Psalmy Apokryficzne

http://pwtw.pl/wp-content/uploads/wst/7/Kowalski.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Psalmy_syryjskie

http://torahdrivenlife.com/texts-and-commentaries/studies-in-the-apocrypha/psalm-151-155/

 


Psalm 151 (Ps 151)

„Ten Psalm  jest rzeczywistym [Psalmem] Dawida, aczkolwiek dodatkowy, kiedy on walczył w pojedynku z Goliatem.”

(1) Własnoręcznie napisany przez Dawida i poza liczbą, [Gdy walczył samotnie z Goliatem].

(2) Najmniejszy byłem wśród moich braci i najmłodszy w domu ojca mego; pasałem owce ojca mego.

(3) Ręce moje uczyniły instrument muzyczny, palce moje grały na psalterium.

(4) A któż wysławi Pana mego: On jest Panem, On wysłucha!

(5) On posłał anioła swego i zabrał mnie od owiec ojca mego i namaścił mnie olejem namaszczenia swego.

(6) Bracia moi byli przystojni i potężni, lecz nie w nich upodobał Pan sobie.

(7) Wyszedłem naprzeciw Filistyńczykowi, a on mnie przeklinał swymi bożkami.

(8) Lecz ja wyrwałem mu miecz, odciąłem mu głowę i zdjąłem hańbę z synów Izraela!

Psalm 152 (Ps 152)

(1) Modlitwa Ezekiasza. Głosem donośnym chwalcie Boga, w licznym zgromadzeniu głoście Jego chwałę.

(2) W tłumie sprawiedliwych śpiewajcie Jego pochwałę i z prawymi głoście Jego uwielbienie

(3) Złączcie z dobrymi wasze dusze i z doskonałymi, aby chwalić Najwyższego.

(4) Zbierzcie się razem, aby głosić Jego moc, I nieustannie opowiadajcie o Jego zbawieniu oraz o Jego chwale wszystkim prostaczkom.

(5) Aby majestat Pana się objawił, mądrość została dana, aby opowiadano dzieła Jego, objawiona została człowiekowi.

(6) Po to, by objawić prostaczkom Jego moc nauczyć tych, którym brak rozsądku, Jego uwielbienia,

(7) Tych, którzy dalecy są od jej bramy oddzieleni od jej drzwi

(8) Albowiem wzniosły jest Pan Jakuba i chwała Jego ponad wszystkie Jego dzieła.

(9) A kto chwali Najwyższego, będzie Mu miły jak ten, kto składa ofiarę pokarmową,

(10) I jak ten, kto ofiaruje kozły i cielce, jak ten, kto natłuszcza ołtarz mnóstwem ofiar całopalnych, jak zapach wonności z ręki sprawiedliwych.

(11) Z bram sprawiedliwych słychać jej głos, a z głosu sprawiedliwych jej napomnienie.

(12) A gdy jedzą, są prawdziwie nasyceni, także gdy piją we wspólnocie

(13) Rozmowy ich dotyczą Prawa Najwyższego, a słowa ich opowiadają Jego moc.

(14) Jakże dalekie jest od bezbożnych jej słowo i od wszystkich nieprawych jej znajomość

(15) Oto oko Pana nad dobrymi się zmiłuje, a nad czcicielami jego obfitować będzie łaska i od złej godziny dusze ich wybawi.

(16) Błogosławiony Pan, który wyzwala nieszczęśliwych z ręki obcych i wybawia doskonałych z ręki bezbożnych który podnosi róg z Jakuba, i sędzia narodów poza Izraelem.

(17) Który utrwala swój przybytek na Syjonie i ozdabia na wieki wieków w Jeruzalem.

Psalm 153 (Ps 153)

(1) Modlitwa Judejczyków z Persji, którzy dostali zezwolenie na powrót do domu. Panie, wołałem do Ciebie: wysłuchaj mnie!

(2) Rozłożyłem ręce ku Twoim świętym siedzibom. Nakłoń swe ucho i spełnij moją prośbę!

(3) Błaganiu memu nie odmawiaj!

(4) Buduj mą duszę i nie zatracaj jej!

(5) I nie pozostawiaj jej bezbronną wobec bezbożnych!

(6) Wyświadczających zło oddal ode mnie, Sędzio prawy!

(7) Panie, nie sądź mnie według moich grzechów, gdyż nie jest czysty przed Tobą nikt z żyjących

(8) Naucz mnie, Panie, Twego Prawa i sądy Twoje wyłóż mi,

(9) Aby liczni usłyszeli o dziełach Twoich, a ludy wysławiały Twój majestat.

(10) Wspomnij na mnie i o mnie nie zapominaj, i nie prowadź mnie w położenie zbyt trudne dla mnie.

(11) Grzechy mej młodości odsuń ode mnie i mego buntu nie pamiętaj mi.

(12) Oczyść mnie, Panie, od złego trądu, i niech nie wróci znów do mnie.

(13) Wyrwij ze mnie jego korzeń, i niech we mnie nie wypuści swych liści.

(14) Potężny i wielki jesteś, Panie, dlatego spełnisz moją prośbę.

(15) Kogo mam wzywać, by mi dał? A ludzie – kto wzmacnia ich siłę?

(16) Od Ciebie, Panie, pochodzi ma ufność. Wołałem do Pana i wysłuchał mnie uleczył pęknięcie mego serca.

(17) Drzemałem i spałem, śniłem i również obudziłem się.

(18) I podtrzymałeś mnie, Panie i wytrwam, bo Pan mnie wyzwolił.

(19) Zobaczę teraz ich zawstydzenie. Zaufałem Tobie i nie będę zawstydzony. Daj chwałę na zawsze i na wieki wieków.

(20) Wybaw Izraela, Twego wybrańca, tych, którzy są z domu Jakuba, Twego ulubieńca.

Psalm 154 (Ps 154)

(1) Modlitwa Dawida gdy lew i wilk porwały owcę z jego stada. Boże, Boże, przyjdź mi z pomocą, wspomóż mnie i ocal, i wybaw duszę moją od zabójców

(2) Zejdę do Hadesu z przyczyny lwiej paszczy albo wilk mnie pożre

(3) Nie wystarcza im czyhać na trzodę mego ojca wyrywać owcę z jego stada że też mnie chcą zatraci

(4) Oszczędź, Panie, Twego wybrańca i ocal Twego Świętego od zguby by trwał w wielbieniu Ciebie przez całe swe życie i chwalił Twoje wzniosłe imię

(5) Skoro wybawiłeś go z rąk niszczycielskiej śmierci i skoro wyrwałeś mnie, więźnia, z paszcz dzikich zwierząt,

(6) Szybko, Panie, poślij sprzed swego oblicza wybawiciela i wyrwij mnie ze stojącego otworem dołu, który chce mnie uwięzić w swych czeluściach.

Psalm 155  (Ps 155)

(1) Modlitwa Dawida, którego Bóg wybawił od lwa i wilka. Sławcie Pana, wy, wszystkie ludy, chwalcie Go i błogosławcie Jego imię

(2) Gdyś wybawił duszę wybrańca z mocy śmierci i ocalił swego świętego od zagłady

(3) I z sieci Hadesu wyzwolił mnie, i wyprowadził moją duszę z niezgłębionej przepaści

(4) Gdyż o mało co, zanim mi zesłał wybawienie, dwoje zwierząt rozdarłoby mnie na dwie części.

(5) Lecz posłał anioła swego i zamknął przede mną rozwarte paszcze, i ocalił moje życie od zagłady.

(6) Niech Go chwali dusza moja i niech Go wywyższa za wszystkie łaski, które uczynił i które stale


Modlitwa Manassesa – krótki utwór starotestamentowy, umieszczony w Septuagincie. W prawosławiu uważany za deuterokanoniczny i umieszczany jako zakończenie 2 Księgi Kronik[1]. Przez Kościół katolicki i Kościoły protestanckie zaliczany do apokryfów.

Jest to krótki utwór mający charakter pieśni błagalnej, przypisywanej królowi Manassesowi. Jego treść nawiązuje do fragmentów 2 Księgi Kronik, mówiących o pokucie wiarołomnego władcy[2][3].

Tekst powstał w języku greckim między 200 a 70 rokiem p.n.e.[4] Zachował się jego przekład łaciński umieszczony w DidaskaliachKonstytucjach apostolskich oraz niektórych rękopisach Wulgaty; zamieszczono ją też jako dodatek w Wulgacie sykstoklementyńskiej[1].

Mała adnotacja. Słowo ”Amen / amen” – tłumaczę na język polski lub angielski na: niech tak się stanie (so be it), niech tak będzie (let It Be),Psalm 156 (Ps 156)

(1) Modlitwa Manassesa. Panie, Boże wszechmogący ojców naszych, Abrahama, Izaaka i Jakuba, i potomstwa ich sprawiedliwego!

(2) Tyś stworzył niebo i ziemię, i całe ich piękno,

(3) Ty morza granice oznaczyłeś Twoim rozkazem,

(4) Tyś otchłań zamknął i zapieczętował przez grozę swego chwalebnego imienia, którego lękają się wszyscy, i drżą przed mocą Twoją.

(5) Nie do zniesienia jest gniew Twój straszliwy na grzeszników, niezmierzone zaś i niepojęte miłosierdzie, według Twej obietnicy.

(6) Ty bowiem jesteś Panem, najwyższym ponad całą ziemią, cierpliwym, wielce miłosiernym i bolejącym nad ludzką złością.

(7) Panie, w dobroci swojej obiecałeś grzesznikom łaskę nawrócenia i odpuszczenie grzechów.

(8) Ty, Boże sprawiedliwych, nie nakazałeś pokuty sprawiedliwym: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, oni bowiem nie zgrzeszyli przeciw Tobie.

(9) Moje zaś nieprawości mnogie są, ponieważ więcej grzechów popełniłem niż jest piasku nad morskim brzegiem.

(10) Kark zgiąłem w żelaznych kajdanach i nie ma dla mnie wytchnienia, gdyż wzbudziłem Twój gniew zapalczywy i to, co złe jest przed Tobą, zrobiłem, popełniając obrzydliwości i obrażając Ciebie wielce.

(11) A teraz zginam kolana mego serca, prosząc, Panie, o dobroć Twoją.

(12) Zgrzeszyłem, Panie, zgrzeszyłem, i uznaję moją nieprawość.

(13) Błagam Cię, Panie, odpuść mi, odpuść mi, nie zgub mnie wraz z moimi nieprawościami, nie skazuj mnie na wieczne nieszczęścia.

(14) Ty zbawisz mnie, niegodnego, według Twego wielkiego miłosierdzia.

(15) A ja będę Cię zawsze chwalił, przez wszystkie dni mego życia, gdyż Ciebie chwalą wszystkie moce niebieskie, i Tobie chwała na wieki wieków. Niech tak się stanie.


Dla osób znających język angielski:

Psalm 152 – The Prayer Of Manasses

(1) O Lord, Almighty God of our fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and of their righteous seed; (2) Who hast made heaven and earth, with all the ornament thereof; (3) Who hast bound the sea by the word of thy commandment; who hast shut up the deep, and sealed it by thy terrible and glorious name; (4) Whom all men fear, and tremble before thy power; (5) Dor the majesty of thy glory cannot be borne, and thine angry threatening toward sinners is importable: (6) But thy merciful promise is unmeasurable and unsearchable; (7) For thou art the most high Lord, of great compassion, longsuffering, very merciful, and repentest of the evils of men. Thou, O Lord, according to thy great goodness hast promised repentance and forgiveness to them that have sinned against thee: and of thine infinite mercies hast appointed repentance unto sinners, that they may be saved. (8) Thou therefore, O Lord, that art the God of the just, hast not appointed repentance to the just, as to Abraham, and Isaac, and Jacob, which have not sinned against thee; but thou hast appointed repentance unto me that am a sinner: (9) For I have sinned above the number of the sands of the sea. My transgressions, O Lord, are multiplied: my transgressions are multiplied, and I am not worthy to behold and see the height of heaven for the multitude of mine iniquities. (10) I am bowed down with many iron bands, that I cannot lift up mine head, neither have any release: for I have provoked thy wrath, and done evil before thee: I did not thy will, neither kept I thy commandments: I have set up abominations, and have multiplied offences.(11) Now therefore I bow the knee of mine heart, beseeching thee of grace. (12) I have sinned, O Lord, I have sinned, and I acknowledge mine iniquities: (13) Wherefore, I humbly beseech thee, forgive me, O Lord, forgive me, and destroy me not with mine iniquities. Be not angry with me for ever, by reserving evil for me; neither condemn me to the lower parts of the earth. For thou art the God, even the God of them that repent; (14) And in me thou wilt shew all thy goodness: for thou wilt save me, that am unworthy, according to thy great mercy. (15) Therefore I will praise thee for ever all the days of my life: for all the powers of the heavens do praise thee, and thine is the glory for ever and ever. Let It Be.

Psalmy Z Qumran

http://torahdrivenlife.com/texts-and-commentaries/studies-in-the-apocrypha/psalm-151-155/

Przetłumaczyłem z powyższego linki.

Psalm 157  (Ps 157)

(1) Apel O Wybawienie. A Robak nie dziękuję, ani larwa rozpowiada o Twoim miłosierdziu.

(2) Tylko żywi dziękują Tobie, wszyscy którym powinęła się stopa składają podziękowania Tobie, kiedy dokonujesz swe miłosierdzie znane im i czynisz im zrozumienie Twojej sprawiedliwości.

(3) Za duszę całego życia jest w twojej dłoni, i dałeś oddech, wszystkim ciałom. 

(4) O Panie, czy do nas zgodnie z Twoją dobroć, w zależności od wielkości Twoich łask, a według wielkości Twoich prawych czynów.

(5) Pan słucha głosu wszystkich, którzy miłują Imię Jego, a On nie zezwala Jego miłosierdzie, odeszło od nich.

(6) Błogosławiony Pan, który dokonuje dobre czyny, który koronuje Swoich z osobna z miłosierdziem i litością.

(7) Moja dusza krzyczy by chwalić Twoje imię, aby chwalić Twoje miłosierdzie z radości, by ogłosić Twoją wierność; bo nie ma ograniczeń co do Twoich pochwał.

(8) Należałem do śmierci z powodu moich grzechów, a moje nieprawości sprzedały mnie do Hadesu;

(9) Ale uratowałeś mnie, o Panie, w według wielkości łask Twoich, i według wielkości Twoich prawych czynów.

(10) W rzeszy samej, ukochałem Twoje Imię, i miałem schronienie w Twoim cieniu.

(11) Serce umacnia się, gdy Pamiętam Twoją potęgę, i polegam na Twoich łaskach.

(12) Wybacz mi moje grzechy, Panie, i oczyść mnie z moich nieprawości.

(13) Daj mi ducha wierności i wiedzę; niech nie będę zniesławiony w ruinę.

(14) Nie dopuszczaj występnym albo duchom nieczystym, żeby mnie wyprzedziły, i nie pozwalaj na ból lub zła skłonności do posiadania moich kości;

(15) Dla Ciebie, Panie, jest moja pochwała, i pokładam nadzieję w Tobie każdego dnia.

(16) Cieszcie się ze mną bracia moi, a dom ojca mego jest zdumiony swojej łaskawości.

(17) Będę zawsze radował się w Tobą.

Psalm 158 (Ps 158)

(1) Hymn do Syjonu. Pamiętać będę o tobie, Syjonie, dla błogosławieństwa. Kocham cię z całą moją mocą; za twoją pamięć jest się błogosławionym na wieki.

(2) Twoja nadzieja jest wspaniała, Syjonie; pokój i zbawienie Twoje oczekiwane przyjdzie.

(3) Pokolenie po pokoleniu zamieszka w tobie, a pokolenia sprawiedliwych będzie twym ornamentem.

(4) Ci którzy pragną dnia zbawienia twego, radować się będą wielkością twojej chwały.

(5) Są oni karmieni pełnią Twojej chwały, a w Twych pięknych ulicach, wydadzą oni dzwoniące dźwięki.

(6) Będziesz pamiętać sprawiedliwe czyny twoich proroków, i będą wysławiać się w czynach Twoich prawych.

(7) Oczyść przemoc z pośród was; Może kłamstwo i niegodziwość będzie być odcięte od ciebie.

(8) Twoi synowie rozweselą w tobie, a umiłowani Twoi powinni być dołączyć do Ciebie. Ile oni mają nadzieję w Twoim zbawieniu?

(9) Ileż Twoi doskonali opłakiwali Ciebie?

(10) Twoja nadzieja, Syjonie, nie zginie, a oczekiwanie Twoje nie zostanie zapomniane.

(11) Czy jest tam sprawiedliwy człowiek, który zginął? Czy jest tam człowiek który uniknął swej niegodziwości.

(12) Człowiek próbował według swojej ścieżki, każda jest spłacana według jego uczynków

(13) Twoje gnębiciele zostaną odcięci wokół ciebie, Syjonie, a wszyscy, którzy Ciebie nienawidzą zostaną rozproszeni.

(14) Twoja chwała jest miła, Syjonie; wznosi się na całym świecie.

(15) Pamiętać Cię będę wiele razy dla błogosławieństwa, a ja błogosławię Ciebie z całego serca.

(16) Będziesz osiągnąć wieczną sprawiedliwość, i otrzymywać błogosławieństwa od szlachetnych.

(17) Zapoznaj się z wizją, która mówi o tobie, a sny proroków prosiły o Ciebie.

(18) Bądź wywyższony i uniesiony, Syjonie, oraz chwal Najwyższego, Twego Odkupiciela. Niech moja dusza raduje się w twojej chwale!

Psalm 159 (Ps 159)

(1) Hymn do imienia Pana. W pośrodku zgromadzenia będą chwalić imię Pana

(2) Gdyż On przyszedł, aby ocenić każde działanie, aby usunąć występnych z ziemi, tak że nie zostaną uznawani synowie nieprawości.

(3) Niebiosa udzielą ich rosę i nie będzie suszy w swych granicach.

(4) Ziemia wydaje owoc w swoim czasie, a jego rezultat nie powinien zawieść.

(5) Owoce drzewa wydaje owoc w swoich winnicach, a ziemia nie powinna oszukiwać swych rezultatów.

(6) Ubodzy będą jedli, i ci, którzy boją się Boga zostaną napełnieni.

 

Psalm 160 (Ps 160)

(1) Hymn Do Judy. Dni przyjdą, kiedy niebo i ziemia będą chwalić razem. Niech wszystkie gwiazdy zmierzchu oddają pokłon!

(2) Raduj się Judo; raduj się! Ciesz się, ciesz się i rozwesel się z radości!

(3) Uczcij swoje święta i dotrzymuj swoich obietnic; bo nie ma złości w środku.

(4) Podnieś rękę i wzmocnij swoją prawą rękę!

(5) Oto wróg zginie, a wszyscy pracownicy nieprawości zostaną rozproszeni;

(6) Ale Ty, O Panie, jesteś wieczny, a Twoja chwała będzie na wieki wieków. Chwalcie Pana!

Psalm 161 (Ps 161)

(1) Hymn Do Stwórcy. Wielki i święty jest Pan. Święty nad świętymi z pokolenia na pokolenie.

(2) Majestat idzie przed Nim, a liczebność wielu wód przychodzi do Niego.

(3) Miłosierdzie i prawda otaczają Jego oblicze; Prawda, sąd i prawość są piedestałem Jego tronu.

(4) On dzieli światło od nieznanego, i ustanawia On świt przez poznanie Jego serca.

(5) Wszyscy Jego posłańcy śpiewali kiedy zobaczyli go; On im pokazał to, co oni nie wiedzieli.

(6) On wieńczy góry z owocami, z dobrym jedzeniem dla wszystkich żyjących.

(7) Niech będzie błogosławiony Pan ziemi ,wraz z Jego mocą; On ustanawia świat przez Jego mądrości.

(8) Wyciągnął niebiosa przez Jego zrozumienie i wyprowadził naprzód wiatr od Swoich rezerwach

(9) Uczynił błyskawice dla deszczu, i sprawił, że podnoszą się chmury z krańca ziemi.


 

Jeszcze jedna informacja!

 • Chrystus nie uczył nas modlitwy ”zdrowaś Mario”, czy innych modlitwy do zmarłych. Jest różnica czy modlimy się za zmarłych czy do zmarłych.
 • Oczywiście podstawą naszej modlitwy (skromnej rozmowy z Bogiem bez ceremoniałów) powinna być Modlitwa Pańska (Pater Imon):
 • Mesjasz zalecał abyśmy modlili się o przyjście Królestwa (rządu) Bożego tutaj na ziemi z niebios, nie zaś przyjście nas do Niego (czyli do nieba)

 

Ewangelia Mateusza

Biblia Mesjańska 6 (9): A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10): Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11): Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12): I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13): I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech tak się stanie.

Uwspółcześniona Gdańska 6:(9): Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. (10): Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. (11): Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. (12): I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. (13): I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. (14): Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski.

Biblia Tysiąclecia V 6:(9): Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! (10): Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. (11): Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; (12): i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; (13): i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

 

Moja prywatna Modlitwa Pańska.

Ojcze Nasz Wszechmogący

Który Jesteś W Niebie

Niech Się Uświęci Imię Twoje

Przyjdź Królestwo Twoje

Bądź Wola Twoja

Jako W Niebie Tak I Na Ziemi

Daj Nam Dzisiaj Naszego Powszedniego Chleba

I Odpuść Nam Nasze Winy

Jako I My Przebaczamy Tym Którzy Nam Zawinili

I Nie Dopuść Abyśmy Ulegli Pokusie

Ale Wybaw Nas Ode Złego

Albowiem Twoje Jest Królestwo I Potęga I Chwała Na Wieki Wieków

[…] [W tym momencie możemy bezpośrednio Podziękować za , Przeprosić za, Poprosić o  itd. 

Niech Tak Się Stanie I Niech Tak Będzie


 

Reklamy

3 comments

 1. Biblia Tysiąclecia Mateusza 6:13 I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Poprawiłem znaczenie. Chodziło mnie o to jak prywatnie bym odmawiał Ojcze Nasz. Jest to piękna, doskonała i szablonowa modlitwa. Najważniejsze jest jednak nasze postępowanie wobec innych ludzi. Ważniejsze niż codzienna modlitwa będąca wtedy pustą deklaracją słów. W każdym przekładzie Biblii jest inaczej zapisana więc to jest detal.

  Jeszcze jedno sprostowanie, dlaczego mówie Krystus albo Chrystus?
  W Biblii Brzeskiej (czyli starszej o ponad 500 lat występują nazwy: Krystus i krześcijaństwo)
  Nie jest to błąd ani nic złego, skoro po angielsku jest imię Christian zaś polska werska tego imienia to Krystian.
  Z Bogiem!

  Będę naprzemiennie stosował imię Isus albo Jezus. Isus głównie w apokryfach będzie się pojawiał. Jezus w artykułach. Narazie schowałem artykuły o Pawle ‚apostole” gdyż są bardzo chaotyczne i niedokładne.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s