzięki wspaniałemu pięknu łaski. Dlatego wyciągnąłem złożone ręce i zostałem ukształtowany w kręgu bogactw światła,  które jest w moim łonie,  które nadaje formę wielości zrodzonej w świetle i nie ma uszczerbku dla niego. Zaprawdę rozgłoszę sławę twoją, bo zrozumiałem ciebie, sou iEs ide aeiO aeie ois, O aeon, aeon, O Boże Milczenia i czczę cię całkowicie. Jesteś moim miejscem spoczynku, Synu Es Es o e, bezkształtny, który istnieje w bezkształcie tych, którzy istnieją i wznosi człowieka, w którym oczyścisz mnie w swoim życiu, – według swegi imienia wiecznego. Dlatego kadzidło życia jest we mnie, i miesza się go z wodą na wzór wszystkich archontów, aby żyć przy tobie z pokojem świętych. Istniejący na wieki, zaprawdę wiecznie.


Oto jest księga, którą napisał wielki Set, i umieścił ją w górach wysokich, na którymi słońce  nie wchodziło, bo nie jest to możliwe. I od dni proroków, apostołów i proroków imię to nigdy nie wchodziło nad ich sercami i nie może i ucho ich nie słyszało jego.

Tę księga napisał wielki Set pismem, przez sto trzydzieści lat. Umieścił  ją na górze, która nazywa się „Charaxio”, aby w końcu czasów i epok, z woli

Bożej Autogenesa i całej pleromy, z woli niepojętego, boskiego Ojca wyszła i ujawniła ten niezniszczalny, święty ród wielkiego Zbawiciela i tych, którzy mieszkają z nim w miłości, i wielkiego niewidzialnego, wiecznego Ducha i jego Syna Jednorodzonego i Światło wieczne i jego wielką niezniszczalną małżonką i niezniszczalną Sophię i Barbelon a całą pleromę, na wieki wieków, Niech tak się stanie.

 

The Gospel of the Egyptians


Translated by
Alexander Bohlig and Frederik Wisse


The holy book of the Egyptians about the great invisible Spirit, the Father whose name cannot be uttered, he who came forth from the heights of the perfection, the light of the light of the aeons of light, the light of the silence of the providence <and> the Father of the silence, the light of the word and the truth, the light of the incorruptions, the infinite light, the radiance from the aeons of light of the unrevealable, unmarked, ageless, unproclaimable Father, the aeon of the aeons, Autogenes, self-begotten, self-producing, alien, the really true aeon.

Three powers came forth from him; they are the Father, the Mother, (and) the Son, from the living silence, what came forth from the incorruptible Father. These came forth from the silence of the unknown Father.

And from that place, Domedon Doxomedon came forth, the aeon of the aeons and the light of each one of their powers. And thus the Son came forth fourth; the Mother fifth; the Father sixth. He was […] but unheralded; it is he who is unmarked among all the powers, the glories, and the incorruptions.

From that place, the three powers came forth, the three ogdoads that the Father brings forth in silence with his providence, from his bosom, i.e., the Father, the Mother, (and) the Son.

The <first> ogdoad, because of which the thrice-male child came forth, which is the thought, and the word, and the incorruption, and the eternal life, the will, the mind, and the foreknowledge, the androgynous Father.

The second ogdoad-power, the Mother, the virginal Barbelon, epititioch[…]ai, memeneaimen[…], who presides over the heaven, karb[…], the uninterpretable power, the ineffable Mother. She originated from herself […]; she came forth; she agreed with the Father of the silent silence.

The third ogdoad-power, the Son of the silent silence, and the crown of the silent silence, and the glory of the Father, and the virtue of the Mother, he brings forth from the bosom the seven powers of the great light of the seven voices. And the word is their completion.

These are the three powers, the three ogdoads that the Father, through his providence, brought forth from his bosom. He brought them forth at that place.

Domedon Doxomedon came forth, the aeon of the aeons, and the throne which is in him, and the powers which surround him, the glories and the incorruptions. The Father of the great light who came forth from the silence, he is the great Doxomedon-aeon, in which the thrice- male child rests. And the throne of his glory was established in it, this one on which his unrevealable name is inscribed, on the tablet […] one is the word, the Father of the light of everything, he who came forth from the silence, while he rests in the silence, he whose name is in an invisible symbol. A hidden, invisible mystery came forth:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE oooooooooooooooooooooo uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (the 7 vowels, 22 times each).

And in this way, the three powers gave praise to the great, invisible, unnameable, virginal, uncallable Spirit, and his male virgin. They asked for a power. A silence of living silence came forth, namely glories and incorruptions in the aeons […] aeons, myriads added on […], the three males, the three male offspring, the male races …
(IV 55, 5-7 adds: … the glories of the Father, the glories of the great Christ, and the male offspring, the races …)
… filled the great Doxomedon-aeon with the power of the word of the whole pleroma.

Then the thrice-male child of the great Christ, whom the great invisible Spirit had anointed – he whose power was called ‚Ainon’ – gave praise to the great invisible Spirit and his male virgin Yoel, and the silence of silent silence, and the greatness that […] ineffable. […] ineffable […] unanswerable and uninterpretable, the first one who has come forth, and (who is) unproclaimable, […] which is wonderful […] ineffable […], he who has all the greatnesses of greatness of the silence at that place. The thrice-male child brought praise, and asked for a power from the great, invisible, virginal Spirit.

Then there appeared at that place […], who […], who sees glories […] treasures in a […] invisible mysteries to […] of the silence, who is the male virgin Youel.

Then the child of the child, Esephech, appeared.

And thus he was completed, namely, the Father, the Mother, the Son, the five seals, the unconquerable power which is the great Christ of all the incorruptible ones. …
… (one line unrecoverable)
… holy […] the end, the incorruptible […], and […], they are powers and glories and incorruptions […]. They came forth …
… (5 lines unrecoverable)
… This one brought praise to the unrevealable, hidden mystery […] the hidden …
… (4 lines unrecoverable)
… him in the […], and the aeons […] thrones, […] and each one […] myriads of powers without number surround them, glories and incorruptions […] and they […] of the Father, and the Mother, and the Son, and the whole pleroma, which I mentioned before, and the five seals, and the mystery of mysteries. They appeared …
… (3 lines unrecoverable)
… who presides over […], and the aeons of […] really truly […] and the …
… (4 lines unrecoverable)
… and the really truly eternal aeons.

Then providence came forth from silence, and the living silence of the Spirit, and the Word of the Father, and a light. She […] the five seals which the Father brought forth from his bosom, and she passed through all the aeons which I mentioned before. And she established thrones of glory, and myriads of angels without number who surrounded them, powers and incorruptible glories, who sing and give glory, all giving praise with a single voice, with one accord, with one never-silent voice, […] to the Father, and the Mother, and the Son […], and all the pleromas that I mentioned before, who is the great Christ, who is from silence, who is the incorruptible child Telmael Telmachael Eli Eli Machar Machar Seth, the power which really truly lives, and the male virgin who is with him, Youel, and Esephech, the holder of glory, the child of the child, and the crown of his glory, […] of the five seals, the pleroma that I mentioned before.

There, the great self-begotten living Word came forth, the true god, the unborn physis, he whose name I shall tell, saying, […]aia[…] thaOthOsth[…], who is the son of the great Christ, who is the son of the ineffable silence, who came forth from the great invisible and incorruptible Spirit. The son of the silence and silence appeared …
… (one line unrecoverable)
… invisible […] man and the treasures of his glory. Then he appeared in the revealed […]. And he established the four aeons. With a word he established them.

He brought praise to the great, invisible, virginal Spirit, the silence of the Father, in a silence of the living silence of silence, the place where the man rests …
… (two lines unrecoverable)

Then there came forth at/from that place the cloud of the great light, the living power, the mother of the holy, incorruptible ones, the great power, the Mirothoe. And she gave birth to him whose name I name, saying, ien ien ea ea ea, three times.

For this one, Adamas, is a light which radiated from the light; he is the eye of the light. For this is the first man, he through whom and to whom everything came into being, (and) without whom nothing came into being. The unknowable, incomprehensible Father came forth. He came down from above for the annulment of the deficiency.

Then the great Logos, the divine Autogenes, and the incorruptible man Adamas mingled with each other. A Logos of man came into being. However, the man came into being through a word.

He gave praise to the great, invisible, incomprehensible, virginal Spirit, and the male virgin, and the thrice-male child, and the male virgin Youel, and Esephech, the holder of glory, the child of the child and the crown of his glory, and the great Doxomedon-aeon, and the thrones which are in him, and the powers which surround him, the glories and the incorruptions, and their whole pleroma which I mentioned before, and the ethereal earth, the receiver of God, where the holy men of the great light receive shape, the men of the Father of the silent, living silence, the Father and their whole pleroma, as I mentioned before.

The great Logos, the divine Autogenes, and the incorruptible man Adamas gave praise, (and) they asked for a power and eternal strength for the Autogenes, for the completion of the four aeons, in order that, through them, there may appear […] the glory and the power of the invisible Father of the holy men of the great light which will come to the world, which is the image of the night. The incorruptible man Adamas asked for them a son out of himself, in order that he (the son) may become father of the immovable, incorruptible race, so that, through it (the race), the silence and the voice may appear, and, through it, the dead aeon may raise itself, so that it may dissolve.

And thus there came forth from above the power of the great light, the Manifestation. She gave birth to the four great lights: Harmozel, Oroiael, Davithe, Eleleth, and the great incorruptible Seth, the son of the incorruptible man Adamas.

And thus the perfect hebdomad, which exists in hidden mysteries, became complete. When she receives the glory, she becomes eleven ogdoads.

And the Father nodded approval; the whole pleroma of the lights was well pleased. Their consorts came forth for the completion of the ogdoad of the divine Autogenes: the Grace of the first light Harmozel, the Perception of the second light Oroiael, the Understanding of the third light Davithe, the Prudence of the fourth light Eleleth. This is the first ogdoad of the divine Autogenes.

And the Father nodded approval; the whole pleroma of the lights was well pleased. The <ministers> came forth: the first one, the great Gamaliel (of) the first great light Harmozel, and the great Gabriel (of) the second great light Oroiael, and the great Samlo of the great light Davithe, and the great Abrasax of the great light Eleleth. And the consorts of these came forth by the will of the good pleasure of the Father: the Memory of the great one, the first, Gamaliel; the Love of the great one, the second, Gabriel; the Peace of the third one, the great Samblo; the eternal Life of the great one, the fourth, Abrasax. Thus were the five ogdoads completed, a total of forty, as an uninterpretable power.

Then the great Logos, the Autogenes, and the word of the pleroma of the four lights gave praise to the great, invisible, uncallable, virginal Spirit, and the male virgin, and the great Doxomedon-aeon, and the thrones which are in them, and the powers which surround them, glories, authorities, and the powers, <and> the thrice-male child, and the male virgin Youel, and Esephech, the holder of glory, the child of the child and the crown of his glory, the whole pleroma, and all the glories which are there, the infinite pleromas <and> the unnameable aeons, in order that they may name the Father the fourth, with the incorruptible race, (and) that they may call the seed of the Father the seed of the great Seth.

Then everything shook, and trembling took hold of the incorruptible ones. Then the three male children came forth from above, down into the unborn ones, and the self-begotten ones, and those who were begotten in what is begotten. The greatness came forth, the whole greatness of the great Christ. He established thrones in glory, myriads without number, in the four aeons around them, myriads without number, powers and glories and incorruptions. And they came forth in this way.

And the incorruptible, spiritual church increased in the four lights of the great, living Autogenes, the god of truth, praising, singing, (and) giving glory with one voice, with one accord, with a mouth which does not rest, to the Father, and the Mother, and the Son, and their whole pleroma, just as I mentioned <before>. The five seals which possess the myriads, and they who rule over the aeons, and they who bear the glory of the leaders, were given the command to reveal to those who are worthy. Amen.

* * * Then the great Seth, the son of the incorruptible man Adamas, gave praise to the great, invisible, uncallable, unnameable, virginal Spirit, and the <male virgin, and the thrice-male child, and the male> virgin Youel, and Esephech, the holder of glory and the crown of his glory, the child of the child, and the great Doxomedon-aeons, and the pleroma which I mentioned before; and asked for his seed.

Then there came forth from that place the great power of the great light Plesithea, the mother of the angels, the mother of the lights, the glorious mother, the virgin with the four breasts, bringing the fruit from Gomorrah, as spring, and Sodom, which is the fruit of the spring of Gomorrah which is in her. She came forth through the great Seth.

Then the great Seth rejoiced about the gift which was granted him by the incorruptible child. He took his seed from her with the four breasts, the virgin, and he placed it with him in the fourth aeon (or, in the four aeons), in the third great light Davithe.

After five thousand years, the great light Eleleth spoke: „Let someone reign over the chaos and Hades.” And there appeared a cloud whose name is hylic Sophia […] She looked out on the parts of the chaos, her face being like […] in her form […] blood. And the great angel Gamaliel spoke to the great Gabriel, the minister of the great light Oroiael; he said, „Let an angel come forth, in order that he may reign over the chaos and Hades.” Then the cloud, being agreeable, came forth in the two monads, each one of which had light. […] the throne, which she had placed in the cloud above. Then Sakla, the great angel, saw the great demon who is with him, Nebruel. And they became together a begetting spirit of the earth. They begot assisting angels. Sakla said to the great demon Nebruel, „Let the twelve aeons come into being in the […] aeon, worlds […].” […] the great angel Sakla said by the will of the Autogenes, „There shall be the […] of the number of seven […].” And he said to the great angels, „Go and let each of you reign over his world.” Each one of these twelve angels went forth. The first angel is Athoth. He is the one whom the great generations of men call […]. The second is Harmas, who is the eye of the fire. The third is Galila. The fourth is Yobel. The fifth is Adonaios, who is called ‚Sabaoth’. The sixth is Cain, whom the great generations of men call the sun. The seventh is Abel; the eighth Akiressina; the ninth Yubel. The tenth is Harmupiael. The eleventh is Archir-Adonin. The twelfth is Belias. These are the ones who preside over Hades and the chaos.

And after the founding of the world, Sakla said to his angels, „I, I am a jealous god, and apart from me nothing has come into being,” since he trusted in his nature.

Then a voice came from on high, saying, „The Man exists, and the Son of the Man.” Because of the descent of the image above, which is like its voice in the height of the image which has looked out through the looking out of the image above, the first creature was formed.

Because of this, Metanoia came into being. She received her completion and her power by the will of the Father, and his approval, with which he approved of the great, incorruptible, immovable race of the great, mighty men of the great Seth, in order that he may sow it in the aeons which had been brought forth, so that through her (Metanoia), the deficiency may be filled up. For she had come forth from above, down to the world, which is the image of the night. When she had come, she prayed for (the repentance of) both the seed of the archon of this aeon, and <the> authorities who had come forth from him, that defiled (seed) of the demon-begetting god which will be destroyed, and the seed of Adam and the great Seth, which is like the sun.

Then the great angel Hormos came to prepare, through the virgins of the corrupted sowing of this aeon, in a Logos-begotten, holy vessel, through the holy Spirit, the seed of the great Seth.

Then the great Seth came and brought his seed. And it was sown in the aeons which had been brought forth, their number being the amount of Sodom. Some say that Sodom is the place of pasture of the great Seth, which is Gomorrah. But others (say) that the great Seth took his plant out of Gomorrah and planted it in the second place, to which he gave the name ‚Sodom’.

This is the race which came forth through Edokla. For she gave birth through the word, to Truth and Justice, the origin of the seed of the eternal life, which is with those who will persevere, because of the knowledge of their emanation. This is the great, incorruptible race which has come forth through three worlds to the world.

And the flood came as an example, for the consummation of the aeon. But it will be sent into the world because of this race. A conflagration will come upon the earth. And grace will be with those who belong to the race, through the prophets and the guardians who guard the life of the race. Because of this race, famines will occur, and plagues. But these things will happen because of the great, incorruptible race. Because of this race, temptations will come, a falsehood of false prophets.

Then the great Seth saw the activity of the devil, and his many guises, and his schemes, which will come upon his (Seth’s) incorruptible, immovable race, and the persecutions of his powers and his angels, and their error, that they acted against themselves.

Then the great Seth gave praise to the great, uncallable, virginal Spirit, and the male virgin Barbelon, and the thrice-male child Telmael Telmael Heli Heli Machar Machar Seth, the power which really truly lives, and the male virgin Youel, and Esephech, the holder of glory and the crown of his glory, and the great Doxomedon-aeon, and the thrones which are in him, and the powers which surround them, and the whole pleroma, as I mentioned before. And he asked for guards over his seed.

Then there came forth from the great aeons four hundred ethereal angels, accompanied by the great Aerosiel and the great Selmechel, to guard the great, incorruptible race, its fruit, and the great men of the great Seth, from the time and the moment of Truth and Justice, until the consummation of the aeon and its archons, those whom the great judges have condemned to death.

Then the great Seth was sent by the four lights, by the will of the Autogenes and the whole pleroma, through <the gift> and the good pleasure of the great invisible Spirit, and the five seals, and the whole pleroma.

He passed through the three parousias which I mentioned before: the flood, and the conflagration, and the judgment of the archons and the powers and the authorities, to save her (the race) who went astray, through the reconciliation of the world, and the baptism through a Logos-begotten body which the great Seth prepared for himself secretly through the virgin, in order that the saints may be begotten by the holy Spirit, through invisible, secret symbols, through a reconciliation of the world with the world, through the renouncing of the world, and the god of the thirteen aeons, and (through) the convocations of the saints and the ineffable ones, and (through) the incorruptible bosom, and (through) the great light of the Father, who pre-existed with his Providence, and established through her the holy baptism that surpasses the heaven, through the incorruptible, Logos-begotten one, even Jesus the living one, even he whom the great Seth has put on. And through him, he nailed the powers of the thirteen aeons, and established those who are brought forth and taken away. He armed them with an armor of knowledge of this truth, with an unconquerable power of incorruptibility.

There appeared to them the great attendant Yesseus Mazareus Yessedekeus, the living water, and the great leaders, James the great and Theopemptos and Isaouel, and they who preside over the spring of truth, Micheus and Michar and Mnesinous, and he who presides over the baptism of the living, and the purifiers, and Sesengenpharanges, and they who preside over the gates of the waters, Micheus and Michar, and they who preside over the mountain, Seldao and Elainos, and the receivers of the great race, the incorruptible, mighty men <of> the great Seth, the ministers of the four lights, the great Gamaliel, the great Gabriel, the great Samblo, and the great Abrasax, and they who preside over the sun, its rising, Olses and Hypneus and Heurumaious, and they who preside over the entrance into the rest of eternal life, the rulers Mixanther and Michanor, and they who guard the souls of the elect, Akramas and Strempsouchos, and the great power Heli Heli Machar Machar Seth, and the great invisible, uncallable, unnameable, virginal Spirit, and the silence, and the (first) great light Harmozel, the place of the living Autogenes, the God of the truth, and <he> who is with him, the incorruptible man Adamas, the second, Oroiael, the place of the great Seth, and Jesus, who possesses the life, and who came and crucified that which is in the law, the third, Davithe, the place of the sons of the great Seth, the fourth, Eleleth, the place where the souls of the sons are resting, the fifth, Yoel, who presides over the name of him to whom it will be granted to baptize with the holy baptism that surpasses the heaven, the incorruptible one.

But from now on, through the incorruptible man Poimael, and they who are worthy of (the) invocation, the renunciations of the five seals in the spring-baptism, these will know their receivers as they are instructed about them, and they will know them (or: be known) by them. These will by no means taste death.

* * * IE ieus EO ou EO Oua! Really, truly, O Yesseus Mazareus Yessedekeus, O living water, O child of the child, O glorious name! Really truly, aiOn o On (or: O existing aeon), iiii EEEE eeee oooo uuuu OOOO aaaa{a}. Really, truly, Ei aaaa OOOO, O existing one who sees the aeons! Really, truly, aee EEE iiii uuuuuu OOOOOOOO, who is eternally eternal! Really, truly, iEa aiO, in the heart, who exists, u aei eis aei, ei o ei, ei os ei (or: (Son) forever, You are what you are, You are who you are)!

This great name of yours is upon me, O self-begotten Perfect one, who is not outside me. I see you, O you who are visible to everyone. For who will be able to comprehend you in another tongue? Now that I have known you, I have mixed myself with the immutable. I have armed myself with an armor of light; I have become light! For the Mother was at that place because of the splendid beauty of grace. Therefore, I have stretched out my hands while they were folded. I was shaped in the circle of the riches of the light which is in my bosom, which gives shape to the many begotten ones in the light into which no complaint reaches. I shall declare your glory truly, for I have comprehended you, sou iEs ide aeiO aeie ois, O aeon, aeon, O God of silence! I honor you completely. You are my place of rest, O Son Es Es o e, the formless one who exists in the formless ones, who exists raising up the man in whom you will purify me into your life, according to your imperishable name. Therefore, the incense of life is in me. I mixed it with water after the model of all archons, in order that I may live with you in the peace of the saints, you who exist really truly forever.

* * * This is the book which the great Seth wrote, and placed in high mountains on which the sun has not risen, nor is it possible (that it should do so). And since the days of the prophets and the apostles and the preachers, the name has not at all risen upon their hearts, nor is it possible (that it should do so). And their ear has not heard it.

The great Seth wrote this book with letters in one hundred and thirty years. He placed it in the mountain that is called ‚Charaxio,’ in order that, at the end of the times and the eras, by the will of the divine Autogenes and the whole pleroma, through the gift of the untraceable, unthinkable, fatherly love, it may come forth and reveal this incorruptible, holy race of the great savior, and those who dwell with them in love, and the great, invisible, eternal Spirit, and his only-begotten Son, and the eternal light, and his great, incorruptible consort, and the incorruptible Sophia, and the Barbelon, and the whole pleroma in eternity. Amen.

* * * The Gospel of <the> Egyptians. The God-written, holy, secret book. Grace, understanding, perception, (and) prudence (be) with him who has written it – Eugnostos the beloved, in the Spirit – in the flesh, my name is Gongessos – and my fellow lights in incorruptibility. Jesus Christ, Son of God, Savior, Ichthus. God-written (is) the holy book of the great, invisible Spirit. Amen.

The Holy Book of the Great
Invisible Spirit.
Amen.

The Gospel of the Ebionites

http://www.essene.com/Gospels/goeb.htm

In the Panarion of Epiphanius of Salamis,

In the Gospel that is in general use among them which is called „according to Matthew”, which however is not whole and complete but forged and mutilated – they call it the Hebrews Gospel-it is reported:

There appeared a certain man named Jesus of about thirty years of age, who chose us. And when he came to Capernaum, he entered into the house of Simon whose surname is Peter, and opened his mouth and said: „As I passed the Lake of Tiberias, I chose John and James the sons of Zebedee, and Simon and Andrew and Thaddeus and Simon the Zealot and Judas the Iscariot, and you, Matthew, I called as you sat at the receipt of custom, and you followed me. You, therefore, I will to be twelve apostles for a testimony unto Israel.” (Epiphanius, Panarion 30.13.2-3)

And:

It came to pass that John was baptzing; and there went out to him Pharisees and were baptized, and all of Jerusalem. And John had a garment of camel`s hair and a leather girdle about his loins, and his food, as it is said, was wild honey, the taste if which was that of manna, as a cake dipped in oil. Thus they were resolved to pervert the truth into a lie and put a cake in the place of locusts. (Epiphanius, Panarion 30.13.4-5)

And the beginning of their Gospel runs:

It came to pass in the days of Herod the king of Judaea, when Caiaphas was high priest, that there came one, John by name, and baptized with the baptism of repentance in the river Jordan. It was said of him that he was of the lineage of Aaron the priest, a son of Zacharias and Elisabeth : and all went out to him. (Epiphanius, Panarion 30.13.6)

And after much has been recorded it proceeds:

When the people were baptized, Jesus also came and was baptized by John. And as he came up from the water, the heavens was opened and he saw the Holy Spirit in the form of a dove that descended and entered into him. And a voice sounded from Heaven that said: „You are my beloved Son, in you I am well pleased. ” And again: ” I have this day begotten you”. And immediately a great light shone round about the place. When John saw this, it is said, he said unto him : „Who are you, Lord?” And again a voice from Heaven rang out to him: „This is my beloved Son in whom I am well pleased.” And then, it is said, John fell down before him and said: „I beseech you, Lord, baptize me.” But he prevented him and said: „Suffer it; for thus it is fitting that everything should be fulfilled.” (Epiphanius, Panarion 30.13.7-8)

Moreover, they deny that he was a man, evidently on the ground of the word which the Saviour spoke when it was reported to him:

„Behold, your mother and your brethren stand without.” namely: „Who is my mother and who are my brethren?” And he stretched his hand towards his disciples and said: „These are my brethren and mother and sisters, who do the will of my Father.” (Epiphanius, Panarion 30.14.5)

They say that Christ was not begotten of God the Father, but created as one of the archangels … that he rules over the angels and all the creatures of the Almighty, and that he came and declared, as their Gospel, which is called Gospel according to Matthew, or Gospel According to the Hebrews?, reports:

„I am come to do away with sacrfices, and if you cease not sacrificing, the wrath of God will not cease from you.” (Epiphanius, Panarion 30.16,4-5)

But they abandon the proper sequence of the words and pervert the saying, as is plain to all from the readings attached, and have let the disciples say:

„Where will you have us prepare the passover?” And him to answer to that: „Do I desire with desire at this Passover to eat flesh with you?” (Epiphanius, Panarion 30.22.4)

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.