Wpis Nr. 07 – Córa Tiatyrsko Chaldejska

 

Tiatyra

Objawienie Jana 2:

(18) A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.

(19) Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.

(20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.

(21) I dałem jej czas, aby się opamiętała, ale nie chce się opamiętać we wszeteczeństwie swoim.

(22) Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie opamiętają w uczynkach swoich.

(23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

(24) Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie nakładam na was innego ciężaru;

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. (26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; (28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną. (29) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

 


 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tiatyra

Tiatyra, Thyatejra[1] (koine Θυάτειρα) – starożytne miasto w LidiiAzji Mniejszej w pobliżu rzeki Lykos. Współcześnie na jej terenie znajduje się tureckie miasto Akhisar.

Tiatyra została założona przez Aleksandra Wielkiego jako kolonia wojskowa, pierwotnie nosiła nazwę Pelopia (Πελοπία)[2]. Rozbudowana i przemianowana na Tiatyrę przez Seleukosa I w 290 p.n.e., stanowiła ważną warownię na granicy seleukidzko-pergamońskiej. W 190 p.n.e. przeszła pod panowanie Pergamonu, a po śmierci jego ostatniego władcy w 133 p.n.e. stała się częścią państwa rzymskiego. W 131/130 p.n.e. Tiatyrę zajął na krótko Aristonikos, który zorganizował w Azji antyrzymską rebelię[1]. Na początku naszej ery miasto ucierpiało w wyniku trzęsienia ziemi i zostało odbudowane dzięki pomocy Tyberiusza (SwetoniuszTyberiusz, 8)[3].

Położona na skrzyżowaniu szlaków łączących PergamonSardesMagnezję i Smyrnę, pełniła rolę centrum handlowego regionu. Odnalezione inskrypcje potwierdzają rolę Tiatyry jako ważnego ośrodka ceramiki, garncarstwa, kowalstwa, garbarstwa, tkactwa i farbiarstwa.

Miasto wspomniane jest w Nowym Testamencie. Z Tiatyry pochodziła Lidia, uczennica św. Pawła (Dz 16,14). Do tutejszego kościoła został skierowany także jeden z siedmiu listów, otwierających Apokalipsę św. Jana (Ap 2,18-29).

W II wieku Tiatyra stała się jednym z centrów montanizmu[4].

 

Ouh, to ta Lidia ?

Przy okazji ciekawy fragment wskazujący w jaki sposób wzbogacił się Watykanus:

Oczywiście czarownicy Paweł i Łukasz także należeli do tej ekipy która doprowadziła wszystkie religie do granic obłędu.

Dzieje Apostolskie 16:

(14) Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, u miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. (15) A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: Skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. (16) A gdyśmy przyszli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim.

(17) Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia.

(18) A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Isusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.

(19) A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników. (20) I stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: Ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście (21) I głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. (22) Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami; (23) A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł.

 

 

 

Jak podsumować współnotę w Tiatyrze ?

 • Posiadają dobre czyny czyli jest to zgromadzenie pełne ludzi przestrzegających Prawo Boże
 • Pozwala Jezebel uprawiać bałwochwalstwo i podaje się ona za prorokinię

Z tego powodu widzę zależność pomiędzy Jezebel a wielką nierządnicą z Objawienia.

Dowodów z roku na rok przybywa: http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/czy-kosciol-katolicki-jest-wielka-nierzadnica-z-objawienia-swietego-jana

Jest to więc grupa ludzi którzy chcą służyć Bogu lecz dali się omotać fałszywej religii – kobieta jest symbolem religii i sądzę że chodzi o Katolicyzm.

Isus nie potępia jednak tych ludzi a system który ich omotał i prowadzi nierząd z innymi religiami w Ekumenie.

Otóż fałszywa zniosła wiele przykazań Boga jak chociażby zakaz bałwochwalstwa.

Dlaczego Isus odwołuje nas do czasów Eliasza, co tam się działo ?

1 Księga Królewska 16: 

(28) I spoczął Omri ze swoimi ojcami, i został pochowany w Samarii, a Achab, jego syn, objął władzę królewską po nim.

(29) Achab zaś, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w trzydziestym ósmym roku panowania Asy, króla judzkiego, panował zaś Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii dwadzieścia dwa lata.

(30) Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy.

(31) Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izebel, córkę Etbaala, króla Sydonu, i służył Baalowi, i oddawał mu pokłon,

(32) I wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii.

(33) Achab kazał też sporządzić Aszerę; czynów takich, pobudzających do gniewu Pana, Boga Izraela, popełnił więcej aniżeli wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy. (34) Za jego to czasów Chiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie, swoim pierworodnym, założył jego fundamenty, a na Segubie, swoim najmłodszym, jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego, syna Nuna.

 

1 Księga Królewska 18: 

(1) Po upływie długiego czasu, w trzecim roku, doszło Eliasza słowo Pana tej treści: Idź, pokaż się Achabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz.

(2) Poszedł więc Eliasz, aby pokazać się Achabowi. A w Samarii panował wielki głód.

(3) Wtedy wezwał Achab Abdiu, ochmistrza domu królewskiego; a ten Abdiu był bardzo wiernym wyznawcą Pana.

(4) Gdy bowiem Izebel kazała tępić proroków Pana, Abdiuzgromadził stu proroków, ukrył ich po pięćdziesięciu w pieczarach i żywił ich chlebem i wodą.

2 Księga Królewska 9:

(30) Jeu zaś przybył do Jezreel. Gdy dowiedziała się o tym Izebel, podbarwiła szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno. (31) A gdy Jeu wjechał do bramy, zapytała: Czy masz się dobrze, Zimri, morderco swego pana? (32) On zaś zwróciwszy się twarzą ku oknu, zawołał: Kto ze mną trzyma, kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj czy trzej eunuchowie. (33) On zawołał: Zrzućcie ją! Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew obryzgała ścianę i konie, które ją stratowały. (34) On zaś wszedł, a najadłszy i napiwszy się powiedział: Rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją, wszak to córka królewska. (35) A gdy poszli, aby ją pochować, znaleźli z niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. (36) Powrócili więc i donieśli mu o tym. A on rzekł: To jest spełnienie słowa Pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tiszbitę, tej treści: Na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izebel. (37) A zwłoki Izebel będą jak gnój na powierzchni roli, na działce w Jezreel, tak iż nie powiedzą już: To jest Izebel.

 

Jezebel jest więc symbolem wprowadzenia bałwochwalstwa do Izraela, podobnie Rzym wprowadził bałwochwalstwo do Słowian

 

Objawienie Jana 17:

(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

 

 

Objawienie Jana 18:

(1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku.

(2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.

(3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

(5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.

(6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę.

(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.

(8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.

(9) I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru.

 

Zatem Jezebel podobnie jak Dawid jest pierwowzorem Chrystusa tak ona jest pierwowzorem wielkiej nierządnicy i podobnie zostanie ogołocona w dość szybkim tempie.

Isus daje jednak czas Jezebel na nawrócenie ponieważ czerpie ona moc zarówno od Boga (upozorowała sobie rolę pośrednika) jak i od diabła. Jezebel także mocno wspiera kult Magma Mater czyli drastyczną formę policzkowania Boga.

 

 

Dzieci nierządnicy prawdopodobnie chodzi o Ekumenizm z innymi religiami.

Ponadto jak wielu zapewne wie zarówno religie jak i banki nie płacą podatków dlatego nie toną w długach.

Rzym posiada jednak ogromną władzę polityczną i religijną i jest to jedynie Rzym nie posiada żadnych długów.,,

 

Rzym oczywiście narzucił swoim wyznawcom nauki ”apostoła” Pawła o usprawiedliwieniu z wiary jednakże wielu nieświadomie odrzuca tę naukę na rzecz Dekalogu co prawda zmodyfikowanego ale jednak.

A więc mamy jakiś kompromis a Isus nakazuje aby Katolicy Rzymscy przestrzegali Przykazania. .

Ponadto najwięcej z Izraelitów jest Katolikami Rzymskimi bądź Greckimi czyli pod panowaniem Rzymu…

Nieznajomość Biblii nadrabiają czynami oraz ogólnie niskim odsetkiem faryzeizmu czyli cytowaniem wyrwanych z kontekstu wersetów z listów Pawła by dopiec innym.

Coraz częściej widzimy także jawną krytykę Kościoła Rzymskiego który zostanie zniszczony z ręki Biblijnej Bestii z otchłani co pokrywa się z planami Boga.

Prawdopodobnie zniszczenie z jednoczesnym ogołoceniem Jezebel będzie poważną oznaką iż żyjemy w czasach końca….

 

Naturalnie KRK promuje kult solarny jako coś normalnego, pozytywnego i chwalebnego ponieważ wiele antycznych ludów składało ofiary z ludzi dla słońca a dokładnie dla boskich potomków.
Na placu Szymona Maga mamy taki fajny krzyż Baala wpisany w koło a na środku obelisk – prącie upadłego anioła w którym zamieszkuje według legend Amon-Re/Amenra
Sprytne podzielenie demonizmu na pozytywny satanizm i negatywny satanizm – kult lucyfera jako coś dobrego a kult szatana jako coś złego
Nawet nazwy świątyni Chrześcijańskich zostały przekręcone:
Kahał – rabiniczna nazwa
Zbór – protestancka nazwa od zbioru albo zburzenia
Kościół – Kościej, bo kościoły budowano niedaleko c-men-tarzy (tak jakby elementarz mężów + C, po łacinie Coe-mEter-ium
Kirk – od Kirke albo od Cyryla ?

 

 

 

17 comments

 1. Ciekawe jak to będzie z chronologią wydarzeń? ….

  Pierwsze plagi to 7 trąb i ich świadkami będzie Lud Bozy

  Wyjście na Pustkowia odległe od ludów po plagach na Babilon Wielki. (7 trąb) rownówcześnie pieczetowanie bo nie wszystkie plagi dotkną Lud Bozy
  7 anioł trabi i dokonuje się tajemnica Boża…

  Zabranie wykupionych z ziemi 14400 Izraelitow ,Wojna w niebie i wyrzucenie Smoka i jego atak na Niewiaste ,cudowne ocalenie Ludu Bożego , wyjście na Pustkowia odległe od ludów. Rozdział 10,11,12

  Oddanie Besti władzy przez Smoka

  42 mc czas na pustyni – Czas 2 swiadkow czas deptania Świętego Miasta przez pogan
  W tym czasie rządy Bestii wyrok na Nierzadnice ,posag znamię i szok technologiczny i 7 czasz gniewu Boga na nich zakończy się Gniew Boży ,

  No właśnie wyrok ma dokonać Bestia na Nierzadnicy a jak wykona wyrok jeśli nie obejmie władzy a ta dostanie od Smoka po jego przegranej ,zabraniu 144000 i wyjściu Izraela na Pustkowia

  Jedno jest pewne jak się zacznie spełniać Wyrocznia Naszego Boga , gdy Isus zerwie 6tą pieczęć będziemy wiedzieć i rozumieć święte słowa proroctwa

  3) Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.

  Chwała Świętemu Izraela !!

  (11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.

  12) I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
  (13) I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.

  Polubienie

  • Wiele źródeł od lat ogłasza coś takiego jak planeta Nibiru, 12 planeta X i tego typu podobne
   Najwięcej tego ogłaszano przed 2012 że 21.12.2012 miało coś nadejść, czekałem i nic…

   Dwa Słońca i z tego co rozumiem jest to oznaka nadejścia planety Nibiru…
   Dziwna sprawa i normalnie takie rzeczy odrzucam jako dezinformacje New Age (kosmici-annunaki) albo manichanacje nie wiem Blue Beam ?
   W nocy też są dwa księzyce pod niektórymi fotami (pytanie czy prawdziwe) pod etykietą Nibiru
   Taa że Nibiru leci już w kierunku naszej planety
   https://www.koniec-swiata.org/planeta-nibiru-leci-w-kierunku-ziemi/

   Dlatego także promowany jest Heliocentryzm, Wielki Wybuch i tego typu baśnie. Bo skoro nie ma według nich Boga to mogą być zielone ufoludki
   Chociaż sądzę że dezinformacyjne źródła odchodzą od tego wizerunku bo jest komiczny
   Sądzę że Grześków (Grigori) będą ukazywać raczej jako bogów, wybawców, stwórców typu Dyaus (Zeus), Merkury, Saturn, Marduk, Nabu, Baal, Tartak, Helios i tym podobne

   Że mają oni przyjść jako ci dobrzy wyzwoliciele z rąk niedobrej trójcy – żydzi, masoni, illuminaci
   Zaprowadzą pokój na ziemi ale to będzie kolejne oszustwo

   Ja tam Nibiru widzę na dwie strony ale bardziej stawiam na przedstawienie diabła jako przyjaznych stworzeń bogów z wyższych wymiarów
   Dużo informacji na temat Nibiru pochodzi nie tyle z mitologii Sumeryjskiej co z fantazji opłacanego przez jezuitów ś.p Sithina….

   Osobiście uważam że są pomieszane prawdy z kłamstwami i być może nie chodzi o planetę ale pod tą nazwą zamaskowano Egregorów, Nefilimów, Demony i całą tą hołotę..
   Z pewnością poprzez zbliżającą się planetę czy te znaki jak dwa słońca dwa księżyce chca odwrócić naszą uwagę zwłaszcza satanasa.
   Im bardziej krzyczą tym bardziej chcą nas wpuścić na niewłaściwy tor.

   Możliwe że pod nazwą Nibiru kryją się Nefilimowie i upadli aniołowie zrzuceni z Nieba
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Nibiru
   ”według Sitchina planeta ta obiegać ma Słońce co 3600 lat – analiza tekstów wskazuje, że możliwe były coroczne obserwacje planety nēberu;
   według Sitchina planetę Nibiru zamieszkiwać ma rasa istot zwanych Anunnakami – żaden ze znanych tekstów klinowych nie wiąże planety nēberu z bóstwami Anunnaki; żaden z tekstów nie wspomina o tym, jakoby planeta ta miała być zamieszkana.”

   To już wiadomo o co chodzi i oni mówią że planeta ostatnim razem się pokazywała podczas Eksodusu 12 plemion z Egiptu gdzie rządziła kasta gigantów ale otrzymałą wyrok i pasuje to do Therionu z otchłani…
   Oczywiście w tym Nibiru jest sporo dezinformacji, celowo…

   Wiele informacji rozpowszechnianych na szeroką skalę po to jest właśnie tworzona
   Jak ludzie mówią że ziemia jest płaska to programujesz że jest piłką poprzez filmy o marsjanach, ośmieszanie czy ”nowe odkrycia Nasa”\

   Podobnie jak ludzie odkryją sprzeczności w Kościele to podsuwa im się religie wschodu albo Ewangelie New Age które są współczesne. Nam mówią że istniało 40 ewangelii…
   Tylko że większość to były takie luźne dzieła napisane dla potrzeb danej sekty powiedzmy Setianie potrzebowali postać Adama jako wtajemniczonego i Seta jako adepta swoich nauk.
   Albo w tej ewangelii Judasza zrobiono Isusa jako wtajemniczonego a Judasza jako adepta

   A religie wolą jednak takie dzieła….


   Większa część dezinformatorów czy innych ludzi pracuje za kasę.
   Projekt Hrabia według pewnych poszlak też jest skokiem na kasę – w zamian za ośmieszanie pewnych tematów anulowane są długi, podobnie Stonoga w zamian za poparcie chasydzkiego PiSu miał otrzymać umorzenie spraw karnych by móc kandydować i kandydował a pierwsze głosy były puste…. Pewnie większość głosów podczas wyrobów/wyborów to sfałszowane karty jak to mawiał Jughashvilli ” nie ważne…”

   Ezoteryka czy wielu ”poszukiwaczy prawdy” dąży do zarobków w zamian za mówienie prawdy…
   Sprzedają jakieś cuda niewidy Zięba sprzedaje wodę do której trzeba ładnie mówić ale cóż to jest marketingowiec nie lekarz….

   JaRaszek (swoją drogą to kolejny przykład prawa Kalego) to jeszcze lepszy marketingowiec…. koszulki, czapki, flagi, wody plazmowane, plakaty, ulotki, kradzież materiałów od kogo się da a później nieco jak Nacht lawirowanie czy raczej zaprzeczaniu temu (taki Paweł ale słabszy sort bo Paweł miał większą siłę dymania, miał wiarygodność)…
   Jak widać z ”mówienia prawdy” też można żyć
   Zresztą kto ”normalny” ubrał by koszulkę czy czapkę czy skarpety czy gacie czy pasek który dla normalnych ludzi kojarzy się z religią
   Inny duet też jest marketingu obcykany
   https://www.youtube.com/channel/UCUZ9x49ZuhZt1QVJafMy5rA
   Szkoda trochę Marianka który został uziemiony przez tego gostka od strony politycznej i religijnej, zrobił se z njego takom małpke ”Marian weź mu jebnij” ”Marian powiedz k*** bo mi nie wolno” ”Maria weź no tupnij”.
   Czyli jest to specyficzny duet – Marianciu trzyma się Pejsora bo bez niego zginie a Pejsor trzyma się Marianka bo bez niego też zginie bo kto poparłby normalny kolejnego ślepego przewodnika ślepych, zwodziciela, antychrysta i heretyka. Celowo tak religijnie zapodałem 🙂

   Syjonizm też nie jest popularny wśród Polaków ale jest popularny dystans do siebie
   Polacy jako naród są wręcz fenomenem na skalę światową jako jedni z niewielu potrafimy otwarcie wyśmiewać ”Polskość” a jednocześnie być patriotą
   Ten dystans do siebie świadczy o dobrych cechach ponieważ generalnie źli ludzie śmieją się ze wszystkich tylko nie z siebie oni są ‚
   Podpadają mi Polacy którzy nie mają dystansu do siebie w sensie że ze wszystkich się śmieją wszystkich się czepiają ale oni są święci
   Co innego gdy ktoś celowo powiedzmy tworzy organizację patriotyczną a jako członków bierze samych pijaków, narkomanów i obłąkańców czy ludzi z nałogami itp.

   A wracając do krula, taki typowy przykład tworzenia religii lecz na mniejszą skalę….
   Jak widać gostek celowo udaje ułomnego że niby przypadkiem myli różne rzeczy jak by przeczytał cały internet i z prób sklejanek wyszła kupa…. Jakoś nie wierzę że można pomylić trzy wyrazy Fos, Ilios, Kitrinos – Światło, Słońce, Zółty
   No ale nie każdy to musi wiedzieć….
   Na przykład nie każdy zna plan Pike’a więc najpierw ściąga się imigrantów (jacy są fajni) a później podburza się przeciwko nim (jacy to niedobrzy) i ludzie po obu stronach dają się na to nabierać tymczasem wrogami nie są wyznawcy Chrześcijaństwa czy Islamu a niszczyciele cywilizacji.
   W Polsce rolę Islamu pełni Banderyzm ale znowu większość dostała zaproszenie a później mogą przypominać Wołyń Wołyń.

   Krula państwa z sprzed 1000 lat czy własnego ogródka, jaką chcesz wersję taką usłyszysz
   Też dobry ancymonek najpierw ochrzaniał wszystkich jak to każdy chce pieniądze ale sam groszem nie pogardzi czy to może na zasadzie jak księża
   ”wy to jesteście zidioceni wy nie umiecie se z pieniądzmi radzić tutej w tym świecie pełnym heretyków ale ja jestem wysoko uduchowiony dajcie mnie wasze brzemię które przeznaczycie na nieprzywoitości godne Sodomickiej rodzicielki, dajcie mnie a ja się tym zaopiekuje schowam pod poduszkę żeby nikt nie ukradł”
   Hahahah, tak jest w większości religiach

   Zawsze dobrze jest obserwować to wszystko z boku i się przyglądać.

   Nie tylko chodzi o wolność wypowiedzi ale i także o to że Słowianie nie mają wolnych państw czy za wiele zrobić nie można.
   Wszelkie te walki z systemem przeciwko NWO, Illuminati tylko wzmacniają system który karmi się nienawiścią i strachem.
   Każda taka nienawiść do nieistniejącej organizacji czy raczej do kozła ofiarnego tylko wzmacnia system.
   Diabła nie da się pokonać mieczem czy oświeceniem.
   Jeśli ktoś sądzi że wszystko można załatwić ”wyższym stanem świadomości” lub powstaniem a nie widzi niczego u siebie to nie wygląda najlepiej

   Polubienie

   • Ja tam myślę że te dwa słońca i księżyce to fotomontaż od ponad roku codziennie patrze na księżyc w jego fazach i nic niezwykłego nie zauważyłem -jest normalnie -nabiera światła po czym stopniowo gaśnie i mamy Nów.

    Co do tych Anunaki to myślę że coś w tym jest bo Bestia jakoś musi się przedstawić (wg legendy Oni maja powrócić ciekawe kto ta legendę wymyślił. … 😅)

    Znając proroctwo Objawienia które ich TOTALNIE obnaża nie damy się nabrać, a mało tego myślę że jak zaczną się wydarzenia końca tego Ich Samowladctwa to ludzie zaczną zagladać do Objawienia i Prawda zatryumfuje. ..no może prócz Nasienia Węża kochającego swych bogów bo Oni nie odwraca się od swoich złych czynów w obliczu jawnej interwencji Boga i Syna jak mówi Proroctwo

    Polubienie

   • Te zdjęcia wyglądają mi podejrzanie nie kupuje tego a często chcą nas na trop planety Nibiru z czego większość to bajki śp. Sithina

    Mitologia Sumeryjska mówiło co innego Sithin co innego i dość sprytne to zrobiono w stylu ”Biblia nie mówi o Bogu ale o Elohim czyli Bogowie” tak, chcą nam wmówić że upadli czyli Annunaki czyli dzieci Anu
    https://en.wikipedia.org/wiki/Anu

    Teraz to mi by się Sandzajowe naciągniecia przydały z An 🙂
    Ostatnio coś podobnego omawiał a jakoś tak mam że lubie na szybko sprawdzać sam
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Rahu_(graha)
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Ketu

    Cóż, Wedy Hinduskie nie mówią nic wielkiego i nawet nie tłumaczą dlaczego mamy New World Order i tego typu ale ”wiedzą” że mamy dziewięć planet i jedna opowiada za zaćmienie słońca i księżyca…
    Te religie jednak wolą czcić planety albo siebie jako boga
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawagraha
    Znaki zodiaku….

    Księżyc lubie te słowo
    https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%86andra

    Słońce też fajne słowo
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Surja

    Nawet pogaństwo ma dwie doktryny, dla mass jest bałwochwalstwo jako kult przyrody nieożywionej – drewna, kamieni, posągów, gajów itp
    No oczywiście głupotą jest wielbić przyrodę czy obrazy ale ludzie łatwo to łapią a jak obrazy demonicznie zaczną krwawić….
    A dla wtajemniczonych krzyż nie oznacza już słoneczka czy czegokolwiek ale są związane z kultem płodności. ŚJ używają tego symbolu i on dla wtajemniczonych oznacza akt płciowy (krzyż w koronie) czyli znowu mamy kult płodności upadłych z córkami ludzkimi. I z jakiegoś powodu lubią się tym chwalić

    Aaa już wiem
    Z wikipedii [zaćmienie]

    Jakie to jest słońce ?
    Czarne czy Białe
    No czarne jak to

    Są także dwie grupy ”wtajemniczonych” i jedna wielbi zastęp bóstw np. Heliosa jako słońce a inna grupa wielbi czarne słońce, krzyże, swarożyce/swastyki itp.
    Ponieważ normalne słońce teoretycznie daje światło za dnia a księżyc nocą natomiast BlackSun światło odbiera…
    I czarne słońce było używane w wielu pradawnych kultach w tym Naziści – Himmler i te jego teorie nie są do końca bajkami a prawdy zmieszane z kłamstwami
    Ma to związek z Lemurią i Atlantydą
    A po proroczemu:
    Nefilimowie i Upadli bardzo ucierpieli w Potopie a Naziści szukali resztek Nefilimskich którzy siebie określali narodem wybranym. Szukano ich w Tybecie a konkretnie wejść do Agarthy czy jak kto woli do wnętrza ziemi gdzie miała żyć w ukryciu tajemna Atlantydzka cywilizacja.
    Możliwe że Nefilomowie i UPAdli ukrywają się pod ziemią w bunkrach a może chodzi o Tartar.

    W każdym razie są to przybysze z nieba albo z gwiazd a w jakiś sposób trzeba ich ukazać
    Zielone ufoludki nie wchodzą w grę gdyż ten wizerunek filmowy służy do straszenia dzieci
    No chyba że zostaną rzeczywiście ukazani jako dobrzy bogowie tacy z wielkimi zbrojami hełmami napakowane wielkoludy… to ma większy sens

    Jednym z głównych celów New Age jest przygotowanie nas na przyjście uniwersalnego kosmicznego Chrystusa czyli upadłych
    I być może jak jedni uznają ich za kosmitów, inni za bogów olimpu jeszcze inni za hinduskich zboków to nie będą z błędu wyprowadzać
    Wiadomo że nawet w przypadku podania sporej ilości prawdy celem będzie uwiarygodnienie się by dalej oszukiwać.
    W tym czasie będzie jednak działać 2 proroków

    Księga Zachariasza 4:
    (11) Wtedy odezwałem się i zapytałem go: Co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i lewej stronie świecznika?

    (12) I powtórnie odezwałem się, i zapytałem go: Co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp?

    (13) Wtedy on odpowiedział mi: Czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem: Nie, mój panie!

    (14) A on odrzekł: To są dwaj namaszczeni, którzy stoją przed Panem całej ziemi.

    Jozue i Zorobabel…
    Chodzi o Jozuego arcykapłana za czasów Ezdrasza, nie mylić z Jozuem za czasów Mojżesza.

    Nie mam pewności czy będzie to duet Henoch/Heliasz Isus/Zorobabel czy zupełnie ktoś inny

    Polubione przez 1 osoba

 2. Ja coś Trumpowi nie wierzę, zbok ani mądry ani głupi do tego wygląda jakby był (możliwe że tak jest) czyjąś marionetką,
  Putin podobne, pytanie czy jest rzeczywisty Putin czy klon podnóżek Miedwiediewa i Lubawiczów,

  Możliwe że owa druga fala będzie obnażać Heliocentryzm…. powierzchownie czyli mówią że HC jest ściemą ale nie mówią detalicznie dlaczego, w ten sposób mogą przekonywać do siebie ludzi podatnych na sugestie
  Aaa, jeden przykład twierdzi że Heliocentryzm to Piekłocentryzm bo Hell to piekło 🙂
  Hell to po angielsku wzięte z Mitologii Nordyckiego od takiej ”bogini” Hel, jedno z 9 światów – Hellheim gdzie trafiały dusze zmarłych którzy nie zginęli w walce… ale znowu nie ma tam żadnych wmianek żeby ktokowiek sie tam palił
  Helio od Heliosa, dopełniacz a Centrum to oznacza że Słońce czyli Helios jest w centrum kultu…
  Czym jest kult solarny ?
  Kultem Płodności
  Kogo ?
  Grigori, a Słońce symbolizuje hmm albo ”boskiego” potomka albo rodziców czyli ich, są według tego dawcami życia
  Kopernik z jakiegoś powodu pisząc o słońcu używał określeń Bóg i Hermes Trismegistos, czyli znał się na Hermetyzmie vel magii egipskiej którą opisywał znany satanista Augustyn który mieszał prawdy z kłamstwami
  W Heliocentryzmie nie chodzi o pieniądze gdyż banki pieniędzy nie tracą, Rotszyld i Franek pomnażają swoją walutę władzę podobnie, ostatnimi laty podbijali Libię i Syrię czyli nic ma ludzkiej siły która by zagrażało z tego powodu mamy wiele materiałów o ”Illuminati” albo od nich albo od ludzi którzy dają się nabierać na straszaki typu 2012 i je powielają
  Jeśli Helioscentryzm jest teorią to….. pozostałe teorie z Darwinizmem włącznie są przeciwieństwem rzeczywistości, Kosmos nie oznacza miliardów galatyk a Niebo i Ziemię, nie ma innych wymiarów poza światem demonów….
  Skoro ci co mają pieniądze i władzę i kręcą…. po co dalej kręcą ? Przecież pieniędzy nie stracą, czy może chodzi o motywy czysto religijne i co zrzucają winę wyłącznie na pieniądz albo na naszą chciwość także dezinformują albo dali się nabrać na propagandę ?
  Owszem pojedynczym osobom (księżom, pastuchom, syjonistom) chodzi o pieniądze dlatego ich często widujemy, niższy szczebel
  Kryzysy ekonomiczne, konflikty zbrojne i wojny religijne to także manipulacje
  Wojna w Syrii… jest to główny powód dlaczego mass mediom należy ufać tak jak Listom Pawła,

  Niestety druga fala może wykorzystać PZ albo WZ (Pusta/Wklęsła Ziemia/Kula w Kuli, nie znam zagadnień)
  Może to wykorzystać jako pretekst do rozlewu krwii czyli realizacja planu Pike’a

  Jednym to pomaga a drugim to jeszcze bardziej robi sieczkę z mózgu, uważam że ważne jest poznawanie technik manipulacji w celu ich rozpoznawania i walki z nimi. Paradoksalnie darwiniści mogą coś w tym temacie pomóc, choć lepsze są książki psychologiczne czy nawet Freund i Jung, nie wiem wolę sytuacje z życia. Po prostu człowiek który mówi o NWO a wie niewiele o kontroli czy o tym jak działają religie/sekty…. dalej sie daje nabierać
  Ziemia Okrąg wyklucza jednak darwinizm a także naszych rzekomych bogów Annunaki. Szaraków na 100% ale jest jeszcze – kraina zza lodem i Agarha (otchłań)

  właśnie takim portalem) potem najwidoczniej poszedł na współpracę
  Pańcio od palnika

  Czyli coraz więcej ludzi obnaża Córkę Chaldejską…
  Co nie znaczy że ufam panu Jaram Jaram

  To nie jest oczywiście Caleib, na jednym filmie Jack to wyjaśniał, zresztą ten prawdziwy z tego co było widać na jednym z nowszych filmów nosi okulary 🙂
  Z drugiej strony popularność idzie w górę bo ludzie zastanawiają się kto to jest, nom…. dlatego najlepsze są blogi i podkasty, prostu najprostrasza forma komunikacji

  Już sobie przypomniałem jakie błędy Henryk robi:
  – Cytuje imiona istniejące wyłącznie w Tanachu, najwyraźniej jest święcie przekonany jak wielu że w pewnych kwestiach Tanach powiela LXX albo nie zwrócił uwagę na masakry w stylu Izajasza 14:12/ Ezechiela 3:16
  – Negacja Jafetytów…. po prostu nie słyszałem żeby kiedykolwiek wspomniał że istnieją Jafetyci jak Jowan, Togarma i kim oni przypuszczalnie są. Już nie pamiętam czy Henryk czy BB twierdził że Cham był Nefilimem i/albo że Azjaci to tylko Nefilimy. Ja uważam że Cham otrzymał najmniej bonusów i większość z nich to Murzyni (Kuszyci) a Azjaci to któryś z synów Jafeta… może Chińczycy to Kitiim (Kitajce) lub Magog ?
  Jowan to naturalnie Jończycy i tak pozostało w językach, stawiałem wielokrotnie na to że starożytni grecy to Jończycy (a dokładnie Jończycy to jedno z głównych plemion). Dorowie to według mnie Danici, Macedonia i Sparta.

  – Mówią że Henryk zmienia często zdanie, nie to nie to gdyż ci ludzie mają własnego zdania dlatego są niczym chorągiewki. Henryk odkrywa rzeczy o których mówił lata temu, to jest chyba jedna z najdziwniejszych rzeczy…. wracać po długim czasie do punktu wyjścia np. mówić że Chrześcijaństwo to religia diabła a po roku mówić że Chrześcijaństwo jest atakowane. Oczywiście Chrześcijaństwo nie jest atakowane jako system a ludzie… taki przykład

  Niedawno była nawet kłótnia o Prawo, i jeszcze niejedna będzie a teraz Henryk znowu nie wyciągnął lekcji i pisze

  W dwóch rzeczach się nie mylę.

  1. Obowiązuje nas 10 Przykazań.
  2. Bóg wyzwoli Naród Wybrany i zaprowadzi go na pustynię.

  Te proroctwa zapowiedział i Bóg i Syn.

  Prawda i kłamstwo….

  Otóż 10 przykazań to wymysł katolicki, nie ma czegoś takiego jak oryginalne 10 przykazań
  Ale tu chodzi o to że Henryk forsuje swoją tezę że Isus utożsamiał Przykazania TYLKO z Dekalogiem,
  BB znów stawia/ł na całe Prawo czyli szala idzie w drugą stronę

  Jeśli obowiązuje nas TYLKO Dekalog w takim razie co z tym ?
  http://www.bibliamesjanska.com/Kpl/18.html

  Nie mam na myśli Przykazań których nie dało się przestrzagać już za czasów Isusa, czy też tych uniwersalnych (jakie ubrania nosić, świątynne itp)

  Ale są też takie które nas obowiązują conajmniej w 50%
  Zobaczmy że Przykazania zakazują pedofilii, dendrofilii, zoofilli, gejostwa i wielu innym zboczeniom mówią kategoryczne nie..
  A Dekalog nie…
  Dlaczego ?
  Ponieważ Dekalog jest skrótem, jak poznamy Dekalog wtedy możemy sprawdzić pozostałe i zauważyć które można przestrzegać a które nie
  Oczywiście większość ludzi nie ma ciągotek do krówki czy drzewa więc Dekalog jest dobrą postawą
  Tak Bóg wiedział jak ludzie się żniżą że obniżył stopień trudności do minimum (czytaj z 613 przykazań do…. oczywiście więcej niż 10 ale wiele zostało uchylonych jak Prawo Wojenne)

  http://www.bibliamesjanska.com/Kpl/19.html
  Zobaczmy
  (11) Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego.

  (12) Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego; Jam jest Pan.

  (13) Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika.

  (14) Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego; Jam jest Pan.

  (15) Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie; nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego.

  (16) Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego; Jam jest Pan.

  (17) Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu.

  (18) Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan!

  Współgra z Dekalogiem ?
  Tak, dlaczego ?
  Ponieważ DekaLog jest skrótem 613 Przykazań, a 2 Przykazania są skrótem skrótu
  Dlatego sataniści zwalczają Prawo które jest praktyczne i stawiają na teorie i przeróźnych pomagierów z innych wymiarów

  PS.
  Znalazłem ten filmik Chrabjego o czarnej magii, może to on rzucił uroki na krula pośredniaka, jeden i drugi podczepia pełno bzdur kiedyś myślałem że to wynika z braku fundamentalnej wiedzy inaczej mówiąc coś tam usłyszeli i gadają nie wiedzą o czym, po części tak… no ale czy idiota jest w stanie załatwić sobie stałe źródło dochodów i tak dalej ? Chociaż…. są wariaci którzy potrafią planować także wszystko jest możliwe… nie wiem nie znam się widzę to wszystko w czarnych barwach….czerwonych….. tęczowych….

  I co mogę powiedzieć, są trzy możliwości:
  – Debil
  – Debil
  – Debil
  – Agent, który kompromituje ruchy alternatywe swoimi słowami i uczynkami
  – Mówi prawdę, chciał się pochwalić i za dużo powiedział

  Jest jakieś inne wyjście ?

  Polubienie

  • Ja myślę że Henryk zbytnio nie kuma rodowodów i geneaologi i tych Scytów których zamienił z Kittim to wziął z Encyklopedii Brytanica, myślę że to jego stary nawyk sięgania do tego źródła ponieważ jak chodziłem jako dziecko do ŚJ to tam we wszystkich ich publikacjach zawsze cytowana była wyżej wspomniana encyklopedia jako wiarygodna na 100% i to mu pewnie zostało. …😃
   Poza tym dużo analizuje filmików z youtuba wyszukując wszędzie ziarna prawdy a tak naprawdę to nie ma co wierzyć zbytnio w szczere intencje twórców ,za to Henryk ma szczere intencje i tak prawdę mówiąc to już uważam ze on nas tylko informuje o ewenatualnych możliwych scenariuszach i nikogo wprowadzać w błąd umyślnie nie ma zamiaru ….tyle lat już walczy z kłamstwami w obronie prawdy, to tych Scytów można mu wybaczyć… hehe
   Ważne że nadal głosi prawdziwą Ewangelię o Królestwie i tożsamości Izraela i demaskuje żydostwo.
   Co do poprawnego nazewnictwa i LXX to każdy może sięgnąć sam do Septuaginty lub zakupić jak też ja uczyniłem.

   Polubione przez 1 osoba

   • Henryk jakby dał się wciągnąć w jezuickie bajki Mariusza i Sandzi – Fomienko, tylko że uczciwi ludzie popełniają błędy albo dają takie złudzenie z powodu niewiedzy, skrótów myślowych czy braku czasu
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_chronologia_(Fomienko)
    Tam rzeczywiście 721 r. p.n.e. może być 721 r. n.e.
    I Mariusz to samo powtarzał

    Stary Testament opisujący średniowieczną Europę powstał stosunkowo niedawno (XVI w. lub później). Nowy Testament, psalmy i pozostałe teksty mogły powstać wcześniej.
    Jezus Chrystus żył w XII wieku n.e. i został ukrzyżowany w 1185 roku w Yuşa Türbesi.
    Jerozolima opisana w ewangeliach, Troja i Yoros Kalesi są tym samym miastem. Wojna trojańska i wyprawy krzyżowe były tymi samymi wydarzeniami.

    Naturalnie to godzi w Biblię która opisuje ziemię obiecaną jako raj objęty klątwą
    Człowiek który w to wierze zapewne łyknie wszystko czyli z deszczu pod rynnę, dalej sobie pierze łeb
    Żeby było śmieszniej

    ”Historia i chronologia starożytna jest w miarę wiarygodna od XI w. n.e. Starożytna historia Grecji, Rzymu i Egiptu to tak naprawdę czasy średniowieczne. Piramidy egipskie powstały ok. XIV–XVI w.[11]”

    Czyli dowody Egipskie idą do kosza, nie licząc tanich sensacji, wystarczy zobaczyć jakie źródła nam to podają i dlaczego.
    https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/04/13/793/
    ”Wybaczanie win” takiej koncepcji w Egipcie nie było ale w Torze już tak wczoraj chyba dałem werset żeby nie chować gniewu

    Tylko że Kittim (Citians) ma wiele znaczeń w Biblii, raz może oznaczać Macedonię (1 Machabejska), innym razem Rzym (Qumran), Cypr (Kipr) a innym razem coś innego
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Kittim
    ” Józef Flawiusz poświadcza, iż nazwę Chetim Żydzi odnosili do Cypru oraz większości krain nadmorskich (Dawne dzieje Izraela, I,VI,1)”

    Podobnie jest z pojęciem Tarszysz (Tarsis), może oznaczać Tars a może oznaczać…. Kartaginę, tak jest w LXX Ezechiela 27
    http://ecmarsh.com/lxx-kjv/ezekiel/eze_027.htm

    (10) Paras i Lud, i Put służyli w twoim wojsku jako wojownicy; tarczę i hełm zawieszali u ciebie, przydawali ci blasku.

    (11) Synowie Arwadu w twoim wojsku stali na twoich murach wokoło i czuwali na twoich wieżach, zawieszali swoje tarcze na twoich murach wokoło; oni to dopełniali twojej piękności.

    (12) Tarszysz prowadził z tobą handel ze względu na obfitość wszelkich twoich dostatków; płacił ci srebrem, żelazem, cyną i ołowiem za twoje towary.
    (13) Jawan, Tabal i Mesech handlowali z tobą: dostarczali ci niewolników i naczyń miedzianych na zamianę.

    (14) Z Bet-Togarmy dostarczano ci koni pociągowych, wierzchowców i mułów za twoje towary.

    Kontra LXX, kiedyś poprawiałem te wersety
    27: 8 A książęta twoi mieszkali w Sydonie, a Aradyjczycy byli twymi wioślarzami. Twoi mędrcy, O Sor, którzy byli w tobie, to byli twoi piloci.

    27: 9 Starsi z Bibliany i ich mędrcy, którzy byli w tobie, ci pomogli radą twoją, a wszystkie okręty morskie i wioślarze wymieniali tobie aż na zachód.

    27:10 Persowie, Lydianie i Libijczycy byli w waszej armii; wojownicy wasza wisieli w tobie tarcze i hełmy; ci dali chwałę twoję.

    27:11 Synowie Aradyjczyków i wojska twoje były na murach; w twoich wieżach byli strażnicy: powieszeli swoje drżenia na swoich blankach wokół; te skończone twoje piękno.

    27:12 Kartagińczycy byli twoimi kupcami z powodu obfitości wszystkich twoich sił; zaopatrzyli twój rynek w srebro i złoto, żelazo, puszkę i ołów.

    27:13 Grecja, zarówno cały świat, jak i sąsiednie wybrzeża, wymieniane są z tobą w ludziach, a oni dali [jako] twoje statki z brązu.

    27:14 Z domu Thogarmy konie i jeźdźcy urządzili targ.

    27:15 Synowie Rhodians byli twoimi kupcami; z wysp pomnożyli twe towary, [nawet] zęby słoniowe, i do tych, którzy przyszli, zwróciłeś twoje ceny,

    Hmm, bardzo zmasakrowany rozdział przez masoretów
    Wersety 19/20 mówią nam o Danie, a LXX już nie

    Doczytałem wersety z Jeremiasza 30 których w LXX Nie ma
    (10) Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie – mówi Pan – i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.

    (11) Gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. (Występuje tylko w TM)

    No, jaka pefidia!
    ”Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię”

    To jest takie usprawiedliwienie dlaczego Syjoniści tępią gojów…. i w pewnym sensie nie jest to kłamstwo ale zostało to przedstawione w kłamliwy sposób…. czyli diabeł prawdę zna,

    Doczytałem nieco o Prasłowianach,
    Z jednej strony Wielka Wielka Wielka kosmiczna Lechia brzmi absurdalnie a z drugiej strony Polska nie mogła powstać w 966 roku z niczego,
    Ponadto mamy kwestie językowe – Polski (czy w ogóle Słowiańskie) jest bardzo podobny do Perskiego, Hinduskiego, Sanskrytu
    Tych związków jest mnóstwo do tego mówi się o plemionach Scytyjskich, Wandalskich, Sarmackich, Germańskich…. i gdzie one są teraz
    Mnóstwo dowodów na istnienie 9,5 plemion Izraela jest ukrywanych, nie dało się uchować wszystkiego – można o wyczytać między wierzsami
    Najwięcej o tym pisali – Herodot, Strabon, Pliniusz, Józefus Flawiusz
    Chociaż…. Strabon i Pliniusz wierzyli w heliocentryzm co jest dziwne,
    Najwięcej pisano o Scytach właśnie od okresu kiedy Izraelici opuścili Kanaan, wystarczy połączyć fakty, opisy
    Tylko że róźni kronikarze róźnie opisywali prawdopodobnie było jak z Germanami (wszyscy na terenie o nazwie Germania byli uważani za Germanów ogólnie)
    Jedne opisy na przykład opisują Szczytów jako Totemiarzy, Bałwochwalców, koniofilii,
    a znów inne opisują Scytów w czysto Izraelicki sposób – król Saulius, król Palak, unikanie wiepszowiny,

    Moim zdaniem kronikarze mieli rację i nazywali na przykład róźne ludy tak samo, ale ale Izraelici byli pierwsi czyli na internetowe Lehia to jest pierwsze państwo na tych ziemiach bo dotarli tu pierwsi, ArSareth jest tego dowodem
    Mnie nie interesują pseudo-Scytowie czy inne podszywające się ludy jak ten:
    antropofagowie
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieje_Andrzeja_i_Macieja_w_mie%C5%9Bcie_ludo%C5%BCerc%C3%B3w
    Według tej legendy Andrzej spotkał się z owymi ludożercami żyjącymi na północ od Scytów,

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Dahowie
    Tu jest taki klucz do tego co mówili już w starożytności
    ”trzeba pamiętać, że w starożytności wiele ludów koczowniczych określano mianem Scytów, nawet jeśli miały niewiele wspólnego z właściwymi Scytami”

    Czyli Sak, Sakowi nie równy, Persowie używali nazwy Sak/Sacae a Asyryjczycy Iskuza/Khumri/Gamira, termin Gamira jest mylący ponieważ wskazywałby na Gamera syna Jafeta a tu chodzi o Khumri czyli Omri (jeden z królów Izraela)

    To mnie jeszcze zaciekawiło
    ”O Dahach, jak i o Sakach, wiemy na pewno, że służyli w armiach Achemenidów, byli także obecni pod Gaugamelą w 331 roku p.n.e. Po klęsce wielkiego króla wielu z nich przeszło do wojsk Aleksandra Macedońskiego, biorąc udział między innymi w wyprawie na Indie.”

    Hmm, najwyraźniej Izraelici wkomponowali się w ludy Jafeta a niedaleko nich mieszkały ludy Nefilimów,
    Edomici dotarli tam najwcześniej po spisaniu Talmudu w Babilonie, wtedy mogli odgrywać czołową rolę w tworzeniu Chazarii,
    Nom, Chazaria powstało jakieś 1000 lat po rozproszeniu Izraela wierząc obecnemu kalendarzowi chociaż 300 fikcyjnych lat jest możliwe
    Sami Chazarowie to jakieś Mongoły-Turki czyli Jafet, moim zdaniem Judaizm i Żydzi to zlepek kilku spleśniałych nacji jak Hetyci, Edomici, Mongoły itp.
    Ale główną rolę odgrywa Edom który przyciąga innych na Edomizm,

    Po prostu tym samym terminem mogli określać zarówno Izraelitów jak i Jafetytów 100% gojów
    Nawet Herodot widział róźnice pomiędzy nimi, jedni byli zacofani a drudzy typowe Słowiańskie brutale…
    Podobno sami Grecy przyjmowali ”dobre prawa”’ Scytów
    http://www.hope-of-israel.org/sonsofisaac.html
    Nieźle, Strabon trąca szyki Syjonistą, czy raczej antyczna wiedza jest nie rękę dzisiejszej wiedzy dzisiaj trwa moda na zwalczanie tego co było kiedyś normalne jak mleko zamiast tego mamy mlekopodobne coś
    http://www.gutenberg.org/files/44884/44884-h/44884-h.htm#Footnote_2654

    “He went and saw the Ethiopians, the Ligurians,2651 and the Scythians, milkers of mares.”

    And when we consider the amount of fraud connected with trading speculations even amongst ourselves, what ground have we to wonder that Homer should have designated as the justest and most noble those who had but few commercial and monetary transactions, and with the exception of their swords and drinking-cups, possessed all things in common, and especially their wives and children, who were cared for by the whole community according to the system of Plato. Æschylus too seems to plead the poet’s cause, when he says,

    “But the Scythians, governed by good laws, and feeding on cheese of mares’ milk.”

    And this is still the opinion entertained of them by the Greeks; for we esteem them the most sincere, the least deceitful of any people, and much more frugal and self-relying than ourselves. And yet the manner of life customary among us has spread almost every where, and brought about a change for the worse, effeminacy, luxury, and over-great refinement, inducing extortion in ten thousand different ways; and doubtless much of this corruption has penetrated even into the countries of the nomades, as well as those of the other barbarians; for having once learnt how to navigate the sea, they have become depraved, committing piracy and murdering strangers; and holding intercourse with many different nations, they have imitated both their extravagance and their dishonest traffic, which may indeed appear to promote civility of manners, but do doubtless corrupt the morals and lead to dissimulation, in place of the genuine sincerity we have before noticed.

    8. Those however who lived before our time, and more especially those who lived near to the times of Homer, were such as he describes them, and so they were esteemed to be by the Greeks. Take for instance what Herodotus relates concerning the king2652 of the Scythians, against whom Darius waged war, and especially the answer he sent [to the messenger [Pg 463] of Darius]. Take again what Chrysippus relates of the kings of the Bosphorus, [Satyrus2653 and] Leuco. The letters of the Persians are full of the sincerity I have described; so likewise are the memorials of the Egyptians, Babylonians, and Indians. It was on this account that both Anacharsis and Abaris, and certain others of the same class, gained so great a reputation among the Greeks; for we may well believe they displayed their national characteristics of affability of manner, simplicity, and love of justice. But what occasion is there for me to speak of such as belonged to the times of old? for Alexander [the Great], the son of Philip, in his campaign against the Thracians beyond Mount Hæmus,2654 is said to have penetrated as far as this in an incursion into the country of the Triballi, and observed that they occupied the territory as far as the Danube and the island Peuce,2655 which is in it, and that the Getæ possessed the country beyond that river; however, he was unable to pass into the island for want of a sufficient number of ships, and because Syrmus, the king of the Triballi, who had taken refuge in that place, resisted the undertaking: but Alexander crossed over into the country of the Getæ and took their city, after which he returned home in haste, carrying with him presents from those nations, and also from Syrmus. Ptolemy, the son of Lagus, relates that in this campaign the Kelts who dwell on the Adriatic2656 came to Alexander for the purpose of making a treaty of friendship and mutual hospitality, and that the king received them in a friendly way, and asked them, while drinking, what might be the chief object of their dread, supposing that they would say it was he; but that they replied, it was no man, only they felt some alarm lest the heavens should on some occasion or other [Pg 464]
    [CAS. 302] fall on them, but that they valued the friendship of such a man as him above every thing. These examples sufficiently manifest the open sincerity of the barbarians, both of the one who would not suffer Alexander to land on the island, but nevertheless sent presents and concluded a treaty of friendship with him, and also of those who asserted that they feared no man, but that they valued the friendship of great men above every price.

    Może lepiej translatorem…

    „Poszedł i zobaczył Etiopów, Ligurów, 2651 i Scytów, dojarzy klaczy„.

    I co myślisz? Homer powinien dobrze wiedzieć, co robić i co robić w przyszłości. i kubki do picia, posiadały wszystkie rzeczy we wspólnocie, którymi opiekował się system Platona. Ajschylostakże wydaje się błagać o przyczynę poety, kiedy mówi:

    „Ale Scytowie, kierując się dobrymi prawami i żywiąc się mlekiem.”

    I to jest wciąż opinia Greków; ponieważ uważamy ich za najbardziej szczerych, najmniej przyzwoitych ze wszystkich ludzi i o wiele bardziej oszczędnych i samodzielnych niż my sami. A jednak sposób życia i zmiana, zniewieściałość, luksus i nadmierne wyrafinowanie, wywołujące wymuszenia na dziesięć tysięcy różnych sposobów; i niewątpliwie o wiele bardziej niż innych barbarzyńców; za to, że kiedyś byłeś pozbawiony, popełnił piractwo i mordował nieznajomych; i odbywanie stosunków z wieloma różnymi narodami; naśladowali zarówno ekstrawagancję, jak i nieuczciwy ruch, ale niewątpliwie zepsucie i doprowadzenie do zniekształcenia; .

    8. Ci, którzy żyli, którzy żyli w naszych czasach, i więcej ludzi, którzy byli szanowani przez Greków. Weźmy na przykład to, co Herodot odnosi do króla2652 Scytów, przeciwko którym Dariusz prowadził wojnę, a zwłaszcza odpowiada [na posłańca [Pg 463] Dariusza]. Weź ponownie to, czym jest Chrysippus z Bosforu, [Satyrus2653 i] Leuco. Listy Persów są pełne szczerości, którą opisałem; podobnie są pomniki Egipcjan, Babilończyków i Indian. To było na koncie, że zarówno Anacharsis i Abaris, i Grecy; ponieważ możemy wierzyć, że są w stanie rzeczy, prostoty i miłości sprawiedliwości. Ale co musisz zrobić? dla Aleksandra [Wielkiego], syna Filipa, w jego kampanii przeciwko Traków za Hemmusem, 2654 jest uważany za będący w stanie rzeczy; daleko, Dunaj i wyspa Peuce, 2655, która jest w nim; nie był jednak w stanie przedostać się na wyspę Syrii, króla Triballii, który schronił się w Get … i przyjął symét, on sy syvis, čerstvé červenými. Ptolemeusz, syn Lagusa, odnosi się do Kel the Kel the Kel the Kel the Kel the Kel the Kel the Kel the Kel the Kel the. pijąc, co może być szefem jej lęku, przypuśćmy, że oni powiedzą, że był; ale oni odpowiedzieli, to nie był człowiek, ale odczuwali niepokój [Pg 464]
    [CAS. 302] spadają na nich, ale nie wiedzą, co robić. Te przykłady są wystarczająco przejawiane przez otwartą szczerość barbarzyńców, ale nie wiedzą, co mają do powiedzenia, ale są cenione przez wielkich ludzi za wszelką cenę.

    Inny fragment

    1. We have described Spain and the Keltic nations, together with Italy and the islands adjacent, and must now speak of the remaining portions of Europe, dividing it in the best way we can. That which remains is, on the east, all the country beyond the Rhine, as far as the Don and the mouth of the Sea of Azof; and, on the south, that which the Danube bounds, lying between the Adriatic and the left shores of the Euxine, as far as Greece and the Sea of Marmora, for the Danube, which is the largest of the rivers of Europe, divides the whole territory of which we have spoken, into two portions. This river from its commencement flows southwards, then, making a sudden turn, continues its course from west to east, which [terminates] in the Euxine Sea. It takes its rise in the western confines of Germany, not far from the head of the Adriatic, being distant from it about 1000 stadia,2541 and falls into the Euxine near the mouths of the Dniester2542 and the Dnieper,2543 inclining a little towards the north. Thus the countries beyond the Rhine and Keltica are situated to the north of the Danube, and are occupied by the [Pg 443] Galatic and German tribes, as far as the territory of the Bastarnæ,2544 the Tyregetæ,2545 and the river Dnieper; so also is the country situated between the Dnieper, the Don, and the mouth of the Sea of Azof, which on one side stretches back as far as the [Northern] Ocean,2546 and on another is washed by the Euxine. To the south of the Danube are situated the people of Illyria and Thrace, and mixed with them certain tribes of Kelts and other races, extending as far as Greece.

    We will first speak of those nations to the north of the Danube, for their history is less involved than that of the tribes situated on the other side of the river.

    2. Next after the Keltic nations come the Germans who inhabit the country to the east beyond the Rhine; and these differ but little from the Keltic race, except in their being more fierce, of a larger stature, and more ruddy in countenance; but in every other respect, their figure, their customs and manners of life, are such as we have related of the Kelts.2547 The Romans therefore, I think, have very appositely applied to them the name “Germani,” as signifying genuine; for in the Latin language Germani signifies genuine.2548

    Czyli
    1. Myopisali Hiszpanię i narody keltickie, wraz z Włochami i sąsiadującymi wyspami, i muszą teraz mówić o pozostałych częściach Europy, dzieląc ją w najlepszy możliwy sposób. To, co pozostaje, to na wschodzie cały kraj za Renem, aż po Don i ujście Morza Azowskiego; a na południu to, co łączy Dunaj, leżące pomiędzy Adriatykiem i lewym brzegiem Euxine, aż po Grecję i Morze Marmurowe, dla Dunaju, który jest największym z rzek Europy, dzieli całe terytorium, o którym mówiliśmy, na dwie części. Rzeka od początku płynie na południe, a następnie, gwałtownie skręcając, kontynuuje swój bieg z zachodu na wschód, który kończy się na Morzu Euxyńskim. Wzrasta w zachodniej części Niemiec, niedaleko od brzegu Adriatyku,2541 i wpada do Euxine w pobliżu ujścia Dniestru2542 i Dniepr,2543 pochylając się nieco na północ. Tak więc kraje poza Renem i Keltica znajduje się na północ od Dunaju, i są zajęte przez [Pg 443] Galatic i niemieckich plemion, w miarę terytorium bastarnowie,2544 the Tyregetæ,2545 i rzeka Dniepr; tak samo jest to kraj położony pomiędzy Dnieprem, Donem i ujściem Morza Azowskiego, który z jednej strony rozciąga się aż do [Północnego] Oceanu,2546, a na innym jest myte przez Euxine. Na południe od Dunaju znajdują się ludzie Ilirii i Tracji, a także mieszają się z nimi niektóre plemiona Kelts i innych ras, sięgające aż do Grecji.

    Najpierw porozmawiamy o tych narodach na północ od Dunaju, ponieważ ich historia jest mniej zaangażowana niż historia plemion położonych po drugiej stronie rzeki.

    2. Następnie, po narodzinach Keltica, Germanie zamieszkujący kraj na wschodzie za Renem; a różnią się one niewiele od rasy Keltica, z wyjątkiem tego, że są bardziej zaciekłe, mają większą posturę i bardziej rumiane na twarzy; ale pod każdym innym względem ich postać, ich zwyczaje i sposoby na życie są takie, jakie mamy spokrewnione z Keltami.2547 Rzymianie zatem, jak sądzę, bardzo aplikowali do nich imię „Germani„, co oznacza autentyczność; w języku łacińskim Germani oznacza prawdziwy.2548

    Hmm, więc Germanie są z nazwy ludźmi szczerymi, przyjaciółmi itp
    Niemcy nigdy przyjaciółmi nie byli, Żydzi też nie są pracowici
    Oczywiście pewna część Germanów, ich potomkowie to Niemcy ale to nie jest tak że Germanie=Niemcy
    A Celtowie ?
    Keltoi, sądzę że ci rdzenni Celtowie to Jafetyci, możliwe że część Słowian dotarła tam (FrankoGalia), Irlandia, Szkocja, Walia…. i tam się rozmnożyli

    Węgrzy według oficjalnej nauki są spokrewnieni z Finami, a według kronik z Togarmą (Turkami), była nawet taka legenda którą kiedyś się zainteresowałem na początku – bracia Hunor i Magor,
    Mam nawet starą notatkę z tego
    Kronika Wielkopolska – Węgrzy od rzeki Wkra ich wódz Hun Attyla. Czyli Węgrzy to mieszanina Słowian, Gamerytów, Idumejczyków,
    Huno-Wandalowie

    Jak dla mnie Węgrzy mają dużo ze Słowian…. język jest jednak taki…. starożytny (Sumerowie, Asyryjczycy)
    Bułgarzy…. niby pierwsi Bułgarzy to Turcy.

    Hmm, ciekawe że owe Barbarzyńskie ludy były zainteresowane sztuką, potrafili wytapiał złocidełka
    W ogóle Scytowie pokazują jak działać mogła ”Lechia” że część była rolnikami, a część była dzikusami itd.
    Ale to się działo przed naszą erą, Chazarowie istnieli wieki potem i nie byli zaciekawieni sztuką….

    Jeszcze coś, według kronik Arabskich (pobajrze Al-Bekri
    Porównuje się, piszą wprost że Serbin, Słowianie palili zmarłych wodzów w ogniu, wraz z koniem. Konie rytualnie palili Scytowie
    Tam też się wyjaśnia ale to chyba jest komentarz ze Serbowie (Sernin/Surbin) to nazwa od Serpensów pochodzi czyli od węży….
    Szkoda że nie moge odszukać linka….
    Możliwe że to to
    http://www.poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-nowozytna/al-masudi-o-ziemiach-obecnej-polski-947-rne
    http://poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-nowozytna/al-masudi-i-al-bekri-o-slowianach

    Aaaa….
    Ani Lewici ani Judejczycy to Lwy
    Lew to Ari!
    AriEl – lew Boga
    Oprócz imienia dobrego malachiasza (aggelosa/anioła) jest także nazwa miasta
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_(city)

    Polubienie

 3. Znalazłem Księgę Gomory 🙂 Doprawdy ciekawie się czyta o dewiacjach papieszczy 🙂 Może wstawię tłumaczenie może nie…
  Co do ex-księdza śmierdzi mi nieprzychylność co do Ruskich (oczywiście oddzielam Rosję rządzoną przez Lubawiczów od Rosjan czyli Słowian, część z pewnością posiada geny Mongolskie Tatarskie Tureckie Edomskie i tak dalej w wyniku mieszanek genetycznych przecież te ludy między sobą walczyły)

  Z drugiej strony spieranie w konflikcie USA czy ZSRR jest gupotom gdyż oba mocarstwa posiadają ”wspólnego ojca” dowodem na to jest sojusz Nazistów z Bolszewikami podczas II Ś.W. – teza antyteza syntezą były …. następne pokolenie nawet nie będzie o tym wiedzieć nie licząc określonej liczby żydów żydów bo Polacy Tatarzy Cyganie Asyryjczycy Ormianie nie mogą wspominać o swoich prześladowaniach. To takie niesprawiedliwe no ale gdyby Polacy się upominali….

  Róźnie to bywało ze Słowianami na przedstrzeni dziejów,
  https://en.wikipedia.org/wiki/Flavius_Gaudentius

  Scyta za czasów upadku Cesarstwa ?
  A oto wyjaśnienie
  ”He was of Scythian origin.[2][3] As the term „Scythian” was frequently used in the late-Roman period for East Germanic tribes, Joseph Cummins notes that Gaudentius was possibly of Gothic origin.[3]”

  Inaczej mówiąc w tym czasie termin Scyta często używano w stosunku do Wschodnich Plemion Germańskich a jeden gościu pisał że Gendentiusz był pochodzenia Gockiego…. czyżby wschodni Germanie to inaczej Słowianie i na odwrót ?

  To dzisiaj nas bardziej oszukują zindoktrynowane łby oraz ludzie szukający spisków dla samej sensacji….

  Polubienie

 4. BM Apokalipsa 13:18 Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.
  A tu ciekawy z Septuaginta Ks.Judyty 3:8 On zaś zburzył wszystkie ich świątynie, wyrąbał ich święte gaje, zgodnie z otrzymanym rozkazem wytracenia wszystkich bogów ziemi, tak aby wszystkie narody służyły jedynie Nabuchodonozorowi i wszystkie języki, i ich plemiona tylko jego uznawały za boga.
  Ciekawe ze zachowanie Nabu.. jest podobne do krk papa a może inny człek który będzie chciał być wyżej niż Pan Bóg , anie jakieś si , si może być tylko pomocą zwiedzenia oraz jarzmem

  Polubione przez 1 osoba

 5. Znalazłem taką ciekawą zależność wystarczy wywnioskować i połączyć kilka wątków
  Zapomniałem wysłuchać….

  Ciekawe gdyż wcześniej ten pan wcześniej mówił iż pan z którym będzie przeprowadzał wywiad za chwilę jest oficerem politycznym inaczej mówiąc wielka szycha za komuny widzę to brak konsekwencji albo desperację gdyż pan Bednarz jest kierowany do niewłaściwych ludzi a kiedy miał możliwość to kazał usunąć filmy z usuniętego kanału sławniejszego jutubera Caleiba w celu wyłudzenia 3 tysięcy

  Cóż to tak jak pacyfista na ringu albo dziewica w domu publicznym

  Wiele nielogicznych działań może być spowodowane jednak kontrolą umysłów ilu jest osób które mówią jak to są odporne na wpływy tymczasem wystarczy impuls żeby wywołać taką reakcje a nie inną (reklamy czy religie specjalizują się w tym)
  Gorzej gdy ktoś zna prawdę ale ją zwalcza z pełną świadomością….

  Jako dodatek

  Kto filmuje ?
  No znowu pan oficer

  Tu też jeden oficer drugi dość inteligenty pan podobnie co Sandzia potrafi lawirować żeby sobie potem zaprzeczyć

  Cały czas te same gemby te same stacje cóż nie wszystkich ludzi można rozgryść np Dobry Pasterz nie wygląda na łobuza chociaż może być łasy na kasę i może tak być co pułkownik W. zasugerował pośrednio – przyjdzie ktoś da kasę za siedzenie cicho i spokój…
  Gdyby nie posyłano do ludzi niekompetentnych lub takich zajmujących się wyciszaniem sprawy….

  Ale możliwe że ów kanał działa już przeciwko NWO jako druga fala, niestety dezinformatorzy są tak rozmieszczeni że albo ich nie widać albo są widoczni wszędzie.
  Czyli druga fala może nam mówić prawdę o systemie po to żeby wtrącić kolejne kłamstwa.
  Ciekawi mnie temat religii, sekt metod ich działania i z tego co widać niemalże większość religii idzie do osób zagubionych podatnych słabych szukających prawdy i tak dalej, to jest klasyka. Kiedy ktoś potrzebuje pomocy dostaje ją od bandziora który liczy na to że ta osoba wchłonie zarówno prawdy jak i kłamstwa. W każdym razie mają problemy z odpowiedzią na banalnie proste pytania
  Dlatego także KRK indoktrynuje od dziecka zamykając na Boga poprzez często drogi krzyżowe, listy Pawła, mea culpa i tak dalej….

  —-
  A Zięba ?
  Zapomniałem dodać że cenię sobie wyżej ze względów Psychologicznych praktycznych nie licząc Hipnozy daje więcej porzytku
  Mam film
  [[https://www.youtube.com/watch?v=ZgELq6RqP8M]]
  Nie licząc Hipnozy dał dużo praktycznej wiedzy (problem zwłaszcza) o tym że dzieci małe chłoną jak gąbka wzorce zachowań naśladując zachowania rodziców, postaci z bajek itd.
  Inaczej mówiąc rodzice wyrządzają często nieśiadomie olbrzymią krzywdę dziecku, media także poprzez powiązywanie szkodliwych rzeczy z czymś przyjemnym…
  Na przykład alkohol z przygodą i jak człowiek się tego naoogląda to wchodzi w banie a nie jakieś opętanie,
  Anoreksja, ksiądz Sandziu miszcz rozwalania pozytywnych idei uwielbia podchodzić do tego w sekciarski sposób kreujący człowieka zakompleksionego zamkniętego w sobie nie jest to opętanie a przynajmniej na początku a wynik pokazywania chudzielców (chorych kobit) jako archetypu piękna wszyscy mówią że tak jest dobre taka młoda chce się dowartościował i już dalej leci….
  Skoro wtrąciłem krula, nie mam żadnych pretensji do ”nieślubnych synów” gdyż kiedy taka młoda osoba jest podatna na sugestie myśli że działając wbrew swej woli robi dobrze po prostu nie można obwiniać kogoś za to że został oszukany albo zrobiono mu sieszke – cała winna spada na łobuza np. nawet jeśli to Miłarek zakablował do okupanta na Etera przecież całość idzie na mąciwodę który nie tylko nawija jak typowy ksiądz dużo wątków mało konkretów i obłuda zamiast odpowiadać to kradnie czy jadem pluje czy kabluje….

  Po prostu wystarczy takiego nudziarza gadacza pokazać szerzej żeby zneutralizować pozytywne inicjatywy, idealna osoba do neutralizacji tematów związanych no nawet te które omawiam po ludzku. Dlatego nawet miałem podejrzenia że jest to człowiek który napędza ludzi do kościoła tak jak Ford mason najwyższego stopnia szerzył nastroje antyżydowskie które były Rothszyldom na rękę i KRK także…
  Tak tu KRK może powiedzieć że u nas jest bezpiecznie bo poza nami żyją oszołomy do tego nauki podobne (Paweł)…

  Żeby mi nie wyleciało… taki Hrabia dla przykładu wiadomo człowiek skompromisowany do tego podczepia/ł się pod innych ludzi żeby ich ośmieszyć a potem takie Sandzie czy Etery nawijają ”pan X wspiera Hrabiego czy Morawieckiego (Jabłon) bo stoi obok to pewnie wspiera” No właśnie nie zasze tak jest i oto chodzi żeby barany tak myślały by daną osobę szybko zgasić
  Wystarczy stać obok takiego Hrabjego czy krula żeby wiarygodność zleciała na dno poszła się walić na drzewo
  Są też ludzie którzy nie potrafią się obronić/odpędzić kiedy cham zaatakuje i z kultury nie umie powiedzieć panie idź pan przez co może być skojarzony z oszołomem, a ludzie kupują oczami….
  I przez to wielu łobuzów przykleja tym normalnym łatkę ”no nie taki fajny dobrze mówi a teraz pojawia się z tym czymś ? matko i córko kolejny wariat… dlatego sugerowałbym bym się nie tym że ktoś obok kogoś stoi a tym kiedy wyrasta nowa gwiazda i… kto wokół niej zaczyna się obracać kto próbuje się nachalnie zakolegować zbić kapitał i/lub skompromitować swoją osobą a takich jest pełno

  Niestety wiedza ezoteryczna (ezo=wewnątrz) ludzi jest niska na przykład Katole szczekają że Harry Potter zły satanizm i w ogóle ale nie potrafią tego wyjaśnić i uzasadnić dlaczego. Ze swojego przykładu wiem że takie rzeczy nie wpływają na mnie negatywnie zwracam uwagę na pozytywy gdyby mówili dla przykładu porównywali to z drabiną że pierwsze stopnie są dobre ale dalej jest trucizna (magia) i lepiej trzymać się na początku, dlatego często krytykuję Pawłościan Detektywów itd za brak wiedzy od kuchni.
  Gdy znamy mechanizmy w jaki sposób jesteśmy kontrolowani możemy zmniejszać odziaływanie kontroli na nas.

  Ale większość woli omawiać że Illuminaci, trują, masoni, Chemtrails… kiedy słyszę Chemtrails chce mi się śmiać ponieważ gamonie nie potrafią nic od siebie nawet nie potrafią używać Polskich nazw zamiast anglojęzycznej która dla Polaka Cebulaka Ebolaka Janusza nic nie mówi ale gdy się użyje poprawnej nazwy/tłumaczenia – Smugi Chemiczne, oo

  Co fakt jednak to fakt – smugi, GMO, haarp, wóda, to dziadostwo co dodają do petów, fluor hormony, roundup, mangan i Cebulak gotowy
  Kiedyś nawet Kalejb zrobił film o manganowym szale, oczywiście kanał ukradziony jeden drugi trzeci itd.
  https://www.kobieta.pl/artykul/kiedy-pojsc-do-internisty-zamiast-do-psychiatry

  Według takiego Sandziego Caleib MUSI być agentem ponieważ wykazuje jak bardzo Polacy dają sobą pomiatać dymać i w ogóle kontrola mocna do tego pełno agentów, łobuzów, narkomanów, zboczeńców, złodziei….

  To nawet gorzej od tych jawnych zdrajców ponieważ od takich nie wiadomo co się spodziewać przy nas mocni w gębie a kiedy przyjdzie co do czego cichną…

  Komiczne jest także to kiedy wielkolehity drą japę na Ruskich za to że nie wielbią sfałszowanej mapki w paincie Lechina Empire, a dlaczego Polacy nie są za wielką Tatarią albo za wielką Ukrainą ?
  Ja nie wiem czy z turbolehitami są związane rzeczywiste agentury czy ludzie z kompleksami chociaż łatwiej jest coś wykazać na podstawie źródeł a hasbarę ignorować.

  Albo mówi się że Chrystus po aramejsku znaczy słońce, jest problem ponieważ Aramejski był językiem lokalnym i używano greki a słońce po grecku to Helios/Illios.

  Przyznam się że chciałbym zobaczyć debatę/walkę znanych mi alternatywnych już typuję składy może wtedy mieli by szanse się wykazać a takie dyskusje do tej pory to uprawianie biadolenia:
  Pejsor vs Sandzia (chciałbym zobaczyć tych dwóch spryciarzy w jednym kadrze podczas debaty nt Katoli czy coś w tym stylu
  Hrabia II RP vs Król Edward (walka o to kto ma być królem Tworków Lechii
  Jabłon vs Marian (Marjan został praktycznie utopiony gada bzdury
  Turbolehici vs Turbokatole (oszołomy amatorzy kontra oszołomy za pieniądze)

  itd.


  Nie wiedziałem że Włosi są wielobarwni genetycznie (sądziłem że głównie Rzymianie) ale są tam geny Celtów, Greków (Jonowie), Spartan (Dorowie), Franków i tak dalej a mimo to są raczej podobni do siebie a Słowianie mimo jednolitości genów Jakuba są różnorodni pod względem karnacji itd).

  Wracając do:
  Niektóre programowania są nieświadome na przykład rodzic może nie wiedzieć że stale gnojenie pociech w imię dobra może obniżyć pewność ale za to pójście wyżej coś za coś….
  Ale są też programowania z premedytacją poprzez głupie reklamy, powtarzanie 1000 kłamstw itd.
  A Ziębi wiąże wszystko z Medytacją Transcendentalną czy bezmyśleniem i Hipnozą kiedyś to omawiałem – handlowiec nie lekarz a każdy handlowiec czy w zawodzie czy w profesji (np. egzoteryk) chce sprzedać swój produkt
  Edit:
  Oglądałem audycję Zięby może to pomoże 🙂

  Przeczytałem wcześniej całą 1 Barucha na resztę nie mam sił ostatnio mi wysiadają twarde sprzęty grożą recydywą na chwilę wiele materiałów mi przepadło mam nadzieję że tymczasowo i na innym sprzęcie zadziała ze zdjęciami filmami jak ten o płaskiej ziemi przez naukowców czy zbór wykładów Veitha.

  Generalnie Baruch numer 1 to wspaniałe dzieło mocna podbudowa Ezechiela i Jeremiasza

  1 Bar 3
  (7) Dlatego włożyłeś w nasze serca bojaźń Twoją przed Tobą, abyśmy wzywali Twojego Imienia. Tak, będziemy Cię wielbili na naszym wygnaniu, gdyż odrzuciliśmy z naszych serc wszelką nieprawość naszych ojców, którzy zgrzeszyli przeciw Tobie.  (8) Oto jesteśmy dziś na naszym wygnaniu, dokąd nas rozproszyłeś na wzgardę, przekleństwo i na karę [jako odpłatę] za wszystkie nieprawości naszych ojców, którzy odwrócili się od Pana, Boga naszego”. 
  (13) Gdybyś był postępował drogą Bożą, mieszkałbyś w pokoju na wieki.
  (37) On odnalazł wszystkie drogi mądrości i udzielił jej swojemu słudze Jakubowi i Izraelowi, swemu umiłowanemu. 

  Co do podbudowy:
  1 Bar 2
  (32) I będą mnie wielbili w ziemi swego wygnania, i wspomną znów na moje Imię.  (33) I przestaną być [ludem] o opornym karku, i odwrócą się od swych przewrotnych uczynków, gdyż wspomną na los swoich ojców, którzy zgrzeszyli przeciwko Panu. (34) Przywiodę ich znowu do ziemi, którą pod przysięgą przyrzekłem ich ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, i będą jej panami. Rozmnożę ich i nie będą się umniejszać. (35) Ustanowię z nimi wieczne Przymierze, abym był ich Bogiem i aby oni byli moim ludem: i nigdy już nie wypędzę mojego ludu izraelskiego z ziemi, którą im dałem.

  Z wielu legend, i nawet wielu twórców nie zdaje sobie sprawę że podświadomie mówi prawdę że góry i tak dalej to pozostałości wielkich stworzeń (gigantów) które niegdyś chodziły po ziemi. Tempe PavłoŚciany… tylko umieją wymieniać Illuminatów nic po za tym

  Polubienie

  • Czekam na to co wymyślą 11 czy jakaś prowokacja będzie banderofska czy Chasydzka czy cokolwiek
   Kuuur oglądałem pobieżnie w mediach polskojęzycznych co ostatnio pier… o grypie, ło tusku o ”’naziolach” mają ludzi za niezłych imbecyli
   https://miziaforum.wordpress.com/2018/11/06/prowokacja-banderowcow-na-marszu-niepodleglosci/
   Jak się jarają ludzie tuskiem jak to wygrał z pisiorami… no sami ludzie dają powód do tytułowania ich Cebulakami
   Example: https://jackcaleib.com/
   Patostreamy się skończyły…. a też próbowali zrobić z dżeka wariata sciągano temat $ na boczny tor a skupiano się na pierdołach co mnie to obchodzi czy ktoś jest na rencie itp ?

   Przyglądałem się tej dramie zarówno ze śmiechem jak i z grozą –
   Wychodzi na że duży procent Polaków pochodzi z połączenia się dwóch wielkich pradawnych plemion – Lehuitów i Cebulaków
   Przecież wystarczy wejść na stronę jackcaleib i… nie ma Dżeka a ‘’ktoś’’ chce sprzedać stronę oczywiście wiadomo kto
   Do Dżeka mogą mieć ludzie pretensje dlatego że uwierzył w czyste serce alcholika straszne jak można się zmienić w niecały rok się stoczyć do tego przeglądanie pornosków podczas live steamu (gdy otwieramy główną kartę google to wyświetlają nam się strony i tam była strona porno, zastanawiałem się czy Jack o tym wie i dlaczego to toleruje jak kolega zamiast działać głową działa fujarą)
   Nie mogę jak ludzie mogą dać się tak upodlić chyba tylko w Polsce takie numery przechodzą… jak poniżej czy powyżej

   + Bonusik ah ci hrabiowie i fałszywe tożsamości….

   Bonus 2

   60% ? Bzdury!!!!!!!!
   90%!!!!! z czego co czwarty to typowy Janusz
   Będzie sporo pracy żeby oczyścić te umysły z wszelkich szkodliwych programów jak ten że fajna przygoda nie może się obyć bez piwka i przypadkowego stosunku…

   Jeśli chodzi o niedobrych pisiorów i super platforme i wybawiciela tuska:

   Przecież owoce wykazują że Pisuary stosują nagminnie taktykę: zakazanego owocu oraz złego/dobrego policjanta
   Im bardziej gmerali niby Tuska tym większe rosło poparcie czy coś w tym rodzaju nie wiem dla mnie jest to wynik (żartuje) połączenia fluoru + smug chemicznych + haarp + mangan + witamina G + wiara w media
   Kuur żeby głosować stale na słynne partie/sekty i oczekiwać że wreszcie się zmienią
   Co normalny człowiek robi kiedy kolega go oszukał ze stoo razy nawet raz a porządnie ?
   Na pewno go nie wpuści już do siebie

   Ostatnie wybory z pewnością nie wygrali ludzie, znowu te same tłuste ryby tylko podzielono się władzą Chasydzi odstąpili nieco bo przecież Pisuary grają w jednym rytmie z Lubawiczami, Ukrainą a odgrywają rolę kogoś innego Prawica nigdy nie daje/dawała pieniędzy za darmo za nic żeby rozwalać rodziny, ciężko jest mieć szacunek i do jednych i do drugich a mówią że biedny znaczy czysty…nie wszystko jest jednoliniowe

   Ostatnio się mówiło że Matołeckie wpuściły Hindusów do Polski, nie wiem ja widzę tylko tych Ukraińców z czego nie jasne który to ten Banderowiec ”strumień wody” a który to nasz robotny obrotny taki Polak ze wschodu.
   Muzułmanów, Islamistów też się wpuszcza nieoficjalnie pod inną nazwą dlatego ludzie w miastach położyli lachę na Pisuarów i zagłosowali na tych którzy otwarcie chcą imigrantów brak płci, redukcję ludności do miliarda, wolność uj wie od czego do czego, miłość czyli na stare NWO-wskie śmieci…. i jak tu mieć wiarę w ludzi ?

   Inaczej mówiąc wybór między Belem a Baalem….
   PiS oczywiście udaje prawicę w celu ośmieszenia narodowców przylepienia im łatki łysych turbokatoli czy turbolechuitów wierzących w podrobioną mapkę w paicie na niebieskim tle to pokazuje mentalność ich wszystkich…
   Możliwe że siły Rzymskie wyciągnęły jakieś asy z rękawa czy coś czy wyegzekwowały z Therionem że teraz dostaną więcej, w każdym razie lepiej o nich zapomnieć
   Ślepa wiara powoduje że zawsze będziemy dymani….

   Ciekawe jak będą pluć jadem na ludzi chcących Boga w miejsce hydry

   Kzn 3:(1) Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę:

   (2) Jest czas rodzenia i czas umierania; jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono.

   (3) Jest czas zabijania i czas leczenia; jest czas burzenia i czas budowania.

   (4) Jest czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narzekania i czas pląsów.

   (5) Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni; jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot.

   (6) Jest czas szukania i czas gubienia; jest czas przechowywania i czas odrzucania.

   (7) Jest czas rozdzierania i czas zszywania; jest czas milczenia i czas mówienia.

   (8) Jest czas miłowania i czas nienawidzenia; jest czas wojny i czas pokoju.

   (13) Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić, i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie.

   (14) Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki: Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć; a Bóg czyni to, aby się go bano.

   (15) To, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna; bo Bóg przywraca to, co przeminęło.

   (16) Nadto stwierdziłem pod słońcem: Na miejscu prawa było bezprawie, a na miejscu sprawiedliwości złość.

   (17) Pomyślałem więc sobie: Bóg będzie sądził zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego; bo każda sprawa i każde działanie ma swój czas.

   (18) I pomyślałem sobie: Ze względu na synów ludzkich Bóg tak to urządził, aby ich doświadczyć i aby im pokazać, że nie są czymś innym niż zwierzęta.

   (19) Bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt, jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci; i wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Bo wszystko jest marnością.
   (20) Wszystko idzie na jedno miejsce; wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca.
   (21) Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię?
   (22) Tak więc stwierdziłem, że nie ma nic lepszego nad to, że człowiek raduje się ze swoich dzieł, gdyż taki jest jego los; bo któż da mu oglądać to, co się po nim stanie?

   Właśnie jeden z hipokrytów został wystawiony nawiasem mówiąc….
   Ale ten werset omawiałem kiedyś innymi słowami nawet szamanista Szaul o tym pisał tylko oni dodają do tego prostego logicznego przykazania pokrętne spaczenie
   To że religie na podstawie Pawła nauczają o bezkarności…. niech się w swoim błotku tarzają

   Kzn 8:
   (1) Któż jest takim mędrcem, żeby to zrozumiale wyłożyć?
   (2) Mądrość rozjaśnia oblicze człowieka, lecz srogość jego oblicza zniekształca go.
   (3) Rozkazu królewskiego słuchaj, a gdzie chodzi o przysięgę na Boga,
   (4) Nie śpiesz się. Odejdź od jego oblicza i nie upieraj się przy złej sprawie, gdyż On czyni wszystko, co tylko chce.
   (5) Bo w słowie królewskim tkwi moc; któż odważy się go zapytać: Co czynisz?

   (6) Kto przestrzega przykazania, tego nic złego nie spotyka: serce mędrca zna właściwy czas.
   (7) Zaiste, każda sprawa ma swój czas i swój sposób i jako wielkie zło ciąży to na człowieku,
   (8) Że nikt nie wie, co będzie, bo któż mu powie, jak się to stanie?
   (9) Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwolniony od walki, a bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają.
   (10) To wszystko widziałem, zwracając swoją uwagę na to wszystko, co się dzieje pod słońcem, dopóki człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie.

   Co prawda są to słowa gościa podającego się za Salomona czyli źródła z drugiej ręki

   (10) To wszystko widziałem, zwracając swoją uwagę na to wszystko, co się dzieje pod słońcem, dopóki człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie.

   (11) Widziałem też, jak bezbożnych chowano z czcią, natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie i byli zapomniani w mieście. To również jest marnością.

   (12) Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego,
   (13) Dlatego że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją jego oblicza.
   (14) Ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło i jak cień nie będzie żył długo ten, kto się nie boi oblicza Bożego.
   (15) Marnością jest to co dzieje się na ziemi: że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak jak gdyby popełniali czyny bezbożne, i są bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych. Pomyślałem jednak: To również jest marnością.
   (18) Poznałem ze wszystkich dzieł Bożych, że człowiek nie może dojść do sedna spraw, jakie się dzieją pod słońcem. Chociaż człowiek się trudzi, aby je zbadać, nie dojdzie do tego; a chociaż nawet mędrzec twierdzi, że to rozumie, nie może tego zgłębić.

   Co mnie zastopowało ?
   Kzn 10:
   (11) Jeżeli wąż ukąsi przed zaklęciem, to zaklinacz nic nie zyskuje.

   Zaklinacze węży, magia, satanizm, mitologia według Septuaginty to nie bajki
   Mam podejrzenie że wiele z tych rzeczy ludzie przekazują podświadomie poprzez fantastykę dlatego dla mnie jest to jednych z dojść do Boga – poprzez sztukę….
   Dość pomijana w mass mediach jest mitologia Nordycka chociaż nawet pobieżnie wygląda inspirująco
   Zastanawiałem się kiedyś przez dłuższy czas starałem się unikać nazw typowo znanych dajmonów czy grześków jak Saturn, Feniks i tym podobne lecz można nawet pokazując diabła np. pentagram czy seksagram zaprogramować że jest to złe tak jak media programują masowo łącząc wódeczkę z fajną przygodą
   Inaczej mówiąc jeśli mamy/tworzymy prototyp literacki czy gierkowy Fosfora to powinniśmy ukazać takiego jako bydlaka a nie jako Prometeusza
   Fajnie to opisał Saul Aliński w swojej książce ”Rules For Radicals” dał na początku jako cytat

   Abyśmy nie zapomnieli o uznaniu pierwszej radykalnej rady: od wszystkich naszych legend, mitologii i historii (a kto wie, gdzie mitologia się kończy, a historia zaczyna się – lub która jest która), pierwsza radykalna znany człowiekowi, który zbuntował się przeciwko establishmentowi i zrobił to tak skutecznie, że przynajmniej wygrał swoje własne królestwo – Lucyfer.

   -SAUL ALINSKY

   Jest to jedyny przypadek występowania w tej książce słowa łacińskiego Lucifer czyli po grecku Fosfor….
   Oni nam podświadomie gdzieś głęboko rozprowadzaj taką myśl że Lucyfer to bohater bo postawił się całemu rządowi że przeciwko NWO….
   I cała historia czy to o tytanach, minotaurach, centaurach, trollach, goblinach (żydzi) jest podświadomą alegorią przeszłości….
   Mitologiczny Ragnarok przekazuje informacje zarówno z przeszłości (potop) jak i z przyszłości (zmierzch Bogów)
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Ragnar%C3%B6k

   W Helladzie znów mamy opisy walki Tytanów z Gigantami i Bogami (aniołami)
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyfonomachia

   Polubienie

   • Jutro to może bardziej opiszę

    Ładnie pięknie ale za dużo takiej filozoficznej gadki nie wiem wkońcu czego się czepić co pochwalić

    https://nawracajciesiealbowiembliskiejestkrolestwoniebieskie.wordpress.com/ksiegi-falszywe/ksiega-henocha-falszywa-ksiega-analiza-w-swietle-prawa-przymierza-pism-prorokow-i-ewangelii-mateusza/

    Dziwne,
    O 1 Henocha

    ”Księga Henocha to kolejna księga która zaprzecza naukom zawartym w Prawie jak i w pismach proroków. Nie należy brać do serca niczego z jej treści.”

    Z treści wynika że autor stawia na Prawo Boże jak i pisma proroków

    Ale dalej neguje Ewangelie Jana, dlaczego ?
    Ponieważ Jan wskazuje na Króla z pozycji bezpośredniej jakbyśmy sami tam byli jako Jan, u Mateusza można odnieść wrażenie jakbyśmy byli w tłumie i jakiś tam Król używa przypowieści
    Dziwne, w większości przypadków odczytywano Jano okularami Pawła
    jest mały problem bardzo im przeszkadza ten wers

    J 10:
    (29) Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.

    oraz ten
    J 17:
    (8) Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś.

    (9) Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi;

    (10) I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich.

    (11) I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my.

    (12) Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo.

    (13) Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni.

    (14) Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata.

    (15) Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.

    (16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

    (17) Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

    Jest to praktycznie powtórzenie proroctwa Natana

    2 Sm 7:
    (28) Teraz, o Panie, Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa twoje są prawdą, Ty obiecałeś twemu słudze to dobrodziejstwo.

    http://www.bibliamesjanska.com/2_Sm/7.html
    Absolutnie obowiązkowy rozdział

    Także zapowiada Chrystusa
    (10) Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył, i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio,

    (11) Odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom,

    (12) A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo.

    (13) On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki.

    (14) Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich,

    (15) Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie.

    (16) I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też utwierdzony będzie na wieki.

    Przecież jest to dokładna zapowiedź przyszłych wydarzeń,

    Hmm w zasadzie nie ma większych argumentów na negację proroctw Henocha o Nefilimach i Grigorich cicho sza!
    Autor usiłuje wmówić że Jan i Henoch forsują trójcę co jest absurdem już sam się pogubiłem wkońcu jest trójca nie jest Chrystus jest Bogiem źle, jest aniołem źle….
    Nie rozumiem co ma do narodzenia z dziewicy reinkarnacja, przecież metempsychoza a rezurekcja a narodzenie z dziewicy to co innego…

    A klasyka, większość nam wmawia że Henoch promuje astrologię ponieważ istnieje magia henochiańska w celu przywołania tych aniołów jak Semjaza….
    Jest to głupie obalanie henocha z powodu opisu nieba, w ten sposób musimy obalić Piecioksiąg który opisuje stworzenie nieba, lądu, ziemi i tak dalej – wielbisz dzieło boże jak słońce ? jesteś poganinem….

    A to tylko Henoch….
    Nawet BB lepiej obalał księgi chociaż później za bardzo uwierzył źródłom bez dowodów jak Pujol czy Zeitgeist, nie możemy tego ani potwierdzić ani zaprzeczyć jeśli takiej postaci jak Anup Chrziciel zwyczajnie w literaturze Egipskiej nie było

    Ciekawsze o Ewangelii Jana, więcej prawdy chociaż występują takie małe nagięcia na siłę że Ewangelia Jana promuje zbawienie z wiary
    Dlaczego jednak nastąpiło zaoranie, przecież podano ten werset ?
    J 15:
    (13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.
    (14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.

    Nie wiem sam się gubię za dużo kręcenia…

    Aaaa mam haczyk – Królestwo Boże i Objawienie

    Według autora apokalipsy tylko mężczyźni mogą dostąpić największej nagrody z ręki Boga, przywileju życia wiecznego w Niebie. Oto co mówią wersety apokalipsy:

    Apokalipsa Jana 7
    (4) I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion synów Izraela

    Apokalipsa Jana 12
    (5) I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu

    Także ci którzy będą współkrólować z Jezusem w apokaliptycznym, zmyślonym tysiącletnim królestwie to jedynie mężczyźni.

    Ogólnie nie jest tak źle

    1. przestrzegać przykazań Przymierza od najmniejszego do najwiekszego z nich za każdą cenę. Za cenę utraty rodziny i dzieci, przyjaciół, pracy, własnego życia.

    Prawdą jest że trzeba być dobrym człowiekiem,

    Choć są wirusy Pawła jak programie na męczeństwo i zabijanie poprzez 500+ taki personalny holokaust, nie wiem mam negatywne odczucia co do marginesu społecznego i wolę im dać coś pożytecznego niż kasę na wódę a po drugie częściej tych biednych spotykałem jako zawistnych zazdrosnych sprytnych ludzi takie żydki, albo grubasy albo biedaki albo chude ciotki….. i dlatego wielokrotnie koryguje sens tego wersetu nie jako bezmyślne niszczenie ludzi na Franciszka z Asyżu ale na pomaganie ludziom za pomocą swoich funduszy (bogaty skoro ma $ umie się z nim obchodzić więc funduje reszcie takie podstaowe rzeczy daje możliwość zarabiania jeśli może).

    ”3. sprzedać wszystko co masz: samochody, dom, mieszkania, ulubiony telewizor, wszystko – spienięż to i rozdaj ubogim. Może być najbliższej rodzinie.”

    Pobieżnie wyłapuje takie podstawowe braki zrozumienia…. czy lawirowanie ?

    ”Wszystko co jest nam potrzebne do życia wiecznego jest jawne. Bóg nie lubuje się w tajemnicach gdy chodzi o życie Jego dzieci. W rzeczywistym słowie Bożym Najwyższy oznajmia człowiekowi że nigdy nie przemawia potajemnie a cokolwiek postanowi najpierw oznajmia swoje postanowienie ludziom poprzez swoich proroków.”’

    No właśnie półprawda gdyż ogólny sens proroctw jest znaczy aczkolwiek mamy problem z chronologią, wiemy że wielka trybulacja może nie dosięgnąć 12 narodów a pogmatwnie proroctw ma na celu popsuć szyki tym drugim, przecież samo dodanie listów Pawła do kanonu oznacza że jest coś wyżej, że jednak musimy się wysilić….
    Nie wiem co o tym sądzić, przy listach Pawła było ławiej gdyż wcześniej widziałem spore róźnice no jeśli taki Sandzia mówi że I. Mościcki był masonem a historia mówi że Mościcki zlikwidował masonerię a tylko jedni mogą mięć słuszność…. nie wszystko ma dwie strony
    To tylko pokazuje wiedzę a raczej ich brak albo celowe mieszanie ze strony tych ludzi

    Polubienie

   • Orbsy mnie naszły…. myśleniowo 🙂
    Losowy film chodzi o to że znowu te samo źródło 🙂

    Cóż jedni mówią że orbsy zostały obalone a drudzy nas zachęcają do kontaktu z nimi chociaż te kule pojawiaja się w skupisku agresji czy to w nocy….

    Jak tu, lubię odgrzewać szabowe 🙂
    UWAGA❗ Czym są Orbsy❓ Zwiadowcy z wyższych wymiarów❗ PRZEKAŻ DALEJ

    Marketing obcykany, clickbaity, wszystko wyłożone na tacy jednakże nie wskazuje to na zło tego kto pisze a tego kto dyktuje czyli ten co pokazuje groźne miny 🙂

    Chodzi o uznanie ”duchów nieczystych” jako nieszkodliwych pomocników z wymiarów wyższych prawie każdy okultysta mówi o pomocniczych duchach…. typowe tworzenie sztucznego konfliktu tak jak Paweł stworzył opozycję o nazwie Apollos a później się okazało że obaj służyli tej samej sile….
    W zasadzie wiele rzeczy nie jest przed nami ukrywane dlatego dobrze czasem wyciągać wnioski z hasbary rozpracowanej wieki temu

    Ponad 90% mediów w obcych rękach, do tego tłumy cebulaków, naciągaczy, chamów bez godności bez ambicji
    Wiem że dużą rolę odgrywa mielenie mózgu na papkę przez tego kto ma władzę – kto trzyma ręcę na portfelu (pieniądze), pilocie/myszce (informacje) generalnie celem każdej grupy jest monopol a na wchodzi właśnie kontrola wszystkiego od pieniędzy po taką kontrolę jak robiono w średniowieczu zdobywano zamki głodem i smrodem okrążano i czekano aż tamtym skończą i zapasy więc poddawali się procząc o wodę….

    Niedawno probowałem wybielać ex-księdza za ”Kler”
    Ale kiedy sobie przypomniałem o sojuszu z tamtego roku i Pod Kybele Obronę…

    Próbował ex-ksiądz zbyć ten temat, i doczepiać etykietę wariata
    Co nie zmienia faktu że w kwestii opisu zawodu ”ksiądz” nadal będzie moją inspiracją

    Cóż, chociaż pan z fundacji wcześniej powiedział prawdę o Zagórskim cóż jeśli jako jedyny wyciągnął dłoń co nie oznacza wiarygodności skoro nawet Druga Fala musi dać coś ciekawego i wybić się innych musi dać coś zgodnego z prawdą żeby ktoś w ogóle ich słuchał
    Niestety Bednarz jest prowadzony do ludzi którzy zajmują się zawodowo wyciszaniem sprawy – politycy, media alternatywne,

    Znalazłem czwarty film z kanału, nienajgorzej mówi i właściwie podobnie staram się to przekazać że cała ta moda na Illuminatów ma na celu nas usprawiedliwić,

    Krulewicz się nieco wzoruje ale jak zwykle nieudolnie….
    Ja tam wolę słuchać wszystkich aczkolwiek staram się rozdzielać pomiędzy nieświadomością a świadomym kłamstwem – osoba która dobiera sobie argumenty takie aby jemu pasowało by wyjść na zwyciężce oczywiście wie że kłamie na moje nieszczęście chce wyciągać rękę nawet padalcom…. tylko ci drudzy nie potrafią żyć bez kłamstwa co nie oznacza WŁAŚNIE że jesteśmy tak do końca niewinni szczególnie to widać po bluzgach, hejtach itd.

    Taka ciekawostka Unia Europejska jest pełnoprawnym państwem, mam nieco wejść z UE a nawet jedno z Watykanu 🙂

    Coraz bardziej doceniam DEZinformacje Sithina, Icke’a i Nachta, przekazują potężne ilości prawdy o których przeciętny człowiek nie wie
    Tak skrócie Sithin pisał o wojnach ludzi z bogami (Annunaki) niestety dużo nazmyślał dlatego w kwestii mitologii Lewantu nie mam za grosz zaufania, są o wiele lepsze opracowania
    Ale jeśli wiemy że jest to propaganda Therionu jak chcą nas wydymać oczywiście nie obiecują końca NWO co najwyżej nowy cykl…. ponieważ wielu speców od wszystkiego czyli do niczego używa tych tematów jako haczyk nie chcą niczego zmieniać na lepsze, tak wygodnie i więcej kasy przyjdzie…
    Hmmm, jeśli pan kłamczuszek to co o sobie mówi jest prawdą to oznacza że ci ludzie znaczy się pan oficer polityczny, wyZiębony, SatanYahjah, Naht, Ike i wielu innych wszeszczących przeciwko żydom, masonom, yluminatom, fatykanowi…. obnaża szatana pracując dla diabła albo prościej taki Trump…. nie mógł by uchodzić w opinii normalnego człowieka za debila (większość normalnym ludzi których znam ma Trumpa za wariata ale tym drugim też nie ufa) zwalczając przy tym lobby… no nawet tych wyżej od handlu dziećmi, mało możliwe bez wsparcia innej potężnej siły
    Druga Fala owszem daje nam dużo rzeczywistych informacji zmieszanych z bredniami, które trudniej wyłapać kiedy przemawiają….

    Z innej beczki, rzeczywiście otaczają mnie sami kretyni – jeden stawia na turbokatolickich zboczeńców a drugi pcha się do polityki już pomijam że jako lekarz nie powinien podczepiać się pod politykę – ma leczyć a nie bawić się w polityka podobnie sędziowie itd. A ten pierwszy…. cóż do tej pory przymykałem oko na wybielanie tych zboczeńców ale jak ktoś używa określeń ”szur” czy ”teorie spiskowe”’…. albo służby albo pranie mózgu w tym przypadku Braun chociaż nawet Braun przecież wierzy w Teorie Spiskowe przecież nazwał Buddyzm satanizmem w wersji soft light (podobnie sądzę) a skoro wierzy w satanizm to wierzy i w Grigori, dajmony, diabła, zło czyli w spiski i trzeba przyznać że ma klasę dobry teoretyk spiskowy którego warto posłuchać aczkolwiek stawia na dziurawe koryto o nazwie Babilon Wielki ….
    Dlatego nie usłyszymy od panów jaką krzywdę zrobiono ludziom poprzez nauki kościelne – wymuszenie poczucia winy, droga krzyżowa, programowanie na ubóstwo, listy Pawła, piekło…. tego jest sporo i większość nieBiblijne; czyściec jest Biblijny a przynajmniej w moim przekonaniu że teraz mamy czyśćiec a później Królestwo albo Dezintegracja…

    Niestety wielu pod płaszczem powrotu do korzeni (Słowiaństwa) wprowadza nas delikatnie w New Age, Czarny Księżyc, Perun satanista, pagaństwo kosztem katolicyzmu na zasadzie starcia zwarcia – dobry i zły glina
    Otaczają mnie….. brak słów

    Pranie łbów jest można usprawiedliwić tylko…

    Księga Micheasza 3:
    (5) Tak mówi Pan o prorokach, którzy sprowadzają na manowce mój lud, gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój, lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę.
    (6) Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia, zapadnie ciemność i nie będzie wieszczby; słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie im się ciemnością.
    (7) Jasnowidze będą zawstydzeni, a wieszczkowie zawiedzeni; wszyscy zakryją sobie twarze, bo nie będzie odpowiedzi Boga.
    (8) Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech.
    (9) Słuchajcie tego, wy, naczelnicy domu Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste!

    Księga Micheasza 4:
    (1) I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać.
    (2) I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu!

    Księga Micheasza 6:
    (9) Słuchaj! Pan woła na miasto – a rozsądnie jest bać się twojego imienia – słuchajcie, plemiona i zgromadzenie miasta!
    (10) Czy mogę zapomnieć o domu bezbożnego, który gromadzi skarby przez zbrodnie, i o przeklętej, skąpej mierze?
    (11) Czy mam go uniewinnić mimo fałszywej wagi i mimo worka z oszukańczymi odważnikami?
    (12) Bogacze miasta są pełni bezprawia, jego mieszkańcy mówią kłamstwo i mają oszukańczy język w swoich ustach.

    Polubienie

   • Hmm ale nas wydymali doktrynalnie
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokatastaza

    Apokatastaza (od gr. apokatastasis[1] czyli „ponowne włączenie, odnowienie” z Dz 3, 21)[2] – końcowa i ostateczna odnowa całego stworzenia poprzez przywrócenie mu pierwotnej doskonałości i bezgrzeszności lub nawet przewyższenie tego pierwotnego stanu. Potocznie apokatastaza nazywana jest ideą pustego piekła.

    Znowu Orygenes który przedstawił Apokastazę jako Pawłościańskie zbawienie za free

    Tymczasem
    Filozofie
    Według stoików świat po pewnym okresie istnienia ulegnie spaleniu aby mógł powstać nowy. W niektórych wersjach zaratusztrianizmu Ahura Mazda ma zniszczyć świat, aby mógł powstać lepszy.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Apocatastasis

    Judaizm
    Pojęcie „przywracania” lub „powrotu” w Biblii hebrajskiej to powszechny czasownik hebrajski שוב , [9], jak użyto w Malachiasza 4: 6, jedyne użycie formy czasownika apokatastazy w Septuagincie. Jest to używane w „odnowieniu” losów Hioba i jest również używane w znaczeniu ratowania lub powrotu jeńców, a także w odnowie Jerozolimskiej.

    Jest to podobne do pojęcia tikkun olam w judaizmie chasydzkim . [10]

    Nowy Testament
    Słowo apokatastasis pojawia się tylko raz w Nowym Testamencie, w Dz. 3:21. [11] Piotr uzdrowił żebraka z niepełnosprawnością, a następnie zwrócił się do zdumionych widzów. Jego kazanie postawiło Jezusa w kontekście żydowskim, spełnienie Przymierza Abrahamowego i mówi:

    [19] Upamiętajcie się i nawróćcie się, aby wasze grzechy zostały zmyte, gdy nadejdą czasy odświeżenia z obecności Pana; [20] I pośle Jezusa Chrystusa, o którym przed tobą było głoszone: 21 Którego przyjmie niebo, aż do czasu restytucji wszystkich rzeczy, które Bóg wypowiedział przez usta wszystkich swoich świętych proroków, odkąd świat się rozpoczął. .

    -  Akty 3: 19-21 KJV
    W znaczeniu gramatycznym względny zaimek „ὧν” („z których”, dopełniacz w liczbie mnogiej ) może odnosić się do „χρόνων” („czasów”), w którym to przypadku centralne wyrażenie oznaczałoby „aż do restytucji wszystkich czasów, o których Bóg powiedział „lub” πάντων „(” wszystkich „lub” wszystkich rzeczy „), co oznacza” do czasów restytucji wszystkich rzeczy, o których Bóg mówił „. [12]

    Najczęściej stosowanym przez Piotra zastosowaniem ” apokatastazy wszystkich rzeczy, o których Bóg mówi” jest to, że odnosi się ono do przywrócenia Królestwa Izraela i / lub Ogrodu Edenu, a nie „wszystkiego, co kiedykolwiek istniało”. [13]

    Werbalna forma apokatastazy znajduje się w Septuagincie Malachiasza 3: 23LXX (tj. Malachiasza 4: 6 ), proroctwie Eliasza, odwracając serca dzieci do ich ojców; w Ewangelii Mateusza 17:11 („On wszystko przywróci „), powtarzając Malachiaszowi i w Liście do Hebrajczyków 13:19 („abym mógł być wam przywrócony , prędzej”).

    XIX-wieczny niemiecki teolog Jakob Eckermann zinterpretował „apokatastazę wszystkich rzeczy”, aby oznaczać powszechne wyzwolenie religii przez doktrynę Chrystusa, a „czasy odświeżania” były dniem odnowy, czasów Mesjasza „. [14]

    Patrystyczne chrześcijaństwo
    Znaczenie apokatalizacji we wczesnym chrześcijaństwie jest obecnie ponownie oceniane. W szczególności obecnie kwestionuje się, czy Orygenes , często wymieniany jako najbardziej znaczący orędownik powszechnego zbawienia , faktycznie nauczał lub wierzył w taką doktrynę. [15] [16] [17]

    Frederick W. Norris, w swoim artykule „Apokatastasis”, The Westminster Handbook to Origen , 2004, stwierdza, że ​​stanowiska Orygenesa w kwestii powszechnego zbawienia często wydawały się sprzeczne. „W rozproszonych miejscach Orygenes mówi całkiem wyraźnie, że jego zdaniem, cała stworzona inteligencja zostanie przywrócona Bogu na końcu czasów.W innych miejscach mówi równie jasno, że tylko dusze, które dokonują wyboru dla Boga i praktykują cnoty, których Bóg wymaga, będą spoczywają w niebie, a ci, którzy nie żyją dla Boga, będą wiecznie cierpieć w piekle lub być tam unicestweni, jeśli w najbliższych latach rozprawa Orygenesa o zmartwychwstaniu zostanie ponownie odkryta, ta pozorna sprzeczność może zostać rozstrzygnięta „. Kończy: „Nie można było z góry wiedzieć, która publiczność najprawdopodobniej zaakceptuje ewangelię, z powodu nadziei zrodzonej przez obezwładniającą miłość Boga lub ze strachu pobudzonego przez Boga” zagrożenie piekłem w połączeniu z Bożym żądaniem etycznego życia. Większość odbiorców słuchaczy lub czytelników obejmuje obie grupy; wiedząc o tym, Orygenes, duszpasterski kaznodzieja, prawdopodobnie zachował swój pogląd na zbawienie ekonomicznie „otwartym” dla większej skuteczności. „[18] [19] [20]

    Konstantinowski (2009) [21] stwierdza, że ​​zastosowania apokatalizji w pismach chrześcijańskich przed Synodem w Konstantynopolu (543) i anatemy (553) wymawiane przeciwko ” Oryginalistom ” i Evagriusowi Pontikusowi były neutralne i odnosiły się przede wszystkim do pojęć podobnych do ogólnych „przywrócenie wszystkiego, co się mówi” ( restitutio omnium quae locutus est Deus ) Piotra w Dz. 3:21, a nie na przykład powszechne pojednanie wszystkich dusz, które kiedykolwiek były.

    Termin apokatasta jest wymieniony w 14 z 15 anathemas przeciwko Orygenes z 553: „Jeśli ktoś powie … że w tym udawanym apokatastasis, duchy nadal będą istnieć, jak to było w udawanej preegzystencji: pozwól mu bądź wyklęty. ” [22]

    Formę apokatalizacji przypisano także Grzegorzowi z Nyssy [23] i prawdopodobnie Ambrosiasterowi , przypisującemu Ambroży z Mediolanu . Grzegorz z Nazjanzu omówił to bez podjęcia decyzji.

    Miejscowy Synod w Konstantynopolu (543) potępił formę APOCATASTASIS jako Anathema i Anathema została formalnie przedłożone Ekumenicznej Rady Piątej Konstantynopola (553). Od APOCATASTASIS zostały wykorzystane wcześniej w pisarzy komentujących na użyciu Piotra w Nowym Testamencie, forma APOCATASTASIS skazany na 543 i 553 był późniejszy rozwój. [ potrzebne źródło ]

    Orygenes z innych nauk Aleksandrii o możliwości ponownego upadku gloryfikowanego człowieka również odegrało rolę w tym potępieniu. [24] W rzeczywistości większość historyków uznałaby dzisiaj rozróżnienie między własnymi naukami Orygenesa (lub przynajmniej tymi, które przetrwały) a stanowiskami teologicznymi późniejszych „Orygenesów”. Nawet przekonania długo przypisywane sam Orygenes, takich jak platońskiej wersji dusz istniejących przed organami, możliwość drugiego upadku, okazują się być znacznie bardziej dopracowany i trudne do spostrzeżenia we własnych pism Orygenesa. Anatema przeciwko APOCATASTASIS, a dokładniej na przekonaniu, że piekło nie jest wieczne, nie został ratyfikowany mimo wsparcia ze strony cesarza, i jest nieobecny od klątw mówione przeciwko Orygenes w Konstantynopolu II. [potrzebne cytowanie ]

    Szkoła aleksandryjska dostosowała terminologię platońską i idee do chrześcijaństwa, jednocześnie wyjaśniając i różnicując nową wiarę od wszystkich innych. [24] [25] Zwolennicy cytowane biblijne przejście w 1 Koryntian 15:28 , Kiedy to uczynił, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który wszystko umieścić pod nim, tak aby Bóg był wszystkim we wszystkich.We wsparciu. [ potrzebne źródło ]

    Gnostycyzm
    Gnostyk Ewangelia Filipa 180-350c zawiera Sam termin, ale nie uczą powszechnego pojednania:

    Jest odrodzenie i obraz odrodzenia. Z pewnością trzeba narodzić się ponownie poprzez obraz. Który? Zmartwychwstanie. Obraz musi ponownie wzrosnąć poprzez obraz. Weselna komnata i obraz muszą wejść przez obraz w prawdę: to jest przywrócenie (apokatastaza). Nie tylko ci, którzy wytwarzają imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, czynią to, ale wytworzyli je dla ciebie. Jeśli ich nie zdobędziemy, imię („Chrześcijanin”) również zostanie mu odebrane. [26]

    Jakież to wersety
    Werbalna forma apokatastazy znajduje się w Septuagincie Malachiasza 3: 23LXX (tj. Malachiasza 4: 6 ), proroctwie Eliasza, odwracając serca dzieci do ich ojców; w Ewangelii Mateusza 17:11 („On wszystko przywróci „), powtarzając Malachiaszowi i w Liście do Hebrajczyków 13:19 („abym mógł być wam przywrócony , prędzej”).

    Malachiasza
    3:
    (23) Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana,
    (24) I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.

    4:(6) Aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich, abym przyszedłszy ziemi przeklęstwem nie skarał.

    Mt 17:
    (10) I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w Piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz?
    (11) A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi.
    (12) Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich.

    Z Bonusem

    Księga Przysłów 22:
    (8) Kto sieje nieprawość, zbiera nieszczęście, a koniec jego swawoli kładzie rózga.

    (9) Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego chleba ubogiemu.

    (10) Wypędź naśmiewcę, a ustanie kłótnia i ucichnie swar i zniewaga.

    (11) Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król.

    (12) Oczy Pana czuwają nad tym, co znane, i On podważa słowa wiarołomcy.

    Polubienie

 6. Pan zię….. w tel . w rea24 tele narodowa ??? na pewno ? zobacz ich status a zobacz co my mam robić patrz Ewangelia Mateusza to nas obowiązuje , Apokalipsa to tylko uświadomienie .Mamy Przestrzegać Zakonu i my świadomi tego mamy przekazać to dalej /… Niech się Stanie
  Dzięki za twego Bloga ,doceniam twoją Prace

  Polubione przez 1 osoba

 7. Z Panem Bogiem na marszu podleglościm nie można iść BO ich bug to ma rayja na po chybel bzdetom może czas na po przebudzenie
  Starają się nas skłócić , i tylko wiara nas ochroni
  Pamiętajcie Wiara ukarze Prawdę ale ona będzie boleć (prawda boli) 🙂

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.