Wpis Nr. 64 – Eschatologia Z Uwzględnieniem Królestwa


 

Eschatologia chrześcijańska (z greckiego έσχατος /eschatos/ – ostatni + λόγος /logos/ – słowo, nauka) – dział teologii chrześcijańskiej traktujący o tzw. rzeczach ostatecznych człowieka, jak i świata (śmierci, końcu świata). Eschatologia zajmuje się również życiem pośmiertnym człowieka, w którym to dusza zostanie osądzona i otrzyma karę lub nagrodę. W literaturze z kręgu europejskiego (szczególnie średniowiecza) rozwinęły się kazaniapieśni i dialogi eschatologiczne. Kaznodzieje, myśliciele, artyści znajdowali w wyobrażeniach nieba i piekła jeden z istotniejszych sposobów wpływania na powszechne wzmacnianie wiary i poprawę moralności. Termin eschatologia został zaproponowany w XVII wieku przez luterańskiego teologa Abrahama Calova, autora pracy „Eschatologia sacra”, w której przedstawiał rozważania na temat śmierci, końca świata, zmartwychwstania oraz Sądu Ostatecznego. Termin został upowszechniony dopiero w XIX wieku, kiedy zaczęto go powszechnie używać w teologii chrześcijańskiej[1]. Wikipedia

Artykuł inspirowany poniższym filmem oraz:
 Artykuł uważam za niepełny albowiem Ewangelia o Królestwie jest najważniejszym tematem na ziemi.
———————————————————————————————————————————————————————
Ewangelia, oznacza z języka greckiego Dobrą Nowinę. Pytanie, o czym jest ta dobra nowina:

1 Ewangelia –  Dobra Nowina Dobre Wieści … Ale O Czym ?

Na to pytanie zadane każda osoba posiada odmienną opinie, wszystkie chrześcijańskie grupy twierdzą iż głoszą Ewangelię… miłości chrystusowej, jak to Jezus nas kocha i chce nas wszystkich zbawić, że nie chodzi o jakieś prawa tylko o zaproszenie Jezusa do twego serca, przyjmij! uwierz! jesteś zbawiony!

Ze słowników lub z jakichkolwiek źródeł dowiemy się że Ewangelia to dobra nowina. No dobrze ale jaki jest to news gdzie praktycznie cały Nowy Testament przede wszystkim o nim mówi…

Że Mesjasz umarł, zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca… no i co to nam dało, jaki to miało cel…

Co nam mówi niespecjalnie wielbiąca NT wiki-pedyja

Ewangelia (z gr.εὐαγγέλιονeuangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Obecnie używa się go w następujących znaczeniach: jako określenie gatunku literatury stosowanej, pisma chrześcijańskie opisujące życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jako jedna z ksiąg Nowego Testamentu (pisana wielką literą), Ewangelią w sensie ścisłym w chrześcijaństwie jest nazywana Dobra Nowina o Królestwie Bożym. Jezus Chrystus został posłany dla ogłoszenia Dobrej Nowiny.

Mamy więc ogólnie trzy definicje, jedna dotyczy pism chrześcijański opisujących żywot Mesjasza. Nas jednak powinna interesować definicja którą podkreśliłem kolorem turkusowym.

Ewangelia jest głównym tematem NT i bez zrozumienia tego czym jest ta dobra nowina… nie możemy poznać Boga oraz Jego woli wobec nas.

Od kiedy powstał Kościół Rzymsko-Katolicki a następnie Greko-Katolicki oraz wszelkie inne odłamy Kościoła Protestanckiego Dobra Nowina czyli Ewangelia o Królestwie Boga jest praktycznie nieznana światu.
Ogród Eden i Adam był wersją próbną natomiast Zjednoczony Dwunasto Plemienny Izrael z Królem Dawidem jako pierwowzorem Chrystusa czyli Krzewiciela Prawa był wersją demo Królestwa wraz z kapłanami, królem i rządem.

Posiadamy jednak wiele sprzecznych ze sobą wizji zainspirowanych przez oszukane religie w celu wprowadzenia nas zamęt, siania zamętu i ośmieszania Chrześcijańskich ”fundamentalistów” by ukazać jak jako opętanych fanatyków religijnych wierzących w absurdalne dogmaty.

Zazwyczaj naucza się że Królestwo Boże znajduje się w Niebie i dana grupa religijna jako symboliczny Izrael zostanie zabita przez Boga a następnie pozbawiona ciała i porwana/uprowadzona do nieba już na zawsze.
Atakuje się nas często zniekształconymi fragmentami które w całości mówią zupełnie o czymś innym.

Niewiele Chrześcijański grup czyta Biblię samemu z własnej nieprzymuszonej woli a także uznaje Stary Testament. Zazwyczaj używa się ksiąg Nowego Testamentu a głównie Listów Pawła i Dziejów Apostolskich aby jeszcze bardziej zagmatwać prosty, logiczny i niezwykle wspaniały plan uwolnienia większości ludzkości z rąk śmierci i… sług szatańskich.

Temat numero uno w całej Biblii oraz powód przyjścia, nauczania, śmierci i zmartwychwstania Isusa jest przez większości społeczeństwu nie znany. Ale to nie oznacza że Bóg poniósł w tym przypadku całkowitą klęskę, oj nie!

Ewangelia czyli Dobre Wieści o Przyszłych Rządach samego Stwórcy na ziemi pod sztandarem jego syna – Isusa.
Rząd Mesjański usunie obecnie rządy i bez przeprosin zastąpi je władza 144,000 wybranych Izraelitów.

 

Biblia Poznańska, Ew Mateusza:

Mt 24:14 bp „A ta ewangelia o królestwie głoszona będzie na całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nastąpi koniec.”

Mt 26:13 bp „Zaprawdę powiadam wam: Na całym świecie, wszędzie, gdzie będzie głoszona ewangelia, będzie się opowiadać również o tym, co ona uczyniła, na jej pamiątkę.”
Ewangelia Mateusza 13: (43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

(44) Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. (45) Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, (46) Który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. (47) Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, (48) Którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. (49) Tak będzie przy końcu świata; wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, (50) I wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (51) Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: Tak. (52) A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. (53) A gdy Isus skończył te podobieństwa, odszedł stamtąd.

 

Księga Mądrości 9: (6) Gdyby nawet ktoś z ludzi uchodził za doskonałego, a nie miał Twej mądrości, byłby niczym. (7) Tyś mnie powołał na króla Twego ludu i na sędziego Twoich synów i córek. (8) Kazałeś [mi] wybudować Świątynię na Twej świętej górze i ołtarz ofiarny – w mieście, które jest Twym mieszkaniem – na wzór świętego Przybytku, jaki od początku przygotowałeś. (9) Teraz jest z Tobą mądrość, która zna Twe dzieła i była obecna, gdy stwarzałeś świat. Ona rozumie, co jest najmilsze Twym oczom, co odpowiada Twoim przykazaniom. (10) Ześlij ją ze swych świętych obłoków i spraw, aby zeszła z tronu Twego majestatu i towarzyszyła mi w pracy, i abym poznał, co jest Tobie miłe. (11) Ona zna i rozumie wszystko, roztropnie więc pokieruje moimi czynami i strzec mnie będzie swoją powagą.
Księga Mądrości 10: (9) Mądrość natomiast ratowała z biedy tych, którzy jej służyli. (10) Ona także prowadziła prostymi ścieżkami sprawiedliwego, który uciekał przed gniewem brata; ukazała mu królestwo Boże i dała poznanie rzeczy świętych. Wspomagała go też w trudach i wynagrodziła hojnie jego pracę. (11) Wobec chciwości jego prześladowców stała przy nim i bogatym go uczyniła. (12) Chroniła go przed nieprzyjaciółmi, zabezpieczyła przed prześladowcami i pozwoliła mu zwyciężyć w nierównej walce, aby poznał, że pobożność silniejsza jest od wszystkiego. (13) Ona to nie opuściła sprawiedliwego, którego sprzedano, ale wyrwała go nawet z [sideł] grzechu. (14) Zstąpiła z nim do więzienia, nie opuściła go także, [gdy był] w kajdanach, dopóki nie przyniosła mu berła władzy i przewagi nad ciemięzcami; ujawniła również kłamstwa tych, którzy go oczernili, a jego samego nieśmiertelną okryła sławą. (15) Ona to wyprowadziła święty lud i nienaganne potomstwo spośród narodu ciemięzców. (16) Wstąpiła w duszę sługi Pańskiego i wśród cudownych znaków stawiła czoło groźnym królom. (17) Wynagrodziła pobożnym ich trudy, prowadziła ich cudowną drogą: w dzień była dla nich osłoną, a w nocy światłem gwiazd. (18) Przeprowadziła ich przez Morze Czerwone, przez wielką przeprowadziła wodę, (19) A nieprzyjaciół ich pogrążyła w falach i wyrzuciła z dna morskiego. (20) Dlatego sprawiedliwi zabrali łupy bezbożnych i sławili, o Panie, Twoje święte Imię, wielbiąc jednomyślnie Twe zwycięskie ramię. (21) Nawet niemym mądrość otworzyła usta i sprawiła, że przemówiły małe dzieci.
Królestwo stworzone przez Boga będzie realnym rządem politycznym, teokratycznym. Ustrój państwa zarządzanego przez kapłanów np. Watykan jest dziś mylnie nazywany jako Teokracja czyli Rządy Boga (Theos + Kratos).
Tematem nr. 1 w kazaniach Mesjasza było wyjaśnienie ludziom czym jest to Królestwo Boże.
Dlaczego niewielu duchownych podejmuje się tego ?
 Zobaczmy na fragment z Ew. Mateusza gdzie Isus mówi iż podzieli narody na owce i kozły, inaczej mówiąc na osoby posłuszne Bogu i stosujące przykazania Boże w życiu codziennym oraz na osoby posługujące się na co dzień agresją, kłamstwem, oszustwem itd.
Ewangelia Mateusza 25:

(31) A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. (32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.

(33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. (34) Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata.

(35) Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, (36) Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. (37) Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić?

(38) A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? (39) I kiedy widzieliśmy cię chorym, albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? (40) A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.

(41) Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.

(42) Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. (43) Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. (44) Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci?

(45) Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. (46) I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Trzeba jednak pamiętać że Chrystus chciał dotrzeć do jak największej ilości słuchaczy, dlatego posługiwał się przypowieściami w języku wówczas powszechnie znanym i używanym przez tłumy, a była to greczyzna koine.

Ewangelia Mateusza 13: (10) I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? (11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie dano. (12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; ale kto nie ma i to, co ma, będzie odebrane. (13) Dlatego w podobieństwach do nich mówię, ponieważ patrząc nie widzą i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. (14) I spełnia się w nich proroctwo Izajasza, które mówi: będziecie uszami słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. (15) Albowiem otępiało serce tego ludu i uszy ich dotknęła głuchota, oczy swoje zmrużyli, żeby oczami nie widzieli a uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uzdrowił. (16) Ale oczy wasze są błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, (17) Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

(34) To wszystko mówił Isus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do niech nie mówił. (35) Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

Księga Psalmów 78 (Przekład ks A. Troniny) : (1) O zrozumieniu. Asafa. [Ukazuje, jak mają strzec nakazów Pana, aby nie byli jak ich ojcowie]. Ludu mój, słuchajcie mego prawa, nakłońcie ucha na słowa ust moich. (2) W przypowieściach otworzę usta moje, wypowiem rzeczy tajemne od początku.

Różnica w Psalmach pomiędzy tekstem greckiej Septuaginty a ”hebrajskiego” Tanachu jest głównym powodem mojego unikania większości przekładów ST, zdecydowanie preferuję Septuagintę Brentona która została przetłumaczona z j. greckiego na mega popularny dziś Angielski (czy aby anielski ?).

 

Główne tematy w Piśmie to Królestwo Boże, Prawo Mojżeszowe a także nadal aktualny plan zjednoczenia 12 narodów Izraela z jednoczesnym zdemaskowaniem i upokorzeniem fałszywego narodu, pseudo-proroków, pasterzy.
Księga Nehemiasza 1: (1) Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w miesiącu Kasleu roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Susa, (2) Przyszedł jeden z moich braci, Chanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Judejczyków, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. (3) A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu; wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. (4) A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios (5) Tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań. (6) Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie; także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. (7) Niecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. (8) Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając: Jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, Ja rozproszę was pomiędzy ludami.

(9) Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia.

(10) Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką, (11) Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem podczaszym królewskim.

 

 

Jeżeli ktoś nadal tego nie może pojąć: ”Jeżeli nawrócicie się do mnie (do Boga) i będziecie przestrzegać przykazań (Dekalog między innymi), powrócicie do ziemi z której przyszliście” Mowa jest o zpoganizowanym narodzie wybranym.

Jeszcze nigdy w historii się nie zdarzyło żeby Słowianie czy Celtowie prosili tylko i wyłącznie Boga o pomoc z jednoczesnym odrzuceniem zakłamanych pasterzy i powrotem do Prawa Mojżesza.

Obrzezanie, nie jedzenie świnek itp. schodzą na dalszy plan bez ”obrzezania serca” Inaczej mówiąc, nawet jeśli nie jesz świnek, świętujesz Sabat, pozbyłeś się napletka a jesteś złym człowiekiem…nie będzie z tego powodu usprawiedliwienia, ale to nie oznacza że szanse na życie wieczne zostały stracone. Bóg daje człowiekowi możliwość poprawy i treningu swojej osobowości.

 

Czym Jest To Królestwo Boże…

Królestwo czy jak kto woli Państwo Boga, jest planem uczynienia raju na ziemi przez Stwórcę. Prototypem Królestwa Boga na ziemi był ogród Eden, zobaczmy że Adam i Ewa żyli na ziemi a nie w niebie.

Poprzez jawny bunt (grzech) przeciwko Bożemu nakazowi pierwsza para przyniosła na nasz świat śmierć. Syn Adama pod wpływem gniewu i szatana zabił swego brata rodząc kolejne problemy na świecie.

Następnie do akcji wkroczyli zbuntowani (zazdrości) aniołowie którzy podarowali ludziom technologię wykorzystywaną w celu masowej zagłady. Warto czytać legendy o Atlantydzie, mity Sumeryjskie o Anunnaki, Hinduskie Wedy, Mity Greckie czy Nordyckie pod kątem Biblijnym.

Z owych mitów czytanych między wierszami wynika że tzw. bogowie mieli z ludzkimi kobietami dzieci – Giganci, nazywani również Tytanami, Półbogami, Herosami, Jotunami, Yeti, Cyklopami, itd.

Z Powodu olbrzymiego skażenia genetycznego Bóg potopił ową ludzkość i za pomocą Noego i Abrahama stworzył naród najczystszy genetycznie – Ludy Królewskie sprawujące władzę, dziś zaś pogardzane.

 

1 Księga Mojżeszowa 35: (9) I znów ukazał się Bóg Jakubowi, gdy wracał z Mezopotamii Syryjskiej, i błogosławił mu. (10) I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael. (11) Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów, i królowie wywodzić się będą od ciebie. (12) A ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie, i potomstwu twemu po tobie dam tę ziemię. (13) I odszedł Bóg od niego w górę z miejsca, gdzie z nim rozmawiał.

Księga Ezechiela 45: (1) A gdy losem podzielicie ziemię na własność dziedziczną, wydzielicie z ziemi jako dział dla Pana, dział święty, dwadzieścia pięć tysięcy łokci wzdłuż i dwadzieścia tysięcy łokci wszerz; ten dział w całej swojej rozciągłości będzie święty.

 

Jak widać od Izraela miało się wywodzić wiele narodów czyli nie tylko tzw. Żydzi. Osobiście uważam że Izrael to głównie narody Słowian, część starozakonnych żydów oraz Celtów (Irlandczyków, Szkotów, Walijczyków) a także być może część z ludów z Indii i Bliskiego Wschodu np. Irańscy Pasztuni.

 

Królestwo Boże będzie po pierwsze na ziemi:

Ewangelia Mateusza 5: (5) Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

1 Księga Henocha 5:(7) Wybrani otrzymają światło, radość, pokój i odziedziczą ziemię. A wy niegodziwcy otrzymacie przekleństwo.

Tym razem Mesjasz odsyła nas do Psalmów Dawida

 

 

Księga Psalmów 37: (1) Dawidowy. Nie gniewaj się na niegodziwych Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. (2) Bo uschną szybko jak trawa I zwiędną jak zielona murawa. (3) Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! (4) Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! (5) Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. (6) Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, A prawo twoje jak słońce w południe.

(7) Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, Na człowieka, który knuje złe zamiary! (8) Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego

(9) Bo niegodziwcy będą wytępieni, Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. (10) Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego; Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. (11) Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem.

 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/pokorny.html

pokora 1. «świadomość własnej niedoskonałości» 2. «uniżona postawa wobec kogoś»

 

(12) Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym I zgrzyta na niego zębami. (13) Ale Pan śmieje się z niego, Bo widzi, że nadchodzi dzień jego.

(14) Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, Aby powalić ubogich i biednych, Aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą, (15) Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca. A łuki ich będą połamane. (16) Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego Niż mnóstwo dostatków u bezbożnych. (17) Bo ramiona bezbożnych będą połamane, Ale sprawiedliwych Pan podeprze. (18) Pan troszczy się o dni niewinnych, Przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. (19) Nie będą zawstydzeni w złym czasie, A w dniach głodu będą nasyceni.

(20) Zaiste, bezbożni wyginą, A nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem.

(21) Bezbożny pożycza i nie oddaje, Sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. (22) Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, A ci, których On przeklina, będą wytępieni. (23) Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba. (24) Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją.

(25) Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba. (26) Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione. (27) Stroń od złego i czyń dobrze, A zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie. (28) Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione.

(29) Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki.

(30) Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, A jego język głosi prawo. (31) Nauka Boga jego jest w sercu jego, Kroki jego nie chwieją się.

(32) Bezbożny czyha na sprawiedliwego I szuka sposobu, aby go zabić. (33) Pan nie zostawi go w ręku jego I nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie.

(34) Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego, A On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię! Ujrzysz zagładę bezbożnych!

(35) Widziałem okrutnego bezbożnika, Rozpierającego się jak cedr Libanu. (36) Ale przeminął i nie ma go, Szukałem go, ale nie można było go znaleźć.

(37) Dlatego wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, Bo przyszłość należy do męża pokoju.

(38) Natomiast przestępcy zginą pospołu, Potomstwo bezbożnych będzie wytępione.

(39) Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli. (40) Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, Bo w nim szukali schronienia.

 

Pozostałe fragmenty:

Objawienie Jana 5:(9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (10) I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi(11) A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; (12) I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. (13) I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.

[Wyraźne rozdzielenie pomiędzy Bogiem a Barankiem]

 

Księga Izajasza 60: (14) Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg, i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. (15) Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia, (16) I będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów, i poznasz, że Ja, Pan, jestem twoim Zbawcą, a twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakubowy. (17) Zamiast miedzi przyniosę ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedź, a zamiast kamieni żelazo i ustanowię pokój twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość twoją władzą. (18) I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. (19) Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. (20) Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby.

(21) Wszyscy twoi ludzie także będą sprawiedliwi, albowiem oni posiądą ziemię na zawsze, zachowując to, co zasadzili, dzieła ich rąk, dla chwały.

(22) Najmniejszy rozmnoży się w tysiąc, a najmłodszy stanie się potężnym narodem: Ja, Pan, w stosownym czasie, rychło tego dokonam.

 

4 Księga Mojżeszowa (8) Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód,

[Zobacz, Kanaan obiecany przez Boga miałbyć rajem, obecnie te ziemię nie możemy nazwać rajem a piekłem]]

2 Księga Mojżeszowa 32:

(8) Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. (10) Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. (11) Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: Dlaczegóż, Panie, płonie gniew twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? (12) Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. (13) Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: Rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebios i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki,

[Izraelici pomimo jawnej pomocy przez samego Boga wielbili demony i upadłe anioły na co Stwórca nie mógł sobie pozwolić – a profanację swego imienia. Mojżesz jednak stanął o roli obrońcy i przekonał Boga aby nie dokonywał wyroku na bluźniercach. Bluźnierstwo jest jawnym i świadomym aktem buntu przeciwko Bogu który ukazał się danej osobie osobiście. Powiedzmy Bóg ci się objawi i ty wiesz że to jest Bóg i każe ci zrobić a ty odmówisz tak jak Onan – karą jest jedynie śmierć. Na szczęście dziś nie ma żadnego człowieka który by się komunikował bezpośrednio z Bogiem, a Mojżesz ? Gdyby nie on to by nas nie było…

 

Co najciekawsze, Królestwo Boga oraz obietnica istniała już  za czasów Króla Dawida, pierwowzoru Isusa z Nazaretu

2 Księga Samuela 7: [10-13]

(1) Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło, (2) Rzekł król do Natana, proroka: Patrz! Ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a Skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu (3) Wtedy Natan odpowiedział królowi: Wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Pan jest z tobą. (4) Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Pana tej treści:

(5) Idź, powiedz memu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan: Czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? (6) Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając za mieszkanie namiot. (7) Czy kiedykolwiek, wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi, przemówiłem do któregoś z plemion izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo nad moim ludem, Izraelem, w te słowa: Dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego? (8) Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan Zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem, (9) I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś, i wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą, i uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi.

(10) Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył, i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio,

(11) Odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom, (12) A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. (13) On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki.

(14) Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, (15) Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. (16) I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też utwierdzony będzie na wieki.

(17) Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem, (18) Poszedł król Dawid i usiadł przed Panem, i rzekł: Kim ja jestem, Panie, Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? (19) Ale mało to jeszcze było w twoich oczach, Panie, Boże, gdyż rozciągnąłeś na dom twojego sługi obietnice twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenie ludzkie, Panie, Boże.

(20) Cóż tedy ma ci jeszcze Dawid do powiedzenia, przecież Ty znasz twego sługę, Panie, Boże. (21) Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał twój sługa. (22) Dlatego wielki jesteś, Panie, Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty, i nie ma Boga oprócz ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy.

(23) A który lud jest jak twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu. (24) I ustanowiłeś sobie swój lud izraelski jako swój lud na wieki, a Ty, Panie, jesteś ich Bogiem.

(25) Teraz więc, Panie, Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu, i uczyń, jak powiedziałeś, (26) A imię twoje będzie wielkie na wieki, aby mówiono: Pan Zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom twojego sługi Dawida będzie utwierdzony przed tobą. (27) Gdyż Ty, Panie Zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom twojego sługi, mówiąc: Zbuduję ci dom, dlatego twój sługa nabrał otuchy, aby pomodlić się do ciebie tymi słowy.

(28) Teraz, o Panie, Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa twoje są prawdą, Ty obiecałeś twemu słudze to dobrodziejstwo. (29) Zechciej więc pobłogosławić dom sługi twego, aby trwał na wieki przed tobą, bo Ty, Panie, Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem twoim pobłogosławiony będzie dom twojego sługi na wieki.

 

Wers 28 został zacytowany w modlitwie Chrystusa do Boga w Dobrej Nowinie piórem Jana wysłannika:

Erwangelia Jana 17: (15) Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. (16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. (17) Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

 

 

 

Inne wersety sugerujące życie ziemskie na ziemi. Jak jest sens wędrówki dusz do nieba jeśli Bóg wraz z Mesjaszem obiecuje posiadanie ziemi na wieki… Czyżby kłamał czy może okłamuje nas diabeł ?

Z owych fragmentów wynika jasno że państwo Króla Dawida i Salomona oraz Eden jest jedynie prototypem Królestwa Bożego.

 

Księga Jeremiasza 25:5 „A mówił: Nawróćcie się, każdy ze swojej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom od wieków na wieki.”

1 Księga Samuela 13:13  „Tedy rzekł Samuel do Saula: Popełniłeś głupstwo! Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga twego, które On ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo twoje nad Izraelem na wieki.”

Rdz 13:15 bw „bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki,”

Wj 3:15 bw „I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia.”

Wj 40:15bw „i namaścisz ich tak, jak namaściłeś ich ojca, i będą mi pełnić służbę jako kapłani, a przez to namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie ich pokolenia.”

Pwt 5:29bw „Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im i ich synom dobrze się powodziło na wieki.”

Pwt 12:28bw „Przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja ci nakazuję, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie na wieki, jeżeli będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, Boga twego.”

1Krl 2:45 bw „Król Salomon zaś niech będzie błogosławiony, a tron Dawida utwierdzony przed Panem na wieki!”

 1Krl 9:5 bw „utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, twojemu ojcu, mówiąc: Nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela.”

 1Krl 10:9 bw „Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela; dlatego że umiłował Pan Izraela na wieki, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość.”

1 Krn 28:7 bw „I utwierdzę jego królestwo na wieki, o ile wytrwa w spełnianiu moich przykazań i wyroków, jak to jest dzisiaj.”

Księga Kaznodziei 1:(4) „Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki.”
Księga Izajasza 25:8  „Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział.”

Księga Izajasza 34:17  „On sam rzucił dla nich los i jego ręka im to sznurem mierniczym przydzieliła; na wieki będą to posiadać, z pokolenia w pokolenie będą tam mieszkać.”

 

 

Księga Psalmów Dawida 145(1) Hymn Dawida. Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu, I błogosławić imieniu twemu na wieki. (2) Co dzień błogosławić ci będę I wysławiać imię twoje na wieki. (3) Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, A wielkość jego jest niezgłębiona. (4) Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje, Opowiada o potędze twojej. (5) Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twego I cudowne sprawy twoje. (6) Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich, Opowiadać o wielkości twojej. (7) Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci twojej, A sprawiedliwość twoją radośnie opiewać. (8) Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski. (9) Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami. (10) Niech dziękują ci, Panie, wszystkie dzieła twoje, A wierni twoi niech ci błogosławią!

(11) Niech mówią o chwale królestwa twego I niech opiewają potęgę twoją,

(12) Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją I wspaniałą chwałę królestwa twego!

(13) Królestwo twoje jest królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.

(14) Pan podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych. (15) Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. (16) Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.

(17) Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich I łaskawy we wszystkich dziełach swoich. (18) Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze(19) Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, A wołanie ich słyszy i wybawia ich,

(20) Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci. (21) Niech usta moje głoszą chwałę Pana I niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte Na wieki wieków!

 

 

 

—-

Zobaczmy na kolejny szczegół, otóż Biblia nie gloryfikuje żadnego z Królestw po tym gdzie władzę sprawuje sam Stwórca. Sen Nebuchadnezzara o posągu pokazuje nam że wszystkie królestwa zostaną zburzone a w jego miejsce powstanie Królestwo Boga.

Naturalnie najwięksi wrogowie Boga starają się już od Edenu wprowadzić przeciwieństwo czyli New World [dis]Order, nowy [nie]porządek świata.

 

Księga Daniela 2:(26) I odezwał się król, i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar: Czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? (27) Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. (28) Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie: (29) Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnice, powiedział ci, co się stanie. (30) Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca.

(31) Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd.

(32) Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi,

(33) Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny.

(34) Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je.

(35) Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.

(36) Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi:

(37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę,

(38) W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo spod nieba, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,

(39) Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię.

[Królestwo Chaldejczyków podbili Medowie a następnie Persowie, Persów zaś podbili Hellenowie i Macedończycy pod sztandarem Aleksandra III Wielkiego

(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.

[Królestwo Rzymskie skruszyło potęgę innych narodów oraz tożsamość Izraelitów]

(41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną.

[Rzeczywiście Imperium został podzielone na Wschód i Zachód – Rzymskokatolicki Rzym i Grekokatolickie Bizancjum]

(42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.

(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną.

[Możliwe że chodzi o plemniki zbuntowanych aniołów, w każdym razie Imperium Rzymskie w zmodyfikowanej formie ma trwać aż do ponownej interwencji Boga w dzieje świata]

(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

(45) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.

(46) Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi; i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane.

(47) Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę. (48) Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich.

(49) Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Sedrachowi, Misachowi i Abdenagowi. A Daniel pozostał na dworze królewskim.

 

I Kolejna prorocza wizja Daniela

 

Księga Daniela 7(1) W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść: (2) Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebiańskie wzburzyły Wielkie Morze, (3) I cztery wielkie zwierzęta wychodził z morza, każde inne.

(4) Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce.

(5) Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia; było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra, i powiedziano mu: Wstań, jedz dużo mięsa!

(6) Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę.

(7) Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów.

(8) Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. (9) A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący.

[Czyżby kolejne proroctwo o Chrystusie ??]

(10) Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi. (11) Potem, na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie.

(12) Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu.

(13) I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebiańskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.

(14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.

(15) Ja. Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to co widziałem, przestraszyło mnie.

(16) Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział, i dał mi wykład wydarzeń.

(17) Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi.

(18) Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne.

[Prawdopodobnie ci czterej królowie to wysoko postawieni zbuntowani aniołowie. Zauważmy że ci władcy powstaną na ziemi, nie w niebie czy gdzieś na Marsie albo na Księżycu o ile da się tam wylądować. Królestwo Boże będzie ustanowione na wieki ale na ziemi ponieważ przyjdzie z Niebios. 

 

 

Podsumowując:

Królestwo Boże z Niebios o które większość ludzi nieświadomie prosi w Modlitwie Pańskiej będzie realnym rządem politycznych i całkowicie Teokratycznym opartym na Dekalogu innymi słowy władzę nad ziemią będzie sprawował sam Stwórcą. Będzie to przeciwieństwo znanego wielu systemu NWO.

12 Plemion Jakuba nazwanego później Izraelem będzie ludem sprawującym władzę, 144 tysięcy z nich zostanie wybrana jako organ administracyjny (Objawienie rozdział 7), pozostała część ludzkości to wielki tłum narodów który symbolicznie na mocy ofiary (krwi) Baranka usunie wiele grzechów.

Wybór Jest Banalnie Prosty!

Albo jesteśmy dobrymi dla innych, przebaczamy bliźnich, nie potępiamy innych, stosujemy Dekalog + parę wersów z Ewangelii Jana, Mateusza aby żyć wiecznie tutaj na odnowionej ziemi wraz z Bogiem i Jego ludem…

Albo jesteśmy złymi ludźmi z zerowymi szansami na zmartwychwstanie i życie z Bogiem i Jego ludem. Piekła nie ma, tak więc najgorszą karą dla człowieka jest utrata życia z ręki Stwórcy bez zmartwychwstania.

Życie w obecnym systemie Łacińskim powinniśmy traktować jako test który musimy zaliczyć a walka idzie o nasz meldunek w Państwie zarządzanym przez Boga…

Innej drogi nie ma i nigdy nie będzie!

Księga Psalmów 89: (4) Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim, Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu: (5) Na wieki utwierdzę potomstwo twoje I tron twój zbuduję po wszystkie pokolenia.

1 Księga Kronik 16: (7) Wtedy to, w tym dniu, polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić na cześć Pana tę pieśń:

(8) Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Ogłaszajcie wśród ludów dzieła jego! (9) Śpiewajcie mu i grajcie, Opowiadajcie o wszystkich cudach jego! (10) Chlubcie się świętym jego imieniem, Niechaj się raduje serce szukających Pana! (11) Szukajcie Pana i mocy jego, Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze jego! (12) Wspominajcie cuda jego, których dokonał, Dziwne dzieła jego, wyroki ust jego,

(13) Potomkowie Izraela, sługi jego, Synowie Jakuba, wybrani jego!

(14) On, Pan, jest Bogiem naszym, Po całej ziemi są wyroki jego!

(15) Wspominajcie po wieki przymierze jego, Słowo, które nakazał tysiącu pokoleń(16) Przymierze, które zawarł z Abrahamem, I przysięgę, daną Izaakowi, (17) Którą ustanowił dla Jakuba prawem, A dla Izraela przymierzem wieczystym,

[…]

(23) Śpiewaj Panu, cała ziemio, Głoście dzień w dzień dobrą wieść o jego zbawieniu! (24) Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale jego, Wśród wszystkich ludów o cudach jego. (25) Gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały, Godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie. (26) Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości, Pan zaś stworzył niebiosa.  (27) Chwała i zacność są przed nim, Moc i dostojeństwo są tam, gdzie On. (28) Przynieście Panu, rodziny ludów, Przynieście Panu chwałę i moc, […]

(31) Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia, Niech się mówi wśród narodów: Pan jest królem! (32) Niech szumi morze i to, co je wypełnia, Niech się weseli pole i wszystko, co jest na nim! (33) Wtedy radować się będą drzewa leśne Przed Panem, gdyż nadchodzi, Aby sądzić ziemię.

 

Księga Izajasza 57: (13) Lecz kto na mnie polega, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę.

 

I czy którakolwiek z religijnych grup mówi o tych wspaniałych i motywujących obietnicach ze strony samego Stwórcy ?

Prawie nikt nie głosi rzeczywistej Ewangelii, nie ostrzega przed fałszywymi nauczycielami, nie pokazuje dowodów na fałszowanie słowa Bożego, zamiast ”karmić nas duchowo” nie mówi nic co jest konieczne do życia,

Dlaczego tej najważniejszej kwestii wszystkie religie i kościoły solidarnie milczą ?

Podobnie jest z innymi wrażliwymi tematami dlatego rzetelni poszukiwacze prawdziwej wiedzy z witryn gdzie panuje drastyczna cenzura są zazwyczaj w sposób brutalny i bezpardomowy wyganiani i blokowani.

Tymczasem Bóg zaprzysiągł to wszystko na samego siebie, i aniołowie czy prorocy przysięgali na samego Stwórcę, Isus także mówił to co mu Ojciec przekazał.

Matrix posiada niejako dwie strony. Gnostycy uznają Matrix jako świat rządzony przez Boga i uważają że powinniśmy nie mieć nic wspólnego ze światem Boga i trza uduchowić się.

Chrześcijanie natomiast utożsamiają Matrix z NWO i podobnie chcą się zabijać (uduchawiać). Tymczasem Bóg zaplanował swoje rządy czy raczej cel życia człowieka tutaj na ziemi a nie gdzieś w niebie.

Rzeczywista Ewangelia czyli Królestwo Boże jest realnym zagrożeniem dla pozostałych królestw z tego powodu nie jest ogłaszana ponieważ Bóg zamierza wszystkie królestwa (NWO) zastąpić Królestwem Bożym opartym na Sprawiedliwości I Przykazaniach.

 

 

 

 

Appendix

Zarówno ”ewangeliści” sprzedających Jezusa jak i zagorzali wrogowie Mesjasza twierdzą że Chrystus obiecywał nam pójście do nieba ?
Pytanie kwa skąd to wzięli bo na pewno nie ze słów Boga i Wybranego
Izus nigdy nie obiecywał słuchaczom nieba a życie tutaj na ziemi
Królestwo Boże będzie tutaj a nie na górze

7 Rozdział Objawienia, czy jest tam użyte choć raz słowo ”niebo” ?

Objawienie Jana 21:
(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

Po co nowa ziemia jeśli mielibyśmy zostać porwani do nieba ?

Mateusza 5:5 jest linkiem do Psalmu 37. Dlaczego jednak jest obietnica że sprawiedliwi zamieszkają tutaj na zawsze ? Według nauczań religii to powinni odfrunąć do góry..

Wystarczyły trzy zdania aby odrzucić naukę o pójściu do nieba ponieważ większość czytelników Biblii wierzy w dogmaty religijne bez sprawdzenia czy rzeczywiście tak jest, czy kolejna ściema.

Ojcze Nasz, czy ludzie modlą się w stylu ”panie zabierz nas do nieba” czy ”przyjdź królestwo twoje” ?

Isus obiecuje ziemię czyli domostwo tutaj a nie lenistwo w niebie.
Ziemia:
https://pl.wiktionary.org/wiki/ziemia
rzeczownik, rodzaj żeński
(1.1) grunt, podłoże (także w budynku)
(1.2) działka <strong>rolnicza </strong>lub budowlana
(1.3) gleba
<strong>(1.4) kraina geograficzna</strong>

* Łukasz kolega Pawłą także wiedział o Królestwie Bożym:
Łk 16:16 bw „Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera.”
Łk 17:20 bw „Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie,”
Łk 17:21 bw „ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.”
Łk 18:16 bw „Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże.”
Łk 19:11 bw „A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże.”
Łk 21:10 bw „Wtedy rzekł do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu,”
Łk 21:31 bw „Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.”
Łk 22:18 bw „powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże.”
Łk 22:29 bw „A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał,”
J 18:36 bw „Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.”

 

11.02.2018
Tak sobie wpadłem na blog Breinbreakera:
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/02/07/jerozolima-w-turcji-niech-biblia-broni-sie-sama-lekcja-dla-przedszkolakow/#comments

I zauważyłem coś bardzo budującego, nie chce odnosić się do Jerozolimy vel. Jorosz i do Uranocentryzmu..

Otóż te wersety podane przez Breina jeszcze mocniej obalają dogmat głoszony przez wszystkie religie, a mianowicie naszą wędrówkę do nieba.

Septuaginta LXX Księga Zachariasza 14:(8) W <strong>owym dniu żywa woda wypłynie z Jeruzalem</strong>: połowa w stronę morza bliższego, a połowa w stronę morza dalszego. I tak zostanie przez lato i wiosnę. (9) <strong>Pan będzie królem na całej ziemi</strong>. W owym dniu jeden będzie Pan i jedno Jego imię. (10) Ogarnie cały kraj i pustynie: od Gabe do Remmon, leżącego na południe od Jeruzalem. Rama pozostanie na swoim miejscu: od bramy Beniamina do miejsca po pierwszej bramie, dalej do bramy narożnej, do wieży Ananeela i aż do kadzi królewskich. (11) <strong>Zamieszkają w niej</strong> i już nie będzie objęta klątwą. Jeruzalem będzie trwać bezpiecznie.

<blockquote>Septuaginta LXX Księga Joela 4:18 <strong>Owego dnia </strong>góry ociekać będą słodkim moszczem, z pagórków popłynie mleko, wszystkie judzkie koryta rzeczne wypełnią się wodą, <strong>źródło wytryśnie spod domu</strong> Pana i napełni koryto Strumienia Trzcinowego.</blockquote>

Te wersety znowu mówią iż w owego dnia Bóg zjednoczy 12 plemion Izraela i zaprowadzi ich na wzór Eksodusu do Palestyny.
W takich razie według religii, po co Bóg ma zamiar jednoczyć Izraelitów skoro wybieramy się wszyscy do nieba, dla kogo Bóg tyra ? Coś tu jest nie tak i najwyraźniej albo oszukał nas Bóg i jego słowa nie mają żadnego znaczenia albo oszukał nas diabeł porzucając w naszą podświadomość ideę życia w niebie po śmierci.

Z tego powodu budowano Wierzę (Ziggurat) Pomieszania (Babel) ponieważ upadli na czele z Nemrodem chcieli powrócić do nieba.

 

Tony wersetów wskazują jednak na Królestwo Boże na ziemi:

Księga Psalmów Dawida 78:

(67) Wzgardził namiotem Józefa, A plemienia Efraima nie wybrał,

(68) Lecz wybrał plemię Judy i górę Syjon, którą umiłował.

(69) Zbudował swą świątynię jak jednorożców, na tej ziemi utwierdził ją na zawsze.

(70) Wybrał Dawida, sługę swego, Powołał go od trzód owiec.

 

 


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.