Wpis Nr. 77 – Uwolnienie Ludu Obietnicy

 

 

FRAGMENTY O BOGU, IZRAELITACH ORAZ DOTYCZĄCE BOŻEJ OBIETNICY – POWRÓT HEBRAJCZYKÓW DO ARMAGEDDONU

Poniżej znajdziemy informacje dotyczące najważniejszego tematu w całej Biblii wspartej słowami samego Boga, którzy przysiągł na swoje istnienie realizację owego planu w czasach końca. Chrystus, Prorocy, Apostołowie, fałszywi apostołowie oraz najwięksi słudzy upadłych aniołów dobrze znali ten plan.

Owym planem jest:

 1. Zjednoczenie 12 Plemion Izraela w diasporze
 2. Wyzwolenie Ludzkości z pod władzy ciemiężców oraz kontroli umysłów do życia wiecznego na podstawie Prawa Boże
 3. Wypełnienie Prawa Boże tj. sąd Boży
 4. Eliminacja niereformowalnych istot gardzących Prawem Boga
 5. Utworzenie Teokratycznego Rządu Bożego na ziemi wraz z administracją 144 tysięcy Izraelitów i Królem Isusem, Krzewicielem Woli Bożej
 6. Konstytucją będzie Prawo Boże wraz z Dekalogiem.

 

 


Księga Ezechiela 20: Uspółcześniona Biblia Gdańska (2017) (33) Jak żyję, mówi Pan BÓG, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i w wylanej zapalczywości będę królował nad wami.”

 

Ewangelia Jana 1:

(1) Na początku była myśl, a myśl była u Boga, a myśl była Boża.  (2) Ona była na początku u Boga. (3) Wszystko przez nią powstało, a bez niej nic nie powstało, co powstało. (4) W niej było życie, a życie było światłością ludzi. (5) A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

 

2 List Piotra 2:

(1) Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. (4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do Tartaru, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd; (5) Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych; (6) Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne, (7) Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, (8) Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej.

(9) Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania, (10) Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebiańskim. (11) Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. (12) Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają; toteż zginą jak one (13) I poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach.

(14) Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. (15) Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, (16) Lecz został zganiony za swoją nieprawość; nieme bydlę juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. (17) Ludzie ci, to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher; czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. (18) Przemawiając bowiem słowami nadętymi a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie,

(19) Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. (20) Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Isusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. (21) Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.

 

2 List Piotra 3:

(2) Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, i na przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez apostołów waszych. (3) Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości (4) I mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.

(7) Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. (8) Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. (9) Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania. (10) A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. (11) Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, (12) Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?

(13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios, i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.

(14) Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. (15) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. 

 

Objawienie Jana 10

(5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. (8) A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał: Idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. (9) Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie: Weź i zjedz ją; gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. (10) Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód; a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. (11) I powiedziano mi: Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach.

Księga Daniela 12:

(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który opiekuje się dziećmi twojego ludu i wtedy nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istniał naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to czasie twój lud będzie wyzwolony,każdy, kto jest zapisany w księdze. (2) A wielu z nich, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczny wstyd. (3) I mądrzy jaśnieć będą jak jasność na firmamencie, i wielu sprawiedliwych jak gwiazdy na wieki wieczne. (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów końca, kiedy wielu będzie nauczanych i wiedza się powiększy.

(5) I ja, Daniel, spojrzałem, i widziałem a oto dwóch innych stało z tej strony rzeki, a inny z tamtej strony rzeki. (6) I jeden powiedział do męża w szacie lnianej, który stał ponad wodą rzeki: Kiedy nastąpi koniec cudów, o których wspomniałeś? (7) I słyszałem męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł swoją prawą rękę oraz lewą rękę ku niebu i przysiągł na Tego, który żyje wiecznie, że będzie to trwało czas, czasy i połowę czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy. (8) I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie, jakiż koniec tych rzeczy? (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca.

(10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych; lecz przestępcy będą łamać Prawo i żaden przestępca nie będzie tego rozumiał, lecz mądrzy będą rozumieli.

(11) Od czasu usunięcia ofiary wieczystej, kiedy ohyda spustoszenia będzie ustanowiona, (będzie) tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony jest ten, kto doczeka do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. (13) Lecz ty idź i odpoczywaj, ponieważ reszta dni i pór roku wypełni się w czasach końca; a ty powstaniesz do swojego losu u kresu tych dni.

 

 

Izraelici żyją obecnie na północy:

Księga Jeremiasza 3:

(11) I rzekł Pan do mnie: Odstępna żona, Izrael, okazała się sprawiedliwsza niż niewierna żona, Juda. (12) Idź i głoś te słowa ku północy, i mów: Nawróć się żono odstępna, Izraelu – mówi Pan – nie spojrzę na was surowo, gdyż Ja jestem dobrotliwy – mówi Pan – a nie chowam gniewu na wieki! (17) W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. (18) W owych dniach przystąpią ci z domu Judy do tych z domu Izraela i wejdą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem waszym ojcom w dziedziczne posiadanie. (19) Ja wprawdzie myślałem: Jakżebym chciał uznać cię za syna i dać ci w dziedzictwo ziemię uroczą, najpiękniejszy klejnot narodów! I myślałem, że będziecie na mnie wołać: Mój ojcze! I nie odwrócicie się ode mnie.

Księga Jeremiasza 23:

(7) Dlatego nadchodzą dni – powiedział Pan – że już nie będą mówili:  żyje Pan, który wyprowadził dom Izraela z ziemi Egiptu, (8) Ale istnieje Pan, który zebrał całe nasienie Izraela od północnej ziemi i z wszystkich krajów, do których ich wypędził i przyprowadził ich do własnej ziemi. (9) Moje serce jest złamane we mnie, wszystkie moje kości są wstrząśnięte: stałem się jako  człowiek złamany, mąż przezwyciężony winem, ponieważ doskonałość Jergo chwały. (10) Gdyż kraj pełen jest cudzołożników, a z powodu przekleństwa ziemia jest w żałobie, zwiędnięte są pastwiska na stepie. Dążeniem ich jest zło, a ich siłą bezprawie.

1 Księga Henocha 107:

(1) Ujrzałem, że w nich napisano to, że z pokolenia na pokolenie czynić będą zło, aż powstanie pokolenie sprawiedliwe, a [pokolenie] czyniących zło zostanie zniszczone i grzech odejdzie z ziemi i nastanie na niej wszelkie dobro. (2) A teraz, synu mój, idź, powiedz twemu synowi Lamechowi, że to dziecko, które się narodziło, jest rzeczywiście jego synem i że to nie jest kłamstwo”. (3) I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego ojca Henocha – albowiem on pokazał mu wszystko, co jest tajemne – powrócił, ujrzawszy je nadał temu dziecku imię Noe, albowiem on pocieszy ziemię po całym zniszczeniu.

 

1 Księga Henocha 108:

(1) Inna księga, którą Henoch napisał dla swego syna Matuzalema i dla tych, którzy przyjdą po nim i będą zachowywać prawo w dniach ostatecznych.

(2) Wy, którzy zachowywaliście [je], wytrwajcie aż do momentu, gdy przyjdzie koniec na popełniających zło i ustanie moc niegodziwców,

(3) Oczekujcie [czasu] aż przeminie grzech. Albowiem imiona ich zostaną wytarte z księgi świętych, a ich potomstwo Zostanie unicestwione na wieki. Duchy ich zginą. Będą jęczeć i płakać na opustoszałej pustyni i na płonącym miejscu, ponieważ nie będzie już ziemi. (4) I ujrzałem coś jak obłok, którego trudno dojrzeć, albowiem z powodu jego głębokości nie mogłem nań spoglądać. ujrzałem płomienie ognia palące się jasno i [coś] na kształt jasnych gór przewracanych i rzucanych z boku na bok. (5) Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy byli ze mną, mówiąc doń: „Co to za jasne [miejsce]? Albowiem nie ma tu nieba, ale tylko płomienie palącego ognia i głos krzyczących, płaczących, lamentujących i dotkliwy ból”. (6) Odpowiedział mi: „To miejsce, które widzisz, jest miejscem, do którego zostaną wtrącone duchy grzeszników i bluźnierców i tych, którzy czynią zło, i tych, którzy zniekształcają wszystko, co powiedział Pan przez usta proroków o tym, co należy czynić. (7) Albowiem na górze w niebie znajdują się księgi i notatki o nich. Aniołowie mogą je czytać i dowiedzieć się, co ma spotkać grzeszników i duchy pokornych oraz tych, którzy umartwiali swe ciała i zostali nagrodzeni przez Boga, jak również tych, którzy byli wykorzystywani przez złych ludzi. (8) Są to ci, którzy miłowali Boga, a nie kochali złota czy srebra, czy jakiegoś światowego dobra, ale wydali swe ciała na mękę. (9) Są to ci, którzy od samego momentu swego istnienia nie pragnęli ziemskiego pokarmu, ale uważali siebie za przemijające tchnienie i trzymali się tego. Pan wypróbował ich bardzo i dusze ich okazały się czyste, aby mogły błogosławić Jego imię”. (10) Wszystkie ich błogosławieństwa opowiedziałem w księgach. Wyznaczono im nagrodę, albowiem okazało się, że bardziej umiłowali niebo niż swoje życie na świecie i nawet jeśli zostali zdeptani nogami przez złych ludzi i musieli wysłuchiwać, jak ich lżono, poniżano i wykorzystywano, to mimo to błogosławili mnie. (11) A teraz przywołam duchy cnotliwych (zrodzone) w pokoleniu światła i przekształcę tych, którzy narodzili się w ciemnościach, jak również tych, którzy nie zaznali czci w swoim ciele stosownie do ich wierności. (12) Wprowadzę do jaśniejącego światła tych, którzy miłują moje święte imię, i posadzę każdego na jego tronie chwały. (13) Jaśnieć będą przez niezliczoną ilość czasu, albowiem sprawiedliwy jest Boży wyrok. Wiernemu i kroczącemu prawymi drogami dotrzymuje on wiary. (14) Ujrzą oni tych, którzy narodzili się w ciemności, wrzuconych do ciemności, podczas gdy sprawiedliwi jaśnieć będą. (15) Grzesznicy będą jęczeć widząc, jak oni jaśnieją, ale sami pójdą tam, gdzie ustalono dla nich dni i czas.

 

1 Księga Henocha 45:

(1) Jest to druga przypowieść o tych, którzy odrzucają imię mieszkania świętych i Pana Duchów. (2) Nie wejdą oni do nieba ani nie zstąpią na ziemię: taki będzie los grzeszników, którzy odrzucają imię Pana Duchów i zachowani są na dzień ucisku i niedoli. (3) W owym dniu mój Wybrany zasiądzie na tronie chwały i dokona wyboru ich czynów i niezliczonych ich mieszkań. Duch ich stwardnieje wewnątrz, kiedy ujrzą moich Wybranych i tych, którzy wzywają mojego imienia świętego i chwalebnego. (4) Sprawię w owym dniu, że mój Wybrany zamieszka pośrodku nich, i przemienię niebo i uczynię je wiecznym błogosławieństwem i światłem. (5) I przemienię suchy ląd i uczynię go błogosławieństwem. Sprawię, że moi wybrani zamieszkają na nim. Lecz ci, którzy popełniają grzech i zło, nie będą po nim chodzić. (6) Albowiem spojrzałem na moich sprawiedliwych i nasyciłem ich zbawieniem i postawiłem ich przede mną. (7) Gdy chodzi jednak o grzeszników, to mam gotowy wyrok, aby ich zgładzić z powierzchni ziemi.

1 Księga Henocha 10:

(13) W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność. (14) Wówczas [Szemihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń. (15) Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów czuwających, bo zepsuli oni ludzi. (16) Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze. (17) A teraz wszyscy sprawiedliwi ocaleją i żyć będą [tak długo aż] zrodzą tysiące. Wszystkie dni ich młodości i ich starości dopełnią się w pokoju. (18) W owych dniach cała ziemia napełniona zostanie sprawiedliwością i cała zostanie zasadzona drzewami i napełni się błogosławieństwem. (19) Zasadzą na niej wszelkie przyjemne drzewa, zasadzą na niej winorośle, a winorośl, która zostanie na niej zasadzona, wyda obfity owoc. Wszelkie nasienie, które na niej będzie posiane, każda miara wyda tysiąc, a każda miara oliwek wyda dziesięć bat oliwy. (20) Wy natomiast oczyśćcie ziemię z wszelkiego zła i z wszelkiej nieprawości, i z wszelkiej nieczystości, którą przyniesiono na ziemię. Usuńcie je z ziemi. (21) Wszyscy synowie ludzcy będą sprawiedliwi i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą. (22) Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego grzechu, z wszelkiego gniewu i z wszelkiej udręki. Nie ześlę więcej na nią potopu po wszystkie pokolenia na wieki.

Księga Jeremiasza 30:

(18) Tak mówi Pan: Oto Ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami, miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. (19) I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się, rozmnożę ich i nie będzie ich mało, uczczę ich i nie będą już w pogardzie. (20) Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną, lecz wszystkich jego ciemięzców ukarzę. (21) Z niego wywodzić się będzie jego książę, a jego władca wyjdzie spośród niego; i pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie, bo któż narażałby swoje życie, by zbliżyć się do mnie? – mówi Pan. (22) I będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. (23) Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi. (24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

 

Księga Jeremiasza 31:

(1) W owym czasie – mówi Pan – będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. (2) Tak mówi Pan: Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku. (3) Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. (4) Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się. (5) Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii; ci, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą. (6) Zaprawdę, idzie dzień, gdy stróże wołać będą na górach efraimskich; Wstańcie! Pielgrzymujmy na Syjon, do Pana, Boga naszego! (7) Gdyż tak mówi Pan: Wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów! Zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela! (8) Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie.

31:8 Behold, I bring them from the north, and will gather them from the end of the earth to the feast of the passover: and [the people] shall beget a great multitude, and they shall return hither.

(9) Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.

(10) Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. (11) Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. (12) I przyjdą, i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu, i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu, i oliwy, do owieczek i bydła; i będzie ich dusza jak ogród nawodniony, i już nie będzie pragnąć. (13) Wtedy panna radować się będzie z korowodu, także młodzi i starsi razem; ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. (14) I pokrzepię duszę kapłanów tłuszczem, a mój lud nasyci się moim dobrem – mówi Pan. (15) Tak mówi Pan: Słuchaj! W Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz: Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma.

(16) Tak mówi Pan: Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud – mówi Pan – wrócą z ziemi wroga. (17) Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa – mówi Pan – i wrócą synowie do swoich siedzib. (18) Wprawdzie słyszałem dobrze, jak Efraim narzekał: Ćwiczyłeś mnie i przyjmowałem ćwiczenie, jak cielę nie wyćwiczone. Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem! (19) Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego, i gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości. (20) Czy Efraim jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim; zaiste muszę się nad nim zlitować – mówi Pan. (21) Ustawiaj sobie drogowskazy, postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć swoją uwagę na ścieżkę, na drogę, którą chodziłaś! Wróć, panno izraelska, wróć do tych swoich miast! (22) Jak długo będziesz się błąkać, córko odstępna? Gdyż Pan stwarza nową rzecz na ziemi: Kobieta zaleca się do mężczyzny. (23) Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jeszcze będą mówić to słowo w ziemi judzkiej i w jej miastach, gdy odmienię ich los: Niech ci błogosławi Pan, niwo sprawiedliwości, góro święta! (24) I zamieszka w niej Juda i wszystkie jego miasta razem, rolnicy i ci, którzy ciągną ze stadem, (25) Gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą. (26) Wtem obudziłem się i spojrzałem, a mój sen był słodki.

(27) Oto idą dni – mówi Pan – w których obsieję dom izraelski i dom judzki nasieniem ludzkim i nasieniem zwierzęcym. (28) I będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć, i sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić – mówi Pan.

(29) W owych dniach już nie będą mówili: Ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów ścierpły, (30) Lecz każdy umrze za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną.

(31) Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Pan –

(33) Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

(34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.

(35) Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię:

(36) Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną – mówi Pan – to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.

(37) Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili – mówi Pan.

(38) Oto idą dni – mówi Pan – że miasto będzie odbudowane dla Pana od wieży Chananeela aż do Bramy Narożnej.

(39) A dalej sznur mierniczy będzie biegł wprost ku wzgórzu Gareb i zwróci się ku Gos.

(40) I cała Dolina Zwłok i Popiołu, i wszystkie zbocza w kierunku potoku Kidron aż do rogu Bramy Końskiej ku wschodowi będą poświęcone Panu; nie będzie już spustoszone ani zburzone na wieki.

 

Księga Jeremiasza 24:

(4) Wtedy doszło mnie słowo Pana, który rzekł; (5) Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków, ku dobremu(6) I zwrócę na nich oko z myślą o dobrem, i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi, i odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę ich, a nie wykorzenię. (7) I dam im serce, aby mnie poznali, że Ja jestem Pan. I będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem.

 

 

Księga Jeremiasza 2:

(26) Jak złodziej wstydzi się, gdy go złapią, tak wstydzić się będzie dom izraelski, oni, ich królowie, ich książęta, ich kapłani i ich prorocy, (27) Którzy mówią do drewna: Ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: Ty mnie zrodziłeś! Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, a w czasie swojej niedoli mówią: Powstań i wybaw nas! (28) A gdzie są twoi bogowie, których sobie zrobiłaś? Niech powstaną, jeżeli mogą cię wybawić w czasie twojej niedoli! Gdyż ile jest twoich miast, tyle jest twoich bogów, o Judo! (29) Czemu spieracie się ze mną? Wy wszyscy odstąpiliście ode mnie – mówi Pan. (30) Na próżno biłem waszych synów, nie przyjęli pouczenia; wasz miecz pożarł waszych proroków, jak lew pożerający. (31) Jakim to rodem jesteście! Zważcie na słowo Pana: Czy byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku? Dlaczego mój lud mówi: Chcemy zażyć wolności, nie pójdziemy już do ciebie?

 

 

 

Objawienie Jana 7:

(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. (11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, (12) Mówiąc: Niech się stanie! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Niech się stanie. (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

List Jakuba 1: (1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście plemion, które żyją w rozproszeniu.

Ewangelia Mateusza 10: (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. (7) A idąc głoście: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

Ewangelia Jana 7: (35) Wtedy Żydzi mówili między sobą: Dokądże Ten chce się udać, że my go nie znajdziemy? Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami i uczyć Greków?

 

Księga Jeremiasza 31:

(1) W owym czasie – mówi Pan – będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. (2) Tak mówi Pan: Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku. (3) Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. (4) Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się. (5) Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii; ci, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą. (6) Zaprawdę, idzie dzień, gdy stróże wołać będą na górach efraimskich; Wstańcie! Pielgrzymujmy na Syjon, do Pana, Boga naszego! (7) Gdyż tak mówi Pan: Wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów! Zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela! (8) Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie.(9) Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.(10) Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. (11) Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. (12) I przyjdą, i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu, i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu, i oliwy, do owieczek i bydła; i będzie ich dusza jak ogród nawodniony, i już nie będzie pragnąć.(17) Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa – mówi Pan – i wrócą synowie do swoich siedzib. (18) Wprawdzie słyszałem dobrze, jak Efraim narzekał: Ćwiczyłeś mnie i przyjmowałem ćwiczenie, jak cielę nie wyćwiczone. Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem!

Księga Psalmów Dawida 14:(7) Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego, (8) Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael.

5 Księga Mojżeszowa 4:

(1) A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. (2) Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. (3) Na własne oczy widzieliście, co Pan uczynił za Beelfegora, jak każdego, który poszedł za Beelfegorem, Pan, wasz Bóg, wytępił spośród ciebie.

(5) Patrzcie! Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. (6) Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: Zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. (7) Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy.

(8) I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję. (9) Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów (10) O dniu, w którym stanąłeś na Horebie przed Panem, twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie: Zgromadź mi lud, a Ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. (11) Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp góry – a góra ta płonęła ogniem aż do samego nieba, w ciemnościach, chmurach i mgle.

(12) I przemówił Pan do was z tego ognia; głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście, był tylko sam głos. (13) I ogłosił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać: także dziesięć przykazań, i napisał je na dwóch tablicach z kamienia.

(14) Mnie zaś rozkazał Pan w tym czasie nauczyć was ustaw i praw, abyście je pełnili na ziemi, do której zdążacie, aby ją wziąć w posiadanie. (15) Strzeżcie usilnie dusz waszych gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia,

(20) Lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca, z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj. (21) Na mnie zaś rozgniewał się Pan z powodu was i przysiągł, że nie przekroczę Jordanu i nie wejdę do tej pięknej ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie na własność. (22) Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przekroczę Jordanu, wy zaś przekroczycie go i weźmiecie w posiadanie tę piękną ziemię.

(23) Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, które zawarł z wami, i nie sporządzali sobie żadnej podobizny rzeźbionej, jak ci to nakazał Pan, twój Bóg.

(24) Gdyż Pan, twój Bóg, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym. (25) Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu, i uczynicie to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, pobudzając go do gniewu, (26) To biorę dziś niebo i ziemię na świadków przeciwko wam, że rychło doszczętnie wyginiecie w tej ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją wziąć w posiadanie. Długo w niej nie będziecie, gdyż zostaniecie całkowicie wytępieni.

(27) I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi(28) A tam będziecie służyli bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają.

(29) I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą(30) Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał jego głosu,

(31) Gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię ani cię nie zniszczy i nie zapomnio przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł.

(32) Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka, i od krańca aż po kraniec niebios, czy stało się już coś tak wielkiego albo czy słyszano kiedy o czymś podobnym?

(33) Czy kiedykolwiek jakiś lud słyszał głos Boga przemawiającego spośród ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy?

(34) Albo czy spróbował jakiś bóg przyjść i wziąć sobie jakiś naród spośród innego narodu przez doświadczenia, znaki i cuda oraz przez wojnę, ręką możną i wyciągniętym ramieniem, przez wielkie i straszne czyny, jak to wszystko, co Pan, wasz Bóg, na oczach twoich uczynił dla was w Egipcie? (35) Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem. Oprócz niego nie ma innego.

(36) Z nieba dał ci słyszeć swój głos, aby cię utrzymać w karności, a na ziemi ukazał ci swój wielki ogień, i słyszałeś jego słowa spośród ognia. (37) A ponieważ umiłował twoich ojców i wybrał po nich ich potomstwo, więc osobiście wyprowadził cię wielką swoją mocą z Egiptu,

(38) Aby wypędzić przed tobą narody większe i mocniejsze od ciebie, a ciebie zaprowadzić do ich ziemi i dać ci ją w posiadanie, jak to jest dzisiaj. (39) Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego(40) Przestrzegaj zatem ustaw jego i przykazań, które ja tobie dziś nakazuję, aby dobrze było tobie i twoim synom po tobie i abyś długo żył na ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje ci po wszystkie dni. (41) Wtedy Mojżesz wydzielił trzy miasta za Jordanem na wschodzie, (42) Aby w nich mógł się schronić zabójca, który zabił swego bliźniego nieumyślnie, nie mając go przedtem w nienawiści, i aby ocalał schroniwszy się w jednym z tych miast. (43) Są to: Beser w stepie na równinie dla Rubenitów, Ramot w Galaadzie dla Gadytów i Golan w Baszanie dla Manassesytów. (44) A taki zakon przedłożył Mojżesz synom izraelskim. (45) Takie są świadectwa, ustawy i prawa, które oznajmił Mojżesz synom izraelskim po ich wyjściu z Egiptu, [….]

 

2 Księga Samuela 7: 

(1) Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło, (2) Rzekł król do Natana, proroka: Patrz! Ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a Skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu (3) Wtedy Natan odpowiedział królowi: Wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. (4) Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Pana tej treści:

(5) Idź, powiedz memu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan: Czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? (6) Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając za mieszkanie namiot. (7) Czy kiedykolwiek, wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi, przemówiłem do któregoś z plemion izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo nad moim ludem, Izraelem, w te słowa: Dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego? (8) Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan Zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem, (9) I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś, i wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą, i uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi.

(10) Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył, i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio,

(11) Odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom, (12) A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo(13) On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki.

(14) Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, (15) Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. (16) I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też utwierdzony będzie na wieki.

(17) Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem, (18) Poszedł król Dawid i usiadł przed Panem, i rzekł: Kim ja jestem, Panie, Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? (19) Ale mało to jeszcze było w twoich oczach, Panie, Boże, gdyż rozciągnąłeś na dom twojego sługi obietnice twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenie ludzkie, Panie, Boże.

(20) Cóż tedy ma ci jeszcze Dawid do powiedzenia, przecież Ty znasz twego sługę, Panie, Boże. (21) Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał twój sługa. (22) Dlatego wielki jesteś, Panie, Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty, i nie ma Boga oprócz ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy.

(23) A który lud jest jak twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu. (24) I ustanowiłeś sobie swój lud izraelski jako swój lud na wieki, a Ty, Panie, jesteś ich Bogiem.

(25) Teraz więc, Panie, Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu, i uczyń, jak powiedziałeś, (26) A imię twoje będzie wielkie na wieki, aby mówiono: Pan Zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom twojego sługi Dawida będzie utwierdzony przed tobą. (27) Gdyż Ty, Panie Zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom twojego sługi, mówiąc: Zbuduję ci dom, dlatego twój sługa nabrał otuchy, aby pomodlić się do ciebie tymi słowy.

(28) Teraz, o Panie, Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa twoje są prawdą, Ty obiecałeś twemu słudze to dobrodziejstwo. (29) Zechciej więc pobłogosławić dom sługi twego, aby trwał na wieki przed tobą, bo Ty, Panie, Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem twoim pobłogosławiony będzie dom twojego sługi na wieki.

 

 

Księga Izajasza 64: (1) Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry – (2) Jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom, tak że narody będą drżeć przed tobą, (3) Gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy! Obyś zstąpił i zatrzęsły się góry przed tobą! (4) Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało I oko nie widziało oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje. (5) Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko tobie, od dawna w grzechach i w odstępstwie.  (6) I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. (7) I nie ma nikogo, kto by wzywał twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. (8) Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem twoich rąk! (9) Nie gniewaj się, Panie, zanadto i nie pomnij winy na wieki! Ach! Spojrzyj, że my wszyscy jesteśmy twoim ludem. (10) Święte twoje miasta stały się pustynią, Syjon stał się pustynią, Jeruzalem pustkowiem. (11) Święty, wspaniały nasz przybytek, w którym chwalili cię nasi ojcowie, stał się pastwą ognia, a wszystko, co było naszą rozkoszą, leży w gruzach! (12) Czy wobec tego staniesz na uboczu, Panie, czy będziesz milczał i bardzo nas upokorzysz?

Księga Daniela 2:(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

Księga Psalmów Dawida 102:

(9) Codziennie lżą mnie wrogowie moi, Złorzeczą mi ci, którzy szaleją przeciwko mnie. (10) Bo jadam popiół jak chleb, A napój mój mieszam ze łzami, (11) Z powodu gniewu twego i zapalczywości twojej, Gdyż podniosłeś mnie i strąciłeś, (12) Dni moje są jak cień wydłużony, A ja usycham jak trawa. (13) Ale Ty, Panie, trwasz na wieki, A pamięć o tobie z pokolenia w pokolenie.

(14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, Bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora. (15) Słudzy twoi bowiem kochają jego kamienie I żalą się nad jego ruiną. (16) Narody bać się będą imienia Pana, A królowie ziemscy chwały twojej. (17) Gdy Pan odbuduje Syjon, Ukaże się w chwale swojej,

(18) Przychyli się do modlitwy opuszczonych I nie pogardzi ich prośbą. (19) Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego I niech chwali Pana lud, który będzie stworzony, (20) Gdyż wejrzał ze swojej świętej wysokości. Pan spojrzał z nieba na ziemię, (21) Aby wysłuchać jęku więźniów I uwolnić skazanych na śmierć, (22) By głoszono na Syjonie imię Pańskie I chwałę jego w Jeruzalemie, (23) Gdy się zgromadzą razem narody I królestwa, aby służyć Panu. (24) Wyczerpał w drodze siłę moją, Ukrócił dni moje. (25) Rzekłem: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich, Wszak lata twoje trwają z pokolenia w pokolenie. (26) Tyś z dawna założył ziemię, A niebiosa są dziełem rąk twoich. (27) One zginą, Ty zaś zostaniesz, I wszystkie jak szata się zużyją; Jak szata, która się zmienia, one się zmienią. (28) Ale Ty pozostaniesz ten sam I nie skończą się lata twoje. (29) Synowie sług twoich będą mieszkać bezpiecznie I potomstwo ich będzie utwierdzone przed tobą.

Księga Izajasza 66:

(14) Gdy to zobaczycie, rozraduje się wasze serce i jak świeża trawa zakwitną wasze kości; objawi się ręka Pana jego sługom, a jego zawziętość jego nieprzyjaciołom. (15) Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia, (16) Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. (17) Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą – mówi Pan.

[Ap 22: (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.

(18) Ja bowiem znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki; one przyjdą, aby oglądać moją chwałę!

(19) Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli, wyślę do narodów, do Tarszysz, Pul i Lud, do Mosoch i Ros, do Tobel i Jowan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały, i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów. (20) I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach i na mułach, i na wielbłądach na moją świętą górę, do Jeruzalemu, jako dar dla Pana – mówi Pan – tak jak synowie izraelscy Przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu. (21) Także spośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów, na lewitów – mówi Pan.

(22) Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię.

(23) I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon – mówi Pan.

(24) Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała.

 

Księga Jeremiasza 32:

(37) Oto Ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu, i w wielkim uniesieniu; sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. (38) I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. (39) I dam im jedno serce, i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. (40) I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić; a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. (41) I będę się radował z nich, i dobrze im czynił; na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy. (42) Gdyż tak mówi Pan: Jak sprowadziłem na ten lud całe to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobro, które im zapowiadam. (43) I nabywać się będzie pole w tej ziemi, o której mówicie: To pustkowie bez ludzi i zwierząt, wydane w ręce Chaldejczyków. (44) Będą nabywać pola za pieniądze, będą spisywać akta, pieczętować i potwierdzać przez świadków w ziemi Beniamina i w okolicach Jeruzalemu, i w miastach judzkich, i w miastach pogórza, i w miastach Szefeli, i w miastach Negebu, gdyż odmienię ich los – mówi Pan.

1 Księga Barucha 2:

(13) Módlcie się także za nas do Pana, Boga naszego! Zgrzeszyliśmy bowiem przed Panem, naszym Bogiem, a zapalczywość Pana i Jego gniew nie odwrócił się jeszcze od nas aż do dnia dzisiejszego. (14) Przyjmijcie tę Księgę, którą wam przysyłamy, aby była odczytywana w Domu Pańskim w dniu święta i w [inne] dni wyznaczone. […] (18) Byliśmy nieposłuszni wobec Niego, nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, abyśmy postępowali według Jego przykazań, które nam podał. (19) Począwszy od dnia, kiedy Pan wyprowadził naszych ojców z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy oporni wobec Pana, Boga naszego, i uciekaliśmy od słuchania Jego głosu. (20) Dlatego przywarło do nas zło i przekleństwo, jakie Pan [nam] zapowiedział przez swego sługę Mojżesza, w on dzień, w który wyprowadził naszych ojców z ziemi egipskiej, aby nam dać ziemię płynącą mlekiem i miodem, jak to jest jeszcze i dziś. (21) Nie słuchaliśmy jednak głosu Pana, Boga naszego [wołającego do nas] każdym słowem Proroków, których do nas posyłał, (22) Ale każdy postępował według skłonności swego złego serca, służąc cudzym bogom, czyniąc zło przed oczyma Pana, Boga naszego

 

1 Księga Barucha 2:

(6) Do Pana, Boga naszego, należy sprawiedliwość, a do nas i ojców naszych zawstydzenie oblicza, jak to jest dzisiaj. (7) Wszelkie zło, które Pan nam zapowiedział, przyszło na nas. (8) A myśmy nie ułagodzili oblicza Pańskiego, odwracając się każdy od skłonności swego złego serca. (9) Dlatego Pan czuwał nad nieszczęściami i sprowadził je na nas, jest On bowiem sprawiedliwy we wszystkich swych zamierzeniach, które nam wyznaczył. (10) A my nie słuchaliśmy Jego głosu, by postępować według Jego przykazań, które nam podał.

(12) Zgrzeszyliśmy, postępowaliśmy bezbożnie i popełnialiśmy nieprawość, Panie Boże nasz, naruszając wszystkie Twoje przykazania. (13) Niech Twój gniew odwróci się od nas, gdyż tylko mała garstka pozostała nas wśród narodów, pomiędzy które nas rozproszyłeś! (14) Panie, wysłuchaj naszej modlitwy i naszego błagania: wybaw nas przez wzgląd na siebie samego! Pozwól, abyśmy znaleźli łaskę przed obliczem tych, którzy nas uprowadzili, (15) Aby cała ziemia poznała, żeś Ty jest Panem, Bogiem naszym, Twoim imieniem bowiem został nazwany Izrael i jego ród. (16) O Panie, wejrzyj z Twego świętego mieszkania i wspomnij na nas! Nakłoń, o Panie, swego ucha i słuchaj; (17) Otwórz, o Panie, swe oczy i patrz! To nie umarli w Hadesie, z których wnętrzności został duch wyrwany, będą Ci oddawali chwałę i sprawiedliwość, (18) Lecz człowiek żyjący, przygnębiony wielkością [zła], ten, który chodzi przygięty i bezsilny: to oczy osłabione i dusza zgłodniała, one będą Ci oddawały chwałę i sprawiedliwość, o Panie. (19) Nie przez wzgląd na sprawiedliwość naszych ojców i naszych królów bowiem zanosimy nasze modły o zmiłowanie do Ciebie, o Panie, Boże nasz! (20) Zesłałeś bowiem na nas swoją zapalczywość i swój gniew, jak to zapowiedziałeś za pośrednictwem sług Twoich, Proroków, mówiąc:

(21) Tak mówi Pan: „Ugnijcie swego karku i służcie królowi babilońskiemu, a będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom.  (22) Jeżeli jednak nie usłuchacie głosu Pana, służąc królowi babilońskiemu, (23) sprawię, że w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalem ucichnie głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, a cały kraj zamieni się w pustkowie pozbawione mieszkańców”.(24) Myśmy jednak nie usłuchali Twojego głosu, [nakazującego nam], abyśmy służyli królowi babilońskiemu, i Tyś wypełnił swoje słowo, któreś zapowiedział przez Twoje sługi, Proroków, że kości naszych królów i kości naszych ojców zostaną wyrzucone z miejsca swego [spoczynku].

1 Księga Barucha 2:

(30) Wiem Ja bowiem, że mnie nie usłuchają, gdyż są ludem o opornym karku. Jednak w kraju swego wygnania wejdą w siebie  (31) I poznają, żem Ja jest Pan, Bóg ich, a Ja dam im serce i uszy zdolne do słuchania.  (32) I będą mnie wielbili w ziemi swego wygnania, i wspomną znów na moje Imię.  (33) I przestaną być [ludem] o opornym karku, i odwrócą się od swych przewrotnych uczynków, gdyż wspomną na los swoich ojców, którzy zgrzeszyli przeciwko Panu. (34) Przywiodę ich znowu do ziemi, którą pod przysięgą przyrzekłem ich ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, i będą jej panami. Rozmnożę ich i nie będą się umniejszać. (35) Ustanowię z nimi wieczne Przymierze, abym był ich Bogiem i aby oni byli moim ludem: i nigdy już nie wypędzę mojego ludu izraelskiego z ziemi, którą im dałem.

1 Księga Barucha 3:

(3) Ty bowiem trwasz na wieki, a my mielibyśmy zginąć na zawsze?  (4) Panie Wszechmocny, Boże Izraela! Wysłuchaj przeto modlitwy umarłych Izraela i synów tych, którzy zgrzeszyli przeciwko Tobie, którzy nie słuchali głosu Pana, swego Boga, i dlatego to przylgnęły do nas te nieszczęścia.  (5) Nie pamiętaj już o niesprawiedliwościach naszych ojców! Pomnij teraz raczej o swej potędze i swoim Imieniu.  (6) Tyś bowiem Panem, Bogiem naszym, i Ciebie, o Panie wysławiać będziemy.

(7) Dlatego włożyłeś w nasze serca bojaźń Twoją przed Tobą, abyśmy wzywali Twojego Imienia. Tak, będziemy Cię wielbili na naszym wygnaniu, gdyż odrzuciliśmy z naszych serc wszelką nieprawość naszych ojców, którzy zgrzeszyli przeciw Tobie.  (8) Oto jesteśmy dziś na naszym wygnaniu, dokąd nas rozproszyłeś na wzgardę, przekleństwo i na karę [jako odpłatę] za wszystkie nieprawości naszych ojców, którzy odwrócili się od Pana, Boga naszego”.

(9) Słuchaj, Izraelu, przykazań życia, nakłoń ucha, byś poznał roztropność!  (12) Opuściłeś źródło mądrości!

(13) Gdybyś był postępował drogą Bożą, mieszkałbyś w pokoju na wieki.

(14) Uczże się, gdzie jest roztropność, gdzie siła, gdzie mądrość, a poznasz równocześnie, gdzie jest długowieczność i życie, gdzie światłość oczu i pokój.  (15) Któż odkrył miejsce [mądrości] i któż dotarł do jej skarbów?  (16) Gdzież są władcy narodów i pogromcy zwierząt żyjących na ziemi,  (17) Ci, co z ptakami niebieskimi się bawią, co srebro i złoto gromadzą, w których ludzie pokładają swą ufność i których gromadzeniu nie ma końca?  (18) [Gdzież są ci], którzy z mozołem wytapiają srebro, a śladu nie zostaje z ich dzieł?  (19) Zniknęli i zstąpili do Szeolu, a inni powstali zamiast nich.  (20) Nowe pokolenie ujrzało światłość i zamieszkało na ziemi, lecz i ono nie poznało drogi mądrości,  (21) Ścieżek jej nie odkryło. Nie pojęli jej również ich synowie, pozostali daleko od jej drogi.  (22) Nie słychać, by mówiono o niej w Kanaanie, nie widziano jej w Teman.

(23) I synowie Agar, poszukujący mądrości, która jest z tej ziemi, kupcy z Merry i Teman, tłumacze przypowieści i poszukiwacze wiedzy nie poznali drogi mądrości, a nawet zapomnieli o jej ścieżkach. 

(24) O Izraelu, jak wielki jest Dom Boga i jak obszerne miejsce Jego posiadłości!  (25) Wielkie i bezgraniczne, wyniosłe i niezmierzone!  (26) Tam niegdyś urodzili się giganci, sławni od początku, rośli i doświadczeni w boju.  (27) Nie ich jednak wybrał sobie Bóg i nie ich pouczył o drodze mądrości.  (28) Zginęli, bo nie mieli roztropności, zginęli z powodu swej głupoty.  (29) Któż wstąpił na niebiosa i posiadł ją, i sprowadził z obłoków?  (30) Któż przeprawił się przez morze, a znalazłszy ją sprowadził za cenę najczystszego złota?  (31) Nikt nie zna jej drogi, nikt nie pojął jej ścieżki.  (32) Lecz Ten, który wie wszystko, zna ją, On odkrył ją swoim rozumem! Ten, który utwierdził ziemię po wieczny czas i napełnił ją czworonożnymi zwierzętami;  (33) który spuszcza błyskawicę, a idzie; który przywołuje ją, a ona drżąc jest Mu posłuszna!  (34) Gwiazdy świecą na swych posterunkach i radują się!  (35) On je woła, a one odpowiadają: „Jesteśmy!” Świecą radośnie Temu, który je stworzył.  (36) To On jest Bogiem naszym, a inne [bóstwa] są niczym wobec Niego.  (37) On odnalazł wszystkie drogi mądrości i udzielił jej swojemu słudze Jakubowi i Izraelowi, swemu umiłowanemu.  (38) Po czym pojawiła się na ziemi i przebywała pośród ludzi.

1 Księga Barucha 4:

(1) Oto księga Bożych przykazań i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, co się jej trzymają, żyć będą, giną ci, którzy od niej odchodzą.  (2) Nawróć się, Jakubie, i obejmij ją! Postępuj w blasku jej światłości.  (3) Nie odstępuj swej chwały innemu ani swych przywilejów obcemu narodowi. (4) Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, gdyż to poznaliśmy, co Bogu się podoba!  (5) Miej ufność, mój ludu! Ty jesteś pamiątką Izraela! (6) Nie na zagładę zostaliście zaprzedani narodom, ale zostaliście wydani wrogom, boście Boga przywiedli do gniewu.  (7) Albowiem pobudziliście do gniewu waszego Stworzyciela, składając ofiary demonom, a nie Bogu. […]

(21) Odwagi, dzieci moje, wzywajcie Pana, On zaś wyrwie was z przemocy i z ręki nieprzyjaciół.  (22) Ufam bowiem, że w Odwiecznym jest wasze wybawienie; zstąpi na mnie radość od Świętego z powodu miłosierdzia, jakie okaże wam wkrótce Odwieczny, wasz Wybawiciel.  (23) W żałobie i we łzach patrzyłam na wasze odejście, lecz Bóg zwróci mi was w radości i weselu na wieki.  (24) Bo jak sąsiadki Syjonu oglądały wasze wygnanie, tak też ujrzą wnet wasze wybawienie przez Boga, którego dostąpicie w wielkiej chwale i majestacie Odwiecznego. 

(27) Miejcie ufność, dzieci moje! Wołajcie do Boga! Ten bowiem, który zesłał na was [nieszczęście], będzie o was pamiętał.  (28) Jak niegdyś błądząc skłaniałyście się ku odstępstwu od Boga, tak nawrócone okażecie dziesięciokrotnie większą żarliwość, aby Go odszukać.  (29) Ten bowiem, który zesłał na was te nieszczęścia, wybawiając obdarzy was wieczystą radością.  (30) Miej ufność, Jeruzalem! Ten, który ci dał imię, pocieszy cię.

(31) Biada tym, którzy cię ciemiężyli i radowali się z twego upadku!  (32) Biada miastom, w których twe dzieci były w niewoli! Biada temu [miastu], które miało u siebie twych synów.  (33) Podobnie bowiem jak ono radowało się z twojej zguby i weseliło się z twego upadku, tak też i boleć będzie nad własnym spustoszeniem.  (34) Odejmę mu radość z wielkiego mnóstwa jego mieszkańców, a pycha jego zamieni się w żałobę.  (35) Ogień, zesłany od Odwiecznego, spadnie na nie na dni wiele i na długo zamieszkają w nim złe duchy.

 

 

Księga Amosa 5: 

(4) Bo tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie mnie, a żyć będziecie! (14) Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg Zastępów, był z wami tak, jak to mówicie! (15) Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie! Może zmiłuje się Pan, Bóg Zastępów, nad resztką Józefa.

Księga Micheasza 2: (12) Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie to gwarny tłum ludzi. (13) Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele.

 

Księga Tobiasza 13:

(2) Niech będzie uwielbiony Bóg, żyjący na wieki, i królestwo Jego! Karze On bowiem, lecz i litość okazuje, strąca do otchłani w głąb ziemi, ale i wyprowadza z wielkiej zagłady, a nikt nie zdoła ujść Jego ręki. (3) Składajcie Mu hołd, synowie Izraela, w obliczu narodów, On bowiem rozproszył was pośród nich. (4) Tam także objawił wam swą wielkość! Wysławiajcie Go przed wszystkim, cokolwiek żyje, On bowiem jest naszym Panem, On tylko naszym Bogiem, On tylko naszym Ojcem i On tylko naszym Bogiem po wszystkie wieki! (5) On zsyła na was kary dla waszych nieprawości, ale też ulituje się nad wami wszystkimi i zgromadzi was spośród wszystkich narodów, wśród których zostaliście rozproszeni. (6) Jeżeli nawrócicie się ku Niemu z całego serca swego i z całej duszy swojej, by się przed Nim prawdą kierować, wówczas i On zwróci się ku wam i nie będzie już zakrywał swego oblicza przed wami.

Księga Tobiasza 3:

(4) Byliśmy oporni wobec Twoich przykazań, i [dlatego] wydałeś nas na łup i niewolę, na śmierć i na pośmiewisko, na urąganie i wzgardę wszystkich narodów, pośród których nas rozproszyłeś. (5) A teraz: wszystkie Twoje wyroki, któreś wykonał nade mną dla grzechów moich, są sprawiedliwe; nie byliśmy bowiem posłuszni Twoim przykazaniom i nie postępowaliśmy zgodnie z prawdą wobec Ciebie.

 

 

Księga Ozeasza 3:

(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Księga Izajasza 46
(9) Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.
(10) Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.
(11) Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.
(12) Słuchajcie mnie, wy, ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości.
(13) Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już nie jest daleko, a moje zbawienie nie odwlecze się. I udzielę na Syjonie zbawienia Izraelowi, chwale mojej.

Księga Ozeasza 14: 

(1) Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę!
(2) Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego; Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg!
(3) Asyria nie będzie naszym wybawcą, nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk: Boże nasz! Gdyż u ciebie sierota znajduje zmiłowanie.
(4) Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew.
(5) Będę dla Izraela jak rosa, tak że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola.
(6) Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło.
(7) Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże; zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie.
(8 ) Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.
(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

2 Księga Machabejska 2:  

(1) W dokumentach znajduje się [wiadomość] o tym, że prorok Jeremiasz rozkazał przesiedleńcom zabrać ogień, jak to było powiedziane. (2) Prorok też dał im Księgę Prawa i polecił uprowadzonym do niewoli, by nie zapomnieli o przykazaniach Pana i nie dali się zwieść w swych myślach widokiem wspaniale zdobionych bożków ze złota i srebra. (3) Pośród innych upomnień wzywał ich, aby nigdy nie wyrzucili Prawa ze swoich serc. (4) Było w tymże piśmie [zapisane], że z [Bożego] objawienia rozkazał prorok nieść za sobą namiot i Arkę, gdy udawał się na górę, na którą niegdyś wstąpił Mojżesz oglądając dziedzictwo Boga. (5) Przybywszy tam znalazł obszerną grotę, w której złożył Namiot, Arkę i ołtarz kadzenia, wejście zaś zasypał kamieniami. (6) Kilku spośród towarzyszących mu [ludzi] wróciło [potem], aby oznaczyć drogę, lecz nie mogli jej odnaleźć. (7) Skoro się o tym dowiedział Jeremiasz, zganił ich mówiąc, że miejsce to pozostanie nie znane do czasu, aż Bóg zgromadzi lud i okaże mu miłosierdzie. (8) Wówczas znowu pokaże Pan wszystkie te rzeczy i objawi się chwała pańska wraz z obłokiem, jak objawiła się za Mojżesza, i wtedy, gdy Salomon prosił, aby miejsce to zostało uroczyście poświęcone. (9) Opowiadano również [w tym piśmie], jak [król] mając dar mądrości składał ofiarę przy poświęceniu Świątyni i wykończeniu,

(13) Pisma i wspomnienia Nehemiasza opowiadają nie tylko o tym, lecz także, jak zakładając bibliotekę zebrał księgi o królach, pisma Proroków, księgi Dawida oraz listy królów o darach ofiarnych. (14) Podobnie Juda zgromadził wszystkie [księgi] rozproszone w czasie prowadzonej przez nas wojny i mamy je u siebie. (15) Jeśli któraś z nich jest wam potrzebna, przyślijcie posłańców celem jej odebrania. (16) Zamierzając obchodzić uroczystość oczyszczenia, napisaliśmy do was. Dobrze uczynicie zatem świętując te dni.

(17) Bóg ocalił cały swój naród i wszystkim przywrócił dziedzictwo, królestwo, kapłaństwo i uświęcenie, (18) Jak to zapowiedział w Prawie. W Bogu więc pokładamy nadzieję, że wkrótce zlituje się nad nami i zgromadzi nas ze wszystkich krain, które są pod niebem na [to] miejsce święte, wybawił nas bowiem z wielkich nieszczęść i oczyścił [święte] miejsce.  (21) Objawienie zesłane z nieba tym, którzy w obronie Izraela tak dzielnie walczyli, że – chociaż nieliczni – zdobyli na nowo cały kraj, wypędzili barbarzyńców, (22) Odzyskali słynną w całym świecie Świątynię, oswobodzili Miasto i ponieważ Pan w swej wielkiej dobroci był dla nich łaskawy – przywrócili znaczenie prawom, które poczęto lekceważyć – (23) Wszystko to zebrane przez Jazona Cyrenejczyka w pięciu księgach spróbujemy streścić w jednej księdze. (24) Biorąc pod uwagę znaczną ilość ksiąg i spowodowane obfitością materiału trudności, na jakie natrafiają pragnący zagłębić się w wywody historyczne, (25) Zamierzamy sprawić przyjemność tym, którzy chętnie czytają, dać ułatwienie tym, którzy chcą przyswoić sobie materiał pamięciowo, a dopomóc wszystkim, którym ta księga wpadnie w ręce. (26) I dla nas podjęty trud sporządzenia skrótu nie jest łatwy – praca ta wymaga wielkiego znoju i nieprzespanych nocy. (28) Pozostawiając sprawę wiarygodności szczegółów autorowi [dzieła], sami postaramy się jedynie o sporządzenie poprawnego streszczenia.

Księga Ezechiela 33:

[1] PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [2] Synu człowieczy! Przemów do swoich rodaków, powiedz im: Przypuśćmy, że na jakiś kraj sprowadzam miecz. Mieszkańcy tego kraju wybierają spośród siebie kogoś, kogo stawiają na straży swoich granic. [3] Strażnik zauważa nadciągającą armię, dmie w róg i ostrzega lud. [4] Kto wyraźnie usłyszał głos rogu, lecz zlekceważył przestrogę, to gdy zostanie zabity, może winić sam siebie. [5] Usłyszał róg, zlekceważył przestrogę – ponosi winę za przelew własnej krwi. Strażnik ostrzegał, dlatego ocali swe życie. [6] Jeśli natomiast strażnik dostrzegł nadciągający miecz, ale nie zadął w róg i nie ostrzegł ludzi, to człowiek zabity przez wroga ginie wprawdzie z własną winą, jednak za jego krew będę rozliczał strażnika. [7] Otóż, synu człowieczy, ciebie postawiłem na straży domu Izraela. Gdy usłyszysz Słowo z moich ust, ostrzeżesz ludzi w moim imieniu! [8] Gdy mówię do bezbożnego: Grzeszniku, czeka cię pewna śmierć! – a ty nie przemówisz, nie spróbujesz go odwieść od jego postępowania, ten bezbożny umrze obciążony swą winą, ale ty będziesz musiał rozliczyć się z tego! [9] Jeśli go jednak ostrzeżesz i wezwiesz do zmiany postępowania, a on to zlekceważy, to umrze obciążony winą, a ty uratujesz swe życie. [10] Synu człowieczy! Powiedz też do domu Izraela: Przyglądając się sobie, mówicie: Tak, ciążą na nas nasze nieprawości i nasze grzechy, a my z ich powodu gnijemy. Jak mamy dalej żyć? [11] Otóż powiedz im: Na moje życie – oświadcza Wszechmocny PAN – śmierć bezbożnego człowieka nie sprawia mi przyjemności. Zależy mi raczej na tym, by bezbożny odwrócił się od swego postępowania – i żył! Zawróćcie więc! Zawróćcie ze swoich niegodziwych dróg! Dlaczego macie umierać, domu Izraela? [12] Powiedz również swoim rodakom, synu człowieczy: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego w dniu, kiedy od niej odstąpi, a bezbożność nie zniszczy bezbożnego w dniu, gdy się od niej odwróci. Sprawiedliwy nie będzie mógł cieszyć się życiem od dnia, w którym zacznie grzeszyć. [13] Gdy mówię sprawiedliwemu: Na pewno będziesz żył – on natomiast, polegając na swej sprawiedliwości, zacznie żyć niegodziwie, to nie będzie mu się pamiętało jego wszystkich dzieł sprawiedliwych, ale umrze z tym, czego się dopuścił w swej niegodziwości. [14] Podobnie gdy mówię do bezbożnego: Ty na pewno umrzesz – on jednak odwróci się od swojego grzechu, zacznie stosować prawo i żyć sprawiedliwie, [15] odda, co wziął w zastaw, zwróci z nawiązką to, co zagrabił – słowem, zacznie postępować uczciwie, nie popełniając już niegodziwości, to na pewno będzie żył – nie umrze! [16] Nie będzie mu się pamiętało żadnych popełnionych grzechów. Był posłuszny prawu, postępował sprawiedliwie – na pewno będzie żył. [17] A jednak twoi rodacy twierdzą: Postępowanie Pana nie jest słuszne. To ich postępowanie nie jest słuszne. [18] Jeśli sprawiedliwy odstąpi od swojej sprawiedliwości i zacznie żyć niegodziwie, to w tej niegodziwości umrze. [19] A jeśli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, zacznie stosować prawo i czynić sprawiedliwość, to dzięki nim będzie żył. [20] A wy twierdzicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne. Posłuchaj, domu Izraela, każdego z was osądzę według jego postępowania. [21] W dwunastym roku naszego wygnania, w dziesiątym miesiącu, w piątym dniu tego miesiąca przybył do mnie uchodźca z Jerozolimy z wieścią: Miasto zdobyte! [22] Tymczasem ręka PANA spoczywała na mnie już wieczorem, przed przybyciem uchodźcy. Otworzył On moje usta, zanim uchodźca przybył do mnie rano – przestałem już być niemy. [23] PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [24] Synu człowieczy! Mieszkańcy tych ruin, w ziemi Izraela, mówią tak: Abraham był jeden, a jednak wziął w posiadanie tę ziemię. Nas jest wielu, tym bardziej ją posiądziemy! [25] Dlatego powiedz im: Tak mówi Wszechmocny PAN: Jadacie potrawy z krwią, modlicie się do posążków, jesteście winni przelewu krwi – i chcielibyście posiadać tę ziemię? [26] Ufacie własnemu mieczowi, dopuszczacie się obrzydliwości, każdy kala żonę swojego bliźniego – i chcielibyście posiadać tę ziemię? [27] To im powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Na moje życie! Ci, którzy pozostali w ruinach, padną od miecza. Tego, który schronił się w polu, wydam na pożarcie zwierzynie. A ci, którzy ukryli się w warowniach i jaskiniach, pomrą od zarazy. [28] Zamienię wasz kraj w pustkowie i rumowisko – i skończy się jego dumna potęga! Góry Izraela opustoszeją. Nie będzie tam nawet przechodnia. [29] Wtedy poznają, że Ja jestem PAN, gdy ich kraj zamienię w pustkowie i rumowisko z powodu wszystkich obrzydliwości, których się dopuszczali. [30] A o tobie, synu człowieczy, rozmawiają twoi rodacy, pod ścianami, u wejść do domów. Jeden drugiemu mówi, każdy swemu rozmówcy: Chodźmy, posłuchajmy, jakie Słowo PAN ma do przekazania. [31] I przychodzą do ciebie jak na zgromadzenie. Siada przed tobą mój lud i słucha twoich słów. Lecz czy się do nich stosują? Nie! Im w głowie swawole! Oni chcą się wyżyć. Sercem gonią za niegodziwym zyskiem. [32] A ty? Znaczysz dla nich nie więcej niż frywolna piosenka, piękny głos, dobra gra na strunach – wprawdzie słuchają twych słów, ale ich nie stosują. [33] Lecz gdy stanie się to, o czym mówisz – a stanie się na pewno – wtedy przekonają się, że prorok był pośród nich.

 

Księga Zachariasza 10:

(6) I wzmocnię dom Judy, i wybawię dom Józefa. Sprowadzę ich z powrotem, gdyż lituję się nad nimi. I będą takimi, jak gdybym ich nie odrzucił, Ponieważ Ja jestem Panem, ich Bogiem, i wysłucham ich. (7) Efraim stanie się podobny do bohatera, a ich serce radować się będzie jakby od wina. Ich synowie zobaczą to i będą się radować, ich serce będzie się weselić w Panu. (8) Zaświstam na nich i zgromadzę ich, gdyż ich odkupię; i będą tak liczni jak niegdyś. (9) Chociaż ich rozproszyłem pośród ludów, jednak będą pamiętali o mnie w dalekich krajach, odchowają swoje dzieci i wrócą. (10) Sprowadzę ich z powrotem z ziemi egipskiej i zgromadzę ich z Asyrii. Sprowadzę ich do ziemi Galaad i do Libanu, lecz nie starczy dla nich miejsca. (11) Gdy będą przechodzili przez niebezpieczne morze, On w morzu rozbije fale, i wyschną wszystkie głębie Nilu. Upokorzona też będzie pycha Asyrii, a berło władcy Egiptu zniknie. (12) I wzmocnię ich w Panu, i będą postępowali w jego imieniu – mówi Pan.

Księga Micheasza 4:

(1) I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. (2) I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu! (3) Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. (4) I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popłochu. Zaiste, usta Pana Zastępów to powiedziały. (5) Niech wszystkie ludy, każdy z nich postępuje w imieniu swojego boga, lecz my będziemy postępowali w imieniu Pana, naszego Boga, po wiek wieków. (6) W owym dniu, mówi Pan, zbiorę chromych, zgromadzę to, co rozproszone, i tych, których utrapiłem. (7) Z tego, co chrome, stworzę resztkę, a z tego, co rozproszone, potężny naród; a Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon, odtąd aż na wieki. (8) Lecz ty, wieżo trzody, wzgórze córki Syjonu, do ciebie wróci i przyjdzie panowanie jak dawniej, królestwo córki Jeruzalemu. (9) Czemu teraz tak bardzo krzyczysz? Czy króla nie ma u ciebie? Czy twój doradca zginął, że cię ogarniają bóle jak rodzącą? (10) Wij się z bólu i jęcz, córko syjońska, jak rodząca! Gdyż wkrótce będziesz musiała wyjść z miasta i zamieszkasz na polu, i pójdziesz aż do Babilonu. Tam będziesz wyratowana, tam wykupi cię Pan z ręki twoich nieprzyjaciół. (11) Lecz teraz zebrały się przeciwko tobie liczne narody, mówiąc: Niech będzie zhańbiona, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu! (12) Lecz oni nie znają zamysłów Pana i nie rozumieją jego planu, że zebrał je jak snopy na klepisku. (13) Wstań i młóć, córko syjońska, gdyż zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi. (14) A teraz zrań się wieloma nacięciami! Usypano wały przeciwko nam, kijem biją po twarzy sędziego Izraela.

Księga Nahuma 1: (1) Wyrocznia o Niniwie. Księga widzenia Nahuma z Elkosz. (2) Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. (3) Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. (4) On gromi morze i wysusza je; sprawia, że wszystkie rzeki wysychają. Omdlewa Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. (5) Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają; ziemia staje się przed nim pustynią, smucą się wszyscy jej mieszkańcy. (6) Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. (7) Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; On zna tych, którzy mu ufają, (8) Przeprowadza ich przez wezbrane fale. Lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. (9) Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia, nie nastanie po raz drugi ucisk. (10) Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów; spalone zostanie jak suche ściernisko, (11) Z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnie. (12) Tak mówi Pan: Chociaż są nietknięci i tak liczni, jednak znikną i przeminą. Wprawdzie poniżyłem cię, lecz już cię nie poniżę(13) Otóż teraz złamię jego jarzmo, które ciąży na tobie, i rozerwę twoje więzy (14) Przeciwko tobie wydał Pan rozkaz: Twoje imię już nigdy nie będzie wspominane; ze świątyni twojego Boga usunę posąg ryty i lany, i przygotuję ci grób z piętnem hańby.

Księga Nahuma 2: (1) Oto są na górach nogi zwiastuna, ogłaszającego radosną wieść o pokoju. Judo! Obchodź swoje święta, wypełniaj swoje śluby, gdyż niegodziwiec już nie będzie cię najeżdżał, jest on do szczętu zniszczony! (2) Nadciąga przeciwko tobie pogromca, wzmocnij więc straże! Przepatrz drogę! Przepasz biodra! Zbierz wszystkie swoje siły! (3) Gdyż Pan przywróci wspaniałość Jakuba, jak wspaniałość Izraela; grabieżcy bowiem ograbili ich i zniszczyli ich latorośle. (4) Tarcza jego bohaterów czerwona jak krew, jego wojownicy odziani w szkarłat; rydwany błyszczą jak ogień pochodni w dniu apelu, rumaki drżą. (5) Po ulicach huczą rydwany, turkoczą tu i tam po placach, wyglądają jak pochodnie, pędzą jak błyskawice. (6) Wzywa swoich dowódców, nikt nie chwieje się w szeregach, podchodzą szybko do murów, dach ochronny jest gotów. (7) Już otwarto śluzy rzeczne, w pałacu królewski szerzy się popłoch. (8) Wyprowadzają władczynię jako jeńca, zabierają jej służebne; te łkają jak gołębie i biją się w piersi. (9) Sama Niniwa podobna jest do stawu, którego wody odpływają z hukiem, a choć wołają: Stójcie, stójcie! jednak nikt się nie odwraca. (10) Złupcie srebro, złupcie złoto, skarbiec jest niewyczerpany, klejnotów wielka obfitość! (11) Pustka, pustkowie i spustoszenie, serce zwątpiałe, dygocące kolana, wszystkie biodra drżą, twarze wszystkich rozpalone! (12) Gdzie jest teraz jaskinia lwów i legowisko lwich szczeniąt, dokąd zachodził lew i lwica i ich młode a nie było nikogo, kto by go wystraszył? (13) Lew porywał dla swoich szczeniąt i dusił dla swoich lwic, napełniał łupem swoje jaskinie i zdobyczą swoje legowiska. (14) Oto Ja wystąpię przeciwko tobie – mówi Pan Zastępów – puszczę z dymem twoje rydwany, twoje szczenięta zniszczy miecz. Położę kres twojemu łupiestwu w kraju, już nie będzie słychać głosu twoich posłów.

Księga Sofoniasza 3: (1) Biada butnemu, splamionemu, tyrańskiemu miastu! (2) Nie słucha wołania, nie przyjmuje upomnienia, nie ufa Panu, nie zbliża się do swojego Boga. (3) Jego książęta są jak lwy ryczące, jego sędziowie jak wilki stepowe, które rano nie mają już żeru. (4) Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni, jego kapłani plugawią to, co święte, pogwałcili zakon.(5) Pan sprawiedliwy jest wśród niego, nie popełnia bezprawia. Każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło i nie brak go. Lecz złoczyńca nie zna wstydu(6) Wytępiłem narody, spustoszyłem ich zamki, wyludniłem ich ulice, tak że nikt po nich nie chodzi. Ich miasta są spalone, bez mieszkańców. (7) Myślałem: Na pewno będzie się mnie bało i przyjmie napomnienie, będą mieli przed oczyma wszystko, co im zleciłem, lecz oni tym gorliwiej popełniali nadal wszelkie swoje złe uczynki. (8) Dlatego oczekujcie dnia – mówi Pan – w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. (9) Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie. (10) Spoza strumieni Kuszytów moi wyznawcy, rozproszony mój lud, przyniosą mi dary. (11) W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie. Gdyż wtedy usunę spośród ciebie twoich pyszałków i nie będziesz się już chełpić na mojej świętej górze. (12) I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi: to oni ufać będą imieniu Pana. (13) Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste, będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. (14) Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu! Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko jeruzalemska! (15) Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia. (16) W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu: Nie bój się, Syjonie! Niech nie opadają twoje ręce! (17) Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak, (18) Jak się weselą w święta. Usunę spośród ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby. (19) Oto Ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężycielom. Wspomogę to, co kuleje, zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby. (20) W owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie. Zaprawdę, obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy na waszych oczach odmienię wasz los – mówi Pan.
Księga Amosa 9:  (11) W owym dniu podniosę upadły szałas Dawida i odbuduję jego ruiny, i połączę ich części, które zostały podzielone i będę budował jak za dawnych dni, (12) A resztka ludzi i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje Imię, może mnie gorliwie szukać, mówi Pan, który czyni te wszystkie rzeczy.

Księga Izajasza 55

(3) Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi!
(4) Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów,
(5) Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił.
(6) Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!
(7) Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!

 

Księga Jeremiasza 16:

(9) Gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprawię, iż ustanie na tym miejscu na waszych oczach i za waszych dni głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy. (10) A gdy oznajmisz temu ludowi wszystkie te słowa, a oni ci powiedzą: Za co Pan zapowiedział nam całe to wielkie nieszczęście? I jaka jest nasza wina i jaki nasz grzech, którym zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, Bogu naszemu? (11) To im powiesz: Za to, że wasi ojcowie opuścili mnie, mówi Pan, a chodzili za cudzymi bogami i służyli im, i im się kłaniali, mnie zaś opuścili i mojego zakonu nie przestrzegali. (12) A wy jeszcze gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie i oto każdy z was postępuje według uporu swojego złego serca, nie słuchając mnie.(13) Dlatego też wyrzucę was z tej ziemi do ziemi, której nie znaliście ani wy, ani wasi ojcowie, i tam będziecie służyć cudzym bogom dniem i nocą, ponieważ nie okażę wam zmiłowania. (14) Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej! (15) Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom! (16) Oto Ja poślę po wielu rybaków – mówi Pan – i ci ich wyłowią; potem poślę po wielu myśliwych, i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku, i w rozpadlinach skalnych. (17) Gdyż moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi, nie są one utajone przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami. (18) I odpłacę im najpierw w dwójnasób za ich winę i ich grzech, że splamili moją ziemię ścierwem swoich obrzydliwości i swoimi ohydami napełnili moje dziedzictwo. (19) Panie, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli! Do ciebie przyjdą narody od krańców ziemi i powiedzą: Tylko złudę posiedli nasi ojcowie, nicości, z których nie ma pożytku. (20) Czy człowiek może uczynić sobie bogów? Przecież to nie są bogowie! (21) Dlatego oto Ja sprawię, że poznają, tym razem sprawię, że poznają moją rękę i moją moc i będą wiedzieli, że moje imię jest Pan.

Księga Izajasza 43:

(1) Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem moim jesteś! (2) Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. (3) Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. (4) Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. (5) Nie bój się, bo Ja jestem z tobą Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. (6) Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi! (7) Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. (8) Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy.

(9) Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. Kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przeszłych wydarzeniach? Niech postawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu i aby słyszano i mówiono: To prawda! (10) Wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. (11) Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. (12) Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – a Ja jestem Bogiem (13) I nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy Ja coś czynię, któż to zmieni? (14) Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski: Ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień, w biadanie przemienię też radosne okrzyki Chaldejczyków. (15) Ja, Pan, jestem waszym Świętym; Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem. (16) Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, (17) Który wyprowadza do boju wozy i konie, wojsko i siły zbrojne razem; a oto leżą i już nie powstaną, zgaśli, spłonęli jak knot. (18) Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie! (19) Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. (20) Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. (21) Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. (22) A jednak nie wzywałeś mnie, Jakubie, ani z powodu mnie się nie trudziłeś, Izraelu. (23) Nie ofiarowałeś mi owiec na całopalenie ani nie uczciłeś mnie krwawymi ofiarami. Nie obciążyłem cię ofiarami z pokarmów ani nie utrudziłem cię ofiarą z kadzidła. (24) Nie kupiłeś mi za pieniądze wonnych rzeczy ani nie nasyciłeś mnie tłuszczem swoich krwawych ofiar, lecz obciążyłeś mnie swoimi grzechami, utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. (25) Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. (26) Przypomnij mi, rozprawmy się z sobą! Wylicz, co masz na swoje usprawiedliwienie! (27) Twój praojciec zgrzeszył, a twoi orędownicy sprzeniewierzyli mi się, (28) Twoi książęta znieważyli moją świętość. Dlatego Jakuba obłożyłem klątwą, a Izraela wystawiłem na zniewagi.

 

[Ten fragment nie mówi o posłannictwie żadnej grupy religijnej jak Świadkowie C.T. Russela (Jehowy). Ten rozdział mówi nadal o Izraelitach którzy nie słuchali i nadal nie słuchają swego Wybawiciela. Owszem Mesjasz także był nazywany Zbawicielem, lecz nie robił niczego z własnej woli. Wszelkie czyny Syna były z woli Ojca.]

 

2 Księga Ezdrasza 13

: (39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) Ci, to jest dziesięć plemion, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Asyryjczyków  wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę, i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat. (44) Ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; i ta kraina jest nazwana Arsareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni(49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) I wtedy ukaże im bardzo wiele cudów.” (51) I rzekłem: „Suwerenny Panie, wyjaśnij to mnie: dlaczego widziałem człowieka wychodzącego z serca morza” (52) I odpowiedział mnie, „Tak jak nikt nie może zbadać lub wiedzieć co jest w głębinach morza, tak nikt na ziemi nie może widzieć mego Syna ani tych, którzy są z nim, za wyjątkiem czasu jego dnia. (53) Taka jest interpretacja snu, który widziałeś. I tylko ty sam zostałeś oświecony w tym.

Księga Jeremiasza 13: 

(15) Słuchajcie, nadstawcie uszu, nie wynoście się, gdyż Pan to mówi! (16) Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać światła, On zamieni je w ciemność i obróci w pomrokę! (17) A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. (18) Powiedz królowi i królowej-matce: Usiądźcie nisko, gdyż spadła z waszej głowy wspaniała wasza korona! (19) Miasta południa są zamknięte i nikt nie otwiera, cała Juda wzięta do niewoli, doszczętnie uprowadzona. (20) Podnieście wasze oczy i patrzcie, jak przychodzą z północy! Gdzież jest trzoda tobie powierzona, wspaniałe twoje stado? (21) Co powiesz na to, gdy ustanowią nad tobą zwierzchnikami tych, których przyzwyczaiłeś do tego, że byli ci kochankami? Czy nie ogarną cię bóle jak kobietę rodzącą? (22) A gdy pomyślisz w swoim sercu: Czemu mnie to spotkało, to wiedz, że z powodu mnóstwa twoich przewinień odkryto poły twojej szaty i zgwałcono cię. (23) Czy Murzyn może odmienić swoją skórę a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? (24) Dlatego rozproszę was jak plewy ulatujące za podmuchem pustynnego wiatru. (25) Taki jest twój los, dział wyznaczony przeze mnie – mówi Pan – gdyż mnie zapomniałeś i polegałeś na kłamstwie. (26) Tak więc Ja sam podniosę poły twojej szaty aż na twoją twarz, aby była widoczna twoja sromota, (27) Twoje cudzołóstwa i lubieżne twoje okrzyki, haniebne twoje wszeteczeństwo! Na wzgórzach i na polu widziałem twoje obrzydliwości. Biada ci, Jeruzalemie, że nie chcesz się oczyścić. Jak długo jeszcze będziesz zwlekać?

Ewangelia Mateusza 25:

(31) A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. (32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. (33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. (34) Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata.

2 Księga Ezdrasza 15:

(7) Dlatego mówi Pan: (8) Już nie będę milczał na złe sprawy ich, które bezbożnie czynią, ani ścierpię tego co bezbożnie czynią. Oto krew niewinna i sprawiedliwa woła do mnie, a dusze sprawiedliwych wołają ustawicznie. (9) Mszcząc się pomszczę ich, mówi Pan, a wszystkich krew ich niewinną przyjmę na siebie. (10) Oto lud mój wiodą na rzeź jako stado: już mu nie dopuszczę mieszkać w ziemi Egipskiej(11) Ale ich wywiodę ręką mocną, i ramieniem wyciągniętym: i skarzę plagą jak uprzednio, wszystkie ziemię jego skażę. (12) Będzie płakał Egipt, i grunty jego plagą zarażone, i karaniem które dla niego Bóg przepuści. (13) Będą płakać oracze sprawujący ziemie, iż poginą nasienia ich od gorąca, od gradu, i od gwiazdy srogiej. (14) Biada światu, i którzy mieszkają na nim. (15) Bo się przybliżył miecz, i zniszczenie ich: a powstanie naród przeciw narodowi ku bitwie, a miecz w rękach ich. (16) Bo będzie niestateczność między ludźmi, i jedni wzmocniwszy się nie będą dbać na króla swego, a książęta drogi spraw ich w mocy ich. (17) Będzie chciał człowiek iść do miasta, a nie będzie mógł. (18) Bo dla pychy ich miasta będą strwożone, domy zniszczone, ludzie się polękną.(19) Nie będzie miał litości człowiek nad bliźnim swoim, aby nie miał wyniszczyć domów ich mieczem, i rozszarpać namiętności ich, dla głodu chleba, i wielkiego ucisku .(20) Oto ja zwołuję, mówi Pan, wszystkich królów ziemie, aby się mnie bali, którzy są od wschodu słońca, od południa, i od zachodu, i od Libanu, aby ku sobie przyszli, i wrócili co im dano. (21) Jako czynią aż po dziś dzień wybranym moim, tak uczynię i oddam w zanadrze ich. To mówi Pan Bóg.

Nowe przymierze nie oznacza że prawo Mojżeszowe nie obowiązuje. Bóg zawierał osobno przymierze z Noem, Abrahamem i Jakubem a nawet z Mojżeszem.

Nieobowiązujące jest dla nas prawo wojenne, ponieważ nie dałoby żadnych pozytywnych rezultatów w czasach nam współczesnych. Karą za grzechy naszych przodków a konkretnie odstępstwo od Prawa Bożego, którego esencją jest zasada miłowania Boga i bliżniego.

Jak wspomniałem wcześniej Izraelici czyli głównie Słowianie są skażeni bałwochwalstwem:

 

 

2 Księga Barucha 78:

(6) Zatem, jeśli weźmiecie pod uwagę, że teraz cierpicie to dla waszego dobra, abyście ostatecznie nie zostali potępieni i udręczeni, następnie otrzymacie wieczną nadzieję; jeśli przede wszystkim unicestwicie z waszego serca próżne niedoskonałości, z powodu którego odeszliście stąd. (7) Jeśli więc wy tak czynicie, On będzie was nieustannie pamiętał, Ten, który zawsze obiecał w naszym imieniu tym, którzy byli doskonalsi od nas, On nigdy nie zapomni ani nie porzuci nas, ale z wielkim miłosierdziem zgromadzi znowu tych, którzy zostali rozproszeni.

2 Księga Barucha 1:

(4) Dlatego oto Ja sprowadzę złe rzeczy na to miasto i tym i na jego mieszkańców, i na pewien czas zostanie ono usunięte ze Mnie przedtem, a Ja rozproszę ten naród między narody, aby mogli czynić dobro narodom. (5) I lud mój będzie ukarany, aż nadejdzie czas, kiedy będą szukać dobrobytu swoich czasów.

Księga Jubileuszów 1:

(21) I rzekł Pan do Mojżesza: „Znam ich przekorność, ich myśli i sztywność, i nie będą posłuszni, dopóki nie wyznają własnego grzechu i grzechu swoich ojców. (22) A potem zwrócą się do Mnie ze wszelką prawością i całym sercem i całą duszą, a obrzezę napletka ich serca i napletka serca ich nasienia, i stworzę w nich Ducha Świętego i oczyścimy ich, aby nie odwrócili się ode Mnie od tego dnia aż do wieczności. (23) Wtedy przylgną do Mnie ich dusze  i do wszystkich Moich przykazań, i będą wypełniać Moje przykazania, a Ja będę ich Ojcem, a oni będą Moimi dziećmi.

 

 

 

Księga Angajosa 1:(6) Siejecie wiele, lecz mało zbieracie, jecie, lecz nie do syta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła; a kto pracuje by zarobić, pracuje dla dziurawego worka.

1 Księga Kronik 16:

(30) Zadrżyj przed obliczem jego, cała ziemio! Zaiste, gdy On utwierdzi okrąg ziemski, ten nie poruszy się. (31) Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia, Niech się mówi wśród narodów: Pan jest królem! (32) Niech szumi morze i to, co je wypełnia, Niech się weseli pole i wszystko, co jest na nim! (33) Wtedy radować się będą drzewa leśne Przed Panem, gdyż nadchodzi, Aby sądzić ziemię. (34) Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki łaska jego. (35) Mówcie też: Wybaw nas, Boże zbawienia naszego, Zgromadź nas i wyrwij nas spośród narodów, Abyśmy sławili święte imię twoje I rozgłaszali chwałę twoją! (36) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Od wieków aż na wieki! I powiedział cały lud: niech się stanie, i chwalił Pana.

Księga Abdiasza 1: 

(15) Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. (16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. (17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.

Księga Jeremiasza 5: [31] Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię; mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy?

Księga Izajasza 43

(1) Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem moim jesteś! (2) Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. (3) Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. (4) Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie.(5) Nie bój się, bo Ja jestem z tobą Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. (6) Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi! (7) Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. (8) Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy. (9) Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. Kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przeszłych wydarzeniach? Niech postawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu i aby słyszano i mówiono: To prawda! (10) Wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. (11) Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. (12) Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – a Ja jestem Bogiem (13) I nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy Ja coś czynię, któż to zmieni? (14) Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski: Ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień, w biadanie przemienię też radosne okrzyki Chaldejczyków. (15) Ja, Pan, jestem waszym Świętym; Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem. (16) Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, (17) Który wyprowadza do boju wozy i konie, wojsko i siły zbrojne razem; a oto leżą i już nie powstaną, zgaśli, spłonęli jak knot. (18) Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie! (19) Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu(20) Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. (21) Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. (22) A jednak nie wzywałeś mnie, Jakubie, ani z powodu mnie się nie trudziłeś, Izraelu. (23) Nie ofiarowałeś mi owiec na całopalenie ani nie uczciłeś mnie krwawymi ofiarami. Nie obciążyłem cię ofiarami z pokarmów ani nie utrudziłem cię ofiarą z kadzidła. (24) Nie kupiłeś mi za pieniądze wonnych rzeczy ani nie nasyciłeś mnie tłuszczem swoich krwawych ofiar, lecz obciążyłeś mnie swoimi grzechami, utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. (25) Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. (26) Przypomnij mi, rozprawmy się z sobą! Wylicz, co masz na swoje usprawiedliwienie! (27) Twój praojciec zgrzeszył, a twoi orędownicy sprzeniewierzyli mi się, (28) Twoi książęta znieważyli moją świętość. Dlatego Jakuba obłożyłem klątwą, a Izraela wystawiłem na zniewagi.

Księga Jeremiasza 29: 

(11) Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. (12) Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. (13) A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, (14) Objawię się wam – mówi Pan – odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem – mówi Pan – i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

Księga Jeremiasza 25:(5) „A mówił: Nawróćcie się, każdy ze swojej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom od wieków na wieki.”

Księga Izajasza 60

(14) Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg, i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. (15) Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia, (16) I będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów, i poznasz, że Ja, Pan, jestem twoim Zbawcą, a twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakubowy. (17) Zamiast miedzi przyniosę ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedź, a zamiast kamieni żelazo i ustanowię pokój twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość twoją władzą. (18) I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. (19) Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. (20) Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby.

(21) Wszyscy twoi ludzie także będą sprawiedliwi, albowiem oni posiądą ziemię na zawsze, zachowując to, co zasadzili, dzieła ich rąk, dla chwały.

Objawienie Jana 5:(9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (10) I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi(11) A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; (12) I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. (13) I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.

Księga Psalmów 37: (29) Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki.

Ewangelia Mateusza 5: (5) Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

1 Księga Henocha 5:(7) Wybrani otrzymają światło, radość, pokój i odziedziczą ziemię. A wy niegodziwcy otrzymacie przekleństwo.

1 Księga Mojżeszowa 35: (9) I znów ukazał się Bóg Jakubowi, gdy wracał z Mezopotamii Syryjskiej, i błogosławił mu. (10) I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael. (11) Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów, i królowie wywodzić się będą od ciebie. (12) A ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie, i potomstwu twemu po tobie dam tę ziemię. (13) I odszedł Bóg od niego w górę z miejsca, gdzie z nim rozmawiał.

Księga Ezechiela 45: (1) A gdy losem podzielicie ziemię na własność dziedziczną, wydzielicie z ziemi jako dział dla Pana, dział święty, dwadzieścia pięć tysięcy łokci wzdłuż i dwadzieścia tysięcy łokci wszerz; ten dział w całej swojej rozciągłości będzie święty.

Księga Nehemiasza 1: (1) Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w miesiącu Kasleu roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Susa, (2) Przyszedł jeden z moich braci, Chanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Judejczyków, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. (3) A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu; wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. (4) A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios (5) Tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań. (6) Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie; także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. (7) Niecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. (8) Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając: Jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, Ja rozproszę was pomiędzy ludami.

(9) Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. (10) Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką, (11) Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem podczaszym królewskim.

 

 

 

 

1 Księga Samuela 13:13„Tedy rzekł Samuel do Saula: Popełniłeś głupstwo! Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga twego, które On ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo twoje nad Izraelem na wieki.”

Rdz 13:15 bw „bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki,”

Wj 3:15 bw „I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia.”

Wj 40:15bw „i namaścisz ich tak, jak namaściłeś ich ojca, i będą mi pełnić służbę jako kapłani, a przez to namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie ich pokolenia.”

Pwt 5:29bw „Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im i ich synom dobrze się powodziło na wieki.”

Pwt 12:28bw „Przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja ci nakazuję, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie na wieki, jeżeli będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, Boga twego.”

1Krl 2:45bw„Król Salomon zaś niech będzie błogosławiony, a tron Dawida utwierdzony przed Panem na wieki!”

 1Krl 9:5bw„utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, twojemu ojcu, mówiąc: Nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela.”

 1Krl 10:9bw„Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela; dlatego że umiłował Pan Izraela na wieki, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość.”

1 Krn 28:7bw„I utwierdzę jego królestwo na wieki, o ile wytrwa w spełnianiu moich przykazań i wyroków, jak to jest dzisiaj.”

Księga Kaznodziei 1:(4) „Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki.”
Księga Izajasza 25:8  „Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział.”

Księga Izajasza 34:17  „On sam rzucił dla nich los i jego ręka im to sznurem mierniczym przydzieliła; na wieki będą to posiadać, z pokolenia w pokolenie będą tam mieszkać.”

 

 

Księga Ezechiela 36: (Jeden z najbardziej precyzyjnych rozdziałów):

(1) A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach izraelskich i mów: Góry izraelskie, słuchajcie słowa Pana! (2) Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ wróg powiedział o was: Cha! Prastare wzgórza stały się naszą własnością, (3) Dlatego prorokuj i mów: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ jesteście spustoszone i zewsząd zastawiono na was pułapkę, abyście się stały własnością pozostałych narodów, i ponieważ dostałyście się na języki i obmowę ludzką, (4) Dlatego, góry izraelskie, słuchajcie słowa Pana: Tak mówi Pan do gór i pagórków, do parowów i dolin, do spustoszonych ruin i do opuszczonych miast, które stały się łupem i przedmiotem szyderstwa pozostałych okolicznych narodów. (5) Dlatego tak mówi Pan Bóg: Zaiste, w ogniu mojej gorliwości przemawiałem do pozostałych ludów i do całego Edomu, które wydały mój kraj w ich posiadanie, z radością w sercu z jego nieszczęścia i z pogardą w duszy, dlatego, że go opanowano i splądrowano. (6) Dlatego prorokuj o ziemi izraelskiej i mów do gór i pagórków, do parowów i dolin: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja przemówiłem w mojej gorliwości i w mojej zapalczywości, ponieważ znosiliście obelgi narodów. (7) Dlatego tak mówi Pan Bóg: Podnoszę rękę na znak przysięgi: Zaiste, narody, które są dokoła was, znosić będą swoje obelgi. (8) Lecz wy, góry izraelskie, wypuścicie swoje gałązki i przyniesiecie owoc swojemu ludowi izraelskiemu, gdy wkrótce powróci. (9) Bo oto idę do was i zwracam się do was, będziecie uprawiane i obsiewane. (10) I pomnożę na was ludzi, cały dom Izraela; miasta będą zamieszkane, a ruiny odbudowane. (11) I rozmnożę na waszej ziemi ludzi i bydło, i będzie ich dużo, i będą się mnożyć; osiedlę was jak za waszych dawnych czasów i będzie się wam lepiej powodziło niż poprzednio. I poznacie, że Ja jestem Pan. (12) I sprowadzę na was ludzi, mój lud izraelski, wezmą was w posiadanie i będziecie ich dziedziczną własnością, i już nigdy nie uczynicie ich bezdzietnymi. (13) Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ mówią o tobie, że jesteś ludożerczynią i czyniłaś swój naród bezdzietnym, (14) Dlatego już nie będziesz ludożerczynią i nie będziesz czynić swojego narodu bezdzietnym – mówi  Pan Bóg. (15) I już nigdy nie dopuszczę do tego, byś słyszała obelgi narodów i znosiła zniewagi ludów ani też nie będziesz swojego ludu czyniła bezdzietnym – mówi Pan Bóg. (16) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety.

(18) Dlatego wylałem mój gniew na nich. (19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.

(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię.

(21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli.

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach . (24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi,

(25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę. (26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń,  będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je. (28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie dla mnie ludem, a Ja będę dla was Bogiem

(29) I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu.

(30) Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów. (31) Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre; i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości.

(32) Nie ze względu na was to czynię – powiedział Pan Bóg – niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela!

(33) Tak mówi Pan Bóg: Gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i ruiny będą odbudowane, (34) A spustoszony kraj będzie uprawiany zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przechodniów,

(35) I będą mówić: Ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden; a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane.

(36) I poznają narody, które wokoło nas pozostały, że Ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone; Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię.

(37) Tak mówi Pan Bóg: Oto jeszcze dam się uprosić domowi izraelskiemu, aby im uczynić: Pomnożę u nich liczbę ludzi jak owiec.

(38) Jak liczne są trzody dla celów ofiarnych, jak liczne są owce w Jeruzalemie w jego święta, tak zrujnowane miasta pełne będą trzód ludzkich; i poznają, że Ja jestem Pan.

 

 

 

http://bibliepolskie.pl/zzteksty_ch.php?wid=30&book=26&chapter=36&e=

 

Księga Jeremiasza 31:
[31] Oto idą dni – oświadcza PAN – gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze.
[32] Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze Mną oni zerwali, chociaż Ja byłem ich panem – oświadcza PAN.
[33] Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze – oświadcza PAN: Moje Prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
[34] I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać: Poznajcie PANA! Wszyscy oni bowiem znać Mnie będą, od najmniejszego do największego – oświadcza PAN – ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę.
[35] Tak mówi PAN, Dawca słońca, by było światłem za dnia, Pan księżyca i gwiazd, aby świeciły nocą, Poruszyciel morza wraz z szumem jego fal, Ten, którego imię brzmi PAN Zastępów:
[36] Jeśliby te prawa mogły przestać działać – oświadcza PAN – to i potomstwo Izraela mogłoby już na zawsze przestać być moim narodem.

 

 

Księga Ezechiela 36:

[1] A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela. Powiedz: Góry Izraela, słuchajcie Słowa PANA!
[2] Tak mówi Wszechmocny PAN: Nieprzyjaciel powiedział o was: Nareszcie! Prastare wzgórza należą do nas!
[3] Dlatego prorokuj: Tak mówi Wszechmocny PAN: Właśnie dlatego, że was spustoszono i zewsząd na was nastawano, chcąc, byście stały się własnością reszty narodów i były tematem ludzkich plotek,
[4] właśnie dlatego słuchajcie, góry Izraela, Słowa Wszechmocnego PANA: Tak mówi Wszechmocny PAN do gór i pagórków, do parowów i dolin, do spustoszonych ruin i do opuszczonych miast, które stały się łupem i pośmiewiskiem dla reszty okolicznych narodów,
[5] właśnie dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Na pewno, i z całym gniewem, przemówię do reszty narodów – w tym do całego Edomu – do tych, którzy przejęli mą ziemię z radością w sercu i z pogardą w duszy, gdy była wystawiona na łup.
[6] Prorokuj więc o ziemi Izraela, powiedz do gór i pagórków, do parowów i dolin: Tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja przemówiłem w mojej żarliwości i w moim wzburzeniu, ponieważ znosiliście pohańbienie ze strony narodów.
[7] Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Podnoszę do góry mą dłoń: Zapewniam, że narody, które was otaczają, poniosą swe pohańbienie.
[8] Wy natomiast, góry Izraela, wypuścicie gałązki i przyniesiecie owoc Izraelowi, mojemu ludowi, bo zbliża się jego przybycie.
[9] Zajmę się wami, otoczę was troską, będziecie uprawiane i znów obsiewane.
[10] I pomnożę na was ludzi całego domu Izraela – ich wszystkich. Miasta będą zamieszkane, a ruiny odbudowane!
[11] Pomnożę wam ludzi i bydło, rozmnożą się i rozplenią. Osiedlę was jak w waszych dawnych czasach i sprawię, że będzie wam się powodziło lepiej niż na początku – i przekonacie się, że Ja jestem PAN.
[12] I sprowadzę na was ludzi, mój lud, Izrael. Posiądą was oni i będziecie ich dziedzictwem. I nie będą już na was ginąć ich dzieci.
[13] Tak mówi Wszechmocny PAN: Mówią o was, że pożeracie ludzi i pozbawiacie swój naród dzieci!
[14] Dlatego nie pożresz już ludzi i nie pozbawisz swego narodu dzieci – oświadcza Wszechmocny PAN. –
[15] I sprawię, że już nie usłyszysz u siebie obelgi narodów i nie będziesz już znosić pohańbienia ze strony innych ludów, nie będziesz też czyniła swego narodu bezdzietnym – oświadcza Wszechmocny PAN.
[16] PAN skierował do mnie Słowo tej treści:
[17] Synu człowieczy! Gdy dom Izraela mieszkał w swojej ziemi, skalał ją swym postępowaniem i swoimi czynami – to, co robili wobec Mnie, było jak nieczystość krwawienia miesiączkującej kobiety.
[18] Dlatego wylałem na nich mój gniew za krew, którą przelali w swym kraju, i za skalanie go ich bóstwami.
[19] Rozproszyłem ich wśród narodów. Rozsiałem po różnych krajach. Osądziłem ich według ich postępowania i czynów.
[20] Lecz gdziekolwiek przybyli do narodów, plamili moje święte imię. Bo mówiono o nich: Niby to lud PANA, a jednak stracił swój kraj.
[21] I żal Mi było z powodu mojego świętego imienia, które plamił dom Izraela wśród narodów, do których przybył.
[22] Dlatego powiedz domowi Izraela: Tak mówi Wszechmocny PAN: Ja działam nie ze względu na was, domu Izraela, lecz ze względu na moje święte imię. Splamiliście je wśród narodów, do których przybyliście.
[23] Dlatego uświęcę moje wielkie imię, splamione pośród narodów, bo splamiliście je pośród nich. Narody przekonają się, że Ja jestem PAN – oświadcza Wszechmocny PAN – gdy na ich oczach okażę się święty wśród was.
[24] Zabiorę was spośród narodów. Zgromadzę was ze wszystkich ziem. Sprowadzę was do waszej ziemi!
[25] I pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości. Oczyszczę was też od wszystkich waszych bóstw. 
[26] Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.
[27] Mojego Ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. 
[28] Zamieszkacie też w ziemi, którą dałem waszym ojcom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.
[29] I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Sprawię urodzaj, zaszumią łany zbóż. I już nigdy nie wydam was na pastwę głodu.
[30] Pomnożę owoce drzew, wzbogacę plony pól, abyście już nie musieli znosić hańby głodu pośród narodów.
[31] Wtedy wspomnicie swoje złe postępowanie i czyny dalekie od tego, co dobre. Będziecie się sobą brzydzić z powodu swych własnych win i z powodu swoich obrzydliwości. 
[32] Nie działam ze względu na was – oświadcza Wszechmocny PAN – niech to wam będzie wiadome! Wstydźcie się, wstydźcie za swe postępowanie – wy, domu Izraela!
[33] Tak mówi Wszechmocny PAN: W dniu, gdy was oczyszczę ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i będą odbudowane ruiny.
[34] Ta spustoszona ziemia będzie uprawiana. Już nie będzie pustkowiem w oczach wszystkich przechodniów.
[35] Powiedzą raczej: Ta ziemia, niegdyś spustoszona, stała się jak ogród Eden! Miasta, zrujnowane, spustoszone i zburzone, są znów obwarowane i mają mieszkańców.
[36] I przekonają się narody sąsiadujące z wami, że Ja, PAN, odbudowałem to, co było zburzone, i zasadziłem tam, gdzie były pustki. Ja, PAN, tak postanowiłem – i tak uczynię.
[37] Tak mówi Wszechmocny PAN: Również o to dam się uprosić domowi Izraela, jeszcze to im uczynię: Pomnożę im ludzi jak owiec.
[38] Będzie ich tyle, co owiec poświęcanych Mi w Jerozolimie, gdy nadchodzą jej święta! Zrujnowane miasta będą pełne ludzi niczym owczych stad – i przekonają się, że Ja jestem PAN. 

Księga Izajasza 60:

[21] A twój lud? Wszyscy będą sprawiedliwi i na wieki posiądą ziemię – jako latorośl zasadzona przeze Mnie, dzieło moich rąk służące mej sławie. [22] Najmniejszy będzie wówczas liczył tysiąc, a najmłodszy będzie licznym narodem – Ja, PAN, we właściwym czasie przyśpieszę bieg wydarzeń.

Księga Psalmów 37:

[28] Gdyż PAN kocha sprawiedliwy sąd I nie opuszcza Jemu oddanych – Przestępcy będą zniszczeni na wieki, A potomstwo bezbożnych zostanie wytępione. [29] Sprawiedliwi odziedziczą ziemię I będą w niej mieszkać na zawsze[30] Usta sprawiedliwego rozważają mądrość, Jego język ogłasza słuszny sąd. [31] W swoim sercu zachowuje Prawo swego Boga I nie jest chwiejny, gdy stawia swe kroki. [32] Bezbożny czyha na sprawiedliwego, Szuka sposobu, aby go uśmiercić, [33] Lecz PAN nie zostawi go w jego ręku I nie dopuści, by mu wyrządzono zło w chwili sądu. [34] Oczekuj PANA i strzeż Jego drogi! On cię wywyższy, tak że odziedziczysz ziemię – Będziesz oglądał zagładę bezbożnych. [35] Widziałem bezbożnego okrutnika. Rozpierał się jak dorodne drzewo, [36] Ale przeminął; nie ma go już! Rozglądałem się za nim, lecz nie można go było odnaleźć. [37] Wzoruj się na niewinnym i obserwuj prawego, Przyszłość bowiem należy do niosących pokój. [38] Natomiast przestępcy zginą razem wzięci, Bezbożni nie mają przyszłości[39] Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od PANA, On jest ich zabezpieczeniem w czasie prześladowań. [40] PAN ich wspomoże i będzie ich ratunkiem; Uratuje przed bezbożnymi i wybawi od nich, Ponieważ w Nim szukali schronienia.

 

 

25 comments

 1. Potężny promień światła prawdy w tym ciemnym świecie. … A Biblia jest pełna Słów Boga i to się sprawdza ze „nie samym chlebem człowiek żyje lecz każdym Słowem co wychodzi z ust Bożych ”
  Bo co nam po takim życiu bez prawdy?- to jest tylko wegetacja by poprawnie dotrwać do śmierci- to nam oferuje Ten Swiat a zobaczmy co oferuje Bóg? Różnica kolosalna! Wybieram Boga Mego !

  Polubienie

  • Czytając księgi prorockie a nawet historyczne (Machabejskie) zwracając uwagę na wersety wcześniej niezrozumiane rozumiejąc jednak koncept Królestwa Bożego wszystko nabiera sensu
   Wszyscy prorocy mówili o tym samym innymi słowami, problem leży w:
   – W błędnej interpretacji
   – W braku zrozumienia
   – W używaniu zmasakrowanego przekładu

   Znalazłem teksty o Królestwie Bożym w Księdze Tobiasza, Machabejskich, Syracha, Mądrości, Barucha…..
   Nie znalazłem nic na temat Królestwa Bożego w Ks Estery i Judyty
   A Pieśń Nad Pieśniami ?
   To jest poetycki tekst i raczej powinien być czytany alegorycznie wtedy on nabiera sensu bez tego jest literaturą soft porno

   Ciekawe że Paweł nie pisał niż o życiu Chrystusa za wyjątkiem ostatniej wieczerzy którą przerobił z Łukaszem na cykliczny rytuał gdzie człowiek zjadając Boga przejmuje boskie cechy
   Paweł zaatakował jednak Prawo Boże a w zamian zachęcił nas do kontaktów z Dajmonionami, człowiek który kasuje Prawo pozostaje mu tylko wyrobione sumienie albo satanizm… czyli na Pawle nie można polegać

   Aaa.. wiele prób tzw pokus ma na celu byśmy wyciągnęli z tego lekcje czyli znowu nie jesteśmy traktowani jako roboty bezmyślne
   A z drugiej strony wina musi być dopełniona, zbrodnie muszą być widoczne

   Takie coś znalazłem na żydowskiej wikipedii pod hasłem Filon Z Byblos
   Jest to kolejny dowód na to że Tetragram znaczy Bóg jako Stwórca a nie Bóg jako imię wlasne

   ”W swojej pracy nad fenicką historią Filon dotyka także spraw żydowskich. [26] Według Lidusa , nazwa żydowskiego boga „Iao” w języku fenickim według Herniusa oznacza „światło zrozumienia”. [27] Zgodnie BERNIUS Roman imię „i długości” (Varro) oznacza między Fenicjanach „Żydzi” (Lydus De Magistratibus, I , 12, str. 17). To wyjaśnienie wydaje się być oparte na podobieństwie nazw „Aru” i „Ivri” (w języku greckim: ?ß????)). [28] Według Orygenesa , BERNIUS Filon napisał esej na Żydów, które budzą wątpliwości co do autentyczności książki o Żydach przypisywanych Hekatajos z Abdery i stwierdził, że jeśli książka jest rzeczywiście autentyczne, Hktaios najwyraźniej zmiecione przez siły perswazji Żydów i otrzymali Torę. [29]Rozsądne jest założenie, że Philo odnosi się tutaj do tego samego dzieła Kataeus na Żydach, które Józef cytuje w swojej książce przeciwko Apionowi i przypisuje się go pseudokszetom. [30] Euzebiusz mówi także, że Philo napisał traktat o historii Żydów. [31] Według Stefano z Bizancjum , Philo wspomniał w swoich pismach o mieście Jaffa i napisał, że było to w Fenicji w okolicach Yavneh . Ta wzmianka pochodzi z jego eseju „O miastach i ich sławnych ludziach”. Włączenie Jaffy do Fenicji jest wyrazem fenickiego patriotyzmu Filona, ??ponieważ od czasu podbojów Szymona Tarasi miasto stało się częścią Judei. [32] Potius ( IX w. ) Zauważył w swojej bibliografii, że Helladius, pierwsza połowa IV wiekuCE) napisał „nonsens” to, co Mojżesz nazywa się „ alfa ”, ponieważ jego ciało zatrzymany trąd i mówić „to kłamstwo” Hladios polega na Philo (Helladius, Chrestomathia, apud: Focjusza .., Bibliotheca, dorsz 279, str 529b). [33]”

   Jest pełno pism krytykujących ”Chrześcijaństwo” tak jak ten Kelsos (Celsus) którego krytykował inny satanista Orygenes
   Pytanie o krórym Chrześcijaństwie oni mówili ?
   Pewnie Pawła….

   Wracając do ŚJ, tam trafiają ludzie ”lepszej gliny” tacy chętniej szukający prawdę do tego nie pchający się w politykę
   Ale taki ŚJ jest lepiej wyszkolony w gadaniu niż przeciętny człowiek tj. ma większy talent do sekciarstwa w negatywnym znaczeniu. Są po prostu przygotowani do nawijania makaronu na uszy tacy starsi zboru który w samej nazwie burzy umysłowo
   Ale samych ŚJ jako organizację wymyślili paradoksalnie Jezuici, jest mnostwo związków TS z Masonerią czyli ponownie kontrolowana opozycja i rozpraszanie owiec na wiele stron

   Do tego nauki ŚJ, mają kilka fajnych ale mają też bzdury i to jest we wszystkich religiach
   Z Adwentystów czy w ogóle z Protestantów tak się ludzi nie śmieją jak z Jehowych, oni są nazywani sekciarzami

   Czyli celowo przedstawiono ciekawe elementy jak Królestwo Boże, zakaz krwi, antytrynitaryzm, palma i tak dalej. Następnie skażono i pododawano bzdury i przez to nawet kiedy ŚJ mówią prawdę to Katolicy uznają prawdziwe nauki za ”bluźnierstwo przeciwko duchowi bożemu i naszemu panu jezuskowi i matce boskiej”
   Po prostu księdzowie zaszczepiają naukę kto nie z nami ten do piekła a po drugie nikt z poza nie bierze pozostałych na poważnie i w efekcie czego ludzie odrzucają całość dlatego wielu dezinformatorów straszy nas np. ten mason, ten satanista, ten agent…. wszyscy jadą na starym schemacie.

   I jam (nie tylko) to ciągle powtarzam że jest to jedna z typowych strategii diabła, najpierw coś przedstawić chociażby Płaska Ziemia, Szczepionki, Wielka Nierządnica… żeby następnie to wyśmiać i skompromitować swoją osobą i/lub dodatkowymi bredniami

   Z PZ to też niezłe jaja są, mamy ludzi otwarcie krytykujących PZ ze względu na zafascynowanie świetlistym chamem Fosforu ale są też tacy jak Dubay którzy odgrywają komedię zresztą Dubay ma sporą wiedzę z tych książek można wywnioskować że na Illuminatach się zna ale zrzuca winę na masonów i promuje Zeitgeist.
   Zeitgeist… ciekawe czy jeszcze wierzą w to co mówią Hinduskie Wedy o 3 księżycach że jest Asura (demon) Svarbhanu (Svar=Swaróg=Słońce) odpowiedzialny za zaćmiienie słońca i Rahu odpowiedzialny za zaćmienie księżyca
   Przy Płaskiej Ziemi i 10 niebiosami to nieco podpada ale przy Wklęsłej Ziemi hmm wkońcu Mariusz na podstawie Tanachu przemycał pogląd że Słońce stworzył szatan…

   Najpierw mówić o czymś żeby potem ludzie się z tego śmiali i pukali się po głowach ”co za idiota wierzy w….”
   Co innego kiedy człowiek omawia rzeczy kontrowersyjnego a co innego kiedy celowo np za pieniądze albo z polecenia niewidzialnych od-bytów astralnych ośmiesza ważne rzeczy tak żeby ludzie się nie zainteresowali.

   Tak jest z wieloma sprawami, tworzenie kontrolowanego konfliktu a czasem wykorzystywanie nawet ludzi nieświadomych. Częsciej jednak agenci są świadomi tego że kłamią albo odwracają głowę i jadą swoje.

   Chrzest Pawła (dzieci) jest diabelstwem ponieważ wywyższa kłamstwo nowego przymierza według Pawła (chrzest zamiast obrzezki)

   Paweł w perfidny sposób zmanipulował ten werset aby uczynić z Boga kapryśnika tymczasem ten werset z 2 Barucha jest związany z Prawem że niewielu chodzi Jego drogami, podobnie mamy u Mateusza z tą ciasną bramą….
   Czyli Paweł i Łukasz to nic innego jak chwasty tacy mocni dezinformatorzy tamtych czasów…. człowiek orkiestra Paweł, zresztą większość dezinformatorów to są ludzie orkiestra tu się zakręcą tam się zakręcą…
   Tak jak Franek jego mać muzyka udawał i kogo tam jeszcze się dało, tachy fachowcy od wszystkiego szkoda że nie dają jakiejś spójnej wizji tylko dają nadzieję że ludzie myślą.
   Fachowcy we wszystkich dziedzinach…. wymyślają kłamstwa na poczekaniu 🙂

   Świat widzi Boga oczami Pawła gdzie Bóg wszystkich bezgranicznie kocha i się nad każdym zlituje pod warunkiem akceptujesz czy nie akceptujesz ale tak to wolno wszystko bo niezbadane są drogi jego…
   Tak nam przedstawiają Boga nawet sataniści pokroju Kelsosa i Orygenesa, obie strony fałszują.
   Najprościej dzielę to na cztery kategorie:
   – Nieświadomi uczciwi
   – Świadomi uczciwi
   – Nieświadomi nieuczciwi (pozerzy, chwalipięty, sportowcy, kapusie, marionetki….)
   – Świadomi nieuczciwi (Hasbara)
   Swoją drogą cieżko jest być dezinformatorem i nie być tego świadomym, owszem są przypadki kiedy ktoś nas oszuka ale jeśli ktoś z multikont na przykład na forum gdzie się stawia na Prawo ktoś przychodzi i stara się odciągnąć grupawymi kabalistycznymi frazesami ?
   Tak jak z Płaską Ziemią, normalni ludzie wierzą w to ale tylko dlatego że powiedzieli im to w mediach i nie mają możliwości weryfikacji
   Mnie bardziej przekonują poglądy filozoficzne aniżeli Fizyka (Skajfany), ale skoro sam Kopernik w swoich pismach wychwalał posłańca upadłych Hermesa Trismegistosa i porównywał słońca czyli Heliosa do boga (podawałem nawet ten fragment)….
   Podobnie 25 grudnia czczono narodziny boga-słońce, jest to czysty kult płodności

   A co do PZ numerem jeden jest oczywiście 🙂
   Pierwsze trzy linki do mainstreamy, Skajfany czyli Darwiny Wybuchy Gendery Heliosy
   A PZ ?
   http://www.zbawienie.com/plaska-ziemia.htm

   jEST jeszcze audio na tej podstawie no ale YT to wiadomo, kiedy wejdzie Acta 2 to wiele kanałów pójdzie się walić zostaną tylko lżejsze materiały albo tacy panowie Chrabjowie

   W kwestii Charagmy, Znaku Kaina

   Nie wiem czy warto odgrzewać stare mielone orędownika pustej/wklęsłej ziemi
   http://damgrath.blogspot.com/2015/01/mariusz-szczytynski-syjonista.html
   Rzeczywiście trzeba się skupić żeby wykonać taki geścik

   BB dał dobry materiał dowodowy

   https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/10/10/mariusz-szczytynski-krzyz-jest-symbolem-boga-kim-jest-bog-mariusza-baalem/
   Hmm Miecze są w kształcie krzyża. ‚X’ ‚T’ ‚+’ to także krzyż
   A po grecku H=X=Ch (Christos=Xristos)
   Dodatkowo Synowie Kaina byli…
   http://www.bibliamesjanska.com/Rdz/4.html
   Tak, Tobel był pierwszym kowalem, Tanach używa imienia Tubalkain
   (22) Również i Sylla urodziła Tobela, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Siostrą Tobela była Naama.

   Do tego…
   (20) Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach.
   (21) A imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie.

   Wracając do Krzyża Baala który odzwierciedla Uranocentryzm czyli wielbienie gości z Agarthy (otchłani)
   Hmm więc krzyż jest symbolem Wklęsłej Ziemi… no ładnie do tego ”Bóg” w środku kuli czyli gdzieś daleko zamknięty a w przypadku PZ mamy ziemię, otchłań i niebo a to co Skajfan wyśmiewał że firmament wygląda jak budowa….
   Hmm przecież wszystkie zdjęcia z kosmosu kabalistycznego to także grafiki czy malunki tj artystyczne wizje i tak samo Hindusi wyobrażali sobie żółwie i inne takie…
   Podobnie wierzono że ziemia jest Trójkątem, sześcianem i tak dalej….

   Z Mariuszem jest podobna sprawa, najpierw zebrał wokół siebie ludzi a później zaczyna odbijać i objawia się to przeróźnymi teoriami pochodzącymi wprost od jezuitów… hmm czyli coś jest na rzeczy że Jezuici kontrolują masonerię nawet sowiecką o ile takowa istnieje
   Jorosz, Fomienko i reszta baśni jest tak niespójna i nielogiczna że, podobna sytuacja i albo tego pokroju ludzie wierzą w swoje objawienia albo wszystko od początku jest zaplanowane by ostatecznie kasować LXX i ostatecznie te dobre tematy są przykrywane bzdurami
   Swoją drogą ciągle mielę że właśnie tak robią typowi agenci zesłani do ludzi, są tacy którzy udają przyjaciół a są też tacy którzy działają w ciemno czyli brudna robota.

   Polubione przez 1 osoba

   • Dobrze ze Prawda zatryumfuje i Ci wszyscy co celowo zniekształcają Słowo Boże, zmieniają czasy, podkładają fałszywe święta itp itd dostaną swoją zapłatę gdy powróci Sprawiedliwy Sędzia Isus i będzie ich sądzil jak napisano w księdze Henocha i Ewangeli Matusza.

    Polubienie

   • Nie wiem dlaczego ale rano cały internet działał (myślałem przez moment że mam problem z telefonem) ale nie działało tylko forum
    Aktualnie teraz wychwiciłem to
    http://www.proroctwa.com/forum-ponownie-niedostepne-inne-wiadomosci.htm
    Czyli albo atak od zewnątrz albo od wewnątrz, przypadek czy celowe działanie ?
    To że za dużo prawdy to oczywiste…. no ale z drugiej strony Rodo, Smrodo, Acta 2 dotyczy Europy czyli Judup, Pejs-Zbuk, Wypop, stare forum tym podobne

    Będzie trzeba w jakiś sposób przekopiować wszystko….
    Proroctwa com czy Zbawienie com waży mniej niż 1Gb i można ściągnąć takim programem Website Copier na dysk ale z Forum jest nieco trudniej (mnóstwo waży)
    Wiadomo że Smrodo dotyczy głównie Europy czyli witryny z poza Europy jak WordPress powinny działać, możliwe że bardziej chce się nas nastraszyć
    —-
    Sprytnie ten mechanizm na ”antysystemowca” działa że każda próba polemiki, trollowanie i tym podobne działa tylko na korzyść ponieważ taki osobnik nawet jeśli czujemy że jest zwykłym naciągaczem, ulicznym krzykaczem, sekciarzyną w negatywnym znaczeniu, dogmatykiem a jeszcze mówi źle o systemie a w najlepszym wypadku ogłosi się jakimś wysłańcem z niebios a takich mamy pełno…. każda polemika tak jakby uwiarygadna ze z systemem walczy i system zwalcza
    Najlepszym wyjściem jest obserwacja i delikatne informowanie (zachęcanie do neutralności żeby mieć swoje poglądy a nie brać od kogoś całą filozofię, dobrze jest się z kimś nie zgadzać no ale kto się na kto natnie ten się zatnie umysłowo.
    Doktryna usprawiedliwienia z wiary jest bardzo atrakcyjna dla przywódców religijnych tak jak mówią wyznawcy Pawła że nie trzeba chodzić do kościoła, żadnych praw tylko uwierz i już
    Oczywiście nie daje się praktycznych rozwiązań,
    Ostatnio szanse na ukazanie nam szaraków maleją… kto by uwierzył w szaraków ?
    Ale hmm… upadłych i Nefilimów jako coś w rodzaju X-Menów czy antycznych bogów czy ludzi z wnętrza ziemi… to ma większy sens
    X-Meny to nafidimy, ich dzieci nawet z Ks Gigantów wynika że nafidim otrzymywali niektóre zdolności od swoich rodziców jak chociażby latanie. U Pawła także były umiejętności od demonów… także po jednym lub więcej ale nigdy wszystkiego od razu no i większość proroków współczesnych… popełnia pomyłki czyli ktoś tym ludziom daje fałszywe wizje.
    To jest szczyt tej piramidy, obok jest Rzym i Franca ktory całując syfonistów po rencach ukazuje swoją facjatę, także realizuje plan 3 wojen poprzez odgrywanie roli Imama. On nie jest za Islamem tylko gra rolę Lewaka który pomaga ludziom grając na ich emocjah
    Są też tacy którzy wskazują to jako dowód że Watykan został zinfiltrowany przez żydomasonerię… może sam są opłacani przez żydomasonerię albo to co widzą tak mówią

    Jeszcze jedno…
    Sądziłem że BB nie rusza Rafała co uznaje wręcz przeciwnie Isusa ponad Boga

    Owszem są róxne wizje świetliste postacie ale są to w większości przypadków demony, upadli paradujący pod postacią Isusa czy zmarłych już ludzi (Miriam, święty jakiś)

    Polubione przez 1 osoba

 2. Tez czytałem o tym na pororoctwa.com to już któryś raz z kolei jak pisze Henryk ,kto wie jak to będzie, tak czy siak to będzie zgodne z wolą Boga i Jego Planem wiec pozostaje ufać Jemu we wszystkim a forum i tak myślę ma ochronę jak inne podobne blogii w tym Twój które stoją murem za Bogiem i Prawem .

  Widocznie jesteście potrzebni w Bożym Planie i swobodnie piszecie i nikt was o żadna „mowę nienawiści”nie oskarża .

  Polubione przez 2 ludzi

 3. W LXX jet nie Kittim a Kitoi tłumaczone jako Cetians, Cetyjczycy ?

  Ammon i Moab to dzieci Lota, z kazirodzctwa
  Moab (Jordania), Edom, Aram Damasceński (Syria),

  Gdzie te narody się podziały ?
  Mnóstwo proroctw odnosi się do dni ostatecznych

  A nam Icke wyszukał pozorny bład
  Mt 24:
  (34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

  Żeby powielić kłamstwa Pawła, tymczasem ci ludzie posługują się kłamliwą argumentacją wyrwaną z kontekstu a że wielu tego nie sprawdza…..

  Kluczowy werset
  (14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

  (15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa –

  (35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
  (36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.
  (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
  (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
  (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

  O tym pisał Tacjan Syryjczyk, z tego co niedawno czytałem (że chodzi o takich jak Zeus), Kiedyś może podam cytat ale musiałbym…..

  Micheasza 4:
  (1) I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać.
  (2) I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu!
  (3) I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na ich pastwisko; i będą płodne i liczne.

  (4) I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie – mówi Pan.

  (5) Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi.

  (6) Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą.

  (7) Dlatego nadchodzą dni – powiedział Pan – że już nie będą mówili: żyje Pan, który wyprowadził dom Izraela z ziemi Egiptu,

  (8) Ale istnieje Pan, który zebrał całe nasienie Izraela od północnej ziemi i z wszystkich krajów, do których ich wypędził i przyprowadził ich do własnej ziemi.

  I czy jest powiedziane że tylko mała grupka wierzących ? Czy wiele…. narodów
  I kto jest szalony ?
  Skoro wszystko się kręci wokół Słonca (Syjonu) bo Syjon podobno oznacza ”Słoneczny”
  Co jest także zapowiedziane ?
  ”Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi.”

  I kolejny bardzo ważny werset ponieważ za tamtych czasów to proroctwo było powrzechnie znane
  ”’Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą.

  Kolejne imię…. ciekawe

  Jeden z wersetów które dobrze zapamiętałem
  Jr 49
  (38) I ustawię mój tron w Elamie, i wytępię tam króla i dostojników, mówi Pan.
  (39) Lecz w dniach ostatecznych odmienię los Elamu – mówi Pan.

  Jak to Elam ? A gdzie to, kto to ?

  Werset Ezechiela 38
  (16) Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu.

  (17) Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez swoje sługi, proroków izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, że Ja sprowadzę cię na nich.

  To jest kolejny werset 16 klucz,

  Na szybko znalezione
  1 Henocha 90:
  (17) Spojrzałem na tego człowieka, który trzymał księgę i z rozkazu Pan otworzył księgę zabójstw popełnionych przez ostatnich dwunastu pasterzy i pokazał Pan owiec, że zabili oni więcej owiec, niż ich poprzednicy.
  (18) Zobaczyłem, jak Pan owiec podszedł do nich, wziął do ręki laskę gniewu i uderzył nią o ziemię. Ziemia się rozstąpiła i wszystkie zwierzęta oraz ptaki nieba odstąpiły od owiec, pogrążyły się w ziemi, ta nad nimi zamknęła się.
  (19) Zobaczyłem, jak dano owcom wielki miecz i owce wyruszyły przeciwko wszystkim dzikim zwierzętom, żeby je pozabijać, a wszystkie zwierzęta i ptaki nieba uciekły przed nimi.

  Hmm, przekład Literacki nie taki najgorszy
  http://bibliepolskie.pl/zzteksty_ch.php?wid=30&book=26&chapter=36&e=

  Jr 31
  [31] Oto idą dni – oświadcza PAN – gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze.
  [32] Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze Mną oni zerwali, chociaż Ja byłem ich panem – oświadcza PAN.
  [33] Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze – oświadcza PAN: Moje Prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
  [34] I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać: Poznajcie PANA! Wszyscy oni bowiem znać Mnie będą, od najmniejszego do największego – oświadcza PAN – ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę.
  [35] Tak mówi PAN, Dawca słońca, by było światłem za dnia, Pan księżyca i gwiazd, aby świeciły nocą, Poruszyciel morza wraz z szumem jego fal, Ten, którego imię brzmi PAN Zastępów:
  [36] Jeśliby te prawa mogły przestać działać – oświadcza PAN – to i potomstwo Izraela mogłoby już na zawsze przestać być moim narodem.

  Hmm, zauważmy że Bóg przysięga na samego siebie, karty na stół zostały wyłożone – albo istnieje 12 plemion Izraela oraz Teonomia (Prawo Boże) jako konstytucja wieczna albo…. ta przysięga właśnie świadczy o autotecie Boga, można powiedzieć iż ta obietnica (słowo) jest w zasadzie Bogiem.
  Już wiadomo dlaczego Chrześcijaństwo głosi piekło, niebo, koniec świata i inne bzdety oparte na Pawła

  Porównajmy sobie Jeremiasza 31:36 konta herezje Pawła
  [36] Jeśliby te prawa mogły przestać działać – oświadcza PAN – to i potomstwo Izraela mogłoby już na zawsze przestać być moim narodem.

  Gal 2
  [21] Nie lekceważę łaski Bożej. Bo jeśli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu Prawa, to Chrystus umarł nadaremnie.

  Gal 3
  [16] Odnosząc to do Abrahama, trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnice dla siebie i swego potomka. Słowo potomstwo bowiem, użyte w obietnicy, występuje w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. Chodzi więc o potomka – jednego, nie wielu. Tym potomkiem jest Chrystus. [17] Ponadto w tym przypadku mamy przymierze uprawomocnione już wcześniej przez Boga. I nie uchyla go Prawo nadane czterysta trzydzieści lat później. Nie może ono podważyć obietnicy. [18] Bo jeśli dziedzictwo opiera się na Prawie, to już nie na obietnicy. Tymczasem Bóg nadał je Abrahamowi z łaski, właśnie na mocy obietnicy. [19] Po co zatem Prawo? Zostało ono dodane z powodu przestępstw, do czasu przyjścia Potomka, którego dotyczy obietnica. Przekazali to Prawo aniołowie na ręce pośrednika. [20] Tymczasem w przypadku obietnicy nie ma mowy o żadnym pośredniku. Bóg składa ją osobiście. [21] Czy więc Prawo przeczy obietnicom Boga? W żadnym razie! Gdyby Prawo miało moc ożywiać, usprawiedliwienie rzeczywiście byłoby skutkiem przestrzegania Prawa. [22] Pismo jednak stwierdza, że wszyscy są zamknięci w niewoli grzechu, po to, by obietnica uwarunkowana zawierzeniem Jezusowi Chrystusowi mogła odnosić się właśnie do tych, którzy wierzą. [23] Natomiast zanim nadeszła wiara, jako pozostający w niewoli grzechu, byliśmy strzeżeni przez Prawo do czasu jej objawienia. [24] Tak więc Prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary. [25] A kiedy nastał czas wiary, przestaliśmy być pod władzą przewodnika. [26] Wszyscy bowiem jesteście synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.

  [27] Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście. [28] Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą – wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. [29] A jeśli zawieracie się w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami – według obietnicy.

  Werset 19 jest praktycznie prawdą pod którą podczepiono kłamstwo, owszem Prawo zostane nadane aby niwelować skutki grzechu to takie proste. Paweł jednak przemyca takie coś że Prawo jest źródłem grzechu i zostano uchylone na mocy Nowego Przymierza czyli manipulacji wersetów Jeremiasza.

  Przekład Literacki ukazuje nam Ekumenizm ze strony Pawła, czyli jesteśmy dziećmi Bożymi (Abrahama) na podstawie Obietnicy… tak ale Paweł jak to zmanipulował, na czyjej podstawie ?
  Uwierz… i już jesteś dzieckiem Bożym
  Taka niższa forma ”jesteś bogiem”

  Ja nie wiem jak ludzie mogą dalej bezmyślnie popierać tego już zdemaskowanego agenta….
  Wystarczy jeden może trzy wersety od Pawła żeby zdemaskować agenta…
  1 Kor 15
  [56] Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu – Prawo.

  Sofoniasza 3:
  [4] Jego prorocy to ludzie lekkomyślni, pełni wiarołomstwa. Jego kapłani bezczeszczą świętość, za nic mają Prawo.
  [5] PAN jednak jest w nim sprawiedliwy, nikogo nie krzywdzi. Każdego poranka objawia swoje prawa, niczego w nich nie brak. Za to niegodziwi nie wiedzą, co to wstyd!

  Szaul na idiotę nie wyglądał, po prostu dezinformator z bardzo wysokiej półki odpowiedzialny za trzy religie
  Dodajmy do tego proroctwa Pike’a o tym kto stworzył Chrześcijaństwo…
  Boskie Duchy…
  A kim są boskie duchy od Pawła według tego ?
  Demonami!
  Niezwykle daleko sięgają diabelskie macki!!
  Nie wiem może wkleję fragmenty kilku łojców kościoła chociaż nie chce mi się zniżać do tego poziomu strata czasu który można przeznaczyć na coś innego, problem jest jednak taki że ludzie nie rozumieją że co innego głosili apostołowie co innego łojcowie co innego Watykan co innego dzisiaj księża i tak dalej…
  Mnie wystarczą nie wiem kilka fragmentów konkretnego źródła żeby odrzucić albo przyjąć a ludzie czytają po 1000 stron….
  kilku to znaczy się:
  Orygenes, Tertulian, Tacjan, Epifaniusz, Augustyn, Atenagoras, Areopagita, Euzebiusz, Hieronim, Hipolit, Ireneusz, Teodoret
  Mnie interesują głównie żródła historyczne i kościelne o charakterze krytycznym (skrytykować bzdury ich wszystkich) Starożytne i Średniowieczne… późniejsze olewam
  Jakiś Tomaszów Z Akwinu nie trzeba analizować fragmentów, autorów po X wieku można usprawiedliwić watykańską pralnią mózgów….

  Jest to jednak ohydne, znać prawdę i ją zwalczać….
  Po tym także możemy rozpoznać gdzie się kierować gdyż ten lud pracuje na starcie z powierzchni ziemi (Ofici)
  Co innego ludzie nieświadomi, człowiek uczciwy okłamany kiedyś zmieni się….
  Nieuczciwy człowiek plącze się w zeznaniach,
  Nie jestem do końca pewien czy zwyczajnie zakłamanych ludzi można porównywać do Ofitów, czy jest to kwestia wspólnych genów czy świadomego wyboru porzucenia dobra bo zło to odrzucenie Praw….
  Dezinformatorzy jak Icke wciągają nas na trop Jaszczuroludzi, ale nie wyjaśniają skąd się wzięli kiedy co i na co, w ogóle dezinformatorzy nie dają szczegółów tylko rzucają takimi hasełkami jak NWO itp
  I albo ośmieszają wprost (atakują tematy wrażliwe) albo tak promują żeby wyszło że ten temat jest popularny wśród imbecyli.
  Jak dla mnie wiele jaszczuroludzkich frazesów to jest celowo rozpowiadana dezinformacja przez nich samych aby nie powiązać kilku punktów, wiele przypadków to może być opętanie (demonolipsja)…. innej możliwości nie widzę jak kontrola sedim. A druga możliwość która nie koliduje specjalnie to geny grigoriańskie, takie giganty….

  O Icku lubię chętnie się wypowiadać, i o innych….
  To jest typowy przykład z wyższego rzędu
  Człowiek podaje hmm, prawdy zmieszane z bzdurami
  + To NWO, wiele spisków
  – To kompletne brednie jak Księżyc,
  -+ Półprawdy półkłamstwa

  Tak, na tym ich wywód się kończy…. NWO
  Ale po co ?
  Jaki jest tego cel, jak się zaczęło, kiedy ?

  Tak działają typowi dezinformatorzy dają taki miks żeby człowiek przyjął całość albo całość odrzucił….
  Trochę to dziwne że ”większość” spiskowców wygląda nienormalnie i widzę tutaj dwie możliwości:
  – Celowo robią z siebie idiotów żeby reszta kodowała sobie że…. w kościele jest bezpiecznie, szczepionki są bezpieczne itp.
  – Podatni na sugestie (matka alkoholiczka, ojciec go bił jak w tej melodii, trudne dzieciństwo brak akceptacji brak zrozumienia i później trafiają pod skrzydła naciagaczy, agentów którzy na nich żerują.

  Hmm, przecież praktycznie obaliłem doktrynalnie Chrześcijaństwo że nie ma racji bytu i co ?
  Dalej nic….
  A nie zamierzam postępować jak agenci czyli zarabiać na tym czy pchać się w kadr…
  Po prostu prawda się nie przedostaje i nie jest taka atrakcyjna
  Puszcza się za to ludzi którzy bronią czyjegoś interesu, dzielą owce na mniejsze podzielone grupy zwolenników, ośmieszają co się da, tworzą sieczkę w głowie….

  I to jest właśnie jedna z ważniejszych kwestii
  Wyzwolenie nas z rąk ciemiężców oraz kontroli umysłów,
  Ciemiężcy cóż…. Psalm 37, Izajasza 60

  I co gorsze są ciemiężcy jako pożyteczne narzędzia i świadomi zakłamani,
  Sami jednak mówią że są nieświadomi, że nie wiedzieli…. ta a cyrografy to kto podpisuje, kto bierze kasę, kto tak zwalcza wszystko co zadaje rany ”NWO” hmm
  Owszem, są Hasbarowcy którzy się szmacą za kasę…. ale…. gdyby chodziło tylko o piniondz to my praktycznie nie jesteśmy im potrzebni po co my im ?
  Ano…. żeby goje pieniędzy nie mieli, celem jest kontrola także przekonań,

  Pewien pan którego killneli (Max Spers ?) powiedział coś takiego że dopóki taka osoba jest przydatna to pracuje a kiedy staje się bezuteczna może zostać wyeliminowana, czyli satanysty wibijają samych siebie….
  Taką dostają nagrodę za służbę….

  W ogóle Hasbarowcy to nie są jacyć super inteligenti, po prostu fachowcy od wszystkiego a właściwie od kłamania w zależności do targetu…

  —-

  Bardzo ciężko docierają prawdziwe informacje do ludzi, nie chodzi o opinie a o rzeczywistość
  Internet jest pozornie wiarygodnym źródłem informacji – hodowla celulaków, hasbary, naciągaczy, dezinformatorów, zboczeńców, patostreamerów, złodziei
  Do tego większość ”antysystemowców” wali w ultra systemowy YT i FB, no śmiechu warte zakładają konta na obcej witrynie czyli nie Polskiej chcą pieniędzy i rządają praw jak u siebie…
  Jeszcze później płaczą że ich YT przepędza co jakiś czas dziwne jeśli takim osobom przywracają kanały najwyraźniej goje parafianie
  Czemu nie stworzą własnych stron ? Tylko na popularny YT czy FB, śmiechu warte jak taki król pośredniaka się żalił jak rzekomo YT usuwał kanał a śmiał się kiedy innym usuwano czy ex-duet z Lublina ”przyjaciele” Międlara…. Taki mamy YT że wielcy antysystemowcy zamierzają walczyć z żydem z żydowskie pieniądze

  Swoją drogą te róźne postacie Youtubowe pokazuję jak Polska jest opóźniona w rozwoju skoro na Wschodzie i Zachodzie już dawno istniały przeróźne barwne małe religie czekające na niewiadomo co z guru żyjącymi jak pączki w maśle, nieroby….
  Prof. Veith demaskował pamiętam tych buców w swoich wykładach zresztą mówiąć ”zstrzeżcie się Bab” 🙂
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sathya_Sai_Baba
  Hmmm, śnięty reinkarnowany ”bóg” i Hindus… a Hinduizm jest religią zboczeńców gwałcicieli i wyzyskiwaczy którzy wolą żyć ze świętymi krowami (takie nawiązanie do Talmudu B)

  ”powstrzymanie się od spożycia alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków”
  ”świadome ograniczanie własnych pragnień”
  ”szacunek dla rodziców i osób starszych”

  Takie pomieszanie prawd z kłamstwami, dużo mówione o Bogu pytanie o jakim Bogu ? Panteistycznym, Bóg New Age czy jak kto woli mowa węża
  ”odrębność człowieka od ciała i umysłu – człowiek jest atmą, która jest niczym innym jak Bóg
  wszystkie istoty są tak naprawdę jednym i tym samym Bogiem”

  Tak że wszystko jest Bogiem, świat jest Bogiem czy raczej Kosmos=Bóg i oni za pomocą Hermetyzmu, Magii, Alchemii, Kabały chcą kontrolować Kosmos

  czywiście podobnie jak ”u nas” nie wszystkich można mierzyć jedną miarą…

  Pełno jest naciągaczy, sekciarzy (znaczy się stosujących techniki manipulacji, clickbaity) którzy chcą sobie zarobić na cudzych filmach, artykułach, książkach i przy okazji nadreperować swoją nieomylność; typowe
  Albo na popularnych tematach

  Klasyczni agenci wystawieni do ludzi, tak uważam że mają za zadanie przedstawić pewne ciekawe tematy jak szczepionki, PZ, repatriacje, patriotyzm, Słowianie a następnie je ośmieszyć że każdą osobę która porusza te tematy, żeby rostała przyrównana z oszołomem. Także agenci potrafią pod pozytywne aspekty podczepiać brednie,

  Nie można także wykluczyć kolejnych dowodów na wzrastające siły Drugi Fali (satanistów) / Therionu
  W jaki sposób nam się Therion ukaże ?
  Możliwości jest wiele, w szaraków nie wierzę ale na bogów olimpijskich czy innych Annunaki….
  No po prostu Kosmici są żenującą opcją jakieś śmieszne pokraki
  Ale już Bogowie nasi czy to Słowiańscy jak Perun od czarnego słońca czy inne bóstwa… to ma większy sens
  Kosmos….
  Termin także zmanipulowany ponieważ Kosmos oznacza wszechświat (niebo, ziemia, otchłan) lecz okultyści utożsamiali Kosmos (wszechświat) z Bogiem czyli Boga nie ma ale jest Wszechświat który istnieje sam z siebie
  W ogóle Heliocentryzm ma podstawy okultystyczne, Kopernik to tylko wypromował a dlaczego wspomniał o Hermesie Trismegistosie posłańcy ”Bogów” hyy

  Do mnie nie trafiają dowody z działu fizyki ale z działu ”filozofii”
  Podstawa doktrynalna Heliocentryzmu zakłada wiele rzeczy na przekór jak to że Helios czyli Słońce jest Bogiem, i tak dalej i tak dalej
  Ciekawe że nadal nr 1 w tej dziedzinie jest Heniu, a jednak argumenty coś słabo są obalane, dziwne…

  Ciężko jest także uwierzyć w dwa rodowody dlatego Icke dezinformuje jaszczoludami aby odciąć od macierzy
  Tego agenta to czytam prawie jak listy Pawła
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/08/18/jak-traktowac-nieprzyjaciol-cz-1-jak-rozpoznac-agenta-i-czy-nadstawiac-mu-chrzescijanski-drugi-policzek/
  Niestety każdy z nich ma swoją działkę, jest jednak ohydne no bydlackie świadomie wywracać wszystko do góry nogami, sami się starają o nagrodę….
  na początku może być trudno rozróżnić normalnego człowieka ogłupionego przez propagandę (o kontroli umysłów mało się mówi, po prostu jest to niewygodne i zrzuca się winę na opętania czy co się da, agentów też się broni że niby nieświadomi… nie można być ”nieświadomym dezinformatorem” jedno drugie wyklucza”’

  Wystarczy zauważyć co dezinformatorzy nam wciskają i dlaczego, zazwyczaj albo zrzucają winę na jedną grupę albo wszystko na opak.
  Wtrącenie, gorszą mnie dezinformatorzy wysłani do ludzi którzy robią z siebie błaznów mniejsze pretensje można mieć do chłopców od brudnej roboty/zlecenie ale ludzie którzy masowo okłamują i o tym dobrze wiedzą…

  Polubienie

  • Chodzą słuchy że Kraków i opisany przez Ptolemeusza Carrodorum to te same miasto
   Ciekawe co kryje się pod nazwą (Augusta) Vindelica oraz rzeka Ra,
   Gdzieś na południu….

   5.9.13 Hmm ”Jest inne ujście rzeki Ra w pobliżu rzeki Tanais
   A Tanais wskazuje na Izraelskie pochodzenie Chorwatów…
   Zrobiłem screena z jednego opracowania które trzymam od 2 lat… taka dyskusja

   Serbowie…. też jest taki lud ”Irański”
   Według Ptolemeusza lub Pliniusza Sarmaci pochodzili PONOĆ od Medów
   Oni tam mnóstwo wymieniali tych plemion Wielkiej Scytii jak Alanowie, Aorsowie, Massagetowwie, Roboskowie, Tektosagowie, Suowenowie, Saitianowie, Syeboie,
   Hmm, do tego istniało miasto Kimmerion (Kerberion, hmmm prawie jak Kerberos) i jest to miasto nad Bosforem Kimmeryjskim czyżby chodziło o lud Kimmerów Bet Khumri ? Ci od Wulkanu znaczy się Wielkiego Pieca 🙂
   Dobra doczytałem góry Imaos to prawdopodobnie Ural i za tym uralem są źródłą rzeki Ra, mnie geografia interesuje w kontekcie historycznym a nie geograficznym 🙂
   A zresztą na co mi to ?

   Hmm czy Karrodorum i Karrodunon to to samo miasto ?
   Karrodunom nad rzeką Tyras w pobliżu Dacji (Rumunii)….

   ===

   Przypominam sobie co jakiś czas o Inedii, mam inny argument
   Hmm, jakby porównać człowieka do maszyny, auta…. człowiek potrzebuje dobrego paliwa a jeśli taki Jogin nie je nie pije przez miesiące i ma swoich uczniów bo to w tych klimatach modne….
   Jakie paliwo wlewa do baku ?
   Energia Słoneczna…. to wyjaśnienie dla mass zachodnich

   —–

   Ciekawe są te podobieństwa Listu Judy i 2 Piotra, obaj odwołują się do Tartaru, Grigori, 1 Henocha, Sodomy I Gomory,

   Judy
   (9) Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi.

   (10) Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich.

   2 P 2
   (10) Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebiańskim.

   (11) Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia.

   Fałszywy 1 List Piotra także odnosi się do 1 Henocha odnośnie Króla ale nie używa imienia Henoch

   Sprawdzałem także werset z 4 Mojżeszowej 23:19 mówiącej że Bóg nie jest człowiekiem i
   LXX:
   23:19 Bóg nie jest jak człowiek, aby się zachwiać, ani jako człowiek człowieczy, aby być zagrożonym; Czy on mówi i nie wykonuje? Czy przemówi, a nie dotrzyma słowa?

   KJV:
   23:19 Bóg nie jest człowiekiem, aby kłamał; ani syn człowieczy, aby się nawrócił; czyż nie rzekł: I nie uczyni tego? Czy on mówił i czy nie uczyni tego dobrym?

   Dalej jest także mała modyfikacja
   KJV:
   23:20 Oto otrzymałem przykazanie, aby błogosławić, a on pobłogosławił; i nie mogę tego odwrócić.
   23:21 Nie oglądał nieprawości u Jakuba, ani też nie widział przewrotności w Izraelu: Pan, Bóg jego, jest z nim, a wśród nich jest okrzyk króla.
   23:22 Bóg wyprowadził ich z Egiptu; ma moc jednorożca.

   LXX:
   23:20 Oto otrzymałem [przykazanie], aby błogosławić: będę błogosławić, a nie zawrócić.
   23:21 W Jakubie nie będzie kłopotu, ani smutek nie będzie widziany w Izraelu: Pan, Bóg jego, jest z nim, chwały władców [są] w nim.
   23:22 To Bóg wyprowadził go z Egiptu; ma on jak chwałę jednorożca.

   Z tego co pamiętam ten sam rozdział zapowiadał Króla…
   Edit: Nie to był 18 5 Mojżeszowe

   I już wyłapałem róźnice
   LXX:
   18:19 A czego by się nie usłuchało, co mówią słowa proroka w imię moje, pomszczę się nad nim.
   18:20 Ale ten prorok, który bezbożnie przemawia w imieniu mojem, słowo, którego mu nie nakazałem mówić, i ktokolwiek by przemówił w imieniu innych bogów, ten prorok umrze.

   KJV:
   18:19 I stanie się, że każdy, kto nie będzie słuchał moich słów, które wypowie w moim imieniu, będę go wymagać od niego.

   18:20 Ale prorok, który będzie domagał się słowa w imieniu mojem, którem mu nie był rozkazał mówić, i który mówić będzie w imieniu innych bogów, nawet ten prorok umrze.

   Werset 19
   LXX:
   I will take vengeance on him.

   KJV:
   I will require it of him.

   Ohydne zakłamane pomioty gdyż zmanipulowali ci sami ludzie werset Zachariasza 12:10 aby wskazać iż to ”Izraelici zabili Boga”
   Proszę sprawdzić w Septuagincie tam jest mowa że z Boga szydzili,
   Natomiast ten proroczy werset z 5 Mojżeszowej zapowiada pomstę na wrogach, być może także na zabójcach Krzewiciela ?
   A któż był winny ?
   Rzymscy legioniści i Piłat czy Sanhedryn, nom…

   Polubione przez 1 osoba

   • Im dłużej się czyta LXX i porównuje z resztą tłumaczeń tym więcej wychodzi na jaw zakłamanych różnic i to nie tylko u proroków!
    W samym piecioksiegu jest tyle „subtelnych różnic” jak zauważyłeś .
    Tora w LXX jest że tak się wyrażę „lepsza” niż w Tanachu te różnice zmieniają często sens całego zdania, czytając wczoraj Kapłańska miałem okazję zauważyć ,zresztą tak samo było przy Powtórzony Prawie.
    Wczoraj także czytałem Księgę Madrości i powód „wyrzucenia” jej z tzw „kanonu” przez ten podmiot żmijowy jest jasny -otóż jest tam tyle o balwochwalstwie i idolartii napisane takim prostym i dobitnym językiem że nie idzie tego zmanipulować….
    Ponownie LXX „wygrywa” z resztą masorecką .
    Różnic jest tyle że nie ma co poprawiać trzeba wybrać prawidłowe tłumaczenie te najbliższe oryginałowi a moim zdaniem każda LXX jest lepsza niż Tanach nawet ta „poprawiana ” ,zawsze można porównać z innymi LXX i zazwyczaj sens jest ten sam .
    Mnie osobiście odrzuca od tłumaczeń masoretów czyli warszawki i innych

    Polubione przez 1 osoba

   • Uaktualniłem swoją wiedzę na temat satanisty Lutra, nieco na podstawie Przedmowy Lutra do ksiąg NT
    https://basileia785.wordpress.com/2018/07/22/pawloscianstwo-nr-17-owoce-czyli-luter-oraz-augustyn/
    tak na logikę
    Dlaczego pozwolono Lutrowi działać i stworzyć sobie religie a takiego Husa spalono na stosie
    Czy może dlatego że Luter działał dla Bestii, te jego działania pozbawione logiki pełne sprzeczności (atakował papieża i odrzucał Objawienie) są najprawdopodobniej celowe, taki agent hasbary tamtych czasów
    A to że krytykował żydów na podstawie Pawła ?
    Ci ludzie chcą pokazać że Chrześcijaństwo=Nowe Przymierze i stoi wyżej a Judaizm odgrywa rolę bezmyślnych

    I tak oto napisał
    „kiedy Jakub i Apostoł [Paweł] mówią o usprawiedliwieniu człowieka z uczynków, to fałszywie rozumiejąc wypowiadają się ci, którzy sądzą, że wystarczy wiara bez uczynków. Przecież Apostoł [Paweł] nie mówi, że wiara bez własnych uczynków [usprawiedliwia], ale [że] usprawiedliwia [wiara] bez uczynków Prawa. Tak więc usprawiedliwienie domaga się nie uczynków Prawa, ale żywej wiary, która działa przez [swe] uczynki”

    Jeszcze coś
    ”Po drugie, chce nauczać chrześcijan, a w tak długiej nauce nie wspomina ani razu cierpienia, znartwychwstania, Ducha Chrystusowego. Wymienia Chrystusa kilka razy, lecz nic o Nim nie uczy, mówi tylko ogólnie o wierze w Boga. A przecież urząd prawdziwego apostoła polega na tym, że głosi on kazanie o cierpieniu, zmartwychwstaniu i urzędzie”

    Paweł także nauczał o Chrystusie przegranym/ukrzyżowanym żeby sobie ludzie kodowali że jak uwierzą w Boga to skończą jak Bóg…

    Jeśli wiemy że Lutra bogiem był Paweł…. satanista (człowiek bezprawia) no to staje się jasne że wywracają prawdę do góry nogami i celowo gmatwają proste rzeczy.
    Tacy agenci zostali zdemaskowani dawno temu, ale warto się od nich uczyć ponieważ działają z premedytacją licząc nie nieuwagę mass
    Po prostu wiedzą że osoby po drugiej stronie oczekują od nich 100% prawdziwych informacji i na tym jadą….
    To jest straszne ale na ten lud jest zapowiedziana odpowiednia zapłata 🙂

    Są też tacy których dobrze jest analizować z pewnych względów, co najgorsze…. tacy (oni) do wszystkiego się przyznają…..
    Jak są masonem, przyznają się… jak mają kontakty demoniczne, przyznają się…
    Wcześniej sądziłem że istnieją TYLKO kontakty demoniczne, no ale są też liczne opowieści i przypadki kontaktów z UFO, z istotami z wyższych wymiarów itd.
    Dajmony/Sedim nie mają fizycznych ciał, utracili je więc wybór pada na Grigori czyli mity o Herosach pokroju Herkulesa nie są wyłącznie wytworem wyobraźni
    Każdemu ujawniają się inaczej, dla jednego są bogami dla innych ludźmi dla innych annunaki dla plejadanami….. do wyboru do koloru

    Myślałem nieco wczoraj o tej Lehii, przecież to co nam promują czołowi zacni słowianie to jeden wielki bełkot taki słowiański New Age, co nie zmienia faktu że Lahestan czy też Lechia mogła istnieć ale nie jakaś turbohiper większa od dzisiejszej Rosji.
    Ponadto niektórzy mają pretensje dlaczego Ruscy nie mówią o WIELKIEJ Lechii… A dlaczego Polacy mają wspominać o Wielkiej Tartarii, Plemieniu Cebulaków i Januszy…

    Polubione przez 1 osoba

 4. A co jeśli szykują „ciała” dla demonów/szedim w postaci jakiś gigantycznych robotów wmawiając nam ze to SI ,bo inaczej po co tyle tych filmów SF właśnie o tych robotach ? …
  Oj będzie się działo jak proroctwa zaczną się spełniać, myślę że będziemy zaskoczeni podobnie jak rozdwojone chwiejące się w posadach królestwo smoka. .☺

  Polubione przez 1 osoba

 5. Religie a zwłaszcza chwasty popierają Boga jedynie słowem, czynem w duchu i w kłamstwie popierają boga tamtego świata znaczy się Agarthy
  Takie dzieła jak 1 Henocha, 2 Henocha, 1 Ezdrasza, 2 Ezdrasza, 1 Barucha, 2 Barucha, Machabejskie a także w 100% kanoniczne Ezechiel czy Daniel są przez większość pomijane a powodem jest treść niezgodna z naukami Pawła, kościoła, chwastów itd.
  Jeśli w 2 Henocha mamy prost wyjaśnienie Boga że nigdy celem Stwórcy nie było zniszczenie ludzkości ale jej wyzwolenie, do tego 2 Henocha stawia na Teonomię że kto krzywdzi człowieka lub zwierzę ten krzywdzi własną duszę i to jest prawda ponieważ duszę jak i zbawienie człowieka można unicestwić tak samo jak i ciało.
  Zwierzęta mają duszę czyli obłudne Pawłościaństwo stawiające na czyny pod publikę idzie na śmietnik, taki wirus został zakorzeniony między innymi przez Łukasza że biedny to ten dobry a bogaty to ten zły nie zawsze ale też nie nigdy
  I biedni potrafią być świniami i bogaci – ci drudzy jako snoby nowoczesne buntownicze antykościelne a co najlepsze nie sam Kościół jako ludzie ale jako ”gestapo” za tym stoi w myśl antytezy co doskonale widać na wykładach Veitha …. a ci pierwsi zazdrośni, za szczęście są zdolni do wszystkiego..

  Dużo biednych potrafi być podłymi, zazdrosnymi i tak dalej a także są bogaci którzy zamiast iść w ślady Franciszka który niszczył ludzi rozdając im za darmo pieniądze bez nauki jak się obchodzić z pieniądzmi inwestuje. Przecież bogaty może te pieniądze przeznaczyć w spólne dobro a nie dawać pieniądze na alkohol i narkotyki bo przecież uzależniony zawsze wyda pieniądze na nałóg a nie na artykuły niezbednę dlatego można powiedzieć że 5 lat temu było lepiej, 10 lat temu jeszcze lepiej ale pod względem że przed wojną robola było stać na utrzymanie rodziny a teraz by założyć rodzinę dostać za darmo pieniądze to musi siedzieć na kanapie, chlać piwo i robić dzieci które kodują sobie negatywne wzorce a i tak przyrostu naturalnego nie ma….
  I

  Więcej ludzi umiera niż się rodzi zresztą Polską przyjmuje największą ilość imigrantów
  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Eurostat-Polska-przyjmuje-najwiecej-imigrantow-w-UE-7622719.html
  A Cebulaki boją się Islamu który im aż tak nie grozi jak Banderyzm czy Talmudyzm, łatwo ludzi pociągnąć na konkretną stronę i wmówić że celem jest Islamizacja Świata, według Planu Pike’a Islam i Talmudyzm także mają zostać wyniszczone lecz te twory pełnią rolę kozłów ofiarnych


  Tak te tak zwane apokryfy są bardzo niewygodne i zadają spore obrażenia dla wrogów ponadto są niezwykle spójne z resztą
  W kwestii 2 Henocha jedynie ten rozdział 31 nie pasuje ale reszta jest niezwykle spójna.

  Co do 2 Barucha, również wiele dopełnia

  Rozdział 19 (2 Bar 19)

  (1) I odpowiadając, rzekł mi „Dlatego w tym czasie ustanowił dla nich przymierze i powiedział: „Oto wyznaczam przed wami życie i śmierć”.  I wezwał niebo i ziemię, aby świadczyć przeciwko nim.
  (2) Albowiem wiedział, że jego czas był krótki, lecz niebo i ziemia pozostaną na wieki.
  (3) Ale oni jednak po jego śmierci zgrzeszyli i źle czynili, chociaż wiedzieli, że mają prawo aby (ich) karać. I światło, w którym nic nie może błądzić, oprócz sfer, które świadczą świadkami, a także Mnie i osądzam wszystko, co istnieje.
  (4) Lecz nie powinieneś o tym myśleć w swoim sercu i nie powinieneś cierpieć z powodu tego, co było
  (5) Natenczas należy rozważyć wypełnienie czasu, czy to w interesach, czy w dobrobycie, czy w hańbie, a nie w jego początku.

  Rozdział 20 (2 Bar 20)
  (1) „Dlatego oto! Nadchodzą dni, a czasy przyspieszają bardziej niż poprzednie. Pory roku będą szybsze niż te, które minęły, lata przeminą szybciej niż te obecne.
  (2) Dlatego zabrałem Syjon, aby przyspieszyć czas Mojej wizyty na tym świecie.

  (3) Z tego względu, trwajcie z całego serca we wszystkim, co wam przykazałem, i zapieczętujcie to w głębi waszych umysłach.
  (4) A oznajmię wam Mój Wszechmocny sąd i drogi moje, które są niedoceniane.

  Kto przykazał?
  Bóg! Nie ksiądz czy inny pastuch,

  2 Bar 51:
  (7) Ale ci, którzy zostali zbawieni przez swoje dzieła, dla których Prawo było nadzieją, zrozumieniem oczekiwania, i mądrością zaufania, ujrzą cuda w swoim czasie.

  Ale dalsze wersety wskazują jakby na 144 tys

  Rozdział 77 (2 Bar 77)
  (1) I ja, Baruch, wyruszyłem stamtąd i poszedłem do ludu, i zgromadziłem ich od największego do najmniejszego, i rzekłem do nich:
  (2) „Słuchajcie, synowie Izraela, patrzcie, ilu jest z was spośród dwunastu plemion Izraela.
  (3) Albowiem wam i waszym ojcom Pan dał Prawo doskonalsze niż wszystkim narodom.
  (15) I Odpowiedziałem im: „Pasterze, lampy i fontanny pochodzą od Zakonu: I chociaż odejdziemy, Prawo trwa.

  Rozdział 84 (2 Bar 84)

  (1) Oto oznajmiłem wam (te rzeczy), podczas gdy ja żyję; albowiem powiedziałem wam, abyście poznali rzeczy doskonałe; bo rozkazał mi Wszechpotężny, abym was pouczał, a przed śmiercią przedstawię wam niektóre przykazania Jego sądu.
  (2) Pamiętajcie, że dawniej Mojżesz nazwał niebo i ziemię świadkiem przeciwko wam, gdy powiedział: „Jeśli złamiecie prawo, zostaniecie rozproszeni, ale jeśli będziecie go strzec, będziecie zachowani”.
  (3) I mówił wam jeszcze inne rzeczy, kiedy wy dwanaście plemion byliście na pustyni.
  (4) A po jego śmierci odrzuciliście je od siebie; z tego powodu przychodzą do was, te rzeczy, które zostały przepowiedziane.
  (5) A teraz Mojżesz mówił do was, zanim was to spotkało, i oto was spotkało, bo opuściliście Prawo.

  Polubione przez 1 osoba

  • Myślałem dziś o 2 Barucha widzę ze Ty także .
   Myślę że warta jest ona uwagi nie mniej niż inne jak na przykład księgi Henocha czy Ezdrasza .
   Myślę że nasze zrozumienie tej księgi będzie się pogłębiać na tyle ile jest to zgodne z wolą Boga.
   Zauważyłem ze 2 Barucha jest widoczny rozdział między świętymi a sprawiedliwym. Jest tam parę fragmentów które wskazują na 144 000 i szczegółów z nimi związanych…
   Rozdział 52
   (1) „I stanie się, gdy upłynie wyznaczony dzień, iż potem zmieni się sytuacja tych, którzy zostali potępieni, jak i chwała tych, którzy są sprawiedliwi.

   (2) Ponieważ sytuacja tych, którzy teraz zachowują się niegodziwie, stanie się gorsza niż jest, ponieważ muszą wycierpieć mękę.

   (3) Także chwała tych, którzy okazali się sprawiedliwi z powodu Mojego prawa, i którzy mieli zrozumienie w swoim życiu, i którzy zasadzili korzeń mądrości w swym sercu, zostanie uwielbiony w chwale, a ich twarze staną się światłem ich piękna, aby mogli oni uzyskać i otrzymać świat, który nie umiera, a następnie jest im obiecany.

   (4) Dlatego szczególnie ci, którzy potem przyjdą, będą lamentować, ponieważ gardzili Moim Prawem, i zatykali uszy aby nie słuchać mądrości i nie mieć zrozumienia.

   (5) Kiedy więc ujrzą tych, który są teraz wywyższeni, ale ci, którzy zostaną potem wywyższeni i uwielbieni bardziej niż oni, zostaną odpowiednio przemienieni, ci ostatni będą w blasku aniołów, a ci pierwsi jeszcze bardziej odpadną w zdumieniu wizjami i oglądaniem kształtów.

   (6) Bowiem pierwej ujrzą, a potem odejdą, na udręki.

   (7) Ale ci, którzy zostali zbawieni przez swoje dzieła, dla których Prawo było nadzieją, zrozumieniem oczekiwania, i mądrością zaufania, ujrzą cuda w swoim czasie.

   (8) Albowiem ujrzą świat, który jest dla nich niewidzialny, i ujrzą czas, który jest teraz przed nimi ukryty;

   (9) A czas już ich nie będzie starzał.

   (10) Albowiem zamieszkają na wysokościach tego świata, i będą jak aniołowie w niebie, i będą równi gwiazdom, i według ich będą mogli zmienić się w każdą formę, jaką pragną, od pieką do urody, i od światła do blasku chwały.

   (11) Albowiem objawi się przed nimi rozległość Raju, a tam im ukaże się piękno majestatu żywych stworzeń, które są pod tronem, i wszystkie zastępy anielskie, które teraz trzymają mocno moje słowo, aby się nie ukazało i są trzymane szybko przez rozkaz, aby mogły stanąć na swoich miejscach, aż nadejdzie ich nadejście.

   (12) Ponadto prawdziwa doskonałości przewyższy anioły .

   Polubione przez 1 osoba

   • Bardziej chciałbym się kiedyś zabrać za Jubileuszów i Abrahama ale dlatego że mniej znam a 2 Henocha czy Barucha idealnie uzupełnia całość daje do myślenia i wybiela Boga,
    2 Barucha ponadto zawiera wizje podobne do tych z 2 Ezdrasza, zniszczenie Babilonu Syjon i… zjednoczenie 12 plemion Izraela. Baruch napisał także list do 9,5, plemion Izraela (prawdopodobnie z powodu Lewitów)
    Baruch jednak znał obietnicę Bożą… Łukasz także znał a Paweł i reszta Chrześcijanstwa nie ?
    Bardzo trudno pominąć cały list ponieważ ukazuje głęboką mądrość, całe dzieło mówi o tym że niewielu zna Jego drogi a Paweł zrobił z Boga kapryśnika.

    2 Bar 78:
    (5) Dlatego byłem bardziej ostrożny by pozostawić wam słowa tego listu zanim umrę, abyście byli pocieszeni zważając na zło które spadło na was, i że możecie być zasmuceni zważając na zło, które spotkało waszych braci, i ponownie, także, żebyście mogli usprawiedliwić Jego sąd który wydał przeciwko wam, abyście zostali uprowadzeni w niewolę – Za to coście wycierpieli jest nieproporcjonalne do tego coście czynili, abyście w czasach ostatecznych mogli zostać uznanymi za godnych waszych ojców.
    (6) Zatem, jeśli weźmiecie pod uwagę, że teraz cierpicie to dla waszego dobra, abyście ostatecznie nie zostali potępieni i udręczeni, następnie otrzymacie wieczną nadzieję; jeśli przede wszystkim unicestwicie z waszego serca próżne niedoskonałości, z powodu którego odeszliście stąd.
    (7) Jeśli więc wy tak czynicie, On będzie was nieustannie pamiętał, Ten, który zawsze obiecał w naszym imieniu tym, którzy byli doskonalsi od nas, On nigdy nie zapomni ani nie porzuci nas, ale z wielkim miłosierdziem zgromadzi znowu tych, którzy zostali rozproszeni.

    A także
    2 Bar 82:
    (2) Wiedzcie, że nasz Stwórca z pewnością odpłaci się naszym wrogom za nas wszystkich za, zgodnie ze wszystkim, co nam uczynili, także, że spełnienie, które Najwyższy uczyni, jest bardzo bliskie i Jego miłosierdzie, które nadchodzi, i spełnienie Jego osądu, jest bynajmniej niedaleko.

    (3) Bowiem to widzimy teraz ogrom dobrobytu narodów, chociaż działają bezbożnie, ale są jak para.

    (4) I widzimy wielkość ich mocy, chociaż czynią zło, ale oni będą jak kropla.

    Za nas będzie walczyć sam Bóg, my co najwyżej dostaniemy przywilej dobicia ostatnich na koniec jeśli zapiski z proroctw Ezechiela i Angajosa o Edomie są jak najbardziej literalne ale póki Stwórca nie daje miecza nie ma czym walczyć czy zaufać prowokatorom

    2 Bar 84:
    (1) Oto oznajmiłem wam (te rzeczy), podczas gdy ja żyję; albowiem powiedziałem wam, abyście poznali rzeczy doskonałe; bo rozkazał mi Wszechpotężny, abym was pouczał, a przed śmiercią przedstawię wam niektóre przykazania Jego sądu.

    (2) Pamiętajcie, że dawniej Mojżesz nazwał niebo i ziemię świadkiem przeciwko wam, gdy powiedział: „Jeśli złamiecie prawo, zostaniecie rozproszeni, ale jeśli będziecie go strzec, będziecie zachowani”.
    (6) Oto mówię wam także, gdy cierpieliście, że jeśli będziecie posłuszni temu, co wam powiedziano, otrzymacie od Wszechpotężnego, wszystko zostało przygotowane i zachowane dla was.

    (7) Co więcej, niech ten list będzie dla świadectwa między mną a wami, abyście pamiętali przykazania Wszechpotężnego, i że może być dla mnie obroną przed obliczem Tego, który Mnie posłał.

    (8) I pamiętajcie o Zakonie, Syjonie, ziemi świętej, waszych braciach, i przymierzu waszych przodków, i nie zapominajcie o świętach i sabatach.

    (9) I przekażcie ten list i tradycję zakonu do waszych synów po was, jak i wasi ojcowie wam przekazali.

    (10) Zawsze proście o wytrwałość i módlcie się pilnie całym swoim sercem, aby Najwyższy wrócił do was, abyście nie zachowali mnóstwa waszych grzechów, ale pamiętajcie o prawości waszych ojców.

    2 Bar 85:
    (8) Niemniej jednak Najwyższy także cierpi z tego powodu tutaj, i pokazał nam to, co się wydarzy, i nie ukryje tego przed nami, co się wydarzy na końcu.
    (13) Tam jest wyrok zniszczenia, droga ognia, i ścieżka, która prowadzi do Gehenny.

    (14) Z tego powodu istnieje jedno Prawo przez Niego, jeden wiek i koniec dla wszystkich, którzy istnieją.

    (15) Wtedy zachowa tych, którym może wybaczyć, i jednocześnie zniszczy tych, którzy są zanieczyszczeni grzechami.

    Co ciekawe znowu mamy obietnicę życia na ziemi
    2 Bar 19:
    (1) I odpowiadając, rzekł mi „Dlatego w tym czasie ustanowił dla nich przymierze i powiedział: „Oto wyznaczam przed wami życie i śmierć”. I wezwał niebo i ziemię, aby świadczyć przeciwko nim.
    (2) Albowiem wiedział, że jego czas był krótki, lecz niebo i ziemia pozostaną na wieki.
    (3) Ale oni jednak po jego śmierci zgrzeszyli i źle czynili, chociaż wiedzieli, że mają Prawo aby (ich) karać. I światło, w którym nic nie może błądzić, oprócz sfer, które świadczą świadkami, a także Mnie i osądzam wszystko, co istnieje.

    Największy problem mam nadal ze zrozumieniem rozdziału 18, podejrzewam że jest to nawiązanie albo do ”ciasnej bramy” albo do wielbicieli diabła w duchu i w kłamstwie

    Ale to są dzieła z którym możemy coś wynieść pozytywnego
    Z dzieł negatywnych także można wynieść coś pozytywnego
    Z Listów Pawła wynika że apostołowie nie wierzyli w przedawnione Prawo, masowe pójście do nieba, zaproszenie Jezuska do swego serca połączone z pustymi deklaracjami wiary.
    Opowiadanie Józefa Z Arymatei także wpłątuje nas w satanizm
    Jzf 5:(4) Spisałem te rzeczy, które widziałem, aby wszyscy uwierzyli w Isusa Chrystusa ukrzyżowanego, Pana naszego; i żeby nikt nie zachowywał Prawa Mojżeszowego, ale aby wierzono w znaki i czyny, których dokonał, a wierząc otrzymali w dziedzictwie życie wieczne, byśmy znaleźli się w królestwie niebios. Jemu bowiem należy się chwała, cześć i majestat na wieki wieków. Niech tak się stanie

    Dzieje Apostołów przedstawiają apostołów czy raczej dostajemy opis uczniów wierzących w bzdury Pawła.
    Dzieje Łukasza pośrednio potwierdzają że Łukasza oskarżano o czarną magię, sam Łukasz zdemaskował się interpretacją proroctw Joela czy znajomością głównego tematu całej Biblii bez szczególowego opowiadania, są nawet ludzie którzy twierdzą że Łukasz pisząc swoje dzieło ukradł je od Marcjona ale to nieco wybiela oprawców wiele wskazuje że ”proroctwo Łukasza” jest tym samym co Nostradamusa czy Pike’a najpierw był plan a potem realizacja
    Księga Estery pokazuje w jaki sposób podbijano narody – podsyłano żony ”agentki”

    Didache zawiera proste nauki dające życie wieczne, nawet Eucharystia jest w miarę poprawnie wyjaśniona jako modlitwa dziękczynna nie licząc dwóch wersetów żywcem wyrwanych od Pawła jest ok
    5 i 6 Ezdrasza, na tych dziełach KRK oparł naukę o piekle

    O Dziełach Bizantyjskich jak Księga Sedracha, Apokalipsa Daniela, Apokalipsa Metodego… nie są najgorsze ale i nie najlepsze, ludzkie dzieła

    Z cyklu Piłata najlepsza jest Ewangelia Nikodema, choć powiela Ew Łukasza
    Nk 10:
    (8) Rzekł doń Isus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju”.

    Nie licząc tego dzieło jest świetne

    Żywot Issa, oczywiście ma to dzieło na celu przekonać nas do New Age i zrzucić winę na Piłata
    Iss 14:
    8 Gdy ta pogłoska dotarła do Piłata, rozgniewał się i zabronił każdemu, pod bólem niewoli i śmierci, wymówienie imienia Issy lub modlić się za niego.
    https://basileia785.wordpress.com/2018/06/01/ksiega-zywotu-issy/
    Po tym wiem że jest to fałszywka – wybiela Sanhedryn jako świętych Izraelitów a Piłata jako typa pokroju Francy

    Apokalipsa Izajasza, są tego dwie części zalatujące katolicyzmem chociaż List Do Hebrajczyków autorstwa Barnaby ? Powołuje się na to dzieło w kwestii męczeństwa Izajasza

    Jaszer, wszystko wskazuje na midrasz wydany w 1552 roku.

    Ta Ewangelia Esseńska nie powinna być nazywana Esseńską ponieważ ma niewiele współnego z Esseńczykami, podobnie tak zwana V Ewangelia
    http://www.zbawieniecom.fora.pl/doktryny,5/vewangelia-czy-szatan-spisal-ewangelie,1022.html

    I tak zwany Żywot Issa w Indiach, dzieła kierują nas na drogę bałwochwalstwa wybielają Sanhedryn (napisane rzekomo w języku Aramejskim) krzyżują Piłata i tak dalej co nie znaczy że wszystko jest złe
    Dodajmy Ewangelię Barnaby napisaną jakieś 1000 lat po ”śmierci” Barnaby który nie był apostołem, Księgę Urantii, Oahspe i tak dalej
    Groźne dzieła dla tych którzy nie znają chociażby Ksiąg Henocha

    Są jednak dzieła z których można nieco wynieść wiedzy jak chociażby od arcyAgenta Pawła który jak wiadomo musiał mieszać fałsz z prawdą,

    Hipostaza Archontów zawiera czyste diabelstwo – gdzie pojawia się imię Jaldabaoth oznacza to nienawiść do Boga nazywanego diabłem, dzisiaj wprost nazywają Boga od okrutnych jaszczurów
    Ale to dzieło przeczy sobie miesza imiona a rozpoczyna się tekst od uwielbienia Pawła:
    (1) Nasz wielki apostoł powiedział o mocach ciemności: „Nasza walka nie toczy się przeciw ciału i krwi, ale przeciw mocom tego świata i duchom zła”. Wysłałem ci (to pismo), bo pytasz o hipostazę mocy.
    (2) Ich najwyższy jest ślepy. Z powodu swej mocy, swej niewiedzy i swej wyniosłości powiedział w swej mocy tak: „Ja jestem bogiem i nie ma nikogo poza mną”. I gdy to powiedział, zgrzeszył wobec Pełni.
    (3) A ta wypowiedź doszła aż do Niezniszczalności. I oto wyszedł z Niezniszczalności głos mówiący: „Ty błądzisz, Samaelu” – a to znaczy „bóg ślepych„. Bo jego myśli były ślepe.

    Przykład matactwa
    (28) Abel zaś przyprowadził na ofiarę swoje jagnięta. Bóg spojrzał na dary Abla (ale) nie przyjął darów Kaina. (Dlatego) Kain cielesny prześladował Abla swego brata. Bóg rzekł do Kaina: „Gdzie jest Abel, twój brat?”

    (31) Ludzie zaczęli się rozmnażać i stawali się lepszymi. Archonci naradzili się między sobą i rzekli: „Chodźmy i sprowadźmy potop (naszymi) rękami i zniszczmy wszelkie ciało, od człowieka aż po zwierzęta”.

    (32) Gdy jednak archont mocy dowiedział się o ich postanowieniu rzekł do Noego : „zbuduj sobie arkę z drewna, które nie niszczeje i ukryj w niej siebie i swoich synów razem ze zwierzętami i ptactwem niebieskim, od małego do dużego i postaw ją na górze Sir .

    Bóg, Archonci, Jaldabaoth ale jak jedno z drugim się wiążę przeciętny człowiek może nie ogarnąć tymczasem chodzi o to same – Bóg to diabeł, diabeł to Prometeusz.

    A sekretna księga Jana z Nag Hammadi jest o wiele lepsza pod względem literackim, ma własną mitologię ale przedstawia Boga nie jako Stwórcę ale jako…

    Pawła mało kto krytykował ponieważ krytyka Pawła musi nakierować na Prawo Boże

    Tak zwany List Apostołów, jasne….

    (31) Oto spotkacie człowieka imieniem Saul, które znaczy Paweł. Jest Izraelitą, obrzezany według przepisu Prawa; usłyszy on głos mój z nieba z lękiem, bojaźnią i drżeniem. Zaćmią się jego oczy i zostaną naznaczone waszą ręką. Uczyńcie mu wszystko, jak ja wam uczyniłem, nawróćcie go dla innych, a w odpowiednim czasie otworzą się oczy tego człowieka i będzie sławił Boga, mego Ojca niebieskiego. Stanie się mocny w narodzie, będzie głosił i nauczał, a wielu uraduje się, słysząc [to], i zostaną zbawieni. Potem znienawidzą go i wydadzą go w ręce wroga, a wyzna [wiarę] w obecności królów śmiertelnych, a jego doskonałe wyznanie wiary we Mnie będzie w zamian za to, że Mnie prześladował. Będzie głosił i nauczał, stanie się wśród wybranych naczyniem wybranym i murem, który się nie rozpada, ostatni spośród ostatnich stanie się nauczycielem dla narodów, doskonały w tym z woli Ojca. Jak wy dowiedzieliście się z Pisma, że ojcowie wasi prorocy o Mnie mówili i we Mnie wypełniło się rzeczywiście, podobnie i wy” – rzekł nam – „bądźcie dla nich przewodnikami; [przekażcie im] każde słowo, które wam powiedziałem, i to też, co wy napisaliście o Mnie, że jestem Słowem Ojca, a Ojciec jest we Mnie. Tak samo również bądźcie wobec tego człowieka, jak należy: uczcie i przypominajcie, co jest w Pismach powiedziane o Mnie i wypełniło się, a potem stanie się on zbawieniem dla narodów”.

    Tylko gdzie są te proroctwa zapowiadające Pawła, dlaczego Szaul przeczył prorokom a nawet przeczył temu co wykradł czarownik Łukasz ?

    Polubione przez 1 osoba

   • Właśnie teraz zauważyłem rozdział 53 pobieżnie przypomina proroctwa Daniela
    2 Bar 53:
    (9) Teraz, gdy błyskawica świeciła tak bardzo, że rozświetliła całą ziemię, i uleczyła te regiony, w których spadły ostatnie wody i dokonały zniszczenia.
    (10) I opanowała całą ziemię, i królowała nad nią.
    (11) I potem ujrzałem, oto dwanaście rzek wyszło z morza i otoczyło tę błyskawicę i stały się jej poddanym.

    Powoli zaczynam lepiej rozumieć te dzieło i może ten werset rozjaśnić wiele co najśmieszniejsze o tym doskonale wiemy

    2 Bar 54:
    (15) Bowiem chociaż Adam pierwszy zgrzeszył i przyniósł przedwcześnie śmierć wszystkim, a jednak tych, którzy się z niego narodzili każdy z nich przygotował się na udrękę swojej duszy, aby przyjść, i znowu każdy z nich wybrał dla siebie przyszłe chwały.
    (17) A teraz wy, wy, wy, niegodziwcy, którzy jesteście teraz, obróćcie się ku zagładzie, bo prędko zostaniecie odwiedzeni, ponieważ poprzednio odrzucaliście rozumienie Najwyższego.
    (
    18) Albowiem Jego uczynki cię nie nauczyły, nie ma też umiejętności perswazji Pana.
    (19) Adam nie jest więc przyczyną, oprócz tylko własnej duszy, ale każdy z nas jest Adamem własnej duszy.
    (20) Ale ty, Panie, objaśnij mi to, co mi objawiłeś, i poinformuj mnie o tym, o co cię prosiłem.
    (21) Gdyż na spełnienie świata pomsta zostanie podjęta na tych, którzy postępowali niegodziwości zgodnie z ich niegodziwością, i oddasz chwałę wiernym według ich wierności.
    (22) Albowiem ci, którzy są pomiędzy Twoją własnością, Ty władasz, a ci, którzy grzeszą, zdmuchniesz pomiędzy swoją własnością.

    Czyli Wolna Wola istnieje znaczy się nie jesteśmy do końca bezkarni w oczach Boga

    Polubione przez 1 osoba

 6. Zgadzam się z Tobą bracie 2 Barucha to bardzo mądra księga i czytając ją po raz pierwszy miałem to uczucie co przy Henocha czy 2/4 Ezdrasza .
  Co do Jubileuszów to bardzo ciekawa księga historyczna zawierająca proroctwa , dzięki niej poznałem bliżej wydarzenia spisane w Genesis , nie mnie to oceniać lecz myślę że mogła być w kanonie ale ja usunięto bo za dużo wyjaśnia rzeczy które są ukrywane przez władze smocze .
  Podobnie myślę o Apokalipsie Abrahama a czytając życiorys Abrahama a Jubileuszów dużo się dowiadujemy .
  Dużo tez jest informacji na temat relacji Jakub (Izrael) – Ezaw (Edom) jako księga historyczna jest rewelacyjna .

  Polubienie

  • Nie mogę jednak jednoznacznie określić Jubileuszów czy Abrahama ale to są dzieła słabo znane przez ”Chrześcijaństwo” ale jak za to Pawła znają obiecującego pójście do nieba
   Później wrogowie Boga wykorzystują ten argument opowiadając o tym jak mówią a nie jak jest, ja chce wiedzieć najpierw jak jest chcę znać przyczynę a mówić to co wszyscy widzą nie jest trudne wystarczy nieco internetów o Illuminatach prawie każdy wie a podejrzewam że świadomość istnienia planu Pike’a Nostradamusa Blue Beam, Haarp są także wymogiem Boga by ich wina była dopełniona i nikt nie miał wątpliwości co do ich owocnych działań a po drugie najpierw powstaje plan a skoro nie ma sprzeciwu…..
   Nie ma próśb do Boga, zawsze musi włączyć się Franca ze swoim kultem słonecznego potomka czyli nefilimów, płodność upadłych, bogini matka

   Podobnie ze słownictwem mam koncepcje hipotezę że Polacy to Bóracy od borów czy Chorwaci to Harwaci ale nie mogę tego na 100% poprzeć
   A ze Słowotwórców, językowców, Słowiańców czy badaczy źródeł znam niewiele źródeł i ludzi sensownych a duża część to amatorzy jak Sandzia który ośmieszają co się da jak człowiek o tym pomyśli na początek… no wariaci Anglicy mówią gad, miss znaczy tracić, Ewa znaczy ziemia, wikipedia mówi że słowianie to od slave…
   Miałem tego nie robić ale zrobię wyjątek wprost z wypoku, nie rozumiem tych ludzi dlaczego dalej wałkują krula o którym nie mają najlepszego zdania można by rzec że robią facetowi z agresywnym wyrazem faciatowym reklamę i tym nie ma nic złego po prostu wyłania się mechanizm na który ludzie dają się nabrać

   Tam treść mnie najmniej obchodzi a najbardziej ”błędy” z 12 minuty
   Rycerz > Ryt > masoni, reptyle i tak dalej
   Hmmm, ryt nie musi się wiązać z tymi paskudnymi masonami a Rycerze no w średniowieczu Polskie rycerstwo dobrze że nie od niemieckiego ritter a Niemcy to ble ble ble
   straszymy wyrzucamy puste słowa

   Ryt > Ryć / Rycina / Wyryty / Rytuał / Rytualny / Ryj
   A jeszcze mamy SanskRYT
   Tylko co ma wspólnego Rycerz z Ryciną tutaj chodzi o ryt jako liturgię znaczy się obrządek, PObożność taki Paladyn
   Masoneria akurat…. bardzo wygodnie jest mówić że powstali dawno temu nie wiadomo gdzie tymczasem wiele wychodzi na to że najpierw byli Jezuici a później Masoni (Baron, Oświecenie)

   A co do rytu do podobnych wniosków można dojść
   http://wspanialarzeczpospolita.pl/2015/02/04/niepismienni-slowianie/

   Ale to są w miare sensowne spekulacje które może do czegoś prowadzą a może nie ale

   Nr 2
   Z Misją to już jest czysta jezuicka kazuistyka hahahaha
   Ja nie murzyn ja czarnoskóry 🙂
   kiedyś o tym pisałem w kwestii Eterów i pozostałych speców od Illuminatów jak chcą widzieć Illuminackie symbole tak chcą więc mają ale sam symbol czy słowo same w sobie nie może być złe leczy ”my” nadajemy symbolom cechy w sposób świadomy bądź podświadomy.
   Symbol czy Słowo przede wszystkim posiada cechy ma na nas wpłynąć emocjonalnie jak symbolem jest trupia czacha to gościa z tym symbolem powinniśmy się bać ale są też symbole którym nadano diabelskie znaczenie czy raczej interpretacje…. diabeł posługuje się symbolami i poprzez symboli coś chce przekazać powiedzmy jedno oko oznacza ”wielkiego brata” a nam się wciska jeszcze co innego dla przykładu bo co innego podawane jest masom a co innego elitą
   Mnie temat symboliki nieco rajcuje ponieważ przyjemnie jest się wybić ponad ludzi którzy straszą symbolami choć za chiny ludowe nie rozumieją całej tej koncepcji jak to na nas wpływa i jaki jest tego cel

   Nr 3
   12:57 i zamykamy kartę
   mis znaczy tracić….. debil czy idiota czy zakłamany człowiek ?
   Po pierwsze nie mis tylko miss i nigdy ten wyraz nie oznaczał tracić miss znaczy chybić, nie trafić, a Mission to jest zadanie, zlecenie i nie tylko źli muszą mieć misję no ale lecimy drogą mataczenia
   Tracić to jest lose, lost, lost.
   Nawet dzieci z podstawówki o tym wiedzą i nie sądzę aby ten człowiek był na tak niskim poziomie że wszystko czyta jak mu się podoba nie doczytał kradnie od wszystkich jak leci i wierzy w to wszystko zabawiając najniższe instynkty ludzkie, ogłupionych ludzi przez media….
   Nie można być aż tak głupim i niedouczonym bez podstawowej wiedzy w bajki nie wierzę ale z drugiej strony nawet z kardynalnych ”błędów” można coś wynieść
   A pomagać wspierać korygować można przede wszystkim swoich przede wszystkim tych którzy są chętni dawania i otrzymania pomocy jeśli ktoś na dobrą radę wyjeżdża z mordą to trudno dlatego także z tego powodu nie warto wchodzić do przeróżnych pasterzy, księży, antysystemowców i nakierowywać ich na informacje o których z pewnością nigdy nie słyszeli
   Ludziom z chęcią zdobywania wiedzy można co nieco posłać choć nie warto odsłaniać wszystkie karty od razu Edom i tak dalej powoli aby nie wystraczyć

   Ale to że taki Sandzia sprawia wrażenie wariata czy gada tego typu bzdury łatwe do obalenia nie znaczy że jest idiotą jak dla mnie strasznie załgany człowiek który najpierw powie coś prawdziwego od kogoś (np. ode mnie) a później to obraca o 180 stopni łącząc z idiotyzmem typu straszeniem żydy, masony, illuminaty
   Z Ziębą jak się spojrzy to podobnie coś powie też prawdziwego tylko nie każdy jest lekarzem więc nie każdy może to zweryfikować powyższego wystarczy tylko wyszukiwarka a Ziębę…. suplementy, woda strukturyzowana, hipnoza i do tego wzrost szczepionkowców zrażonych do tych debili sekciarzy ziębowych
   dlatego od czasu do czasu muszę to z siebie wyrzucać a z drugiej strony smutne że nie można nic zmienić z powodu propagandy przecież materiał twierdzący że według płaskoziemców Australia nie istnieje jest bardzo popularny na internecie potem przykleja się łatkę że wszyscy w to wierzą bo nasa wysyła swoich by pozowali na opozycję i być może podobnie jest z koncertami farmaceutycznymi i religijnymi gdzie wysyła się pozorną opozycję do rozwalania pozytywnych idei albo pod osobę która mówi za dużo podsyła się takiego wklęsłoziemca czy II Rp-owca by skompromitować całość.
   Do wyboru do koloru

   Generalnie przestałem oglądać większość internetowych gwiazd od pewnego czasu i w zasadzie niewiele straciłem niewiele, jedynie pan doktor z brodą i pan w mundurze ostatnio jakoś chętniej ich słucham jak się pomyśli to ośmieszają na potęgę czy omawiają kompletnych bredni…

   Ale to dobrze bo nawet z agentuf można się uczyć czy z ludzi zwyczajnie zakłamanych, szyderczych, cebulaków (ostatnio byłem świadkiem jednej dramy z kradzieżem konta YT)

   W zasadzie tylko jedno miejsce na świecie jest w stanie powiedzieć coś więcej o takiej 2 Barucha, 2 Henocha, 2 Ezdrasza a reszta nie za bardzo wnika i nie tylko w dzieła ale także w doktryny czy w to dlaczego tamten świat pomimo ateizacji, darwinizacji promuje jarmułki twierdzę antonia jako pozostałości świątyni i tak dalej
   Dostajemy od tych wszystkich źródeł posklejane podpunkty bez wyjaśnień np. nam mówią Icki że prowadzane jest NWO… tylko w jakim celu a gdyby chodziło o depopulacje już dawno by żyło 1 miliarda
   Większość wizji typu 2012, bunt maszyn można wyrzucić na śmietnik chociaż, 2012 z pewnością dla niektórych nadejdzie 🙂

   I pomyśleć ile jest także ponownie narodzonych przebudzonych głoszących te same bzdury tak zwani nawróceni sataniści nadal pracujący dla Jahbła a dokładnie po rzekomym nawróceniu nadal popierają zaproszenie do serca, uwierz a będziesz zbawiony
   I na tym polega oszustwo tak zwane ponownie narodzonych którzy wierzą że nie trzeba na nic pracować a Pawła nauki są bardzo wygodne
   Ile jest takich ponownie narodzonych czy to Chrześcijan, Kultystów a nawet satanistów którzy nawracają się do Chrystusa….. Pawła głoszącego ewangelię miłości
   Co nie znaczy że wszyscy są źli lecz są i tacy którzy celowo działają i celowo Królestwa Bożego nie głoszą ale posłuchu wymagają.

   A w kwestii wyższych tematów nie licząc Symboliki a uważam że Symbolika pod tym względem jest tematem z wyższej półki bo pokazywać symbole to każdy potrafi…
   Naturalnie uznaję cały kanon LXX a także kolejność znaczy się ostatnim dziełem jest Księga Daniela a nie Malachiasza.
   Księga Achikara na pierwszy rzut oka powinna wspierać Księgę Tobiasza…
   Józef I Asenet też ciekawa lektura oparta na Septuagincie ale czy prawdziwe dzieło czy napisane po powstaniu LXX ?
   3 Barucha jeszcze bym uznał gdyby nie imię Agryppa oraz termin Kościół…

   Psalmy Salomona…. w tym przypadku dzieło było w kanonie LXX podobnie 2 Barucha w kanonie Syryjskim a jest to sporym plusem dającym ten kredyt zaufania…

   Polubienie

   • Testament Mojżesza tak mówi o zjednoczeniu ludu Bożego a mało prawdopodobne by od czasów Pawła ktoś o tym wspominał
    Moj 1:
    (5) [Księga] proroctwa, która została dana przez Mojżesza w odniesieniu do Księgi Powtórzonego Prawa.
    (6) I przywołał do siebie Jozuego, syna Nuna, człowieka uznanego przez Pana za godnego,
    (7) Aby mógł zostać następcą [Mojżesza] dla ludu i Namiotu Świadectwa ze wszystkimi jego świętymi (naczyniami),
    (8) I aby wprowadzić lud do ziemi, danej ich ojcom, (9) Danej im ze wzglę­du na przymierze i ze względu na przysięgę. To powiedział (Mojżesz) do Jozuego w Namiocie, a mianowicie że On da ją (tj. ziemię) dzięki Jozuemu, a mówił do Jozuego tak: „Strzeż tego słowa gorliwie
    (10) I obiecaj, że wypełnisz bez skargi wszystko, co zostało nakazane.
    (11) Tak mówi Pan świata. (12) On bowiem stworzył świat ze względu na swój lud,
    (13) Lecz nie objawił swego planu w odniesieniu do stworzenia od początku świata, aby dzięki temu skarcić narody pogańskie z jego powodu, i by one same okryły się hańbą przez kłótnie prowadzone między sobą.
    (14) Z tego powodu przeznaczył i wybrał mnie, przygotowanego od początku świata, aby być pośrednikiem Jego Przymierza.

    (15) A teraz objawię to (tj. zamierzenie Boga co do stworzenia) tobie, ponieważ wypełnił się czas lat mojego życia i odejdę do miejsca odpoczynku moich ojców, i wobec całego ludu.
    (16) Ty zaś przyjmij to pismo dla potwierdzenia pewności ksiąg, które ci przekazuję,

    Moj 4:
    (5) Wtedy Bóg wspomni na nich ze względu na Przymierze, któ­re zawarł z ich ojcami, i w owych dniach okaże swoje miłosierdzie.

    Nie wygląda mi to na I wiek….

    Z czasem zmieniam stosunek do niektórych dzieł na przykład po opisie List Barnaby powinien być diabelski tymczasem autor cytuje Henocha i w zasadzie przedstawia własną interpretacje że Mojżesz otrzymał trzy doktryny i np. zakaz spożywania mięsa z zająca oznaczał również zakaz rowerowania
    Ciekawy pomysł lecz jest on pomysłem ”Barnaby” a nie Boga czy Mojżesza jeśli to komuś pomaga to dobrze ale powinno się rozdzielać pomiędzy tym co człowieka a tym co od Boga dla którego akurat zrozumienie nie jest tak ważne jak produkcja dobrych owoców nieskażonych przez GMO
    Równie ciekawy werset z tego listu to wyliczanka – I = 10 H = 8 T = 30
    a KRK z Jezuitami pokazuje nam IHS prawie jak Chilios Chi Xi Iota…. wiem naciągane

    Ta druga księga Ezechiela cytowana przez łojców kościoła i Józefusa
    10 Od wielu lat suwerenność będzie spoczywać na poganach, podczas gdy synowie Izraela będą ciężkim jarzmem na ziemiach ich niewoli, i nie będą mieli żadnego Wybawiciela, ponieważ … oni odrzucili Moje Prawa, a ich dusza pogodziła się z Moim nauczaniem . Dlatego ukryłem przed nimi Moją twarz, aż wypełnią miarę ich grzechów. To będzie znak dla nich, gdy wypełnią miarę ich grzechu … Opuściłem kraj, ponieważ zatwardzili swoje serca przeciwko Mnie, a oni tego nie wiedzą … Znowu robili Zło … i oni się złamali Moje Przymierze, które zawarłem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. W owych czasach powstanie bluźnierczy król wśród pogan i zrobi złe rzeczy … Izrael będzie ludem. Za jego dni łamię królestwo Egiptu … obalę Egipt i Izrael, i podarujcie je mieczowi … wysokie miejsca 1i … usunąłem jego mieszkańców i porzuciłem ziemię w ręce Aniołów Beliala. Ukryłem Moje oblicze przed Izraelem. To będzie ich znakiem: w dniu, w którym opuszczą ziemię … kapłanów w Jerozolimie, aby służyć innym Bogom … trzem królom, którzy będą rządzić …

    Księgi Ezechiela czy 2 Ezdrasza nie mogli wymazać więc na siłę wciśnięto bzdurne wyjaśnienie
    Np. z Polskiej 2 Ezdrasza 1
    NOWY LUD 33. Oto mówi Pan wszechmogący: „Dom wasz jest opuszczony252, a Ja odrzucę was jak wiatr wywiewa plewy253. 34. I synowie wasi nie będą mieli potomstwa, bo odrzucili moje przykazanie względem was i czynili zło przed moim obliczem254. 35. Oddam domy wasze ludowi, który przyjdzie – tym, co Mnie nie słyszeli, a uwierzyli i czynili to, co nakazałem, choć im nie okazałem cudów. 36. Oni wprawdzie nie widzieli proroków, a jednak wspominali czyny starodawne. 37. Okażę łaskę ludowi, który przyjdzie, którego małe dzieci rozradują się weselem255, choć Mnie nie widzieli236 oczyma cielesnymi, ale w duchu uwierzyli w to, co im powiedziałem. 38. Teraz zaś, ojcze257, spójrz, oddając chwałę, i popatrz na lud, który przybywa ze Wschodu258. 39. Dam im za wodza Abrahama, Izaaka, i Jakuba, i Ozeasza, i Amosa, i Micheasza, i Joela, i Abdiasza, i Jonasza, 40. i Nahuma, i Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza nazywanego także aniołem Pana”259.

    I dla nich jest to dowód że Bóg opuścił Izraelitów i jako nowy lud wybrał gojów znaczy się Chrześcijan….
    Nie wierzę że tak zwani łojcowie kościoła na najwyższych szczeblach byli takimi analfabetami, idiotami
    – No zobacz proroctwa mówią o zjednoczeniu 12 narodów Izraela a tutaj napisane że sprawiedliwi posiądą ich ziemię na zawsze
    – Ale apostoł napisał o nowym przymierzu łaski i ewangelii chrystusowej

    Co do Esusa Esosa według Rzymiam był rządnym krwi bóstwem dla którego składano ofiary z ludzi wierząc na drzewach
    I jemioła powiązana była z Ezusem lecz więcej informacji brak
    I pytanie retoryczne jaki cel mają te wszystkie rytuały
    Jedność z Bogiem ?
    Przecież Stwórca stoi ponad tym wszystkim i nie potrzebny jest człowiekowi pośrednik pomiędzy pośrednikiem
    Jednakże sam papa określa siebie jako przedstawiciel chrystusa na ziemi… jakiego Chrystusa ? Pomazańca a nie Króla
    Paweł popierał tego samego chrystusa obiecującego łatwy dostęp do nieba oraz terror, znaczy się listy ”apostolskie” są dziełem zwodniczym samego diabła tak w skrócie dlatego zawierają mnóstwo prawdy jak i fałszu czy raczej elementy prawdziwe przemienione w bzdury
    Z tych pozytywnych idei taki potężny agent potrafi je obrócić przeciwko tobie…..
    I mało kto oskarża Pawła o satanizm co innego ludzie zresztą nie dorównujący do pięt którzy zajmują się kasowaniem Biblii czy ubliżaniem Bogu wyszukują największe bzdury pochodzące czy to od masonów wyższego stopnia czy to jezuitów czy nawet te źródła potrafią wykraść i wybiórczo dopasować, najlepszy przykład to interpretacja Mt 10:24 wskazująca na czystą dwulicowość i chęć nabijania ludzi w butelkę…
    Czy to hasbara czy to druga fala wyszukuje jakiekolwiek ”dowody obalające Biblię” naciągane podając je jako prawdę od nich.
    Charakterystyczną cechą tych ludzi jest posługiwanie się fałszywą argumentacją
    Nieświadomość czy wieloletnie indoktrynowanie można wybaczyć ale co jeśli takie osoby wiedzą o tym że ich argumentacja jest pokazem idiotyzmu, głupoty na którą tylko ludzie niezapoznani w temacie mogą dać się nabrać
    Dlatego takie produkcje jak Zeitgeist, Pujol, Biglino i wiele innych uderzają w ludzi prostych i mają pojęcia o kontrolowanej opozycji, proroctwach i wielu innych rzeczach a szukają prawdy

    Tak więc zakłamanie, fałszywe naciągane argumenty i brak konsekwencji….
    Brak konsekwencji, na przykład jeśli wyrzuciłem Pawła to nie licząc patrzenia diabłu na rączki nie mogę w innych tematach powoływać się na autorytet Pawła po prostu nie mogę strzelać sobie w stopę i w łeb (upośledzenie)

    Było ale też dodam coś od siebie, jeśli piramidy są dziełem Napoleona to jak można powoływać się na teksty pseudo egipskie
    Anup Chrzciciel nigdy nie istniał, jedynie w książce Pujola czy w filmie Zeitgeist

    Co innego jeśli traktujemy wodę jako symbol oczyszczenia
    http://www.bible.ca/ef/topical-baptism-a-prechristian-history.htm

    Wydaje się, że praktyka chrztu w religiach pogańskich opierała się na wierze w oczyszczające właściwości wody. W starożytnym Babilonie, zgodnie z Tablicami Maklu, woda była ważna jako duchowy środek oczyszczający w kulcie Enke, władcy Eridu. W Egipcie, Księga Going Forth by Day zawiera traktat o chrzcie nowonarodzonych dzieci, który jest wykonywany, aby oczyścić ich z skaz nabytych w łonie matki. Woda, a zwłaszcza zimna woda Nilu, która miała moc regeneracyjną, służy do chrzczenia zmarłych w rytuale opartym na micie Ozyrysa. Kult egipski rozwinął także ideę regeneracji za pomocą wody. Kąpiel przed inicjacją w kult Izydy wydaje się czymś więcej niż zwykłym rytualnym oczyszczeniem; prawdopodobnie miało to symbolicznie reprezentować wtajemniczonego ”

    W kultach Kybele chrzest krwi praktykowany był w rytuale Taurobolium: tam, gdzie ktoś był pokryty krwią byka. Początkowo obrzęd ten wydawał się zapewniać wtajemniczonemu większą fizyczną żywotność, ale później nabrał większej duchowej wagi. Znany napis świadczy o tym, że ten, kto otrzymał chrzest krwi, otrzymał nowe życie w wieczności. Jednak fakt, że ten chrzest był powtarzany okresowo, pokazuje, że idea całkowitej duchowej regeneracji nie była z nim związana.

    Własność nieśmiertelności związana była również z chrztem w starożytnym świecie greckim. Kąpiel w sanktuarium w Trophonion zapewniła wtajemniczonemu błogosławioną nieśmiertelność nawet na tym świecie. Tajemnicze religie tego okresu często obejmowały rytuały ablucji albo zanurzenia albo mycia ciała dla celów oczyszczenia lub inicjacji. Inne koncepcje związane z tymi formami kultowych chrztów obejmowały przemianę życia, usunięcie grzechów, symboliczną reprezentację, osiągnięcie większej fizycznej witalności, nowy początek, duchową regenerację. Uważa się, że wszystkie starożytne religie uznały jakąś formę duchowego oczyszczenia, odnowy lub inicjacji, która została dokonana poprzez przemywanie lub zanurzenie w wodzie.

    judaizm
    Liturgiczne używanie wody było powszechne w żydowskim świecie. Prawo Mojżeszowe wymagało ablucji (popłuczyn) ze strony kapłanów po pewnych ofiarach i niektórych osób, które nie były czyste z powodu choroby zakaźnej (Lb 19: 1-22, Lew 14,15, 16: 24-28). Naturalna metoda oczyszczania ciała poprzez mycie i kąpiel w wodzie była zawsze zwyczajowa w Izraelu. Mycie ich ubrań było ważnym środkiem uświęcenia nałożonym na Izraelitów, zanim jeszcze prawo otrzymało Mt. Synaj (Wj 19,10). Używanie wody do oczyszczenia zostało użyte symbolicznie również w takich fragmentach, jak Eze 36:25, gdzie Bóg mówi: „Spryskam cię czystą wodą, a będziesz czysty, oczyszczę cię z wszelkich twoich nieczystości”.

    Na początku ery chrześcijańskiej Żydzi przyjęli (zwyczajowo niezwiązany z Boskim przewodnictwem) zwyczaj chrzczenia prozelitów siedem dni po ich obrzezaniu. Seria konkretnych przesłuchań pozwoliła ocenić rzeczywiste intencje kandydata, który chciał przyjąć religię żydowską. Po poddaniu się tym przesłuchaniom został obrzezany, a następnie ochrzczony przed świadkami. W chrzcie zanurzono go nagiego w kałuży płynącej wody; kiedy wstał z basenu, był prawdziwym synem Izraela. Po ich chrzcie nowi konwertyci mieli dostęp do ofiar w świątyni.

    Pomijam nazywanie Prawa Bożego Judaizmem, w zasadzie ta religia nie powinna być nazywana Judaizmem tylko Edomizmem ponieważ z Judą czy Judejczykami ma niewiele wspólnego

    Zupełnie co innego mówi nam Chrzest Janowy, woda jak symbol nowego życia i nie ma w tym żadnej czarnej magii satanizmu
    A to że Egipcjanie czy inne ludy polewały się wodą….. a czym mieli się polewać winem czy krwią ?
    Zatem nie wszystko wygląda tak różowo i jednokolorowo ponadto sam Chrzest nigdy nie był koniecznym rytuałem do zbawienia, do zbawienia wymagana jest ciężka praca nad sobą i nie tylko,
    Nie ma mowy o darmowej nagrodzie za nic czy nagrody wywalczonej mieczem jest potężniejsza broń niż biała i ma na imię alitheia czyli prawda, teraz pytanie o czym
    Ne tylko o tym że Bóg jest ale także o mechanizmach które nas kontrolują i jak zmniejszyć działanie tych negatywnych programów
    Nie ma w tym niczego rozbudowanego jednak religie wytworzyły taką atmosferę że nikt nic nie wie co się stało się co się dzieje itd.
    Co najwyżej znane są ludziom pojęcia jak Bóg, Apokalipsa, Armageddon ale nie przeszkadza im to wierzyć w teorie Darwina czy Kosmitów nie widzą w tym sprzeczności
    Nie widzą także sprzeczności między tym co mówią a tym jak jest a kłamczuszki traktują to co te łajzy czy ludzie ogłupieni powtarzają jako pewniki i praktycznie więcej zaciemniają.
    Z Mariuszem jest taka sprawa że powołuje się w 4 minucie na Tanach oraz Termin Elohim jako Bogowie tymczasem w Septuagincie ten termin został przetłumaczony poprawnie czyli strzelił sobie w stopę, mniejsza o to

    Jakoś tak jest że większość źródeł rzekomo obalający Biblię uwielbia Tetragram, Tanach, Edomitów a następnie wciska nam fałsz że to Bóg dał nam Talmud, Kabałę, Edomitów znaczy się synagogę szatana i…. Watykan

    Jakiś czas temu przewijałem wykład tego Biglino i nie znalazłem czegokolwiek do czego mógłbym się odnieść
    Dla mnie jest to pokaz matactwa człowieka Watykanu który wierzy że Tanach z XI wieku jest oryginałem ani słowa nie wspomniał o LXX do tego pokazał brak zrozumienia podstawowych rzeczy….

    Icke i ten kłamczuczek zrobiłem materiał
    https://en.wikisource.org/wiki/The_Mistakes_of_Jesus#Illogical

    Jezus zdecydowanie mylił się w swojej teorii zbliżającego się końca świata.

    Zaprawdę, powiadam wam, że to pokolenie nie przeminie, aż się to wszystko stanie
    Też to zanalizowałem tylko kłamca podaje tak ten fragment wybiórczo, podobnie MT 10:24 tylko typek który chce nas oszukać albo nie umie czytać ze zrozumieniem innej możliwości nie ma.

    Mister miss znaczy tracić…. szkoda gadać to jest taki kłamczuch bez kręgosłupa moralnego, do tego ośmieszający wszelkie tematy alternatywne jak szczepionki skazując dzieci na cierpienie. Dlatego, i taki jest tego cel tworzyć jak największą ilość filmów przedstawiających tego typka jako klnącego świra i życiowego nieudacznika i po części z tym nieudacznikiem bym się zgodził bo przecież nic od siebie nie daje gdybym nie znał o wiele wcześniej źródeł (czytam, rozmyślam, uczę się) to bym wierzył że jest to miernota ale skoro jest człowiek X mówi coś a ten mówi np. że Chrystus nie jest Bogiem że ten typ X mówi że Chrystus jest Bogiem”’ do tego te podstawowe kłamstwa które świadczą o wysokiej nieuczciwości.
    W mniejszym stopniu Zięba który pomieszał dwa tematy ze sobą i powiązał to z hipnozą też bardzo skompromitował ruchy alternatywne chociaż nie mogę za bardzo tego zweryfikować nie jestem lekarzem dlatego nawet jak się naśmiewam z alternatywnych urządzeń magiczne wody to zakładam prawdopodobieństwo użyteczności tychże urządzeń na 80% traktuje je jako maszynkę do wyciągania forsy od naiwnych biednych parafian.

    ja nie mógłbym tak sobie egzystować i świadomie okłamywać ludzi nie wiem jak można także w kwestii hasbary być świadomym zwodzicielem normalnego człowieka uderza czy coś
    Ale jak się spojrzy na francę nie zająknął się w Irlandii nic żadnej skruchy teraz udaje że księża dostaną po dupie, zwykła kara to za mało
    Póki nie dostaliśmy broni nie powinniśmy wdawać się w prowokacje za nami stoi Istota która przynajmniej posiada realny plan działania, jest problem i jest rozwiązanie otwarte karty
    A najlepszą karą dla wyjątkowych jest zhańbienie, wina musi zostać dopełniona by każdy mógł dokonać wyboru do której frakcji chce należeć – do czerwonych czy niebieskich 🙂

    Księga Przysłów 12:
    (5) Sprawiedliwi myślą o tym, co prawe, lecz rady bezbożnych są zwodnicze.
    (6) Słowa bezbożnych są czyhaniem na krew, lecz usta prawych są dla nich ratunkiem.
    (7) Bezbożni zostają powaleni i nie ma ich, lecz dom sprawiedliwych ostoi się.
    (8) Chwali się człowieka według jego roztropności, lecz gardzi się tym, kto jest przewrotnego serca.
    (9) Lepiej być skromnym i pracować na siebie, niż udawać wielkiego i nie mieć na chleb.

    (10) Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła, lecz serce bezbożnych jest okrutne.
    (11) Kto uprawia swoją rolę, ma dosyć chleba; lecz kto się ugania za marnościami, jest nierozumny.

    (12) Pragnieniem grzesznika jest gonitwa za złem, Lecz sprawiedliwi tkwią korzeniami w mocnym gruncie.
    (13) Zły wpada w pułapkę z winy warg, lecz sprawiedliwy wychodzi cało z nieszczęścia.
    (14) Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrem, a odpłacone mu będzie według tego, co zrobiły jego ręce.

    (15) Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry.
    (16) Głupi od razu okazuje swoją złość, lecz roztropny nie zważa na obelgę.
    (17) Kto mówi prawdę, wypowiada to, co słuszne, lecz świadek fałszywy kłamie.
    (18) Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy.
    (19) Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę.
    (20) Podstęp jest w sercu tych, którzy knują zło; lecz radość mają ci, którzy doradzają pokój.
    (21) Sprawiedliwego nie spotka żadne zło, lecz bezbożni mają pełno kłopotów.
    (22) Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się.
    (23) Człowiek roztropny ukrywa swoją wiedzę, lecz serce głupców rozgłasza głupstwo.

    (28) Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci.

    Ciekawe że w proroctwach cały czas przewija się wątek ziemski – posiądą ziemię, Królestwo, Król, ziemia, narody, Prawo, sprawiedliwość, dobrobyt i tak dalej
    Ale ani jednej obietnicy masowego pójścia do nieba czy do piekła
    Nie obchodzi mnie co mówią ale to jak jest jeśli nie ma obietnicy pójścia do nieba nie licząc Pawła czyli to szamaniści dostaną bilet w jedną stronę

    Wczoraj zastanawiałem się krótko na temat cesarza Konstantyna i…. potworem wyglądającym na ogra może i był ale był świetnym dowódcą
    Zastosował genialną strategię która pozwoliła wyeliminować konkurencję tu nie chodziło o wielbienie Boga ale o monopol i pokonanie wroga poprzez dołączenie do niego
    Wrzucono wszystkie grupy do jednego wora i nazwano heretykami wierzenia nadal dotyczące narodzin słońca…. ”boga słońca niezwyciężonego”
    Lecz większość źródeł w tym alternatywne chronologie pomijają wpływy duchowe, dajmoniczne

    Polubione przez 1 osoba

   • Są także trzy księgi Eliasza z czego najlepiej znam tą Koptyjską która z jednej strony jest niezła a z drugiej strony nieprecyzyjna i trudna do tłumaczenia także mam wątpliwości co do autorstwa chociaż…
    Możliwe że jest to przeróbka Koptyjskich Chrześcijan dobrze znana i Paweł to dzieło znał
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa_Eliasza

    Mówią (Orygenes, Amrozjaster) że ten werset pochodzi z 1 Eliasza
    1 Kor 2:(9) Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

    Ef 5:(14) Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus.

    Nie wiem ja tego nie znalazłem… zresztą ci panowie ośmieszyli się już niejedną interpretacją

    Generalnie jest to dzieło jakieś heretyckie

    Ta druga którą Henryk zna nie jest zła aczkolwiek znalazłem kilka nieścisłości związanych z datą nadejścią Mesjasza
    https://basileia785.wordpress.com/2018/02/20/2-ksiega-eliasza/amp
    20 elul przyjdzie Mesjasz, jego imię Winon.
    20 szewat przyjdzie Mesjasz i zstąpią anioły zniszczenia, i zgładzą wielką liczbę, i nikt nie pozostanie przy życiu.
    Dwudziestego adar przyjdzie Mesjasz a z nim trzydzieści tysięcy sprawiedliwych; ponieważ jest powiedziane [w Piśmie]: „Sprawiedliwość będzie pasem bioder jego”.

    Ponadto dzieło powołuje się na proroctwa Izajasza czy Daniela, a czy Eliasz z Elizeuszem mogli znać te proroctwa czy wiedzieć cokolwiek o królestwie Rzymskim i Perskim ?
    (5) Ostatni król w Persji powstanie przeciw Rzymowi w trzech następujących po sobie latach aż rozszerzy się w 12 miesięcy. I trzech wojennych bohaterów wystąpi przeciw niemu z morza, lecz oni będą wydani w jego rękę.

    Prawdopodobnie jedno z lepszych rabinicznych pism
    Szkoda że skasowało mi komentarz dłuższy na ten temat

    A trzecia księga….
    https://rejectedscriptures.weebly.com/the-book-of-elias-the-prophet.html

    Nie jest ani gnostyckie ani katolickie
    Ogólnie dzieło stawia na Przykazania lecz problemem jest rozpoznanie pochodzenia dzieła

    Rozdział 2 (3 Eli 2)
    1 Ten, kto kocha prawdę i naprawdę pragnie żyć zgodnie z porządkiem nieba, musi ogłosić swoją gotowość do zjednoczenia się ze zgromadzeniem wybranych i musi konsekrować przez przymierze cały swój umysł, całą swoją siłę i całe swoje bogactwo dla wspólnota Boga, aby jego umysł mógł zostać oczyszczony przez prawdę przykazań Bożych, jego siłę kontrolowaną przez doskonałe drogi Pana i jego bogactwo uporządkowane zgodnie z sprawiedliwym planem Pana.

    Kodeks Gminny Z Qumran
    A to już jest taki katechizm dla Esseńczyków:
    ”Każdy, kto jest przyjęty do formalnej organizacji (Rady) wspólnoty, ma zawrzeć przymierze z Bogiem w obecności wszystkich współ-wolontariuszy w sprawie i zobowiązać się poprzez wiążącą przysięgę, aby powrócić z całego serca i duszy do przykazania Prawa Mojżeszowego, tak jak to Prawo zostało objawione synom Sadoka, to znaczy kapłanom, którzy wciąż zachowują przymierze i szukają woli Bożej oraz większości ich współwykonawców, którzy zgłosili się razem, aby przylgnąć do prawdy Bożej i do chodzenia według Jego przyjemności.”
    Nie ma mowy o herezji ale nie też nie ma dyskusji w kwestii natchnienia…

    Są jeszcze listy Polikarpa, Ignacego, Klemensa ciekawe pod względem tego w jaki sposób przekłamywano za pomocą Pawła
    Polikarp uczeń Jana, jasne…
    Z jego listu do Filipian:
    https://basileia785.wordpress.com/2016/10/13/list-polikarpa-do-filipian/
    (4) I wiecie, że „łaską jesteście zbawieni, nie dzięki waszym uczynkom”, lecz z woli Boga przez Isusa Chrystusa.
    (79) Nie rozumieli, że nie możemy nigdy opuścić Chrystusa, który cierpiał za zbawienie wszystkich zbawionych na świecie, Niewinny za grzeszników, i że nie możemy oddawać kultu nikomu innemu. Jemu składamy hołd naszej adoracji, gdyż jest Synem Bożym, męczenników zaś kochamy jako uczniów i naśladowców Pana, a jest to rzeczą słuszną, gdyż w stopniu niezrównanym oddali się oni na służbę swojemu Królowi i Mistrzowi. Obyśmy i my również mogli stać się ich towarzyszami i współuczniami!
    (85) Był on nie tylko sławnym nauczycielem, lecz i wielkim męczennikiem, którego męczeństwo zgodne z Ewangelią Chrystusową wszyscy chcą naśladować.

    Ten cały schemat niszczy podświadomie człowieka od wewnątrz, programuje na nienawiść lenistwo (zbawienie za darmo), faryzeizm, poczucie winy i tak dalej

    I to ma być uczeń Jana!

    A może sprawdzimy co mówił o Królestwie Bożym 🙂
    (8) Pamiętajcie, jak Pan nauczał: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, bądźcie miłosierni, abyście miłosierdzia dostąpili”, „odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie”, a także: „błogosławieni ubodzy i ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo Boże”.

    Aha czyli jak dać się zabić to masz zbawienie w kieszeni, nie tego nauczał Chrystus

    (23) Tak samo i młodzież niech będzie bez zarzutu w każdej sprawie, przede wszystkim strzegąc czystości i powstrzymując się od zła wszelkiego. Dobrą jest zaiste rzeczą odciąć się od pożądań tego świata, bo wszelkie „pożądania walczą przeciw duchowi”, i „ani rozpustnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego”, ani ci, co czynią rzeczy niewłaściwe.

    Półprawda oparta na listach Pawła, obaj pominęli Boskie miłosierdzie oraz ofiarę Króla za owce, za właśnie ludzi medialnie ogłupionych acz zachłannych prawdy

    (90) Temu, który mocą swej łask i daru może nas wszystkich wprowadzić do swojego wiecznego królestwa, przez Jego Syna Jednorodzonego, Isusa Chrystusa, chwała, cześć, moc i majestat na wieki.

    I czy nie jest to ten sam Marcjon czy może przesadzam ?
    (88) My zaś przedstawiliśmy je wam na razie tylko pobieżnie za pośrednictwem naszego brata Marcjona.
    (89) Przeczytawszy ten list poślijcie go zatem braciom w miastach dalej położonych, aby i oni wielbili Pana, który powołuje wybranych spośród sług swoich.

    O Ewangelii nie wspomniał, o Królestwie Bożym nie wspomniał, o Apokastazie nie wspomniał niczym współczesny ksiundz zamydlił namydlił i rozmydlił

    Pasterz ciężko jest mi zanegować czy potwierdzić podobnie Testament Hioba

    Z dzieł z Nag Hammadi polecam….

    O Hipostazie czy raczej mowie diabła Archonta już była, niektóre dzieła są świetne pod względem literackim czy psychologicznym ale nie mają wartości słowa Bożego (Grzmot, Parafraza, Ew Prawdy) a są też mądrościowe typu
    Sentencje Sekstusa, Nauki Sylwana, Ewangelia Filipa

    Lecz najlepszym dziełem pod wzgłędem Biblijnym jest Egzegeza o Duszy

    W takim ”gnostyckim dziele znalazłem kolejną porcję argumentów w kwestii zjednoczenia ludu Bożego i zapracowania na zbawienia znaczy się zbawienia za darmo nie ma
    https://basileia785.wordpress.com/2018/05/24/egzegeza-o-duszy/
    Autor owszem cytował Pawła ale wybrał z tego co najlepsze

    By to zrozumieć trzeba koniecznie odrzucić usprawiedliwienie z łaski oraz wrogość do księgi Ezechiela która jest rzekomo przeciwko kobietom
    Nie! Kobieta jest symbolem idolatrii a nierząd z Egiptem i Assyrią oznacza wielbienie upadłych, demonów a nie Boga czyli małżonka

    http://www.bibliamesjanska.com/Ez/16.html

    I kluczowy fragment
    Zanim odsłonięto złość twoją? Teraz jesteś – jak ona – przedmiotem szyderstwa córek edomskich i wszystkich twoich sąsiadów i wszystkich córek filistyńskich, które teraz wokoło tobą pogardzają.

    Ezechiela 16:
    (58) Ponosisz karę za swoje ohydne postępowanie i za swoje obrzydliwości – mówi Pan.
    (59) Bo tak mówi Wszechmocny Pan: Postąpię z tobą, jak ty postąpiłaś – ty, która wzgardziłaś przysięgą i złamałaś przymierze.
    (60) Lecz wspomnę o moim przymierzu z tobą w dniach twojej młodości i odnowię z tobą przymierze wieczne.
    (61) I wspomnisz o swoim postępowaniu, i zawstydzisz się, gdy wezmę twoje siostry, zarówno starsze jak i młodsze od ciebie, i dam ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z tobą.
    (62) I odnowię moje przymierze z tobą, i poznasz, że Ja jestem Pan,
    (63) Abyś pamiętała i wstydziła się, i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś – mówi Wszechmocny Pan.

    I prawie to samo mówi alegorycznie Egzegeza O Duszy, jest to co potrzeba nie ma zbawienia za darmo
    https://basileia785.wordpress.com/2018/05/24/egzegeza-o-duszy/
    Wyznawcom Pawła z pewnością nie pasuje ten tekst ponieważ zostaliśmy zbawieni łaską Chrystusa a przywilej narodu wybranego przeszedł na pogan
    Nic z tych rzeczy i prawdopodobnie większość tego nie rozumie

    (32) To małżeństwo zjednoczyło się znów wzajemnie, a dusza połączyła się ze swoim prawdziwym umiłowanym, jej naturalnym panem, jak to napisano: „bo panem kobiety jest jej mąż” .
    (49) Dlatego powiedział przez Ducha proroka: „Powiedz dzieciom mojego ludu, jeśli wasze grzechy sięgną od ziemi aż do nieba i jeśli będą czerwone jak szkarłat i czarne bardziej niż włosienica, a zwrócicie się do mnie z całej waszej duszy i powiecie do mnie: „mój ojcze”, wysłucham was jak ludu świętego” .

    (50) I znów na innym miejscu „Pan mówi w ten sposób, Święty Izraela, jeśli się nawrócisz i jeśli będziesz wzdychał, wtedy będziesz uratowany i poznasz, gdzie byłeś w dniu, gdy wierzyłeś w rzeczy próżne”.

    Polubione przez 1 osoba

 7. 1 Księga Ezdrasza o dziwo nie jest aż tak zła
  3 i 4 rozdział świetny ze względu na walory psychologiczne, te drugi chciał się podlizać królowi a Zorobabel go zaorał, najciekawsze że już wtedy znano mechanizmy męskie, żeńskie itd.
  Czysta prawda Zorobabela, przede wszystkim nie antyżeńska czy antymęska ponieważ niema zrzucania winy na kogoś no tak są te płcie zaprojektowane…. do tego dzisiejsza propapanda pornograficzna i stulejarska (ascetyzmy,kościół) powoduje wzrost nieszcześliwych ludzi
  1 Ezd 4:(22) I dlatego powinniście uznać, że kobiety panują nad wami. Czyi nie dla nich pracujecie i mozolicie się? Czyi kobietom nie oddajecie i nie przynosicie wszystkiego

  (23) Przecież kiedy mężczyzna bierze swój miecz i wyrusza, aby odbyć podróż, aby dokonać napaści, aby rabować, aby płynąć po morzu i rzekach
  (24) U gdy lwa napotyka i w ciemnościach chodzi, gdy coś ukradnie i zrabuje, gdy kogoś ograbi – wszystko niesie swojej ukochanej
  (25) Mężczyzna bardzo miłuje swą żonę, bardziej niż ojca i matkę
  (26) Wielu przez kobiety całkiem straciło rozum, wie-lu trafiło do niewoli
  (27) Wielu zginęło i zamordowano z powodu kobiety, wielu całkiem się zabłąkało. u Czy dalej nie będziecie mi wierzyć? Czy król nie jest wielki przez swoją władzę

  (34) Potem zaczął mówić o Prawdzie. „Mężowie! Czyi zatem kobiety nie są wszechpotężne?… Rozległa jest ziemia, wysokie niebo, a słońce prędkie w swym biegu, toczy się bowiem po kopule nieba i przybiega do swojego miejsca w ciągu jednego dnia
  (35) A w takim razie czy nie musi być wielki Ten który to stworzył? Dlatego Prawda jest potężniejsza niż wszystko inne
  (36) Cała ziemia przyzywa Prawdę, wysławia Ją niebo, wszystkie dzieła drżą przed Nią. W Niej nie ma niczego nieprawego
  (37) Nieprawe bywa wino, nieprawy król, nieprawe kobiety, nieprawi wszyscy synowie ludzcy, nieprawe są również wszystkie ich czyny i wszystkie tego rodzaju rzeczy. Dlatego nie ma w nich Prawdy i giną z powodu swojej nieprawości
  (38) Prawda natomiast istnieje zawsze i zawsze pozostaje potężna, i żyje, i dzierży władzę przez wszystkie wieki
  (39) Ona nie ma zwyczaju liczenia się z tym, co jest maską, ani z tym, co chce zwrócić na siebie uwagę, ale wymierza sprawiedliwość wszystkim nieprawym i zepsutym. Wszyscy Ją wysławiają za Jej dzieła. Nie ma niczego niesprawiedliwego w Jej wyroku
  (40) Do Niej należy moc, królowanie, władza, chwała wszystkich wieków. Błogosławiony niech będzie Bóg-Prawda.

  Chodzi o perskiego króla Dariusza, tym razem skupiam się na ostatnim wersecie o Edomie.
  Kto napadł na Judejczyków ? Edom!

  (41) Po tych słowach zamilkł. Wtedy wszyscy zebrani podnieśli głos i wołali: „Prawda jest wielka i dzierży najwyższą moc

  (42) Król powiedział mu: „Proś, o co chcesz, nawet o więcej niż to, o czym wcześniej mówiliście. Damy ci według wielkiej twojej mądrości. Będziesz obok mnie siadał na tronie, będą cię nazywali moim krewnym.

  (43) Na to rzeki królowi: „Przypomnij sobie o ślubie złożonym przez ciebie w dniu objęcia królowania, że odbudowane zostanie Jeruzalem ”

  (44) I że odesłany zostanie cały sprzęt zabrany kiedyś z Jerozolimy. Wydobył te rzeczy Cyrus, kiedy zamierzał zniszczyć Babilon, i chciał te przed-mioty zwrócić.

  (45) Ty ślubowałeś odbudować świątynię, którą spalili Idumejczycy, kiedy Chaldejczycy pustoszyli Judeę

  (49) Wszystkim natomiast Judejczykom, odchodzącym z jego królestwa dla odzyskania wolności w Judei, napisał że żaden możny ani satrapa. ani administrator okręgu, ani zarządca nie zbliży się do ich drzwi

  (50) Że cała kraina, przez nich zajęta. będzie wolna od podatków; że Idumejczycy (Edomici) muszą zwrócić zagrabione przez siebie wsie Judejczyków

  Księgi Ezdrasza mówią także o zawieraniu małżeństw z obcymi ludami, innymi słowy Lewici zaczęli mieszać swoje geny z obcymi
  1 Ezd 8:
  (66) Lud Izraela ani jego przywódcy, ani kapłani, ani Lewici nie odsunęli od siebie innych plemion tej krainy ani ich nieczystości, to jest nieczystości Chananejczyków, Chettajczyków, Ferezajczyków, Jebusajczyków. Moabitów, Egipcjan i Idumejczyków
  (67) Zawierają małżeństwa z ich córkami’: oni i ich synowie, tak że święte nasienie dostało się już do innych plemion tej krainy W tym naruszaniu Prawa’ od samego początku uczestniczą także przewodnicy narodu i jego dostojnicy

  Inny ciekawy fragment z tego dzieła, ostatni
  1 Ezd 9:
  (7) Ezdrasz stanął i przemówił do nich: ‘’Naruszyliście Prawo. Żyjąc w związku małżeńskim z kobietami obcych plemion, powiększyliście bardzo grzech Izraela.

  (8) Teraz zatem zgodnie oddajcie chwałę Panu, Bogu naszych przodków

  (9) Wypełniajcie Jego wolę, odłączcie się od plemion tej krainy i od żon, spośród nich wziętych

  (10) Na to zakrzyknął cały tłum i donośnym głosem zapewniał: Zrobimy, jak rzekłeś

  (11) Ale ta gromada jest ogromna, a pora roku zimowa

  (12) Niech najpierw przewodnicy całej społeczności i wszystkich naszych osad ustalą, ilu ma żony z obcych plemion, i dopiero po określonym czasie niech oni tu przybędą

  (13) Niech z każdej miejscowości stawi się starszyzna i sędziowie, aby do końca usunąć tę rzecz jako powód gniewu Pana na nas

  (14) Zgodzili się na to Jonathas, syn Azaelosa, oraz Jezjasz, syn Thokanosa, a Mosollamos oraz Leuis i Sabbatajos poparli ich.

  (15) I ci z wygnania uczynili wszystko zgodnie z tym planem

  (16) Kapłan Ezdrasz dobrał sobie mężów stojących na czele rodowych gmin: wszystkich imiennie, i w dniu nowiu dziesiątego miesiąca zasiedli razem, aby tę sprawę zbadać

  (17) Zbadanie sprawy mężczyzn, którzy wzięli sobie żony z obcych plemion, zostało doprowadzone do końca przed dniem nowiu pierwszego miesiąca

  (18) Ustalono, że z kapłanów następujący mężowie wzięli sobie żony z obcych plemion:

  (39) I zwrócili się z prośbą do arcykapłana Ezdrasza, biegłego w czytaniu, aby przyniesiono Prawo Mojżesza, nadane przez Pana, Boga Izraela.

  (40) Ezdrasz zatem przyniósł Prawo przed cały ten tłum mężczyzn i kobiet i przed wszystkich kapłanów, aby w tym dniu nowiu siódmego miesiąca mogli słuchać Prawa.

  (41) I czytał głośno na placu przed świątynną bramą od rana do południa przed mężczyznami i kobietami. A uwaga wszystkich skierowana była na to Prawo.

  (42) Kaplan Ezdrasz, biegły w czytaniu Prawa, stał na specjalnie przygotowanym drewnianym podwyższeniu.

  (43) Obok niego stali: po prawej stronie – Mattathiasz, Sammus, Ananiasz, Azariasz, Uriasz, Ezekiasz i Baalsamos,

  (44) A po lewej stronie – Fadajos, Misael, Melchiasz, Lothasubos, Nabariasz i Zachariasz

  (45) Kiedy Ezdrasz podniósł na oczach tłumu Księgę Prawa – znajdował się on bowiem na dobrze widocznym miejscu przed wszystkimi –

  (46) I otwarł to Prawo, wszyscy stanęli wyprostowani. A Kiedy Ezdrasz wygłosił uwielbienie Pana, najwyższego Boga, Boga Zastępów, Wszechwładcy.

  (47) Wszyscy głośno dopowiedzieli ‘’niech tak się stanie”. A potem wyciągnęli swoje ramiona i padając na ziemię składali pokłony przed Panem.

  Co jest grane, Judejczycy i Lewici powoli odchodzili od Przykazań ale nie oni stworzyli Talmud, Kabałę a Edomici w ciągu około 1000 lat a przynajmniej wówczas Talmud pisemny został spisany.
  Ezdrasz musiał więc nieść kaganek oświaty i na czytał Zakon
  Żadnej konspiracji czy rzeczy dziwnych nie ma w tej księdze, a szkoda że Henryk nie zapoznał się z 1 Księgą Ezdrasza zwaną także błędnie 3 Ezdrasza.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/3_Ksi%C4%99ga_Ezdrasza
  Oczywiście eksperci są nieprzychylni temu dziełu a powód jest prosty – LXX.

  Przede wszystkim najważniejszy jest Kanon LXX a następnie ortodoksy – Syria, Gruzja, Armenia, Egipt, Etiopia
  Na samym końcu znajduje się Rzym oraz Protestanci (syjoniści)

  Psalmy (Dla) Salomona były w LXX, to samo co Kaznodziei Salomona i tym podobne
  Dzieło drugiej kategorii czyli pożyteczne

  Sal 2:
  (32) A teraz zobaczcie, władcy ziemi, sąd Pański, bo On jest wielkim Królem i sądzi sprawiedliwie wszystko pod niebem.

  (33) Błogosławcie Boga wy, którzy znacie bojaźń Pańską, bo tym, co się Go boją, Pan okaże na sądzie swoje miłosierdzie,

  (34) Gdy oddzieli sprawiedliwego od grzesznika, by odpłacić grzesznikom na wieki według ich uczynków.

  (35) Wybawi miłosiernie sprawiedliwego od ucisku grzesznika i odpłaci grzesznikowi za to, co uczynił sprawiedliwemu.

  (36) Bowiem dobry jest Pan dla tych, co wzywają Go wytrwale; okazuje miłosierdzie swoim świętym, aby na wieki trwali przy Nim pełni mocy.

  Sal 9:
  (2) Wśród wszystkich narodów rozproszony jest Izrael zgodnie z Twoim słowem, Panie, aby przez nasze nieprawości okazała się, Boże, Twoja sprawiedliwość, bo Tyś jest Sędzią sprawiedliwym wszystkich ludów ziemi.

  Sal 11:
  (1) Dla Salomona. O oczekiwaniu. Zadmijcie w trąby na Syjonie, aby zgromadzić świętych; Ogłoście w Jeruzalem orędzie zwiastuna dobrej nowiny: Bóg okazał miłosierdzie Izraelowi w swojej opatrzności.

  (2) Stań, Jeruzalem, na wzniesieniu i zobacz swoje dzieci zgromadzone przez Pana ze wschodu i z zachodu.

  (3) Od północy wkraczają do radości swego Boga; z najdalszych wysp zgromadził ich Bóg.

  Sal 13:
  (7) Ponieważ nie da się porównać karcenia prawych za czyny nieświadome z zupełną zagładą grzeszników.

  (8) Sprawiedliwi będą karceni z umiarkowaniem, aby z powodu sprawiedliwego nie cieszył się grzesznik.

  (9) Bo sprawiedliwy będzie napominany jak umiłowany syn i karcony jak pierworodny.

  (10) Pan bowiem oszczędzi swoich świętych, a ich wykroczenia wymaże karceniem.

  (11) Życie sprawiedliwych będzie trwać na wieki, a grzesznicy zostaną zabrani na zgubę i pamięć o nich zaginie.

  Sal 14:
  (5) Izrael jest bowiem działem i dziedzictwem Boga!
  (10) A święci Pana odziedziczą życie szczęśliwe!

  Sal 15:
  (10) Dziedzictwem grzeszników jest zagłada i ciemność; ich własne nieprawości będą ich ścigać aż do dna otchłani!

  (11) Ich potomstwo nie otrzyma dziedzictwa, ponieważ grzechy pustoszą domy grzeszników.

  (12) Grzesznicy wyginą na zawsze w dzień sądu Pańskiego, gdy Bóg nawiedzi ziemię swym wyrokiem.

  (13) Wtedy dostąpią miłosierdzia ci, którzy boją się Pana i żyć będą dzięki miłosierdziu swojego Boga; grzesznicy zaś wyginą po wszystkie czasy!

  Ostatnie dwa psalmy są najlepsze

  Sal 17:
  (26) Niech zgromadzi lud święty i rządzi nim sprawiedliwie; niech sądzi pokolenia (tego) ludu, uświęconego przez Pana, ich Boga.

  (27) Niech nie pozwoli, aby nieprawość nadal gnieździła się pośród nich, ani by mieszkał wśród nich ktoś knujący zło. Rozpozna ich, ponieważ oni wszyscy będą synami swego Boga.

  (28) On rozmieści ich w kraju według ich pokoleń, i nie będzie już mieszkał z nimi żaden przechodzień ani obcy.

  (29) Będzie sądził ludy i narody z mądrością swej sprawiedliwości.

  (30) Diapsalma. Nałoży on jarzmo narodom pogańskim, aby mu służyły, odda Panu chwałę na oczach całej ziemi; oczyści Jeruzalem, przywracając mu pierwotną świętość.

  (31) Potem przyjdą poganie z krańców ziemi, aby oglądać jego chwałę, niosąc na rękach jej zmęczonych synów. Oglądać będą chwałę Pana, którą Bóg ją otoczył.

  (32) On zaś będzie sprawiedliwym królem, pouczonym przez Boga. Za dni jego nie będzie (już) wśród nich nieprawości, bo wszyscy będą święci, a ich królem – Mesjasz Pan!
  (37) Nie osłabnie podczas swych rządów, wspomagany przez Boga, gdyż Bóg uczyni go silnym mocą świętego ducha, i mądrym dzięki roztropnej radzie z mocą i prawością.

  (42) Taki jest majestat Króla Izraela, wybranego przez Boga, aby go postawić nad domem Izraela, by go ćwiczył!

  (43) Jego słowa są czystsze od próbowanego złota; będzie on na zgromadzeniach sądził pokolenia ludu uświęconego. Jego słowa to jakby słowa świętych340 wśród ludu poświęconych.

  (44) Szczęśliwi, którzy będą żyli w owych dniach i oglądać dane przez Boga szczęście Izraela na zgromadzeniu pokoleń!

  (45) Oby Bóg rychło okazał Izraelowi swoje miłosierdzie, oby nas zachował od skalania nieczystością wrogów!

  Sal 18:
  (7) Pod rózgą karcenia Mesjasza Pańskiego w bojaźni Bożej, w mądrości duchowej, sprawiedliwości i mocy,

  (8) Aby prowadzić lud do bojaźni Bożej przez prawe uczynki i doprowadzić ich wszystkich przed Pana.

  (9) I nastanie w owych dniach miłosierdzia pokolenie dobre, (żyjące) w bojaźni Bożej. Diapsalma

  (10) Nasz Bóg jest wielki i wspaniały, a mieszka na wysokościach. On wyznaczył bieg gwiazd dla ustalenia czasu po wszystkie dni; nie zejdą one z drogi, jaką im wytyczył.

  Z prostego powodu Ps 37:29 Iz 60:21
  I z jakiegoś powodu fałszywa religia o nazwie Chrześcijaństwo nie głosi tych rzeczy, ponieważ jest fałszywa…

  Na szczęście istnieją co najmniej trzy Polskie tłumaczenia i niewielkie zaufanie do tego dzieła,

  Polubienie

  • Teraz właśnie chyba zrozumiałem o co chodzi z tym Pawłem,
   Paweł w zasadzie ogłosił się zbawicielem dla gojów
   Ta cała Pawła retorykę tworzy z niego pośrednika z ”Chrystusem Pawła”
   Apostoł, zbawiciel gojów

   Rzymian 11:
   (11) Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.
   (12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?
   (13) Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję;
   (14) Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.

   (26) I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.

   Osoba znająca dobrze proroctwa powinna powiedzieć wprost – brednie
   Zauważmy wskutek ich upadku zbawienie doszło/przeszło na narody, czyjego upadku ?
   Całego Izraela czyli mieszkańców Judei, Szaul celowo połączył Edom z Izraelitami nazywając siebie Beniaminitą,
   Poza tym łatwiej było oszukać ludzi nieznających proroctw, typowy agent manipulator

   I przekręcony werset z 2 Barucha
   (33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

   Zresztą apostolstwo Szaula było kwestionowane najwyraźniej przez samych apostołów
   1 Kor 9:
   (1) Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Isusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu?
   (2) Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem; wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.

   (3) Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka:
   (4) Czy nie wolno nam jeść i pić?

   (5) Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?
   [znaczy się nie tylko Piotr atakował, ciemne siły atakują Apostoła Pogan!]
   (6) Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować?
   (7) Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa?
   (8) Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi?

   (9) Albowiem w zakonie Mojżeszowym napisano: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły?
   [Generalnie Paweł chce nam wmówić że każdy kto mówi Panie, Panie służy Bogu]

   (11) Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra żąć będziemy?

   (12) Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać ewangelii Chrystusowej.

   (14) Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli.

   (16) Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował.
   [Heh i nie zwiastował Łukasz szybciej ale nie Paweł]

   (18) Jakąż tedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie ewangelii.

   (19) Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał.
   (20) I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać.

   (21) Dla tych, którzy są bez zakonu jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu.
   ]Zobaczmy nie Zakon Boży a Chrystusowy czyli ten chrystus jest wrogi Bogu ponadto Paweł świnia w owczej skórze chętnie dobiera kłamstwa do oponenta dobrym by był marketingowcem.

   (24) Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli.
   (27) Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.
   [To jest nadal wybielanie wszelkich chwastów]

   Z bonusem:
   http://www.bibliamesjanska.com/1_Kor/10.html
   Tak legalizacja kanibalizmu i wampiryzmu
   (16) Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego?

   (17) Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
   (18) Patrzcie na Izraela według ciała; czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?

   (19) Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom, jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem?

   (20) Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu; ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami.
   [Samozaoranko, sam się gubię o co mu chodzi]

   (21) Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów.

   (23) Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.
   (27) A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia.
   [I to się kłóci z wersetem 20 i 21, jeśli poda nam ten kielich demonów to co jedzcie póki ciepłe jest to nic innego jako uciszanie sumień]

   (28) A jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia;
   [Prawda]

   (30) A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję?

   (31) A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.
   [Wmów sobie to na chwałę Bożą, pij pal ćpaj na chwałę Bożą]

   (32) Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu,
   (33) Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni.
   [Kolejne samozaoranie

   No przecież jest to mowa węża…
   Zbawienie przyszło przez apostoła gojów…

   Mowa diabelska w pigułce nie da się obronić Pawła
   1 Kor 12:
   (4) A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.
   (5) I różne są posługi, lecz Pan ten sam.
   (6) I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

   Skoro był wielce nawrócony to chyba Bóg powinien takiemu podsunąć nieco prawdy, jest to najwyraźniej kolejne diabelskie oszustwo ponownie narodzonych
   https://pl.aleteia.org/2017/10/05/bl-bartolo-longo-byly-satanista-i-pierwszy-apostol-nowenny-pompejanskiej/
   Ex-satanista i bawi się w różańce ?
   U Pawła wystarczy sobie wmówić na chwałę Bożą, nie teraz biorę ”ciało chrystusa” na chwałę Bożą a nie Watykańską…. w kościele
   Tak się napatoczyło
   https://zastopujczas.pl/satanizm/antychrysci-i-satanisci-linczuja-pawla/

   Już pomijam typowe straszenie pojęciami bez wyjaśnień
   Jak dla mnie mają spory sens nawet kłamstwo musi mieć w sobie nieco prawdy.
   Jeszcze lepiej Prawo zniósł Chrystus…. Pawła, odsyłam Mt 5:17 w ogóle rozdziały 5-7
   Hmm, owszem Edomici zmieniali interpretacje Zakonu, przeróbką Septuaginty w Tanach zajęli się później
   Chrystus Talmudu nie mógł znieść co najwyżej wyśmiać interpretacje ale proroctw nie zanegował ponieważ one wskazywały na Króla.
   Dziwne te wtrącenia autora tu Zakon a wyjeżdża z Talmudem.
   Co wspólnego ma Prawo Mojżeszowe z Talmudem, no właśnie…
   Czyli dalej brak argumentów, szkoda nic nie obalone nic nie potwierdzone co nie zmienia faktu że manipulacje są niezłe
   19/18 Pism z czego ja niby uznaje 2 List Piotra choć uważam że został wyedytowany takie półprawdy
   Jak tu do połowy fajnie ale dalej łączenie Judejczyków z satanizmem
   https://zastopujczas.pl/potomstwo-weza/jak-powstal-falszywy-izrael-i-zydowska-miedzynarodowa-finansjera/

   O Edomie prawda i tu już przestajem mówić o pomyłkach o Edomie wie bardzo niewiele ludzi nie licząc ich samych 🙂

   ————————-
   Zewnętrznie ukazuje nam się Judaizm rzekomo oparty na Pentateuchu,
   Prawdziwą religię ich ciężko uchwycić na filmokach i wiele osób daje się na to nabierać
   Na słowo żyd, na posłannictwo Edomu, na Pawła, na rozbawienie z wiary i tak dalej
   Praktycznie większość ”ekspertów od Biblii” można uciszyć samymi cytatami proroctw jest Henoch, Baruch, Jezekiel, Jeremiasz, Izajasz, Psalmy,
   Joel do porównania z samozaoraniem Łukasza i po problemie
   Tymczasem jest to najważniejsza doktryna we wszechświecie, to jest arcypoważne w przeciwieństwie do jakiś NWO, Illuminatów, żydówmasonów a dokładnie nikłej znajomości teoretyki, symboliki innymi słowy pełno jest osób które zajmują się tylko Illuminati i nic po za tym nadal tkwią w tym samym smrodzie

   Owszem jest pełno ludzi ogłupionych ale są też tacy jak widać co ściemniają na maksa typu śp. Sithin czy Nacht
   A raczej podają półprawdy, np. Biblia jako dzieło ufiaków i potem jedziemy z planetami
   W przypadku Nachta czy Icke’a jest coś takiego jak wybielanie tychże ufiaków czyli diabła jako naszych przyjaciół ratujących nas przed zagładą planety
   Problem że Bóg jest nazywany Lucyferem Jahwe a Jahbeł, diabeł jest nazywany a dokładnie Therion jako nasi wybawcy
   Też trzeba pamiętać o tym że ludzie powoli się budzą, tak jak z medycyną alternatywną
   I co zrobiono ?
   Podsunięto recepty New Age typu reikii, wahadełka, channeling i tym podobne
   A oprócz tego psychodeliki i buble jak Keshe.
   I wiele osób zaczyna o tym mówić więc podsunięto swego człowieka (niejednego) który to rozreklamował, media trochę powyśmiały i ostatecznie ludzi zniechęcono od medycyny naturalnej jako objawy oszołomstwa
   I podobnie są ludzie którzy obracają temat ufiaków a dokładnie to co się pod kosmitami kryje w religijny chłam

   Noc z tego co się orientuje zna nieźle Kabałę, Talmudy, czary, magię, New Age… bardzo przekonujący nie ma do czego się przyczepić na pierwszy rzut oka
   W przypadku ”tych” wcześniejszych” sama pokrętna argumentacja wysadza w powietrze i mówią tak ogólnie wszyscy to co ludzie chcą usłyszeć
   No może nie wszystko, Syjonistycznej propagandy nie każdy łyka

   Dość ciekawie mówi pod koniec 20 minuty i o dziwo nie kłamie bo rzeczywiście ”te istoty pozaziemskie” przenosiły swoje geny innym więcej drugim mniej
   Jedyne co dałem radę w każdym razie jest możliwe obrócić srebro w piach a piach w złoto czyli z Edomu w pobożnych religijnych umęczonych
   Najciekawsze w tym że planem utworzenia państwa wśród Muzułmanów jest planem jezuickiej roślinki, oczywiście to nawet nie jest plan ani Jezuicki ani masoński ani żydowski
   Typowy stereotypy żydek myśli o tym co się będzie dziać za 100 lat, liczy się tu i teraz bić monetę wyzyskać pogan pasibrzuchy to samo.
   Alternatywne chronologie także nie mogą powstawać spontanicznie

   U Icke i podobnie u Nocka naród wybrany został nazwany tymi złymi, u Icka najpierw byli że Scytowie Słowianie a następnie Reptyliany a u Nocka Hyksosi czyli klucz spajający dzieje Izraelitów w Egipcie
   http://romannacht.blogspot.com/2016/05/jedynymi-ludzmi-w-starozytnosci.html
   Nieco pomieszane i przeciętny się nie połapie gdzie pójśc
   A warto wzrócić uwagę że siły diabelskie dobrze znają i proroctwa i plany Boże
   Czasami trzeba powiedzieć nieco więcej prawdy,

   http://romannacht.blogspot.com/2018/11/takze-koran-przewiduje-powrot-dzieci.html

   Owszem, historia lubi się powtarzać kiedy Izraelici wyszli do Egiptu potem przybyli tam Kananejczycy bodajże z Krety następnie Izraelici wrócili wyrzucili Kanejczyków za burtę 🙂
   W tym przypadku nie ma co się napalać na walki zbrojne, jest Bóg jest Król jest 144 tysięcy
   Obecny ”Izrael” nie otrzymał od Boga błogosławieńst ani wsparcia zbrojnego ani mowa że sami z siebie Izraelici wrócą do ziemi
   Kananejczy mogą ponieważ mają inny korzeń rodowy, wyraz Żyd pochodzi jedynie w Ks Estery ”Żyd z plemienia z Beniamina” lecz to dzieło nie wiadomo jak powstało kiedy i czy nie jest to przeróbka rzeczywistego dzieła mocna masakra na miarę Pawła

   Polubienie

   • Testament Józefa
    (89) Podobnie stało się z pozostałymi trzema. I zobaczyłem, że z Judy narodziła się Dziewica mająca szatę z bisioru. Z niej pojawił się Baranek bez skazy, a po lewej Jego stronię jakby lew.
    (90) I wszystkie dzikie zwierzęta uderzyły na niego, ale zwyciężył je Baranek, zniszczył je i zostały zdeptane. I radowali się Nim aniołowie, ludzie i cała ziemia.
    (91) Wszystko to spełni się w swoim czasie, w ostatnich dniach. Wy zaś, dzieci moje, strzeżcie przyka­zań Pana i szanujcie Judę i Lewiego, ponieważ z nich powstanie dla was Baranek Boga ofiarujący łaskawie zbawienie wszystkim narodom oraz Izraelowi.
    (92) Królestwo Jego jest królestwem wiecznym, które nie przeminie. Moje zaś królestwo zakończy się pośród was, jak szałas pośród winnicy; wraz z zakończeniem żniw nie będzie go już więcej.

    Testament Asera
    (41) Ziemia wasza opustoszeje, wy zaś rozproszycie się na cztery strony świata.
    (42) I staniecie się bezsilni w rozproszeniu jak rozlana woda, dopóki Najwyższy nie spojrzy na ziemię i sam przyszedłszy jako człowiek jedząc i pijąc z ludźmi, nie skruszy z łatwo­ścią głowy smoka przez wodę. On zbawi Izraela i wszystkie narody – Bóg przemawiający przez człowieka. Powiedzcie to dzieciom waszym, aby Mu były posłuszne.
    (43) Poznałem bowiem z tablic niebieskich, że nie będziecie Mu posłuszni i że niegodziwie postępo­wać z Nim będziecie nie przyjmując Prawa Bożego, ale ludzkie przepisy.
    (44) Z tego powo­du zostaniecie rozproszeni jak Gad i Dan, bracia moi, którzy nie znają swej ziemi ani swego pokolenia, ani swojej mowy.
    (45) Ale Pan zgromadzi was w wierze ze względu na nadzieję swego miłosierdzia, ze względu na Abrahama, Izaaka i Jakuba”.

    Testament Gada
    (49) Ubogi i niezawistny, ten, kto Panu wdzięczny jest za wszystko, stanie się bogatszy niż inni, ponieważ wolny jest od szkodliwych udręczeń ludzkich. Usuńcie zatem nie­nawiść z dusz waszych i miłujcie się nawzajem w prawości serca. Nakażcie dzieciom waszym, aby we czci miały Judę i Lewiego.
    (50) Z nich bowiem Pan wyprowadzi Izraelowi Zbawiciela.

    Testament Neftalego
    (24) Mówię to, dzieci moje, ponieważ dowiedziałem się ze świętej Księgi Henocha, że i wy również odstąpicie od Pana postępując według wszystkich grzechów pogan i dopuszczając się wszelkiej bezbożności Sodomy.
    (25) Pan ześle na was niewolę i będzie­cie tam służyć wrogom waszym, dotknięci wszelkim ziem i udręczeniem, aż Pan wy­gubi was wszystkich, A kiedy staniecie się nieliczni i słabi, nawrócicie się do Pana i uznacie Pana Boga waszego.
    (26) On sprowadzi was do ziemi waszej według swego mi­łosierdzia. I stanie się tak, że kiedy powrócą do ziemi ich ojców, znowu opuszczą Pana i postępować będą bezbożnie.
    (27) I rozproszy ich Pan. po całej ziemi, dopóki nie pojawi się miłosierdzie Pana, człowiek czyniący sprawiedliwość i miłosierdzie wo­bec wszystkich, tych z bliska i tych z daleka,
    (34) I zobaczy­łem, ponieważ znalazłem się tam jakoś, a oto pojawił się święty napis następującej treści; Asyryjczycy, Medowie, Persowie, Elamici, Gedachajczycy, Chaldejczycy, Syryjczycy otrzymają jako dziedzictwo dwanaście pokoleń Izraela w niewoli.
    (35) I znowu po siedmiu miesiącach zobaczyłem ojca naszego Jakuba stojącego nad morzem w pobliżu jamnii, my zaś jego synowie byliśmy wraz z nim.
    (36) A oto okręt z roz­winiętym żaglem, pełen solonych ryb, bez marynarzy i sternika, zbliżył się do nas. Na okręcie było napisane: okręt Jakuba.
    (37) Powiedział do nas nasz ojciec: „Wejdźmy na nasz okręt”. Kiedy już weszliśmy, zerwała się wielka burza z uderzeniem gwałtownego wi­chru, a ojciec nasz trzymający ster oddalił się od nas.
    (38) My zaś miotani burzą płynęliśmy. Okręt napełniał się wodą i ściśnięty potężnymi falami, rozpadł się. Józef uciekł w czół­nie. My zaś oddaliliśmy się na dziewięciu tratwach. Lewi i juda byli razem.
    (39) Rozproszyli­śmy się wszyscy, aż do najdalszych granic. Lewi, przywdziawszy wór, wstawiał się za nas wszystkich do Pana.

    (45) I oto, dzieci moje, ukazałem wam czasy ostateczne, wszystko, co dokona się w Izra­elu. Wy zaś przykażcie waszym dzieciom, aby zachowali jedność z Lewi i Judą.
    (46) Albo­wiem za pośrednictwem Judy pojawi się zbawienie w Izraelu, i w nim Jakub będzie błogosławiony. W jego pokoleniu Bóg ukaże się przebywając z ludźmi na ziemi dla ocalenia ludu Izraela i zgromadzenia sprawiedliwych spośród narodów.
    (47) Jeśli będziecie postępować godnie, dzieci moje, błogosławić was będą ludzie i aniołowie. Bóg będzie uwielbiony przez was wśród narodów, a przeciwnik odstąpi od was.
    (48) Jeśli ktoś dobrze wychowa dziecko, pozostawia dobre wspomnienie. Podobnie też w dobrej pamięci u Boga pozostaje każdy piękny czyn. Temu zaś, kto nie postępuje szlachetnie, złorze­czyć będą ludzie i aniołowie.
    (49) Bóg z jego powodu będzie znieważany pośród narodów, przeciwnik zaś zamieszka w nim jak w swoim domu.
    (50) Wszelkie dzikie zwierzę będzie nad nim panowało i Pan będzie go miał w obrzydzeniu. Przykazania zaś Prawa są dwo­jakie i z roztropnością należy je wypełniać. Jest czas współżycia z niewiastą i czas po­wstrzymywania się ze względu na modlitwę. Są przeto dwa nakazy. Jeśli nie są zacho­wywane według porządku, pociągają za sobą grzech.
    (51) Podobnie jest również z innymi przykazaniami. Bądźcie przeto mądrzy i roztropni przed Bogiem znając porządek Jego przykazań oraz prawidła każdego czynu, aby Pan was umiłował.

    Testament Dana
    (24) Strzeżcie więc, dzieci moje, przykazań Pana i zachowujcie Jego Prawo. Unikajcie złości i miejcie w nienawiści kłamstwo, aby Pan zamieszkał pośród was i aby uciekł od was Beliar.

    (25) Każdy niech mówi prawdę bliźniemu swemu i nie pogrążajcie się w roz­koszy ani w zamęcie, ale zachowujcie pokój trzymając się Boga pokoju, a nie zwycię­ży was jakakolwiek przeciwność.

    (26) Miłujcie Pana w całym waszym życiu i siebie nawza­jem prawdziwym sercem. Wiem, że w ostatecznych czasach odstąpicie od Pana, znie­ważycie Lewiego i wystąpicie przeciw Judzie, ale ich nie przezwyciężycie.

    (27) Anioł Pań­ski będzie ich prowadził, ponieważ w nich ostanie się Izrael. Kiedy więc odstąpicie od Pana, dopuścicie się wszelkiego zła pełniąc obrzydliwości pogan, przestając z żo­nami bezbożnych i trwając we wszelkiej niegodziwości działających w was duchów fałszu.

    (28) Dowiedziałem się z Księgi Henocha Sprawiedliwego, że władcą waszym jest szatan i że wszystkie duchy rozwiązłości i pychy zwrócą się ku Lewiemu, aby skłonić jego synów do pełnienia zła w obliczu Pana.

    (29) Również moi synowie przyłączą się do synów Lewiego i będą uczestniczyć we wszystkich ich grzechach.

    (30) Synowie Judy sta­ną się chciwi wydzierając – jak lwy – cudzą własność. Dlatego wraz z nimi pójdziecie w niewolę i tam doznacie wszystkich plag Egiptu i wszelkiego zła pogan.

    (31) Jednakże nawracając się do Pana, dostąpicie miłosierdzia, a On poprowadzi was do swego miejsca świętego ogłaszając wam pokój.

    (32) Z pokolenia Lewiego i Judy powstanie dla was zbawienie Pana. On sam poprowadzi walkę przeciw Beliarowi i zwycięską po­mstę uczyni waszym ocaleniem. Odbierze Beliarowi z niewoli dusze świętych i na­wróci serca nieposłuszne do Pana i udzieli wzywającym Jego wiecznego pokoju.

    (33) I od­poczną w Edenie święci, a sprawiedliwi rozradują się nową Jerozolimą, która stano­wić będzie chwalę Boga na wieki.

    (34) Jerozolima nie będzie już wydawana spustoszeniu ani Izrael nie pójdzie w niewolę, ponieważ pośrodku niego będzie Pan przebywają­cy z ludźmi, a Święty Izraela będzie królem nad nimi w uniżeniu i ubóstwie. Ten, kto w Niego wierzy, będzie prawdziwie królowa! w niebie.
    (35) A teraz bójcie się Pana, dzieci moje, i miejcie się na baczności wobec Szatana i jego duchów. Zbliżcie się do Boga i anioła wstawiającego się za wami. On bowiem jest pośrednikiem Boga i ludzi dla pokoju Izraela.
    (36) Powstanie on przeciwko królestwu wro­ga. Dlatego wróg stara się doprowadzić do upadku wszystkich wzywających imienia Pana. Wie bowiem, że w dniu, w którym Izrael uwierzy, skończy się królestwo wroga.
    (38) Na każdym miejscu Izraela będzie Jego imię, a pośród narodów Zbawiciel. Strzeżcie więc samych siebie, dzieci moje, przed wszelkim złym czynem, odrzućcie gniew i wszelkie kłam­stwo, a umiłujcie prawdę oraz wielkoduszność.
    (42) Później przenieśli jego kości obok Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dan zapo­wiedział, że odstąpią od Prawa Boga, że zostaną uprowadzeni z ziemi swego dzie­dzictwa, z rodu Izraela i ojczyzny. Tak się też stało.

    Testament Izachara
    (14) Postępuje w prawości życia, na wszystko patrzy w prostocie nie ulegając złu pochodzącemu z błędów świata, aby przypadkiem żadnego spośród Bożych przykazań w fałszywym świetle nie zobaczyć.

    (15) Zachowujcie zatem, dzieci moje, Prawo Boże, dążcie do prostoty i postępujcie w uczciwości nie zafałszowując przykazań Pana ani czynów bliźniego, ale miłujcie Pana i bliźniego okazując miłosierdzie ubogiemu i słabemu. Zegnijcie grzbiet do prac na roli, dokładajcie trudu przy każdej uprawie ofiarując Panu dary z dziękczynieniem, ponieważ w pierwocinach owoców błogosławi Pan, podobnie jak błogosławił wszystkich świętych od Abla aż dotąd.
    (16) Żaden bowiem inny dział nie został ci wyznaczony, jak żyzność ziemi, która pracujących obdarowuje owocami. Ojciec nasz, Jakub, błogosławił mnie błogosławieństwem ziemi i błogosławieństwem pierwszych owoców.
    (17) Jednakże Lewi i Juda zostali wyróżnieni przez Pana spośród synów Jakuba. Pan bowiem taki wyznaczył im dział: jednemu dał kapłaństwo, drugiemu królestwo.
    (18) Słuchajcie ich przeto postępując w prostocie waszego ojca. Gadowi zaś zostało dane wygubić rozbójników morskich występujących przeciw Izraelowi.
    (19) Wiecie, dzieci moje, że w ostatecznych czasach synowie wasi porzucą prostotę i zwrócą się ku chciwości. Porzuciwszy uczciwość skierują się ku złym czynom i zaniedbując przykazania Boże przylgną do Beliara.

    ”Zabulon” coś za mało powiedział
    Aby dokonać fałszerstwa potrzebna jest wiedza

    Ps.
    42 Przykazań Maat według ”specjalistów” pochodzi z okresu XIX dynastii jako inspiracja dla Izraelitów którzy opuścili Egipt za panowania XVIII dynastii
    Znaczy się logika wskazuje na kopiowanie pomysłów Izraelitów przez Egipcjan a oni na siłę udowadniają nam odwrotnośc
    Po za tym metody datowania nie są dokładnie, często wydłużany jest okres aby współgrało z teorią Darwina to nawet nie powinno nosić nazwy Ewolucja kolejne zakłamanie pojęć tak jak Pusta Ziemia nazywana Teocentryzmem, oj kłamcowniki

    Reformy Amenhotepa IV definitywnie wskazują na kryzys w państwie, nie bez powodu faraon zmienił imię oraz obiekt kultu z Amena na Atena (a>e>u) choć kult Atona nie był do końca monoteistyczny a henoteistyczny
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Aton
    Owszem na siłę chcą nam udowodnić że to Izraelici przejęli kulty Egipckie tymczasem zachowanie Egipcjan skazuje na coś odwrotnego
    Aton był po pierwsze bóstwem solarnym, bogiem imiennym. Róźnic na pierwszy rzut oka nie widać…. jeśli nadal tkwimy w religijnym bagnie

    Nie tylko ci fachowcy pokazują swoją nikłą wiedzę, także ci alternatywni np. mówią o Chemtrails a nie mówią o Smugach Chemicznych nawet nie rozumieją tych bardzo prostych pojęć jak można używać pojęć których się nie rozumie, bo modne ?
    A Paweł do tego zachęcał, nie gorsz innych działaj na zasadzie tłumu a może ich zbawisz….
    Czyli rzucanie sloganów, płytka wyuczona wiedza i rozumowanie wzrokowe
    Najlepiej to widać po filmach Illuminati, zazwyczaj kończy się na bezmyślnym pokazywaniu i straszeniu zero znajomości symboliki w zasadzie niczego nie będzie niczego przydatnego. Ile można oglądać horrory które nic nie dają… nawet nie można w 100% zweryfikować ponieważ stawiane są złe pytania oraz odpowiedzi
    Poziom 666, chipy ale nic od siebie czy coś ponad to co mówią….
    Brak jest w tych alternatywnych takiej zdolności (od dołu do góry z chlewu budowanie merytorycznego pałacu) analitycznej, coś wywnioskować rozkminić
    No może z kilkoma wyjątkami jak Mariusz ale tego nie widać na pierwszy rzut oka, na początek widać pobieżnych Sanczajników którzy wierzą we wszystko co jest na internecie albo wnikliwych acz jednomiarowych Eterów czyli wałkujemy jeden temat który nie odrywa od systemu nie pomaga nie wyzwala nie zwiększa zasobu wiedzy nie tłumaczy niczego
    Podobnie kiedy zajmują się ludzie tylko kształtem ziemi, zamiast poznawać mechanizmy i pracować nad sobą skupiają energię na zwalczaniu Płasko-Kulo-Wklęsło ziemców i bluzganiu na ‚jakiś” NWO, Illuminatów, żydomasów bez wiedzy do kogo iść. Nie wiem ja tam żadnego Illuminaty nie widziałem 🙂 W każdym razie my widzimy na pierwszym planie najniższy szczebel Syjonistów, ludzi (nie powiem że podludzi ale geny lekko pobrudzone)
    Niektórzy sprawiają wrażenie chorych (Clinton) czy oszołomów (Trump), choć wiele wygląda to na kreowanie medialnego wizerunku ludzie myślą że Trump czy inni politycy to imbecyle, może tak a może nie różnie bywa są fanatycy, pożyteczne narzędzia i potwory pokroju Francy……
    Ale to co jest ponad mało nam się omawia a jak już to dezinformacja kosmitów, taki ś.p. Sithin mocno ośmieszył temat Annunaków, mitologii Sumeryjskiej czy raczej na zlecenie do prawdziwego tematu podłożył swoje wymysły rzekome porównywanie z Biblią (Tanachem) a jako rozwiązanie zaproponował NWO.
    Pujol i Zeitgeist jeszcze lepsze, nawet Sithin podał więcej dokumentów niż to Pujol nie podał nawet linków do źródeł z których korzystał, jeśli nie istnieją jak modlitwa ślepca wymyślona na potrzeby tego dziadostwa to nie mógł.
    Zeitgeist jest jeszcze łatwiej obalić a przynajmniej te brednie o Horusach, Mitrach, Bachusach… tylko troll albo agent wierzy w te rzeczy, znaczy się nie potrzebuje dowodów ważne że może zanegować i nie dać rozwiązań. A skoro bredzą w tym temacie to czy w dalszych etapach nie podadzą argumentów które system z łatwością obali ?
    Anup Chrzciciel…. nigdy nie istniał stworzony na potrzebę książki i filmu dla bezmózgich owiec (cytat z gry)…..
    Cóż, jakoś nie mogę uwierzyć że są ludzie którzy wierzą w brednie bez dowodów a jednak są…. ludzie wierzący w apostoła narodów, pójście do nieba itd.
    W przypadku autorów jest gorsza sprawa ponieważ autor powinien nieco znać temat który opisuje a skoro nie podaje dowodów tylko ”swoje” hipotezy tak jak Pujol czy wielu innych
    Jak ci od wysadzania proroctw oprócz starych oklepanych dawno wyjaśnionych tez posługują się jak najbardziej pokrętnymi argumentami, im bardziej pokręcony i wyrwany z kotekstu argument i tym lepiej.
    Tylko jak przeciętny człowiek może to zrozumieć, jak można z pełną świadomością podawać jawne kłamstwa jako pewniki. Jak można tak żyć w duchu i w kłamstwie!
    Żeby to jeszcze dla zysków ale nie….. chociaż są hasbarowcy-negatorzy za marny grosz.

    Nie potrafią dlatego nawet ich nie stać na tłumaczenie ”obcych terminów” jak kemcztreilz czy blu bim
    Można powiedzieć że media alternatywne pod względem to druga strona medalu mediów głównego ścieku, tylko że te pierwsze mówią więcej prawdy i więcej bzdur.

    Przy okazji czyszczenia magazynu
    Łukasz nieźle pozmieniał sens nauk, podobnie jak Paweł kodował negatywne wzorce

    Łk 6:35-37
    (35) Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.
    (36) Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.
    (37) I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia.
    (38) Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
    (39) Opowiedział im też podobieństwo: Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu?
    (40) Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz.
    (41) A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz?
    (42) Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.
    (46) Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?
    (47) Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je.
    (48) Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany.
    (49) Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny.

    U Mateusza werset wygląda nieco inaczej i po nim następują te wersety co u Łukasza 41-42, Łuki sprytnie to pomieszał w zasadzie większość musiał przepisać jako dobry agent.
    Miła paczka plugawiła esencję w kluczowych momentach i w zasadzie dzięki tej ekipie + reszta chwastów dalej nie wiemy o co w tym wszystkim chodzi

    A i bonus nr 2
    Mateusza 27:43
    (43) Zaufał Bogu; niech On teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym.

    Mądrości 2:18
    (18) Jeśli bowiem sprawiedliwy jest synem Bożym, to Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk nieprzyjaciół.

    Polubienie

  • 2 Ks Ezdrasza 6:
   (57) A teraz Panie oto narody, które za nic uznawane, dominują nad nami i nas pożerają.
   (58) Ale dlaczego my, lud twój, któryś nazwał pierworodnym, jednorodnym, gorliwym twoim, najbardziej drogim, został wydany w ich ręce?
   (59) Jeżeli świat jest rzeczywiście dla nas stworzony, dlaczego nie posiadamy naszego świata jako dziedzictwo? Jakże długo to tak będzie?

   3 Ks Mojżeszowa 25:(23) Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami.

   5 Ks Mojżeszowa 2:
   (2) I rzekł Pan do mnie:
   (3) Dosyć już krążyliście wokół tej góry; zawróćcie na północ.
   (4) Ludowi zaś daj taki rozkaz: Będziecie przechodzić przez obszar waszych braci, potomków Ezawa, mieszkających w Seir; oni wprawdzie bać się was będą, ale i wy bądźcie bardzo ostrożni
   (5) I nie wszczynajcie z nimi wojny, gdyż nie dam wam z ich ziemi ani jednej piędzi; góry Seir dałem bowiem w dziedziczne posiadanie Ezawowi.
   (6) Żywność będziecie od nich kupować za pieniądze, abyście mieli co jeść; również wodę do picia będziecie od nich kupować za pieniądze.
   (7) Gdyż Pan, twój Bóg, błogosławił cię w każdym dziele rąk twoich. Wiedział o twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Przez czterdzieści lat był Pan, twój Bóg, z tobą, a niczego ci nie brakowało.
   (8) Wyminęliśmy więc naszych braci, potomków Ezawa, mieszkających w Seir, drogą przez step z Elat i z Esjon-Geber, po czym zawróciliśmy i poszliśmy drogą w stronę pustyni moabskiej.
   (9) Wtedy Pan rzekł do mnie: Nie nastawaj na Moabitów i nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dam ci z ich ziemi nic w dziedziczne posiadanie, Ar bowiem dałem w dziedziczne posiadanie synom Lota.
   (10) Dawniej mieszkali w niej Emici, lud wielki i liczny, i rosły jak Anakici.
   (11) Również Refaitów uważano za olbrzymów, lecz Moabici nazywają ich Emitami.
   (12) A w Seir mieszkali dawniej Horyci, ale potomkowie Ezawa wyparli ich i wytępili, i zamieszkali na ich miejscu, jak to potem uczynił Izrael w swojej ziemi dziedzicznej, którą im dał Pan.
   (22) Podobnie, jak to uczynił potomkom Ezawa, mieszkającym w Seir, przed którymi wytępił Chorytów, tak iż objęli ziemię ich w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu, aż do dnia dzisiejszego.
   (29) Jak pozwolili mi potomkowie Ezawa, mieszkający w Seir, i Moabici, mieszkający w Ar, aż przeprawię się przez Jordan do ziemi, którą daje nam Pan, nasz Bóg.

   Polubione przez 1 osoba

 8. Te wersety dowodzą ze Bóg obłożył klątwa tylko narody których grzechy osiągnęły pełnię m.in Amorytòw czy Midianitów a Moabowi czy Edomowi okazał miłosierdzie i dotrzymał słowa danego ich przodką.
  Wyrok na Edom i Moab zapadł wieki później . Już niewiele brakuje by grzechy Edomu osiągnęły pełnię ….

  2\4 Ezdrasza 6:
  (7) I odpowiedziałem i rzekłem: „Kiedy nastąpi podział czasów? Albo kiedy nastąpi koniec pierwszego wieku i kiedy  nastąpi następny wiek?”

  (8) I rzekł do mnie: „Od Abrahama aż do Izaaka, gdyż są zrodzeni od niego Jakub i Ezaw, ponieważ ręka Jakuba trzymała na początku piętę Ezawa.

  (9) bo Ezaw jest końcem wieku tego, a Jakub początkiem przyszłego wieku.

  Polubienie

  • To tylko pokazuje że Stwórca dotrzymuje Słowa, skoro istnieją przeciwnicy to istnieje również naród wybrany.
   O Edomie nie słyszałem żeby ktokolwiek mówił z małymi wyjątkami ale większość wielkich krytyków żydów o nie tym nie mówi przecież ostatnio dałem produkt jednego agenta pozującego na nieuka i wyraźnie nazywał żydów Izraelitami chociaż sami nazywają siebie Izraelczykami czyli mieszkańcami terenu o nazwie Izrael.
   Nawet proroctwa mówią że ten obecny Izrael nie jest Izraelem:
   2 Księga Machabejska 2:  
   (4) Było w tymże piśmie [zapisane], że z [Bożego] objawienia rozkazał prorok nieść za sobą namiot i Arkę, gdy udawał się na górę, na którą niegdyś wstąpił Mojżesz oglądając dziedzictwo Boga. (5) Przybywszy tam znalazł obszerną grotę, w której złożył Namiot, Arkę i ołtarz kadzenia, wejście zaś zasypał kamieniami. (6) Kilku spośród towarzyszących mu [ludzi] wróciło [potem], aby oznaczyć drogę, lecz nie mogli jej odnaleźć. (7) Skoro się o tym dowiedział Jeremiasz, zganił ich mówiąc, że miejsce to pozostanie nie znane do czasu, aż Bóg zgromadzi lud i okaże mu miłosierdzie. (8) Wówczas znowu pokaże Pan wszystkie te rzeczy i objawi się chwała pańska wraz z obłokiem, jak objawiła się za Mojżesza, i wtedy, gdy Salomon prosił, aby miejsce to zostało uroczyście poświęcone. (9) Opowiadano również [w tym piśmie], jak [król] mając dar mądrości składał ofiarę przy poświęceniu Świątyni i wykończeniu,
   (13) Pisma i wspomnienia Nehemiasza opowiadają nie tylko o tym, lecz także, jak zakładając bibliotekę zebrał księgi o królach, pisma Proroków, księgi Dawida oraz listy królów o darach ofiarnych. (14) Podobnie Juda zgromadził wszystkie [księgi] rozproszone w czasie prowadzonej przez nas wojny i mamy je u siebie. (15) Jeśli któraś z nich jest wam potrzebna, przyślijcie posłańców celem jej odebrania. (16) Zamierzając obchodzić uroczystość oczyszczenia, napisaliśmy do was. Dobrze uczynicie zatem świętując te dni.

   (17) Bóg ocalił cały swój naród i wszystkim przywrócił dziedzictwo, królestwo, kapłaństwo i uświęcenie, (18) Jak to zapowiedział w Prawie. W Bogu więc pokładamy nadzieję, że wkrótce zlituje się nad nami i zgromadzi nas ze wszystkich krain, które są pod niebem na [to] miejsce święte, wybawił nas bowiem z wielkich nieszczęść i oczyścił [święte] miejsce. 

   Hmm, znaczy się jeśli nie ma Arki Przymierza nie ma zjednoczonego Ludu Bożego na ziemi świętej zatem obecny Lud Boży to przebierańcy…
   Po drugie dużo ksiąg mogło zaginąć za czasów Ezdrasza i Nehemiasza a następnie dynastii Hasmodeuszy, może znajdują się w sekretnej Bibliotece typu Watykańskiej.

   Podejrzewam że większość alternatywnych to prostu alternatywne goje z nieco większą wiedzą a wśród nich są dezinformatorzy, hasbara itp.
   Ostatnio siły diabelskie zmieniły strategie coraz popularniejsze są teorie ”spyskowe” więc są one częściej omawiane a następne ośmieszane
   Przychodzi taki alternatywny fajnie mówi i nagle zaczyna mu odwalać jak ostatnio jednemu wahadełko popaliło styki, nie wiem może nie jest to gra a rzeczywistość….

   Ciekawe że dużo autorów z dziedziny New Age zajmuje się ”eksponowaniem masonerii”
   Jeden to nawet przedstawił (Maxwell chyba) masońską alegorię – rezurekcja słońca
   Hmm, czy może oni przedstawiają źródła masońskie i w ogóle wtajemniczonych ponieważ sami są masonami czy innymi wtajemniczonymi ?
   Dla parafian to i owszem przedstawia się słońce jako Boga że zmartwychwstaje ale dla wtajemniczonczonych są to symbole (metody przekazu) i poprzez alegorie przedstawiają proces mnożenia się Nefilimów….

   Ciekawe że przy produkcjach typu Zeitgeist przewalają się ciągle te same osoby, zresztą całość jest oparta na książkach nieżyjącej już
   https://en.wikipedia.org/wiki/Acharya_S
   Jaki jest problem ?
   Otóż ci ludzie nie przedstawiają czegoś co możemy na 100% udowodnić, przedstawiają swoją pokrętną argumentacje
   Np. mamy narodzenie z dziewicy więc szukają wymysłów w stylu Mitra czy Horus narodzony z dziewicy Izydy.
   Jestem raczej za tym aby od czasu do czasu sprawdzać negujące materiały bowiem zdarza się że argumenty są trafne aczkolwiek intencje autorów są nieczyste bądź opierają się współczesnych fałszywkach typu modlitwa ślepca która ewidentnie została napisana przez gościa który znał pierwowzór tj. Modlitwa Pańska.
   Autorka że tam stwierdzę pisemnego Zeitgeistu podawała mnóstwo źródeł aczkolwiek podawała również mnóstwo bzdur to znaczy że czytając te źródła człowiek powinien mieć już wcześniej wyrobioną opinie i wie czego szuka.
   Na przykład większość tych źródeł popiera stanowisko faryzeuszy że Chrystus je Bogiem
   https://en.wikipedia.org/wiki/The_God_Who_Wasn%27t_There
   Dopiero niedawno zrozumiałem dlaczego ukazywany jest nam masowo krzyż jako symbol śmierci, by ludzie sobie kodowali negatywne wzorce oparte na listach Pawła.
   W skali masowej ludzie służą korporacjom religijnym ze strachu przed piekłem i przed tym że codziennie krzyżują Boga.
   Dobrze poczytać opisy, dobitnie widać że ci ludzie albo nie rozumieją czego mówią albo celowo udają głupich.

   ”Flemming twierdzi, że chrześcijanie mieli historyczną obsesję na punkcie ofiar z krwi i ilustruje ten punkt widzenia, wskazując, że film Mel Gibsona z 2004 roku „Pasja Chrystusa” , który zawiera bardzo mało scen, które nie charakteryzują się przemocą graficzną lub cierpieniem, był bardziej pomyślny finansowo niż jakikolwiek wcześniejszy film o Jezusie.
   Film odwołuje się do wyników sondaży, które wskazują, że 44% Amerykanów w pewnym stopniu wierzy, że Jezus powróci na Ziemię za życia i że takie myślenie nie sprzyja długofalowej polityce rządowej.”

   No właśnie pokazują nam że Kościół czy Konstantyn wymyślili Boga a Żydzi to Izraelici a Tanach jest oryginałem a Jhvh jest imieniem Boga itd.
   Są także ogłupieni którzy chcą łamać krzyże nie rozumiejąc całej tej psychologicznej machiny.
   Najciemniej jest pod latarnią, a jak poniżyć Boga i jego syna lepiej niż czyni to KRK
   Wywyższono Syna ponad Ojca wystawiono na widok publiczny w momencie agonii mówiąc ludziom że oni są winni śmierci
   Dzisiaj podobnie w Polsce jest mówione że to cały naród jest winny że dokonano aktu fałszywej flagi….
   Do tego rzekomego zmazania z grzechu pierworodnego dodajmy dogmat piekła, faryzeizm (masz pan grzech), cykliczne rytuały typu droga krzyżowa, chwasty itd.
   aaa. Dawkins, to nie ten co zachęcał do jedzenia ludzkiego mięsa ?
   http://www.prisonplanet.pl/kultura/richard_dawkins_sugeruje,p1537656027

   Hmm
   ”Flemming widzi Boże żądanie, aby ludzie wierzyli w niego lub byli potępieni jako zasadniczo kontrola umysłu. Interpretuje Ewangelię Marka 3:29 i podobne fragmenty jako potępiające każdego, kto wątpi w istnienie Ducha Świętego . Jest przerażony poglądem, że Jezus wybaczy morderstwo, kradzież i każdy inny grzech, ale nie tego rodzaju niewiary.”

   Ten argument często przedstawiają i jedni i drudzy, tymczasem to u Duchu Świętym jest związane z bluźnierstwem. Bardzo proste wyjaśnienie, jeśli Bóg się komuś objawi człowiek jest tego na 100% pewny otrzyma zadanie jak Onan i odmówi…. zasługuje na śmierć. Na szczęście od ponad 1500 nie ma takich przypadków więc możemy spać spokojnie.
   Przecież Isus wyraźnie potępiał faryzeuszy, jeśli jednak człowiek chciał zmienić postępowanie otrzymywał drugą szansę. Nie było więc podziału na elity i masy

   Szkoda że większość z nich posługuje się kłamstwem i nie daje nic w zamian, wysada nieudolnie i nie udziela pomocy.

   Ten człowiek który stwierdził że Listy Pawła powstały w XVI wieku, także podpada
   https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Johnson_(historian)
   Aczkolwiek pośrednio ma racje że Chrześcijaństwo jakie znamy jest oparte na kulcie Dionizosa i Szymona Maga, mnie tam ciągnie do Gnostycyzmu aczkolwiek na poziomie czytania uważam że źródłem Gnozy czy poznania prawdy jest Bóg a nie wiedza sama w sobie.
   Można znać prawdę i co z tego jeśli człowiek nie produkuje dóbr materialnych czy duchowych… diabliści ile wiedzą, aniołowie zbuntowani znają prawdę i jakoś dalej chcą gnębić słabszych….
   Nie jestem fanem tezy iż Paweł w swoich listach krytykował Lutra, przecież Szaul był dla Lutra idolem.
   Taki jest problem że istniały dwie grupy które dzisiaj nazywają zbiorczo Chrześcijanami – grupa Apostołów i grupa Pawła..

   Nie wiem czy Henryk słyszał o kimś takim jak Avro Manhattan, Eustache Mullins czy Joseph Bernhart którzy ostro krytykowali Rzym jako siłę polityczną
   Niewielu patrzy na Fatykan pod kątem potęgi politycznej, ateiści czy zacni Lehici krytykują Rzym głównie ze względu na wiarę w niewiarę czy za krucjaty….

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.