Ewangelia Pseudo Mateusza (Mat)


 

 

 


 

Ewangelia Pseudo Mateusza

(określana też jako „Księga o narodzeniu błogosławionej Marii oraz o dzieciństwie Zbawieciela”)

Księga o narodzeniu [błogosławionej] Marii oraz o dzieciństwie Zbawiciela

 

PROLOG PIERWOTNY. Ja, Jakub, syn Józefa rzemieślnika, żyjąc w bojaźni Bożej, spisałem wszystko, co sam na własne oczy widziałem, a co się wydarzyło przy narodzeniu się świętej Marii, jak też przy narodzeniu się Zbawiciela; dziękuję przy tym Bogu, który dał mi mądrość, żebym sporządził opis Jego przyjścia i przedstawił wypełnienie się [czasów] dwunastu pokoleniom Izraela.

PROLOG PÓŹNIEJSZY KORESPONDENCJA CHROMACJUSZA I HELIODORA ZE ŚW. HIERONIMEM

LIST CHROMACJUSZA I HELIODORA.

Ukochanemu bratu naszemu, Hieronimowi kapłanowi, Chromacjusz i Heliodor, biskupi, przesyłają pozdrowienie w Panu.

Znaleźliśmy w księgach apokryficznych opis narodzenia Marii Dziewicy oraz narodzenia i dzieciństwa Pana naszego, Isusa Chrystusa. Po dokładnym zapoznaniu się z nimi sądzimy, że wiele jest w nich treści przeciwnych naszej wierze, i dlatego wszystkie je powinniśmy odrzucić, aby pod pretekstem poznania Chrystusa nie dawać okazji do zadowolenia

Antychrystusowi. Przeciwko naszemu zdaniu wystąpili święci mężowie, Armeniusz i Wirinus, którzy głoszą, że ty, świątobliwy mężu, odnalazłeś księgę napisaną po hebrajsku własnoręcznie przez św. Mateusza ewangelistę, w której zostało opisane dzieciństwo Matki Dziewicy i naszego Zbawiciela. Dlatego też usilnie cię prosimy przez miłość do Pana naszego, Isusa Chrystusa, abyś przełożył ją z hebrajskiego na łacinę nie tyle dla przekazania świadectwa o Chrystusie, ile raczej dla pokonania głupoty heretyków. Oni bowiem, odkąd zaczęli szerzyć fałszywą naukę, błędnie przedstawiają święte narodzenie Chrystusa, aby przez słodycz życia zaciemnić gorycz śmierci. Powinnością więc najczystszej miłości jest, abyś wysłuchał próśb twoich braci, a także zadośćuczynił życzeniom biskupów, spełniając posługę miłości, którą uważasz za słuszną. Żegnaj w Panu i módl się za nas.

ODPOWIEDŹ ŚW. HIERONIMA.

Hieronim, uniżony sługa Chrystusa, świętym i błogosławionym biskupom, Chromacjuszowi i Heliodorowi, pozdrowienie w Panu. Ten, kto kopie złotonośną ziemię, nie chwyta od razu za to, co znajduje się w wykopanym dole, lecz zanim podniesie ciężar szlachetnego metalu, rozgrzebując i przewalając darń przez jakiś czas zwleka, zastanawia się i żyje nadzieją, gdyż nie posiada jeszcze skarbu. Wasze Wielebności, postawiliście mi trudne zadanie do wykonania, gdyż nakazaliście przełożyć dzieło, którego sam święty Mateusz Apostoł i Ewangelista nie chciał rozpowszechniać. Gdyby bowiem nie miało być tajne, zapewne dołączyłby je Apostoł do wydanej przez siebie Ewangelii. Tymczasem on sporządził książeczkę pod zasłoną liter hebrajskich i nie wydał jej, a dzisiaj to własnoręcznie przez niego napisane dzieło posiadają bardzo pobożni mężowie, którzy na drodze przekazu otrzymali je od poprzednich pokoleń. Ponieważ zaś księga ta nigdy nie była tłumaczona, zapewne więc przekazany tekst uległ pewnym zmianom, jak to miało miejsce w przypadku Leucjusza, ucznia Manesa, który fałszywie spisał Dzieje Apostolskie. Opublikowana przez niego książka nie zawierała treści budującej, lecz gorszącą, i jako taka została uznana przez ów synod, przed którym słusznie uszy Kościoła nie są otwarte. Niech złośliwi nie rzucają na nas oszczerstw, albowiem nie dołączamy owej książeczki do pism kanonicznych, lecz zapiski Apostoła i Ewangelisty tłumaczymy po to, aby usunąć fałsz herezji. W tym zamierzeniu zarówno jesteśmy posłuszni poleceniom biskupów, jak i walczymy z niegodziwymi heretykami. Miłość Chrystusa, na którą odpowiadamy, przyświeca nam wierzącym, że wspomagają nas modlitwami swymi ci, którzy przez naszą posługę będą mogli poznać święte dzieciństwo naszego Zbawiciela.

 

Rozdział 1 (Mat 1)

(1) W owych czasach żył w Izraelu mąż imieniem Joachim, z pokolenia Judy. Był on pasterzem swoich owiec i człowiekiem bojącym się Pana w prostocie swojej.

(2) Zajmował się jedynie swoją trzodą, a korzyści, jakie z niej miał, przeznaczał dla wszystkich bojących się Boga: podwójne dary składał tym, którzy żyli w bojaźni i nauce Bożej, pojedyncze zaś dary przeznaczał dla posługujących.

(3) Wszystkie swe dochody, czy to z baranów, czy to z owiec, czy to z wełny, czy z czegokolwiek innego, dzielił na trzy części: jedną część rozdawał wdowom, sierotom, podróżnym [pielgrzymom] i ubogim, drugą przeznaczał dla służących Bogu, trzecią zaś zachowywał dla siebie i dla swoich domowników.

(4) A gdy on tak czynił, Bóg pomnażał jego trzody, gdyż nie było w Izraelu męża jemu podobnego. Postępował zaś on tak od piętnastego roku życia.

(5) Kiedy miał lat dwadzieścia, wziął za żonę Annę, córkę Isachara, która pochodziła z tego samego pokolenia, to jest z pokolenia i z rodu Dawida. I żył z nią w małżeństwie dwadzieścia lat, nie mając z niej jednak dzieci.

(6) Stało się, że w czasie dni świątecznych Joachim stanął wraz z tymi, którzy ofiarowali Panu kadzidło, i przygotowywał się, by złożyć swoje dary przed ołtarzem Pana.

(7) A pisarz świątyni, imieniem Ruben, podchodząc do niego rzekł: „Nie godzi się tobie stać pośród składających ofiary Bogu, ponieważ Pan nie błogosławi ci, albowiem nie dał ci potomka w Izraelu”.

(8) Przeto zawstydzony wobec ludu Joachim opuścił z płaczem świątynię Pańską i nie powrócił do domu, lecz udał się do swych trzód i poprowadził ze sobą pasterzy w okolice górskie tak odległe, że przez pięć miesięcy jego żona Anna nie miała o nim żadnej wieści.

(9) Podczas modlitwy płakała i mówiła:” O Panie, oto nie dałeś mi synów, dlaczego i męża mego mi zabrałeś?

(10) Minęło bowiem pięć miesięcy, a nie widzę mego męża. I nie wiem, czy zmarł, abym przynajmniej mogła mu sprawić pogrzeb”. I kiedy tak płakała w ogrodzie swego domu wznosząc w modlitwie oczy ku Panu, zobaczyła gniazdo wróbli na drzewie laurowym i zawołała z jękiem do Pana: „Panie Boże wszechmogący, który obdarzyłeś potomstwem wszelkie stworzenie, zwierzęta dzikie i domowe, gady, ryby, ptaki i wszystko to cieszy się ze swego potomstwa, dlaczego mnie jedną odsunąłeś od daru Twojej łaskawości?

(11) Ty wiesz, Panie, że od początku małżeństwa złożyłam ślub, iż jeżeli dasz mi syna lub córkę, ofiaruję je Tobie w tym świętym przybytku”.

(12) I kiedy to powiedziała, nagle przed jej obliczem ukazał się anioł Pański i powiedział do niej: „Nie bój się, Anno, ponieważ w planach Bożych jest twój potomek, a dziecko, które się z ciebie narodzi, wzbudzi podziw po wszystkie czasy aż do końca świata”.

(13) Gdy to powiedział, znikł sprzed jej oczu. Ona zaś drżąca i zalękniona, gdyż oglądała taką wizję i słyszała taką mowę, udała się do komnaty i padała jak nieżywa na łoże swoje, i pełna bojaźni przez cały dzień i całą noc trwała na modlitwie.

(14) Następnie zawołała służącą i rzekła do niej: „Widzisz, że jestem wdową i mam tyle zmartwień, a ty nie chcesz przyjść do mnie?”

(15) Na to owa gderliwie odpowiedziała: „Jeżeli Bóg zamknął twoje łono i zabrał ci męża twego, to co ja mogę ci pomóc?” Słysząc to Anna rzewniej płakała.

(16) W tym samym czasie w górach Joachimowi, gdy pasł stada, ukazał się pewien młodzieniec i zapytał go: „Czemu nie wracasz do swojej żony?”

(17) A Joachim odpowiedział: „Przez dwadzieścia lat żyłem z nią, teraz zaś, ponieważ Bóg nie chciał mi dać z niej synów, ze wstydem i hańbą opuściłem świątynię Bożą. Jakże mogę powrócić do swojej małżonki raz już odrzucony i wzgardzony?

(18) Tu zostanę z moimi owcami, jak długo Bóg zechce, żebym żył. Dobytek mój z pomocą sług moich rozdam ubogim, wdowom, sierotom i czcicielom Boga”.

(19) A kiedy to powiedział, rzekł do niego młodzieniec: „Jestem aniołem Bożym.

(20) Ukazałem się twojej żonie dzisiaj, kiedy płakała i modliła się, i pocieszyłem ją. Wiedz, że ona poczęła ci córkę z potomstwa twego. Ona zaś będzie świątynią Boga i Duch Święty spocznie na niej; będzie błogosławiona ponad wszystkimi świętymi niewiastami, tak że nikt nie będzie mógł powiedzieć, iż była taka przed nią, a i po niej nie pojawi się na tym świecie żadna jej podobna. Zejdź więc z gór i wracaj do małżonki twej, a znajdziesz ją brzemienną.

(21) Wzbudził bowiem Bóg potomstwo z niej i uczynił ją matką wiecznego błogosławieństwa”.

(22) Joachim oddał pokłon aniołowi i rzekł doń: „Jeżeli znalazłem łaskę u ciebie, spocznij nieco w namiocie moim i pobłogosław mnie, twemu słudze”. Anioł powiedział mu: „Nie nazywam cię sługą, lecz towarzyszem moim.

(23) Jesteśmy bowiem sługami jedynego Pana. Albowiem pokarm mój jest niewidzialny, a napoju mego nie mogą widzieć ludzie śmiertelni, dlatego nie powinieneś mnie prosić, abym wszedł do twego namiotu, lecz to, co mnie zamierzasz dać, złóż na ofiarę całopalną Bogu”.

(24) Wtedy Joachim wziął nieskalanego baranka i powiedział aniołowi: „Nie ośmieliłbym się złożyć ofiary całopalnej Bogu, gdybyś swoim rozkazem nie udzielił mi przywileju składać ofiary”.

(25) Anioł odpowiedział mu: „Nie poleciłbym tobie złożyć ofiary, gdybym nie znał woli Pańskiej”. Kiedy zaś Joachim składał ofiarę Bogu, stało się, że anioł wraz z wonią ofiary jakby z dymem uniósł się do nieba.

(26) Wtedy Joachim padł na twarz i tak pozostał od szóstej godziny dnia aż do wieczora. Kiedy zaś przybyli słudzy jego i najemnicy, nie wiedząc, co się stało, przerazili się; sądzili bowiem, że zamierzał pozbawić się życia, i zbliżywszy się do niego, z trudem podnieśli go z ziemi.

(27) Kiedy on opowiedział im o tym, co zobaczył, oni pełni zdumienia i podziwu zachęcali go, aby bezzwłocznie spełnił rozkaz anioła i rychło powrócił do swojej małżonki.

(28) I gdy Joachim zastanawiał się, czy powinien wrócić, ogarnął go sen i powtórnie ukazał mu się we śnie anioł, którego widział już na jawie, i rzekł doń: „Jestem aniołem, którego Bóg wyznaczył ci na stróża.

(29) Bez obawy zejdź z gór i wracaj do Anny, ponieważ uczynki miłosierdzia, które ty i twoja żona Anna spełnialiście, zostały zaniesione przed oblicze Najwyższego.

(30) Wam został dany taki potomek, jakiego od początku ani prorocy, ani święci nie mieli i nigdy mieć nie będą”. Joachim obudziwszy się zawołał pasterzy i opowiedział im swój sen. Oni zaś oddali pokłon Bogu i rzekli doń: „Bacz, abyś nie obraził anioła Pańskiego.

(31) Wstań więc i ruszajmy, a idźmy powoli pasąc po drodze stada”. Kiedy trzydzieści dni już wędrowali i byli blisko, ukazał się Annie podczas modlitwy anioł Pański i rzekł jej: „Wyjdź do bramy zwanej Złotą i wybiegnij na spotkanie twego małżonka, gdyż dziś wróci on do ciebie”. Ona zaś pośpiesznie podążyła ze służebnicami swymi i modląc się stanęła w pobliżu owej bramy.

(31) Kiedy tak długo czekała i znużyła się wyczekiwaniem, podnosząc oczy zobaczyła Joachima kroczącego wśród swoich stad. A podbiegając rzuciła mu się na szyję i dziękowała Bogu mówiąc: „Byłam wdową, a oto już nie jestem, byłam niepłodną, a oto już poczęłam”. I wielka radość ogarnęła wszystkich sąsiadów i znajomych, cały kraj i sąsiednie krainy cieszyły się z tej wieści320.

(32) Po tym zaś wypełniwszy dziewięć miesięcy Anna porodziła córkę i nadała jej imię Maria. Kiedy w trzecim roku odstawiła już córkę od piersi, Joachim i Anna, jego żona, przybyli razem z nią do świątyni Pańskiej.

(33) Tam po złożeniu ofiar Panu przekazali Marię, swoją córeczkę, do grona dziewic, które dniem i nocą wielbiły Boga. Skoro zaś Maria znalazła się przed świątynią Pańską, weszła pośpiesznie po piętnastu stopniach, nie spoglądając w tył, ani też, jak to dzieci zwykły czynić, nie szukając rodziców. Wprawiło to wszystkich obecnych w zdumienie, a nawet sami kapłani ze świątyni byli pełni podziwu.

(34) Wtedy Anna napełniona Duchem Świętym wobec wszystkich zawołała: „Pan, Bóg zastępów, wspomniał na słowo swoje i nawiedził lud swój świętym swoim nawiedzeniem, aby ukorzyć narody, które przeciwko nam powstały, i nawrócić ku sobie ich serca.

(35) On wysłuchał prośby nasze i oddalił od nas szyderstwa nieprzyjaciół naszych. Niepłodna stała się matką i sprawiła radość i wesele w Izraelu.

(36) Oto teraz będę mogła składać Panu ofiary i nie zabronią mi tego nieprzyjaciele moi. Pan bowiem odwrócił ich ode mnie i dał mi wieczną radość.

(37) Cały lud był natomiast pełen podziwu dla Marii. Chociaż liczyła ona zaledwie trzy lata, kroki jej były już tak pewne, słowa tak mądre, a modlitwa tak doskonała, że można było ją wziąć za dorosłą, a nie za dziecko.

(38) Modliła się tak długo, jakby miała już trzydzieści lat; twarz jej lśniła jak śnieg i z trudem można było na nią patrzeć.

(39) Pracowała przy kądzieli i w tak młodym wieku wykonywała sprawnie wszystkie prace, które z trudem spełniały starsze kobiety.

(40) Przyjęła sobie taką regułę życia, że od rana aż do trzeciej godziny modliła się, od godziny trzeciej aż do dziewiątej zajmowała się tkaniem. A od dziewiątej ponownie wracała do modlitwy aż do momentu, kiedy ukazywał się jej anioł Pański, z którego rąk przyjmowała posiłek.

(41) Tak coraz bardziej udoskonalała się w oddawaniu chwały Bożej. Dla starszych dziewic była Maria wzorem w oddawaniu chwały Bogu: ochotna w czuwaniach, biegła w prawie Bożym, uniżona w pokorze, rozmiłowana w Psalmach Dawidowych, wdzięczna w miłości, skromna w czystości, niedościgniona we wszelkiej cnocie.

(42) Była bowiem stała, nieporuszona, niezmienna, i każdego dnia zabiegała o jeszcze większą doskonałość.

(43) Nikt nie widział jej zagniewanej, ani złorzeczącej. Każde jej słowo było tak pełne łaski, że Boga rozpoznawano na jej wargach. Zawsze trwała na modlitwie lub rozważaniu prawa Bożego.

(44) Troszczyła się o swoje towarzyszki, by nie zgrzeszyły ani nawet jednym słowem, ani też nie podnosiły głosu śmiejąc się, by równych sobie nie znieważały ani też nie pyszniły się względem nich. Bezustannie chwaliła Boga i, aby nawet przy pozdrowieniu nie przerywać wysławiania Boga – gdy ktoś ją pozdrowił – odpowiadała na pozdrowienie słowami: „Bogu niech będą dzięki”. Maria posilała się jedynie tym pokarmem, który otrzymywała codziennie od anioła, a pożywienie, które dawali jej kapłani, rozdawała ubogim.

(45) Często widziano ją, jak rozmawiała z aniołami, którzy usługiwali jej z wielką serdecznością. A jeśli jakiś chory dotknął się jej, natychmiast zdrów wracał do domu swego.

(46) Kapłan Abiatar złożył arcykapłanom wielkie dary, aby mógł zabrać Marię na żonę dla swego syna. Ona zaś sprzeciwiła się im mówiąc: „Nie jest to możliwe, bym poznała męża albo mąż poznał mnie”.

(47) Arcykapłani zaś i wszyscy jej krewni tłumaczyli jej: „Bóg w dzieciach jest czczony i wielbiony jest w potomkach; tak zawsze było w Izraelu”. Odpowiadając zaś Maria rzekła: „Przede wszystkim Bóg uznawany jest i czczony w czystości.

(48) Albowiem przed Ablem nie było nikogo sprawiedliwego wśród ludzi. On przez swoją ofiarę spodobał się Bogu i został okrutnie zabity przez tego, który nie był miły Panu.

(49) Otrzymał jednak dwie korony: jedną za swój dar ofiarny, drugą za swoją dziewiczość, ponieważ nigdy nie zhańbił ciała swego. Także Eliasz w ciele został uniesiony do nieba, gdyż zachował dziewiczość ciała. Przebywając w świątyni Bożej już w dzieciństwie zrozumiałam, że można być miłym Bogu zachowując dziewictwo. Dlatego postanowiłam w swoim sercu, że nigdy nie poznam męża”.

(51) Kiedy Maria miała już czternaście lat, faryzeusze znaleźli pretekst, by ogłosić, iż wedle zwyczaju kobieta nie może przebywać w świątyni Pańskiej. Dlatego też wysłano herolda do wszystkich plemion Izraela z rozkazem, by na trzeci dzień wszyscy przyszli do świątyni Pańskiej.

(52) Gdy zaś cały lud zgromadził się, arcykapłan Isachar wystąpił i wszedł na podwyższenie, aby przez wszystkich mógł być słyszany i widziany. Kiedy nastała cisza, rzekł: „Słuchajcie mnie, synowie Izraela, i zważcie na moje słowa.

(53) Od czasu zbudowania tej świątyni przez Salomona przebywały w niej dziewice, córki królów, proroków oraz najwyższych kapłanów i arcykapłanów, cieszące się szacunkiem i podziwem.

(54) Jednak po dojściu do odpowiedniego wieku wychodziły za mąż, naśladując postępowanie swoich poprzedniczek i podobały się Bogu. Tymczasem Maria ślubując dziewictwo wynalazła nowy sposób przypodobania się Bogu.

(55) A zatem wydaje mi się, że powinniśmy poradzić się Boga i poznać odpowiedź Bożą, czyjej opiece należy ją powierzyć”.

(56) Słowa te podobały się całej synagodze. Kapłani z dwunastu pokoleń Izraela pociągnęli losy, a los padł na pokolenie Judy. I kapłan z tego pokolenia przemówił: „Jutro niech przyjdzie każdy, kto nie ma żony, i niech przyniesie z sobą różdżkę”.

(57) Przyszedł zatem wraz z młodzieńcami i Józef, choć starszy wiekiem, i przyniósł różdżkę. A kiedy oddali swoje różdżki najwyższemu arcykapłanowi, ten złożył ofiarę Bogu i zapytał Pana.

(58) Pan odpowiedział mu: „Złóż wszystkie różdżki do Świętego Świętych, i tam niech one pozostaną. I poleć im, by nazajutrz wrócili do ciebie i odebrali swoje różdżki.

(59) Z końca jednej z nich wzleci gołębica i wzbije się w niebo: kto będzie trzymał ową różdżkę w ręku, temu Maia zostanie przekazana pod opiekę”.

(60) Gdy zaś następnego dnia z samego rana zeszli się wszyscy, arcykapłan po złożeniu ofiary kadzielnej wszedł do Świętego Świętych i wziął różdżki.

(61) I kiedy rozdał je każdemu, a z żadnej nie wzleciała gołębica, arcykapłan Abiatar ubrał się w szatę kapłańską z dwunastoma dzwoneczkami i wszedłszy do Świętego Świętych wrzucił kadzidło do ognia.

(62) W czasie modlitwy ukazał się anioł mówiąc: „Jest tu pominięta przez ciebie mała różdżka, którą razem z innymi położyłeś. Kiedy weźmiesz ją i oddasz właścicielowi, ukaże się na niej znak, o którym ci mówiłem”.

(63) A była to różdżka Józefa, który będąc starcem uważał się za odrzuconego i nie szukał swojej różdżki, aby przypadkiem nie musiał przyjąć opieki nad Marią. I kiedy pokornie stał na końcu, arcykapłan Abiatar głośno zawołał do niego mówiąc: „Podejdź i weź swoją różdżkę, bo na ciebie czekamy”.

(64) Józef z obawą zbliżył się, gdyż najwyższy arcykapłan wywołał go wielkim głosem. Kiedy wyciągnął rękę, by wziąć swoją różdżkę, natychmiast z jej końca wyleciała gołębica bielsza od śniegu i bardzo piękna.

(65) Długo krążyła pod sklepieniem świątyni, a potem uleciała do nieba. Wtedy cały lud gratulował starcowi mówiąc: „Szczęśliwy jesteś w swojej starości, gdyż Bóg ciebie uznał za godnego przyjęcia opieki nad Marią”.

(66) Kapłani zaś rzekli mu: „Przyjmij ją, ponieważ ty jeden z całego pokolenia Judy przez Boga zostałeś wybrany”. Józef zaś począł błagać i prosić nieśmiało zapytując: „Jestem stary i mam synów; dlaczego więc mnie powierzacie tę dzieweczkę, która ze względu na wiek mogłaby być moją wnuczką, a nawet jest młodsza od moich wnuczek?”

(67) Wtedy najwyższy arcykapłan Abiatar rzekł: „Pamiętaj, Józefie, że Datan, Kore i Abiron zginęli, bo sprzeciwiali się woli Bożej. Tak też i z tobą się stanie, jeżeli odmówisz spełnienia tego, co Bóg ci nakazuje”.

(68) Józef odpowiedział: „Nie sprzeciwiam się woli Bożej, lecz dotąd będę strzegł dzieweczki, aż poznam, który z moich synów zgodnie z wolą Bożą może wziąć ją za małżonkę.

(69) Tymczasem niech kilka dziewcząt z jej otoczenia uda się wraz z nią, by razem przebywać”. Arcykapłan Abiatar odpowiedział: „Dostanie wprawdzie dziewczęta dla towarzystwa, ale tylko do dnia, kiedy ty ją pojmiesz; albowiem nikt inny nie może z nią zawrzeć małżeństwa”.

(70) Wtedy Józef przyjął Marię wraz z innymi pięcioma dziewczętami, które razem z nią miały przebywać w jego domu. Dziewczęta te zwały się: Rebeka, Sefora, Zuzanna, Abigea i Zahel.

(71) Arcykapłan dał im jedwab, hiacynt, szkarłat, bisior, purpurę i len. Ciągnęły więc losy między sobą, co która z nich ma robić. Marii przypadło w udziale wykonanie z purpury zasłony do świątyni Pańskiej.

(72) Kiedy zabrała się do pracy, pozostałe dziewczęta rzekły do niej: „Przypadła ci praca nad purpurą, chociaż jesteś najmłodsza z nas”. Mówiąc tak, jakby w żartach, nazywały ją królową dziewic.

(73) Kiedy tak sobie żartowały, ukazał się anioł Pański i rzekł im: „Słowa te nie są żartem, lecz najprawdziwszą przepowiednią”. Dziewczęta przeraziły się obecności anioła i jego słów, i zaczęły prosić Marię, by im przebaczyła i modliła się za nie.

(74) Kiedy zaś nazajutrz Maria udała się do źródła i napełniła dzban wodą, ukazał się jej anioł Pański i rzekł: „Błogosławiona jesteś, Mario, gdyż przygotowałaś w łonie swoim mieszkanie dla Pana.

(75) Oto przyjdzie światłość z nieba, aby zamieszkać w tobie, a przez ciebie rozbłyśnie całemu światu”.

(76) Trzeciego dnia, kiedy pracowała nad purpurą, również przyszedł do niej młodzieniec o niezwykłej piękności. Maria, widząc go, wielce się przeraziła.

(77) On zaś rzekł: „Nie lękaj się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i porodzisz króla, który będzie panował nie tylko na ziemi, lecz i w niebie, i będzie rządził na wieki wieków”.

(78) Gdy to się wydarzyło, Józef pracował przy budowie w nadmorskim mieście, Kafarnaum; był bowiem cieślą. Przebywał tam przez dziewięć miesięcy, a wróciwszy do domu zastał Marię brzemienną.

(79) Przejęty i strapiony zawołał: „Panie, Panie, przyjmij ducha mego, ponieważ lepiej jest dla mnie umrzeć niż żyć”. Dziewczęta towarzyszące Marii rzekły do niego: „My wiemy, że żaden mężczyzna nie zbliżył się do niej. Wiemy też, że zachowała ona czystość i nienaruszoną dziewiczość, której stale strzegła.

(80) Zawsze była w Bogu, zawsze trwała na modlitwie. Codziennie rozmawiał z nią anioł Pański, codziennie z jego rąk przyjmowała pokarm. Czyż więc jest to możliwe, aby dopuściła się jakiegoś grzechu?

(81) Jeżeli chcesz, abyśmy wyjawiły ci nasze zdanie, to stała się ona brzemienną jedynie za sprawą anioła Bożego”.

(82) Józef rzekł: „Dlaczego zwodzicie mnie, bym uwierzył, iż za sprawą anioła Bożego stała się ona brzemienną?

(83) Być może ktoś przybrał postać anioła i zwiódł ją”. A mówiąc to płakał i wołał: „Jak teraz wejdę do świątyni Bożej? Jak pokażę się kapłanom Bożym?

(84) Co mam robić?” Mówiąc to postanowił ukryć się i opuścić Marię.

(85) Kiedy pewnej nocy zamierzał opuścić ją i zamieszkać w nieznanym miejscu, ukazał mu się we śnie anioł Pański mówiąc: „Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjąć Marię, małżonki twojej, ponieważ to, co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest.

(86) Ona porodzi syna, który nazwany zostanie imieniem Isus. On bowiem zbawi lud swój od grzechów jego”. Józef zaś powstając ze snu podziękował Bogu i rozmawiając z Marią o dziewczętach, które były razem z nią, opowiedział jej swoje widzenie. I uznał swój błąd względem Marii, i powiedział: „Zgrzeszyłem, gdyż miałem ciebie w podejrzeniu”.

(87) Rozeszła się pogłoska o tym, że Maria jest brzemienna. Służba świątyni pochwyciwszy Józefa zaprowadziła go do arcykapłana, który wraz z kapłanami karcił go mówiąc: „Dlaczego nadużyłeś zaufania w małżeństwie wobec tak szlachetnej dziewicy, którą anioł Boży jak gołąbkę w świątyni żywił, a która nigdy nie chciała widzieć męża i która posiadała tak doskonałą znajomość prawa Bożego?

(88) Gdybyś jej nie zniewolił, do dziś byłaby dziewicą”. Józef zaś zaklinał się i przysięgał, że nigdy jej nie tknął.

(89) Na to arcykapłan Abiatar rzekł: „Na Boga żywego! Jeżeli podam ci do picia wodę Pańską, to z pewnością grzech twój wyjdzie na jaw”.

(90) Wtedy zebrał się wielki tłum, którego nie można było zliczyć. I przyprowadzono Marię do świątyni Pańskiej. Kapłani, rodzice i jej krewni z płaczem mówili do niej: „Ty, która jak gołąbka przebywałaś w świątyni Bożej i z ręki anioła przyjmowałaś pokarm, wyznaj kapłanom twój grzech”.

(91) Wezwano też Józefa do ołtarza i dano mu do picia wodę, której jeśli ktoś kłamiąc skosztował i siedmiokrotnie obszedł ołtarz, to Bóg pewnym znakiem na twarzy poświadczył jego kłamstwo.

(92) Kiedy jednak Józef ze spokojem napił się wody i obszedł ołtarz, żadne znamię grzechu nie pojawiło się na jego obliczu. Wtedy wszyscy kapłani, słudzy i lud uczcili niewinność jego mówiąc: „Szczęśliwy jesteś, bo nie ma w tobie żadnej winy”.

(93) A zawoławszy Marię rzekli doń: „A ty co masz na swoje usprawiedliwienie? Czy mógłby jeszcze ukazać się na tobie inny znak niż to, że jesteś brzemienna?

(94) Ponieważ Józef jest niewinny, żądamy więc od ciebie, abyś wyznała imię tego, który cię uwiódł. Lepiej jest bowiem, żebyś sama się przyznała, niż żeby gniew Pański okazał się na oczach ludu przez jakiś znak na twoim obliczu”.

(95) Wtedy Maria spokojnie, lecz stanowczo powiedziała: „Jeżeli jest we mnie jakaś zmaza lub grzech, albo też ogarnęła mnie jakaś pożądliwość lub nieczystość, niechaj Pan napiętnuje mnie na oczach całego ludu, abym dla wszystkich była przykładem ukarania.

(96) I ufnie przystąpiła do ołtarza Pańskiego, napiła się wody i siedem razy obeszła ołtarz, a żadna wina na niej się nie ujawniła. Wszystek lud widząc jej brzemienność dziwił się.

(97) I powstały wśród ludu różne sprzeczne opinie. Jedni bronili jej świętości, inni zaś oskarżali ją o nieprawość.

(98) Wtedy Maria, wyczuwając podejrzliwość ludu i posądzenie o grzech, wobec wszystkich głośno zawołała: „Na Boga żywego, Pana zastępów, przed którym stoję!

(99) Przysięgam, że nigdy nie znałam męża i nie będę znać, ponieważ w dzieciństwie tak postanowiłam.

(100) Ślubowałam bowiem Bogu, który mnie stworzył, że zachowam czystość, i mam nadzieję, że tylko dla Niego żyję, i jak długo żyć będę, pozostanę czysta”.

(101) Wtedy wszyscy zaczęli całować ją, prosząc, by wybaczyła im niecne podejrzenia. Cały lud, kapłani i wszystkie dziewice z wielką radością odprowadzili Marię aż do jej domu wołając: „Niech będzie błogosławione imię Pańskie. On bowiem okazał swoją świętość całemu ludowi Izraela”.

(102) Po pewnym czasie na podstawie edyktu cesarza Augusta ogłoszono, aby każdy zgłosił się w swojej ojczyźnie dla wpisania się na listę. Spis ten sporządził Cyrynus, namiestnik Syrii.

(103) Tak więc Józef wraz z Marią zmuszony był udać się do Betlejem, ponieważ stamtąd pochodził, a Maria była z pokolenia Judy, z domu i ojczyzny Dawida.

(104) Kiedy tak Józef i Maria wędrowali drogą wiodącą do Betlejem, Maria rzekła do Józefa: „Widzę przed sobą dwa narody: jeden płaczący, a drugi cieszący się”.

(105) Na to odpowiedział Józef: „Siedź i dobrze trzymaj się osła, a nie mów zbędnych słów”. Wtedy ukazał się im chłopiec ubrany we wspaniałe szaty i rzekł Józefowi: „Dlaczego uznałeś za zbędne słowa o dwóch narodach, o których mówiła ci Maria?

(106) Ona widziała bowiem naród żydowski płaczący, ponieważ odszedł on od Boga, a naród pogański cieszący się, gdyż przyszedł do Pana i stał się Mu bliski zgodnie z obietnicą daną ojcom naszym: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nadszedł bowiem czas, że z potomstwa Abrahama spłynie błogosławieństwo dla wszystkich narodów”.

(107) Gdy anioł to oznajmił, rozkazał zatrzymać zwierzę juczne – nadszedł bowiem czas rozwiązania – i polecił, by Maria zsiadła ze zwierzęcia i weszła do podziemnej jaskini, w której nigdy nie było światła, lecz panowała wieczna ciemność, gdyż nie dochodziło tam światło dnia.

(108) Kiedy Maria weszła do środka, grotę oblała jasność, jak gdyby zaświeciło w niej słońce. Boskie światło tak rozjaśniało grotę, jakby to była szósta godzina dnia.

(109) I jak długo Maria tam przebywała, czy w nocy, czy we dnie, światłość owa zawsze świeciła.

(110) I tu porodziła Syna, którego, gdy się rodził, otoczyli aniołowie, a gdy się narodził i stanął na swych nogach, natychmiast zaczęli Go wielbić mówiąc: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

(111) A kiedy Józef spostrzegł, że Maria już porodziła dzieciątko, rzekł do niej: „Przyprowadziłem tobie położną Zahel, która stoi przed grotą i z powodu owego przedziwnego blasku obawia się wejść do środka”.

(112) Maria zaś słysząc to roześmiała się. Józef powiedział do niej: „Nie śmiej się. Bądź rozsądna, abyś przypadkiem nie potrzebowała jej pomocy lekarskiej”. Wtedy Maria kazała jej przyjść do siebie.

(113) A kiedy Maria pozwoliła się zbadać, położna na cały głos wykrzyknęła: „Panie potężny, zmiłuj się!

(114) Nigdy dotąd nie słyszano, ani nikomu na myśl nie przyszło, żeby piersi były pełne mleka i żeby narodzony chłopiec nie naruszył dziewictwa swej matki.

(115) Żadnego upływu krwi nie było przy połogu, żaden ból nie pojawił się u rodzącej. Dziewica poczęła, dziewica porodziła, dziewica nadal pozostała”.

(116) Inna położna, imieniem Salome, słysząc te słowa, powiedziała: „Nie uwierzę w to, co słyszę, jeśli się sama nie przekonam”.

(117) A kiedy Salome zbliżyła się do Marii, rzekła do niej: „Pozwól mi, abym zbadała ciebie i abym przekonała się, czy prawdę mówi Zahel„.

(118) Maria pozwoliła jej na to i gdy ona zaraz wyciągnęła swoją rękę, uschła jej ręka, i zaczęła z bólu gwałtownie płakać i wołać: „Panie, Ty wiesz, że zawsze bałam się Ciebie i wszystkich ubogich leczyłam bez pobierania zapłaty.

(119) Od wdowy i sieroty nic nie brałam, a potrzebującego nigdy bez wsparcia nie odesłałam. A oto przez moją niewiarę stałam się nieszczęśliwa, gdyż odważyłam się badać Twoją dziewicę, która porodziła Światłość i po tym porodzie pozostała dziewicą”.

(120) Kiedy to powiedziała, ukazał się przed nią jakiś młodzieniec wspaniały i rzekł jej: „Podejdź do Dzieciątka i oddaj Mu pokłon. Dotknij Je twoją ręką, a Ono uzdrowi cię, ponieważ jest zbawieniem świata i wszystkich Jemu ufających”.

(121) Salome natychmiast zbliżyła się do Dzieciątka i oddając Mu pokłon dotknęła rąbka pieluszek, w które Dzieciątko było owinięte, a wnet ręka jej stała się zdrowa.

(122) Wyszedłszy zaś na zewnątrz zaczęła wołać i opowiadać o cudownych rzeczach, które widziała, i o tym, co ją spotkało, i jak została uzdrowiona. Słowom jej wielu uwierzyło.

(123) Również pasterze owiec mówili, iż o północy wiedzieli aniołów, którzy śpiewali hymn i wychwalali Boga. Aniołowie oznajmili im, że narodził się Zbawiciel ludzi, Chrystus Pan, przez którego przyjdzie zbawienie Izraela.

(124) A od wieczora aż do rana świeciła gwiazda o wielkości dotąd nie spotykanej. Owa gwiazda zwiastowała narodzenie Chrystusa, który wypełni obietnice nie tylko wobec Izraela, lecz także wobec wszystkich narodów.

(125) Trzeciego zaś dnia po narodzeniu Pana Maria wyszła z jaskini i udała się do stajni.

(126) Tam złożyła Dzieciątko w żłobie, a wół i osioł przyklękając oddali Mu pokłon. I wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: „Poznał wół Pana swego i osioł żłób Pana swego”.

(127) Zwierzęta otoczyły Dzieciątko i wielbiły Je nieustannie. Wtedy wypełniły się słowa proroka Hambakuma: „Objawisz się w pośrodku zwierząt”. I pozostali tu Józef i Maria wraz z Dzieciątkiem przez trzy dni.

(128) Szóstego dnia Józef udał się do Betlejem, gdzie spędził siódmy dzień407. Ósmego zaś dnia przyniósł Dzieciątko do świątyni Pańskiej. Kiedy Dzieciątko zostało obrzezane, złożyli w ofierze za Nie parę synogarlic i dwa młode gołąbki.

(129) W świątyni zaś był mąż Boży, prorok, i człowiek sprawiedliwy, imieniem Symeon, który liczył sto dwanaście lat. Otrzymał on zapowiedź od Boga, że nie umrze, zanim nie zobaczy Chrystusa, Syna Bożego w ciele.

(130) Kiedy więc ujrzał Dzieciątko, zawołał głosem wielkim mówiąc: „Bóg nawiedził lud swój i wypełnił obietnicę swoją”. I spiesznie oddał pokłon Dzieciątku.

(131) A biorąc Je na ręce wielbił Je, całował stopy Jego, i mówił: „Teraz uwalniasz sługę Twego w pokoju, Panie, według Twego słowa, bo oczy moje oglądały zbawienie Twoje, które zgotowałeś wobec wszystkich narodów: światło objawienia dla pogan i chwałę ludu Twego Izraela”.

(132) Była też w świątyni Pańskiej Anna, córka Fanuela, która z mężem swym żyła lat siedem od panieństwa swego. A przez osiemdziesiąt cztery już lata była wdową.

(133) Nigdy nie opuszczała świątyni Pańskiej, oddając się postom i modlitwom. I ona zbliżyła się i oddała pokłon Dzieciątku mówiąc, ze w Nim jest zbawienie świata.

(134) Po upływie dwóch lat przybyli do Jerozolimy Mędrcy ze Wschodu, przynosząc wielkie dary. I wypytywali usilnie Judejczyków: „Gdzie jest król, który się nam narodził?”

(135) Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przybyliśmy pokłonić się Jemu”. Ta wieść dotarła do króla Heroda i tak go zaniepokoiła, że wezwał uczonych w Piśmie, faryzeuszy i nauczycieli ludu, aby od nich dowiedzieć się, gdzie prorocy zapowiedzieli narodzenie Chrystusa.

(136) Oni zaś odpowiedzieli: „W Betlejem. Tak bowiem jest napisane: «I ty Betlejem, ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś najgorsza między książętami judzkimi, albowiem z ciebie wyjdzie Wódz, który będzie rządził ludem moim izraelskim»”.

(137) Wtedy Herod wezwał Mędrców do siebie i dokładnie wypytywał ich o czas ukazania się gwiazdy. I wysłał ich do Betlejem mówiąc: „Idźcie i wywiadujcie się pilnie o Dzieciątko.

(138) A kiedy Je znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja udał się tam i pokłonił się Jemu”. Gdy byli w drodze, ukazała się im gwiazda i jakby prowadziła ich podążając przed nimi, aż doszła do miejsca, gdzie było Dzieciątko.

(139) Zobaczywszy zaś gwiazdę uradowali się bardzo, a wszedłszy w dom, znaleźli Dziecię Isus, siedzące na kolanach swej matki. Wtedy otworzyli swoje skarby i obdarowali Marię i Józefa wielkimi podarunkami. Dzieciątku zaś każdy z nich złożył w ofierze złotą monetę. [Następnie] jeden z nich złożył złoto, drugi kadzidło, trzeci zaś mirrę.

(140) Kiedy chcieli wracać do Heroda, zostali we śnie ostrzeżeni przed tym, co obmyśla Herod. Pełni radości oddali więc pokłon Dzieciątku i inną drogą powrócili do swojej krainy.

(141) Król Herod widząc, że go Mędrcy oszukali, rozgniewał się bardzo. A pragnąc ich pochwycić, wysłał swoich ludzi na wszystkie drogi. Kiedy ci nie odnaleźli ich, posłał do Betlejem.

(142) Rozkazał też pozabijać tam wszystkie dzieci poniżej dwóch lat, zgodnie z czasem, o którym dowiedział się od Mędrców. Na dzień przed tymi wydarzeniami Józef został we śnie ostrzeżony przez anioła Pańskiego, który mu powiedział: „Weź Marię i Dzieciątko i przez pustynię udaj się do Egiptu”.

(143) Kiedy przybyli do pewnej jaskini i chcieli w niej odpocząć, Maria zeszła z osiołka i siadła, trzymając na kolanach Isusa. Była tam Maria, a z nią również trzech chłopców [sług] i jedna dziewczyna, którzy towarzyszyli im w drodze. Nagle z groty wyszło wiele smoków, na których widok dzieci zaczęły krzyczeć ze strachu.

(144) Wtedy Pan, który nie skończył jeszcze dwu lat, zsunąwszy się z kolan matki, stanął przed smokami, one zaś oddały Mu hołd i odeszły. I wtedy spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka psalmistę: „Chwalcie Pana z ziemi, smoki i wszystkie głębiny morskie”

(145) Sam zaś mały Isus szedł z nimi, aby nikomu nie szkodziły. Lecz Maria i Józef mówili między sobą: „Lepiej byłoby dla nas, żeby te smoki nas zabiły, niż Dzieciątko zraniły”.

(146) Isus zaś rzekł do nich: „Nie myślcie, że jestem dzieckiem; ja bowiem zawsze byłem mężem dorosłym. Trzeba więc, aby wszystkie dzikie zwierzęta złagodniały wobec mnie”.

(147) Podobnie lwy i lamparty z czcią padały przed Isusem i towarzyszyły Mu na pustyni. Dokądkolwiek Maria i Józef udali się, poprzedzały ich wskazując drogę. Swoją uległość okazywały pochyleniem głowy, a gotowość usługiwania zaznaczały merdaniem ogonem.

(148) Kiedy Maria pierwszego dnia zobaczyła wokół siebie lwy, lamparty i różne gatunki dzikich zwierząt, bardzo się zlękła. Dziecię Isus zaś z uśmiechem spoglądając na nią powiedziało: „Nie bój się, matko, podążają bowiem one z nami nie dla zguby, lecz dla posługi twojej”.

(149) Słowa te usunęły bojaźń z ich serc. 2. Lwy zaś kroczyły razem z nimi wraz z wołami, osłami i bydlętami jucznymi, które niosły potrzebne im rzeczy, i nikogo nie atakowały, choć razem przebywały. Łagodne były wśród owiec i baranów, które Józef i Maria zabrali z Judei i mieli ze sobą. Te zaś szły pośród wilków i nie płoszyły się.

(150) Nikt się nikogo nie bał, nikomu też nie działa się krzywda. Wtedy wypełniło się to, co Izajasz powiedział: „Wilki z baranami paść się będą, lew i wół razem jeść będą plewy”.

(151) Były bowiem dwa woły, którym lwy wskazywały drogę Pana naszego, Isusa Chrystusa; one razem ciągnęły wóz z potrzebnymi rzeczami.

(152) Po trzech dniach takiego podróżowania Maria poczuła zmęczenie od nadmiernego żaru na pustyni. Widząc palmę powiedziała do Józefa: „Odpocznę nieco pod jej cieniem”.

(153) Józef z pośpiechem zawiózł ją pod palmę i pomógł zejść z osła. Kiedy Maria spoczęła pod drzewem przyglądając się liściom palmy, dostrzegła wiele owoców i powiedziała do Józefa: „Chciałabym, jeśli to możliwe, pokosztować owoców tej palmy”.

(154) A Józef rzekł do niej: „Dziwi mnie, że tak mówisz. Widzisz przecież, jak wysoka jest ta palma, a pragniesz jeść jej owoce. Ja zaś martwię się brakiem wody, bo nasze bukłaki są puste i nie mamy czym ugasić pragnienia, ani my, ani nasze zwierzęta”.

(155) Wtedy dzieciątko Isus spoczywając na łonie swej matki, dziewicy, zawołało do palmy: „Pochyl się, drzewo, posil swoimi owocami moją matkę”. I na te słowa natychmiast palma nachyliła swój wierzchołek aż do stóp Marii, i zebrano z niej owoce, którymi wszyscy się posilili.

(156) Kiedy już wszystkie owoce palmy zostały zebrane, pozostała ona pochylona oczekując rozkazu powstania od Tego, na którego rozkaz się pochyliła. Wtedy Isus rzekł doń: „Powstań, palmo, wzmocnij się i podziel los moich drzew, które są w ogrodzie Ojca mego.

(157) Odkryj zaś u swych korzeni źródło, które ukryte jest w ziemi. Niech z niego popłyną wody dla ugaszenia naszego pragnienia”. I natychmiast podniosła się palma, z jej korzeni zaczęły wypływać źródła wód przezroczystych, zimnych i słodkich. Widząc te źródełka Józef i Maria ucieszyli się wielce i ugasili pragnienie wraz z pozostałymi ludźmi i zwierzętami i złożyli dzięki Bogu.

(158) Następnego zaś dnia udali się w dalszą drogę. Kiedy opuszczali to miejsce, Isus zwracając się do palmy rzekł: „Taki przywilej daję ci, palmo, że jedną z twoich gałązek wezmą aniołowie moi i posadzą w ogrodzie Ojca mego.

(159) Udzielam tobie takiego błogosławieństwa, że o wszystkich, którzy w jakiejś walce zwyciężą, będzie się mówić: «Zdobyliście palmę zwycięstwa»”.

(160) Gdy On to mówił, ukazał się anioł Pański i stojąc przed palmą wziął jedną z jej gałązek i trzymając ją w ręku uleciał do nieba. Widząc to wszyscy upadli na oblicza swoje i tak pozostali niczym martwi.

(161) Wtedy Isus rzekł do nich: „Dlaczego strach ogarnął wasze serca? Czy nie wiecie, że ta palma, którą poleciłem przenieść, będzie przygotowana w miejscu szczęśliwości dla wszystkich świętych, jak była przygotowana na tej pustyni dla was?”

(161) Józef rzekł do Isusa: „Panie, bardzo dokucza nam upał. Jeżeli się Tobie podoba, pójdziemy nad brzegiem morza; przechodząc bowiem przez miasta nadmorskie będziemy mogli nieco odpocząć”.

(162) Isus mu odpowiedział: „Nie obawiaj się o to, Józefie! Tak skrócę wam drogę, że w ciągu jednego dnia przejdziecie tyle, ile można przejść w ciągu trzydziestu dni”. Gdy to powiedział, oto przed ich oczyma ukazały się wzgórza i równiny Egiptu.

(163) Szczęśliwi i uradowani dotarli do granic miasta zwanego Sohennen, do którego weszli. A ponieważ nie znali nikogo, kto mógłby ich przyjąć w gościnę, wstąpili do świątyni, zwanej kapitolem tego miasta egipskiego.

(164) W świątyni tej stało trzysta sześćdziesiąt pięć posągów bóstw, którym codziennie w obrzędach bałwochwalczych oddawano cześć boską.

(165) Gdy Maria weszła z Dzieciątkiem do świątyni, stało się tak, iż wszystkie posągi padły na ziemię; wszystkie leżały z doszczętnie rozbitymi i strzaskanymi obliczami, by jawnie okazała się ich nicość.

(166) Wtedy wypełniło się to, co powiedział prorok: „Oto Pan przyjdzie na lekkim koniu i wkroczy do Egiptu, a poruszą się przed Jego obliczem wszystkie dzieła rąk Egipcjan”

(167) Skoro doniesiono o tym Afrodyzjuszowi, zarządcy tego miasta, przybył on do świątyni z całym swoim wojskiem, wszystkimi swoimi przyjaciółmi i towarzyszami. Kapłani zaś świątyni spodziewali się, że ukarze on tych, którzy stali się przyczyną zniszczenia ich bogów.

(168) Ów zaś, wkroczywszy do świątyni, przekonał się, że prawdą jest to, o czym słyszał. Natychmiast podszedł do Marii, a Dzieciątku, które trzymała na rękach, pokłonił się jako Panu.

(169) Oddawszy zaś Jemu cześć przemówił do całego swego wojska i do wszystkich swoich przyjaciół mówiąc: „Jeśliby On nie był Panem tych wszystkich bogów, to oni bynajmniej nie padliby na oblicza swoje przed Nim, ani nie leżeliby powaleni przed Nim, poświadczając, że On jest ich Panem.

(170) Jeżeli my wszyscy przezornie nie uczynimy tak, jak bogowie nasi uczynili, możemy wzbudzić Jego gniew i wszyscy zginiemy, jak to przydarzyło się Faraonowi, królowi Egipcjan, który panował w tych dniach, kiedy Bóg dokonał wielkich cudów w Egipcie i wyprowadził z niewoli swój lud potężną ręką”.

 

The Gospel of Pseudo-Matthew


From: Ante-Nicene Fathers Vol 8 1886 ed
Alexander Roberts, Sir James Donaldson, Arthur Cleveland Coxe – 1886 .

HERE beginneth the book of the Birth of the Blessed Mary and the Infancy of the Saviour. Written in Hebrew by the Blessed Evangelist Matthew, and translated into Latin by the Blessed Presbyter Jerome.

To their well-beloved brother Jerome the Presbyter, Bishops Cromatius and Heliodorus in the Lord, greeting.

The birth of the Virgin Mary, and the nativity and infancy of our Lord Jesus Christ, we find in apocryphal books. But considering that in them many things contrary to our faith are written, we have believed that they ought all to be rejected, lest perchance we should transfer the joy of Christ to Antichrist. (1) While, therefore, we were considering these things, there came holy men, Parmenius and Varinus, who said that your Holiness had found a Hebrew volume, written by the hand of the most blessed Evangelist Matthew, in which also the birth of the virgin mother herself, and the infancy of our Saviour, were written. And accordingly we entreat your affection by our Lord Jesus Christ Himself, to render it from the Hebrew into Latin, (2) not so much for the attainment of those things which are the insignia of Christ, as for the exclusion of the craft of heretics, who, in order to teach bad doctrine, have mingled their own lies with the excellent nativity of Christ, that by the sweetness of life they might hide the bitterness of death. It will therefore become your purest piety, either to listen to us as your brethren entreating, or to let us have as bishops exacting, the debt of affection which you may deem due.

REPLY TO THEIR LETTER BY JEROME.

To my lords the holy and most blessed Bishops Cromatius and Heliodorus, Jerome, a humble servant of Christ, in the Lord greeting.

He who digs in ground where he knows that there is gold, (3) does not instantly snatch at whatever the uptorn trench may pour forth; but, before the stroke of the quivering spade raises aloft the glittering mass, he meanwhile lingers over the sods to turn them over and lift them up, and especially he who has not added to his gains. An arduous task is enjoined upon me, since what your Blessedness has commanded me, the holy Apostle and Evangelist Matthew himself did not write for the purpose of publishing. For if he had not done it somewhat secretly, he would have added it also to his Gospel which he published. But he composed this book in Hebrew; and so little did he publish it, that at this day the book written in Hebrew by his own hand is in the possession of very religious men, to whom in successive periods of time it has been handed down by those that were before them. And this book they never at any time gave to any one to translate. And so it came to pass, that when it was published by a disciple of Manichaeus named Leucius, who also wrote the falsely styled Acts of the Apostles, this book afforded matter, not of edification, but of perdition; and the opinion of the Synod in regard to it was according to its deserts, that the ears of the Church should not be open to it. Let the snapping of those that bark against us now cease; for we do not add this little book to the canonical writings, but we translate what was written by an Apostle and Evangelist, that we may disclose the falsehood of heresy. In this work, then, we obey the commands of pious bishops as well as oppose impious heretics. It is the love of Christ, therefore, which we fulfil, believing that they will assist us by their prayers, who through our obedience attain to a knowledge of the holy infancy of our Saviour.

There is extant another letter to the same bishops, attributed to Jerome: —

You ask me to let you know what I think of a book held by some to be about the nativity of St. Mary. And so I wish you to know that there is much in it that is false. For one Seleucus, who wrote the Sufferings of the Apostles, composed this book. But, just as he wrote what was true about their powers, and the miracles they worked, but said a great deal that was false about their doctrine; so here too he has invented many untruths out of his own head. I shall take care to render it word for word, exactly as it is in the Hebrew, since it is asserted that it was composed by the holy Evangelist Matthew, and written in Hebrew, and set at the head of his Gospel. Whether this be true or not, I leave to the author of the preface and the trustworthiness of the writer: as for myself, I pronounce them doubtful; I do not affirm that they are clearly false. But this I say freely– and I think none of the faithful will deny it — that, whether these stories be true or inventions, the sacred nativity of St. Mary was preceded by great miracles, and succeeded by the greatest; and so by those who believe that God can do these things, they can be believed and read without damaging their faith or imperilling their souls. In short, so far as I can, following the sense rather than the words of the writer, and sometimes walking in the same path, though not in the same footsteps, sometimes digressing a little, but still keeping the same road, I shall in this way keep by the style of the narrative, and shall say nothing that is not either written there, or might, following the same train of thought, have been written.

CHAP. 1. (1) — In those days there was a man in Jerusalem, Joachim by name, of the tribe of Judah. He was the shepherd of his own sheep, fearing the Lord in integrity and singleness of heart. He had no other care than that of his herds, from the produce of which he supplied with food all that feared God, offering double gifts in the fear of God to all who laboured in doctrine, and who ministered unto Him. Therefore his lambs, and his sheep, and his wool, and all things whatsoever he possessed, he used to divide into three portions: one he gave to the orphans, the widows, the strangers, and the poor; the second to those that worshipped God; and the third he kept for himself and all his house. (2) And as he did so, the Lord multiplied to him his herds, so that there was no man like him in the people of Israel. This now he began to do when he was fifteen years old. And at the age of twenty he took to wife Anna, the daughter of Achar, of his own tribe, that is, of the tribe of Judah, of the family of David. And though they had lived together for twenty years, he had by her neither sons nor daughters. (3)

CHAP. 2. — And it happened that, in the time of the feast, among those who were offering incense to the Lord, Joachim stood getting ready his gifts in the sight of the Lord. And the priest, Ruben by name, coming to him, said: It is not lawful for thee to stand among those who are doing sacrifice to God, because God has not blessed thee so as to give thee seed in lsrael. Being therefore put to shame in the sight of the people, he retired from the temple of the Lord weeping, and did not return to his house, but went to his flocks, taking with him his shepherds into the mountains to a far country, so that for five months his wife Anna could hear no tidings of him. And she prayed with tears, saying: O Lord, most mighty God of Israel, why hast Thou, seeing that already Thou hast not given me children, taken from me my husband also? Behold, now five months that I have not seen my husband; and I know not where he is tarrying; (4) nor, if I knew him to be dead, could I bury him. And while she wept excessively, she entered into the court of His house; and she fell on her face in prayer, and poured out her supplications before the Lord. After this, rising from her prayer, and lifting her eyes to God, she saw a sparrow’s nest in a laurel tree, (5) and uttered her voice to the Lord with groaning, and said: Lord God Almighty, who hast given offspring to every creature, to beasts wild and tame, to serpents, and birds, and fishes, and they all rejoice over their young ones, Thou hast shut out me alone from the gift of Thy benignity. For Thou, O God, knowest my heart, that from the beginning of my married life I have vowed that, if Thou, O God, shouldst give me son or daughter, I would offer them to Thee in Thy holy temple. And while she was thus speaking, suddenly an angel of the Lord appeared before her, saying: Be not afraid, Anna, for there is seed for thee in the decree of God; and all generations even to the end shall wonder at that which shall be born of thee. And when he had thus spoken, he vanished out of her sight. But she, in fear and dread because she had seen such a sight, and heard such words, at length went into her bed-chamber, and threw herself on the bed as if dead. And for a whole day and night she remained in great trembling and in prayer. And after these things she called to her her servant, and said to her: Dost thou see me deceived in my widowhood and in great perplexity, and hast thou been unwilling to come in to me? Then she, with a slight murmur, thus answered and said: If God hath shut up thy womb, and hath taken away thy husband from thee, what can I do for thee? And when Anna heard this, she lifted up her voice, and wept aloud.

CHAP. 3. — At the same time there appeared a young man on the mountains to Joachim while he was feeding his flocks, and said to him: Why dost thou not return to thy wife? And Joachim said: I have had her for twenty years, and it has not been the will of God to give me children by her. I have been driven with shame and reproach from the temple of the Lord: why should I go back to her, when I have been once cast off and utterly despised? Here then will I remain with my sheep; and so long as in this life God is willing to grant me light, I shall willingly, by the hands of my servants, bestow their portions upon the poor, and the orphans, and those that fear God. And when he had thus spoken, the young man said to him: I am an angel of the Lord, and I have to-day appeared to thy wife when she was weeping and praying, and have consoled her; and know that she has conceived a daughter from thy seed, and thou in thy ignorance of this hast left her. She will be in the temple of God, and the Holy Spirit shall abide in her; and her blessedness shall be greater than that of all the holy women, so that no one can say that any before her has been like her, or that any after her in this world will be so. Therefore go down from the mountains, and return to thy wife, whom thou wilt find with child. For God hath raised up seed in her, and for this thou wilt give God thanks; and her seed shall be blessed, and she herself shall be blessed, and shall be made the mother of eternal blessing. Then Joachim adored the angel, and said to him: If I have found favour in thy sight, sit for a little in my tent, and bless thy servant. (1) And the angel said to him: Do not say servant, but fellow-servant; for we are the servants of one Master. (2) But my food is invisible, and my drink cannot be seen by a mortal. Therefore thou oughtest not to ask me to enter thy tent; but if thou wast about to give me anything, (3) offer it as a burnt-offering to the Lord. Then Joachim took a lamb without spot, and said to the angel: I should not have dared to offer a burnt-offering to the Lord, unless thy command had given me the priest’s right of offering. (4) And the angel said to him: I should not have invited thee to offer unless I had known the will of the Lord. And when Joachim was offering the sacrifice to God, the angel and the odour of the sacrifice went together straight up to heaven with the smoke. (5)

Then Joachim, throwing himself on his face, lay in prayer from the sixth hour of the day even until evening. And his lads and hired servants who were with him saw him, and not knowing why he was lying down, thought that he was dead; and they came to him, and with difficulty raised him from the ground. And when he recounted to them the vision of the angel, they were struck with great fear and wonder, and advised him to accomplish the vision of the angel without delay, and to go back with all haste to his wife. And when Joachim was turning over in his mind whether he should go back or not, it happened that he was overpowered by a deep sleep; and, behold, the angel who had already appeared to him when awake, appeared to him in his sleep, saying: I am the angel appointed by God as thy guardian: go down with confidence, and return to Anna, because the deeds of mercy which thou and thy wife Anna have done have been told in the presence of the Most High; and to you will God give such fruit as no prophet or saint has ever had from the beginning, or ever will have. And when Joachim awoke out of his sleep, he called all his herdsmen to him, and told them his dream. And they worshipped the Lord, and said to him: See that thou no further despise the words of the angel. But rise and let us go hence, and return at a quiet pace, feeding our flocks.

And when, after thirty days occupied in going back, they were now near at hand, behold, the angel of the Lord appeared to Anna, who was standing and praying, and said: (6) Go to the gate which is called Golden, (7) and meet thy husband in the way, for to-day he will come to thee. She therefore went towards him in haste With her maidens, and, praying to the Lord, she stood a long time in the gate waiting for him. And when she was wearied with long waiting, she lifted up her eyes and saw Joachim afar off coming with his flocks; and she ran to him and hung on his neck, giving thanks to God, and saying: I was a widow, and behold now I am not so: I was barren, and behold I have now conceived. And so they worshipped the Lord, and went into their own house. And when this was heard of, there was great joy among all their neighbours and acquaintances, so that the whole land of lsrael congratulated them.

CHAP. 4. –After these things, her nine months being fulfilled, Anna brought forth a daughter, and called her Mary. And having weaned her in her third year, Joachim, and Anna his wife, went together to the temple of the Lord to offer sacrifices to God, and placed the infant, Mary by name, in the community of virgins, in which the virgins remained day and night praising God. And when she was put down before the doors of the temple, she went up the fifteen steps (1) so swiftly, that she did not look back at all; nor did she, as children are wont to do, seek for her parents. Whereupon her parents, each of them anxiously seeking for the child, were both alike astonished, until they found her in the temple, and the priests of the temple themselves wondered.

CHAP. 5. — Then Anna, filled with the Holy Spirit, said before them all: The Lord Almighty, the God of Hosts, being mindful of His word, hath visited His people with a good and holy visitation, to bring down the hearts of the Gentiles who were rising against us, and turn them to Himself. He hath opened His ears to our prayers: He hath kept away from us the exulting of all our enemies. The barren hath become a mother, and hath brought forth exultation and gladness to lsrael. Behold the gifts which I have brought to offer to my Lord, and mine enemies have not been able to hinder me. For God hath turned their hearts to me, and Himself hath given me everlasting joy.

CHAP. 6. — And Mary was held in admiration by all the people of Israel; and when she was three years old, she walked with a step so mature, she spoke so perfectly, and spent her time so assiduously in the praises of God, that all were astonished at her, and wondered; and she was not reckoned a young infant, but as it were a grown-up person of thirty years old. She was so constant in prayer, and her appearance was so beautiful and glorious, that scarcely any one could look into her face. And she occupied herself constantly with her wool-work, so that she in her tender years could do all that old women were not able to do. And this was the order that she had set for herself: (2) From the morning to the third hour she remained in prayer; from the third to the ninth she was occupied with her weaving; and from the ninth she again applied herself to prayer. She did not retire from praying until there appeared to her the angel of the Lord, from whose hand she used to receive food; and thus she became more and more perfect in the work of God. Then, when the older virgins rested from the praises of God, she did not rest at all; so that in the praises and vigils of God none were found before her, no one more learned in the wisdom of the law of God, more lowly in humility, more elegant in singing, more perfect in all virtue. She was indeed stedfast, immoveable, unchangeable, and daily advancing to perfection. No one saw her angry, nor heard her speaking evil. All her speech was so full of grace, that her God was acknowledged to be in her tongue. She was always engaged in prayer and in searching the law, and she was anxious lest by any word of hers she should sin with regard to her companions. Then she was afraid lest in her laughter, or the sound of her beautiful voice, she should commit any fault, or lest, being elated, she should display any wrong- doing or haughtiness to one of her equals. (3) She blessed God without intermission; and lest perchance, even in her salutation, she might cease from praising God; if any one saluted her, she used to answer by way of salutation: Thanks be to God. And from her the custom first began of men saying, Thanks be to God, when they saluted each other. She refreshed herself only with the food which she daily received from the hand of the angel; but the food which she obtained from the priests she divided among the poor. The angels of God were often seen speaking with her, and they most diligently obeyed her. If any one who was unwell touched her, the same hour he went home cured.

CHAP. 7. — Then Abiathar the priest offered gifts without end to the high priests, in order that he might obtain her as wife to his son. But Mary forbade them, saying: It cannot be that I should know a man, or that a man should know me. For all the priests and all her relations kept saying to her: God is worshipped in children and adored in posterity, as has always happened among the sons of Israel. But Mary answered and said unto them: God is worshipped in chastity, as is proved first of all. (4) For before Abel there was none righteous among men, and he by his offerings pleased God, and was without mercy slain by him who displeased Him. Two crowns, therefore, he received — of oblation and of virginity, because in his flesh there was no pollution. Elias also, when he was in the flesh, was taken up in the flesh, because he kept his flesh unspotted. Now I, from my infancy in the temple of God, have learned that virginity can be sufficiently dear to God. And so, because I can offer what is dear to God, I have resolved in my heart that I should not know a man at all.

CHAP. 8. — Now it came to pass, when she was fourteen s years old, and on this account there was occasion for the Pharisees’ saying that it was now a custom that no woman of that age should abide in the temple of God, they fell upon the plan of sending a herald through all the tribes of lsrael, that on the third day all should come together into the temple of the Lord. And when all the people had come together, Abiathar the high priest rose, and mounted on a higher step, that he might be seen and heard by all the people; and when great silence had been obtained, he said: Hear me, O sons of Israel, and receive my words into your ears. Ever since this temple was built by Solomon, there have been in it virgins, the daughters of kings and the daughters of prophets, and of high priests and priests; and they were great, and worthy of admiration. But when they came to the proper age they were given in marriage, and followed the course of their mothers before them, and were pleasing to God. But a new order of life has been found out by Mary alone, who promises that she will remain a virgin to God. Wherefore it seems to me, that through our inquiry and the answer of God we should try to ascertain to whose keeping she ought to be entrusted. Then these words found favour with all the synagogue. And the lot was east by the priests upon the twelve tribes, and the lot fell upon the tribe of Judah. And the priest said: To-morrow let every one who has no wife come, and bring his rod in his hand. Whence it happened that Joseph (1) brought his rod along with the young men. And the rods having been handed over to the high priest, he offered a sacrifice to the Lord God, and inquired of the Lord. And the Lord said to him: Put all their rods into the holy of holies of God, and let them remain there, and order them to come to thee on the morrow to get back their rods; and the man from the point of whose rod a dove shall come forth, and fly towards heaven, and in whose hand the rod, when given back, shall exhibit this sign, to him let Mary be delivered to be kept.

On the following day, then, all having assembled early, and an incense-offering having been made, the high priest went into the holy of ho-lies, and brought forth the rods. And when he had distributed the rods, (2) and the dove came forth out of none of them, the high priest put on the twelve bells (3) and the sacerdotal robe; and entering into the holy of holies, he there made a burnt-offering, and poured forth a prayer. And the angel of the Lord appeared to him, saying: There is here the shortest rod, of which thou hast made no account: thou didst bring it in with the rest, but didst not take it out with them. When thou hast taken it out, and hast given it him whose it is, in it will appear the sign of which I spoke to thee. Now that was Joseph’s rod; and because he was an old man, he had been cast off, as it were, that he might not receive her, but neither did he himself wish to ask back his rod. (4) And when he was humbly standing last of all, the high priest cried out to him with a loud voice, saying: Come, Joseph, and receive thy rod; for we are waiting for thee. And Joseph came up trembling, because the high priest had called him with a very loud voice. But as soon as he stretched forth his hand, and laid hold of his rod, immediately from the top of it came forth a dove whiter than snow, beautiful exceedingly, which, after long flying about the roofs of the temple, at length flew towards the heavens. Then all the people congratulated the old man, saying: Thou hast been made blessed in thine old age, O father Joseph, seeing that God hath shown thee to be fit to receive Mary. And the priests having said to him, Take her, because of all the tribe of Judah thou alone hast been chosen by God; Joseph began bashfully to address them, saying: I am an old man, and have children; why do you hand over to me this infant, who is younger than my grandsons? Then Abiathar the high priest said to him: Remember, Joseph, how Dathan and Abiron and Core perished, because they despised the will of God. So will it happen to thee, if thou despise this which is commanded thee by God. Joseph answered him: I indeed do not despise the will of God; but I shall be her guardian until I can ascertain concerning the will of God, as to which of my sons can have her as his wife. Let some virgins of her companions, with whom she may meanwhile spend her time, be given for a consolation to her. Abiathar the high priest answered and said: Five virgins indeed shall be given her for consolation, until the appointed day come in which thou mayst receive her; for to no other can she be joined in marriage.

Then Joseph received Mary, with the other five virgins who were to be with her in Joseph’s house. These virgins were Rebecca, Sephora, Susanna, Abigea, and Cael; to whom the high priest gave the silk, and the blue, (5) and the fine linen, and the scarlet, and the purple, and the fine flax. For they cast lots among themselves what each virgin should do, and the purple for the veil of the temple of the Lord fell to the lot of Mary. And when she had got it, those virgins said to her: Since thou art the last, and humble, and younger than all, thou hast deserved to receive and obtain the purple. And thus saying, as it were in words of annoyance, they began to call her queen of virgins. While, however, they were so doing, the angel of the Lord appeared in the midst of them, saying: These words shall not have been uttered by way of annoyance, but prophesied as a prophecy most true. They trembled, therefore, at the sight of the angel, and at his words, and asked her to pardon them, and pray for them.

CHAP. 9.–And on the second day, while Mary was at the fountain to fill her pitcher, the angel of the Lord appeared to her, saying: Blessed art thou, Mary; for in thy womb thou hast prepared an habitation for the Lord. For, lo, the light from heaven shall come and dwell in thee, and by means of thee will shine over the whole world.

Again, on the third day, while she was working at the purple with her fingers, there entered a young man of ineffable beauty. And when Mary saw him, she exceedingly feared and trembled. And he said to her: Hail, Mary, full of grace; the Lord is with thee: blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. [1] And when she heard these words, she trembled, and was exceedingly afraid. Then the angel of the Lord added: Fear not, Mary; for thou hast found favour with God: Behold, thou shalt conceive in thy womb, and shalt bring forth a King, who fills not only the earth, but the heaven, and who reigns from generation to generation.

CHAP. 10.–While these things were doing, Joseph was occupied with his work, house-building, in the districts by the sea-shore; for he was a carpenter. And after nine months he came back to his house, and found Mary pregnant. Wherefore, being in the utmost distress, he trembled and cried out, saying: O Lord God, receive my spirit; for it is better for me to die than to live any longer. And the virgins who were with Mary said to him: Joseph, what art thou saying? We know that no man has touched her; we can testify that she is still a virgin, and untouched. We have watched over her; always has she continued with us in prayer; daily do the angels of God speak with her; daily does she receive food from the hand of the Lord. We know not how it is possible that there can be any sin in her. But if thou wishest us to tell thee what we suspect, nobody but the angel of the Lord [2] has made her pregnant. Then said Joseph: Why do you mislead me, to believe that an angel of the Lord has made her pregnant? But it is possible that some one has pretended to be an angel of the Lord, and has beguiled her. And thus speaking, he wept, and said:

With what face shall I look at the temple of the Lord, or with what face shall I see the priests of God? What am I to do? And thus saying, he thought that he would flee, and send her away.

CHAP. 11.– And when he was thinking of rising up and hiding himself, and dwelling in secret, behold, on that very night, the angel of the Lord appeared to him in sleep, saying: Joseph, thou son of David, fear not; receive Mary as thy wife: for that which is in her womb is of the Holy Spirit. And she shall bring forth a son, and His name shall be called Jesus, for He will save His people from their sins. And Joseph, rising from his sleep, gave thanks to God, and spoke to Mary and the virgins who were with her, and told them his vision. And he was comforted about Mary, saying: I have sinned, in that I suspected thee at all.

CHAP. 12.–After these things there arose a great report that Mary was with child. And Joseph was seized by the officers of the temple, and brought along with Mary to the high priest. And he with the priests began to reproach him, and to say: Why hast thou beguiled so great and so glorious a virgin, who was fed like a dove in the temple by the angels of God, who never wished either to see or to have a man, who had the most excellent knowledge of the law of God? If thou hadst not done violence to her, she would still have remained in her virginity. And Joseph vowed, and swore that he had never touched her at all. And Abiathar the high priest answered him: As the Lord liveth, I will give thee to drink of the water of drinking of the Lord, and immediately thy sin will appear.

Then was assembled a multitude of people which could not be numbered, and Mary was brought to the temple. And the priests, and her relatives, and her parents wept, and said to Mary: Confess to the priests thy sin, thou that wast like a dove in the temple of God, and didst receive food from the hands of an angel. And again Joseph was summoned to the altar, and the water of drinking of the Lord was given him to drink. And when any one that had lied drank this water, and walked seven times round the altar, God used to show some sign in his face. When, therefore, Joseph had drunk in safety, and had walked round the altar seven times, no sign of sin appeared in him. Then all the priests, and the officers, and the people justified him, saying: Blessed art thou, seeing that no charge has been found good against thee. And they summoned Mary, and said: And what excuse canst thou have? or what greater sign can appear in thee than the conception of thy womb, which betrays thee? This only we require of thee, that since Joseph is pure regarding thee, thou confess who it is that has beguiled thee. For it is better that thy confession should betray thee, than that the wrath of God should set a mark on thy face, and expose thee in the midst of the people. Then Mary said, stedfastly and without trembling: O Lord God, King over all, who knowest all secrets, if there be any pollution in me, or any sin, or any evil desires, or unchastity, expose me in the sight of all the people, and make me an example of punishment to all. Thus saying, she went up to the altar of the Lord boldly, and drank the water of drinking, and walked round the altar seven times, and no spot was found in her.

And when all the people were in the utmost astonishment, seeing that she was with child, and that no sign had appeared in her face, they began to be disturbed among themselves by conflicting statements: some said that she was holy and unspotted, others that she was wicked and defiled. Then Mary, seeing that she was still suspected by the people, and that on that account she did not seem to them to be wholly cleared, said in the hearing of all, with a loud voice, As the Lord Adonai liveth, the Lord of Hosts before whom I stand, I have not known man; but I am known by Him to whom from my earliest years I have devoted myself. And this vow I made to my God from my infancy, that I should remain unspotted in Him who created me, and I trust that I shall so live to Him alone, and serve Him alone; and in Him, as long as I shall live, will I remain unpolluted. Then they all began to kiss her feet and to embrace her knees, asking her to pardon them for their wicked suspicions. And she was led down to her house with exultation and joy by the people, and the priests, and all the virgins. And they cried out, and said: Blessed be the name of the Lord for ever, because He hath manifested thy holiness to all His people Israel.

CHAP. 13.–And it came to pass some little time after, that an enrolment was made according to the edict of Caesar Augustus, that all the world was to be enrolled, each man in his native place. This enrolment was made by Cyrinus, the governor of Syria, [1] It was necessary, therefore, that Joseph should enrol with the blessed Mary in Bethlehem, because to it they belonged, being of the tribe of Judah, and of the house and family of David. When, therefore, Joseph and the blessed Mary were going along the road which leads to Bethlehem, Mary said to Joseph: I see two peoples before me, the one weeping, and the other rejoicing. And Joseph answered: Sit still on thy beast, and do not speak superfluous words. Then there appeared before them a beautiful boy, clothed in white raiment, who-said to Joseph: Why didst thou say that the words which Mary spoke about the two peoples were superfluous? For she saw the people of the Jews weeping, because they have departed from their God; and the people of the Gentiles rejoicing, because they have now been added and made near to the Lord, according to that which He promised to our fathers Abraham, Isaac, and Jacob: for the time is at hand when in the seed of Abraham all nations shall be blessed. [2]

And when he had thus said, the angel ordered the beast to stand, for the time when she should bring forth was at hand; and he commanded the blessed Mary to come down off the animal, and go into a recess under a cavern, in which there never was light, but always darkness, because the light of day could not reach it. And when the blessed Mary had gone into it, it began to shine with as much brightness as if it were the sixth hour of the day. The light from God so shone in the cave, that neither by day nor night was light wanting as long as the blessed Mary was there. And there she brought forth a son, and the angels surrounded Him when He was being born. And as soon as He was born, He stood upon His feet, and the angels adored Him, saying: Glory to God in the highest, and on earth peace to men of good pleasure. [3] Now, when the birth of the Lord was at hand, Joseph had gone away to seek midwives. And when he had found them, he returned to the cave, and found with Mary the infant which she had brought forth. And Joseph said to the blessed Mary: I have brought thee two midwives–Zelomi [4] and Salome; and they are standing

r outside before the entrance to the cave, not daring to come in hither, because of the exceeding brightness. And when the blessed Mary heard this, she smiled; and Joseph said to her: Do not smile; but prudently allow them to visit thee, in case thou shouldst require them for thy cure. Then she ordered them to enter. And when Zelomi had come in, Salome having stayed without, Zelomi said to Mary: Allow me to touch thee. And when she had permitted her to make an examination, the midwife cried out with a loud voice, and said: Lord, Lord Almighty, mercy on us! It has never been heard or thought of, that any one should have her breasts full of milk, and that the birth of a son should show his mother to be a virgin. But there has been no spilling of blood in his birth, no pain in bringing him forth. A virgin has conceived, a virgin has brought forth, and a virgin she remains. And hearing these words, Salome said: Allow me to handle thee, and prove whether Zelomi have spoken the truth. And the blessed Mary allowed her to handle her. And when she had withdrawn her hand from handling her, it dried up, and through excess of pain she began to weep bitterly, and to be in great distress, crying out, and saying: O Lord God, Thou knowest that I have always feared Thee, and that without recompense I have cared for all the poor; I have taken nothing from the widow and the orphan, and the needy have I not sent empty away. And, behold, I am made wretched because of mine unbelief, since without a cause I wished to try Thy virgin.

And while she was thus speaking, there stood by her a young man in shining garments, saying: Go to the child, and adore Him, and touch Him with thy hand, and He will heal thee, because He is the Saviour of the world, and of all that hope in Him. And she went to the child with haste, and adored Him, and touched the fringe of the cloths in which He was wrapped, and instantly her hand was cured. And going forth, she began to cry aloud, and to tell the wonderful things which she had seen, and which she had suffered, and how she had been cured; so that many through her statements believed.

And some shepherds also affirmed that they had seen angels singing a hymn at midnight, praising and blessing the God of heaven, and saying: There has been born the Saviour of all, who is Christ the Lord, in whom salvation shall be brought back to Israel. [1]

Moreover, a great star, larger than any that had been seen since the beginning of the world, shone over the cave from the evening till the morning. And the prophets who were in Jerusalem said that this star pointed out the birth of Christ, who should restore the promise not only to Israel, but to all nations.

CHAP. 14.–And on the third day after the birth of our Lord Jesus Christ, the most blessed Mary went forth out of the cave, and entering a stable, placed the child in the stall, and the ox and the ass adored Him. Then was fulfilled that which was said by Isaiah the prophet, saying: The ox knoweth his owner, and the ass his master’s crib. [2] The very animals, therefore, the ox and the ass, having Him in their midst, incessantly adored Him. Then was fulfilled that which was said by Abacuc the prophet, saying: [3] Between two animals thou art made manifest. In the same place Joseph remained with Mary three days.

CHAP. 15.–And on the sixth day they entered Bethlehem, where they spent the seventh day. And on the eighth day they circumcised the child, and called His name Jesus; for so He was called by the angel before He was conceived in the womb. [4] Now, after the days of the purifiation of Mary were fulfilled according to the law of Moses, then Joseph took the infant to the temple of the Lord. And when the infant had received parhithomus, [5]–parhithomus, that is, circumcision–they offered for Him a pair of turtle-doves, or two young pigeons. [6]

Now there was in the temple a man of God, perfect and just, whose name was Symeon, a hundred and twelve years old. He had received the answer from the Lord, that he should not taste of death till he had seen Christ, the Son of God, living in the flesh. And having seen the child, he cried out with a loud voice, saying: God hath visited His people, and the Lord hath fulfilled His promise. And he made haste, and adored Him. And after this he took Him up into his cloak and kissed His feet, and said: Lord, now lettest Thou Thy servant depart in peace, according to Thy word: for mine eyes have seen Thy salvation, which Thou hast prepared before the face of all peoples, to be a light to lighten the Gentiles, and the glory of Thy people Israel. [7]

There was also in the temple of the Lord, Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher, who had lived with her husband seven years from her virginity; and she had now been a widow eighty-four years. And she never left the temple of the Lord, but spent her time in fasting and prayer. She also likewise adored the child, saying: In Him is the redemption of the world. [8]

CHAP. 16.–And when the second year was past, [9] Magi came from the east to Jerusalem, bringing great gifts. And they made strict inquiry of the Jews, saying: Where is the king who has been born to you? for we have seen his star in the east, and have come to worship him. And word of this came to King Herod, and so alarmed him that he called together the scribes and the Pharisees, and the teachers of the people, asking of them where the prophets had foretold that Christ should be born. And they said: In Bethlehem of Judah. For it is written: And thou Bethelehem, in the land of Judah, art by no means the least among the princes of Judah; for out of thee shall come forth a Leader who shall rule my people Israel. [1] Then King Herod summoned the magi to him, and strictly inquired of them when the star appeared to them. Then, sending them to Bethlehem, he said: Go and make strict inquiry about the child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. And while the magi were going on their way, there appeared to them the star, which was, as it were, a guide to them, going before them until they came to where the child was. And when the magi saw the star, they rejoiced with great joy; and going into the house, they saw the child Jesus sitting in His mother’s lap. Then they opened their treasures, and presented great gifts to the blessed Mary and Joseph. And to the child Himself they offered each of them a piece of gold. [2] And likewise one gave gold, another frankincense, and the third myrrh. [3] And when they were going to return to King Herod, they were warned by an angel in their sleep not to go back to Herod; and they returned to their own country by another road. [4]

CHAP. 17–And when Herod [5] saw that he had been made sport of by the magi, his heart swelled with rage, and he sent through all the roads, wishing to seize them and put them to death. But when he could not find them at all; he sent anew to Bethlehem and all its borders, and slew all the male children whom he found of two years old and under, according to the time that he had ascertained from the magi. [6]

Now the day before this was done Joseph was warned in his sleep by the angel of the Lord, who said to him: Take Mary and the child, and go into Egypt by the way of the desert. And joseph went according to the saying of the angel. [7]

CHAP. 18.–And having come to a certain cave, and wishing to rest in it, the blessed [8] Mary dismounted from her beast, and sat down with the child Jesus in her bosom. And there were with Joseph three boys, and with Mary a girl, going on the journey along with them. And, lo, suddenly there came forth from the cave many dragons; and when the children saw them, they cried out in great terror. Then Jesus went down from the bosom of His mother, and stood on His feet before the dragons; and they adored Jesus, and thereafter retired. Then was fulfilled that which was said by David the prophet, saying: Praise the Lord from the earth, ye dragons; ye dragons, and all ye deeps [9] And the young child Jesus, walking before them, commanded them to hurt no man. But Mary and Joseph were very much afraid lest the child should be hurt by the dragons. And Jesus said to them: Do not be afraid, and do not consider me to be a little child; for I am and always have been perfect; and all the beasts of the forest must needs be tame before me.

CHAP. 19.–Lions and panthers adored Him likewise, and accompanied them in the desert. Wherever Joseph and the blessed Mary went, they went before them showing them the way, and bowing their heads; and showing their submission by wagging their tails, they adored Him with great reverence. Now at first, when Mary saw the lions and the panthers, and various kinds of wild beasts, coming about them, she was very much afraid. But the infant Jesus looked into her face with a joyful countenance, and said: Be not afraid, mother; for they come not to do thee harm, but they make haste to serve both thee and me. With these words He drove all fear from her heart. And the lions kept walking with them, and with the oxen, and the asses, and the beasts of burden which carried their baggage, and did not hurt a single one of them, though they kept beside them; but they were tame among the sheep and the rams which they had brought with them from Judaea, and which they had with them. They walked among wolves, and feared nothing; and no one of them was hurt by another. Then was fulfilled that which was spoken by the prophet: Wolves shall feed with lambs; the lion and the ox shall eat straw together. [10] There were together two oxen drawing a waggon with provision for the journey, and the lions directed them in their path.

CHAP. 20.– And it came to pass on the third day of their journey, while they were walking, that the blessed Mary was fatigued by the excessive heat of the sun in the desert; and seeing a palm tree, she said to Joseph: Let me rest a little under the shade of this tree. Joseph therefore made haste, and led her to the palm, and made her come down from her beast. And as the blessed Mary was sitting there, she looked up to the foliage of the palm, and saw it full of fruit, and said to Joseph: I wish it were possible to get some of the fruit of this palm. And Joseph said to her: I wonder that thou sayest this, when thou seest how high the palm tree is; and that thou thinkest of eating of its fruit. I am thinking more of the want of water, because the skins are now empty, and we have none wherewith to refresh ourselves and our cattle. Then the child Jesus, with a joyful countenance, reposing in the bosom of His mother, said to the palm: O tree, bend thy branches, and refresh my mother with thy fruit. And immediately at these words the palm bent its top down to the very feet of the blessed Mary; and they gathered from it fruit, with which they were all refreshed. And after they had gathered all its fruit, it remained bent down, waiting the order to rise from Him who bad commanded it to stoop. Then Jesus said to it: Raise thyself, O palm tree, and be strong, and be the companion of my trees, which are in the paradise of my Father; and open from thy roots a vein of water which has been hid in the earth, and let the waters flow, so that we may be satisfied from thee. And it rose up immediately, and at its root there began to come forth a spring of water exceedingly clear and cool and sparkling. And when they saw the spring of water, they rejoiced with great joy, and were satisfied, themselves and all their cattle and their beasts. Wherefore they gave thanks to God.

CHAP. 21. — And on the day after, when they were setting out thence, and in the hour in which they began their journey, Jesus turned to the palm, and said: This privilege I give thee, O palm tree, that one of thy branches be carried away by my angels, and planted in the paradise of my Father. And this blessing I will confer upon thee, that it shall be said of all who conquer in any contest, You have attained the palm of victory. And while He was thus speaking, behold, an angel of the Lord appeared, and stood upon the palm tree; and taking off one of its branches, flew to heaven with the branch in his hand. And when they saw this, they fell on their faces, and became as it were dead. And Jesus said to them: Why are your hearts possessed with fear? Do you not know that this palm, which I have caused to be transferred to paradise, shall be prepared for all the saints in the place of delights, as it has been prepared for us in this place of the wilderness? And they were filled with joy; and being strengthened, they all rose up.

CHAP. 22.–After this, while they were going on their journey, Joseph said to Jesus: Lord, it is a boiling heat; if it please Thee, let us go by the sea-shore, that we may be able to rest in the cities on the coast. Jesus said to him: Fear not, Joseph; I will shorten the way for you, so that what you would have taken thirty days to go over, you shall accomplish in this one day. And while they were thus speaking, behold, they looked forward, and began to see the mountains and cities of Egypt.

And rejoicing and exulting, they came into the regions of Hermopolis, and entered into a certain city of Egypt which is called Sotinen; [1] and because they knew no one there from whom they could ask hospitality, they went into a temple which was called the Capitol of Egypt. And in this temple there had been set up three hundred and fifty-five idols, [2] to each of which on its own day divine honours and sacred rites were paid. For the Egyptians belonging to the same city entered the Capitol, in which the priests told them how many sacrifices were offered each day, according to the honour in which the god was held.

CHAP. 23.–And it came to pass, when the most blessed Mary went into the temple with the little child, that all the idols prostrated themselves on the ground, so that all of them were lying on their faces shattered and broken to pieces; [3] and thus they plainly showed that they were nothing. Then was fulfilled that which was said by the prophet Isaiah: Behold, the Lord will come upon a swift cloud, and will enter Egypt, and all the handiwork of the Egyptians shall be moved at His presence. [4]

CHAP. 24.–Then Affrodosius, that governor of the city, when news of this was brought to him, went to the temple with all his army. And the priests of the temple, when they saw Affrodosius with all his army coming into the temple, thought that he was making haste only to see vengeance taken on those on whose account the gods had fallen down. But when he came into the temple, and saw all the gods lying prostrate on their faces, he went up to the blessed Mary, who was carrying the Lord in her bosom, and adored Him, and said to all his army and all his friends: Unless this were the God of our gods, our gods would not have fallen on their faces before Him; nor would they be lying prostrate in His presence: wherefore they silently confess that He is their Lord. Unless we, therefore, take care to do what we have seen our gods doing, we may run the risk of His anger, and all come to destruction, even as it happened to Pharaoh king of the Egyptians, who, not believing in powers so mighty, was drowned in the sea, with all his army. [5] Then all the people of that same city believed in the Lord God through Jesus Christ.

CHAP. 25.–After no long time the angel said to Joseph: Return to the land of Judah, for they are dead who sought the child’s life. [1]

CHAP. 26.–And it came to pass, after Jesus had returned out of Egypt, when He was in Galilee, and entering on the fourth year of His age, that on a Sabbath-day He was playing with some children at the bed of the Jordan. And as He sat there, Jesus made to Himself seven pools of clay, and to each of them He made passages, through which at His command He brought water from the torrent into the pool, and took it back again. Then one of those children, a son of the devil, moved with envy, shut the passages which supplied the pools with water, and overthrew what Jesus had built up. Then said Jesus to him: Woe unto thee, thou son of death, thou son of Satan! Dost thou destroy the works which I have wrought? And immediately he who had done this died. Then with great uproar the parents of the dead boy cried out against Mary and Joseph, saying to them: Your son has cursed our son, and he is dead. And when Joseph and Mary heard this, they came forthwith to Jesus, on account of the outcry of the parents of the boy, and the gathering together of the Jews. But Joseph said privately to Mary: I dare not speak to Him; but do thou admonish Him, and say: Why hast Thou raised against us the hatred of the people; and why must the troublesome hatred of men be borne by us? And His mother having come to Him, asked Him, saying: My Lord, what was it that he did to bring about his death? And He said: He deserved death, because he scattered the works that I had made. Then His mother asked Him, saying: Do not so, my Lord, because all men rise up against us. But He, not wishing to grieve His mother, with His right foot kicked the hinder parts of the dead boy, and said to him: Rise, thou son of iniquity for thou art not worthy to enter into the rest of my Father, because thou didst destroy the works which I had made. Then he who had been dead rose up, and went away. And Jesus, by the word of His power, brought water into the pools by the aqueduct.

CHAP. 27.–And it came to pass, after these

things, that in the sight of all Jesus took clay froth the pools which He had made, and of it made twelve sparrows. And it was the Sabbath when Jesus did this, and there were very many children with Him. When, therefore, one of the Jews had seen Him doing this, he said to Joseph: Joseph, dost thou not see the child

Jesus working on the Sabbath at what it is not lawful for him to do? for he has made twelve sparrows of clay. And when Joseph heard this, he reproved him, saying: Wherefore doest thou on the Sabbath such things as are not lawful for us to do? And when Jesus heard Joseph, He struck His hands together, and said to His sparrows: Fly! And at the voice of His command they began to fly. And in the sight and hearing of all that stood by, He said to the birds: Go and fly through the earth, and through all the world, and live. And when those that were there saw such miracles, they were filled with great astonishment. And some praised and admired Him, but others reviled Him. And certain of them went away to the chief priests and the heads of the Pharisees, and reported to them that Jesus the son of Joseph had done great signs and miracles in the sight of all the people of Israel. And this was reported in the twelve tribes of Israel.

CHAP. 28.–And again the son of Annas, a priest of the temple, who had come with Joseph, holding his rod in his hand in the sight of all, with great fury broke down the dams which Jesus had made with His own hands, and let out the water which He had collected in them from the torrent. Moreover, he shut the aqueduct by which the water came in, and then broke it down. And when Jesus saw this, He said to that boy who had destroyed His dams: O most wicked seed of iniquity! O son of death! O workshop of Satan! verily the fruit of thy seed shall be without strength, and thy roots without moisture, and thy branches withered, bearing no fruit. And immediately, in the sight of all, the boy withered away, and died.

CHAP. 29.–Then Joseph trembled, and took hold of Jesus, and went with Him to his own house, and His mother with Him. And, behold, suddenly from the opposite direction a boy, also a worker of iniquity, ran up and came against the shoulder of Jesus, wishing to make sport of Him, or to hurt Him, if he could. And Jesus said to him: Thou shall not go back safe and sound from the way that thou goest. And immediately he fell down, and died. And the parents of the dead boy, who had seen what happened, cried out, saying: Where does this child come from? It is manifest that every word that he says is true; and it is often accomplished before he speaks. And the parents of the dead boy came to Joseph, and said to him: Take away that Jesus from this place, for he cannot live with us in this town; or at least teach him to bless, and not to curse. And Joseph came up to Jesus, and admonished Him, saying: Why doest thou such things? For already many are in grief and against thee, and hate us on thy account, and we endure the reproaches of men because of thee. And Jesus answered and said unto Joseph: No one is a wise son but he whom his father hath taught, according to the knowledge of this time; and a father’s curse can hurt none but evil-doers. Then they came together against Jesus, and accused him to Joseph. When Joseph saw this, he was in great terror, fearing the violence and uproar of the people of Israel. And the same hour Jesus seized the dead boy by the ear, and lifted him up from the earth in the sight of all: and they saw Jesus speaking to him like a father to his son. And his spirit came back to him, and he revived. And all of them wondered.

CHAP. 30.–Now a certain Jewish schoolmaster named Zachyas[1] heard Jesus thus speaking; and seeing that He could not be overcome, from knowing the power that was in Him,[2] he became angry, and began rudely and foolishly, and without fear, to speak against Joseph. And he said: Dost thou not wish to entrust me with thy son, that he may be instructed in human learning and in reverence? But I see that Mary and thyself have more regard for your son than for what the elders of the people of Israel say against him. You should have given more honour to us, the elders of the whole church of Israel, both that he might be on terms of mutual affection with the children, and that among us he might be instructed in Jewish learning. Joseph, on the other hand, said to him: And is there any one who can keep this child, and teach him? But if thou canst keep him and teach him, we by no means hinder him from being taught by thee those things which are learned by all. And Jesus, having heard what Zachyas had said, answered and said unto him: The precepts of the law which thou hast just spoken of, and all the things that thou hast named, must be kept by those who are instructed in human learning; but I am a stranger to your law-courts, because I have no father after the flesh. Thou who readest the law, and art learned in it, abidest in the law; but I was before the law, But since thou thinkest that no one is equal to thee in learning, thou shalt be taught by me, that no other can teach anything but those things which thou hast named. But he alone can who is worthy.[3] For when I shall be exalted on earth, I will cause to cease all mention of your genealogy. For thou knowest not when thou wast born: I alone know when you were born, and how long your life on earth will be. Then all who heard these words were struck with astonishment, and cried out: Oh! oh! oh! this marvellously great and wonderful mystery. Never have we heard the like! Never has it been heard from any one else, nor has it been said or at any time heard by the prophets, or the Pharisees, or the scribes. We know whence he is sprung, and he is scarcely five years old; and whence does he speak these words? The Pharisees answered: We have never heard such words spoken by any other child so young. And Jesus answered and said unto them: At this do ye wonder, that such things are said by a child? Why, then, do ye not believe me in those things which I have said to you? And you all wonder because I said to you that I know when you were born. I will tell you greater things, that you may wonder more. I have seen Abraham, whom you call your father, and have spoken with him; and he has seen me.[4] And when they heard this they held their tongues, nor did any of them dare to speak. And Jesus said to them: I have been among you with children, and you have not known me; I have spoken to you as to wise men, and you have not understood my words; because you are younger than I am,[5] and of little faith.

CHAP. 31–A second time the master Zachyas, doctor of the law, said to Joseph and Mary: Give me the boy, and I shall hand him over to master Levi, who shall teach him his letters and instruct him. Then Joseph and Mary, soothing Jesus, took Him to the schools, that He might be taught His letters by old Levi. And as soon as He went in He held His tongue. And the master Levi said one letter to Jesus, and, beginning from the first letter Aleph, said to Him: Answer. But Jesus was silent, and answered nothing. Wherefore the preceptor Levi was angry, and seized his storax-tree rod, and struck Him on the head. And Jesus said to the teacher Levi: Why dost thou strike me? Thou shall know in truth, that He who is struck can teach him who strikes Him more than He can be taught by him. For I can teach you those very things that yon are saying. But all these are blind who speak and hear, like sounding brass or tinkling cymbal, in which there is no perception of those things which are meant by their sound.[6] And Jesus in addition said to Zachyas: Every letter from Aleph even to Thet[7] is known by its arrangement. Say thou first, therefore, what Thet is, and I will tell thee what Aleph is. And again Jesus said to them: Those who do not know Aleph, how can they say Thet, the hypocrites? Tell me what the first one, Aleph, is; and I shall then believe you when you have said Beth. And Jesus began to ask the names of the letters one by one, and said: Let the master of the law tell us what the first letter is, or why it has many triangles, gradate, subacute, mediate, obduced, produced, erect, prostrate, curvistrate.[1] And when Levi heard this, he was thunderstruck at such an arrangement of the names of the letters. Then he began in the heating of all to cry out, and say: Ought such a one to live on the earth? Yea, he ought to be hung on the great cross. For he can put out fire, and make sport of other modes of punishment. I think that he lived before the flood, and was born before the deluge. For what womb bore him? or what mother brought him forth? or what breasts gave him suck? I flee before him; I am not able to withstand the words from his mouth, but my heart is astounded to hear such words. I do not think that any man can understand what he says, except God were with him. Now I, unfortunate wretch, have given myself up to be a laughing- stock to him. For when I thought I had a scholar, I, not knowing him, have found my master. What shall I say? I cannot withstand the words of this child: I shall now flee from this town, because I cannot understand them. An old man like me has been beaten by a boy, because I can find neither beginning nor end of what he says. For it is no easy matter to find a beginning of himself.[2] I tell you of a certainty, I am not lying, that to my eyes the proceedings of this boy, the commencement of his conversation, and the upshot of his intention, seem to have nothing in common with mortal man. Here then I do not know whether he be a wizard or a god; or at least an angel of God speaks in him. Whence he is, or where he comes from, or who he will turn out to be, I know not. Then Jesus, smiling at him with a joyful countenance, said in a commanding voice to all the sons of Israel standing by and hearing: Let the unfruitful bring forth fruit, and the blind see, and the lame walk right, and the poor enjoy the good things of this life, and the dead live, that each may return to his original state, and abide in Him who is the root of life and of perpetual sweetness. And when the child Jesus had said this, forthwith all who had fallen under malignant diseases were restored. And they did not dare to say anything more to Him, or to hear anything from Him.

CHAP. 32.–After these things, Joseph and Mary departed thence with Jesus into the city of Nazareth; and He remained there with His parents. And on the first of the week, when Jesus was playing with the children on the roof of a certain house, it happened that one of the children pushed another down from the roof to the ground, and he was killed. And the parents of the dead boy, who had not seen this, cried out against Joseph and Mary, saying: Your son has thrown our son down to the ground, and he is dead. But Jesus was silent, and answered them nothing. And Joseph and Mary came in haste to Jesus.; and His mother asked Him, saying: My lord, tell me if thou didst throw him down. And immediately Jesus went down from the roof to the ground, and called the boy by his name, Zeno. And he answered Him: My lord. And Jesus said to him: Was it I that threw thee down from the roof to the ground? And he said: No, my lord. And the parents of the boy who had been dead wondered, and honoured Jesus for the miracle that had been wrought. And Joseph and Mary departed thence with Jesus to Jericho.

CHAP. 33.–Now Jesus was six years old, and His mother sent Him with a pitcher to the fountain to draw water with the children. And it came to pass, after He had drawn the water, that one of the children came against Him, and struck the pitcher, and broke it. But Jesus stretched out the cloak which He had on, and took up in His cloak as much water as there had been in the pitcher, and carried it to His mother. And when she saw it she wondered, and reflected within herself, and laid up all these things in her heart.[3]

CHAP. 34.–Again, on a certain day, He went forth into the field, and took a little wheat from His mother’s barn, and sowed it Himself. And it sprang up, and grew, and multiplied exceedingly. And at last it came to pass that He Himself reaped it, and gathered as the produce of it three kors,[4] and gave it to His numerous acquaintances.[5]

CHAP. 35.–There is a road going out of Jericho and leading to the river Jordan, to the place where the children of Israel crossed: and there the ark of the covenant is said to have rested. And Jesus was eight years old, and He went out of Jericho, and went towards the Jordan. And there was beside the road, near the bank of the Jordan, a cave where a lioness was nursing her cubs; and no one was safe to walk that way. Jesus then, coming from Jericho, and knowing that in that cave the lioness bad brought forth her young, went into it in the sight of all. And when the lions saw Jesus, they ran to meet Him, and adored Him. And Jesus was sitting in the cavern, and the lion’s cubs ran hither and thither round His feet, fawning upon Him, and sporting. And the older lions, with their heads bowed down, stood at a distance, and adored Him, and fawned upon Him with their tails. Then the people who were standing afar off, not seeing Jesus, said: Unless he or his parents had committed grievous sins, he would not of his own accord have offered himself up to the lions. And when the people were thus reflecting within themselves, and were lying under great sorrow, behold, on a sudden, in the sight of the people, Jesus came out of the cave, and the lions went before Him, and the lion’s cubs played with each other before His feet. And the parents of Jesus stood afar off, with their heads bowed down, and watched; likewise also the people stood at a distance, on account of the lions; for they did not dare to come close to them. Then Jesus began to say to the people: How much better are the beasts than you, seeing that they recognise their Lord, and glorify Him; while you men, who have been made after the image and likeness of God, do not know Him! Beasts know me, and are tame; men see me, and do not acknowledge me.

CHAP. 36.–After these things Jesus crossed the Jordan, in the sight of them all, with the lions; and the water of the Jordan was divided on the right hand and on the left.[1] Then He said to the lions, in the hearing of all: Go in peace, and hurt no one; but neither let man injure you, until you return to the place whence you have come forth. And they, bidding Him farewell, not only with their gestures but with their voices, went to their own place. But Jesus returned to His mother.

CHAP. 37.–Now Joseph[2] was a carpenter, and used to make nothing else of wood but ox-yokes, and ploughs, and implements of husbandry, and wooden beds. And it came to pass that a certain young man ordered him to make for him a couch six cubits long. And Joseph commanded his servant[3] to cut the wood with an iron saw, according to the measure which he had sent. But he did not keep to the prescribed measure, but made one piece of wood shorter than the other. And Joseph was in perplexity, and began to consider what he was to do about this. And when Jesus saw him in this state of cogitation, seeing that it was a matter of impossibility to him, He addresses him with words of comfort, saying: Come, let us take hold of the ends of the pieces of wood, and let us put them together, end to end, and let us fit them exactly to each other, and draw to us, for we shall be able to make them equal. Then Joseph did what he was bid, for he knew that He could do whatever He wished. And Joseph took hold of the ends of the pieces of wood, and brought them together against the wall next himself, and Jesus took hold of the other ends of the pieces of wood, and drew the shorter piece to Him, and made it of the same length as the longer one. And He said to Joseph: Go and work, and do what thou hast promised to do. And Joseph did what he had promised.[4]

CHAP. 38.–And it came to pass a second time, that Joseph and Mary were asked by the people that Jesus should be taught His letters in school. They did not refuse to do so; and according to the commandment of the elders, they took Him to a master to be instructed in human learning. Then the master began to teach Him in an imperious tone, saying: Say Alpha.[5] And Jesus said to him: Do thou tell me first what Betha is, and I will tell thee what Alpha is. And upon this the master got angry and struck Jesus; and no sooner had he struck Him, than he fell down dead.

And Jesus went home again to His mother. And Joseph, being afraid, called Mary to him, and said to her: Know of a surety that my soul is sorrowful even unto death on account of this child. For it is very likely that at some time or other some one will strike him in malice, and he will die. But Mary answered and said: O man of God! do not believe that this is possible. You may believe to a certainty that He who has sent him to be born among men will Himself guard him from all mischief, and will in His own name preserve him from evil.

CHAP. 39.–Again the Jews asked Mary and Joseph a third time to coax Him to go to another master to learn. And Joseph and Mary, fearing the people, and the overbearing of the princes, and the threats of the priests, led Him again to school, knowing that He could learn nothing from man, because He had perfect knowledge from God only. And when Jesus had entered the school, led by the Holy Spirit, He took the book out of the hand of the master who was teaching the law, and in the sight and hearing of all the people began to read, not indeed what was written in their book; but He spoke in the Spirit of the living God, as if a stream of water were gushing forth from a living fountain, and the fountain remained always full. And with such power He taught the people the great things of the living God, that the master himself fell to the ground and adored Him. And the heart of the people who sat and heard Him saying such things was turned into astonishment. And when Joseph heard of this, he came running to Jesus, fearing that the master himself was dead. And when the master saw him, he said to him: Thou hast given me not a scholar, but a master; and who can withstand his words? Then was fulfilled that which was spoken by the Psalmist: The river of God is full of water: Thou hast prepared them corn, for so is the provision for it.[1]

CHAP. 40.–After these things Joseph departed thence with Mary and Jesus to go into Capernaum by the sea-shore, on account of the malice of his adversaries. And when Jesus was living in Capernaum, there was in the city a man named Joseph, exceedingly rich. But he had wasted away under his infirmity, and died, and was lying dead in his couch. And when Jesus heard them in the city mourning, and weeping, and lamenting over the dead man, He said to Joseph: Why dost thou not afford the benefit of thy favour to this man, seeing that he is called by thy name? And Joseph answered him: How have I any power or ability to afford him a benefit? And Jesus said to him: Take the handkerchief which is upon thy head, and go and put it on the face of the dead man, and say to him: Christ heal thee; and immediately the dead man will be healed, and will rise from his couch. And when Joseph heard this, he went away at the command of Jesus, and ran, and entered the house of the dead man, and put the handkerchief which he was wearing on his head upon the face of him who was lying in the couch, and said: Jesus heal thee. And forthwith the dead man rose from his bed, and asked who Jesus was.[2]

CHAP. 41.–And they went away from Capernaum into the city which is called Bethlehem; and Joseph lived with Mary in his own house, and Jesus with them. And on a certain day Joseph called to him his first-born son James,[3] and sent him into the vegetable garden to gather vegetables for the purpose of making broth. And Jesus followed His brother James into the garden; but Joseph and Mary did not know this. And while James was collecting the vegetables, a viper suddenly came out of a hole and struck his hand,[4] and he began to cry out from excessive pain. And, becoming exhausted, he said, with a bitter cry: Alas! alas! an accursed viper has struck my hand. And Jesus, who was standing opposite to him, at the bitter cry ran up to James, and took hold of his hand; and all that He did was to blow on the hand of James, and cool it: and immediately James was healed, and the serpent died. And Joseph and Mary did not know what had been done; but at the cry of James, and the command of Jesus, they ran to the garden, and found the serpent already dead, and James quite cured.

CHAP. 42.–And Joseph having come to a feast with his sons, James, Joseph, and Judah, and Simeon and his two daughters, Jesus met them, with Mary His mother, along with her sister Mary of Cleophas, whom the Lord God had given to her father Cleophas and her mother Anna, because they had offered Mary the mother of Jesus to the Lord. And she was called by the same name, Mary, for the consolation of her parents.[5] And when they had come together, Jesus sanctified and blessed them, and He was the first to begin to eat and drink; for none of them dared to eat or drink, or to sit at table, or to break bread, until He had sanctified them, and first done so. And if He happened to be absent, they used to wait until He should do this. And when He did not wish to come for refreshment, neither Joseph nor Mary, nor the sons of Joseph, His brothers, came. And, indeed, these brothers, keeping His life as a lamp before their eyes, observed Him, and feared Him. And when Jesus slept, whether by day or by night, the brightness of God shone upon Him. To whom be all praise and glory for ever and ever. Amen, amen.

 


 

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.