Kopiowanki Nr 12 – Korzenie Antychrysta: Zaginione Plemię Dana

 

Nie mój artykuł, lecz ze względu na ciekawe informacje zamieściłem ten artykuł:

Janet Moser (Watch Unto Prayer), Tłumaczenie i opracowanie: Radtrap

Samson, Nazirejczyk z plemienia Dana (Danitów) był Sędzią Izraela w czasie gdy rządzili nim Filistyni. W czasie uczty weselnej na cześć jego małżeństwa z Filistynką, Samson zadał Filistynom zagadkę: „Rzekł więc: Z tego, który pożera, wyszło to, co się spożywa, a z mocnego wyszła słodycz. I przez trzy dni nie mogli rozwiązać zagadki.” (Księga Sędziów 14:14) Siódmego dnia wesela natarczywa żona wydusiła od niego odpowiedź i podzieliła się nią ze swoimi krajanami – „Cóż słodszego niż miód, a cóż mocniejszego niż lew”- ciało lwa którego Samson zabił gołymi rękoma przyciągnęło pszczoły które zaczęły produkować w nim miód. Po przegranym zakładzie Samson musiał spłacić dług – zabił 30 innych Filistynów i odebrał im ich drogocenne szaty. Po tym wydarzeniu odebrano mu jego żonę. Wściekły Samson zemścił się gromiąc wielu Filistynów, w tym również filistyńskich arystokratów.

Dan (hebr. „sędzia”) – postać biblijna z Księgi Rodzaju. Syn Jakuba i Bilhy – niewolnicy Racheli. Jest on ojcem jednego z najmniejszych pokoleń Izraela – Danitów. Plemię Dana jako jedyne nie jest wymienione w księdze Apokalipsy 7,5-8 (jest mowa o 144 000 opieczętowanych z wszystkich plemion Izraela). Wykluczono je prawdopodobnie dlatego, że popadło w bałwochwalstwo (por. Sdz 17) i dlatego nie mogło być już dłużej zaliczane do ludu Bożego. Zarówno w tradycji żydowskiej (Testament Daniela 5,6nn), jak i wczesnochrześcijańskiej (Ireneusz, Adversus heareses V,30,2), pojawiały się poglądy, że apokaliptyczny przeciwnik (w chrześcijaństwie antychryst) będzie pochodził z pokolenia Dana (Wikipedia)

Kilka z proroctw Biblii zwraca uwagę na to że Antychryst będzie wywodził się z Danitów. W kontekście tych proroctw, zagadka Samsona sama wydaje się być kolejnym proroctwem, mówiącym o potomkach Dana którzy pewnego dnia zechcą zniszczyć plemię Judy w zawistnej zemście za to, że Bóg odwrócił się od nich z powodu ich bałwochwalstwa. W ciało młodego lwa (judaizm) wejdą Danici (pszczoły) i postanowią stworzyćzłotą erę (miód). Spisek potomków Dana, aka Synagogi Szatana, polega na zawłaszczeniu mesjańskiego pierworództwa plemienia Judy i ustanowieniu Fałszywego Królestwa i fałszywego mesjasza w Izraelu. Więcej o tym w raporcie Tajemniczy Babilon: Katolicki czy żydowski?

Sugestia że Antychryst miałby wywodzić się z jednego z plemion izraelskich może spotkać się z zarzutem o „anty-semityzm” ze strony tych którzy pragnęliby ukryć niewygodną prawdę. My wierzymy jednak że biblijne przypomnienie o błogosławieniu potomkom Abrahama (Rodzaju 12:3), odnosi się również do ujawnienia tożsamości Syna Zatracenia, który powiedzie wielu Judejczyków ku ich zniszczeniu.

Merowingowie, planujący rządy nad światem ze swojego przyszłego tronu w Jerozolimie, twierdzą że wywodzą się od plemienia Judy, od Jezusa Chrystusa i Marii Magdaleny. Dowody świadczą jednak o tym że kłamią -wywodzą się od Danitów. Pomimo słów Biblii mówiących że Samson wywodzi się z plemienia Dana (Sędziów 13:2), Yair Davidy z Brit-Am Israel twierdzi że linia Samsona związana jest z mesjańskim ludem Judy: „Samson superman wywodzi się z plemienia Dana, lecz jego matka jest z plemienia Judy. W pewnym sensie Samson uznawany był za prekursora Mesjasza który przyjdzie z rodu Judy lecz jego matka, według Midraszy, będzie Danitką.”[Brit-Am Israel newsletter, 2/9/99]

To ultra-ortodoksyjny ruch Chabad-Lubawicza przygotowuje nie-Żydów do przyjęcia Praw Noego, już pod jurysdykcją odnowionego Sanhedrynu. Yair Davidy pisze: „Imię DAN oznacza po hebrajsku Sędzia. Wielu prawników i sędziów w USA posiada korzenie irlandzkie, tak samo jest w siłach policyjnych… Potomkowie Dana mieszkają dzisiaj głównie w Irlandii, Wielkiej Brytanii, USA i przede wszystkim – w Danii.” Merowingowie znani są też z przewodzenia ruchom pseudo-chrześcijańskim, patrz Council for National Policy i Discernment Ministries. Ci agenci Merowingów aktywnie promują ruchy hebrajskie i mesjanistycznebędące katalizatorami dla judaizacji chrześcijaństwa.

Poniższy materiał służyć ma jako przewodnik dla zrozumienia szatańskiego planu wyłonienia fałszywego mesjasza z plemienia apostatów Dana. Czytelnik będzie mógł porównać wiele ustępów z Biblii mówiących o Danitach – proroctwach, plemieniu, ich ziemi, historii, bałwochwalstwie i symbolice – z odpowiednimi informacjami z innych źródeł.

Anuis Coeptis… ? Nowy Porządek Świata = Nowy Porządek Dzieci Dana?

_____________________________________________________________________________________

SPIS TREŚCI

Wstęp

I.    Proroctwa

Różne tłumaczenia Biblii sprzyjają różnym interpretacjom poszczególnych proroctw. W tym raporcie skupimy się na interpretacjach w oparciu o angielską Biblię Króla Jakuba (King James Version).

W przypadku polskich tłumaczeń Biblii sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Ich tłumaczenia często odbiegają od zaprezentowanych tu fragmentów Biblii Jakuba, którą osobiście uważam za bardzo dobry przekład. Nie idealny – ale dobry. Na początku chciałem oprzeć się na najpopularniejszej Biblii Tysiąclecia i jeśli zaszłaby taka potrzeba prezentować niektóre fragmenty z innych przekładów, bliższych KJV.

Zaniechałem jednak tego pomysłu gdyż okazuje się że przekład Starego Testamentu w „Tysiąclatce” jest bardziej niedokładny niż sądziłem. Sprawdziłem większość zawartych tu ustępów w Bibliach online i najbliżej tych fragmentów KJV okazują się być Biblia Gdańska i Przekład Nowego Świata. Ze względu na prostszy, nowocześniejszy język, wybrałem więc w tym artykule jako podstawę PNŚ. Pisze o tym aby czytelnicy zrozumieli dlaczego ta, a nie inna. Osobiście nie używam PNŚ, bo nie jestem Świadkiem Russela i w ostatecznym rozrachunku uważam ich przekład za szkodliwy – jeśli mam wątpliwości co do ustępów biblijnych sprawdzam je właśnie w KJV. – Radtrap

Pismo mówi nam że: Antychryst będzie Żydem, pochodzić będzie z Kraju Dan /Góry Hermon [Góry „Syjon”] w północnym Izraelu jako fałszywe wypełnienie Listu do Rzymian 11:26; plemię Danitów zostanie odrzucone przez Boga a jego potomkowie nie wejdą w skład 144.000 wybranych; wreszcie plemię Danitów zostanie użyte przez Boga do wypełnienia jego obietnicy sądu nad Izraelem i bezbożnym światem („Bóg natchnął serce Bestii…„).

II.    Ludzie

Arkadiańskie korzenie Merowingów, Spartan i Celtów wydają się być związane z plemieniem Dana – wskazuje na to używanie podobnych nazw dla ich miejsc, imion itd. (kult Baala, kult „Bogini”, umiejętności budownicze).

III.   Miejsca

Plemię Danitów przejęło przedpotopowe pogaństwo (kult Baala) od Kanaanitów [potomków Chama (syna Noego) i jego syna, Kanaana] żyjących w północnej części Palestyny pod Górą Hermon/Syjon. Ulokowany na 33 stopniu szerokości geograficznej lud Dana stworzył ideologiczne podwaliny dla dzisiejszej masonerii.

IV.  Symbole

Symbole Danitów używane były przez żydowskich Merowingów, żydowski Dom Stewartów i żydowskich autorów Protokołów Mędrców Syjonu (Reprezentantów Syjonu 33 stopnia).

V.   Grzech

Lud Dana stał za fałszywym systemem religijnym praktykowanym na Górze Hermon/Syjon (ang. Sion), który usunięty został przez prawdziwy kult Boga na Górze Syjon (ang. Zion) w Jerozolimie.

VI.  Plan

Żydomasońscy konspiratorzy ujawnili swoim wybrańcom (jednocześnie tając to przed profanami) fakt że fałszywy mesjasz Danitów pochodzić będzie z terytorium Góry Sion (Hermon), a nie Góry Syjon w Jerozolimie. Ich ostatecznym celem jest odtworzenie przedpotopowej kultury pogańskiej którą zatopił Bóg.

WSTĘP

Ireneusz z Lyonu  (‚Przeciwko herezjom”‚ Vol. 302), Hipolit Rzymski (‚De Christo et Antichristo’, str. 14,15) i inni ojcowie wczesnego Kościoła głosili pogląd który nie mógł być pochodzenia żydowskiego, mianowicie że Antychryst pochodzić będzie z plemienia Dana, co opierali na Jeremiasza 8:16 – „Od Dan daje się słyszeć parskanie ich koni; na odgłos rżenia ich rumaków drży cała ziemia. Przybywają, by pochłonąć kraj i jego zasoby, miasto i jego mieszkańców.” Ireneusz wspomina że Danici nie znajdują się w Apokalipsie (7:5-7) w grupie 144.000 uratowanych z 12 plemion. Również pominięcie Dana w I Kronik nie jest przypadkowe… Dan stał się złem wcielonym. Umieszczono go na północy (Liczb 2:25) w regionie ciemności i zła (Jeremiasza 1:14) z powodu jego bałwochwalstwa które spętało świat w ciemności (Liczb 2).” [Singer, Encyklopedia Żydowska, („Dan”), strona 423]

„I Jeremiasz nie tylko wskazuje na jego [Antychrysta] nagłe przyjście, lecz nawet wskazuje plemię z którego przyjdzie – „Od Dan daje się słyszeć parskanie ich koni; na odgłos rżenia ich rumaków drży cała ziemia. Przybywają, by pochłonąć kraj i jego zasoby, miasto i jego mieszkańców”. To jest również powodem dla którego plemię to nie jest wymienione w Apokalipsie w spisie ocalonych [przed Uciskiem].”  [Ireneusz, „Przeciwko Herezjom,” Księga V, rozdział 30]

„Są różne odpowiedzi na pytanie czy Antychryst będzie Żydem czy poganinem. To że będzie Żydem i to z ludu Dana, Ireneusz opiera na Jeremiasza 8:16 oraz na braku tego plemienia w Objawieniach 7:5-8. Hipolit opierał to na Księdze Powtórzonego Prawa 33:22, Rodzaju 49:16-17 i tezie że jako oponent Chrystusa, Antychryst sam musi pochodzić z ludu Izraela. Ambroży opiera się na Jana 5:43. Profesor Schlatter na 2 Tesaloniczan 2:4 – gdzie pisze że zasiądzie w świątyni Bożej, nie pogańskiej.” [Erich Sauer, Triumf  Ukrzyżowanego, strona 119]

I. PROROCTWA

A.  Antychryst

1.    Jest Izraelitą

Neither shall he regard the God of his fathers …nor regard any god: for he shall magnify himself above all. Daniel 11:37 (KJV)

Ustęp ten mówi o Bogu a nie o bogach (KJV, Biblia Webstera, Przekład Younga). Niestety, prawie wszystkie polskie tłumaczenia zawierają wersję o „bogach swych przodków”.

Nie będzie czcił bogów swoich przodków; ani ulubieńca kobiet, ani żadnego innego boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki. – Daniel (Biblia Tysiąclecia)

Jedynym wyjątkiem jest Przekład Nowego Świata:

A na Boga swoich ojców nie będzie zważał; nie będzie też zważał na to, czego pragną kobiety, ani na żadnego innego boga, lecz nad każdego będzie się wywyższał. – Daniel 11:37

2.    Wywodzi się z plemienia/kraju Dan

Oczekiwaliśmy pokoju, lecz nic dobrego nie przyszło, czasu uleczenia, a oto jest zgroza! Od Dan słychać parskanie jego rumaków, cała ziemia drży od głośnego rżenia jego ogierów; ciągną, aby pożreć kraj i to, co w nim jest, miasto i jego mieszkańców. Bo oto puszczam na was jadowite węże, na które nie ma zaklęcia; będą was kąsać – mówi Pan – nieuleczalnie –  Jeremiasza 8:15-17 (Biblia Warszawska)

3.    Jest z Nasienia Węża

Porównajcie ustęp z Izajasza z opisem spadającego na Ziemię Lucyfera (Objawienia 12).

Nie ciesz się, Filisteo, ani nikt w tobie, że złamana została laska tego, kto cię bił. Albowiem z korzenia węża wyjdzie wąż jadowity, a jego owocem będzie latający wąż ognisty. I paść się będą pierworodni maluczkich, a biedni będą leżeć bezpiecznie. I uśmiercę głodem twój korzeń, a co z ciebie pozostanie, będzie zabite. Wyj, bramo! Krzycz, miasto! Cała stracisz otuchę, Filisteo! Z północy bowiem nadciąga dym i nikt się nie odłącza od jego szeregów – Izajasza 14:29-31

Rejoice not thou, whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken: for out of the serpent’s root shall come forth a cockatrice, and his fruit [shall be] a fiery flying serpent. And the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety: and I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant.  Howl, O gate; cry, O city; thou, whole Palestina, [art] dissolved: for there shall come from the north a smoke, and none [shall be] alone in his appointed times – Izajasza 14:29-31 [KJV]

W wersjach angielskich „Palestina” w znaczeniu „kraj Filistynów”

Filistyni (hebr. פלשתיםPlisztim – „obcy, wędrowcy”, eg. Peleset) – lud zamieszkujący w starożytności tereny południowego wybrzeża Kanaanu położone na zachód od Judei. Pochodzenie etniczne Filistynów nie zostało definitywnie ustalone. Niektórzy uczeni na podstawie niewielkiej liczby zachowanych słówsugerują ich indoeuropejskie pochodzenie. Możliwe, że wywodzili się z rejonu Morza Egejskiego, na co wskazywałby styl najstarszej filistyńskiej ceramiki. Istnieją również opinie o pochodzeniu z Kapadocji lub Ilirii. Zaliczali się oni do tzw. Ludów Morza, które na przełomie XIII i XII w. p.n.e. uderzyły na Egipt i po klęsce zadanej im przez Ramzesa III część z nich osiedliła się na terenie Kanaanu, będąc znanymi od tej pory właśnie pod nazwą Filistynów. Filistyni wzmiankowani są w źródłach egipskich i asyryjskich, a przez Biblię opisywani są jako jeden z głównych przeciwników starożytnych Izraelitów. W III wieku p.n.e. zatracili swą odrębność etniczną w związku z hellenizacją. Od nazwy tego ludu, w jego hebrajskim brzmieniu: plisztim, za pośrednictwem łaciny, pochodzi określenie Palestyna (wikipedia)

B.    Mesjasz

1.    Przyjdzie z Syjonu

I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. Rzymian 11:26

Warto dodać coś więcej z Listu do Rzymian:

Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają. Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości, jak jest napisane: Dał im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy – Rzymian 11:1-8

Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? żadną miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa – Rzymian 11:11

Co prawdą – gdy chodzi o Ewangelię – są oni [Żydzi] nieprzyjaciółmi Boga ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni – ze względu na praojców – przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami <w czasie obecnym> mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie – Rzymian 11:28-32

C.    Dan/Plemię Dana

1.    Dan oznacza „sędzia”

Rachela rzekła: Bóg jako sędzia otoczył mnie opieką; wysłuchawszy mnie dał mi syna. Dlatego nazwała go Dan-Rodzaju 30:6

2.    Zostaną użyci przez Boga do osądzenia jego ludu

Bo od strony Dan wieść się rozprzestrzenia, a z gór Efraima przychodzi zapowiedź klęski. Tak, niemądry jest mój naród, nie uznają Mnie. Są dziećmi bez rozwagi, nie mają wcale rozsądku. Mądrzy są w popełnianiu nieprawości, lecz dobrze czynić nie umieją. Spojrzałem na ziemię – oto zupełny bezład; na niebo – nie ma jego światła. Spojrzałem na góry – oto drżą, wszystkie wzgórza się chwieją. Spojrzałem – oto nie ma ludzi i uciekły wszystkie ptaki przestworzy. Spojrzałem – oto ziemia urodzajna stała się pustynią, wszystkie miasta uległy zniszczeniu przed Panem, wobec Jego palącego gniewu. To bowiem mówi Pan: Cały kraj będzie spustoszony, ale zagłady nie dopełnię – Jeremiasza 4:15, 23-27

3.    Nie ma ich wśród 144.000 opieczętowanych

I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych – Objawienia 7:4-8

4.    Wielbią fałszywego boga

Ci, którzy przysięgają na winę Samarii i mówią: Na życie twego boga, Danie!; na życie boga, Beer-Szebo! – upadną i już nie powstaną – Amosa 8:14

II.    LUDZIE

A.    Danici

1.    Samson

W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać w Obozie Dana między Sorea a Esztaol – Sędziów 13: 2, 24-25

2.    Oholiab

A oto ja dodaję mu Oholiaba, syna Achisamacha z plemienia Dana, a w serce każdego, kto ma mądre serce, wkładam mądrość, żeby wykonali wszystko, co ci nakazałem: namiot spotkania i Arkę Świadectwa oraz pokrywę, która jest na niej, i wszystkie przybory namiotu – Wyjścia 31: 6-7

3.    Hiram/Huram

Oto więc posyłam zdolnego męża, mającego doświadczenie w kierowaniu się zrozumieniem. Chiram-Abiego [Hiram Abif] – który jest synem niewiasty spośród synów Dana, lecz którego ojcem jest pewien mąż z Tyru – człowieka mającego doświadczenie, aby wykonywał wyroby ze złota i srebra, z miedzi, żelaza, kamieni i drewna, z wełny barwionej czerwonawą purpurą, z niebieskiego włókna oraz delikatnej tkaniny i karmazynu, a także aby wykonywał wszelkiego rodzaju robotę snycerską i obmyślał wszelkie plany, które by mu dano, razem z twoimi zdolnymi mężami oraz zdolnymi mężami mego pana Dawida, twojego ojca. – 2 Kronik 2: 13-14

„(…) Jednym z najbardziej ukrywanych aspektów pózniejszej masonerii jest fakt, że opiera się ona na wielu tradycjach żydowskich przefiltrowanych przez Islam. Główne legendy masonerii – wliczając w to oczywiście budowę Świątyni Salomona – pochodzą z pism składających się na Stary Testament, zarówno kanonicznych jak i apokryficznych, oraz z żydowskich i muzułmańskich komentarzy do tych pism. Warto przypatrzeć się bliżej najważniejszej z tych legend – morderstwu Hirama Abiffa. Jego historia oparta jest na Starym Testamencie. Zawarta jest w 1 Księdze Królewskiej i 2 Kronik.” [Baigent, The Temple & The Lodge, strona 124]

slide_37_the_three_grand_masters

B.    Merowingowie potomkami Dana?

„Nazwy geograficznych lokacji związanych z Merowingami oraz imiona przedstawicieli rodu były często żydowskiego pochodzenia. W VI wieku brat króla Chlotara otrzymał imię Samson. Hrabia Miron znany był jako „Le Levite”. „Sion” oraz „Le Levite” były miastami Merowingów we Francji. Badaczom udało się nawet odnaleźć korzenie ich Prawa Salickiego w Prawie Żydowskim [Bradley, strona 179]

„Tradycja posiadania długich włosów u Merowingów oraz popularność imienia Samson w rodzie królewskim wskazywać może na ich pochodzenie od [biblijnego] Samsona, a tym samym plemienia Dana [Bloomer]

„Królowie Merowingów… zwani byli długowłosymi monarchami ponieważ przykładali wielką uwagę do swoich włosów i wierzyli w to że dają im one wielką siłę. Niektórzy mogą zastanawiać się czy Samson nie jest przypadkiem przodkiem Merowingów!  [Van Buren, strona 30]

C.    Danaos (Danita?)

1.    Arkadyjczycy/Spartanie mogą wywodzić się z plemienia Dana

„Teraz pozostaje pytanie, skąd wiemy że Spartanie są potomkami Danitów? Pomijając fakt że Spartanie nosili długie włosy i uważali je za symbol swojej siły (jak Samson) istnieje legenda opisująca historię synaBelosa, króla Spartan — historia ta nazywa go Danaosem. Danaos miał przypłynąć do Grecji razem ze swoimi licznymi córkami – Danaidami. Przywieźli oni ze sobą kult Bogini Matki który stał się ważną religią w Arkadii, a po czasie przerodził się w kult Diany. Spartanie tak bardzo kochali swojego króla, że nazwali siebie Danaanami (Danaowie) – na długo zanim powstał termin „Spartanie”. W jednej z legend jest też odnotowane przybycie „kolonistów z Filistyny”. Człowiek który kierował tą ekspedycją nazywał się Danaus. Mógł pochodzić z ludu Dana, a tym samym być protoplastą Spartan.” [Church, strony 120-21]

„W greckiej mitologii istnieje legenda o królu Belosie  i jego synu Danaosie który przybył do Grecji na statku razem ze swoimi córkami. Jego córki miały ustanowić w Arkadii kult Bogini Matki. Według Roberta Gravesa mit o Danausie opisuje przybycie na Peloponez  kolonistów z Filistyny [Palestyny]. Graves stwierdza że król Belos (Belus) jest w rzeczywistości Baalem czy też Belem – a może nawet Belialem ze Starego Testamentu.”[Baigent, Holy Blood, strona 275]

„W tym czasie Arkadia rządzona była przez Spartan… Spartanie wierzyli w magiczne właściwości swoich długich włosów… wierzyli że dają im wielką siłę. Są podobieństwa między Spartanami a Żydami. O ich wspólnym rodowodzie czytamy w 1 Księdze Machabejskiej 12:21: W pewnym zapisie, który odnosi się do Spartan i do Żydów, znaleziono, że są oni braćmi i że pochodzą z rodu Abrahama. [Van Buren, strona 45]

2.    Celtowie również mogą wywodzić się od Danitów

„Są pewne fakty sugerujące że Celtowie mogą wywodzić się ze wschodniej kultury żydowskiej. Celtyckim źródłem wiedzy duchowej i cywilnej był druidyzm. System ten można prześledzić do ok. 1800 roku p.n.e… Odnotowano w „Triadach Walijskich” że Hugh Gadarn (Hu Gadarn) zsyntetyzował mądrość starożytnych od ludzi których prowadził na zachód a którzy pochodzili… z Sumeru i Mezopotamii… W ‚The Psalter of Cashel’ napisane jest: ‚Tuatha de Danaan’ rządzili w Irlandii przez dwa wieki i byli wysoko uzdolnieni na polu architektury i innych dziedzin których wyuczyli się w Grecji. Tuatha de Danaan byli potomkami Danausa, syna Belosa, który przybył wraz z 50 swoimi córkami do Argos, domu swego przodka Io. W legendach irlandzkich Tuatha de Danaan, których uznawano za pół-bogów… mówi się o tym że posiadali… naczynie w typie Graala… Ci nauczyciele mądrości … byli twórcami kasty kapłańskiej druidów. „[Van Buren, strony 141-142]

III.    MIEJSCA

A.    Kraj Kanaan/Palestyna

1.    Kanaan

Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca. Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan! Niech będzie najniższym sługą swych braci! – Rodzaju 9:22-25

„Kanaan… jest starszą nazwą Palestyny.” [Unger, str. 202]

„Kanaan jest wymieniony jako czwarty syn Chama.” [Unger,str. 953]

2.    Palestyna

a.   Słowo Palestyna (Palestine) wywodzi się ze słów Peles i Het (Chet)

#6429  Pelesheth, region Syrii: -Palestina, Palestyna, Filistyna, Filistia.” [Konkordancja Stronga, „The Hebrew & Chaldee Dictionary”]

1)    Chet jest synem Kanaana

Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta. Rodzaju 10:15

2)    Pelles

„W tradycji Graala czasów Botticeliego, Arkadyjski władca mórz, Pallas, przedstawiany był jako Król Pelles… Król-Rybak jest czasem przedstawiany jako Pelles (od Pallasa, antycznej Bistea Neptunis, morskiej bestii która miała dać narodziny rodowi Merowingów) [Gardner, strony 176, 238]

Motyw Graala pojawia się w legendach celtyckich niezależnie od pierwowzoru chrześcijańskiego. Obydwa wątki mieszając się przeniknęły do literatury Średniowiecza. Graal po raz pierwszy pojawia się w „Percevalu” (Parsifalu), w cyklu legend arturiańskich spisanych m.in. przez Chrétiena de Troyes. Jego opiekunem był Król Rybak a Graal znajdował się na zamku w Corbenic. Poszukiwali go między innymi rycerze Króla Artura: Lancelot, Parsifal oraz Galahad, który ostatecznie go odnalazł. Chrétien de Troyes nie określił czym jest Graal i nie łączył go z osobą Jezusa, zaś Wolfram von Eschenbach przedstawił Graal jako kamień, Lapsit Excillis. Dopiero Robert de Boron w Joseph d’Arimathie (ok. 1199) po raz pierwszy przedstawia Graala jako kielich użyty podczas Ostatniej Wieczerzy i wykorzystany przez Józefa z Arymatei do zebrania Krwi Jezusa. (Wikipedia)

Objawienia 13:1 – Bestia wychodząca z morza

To dziedzictwo Arkadii odpowiedzialne jest za tą tajemniczą bestię morską – Bistea Neptunis – symbolicznego przodka Merowingów. Władcą Mórz był król Pallas, bóg starej Arkadii. Jego przodkiem był wielki Oceanus. (Gardner, strona 175)

Demonicznym stworzeniem był Neptun, bóg który według mitologii greckiej założył Atlantydę – jest to  pogańska wersja historii cywilizacji przedpotopowej na którą wyrok wydał sam Bóg. Ludzkość tamtych czasów spółkowała z demonami.

Możliwym jest że przeklęte nasienie węża przetrwało Potop i kontynuowało swoją pracę poprzez syna Noego, Chama (Rodzaju 9:25). Gardner i inni autorzy zajmujący się Merowingami twierdzą że istnieje żyjący potomek tej demonicznej linii krwi który pewnego dnia przejmie władzę nad odnowioną cywilizacją Atlantydy (król Wszechświata, Syn Zatracenia).

Więcej tutaj

b.    Pales[tine] = Phales/phallos „…-ine, a suffix of adjectives of Greek or Latin origin, meaning ‚of or pertaining to,’ ‚of the nature of,’ ‚made of,’ ‚like’… [Random House College Dictionary]

„…w Rzymie… męska wersja Pales była czasem utożsamiana z cechami boga Pana.” [The New Encyclopedia Britannica, „Pales,” strona 600]

„Ogień… uważany był za siłe oczyszczającą, co roku urządzano w kwietniu uroczystość ku czci Palesa, podczas której zarówno męzczyzni jak i bydło musiało przejść przez ogień.” [Hislop, cytat Ovid, strona 236]

„W Kyllene Hermes czczony był pod imieniem Fales – od Phallos/Fallus – a jego symbolem był kamień falliczny. Jego fallicznym obrazem była herma. Wcześniej był to zwykły stos kamieni… [Eliade, Encyclopedia of Religion, Phallus, strona 264]

Arystofanes (446-385 p.n.e.) nazywał Falesa bogiem kazirodztwa i pederastii.

B.    Obóz plemienia Dana

Na północy będzie w swych zastępach trójplemienny oddział obozu Dana, a naczelnikiem synów Dana jest Achiezer, syn Ammiszaddaja – Liczb 2:25

…Dan stał się typowym nikczemnikiem. Jego terenami była północ (Liczb 2:25), region zła i ciemności (Jeremiasza 1:14)…” [Singer, Jewish Encyclopedia („Dan”), strona 423]

C.    Ziemie Dana w Izraelu

1.    Przy morzu

Gilead pozostawał w swej siedzibie po drugiej stronie Jordanu;a Dan – dlaczego przez ten czas mieszkał na statkach?… Sędziów 5: 17

„Dan jako ostatni otrzymał swoją działkę, najmniejszą z wszystkich 12-tu. Wliczała się w to linia brzegowa, która umożliwiła plemieniu zajęcie się rybołóstwem i handlem…”[Unger, strona  273]

2.    Na północy

„Część ludu Dana, niepotrafiąca utrzymać  swego dziedzictwa, powędrowała na północ i pochwyciła miasto Leszem zmieniając jego nazwę na Dan.” [Atlas of the Bible Lands, strona 8]

a.   Ulokowane na 33 stopniu szerokości i długości geograficznej według Południka Paryskiego

Południk przechodzący przez obserwatorium w Paryżu we Francji o długości geograficznej wschodniej 2°20′14,025″. Przez wiele lat używany był jako południk zerowy, a w późniejszych latach stanowił konkurencję dla południka zerowego w Greenwich, podobnie jak linia w Antwerpii. Przebieg południka wytyczył we wczesnych latach XIX wieku astronom François Arago. Linia południkowa stosowana była do celów geodezyjnych do 1884 roku, kiedy konferencja w Waszyngtonie ustaliła, że poludnik zerowy przechodzić będzie przez Londyn. Wywołało to we wiele sprzeciwów we Francji, gdzie do 1911 roku nadal używano współrzędnych paryskich. Do chwili obecnej zaznaczany jest na niektórych mapach w atlasach francuskich. (wikipedia)

Uwaga: Przy użyciu południka w Greenwich, północne terytorium Danitów umiejscowione jest na 35,5 stopniu długości geograficznej. Jednakże przy użyciu południka Paryskiego (2,5 stopnia różnicy wobec Greenwich), ziemia Dan leżeć będzie na 33 stopniu zarówno długości jak i szerokości.

Dominique Stezepfandts, francuski teoretyk spiskowy, uważa że medaliony Arago na południku wyznaczają linię „okultystycznej długości geograficznej”. Nazywa południk Paryski „masońską osią” oraz „sercem diabła”. (Ang. Wikipedia)

b.    Miejsce: Keter. Keter – pierwszy sefirot w kabalistycznym Drzewie Życia

„Rajski park rozrywki… znajduje się na specjalnej mapie w ‚The Spiritual Geography of the Holy Land’, ze świętymi miejscami(..) tworzącymi diagram kabalistycznego Drzewa Życia (…) stworzonego z 10 takich miejsc… na całym terenie Izraela…”  [Genesis of Eden]

Pozycje planet nad Drzewem Życia ujawniają że pierwszy sefirot Keter jest „Jednym”. [Fiedler, strony  236-37]

„Antyczne mity i obrzędy prezentują Saturn jako boga „Jednego”, pierwszego króla, wskazującego wszystkim kierunek  Niebiańskiego Człowieka.”  [Talbot, strona 30]

Chevalier, strona 734, Pan/Saturn prezentowany jest jako „Wszystko”. To umiejscawiałoby Panias/Dan w miejscu gdzie na Drzewie Życia leży Keter.

D.  Miasto Dan – chronologia i historia kultu Baala/Pana

1.    Laish/Leszem [Lew]

Do Dana powiedział: Dan jest lwiątkiem, które się rzuca z Baszanu – Powtórzonego Prawa 33:22

A terytorium synów Dana było dla nich za ciasne. I synowie Dana, wyruszywszy, toczyli wojnę przeciw Leszem, i zdobyli je, i pobili ostrzem miecza. I wzięli je w posiadanie, i zamieszkali w nim, i zaczęli Leszem nazywać Dan, według imienia Dana, swego praojca. Oto dziedzictwo plemienia synów Dana według ich rodzin. To były miasta oraz ich osady – Jozuego 19:47-48

I nadali temu miastu nazwę Dan – od imienia swego ojca, Dana, który się urodził Izraelowi. Lecz początkowo nazwa tego miasta brzmiała Laisz – Sędziów 18: 29

„Było to dla Kanaanitów pierwsze miejsce kultu Baala, prawdopodobnie Baal-Hermon (Sędziów 3:3, 1 Kronik 5:23). Została nazwana przez Greków Paneas (Banias) z powodu jej jaskiń w których oddawano cześć bożkowi Panowi.” [Unger, strona 191]

2.    Dan [1406 p.n.e.].

A terytorium synów Dana było dla nich za ciasne. I synowie Dana, wyruszywszy, toczyli wojnę przeciw Leszem, i zdobyli je, i pobili ostrzem miecza. I wzięli je w posiadanie, i zamieszkali w nim, i zaczęli Leszem nazywać Dan, według imienia Dana, swego praojca. Oto dziedzictwo plemienia synów Dana według ich rodzin. To były miasta oraz ich osady – Jozuego 19: 47-48

Banias było nazywane przez Żydów „Dan” lub „Mizvar Dan” (Fort Dan). [Encyclopedia Judaica, „Banias”, strona 162]

3. Dan-Jaan może oznaczać kult Pana. [1017 p.n.e.]

Następnie weszli do Gileadu i ziemi Tachtim-Chodszi, i dalej do Dan-Jaan, i skręcili do Sydonu – 2 Samuela 24:6

„Hebrajskie dan ya’an, ‚Dan gra na piszczałce’ – nazwa ta oznacza że były to przedmieścia Dan.” [Tenney, Zondervan Pictorial Bible Dictionary, strona 199]

4.   Banias/Paneas

„… później Grecy wybudowali tutaj ołtarz Pana, boga natury, i nazwali to miejsce Paneas (Miasto Pana).” [Thompson, strona 1734]

„Nazwano je Panias gdyż było ulubionym miejscem Pana, greckiego boga płodności.” [Pfeiffer, strona 197]

„Bogowie nadali mu imię Pan, co oznacza „Wszechrzecz” (?)… Był bogiem Wszystkiej Rzeczy, niewątpliwie odnosił się do prokreacyjnego strumienia energii napędzającej Wszystką Rzecz – Wszechbóstwami Wszechżycia.” [Chevalier, strona 734]

„Jedno z głównych źródeł rzeki Jordan wypływa z groty Pana…” [Herberman, Catholic Encyclopedia, „Caesarea Philippi,” strona 135]

„…rzeka Jordan wijąca się jak wąż wzdłuż wschodniej granicy ziemi Izraela, nazwana została tak po antycznym plemieniu Dan. Jordan oznacza (ang. ‚the going down of the Dan/ zejście Dana?) [Church, strona 124]

5.    Cezarea Filipowa [4 p.n.e.]

„W 4 roku p.n.e. rejon ten wszedł w posiadanie syna Heroda, Filipa, który przeobraził Banias w Cezareę Filipową.” [Freedman, „Ituraea”, strona 583]

„Niezwykłym budynkiem który pamięta wszystkie okresy historii Cezarei, jest zamek wznoszący się nad miastem, zbudowany w czasach greckich a być może nawet fenickich. ” [Hackett, strona 341]

Od II wieku naszej ery miasto nazywano Cezareą Panias.” [Singer, Jewish Encyclopedia, „Caesarea Philippi,” strona 488]

6.    Neronias [61-68 n.e.]

W roku 61 n.e. miasto przemianowano na Neronias. [Encyclopedia Judaica, „Banias”, str 162]

„Agryppa II nazwał miasto Neronias… co potwierdzają znalezione monety z miasta…” [Hastings, „Caesarea Philippi,” str 338]

7.    Cezarea Panias [II wiek n.e.]

Od II wieku n.e. miasto nazywano Cezareą Panias [Banias]. [Singer, Jewish Encyclopedia, „Caesarea Philippi”, str. 488]

8.    Banias/Paneas [IV – XIII wiek n.e.]

„Paneas znów łączy się z przedrostkiem Cezarea, aby ostatecznie porzucić tą nazwę na zawsze. Od tego momentu zostaje już tylko nazwa Paneas i jej arabska forma Banias, gdyż Arabowie nie używają ‚p’. [Hastings, „Caesarea Philippi, str. 388]

„Już pod nazwą Paneas było miejscem ustanowienia greckiego biskupstwa za czasów wielkich rad, a pózniej  w czasach krucjat-  łacińskiego biskupstwa. [Hackett, „Caesarea Philippi”, str. 340]

9.    Belinas [Bel?]

„W okresie krucjat nazywano ją też Belinas”  [Encyclopedia Judaica, „Banias,” str. 162]

E.    Góra  Hermon

Amoryci zaś wypchnęli synów Dana na góry i nie pozwalali im zejść do doliny – Sędziów 1:34

1.    Nazwa „Hermon” [skoro Hermon reprezentuje Hama (Chama), Pan reprezentuje jego syna, Kanaana]

„Hermon oznacza (Zakazane Miejsce).” [Encyclopedia Britannica, 15th Ed., 1987, „Hermon, Mount” str. 876]

„Znaczeniem Hermon jest anatema (klątwa)…” [Jerome, „Homily 66,” str. 70]

„…Hermes[‚]…imię greckie. Późniejsi Grecy nie wiedzieli o pre-hellenistycznych korzeniach imienia tego boga kamiennych stosów. Z całą pewnością zapomnieli jego imienia… Dlatego mogli się do niego zwracać jedynie jako „Hermes” od ich słów „stos kamieni”. [Cavendish, str. 1289]

Późniejszy kult Hermesa czcił jego posągi – Hermy.

„Na jednym z jej trzech szczytów znajdują się ruiny okrągłego muru otaczającego stos ociosanych kamieni. Mają to być pozostałości syryjskiego ołtarza, prawdopodobnie ku czci Baala.” (cf. Jgs.3.3; I Chr.5.23)” [New Catholic Encyclopedia, „Hermon, Mount”, str. 1078]

„…Thoth-Hermes…był biblijnym Chamem (Hamem)… pochodzącym od słowa Herma oznaczającego [na początku] stos kamieni.” [Gardiner, Genesis of the Grail Kings, str. 219]

„Grecy nazywali go Hermesem [a Rzymianie Merkurym]… Pan, bóg pasterzy był synem Merkurego.” [Burns, str. 146-7]

2.    Góra Hermon w czasach przed Potopem

A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały – Rodzaju 6: 1-2

…legendy poprzedzające powstanie gnostycyzmu… uważały Górę Hermon za święte miejsce, prawdopodobnie schronienie dzieci Seta z czasów początków ludzkości.”  [Doresse, str. 255]

Walentynianie… uznawali [synów Seta] za Synów Boga, którzy wiedli spokojne i ciche życie na górze Hermon, kontemplując swoje wspomnienia raju.” [Doresse, str. 39, note 97]

„Hetyckie i biblijne zapiski wspierają tezę że góra Hermon była miejscem zamieszkania bogów. Miejsca kultu zlokalizowane były u stóp Hermon: Baal-gad… w dolinie Libanu przy górze Hermon  (Jozuego.11:17) i Baal-hermon (I Kronik 5:23).” ([Freedman, „Hermon, Mount, str. 158]

„Czytamy w apokryficznej Księdze Henocha [Henoch 6:5-8] że Synowie Boga zeszli na dół do ludzkich córek … zeszli na Górę Hermon…” [Jerome, Homilly 45, str. 338]

„Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.
Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy  sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.
Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”.
Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.
Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.
Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. [I Henocha 6:1-6, Charlesworth, Vol. I, str. 15]

3.    Góra Hermon po Potopie

„Od czasów starożytnych góra ta była miejscem kultu boga H.[ermona] (prawdopodobnie zwanego Baal-Hermonem).” [Encyclopedic Dictionary of the Bible, „Hermon,” str. 987]

„Odkryto więcej niż 20 świątyń na Górze Hermon i w jej pobliżu. Jest to niezwykła liczba, bez precedensu jeśli porównamy to z innymi regionami zatoki Fenickiej.” [Freedman, „Hermon, Mount,” str.159]

Góra Hermon występowała w mitologicznych rytuałach Kananejczyków. Mówili o górze jako o górze Ba’al-Hermon (Księga Sędziów 3:3).

Do 1967 przez szczyt góry Hermon przebiegała granica syryjsko-libańska. Izrael zajmował południowe stoki góry. Po wygranej wojnie sześciodniowej w 1967 Izraelczycy przejęli kontrolę nad szczytem i częścią zachodniego zbocza góry.

Od 1974 góra Hermon i Wzgórza Golan znajdują się pod kontrolą międzynarodowych wojsk pokojowych UNDOF.

Od 1981 izraelskie prawo uznaje górę Hermon oraz Wzgórza Golan za część terytorium Izraela. Siły Obronne Izraela regularnie patrolują całą izraelską strefę góry. Na szczycie znajduje się strategiczny punkt obserwacyjny, umożliwiający monitorowanie syryjskiej i libańskiej działalności w regionie. W najwyższym punkcie góry Hermon 2814 m n.p.m. znajduje się posterunek Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ (Hermon Hotel), którego skład systematycznie patroluje rejon góry po stronie Syryjskiej oraz prowadzi ciągłe obserwacje terenu.(wikipedia)

IV.    SYMBOLE

A.    Pszczoła

1.    Samson

A po jakimś czasie wrócił, by wziąć ją do domu. I zboczył, by obejrzeć ścierwo lwa, a tam w trupie lwa był rój pszczół oraz miód. Naskrobał go więc sobie w dłonie i szedł dalej, a idąc, jadł. Gdy znowu przyszedł do ojca i matki, od razu dał im trochę i zaczęli jeść. A nie powiedział im, że ten miód wyskrobał z trupa owego lwa – Sędziów 14: 8-9

2.    Merowingowie

„Be Wise As Serpents” mówi o tym… że wszyscy prezydenci LDS i RLDS (Mormoni) wywodzą się z dynastii Merowingów i że zarówno oni jak i masoneria używają symbolu Merowingów – pszczoły.”  [Springmeier, str. 80]

Historia miodu we Francji

„Cóż słodszego niż miód, a cóż mocniejszego niż lew” – odpowiedź na zagadkę Samsona.

B.    WĄŻ

1.    Plemię Dana

Dan będzie sądził swój lud jako jedno z plemion Izraela. Niech Dan okaże się wężem na skraju drogi, wężem rogatym na skraju gościńca, kąsającym pęciny konia, tak iż jego jeździec spada do tyłu – Rodzaju 49: 16-17

2.    Mędrcy Syjonu i stopień 33

„…tekst Protokołów Mędrców Syjonu kończy się krótkim oświadczeniem: „Podpisane przez reprezentantów Syjonu [Sion] 33 stopnia.” [Baigent, Holy Blood, str. 193] „

…Symboliczny Wąż, którym symbolizujemy naszych ludzi.”[Protokoły strona 275]

C.  Jednorożec

1.    Góra Hermon/Sirion

Przejęliśmy w owym czasie z rąk dwóch królów amoryckich ziemię za Jordanem od potoku Arnon aż do gór Hermonu.  – Sydończycy nazywają Hermon Sirion, Amoryci zaś zwą go Senir. [Powt.Prawa 3:8-9]

Biblia Tysiąclecia i Warszawska błędnie tłumaczy jednorożca na bawoła. Oprócz angielskiej Biblii Króla Jakuba o jednorożcu pisze też Biblia Gdańska:

Głos Pański cedry łamie; kruszy Pan cedry Libańskie,  I czyni, że skaczą jako cielęta; Liban i Syryjon (Sirion) jako młody jednorożec – Psalmów 29:5,6

2.    Wrogowie Chrystusa

Nie oddalajże się odemnie; albowiem utrapienie bliskie jest, a niemasz, ktoby ratował. Obtoczyło mię mnóstwo cielców; byki z Basan obległy mię. Otworzyły na mię gębę swą jako lew szarpający i ryczący. Wyrwij od miecza duszę moję, z mocy psiej jedynaczkę moję. Wybaw mię z paszczęki lwiej, a od rogów jednorożcowych wyzwól mię. – Psalmów 22:12 -14, 21-22 (Biblia Gdańska)

3.    Ród Stewartów

„Szkocki ród królewski, Dom Stewarta, powstał ze związku małżeńskiego potomków linii Jezusa i jego brata Józefa [według Stewartów] – wywodzi się od Merowingów z jednej strony, i od celtyckich królów Brytanii z drugiej. Stewartowie stworzyli więc prawdziwie unikalną dynastię (Graala dynastycznego) i przez długi czas znani byli jako „Dom Jednorożców”… został on wpisany wraz z Lwem Dawidowym Judy i franko-żydowskim fleur-de-lys w ich godło – Royal Arms of Scotland.” [Gardiner, Bloodline, str. 315]

D.    Lew

1.    Plemię Dana

A co się tyczy Dana, rzekł: „Dan to lwie szczenię. Wyskoczy z Baszanu” – Powtórzonego Prawa 33:22

A po jakimś czasie wrócił (Samson), by wziąć ją do domu. I zboczył, by obejrzeć ścierwo lwa, a tam w trupie lwa był rój pszczół oraz miód. Naskrobał go więc sobie w dłonie i szedł dalej, a idąc, jadł. Gdy znowu przyszedł do ojca i matki, od razu dał im trochę i zaczęli jeść. A nie powiedział im, że ten miód wyskrobał z trupa owego lwa. – Sędziów 14:8-9

2.    Wrogowie Chrystusa

Nie oddalajże się odemnie; albowiem utrapienie bliskie jest, a niemasz, ktoby ratował. Obtoczyło mię mnóstwo cielców; byki z Basan obległy mię.  Otworzyły na mię gębę swą jako lew szarpający i ryczący. Wyrwij od miecza duszę moję, z mocy psiej jedynaczkę moję. Wybaw mię z paszczęki lwiej, a od rogów jednorożcowych wyzwól mię. Psalmy 22:12 -14, 21-22 (Biblia Gdańska)

3.    Góra  Hermon

Ze mną z Libanu, oblubienico, przyjdź ze mną z Libanu. Zstąp ze szczytu Antylibanu, ze szczytu Seniru, z Hermonu, z legowisk lwów, z gór lampartów – Pieśni nad Pieśniami 4:8

4.    Ród Stewartów

Patrz wyżej

E.    Orzeł

1.    Plemię Dana

„Miejscem dla Dan była północna strona Namiotu Zgromadzenia, razem z Aserem i Naftalim. Barwami plemienia była biel i czerwień a jej herbem orzeł… Jakub porównał Dana do węża. ..[Unger, str. 273]

Prawdopodobnie dlatego Achiezer, ówczesny przywódca Danitów, wstawił w ich godle orła, zabójcę węży. Chciał w ten sposób oddalić zarzuty proroctwa Jakuba. (źródło)

2.    Masoneria

„… [kapłani] po Zakonie Melchizedeka… byli nieśmiertelnymi których nazywano „feniksem”, a ich symbolem był tajemniczy dwugłowy ptak dzisiaj zwany orłem, dziwnie znajomym i tak słabo poznanym emblematem masonerii.” [Hall, str. 108] „

…dwu-głowy orzeł… zazwyczaj jest przedstawiany z dwoma kolorami o dużym znaczeniu mistycznym: bielą i czerwienią.”  [Cirlot, str. 93]

F.    Ryba

1.    Może również być symbolem Danitów którzy żyli w pobliżu linii brzegowej Morza Śródziemnomorskiego.

„Władcą Mórz był Król Pallas… jego symbolem była ryba… ryba oraz Lew Judy były symbolami Merowingów.”  [Gardiner, Bloodline, str. 175]

V.    GRZECH

A.    Fałszywi bogowie

1.    Idole Micheasza

I weszli do domu Micheasza, i zabrali rzeźbiony wizerunek, efod i terafim, i lany posąg. A kapłan rzekł do nich: „Co robicie?”… Potem synowie Dana postawili sobie ten rzeźbiony wizerunek; a Jonatan, syn Gerszoma, syna Mojżesza, on i jego synowie, zostali kapłanami dla plemienia Danitów aż do dnia, gdy wzięto tę krainę do niewoli. A ów rzeźbiony wizerunek, wykonany przez Micheasza, mieli u siebie ustawiony przez wszystkie dni, gdy dom prawdziwego Boga pozostawał w Szilo. – Sędziów 18: 18, 30-31

2.   Złoty cielec

Toteż król zasięgnął rady i uczynił dwa złote cielce, i rzeki ludowi: „To dla was za dużo, byście mieli chodzić pod górę do Jerozolimy. Oto twój Bóg, Izraelu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”. (29) Potem umieścił jednego w Betel, a drugiego postawił w Dan. (30) I rzecz ta stała się przyczyną grzechu, i lud zaczął chodzić przed tego jednego – aż do Dan. – 1 Królewska 12: 28-30

3.    Baal

A synowie połowy plemienia Manassesa mieszkali w krainie od Baszanu po Baal-Hermon i Senir, i górę Hermon. Stali się liczni – 1 Kronik 5: 23

„Kanaanici czcili Baala jako boga deszczu i piorunów, a orgie seksualne miały na celu prowokować go do aktywności na ich ziemiach.” [Butler, str. 1164]

4.    Astarte/Asherah/Asztarot

„Astarte była czczona „w wysokich miejscach” na wzgórzach i górach – Góra Hermon, dla przykładu, jest pełna jej świątyń.” [Baigent, Temple & the Lodge, str. 126]

„Na szczęście przetrwało kamienne przedstawienie Aszery… znalezione w ruinach Dan, w północnym Izraelu, w miejscu gdzie kiedyś czczono złotego cielca. Datowana na VIII wiek p.n.e., ta Bogini bardzo przypomina boginie sąsiednich krain, takie jak Anet, Astarte, Asztarot.”  [Johnson, str. 315]

B.    Fałszywe kapłaństwo

I weszli do domu Micheasza, i zabrali rzeźbiony wizerunek, efod i terafim, i lany posąg. A kapłan rzekł do nich: „Co robicie?” Lecz oni mu powiedzieli: „Milcz. Połóż sobie rękę na ustach i chodź z nami, i bądź dla nas ojcem i kapłanem. Co jest lepsze: żebyś pozostał kapłanem w domu jednego męża czy żebyś został kapłanem plemienia i rodziny w Izraelu?”  Potem synowie Dana postawili sobie ten rzeźbiony wizerunek; a Jonatan, syn Gerszoma, syna Mojżesza, on i jego synowie, zostali kapłanami dla plemienia Danitów aż do dnia, gdy wzięto tę krainę do niewoli.  – Sędziów 18: 18-19, 30

Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami. 1 Królewska 12:31 (Tysiąclecia)

C.    Fałszywa świątynia

Jeroboam umocnił Sychem na górze Efraima i zamieszkał w nim, a później wyprowadził się stamtąd, gdyż umocnił Penuel. Niebawem Jeroboam pomyślał sobie tak: W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pańskiej, to zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama. Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej!  Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu, bo lud poszedł do jednego do Betel i do drugiego aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami. Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Przystąpił do ołtarza, który sporządził w Betel w piętnastym dniu ósmego miesiąca, który sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do ołtarza, by złożyć ofiarę kadzielną. – 1 Królewska 12: 25-33

D.   Fałszywe daty ceremonii

Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Przystąpił do ołtarza, który sporządził w Betel w piętnastym dniu ósmego miesiąca, który sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do ołtarza, by złożyć ofiarę kadzielną. – 1 Królewska 12: 25-33

Według „Astrologii Parkera”, Ósmym Domem Astrologicznym jest przedział czasowy między 24 października a 22 listopada. Skorpion jest ósmym znakiem zodiaku.  „Danowi przypisano znak Skorpiona, który w antycznym zodiaku Egipcjan był Wężem.”  [J.R. Church, Guardians of the Grail, str. 117]

„Być może ma znaczenie fakt że Ósmy Dom Astrologiczny rządzi misteriami seksu, śmierci i odrodzenia – oraz okultyzmem.” [Picknett and Prince, str. 204]

VI.   PLAN

A.    Zmiany w Piśmie Świętym

1.    Mylenie Góry Sion (Hermon) z Górą Zion (Jerozolima)

W Biblii Króla Jakuba Stary Testament zawiera tylko dwa odwołania do Góry Sion, czyli góry Hermon (Powt.Prawa 4:48, Psalmów 65:1). Natomiast w Septuagincie zmieniono wszystkie hebrajskie słowa „Zion” na greckie „Sion”. Brak rozróżnienia między Górą Hermon a prawdziwą Górą Syjon (Zion) powoduje zamieszanie.

W Konkordancji Stronga Zion i Sion są dwoma różnymi słowami: Powt.Prawa4:48 -…  even unto mount Sion, which is Hermon…(KJV)

W polskich tłumaczeniach górę Hermon często nazywa się Sirion (Tysiąclecia), Syrjon (PNŚ) itd.

[KJV] #7865 Siy’on {see-ohn’} from 7863; n pr mont AV – Sion 1; 1 Sion = „lofty” 1) another name for Mount Hermon Isaiah 33:20 – Look upon Zion, the city of our solemnities: thine eyes shall see Jerusalem… [KJV] #6726Tsiyown {tsee-yone’} the same (regularly) as 6725; TWOT – 1910; n pr loc AV – Zion 153, Sion 1; 154 Zion = „parched place”

Inna nazwa dla Jerozolimy stosowana w księgach proroczych-  „Zakon Syjonu samą swoją nazwą wydaje się odwoływać do Góry Syjon. Jednakże, Skała Syjonu wspominana jest w masońskich obrzędach z XVIII wieku. Wydaje się że Masoni znają inne znaczenie swojej Skały Syjonu, coś co nie jest związane ze świętą górą na południu Jerozolimy.”  [Van Buren, str. 136]

„U Celtów Zion oznacza Górę Kamieni lub fortecę. Wielkie menhiry i stosy kamieni ustawiano tak by tworzyły kręgi. Pózniejsze nazywano Si’un i Caers (Kaernami) i ustawiano je na szczytach wzgórz… W „wigilię” pierwszomajową i 1 listopada druidzi rozpalali tam wielkie ogniska, które widoczne były dla wszystkich w zasięgu wielu mil…  Główny kapłan druidycki stawał na środku kręgu naprzeciwko dużego kamienia nazywanego… Kamieniem Przymierza… w Irlandii nazywano go Bethel, dom Boga.”  [Van Buren, str. 142-43]

2.    Zamiana lokalizacji świętej góry Boga z Jerozolimy na Hermon

  • Lokalizacja Góry Hermon

Psalm 68:15,16

The hill of God is as the hill of Bashan; an high hill as the hill of Bashan. Why leap ye, ye high hills? this is the hill which God desireth to dwell in; yea, the LORD will dwell in forever. [KJV]

A mountain of God is the mountain of Bashan; a mountain of many peaks is the mountain of Bashan. [NASB]

Gdy tam Wszechmocny królów rozpraszał, śniegi spadały na górę Salmon!  Góry Baszanu – to góry wysokie, góry Baszanu – to góry urwiste [B. Tysiąclecia]

Gdy Wszechmogący rozproszy królów w tej ziemi, wybielejesz jako śnieg na górze Salmon.  Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.[B. Gdańska]

Psalm 48:2

– Beautiful for situation…is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King. [KJV]

Beautiful in elevation…is Mount Zion in the far north, The city of the great King. [NASB, RSV, NRSV]

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego święta, wspaniałe wzgórze, radością jest całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego Króla. [Tysiąclecia]

Wielki jest Pan, i bardzo chwalebny w mieście Boga naszego, na górze świętej swojej. Ozdobą krainy, uciechą wszystkiej ziemi jest góra Syon w stronach północnych, miasto króla wielkiego. [Gdańska]

„…moje oczy ledwie oderwały się od góry Hermon... Słowa w Izajasza 26 wydają się mieć dla mnie ukryte znaczenie. Wielki Oświecony opisuje Jehowę siedzącego na tej górze, skąd doskonale widać jest całą Palestyne.”  [Robert Morris (założyciel Loży Gwiazdy Wschodniej), Freemasonry in the Holy Land: A Narrative of Masonic Explorations Made in 1868, in the Land of King Solomon and the Two Hirams, str.537]

O jakim więc „Syjonie” naprawdę  mówią tradycje masońskie?

Protokoły były pisane przez mędrców…  którego Syjonu?

B.    Zamiana miejsca transfiguracji Chrystusa z Góry Tabor na Górę Hermon

  • Lokalizacja Góry Tabor

A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zaczął pytać swych uczniów: „Jak ludzie mówią, kim jest Syn Człowieczy?”…W sześć dni później Jezus zabrał Piotra i Jakuba, i Jana, jego brata, i zaprowadził ich samych na wyniosłą górę.  I został na ich oczach przemieniony, i oblicze jego zajaśniało jak słońce, a jego szaty wierzchnie stały się błyszczące jak światło.  I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. –  Mateusza 16:13; 17: 1-3

„Według starych tradycji miejscem Przemienienia była Góra Tabor.” [Eidersheim, str. 92, note 1]

„Nie ma wątpliwości że jeden z południowych szczytów Hermon był świadkiem transfiguracji.”  [McClintock, str. 209]

„Powszechnie uznaje się że region Hermon był miejscem gdzie dokonało się Przemienienie naszego Króla.”  [Unger, str. 555]

„Aleister Crowley…uczył że Wielkie Dzieło jest „przemienieniem ludzkości”… powiedziano nam że Wielka Praca/Dzieło może rozpocząć się tylko na wiosnę, pod znakami Barana, Byka i Bliźniąt… 1 maja antyczni druidzi czcili swe bóstwo solarne, Boga Słońce i Boginię Matkę podczas festiwalu wypełnionego inicjacjami, orgiami seksualnymi, pijaństwem i ofiarami z ludzi.”  [Marrs, str. 230]

C.    Zamiana lokalizacji wczesnego Kościoła z Jerozolimy na Dan/Cezareę Filipową

A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zaczął pytać swych uczniów: „Jak ludzie mówią, kim jest Syn Człowieczy? I ja tobie mówię: Tyś jest Piotr, a na tym masywie skalnym zbuduję mój zbór i bramy Hadesu go nie przemogą – Mateusza 16: 13,18 [Tysiąclecia]

But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect… Hebrajczyków 12:22-23 (KJV)

Ale wy przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, Jerozolimy niebiańskiej, i do miriadów aniołów, w ogólnym zgromadzeniu, i do zboru Pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, i do Boga, Sędziego wszystkich. i do życia duchowego prawych, którzy zostali doprowadzeni do doskonałości, – Hebrajczyków 12:22-23

„Powinniśmy też wspomnieć… o „Druzach” – tak zwanych czcicielach diabła, mieszkających na górach gdzie ukrywali się też judeo-chrześcijańścy zbiegowie, w pierwszych wiekach naszej ery. Na ich sanktuariach znajdowały się płaskorzezby z wężem, a ich doktryna zawierała w sobie sporą dawkę gnostycyzmu.” [Doresse, str. 316]

D.    Odbudowa Świątyni Pallas stojącej w opozycji do Świątyni Jerozolimskiej

„Najwcześniejsze zapiski o tym stowarzyszeniu, znanym jako Zakon Różokrzyżowców, poczęły krążyć po Europie około roku 1605.  Był wśród nich manuskrypt zwany Odbudową Zbutwiałej Świątyni Pallasa, zawierający najwcześniejszy znany nam zbiór praw (czy też konstytucje) tego zakonu.” [Howard, str. 44]

E.    Zmiana perspektywy w postrzeganiu Antychrysta z rasy żydowskiej na Antychrysta goja [próba sportretowania papieża jako Antychrysta]

Poprawne:

  • Daniel 11:37 – Neither shall he regard the God of his fathers… [KJV]
  • Daniel 11:37 – A na Boga swoich ojców nie będzie zważał… [Przekład Nowego Świata]

Niepoprawne:

  • And he will show no regard for the gods of his fathers…[ASV, NASB, NIV] He shall give no heed to the gods of his fathers…[RSV] And he shall not regard any gods of his fathers …[Septuaginta]
  • Nie będzie czcił bogów swoich przodków; ani ulubieńca kobiet, ani żadnego innego boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki. [Biblia Tysiąclecia, Warszawska, Gdańska, Warszawsko-Praska]

F.    Zmiana genealogii Mesjasza z plemienia Judy, tak by włączyć w nią lud Dana

Ale jeden ze starszych mówi do mnie: „Przestań płakać. oto zwyciężył Lew, który jest z plemienia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć zwój i jego siedem pieczęci – Objawienia 5:5

„Samson był uważany za zwiastuna Mesjasza który zrodzi się z plemienia Judy, lecz jego matka, według midraszy, pochodzić będzie z plemienia Dana.”  [Yair Davidy, „Dan”]

G.    Zamazanie żydowskiego rodowodu europejskiej arystokracji i ukazywanie ich jako gojów

„Istniało bardzo dużo „żydowskiej” krwi wśród Franków/Merowingów, i biorąc pod uwagę to że praktykowali poligamię (kolejna cecha specyficzna dla Merowingów) zostawili po sobie ogromną ilość potomstwa. Te arystokratyczne dzieci Merowingów weszły w związki małżeńskie z prawie wszystkimi wysokimi rodami Europy okresu V-VII wieku. Fakt ten spowodował że niektórzy historycy określają korzenie europejskiej szlachty jako żydowskie!”  [Bradley, str. 180]

“Praca Żydów przeszmuglowanych jako „Piąta Kolumna” do samego zródła Kościoła Chrystusowego była ułatwiona dzięki ich hipokryzji i „konwersji” na chrześcijaństwo… Porzucili swoje żydowskie nazwiska i przyjęli nowe, chrześcijańskie… Dzięki temu udało im się wmieszać w świat chrześcijański i przejąć nazwiska czołowych rodów Francji, Włoch, Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Polski i innych krajów chrześcijańskiej Europy. Dzięki temu systemowi udało im się zinfiltrować chrześcijaństwo i zacząć od środka dzieło zniszczenia jego czołowych instytucji religijnych, politycznych i ekonomicznych.”  [Pinay, str. 237]

Scripture Index (eng)

________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIA:

ATLAS OF THE BIBLE LANDS, Hammond Inc., 1959.

Baigent, Michael, Richard Leigh & Henry Lincoln. HOLY BLOOD, HOLY GRAIL; Dell Publishing, 1983.

Baigent, Michael and Richard Leigh. THE TEMPLE AND THE LODGE, New York: Arcade Publishing, 1989.

Bloomer, Athol. „Athol Says English Aristocracy From King David,” Yair Davidy, Brit-Am Israel, POB 595, Jerusalem, Israel 91004, britam@actcom.co.il

Bradley, Michael. HOLY GRAIL ACROSS THE ATLANTIC, Willowdale, 1988.

Brenton, Sir Lancelot C.L., THE SEPTUAGINT WITH APOCRYPHA: GREEK AND ENGLISH, Hendrickson Publishers, 1997, 1851.

Burns, Dr. Cathy. MASONIC AND OCCULT SYMBOLS ILLUSTRATED, Sharing, 1998.

Butler, Trent C., Ed. HOLMAN BIBLE DICTIONARY, Nashville, TN, Holman Bible Publishers, 1991.

Cavendish, Richard, Ed. MAN, MYTH & MAGIC: AN ILLUSTRATED ENCYCLOPEDIA OF THE SUPERNATURAL, NY: Marshall Cavendish Corporation, 1983.

Charlesworth, James H. Ed. THE OLD TESTAMENT PSEUDEGRAPHA: APOCALYPTIC LITERATURE AND TESTAMENTS, VOL.I, Garden City, NY: Doubleday & Company, Inc., 1983.

Chevalier, Jean. THE PENGUIN DICTIONARY OF SYMBOLS, Penguin Books, 1996.

Church, J. R. GUARDIANS OF THE GRAIL AND THE MEN WHO PLAN TO RULE THE WORLD! Oklahoma City, OK: Prophecy Publications, 1991.

Cirlot, J.E. A DICTIONARY OF SYMBOLS. Barnes & Noble Books, 1995 (1971).

„Dan”, Yair Davidy, 2/19/99, Brit-Am Israel, POB 595, Jerusalem, Israel 91004, britam@actcom.co.il

Doresse, Jean. THE SECRET BOOKS OF THE EGYPTIAN GNOSTICS, NY:MFJ Books, 1986 (1958).

Eidersheim, Alfred. THE LIFE AND TIMES OF JESUS THE MESSIAH, Grand Rapids, MI, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1971, 1886.

Eliade, Mircea, Editor. THE ENCYCLOPEDIA OF RELIGION New York: Macmillan Publishing Company, 1987.

ENCYCLOPEDIA JUDAICA. Jerusalem, Israel: Keter Publishing House, 1979.

ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OF THE BIBLE, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1963.

Fiedeler, David. JESUS CHRIST SON OF GOD: ANCIENT COSMOLOGY AND EARLY CHRISTIAN SYMBOLISM,

Quest Books, Theosophical Society, 1993.

Freedman, David Noel. THE ANCHOR BIBLE DICTIONARY, NY: Doubleday & Company, Inc., 1992.

Gardner, Laurence. BLOODLINE OF THE HOLY GRAIL; Element Books, 1996.

Gardner, Laurence. GENESIS OF THE GRAIL KINGS; Element Books, 2000.

Hackett, Prof. H.B. Ed., DR. WILLIAM SMITH’S DICTIONARY OF THE BIBLE, Grand Rapids MI, Baker Book House, 1971, 1870.

Hall, Manly P. THE LOST KEYS OF FREEMASONRY OR THE SECRET OF HIRAM ABIFF, Richmond, VA, Macoy Publishing and Masonic Supply Co., Inc., 1976, 1923.

Hastings, James. A DICTIONARY OF THE BIBLE, NY: Charles Scribner’s Sons, 1923.

Herbermann, Charles G., et al, Editors. THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: INTERNATIONAL WORK OF REFERENCE ON THE CONSTITUTION, DOCTRINE, DISCIPLINE AND HISTORY OF THE CATHOLIC CHURCH, NY: Robert Appleton Co., 1908.

Hislop, Rev. Alexander. THE TWO BABYLONS OR THE PAPAL WORSHIP, America: Loizeaux Brothers, Inc., 1959.

Howard, Michael. THE OCCULT CONSPIRACY, Rochester, VT: Destiny Books, 1989.

Irenaeus. „Against Heresies,” Vol. I of Ante-Nicean Fathers: „The Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus”, Alexander
Roberts and James Donaldson, Editors, Hendrickson Publishers, 1994.

Johnson, Buffie. LADY OF THE BEASTS: THE GODDESS AND HER SACRED ANIMALS Rochester, VT: Inner Traditions International, 1994.

Lincoln, Henry. THE HOLY PLACE: DISCOVERING THE EIGHTH WONDER OF THE ANCIENT WORLD, NY: Arcade Publishing, 1991.

Marrs, Texe. CIRCLE OF INTRIGUE: THE HIDDEN INNER CIRCLE OF THE GLOBAL ILLUMINATI CONSPIRACY Austin, TX: Living Truth Publishers, 1995.

M’Clintock, The Rev. John and James Strong. CYCLOPAEDIA OF BIBLICAL, THEOLOGICAL AND ECCLESIASTICAL LITERATURE, NY: Harper and Brothers Publishers, 1872.

Morris, Robert. FREEMASONRY IN THE HOLY LAND: A NARRATIVE OF MASONIC EXPLORATIONS MADE IN 1868, IN THE LAND OF KING SOLOMON AND THE TWO HIRAMS, LaGrange KY, 1879.

THE NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, Ed., Catholic University of America, NY: McGraw-Hill, 1967.

Pfeiffer, Charles F. BAKER’S BIBLE ATLAS, Revised Edition, Grand Rapids MI, Baker Book House, 1997, 1961.

Picknett, Lynn & Clive Prince, THE TEMPLAR REVELATION: SECRET GUARDIANS OF THE TRUE IDENTITY OF CHRIST, Simon and Schuster, 1997.

Pinay, Maurice, THE PLOT AGAINST THE CHURCH, St. Anthony Press, 1967.

„Protocols of Zion”, BEHOLD A PALE HORSE; Editor: Milton William Cooper Sedona, AR: Light Technology Publishing, 1991.

„Genesis of Eden?” http://www.math.auckland.ac.nz/~king/Preprints/book/dovcer/jubiln.htm

Sauer, Erich, THE TRIUMPH OF THE CRUCIFIED: A SURVEY OF HISTORICAL REVELATION IN THE NEW TESTAMENT, Translated by G.H. Lang, Wm. B. Erdmans Publishing Co., 1951.

Singer, Isodore. THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, Funk & Wagnalls Company, 1902.

Springmeier, Fritz. THE TOP 13 ILLUMINATI BLOODLINES, Portland, OR: Fritz Springmeier, 1995..

Strong, James. THE NEW STRONG’S EXHAUSTIVE CONCORDANCE OF THE BIBLE, 1984.

Tenney, Merrill, C., Editor. THE ZONDERVAN PICTORIAL BIBLE DICTIONARY, Grand Rapids MI, Zondervan Publishing House, 1967, 1963.

THE HOMILIES OF ST. JEROME, Washington, D.C., The Catholic University of America Press, Inc., translated by Sr. Marie Liguori Ewald, 1964.

THE NEW ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 15th Edition, 1987.

Thompson, Frank Charles. THE THOMPSON CHAIN REFERENCE BIBLE, 5th Ed., Indianapolis IN, B.B. Kirkbride Bible Co., Inc., 1988, 1908.

Unger, Merrill F. THE NEW UNGER’S BIBLE DICTIONARY, R.K. Harrison, Ed., Chicago, Moody Press, 1988, 1957.

Van Buren, Elizabeth. THE SIGN OF THE DOVE, Suffolk: Neville Spearman, Ltd., 1983.

„ŚWIĘTA TRÓJCA”, CZYLI RÓD MEROWINGÓW, RÓD WINDSORÓW I ŚWIAT „ŻYDOWSKIEJ” FINANSJERY

Napisano 5 lat temu | 1 komentarz

 

Szatański plan wyłonienia fałszywego mesjasza z plemienia apostatów Dana – ród Merowingów.

„Oto daję Wam ludzi z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są lecz kłamią”

 

Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem”(Objawienia 3,9.)

 

Rzym;6. 7

 

„Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem;i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym,lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.”

Aby zrozumieć cały konflikt dzisiejszego świata oraz wyłonić prawdziwy obraz spisku żydowskiego, należy zwrócić się w stronę najodleglejszej historii Izraela oraz zapisów biblijnych, które są największą skarbnicą wiedzy.

 

Kiedy pierwszy raz przystępowałam do czytania biblii, nie znałam tych wszystkich zależności, a treści biblijne momentami wydawały mi się sprzeczne, jako, że raz Bóg potępia Izraelitów, a innym razem są wyraźne wzmianki o ich wybraństwie.

 

Zainspirował mnie jednak do poszukiwania prawdy ten jeden znamienny cytat z biblii:

 

„Oto daję Wam ludzi z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią”.

Kluczem do zrozumienia tych pozornych sprzeczności jest właśnie najstarsza historia Izraela.

 

A konkluzja jest taka, że:

 

Nie wszyscy Żydzi są Izraelitami, ale nie wszyscy Izraelici są Żydami.

 

Za czasów Dawida i Salomona wszystkie 12 plemion tworzyło zwarte królestwo. Jednak za czasów króla Salomona doszło do schizmy, na skutek apostazji króla Salomona, który dopuścił się bałwochwalczego odstępstwa.

 

To odstępstwo kontynuowane było przez północne plemiona Izraela i wpłynęło na całą historię Żydów, doprowadzając do zawiązania znanego nam dzisiaj “żydowskiego spisku”.

 

Po śmierci króla Salomona plemiona Izraela utworzyły dwa niezależne królestwa. Ta polityczna separacja Izraela i Judei, dokonała się za czasów króla Roboama.

 

10 plemion utworzyło północne królestwo Izraela. Są to plemiona Rubena, Symeona, Dana, Neftaliego, Gada, Asera, Issachara, Zebuluna, Efraima i Manassesa (plemię Józefa rozdzieliło się między Efraima i Manassesa) plus część Lewitów.

 

Tymczasem 2 plemiona południowe – Judy i Benjamina – plus część Lewitów, jako że Lewici rozlokowani byli wśród wszystkich plemion – królestwo Judy (1 Królewska 12:23).

 

Stolicą królestwa północnego Izraela stała się Samaria, zaśpołudniowego Judy – Jerozolima


Przedstawię Wam kilka najważniejszych kwestii w tym temacie, a szczególnie o plemieniu Dana

 

Istnieje magazyn Zemsta Dagoberta wydawany przez Ordo Lapsit Exillis, towarzystwo pragnące odtworzenia dynastii Merowingów – władców przyszłego Rządu Światowego.  

 

“Zemsta Dagoberta” mówi  nie tylko o zemście Merowingów na kościele katolickim, który zdradził ich w przeszłości, lecz symbolizuje również walkę, podjętą przez wszystkich członków starożytnej linii krwi Świętego Grala (sięgającej swymi korzeniami do, jak wierzymy, początków cywilizacji), jedynych prawnych posiadaczy danej przez Boga wolności, przeciwko siłom, które w każdym okresie historycznym próbowały odebrać tej linii krwi, w celu zdobycia władzy absolutnej.”

 

Ordo Lapsit Exillis twierdzi, że jest “niewidzialnym kolegium oddanym sprawie odzyskania Kamienia, który spadł z Niebios, nazwanego przez naszych przodków “Gralem”. Ich opis tego, czym jest Gral, powinien dać czytelnikom wskazówki, co do prawdziwego źródła pochodzenia Merowingów.

“O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. ” (Izajasza 14:12-14)

Merowingowie uważają , że ich dziedzictwo jest boskiego pochodzenia. Tajemnica tego rodu, sięga swymi korzeniami do początków cywilizacji, a wiedza na temat ich prawdziwego pochodzenia, jest zawarta w biblii.

 

W Księdze Rodzaju 6: 1,2 jest werset o upadłych aniołach, spółkujących z ludzkimi kobietami:

 

„A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.”

 

Według hebrajskich źródeł synowie boży to Tytani. A ich potomkowie to Nefilim.

 

Nefilim po hebrajsku oznacza dosłownie “upadli”. Zostali tak nazwani, ponieważ byli synami upadłych aniołów (Targum Yonathan).” Te demoniczne korzenie Merowingów są potwierdzone w eseju Edouarda de Legionnaire w Zemście Dagoberta“: “Biologiczna Podstawa dla Elitaryzmu i “Boskiego Prawa” do Rządzenia

 

Według Księgi Henocha, przetłumaczonej przez Richarda Laurenca, za czasów Jareda, Nefilim mieli zejść z Góry Hermon.

„Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: “Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.

„Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: “Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”.

Wszyscy odpowiadając mu rzekli: “Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.

„Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.
Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami”. (Henocha 6: 1-5)

Historię tą potwierdzają również zwoje znad Morza Czarnego: Zwoje znad Morza Martwego zawierają najwcześniejszą wersję Księgi Henocha, odrzuconą przy ustalaniu kanonu Pisma Świętego.

 

Zwoje są dziełem monastycznej (mniszej) społeczności Esseńczyków z Qumran, będącej prawdopodobnie plemieniem apostatów Dan, którzy przejęli przedpotopowe tradycje pogańskie i kult Baala od Kananejczyków.

 

 

Góra Hermon znajduje się w najdalej wysuniętym na północ punkcie starożytnej Palestyny, na dawnym terytorium plemienia Dan, które przejęło je od Kananejczyków.

 

 

Północny rejon Palestyny, gdzie znajduje się Góra Hermon, leży na 33 stopniu zarówno długości jak i szerokości geograficznej według południka paryskiego (używanego powszechnie do roku 1884, gdy południk zerowy przeniesiono do londyńskiego Greenwich).

 

 

 

Według Wikipedii Dan (hebr. “sędzia”) – postać biblijna z Księgi Rodzaju. Syn Jakuba i Bilhy – niewolnicy Racheli. Jest on ojcem jednego z najmniejszych pokoleń Izraela– Danitów.

 

Plemię Dana jako jedyne nie jest wymienione w księdze Apokalipsy 7,5-8 (jest mowa o 144 000 opieczętowanych z wszystkich plemion Izraela).

 

„I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych” – Objawienia 7:4-8

 

Wykluczono je prawdopodobnie dlatego, że popadło w bałwochwalstwo (por. Sdz 17) i dlatego nie mogło być już dłużej zaliczane do ludu Bożego.

 

„Ci, którzy przysięgają na winę Samarii i mówią: Na życie twego boga, Danie!; na życie boga, Beer-Szebo! – upadną i już nie powstaną”. Amosa 8:14

 

Zarówno w tradycji żydowskiej, jak i wczesnochrześcijańskiej, pojawiały się poglądy, że apokaliptyczny przeciwnik (w chrześcijaństwie antychryst), będzie pochodził z pokolenia Dana(Wikipedia)

 

Również kilka proroctw z Biblii zwraca uwagę na to, że Antychryst będzie wywodził się z Danitów.

 

Sama zagadka Samsona wydaje się być proroctwem, mówiącym o potomkach Dana, którzy pewnego dnia zechcą zniszczyć plemię Judy w zawistnej zemście za to, że Bóg odwrócił się od nich z powodu ich bałwochwalstwa. W ciało młodego lwa (judaizm) wejdą Danici (pszczoły) i postanowią stworzyć złotą erę (miód). Spisek potomków Dana, aka Synagogi Szatana, polega na zawłaszczeniu mesjańskiego pierworództwa plemienia Judy i ustanowieniu Fałszywego Królestwa i fałszywego mesjasza w Izraelu.

 

Wynika z tego, że Syna Zatracenia, powiedzie wielu Żydów ku ich zniszczeniu.

 

Merowingowie, planujący rządy nad światem ze swojego przyszłego tronu w Jerozolimie, twierdzą że wywodzą się od plemienia Judy, od Jezusa Chrystusa i Marii Magdaleny.

 

Dowody świadczą jednak o tym, że kłamią, gdyż wywodzą się od Danitów.

 

Pomimo słów Biblii mówiących, że Samson wywodzi się z plemienia Dana(Sędziów 13:2), Yair Davidy z Brit-Am Israel twierdzi, że linia Samsona, związana jest z mesjańskim ludem Judy:

 

“Samson superman wywodzi się z plemienia Dana, lecz jego matka jest z plemienia Judy. W pewnym sensie Samson uznawany był za prekursora Mesjasza, który przyjdzie z rodu Judy, lecz jego matka, według Midraszy, będzie Danitką.” [Brit-Am Israel newsletter, 2/9/99]

 

Ortodoksyjny sekta Chabad-Lubawicza przygotowuje nie-żydów do przyjęcia Praw Noego, już pod jurysdykcją odnowionego Sanhedrynu.

 

Yair Davidy pisze:

 

“Imię DAN oznacza po hebrajsku Sędzia. Wielu prawników i sędziów w USA posiada korzenie irlandzkie, tak samo jest w siłach policyjnych… Potomkowie Danamieszkają dzisiaj głównie w Irlandii, Wielkiej Brytanii, USA i przede wszystkim – w Danii.”

 

Merovingowie znani są też z przewodzenia ruchom pseudo-chrześcijańskim, Ci agenci Merowingów, aktywnie promują ruchy hebrajskie i mesjanistyczne, będące katalizatorami dla judaizacji chrześcijaństwa.

 

Szatański plan wyłonienia fałszywego mesjasza z plemienia apostatów Dana.

 

Dla lepszego zrozumienia tego planu, proroctw biblijnych oraz wszystkiego co związane jest z Danitami, bałwochwalstwem i symboliką, polecam poniższy materiał

 

 

 

Pismo mówi nam że:

 

Antychryst będzie Żydem, będzie pochodzić z Kraju Dan /Góry Hermon [Góry „Syjon”] w północnym Izraelu, jako fałszywe wypełnienie Listu do Rzymian 11:26; plemię Danitów zostanie odrzucone przez Boga, a jego potomkowie nie wejdą w skład 144.000 wybranych; wreszcie plemię Danitów zostanie użyte przez Bogado wypełnienia jego obietnicy sądu nad Izraelem i bezbożnym światem (“Bóg natchnął serce Bestii…”).

 

Arkadiańskie korzenie Merowingów, Spartan i Celtów, wydają się być połączone z plemieniem Dana – wskazuje na to używanie podobnych nazw dla ich miejsc, imion itd. (kult Baala, kult “Bogini”, umiejętności budownicze).

 

Plemię Danitów przejęło przedpotopowe pogaństwo (kult Baala) od Kanaanitów [potomków Chama (syna Noego) i jego syna, Kanaana], żyjących w północnej części Palestyny pod Górą Hermon/Syjon. Ulokowany na 33 stopniu szerokości geograficznej lud Dana, stworzył ideologiczne podwaliny dla dzisiejszej masonerii.

 

Najbardziej ukrywanym aspektem dzisiejszej masonerii, jest fakt, że opiera się ona na wielutradycjach żydowskich przefiltrowanych przez IslamGłówne legendy masonerii – wliczając w to oczywiście budowę Świątyni Salomona – pochodzą z pism, składających się na Stary Testament, zarówno kanonicznych jak i apokryficznych, oraz z żydowskich i muzułmańskich komentarzy do tych pism.

 

Jedną z takich legend jest morderstwo Hirama Abiffa, która to historia jest opisana w Starym Testamencie w 1 Księdze Królewskiej i 2 Kronik.

 

Symbole Danitów są używane przez żydowskich Merowingówżydowski Dom Stewartów i żydowskich autorów Protokołów Mędrców Syjonu (Reprezentantów Syjonu 33 stopnia).

 

Lud Dana stał za fałszywym systemem religijnym, praktykowanym na Górze Hermon/Syjon (ang. Sion), który usunięty został przez prawdziwy kult Boga na Górze Syjon (ang. Zion) w Jerozolimie.

 

Żydomasońscy konspiratorzy ujawnili swoim wybrańcom, (jednocześnie tając to przed profanami), że fałszywy mesjasz Danitów pochodzić będzie z terytorium Góry Sion (Hermon), a nie Góry Syjon w Jerozolimie.

 

Ich ostatecznym celem jest odtworzenie przedpotopowej kultury pogańskiej, którą zatopił Bóg.

 

W księdze Jeremiasza jest znamienny fragment;

 

“Od Dan daje się słyszeć parskanie ich koni; na odgłos rżenia ich rumaków drży cała ziemia. Przybywają, by pochłonąć kraj i jego zasoby, miasto i jego mieszkańców”.

 

Ojcowie wczesnego Kościoła również głosili pogląd, że Antychryst nie może być pochodzenia żydowskiego, tylko, że będzie pochodził z plemienia Dana, co wyraźnie pokazuje ten powyższy fragment Księgi Jeremiasza.

 

Stąd pewnie rozsiewane są mylne i kłamliwe pogłoski o zagubionym trzynastym plemieniu Izraela. Zapewne chodzi właśnie o plemię Dana.

 

Dan stał się złem wcielonym. Umieszczono go na północy (Księga Liczb 2:25) w regionie ciemności i zła (Jeremiasza 1:14) z powodu jego bałwochwalstwa, które spętało świat w ciemności (Księga Liczb 2).” [Singer,Encyklopedia Żydowska, („Dan”), strona 423]

 

Antychryst z plemienia Dana, jako przeciwnik i oponent Chrystusa, sam musi pochodzić z Izraela nie będąc Żydem i zasiądzie w Świątyni Boga (Tesaloniczan 2:4)

 

Kilka cytatów o Merowingach z opracowań badaczy tego rodu

“Nazwy geograficznych lokacji związanych z Merowingami oraz imiona przedstawicieli rodu były często żydowskiego pochodzenia. W VI wieku brat króla Chlotara otrzymał imię Samson. Hrabia Miron znany był jako Le Levite.

„Sion oraz Le Levite były miastami Merowingów we Francji. Badaczom udało się nawet odnaleźć korzenie ich Prawa Salickiegohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_salickie w Prawie Żydowskim” [Bradley, strona 179]

“Tradycja posiadania długich włosów u Merowingów oraz popularność imienia Samson w rodzie królewskim, wskazywać może na ich pochodzenie od [biblijnego] Samsona, a tym samym plemienia Dana [Bloomer]

“Królowie Merowingów… zwani byli długowłosymi monarchami, ponieważ przykładali wielką uwagę do swoich włosów i wierzyli w to że dają im one wielką siłę. Niektórzy mogą zastanawiać się czy Samson nie jest przypadkiem przodkiem Merowingów!  [Van Buren, strona 30]

Danaos i Spartanie

 

Istnieją liczne dowody i poszlaki, że Spartanie również byli potomkami Danitów.

 

Pomijając fakt, że Spartanie nosili długie włosy i uważali je za symbol swojej siły, (jak Samson), istnieje legenda opisująca historię syna Belosa, króla Spartan.

 

Ze źródeł historycznych dowiadujemy się, że Belos, król Sparty, był nazywany DanaosemDanaos przypłynął do Grecji razem ze swoimi licznymi córkami – Danaidami.

 

Co ważne uznawali oni kult Bogini Matki, który stał się ważną religią w Arkadii, a po czasieprzerodził się w kult Diany.

 

Tenże kult Diany wpisuje się mocno w morderstwo rytualne księżnej Diany, żony księcia Karola, który poślubił ją tylko dlatego, aby zmieszać krew z rodem Spencerów, wywodzących się z Merowingów.

 

„Spartanie tak bardzo kochali swojego króla, że nazwali siebie Danaanami(Danaowie) – na długo zanim powstał termin “Spartanie”. W jednej z legend jest też odnotowane przybycie “kolonistów z Filistyny”. Człowiek który kierował tą ekspedycją nazywał się Danaus. Mógł pochodzić z ludu Dana, a tym samym być protoplastą Spartan.” [Church, strony 120-21]

 

“W greckiej mitologii istnieje legenda o królu Belosie  i jego synu Danaowie, który przybył do Grecji na statku razem ze swoimi córkami. Jego córki miały ustanowić w Arkadii kult Bogini Matki.Według Roberta Gravesa, mit o Danausie opisuje przybycie na Peloponez  kolonistów z Filistyny [Palestyny]. Graves stwierdza, że król Belos (Belus) jest w rzeczywistości Baalem czy też Belem – a może nawet Belialem ze Starego Testamentu.”[Baigent, Holy Blood, strona 275]

 

“W tym czasie Arkadia rządzona była przez Spartan… Spartanie wierzyli w magiczne właściwości swoich długich włosów… wierzyli że dają im wielką siłę. Są podobieństwa między Spartanami a Żydami. O ich wspólnym rodowodzie czytamy w 1 Księdze Machabejskiej 12:21: „

 

W pewnym zapisie, który odnosi się do Spartan i do Żydów, znaleziono, że są oni braćmi i że pochodzą z rodu Abrahama.” [Van Buren, strona 45]

 

Celtowie a Donici

 

“Są pewne fakty sugerujące, że Celtowie mogą wywodzić się ze wschodniej kultury żydowskiej.

 

Celtyckim źródłem wiedzy duchowej i cywilnej był druidyzm, religia wyznawana obecnie przez angielski establishment, z królową Elżbietą na czele.

System ten można prześledzić do ok. 1800 p.n.e… Odnotowano w “Triadach Walijskich”, że Hugh Gadarn (Hu Gadarn) zsyntetyzował mądrość starożytnych od ludzi, których prowadził na zachód, a którzy pochodzili… z Sumeru i Mezopotamii… W ‘The Psalter of Cashel’ napisane jest: ‘Tuatha de Danaan’ rządzili w Irlandii przez dwa wieki i byli wysoko uzdolnieni na polu architektury i innych dziedzin, których wyuczyli się w Grecji. Tuatha de Danaan byli potomkami Danausasyna Belosa, który przybył wraz z 50 swoimi córkami do Argos, domu swego przodka Io.

 

W legendach irlandzkich Tuatha de Danaan, których uznawano za pół-bogów… mówi się o tym, że posiadali… naczynie w typie Graala… Ci nauczyciele mądrości … byli twórcami kapłaństwa druidzkiego. “[Van Buren, strony 141-142]

Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca. Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, rzekł:

„Niech będzie przeklęty Kanaan! Niech będzie najniższym sługą swych braci!” – Rodzaju 9:22-25

“Kanaan… jest starszą nazwą Palestyny.” [Unger, str. 202]

“Kanaan jest wymieniony jako czwarty syn Chama.” [Unger,str. 953]

Słowo Palestyna (Palestine) wywodzi się ze słów Peles i Het (Chet)

Chet jest synem Kanaana

„Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta”. Rodzaju 10:15

„Pelles – W tradycji Graala czasów Botticeliego, Arkadyjski władca mórz, Pallas, przedstawiany był jako Król Pelles… Król-Rybak jest czasem przedstawiany jako Pelles (od Pallas, antycznej Bistea Neptunis, morskiej bestii, która miała dać narodziny rodowi Merowingów)” [Gardner, strony 176, 238]

Motyw Graala pojawia się w legendach celtyckich, niezależnie od pierwowzoru chrześcijańskiego. Obydwa wątki mieszając się, przeniknęły do literatury Średniowiecza.

Graal po raz pierwszy pojawia się w Percevalu, w cyklu legend arturiańskich,spisanych m.in. przez Chrétiena de Troyes. Jego opiekunem był Król Rybak i Graal znajdował się na zamku w Corbenic.

Poszukiwali go między innymi rycerze Króla Artura: Lancelot, Parsifal oraz Galahad, który ostatecznie go odnalazł. Chrétien de Troyes, nie określił czym jest Graal i nie łączył go z osobą Jezusa, Wolfram von Eschenbach przedstawił Graal jako kamień, Lapsit Excillis. Dopiero Robert de Boron w Joseph d’Arimathie (ok. 1199) po raz pierwszy przedstawia Graala jako kielich, użyty podczas Ostatniej Wieczerzy i wykorzystany przez Józefa z Arymatei do zebrania Krwi Jezusa. (Wikipedia)

To dziedzictwo Arkadii odpowiedzialne jest za tą tajemniczą bestię morską– Bistea Neptunis – symbolicznego przodka Merowingów.Władcą Mórz był król Pallas, bóg starej Arkadii. Jego przodkiem był wielki Oceanus. (Gardner, strona 175)

Demonicznym stworzeniem był Neptun, bóg, który według mitologii greckiej założył Atlantydę – jest to  pogańska wersja historii cywilizacji przedpotopowej, na którą wyrok wydał sam Bóg. Ludzkość tamtych czasów spółkowała z demonami.

Możliwym jest że przeklęte nasienie węża przetrwało Potop i kontynuowało pracę poprzez syna Noego, Chama (Rodzaju 9:25).

Gardner i inni autorzy zajmujący się Merowingami, twierdzą że istnieje żyjący potomek tej demonicznej linii krwii, który pewnego dnia przejmie władzę nad odnowioną cywilizacją Atlantydy(król Wszechświata, Syn Zatracenia).

Dynastia Windsorów i powiązania z Merowingami

Clinton Ortiz, człowiek który poświęcił ponad 30 lat na badanie tematu „Końca Czasów” i przyjścia Antychrysta na ziemię, napisał obszerną i wnikliwą publikację na temat przyjścia Antychrysta, pt. „Bloodline”.

Przytoczę tu jedynie najistotniejsze kwestie w nim poruszone, a znającym doskonale język angielski, polecam lekturę w oryginale samego Clintona Ortizana stronie:http://www.grailcode.net/.

Przyjrzyjmy się więc uważnie angielskiej tym razem, rodzinie królewskiej Windsorów, która kryje w swojej historii tej bliższej i tej dalszej, swoje mroczne tajemnice. Szczególnie w ciągu ostatniego 10 lecia, wokół tego rodu, zrobiło się bardzo głośno, a doniesienia o księżnej Dianie i jej dwóch potomkach nie schodziły z pierwszych stron gazet.

Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że Wielka Brytania miała zawsze zakusy imperialistyczne, a Okrągły Stół swoimi korzeniami sięga właśnie tego regionu świata i miał służyć zjednoczeniu narodów i centralizacji władzy. Spadkobiercą ideologicznym marzenia Cecila Rhodesa był oczywiście obok Milnera, nie kto inny, jak Rothschild, skoligacony z królewskim rodem brytyjskim.

Poniżej Waddeston Manor, gdzie odbywają się konferencje Okrągłego Stołu:

Te sprawy, o których piszę, zaczynają się powoli krystalizować i są coraz bardziej widoczne i oczywiste, jeżeli śledzi się poszczególne puzzle tej szatańskiej układanki.

Jednym z nich jest to video, bardzo wiele mówiące i wpisujące się dokładnie w całą tą historię.

 

Członkowie królewskiej rodziny angielskiej uważają się za bezpośrednich potomków rodu Davida. Tej samej linii krwi, z której pochodził Jezus.

 

Już ten fakt jest niezwykły, biorąc pod uwagę  to, że według Biblii, Jezus był z tego samego rodu i ma do nas powrócić. Mogło by to sugerować, iż Mesjasz będzie się wywodził z tego właśnie rodu…

 

Poniżej przedstawiam drzewo genealogiczne rodu Windsorów:

 

Problem jest w tym, że inne rodziny królewskie, powiązane ze Stuartami, mogą podobnie dochodzić swoich praw do tronu Anglii i mogą też udowodnić swoje pokrewieństwo z linią Dawidową.

 

Dlatego, tak ważne było małżeństwo księcia Karola z dziewicą z linii Merowingów: Dianą,pochodzącą z rodu Spencerów.

 

Jeden z nich – krzyżowiec: Godfrey de Bouillon był ogłoszony królem Jerozolimy, w 1099 roku i fakt ten legitymizował  Spencerom możliwość ubiegania się o tron Anglii. Małżeństwo to, jakby ostatecznie „zalegalizowało” prawo Elżbiety II i jej potomków do tronu Anglii i w przyszłości nawet do tronu Jerozolimy.

 

Czyżby to był przypadek, że kiedy w 1982 roku Diana była w trzecim miesiącu ciąży, z księciem Williamem, na rynku ukazała się bardzo szczegółowo udokumentowana książka, napisana przez Michaela Baigent i Richarda Leigh, – „Święty Gral, Święta Krew”.

 

Książka ta stanowiła wiele lat później podstawę do napisania przez Dana Browna, znanego bestselleru – „Kod Leonarda Da Vinci”.

 

W książce „Święty Gral, Święta Krew” autorzy wykazują, iż ostatni członkowie, prawie że całkowicie unicestwionego Zakonu Templariuszy, którzy w ukryciu składali hołd Bahometowi, uważanemu za samego Szatana, uciekli do Szkocji i założyli tam tajny zakon, który po dziś dzień funkcjonuje.

 

Sugerują oni, że angielska rodzina królewska, wywodząca  się ze szkockiej linii królewskiej – Stuartów, wciąż kontynuuje tradycje i wierzenia Zakonu Templariuszy, a wiec także wiarę w Bahometa.

 

Jako potomkowie linii Dawidowej nie są oni wg. autorów chrześcijanami, lecz kabalistami, co jest całkiem normalne w tradycji żydowskiej. Angielski rod królewski był zresztą zawsze przeciwny uznaniu Jezusa, jako Mesjasza.

 

W takiej sytuacji, można się spodziewać, iż to z tego rodu, przyjdzie do nas nie Mesjasz, lecz właśnie Antychryst.

 

Obaj ww. autorzy jak i Clinton Ortiz oraz wielu innych badaczy, są o tym niezachwianie przekonani. Idąc tym tropem odkryli oni wiele niepokojących faktów.

 

Jest w pismach zapisane, kiedy i jak urodzi się Antychryst. Nie jest to na tyle dokładnie zapisane, aby można to było z góry ustalić, lecz wystarczająco dobrze, aby to rozpoznać kiedy się już stanie. Wedle tych zapisków, Antychryst miał się także narodzić z rodu królewskiego, tuż po zaćmieniu słońca, w czasie kiedy słońce będzie najwyżej.

 

Książę William urodził się 21 czerwca 1982 roku (słońce jest wtedy najwyżej), tuż po zaćmieniu słońca, spełniając tym samym wszystkie niezbędne warunki.

 

Proszę zauważyć, że w znanym filmie „Omen”,  fakty te były także wykorzystywane do uwiarygodnienia fabuły filmu. Znów „przypadek” sprawił, iż film ten ukazał się w zaraz po narodzeniu Williama, co autorzy książki i sam Ortiz uważają, było hołdem dla księcia Williama.

 

O tym, jak bardzo prawdopodobny jest taki scenariusz, świadczą nie tylko zapisy biblijne, ale również dziwne i bliskie są powiązania najbogatszych tego świata z rodzinami królewskimi i … Hollywoodem !

Zdjęcie to przedstawia głowę jednej z najbogatszych rodzin świata: Rothschildów – Jacoba Rothschilda, z Warrenem Buffetem , obok Bila Gatesa, najbogatszym człowiekiem świata oraz nikim innym jak … Arnoldem Schwarzeneggerem !

 

Co to ma wspólnego z rodzinami królewskimi ? Otóż Jacob Rothschild wżenił się w szkocki rod Sinclair– ten właśnie, który był opisywany w „Kodzie Leonarda Da Vinci”, a który to jest gałęzią królewskiej linii Dawidowej.

 

Jest to wszystko aż nadto czytelne, a dodam, ze zdjęcie na górze zostało zrobione w parku zamku Waddesdon Manor, w 2002 roku, który jest własnością, już teraz Lorda Rothschilda !

 

Nic dziwnego, że z takimi koneksjami, Schwarzenegger został rok później wybrany na gubernatora stanu Kalifornia i do teraz po reelekcji ma się na tym stanowisku bardzo dobrze.

 

Ale wróćmy do księcia Williama.

 

Wyżej wspomniani autorzy uważają, iż nie jest  też przypadkiem,  że dość symboliczny film „The Lion King”, był wydany na cześć Williama i zostałdopuszczony do dystrybucji w tygodniu 12 urodzin Williama, ze słowami „since Samba just happens to sing, oh I can’t wait to be King” (od kiedy Samba śpiewa – oh nie mogę się  doczekać kiedy będę królem), dokładnie w wieku kiedy Jezus przemawiał, jako 12-sto latek w Świątyni, w Jerozolimie.

 

Książę William osiągnie wiek, w którym Jezus rozpoczął swoje nauczanie, czyli 30 lat, w 2012 roku ! 

 

Według Biblii, apokryfów i wielu przepowiedni, wielu ludzi nie rozpozna Antychrysta, uważając go za prawdziwego Mesjasza.

 

Clinton Ortiz: wyjaśnia w swoich opracowaniach, w jaki sposób może dojść do tego exodusu oraz w jaki sposób narody mogą zostać zmylone.:

  • Antychryst będzie wyglądał jak Jezus.
  • Udowodni on swoje Davidowe pochodzenie i być może udowodni w jakiś inny sposób, iż jest on Jezusem.
  • Zasiądzie na tronie i będzie królem królów, a inni władcy oddadzą mu pokłon.
  • Będzie czynił cuda i będzie sprawiał wrażenie iż dąży do pokoju na świecie oraz pomocy najbardziej potrzebującym.

 

W jaki sposób może się to udać Williamowi ?

Kod genetyczny Williama będzie identyczny z tym, z Całunu Turyńskiego. Trzeba tutaj zaznaczyć, ze Diana przechodziła źle swoją pierwsza ciążę i już od jej początku była regularnie wożona do szpitala. Ortiz sugeruje, iż technika klonowania była już wtedy zaawansowaną technologią, ponieważ tak naprawdę, to badania nad klonowaniem rozpoczęły się już prawie pół wieku wcześniej (Naziści), a Dolly była tylko pierwszym upublicznionym przypadkiem.

Ortiz uważa, ze ciąża Diany była wynikiem klonowania, gdzie został dodany do jajeczka  kod genetyczny z Całunu Turyńskiego, dzięki czemu spełniono warunek, iż ma on się narodzić z dziewicy.

Interesujące jest też to, iż Książę  Karol nigdy nie przestał romansować z Camillą Parker-Bowles, lecz najpierw musiał poślubić Dianę, z rodu Spencerów, po to aby doczekać się „odpowiedniego” potomka…

Według Ortiza, Diana PO SPEŁNIENIU TEJ „MISJI” była już niepotrzebna, a po jej śmierci Karol mógł już poślubić  swoją odwieczną miłość – Camillę, jednocześnie zrzekając się prawa do tronu, które automatycznie przeszło na… Williama.

Ciekawe jest też to, że Diana zginęła na 13 filarze tunelu, który jest dokładnie położony na miejscu dawnej świątyni,  poświęconej niegdyś Bogini Dianie (!) –

http://www.warbaby.com/PSYCHOPUSSY/diana.html

O tym fakcie dowiadujemy się również z wywiadu Davida Icke z Arizoną Wilder, ofiarą programowania umysłów:

Miejsce te nazywano w czasach starożytnych – Pont De l’Alma i było używane przez Królów z rodu Merowingów13 stuleci wcześniej, do składania ludzkich ofiar i do oddawania hołdu Bogini Dianie.

Linia krwi Diany jest znana jako 13 linia Iluminatów. Templariusze zostali straceni jednego dnia – w piątek 13-go. Antychryst po raz pierwszy jest wymieniany w Apokalipsie Jana, w rozdziale 13-tym. Dużo  tego prawda ? A jest dużo więcej…

Twarz księcia Williama jest dzięki temu prawie że idealna z kopią twarzy z Całunu Turyńskiego, który to dopiero co został oficjalnie uznany przez Watykan jako prawdziwy.

Spójrzmy zatem na obie twarze i obejrzyjmy film poniżej, w którym zostały one porównane. Bardzo znamienne są słowa w tym filmie: nie ma lepszego sposobu na udawanie Mesjasza, jak włożenie na siebie jego własnej skóry…  Był by to dosłownie Wilk w Owczej skórze.

William będzie  koronowany w 2012 roku i z jakichś powodów zacznie być najważniejszą postacią w świecie, a inni władcy mu się pokłonią. Wtedy też najprawdopodobniej usłyszymy niezwykłe opowieści o nim.

Gdyby poniższe video się nie otwierało, oglądnijcie go na YouTube:

Dodam jeszcze, że w Polsce obecnie działa od dłuższego czasu GRUPA WINDSOR i inne tajne Stowarzyszenia, co wymaga oddzielnego artykułu w tym temacie i o czym zapewne wiedzą nieliczni, wnikliwi badacze prawdy.