Wpis Nr. 29 – Dyspensacjonalizm Czyli Kto Pójdzie Do Nieba

 

 

Dyspensacjonalizm & Porwanie Kościoła 

Najpierw czym jest dys… coś tam coś

Dyspensacjonalizm – protestancki system teologiczny, zapoczątkowany przez Szkota Edwarda Irvinga[potrzebny przypis] w roku 1832 oraz Anglika Johna Nelsona Darby’ego w roku 1868, według których należy ciągle dosłownie interpretować Pismo Święte (w szczególności proroctwa) oraz odróżniać Izrael (w rozumieniu ludu Bożego) od Kościoła, który nie ma udziału w Bożym przymierzu z AbrahamemDawidem i Izraelem.

Dyspensacjonaliści wierzą w literalne Tysiącletnie Królestwo, które nastąpi po powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Według tego poglądu przed końcem szóstej dyspensacji (czasu łaski) nastąpi Wielki Ucisk, w czasie którego objawi się Człowiek Grzechu (Antychryst), który zgodnie z proroctwem zawartym w księdze Apokalipsy zostanie zniszczony po triumfalnym przyjściu Chrystusa, po czym wszyscy zmarli święci zostaną wskrzeszeni, aby sprawować rządy przez 1000 lat nad narodami Ziemi. Po upływie 1000 lat ma rozegrać się ostateczna bitwa pomiędzy Chrystusem a mocami ciemności (bitwa Goga i Magoga).

Odróżnienie Izraela od Kościoła według dyspensacjonalistów polega na tym, że Kościół nie wyparł Izraela w Bożym planie, a obietnice dane Izraelowi zostaną wypełnione podczas tysiącletniego okresu (o którym, według nich, wspomina Ap 20); ponadto uwaga Boga, skupiona obecnie na Kościele, zostanie z powrotem skierowana na Izrael (o którym mówi według nich Rz 9-11). Dyspensacjonaliści sądzą, że Biblia (i dzieje człowieka) została podzielona na siedem dyspensacji:

 

 

Porwanie Kościoła jest doktryną uformowaną ostatecznie w drugiej połowie XIX w. przez przywódców wspólnot pozakościelnych o charakterze chrześcijańskim. Ma ono być przyszłym wydarzeniem, w które wierzą chrześcijanie ewangeliczni, odnoszącym się do ponownego przyjścia Jezusa. Podczas tego przyjścia, wszyscy żyjący wierni mają być „porwani w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana” .

Ostatecznym twórcą doktryny o pochwyceniu kościoła był John Nelson Darby przywódca grupy Braci Plymuckich powstałej w pierwszej połowie XIX w. Kierował się głównie pracami i kierownictwem Edwarda Irvinga który został ekskomunikowany z kościoła prezbiteriańskiego za głoszenie nauk millenarystycznych, i który był założycielem Irwingianizmu. Edward Irving zaczął na własną rękę studiować i objaśniać teksty prorocze dotyczące Antychrysta a jego prace dały siłę napędową innym kaznodziejom z bliskich doktrynalnie środowisk.

Chociaż większość denominacji chrześcijańskich wierzy w powrót Chrystusa, to jednak istnieje kilka punktów widzenia tego tematu:

  1. pretrybulacjonizm – dyspensacjonalistyczni premillenaryści (tacy jak wiele ugrupowań ewangelikalnych w Polsce, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) (patrz punkt 1. na schemacie obok) wierzą w powrót Chrystusa w dwóch etapach. 1 List do Tesaloniczan 4,15-17 jest rozumiany jako wstępne wydarzenie w stosunku do powrotu opisanego w Ewangelii Mateusza 24,29-31[3]. Chociaż oba fragmenty opisują powrót Jezusa na obłokach wraz z aniołami, trąbami, znakami na niebie i zebraniem świętych, są one traktowane jako dwa oddzielne wydarzenia: pierwsze jako niewidzialne, a drugie – publiczne. Większość dyspencjonalistów wierzy, że pierwsze wydarzenie bezpośrednio poprzedza okres Wielkiego ucisku.
  2. midtrybulacjonizm – niewielka grupa premillenarystów głosi pogląd, wedle którego porwanie kościoła nastąpi w trakcie trwania wielkiego ucisku (w jego połowie lub drugiej części).
  3. amillenaryści (np. katolicyprawosławni) (punkt 5 schematu), a także postmillenaryści (np. prezbiterianie) (punkt 4 schematu) i historyczni premillenaryści (np. adwentyści dnia siódmego i reformowani baptyści) (punkt 3 schematu) wierzą, że powrót Chrystusa będzie jednym, publicznym wydarzeniem. Powołują się na fragmenty odnoszące się do powrotu Chrystusa, takie jak Ewangelia Mateusza 24,29-31, 1 List do Tesaloniczan 4,15-17, 2. List do Tesaloniczan 2,1-3[4]Objawienie Jana 1,7[5], wszystkie mówiące o powrocie Jezusa na obłokach, czemu towarzyszyć będzie dźwięk trąb, aniołowie, znaki na niebie, zmartwychwstanie i zebranie świętych. Amillenaryści czyli większość kościołów historycznych pojmuje to jako wydarzenie jednorazowe i dosłowne, nie wszystkie trzy grupy uważają, że fragmenty odnoszące się do powrotu Chrystusa opisują pojedyncze wydarzenie czego dowodem jest doktryna o pochwyceniu mającym nastąpić przed ponownym przyjściem Chrystusa. W kościołach historycznych nie istnieje koncepcja potajemnego porwania wiernych przed ponownym przyjściem Chrystusa czyli paruzją. Natomiast w kościołach ewangelikalnych które ze względu na swą krótką historię, wchłonęły wiele doktryn powstałych poza kościołami historycznymi na przełomie XIX/XX w. daje się zauważyć wpływy wczesnych ruchów o charakterze chrześcijańskim takich jak Bracia plymuccy i kościoły adwentystyczne.

 

Nie oznacza to jednak iż Protestanci stoją za doktryną Porwania kościoła a… Paweł

1 List Do Tesaloniczan 4:

(13) A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.

(14) Albowiem jak wierzymy, że Isus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Isusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.

(15) A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.

(16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,

(17) Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

 

Oczywiście nie jasne źródło z którego cytował czy raczej zmyślał.

O co chodzi w nauce Porwania Kościoła ?

Zamieniono 12 Plemion Izraela na Chrześcijan, Kościół czyli Izrael Duchowy

Tymczasem Paweł ”apostoł” stwierdził że zbawiony będzie cały Izrael tymczasem w innych listach neguje

 

List Do Rzymian 11:

(13) Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję;

(14) Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.

(15) Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?

(16) A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, (18) To nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.

(19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony.

(20) Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż.

(21) Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędził też ciebie.

(22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.

(24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą.

(25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,

(26) I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich.

(28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. (29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.

(30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa

 

Jest to kłamliwa nauka zawierają odrobinę prawdy.

Po pierwsze nie można mylić Żydów/Edomitów/Chazarów z Izraelitami

Proroctwa mówią o zbawieniu 12 plemion Izraela Izraela – Jakub o tym wiedział, Jan, Isus i Mateusza także!

A Paweł w pokrętny sposób raz neguje Izrael i promuje mieszanie się narodów (NWO) a w tym liście raptem uznaje tylko ”Judejczyków”

Zauważmy Paweł przyznaje iż ów ”Izrael” jest wrogiem Boga tymczasem 12 Plemion w proroctwach jest opisywane jako ci którzy są gnębieni:

 

Księga Sofoniasza 3:

(18) Jak się weselą w święta. Usunę spośród ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby.

(19) Oto Ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężycielom. Wspomogę to, co kuleje, zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby.

(20) W owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie. Zaprawdę, obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy na waszych oczach odmienię wasz los – mówi Pan.

Księga Jeremiesza 30:

(18) Tak mówi Pan: Oto Ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami, miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu.

(19) I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się, rozmnożę ich i nie będzie ich mało, uczczę ich i nie będą już w pogardzie.

(20) Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną, lecz wszystkich jego ciemięzców ukarzę.

 

Tych wersetów jest sporo dlatego nie zamierzam się powtarzać.

 

 

 

Czy Inne Religie Są Wiarygodne ? 

Niestety Świadkowie Jehowy są także fałszywą religią…

Zrobiono z nich wariatów, mam na myśli stanie na ulicy niczym panie przyleśne.

Czy spełniają kryteria fałszywej religii ?

Każdy z poniższych podpunktów wyklucza lub potwierdza zgodność ze słowem Boga

Jeśli W Danej Religii występują następujące podpunktu Zgodność Lub Niezgodność Z Biblią
Cudowne uzdrowienia, mówienie językami, jasnowidzenie etc. X
Popierany Ruch Ekumeniczny X
Popieranie działań wojennych, rządów religijnych czy świeckich X
Popieranie technologii gender, aborcji, uniwersalnej miłości X
Występuje posłuszeństwo wobec lidera X
Propagowane są dogmaty o porwaniu kościoła, piekle itp X
Popierany jest ruch syjonistyczny, imiona typu Jahwe, Jahszuah, JHVH, Jehoszafat X
Masowe modlitwy do posągów czy obrazów X
Popierane antybiblijne teorie jak Wielki Wybuch, Darwinizm X
Wywyższa się Mesjasza ponad Boga X
Wyjaśnia się prawidłowo podstawowe terminy jak Ewangelia V
Wyjaśnia się główny temat Biblii – Królestwo Boże na ziemi? V
Wyjaśnia się pojęcie ponownego narodzenia V
Ujawnia się fałszywe nauki w sposób grzecznościowy V
V
Ostrzega przed wzięciem znaku Bestii? V
Informuje się na temat zagrożeń ze strony sił diabelskich – rozwiązłość, okultyzm, horrory, Katie Perry, V
Informuje się na temat 12 plemion Izraela V
Informuje się w Biblijny sposób czym jest UFO V

Klasyczne fałszywe religie obiecują porwanie do nieba za nogę dla całego kościoła czyli dla konkretnej grupy, dla nas.

Natomiast dla reszty jest przewidziane piekło albo śmierć z ręki Boga.

 

Chociaż u ŚJ nie ma wywyższenia Isusa ponad Boga i nie ma aż takiego nacisku na diabelski dogmat o Porywaniu przez Boga – diaboliczna trucizna negująca wiele proroctw… chociaż prawdę mówiąc nie wiem od środka jak to bywa u nie katolickich wyznań.

Każda religia która powiela dogmat porwania + piekła + uzurpuje sobie autorytet od Boga… jest fałszywa ponieważ… nie powtarza słów Boga a jedynie straszy.

Jeśli nauczają że tylko oni są wybrani przez Boga bo wierzą i zostaną przez Boga zabici, stracą to co kochają i zostaną uprowadzani siłą do nieba by stać się aniołami…

Jeśli nauczają że reszta zostanie wybita bo nie wierzy w ich doktryny a na dodatek nauczają że Apokalypsis i Harmageddon to coś złego – sekciarstwo

Jeśli nauczają że potrzebne są nam dary Ducha Świętego czy podejmowanie się podejrzanych praktyk jak Medytacja Transcendentalna do zrozumienia tego czy tamtego…

 

Biblia mówi że będą żyć ci którzy zaakceptują Boga i Prawo!.

Fragment z Objawienia eliminujący dogmat bezprawnego capnięcia do nieba jak to widzą niemalże wszystkie religie. To co poniżej zapodam zwalczało wielu założycieli Kości-Oła bazując na Pawle który był również inspiracją dla sekciarskich zborów (zbiorów, zburzyć)

Jedno co jest ciekawe, Chrystus ani razu nie mówił że lud Boży zostanie zabity przez Boga i uprowadzony bezprawnie do nieba. Krótkie zaproszenie do Tronu dotyczy wyłącznie 144 tysięcy czyli nie mnie.

Coś czuję że mogą to być osoby wybrane przez Boga w od chwili śmierci apostoła Jana, głowy rodziny które się nie splamiły pogaństwem. Kobieta zazwyczaj symbolizuje zdradę, np. Kobieta czyli Izrael zdradziła Boga z Baalem, zamiast słuchać się Boga słuchała złego.

 

Kogo Dotyczy Pójście Do Nieba ? 

 

 

Objawienie Jana 7:

(1) Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.

(2) Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc:

(3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

(4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

(5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy,

(6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Neftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy,

(7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy,

(8) Z plemienia Zabulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

 

Zauważmy że Objawienie nie wymienia narodu Żyda a naród Judy!

 

 

 

Ewangelia Jana 14:

(2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.

(3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.

 

Objawienie Jana 19:
(1) Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Chwalmy Pana! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, (2) Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. (3) I rzekli po wtóre: Wysławiajmy Pana! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. (4) I upadło dwudziestu czterech starców, i cztery postacie, i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Niech się stanie, Wysławiajmy Pana! (5) A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie mali i wielcy. (6) I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Wysławiajmy Pana! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. (7) Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; (8) I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.

(9) I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.  (10) I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Isusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Isusa jest duch proroctwa.

[Ten fragment pokazuje że Isus wcale nie jest osobą która tak wszystkich kocha za nic, jako Krzewiciel Prawa nagradza sprawiedliwych a niereformowalnych kara. Obóz Pracy jest znakomitym pomysłem ale są tacy którzy nawet do tego się nie nadają i ta kara może być dla takich małych Herodków]

(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.
(12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.
(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, (18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

 

2 Księga Ezdrasza 6:
(24) W tym czasie przyjaciele będą prowadzić wojnę przeciwko przyjaciołom jak przeciwko wrogom a ziemia i ją zamieszkujący będą przerażeni, a źródła fontann staną, i nie popłyną przez trzy godziny: (25) „I będzie tak, że każdy który pozostanie po tym wszystkim co tobie przepowiedziałem, ten będzie zachowany i będzie oglądał zbawienie moje koniec mojego świata. (26) I oni zobaczą ludzi którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone.

 

Ewangelia Mateusza 16:
(27) Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego. (28) Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim.

 

 

Objawienie Jana 12

(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

Nie chodzi o Marię a o Izrael czyli małżonkę Boga, odsyłam do Odnowy Duszy i Egzegezy o Duszy

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; (4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

(5) I porodziła syna, mężczyznę, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

Z 12 Plemion powstało 144 tys wybranych

(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Kobieta czyli Izrael powróciła na pustynię, zgaduję że chodzi o tereny Syrii i Arabii. 

 

(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła mężczyznę.

Moim zdaniem wiele wydarzeń będzie się działo w jednym czasie, prawdopodobnie Izraelitów nie dotknie Wielka Trybulacja… a może… możliwe że będą musieli odmówić wzięcia Charagmy

(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

Pytanie czy jak Frodo czy zamiast wielkich orłów chodzi o jakąś machinę czy coś wtym stylu. 

(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.

Ktoś najwyraźniej celowo pomieszał pojęcia, generalnie chodzi o to że Grigori nie będą mieli już nic do stracenia nie licząc życia, postawią wszystko na jedną kartę a zakończy się ona walką pod miejscem spotkania tłumów. Stawiałbym na atak… hm, niby najbardziej Syjoniści i Banderowcy nie znoszą Słowian no ale pożyjemy zobaczymy. W każdym razie mamy zapowiedzi prób ataku na Izraelitów. 

(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie. (18) I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim.

 

 

TerminoLogia

W samym terminie Porwanie jest pewien zgrzyt ponieważ jest to totalne zaprzeczeniem słów samego Stwórcy, który miałby rzekomo porywać wiernych:

Ten dogmat o Porywaniu jest diabelski nie tylko dlatego że głosi go Paweł, ale jest sprzeczny z Pentateuchem Mojżeszowym

2 Księga Mojżeszowa 21: (16) Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego rękach, poniesie śmierć.

Według Prawa bracia Józefa powinni za to umrzeć, dlaczego żyją ?

Kiedy Izraelici mieli państwo wokół KanaanBalistów, musieli przestrzegać całe prawo aby przeżyć a po drugie znali doskonale Prawodawcę przy okazji oni ”ewoluowali umysłowo” (dorastali emocjonalnie do wielu rzeczy).

Prawo Wojenne i karę śmierci można odpuścić ale zakaz porywania i krzywdzenia nie został/zostanie wzniesiony.

W Państwie Bożym nie będziemy musieli się martwić o karę śmierci ponieważ Bóg naprawi ludzkie DNA, czyli grzech się zmniejszy.

 

 

 

 

Starocie

Temat Porywania może mieć związek z dwoma świadkami Boga,
Pytanie czy odnosi się to do literalnie 2 osób czy do 144 opieczętowanych urzędników Wielkiego Lahestanu vel. Królestwa Bożego
Nie mogą to być Posłańcy ponieważ taki Michał, Uriel, Rafael, Fanuel nie moga umrzeć na pewno nie z ręki człowieka.

Stawiam na to że będą to osoby kompetentente które widziały Stwórcę i oglądały Jego chwałę – Henoch/Enoch i Heliasz/Eliasz. Tylko oni zostali zaproszeni i zabrani do Tronu Bożego. Wcześniej sądziłem że zostali Pochwyceni, ładnie brzmi ale pochwytać brzmi jak schwytać i uwięzić…
Daniel prorok wiele rzeczy nie wiedział czy nie był w pełni kompetentny do roli proroka w przeciwieństwie do tych dwóch panów.

Dogmat Porwania eliminuje całkowicie miłość Bożą względem człowieka, do tego stawia aniołów wyżej. Aniołowie mieli wybór tak swoją drogą nie byli zmuszani przez Jekona czy innego Semjaze do robienia Gigantów. Oni działali z premedytacją i najwidoczniej wiedzieli że Malachim + Człowiek = Gigant.

Jhvh powstał dopiero w średniowieczu XI-XVI wiek, na podstawie dialektu
Język Idumeo-Syryjski nazywa się językiem Hebrajskim.
To nie jest prawda że nie język Hebrajski nie istnieje, ten to tak twierdzi to chyba nie wie co mówi albo zapomina jaki jest język Adamowy.
Staro-Paleo-Proto-Rzeczywisty Hebrajski jest językiem oryginalnym i z niego powstały inne języki
Język Grecki i Słowiański są niezwykle do niego podobne czyli Hebrajski wyewoluował w Grekę, Słowiankę, Sanskryt itd. Jest to logiczne.

 

Dogmat Protestancki dotyczący porwania/uprowadzenia jest kolejnym diabelskim kłamstwem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Porwanie_Ko%C5%9Bcio%C5%82a

Nas się naucza że apostołowie nie zakładali kościołów tylko Pawłościańskie zbory.

Kolejne kłamstwo dotyczące zborów, wystarczy sprawdzić przekład interlinearny i jest tam o wspólnotach mesjańskich, eklezja.Prawo Boże mówi że za porywanie dla okupu groziła śmierć, czyli Bóg nie może nas porwać wbrew naszej woli ale może nas zabrać do Doliny Jozafata. Te skrzydła orła z Objawienia to być może jakiś pojazd latający np. samolot ?

Biblia mówi o 144 tysiącach Izraelitów, ale nie mam mowy że zostaną porwani przez Boga (uprowadzenia brew woli, dla okupu) itd. Pójście do nieba to kłamstwo, i tylko 144 tys. Będą mieli dostęp pomiędzy górą a ziemią… nauka o porwaniu ze względu na przynależność religijną to kłamstwo. Nie chcę zajmować się tematem 144, bo mnie nie dotyczy, nie lubię zajmować się obcymi ludźmi w każdym razie zapomnij że po śmierci pójdziesz do nieba albo do piekła. Protestanci udają bardziej oczytanych w Piśmie, tymczasem oni czytają bez zrozumienia niestety kontrola umysłu wygrywa.

Kiedy chodziłem na religię czy do kościoła pamiętam, że unikano czytania Apokalipsy, jakby miał z stamtąd wyskoczyć jakiś diobeł. Jeśli już się mówi o Objawieniu to podaje się krótką interpretację kościelną, że Bóg nas zabije (zamorduje) i przeżuci pojedynczo do nieba/piekła a Kefas będzie strażnikiem.

O 7 Wspólnotach Mesjańskich ni chu chu, 13/17/18 rozdział słabo znany, jak już to się mówi albo szatan 666 albo Babilon Babilon Babilon. Większość to odniesienie do życia w niebie, ale jest coś co wywyższa Katolicyzm Rzymski nad Lutrem – stosunek do Dekalogu. Nawet ten zmodyfikowany jest lepszy niż nic, że niby prawo zostało usunięte i odesłane do żydów niesłusznie nazywanych Hebrajczykami.

Wspomina się o niewieście która urodziła mężczyznę jako… Maria i Isus, założę się że 90% tak to zrozumie/zinterpretuje. Zapomniałbym jeszcze dodać że Mojżesza Lewitę uznaję się jako żyda (dlatego Neognostycy wielbią Mojżesza). Najbardziej znanym wątkiem z Objawienie są ‘’4 jeźdźcy apokalipsy’’ 99% ludzi myśli że przyjdą jacyś czterej goście na koniach, według mnie jest to symbol – Wojny, Głodu, Śmierci, Zarazy – realizowane plany (PMS, Plan III Wojen, Nostradamus, plan przywódcy Chasydzkiego (Rabin Menachem Mendel Schneerson) wobec Słowian, głównie Rosjan.

 

Sprawdzałem kilka linków:

https://www.biblestudytools.com/topical-verses/rapture-bible-verses/

https://www.openbible.info/topics/the_rapture

Doktryna Porywania Kościoła jest oparta głównie na listach Pawła i jego uczniów jak Marek, Łukasz, Barnaba

 

Cały czas szukam werset w Ewangelii Jana gdzie było powiedziane że kilku za czasów Jana powstanie u kresu swoich dni..

 

 

 

 

 


 

 

 

Podsumowując: 

Zaszczytu pójścia do nieba oraz powrotu jako przyszła administracja Królestwa Bożego na ziemi dotyczy tylko 144 tysięcy Izraelitów po 12 tysięcy z każdego narodu Izraela.

Nie dotyczy to plemienia Danitów którzy jako pierwsi wnieśli do Izraela idolatrię.

144 Tys to czyści genetycznie Izraelici prawdopodobnie zebrali na przestrzeni wieków.

Zebraniu 144 Tys do Nieba będzie towarzyszyć rezurekcja czyli zmartwychpowstanie.

To nie Izraelici wybrali Boga, to Bóg wybrał 144 tys

Oczywiście na 99% nie należę do grupy 144 tys dlatego preferuję temat 12 Plemion oraz Tłumu Narodów.

 

Co Objawienie [rozdział 7] mówi na temat składu ludzi w niedługich czasach?

1 – 144 Tysiące Wybranych | po 12.000 z każdego plemienia Izraela bez Danitów

2 – 12 Plemion Izraela (powróci do ziemi obiecanej = Palestyny)

3 – Wielki Tłum Ludzi z wielu narodów

4 – Zbuntowani aniołowie oraz ich słudzy, którzy otrzymają swoją zapłatę za zbrodnie.

Objawienie Jana 7:(9): Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (10): I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. (11): A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, (12): Mówiąc: Niech tak się stanie! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Niech tak się stanie. (13): I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14): I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15): Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16): Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17): Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Jest to tłum grzeszników który wybielił swoje szaty w krwi Chrystusa symbolicznie !

Nie powinniśmy jednak stracić naszego biletu do Królestwa Bożego czyli tysiąc lat w szczęśliwości i dostatku, Jak uzyskać zbawienie?

Ewangelia Mateusza Rozdział 19:

(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegajprzykazań.

 

 

 


 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.