Wpis Nr. 13 – Inferno

 

 

 

Inferno

 

http://niedziela.pl/artykul/26804/nd/Czy-pieklo-naprawde-istnieje

http://www.zbawienie.com/pieklo.htm

https://menway.interia.pl/styl-zycia/ciekawostki/news-pieklo-istnieje-dowody,nId,446173

 

https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2017/03/29/pieklo-istnieje-naprawde-i-jest-wieczne-gdzie-cie-zastane-tam-cie-osadze/

http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/01/12/juz-wkrotce-zostanie-oficjalnie-ogloszone-ze-pieklo-jest-miejscem-ktore-nie-istnieje/

 

 

 

Powszechnie uważa uważa się że człowiek idzie do nieba albo do piekła albo do czyśćca albo jego dusza zmienia właściciela.

Inaczej mówiąc ciało jest zmienne a dusz jest nieśmiertelna, według nauk.

Tymczasem Biblia mówi iż dusz nie jest śmiertelna

Księga Jezekiela 18:

(3) Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego przysłowia. (4) Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn – są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. (5) Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy i wykonuje prawo i sprawiedliwość,

(6) Nie je mięsa ofiarnego na górach i nie podnosi oczu ku bożkom domu izraelskiego, nie hańbi żony swojego bliźniego, nie obcuje z żoną podczas jej nieczystości, (7) Nie uciska nikogo i dłużnikowi zwraca jego zastaw, nie dopuszcza się gwałtu, udziela chleba głodnemu, a nagiego przyobleka w szatę, (8) Nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje swoją rękę od złego, w sporach między ludźmi rozsądza zgodnie ze słusznością,

(9) Postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw: ten jest sprawiedliwy, on też na pewno będzie żył – mówi Wszechmocny Pan.

(10) Lecz jeżeli spłodził syna – rozbójnika, przelewającego krew, który popełnił jeden z tych grzechów – (11) Chociaż on sam tego wszystkiego nie popełnił – syna, który bierze udział w ucztach ofiarnych na wzgórzach i hańbi żonę swojego bliźniego, (12) Uciska ubogiego i biednego, dopuszcza się gwałtu, zastawu nie zwraca i podnosi oczy swoje ku bałwanom, popełnia ohydne czyny, (13) Pożycza na lichwę i bierze odsetki – na pewno nie będzie żył, ponieważ popełnił wszystkie te ohydne czyny. Na pewno poniesie śmierć; jego krew będzie na nim.(14) A oto, jeżeli spłodzi syna, a ten widzi wszystkie grzechy, które popełnia jego ojciec, i chociaż je widzi, nie popełnia ich, (15) Nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach i nie podnosi swoich oczu ku bałwanom domu izraelskiego, żony swojego bliźniego nie hańbi, (16) Nikogo nie uciska, nie bierze zastawu i nie dopuszcza się gwałtu, głodnemu udziela swojego chleba, a nagiego przyobleka w szatę, (17) Powstrzymuje swoją rękę od złego, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, przestrzega moich praw, postępuje według moich przykazań – ten nie umrze za winę swojego ojca, na pewno będzie żył. (18) A że jego ojciec popełnił gwałt, dopuszczał się rabunku, nad swoim współbratem czynił pośród swojego ludu to, co nie jest dobre, więc umrze za swoją winę.

(19) Lecz wy mówicie: Dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Wszak syn wypełniał prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, więc na pewno będzie żył.

(20) Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego.

(21) Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze.

(22) Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował.

(23) Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?

(24) A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze!

(25) A wy mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski! Alboż moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne?

(26) Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze; z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze.

(27) A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę.

(28) Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił; na pewno więc będzie żył, nie umrze.

(29) Lecz dom izraelski mówi: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Alboż moje postępowanie nie jest słuszne, domu izraelski? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne?

(30) Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski – mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu!

(31) Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski?

(32) Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!

 

5 Księga Mojżeszowa 30:19  Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,

Ewangelia Jana 11:(26) A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?

Księga Malachiasza 3: (18) Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. (19) Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, – mówi Pan Zastępów – tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. (20) Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. (21) I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję – mówi Pan Zastępów.

Objawienie 20: (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. (14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.
Księga Psalmów Dawida 33:
(18) Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego, (19) Aby ocalić od śmierci dusze ich I podczas głodu zachować przy życiu. (20) Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. (21) W nim bowiem raduje się serce nasze, Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu. (22) Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie, Ponieważ w tobie mamy nadzieję!

Księga Psalmów 37:

(9) Bo niegodziwcy będą wytępieni, Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię.

(10) Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego; Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie.

(11) Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem.

(12) Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym I zgrzyta na niego zębami.

(13) Ale Pan śmieje się z niego, Bo widzi, że nadchodzi dzień jego.

(14) Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, Aby powalić ubogich i biednych, Aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą,

(15) Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca. A łuki ich będą połamane.

(16) Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego Niż mnóstwo dostatków u bezbożnych.

(17) Bo ramiona bezbożnych będą połamane, Ale sprawiedliwych Pan podeprze.

(18) Pan troszczy się o dni niewinnych, Przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki.

(19) Nie będą zawstydzeni w złym czasie, A w dniach głodu będą nasyceni.

(20) Zaiste, bezbożni wyginą, A nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem.

(21) Bezbożny pożycza i nie oddaje, Sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje.

(22) Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, A ci, których On przeklina, będą wytępieni.

(23) Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba.

(24) Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją.

(25) Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba.

(26) Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione.

(27) Stroń od złego i czyń dobrze, A zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie.

(28) Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione.

(29) Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki.

(30) Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, A jego język głosi prawo.

(31) Nauka Boga jego jest w sercu jego, Kroki jego nie chwieją się.

(32) Bezbożny czyha na sprawiedliwego I szuka sposobu, aby go zabić.

 

 

 

Zatem naszym celem jest przestrzeganie przykazań czyli dobre czyny

Natomiast niemalże wszystkie religie nauczali na podstawie listów Pawła iż nasze życie i śmierć zależy od naszych poglądów czyli wierzeń

List Do Rzymian 10:

(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Isus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

(10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

(11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

(12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.

(13) Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

 

W Kwestii tak zwanego zbawienia przez wiarę

Najczęsciej cytuje nam się znany wers aby pokazać nam że Bóg w swojej bezmyślności zamierza wszystkich zbawić od tak za nic

Ewangelia Jana 3:

(14) I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,

(15) Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Pomija się jednak bardzo ważne dopełnienie

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

 

Zatem Jan wiąże wiarę z czynami, czyli pozorne wspieranie listów Pawła

 

(31) Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto z ziemi przychodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie; kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi,

(32) Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. (33) Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę.

(34) Albowiem Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże; gdyż Bóg udziela Ducha bez miary.

(35) Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce.

(36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

 

Jeszcze dodam cały rozdział z Listu Jana

1 List Jana 3:

(1) Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.

(2) Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

(3) I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.

(4) Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.

(5) A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.

(6) Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.

(7) Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.

(8) Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.

(9) Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.

(10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.

(11) Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować;

(12) Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.

(13) Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi.

(14) My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci.

(15) Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.

(16) Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci.

(17) Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?

(18) Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.

(19) Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca,

(20) Że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.

(21) Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem

(22) I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego.

(23) A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Isusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał.

(24) A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.

Cały czas jest mowa o czynach i przykazaniach,
A może Jan kłamał ?
To zapewne Jakub też

 

 

List Jakuba 2:
(22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.
(23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.
(24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

Księga Kaznodzei 12:
(13) Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka,

Ewangelia Jana 15:
(9) Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
(10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.
(11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.
(12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.
(13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.
(14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.
(15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
(16) Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
(17) To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

Nauki Chrystusa są proste jak drut, aby zostać zbawionym trzeba przestrzegać przykazań czyli Miłować Boga i Bliźniego.
Lecz Paweł i kolejni faryzeusze chwasty przekombinowali proste nauki

Sam Paweł czasem przyznaje że Prawo jest niezwykle ważne
Rz 10:
(5) Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu: Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie.

Rz 6:
(23) Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Isusie, Panu naszym.

Gal 3:
(12) Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.
(13) Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,

Jeśli nazywanie Boga kłamcą który dał przekleństwo oraz nazywanie Chrystusa przeklętym nie jest bluźnierstwem to co nim jest ?

 

 

Inferno

Przeszukując internet możemy wyszukać miliony materiałów które usiłują nas przekonać iż tak zwane piekło jako miejsce nieskończonych pośmiertnych tortur istnieje.

I co najciekawsze niewiele materiałów nie licząc ateistów piekła nie neguje.

Co ciekawe sami lucyferyści i sataniści żarliwie propagują doktrynę piekielną, czy propagowanie tej nauki przez lucyferystów ma na celu przyciągnąć ludzi do Boga ?

Jak wiadomo doktryna piekła jest gorliwie promowana w Katolicyzmie jako forma ewangelizacji. Podobnie wielu chrześcijan którzy opuścili KRK wierzy w piekło a także w wiele innych nauk.

Hmm, według nauk KRK sam łaciński Lucyfer przebywa piekle i zgodnie z wieloma opisami torturuje grzechników którzy nie dali na tacę… czyli jak najbardziej działalność diabła i demonów współgra z interesami Boga.

Tymczasem Objawienie nam mówi coś zupełnie innego:

Objawienie 12:9 I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

 

Terminologia

W rzeczywistości piekło w znaczeniu religijnym w Biblii nie istnieje.

Jest to kolejne celowo błędne tłumaczenie kilku terminów a motywów tej konspiracji jest kilka:

  • Zniesławić Boga
  • Zmusić do posłuszeństwa wobec przywódców podświadomie poprzez strach
  • Pozyskanie nowych wyznawców
  • Odciąganie ludzi od Boga poprzez nielogiczności

 

 

 

Owszem w wielu przykładach znajdziemy wyraz piekło, jednakże oryginalne słowa są błędnie tłuczone jako piekło. W Biblii użyto kilka słów (idiomów) które są błędnie tłumaczone jako piekło – Gehenna, Hades, Tartar (użyty jeden raz w stosunku do upadłych aniołów, Szeol, wieczny ogień.

 

Szeol – najczęściej oznacza miejsce umarłych, stan śmierci.. nie ma ani słowa o torturach

Hades – termin grecki oznaczający miejsce przebywania zmarłych dusz, ponownie nie ma ani słowa o torturach.

Gehenna – idiom odnoszący się do Doliny Hinnoma gdzie palono trupy oraz śmieci – Ogień Gehenny oznaczał w tamtych czasach unicestwienie w zapomnieniu, coś podobnego jak dzisiaj na wieki wieków ament.

Tartar – ten wyraz najbardziej odpowiada naszemu wyobrażeniu jako piekło, jednakże ten termin został użyty w Biblii tylko raz w stosunku do upadłych aniołów jak Lucyfer.

 

Warto wspomnieć że Nt był całkowicie pisany w języku greckim, natomiast najlepszy przekład ST istnieje w języku Greckim jako Septuaginta.

 

 

 

Boża Sprawiedliwość

 

 

Doktryna ognistego piekła jako miejsca nieskończonych tortur jest zaprzeczeniem nauk Chrystusa a także wielu relacji proroków.

Kara piekielna bez wcześniejszego ostatecznego sądu Bożego jest wyrokiem niesprawiedliwym eliminującym wszelką miłość Boga do człowieka.

A skoro my wiemy że jest to niesprawiedliwe a jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże, czyli czujemy i myślimy niestety na o wiele niższym poziomie ze względu na kontrolę umysłów.

 

Wpływanie Podświadomość 

 

 

 

Relacje Biblijne

Proroctwa mówią że karą za złamanie prawa nie jest wyrok wiecznych tortur a… śmierć czy też annihilacja. Annihilacja czyli starcie z powierzchni jest największą karą jaką można otrzymać.

Ponadto nie ma żadnych ostrzeżeń przed piekłem ani żadnych sugestii jakoby któraś z postaci biblijnych przebywała bądź nadal przebywa piekle! Nie mamy nawet opisu stworzenia piekła przez Boga.

Cel dogmatu piekła jest więc prosty – zafałszować wizerunek Boga i zmusić wiernych do służby fałszywym pasterzom ze strachu czyli odziaływanie na podświadomość. Oczywiście wielu widzi absurdalność dogmatów KRK ale boi się publicznie je wyśmiewać gdyż boi się myśląc ”a może piekło istnieje i jak nie dam na tacę to mnie diabli porwą”

Skoro my wiemy iż dogmat piekła jest wysoce niesprawiedliwy a jesteśmy stworzeni na podobieństwo (mentalne) Boże, to czy Stwórca nie widzi okrucieństwo i bestialskość w karze piekielnej ?

Niejaki Papież Jan XXII uważał on nauczanie o sądzie po śmierci (przed sądem na pustyni) za bluźnierstwo zugerujące że Bóg się myli i jest niesprawiedliwy, skoro Bóg ma dwa dwa razy sądzić to przeczy sobie samemu.Kto więc skłamał, Bóg bo nie powiedział czy Diabeł bo powiedział ? I na wikipedii ktoś napisał prawdę: ”Ze względu na grecki zapis ksiąg Nowego Testamentu – słowo שְׁאוֹל-szeol” czyli miejsce błagania”[1][2] przetłumaczone zostało na greckie Άδης-hades” podziemny świat zmarłych lub świat pozagrobowy[9]Hades użyty jest w Nowym Testamencie 11 razy[a] (γέεννα-gehenna, géenna zwykle tłumaczone jako piekło[10][11] 12 razy)[b].”

 

Sprawdźmy kilka wersetów.

3 Księga Mojżeszowa10:(1) Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, włożyli na niego kadzidło i ofiarowali przed Panem ogień inny, niż był im nakazany. (2) Wtedy ogień wyszedł od Pana i pochłonął ich. Umarli przed Panem.

4 Księga Mojżeszowa 16:(35) Wtedy wypadł ogień od Pana i pochłonął dwustu pięćdziesięciu mężów, którzy ofiarowali kadzidło.

2 Księga Królewska 1:(10) Odpowiadając Eliasz rzekł do pięćdziesiątnika: Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką! I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką.

 

 

 

 

Piekło nie ma poparcia Biblijnego, to że w naszych przekładach znajduje się słowo piekło… w greckich pismach wystepuje słowo Gehenna

Objawienie 20:
(13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
(14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
(15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Nie ma nawet żadnych opisów żeby którakolwiek z postaci Biblijnych smażyła się w piekle… bez wyroku
Czy nie jest to okrutne skazywać miliony osób na tortury bez wyroku i obroncy ?
A jednak Chrześcijaństwo z jednej strony mówi że Bóg jest miłością a z drugiej strony przypisują Stwórcy cechy… diabła

Ale jeśli karą za grzech jest annihilacja czyli unicestwienie, to zmienia postać rzeczy
Zobaczmy na Jana 316
Jana 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Aby nie zginął, nie ma napisane aby nie poszedł do piekła

Po trzecia, co oznacza zwrot ”nawrócić się”
Wiele osób to powtarza ”weź się nawróć”
Lecz nadal nie wyjaśniają co to oznacza, prawdopodobnie chodzi o to żeby myśleć tak samo czyli na poglądach
Trzeba pamiętać że Sanhedryn skazujący Chrystusa jak najbardziej wierzył w Boga, Papież wierzy w Boga, Diabeł w wierzy w Boga ale na Niego nie stawia
Co z tego że posiadają wielką wiarę w Boga tj. wiedzą że istnieje jeśli traktują Przykazania jako więzienie (matrix) z którego chcą się wyzwolić

Psalm 2
(1) Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach?
(2) Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i jego Chrystusowi:
(3) Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!

 

Nie mamy także ani jednego ostrzeżenia ”nie rób tego bo pójdziesz do piekła”

A według nauk KRK powinniśmy je mieć z milion razy.

Ponadto nauka o piekle jest wysoce nielogiczna.

 

Psalm 30:6 Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość przez całe życie”

Zobaczmy na Potop, czy ktokolwiek poszedł piekła ?

Nie mamy wzmianek, mamy jedynie taki werset:

Księga Kaznodziei 12:(13) Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. (14) Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną czy dobrą, czy złą.

 

Objawienie 19:19 I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. 20 I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.

Objawienie 20:1 Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. 2 I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. 3 I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony*.

Objawienie 20:14 A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia. 15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

 

 

 

Z drugiej strony

Bóg byłby tyranem gdyby puścił wiele zbrodni płazem. Owszem jest coś takiego co możemy nazwać piekłem ale nie wiekuistym i przeznaczonym tylko dla upadłych aniołów i wyjątkowych oprawców.

Czyli normalnych ludzi to nie dotyczy.

 

2 Księga Henocha 7: Ci mężczyźni wzięli mnie i przyprowadzili mnie na górę do drugiego nieba. Pokazali mi i widziałem ciemność większą niż ciemność ziemska. Tam widziałem więźniów pod strażą, wiszących w oczekiwaniu na niezmierzalny sąd.  Aniołowie mieli ciemny wygląd, ciemniejszy niż ziemska ciemność. Bezustannie płakali przez całe dni. Zapytałem mężczyzn, którzy byli ze mną: „Dlaczego oni są nieustannie torturowani?” Ci mężczyźni odpowiedzieli mi: „To są ci, którzy odwrócili się Boga, którzy nie byli posłuszni przykazaniom Boga, lecz z swej własnej woli spiskowali razem i odwrócili się wraz ze swym księciem i tymi, którzy  uwięzieni w piątym niebie.” Miałem wielkie współczucie dla nich a ci aniołowie pokłonili się mnie i powiedzieli do mnie: „Mężu Boży, módl się za nas do Pana”. Odpowiedziałem im i rzekłem: „Kim ja jestem, śmiertelnym człowiekiem, żebym modlił się za aniołów? Któż wie dokąd zmierzam lub co mnie spotka? Albo któż będzie modlić się za mnie?”

2 Księga Henocha 10: Ci mężczyźni zaprowadzili mnie w stronę północy i pokazali mi tam bardzo straszne miejsce, a tam były wszelkiego rodzaju tortury i udręki, okrutna ciemność i nie oświetlona ciemność. Nie ma tam jasności, lecz czarny ogień świeci wiecznie wraz z rzeką ognia, której płomienie unoszą się nad całym miejscem. Ogień tutaj, zamarznięty lód tutaj wysycha i się zamraża. Jest to bardzo okrutne miejsce uwięzienia, ciemni i bezlitośni aniołowie niosący narzędzia okrucieństwa i torturujący bez litości. I powiedziałem: „Biada, biada! Jak bardzo straszne jest to miejsce.” Ci mężowie mówili do mnie: „Henochu, to miejsce zostało przygotowane dla tych, którzy nie wielbią Boga, którzy na Ziemi praktykują grzechy przeciwko naturze. Ci, którzy praktykują z dziećmi sodomiczne zepsucie. Ci, którzy uprawiają zaklęcia i czary, wróżby, czynią handel z demonami i którzy chwalą się swymi niegodziwymi czynami – kradzieżą, kłamstwem, oszczerstwami,  pożądaniem, urazą, cudzołóstwem i morderstwem. Dla tych, którzy potajemnie kradną dusze ludzi, którzy chwytają ubogich za gardło zabierając ich dobytek sami się bogacą na nich kradnąc ich majętności, ci, którzy są w stanie zapewnić pożywienie. Dla tych, którzy powodują śmierć z głodu i kiedy są wstanie zapewnić im odzienie, są oni w stanie odebrać im ostatnią odzież powodując ich nagość. Dla tych, którzy nie szanują ich Stwórcy lecz kłaniają się bezdusznym bożkom, które nie mają duszy, nie mogą ani widzieć ani słyszeć, próżnych bożkom, tworzących obrazy i oddają pokłony podstępnym dziełom rąk – dla tych wszystkich jest przygotowane to miejsce pośród tych, jako ich wieczna nagroda.”

 

2 Księga Ezdrasza 7:

(1) Kiedy skończyłem mówić te słowa, anioł który został wysłany do mnie w poprzednich nocach został przysłany ponownie, (2) I rzekł do mnie: „Powstań Ezdraszu, i słuchaj słów, które mam tobie do powiedzenia.” (3) I rzekłem: „Mów mój panie.” I powiedział do mnie: „Na szerokim obszarze rozciąga się morze tak szerokie i rozległe, (4) Ale posiada wejście umieszczone w wąskim miejscu, i dlatego wygląda jak rzeka. (5) Jeżeli ktoś, kto będzie chciał dotrzeć do morza, oglądać je lub na nim żeglować, jak może dotrzeć do szerokiej części jeżeli nie przejdzie przez część wąską? (6) Inny przykład: na równinie jest zbudowane miasto, pełne dobrych rzeczy, (7) Ale wejście do niego jest wąskie  i ustawione na urwistym miejscu w taki sposób, że po prawej stronie jest ogień, a głębina jest po lewej stronie (8) I jest tylko jedna ścieżka pomiędzy nimi, to jest pomiędzy ogniem a wodą, tak że na ścieżce może się zmieścić tylko jeden człowiek. (9) Jeśli to miasto będzie dane człowiekowi jako dziedzictwo, jak otrzyma swoje dziedzictwo dziedzic jeżeli nie przejdzie przez niebezpieczeństwo stojące przed nim?”

(10) I rzekłem: „Tak panie.” I rzekł do mnie: „Tak wygląda pozycja Izraela. (11) Albowiem uczyniłem świat ze względu na nich; a gdy Adam przestąpił moje prawa, co się wydarzyło, zostało osądzone.

(12) Wejścia do tego świata są uczynione ciasne, bolesne i pracowite; jest ich kilka pełnych zła i niebezpieczeństw i zawierających wielu wyrzeczeń. (13) Bowiem wejścia do większego świata są szerokie i bezpieczne i naprawdę wydają owoc nieśmiertelności. (14) Jeżeli żyjący przechodzą przez trudności i bezowocne doświadczenia, oni nigdy nie otrzymają tych rzeczy, które są przygotowane dla nich.

(15) Więc dlaczego jesteś zaniepokojony widząc, że musisz zginąć?  Dlaczego jesteś poruszony widząc, że jesteś śmiertelnym?

(16) I dlaczego nie rozważasz w swym umyśle tego, co ma nadejść, ale raczej to, co teraz się dzieje? (17) Odpowiedziałem i rzekłem: „Suwerenny Panie, oto postanowiłeś w swym zakonie, że sprawiedliwi odziedziczą te rzeczy a bezbożni zginą.

(18) A sprawiedliwi mogą znosić trudne warunki, mając nadzieję na łatwiejsze, ale czyniący zło będą cierpieli trudne warunki i dobrych i łatwych nie będą widzieli.”

(19) I rzekł do mnie: „Nie jesteś lepszym sędzią niż Bóg, ani mądrzejszym ponad Najwyższego! (20) Niech wielu zginie dzisiaj żyjących, aniżeli Prawo Boże dane nim byłoby wzgardzone.

(21) Ponieważ Bóg ściśle rozkazał tym, którzy przyszli na świat, kiedy oni się pojawili, co muszą czynić aby żyć, i czemu powinni być posłuszni, aby uniknąć kary. (22) Niestety nie byli oni posłuszni i mówili przeciwko Niemu; wymyślili dla siebie rzeczy próżne.

(23) I zaproponowali dla siebie złe oszustwa, i nawet zadeklarowali, że Najwyższego nie ma, i zignorowali Jego drogi!

(24) I prawem Jego wzgardzili, i odrzucili Jego przymierza; byli niewierni Jego zakonowi i nie czynili Jego dzieł.

(25) Tak więc Ezdraszu rzeczy próżne dla próżnych, a obfite rzeczy dla obfitych.

(26) Oto czas nadejdzie, kiedy znaki, które ci przepowiedziałem się wydarzą i miasto, które teraz nie jest widoczne ukaże się i ziemia która teraz jest ukryta będzie ujawniona.

(27)  I każdy, kto jest uwolniony od zła jak tobie przepowiedziałem, ten będzie oglądał moje cuda. (28) Ponieważ syn mój Mesjasz będzie ujawniony z tymi, którzy są z nim, a ci, którzy pozostaną będą się weselić przez czterysta lat. (29) I po tych latach, umrze syn mój Chrystus (Mesjasz), oraz wszyscy ludzie którzy odbierają oddech ludzki:

(30) I świat powróci w pierwotną ciszę na siedem dni, jak było na początku; tak że żaden nie zostanie pozostawiony.

(31) A po siedmiu dniach świat, który jeszcze nie jest przebudzony, powstanie i to, co skażone zginie.

(32) I ziemia zwróci tych, którzy w niej śpią, i proch tych którzy w milczeniu mieszkają, a komory zwrócą dusze które im są powierzone. (33) I Najwyższy pojawi się na tronie sędziowskim, współczucie przeminie, a cierpliwość się skończy. (34) A tylko sąd pozostanie, prawda stać będzie, i wierność będzie rosła mocna. (35) I odpłata nastąpi, i nagroda będzie ukazana, dobre czyny się obudzą, a niesprawiedliwe czyny nie będą spały.

(36) I przepaść udręki się pojawi, a przeciwność do niej będzie miejscem odpoczynku, i piec Hadesu zostanie ukazany i odwrotność w raju przyjemności.

(37) Wtedy Najwyższy powie narodom które powstały z martwych: ‚Spójrzcie teraz i zrozumcie, kogo zaprzeczaliście, czyje przykazania mieliście w pogardzie.

(38) Spójrzcie na tę stronę oraz na tamtą; tutaj jest radość i odpoczynek, a tam jest ogień i kaźń.” Tak On będzie mówił do nich w dzień sądu – (39) Dzień nie mający słońca lub księżyca lub gwiazd, (40) Czy chmur czy pioruna czy wiatru czy wody czy powietrza, czy ciemności czy wieczoru czy poranka. (41) Czy lata czy wiosny czy ciepła czy zimy i mrozu czy zimna czy gradu czy deszczu czy rosy. (42) Czy północy czy nocy, czy poranka czy blasku czy jasności czy światła, ale tylko splendor chwały Najwyższego, przez którą wszyscy zobaczą, co zostało im przeznaczone. (43) Ponieważ będzie to trwało około tygodnia lat. (44) Oto mój sąd i jego określony porządek; i tylko tobie pokazałem te rzeczy.” (45) I odpowiedziałem i rzekłem: ” O Suwerenny Panie, i rzekłem wtedy i powiem teraz: błogosławieni ci, którzy żyją i trzymają się twych przykazań. (46) Ale co z tymi, o których się modliłem? Ponieważ któż spomiędzy żyjących teraz nigdy nie zgrzeszył, albo kto jest pomiędzy ludźmi, kto nie złamał twego przymierza?

(47) I teraz widzę, że przyszły świat przyniesie radość dla niewielu, ale cierpienie dla wielu. (48) Dlatego, że złe serce dorosło w nas, które nas odsunęło od Boga i przyniosło nam skażenie oraz drogi śmierci i pokazało nam ścieżki zatracenia i usunęło nas z dala od życia – nie tylko niewielu ale prawie wszystkich którzy zostali stworzeni.” (49) On odpowiedział mnie i rzekł: „Posłuchaj mnie Ezdraszu, a cię pouczę, i cię skarcę ponownie.

(50) Z tego powodu Najwyższy uczynił nie jeden świat a dwa.

(51) Ponieważ jak powiedziałeś, że sprawiedliwych nie ma wielu ale niewielu, podczas gdy bezbożnych jest mnóstwo, posłuchaj  wyjaśnienia tych rzeczy. (52) Jeżeli posiadasz kilka drogich kamieni, dodałbyś do nich ołów i glinę?” (53) Powiedziałem: „Panie, jak to możliwe?” (54) I on powiedział do mnie: „Nie tylko to, ale zapytaj ziemi a ona ci powie; zwróć się do niej a ona ci to oznajmi. (55) Powiedz jej, ‚Ty produkujesz złoto i srebro i miedź, a także żelazo i ołów i glinę; (56) Ale srebra jest więcej niż złota, miedzi więcej niż srebra, żelaza więcej niż miedzi, i ołowiu więcej niż żelaza i gliny więcej niż ołowiu.’ (57) Oceń teraz, które rzeczy są bardziej cenne i pożądane, te których jest wiele czy te, które są rzadkie?” (58) I rzekłem: „O suwerenny Panie, czego jest wiele jest mniej cenne a co jest bardziej rzadkie jest bardziej cenne.” (59) On odpowiedział mnie i rzekł: „Zważ sam w sobie co pomyślałeś, ponieważ ten co ma to, co trudne jest do zdobycia, cieszy się bardziej niż ten, który ma to, co obfituje.

(60) Tak więc taki będzie sąd, który obiecałem; ponieważ będę się radował z kilku, którzy będą zbawieni, ponieważ to są oni, którzy przysporzyli mnie chwały, która zwycięża teraz i poprzez nich moje imię jest obdarzone szacunkiem.

(61) Nie będę się smucił z powodu rzeczy tych, którzy zginą; ponieważ oni są teraz jako mgła, i są podobni do płomienia i dymu – oni są przeznaczeni na ogień i gorące spalenie, i są wygaszeni.”

(62) I odpowiedziałem i rzekłem: „O ziemio, cóżeś nam przyniosła, jeżeli umysł jest uczyniony z prochu jak inne stworzone rzeczy! (63) Tak więc byłoby lepiej, gdyby kurz się nie narodził, tak że umysł nie byłby uczyniony z niego. (64) Ale teraz umysł wzrasta w nas, i dlatego jesteśmy zadręczani, ponieważ giniemy i wiemy o tym. (65) Niech ludzka rasa lamentuje, ale pozwólmy bestiom polnym być radosnymi; niech wszyscy narodzeni lamentują, ale pozwólmy czteronożnym bestiom i trzodzie się cieszyć!

(66) Ponieważ jest im dużo lepiej niż nam; ponieważ nie wyglądają sądu a także nie wiedzą o żadnym udręczeniu czy zbawieniu obiecanym im po śmierci.

(67) Bo jaka jest z tego korzyść dla nas bo będziemy zachowani przy życiu ale okrutnie męczeni?

(68) Ponieważ wszyscy, którzy się narodzili są uwikłani w grzeszność i są pełni grzechów i obciążeni nieprawością.

(69) I gdybyśmy nie przyszli na sąd po śmierci, być może byłoby to lepiej dla nas.”

(70) Odpowiedział mnie i rzekł: „Kiedy Najwyższy uczynił świat i Adama oraz wszystkich którzy wyszli z niego, on najpierw przygotował sąd oraz rzeczy związane z sądem.

(71) A teraz zrozum z własnych słów, które powiedziałeś, że umysł wzrasta wraz z nami.

(72) Z tego powodu także ci, którzy mieszkają na ziemi będą dręczeni ponieważ oni mieli zrozumienie, że popełniali nieprawość i chociaż oni otrzymali przykazania, nie zachowali ich, i chociaż otrzymali prawo, postępowali bez wiary w to, co otrzymali.

(73) Co więc będą mieli do powiedzenia w dniu sądu, lub jak odpowiedzą w ostatnich czasach? (74) Jak wiele czasu upłynęło, a Najwyższy był cierpliwy z tymi, którzy zamieszkują świat, i nie z ich powodu ale w czasach które przeznaczył.”

(75) I odpowiedziałem i rzekłem: „Jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, o Panie pokaż także swemu słudze: czy po śmierci, gdy każdy z nas odda swą duszę, będziemy trzymani w odpoczynku zanim czasy nie nadejdą i wznowisz stwarzanie, czy też będą męczone od razu?”

(76) Odpowiedział mnie i rzekł: „Pokażę tobie także, ale nie wiąż się z tymi, którzy wykazali się pogardą, ani też nie wliczaj siebie wśród tych, którzy są dręczeni.

(77) Ponieważ masz skarb uczynków złożony u Najwyższego; ale nie będzie ci on pokazany aż do czasów końca.

(78) Teraz odnośnie śmierci nauka jest taka: Kiedy Najwyższy Pan wyda decydujący rozkaz, że człowiek umrze, kiedy duch opuszcza ciało, aby wrócić do tego, kto go najpierw dał, przede wszystkim uwielbi on chwałę Najwyższego.

(79) I jeżeli jeden z tych którzy ukazali pogardę i nie trzymali się drogi Najwyższego i pogardzali Jego prawem, oraz ci, którzy nienawidzili tych, którzy się boją Boga,

(80) Takie dusze nie wejdą do mieszkania ale będą natychmiast rozmyślać o udręce, zawsze żałując i się smucąc na siedem sposobów.

(81) Pierwsza droga, ponieważ pogardzili Prawem Najwyższego. (82) Druga droga, ponieważ nie mogą niczego uczynić, aby się poprawić aby żyć. (83) Trzecia droga, będą widzieć nagrodę położoną przed tymi, którzy zaufali przymierzom Najwyższego. (84) Czwarta droga, będą rozważać cierpienie przygotowane dla nich na dni końca. (85) Piąta droga, oni zobaczą zamieszkanie innych, chronione przez aniołów w głębokim pokoju. (86) Szósta droga, oni ujrzą jak niektórzy z nich pójdą na tortury. (87) Siódma droga, która jest gorsza niż wszystkie wymienione, ponieważ oni się dosłownie zmarnują w zamieszaniu będąc pochłoniętymi przez wstyd, i będą marnieć ze strachu widząc chwałę Najwyższego przed którym oni grzeszyli podczas swego życia i będą przed Nim sądzeni w czasie końca. (88) Teraz jest porządek tych, którzy trzymali się drogi Najwyższego, kiedy zostali odseparowani od śmiertelnego ciała. (89) Podczas czasu swego życia, oni pracowicie służyli Najwyższemu, i wytrwali niebezpieczeństwo w każdej godzinie, aby móc trzymać się doskonale prawa Dającego Prawo.

(90) Tak więc tutaj jest nauka odnośnie ich: (91) Przede wszystkim oni będą widzieć z wielką radością chwałę tego, który ich przyjmuje, ponieważ otrzymali odpoczynek w siedmiu porządkach.

(92) Pierwszy porządek, ponieważ byli drążeni z wielką siłą aby przemóc złe myśli, które się w nich formowały, aby nie prowadziły ich do zatracenia życia ku śmierci. (93) Drugi porządek, ponieważ widzieli rozterki w których dusze bezbożnych błądziły oraz karę, która na nich czeka. (94) Trzeci porządek, oni widzą świadectwo Tego, który ich stworzył i niesie ze sobą, że podczas ich życia oni zachowali prawo, które było im dane w zaufaniu. (95) Czwarty porządek, oni rozumieją resztę, która teraz ich raduje, będąc zgromadzeni w swych komorach i strzeżeni w głębokiej ciszy i chwale, która ich oczekuje w ostatnich dniach. (96) Piąty porządek, oni się cieszą że uciekli od tego, co jest skorumpowane i odziedziczą to, co nadejdzie, po za tym widzą kłopoty i trudy, z których zostali uwolnieni oraz przestrzenną wolność, którą otrzymają i będą się nią radować w nieśmiertelność. (97) Szósty porządek, kiedy jest im ukazane jak ich twarze jaśnieją jak słońce i jak są uczynieni jako światło gwiazd, będąc od tego momentu nie skażonymi. (98) Siódmy porządek, który jest większy niż wszystkie pozostałe wymienione, ponieważ będą się radować z odwagą i będą pewni bez wątpliwości, i będą weseli bez strachu ponieważ oni pospieszyli ku Temu, któremu służyli w życiu i od którego oni otrzymają nagrodę, kiedy będą chwalebni.

(99) Oto porządek dusz sprawiedliwych, i odtąd jest ogłoszone i poprzednio wymienione drogi kaźni tych, którzy nie zwracali uwagi i będą cierpieli w późniejszym czasie.”

(100) I odpowiedziałem mu i rzekłem: „Czy w takim przypadku będzie dany czas duszom, kiedy zostały odseparowane od ciał, aby zobaczyć to, co mnie teraz opowiedziałeś?”

(101) Odpowiedział mnie, „Oni będą mieli siedem dni, i podczas owych siedmiu dni oni będą mogli widzieć rzeczy o których ci opowiedziałem. i potem będą oni zgromadzani w swych miejscach zamieszkania.” (102) I odpowiedziałem i rzekłem: „Jeżeli znalazłem łaskę w twych oczach, pokaż dalej swemu słudze, czy w dniu sądu sprawiedliwi będą mogli wstawiać się za bezbożnymi i błagać Najwyższego o nich, (103) Ojców o synów lub synów o rodziców, braci za braci, krewnych za swych pobratymców lub przyjaciele za tych najdroższych.”

(104) On odpowiedział mnie i rzekł: „”Kiedy znalazłeś łaskę w moich oczach, ukażę ci to także. Dzień sądu jest decydujący i ukazuje wszystkim pieczęć prawdy. Tak, jak teraz ojciec nie wysyła swego syna, ani syn ojca, lub mistrz swego sługi, lub przyjaciel najbliższego przyjaciela aby był chory, albo spał, albo jadł, albo był wyleczony zamiast siebie.

(105) Tak więc nikt nie będzie się nigdy modlił za drugiego w tym dniu, także nikt nie będzie nikogo obarczał brzemieniem, ponieważ każdy będzie dźwigał swoją sprawiedliwość lub niesprawiedliwość.

(106) I odpowiedziałem i rzekłem: „Jakże to przyjmiemy, że pierwszy Abraham modlił się za za ludzi Sodomy, a Mojżesz za naszych ojców, którzy grzeszyli na pustyni,

(107) I Jozue po nim za Izraela w dniach Achana, (108) I Samuel w dniach Saula, i Dawid z powodu plagi i Salomon za tych w sanktuarium, (109) I Eliasz za tych, którzy otrzymali deszcz i za jednego, który był martwy aby mógł żyć, (110) I Ezekiasz za lud w dniach Senacheryba i wielu innych modliło się za wielu? (111) Jeśli wtedy sprawiedliwi modlili się za bezbożnych, teraz, kiedy korupcja się zwiększyła i niesprawiedliwość się zwielokrotniła, dlaczego nie będzie tego potem?”

(112) I odpowiedział mnie, i rzekł: „Obecny wiek, się nie skończy:  pełna chwała nie trzyma się w nim: dlatego ci, którzy byli mocni, modlili się za słabych.

(113) Albowiem dzień sądny będzie zakończeniem wieku tego, oraz początkiem wieku nieśmiertelnego, w którym korupcja  przeminęła:

(114) Grzeszna słabość się zakończyła, bark wiary został usunięty, a sprawiedliwość się powiększyła i pojawiła się prawda.

(115) Dlatego nikt nie będzie miał możliwości miłosierdzia nad takim, kto został potępiony na sądzie, lub skrzywdzić tego, kto zwyciężył!”

(116) I odpowiedziałem, i rzekłem: „To jest moje pierwsze i ostatnie słowo, że lepiej byłoby aby ziemia nie wydała Adama: albo, kiedy już go wydała, aby powstrzymała go aby nie grzeszył.

(117) Bo cóż dobrego jest w tym wszystkim, że żyją w smutku teraz, a i obawiają się potępienia po śmierci?

(118) O Adamie, coś ty uczynił? Ponieważ to ty zgrzeszyłeś, ale upadek nie był tylko twój, ale i nasz także, ponieważ jesteśmy twymi potomkami.

(119) Bowiem cóż to za pożytek dla nas, skoro nam obiecano wiek nieśmiertelny: a myśmy czynili uczynki niosące śmierć?

(120) Bowiem cóż to za pożytek dla nas że nadzieja wieczności jest nam obiecana, a my w mizerny sposób upadliśmy?

(121) I że nam wyznaczono zdrowe i bezpieczne mieszkania: a myśmy żyli grzesznie?

(122) I że chwała Najwyższego wygra tych, którzy prowadzili czyste życie, ale my chodziliśmy najbardziej złymi drogami?

(123) I że raj będzie ujawniony, którego owoce pozostają nieskażone i w których jest obfitość i uzdrawianie, ale my tam nie wejdziemy,

(124) Ponieważ mieszkaliśmy w miejscach gorszących?

(125) Albo że oblicza tych, którzy stosowali powściągliwość będą jaśnieć bardziej niż gwiazdy, ale nasze twarze będą czarniejsze niż ciemność?

(126) Przez chwilę żyliśmy popełniając nieprawość, nie rozważaliśmy, że po śmierci moglibyśmy cierpieć.”

(127) O odpowiedział, i rzekł: „Takie jest znaczenie walki, którą toczyć będzie każdy człowiek, który się na ziemi urodzi.

(128) Że jeśli zostanie pokonany, będzie cierpiał to, co powiedziałeś: lecz jeśli zwycięży, otrzyma to co ja powiedziałem.

(129) Bo to jest droga o której Mojżesz, kiedy za życia oznajmiał ludowi mówiąc: ‚Wybierz sobie życie, abyś mógł żyć.’

(130) Ale mu nie wierzyli, także prorokom po nim, ani mnie samemu kiedy mówiłem do nich.

(131) Także nie bądź tak dalece smutny z ich zatracenia, ale raczej ciesz się z tych, dla których zbawienie jest zapewnione.”

(132) I odpowiedziałem, i rzekłem: „Wiem panie, że Najwyższy nazywany jest teraz miłosiernym, ponieważ ma litość nad tymi, którzy jeszcze na świat nie przyszli,

(133) I jest łaskawy bo jest łaskawy nad tymi, którzy zwracają się w skrusze ku jego prawu,

(134) I jest cierpliwy, ponieważ on okazuje cierpliwość tym, którzy grzeszyli, ponieważ oni są dziełem Jego;

(135) I jest szczodry, ponieważ On dałby raczej aniżeli odebrał;

(136) I obfity w miłosierdziu, ponieważ rozmnaża swe miłosierdzie bardziej nad tymi którzy teraz żyją i dla tych którzy przeminęli i którzy nadejdą,

(137) Bo jeśliby nie uczynił ich obfitującymi, świat z tymi którzy go zamieszkują nie miałby życia na nim;

(138) I jest On nazwany Dawcą, ponieważ gdyby nie okazywał swej dobroci, ci, którzy popełniali nieprawości mogliby być z nich być uwolnieni,  nikt z dziesięciotysięcznej część ludzkości nie miałby życia;

(139) I sędzią jeśliby nie odpuścił tym, którzy byli stworzeni słowem Jego, i wybaczył im mnóstwa ich grzechów, (140) Prawdopodobnie pozostałoby tylko niewielu z niezliczonej liczby.”

 

2 Księga Ezdrasza 9:

(1) I Odpowiedział i rzekł: „Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz pewną część przepowiedzianych znaków, które przeminęły,

(2) Wtedy będziesz wiedział, że w tym czasie, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który stworzył.

(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, knowania narodów, wahania liderów, zamieszanie książąt,

(4) Wtedy zrozumiesz, że to są te dni o których Najwyższy mówił od dni które były stare, od samego początku. (5) Bo jak ze wszystkim co się wydarzyło na świecie,  początek jest oczywisty i zakończenie się staje jawne;

(6) Tak jest także z czasami Najwyższego: początki manifestują się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

(7) I stanie się, że każdy który będzie zbawiony i będzie mógł zbiec ze względu na swe uczynki, lub ze względu na wiarę, przez którą on uwierzył,

(8) I przeżyje zapowiedziane niebezpieczeństwa, i będzie oglądał moje zbawienie w mojej ziemi w zasięgu moich granic, które poświęciłem dla siebie od początku.

(9) Wtedy ci, którzy naruszyli moje drogi będą zdumieni, i ci, którzy odrzucili je z pogardą będą mieszkać w cierpieniach.

(10) Ponieważ jak wielu nie uznało mnie w podczas ich życia, ale korzystali z moich darów,

(11) I jak wielu  którzy pogardzili moim prawem kiedy jeszcze mieli wolność, i nie rozumieli ale pogardzali nim podczas okazji na skruchę i poprawę, kiedy stała przed nimi otworem,

(12) Oni muszą w mękach poznać to po śmierci.

(13) Dlatego nie bądź zbyt ciekawy, jak bezbożni będą ukarani, ale niech cię interesuje, jak sprawiedliwi będą zbawieni, ci, do których ten wiek należy i dla których został on uczyniony.”

(14) I odpowiedziałem, i rzekłem: (15) „Powiedziałem przedtem, powiem i teraz i powiem to ponownie: więcej jest tych którzy giną, niż tych co będą zbawieni, (16) Tak, jak większe są fale niż kropla wody.”

Zatem klasyczna kara ”piekielna”  potencjalnie nam nie grozi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.