Wpis Nr. 06 – Eucharystia

 

 

Eucharystia

 

 

Wbrew powszechnemu przekonaniu istnieją dwie formy Eucharystii:

Biblijna – jest to modlitwa dziękczynna, celebracja życia, pamiątka rezurekcji krzewiciela Prawa Bożego, wiele osób nieświadomie celebruje ten rodzaj Eucharystii… i dobrze

Religijna  – jest to wielokrotny rytuał, cykliczna celebracja śmierci. Ponadto na podstawie zniekształconych wersetów dzięki duetowi Paweł i Łukasz wprowadzono rytuał polegający na zjedzeniu ciała Boga, tak jak w mitach greckich i tym podobne. Tymczasem sam Mesjasz nigdy nie nazwał siebie Bogiem, dodatkowo ani Mateusz ani Jan nie pisali o potrzebie celebrowania jakiś rytuałów mających na celu wystawić Mesjasza jako pośmiewisko. Główny problem jest taki iż wielu wielu iż w pewien magiczny sposób chleb i wino zostało przemienione w rzeczywiste ciało Boga dodatkowo w Trójcy. 

Dogmat ten nazywa się ”Transsubstancjacja

Transsubstancjacja (łac. transsubstantiatio) lub przeistoczenie – w teologii katolickiej oznacza rzeczywistą przemianę substancji podczas Eucharystii: chleba (hostii) i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Termin ten został przyjęty podczas Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku. Teolodzy prawosławni używają czasem terminu transsubstancjacja – uważają jednak, że termin ten ma charakter nie opisowy, ale wskazuje na tajemnicę obecności cielesnej Jezusa w Eucharystii.

Termin przeistoczenie wszedł do użycia w teologii katolickiej w średniowieczu, wraz z potrzebą uściślenia rozumienia Eucharystii jako sakramentu, poprzez użycie pojęć wziętych z języka filozofii, zwłaszcza metafizyki. Bezpośrednią przyczyną tej precyzacji języka teologicznego były twierdzenia niektórych teologów, które wydały się stać w sprzeczności z sensus fidei, zmysłem wiary Kościoła na temat tajemnicy chleba i wina w Eucharystii. Nieprzerwaną tradycję wiary Kościoła od pierwszych wieków opisał papież Paweł VI w encyklice Mysterium fidei[1], w której przytoczył wiele wypowiedzi Ojców Kościoła na ten temat. Papież zacytował m.in. katechezę Cyryla Jerozolimskiego (315–386) do nowo ochrzczonych:

 

 

Tymczasem Biblia zakazuje spożywania krwi

1 Księga Mojżeszowa 9:

(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

 

 

 

 

 

Biblijna forma Eucharystii.. Jest to słowo greckie oznaczające Dziękczynienie, zaś w NT oznacza  dziękczynną modlitwę oraz tradycyjną kolacje z chlebem i winem na pamiątkę Mesjasza.

Księga Psalmów 41:  (6) Nieprzyjaciele moi mówią źle o mnie: Kiedyż umrze i zaginie imię jego? (7) Jeśli ktoś przychodzi mnie odwiedzić, mówi obłudnie. Serce jego gromadzi niegodziwość, I gdy tylko wyjdzie na zewnątrz, rozpowiada. (8) Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, Szepcą wspólnie przeciwko mnie, Obmyślają zło przeciwko mnie: (9) Spadła nań śmiertelna zaraza, A skoro legł, już się nie podniesie. (10) Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, Który jadł mój chleb, Podniósł piętę przeciwko mnie.

1 Księga Mojżeszowa 14: (14) Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich trzystu osiemnastu wypróbowanych ludzi, urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. (15) Potem podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na północ od Damaszku. (16) Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. (17) A gdy wracał po zwycięstwie nad Chodollogomorem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do doliny Saby, doliny królewskiej. (18) Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego. (19) I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi! (20) I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje! A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.

Więcej w 2 Księdze Henocha

 

 

http://www.zbawienie.com/ow.htm

Zobaczmy Wersety Z Wiki:

Jak widzimy Paweł najbardziej upodobał sobie wersję swojego koleżkę Łukasza. Porównaj wersety!

Mateusz jasno wskazał że królestwo Boże jest od Ojca czyli od Stwórcy!

Łukasz jako jedyny z trzech dodał zdanie ”na moją pamiątkę” a więc był jak najbardziej za powtarzaniem tego zwyczaju!

Z symbolicznej kolacji, modlitwie, spożywania chleba i wina religie zrobiły powtarzający się rytuał zjadania ciała i picia krwi ”Boga” a o tym w Biblii nie ma…

Ale Paweł zmienił definicję Eucharystii, uzurpując sobie monopol na prawdę!

1 List Do Koryntian 11: (1) Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. (16) A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy ani też zbory Boże. (17) A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu.

(18) Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały; i po części temu wierzę. (19) Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami.

(20) Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty Wieczerzy Pańskiej;

(21) Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. (22) Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam.

(23) Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Isus tej nocy, której był wydany, wziął chleb (24) A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.

(25) Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. (26) Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. (27) Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. (28) Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. (29) Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. (30) Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. (31) Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. (32) Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. (33) A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. (34) Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę.

 

Potrzeba celebrowanie Eucharystii (dziękczynienia) występuje wyłącznie u Pawła i Łukasza, a nas interesuje Słowo Boga. W żadnych innych księgach nie ma przykazania aby obchodzić ten zwyczaj, więc odrzucenie przez nas Eucharystii nie jest grzechem. Ewangelia Marka, Mateusza i Jana nie zabraniają nam Eucharystii jednak powinniśmy postępować zgodnie ze wskazówkami tylko i wyłącznie NT, uznając modlitwę Eucharystyczną jako symboliczny akt wielbienia Stwórcy na pamiątkę jego zmartwychwstania.

Biblijny obraz Eucharystii to modlitwa dziękczynna przy spożywaniu posiłku, głównie chleba i wina jako np. symbol zmartwychwstania Isusa. Nie ma w Biblii zakazu ani nakazu modlitwy przy spożywaniu na zasadzie ”dzięki Ci Panie za ten posiłek” ale musi być symboliczne jedzenie i picie. Jest to kult życia i nauk Chrystusa o Królestwie Bożym i miłowaniu bliźnich,

Religijny obraz Eucharystii to bogożerstwo, Teofagia,literalne spożywanie ciała (kanibalizm) i picie krwi (wampiryzm) w tym przypadku Mesjasza, Syna Bożego jako BOGA tzw. Transsubstancja.  Jest to kult śmierci Chrystusa i dogmatów religijnych. Młody człowiek może uznać że on sam jest winien śmierci Chrystusa zaś jako pokutę chodzi do kościoła, Kyrie Eleison, Drogi krzyżowe itd. 

A zwyczaj łamania chleba i wina bierze się od Melchi-Zedeka, kapłana El-Elyona czyli Boga Najwyższego i tak rozumieli to tłumacze Septuaginty. El-Elyon jako tytuł w stylu ”światowej sławy artysta”.

Chodzi o tytuł a nie imię. Samo dzielenie się jedzeniem i picie nie jest aktem satanizmu ale mówiąc że wino (lub woda) jest rzeczywistą krwią a chlebek (lub bułka) jest rzeczywistym ciałem boga… to jest akt Wampiryzmu i KanaanBalizmu. Isus miał oczywiście na myśli Eucharystię czyli podziękowanie Bogu za… [].

 

Łukasza 22,14-20 Mk 14,22-25 Mt 26,26-29
A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym».Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże». Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje»Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym». A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego».

 

 

 

Podsumowując:

Wyraz Eucharystia jest pochodzenia greckiego i oznacza dziękczynienie.

Esencją Eucharystii jest modlitwa dziękczynna czyli podziękowaniu Bogu podczas spożywania posiłku.

Nie ma mowy o potrzebie celebrowania ostatniej wierzeczy

Jedyne źródła postulujące Eucharystię w zniekształconej formie to pisma Pawła i Łukasza.

 

Isus nie miał na myśli obecnej formy Eucharystii czyli celebrowanie śmierci a Eucharystię w greckim znaczeniu czyli celebrowanie życia, dziękowanie Stwórcy i żywienie się Słowem Bożym.

Zauważmy jak zrozumieli to wrogowie Isusa w wersecie 52.

Nie chodziło o rzeczywiste ciało i krew jak to zniekształcili czy raczej wykorzystali wieloznaczność fałszywi pasterze.

 

 

Ewangelia Jana 6: 

(44) Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (45) Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie.

(46) Nie jakoby ktoś widział Ojca: Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga.

(47) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. (48) Ja jestem chlebem żywota.

(49) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali;

(50) Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa.

(51) Ja jestem chlebem żywota, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.

(52) Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże Ten może dać nam swoje ciało do jedzenia?

(53) Na to rzekł im Isus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie.

(54) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

(55) Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.

(56) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.

(57) Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.

(58) Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki.

(59) To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum.

(60) Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: Twarda to mowa, któż jej słuchać może?

(61) A Isus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł im: To was gorszy?

(62) Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej?

(63) Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem,

(64) Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Isus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda.

(65) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca.

(66) Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło.

 

Zobaczmy co mówi Didache

Di 9:

(1) Co do Eucharystii, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:

(2) Najpierw przy kielichu: Dziękuję Ci, Ojcze Nasz, Za świętą winorośl Dawida, sługi Twego, Którą objawiłeś nam przez Isusa, sługę Twego. Tobie chwała na wieki!

(3) Następnie przy łamaniu chleba: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, Za życie i za poznanie, Które objawiłeś nam przez Isusa, sługę Twego. Tobie chwała na wieki!

(4) Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, Został w jedno zebrany, Tak niech Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi Zbierze się w jednym królestwie Twoim, Bo Twoja jest chwała i moc przez Isusa Chrystusa na wieki!

(5) Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zostali ochrzczeni w imię Pana, gdyż to właśnie miał Pan na myśli mówiąc: „Nie dawajcie psom tego, co święte„.

 

I nagle cała magia znika….

Owszem ten tekst nie jest do końca wiarygodny ale też nie jest szkodliwy

 

Di 10:

(1) A gdy się już nasycicie, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:

(2) Dziękuję Ci, Ojcze Święty, Za święte Imię Twoje, Które z woli twojej zamieszkało w sercach naszych, I za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność, Które objawiłeś nam przez Isusa , sługę Twego, Tobie chwała na wieki!

(3) Ty, Panie wszechmogący, Stworzyłeś wszystko dla Imienia Twego, Dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc się nim, Tobie dziękowali. Nam zaś dałeś w swej łaskawości duchowy pokarm i napój, i Życie wieczne przez Isusa, sługę Twego.

(4) Nade wszystko dziękujemy Ci za wielką potęgę Twoją. Tobie chwała na wieki! Pomnij, Panie, na Kościół Twój, i wybaw go od zła wszelkiego, I uczyń doskonałym w miłości Twojej. I zgromadź go z czterech stron świata, uświęcony, W królestwie Twoim, które przygotowałeś dla niego, Bo Twoja jest moc i chwała na wieki!

(6) Niechaj przyjdzie łaska i przeminie świat! Chwała Bogu Dawidowemu! Kto święty, niech podejdzie, Kto nim nie jest, niech czyni pokutę! Przyjdź panie. niech tak się stanie. (7) Prorokom zaś pozwólcie odprawiać dziękczynienie, jak długo zechcą.

 

Nie tylko wyraz Eucharystia został zniekształcony, podobnie z wyrazu Eklezja czyli zgromadzone przerobiono na Kościół czyli budynek, z Diakona czyli sługa zrobiono małego księdza a z Episkopusa czyli starszego opiekuna zrobiono księdza z 200kg nadwagą.

Fałszywi pasterze bazują na zniekształconych pojęciach wykrzywiając podstawowe i uniwersalne prawdy.

Zatem chodzi o podziękowanie i wspólne poszerzanie wiedzy.

Symbolicznie 

Inaczej mówiąc Wino symbolizuje przelaną krew w ofierze abyśmy mogli z pomocą tej ofiary zmazać wiele naszych grzechów wynikających z naszej niedoskonałości. Oczywiście nie ma tolerancji dla grzechu a dla kontroli umysłów.

Natomiast chleb jest symbolem Słowa Bożego, po prostu żywimy się w metaforyczny sposób słowem które pochodzi od Boga poprzez proroków zgłębiając wiedzę na temat tego świata.

Nie ma jednak ani słowa na temat konieczności używania całego asortymentu rytuałów i przedmiotów używanych przez Kościół Rzymski – szaty liturgiczne, różańce, procesje, kulty maryjne, hierarchia kościelna, święte obrazy, tace, Tabernakulum, dzwony i wiele innych dla nas na pozór bezsensowych czynności.

Podobnie nauki ponownie narodzonych chrześcijan prowadzą ku nowym rytuałom.

 

Ale jaką formę Eucharystii obchodzić i czy obchodzić, 

Decyzja należy do ciebie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.