Pawłościaństwo Nr. 18 – Czarownik Ewangelista Łukasz

 

 

Jedną z największych pomyłek w całej Biblii jest interpretacja proroctw Joela przez ewangelistę Łukasza.

 

Dzieje Łukasza 2:

(1) A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.

(2) I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.

(3) I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. (4) I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

(5) A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem; (6) Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. (7) I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami (8) Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? (9) Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, (10) Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, (11) Zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże.

(12) Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć? (13) Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili. (14) Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niech wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim.

(15) Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia,

(16) Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:

(17) I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny; (18) Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I prorokować będą

(19) I uczynię cuda w górze na niebie, I znaki na dole na ziemi, Krew i ogień, i kłęby dymu. (20) Słońce przemieni się w ciemność, A księżyc w krew, Zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. (21) Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

(22) Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Isusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie,

(23) Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili;

(24) Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany.

(25) Dawid bowiem mówi o nim: Miałem Pana zawsze przed oczami mymi, Gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał.

(26) Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, A nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei,

(27) Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani I nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie.

(28) Dałeś mi poznać drogi żywota, Napełnisz mnie błogością przez obecność twoją.

(29) Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy.

(30) Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder, według ciała, wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie;

(31) Mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia.

(32) Tego to Isusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy;

(33) Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie.

(34) Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej,

(35) Aż położę nieprzyjaciół twych Podnóżkiem stóp twoich.

(36) Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Isusa, którego wy ukrzyżowaliście.

(37) A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia?

(38) A Piotr do nich: Opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Isusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

(39) Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.

(40) Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego.

(41) Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz

(42) I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

(43) A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków.

(44) Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne,

(45) I sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.

(46) Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,

(47) Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.

 

Hmm, skoro głoszą dlaczego nikt tego nie spisał tylko podano nam jakieś ogólniki.

Jaki jest błąd czy raczej celowe wprowadzenie w błąd czytelnika.

 

Dz 2:

(16) Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:

(17) I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;

 

Zauważmy że Łukasz wie iż Joel mówił o czasach końca, nie o czasach ówczesnych.

Proroctwa Joela definitywnie odnoszą się do czasów końca

Żeby było śmieszniej Łukasz znał proroctwa a jednak rzeczywistych dobrych wieści ogłosił, dlaczego ? Bał się potęgi Rzymu czy Edomu ?

 

Dz 1:

(6) Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? (7) Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, (8) Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

(16) Mężowie bracia! Musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Isusa;

 

Co zapowiedział prorok Joel ?

Księga Joela 2:(15) Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie!

(16) Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty!

(17) Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów: Gdzie jest ich Bóg?

(18) Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem.

 

Trzeba przeczytać całość żeby zrozumieć że kolejny raz zesłanie Ducha Bożego według Łukasza to bzdura.

(25) I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem.
(26) Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna wstydu.
(27) I poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu.

(28) A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.

(29) Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha. (30) I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. (31) Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. (32) I to się spełni, [że] każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie zbawiony każdy, tak jak to Pan zapowiedział, i ci, których powołał Pan a którym głoszono dobrą nowinę.

 

A co napisał Łukasz ?

 (21) Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

 

A Łukasz uznał że po rezurekcji Chrustusa apostołowie dostali ponownie dary jakie opisywał kolega Paweł.

 

Według Joela wynika wprost że Bóg zgromadzi swój lud, uświęci swoje imię na Syjonie, wykorzeni wrogów a potem ”wyleje na lud boży swego ducha” podejrzewam że ma to związek z włożeniem nowych serc.
Nie ma jednak mowy żeby jacyś ludzie teraz mieliby dostać te mocy, tylko apostołowie

Oraz najważniejsze

Joela 3
(5) I to się spełni, [że] każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie zbawiony każdy, tak jak to Pan zapowiedział, i ci, których powołał Pan a którym głoszono dobrą nowinę.

(6) Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu,

(7) Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.

 

A ci dwaj uznali że każdy kto zawsze wzywał imienia wołał ”Panie, Panie” będzie zbawiony
Joel wskazuje że kiedy Bóg odbije Syjon wtedy każdy kto będzie wzywał Boga i będzie słuchał jego głosu… będzie zbawiony
Olbrzymia różnica pomiędzy Joelem a Pawłem

Jednak Księga Joela jest bardzo ważna i nie sądziłem że będzie ona zawierała w tak przejrzysty sposób plany Boże.
W przeciwieństwie do ”czytanie z dziejów apostolskich, czytanie z listu świętego Pawła do koryntian” i cały KRK się głównie na tej części opiera…
Ten ”człowiek” sam się skompromitował i najwyraźniej celowo pominął najważniejszą treść

(16) Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:
(17) I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;

On uznał te świadectwa opętania (podejrzewam że cała ta historyjka to sprytne pomieszanie prawdy z kłamstwami) są znakami czasów ostatecznych już teraz i w dodatku neguje 12 plemion Izraela
Innym razem w wyniku swoich dogłębnych badań pisząc swoją ewangelię w Sandzajowym stylu (nie podał źródła natchnienia tak jak by on sam na to wpadł lecz Mateusz go skompromitował) nagle uznaje obietnicę daną ludowi Bożemu

Łukasza 1:
(67) A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy:
(68) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia,
(69) I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego,
(70) Jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich,
(71) Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
(72) Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje
(73) I na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam,
(74) Wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu
(75) W świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.
(76) A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego,
(77) Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich,
(78) Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości,
(79) By objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju.
(80) A dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu, aż do dnia wystąpienia przed Izraelem.

 

Czyli w tamtym czasie oczekiwano wyzwolenia Judy z rąk Rzymu i Edomu lecz większośc proroctw które były znane zostały źle interpretowane albo całkiem niezrozumiane, nic dziwnego.
Łukasz i Paweł jeszcze bardziej to wszystko zniekształcili bo raz uznają Izrael a innym raz Izrael jest ale jako Chrześcijanie na podstawie wiary…
Czyli są stwórcami religii
Jak wiemy Islam wynarodowił wiele ludów Afryki i Bliskiego Wschodu… rdzenni stali się arabami na podstawie wiary.

Kościoły uciekają od pism prorockich a Objawienie woleli palić na stosie gdyż zostali zaprogramowani na rzekomy koniec świata pojęcia Armageddon czy Apokalipsa otrzymały niesłusznie negatywne znaczenie.

 

Jaki był więc cel fałszywej interpretacji Łukasza ?

 • Sianie dezinformacji
 • Odciągnięcie od planów Bożych odbudowy Królestwa Bożego na ziemi (Iz 60:21, Ps 37:29, Mt 5:5)
 • Niszczenie Ludzi i przerobienie ich w pożywkę dla demonów albowiem tym są tzw dary ducha mocą czysto demoniczną mające niewiele wspólnego z Bogiem, nędzna fałszywka.

 

 

Kłamstwa Łukasza i Pawła są raczej celowym działaniem które wygląda na nieświadome plątanie się w zeznaniach
Jest to tak genialny mechanizm że każdy wyciągnie z listów Pawła co tylko zechce
Jeden uzna Syjonizm cytując Pawła do Rzymian
Drugi będzie tępił Syjonizm cytując Pawła do Galacjan

Innymi słowy dialektyka Heglowska (Teza/Antyteza) z której wynika Synteza jest powiązana z listami Pawła.
On tam jeszcze neguje Przykazania i naród wybrany
Z jednej strony ładnie mówi że biskup powinien być trzeźwym mężem jednej żony a gdzie indziej uznaje że tylko wiara ”w coś” jest ważna

Jednemu mówi że ważna są uczynki (przykład Biskupa czy zawieranie małżeństw) a innym razem straszy ludzi żeby się nawet nie trudzili bo i tak pójdą na zatracenie z powodu:
Raz bo grzeszyli co jest półprawdą
Innym razem bo uwierzyli antychrystowi, znowu półprawda bowiem nie ma nigdzie indziej napisane że Bóg będzie karał za wyprany mózg a za złe czyny.

Nie zauważyłem tego wersetu, rzeczywiście nie umiał odróżnić kobiety z chłopem a gdzie indziej potępia gejów
Pewnie ulubiony werset Frania…..

Wychodzi na to że możemy sobie wybrać w co chcemy wierzyć skoro ”apostoł” tak powiedział
Wszystko to zostało zrobione celowo żeby pomieszać, zamiast prostego przekazu otrzymaliśmy sprzeczności
W jednym liście Paweł neguje naród wybrany (że jesteśmy dziećmi bożymi jak w to uwierzymy) a innym razem mówi że lud Boży istnieje (jako tylko Juda) i oni są niedobrzy dla nas.
Paweł sprytnie połączył prawdę z kłamstwem. Skoro Łukasz wiedział o wyzwoleniu Izraela (on pisał że Isus miał wyzwlić Izrael, największą pomyłką w Biblii jest interpretacja proroctw Joela przez Łukasza).

Obaj wiedzieli dużo a jednak kręcili, udawali że nie nie słyszeli…. czyli świadomie kłamali

Cała ta grupa wprowadziła pełno sprzecznych nauk jak:
– Eucharystia jako jedzenie ciała i picia krwi Boga
– Ubóstwienie Ubóstwa
– Kłam jeśli pomoże to kogoś zwerbować
– Składki nie są złe
– Macie wierzyć
– Cenzura, kto nie jest z nami ten jest heretykiem agentem judaizantem
– Stare Prawo nieaktywne mamy Nowe Przymierze oparte na wierze
– Idziemy do nieba
– Antychryst i III Świątynia
– Możesz spożywać żywność poświęconą dla demonów na chwałę Bożą
– Nie krytykuj władz

Jedną z najgorszych nauk Pawła jest jednak doktryna o darach ducha. On po prostu celowo z Łukaszem nazwał moc demoniczną czymś dobrym.
Łukasz jak wiadomo był lekarzem o tym nie raz pisałem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medycyna_staro%C5%BCytna
Początkiem uprawiania medycyny było powstrzymywanie się od szkodliwych pokarmów, które powodowały choroby. Na początku medycyna obracała się w sferze magii. Tym, kto uzdrawiał był kapłan lub szaman. Wraz ze wzrostem znaczenia świątyń, kapłani stali się pierwszymi „lekarzami”.

Lekarze byli także kapłanami bądź czarodziejami.

A oni wszystkie te akty opętania uznają za moc ducha Chrystusowego…
Każda religia ma dwie doktryny i to jest nauka dla wtajemniczonych
Charyzmaty są więc oznaką wyższego stopnia wtajemniczenia, w pozostałych pismach NT nie znalazłem takich rzeczy że można być na ”wyższym etapie”
Tylko Paweł i jego ekipa zachęcali do poddania się tej sile w zamian za supermoce…..

2 comments

 1. Ewangelista Łukasz jest/był definitywnie wrogiem Boga agentem był jednak niezłym podawał dużo prawdy zmieszanej z fałszem
  Łk 17:
  (21) Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.

  A jak mówi przekład interlinearny
  Przekład dosłowny: Nie będą też mówić: Spójrzcie, jest tutaj, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.
  Biblia Gdańska: Ani rzeką: Oto tu, albo oto tam jest: albowiem oto królestwo Boże wewnątrz was jest.
  Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I nie powiedzą: Oto tu, albo: Oto tam [jest]. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was.
  Biblia Warszawska: Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.
  Biblia Tysiąclecia: i nie powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.

  Jak w nas to promujemy Fosforyzm… jesteś bogiem
  Łukasz, Marek i Barnaba nie palili się z wyjaśnianiem czym jest owo królestwo Boże, wiadomo że było głoszone tak głoszone że dalej nic nie wiemy a przynajmniej nie wie pozostałe 99% ludzkości, nie czuje się z tego powodu wybrańcem
  Paweł nie lepszy, niby głosił Ewangelię ”Chrystusową” groził apostołom śmiercią i dalej ludzie kupują fałszywą ewangelię
  Paweł rzeczywiście głosił ”Ewangelię” swojego pomazańca który nie był przyjaźnie nastawiony do apostołów, Isusa czy Boga, był za to pozytywnie nastawiony do chwastów.

  Charyzmaty…
  https://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_gift
  Tylko ekipa Pawła pisała o charyzmatach sam Paweł jak widać jest niespójny raz mówi o 7 darach innym razem o 9 znaczy się założył typową religię.

  Chrześcijanie wierzą, że charyzmaty zostały przepowiedziane przez proroka Joela (2:28) i obiecane przez Chrystusa ( Ewangelia Marka 16: 17-18). Obietnica ta wypełniła się w dniu Pięćdziesiątnicy i gdzie indziej, gdy kościół się rozprzestrzenił. Aby poprawić nadużycia dotyczące darów duchowych w Koryncie , Paweł poświęcił wiele uwagi darom duchowym w Pierwszym Liście do Koryntian (rozdziały 12-14). [1]

  W 1 Liście do Koryntian 12 dwa terminy greckie są tłumaczone jako „dary duchowe”. W wersecie 1 używane jest słowo pneumatika („duchy” lub „rzeczy Ducha”). W wersecie 4 używana jest charyzma . Słowo to pochodzi od słowa charis , które oznacza ” łaskę „. W wersetach 5 i 6 słowa diakonia (przetłumaczone jako „administracje”, „posługi” lub „służba”) i energemata („operacje” lub „czynności”) są używane w opisie natury darów duchowych. W wersecie 7 używany jest termin „manifestacja ( phanerosis ) Ducha”. [11]

  Z tych fragmentów wersetów biblijnych chrześcijanie rozumieją duchowe dary, które należy wprowadzić, lub zdolności, które są bosko obdarzone jednostkami. Ponieważ są one dobrowolnie dane przez Boga, nie można ich zdobyć ani zasłużyć. Chociaż działali przez jednostki, są to działania lub przejawy Ducha Świętego – nie osoby uzdolnionej. Mają być używane dla dobra innych iw pewnym sensie są one udzielane Kościołowi jako całemu bardziej niż dane jednostkom. Istnieje różnorodność w ich dystrybucji – jednostka nie posiada wszystkich darów. [11] Celem darów duchowych jest budowanie (budowanie), napominanie (zachęcanie) i pocieszenie kościoła. [12]

  Powszechnie uznaje się, że Paweł nie wymienił wszystkich darów Ducha Świętego [1] i wielu wierzy, że jest tyle darów, ile jest potrzeb w ciele Chrystusowym . [13] Prezenty czasami były podzielone na różne kategorie w oparciu o ich podobieństwa i różnice w stosunku do innych prezentów. Niektórzy dzielą ich na trzy kategorie za pomocą biur Starego Testamentu . Prezenty „prorocze” obejmują każdy dar obejmujący nauczanie, zachęcanie lub karanie innych. Prezenty „kapłańskie” obejmują okazywanie miłosierdzia i troski o potrzebujących lub angażowanie się w wstawiennictwo przed Bogiem. Prezenty „królewskie” to te, które dotyczą administracji kościelnej lub rządu. [14]Inni kategoryzują je jako „dary wiedzy” (słowo mądrości, słowo wiedzy, rozróżnianie między duchami), „dary mowy” (języki, interpretacja, proroctwo) i „dary mocy” (wiara, uzdrowienie, cuda). [15] Prezenty zostały również zakwalifikowane jako te, które promują wewnętrzny rozwój Kościoła (apostoł, proroctwo, rozróżnienie między duchami, nauczaniem, słowem mądrości / wiedzy, pomocy i administracji) oraz te, które promują zewnętrzny rozwój kościoła ( wiara, cuda, uzdrowienie, języki, interpretacja języków). [1]

  Zwolennicy zaprzestania odróżniania prezentów „nadzwyczajnych”, „cudownych” lub „znakowych” (takich jak proroctwo, języki i uzdrowienie) i innych darów. [16] Zwolennicy protestu, zwłaszcza z tradycji kalwińskiej , uważają, że cudowne dary i ich działania ograniczają się do wczesnego chrześcijaństwa, a następnie „przestają”. [17] Inni protestanci, w tym luteranin , [18] metodystów , [19] zielonoświątkowcy i charyzmatycytrzymajcie się pozycji kontynuatora, wierząc, że wszystkie dary duchowe są rozdzielane między chrześcijan przez Ducha Świętego i że są one normatywne we współczesnym chrześcijaństwie . Ponadto, katolicyzm [20] i wschodni Kościół prawosławny nadal wierzą w i wykorzystują wszystkie dary duchowe.

  Akurat Prorok Joel mówił o czymś zupełnie innym, chętnie pokazuję ten błąd Łukasza, całkowicie się zdemaskował tą interpretacją.
  Jl 2:
  (28) A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.
  (31) Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.
  (32) I to się spełni, [że] każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie zbawiony każdy, tak jak to Pan zapowiedział, i ci, których powołał Pan a którym głoszono dobrą nowinę.

  Chyba muszę zrobić z tego materiał.
  i skopiowałem…

  Hmm, tak swoją drogą tak zwany ruch alternatywny jest także podstępem

  Bo jak wyjaśnić gościa który obiecuje lek na wszystko na raka tylko zagłosuj na niego gada głupoty także mówi o poważnych sprawach i przede wszystkim to co chcą ludzie usłyszeć.
  Mnie zadziwił fakt że taki Chrabja i Bosostopy wręcz zachęcają aby ich krytykować, dlaczego ? Przecież obowiązkiem jest ukazywanie oszustw zarówno od tych z góry (polityka, religia na topie) jak i z dołu (alternatywa). Jak wszyscy to wszyscy,

  Minuta 13, początek

  Nie jest to kłamstwo, zobaczmy na polityków i celebrytki im więcej się o nich mówi w myśl gówno nie gówno ważne że piszą, tym mają większe poparcie. Oczywiście jest to brak honoru i godności ale czy pozostali politycy mają honor i godność, czy antysystemowcy mają honor i godność, wiedzą co to oznacza ?

  O Popku od razu skojarzył mi się z Palikotem, co wybory ten sam trik dają jednego antysystemowca który głosy wnerwionych krzyczy i nic praktycznego nie obiecuje. A przecież można z łatwością odbudować państwo… gdyby nie Ofici wyobraża ktoś sobie prezydenta z poza systemu który spełnia wolę ludu mówi o WTC i wpływach Syjonistyczno-Fatykańskich ?
  Nie mógłby….
  Potrzebna jest jednak kontrolowana opozycja. Korwin jak zawsze dostanie 4,9% przyjdą ci sami siepacze i ludzie nadal będą głosować na swoich ”przyjaciół” którzy dają im bagnety do rąk.

  Niestety albo natrafiamy na New Ageowców od uniwersalnej miłości albo na prowokatorów wojennych albo na cwaniaczków.
  Choć jestem za Septuagintą przede wszystkim to jednak dobrze jest trzymać się kazań Isusa.

  Zauważmy że sam Chrystus nie chciał zostać przywódcą religijnym czy politycznym
  Jana 6:
  (14) Wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: Ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat.
  (15) Isus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden.

  Ponieważ Królestwo Boże stoi ponad rządami diabelskimi

  Czy uległość wobec władz czy pancerz wiary przyniósł gdziekolwiek pokój na ziemi,
  Mt 5:
  (13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
  (14) Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze.
  (15) Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod naczyniem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
  (16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
  (17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.
  (18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.
  (19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

  Sól tej ziemi, jak widać Krzewiciel zachęca abyśmy się nie poddawali i nie zważali na prześladowców ich czas nadejdzie.
  Nie ma tajemnicy, misteriów a czysta praktyka…
  (33) Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.
  (34) Ale Ja wam mówię, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga,

  Głównym powodem niezrozumienia są chwasty, sataniści, zakłamancy, Ofici i… Paweł który nauczał Nowego Przymierza i wielu innych rzeczy które przypisuje się Krzewicielowi
  Jest jeden problem a nawet więcej, krytyka obłudnej religijności czy fałszywego osądzania.

  Mt 6:(1) Uważajcie, abyście pobożności swojej nie ukazywali przed ludźmi, aby was widziano; ponieważ nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.

  Są to nauki zwyczajnie groźne dla wszelkich religii,

  Mt 7:
  (20) Tak więc po owocach poznacie ich.

  (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.
  (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
  (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
  (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.
  (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale.
  (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

  No właśnie według tego nie ma miejsca na podejrzane postacie jak Paweł i wielu innych którzy także opierają się na obłudzie.

  Mt 12:
  Ten fragment jest często cytowany jakoby Isus zmienił Prawo, nie usunął a nawet zaostrzył
  (1) W tym czasie szedł Isus w sabat przez zboże, a uczniowie jego byli głodni i zaczęli rwać kłosy i jeść.
  (2) A gdy to ujrzeli faryzeusze, powiedzieli do niego: Oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat.
  (3) A On odrzekł im: Czyż nie czytaliście, co zrobił Dawid, kiedy był głodny, on oraz ci, którzy z nim byli?
  (4) Kiedy wszedł do Domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom?

  (5) Czyż nie czytaliście w Prawie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są niewinni?
  (6) A oznajmiam wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia.
  (7) I gdybyście zrozumieli co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych.
  (8) Ponieważ Syn Człowieczy jest Panem nawet w dzień sabatu.
  (10) A był tam człowiek, który miał uschłą rękę więc zapytano go: Czy wolno w sabat uzdrawiać? Aby go oskarżyć.
  (11) A On odpowiedział: Któż z was mając jedną owcę, gdyby mu ona w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie?
  (12) O ileż więcej wart jest człowiek, niż owca! Dlatego wolno w sabat dobrze czynić.
  (13) Wtedy rzekł temu człowiekowi: Wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął ją i stała się zdrowa, tak jak druga.

  Jak wiadomo Sabat był dniem wolnym, lecz co zrobił Isus. Pokazał jaki jest rzeczywisty cel sabatu, jeśli masz nic nie robić a wokół ciebie dzieje się krzywda i możesz temu zaradzić lepiej pomóż. Prawo Boże nie jest sztywną konstytucją dla służbistów ponieważ ma nas chronić.

  Celowo Isus zacytował ten fragment:
  Ozeasza 6:
  (1) Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany!
  (2) Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem.
  (3) Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana; że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię!
  (4) Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika.
  (5) Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, i moje prawo wzeszło jak światłość.
  (6) Gdyż miłosierdzia chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń.
  (7) Lecz oni zerwali przymierze już w Adam, tam mi się sprzeniewierzyli.

  Dla lepszego zrozumienia, jak widać dla Boga nie jest najważniejsze to że się modlimy, chodzimy do kościoła, dużo wiemy itd. ale to jak czynimy, co produkujemy i co sobą prezentujemy.

  Księga Izajasza 1:
  (12) Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptali moje dziedzińce?

  (13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
  (14) Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je.
  (15) A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszyh rękach pełno krwi.
  (16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!
  (17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!
  (18) Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.

  (19) Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać,

  (20) Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały!

  (21) Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy!

  (22) Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą.

  (23) Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich.

  (24) Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Mocarz Izraela: Biada! Ulżę sobie na moich nieprzyjaciołach i pomszczę się na moich wrogach!
  (25) I zwrócę swoją rękę przeciwko tobie, i wytopię w tyglu twój żużel, i usunę wszystkie twoje przymieszki.
  (26) I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym.
  (27) Syjon będzie odkupiony przez sąd, a ci, którzy się w nim nawrócą, przez sprawiedliwość.
  (28) Odstępców zaś oraz grzeszników spotka zagłada, a ci, którzy opuszczają Pana, zginą.
  (29) Bo wstydem się okryjecie z powodu dębów, w których macie upodobanie i rumieńcem zapłoniecie z powodu gajów, które lubicie,
  (30) Bo staniecie się jak dąb, którego liść zwiędnie, lub jak ogród bez wody.
  (31) I mocarz stanie się paździerzem, a jego dzieło iskrą, i spłoną obaj razem, i nie będzie komu gasić.

  Prawo Boże oraz wyjaśnienia nauczyciela Prawa są niezwykle proste lecz trzeba się nad tym nieco pochylić, co najlepsze nie trzeba o tym tak dobrze wiedzieć gdyż przeciętny człowiek wie co czynić i jak czynić.
  Niestety wielu wilków w owczych skórach niby prowadzi do Boga a jednak lub bardziej zachęca do pobierania tajemniczej energii, podejrzanych praktyk
  Na szczęście dymają tylko łatwowiernych którzy wiedzy nie mają, sam staram się podawać metody na bezkrwawe eliminowanie szkodników
  Najprostsza metoda to zadawanie prostych pytań a co a jak a dlaczego jak to się wiąże z resztą, Pytania Sokratesa i tym podobne.
  Po czasie taki chwast sam się zapląta w tym co mówi i nawet jeśli się ośmieszy to będzie odgrywał zwycięzcę.
  Mam na myśli tych którzy manipulują faktami kłamią zawodowo takie Tuski 🙂
  http://zbawienie.forumotion.com/t162-pytania-sokratesa
  https://www.i-kancelaria.pl/publikacje/mowa-ciala-i-inne-symptomy-klamstwa/
  Obnażanie kłamców… nie takie trudne wystarczy znać temat który podkopują a większość nie wiem czy celowo celowo udaje durniów chociaż nie można być nieświadomie zakłamanym. Albo ktoś jest nieuczciwy albo oszukany, zakodowany na fałsz.

  —-

  Hmm, Paweł
  Czy Pawłościaństwo to sekta według KRK ?
  1. Wiara członków w jeden cel sekty. Zmuszanie do wiary.
  [Gal 4:(6) A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!) Paweł miał dobrze rozplanowany program edukacyjny.

  2. Charyzmatyczny przywódca i lider, którego należy się słuchać. Nazywa się go mistrzem, prorokiem, guru. Przywódca sekty jest ponad jej zasadami.
  Rz 11:(14) Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.

  3. Dobrze uregulowany spis pryncypiów i zasad, których wszyscy członkowie muszą przestrzegać.
  [Jest hymn o miłości, są listy pasterskie]

  4. System nagabywania i zachęcania ludzi do wstąpienia do sekty. Członkowie, którzy znajdą nowe osoby do wstąpienia do sekty nagradzani są w podany sposób.
  [Tymoteusz, dary ducha świętego, nagroda na górze, Porwanie]

  5. System i hierarchia władzy. Mocno scentralizowany. Najważniejszy jest mistrz-guru, a pod nim jego najbliżsi ludzie.
  [Paweł i jego dary ducha, biskupi, diakoni, list do Rzymian i Hymn do miłości]

  6. Tajny, elitarny charakter całej wspólnoty. Brak możliwości obserwowania życia grupy, kiedy nie jest się jej członkiem.
  [Heh..]

  7. Trudności z przystąpieniem do wspólnoty. Na nowego członka czeka wiele zadań, które musi wypełnić, aby móc stać się pełnoprawnym aktywistą.
  [Uwierz a będziesz zbawiony]

  8. Szeroka siatka wrogów zewnętrznych, którzy mają w sposób prawdziwy czy wyimaginowany zagrażać sekcie i jej ideom.
  [Arcyapostołowie, Judaizanci]

  9. Oddział od społeczeństwa. Tworzenie swoich własnych praw oraz obowiązków i zasad. Odizolowanie członków od normalnego, zdrowego życia.
  [”nasza ojczyzna jest w niebie, umarłem dla chrystusa itd.]

  10. Wykorzystywanie w obrębie sekty technik manipulacyjnych w odniesieniu do jej słabszych członków. Kłamstwa, sugestie, hipnoza, tzw. „pranie mózgu” są tutaj bardzo popularne.
  [Przecież sam Paweł przyznaje się do zdolności paranormalnych, ręce które leczą, groził apostołom śmiercią, manipulował cytowanym źródlem, miał pod ręką Łukasza[

  11. Zniewolenie członków. Brak możliwości dobrowolnego odejścia z sekty, pod karą utraty czegoś ważnego, zdrowia lub nawet życia.
  [Uwierz a będziesz zbawiony, nie wierzysz zginiesz z ręki Boga]

  12. Fanatyczne oraz frenetyczne próby utrzymania sekty i swoich idei. Członkowie sekty są całkowicie przekonani o prawdziwości swojego postępowania. Inni są w błędzie, świat zewnętrzny zostaje całkowicie potępiony. Tylko członkowie sekty mają „tajemną” wiedzę i moc poznania i mogą zostać „zbawieni” lub „uratowani”.
  [2 Tes 2:(11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,(12) Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Doskonały artykuł. Zgadza się, Joel mówił o czasach ostatecznych kiedy Bóg zbierze swój rozproszony genetyczny Izrael. Tymczasem Łukasz czarownik wzorem swojego nauczyciela Pawła dorabiał proroctwa do dziejów Pawła, aby uwiarygodnić jego Apostolstwo.

  No i zobaczmy ten trick. Paweł twierdził, ze cielesny Izrael nie istnieje tylko duchowy i dlatego Łukaszowi w Dziejach pasuje zesłani Ducha w postaci ognia do proroctw Joela. Tymczasem owe zesłanie ducha w postaci ognia najbardziej pasuje do Apokalipsy Jana rozdz. 13 proroctwie o drugiem zwierzęciu.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.