Wpis Nr. 16 – Thesis Antythesis Synthesis

 

Jedną z metod którą upadli stosują jako formę kontroli narodów jest

Dialektyka Heglowska.

Inaczej mówiąc jest to inaczej nazwana stara Rzymska zasadza dziel i rządź.

O co chodzi ?

Stwarzasz terror czyli zagrożenie,

Stwarzasz także opozycję wobec terroru która otrzymała twoją licencję ale masy tego nie wiedzą

W wyniku starć obu kontrolowanych przez siebie grup wytwarzasz syntezę czyli rozwiązanie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel

 

Filozofia[edytuj |

Rozbicie przez Kanta bytu na zjawisko poznawalne i na niepoznawalną rzecz samą w sobie wywołało sprzeciw w systemach absolutnych Fichtego, Schellinga i Hegla. Myślicielom tym chodziło o nawiązanie realnego poznawalnego związku z absolutem. Dedukcja zróżnicowanych zjawisk i form z nieokreślonego ja u Fichtego i z bezjakościowego, obojętnego absolutu u Schellinga, nie zadowala, podobnie jak dedukcja określonych mnogich z nieokreślonej jednej substancji u Spinozy. Zjawia się ostatnie i najwyższe zadanie idealizmu: jednoznaczna dedukcja zjawisk z absolutu. Aby to spełnić, musi absolut z nieokreślonego stać się określonym. To zadanie, które stawia sobie każda nauka, postawił sobie i Hegel.

Jest on przekonany, że dedukcja się uda, jeśli pojmiemy absolut jako ducha, rozwijającego się z siebie. Takie ma znaczenie jego twierdzenie, że substancja musi stać się podmiotem. Zasadniczą tezą filozofii idealistycznej jest, że poznanie pojęć musi iść poprzez organizację ducha, umysłu. Umysł ten, ograniczony u Kanta tylko do rodzaju ludzkiego, spowodował rozbicie bytu na zjawisko i rzecz samą w sobie. U Hegla stwierdzamy tożsamość myślenia i bytu, powracamy do zdecydowanego racjonalizmu, nie nieokreślonego jasno jak przed Kantem, ale uświadomionego i świadomego swego znaczenia i swych konsekwencji. Świat jest historią rozwoju absolutnego ducha, który mając puste pojęcie samego siebie w logice metafizycznej, przechodzi poprzez etap uzewnętrznienia się w świecie zewnętrznym do pełnej świadomości absolutnego ducha.

Tu spotykamy się z metodą dialektyczną, zapoczątkowaną w starożytności przez Platona, a rozwiniętą w ciekawy sposób przez idealistyczny romantyzm niemiecki. Istotą rzeczywistości i prawdy jest sprzeczność. Jest ona równoznaczna z pojęciem zmiany, stawania się, wieczną pamięcią nieskończonego zadania. Twierdzenie, przeczenie, synteza, oto prawdziwe życie rzeczywistości i prawdy. Tak rozwija się duch, tak rozwija się indywiduum, tak rozwija się natura. Rzeczywistość i prawda, to nieustannie dokonująca się synteza wiecznych sprzeczności. Każde pojęcie zawiera w swej istocie własne zaprzeczenie, z czego wynika poznawcza tendencja do wytworzenia wyższej syntezy, która znów z kolei jest twierdzeniem, zawierającym w sobie własne zaprzeczenie. Jest to jednak nie tylko dialektyka filozoficznego myślenia, ale jest to też rozwój rzeczywisty świata, jest to akord ducha, który wyraża się w świecie, by wyzwolić się do pełnej świadomości. Stałe etapy tej drogi to kategorie myślenia i rzeczywistości. Rozwój dialektyczny pojęcia jest zarazem rozwojem logiki i metafizyki. Z dialektycznej metody Hegla wynika jego zasadniczy podział systemu własnej filozofii.

System nauki[edytuj | edytuj kod]

Hegel zamierzał zbudować całkowity system nauki, pojmując go jako całościową, a więc jedyną możliwą formę przedstawiania prawdy w nauce. „Prawda jest całością. Całością zaś jest tylko taka istota, która dzięki swemu rozwojowi dochodzi do swojego ostatecznego zakończenia”. System filozofii Hegla składać się miał z trzech części:

 • logika – nauka o idei w sobie i dla siebie w jej całkowitej abstrakcji, składająca się z logiki subiektywnej (zajmującej się teorią bytu i wiedzy) oraz logiki obiektywnej (zajmującej się teorią pojęć). Poznanie ducha w sobie, jego konieczności w dialektycznym rozwoju, zawiera logika; w niej znajdujemy zasadniczą strukturę systematyczną, którą odnajdziemy łatwo w następnych fazach;
 • filozofia przyrody – nauka o idei w jej innobycie (którą podzielił na mechanikę, fizykę i organikę). Obejmuje poznanie ducha w swej swoistości, ducha dla siebie.
 • filozofia ducha – nauka o idei, która powraca z innobytu do siebie. Synteza form poprzednich w sobie i dla siebie, zawiera pełną świadomość dokonanego przejścia. W obrębie każdej fazy rozróżnia się 3 rodzaje form duchowych. Są to: Duch subiektywny, Duch obiektywny i Duch absolutny.

Filozofia ducha[edytuj | edytuj kod]

Duch subiektywny[edytuj | edytuj kod]

Podstawową kategorią filozofii Hegla jest duch (świadomość), który wyobcowuje się i ponownie się jedna ze sobą. Poprzez filozofię duch poznaje samego siebie jako podmiot i jako substancję. Podstawą poznania i jednocześnie podstawą rzeczywistości jest dialektyka. Podstawowa reguła dialektyki heglowskiej jest następująca: „Każda teza zawiera już w sobie antytezę, obydwie zaś zostają zniesione w syntezie”. Mimo tego zniesienia, synteza zapośrednicza w sobie zarówno tezę, jak i antytezę.

Duch subiektywny występuje w trzech różnych formach:

 • duch wyłaniający się z przyrody i określony w sposób bezpośredni (badany przez antropologię);
 • świadomość przeciwstawiająca się zastanej przyrodzie (badana przez fenomenologię);
 • duch odnoszący się do własnych określeń (poznawany przez psychologię).

Fenomenologia ducha opublikowana w 1807 roku za etapy drogi świadomości do wiedzy absolutnej uważa:

 • samowiedzę
 • rozum
 • ducha
 • religię i wiedzę

Ten proces poznania będzie miał kres, gdy pojęcie przedmiotu odpowiadać będzie przedmiotowi pojęcia. Forma subiektywna albo indywidualna ducha mówi nam o drodze jaką przebywa dusza ludzka, idąc od swych źródeł jako entelechii ciała organicznego aż do swego kresu, do świadomości identyczności z najwyższym duchem.

Duch obiektywny[edytuj | edytuj kod]

Duch obiektywny przekracza subiektywność, aby kształtować świat zewnętrzny zgodnie ze swoją wolą. Wytworem ducha obiektywnego jest prawo. Hegel opracował szczegółowo swoją filozofię prawa. Jej charakterystycznym uogólnieniem były słowa: „Co jest rozumne, jest rzeczywiste; a co jest rzeczywiste jest rozumne”. Ta zasada została przyjęta za pośrednictwem tzw. prawicy heglowskiej (staroheglizmu) jako półoficjalne hasło konserwatystów w państwie pruskim, sankcjonujące istniejący stan rzeczy, z kolei lewica heglowska (młodoheglizm) interpretowała to samo zdanie w ten sposób, że jeśli coś nie jest rozumne, nie jest też rzeczywiste, wyciągając stąd rewolucyjne wnioski dotyczące ustroju – nieracjonalny ustrój powinien ulec zniesieniu. Sam Hegel nie uważał państwa pruskiego za ucieleśnienie rozumności: rzeczywiste dla niego były nie byty historyczne, w rodzaju określonego państwa, ale wieczna teraźniejszość, która trwa zawsze i zawiera w sobie całą zniesioną przeszłość.

Prawo składało się według Hegla z trzech części:

 • prawa abstrakcyjnego – zewnętrznej, obiektywnej formy
 • moralności – subiektywnego odczucia, wewnętrznego przekonania
 • etyki – zjednoczenia sfery subiektywnej i obiektywnej w postaci rodzinyspołeczeństwa cywilnego[2] i państwa, stanowiącego gwarancję wolności

Historia ludzkości jest historią triumfu wolności, z powodu wzajemnej zależności ludzi. Stan pierwotny – niewolnictwo – generuje potrzebę wolności, dzięki której zostaje obalone. Historia toczy się przechodząc z jednego stanu – tezy – w jego przeciwieństwo, czyli antytezę. W rezultacie wyłania się synteza, która staje się sama tezą. Ten proces jest jednak rozumny.

Forma obiektywna albo zbiorowa jest ucieleśnieniem ducha w życiu społecznym. Tu należą wszystkie instytucje społeczne, sposoby normowania i wyrażania wspólnego życia, jednym słowem wszystko czym się zajmuje socjologia. Istota obiektywnego ducha rozwija się przez legalność, moralność i obyczajność. Legalność jest poprawnością tylko zewnętrzną, moralność postępowaniem uzgodnionym wewnętrznie, obyczajność jest społecznym życiem według norm etycznych, a zatem syntezą zewnętrznej legalności i wewnętrznej moralności. Realizacją tej syntezy jest państwo. Hegel stworzył nowatorską abstrakcyjną koncepcję państwa opartą na krytyce klasycznej republikańskiej teorii umowy społecznej[3]. Historia jest pamięcią rozwoju ducha obiektywnego.

Duch absolutny[edytuj | edytuj kod]

Duch absolutny konstytuuje się dzięki tożsamości wiedzy o sobie i przejawia w trzech formach: sztuce, objawionej religii oraz formie pojęciowej w filozofii.

Twórczość artystyczna, twórczość religijna i twórczość filozoficzna, są różnymi wyrazami jednego i tego samego ducha absolutnego. Piękno jest zupełną identycznością zjawiska i absolutu (są to hasła romantyzmu i neoplatonizmu). Jedność zjawiska i idei rozwija się w trzech formach:

 • symbolicznej, przedstawiającej ideę w zjawisku
 • klasycznej, przedstawiającej jedność zjawiska i idei w sposób naiwny
 • romantycznej, która w sposób świadomy wyrównuje uświadomioną przepaść między zjawiskiem a ideą

Twórczość religijna wychodzi z religii naturalnej i poprzez religię duchowej indywidualności dochodzi do najwyższej formy, religii chrześcijańskiej.

Sztuka jest przejawem ducha absolutnego w zmysłowej formie, piękno stoi pośrodku między zmysłowością jako taką i czystym myśleniem. Filozofia ma za zadanie ujmować w myślach własną epokę oraz człowieka i dzięki temu samopoznaniu odkryć swoją tożsamość z religią chrześcijańską, która zdaniem Hegla odpowiada w pełni treści prawdziwej filozofii. Poznanie Boga stanowi ostateczny cel filozofii, albowiem Człowiek zna Boga tylko w takim stopniu, w jakim Bóg w człowieku poznaje samego siebie.

Rozwój pojęć filozoficznych jest określony wedle założenia Hegla podwójną koniecznością:

 1. ogólnej struktury kategorialnej logiki,
 2. powszechnej struktury czasowej ogólnej świadomości ludzkiej.

Te dwie zasady stanowią o możliwości naukowego traktowania historii filozofii. Nie jest ona zsypiskiem różnych ciekawostek filozoficznych, ale współczesną świadomością dokonanego rozwoju filozoficznego.

Wpływ Hegla na Marksa[edytuj | edytuj kod]

Filozofia Hegla jest kluczowa dla zrozumienia dalszego rozwoju niemieckiej filozofii, w tym myśli Karola Marksa. Trzy pojęcia heglowskie: alienacjauprzedmiotowienie (reifikacja) i rozwiązanie sprzecznościstanowią punkt wyjścia filozofii marksistowskiej. Alienacja oznacza pozostawanie w stanie konfliktu z innymi ludźmi, który rozgrywa się także w ich wnętrzu. Prowadzi ona do uprzedmiotowienia: człowiek postrzegając społeczeństwo, prawo i porządek moralny jako antagonistyczne siły zaczyna traktować ludzi i społeczeństwo jako „przedmioty”. Według Hegla człowiek może rozwiązać tę sprzeczność, kiedy zda sobie sprawę, że stał się obcym w stworzonym przez siebie świecie i wkroczy na drogę budowania samoświadomości. Marks uzna alienację i reifikację relacji międzyludzkich za produkt kapitalizmu, a rozwiązanie tej sprzeczności zobaczy w rewolucji socjalistycznej. Heglowskie społeczeństwo cywilne zostało zaadaptowane przez Marksa jako ekonomiczna baza[4][5].

Hegel a empiryczne przyrodoznawstwo[edytuj | edytuj kod]

Według rozpowszechnionej opinii Hegel krytykował lub korygował treściowo współczesne mu empiryczne przyrodoznawstwo. Zdaniem Władysława Tatarkiewicza filozofia Hegla nie liczyła się z faktami i osiągnięciami nauki; gdy zarzucono mu, że jedna z jego koncepcji astronomicznych nie zgadza się z przyrodą, miał odpowiedzieć: „Tym gorzej dla przyrody”[6]. Wbrew temu Hans-Dieter Mutschler zaprzecza takiej postawie Hegla, a przynajmniej przeczy jej występowaniu w Encyklopedii nauk filozoficznych. Hegel stwierdza w Encyklopedii (II, § 246): „Filozofia musi nie tylko współbrzmieć z doświadczeniem przyrody, lecz powstanie i tworzenie nauki filozoficznej posiada jako założenie i warunek fizykę empiryczną”[7].

Hegel po polsku[edytuj | edytuj kod]

Najważniejszym polskim tłumaczem i komentatorem Hegla był Adam Landman. Heglizm był doktryną, której oddziaływanie miało szeroki zasięg, w tym także w Polsce, szczególnie w kręgu myślicieli związanych z mesjanizmem. W wykładach Hegla w Berlinie uczestniczył Adam Mickiewicz. Interesowali się heglizmem Słowacki i szczególnie Zygmunt Krasiński, echa idei Hegla odnaleźć można w twórczości Norwida. Hegel wywarł duży wpływ na takich filozofów jak: Józef Maria Hoene-WrońskiBronisław TrentowskiKarol LibeltJózef KremerAugust Cieszkowski.

 

 

 

Przykład

Jak wiemy kraje skandynawskie a zwłaszcza Szwecja bije rekordy popularności w promocji Technologii Gender.

Przypominam że są to kraje Protestanckie (Luterańskie) które zaprosiły pod swój dach osoby opóźnione w rozwoju o kilkaset lat (Islamistów) którzy udają Muzułmanów….

No dobra, nawet nie udają po prostu robią co robią i ciężko ich nie winić skoro dla nich gwałt nie jest niczym niezwykłym.

Zresztą to ich kraje zostały ograbione wcześniej i nie dziwota że są nieprzychylnie nastawieni do białych Chrześcijan.

Rozrost radykalnego Islamu oznacza upadek wszystkich form Chrześcijaństwa, oczywiście obie religie są wewnętrznie jako system wrogie Bogu.

Jak wiadomo za nalotem dywanowym Banderowców (udających Słowiańskich Ukraińców czy Islamistów (udających Syryjskich muzułmanów) stoją Lewacy i to jest jedna strona monety zezwalające na gejowskie śluby i tym podobne.

Druga strona monety kontrolowana opozycja wznieca nastroje antyislamskie i….

Albo wspiera mocno Chrześcijaństwo Pawła

Albo Lucyferyzm

 

W przypadku Skandynawii mamy powrót do korzeni czy raczej AntyChrześcijaństwo… ale nie Ateizm.

Tutaj chodzi o promowanie ideologii:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Death_metal

Znam dobrze ten temat

Tradycyjna tematyka tekstów dla tego gatunku porusza zagadnienia okultyzmuezoterykiśmierci (w szerokim tego słowa znaczeniu) w tym eutanazjiaborcjizbrodni przeciwko ludzkościmorderstw, dzieciobójstwa; także deprawacji społeczeństwa (kazirodztwokonsumpcjonizmakty przemocygwałty) oraz zagadnienia związane z Biblią i negatywnymi postaciami (np. diabłamipotworamimutantami). Satanizm wszelkiej postaci również się pojawia, ale jest jednak domeną black metalu. Są zespoły prezentujące w utworach treści o tematyce społecznej i politycznej (ObituaryDying Fetus) oraz nawet lirycznych (Death) czy historycznej (Nile). Death metal nie posiada obecnie granic tematycznych.

Do prekursorów gatunku zalicza się m.in. grupy DeathPossessedTerrorizerMasterMorbid Angel a także Nihilist. Pierwsze nagrania gatunku to m.in Seven Churches autorstwa Possessed, wczesne nagrania demo grupy Death oraz jej pierwszy album zatytułowany Scream Bloody Gore, jednakoż część historyków muzycznych określa owe nagrania jako post thrash metal – w przeciwieństwie do World Downfall autorstwa zespołu Terrorizer z 1989 roku, Morbid Angel (album Altars of Madness, 1989 rok), Obituary (album Slowly We Rot z 1989 r.), Autopsy (album Severed Survival, 1989 rok), Pestilence(album Consuming Impulse, 1989 rok), Morgoth (demo Pits Utumno 1988r. i album EP Resurrection Absurd z 1989 r.), Entombed (album Left Hand Path z 1990 r.), Deicide (album Deicide, 1990 rok), czy też wyraźnie death metalowego longplaya Harmony Corruption grupy Napalm Death wydanego w 1990 roku oraz nagrań dwóch innych brytyjskich grup Bolt Thrower i Carcass.

Generalnie tylko jeden gatunek mi pasuje ze względu na teksty oraz po części melodię… głos jednak okropny.

Jestem za pisaniem o śmierci czy innych tematach które podkreśliłem, nawet uważam że zajmowanie się tymi tematami świadczy o ambicji artysty który nie idzie z nurtem rzeki śpiewając o niczym inaczej mówiąc jak jest fajnie, impreza trwa, jesteśmy najarani, backmastering.

Wszystko zależy od tego w jakim kierunku artysta nam to pokaże, jeśli jest ambitny to zaśmiewa o demonach nas kontrolujących, o apatii społeczeństwa… tematy są genialne

A niestety ludzie wolą słuchać bity na jedno kopyto trując swe umysły śmieciem Pop/Rap.

Owszem Rapem też można przekonać ludzi do myślenia ale z jakiegoś dziwnego powodu najbardziej popularne są małpy-dymacze… wiadomo o co chodzi.

Celem tej drugiej strony monety nie jest jednak uświadamianie czy poezja a lucyferyzm

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Black_metal

Black metal – jeden z podgatunków heavy metalu, powstały na początku lat 80. XX wieku w wyniku ewolucji thrash metalu.

W latach 80. określenie „black metal” było używane w odniesieniu do wszystkich zespołów mających satanistyczne teksty i otoczkę, bez względu na styl muzyczny. Black metal był czymś w rodzaju podgatunku występującego wśród ówczesnych gatunków metalu (jak heavy, speed czy thrash metal), pionierem był brytyjski zespół Venom, który wprowadził do heavy metalu punkowe elementy i grał speed metalowo. Inne zespoły to np. szwedzki Bathory, szwajcarskie Hellhammer i Celtic Frost.

Później na przełomie lat 80. i 90. był to już odrębny gatunek operujący charakterystycznym „skrzekliwym” sposobem śpiewania i stylistyką opartą na czarno-białym makijażu typu corpse paint, zapoczątkowanym przez Kinga Diamonda z duńskiego Mercyful Fate. Zespoły „drugiej fali” to między innymi DarkthroneSatyriconEmperor. Pierwszym zespołem drugiej fali black metalu był zaczynający jeszcze pod koniec lat 80. Mayhem, który zadebiutował w 1987 r. EP-ką „Deathcrush”.

Niektóre zespoły blackmetalowe nawiązują w swojej twórczości do ideologii nazistowskiej. Nurt ten, znany jako narodowo- socjalistyczny black metal (skr. NSBM), odwołuje się do rasizmu, głosząc wyższość „rasy aryjskiej” nad innymi rasami, postuluje „czystość krwi”. często manifestuje też wrogość wobec chrześcijaństwaantysemityzm, powrót do pogaństwa i rodzimowierstwa.

Narodowo-socjalistyczny black metal pojawił się w latach 90. i jest to bardzo mały odsetek blackmetalowych zespołów. Reszta black metalu nawiązującego do rodzimowierstwa tzw. pagan black metalu, potępia nacjonalizm i rasizm, ponieważ w dawnych czasach poganie żyli w plemionach, naród był dla nich tworem sztucznym i żyli w pełnej demokracji, jeśli nie w anarchii. Tego typu zespoły ideologicznie są bliższe dawnym punkom, niż skinom. Nurt pagan black metalu pojawił się pod koniec lat 80. zapoczątkowany przez grupę Bathory, grającą wcześniej klasyczny satanistyczny black metal. W latach 90. pagan black metal prężnie się rozwijał obok satanistycznego black metalu. Warto też dodać, że klasyczny black metal lat 80. był całkowicie apolityczny, podobnie jak punk rock czy thrash metal.

Nastroje antychrześcijańskie w środowisku blackmetalowym dały o sobie znać szczególnie silnie w latach 90. w Norwegii. Od 1992 do 1996 r. doszło tam do ok. 50 podpaleń kościołów chrześcijańskich. 6 czerwca 1992 r. doszczętnie spłonął zabytkowy kościół Fantoft stavkirke w okolicach Bergen, podpalony przez Varga Vikernesa, muzyka działającego w najważniejszych blackmetalowych projektach muzycznych: Mayhem, Darkthrone oraz Burzum. Vikernes dokonał podpaleń również innych kościołów, a ruiny spalonej świątyni Fantoft umieścił na okładce płyty Aske z 1993 r. Muzyk został skazany za morderstwo członka Mayhem, Øysteina Aarsetha, a także za podpalenia kościołów, na karę 21 lat więzienia.

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_Aarseth

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mayhem

https://pl.wikipedia.org/wiki/Varg_Vikernes

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantoft_stavkirke

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Euronymous#

Religia [

W wywiadach, Euronymous powiedział, że był teistycznym satanistą . [51] [58] W wywiadzie udzielonym przez Esa Lahdenpera na początku sierpnia 1993 r. Euronymous stwierdziło:

Wierzę w rogatego diabła, uosobionego Szatana. Moim zdaniem wszystkie inne formy satanizmu są bzdurami. […] Satanizm pochodzi z religijnego chrześcijaństwa i tam pozostanie. Jestem osobą religijną i będę walczył z tymi, którzy nadużywają Jego imienia. Ludzie nie powinni wierzyć w siebie i być indywidualistami. MUSZĄ OBJAŚNIĆ SIĘ, BYĆ SLAWAMI religii. [51]

Theistic Satanism popierany przez Euronymous był odwróceniem rzymsko-katolickiego dogmatu [51] [58] i twierdził: „Chwalimy zło i wierzymy ślepo w boskie stworzenie, tak jak chrześcijanin”. [59] Na temat związku religii z nauką powiedział: „Naukowcy nie mogą obalić […] religii, bez względu na to, jak bardzo się starasz, nie możesz wyjaśnić wszechświata. Nie możesz pominąć religijnej wiary. „. [59]

Przeciwstawiał się satanistycznym i okultystycznym naukom Antona LaVeya i Aleistera Crowleya , w przeciwieństwie do Euronymous promowali to, co uważał za „pokój” i komercyjną frywolność, a także indywidualizm w przeciwieństwie do dogmatu . [51] [58] Powiedział, że „nigdy nie przyjmie żadnego zespołu, który głosi idee Kościoła Szatana , ponieważ są tylko garstką wolności i kochających życie ateistów , a oni stoją dokładnie naprzeciwko mnie”. [51] Zapytany, co myśli o kodeksie Crowleya: ” Czyń, co chcesz, będzie całym Prawem„, odpowiedział:” Ludzie zrobią to, co my chcemy, aby zrobili. Jesteśmy przeciwni wolności i zmusiliśmy zespół z Rogaland w Norwegii – Belsebuba do rozstania „. [59]

Jak zauważono wcześniej, niektórzy z tych, którzy znali Euronymous twierdzą, że jego „skrajny satanistyczny wizerunek” był aktem. Podczas gdy Mortiis powiedział, że Euronymous „był takim czcicielem diabła, w który nie uwierzyłbyś”, [60] w black metalowym dokumencie ” Dopóki światło nas nie zabije”, Varg Vikernes twierdził, że Euronymous nie był satanistą. Powiedział: „Dla Aarseth wszystko dotyczyło wizerunku i chciał wyglądać ekstremalnie, chciał, aby ludzie uważali go za skrajnego, najbardziej ekstremalnego z nich wszystkich, ale nie chciał być ekstremalny i tak naprawdę nie był skrajny”. [8] Podczas gdy Metalion, który przyjaźnił się zarówno z Vikernes, jak i Euronymous, gdy ten umarł, i nazwał Euronymous swoim najlepszym przyjacielem,napisali, że „niektórzy ludzie na naszej scenie czytają kilka książek i uważają się za satanistów”, nie wypowiedział takich stwierdzeń na temat Euronymous. [62] Tenebris (rzekomo Jon Nödtveidt [63] ) z Misantropic Luciferian Order , szwedzkiego zakonu satanistycznego utworzonego w 1995 r., Napisał, że „w 1991 r. Sprawy dotyczyły głównie black metalu i ideologicznego satanizmu […] i rodzaju i upadł z Euronymous i jego sklepem, dlatego zniknął wraz ze śmiercią w 1993 roku. [64]

Z czasem niektórzy członkowie norweskiej sceny zaczęli podążać za pogaństwem . Vikernes później twierdził, że Euronymous – „ma obsesję na punkcie tego” satanistycznego „czegoś” – został zaakceptowany przez Vikernes promujących pogaństwo. [65] Euronymous nie wykazał wyraźnej dezaprobaty dla Pogaństwa i wydał pierwszy utwór z pogańskiego zespołu Enslaved , Vikingligr Veldi , na Deathlike Silence Productions.

Czarny metal i death metal edycja ]

Euronymous powiedział, że termin black metal może odnosić się do dowolnego metalu, o ile jest „satanistyczny” i „ciężki”. [31] Powiedział: „Jeśli zespół kultywuje i szanuje Szatana, to jest to black metal” [66] i że „W pewnym sensie może to być zwykły heavy metal lub po prostu szum.” Ważne jest to, że jest to satanizm, to właśnie sprawia, że ​​jest czarny metal”. [31] Odrzucił zespoły takie jak Immortal , nazywane black metalem, „ponieważ nie są satanistami”, ale mimo wszystko wspierały zespół. [51] Jak wspomniano wcześniej, zespoły, które miały przekonania LaVeyan również zostały odrzucone. [51] Kiedy wskazano, że Venom(zespół, który ukuł termin „black metal”) użył tylko „satanizmu” jako chwytów, Euronymous powiedział, że on i „Czarny krąg” „wybierają inaczej”. [67]

Podobnie, Euronymous powiedział, że termin death metal może odnosić się do dowolnego metalu, o ile zespół „kultywuje i uwielbia śmierć”. [66] Euronymous ubolewał nad komercjalizacją i utratą kończyn w obrębie death metalu. Powiedział, że „Real Death Metal powinien być czymś normalnym, czego ludzie się boją, a nie czymś, czego matki mogą słuchać”, a „Death Metal jest dla brutalnych ludzi, którzy są zdolni do zabijania, to nie dla idiotycznych dzieci, które chcą mieć zabawne hobby po szkole”. [68]

Podobnie jak wielu innych na scenie black metalu, Euronymous początkowo wierzył, że black metal powinien pozostać pod ziemią . Jednak później zmienił zdanie. Uważał, że idea pozostania w podziemiu pochodzi z hardcore punk i mówi: „Ci, którzy krzyczą najwięcej o byciu w podziemiu”, to często ci, którzy tworzą tak złą muzykę, że nie mają szansy, aby się powiększyć. Dodał: „Nie miałbym nic przeciwko zrobieniu DSP i zarobieniu miliona, o ile nie zmieniam sposobu myślenia i bycia […] Jeśli na świecie jest milion fanów black metalu, większość byliby szarpnięci, ale było też naprawdę wielu prawdziwych i brutalnych ludzi, im więcej dostaniemy, tym bardziej możemy zmanipulować ludzi do myślenia tak jak my „. [51]

 

 

Znam temat od lat, inaczej mówiąc

Pokazywane są brudy lewaków a w ramach pomocy jest zachęta do satanizmu (tam nawet są rzeczywiści mordercy).

W myśl planu Pike’a Chrześcijaństwo poprzez MultiKulti ośmieszone zostało całkowicie.

W przypadku Skandynawii chodzi o to by poprzez nienawiść do systemu i zła ludzie odrzucili chrześcijaństwo jako takie dające moralność na rzecz czystego satanizmu.

Pytanie co jest gorsze…. satanizm niszczący ciało i umysł czy kontakty z demonami niszczące ciało i duszę ?

Prawdę mówiąc to wszystko jedno i to samo.

Poprzez promowanie Neopogańska czy raczej Satanizmu mamy plus i minus

Plusem jest odrzucenie Chrześcijaństwa jako religii oraz Lewactwa

Minusem jest odrzucenie Boga oraz promocja już czystego szatana w jego czystej formie.

I taka armia jest wrogo nastawiona zarówno do Muzułmanów, Islamistów, Pawłościjan jak i Chrześcijan – rznąć nieważne kogo.

 

Plan Pike’a:

„Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmuobydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.”

 

Czy Judaizm (Syjoniści) unikną opresji ?

Z tego wynika że normalni ”żydzi” także nie są bezpieczni i według planu Pike’a ludzie sami mają wydawać wyroki na zbrodniarzy

I dlatego Skandynawia jest przesycona ideologią czystego satanizmu.

W innych krajach jest jeszcze Lucyferyzm..

I wystarczy tylko dobrze urządzona prowokacja jak ten mason Breivik. Przecież przez typa każdy Prawicowiec jest spostrzegany jako potencjalny Breivik… sprytne. Kary za dużej nie otrzymał i możliwe że taki człowiek może zdobyć zaufanie wkurzonego tłumu złożonego ze skrajnych ekhm.

W ten sposób wszystkie grupy są napuszczane do walk między sobą by….

osiągnąć kontrolę nad nimi wszystkimi czy syntezę.

Jednym z głównych spoiw tego wszystkiego jest Ekumenizm czyli połączenie wszystkich religie w jedno pod sztandarem Kościoła Matki.

Większość religii zgodnie milczy w kwestiach masowych zbrodni czy powyższej armii satanistów.

Dlaczego religie milczą ?

Ponieważ są w garści diabła dlatego nie protestują przeciwko wojnom czy grabieżom ”władz”.

 

Religie są jednak doskonale opracowanym zabiegiem socjotechnicznym.

Zazwyczaj religie tworzą kolejne narodowości jak na przykład Islam wynarodowił Aramejczyków, Berberów czy innych rdzennych mieszkańców Afryki i Lewantu.

Po potopie Bóg podzielił ludzkość na narody poprzez pomieszanie języków i zniszczenie wierzy pomieszania.

Wieża Pomieszania była niczym innym jak NWO czy jak kto woli globalizacja, ekumenizm

Celem było ponowne dostanie się do nieba i zrobienie Bogu przykrości

Większość religii obiecuje powrót do nieba po śmierci albo zjednoczenie się z panteistycznym bóstwem czy jak kto woli z kosmosem.

Demokracja, Komunizm, Nazizm, Ateizm, Syjonizm…. to także religie a wszystkie posiadają z góry ustalone dogmaty.

Dzisiaj sprzedażą dogmatów zajmują się mass media czy teleewangaliści, chwasty, prowokatorzy, agenci dezinformacji i tak dalej.

Owszem ludzie zindoktrynowani nie są do końca wszystkiego winni na przykład Idolatrii, ale… jeśli ponownie narodzeni głoszą te same dogmaty stosując te same techniki manipulacji i wywierania presji na członkach…. to nie wygląda najlepiej.

A fałszywych dogmatów mamy sporo i religie ulegają takim dogmatom jak miliardy lat stwarzania czy Darwinizm, chociaż te nauki wywodzą się z wrogiej Bogu kabały.

Osobiście uważam że ruch ponownie narodzonych ma na celu współ-zniszczyć i przekazać władzę Bestii z Agarthy.

W Chrześcijaństwie furtką do diabła jest ruch Charyzmatyczny oparty na listach ”apostoła” Pawła narzucającego swoim wyznawcom wygłodniałe demony….

 

W Polsce satanizm tak łatwo nie przejdzie ale przejdzie Banderyzm, tak zwana żydokomuna, lewactwo
A jako antytezę podstawi się:

 • Ultra Katolicyzm (Rydzyki, fanatyczny katolicyzm połączony z AntyIslamem)
 • Lehityzm (ten o zabarwieniu antychrześcijańskim, nie mam nic przeciwko poznawaniu Historii Słowian jestem przeciwny fanatyzmowi opartego wyłącznie na poglądach)
 • Ruchy AntyIslamskie (prowokatorzy agenci podburzający do walk z nachodźcami)
 • New Age, pseudo-Duchowość czyli okultyzm i kontakty z demonami pod przeróźnymi nazwami

 

 

Istnieje jednak spora szansa że do realizacji planu ”Dziel I Rządź” nie dojdzie i Wojny WŚRÓD Narodów Słowian nie będzie,  ale to zależy od tego czy Bóg dopuści i czy my o to Boga poprosimy.

 

List Jakuba 4:

(1) Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? (2) Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. (3) Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. (4) Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.

Ewangelia Mateusza 7:

(7) Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam. (8) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.

(9) Czy jest wśród was człowiek, który dałby synowi kamień, gdy prosi o chleb? (10) Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża?

(11) Jeżeli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.

(12) A więc wszystko, co chcielibyście, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; takie bowiem jest prawo i prorocy

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zniszczenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień (20) Tak więc po owocach poznacie ich.

(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

 

Nie dajmy się już więcej nabierać diabelskim manipulacją!

 


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.