Wpis Nr. 03 – Ufać Bogu Nie Wierzyć W Religie

Wersja 1:7 :obounce cheers bounce cheers bounce

1 Księga Henocha 69:10-11

(10) Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem.  (11) Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.

Księga Izajasza 45:4-12, mowa tutaj o Cyrusie wykonującym wyrok Boży na grzesznikach,

(4) Przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam cię po imieniu, nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. (5) Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, (6) Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. (7) Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko. (8) Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość! Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, to stworzyłem. (9) Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? (10) Biada temu, kto mówi do ojca: Dlaczego płodzisz? A do kobiety: Dlaczego rodzisz? (11) Tak mówi Pan, Święty Izraelski, i jego Stwórca: Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? (12) Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku.

Księga Przysłów 2:1-10

(1) Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, (2) Nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, (3) Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, (4) Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, (5) Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga; (6) Gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum(7) On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, (8) Strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. (9) Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę. (10) Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy.

Księga Mądrości Salomona 13:1-2

(1) Zaiste, głupimi [byli] z natury ludzie, którzy nie poznali Boga i z niewidzialnych dóbr nie potrafili poznać, że On istnieje,ani widok dzieł [Jego] nie odkrył im Mistrza.  (2) Lecz za bogów rządzących światem uważali ogień lub wiatr, krąg gwiazd lub potężne wody, albo też światła nieba.

2 List Piotra 3: 17

(17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.

Księga Psalmów 140:1-7

(1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (2) Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, Od ludzi okrutnych ustrzeż mnie! (3) Knują złe rzeczy w sercu, Każdego dnia wszczynają spory. (4) Ostrzą języki swe jak wąż, Jad żmii jest pod wargami ich. (5) Uchowaj mnie, Panie, od rąk bezbożnika, Ustrzeż mnie od ludzi okrutnych, Którzy pragną zachwiać kroki moje! (6) Pyszni zastawili na mnie sidła i sznury, Rozciągają sieci, Przy drodze nastawiają na mnie pułapkę. Diapsalma.(7) Rzekłem do Pana: Tyś Bóg mój! Wysłuchaj, Panie, głosu błagania mego! (8) O, Panie, Panie mój, mocy zbawienia mego, Ty osłaniasz głowę moją w dzień walki.

Księga Psalmów 34:-19-20,24

(19) Niech moi przewrotni wrogowie nie radują się z mojego powodu, Niech nie spoglądają szyderczo ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny! (20) Nie mówią bowiem o pokoju, Lecz przeciw spokojnym w kraju zmyślają fałszywe słowa. (24) Sądź mnie według sprawiedliwości swojej, Panie, Boże mój! Niech się nie śmieją z mojego powodu!

Ewangelia Mateusza 15:1-4

(1) Wtedy przystąpili do Isusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc: (2) Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. (3) On zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? (4) Wszak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. (5) A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. (6) Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej: tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. (7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: (8) Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. (9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

(10) I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i zrozumiejcie. (11) Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. (12) Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? (13) A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec który jest w niebie, wykorzeniona zostanie. (14) Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

Księga Izajasza 29:13-24

(13) I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, na próżno mnie wielbią ucząc przykazań i doktryn ludzkich. (14) Dlatego Ja rozpocznę usuwanie tego ludu, i usunę ich: zniszczę mądrość mędrców i ukryję zrozumienie ostrożnych. (15) Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią: Kto nas widzi? Kto wie o nas?

(16) O, jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną! Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy: Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie! (17) Zaiste, już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. (18) W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć,

(19) Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić Świętym Izraelskim. (20) Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni, (21) Którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym. (22) Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama: Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego twarz, (23) Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jako świętego, i będą się bać Boga Izraelskiego. (24) Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie.

Księga Izajasza 5: (20) Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. (21) Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych!


 

 

Przedmowa:

Artykuł stworzony na podstawie luźno posklejanych postów i własnych przemyśleń. Nie zamierzam nikogo nawracać ani narzucać własnej woli ponieważ prawda obroni się sama bez znaczenia kto mówi prawdę a kto ściemnia. Nie zamierzam nikogo potępiać, wyzywać czy odrzucać. Sąd pozostawiam Bogu jedynemu Stwórcy a Prawo Boże do przestrzegania!

Postaram się w niedługo dołączyć więcej treści, po prostu nie lubię krótkich postów, wolę jeden duży niż kilka mniejszych.

Obrazek na początku tej strony przedstawia armię Egiptu na czele z Faraonem który nie wierzył Bogu a wyznawał religie swojego kraju. Za znęcanie się nad narodem Izraelitów Bóg potopił siły zła po raz drugi.

Inspiracją dla stworzenia tego artykułu są głównie ostatnie wyrastające jak grzyby po deszczu książki, filmy, artykuły wielu osób atakując Boga i Biblię.

Postanowiłem położyć kres tym oczywistym kłamstwom i kradzieżą informacji za pomocą tego artykułu. Zdaje sobie z tego sprawę że jest to najostrzejszy post, nie sprawia mi przyjemność krytykowanie innych i nazywanie kogoś satanistą, przepraszam jeśli kogoś bulwersuje sposób w jaki napisałem ten post. Postaram się w miarę upływu czasu załagodzić i ujednolicić tekst. Wersety Biblijne które podałem na początku mówią wiele jak nieprzyjemne dla Boga jest oglądanie bałwochwalstwa i kłamstwa.

Nie wszystkie filmy mogą się otworzyć ze względu na drastyczną cenzurę Youtube’a (you=ty, tube=tuba) który usuwa wiele filmów czy kanałów pod pozorem rzekomego propagowania rasizmu, pornografii, ksenofobii, itd.

 


Część 1

W ostatnich czasach co raz częściej i głośniej słyszymy w internecie na temat Wielkiej Lechii, Słowian żyjących według tego od 10 tys lat, wszystko zawdzięczamy nim itd.  Istnieją jednak dwie zwalczające się grupy – Zwolennicy wielkiej Lechii nazywani też Turbosłowianami oraz całkowici negatorzy owego ruchu nazywani Niemieckimi agentami, Turbokatolami itd.

Niewielu jednak stara się połączyć dziejów Słowian z historią Biblijnego Izraela a konkretnie 10 plemion które ruszyły z terytorium Gór Medo-Perskich i Asyryjskich przez Eufrat do ziem wcześniej niezamieszkanych które dzisiaj określają Lehistanem. Jak wiadomo historię piszą zwycięzcy a Słowianie od dłuższego czasu [od XVIII wieku] żyli pod zaborami, nie tylko Polakom ale i Rosjanom zrobiono rewolucje, później rozmontowano Jugosławię i Czechosłowację.

Słowianowiercy mówią sporo o naszej przeszłości, tradycjach, wierzeniach, zaborcach, religiach, mówiąc krótko budzą Słowian ze snu ale, jest jeden haczyk.. nie ciągną ludzi do Boga a do kolejnej formy religii, tym razem pogaństwa w wykonaniu Słowian. Słowianie jak inne ludy wielbili posągi i inne bóstwa, mieli pogańskie rytuały Solarne. Nie ma różnicy czy człowiek wielbi posąg jakiegoś świętego czy Peruna albo innego Trojana. Posąg to posąg, przedmiot martwy a więc nie odpowie na nasze modlitwy.

Izraelici za wielbienie owych posągów i naśladowanie potwornego i zabójczego stylu życia ludów Kanaanu zostali przez sprawiedliwego Boga słusznie ukarani niewolą, otrzymywali mnóstwo ostrzeżeń, jeżeli nie powrócą do Prawa to pójdą w niewole. Izraelici i Judejczycy rozproszyli się na terenach północnych  lecz Bóg obiecał że w czasach którymi zajmuje się dział eschatologiczny (czasy końca), pełne 12 narodów powróci do oczyszczonego Kanaanu.

Jeremiasz prorok w ”swoim” liście dosadnie wyśmiewa pogańskie kulty przyrody nieożywionej! Ten list został uznany przez ”specjalistów” od skażonych tekstów żydowskich masoretów za apokryf przez co nie znajduje się ta księga (1 Księga Barucha) wraz z innymi w kanonach żydowskich i protestanckich.. Nie dziwi mnie odrzucenie tego listu, gdzie idolatria (kult idoli) jest wręcz wyśmiewana przez autora jako coś głupiego i zakazanego przez Boga!

Cóż mogę powiedzieć do przebudzonych Lechitów, jeśli myślicie że Słowianie przed tzw. 966 rokiem nie odprawiali identycznych pogańskich rytuałów jak Rzymianie czy Kananejczycy, jesteście w błędzie. Wielcy wyzwoliciele z pod okupacji Rzymskiej, pchają nas w okupację tego samego kultu pod inną nazwą co m.in. Rzymianie czcili wcześniej oficjalnie.

 • Uważam że temat Słowianowierstwa, kłamstwa zwolenników jak i przeciwników są niezwykle ważne i warte drążenia aby przestrzegać ludzi przed tymi oszustwami.
  Przeciętny młody człowiek może z łatwością dać się nabrać na powrót do korzeni pod postacią lucyperianizmu Słowiańskiego za co Bóg Izraelitów karał – za odrzucenie Prawa Mojżeszowego, chociaż to sami Izraelici odrzucali Boga.

Przeciwnicy Lechitów to często ludzie oparci na main streamie, wierzący w Darwinizm, kłamstwa religijne i oszustwa medialne.

Weźmy drugą stronę w obroty ”przebudzonych” Lechitów
Są poinformowani o sekciarstwie w religiach, kłamstwach, dezinformacjach itd.

Problem się zaczyna kiedy ci ludzie zaczynają dobierać do Biblii i kasować wszystko w całości promując przy tym podejrzane nauki.
Jeśli odrzuca się Prawo, reguły które Bóg stworzył dla naszego bezpieczeństwa wtedy zaczyna się problem

Fałszywi przewodnicy nie mówią że religie zniekształciły obraz Boga, że Isus jest Mesjaszem a nie Bogiem, że posługiwał się przypowieściami które są symboliczne, że cztery litery Boga = Bóg, że Jehowa, Jahwe, Allah, Elohim… to jest po naszemu Bóg, że ST mówi ciągle o dobrych uczynkach i prawie.

 

Pogaństwo to nic innego jak kult Słońca, przyrody i płodności ”bogów” plus jakieś filozoficzne miętolenie aby zgrywać wielce mądrego człowieka. Cały ten ruch neo-Słowiański to takie pomieszane, poplątane nauki Gnostyckie, New Age dla Słowian, zresztą New Age jest chętnie propagowaną religią przez np. znienawidzony przez was/nich Watykan:

[[https://radtrap.wordpress.com/agenda-new-age/]]

Oraz jeden z wykładów prof. Waltera Veitha na temat New Age: [[https://www.youtube.com/watch?v=g2wRslJZ5Oc&feature=youtu.be]]

Nie ze wszystkim  się tam zgadzam, albowiem to w New Age naucza się o zbawieniu z wiary a Biblia mówi cały czas o naszych uczynkach. Ten pan Adwentysta skupia się na detalach oraz gmatwa w proroctwa i wywyższa Chrystusa ponad Boga. Radzę słuchać interpretacji proroctw pana z przymrożeniem oka. Promuje także usprawiedliwienie z wiary czyli grzesz ile chcesz ale w chwili śmierci wołaj jak to wierzysz w Chrystusa i zaproś go do swego serca i koniec. Co ciekawe założyciel Mormonów oraz Wescott i Hort atakowali zbawienie z wiary wypromowane przez Protestantyzm. Walter Veith nie widzi żadnego zagrożenia w Listach Pawła czy w Katolicyzmie a o KRK tyle wie… Na dodatek miesza w kwestii Sabatu jako rzekomego znamienia Bestii.

Biblia (Apokalipsa 17 i 18) mówi co prawda iż rządzi miasto na siedmiu wzgórzach). Lecz te rozdziały przewidują zniszczenie Rzymu i koniec kontroli umysłów.

Zobaczmy w końcu co zawarte jest w liście proroka Jeremiasza. Spokojnie przeczytaj czytelniku, jeśli nie rozumiesz to jeszcze raz bowiem w tym artykule będzie pełno cytatów ze Starego Testamentu. Podkreślałem ważniejsze fragmenty abym i sam mógł je spokojnie przeczytać.W każdym razie gdybyś miał wątpliwości możesz sprawdzić poniższe przekłady:

http://www.bibliamesjanska.com/

Biblia Tysiąclecia | Google nie gryzie 🙂

 

List Jeremiasza (1 Bar 6):

(1) Z powodu grzechów, któreście popełnili przeciwko Bogu, będziecie uprowadzeni w niewolę do Babilonu przez Nabuchodonozora, króla babilońskiego.  (2) A kiedy wejdziecie do Babilonu, będziecie tam musieli pozostać przez wiele lat i przez długi czas, aż do siedmiu pokoleń; potem jednak wyprowadzę was stamtąd w pokoju.  (3) W Babilonie ujrzycie bożków ze srebra, złota i z drzewa, obnoszonych na ramionach i wzbudzających lęk w poganach.  (4) Strzeżcie się więc, abyście się nie upodobnili do tych cudzoziemców i aby i was nie zdjął lęk przed nimi. (5) Kiedy ujrzycie tłum, który idąc przed i za nimi będzie oddawał im cześć, powiedzcie sobie w myśli: „Tobie to, o Panie, należy oddawać cześć”. 

(6) Anioł mój bowiem jest z wami i on będzie czuwał nad waszym życiem.  (7) Język ich został wygładzony przez rzemieślnika, ozłocono ich i posrebrzono, więc są oni oszustwem i nie umieją mówić. (8) Jak dla dziewczyny lubującej się w ozdobach, bierze się złoto i wykonuje się korony na głowy tych bożków. (9) Zdarza się, że sami kapłani zdzierają ze swoich bożków złoto i srebro i obracają je na własny użytek, a nawet obdarzają nimi zawodowe nierządnice. (10) Ozdabiają je szatami jak ludzi – te bożki ze srebra, złota i z drzewa. One jednak nie umieją się uchronić ani przed rdzą, ani przed robactwem. (11) A chociaż okryte są szkarłatnymi szatami, trzeba oczyszczać ich oblicze z powodu kurzu świątyni, którego pełno jest na nich.

(12) Ten oto dzierży berło, niby jaki władca kraju, ale nie jest w stanie zabić tego, kto zawinił przeciwko niemu. (13) W prawicy trzyma on miecz lub siekierę, ale nie zdoła się obronić ani w czas wojny, ani też przed złodziejami. (14) Po tym można poznać, że nie są bogami, więc się ich nie lękajcie! (15) Podobnie jak stłuczone naczynie staje się bezużyteczne dla człowieka, tak też dzieje się z bożkami umieszczonymi w świątyniach. (16) Oczy ich napełniają się kurzem, który wnoszą stopy wchodzących [do świątyni].

(17) Podobnie jak przed człowiekiem, który obraził króla, zamyka się wszystkie bramy dziedzińca, ponieważ ma być prowadzony na śmierć, tak kapłani zabezpieczają świątynie bożków drzwiami, zamkami i zasuwami, aby ich nie ograbili złodzieje. (18) Zapałają światło i to liczniejsze nawet niż dla siebie samych, lecz oni nie mogą widzieć żadnego z nich. (19) Dzieje się z nimi podobnie jak z belką w świątyni: wnętrze ich – jak powiadają – zżera robactwo, wychodzące z ziemi, a chociaż zżera ono zarówno ich samych, jak i ich szaty, oni tego nie czują. (20) Ich oblicze czernieje od dymu w świątyni. (21) Nad ich postaciami i głowami latają nietoperze, jaskółki i inne ptaki, wskakują także na nie koty. (22) Po tym poznacie, że nie są oni bogami, więc się nie lękajcie ich.

(23) Jeżeli ze złota, którym [bożki] są pokryte dla ich przyozdobienia, nie usunie się rdzy, nie będą lśnić. Kiedy je odlewano, nie czuli tego. (24) Kupiono je za wysoką cenę, a nie ma w nich tchnienia życia. (25) Ponieważ nie mają nóg, nosi się je na ramionach, ukazując w ten sposób ludziom ich haniebną niemoc. Sami też słudzy muszą się tego wstydzić, że gdy któryś z nich [przypadkiem] upadnie, muszą go sami podnosić.

(26) Gdy go ktoś prosto ustawi, nie poruszy się sam, a gdy się go pochyli, nie wyprostuje się. Stawiają przed nimi dary jak przed zmarłymi. (27) Ofiary im składane zabierają kapłani i sprzedają, a żony ich solą je, nie dając nic ani ubogiemu, ani choremu. Nawet kobiety w stanie słabości miesięcznej i położnice dotykają się ich ofiar. (28) Poznając po tym wszystkim więc, że nie są bogami, nie lękajcie się ich. (29) Jakże można je nazywać bogami? Oto nawet kobiety składają ofiary tym bożkom ze srebra, złota i z drzewa!

(30) A w ich świątyniach siedzą kapłani, mając rozdarte szaty, ogolone czaszki i brody i odkryte głowy. (31) Wykrzykują głośno przed swymi bożkami, jak to niektórzy czynią na stypach pogrzebowych. (32) Kapłani zdejmują z nich szaty, aby nimi przyodziać swe żony i dzieci. (33) Czy im ktoś wyrządził krzywdę, czy coś dobrego uczynił, nie są zdolne odpłacić im za to. Nie mogą ani ustanowić króla, ani złożyć go z tronu.

(34) Nie są też w stanie udzielić nikomu bogactwa ani nawet jednego miedziaka. Jeżeli ktoś złożył im ślub, a nie dopełnił go, nie upominają się o to. (35) Nie ocalą człowieka od śmierci ani wyrwą słabego spod przemocy możnego. (36) Ślepemu nie przywrócą wzroku, uciśnionego nie wyzwolą. (37) Wdowie nie okażą litości, sieroty nie wspomogą. (38) Te drewniane, pozłacane i posrebrzane bożki podobne są do złomów skalnych, a ci, którzy im służą, okryją się wstydem. (39) Jakże więc można wierzyć i mówić, że one są bogami?

(40) Co więcej, sami Chaldejczycy okazują im zniewagę. Bo gdy ujrzą jakiegoś niemego, który nie może mówić, przyprowadzają go do Bela, prosząc, aby mu przywrócił mowę, jak gdyby mógł [ich] słyszeć. (41) Nie są w stanie zrozumieć, że takich bogów należy porzucić, bo nie mają rozumu. (42) Niewiasty zaś opasane sznurami siedzą przy drogach i palą otręby.

(43) A skoro tylko jedna z nich wybrana przez przechodnia odda się mu, urąga swojej sąsiadce, że nie została zaszczycona jak ona i że sznur jej nie został przerwany.

(44) Wszystko, co się wokół nich dzieje – oszustwem jest. Jakże więc można wierzyć i mówić, że są bogami? (45) Wykonali je rzemieślnicy i złotnicy, stąd niczym innym nie są, jak tylko tym, co artyści chcieli uczynić. (46) Sami ich wykonawcy nie są długowieczni. Jakże więc twory ich mogłyby stać się bogami? (47) Swym potomkom pozostawiają tylko oszustwo i hańbę.

(48) Bo gdy nadchodzi czas wojny i innych klęsk, kapłani naradzają się między sobą, gdzie by się z nimi ukryć. (49) Jakżeż więc nie twierdzić, że nie są one bogami, skoro same nie potrafią się ocalić ani od wojny, ani od innych klęsk? (50) A ponieważ są tylko przedmiotami z drewna, pozłacanymi i posrebrzanymi, w końcu będzie wiadome, że są tylko oszustwem; dla wszystkich ludów i królów będzie rzeczą oczywistą, że nie są one bogami, a tylko dziełami rąk ludzkich, i że nie ma w nich żadnego boskiego działania. (51) Któż więc nie pojmie jasno, że nie są one bogami?

(52) Nie zdołają ani króla ustanowić nad krajem, ani ludziom zesłać deszczu. (53) Nie rozstrzygną im żadnej sprawy ani też nie wyzwolą uciemiężonego, są bowiem bezsilne jak wrony między niebem a ziemią. (54) A gdy w końcu ogień spadnie na świątynię tych drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych bożków, ich kapłani ratują się ucieczką, a one spalają się wewnątrz jak belki. (55) Nie umieją się przeciwstawić żadnemu królowi ani wrogowi.  

(56) Jakżeż więc można uznać albo też wierzyć, że są bogami? (57) Bożki drewniane, posrebrzane i pozłacane, nie mogą się obronić ani przed złodziejami, ani przed rabusiami; ci jako silniejsi od nich odzierają je ze złota i srebra oraz szat, którymi są okryte, i odchodzą, one zaś siebie wspomóc nie mogą.

(58) Dlatego lepiej być królem, który potrafi okazać swoją moc, lub nawet pożytecznym naczyniem w domu, którego używa właściciel, aniżeli fałszywymi bogami; lepiej także być bramą w domu, która strzeże tego, co w nim jest, aniżeli takimi fałszywymi bogami; lepiej wreszcie być drewnianą kolumną w pałacu królewskim aniżeli takimi fałszywymi bogami.

(59) Słońce, księżyc i gwiazdy, które świecą: zostały przeznaczone, aby były pożyteczne są temu posłuszne.  (60) Podobnie i błyskawica, gdy zabłyśnie, wspaniała jest; i wiatr wieje w każdym miejscu [kraju].  (61) Kiedy Bóg rozkaże chmurom przelatywać nad całą ziemią, wypełniają, co im zlecono.  (62) Również ogień zesłany z góry, by strawił góry i lasy, wypełnia, co mu rozkazano. Ci zaś bogowie nie są mu podobni ani pod względem piękna, ani mocy.

(63) Dlatego nie można ani wierzyć, ani mówić, że są bogami, gdyż nie są w stanie ani sprawiedliwie rozsądzać, ani ludziom dobrze czynić.  (64) Wiedząc zatem, że nie są bogami, nie lękajcie się ich.  (65) Nie są oni zdolni ani przekląć królów, ani im błogosławić.  (66) Nie ukazują też ludom żadnych znaków na niebie; nie świecą jak słońce; nie oświetlają jak księżyc.

(67) Zwierzęta są w lepszym położeniu niż oni, gdyż uciekając mogą znaleźć bezpieczne miejsce i uratować się.  (68) W żaden sposób nie wynika więc, żeby byli bogami; dlatego nie lękajcie się ich!  (69) Jak strach na polu ogórkowym niczego nie ustrzeże, podobnie ich bogowie – drewniani, pozłacani i posrebrzani.  (70) Można też przyrównać tych drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych bogów do krzaka cierniowego w ogrodzie, na którym siada wszelki ptak, lub do trupa porzuconego w ciemności.  (71) Z purpury i bisioru, które na nich butwieją, można poznać, że nie są oni bogami. W końcu sami zostaną zżarci i staną się przedmiotem hańby w kraju.  (72) Więcej wart jest zatem człowiek sprawiedliwy, który nie ma żadnych bożków, bo uniknie pohańbienia.

[Tym razem fragment z Księgi Powtórzonego prawa, gdzie Bóg w trosce o nasze dobro zakazuje bałwochwalstwa, wróżbiarstwa, kultu przyrody itd.]

 

5 Księga Mojżeszowa 4: (12) I przemówił Pan do was z tego ognia; głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście, był tylko sam głos. (13) I ogłosił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać: także dziesięć przykazań, i napisał je na dwóch tablicach z kamienia. (14) Mnie zaś rozkazał Pan w tym czasie nauczyć was ustaw i praw, abyście je pełnili na ziemi, do której zdążacie, aby ją wziąć w posiadanie. (15) Strzeżcie usilnie dusz waszych gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia,

(16) Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, (17) Czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, (18) Czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią, (19) I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebiański, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.

Księga Jeremiasza 10: (14) Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. (15) Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą.

 

Księga Psalmów 96: A Tronina LXX

(1) Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała! (2) Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, głoście z dnia na dzień Jego zbawienie. (3) Rozgłaszajcie Jego chwałę pośród pogan, cuda Jego wśród wszystkich narodów. (4) Albowiem wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, straszliwszy jest nad wszystkich bogów. (5) Bo wszyscy bogowie pogan są demonami, Pan zaś stworzył niebiosa. (6) Wyznanie i piękno przed obliczem Jego, świętość i wspaniałość w Jego świątyni. (7) Przynoście Panu, rodziny narodów, przynoście Panu chwałę i cześć. (8) Przynoście Panu chwałę należną Jego imieniu. Weźcie ofiary i wejdźcie na Jego dziedzińce. (9) Adorujcie Pana na dziedzińcu Jego świątyni, niech zadrży cała ziemia przed Jego obliczem. (10) Mówcie wśród narodów: Pan zakrólował! (11) Niech się radują niebiosa i weseli ziemia, niech zadrży morze i to, co je wypełnia. (12) Niech się cieszą pola i wszystko, co jest na nich.  (13) Wówczas się rozradują wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo przychodzi, bo przychodzi, by osądzić ziemię.

 

Wielbienie posągów itd jest więc idolatrią, kultem idoli czyli rzeczą zakazaną przez Boga. Co do spisków poruszanych przez wielce przebudzonych czy ponownie narodzonych.

UFO, ”Illuminati” oraz różne ”spiski” w dużej mierze zwiększają one w nas odczuwanie strachu, niemocy i bezmyślności jeżeli autorzy nie podają recepty na rozwiązanie problemu.

Strachem zazwyczaj dożywiają się religie które potrzebują pieniędzy, władzy i kontroli. Nie wystarczy mówić prawdę aby zostać uwolnionym od zła, wiara w doktryny nic nie pomaga, liczy się nasze postępowanie! Słowo iluminaci jest zwrotem zastępczym dla ukrytej władzy, lepszym określeniem jest zwrot oświeceni, wtajemniczeni.

Ciekawy link pokazujący jak zostaliśmy oszukani za przez NWO:

http://www.zbawienie.com/NWO-oszustwo.htm

Jak Biblia mówi cały świat jest oszukiwany więc NWO jako plan stworzenia cywilizacji pokoju i miłości jest także bredzeniem. Trzeba być naiwnym aby uwierzyć że w internecie nagle przez przypadek pojawiła się cała prawda o świecie.

Nagle wszyscy ”wiedzą” o NWO, illuminatach, symbolice okultystycznej i całej tej machinacji . Co jest ciekawe nikt tych planów przed nami nie ukrywał, od zawsze prawda leżała blisko nas ale trzeba się po nią schylić.

 


Część 2

Ostatnio pooglądałem niektóre z tych filmów, stron ”Słowiańskich”. Cóż mogę powiedzieć. Ci ludzie (zarówno dobrzy normalni jak i źli tajniacy) wiedzą o spiskach, konspiracjach wymierzonych przeciw Słowianom (Grunwald, I i II Wojna, rozbiory, zbrodnie kościelne, żydzi, masoni, itd). Są jednak rzeczy lekko przesadzone, lecz największa jazda rozpoczyna się kiedy ktoś pewnego dnia zaczyna kasować Biblię w całości….

Jeśli ktoś chce zobaczyć Lehityzm w praktyce, są dwa kanały: Porozmawiajmy.TV / Niezależna.TV
Wystarczy przeglądnąć te kanały by sprawdzić kto kim jest, jakie poglądy wyznaje itd.
Za wszystko co złe obwiniają zazwyczaj Żydów, Masonów albo KRK. Jak potępiasz jednych to bronisz drugich, proste.

Prawie nikt z tych osób świadomie lub nie, nie wspomina o wielu bardzo istotnych kwestiach.
Wielu z nich kasuje Biblię w 100%, i co dają w zamian ? Pogaństwo, czyste pogaństwo.
Proroctwa przewidują upadek Rzymu który jest obecnie ogołacany, i w tym tkwi mały haczyk bowiem na scenę ma wkroczyć tzw. ”Bestia”.

Jednym z dowodów na niebezpieczeństwo religii pogańskiej jest Mandala

Mandale czyli motyw życia wewnątrz ziemi z otworami na biegunach. Mandale posiadali Słowianie, Hindusi, Majowie, Aborygeni
Większość z nich to byli politeiści czczący (świadomie lub nie) zbuntowanych aniołów zamkniętych przez Boga w otchłani.

Mandale są dowodem że Słowianie również wyznawali satanizm i to ten wyższego stopnia – Kult upadłych aniołów z Agarthy bo mandale się sprowadzają do aniołów uwięzionych przez Boga w otchłani którzy stracili albo stracą na zawsze dostęp do nieba.

1 Księga Henocha 14:
(1) Księga sprawiedliwości i nagany dla odwiecznych Czuwających (spisana) zgodnie z nakazem Świętego i Wielkiego (wypowiedzianym) w wizji, którą widziałem.
(2) Ujrzałem w moim śnie to, co teraz powiem językiem ciała i moim tchnieniem, które Wielki dał ludziom w usta, żeby mogli nimi mówić i rozumieć sercem.
(3) Tak jak [Bóg] stworzył i wyznaczył ludzi do rozumienia słowa nauki, tak stworzył i wyznaczył mnie do tego, abym ganił Obserwatorów, synów nieba.  (4) Spisałem waszą prośbę, ale w mojej wizji oznajmiono mi, że wasza prośba nie zostanie [spełniona] po wszystkie dni wieczności. Pełny sąd [zadekretowano] przeciw wam i nie zaznacie pokoju.
(5) Odtąd nie wstąpicie do nieba przez całą wieczność. Postanowiono, że macie być związani na ziemi po wszystkie dni wieczności.
(6) Przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie mogli nacieszyć się nimi, ale padną oni przed wami od miecza.
(7) Wasza prośba nie zostanie [spełniona] ani w odniesieniu do nich, ani w odniesieniu do was. I gdy płaczecie i błagacie, nie wypowiadacie ani jednego słowa z prośby, którą wystosowałem.

 

Tzw. Bestia promuje obecnie poprzez swoich ”ludzi” religię New Age a także ”pozytywne” aspekty dogmatów diabła .
Film znanego pana Dawida Icke’a:
[[https://www.youtube.com/watch?v=jGTpCOMeCZQ]] W minucie 7:23 mamy praktycznie zilustrowaną esencję przekazu pana Dawida – You’re God in….
Jesteś Bogiem… A jest to jeden z najważniejszych doktryn jak nie najważniejszy dogmat ”Lucyfera”. Zapomnij o Bogu, ty nim jesteś…

 

Ostatnimi czasu następują wręcz frontalne ataki na Boga, Biblię i Chrześcijan, ale dlaczego ?

Dlaczego tak kochający Boga chrześcijanie milczą i nawet nie starają się obnażać tak wierutnych bzdur i kłamstw na temat Boga przez adeptów New Age albo samo-oświeconych wolnomyślicieli ?

Chrześcijanie milczą ponieważ sami są przedstawicielami religii pozornie oparte na Doktrynie Boga przekazanej przez Patriarchów, Proroków, Apostołów i Mesjasza.

Najczęściej ludzie atakujący Biblię nazywają siebie racjonalistami, wolnomyślicielali, ateistami, | słowianowiercami, neopoganami – obie te grupy są ze sobą skłócone jednakże ich pogląd na Boga jest oparty całkowicie błędne założenia.

Wiesz o spiskach a negujesz Biblię ? Trafiasz do ruchu New Age i dobranoc.

Jaki jest problem, otóż łączą oni wszystkie nauki Biblijne z religią, Kościołem KRK i fałszywymi pasterzami.

Zajmę się jednak kłamstwami Nowo-lechitów bowiem tam jest o wiele więcej pułapek które trudniej wyłapać, a to jest nowa forma nabrania łatwowiernych Słowian na naszą niestety zaginioną, pogańską przeszłość. .

Cel Promotorów wielkiej Lehi jest prosty, logiczny i jawny, bowiem religia Słowiańska jest czystym pogaństwem wymieszanym z doktrynami Hinduskimi (Wedy), Perskimi (Awesta), Buddyzmem, New Age itp.

Nie ma znaczenia czy modlisz się do posągu Marii, jakiegoś świętego czy Peruna albo Swaroga – to jest ten sam kult pod innymi nazwami.

 

Przykładowe święta Słowiańskie to:

Noc Kupały oraz Dziady czyli słowiańska wersja Wszystkich Zmarłych, kult śmierci. Praktycznie większość wszystkie kultury miały te same pogańskie święta pod różnymi nazwami jako zakamuflowany kult płodności.

 

Bóg jest stanowczo przeciwny tym świętom ponieważ ludzie zapominają o słowie Boga, o byciu dobrym człowiekiem. Świętują na pokaz aby dobrze wypaść przed innymi a między sobą…

Księga Izajasza 1: (10) Słuchajcie Słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory! (11) Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę. (12) Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptali moje dziedzińce? (13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. (14) Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. (15) A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. (16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! (17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową! (18) Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. (19) Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, (20) Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały!

 

 

Poganie pokroju Konstantyn czy Neron chcieli pokonać Chrześcijan od samego początku więc zaczęli z czasem nazywać siebie Chrześcijanami na zasadzie ”jeśli nie możesz pokonać wroga, przyłącz się do niego”.

Nie chcieli rezygnować ze swoich rytuałów, więc dodali je do Chrześcijaństwa np. święto w 25 grudnia i WielkaNoc (rzeczywista data narodzenia Chrystusa pozostaje nieznana, chodzą słuchy że był to sierpień/wrzesień 7-4 r. p.n.e., fachowcy są niezgodni), doszły później różaniec, i różne święta. Proces ten nazywamy synkretyzmem religijnym.

Na dodatek Chrześcijaństwo już w pierwszym wieku było podzielone na dwie ekipy – Apostołowie kontynuujący za darmochę nauczanie swego Mistrza oraz grupa Pawła odpłatnie nauczająca tego co mamy w większości religiach….


 

Przykłady Drugiej Fali:

Weźmy taki dobry przykład człowieka który podkrada moje teksty – Sławomir z Jasnej Strony Mocy czy raczej ciemnej strony moszny.

Przykład jest bardzo dobry ze względów psychologicznych ponieważ autor przeznacza mnóstwo czasu na prześwietlanie wielu witryn by potem kopiować z nich do swoich audycji co wlezie. Na temat samego autora poświęcony został inny materiał bo prostu jest za dużo mieszania prawdy z kłamstwami.

Na pierwszy rzut oka nie zwracając na dziwny ubiór, słychać że człowiek wie dużo o życiu, o zdrowiu, New World Order, o religiach i wiele innych, ale jaki jest problem ?

Dobrze mnie się omawia przykład Marjayi ponieważ jest idealnym modelem odzwierciedlającym wielu mechanizmów które staram się omówić czy to manipulacyjnych czy to agenturalnych czy to jeszcze innych.

Pamiętam jak oglądałem jeden z jego ciekawych filmów ”demaskującego” znanego większości facet z mediów alternatywnych tzw. kontrolowana opozycja: https://vimeo.com/254813571 Pan ten ujawnił jeszcze kilku innych krętaczy.

Kilka interesujących produkcji z którymi warto się zapoznać:

[https://vimeo.com/255801986] | [https://vimeo.com/254454994] | [https://vimeo.com/254814956] |

Po wielu miesiącach owocnej pracy otwierania ludziom oczu, poprzez. ukazywania kłamstw Darwinizmu czy KRK, nagle rozpoczyna się atak już nie na kłamstwo ale tym razem jest atak na Prawdę która wyzwala, starą wiedzę czyli Biblię…

Bowiem jedynie Biblia mówi jaki jest cel człowieka na świecie i kto jest jego stwórcą i kto ten świat niszczy – upadli aniołowie zamknięci w otchłani.

Główna audycja na której się opieram:

Nowsza analiza, bardzo trudna ponieważ już po pierwszej minucie się zbiera na wymioty:

Autor rozpoczyna wykład od praktycznego uznania dogmatu Trójcy za Biblijną, błąd….
Widać że nie za bardzo rozumie koncepcji ofiary właśnie za pranie mózgu ale my musimy pokazać swoim przykładem że zasługujemy na życie
Nie za bardzo rozumie i to dokładnie widać proroctw – podobnie jak Paweł sugeruje że miały się wypełnić w ówczesnych czasach

Krytykować Boga a chwalić Hinduskich zboczeńców ? Lol, j
No tak krul może być dziewicą ale hinduscy nefilimowie mogą płodzić do woli i to jest okej
A Septuaginta wspomina jasno o proroku (5 Moj 18), baa! Nawet Księga Henocha mówi o Królu

Następnie autor zasłania się prawdą że religie wielokrotnie mielą to samo, ale Bibli potępia techniki stosowane przez tego pana między innymi… numerologia, astrologia i tak dalej.

Autor po prostu wspomina o tym że pokazują istotę na krzyżu ale nie porusza kwestię tego co dzieje z podświadomością człowieka,
Na temat symboliki też nie za dużo wyjaśnia poza tym że są..
Wystarczy że naucza miłości lucyferycznej i nazywa Mesjasza żydem.
Dlaczego ?

Bo większość lucyferystów nazywa Edomitów Izraelitami  – a to celowo ponieważ żydzi nie ma nic współnego z Izraelitami, No cóż, autor nie musi się wysilać wystarczy że sypnie fragment wyrwany z kontekstu i publika kupiona.. nic innego  jak odwoływanie się do ignorancji…

 

Osoby szkalujące Boga i Septuagintę przy okazji obdzierające Isusa z tytułu Krzewiciela Prawa Bożego łączą Religie opartą na mitach z Wiarą opartą na doświadczeniach a Biblia jest oparta na doświadczeniach i mądrości. Prorocy byli przecież bardzo mądrymi ludźmi specjalnie wyselekcjonowanymi przez Stwórcę aby przekazali Jego wolę narodom.

Jeszcze inni przesadzają w drugą stronę nazywając Mesjasza Bogiem, negując przy tym Boga Stwórcę. Jest to temat na inny artykuł nr. 4.

Tego typu ataki na Biblię pod pozorem walk z Watykanem mają na celu zmianę łańcuchów z Maryjnych łańcuchów na Swarożycowe z dodatkiem duchowości, samo-oświecenia i czystego pogaństwa inaczej mówiąc jeden pies.

Jeżeli założymy że szatan to zło – Bóg musi być tym dobrym, Isus jako naznaczony król przez Stwórcę także, albo idziemy w prawo albo w lewo. Oskarżać Boga o zło ? podobnie czynią zbuntowani aniołowie którym zachciało się współżycia z córkami Kaina oraz Setha. …

Wersety same satanistyczne w Biblii ?

Czyżby ten werset był szatanistyczny szamanistyczny ?

Ewangelia Jana 8: (32) I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Ewangelia Mateusza 7: (12) A więc wszystko, co chcielibyście, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; takie bowiem jest prawo i prorocy

A ja myślałem że to przekręty żydowskich Masoretów którzy zaczęli ingerować w pismo usuwając wiele proroctw dotyczących Mesjasza, co ciekawe to oni uznali Isusa za Boga. W ST czy w NT mamy jeszcze listy Pawła oraz słowa i czyny ludzi niegodziwych jak Herod, Nemrod. król judy Manasses.

Dla osób które nie rozumieją mojego stosunku do Pawła z Tarsu odsyłam do serii artykułów a także do przeczytania  pierwszych umieszczonych tam linków : Pawłościaństwo

 

Chyba że według tego Bóg jest Lucyferem a Isus jest jego synem Baalem, w tym przypadku jest jeszcze gorzej i podejrzewam ze o to chodzi…

Jeżeli Isusa czyli Mesjasza nazywa synem Jahwe w domyśle Lucyfera… powoduje to ogromne zamieszanie i wkręcanie w lucyferianizm! W minucie 8:24 mówi pan jasno że Lucyfer to Jahwe w domyśle nasz Bóg Stwórca to diabeł a lucyfer to niewinne stworzonko które chciało ludzkości pomóc… wojną, śmiercią, głodem, zarazą itd..

Idąc tą drogą możemy zaakceptować Gnostycyzm który tego nauczał że Bóg to zły demiurg a my według nauk Pawła z Tarsu mamy przyoblec się w człowieka duchowego i wejść na wyższy poziom wibracji czy coś w tym stylu.

Czym jest jednak satanizm i po czym możemy rozpoznać satanizm ?

Czy satanizm polega na wierze czy na krzywdzeniu innych ? a może na świadomym czynieniu złego ?

Czym jest lucyferianizm ? Czy lucyferianizm to doktrynalny satanizm ?

 

Ten człowiek nawet nie rozumie albo nie chce iż to nie Bóg jest przyczyną zła które wynika z niewiedzy i BUNTU! nie tam żadnych samoistnych darwinistycznych praw. Adam, Ewa, Kain, Saul, Judasz… zbuntowali się świadomie z własnego świadomego wyboru.

Tyle pan mówi o prawach i nadal traktuje zło jako coś normalnego, może Dwie Wojny światowe i rzezie Słowian oraz ortodoksyjnych Judejczyków jest ok, bo przecież Jing Jang, trochę dobra trochę zła. Chodzi najpewniej o dualizm inaczej mówiąc o odwiecznej walce dobra ze złem.

To jak, kochamy Słowian i pozwalamy im na zmianę bałwochwalczych łańcuchów marki Rzymskiej na markę Swaroga, bóstwa solarnego, sam facet zresztą krytykował kult Solarny ale… jedynie na podstawie mieszającego prawdę z kłamstwem filmu  ”Zeitgeist”’ który chciał nam (Zeitgeist) nachalnie pod pozorem prawdy o pogaństwie sprzedać rzekome związki realnego Chrystusa z mitycznymi Horusami, Mitrami etc, a więc zrobił wielu wodę z mózgu. Film ten nie obala Biblii a paradoksalnie sprzeczne z nauczaniem Pisma dogmaty kościoła Rzymskiego,

 

Teraz to ten pan nazywa wszystkich chrześcijan satanistami łącznie z czytelnikami tego luźnego na półprywatnego bloga, twierdząc że nie ma zarówno Boga jak i szatana, to po co tyle ukazywania ”satanistów” ”lucyferian” ”Talmudu” ”Synagogi Szatana”, nie ma diabła to nie ma zła,  nie może wówczas szatanistów być.

Czyli Boga niema, Szatana nie ma ale jest Lucyfer i jacyś Illuminaci bez nazwiska. Nie ma Boga a jest Lucyfer, bardzo spierająca doktryna na nasze szczęście tak nie jest i działania polityczne są dowodem że jednak Biblia jest źródłem prawdy dlatego jest tak mocno atakowana szczególnie w czasach bliskich sądu Bożego na kłamcach. Piekła nie będzie, ale kara w postaci śmierci wiecznej albo ciężkiej pracy fizycznej ala kopanie rowu będzie odpowiednia!

Ja tam nie uznaję zła jako coś potrzebnego, jedności i harmoni z (Gnostyckim) Kosmosem, reikarnowania do wyższej formy świadomości, Hermesa Trismegistosa, i tego Nju Ejdżowskiego ciemnogrodu mającego na celu ogłupianie społeczeństwa.

Nie mam szacunku do ludzi którzy świadomie nam powielają herezje Gnostyków: Orygenesa i innych, to wszystko sprowadza się do Okultyzmu, Hermentyzmu, Gnostycyzmu, Kabały. Nie mówię o ludziach nieświadomych magii.

W buddyzmie nie ma jako tako Boga ale jest moc, coś co możemy nazwać Lucyferem a jest to Mara. Buddyzm zawiera wiele satanistycznych w sobie doktryn oraz cechy pogańskie. Wiele okultystycznych grup albo wybiela Fosfora albo sieje propagandę ”bądź własnym chrystusem” / ”jesteś bogiem”.

Po pierwsze Bóg nie umiera nigdy, i nie da poniżyć człowiekowi. Po drugie Bóg może wszystko ponieważ jest Bogiem.

Zobaczmy na Stwórcę, przecież Bóg może wszystko i wszystko ma pod kontrolą, dlaczego jednak nie zniszczył ziemi a nagradzał i karał ludzi na podstawie ich czynów.

Człowiek otrzymał bardzo potężny boski dar a mianowicie możliwość wyboru jaką drogą osobowości podąży. Człowiek ma prawo do decyzji, a Bóg testuje człowieka.

Dlatego okultyści będą mówić że Bóg jest satanistą, psychopatą, nieudacznikiem – tak może powiedzieć tylko nieudacznik.

Tak zwana wolna wola. Zależy co rozumiemy pod tym pojęciem. Biblia jasno pokazuje że Bóg z dobroci o człowieka dał mu zdolność rozróżniania pomiędzy dobrem a złem. Może on decydować jaką drogą podążyć ale musi się liczyć ze swoimi konsekwencjami.

Czy Adam, Kain, mieszkańcy Sodomy i Gomory działali nieświadomie ? Oczywiście że nie, dokonali świadomy wybór.

 

Ciekawy film dotyczący fundamentalnych doktryn Gnostycyzmu Radykalnego z polskimi napisami warty obejrzenia a raczej przeczytania:

 

Ten pan wychwala bóstwa Hinduskie czyli Politeizm jaki istniał w Grecji, Asyrii, Kaananie i w Rzymie. Dla tych właśnie ”bogów” czyli dla upadłych aniołów i demonów, ludzie składali ofiary, mordowali, kradli, uprawiali orgie seksualne w świątyniach i dokonywali najgłupszych rzeczy z. Kartagińczycy podczas inwazji Rzymskiej poświęcali własne dzieci dla Molocha.

3 Księga Mojżeszowa 18:21 „Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego; Jam jest Pan.”

1 Księga Królewska 11:7  „Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bożka Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohydnego bożka Ammonitów.”

Księga Izajasza 57:9  „Schodziłaś także z olejkiem do Molocha i brałaś z sobą rozmaite maści, wysyłałaś swoich posłańców w dalekie strony i kazałaś im zejść aż do krainy umarłych.”

Mówi Sławek że Bóg nie ma wolnej woli, ale Bóg w jedynej formie jest ponad Wszechświatem, może wszystko ale jest honorowym i dotrzymuje obietnic. Właśnie Prawa są przejawem ”wolnej woli”, możemy wybrać czy chcemy być dobrymi ludźmi, zmartwychwstać i żyć szczęśliwie z Bogiem na odnowionej ziemi, bez ludzi bezprawia. Czy łamać prawo, być bandziorem, opluwać Boga, liczyć na reinkarnację albo na pójście do nieba i umrzeć śmiercią wieczną.

 

Jeśli do tej pory Bóg nie Złamał własnego Prawa, możemy być pewni że dotrzyma obietnicy zjednoczenia narodu wybranego i sądu na wszystkich nauczycielach i mącicielach.

Tutaj pan ”Chwała Słońca” praktycznie (chyba) oskarża Boga [od 7:25] za wszystkie wojny a Prawo Mojżesza wymienia na inne… Wojny są albo wyrokiem Boga albo dziełem wrogów Boga. Himmler, Stalin, Lenin, Pol Pot nie działali z woli Boga ponieważ oni zwalczali ludzi wierzących w Boga i Bogu ufającym.

Księga Amosa 5: (12) Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie. (13) Przeto, kto rozumny, niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły! (14) Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg Zastępów, był z wami tak, jak to mówicie! (15) Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie! Może zmiłuje się Pan, Bóg Zastępów, nad resztką Józefa.

List Jakuba 3:(1) Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok.

Ewangelia Mateusza 23:(9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. (10) Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.

[Naszym Nauczycielem powinien być Krystus który naucza nas jak mamy służyć Bogu, albowiem jesteśmy zupełnymi bez mózgami przed Bogiem, niczym jesteśmy bez Boga, apostoł Mateusz nie napisał ”Bóg jest w nas”, ”mamy obudzić świadomość boską” ON NAPISAŁ ”TEN który JEST w NIEBIE” czy Go nie widzimy a wiemy że istnieje a mamy dowody w postaci przyrody, myśli, ciała, emocji itd. ]

 

Oczywiście powtarza się schematyczne że … Jezus to żydowski Horus a Bóg jako okrutny Jahwe, który się żeni, gnębi żydów i niesprawiedliwie traktuje biednych Filistynów czyli gojów…. Stare śpiewki, Nihil Novi Sol-Jaja bo Sol to słońce, a kult słońca to kult solarny…

Biblia księga zbrodni ? Owszem, sporo mówi o zbrodniach Egipskich, Kananejskich a nawet kiedy Izraelici grzeszyli. Biblia mówi jasno że Boga nikt nigdy nie widział czyli wszelkie brednie o ”Jahwe” na śmietnik idą.

Dowiedziałem się także dzięki ”panu” że Ateiści to wzorowi i pokojowi ludzie tymczasem Ateizm to również religia.  Do tej pory widzę atak głównie na Islam i Chrześcijaństwo ale Darwinizmu, Hinduizmu, Buddyzmu, Szamanizmu nikt nie atakuje, tylko Boga się atakuje…

 

ST nie mówi nic o Isusie?
Odsyłam do proroctw Henocha, Daniela i Izajasza, tam jest pełno wersetów o Mesjaszu, o Synu Boga, zresztą większość albo wypełniona w przeszłości albo wypełni się wkrótce literalnie.

Ostatnio analizowałem Listy Pawła do Rzymian, Koryntian i Hebrajczyków więc jeszcze coś z tego pamiętam 🙂

 

Ksiega Izajasza 42:(1) Jakub jest moim sługą, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. (2) Nie będzie krzyczał ani wołał ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. (3) Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. (4) Będzie On światłością i się nie zniechęci, zanim nie wyda wyroku dla ziemi, a w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję,

Księga Micheasza 5: (1) I ty, Betlejemie, domu Efrata, nieliczny spośród tysięcy z  Judy, ale z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela; i jego dzieła trwały od początku [nawet] od nieskończoności. (2) Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela. (3) Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi.

 

Problem jest taki, że przez wieki za pomocą religii i oddanych diabłu chwastom fałszowano obraz Boga i Chrystusa, wykręcono obraz Boga ale nie Boga.

Na dodatek Biblia jako dzieło żydów, Bóg okrutny a Isus odciąga ludzi od pracy. Gorzej jak twierdzi że Mojżesz był żydem, za takie kłamstwo nic tylko w mordę dać 🙂

Taki zarzut Isusowi stawiał Sanhedryn, Faryzeusze że odciągał ludzi od Tory i nauczał w Sabat. Wszelkie oskarżenia wobec Mesjasza mamy zapisane przez Amoraitów w Talmudzie.

Najwyraźniej wszelkie ataki na żydów są tylko pozorne, mówić że za wszystkim stoją żydzi każdy potrafi ale niewielu wymienia taką nazwę jak Edomici albo Idumejczycy.

Ani Isus ani Bóg nie nauczali tego co u wielu tych rzekomych poszukiwaczach prawdy usłyszałem no trudno…

Prawda że religie są oparte na wierze (dogmatach) i oszukują ludzi, i to jest jedyna prawda w tym filmie ale są to podobne działania jak w listach Pawła (ale Biblia to wszystko odrzuca: Politeizm, Ateizm, sekciarstwo, Heliocentryzm, Syjonizm, niewolnictwo, anarchię, poziom duchowy

Jedno jest pewne, nie zawsze zło objawia się w swojej rzeczywistej formie i większość pogańskich dogmatów była zawsze przedstawiana jako coś dobrego. Podobnie w tym przypadku:

 

Niby wszystko fajnie, Rzym tępił Słowian i organizował krucjaty aby nas wybić.
Ale Inkwizycje tępiły osoby które czerpały wiedzę z Biblii której tak ten człowiek nie lubi.

Plątanie się w zeznaniach, mieszanie i mieszanie to typowe dla ludzi zakłamanych, odrzucających Biblię w całości bez wyraźnych powodów, nawet jeden z mistrzów dla Sanjayi z którego bierze garściami nie odrzucił całkiem Biblii, i kiedy powołuje się na ST wszystko jest płynne, logiczne i proste a bez Biblii jak można wyjaśnić czym jest Kanibalizm ? Kanaan i Baal …

Od 10:20 oczywiście znowu Biblia, upadłe anioły i szatan jako mity żydowskich pastuchów, skąd ja to znam ?…
Dziwne, mówić o satanizmie i nazywać Boga diabłem jednocześnie promować ideę ”Bóg jest w nas” ?

Sama nazwa kanału (i słoneczko w logo 🙂 ] jest nawiązaniem do Gwiezdnych Wojen w których jest wiele wątków New Age…

Samo logo zawiera wiele ukrytych symboli:Buddyjskie koło dharmy, Słowiańską Swarożycę, 6 masońskich lilii, kabalistyczny kwiat życia, kolor czerwony na dole jako diabelstwo (czarne słońce że tak stwierdzę), a na górze kolor Chrysos czyli żółty. 7 wiatraczków to nawiązanie do 7 czakr (w tym na południowym wschodzie pomarańczowy kolor Orange dla 33 nawiązujący o upadłych aniołów którzy zeszli z góry Hermon aby namiętnie płodzić Tytanów) 🙂

Znalezione obrazy dla zapytania jasna strona mocy logo

Rozumiem jeśli ktoś nie potrafi pogodzić zło z miłosiernym Bogiem ale to jest rezultat nieposłuszeństwa wobec Boga i bezprawie w wersji demo.]

Jest nawet gałąź z dzieciny Teologi która zajmuje się tym problemem – TeodyceaGdyby rozumieli Boga to nikt by nie miał problemu ze złem ponieważ nie było by zła. Bóg daje nam możliwość wyboru – albo będziemy dobrymi ludźmi i żyjemy na ziemi albo dostajemy bana z tej ziemi czyli śmierć z ręki Sędzi.

Sławek czasem co raz więcej podsuwa jawniej Buddyzm, Hinduizm, Duchowość, Satanizm i New Age atakując Biblię, atakuje Biblię bo jest zapisane czym to wszystko rzeczywiście jest i jaki jest cel człowieka na ziemi.

Każdy kij ma dwa końce i każda religia ma dwie strony medalu, okultyzm dla wtajemniczonych i pogaństwo dla gojów.

Przemilczę promowanie wielu rzeczy z ideologicznym wegerianizmem, nawet ataki na Krzewiciela można przemilczeń itd . poza trzema kwestiami- atakiem na Boga, kradzieżą cudzych materiałów oraz sciąganiem do siebie ludzi słabych zagubionych szukających prawdy.

O Mesjaszu wspominam przy okazji ponieważ najłatwiej jest zacząć od zbijania słabszych argumentów, dopiero później zajmujemy się Stwórcą.

Tego typu kłamstwa jak np. że Jezus to kolejna kopia Horusa, Mitry, Kryszny, Attisa, Herkulesa, Teletubisia i prababki Hitlera są rozprowadzane ponieważ oni liczą na TWOJĄ łatwowierność i ignorancję, że nigdy tego sprawdzisz wierząc we wszystko co dana osoba powie a jak wiadomo nie ma ludzi którzy nie omylnych bez grzechu.

Chociaż… przeciwnicy Boga nie grzeszą czy raczej myślą iż z myślą odrzucenia Boga stali się wolni. Nic bardziej mylnego!

 


 

Część 3 Fałszywe Kopie Krzewiciela Prawdy, Isusa z Nazaretu

Wystarczy sprawdzić, przeczytać, poszukać te mity o Horusie, Mitrze i Krysznie.. Oni całkowicie nie przypominają Jezusa z Nazaretu na którego czekano od wieków.  https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/08/11/jezus-jest-oryginalny-i-nie-jest-kopia-horusa-mitry-i-innych-poganskich-bogow/

Jeżeli ktoś nie wierzy, niech sam sprawdzi dzieje owych ”jezusów” pod kątem Ewangelii. Czy któraś z tych osób głosiła to samo ?

Takich materiałów opartych na czystej wierze znajdziemy pełno, dowodów niewiele.. Wystarczy jedynie znajomość mitologii i chęć zdobywania wiedzy.

Nie trzeba być wielce zainteresowanym tematem by zauważyć że wielu rzekomych poszukiwaczy prawdy jest nastawiona na wyszukiwanie/wyłapywanie jak najwięcej pozornych sprzeczności czy zbieżności postaci.

Tymczasem gdy się przyjrzymy bliżej tym postacią…. żadna nie mówiła o Królestwie Bożym i tak dalej.

Horus czy Mitra mieli odpowiednio 4 i 2 uczniów ale oni odnosili się do czegoś tam ale nie było wilków w owczych skórach….

 

https://innemedium.pl/comment/180311#comment-180311

*** Apoloniusz z Tiany – przełom I/II wieku. Nie wspominają o nim żadne źródła pochodzące z lat jego życia. Po raz pierwszy o tej zagadkowej postaci wspomina Lukian i jest to rok ok. 180 n.e.

Głównym biografem Apoloniusza jest niejaki Flawiusz Filostrat. Autor opisuje życie Apoloniusza z Tiany w ośmiu tomach na zlecenie niejakiej Julii Domny.  Literatura Flawiusza Filostrata dzisiaj określana jest bardziej mianem fantastyki anieżeli dzieła historycznego.

W IV wieku biografię Apoloniusza wykorzystano jako narzędzie do walki z rozprzestrzeniającym się chrześcijaństwem. Celem dzieła Flawiusza było nic innego jak tylko stworzenie pewngo ideału pogańskiego człowieka w osobie Apoloniusza z Tiany.  W ujęciu historycznym Apoloniusz był bardziej filozofem pełniącym służbę w świątyni asklepiosa natomisat tradycja ludzka przypisała mu wiele cech np. mag, uzdowiciel, nauczyciel ludzkości itd. itd.

W III wieku niejaki Porfiriusz z Tyru porównuje biografię Apoloniusza z Chrystusem. Porfiriusz wykorzystuje legendy miejskie dotyczące postaci Apoloniusza w swoich 15 księgach mających wybitnie antychrześcijański charakter.  Jego głównym dziełem jest tzw. traktat antychrześcijański.

W IV wieku n.e rodzi się legenda Apoloniusza z Tiany. Na tej legendzie rozkwita jego kult. W sprzedaży pojawiają się rzekomo wykonane przez niego talizmany (tak jak w chrześcijaństwie sprzedawano relikwię krzyża).

W V wieku n.e postać Apoloniusza zTiany na stale zadomawia się w Rzymie.

Apoloniusz z Tiany jako postać historyczna została wykorzystana w celach propagandowych . Filostrat wykorzystując jego wizerunek starał się spopularyzować kult słońca. To Filostrat opisał Apoloniusza jako męża miłego bogom, który jest znacznie lepszy od Chrystusa. To Filostrat stworzył całą magiczną otoczkę wraz z jego rzekomym zmartwychwastaniem. Po prostu ideę zmartwychwstania zerżnął od chrześcijan tak samo jak rzymianie przypisali zmartwychwstanie Mitrze.

Postać Apoloniusza (a dokładnie jego legenda) została zaakceptowana przez społczeństwo. Powędrowała nawet do krajów arabskich. Współcześnie postać ta funkcjonuje w panteonie tzw. wielkich mistrzów towarzystwa teozoficznego.

Tak oto zwykły człowiek będący kapłanem-uzdrowicielem-lekarzem w świątyni Asklepiosa został wykorzystany do celów propagandowych. Jego biografia została poddana takim modyfikacją czego efektem jest teza Apoloniusz = Chrystus. Nie, te postacie nie mają ze sobą nic wspólnego. To biografowie Apoloniusza zapożyczyli zmartwychwstanie.

*** Dionizos – matką była kobieta o imieniu Semele w którą wstąpiła Hera. Hera uknuła intrygę tak aby Zeus zapłodnił Semele i aby ta nie przeżyła kontaktu z bogiem. Zeus przyszedł do ziemianki w swojej boskiej formie. W skutek czego Semele spłonęła ale Zeus uratował Dionizosa. Dionizos faktycznie był inkarnacją Zagreusa (intyrga Hery). Dionizos nie zmartwychwstał a jedynie udał się do świata podziemnego aby odszukać swoją matkę Semele. Ostatecznie Dionizos wstępuje do nieba aby zasiąść wśród bogów olimpu ponieważ inni bogowie uznali jego potęgę jako półboga.

*** Kriszna – syn księżniczki Dewaki. Śmierć. Zmarł podczas medytacji. Został przez pomyłkę ugodzony strzałą. Mahabharata opisuje wniebowstąpienie Kriszny. Nie opisuje jego zmartwychwstania a potencjalne inkarnacje. W tradycji Bhakti Kriszna stał się bogiem o określonych aspektach.

*** Mitra. W oryginalnym perskim przekazie Mitra narodził się z kamienia i nie poznał śmierci ponieważ został zabrany w rydwanie do nieba. W przekazie rzymskim stanowiącym zapożyczenia z chrześcijaństwa (w Rzymie kult mitry pojawił się już gdzieś w II wieku) Mitra narodził się z dziewicy i zmartwychwstał. Rzekome siedem sakramentów mitraizmu to nic innego jak tylko siedem stopniu wtajemniczenia w misteria. Mitraizm razem z chrześcijaństwem stał się oficjalną religią cesarstwa i to dlatego dzosiaj katolicy obchodzą niedzielę (dzień słońca) oraz dzień narodzin słońca (grudzień).

Mój Komentarz: zamieściłem kilka artykułów na temat Mitry i owych stopni wtajemniczenia]

*** Ozyrys – nie ma żdnego źródła potwierdzającego jego zmartwychwstanie. Ozyrys został przywrócony do życia przez Izydę.

*** Horus – syn Izydy i Ozyrysa (najczęstszy przekaz). Ozyrys został zabity przez swojego brata Seta. Izyda poskładała częsci ciała ale brakowało penisa więc zwłokom dorobiła brakującą część ciała ze złota (inna wersja mówi o glinie). Jeśli chodzi o jego śmierć to nie ma jednolitego przekazu.

 

 

 

Czy któryś z tych ”Jezusów” miał 12 uczniów, był ukrzyżowany i zmartwychwstał po 3 dniach ? Czy któryś z nich mówił o Królestwie Boga na ziemi, o potrzebie ponownego narodzenia się ? Po to właśnie był chrzest gdzie woda symbolicznie zmywała wcześniejsze grzeszy a człowiek zmieniał swoje postępowanie wkraczając w nowy etap swojego życia. Żadnej magii czy okultyzmu w tym nie ma i nie było..

Jezus, rzeczywiście klon Horusa czy może marzenie pewnych dezinformatorów?

Wrogowie Boga starają się łączyć wszelkie wątki Jezusa z bóstwami solarnymi. Weźmy więc podobieństwa z Horusem.

Nie mamy w Biblii ani jednego szczegółowego opisu wizerunku Krystusa, ani pozwolenia na wielbienie narzędzia śmierci i symbolu Heliosa – Krzyża. Ukazywanie karykatury Chrystusa jako Boga na pogańskim krzyżu nie jest wysoce chwalebne.

Taki sposób kultu mógł wymyślić tylko wróg Mesjasza aby się z niego naśmiewać nie zbudzając podejrzeń. Pomyślmy czy Bóg  jest zadowolony widząc swego syna jako kogoś przegranego ? Gdyby ktoś nie wiedział, Biblia ani razu  nie nazywa Chrystusa czyli Wybranego, Bogiem ponieważ Bóg oraz Mesjasz to całkowicie odmienne istoty ale współpracujące ze sobą.

Po pierwsze Izyda (Isis, Iset) była wdową po Ozyrysie (Azar, Isir, ). Horos nie wskrzesił Azara lecz jego matkę. Horus nie narodził się 25 grudnia (a podobno w Październiku/Listopadzie), podobnie Isus.

Horus nie był nazywany Mesjaszem, Chrystusem, Wybrańcem, Synem Boga. Horus nie nauczał w wieku 12 lat, nie miał 12 uczniów, nie był chrzczony, nie był ukrzyżowany przez religię, nie potępiał on religii, nie był zdradzony przez swojego ucznia/przyjaciela, nie zmartwychwstał po trzech dniach, nie mówił o przyszłych rządach Boga na ziemi. Podobnie Mitra i inne ”jezusy”.

Ludzie kochani, sprawdzajcie wszystko z każdej strony a nie będziecie oszukiwani.

Wbrew pozorom Jezus nie był żydem i nie głosił nauk pochodzących z religii. Nie umarł On dla wszystkich ludzi jak to naucza się. Zbawienia i usprawiedliwienia na podstawie wiary także nie promował:

Ewangelia Jana 14: (6) Odpowiedział mu Isus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. (7) Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go. (8) Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. (9) Odpowiedział mu Isus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? (10) Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. (11) Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. (12) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. (13) I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. (14) Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. (15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

(21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie. (22) Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? (23) Odpowiedział Isus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. (24) Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. (25) To wam powiedziałem z wami przebywając. (26) Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

(27) Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. (28) Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja. (29) Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. (30) Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie; (31) Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd.

 

Ofiarował swoje życie aby Bóg mógł na mocy tej krwi wymazać wiele naszych grzechów w zamian za nasze posłuszeństwo (powrót do przykazań), chęć poprawy, walki z naszymi słabościami, demonami. Biblia potępia ”branie na tacę”  czyli wynoszenie złota na ołtarze zamiast Boga, oszustwo, chciwość i obżarstwo takie postawy są napiętnowane.

Chrystusa zabiła religia zwalając winę na niewinnego Piłata;

Z wikipedi:
”W 1948 roku Sąd Najwyższy Izraela odmówił rewizji wyroku Isusa uznając, że jedyną odpowiedzialną za skazanie osobą był Poncjusz Piłat, reprezentujący państwo rzymskie[6].”

Zapomnieli dodać że Isus  nigdy nie nazwał siebie Bogiem.

A sama Biblia mówi że Piłat był niewinny. Idumejczycy byli świadomi czego robią za pozwoleniem aniołów, wmówili innym że zabili Boga a nie Syna Bożego.

Oni nigdy nie rozumieli Biblii ani żadnych pośrednich przekazów od Izraelitów dlatego stworzyli własne komentarze i frazesy: Tora, Tanach Talmud, Miszna, Agady, Koszerność (chociaż liczą potomstwo od Matki, dziwne traktowanie kobiet), Jarmułka (o pochodzeniu tej czapki nawet nie ma nic w Talmudzie)…

Pawłościjanie (czyli ogólnie większość chrześcijańskich wyznań) oczywiście mówili że to Judejczycy zabili im Boga bo ich Paweł mówił o Bogu objawionym (Theos Epifanes = Antioch IV).

A przecież ”Antychryst” czyli ostatni król z Księgi Daniela ma być pierwowzorem Antiocha który zwalczał Pięcioksiąg z całych sił, jedynie Księgi Machabejskie podają nam w tym temacie prawdę.

Ciekawe skąd oni to biorą te brednie że Horus miał 12 uczniów chociaż same źródła historyczne mówią coś innego. Dlaczego nikt nie chce takich dokumentów pokazać, czy może to czysta fantazja nurtu New Age.

Cały ten ruch Nju Ejdż to jeden wielki okultystyczny śmierć zawierający trochę prawdy. Głównym jednak celem zarówno New Age jak i pozostałych religii jest zachęcenie nas do kontaktów z jasnymi duchami z wyższych wymiarów czy z innych planet czyli z demonami.

Mogę zagwarantować że takich dokumentów mówiących że dane bóstwo miało podobny życiorys co Isus nie ma i nigdy nie było, no chyba że kod Leonardo Da Vinci albo inne Zeitgeisty dawno temu obnażone

Pomyślmy, dlaczego takie ściemy są publikowane nie dla wykształconych profesorów np. Egiptologów a dla mas które nie znają prawdy

Dlaczego autorzy tych fikcji żyją sobie bez stresu jak pączki w maśle. Gdyby stanowili zagrożenie to na pewno nie zajmowaliby ciepłej posadki na uniwersytecie.

Chodzi o celowe wprowadzenie nas w błąd i tworzenie kontrolowanej opozycji

Może ktoś jeszcze pamięta ”Kod Leonarda Da Vinci” i tę retorykę jak to ten zły kościół ukrywał prawdę o żonie Jezusa. Kurde…

Sami mogą takie rzeczy produkować a ludzie cieszą niczym barany myśląc ze wyciekło coś z systemu.

Weźmy na logikę t”apokryfy” NT. Czy dodanie takiej ewangelii gnostyckiej sprawia że wszystkie księgi stanowią spójną całość czy pomieszany chaos.. No właśnie, te księgi nigdy nie były w kanonie ponieważ zostały napisane przez lokalne sekciarskie grupy np. Ewangelia Judasza, Filipa, Piotra itd.

Czy jest ktoś kto wierzy że Juda-sz mógł zapisać takie dzieło przed swoim powieszeniem ?

Wielu rzekomych poszukiwaczy prawdy stosuje klasyczne wręcz żenujące ”dowody’ dyskryminujące Boga, Septuagintę, Krzewiciela Prawa Bożego czyli sił dobra.

 

Posłuchałem nieco artykułów i filmów o podobnym wydźwięku jak ten Sanjayi o Isusie czyli o panie szatanie i Lucyferze jako Bogu, bo jeśli Bóg to lucyfer, tak więc kim jest ten zły… chyba ”Bogiem” którego kochali Gnostycy, Ofici i…

Znam dobrze wiele tego typu argumentów z rożnych źródeł (witryn, forum, blogów, mediów) więc nie są aż tak wielką dla mnie nowością.

Wszystko niby okej, religie są złe, słusznie powiedziane ale… po za stosunkiem do Biblii czy raczej łączeniem nauk kościelnych z naukami Boga… Łatwo to dostrzec kiedy otworzymy Biblię i zaczniemy czytać, nie znajdziemy tam dogmatów które stanowią fundamenty wiary dzisiejszego Chrześcijaństwa – księża, ołtarzyki, maryjki, serca jezusowe, monstrancje itd.

Dowody którymi posługuje się przeciwko Ewangeliom są wręcz absurdalne i może je obalić 6 letnie dziecko.

Rok 2222 – Praca magisterska 🙂

Jak państwo wiecie Sanjaya to fikcja,i  taki człowiek nie nigdy nie istniał ale istnieje w naszych głowach i został wykreowany przez czarnych chasydzkich magów dla pieniędzy i ściągania podatków z wody która usuwa protezy mózgu  i każdy kto broni Sanjayę czy w stroju maga czy w maratonie stoi po nieodpowiedniej stronie 🙂

[PS – naśmiewam się z tej wody plazmowanej wyłącznie dla żartów,  w rzeczywistości nie mam o niej ani negatywnego ani pozytywnego zdania]

 

Mamy więc dwie wizje Nowego Testamentu:

Diabeł aby zagłuszyć nauki Mesjasza stworzył religię pozornie opartą na Biblii a w rzeczywistości będącą kultem solarnym (pogańskim) zmieszanym z listami Pawła i jego popleczników. Zamiast Słowa Boga powtarza diabeł słowa Pawła i wplątuje elementy kultu solarnego i aby poniżyć Chrystusa podrzucił wielbienie krzyża, kult bogini matki Kybele pod imieniem Miriam (Maryja), kult herosów przeniesiono pod postacią Świętych obcowania.Chrystusową Modlitwę Dziękczynną przy stole (Eucharisteo znaczy dziękuję) zamieniono na cykliczne krzyżowanie Mesjasza ukazywanego w najgorszym momencie swego jestestwa, do tego nazywany jest Bogiem chociaż Biblia ani razu nie mówi że Isus=Bóg. Religie te anulowały wiele przykazań na przekór Biblii. Celem jest odciąganie ludzi od Jedynego Stwórcy i wszelkie te działania dezinformacyjne są nie tyle dla pieniędzy i władzy a po złości. Diabeł chce sprawić Bogu sprawiedliwemu przykrość aby naród ludzki był zdegenerowały żeby sam Ojciec musiał ich unicestwić ze względu na zagrożenie dla innych istot. Kara śmierci dla morderców była więc aktem dobroci Stwórcy wobec człowieka, którego chciał chronić przed zagrożeniem.

Jedynie Biblia jako pierwsza mówi o takiej istocie jak ”szatan” który chce być Bogiem obiecując nam drogę do nieba spychając ludzi na śmierć bowiem dusza która grzeszy, umrze. Kłamstwo nienawidzi Boga, Biblii i Prawa choć nie chce otwarcie się do tego przyznać. Próbowano jednak na wszelkie sposoby zakryć proste nauki poprzez fałszowanie najlepszego przekładu ST czyli Septuaginty LXX. Później nazwano Boga fałszywym imieniem Jahwe/Jehowa/YHVH w celu propagowania zwyczajów stosowanych przez wrogów Izraelitów – Edomitów, nazywanych przez Isusa ludem obłudników. 12 Plemion Izraela czyli głównie narody Słowian nie utraciły swojego statusu ludu Bożego co wyjaśnia wiele wojen toczonych przeciwko nim oraz zwalczanie Boga gdzie tylko się da. Sam Stwórca na swoje imię obiecał przywrócić światłość Słowian pod warunkiem zaprzestania przez nich pogaństwa i przestrzeganie przykazań a inaczej mówiąc, aby byli dobrymi ludźmi!

 

Diabeł aby zagłuszyć nauki X stworzył religię pozornie opartą na kulcie Słońca Białego i Czarnego a w rzeczywistości będącą kultem człowieka na świętym symbolu przerobionego na znak śmierci. Religie ukryły naukę że jesteśmy bogami usuwając wszelkie wzmianki na ten temat. Wszystkie znane nam postacie nie istniały i były tworzone przez nieznane osoby. Sam Bóg nazwany w Biblii Lucyferem jest niezwykle krwiożerczym jaszczurem satanistycznym nauczającym żydów mordować, grabić, kraść i zarzynać pierworodne. Bóg ten był niezwykle omylnym psychopatą przeklinającym wszystkich i ciebie także będąc Bogiem Izraela czyli żydów którzy niszczą Lechickie tradycje. Ten Bóg Jahwe nienawidzi Słowian a w szczególności ich świętych Bogów – Peruna, Swaroga, Chorsa. Naszym celem jest odkrycie w sobie boskiej cząstki i poczekanie aż klepsydra odwróci się w drugą stronę.

 

 

Czy Krzewiciel Łamał Prawo ? 

Dlaczego faryzeusze chcieli zabić Chrystusa, który dosłownie zmieszał ich z błotem ? Dlaczego Piłat uznawał Mesjasza za niewinnego ?

Łatwiej jest powiedzieć że Chrystus nie istniał, Budda nie istniał, wszystko mity, bajki – bo tak jest najwygodniej, zanegować wszystko, po za Mahometem.

Nie słyszałem aby ktoś otwarcie mówił że Mahomet nie istniał, Konstantyn tyran i oprawca Krześcijan  nie istniał, Karol Darwin nie istniał. Każdy z nich stworzył formę religii – Islam, Katolicyzm w formie obecnej, Darwinizm… i ludzie w to wierzą ponieważ religia jest oparta na wierze i empirycznych doświadczeniach a mity np. Nordyckie, Greckie, Hinduskie, Słowiańskie są oparte na mitach, bajkach opowiadanych na dobranoc.

Nie mówię że religie głoszą prawdę, są w taki sposób stworzone aby wielokrotnie gmatwać. Samo słowo religia, oznacza kult, zabobon, ponowne zjednoczenie, wybranie… pytanie z czym mamy się jednoczyć, co mamy związywać, obierać itp. Praktycznie każda z religii głosi te same kłamstwa zawinięte z odrobiną prawdy.

Nie wiedziałem jednak że Isus był buntownikiem, ja sądziłem że kazał nam nastawiać drugi policzek…

Oczywiście Chrystus miał na myśli aby nie odpowiadać agresją, powiedzmy na jakieś prowokacje. Jak klient zauważy że nie da się nas wyprowadzić z równowagi to da nam szybko spokój.

Pamięta ktoś zasadę oko za oko ? Ona dotyczyła relacji ogólnych (sądowniczych). Powiedzmy ktoś ci coś ukradł. Nie oznacza to że ty masz jemu coś ukraść a to iż on powinien odpłacić za to. Po co obcinać było ręce złodziejom, nie mogli on zarabiać na to co nakradli ?

Dlatego wielu nie widzi podobieństw pomiędzy ST a NT, gdzie osobno jest wyjaśniane prawo względem bliźnich (w kwestii relacji) a względem sądowniczym (kiedy ktoś ukradnie, zabije itd).

Krzewiciel nie miał żadnej prywatnej armii a jedynie 12 uczniów którzy szli od miasta do miasta wygłaszając za darmochę przemowę w stylu greckim, to co im Isus przekazał.

Nauka Mesjasza o miłowaniu nieprzyjaciół (w relacjach międzyludzkich) wbrew pozorom nie kłóci się z zasadą ”oko za oko”.

Prawo Wojenne ze ST dotyczyło Izraelitów wykonujących wyrok Boży na ludach całkowicie zdegenerowanych jak Filistyni, Amoryci, Jebuzyci. Amalekici, Anakici.

Gdyby Stwórca nie zainterweniował prędzej czy później sami by się powybijali , wtedy moglibyśmy oskarżyć Boga o okrucieństwo – mógł pomóc a nic nie zrobił. Zasada Miłowania Bliźnich dotyczy przede wszystkim relacji między ludzkich, codzienne sytuacje kiedy spotykamy naszych wrogów i zamiast im odpowiadać agresją powinniśmy odpuścić nie mścić się.

Isus nic nie mówił że kara śmierci za morderstwo nie obowiązuje, lecz Judejczycy byli wówczas pod okupacją Rzymską i Idumejską.

Isus nie usuwał żadnych przykazań a jedynie je zaostrzył, nikogo nie skrzywdził nazywając przy tym rzeczy po imieniu.
Krytykowana jest postawa Isusa wobec ”prostytutki” którą rzekomo przyłapano na gorącym uczynku.
Ale do tego potrzebny jest jeszcze drugi chłop i świadkowie. Pytanie gdzie był jej ”kochanek”, dlaczego nie przyprowadzono go ? A może on ją brutalnie zgwałcił a Sanhedryn chciał tak zrobić aby Isos skazał niewinną osobę ?

Ewangelia Jana 8: (1) A Isus udał się na Górę Oliwną. (2) I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego; i usiadłszy, uczył ich. (3) Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku (4) I rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. (5) A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? (6) A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Isus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.

(7) A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. (9) A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jedne po drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Isus sam i owa kobieta pośrodku. (10) A Isus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? (11) A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Isus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.

Dlaczego Mesjasz puścił wolno rzekomą prostytkutkę ?

5 Księgą Mojżeszowa 22(22) Jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje; zarówno ten mężczyzna, złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta. Wytępisz to zło z Izraela. (23) Jeżeli jakąś dziewczynę, dziewicę, zaręczoną z mężczyzną, napotka w mieście inny mężczyzna i złączy się z nią, (24) To wyprowadzicie ich oboje do bramy tego miasta i ukamienujecie ich, i poniosą śmierć; dziewczyna za to, że w mieście nie wołała o pomoc, a mężczyzna za to, że znieważył żonę swego bliźniego. Wytępisz to zło spośród siebie. (25) Lecz jeżeli mężczyzna napotka zaręczoną z kim innym dziewczynę na polu, zniewolił ją i złączył się z nią, to ten mężczyzna, który się z nią złączył, sam poniesie śmierć, (26) Ale dziewczynie tej nic nie uczynisz. Dziewczyna ta nie zasłużyła na śmierć. Ze sprawą tą jest podobnie, jak gdy ktoś powstanie przeciwko swemu bliźniemu i zabije go.

 

Prawo było elastyczne i dostosowane do niskiego poziomu moralności ówczesnego świata,.

 

 

Historia ta jest dowodem, że Faryzeusze, kasty religijne Judei szukały haków na Chrystusa, nie udało im się jednak bowiem przynosząc samą kobietę wpadli we własne sidła narażając się na jeszcze większe pośmiewisko w oczach wiernych. Oni byli bezradni wobec Isusa, który gnoił ich jak chciał równo. Isus jest znienawidzony ponieważ atakował religie oraz fałszywych pasterzy. Sprawdź Mateusza 23 rozdział. 

Nawet kiedy Isus rozmawiał jednym z pokojowo nastawionym faryzeuszem o imieniu Nikodem, pokazał mu jego braki niewiedzy chociaż był ważną szychą w kraju: Na temat osoby Mesjasza nie zamierzam się powtarzać dlatego zamieszczam linka. 

 

Ewangelia Jana 3: (1) A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik judejski. (2) Ten przyszedł do Isusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. (3) Odpowiadając Isus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. (4) Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? (5) Odpowiedział Isus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. (7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. (8) Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. (9) Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? (10) Odpowiedział Isus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?

Zapewne wszyscy znają słynny cytat z tego rozdziału:

(15) Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Niestety ale niewielu doczytało ten fragment do końca!

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

 

Początek wskazuje na ważność wiary, następnie pojawia się ważność uczynków, dlaczego ?

Apostoł Jakub miał rację wskazując wiarę jak czynnik współgrający z naszym postępowanie

 

List Jakuba 2:(8) Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. (9) Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. (10) Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. (11) Bo Ten, który powiedział : Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. (12) Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. (13) Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem. (14) Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? (15) Jeśli brat albo siostra nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, (16) A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?

(17) Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. (18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą(20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? (21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? (26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

 

Była to odpowiedź na List Do Galacjan 3:(20) Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. (21) Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej! Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. (22) Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Isusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

Nie zamierzam się powtarzać w kwestii Apostolstwa Pawła z Tarsu dlatego utnę tę kwestię tutaj…..


Część 4

 

Wracając do historii z ”nierządnicą” Jak widać Mesjasz nie potępiał zwykłych ludzi i dawał człowiekowi szanse na poprawę swego postępowania. Ten fragment współgra również z Ewangelią drugiego ucznia.  Rzekomych świadków ruszyło jednak sumienie. bo wiedzieli że sami dokonywali jeszcze gorszych czynów.

 

Ewangelią Mateusza 7: (1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. (2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. (3) A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? (4) Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? (5) Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.

Ludzie którzy nie widzą swoich grzechów (np. Paweł z Tarsu) z łatwością skazują innych na śmierć, wrzucają do ”piekła”, nazywając innych satanistami, heretykami, niewierzącymi bo nie wierzą w taką czy w owaką doktrynę. Taki obraz Syna Bożego jako wroga religii i sekciarstwa i Króla Królów religie nam nie pokażą z wiadomych względów.

 

Najbardziej rozbawiło mnie kiedy ‚nasz ‚Merlin” nam stwierdza iż Biblia mówi że Isus miał 33 lata, tylko czemu nikt nie może tego znaleźć 🙂 Nie wiem może wydają w Polsce takie teksty w pod masońskie o nazwie ”Biblia”’… Najwyraźniej istnieją dwie różne Biblię albo ktoś tutaj manipuluje informacjami aby na siłę udowodnić swoje doktryny. Kult liczby 33 także nie jest przypadkowy i jest kolejnym odniesieniem do Biblii a konkretnie geograficznym do góry Hermon z której przyszli zbuntowani aniołowie.

http://detektywprawdy.pl/2014/03/24/znaczenie-gory-hermon/

W 1666, Ludwik XIV z Francji, zezwolenie na budowę obserwatorium w Paryżu, aby zmierzyć długość geograficzną. To był poczatek dla paryskiego południka zero. Wierzcie lub nie, ale zgodnie z „paryskim południkiem zero” Hermon (i starożytny terytorium Dana) znajduje się na 33 stopni na wschód od tego południka (długość) i 33 stopni na północ od równika (szerokość)!Stopień 33 ty stał się ważną częścią masonerii, prawdopodobnie ze względu na historię, która sięga do templariuszy, dynastii Merowingów francuskiej oraz ich powiązań rodzinnych Danitów (patrz rozdział na temat Dana w Strażnicy Graala).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hermon

apokryficznej Księdze Henocha góra Hermon jest wymieniana jako miejsce przyjścia na ziemię klasy upadłych aniołów. Na tej górze złożyli oni przysięgę, że wezmą sobie żony wśród córek ludzi i wrócą.

 

1 Księga Henocha 6: (1) Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.
(2) Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.  (3) Semihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”.  (4) Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.  (5) Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.  (6) Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.  (7) Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(…), Turiel, Jomiel, Araziel.

 

Sam Jezus udowodnił że religie to trucizny, Biblia mówi wiele rzeczy o duszy, o celu człowieka jak powinien żyć ale najpierw trzeba ją otworzyć….

I Wersja Księga Micheasza 6: (8) Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

II Wersja Księga Micheasza (8) Czyż nie oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre?  Albo czego Pan wymaga od ciebie: sprawiedliwości, miłości i miłosierdzia oraz gotowości do kroczenia wraz z Panem, Bogiem twoim?

Księga Ozeasza 14: (8) Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc. (9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

5 Księga Mojżeszowa 8:(1) Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom, i wzięli ją w posiadanie. (2) Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. (3) Dotykał cię i ściskał cię głodem, i karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby móc cię pouczyć, iż człowiek nie żyje samym chlebem, lecz że człowiek żyć będzie każdym słowem, które wychodzi z ust Boga.

(4) Twoja odzież nie zniszczała na tobie ani twoja noga nie nabrzmiała przez te czterdzieści lat. (5) Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie. (6) Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, chodząc jego drogami i okazując mu zbożną cześć; (7) Gdyż Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze; (8) Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu;

 

 

Najczęściej cytują ci ludzie wersy wyrwane z kontekstu które według nas mają wydawać się proste jak konstrukcja cepa:
Ewangelia Łukasza  14:(26) Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. (27) Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.

Ewangelia Mateusza 16:(24) Wtedy Isus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.

[Cytuje nam się ten werset aby dowieść że Chrystus kazał każdemu nosić na plecach wielki kawał drewna. Cały fragment a nie zdanie wyrwane z kontekstu mówi zupełnie coś innego:

(21) Od tej pory zaczął Isus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. (22) A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie. (23) A On, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie.

[”Szatanie” w tym przypadku znaczy: matole, głupolu, debilu, niemądry człowieku]

(25) Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.

[Ten fragment wyrwany z kontekstu może brzmieć nielogicznie, następne wyjaśnia sens 25 wersetu]

(26) Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi w zamian za duszę swoją?

(27) Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego. (28) Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim.

 

Albo ten który wielokrotnie i rzetelnie wyjasniałem.

 

Ewangelia Mateusza 10: (22) I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

(32) Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; (33) Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. (34) Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. (35) Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jego matką, i synową z jej teściową. (36) Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. (37) Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. (38) I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. (39) Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. (40) Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. (41) Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. (42) A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.

 

Objawienie Jana 22: (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.

[Według tego typu rozumowania powinniśmy ciągle prać swoje ubrania bo tylko to się liczy]

5 Księga Mojżeszowa 7: (1) Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed tobą wiele narodów: Chetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perezyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, siedem narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty, (2) I wyda je Pan, Bóg twój, tobie, i ty je wytracisz: Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza ani się nad nimi nie zlitujesz.

[Cały fragment mówi jednak co innego]

(3) Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, (4) Gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. (5) Lecz tak z nimi postąpicie: ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. (6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. (7) Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. (8) Lecz z miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. (9) A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. (10) Lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. (11) Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które Ja ci dzisiaj nakazuję spełniać.

 

Ten fragment nie mówi że Jezus każe nam odcinać się od rodziny, wystrugać sobie drewniany krzyż i na klęczkach na pielgrzymkę do Częstochowy . Zarówno Bóg jak i Chrystus są postaciami wzbudzającymi kontrowersje tj. nie każdy jest przyjacielem Boga i nie każdy rozumie Boga, są ludzie którzy dali się nabrać itd. Isus nalega abyśmy ”dźwigali swój krzyż” czyli walczyli ze swoimi demonami, pokonywali własne słabości np. nałogi, błędy z przeszłości.

O tym jest ten fragment zarówno o ucznia Mateusza jak i historyka Łukasza który nie podał nam linków.. Nie zmienia to faktu że Łukasz z Antiochi musiał napisać trochę prawdy podobnie jak dezinformatorzy imitujący prawdę podawali trutkę między prawdą.

 

 

 

Pan P. Szydłowski pamiętam podobnie przedstawiał nam znaczenie tych wersetów czyli bez żadnej głębszej analizy, chociaż on czasem traktował Biblię jako źródło wiedzy, podejrzewam że info o Jezusie jako Lu-cyferku pochodzą z tego źródła..
http://www.proroctwa.com/rationalateist100.htm

Celem takich bredni jest celowe wprowadzanie ludzi w błąd! 

Dlaczego tak wszyscy pragną ośmieszać Biblię, nie ruszając wierzeń Hinduskich Wed albo Ateizmu . Jak już atakować to wszystkich mam na myśli Buddyzm, Hinduizm, Islam, Ateizm, Komunizm, Faszyzm, Chrześcijaństwo o fałszowanie słowa Bożego ale nie, lepiej zaatakować Nowy Testament a później Stary!

Dlaczego tak przeszkadza im Isus, czy dlatego że jest synem Boga który przywróci porządek na ziemi eliminując wszelkie zło? Wiem brzmi jak NWO ale! to diabeł podszywa się pod Boga więc logiczne w tym przypadku jest ośmieszanie Biblii zaczynając u jej podstawy czyli NT:

 

 1. – Doczepiono nam Listy Pawła, Łukasza, Marka blisko Mateusza, Jana, | umniejszono wartość listów Judy, Jakuba i Piotra którzy byli uczniami Chrystusa.
 2. – Doczepiono kolejnych założycieli kościoła i innych gnostyków, ich dzieła były niekiedy traktowane w lokalnych wspólnotach jak kanoniczne
 3. – Doczepiono/zaszczepiono katechizm (nauki własne) w miejsce Biblii, zmieniono przykazania ale nie w Biblii, Tanach i Judaizm to już inna sprawa
 4. – Dość często powtarza się bzdury że żoną Boga była Aszera, Szatan 666 itd. Błędne wyjaśniania prostych pojęc.
 5. – Używa się prostych schematów przeciw Biblii, że Jahwe, że Jezus to fikcja, że żydzi… nie mają nic przeciwko zabójstwa Isusa przez religie itd. Powtarzane są jak mantra schemat mylenia Judejczyków z Żydami … Isus nie był żydem, a synem Boga z plemienia Judy, Król Dawid był Judejczykiem. Jana 8:44, Ap 2:9/3:9 nazywa tych ludzi kłamliwie podających się za Żydów jako Synagoga Szatana, oczywiście wielcy wrogowie żydów nie mają nic przeciwko roszczeniom, nawet to popierają odbierając nam pochodzenie… czyli ”nie lubię cię żydku ale zgadzam się z tobą, ty jesteś z wysoka a jestem nikim”
 6. – Ukrywa się dowody zmartwychwstania i stawia się niewinnego Piłata jako sprawcę, o Sanhedrynie cisza. http://www.zbawienie.com/zmartwychwstanie.htm

 

Przesłucham te trochę tych audycji a także czytałem trochę tych artykułów  z trudem. Nieświadomi łykną wszystko lub odrzucą bez zastanowienia i mogą stracić wiarę w Boga..
Podobnie kiedy muzułmanie mówią o rozpostartej ziemi (płaskiej niczym placek albo dywan), Chrześcijanie bardziej tolerują Syjonistów i Banderowców od Islamistów, bowiem ludzie myślą stereotypowo  pod wpływem otoczenia ale to inna sprawa….

 

Ośmieszanie Prawdy Za Pomocą Podawania Prawdy Zmieszanej Z Kłamstwami:

Zobaczmy na takich Świadków Jehowy, którzy nie wielbią Marii i posągów lecz uprawiają bałwochwalstwo w innej formie. Wielbienie imienia Stwórcy – Jehowa. Jako jedyni niczym apostołowie chodzą od domu do domu i głoszą Królestwo Boga na ziemi a nie w niebie.

Większość chrześcijańskich religii naucza o Porwaniu do nieba danej grupy religijnej negując przy tym wiele proroctw Biblijnych. Mało kto wyjaśnia czym jest Ewangelia. Królestwo Boże itd.

Niewielu ostrzega przed wzięciem znamienia Bestii (Therionu/Behemota) na rękę lub na czoło, albo przed zagrożeniem płynącym z New Age.

No właśnie, czy religie ujawniają nam czym jest to UFO, duchy z wyższych wymiarów, orbsy, duchy przodków ? Albo jak wygląda uzurpacja władzy diabła na ziemi ?

Nie! Mamy za to  poparcie dogmatu piekła, ekumenizmu, syjonizmu, wojen, synkretyzmu, pogaństwa, Darwinizmu…. i Pawłościaństwa!

Ale czy przynosi ewangelizacja ŚJ pozytywne rezultaty w postaci milionów wiernych czy to większe Kościoły naśmiewają się z ŚJ nazywając ich sekciarzami – dobre, bądź w sekcie Rzymskiej i nazywaj kogoś z mniejszego kościoła sekciarzem. ŚJ ośmieszają niestety temat Królestwa Bożego, nawet o tym nie wiedząc ale to nie jest ich wina, każda religia oparta nie na Bogu a własnych interpretacjach jest fałszywa. Przeciętny człowiek odrzuca wszystkie nauki bez zastanowienia, przyjmując indoktrynację własnej religii.

Skuteczne metoda, najpierw podajesz prawdę aby ją później wystawić na pośmiewisko. Najwspanialsza dobra nowina pochodząca wprost od Stwórcy jest uznawana przez społeczeństwo za bajeczkę pewnych szaleńców wierzących w jakiegoś Jehowę.  Smutne ale prawdziwe, i najgorsze że nie mamy co winić ich za to…

Więcej na temat ukrywania najważniejszego tematu w Biblii przed następców grupy C.T. Russela: Ukrywanie Królestwa Bożego

Nie tylko ŚJ są robieni w konia, żydzi mesjańscy np. Chasydzi są także robieni w bambus. Swoją postawą wobec Zakonu, obrzezania, sabatu itd.  odciągają Chrześcijan od czytania ST, przestrzegania Prawa Bożego, świętowania sabatu, Pashy itd. Lubawicz i inne żydowskie religie wielbiące na pokaz zwoje ”Tory” obżydzają mocno ST. Jeszcze ten alfabet hebrajski i ich imiona (Mosze, Icek, Szaja, Lejba, Szlomo, Hajka affraid

Sam poprawiałem wiele z tych bżydkich  imion i nazw które w LXX nie występują (Jeszua, Habakkuk, Jehu, Jehoszafat, Megiddo, Hoszea, Baal-Hammon, Gilead…]

Judaizm jest także fałszywą religią pozornie opartą na Biblii, zobaczmy jak  Żydzi interpretują wersety Biblijne:

5 Księga Mojżeszowa 6:(4) Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! 5. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. (6)  Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuje, będą w twoim sercu. 7. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc droga, kładąc się i wstając. 8. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska miedzy twoimi oczyma9. Wypiszesz je tez na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.

5 Księga Mojżeszowa 11:(13) A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które Ja wam dziś daje, miłując Pana, Boga waszego, i służąc mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, (14) to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie: jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoja oliwę; 15. on tez będzie dawał na twoich polach trawę dla twego bydła, a ty będziesz jadał do syta. 16. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się sprowadzić na manowce i abyście nie odstąpili i nie służyli bogom innym i nie oddawali im pokłonu, 17. gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, ze nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu, i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, która Pan wam daje. 18. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej reki, i niech będą jako opaska miedzy waszymi oczyma; 19. nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze, i gdy się kładziesz, i gdy wstajesz. 20. Wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na swoich bramach, 21. aby pomnożyły się dni wasze i dni waszych synów w ziemi, która Pan przysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią.

 

W praktyce żydzi umieszczają je nie w sercu a na sercu aby pokazać jacy to z nich specjaliści of Tory/Pięcioksięgu. Zamiast słuchać się głosu pana kiwają główkami jak nie powiem co myśląc że Bóg jest takim idiotą który nie widzi obłudy tych rytuałów. Ludzie ci myślą (chrześcijanie podobnie) że dla Boga liczą się miliardy godzin modlitw i pokazywania innym jacy to my ludzie religijni.

Tymczasem dla Stwórcy nie liczy się nasza wiarą taką czy inną doktrynę a nasze postępowanie.

5 Księga Mojżeszowa 6:(6) Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuje, będą w twoim sercu.

Ewangelia Mateusza 6: (1) Uważajcie, abyście pobożności swojej nie ukazywali przed ludźmi, aby was widziano; ponieważ nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. (2) Jeżeli dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. (3) Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewa ręka, co czyni prawa ręka. (4) Aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. (6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do mieszkania swego, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (7) A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni myślą, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. (8) Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.

 

Czym jest Mezuza ?

Mezuza (hebr. ‏מזוזה‎, dosł. odrzwia, futryna drzwiowa) – zwitek pergaminu z naniesionymi dwoma fragmentami Tory (Księga Powtórzonego Prawa 6,4–9 i Księga Powtórzonego Prawa 11,13–21), umieszczony w pojemniku wykonanym z drewna, metalu, kości lub szkła, albo w rurce, i zawieszany na zewnętrznej prawej framudze drzwi, w judaizmie mający wartość symboliczną, historyczną i religijną. Zgodnie z tradycją pielęgnowaną w wielu żydowskich domach, osoba przekraczająca drzwi wejściowe powinna dotknąć mezuzy dłonią. Praktykowane bywa także składanie pocałunku na tej dłoni, którą dotknęło się mezuzy lub całowanie palców, którymi dopiero ma się jej dotknąć.

Kult pudełeczka pochodzi pod małą idolatrię/bałwochwalstwo gdyż zamiast mieś te słowa w sercu to oni mają je wszędzie gdzie da. Przywiązanie do ręki to inaczej nakaz przestrzegania przykazań. Ręce są symbolem czynu, gdyż wiele rzeczy robimy ręką. Jest nawet takie powiedzenie ”niech cię ręka Boska broni”.
Wychodzi na to że Juda-izm (Rabi-nizm) podobnie jak Chrześci-jaństwo czy Is-lam jest religią zniekształcają prawdziwy obraz Boga oraz przekaz Boga kierującego swoje słowa dla ludzkości w sposób niezwykle prosty i logiczny w przeciwieństwie do powyżej i poniżej wymienionych tworów religijnych.

Większość religii Chrześcijańskich nie krzewi Ewangelii Mesjasza, a wiadomości Pawła. Nie neguje się powszechnie doktryny o ognistym piekle, czyśćcu, pójściu do nieba po zgonie, nie łączy się duchów ”przodków”, UFO z demonami.

Oryginalne imię Jozuego i Jezusa brzmi: Iesous czyli Isus co w języku Staro-Hebrajskim oznacza ”Zbawienie” a po grecku przekłada się na słowo ”Soter’ Nie jest to imię Aramejski czy Łacińskie ponieważ zarówno następca Mojżesza z plemienia Efraima jak i nasz Zbawiciela używali języka Staro-Hebrajskiego (Jozue) oraz Greckiego (Jezus).

 

Pan z hinduskim imieniem oznaczającym zwycięstwo, wzięte z Wed a konkretnie Mahabharaty mówi prawdę że religie są opium dla ludzi, że są wampiryzmem duchowym i finansowym… tak, ale! Bóg obłudne zachowanie stanowczo potępia, Isus zresztą także nienawidził faryzejstwa (Mateusza 23).

Co ciekawe, ani razu nie usłyszałem wcześniej cytatu z Biblii, choćby najmniejszej linii a jedynie znane już dawno obnażone oszustwa,
[No dobra, jeden cytat z Łukasza zacytowany ale nadal jest to wyrwane ”’coś” z kontekstu]
Celowo łączy Boga z religia tj. prawda wymieszana z bredniami.

NT nigdzie nie mówi kiedy dokładnie urodził się Jezus (nie podano dnia, godziny, roku), a z drugiej strony żadne mityczne bóstwo tj. Horus, Mitra, Attis, Kryszna nie spełniało tyle proroctw i zadań co Isus. Isus zmartwychwstał przede wszystkim raz, wystarczy porównać co pisano o chrześcijanach z tamtego okresu a co o wyznawcach Mitry itd. Nawet nic nie ma w Ewangelii apostoła Mateusza że było akurat trzech mędrców ze wschodu. Jeżeli ktoś cię przekonuje że było 3 mędrców to kłamie, podobnie z narodzeniem Isusa który się narodził nieco wcześniej ale nie zimą.
Żaden z nich nie miał 12 uczniów, zdradzony, dobrowolnie uśmiercony, zmartwychwstały,  itd..
Mówią że Horus miał 12 uczniów, zmartwychwstały itd. … Jakoś nikt nie widział takich dokumentów gdyż takie bajki są kierowane do przeciętnego ludzika który nie rozróżnia Prawa Bożego od religii. Nawet słynnej modlitwy ślepca, nie pokazano żadnego papirusu ani muzeum w którym się znajduje. Mesjasz zmartwychwstał i są na to liczne dowody a  Horus wraz z innymi słonecznymi (Sun) odradzają się cyklicznie, a nam neo-poganie fałszują Biblijny obraz syna Bożego.

 

Kult Horusa, Tammuza, Mitry, Hubala, Kryszny, jakoś przeciwnikom Biblii nie przeszkadza, ale Bóg negujący owe bóstwa oraz Krystus krzewiący dobrą nowinę o Królestwie Bożym na ziemi już tak! Kilka linków na temat fałszywych oskarżeń Boga i Jego Syna

Linki:

O Historyczności Isusa więcej w 4 części.

https://www.gotquestions.org/Polski/Mity-dotyczace-Jezusa.html

http://www.kerygma.pl/nowy-testament/81-historycznosc-jezusa-z-nazaretu

https://stacja7.pl/kultura/poganskie-mity-chrzescijanskie-fakty/

http://www.zbawienie.com/oskarzenia_Boga.htm

Antyzeitgeist 

http://szerlowski.apologetyka.info/racjonalista/chrzescijanstwo-nie-jest-kopia-religii-egipskiej,975.htm

https://chnnews.pl/slowo/item/3233-7-dowodow-na-zmartwychwstanie-jezusa.html

https://strangenotions.com/horus-manure/                       | w języku Angielskim

[[https://www.youtube.com/watch?v=DNB81wmxPGI]]

 

Takie bajki wciska się ludziom którzy uwierzą niemal we wszystko, mają nas za idiotów ale my sami dajemy im powód aby nas tak nazywali .

12 Plemion Izraela (Obietnica o zjednoczeniu 12 Plemion) i Zmartwychwstanie Mesjasza – te dwa tematy są głównym dowodem na istnienie Boga, dlatego nikt nie głosi Królestwa Bożego i nie ostrzega przed Pawłościaństwem a mianowicie przed fałszywymi prorokami.
A Sanjaya jasno i wprost nienawidzi Boga a także Isusa, którzy rzekomo nie istnieje, ponieważ samemu kreuje się tak powolutku na kogoś kto ma misję wyratowania ludzkości i bycia liderem. Hmm.. jak można tak zionąć wrogością do czegoś fikcyjnego ? Ja tam nie mam nic do Swaroga albo Pieruna bo… jest dziełem rzemieślnika!

 

Odnoszę wrażenie że pan jest częstym czytelnikiem forów, ale nie w celu szukania prawdy a raczej mieszania, mieszania i manipulacji. Osąd pozostawiam Bogu! Ja tylko ukazuje kłamstwa.

Christos, Chrestos po grecku znaczy Wybrańca, Mesjasza, osobę naznaczoną (namaszczoną np. olejkiem) do wielkich czynów. Słowo to nigdy nie znaczyło ”światło”…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrestomatia | ”Chrestomatia – wydawnictwo zawierające wybrane teksty różnych twórców, opublikowane w całości lub we fragmentach. Najczęściej przeznaczone do użytku szkolnego. Słowo chrestomatia wywodzi się z języka greckiego – chrēstomátheia – wypisychrēstós – pożyteczny.”

Lucyfer (Lucifer) to łacińskie słowo oznaczający ”niosącego światło”, po grecku Phosphoros a więc Fosfor.  Jest to  jednak określenie Gwiazdy Polarnej, Morning Star, Morgenstern! Biblia nigdy nie była napisana po łacinie i to powinniśmy pamiętać. Co ciekawe aż do V wieku nikt nie utożsamiał imię Lucyfer z diabłem, jednym ze ”świętych KRK”  był Lucyferiusz Z Cagliari. Został okrzyknięty ”świętym” przede wszystkim z powodu zwalczania przez niego Arian.

 

Wiem powtarzam się, ale warto byłoby na podstawie Biblii obalić wiele herezji, gdyż powrót do bałwochwalstwa solarnego Słowian nie jest najlepszym rozwiązaniem a człowiek bez Boga, sam nie poradzi sobie.

Niby walka z Kościołem i żydami a tu zakamuflowana walka z Bogiem i promowanie lucyperka tylnymi drzwiami.

Twierdził pan Sangandzia ostatnio że Biblię napisali czarownicy, syjoniści, Lewici jako światowy rząd…  Biblia zaś mówi że Lewici to jedno z 12 narodów Izraela.

Syjoniści… tak, to były czasy fałszowania Biblii przez Hieronima, Orygenesa pod nadzorem Masoretów, Tannaitów, Amoraitów, Faryzeuszów, Seduceuszów itd. Link do: Hebraizacja czy raczej Zażydzanie.

 

Twierdzi Sandzia że Isus promował żydowstwo, kult słońca, bezprawie, 2 osoba trójcy, kanibalizm, oczywiście powtarzając nauki katolickie i rabiniczne, Heroda wychwalanie…. Gdyby tylko to była prawda, nie trudzili by się masoreci przez tyle wieków z fałszowaniem ksiąg Starego Testamentu….

Jedynie Biblia mówi jaki jest cel człowieka, skąd przyszedł i dokąd zmierza. Ludzie którym nie pasuje Konstytucja Państwa Bożego na ziemi plują na Boga i przy okazji na Jego Sługi. Jedni nie wiedzą nic o Bogu z powodu niewiedzy z drudzy kłamią.

Charles Lyell który wymyślił znane wszystkim okresy geologiczne istniejące jedynie w podręcznikach także uważał Jezusa za rak i chciał uwolnić świat od Mojżesza.

Jeżeli dobro czyli Bóg jest diabłem, to kim Diabeł, zło ? Traktowanie szatana jako coś  normalnego

Przez te ataki ”Lechitów” na Biblię jestem krytycznie nastawiony do ataków ogólnie na Żydów czy Kościoły z jednoczesnym powtarzaniem kłamstw tych religii. Jeśli powielamy kłamstwo ”Apostoła” Pawła że Biblia to żydowskie kłamstwo a jednocześnie zwalamy wszystko na żydów – niby brak logiki a w rzeczywistości określony plan. To religie fałszują wolę Boga a nie Bóg sam swoje słowo!

Bardzo mnie to przypomina postawę Pawła, który niby chwalił Boga, wychwalał podobnie jak wszyscy, mówił wiele prawdy a z czasem po cichutku anulował cały ST aż został obnażony przez rzeczywistych 12 Apostołów.

Wiele tego typu ludzi (zarówno Chrześcijanie jak i Ateiści) mówi o ”Apokalipsie jako końcu świata, Znamieniu jako 666 czyli chip, Gog i Magog jako Putin, przebudzenie narodowe, Lechia w Biblii….

 

LECHIA LEHIA LEHYAH 

Lechia w Księdze Sędziów ? A co jeśli Lechici (Słowianie) to Izraelici a nie Żydzi którzy są w większości Edomitami, Chazari, Turko-Mongołam itd. ?

Księga Sędziów {Danitów} 15: (7) Rzekł do nich Samson: Jeżeli będziecie tak robić, to nie zaprzestanę wcześniej, aż się na was zemszczę. (8) I urządził wśród nich rzeź okrutną, a potem poszedł i zamieszkał w pieczarze skalnej Etam. (9) Wtedy nadciągnęli Filistyńczycy i rozłożyli się obozem w Judzie, i rozparli się w Lechi. (10) Mówili więc mężowie judzcy: Dlaczego wystąpiliście przeciwko nam? A oni odpowiedzieli: Wystąpiliśmy, aby pojmać i związać Samsona, i zrobić mu tak, jak on nam zrobił. (11) Zeszło tedy trzy tysiące mężów z Judy do pieczary skalnej Etam i rzekli do Samsona: Czy nie wiedziałeś, że władają nad nami Filistyńczycy? Cóż nam to zrobiłeś? A on im odpowiedział: Jak oni mnie zrobili, tak ja im zrobiłem. (12) Rzekli do niego: Zeszliśmy tutaj, aby cię pojmać, związać i wydać w ręce Filistyńczyków. A Samson rzekł do nich: Przysięgnijcie mi, że wy sami nie targniecie się na mnie. (13) A oni rzekli do niego: Nie! My tylko cię zwiążemy i wydamy w ich ręce, ale cię nie zabijemy. Związali go więc dwoma nowymi powrozami i wyprowadzili z pieczary skalnej. 

(14) A gdy przyszedł do Lechi, Filistyńczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie. Wtedy ogarnął go Duch Pański, i powrozy, które opasywały jego ramiona, stały się jakby zwiotczały od ognia len, i jego pęta po prostu zsunęły się z jego rąk. (15) Znalazłszy zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją zabił nią tysiąc mężów. (16) Potem rzekł Samson: Przez oślą szczękę kupa na kupie, Oślą szczęką tysiąc mężów zabiłem. (17) A gdy przestał mówić, wypuścił z ręki szczękę i nazwał tę miejscowość Wzgórze Szczęki(18) Potem poczuł wielkie pragnienie i zawołał do Pana tymi słowy: Ty sprawiłeś przez rękę swego sługi to wielkie wybawienie, lecz ja teraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce nieobrzezanych. (19) Wtedy Bóg rozszczepił wgłębienie skalne, które jest w Lechi, i wyszła z niego woda, napił się więc i wróciła mu ochota, i ożywił się; dlatego nazwał je Źródłem Wołającego, które jest w Lechi do dnia dzisiejszego. (20) I sądził Izraela w czasach Filistyńczyków przez dwadzieścia lat.

 

 

Tych stron zionących nienawiścią w stronę Spetuagintę jest tysiące i praktycznie żadnych dowodów wartych uznania. Dowody anty-biblijne to już jest klasyk. Często się one powtarzają:

 • Okrutny jaszczur Jahwe straszący piekłem, ogólnie to wszystko mity
 • Mojżesz Żyd, Jezus Żydowski Horus, Maria żydówka innymi słowy Żydzi żydzi i jeszcze raz żydzi
 • Biedni Kananejczycy podbici przez złych Hebrajczyków
 • Judaizm to religia ST, Tanach to oryginał Biblii a Kościół wymyślił Ewangelie
 • Wybiórczo cytowane fragmenty, brak głębszej analizy połączona z pychą
 • Upraszcza się temat wrogów jako ”Żydów i Watykan” tymczasem te grupy właśnie Biblie zwalczają nie jawnie. Żydów akceptuje się jako Torystów a nie mówi się że ”Tora” to przeróbka Ksiąg Mojżesza a ”Tanach” to pogrobowe pomioty faryzeuszy, przeróbka Starego Testamentu.
 • Traktuje się żydów jako 12 Plemion czyli legalizuje się ich…
 • Niektórzy mówią o Chazarach, tylko o Chazarach nie wspominając o Idumei i Kanaanie.

Wielu z nich popisuje się łatwowiernością we wszystko co przeczytają bez większego przemyślenia. Mózg jest darem Boga, wykorzystujmy go. Jeżeli Słowianie to trzon Izraela to musieli dotrzeć do Lechistanu około VIII-V wieku przed Isusem mieszając się z wnukiem Jafeta, synem Gamera – Aschanazem.

Dla naiwnych jest jeszcze New Age z nauką ”jesteś Bogiem, obudź w sobie świadomość boską”.  Paweł głosił podobne brednie… Nie wiem co gorsze, powrót do pogaństwa czy brednie o ”zwiedzeniu” chociaż to jeden pies.

Atakowanie KRK, żydów, Biblii itd powoduje u człowieka chęć szukania prawdy, schronienia, mistrza. Kiedy tego typu ludzie wyrzucą nam Biblię oraz tych co się na nią rzekomo powołują, pozostaje jedynie stworzenie własnej sekty czyli wpadanie w kolejne sidła. Załóżmy kiedy upadnie cywilizacja łacińska ludzie atakujący Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam zwalając wszystko na Stwórcę mogą stać się nowymi celebrytami, a proroctwa to przewidują.

 

Isus ostrzegał nas przed ludźmi których to działalność polega na odciąganiu ludzi od Boga, Biblii, Mesjasza i samodzielnego myślenia na rzecz własnych wykrętów.

 


Część 5

Czytałem komentarze pod jednym filmem który mnie obżydził cały ten ruch Wielkiej Lechii. Nie twierdzę że jest to całkowita ściema ani szczera prawda, prawda leży pomiędzy.

Obie strony nie znają zbyt dobrze Biblii. Jedni posługują się kłamstwami bezbożników a drudzy powtarzają formułki z katechizmu.
Nikt nie mówi nawet o Bożej obietnicy zjednoczenia ludu Bożego, nikt nie mówi tego co Jezus głosił w kazaniach, co Biblia mówi o tych pogańskich religiach solarnych Dla jednych Biblia to satanizm, ale słowiański kult słońca i swarożyce już nie ?

Słowianowiestwo jako religia istniała jako taka już w starożytnym Egipcie czy Kanaanie inaczej mówiąc = Kult upadłych aniołów za pomocą różnych symboli. Mandale, Krzyże, Swastyki (także Krzyże), Czarne Słońce i Słońce (Helios). Przeszkadza im Bóg biblijny a Swarożyce czy inne Peruny już nie. Politeizm ok a Monoteizm… nie ? Bo wielobóstwo to lepsze pranie muzguf

Obecnie do tej religi dochodzi wywoływanie demonów, UFO, Energie Kosmosu, Aury, wróżbiarstwo, góra Ślęża, okultyzm, czary

Oficjalnie budzi się duch Lehitów a tymczasem zmieniają jedną formę diabolizmu na jeszcze większy diabolizm.
Kultura Słowiańska była kultem upadłych dlatego wielu zacnych Lechitomanów musi zaatakować Biblię bez większych dowodów która zabrania tych wszystkich rzeczy.

Wkurzające kiedy ci ludzie bredzą i przypisują autorstwo Pięcioksiąg żydom którzy nie są w większości Izraelitami. Niewiedza czy celowe działanie ?
Jeśli Bóg Wszechpotężny Najwyższy Saddalaj Ebrehel jest jednym z wielu, rzekomo okrutny jaszczur satanista który nie istnieje… to po kiego grzyba plują na niego ?
Saturn jest git a Wszechmocny już nie ?
Kosmiczne jaja się zaczynają kiedy dana osoba kasuje Biblię a mówi o Łacińskim Lucyferze… Skąd czerpią wtedy wiedzę o diable, czy jest jakieś pismo pogańskie mówiące wprost o upadłych aniołach ? Mity Sumeryjskie, Helleńskie, Hinduskie itd. traktują Aniołów jako bogów a więc pudło. Tylko Biblia o tym mówi jako pierwsza!

 

Gnostycy podobnie nauczali że zło jest dobrem a zło jest dobrem, że demiurg Jahwe to diabeł a Lucyfer to gnoza, poznanie…

Biblia często mówi że Bóg odmieni los Ammonitów, Izraelitów, Edomitów, Elamitów w czasach ostatecznych a więc większość proroctw dotyczy czasów ostatecznych dla tego systemu. 

Bóg nie jest okrutny i wcale nie pragnie od nas żadnych ofiar a jedynie miłosierdzia i posłuszeństwa wobec Prawa.
Ozeasza 6:6, Ezechiela cały rozdział 18

Księga Izajasza 2:(5) Domu Jakubowy! Nuże! Postępujmy w światłości Pana!
(6) Lecz ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów Wschodu i czarowników jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy.
(8) Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce.
(9) I tak poniżył się człowiek, i spodlał rodzaj ludzki: Ty im nie przebaczysz.
(10) Wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią.

Księga Ezechiela 8: (9) I rzekł do mnie: Wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają!
(10) A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego.
(11) A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę.
(12) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj.
(13) I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają.
(14) I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza.
(15) Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te.
(16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu.
(17) Wtedy rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś to! Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto patrz, winną latorośl przykładają do nosa!
(18) Dlatego i Ja postąpię z nimi w gniewie: Ani nie drgnie moje oko i nie zlituję się! A gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich.

 

To nie jest tak że Bóg jest okrutny, to ludzie są okrutni i diabeł gdyż gardzą wszelkimi regułami.
Myśleli że sami bez pomocy Boga sobie poradzą, i poszli w kulty przyrody, słońca, księżyca i gwiazd. Bóg nie jest w nas, On jest w Niebie, Ojcze nasz który jesteś w niebie!

Isus jako kult solarny, dobre żarty jeśli pełno ksiąg prorockich mówiących o aniele (posłańcu) wysłanym aby nauczał narody Prawa. Isus był u Izajasza nazwany aniołem czyli z greckiego messengerem, posłańcem, nie chodzi o pochodzenie ale o misję, cel i kazania. Podobnie sfałszowano znaczenie ”Tetragramu” (pokazuje się że słowo Bóg (Theos) w obcym języku to imię własne Boga) ale o tym jeszcze kiedyś wspomnę gdyż to dość często powtarzający się błąd i bardzo prosty w udowodnieniu.

Biblia jest ostro atakowaną księga, zazwyczaj nazywa się nauki Kościelne Biblijnymi, popiera się kłamstwa innych religii (żydów i ich talmudyczne dogmaty), niby się zwalcza religie ale to tylko pozory.

Wcześniej mocno nakręciłem pozytywnie się tymi Słowianowiercami, nie dlatego że istnieją, z czasem emocje opadły gdy zdałem sobie z sprawę że wielu  podaje naiwnym ludziom kłamstwa które są łatwe do obalenia nie chodzi o Lahestan ale o odciągania Slowian od Boga.

Jeśli nazywa się Stwórce Lucyferem, wtedy trzeba przekierować światło na drugą stronę, wtedy szatan jest Bogiem, albo jeszcze lepiej, panteizm tj. Bóg jest w nas a my musimy w sobie obudzić boskość, duchowość, wyjść z tej planety, włączyć czakry – New Age, Gnostycyzm, Lucyferianizm – pogaństwo w bardziej wyrachowanej postaci. Bóg satanistą… w takim razie kto nie jest satanistą ?

Nie bez powodu promuje się powrót do bałwochwalstwa właśnie teraz, przy jednoczesnym wabieniu ludzi prawdą o religiach
Społeczeństwo jest obecnie mocno zaateizowane (z-ateizowane) i wiele ludzi ucieka od kościołów.

Ten film jest dowodem, jaki jest cel promocji Neopogańtwa – obnażyć Islam, Judaizm, Katolicyzm, Protestantyzm czyli religie które zawiodły gdyż wierzyły w nie tego Boga. Zwalić całą winę na Boga, a w miejsce kultu wpycha się ”Lucyfera” tj. wszystko byle nie nasz Bóg; Mogą być przedmioty martwe, kult przyrody, rytuały inaczej mówiąc zakamuflowany lucyferianizm w tej jasnej i przyjemnej formie.

Jakoś nikt nie zamierza nawracać Hindusów na Chrześcijaństwo, Żydów odwodzić od Judaizmu, tylko Słowian i Biblii się czepiają

Wszystkie te grupy łączy jedno – albo uznają Jezusa za Boga albo za żyda i wroga, i polegają na żydowskim Tanachu nie jasnego pochodzenia.
Nie zaprzeczam że twór zwany Lechia nie istniał, [to nawet nie jest najważniejsze] czy Słowianie nie byli znani pod róznymi nazwami.
Problem jest taki że chcą wrócić do źródła naszego nieszczęścia czyli pogaństwa

 

 • Jednakże Lud Boży ma zapewnioną wędrówkę do Har-Mageddonu i na pustynię

Księga Izajasza 43: (18) Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie!
(19) Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. (20) Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. (21) Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę.

 

Nie zdawałem sobie wcześniej sprawy z tego jak groźny jest ruch Wielkiej Lechii, że może to zostać użyte przeciw Bogu..

 


 

Część 6

Ludzie mogą czytać Biblię ze sto razy i tak mogą niewiele z tego zrozumieć.
Takie imię jak Lucyfer jest sztuczne wymyślone przez pochołka Hieronima który zrobił podobny błąd co w przypadku słowa Bóg gdzie z Jewe/Iaue czyli Bóg zrobiono bożka o imieniu Jahwe, Yhwh, Allah, Elah, Jah, Yahweh itp.

Buddysta z czapką Dumbledor’a nadający z Hogwartu z udaje że całkowicie nie rozumie bądź nie chce zrozumieć postaci oraz misji Mesjasza czyli Wybrańca Bożego.

Nazywanie Isusa gwiazdą poranną w pismach Jana apostoła ma charakter symboliczny, nikt wcześniej nie nazywał diabła Lucyferem – kolejny przekręt z Rzymskiej Wulgaty.

Ewangelia Jana 8: (12) A Isus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
(14) Odpowiedział Isus i rzekł im: Chociaż Ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. (15) Wy sądzicie według ciała, Ja nikogo nie sądzę. (16) A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem Ja i Ten, który mnie posłał.

Na przykładzie przekładu Septuaginty pokazałem [poniżej] że ”Lucyfer/Fosfor” nie ma żadnego syna Mesjasza, Na temat Apokalipsy Jana miałem napisać w pierwszej części, lecz podam tutaj rozdział o ”lucyferze”.

 

Księga Objawienia 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. (6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać(7) I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. (8) A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. (9) I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon! (10) I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. (11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. (12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.(16) Ja, Isus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.

(17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. (18) Co do mnie, to świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; (19) A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. (20) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź, Panie Isusie! (21) Łaska Pana Isusa niech będzie ze wszystkimi.

 

Diabeł lubi parodiować pomysły Boga lecz czyni to nieudolnie. Isus Krystus jest światłością świata stworzonego przez Boga to znaczy że działa z woli Boga i za nim podąża Stara Wiedza czyli Prawda zawarta w Słowie Bożym, Dobro. Światłość sprawia że widzimy ale uczyniono ze światłości imię własne jednego z wielu aniołów a San-jajca z Wed to podłapał mówiąc że Christos znaczy Światło czyli podstawowy błąd językowy.

Światło to jest Phos, Słońce to jest Helios.. tyle w temacie.

 

Istnieli wcześniejsi władcy jak król Bitynii niejaki Nikomedes V (Sokrates Chrestos). Chrestos czyli uważał on siebie za wybrańca, bo to jest greckie słowo, lecz za czasów Chrystusa literę odpowiadająca naszemu ”e” przekształcono w dłuższe ”i”.  Proces ten nazywamy itacyzmem.

Jan w przeciwieństwie do Mateusza utrudnił treść swoich natchnionych (skupił się więcej na słowach niż czynach) niż dzieł co podłapali Gnostycy, Ofici którzy wytworzyli swoje brednie, symboliczne. Księgi Gnostyckie TRZEBA odczytywać więc symbolicznie, np. Maria Magdalena oznaczała mądrość (gr. sophia) a nie to co podają współcześni wrogowie Boga.

Nie tłumaczy się również co oznacza słowo ”szatan” które odpowiada greckiemu słowu ”antychryst” oba oznaczają przeciwnika Boga i jego Mesjasza. Isus jako jutrzenka czyli osoba która jest godna naśladowania, wiele z nim zyskamy.

Problem jest taki że wiele osób czyta Biblie albo dosłownie bez głębszej analizy albo próbuje wpleść między treść dogmaty Kościelne (trójca, pawłościaństwo, sekciarstwo, zbory zamiast eklezji…)

 

Proroctwa Izajasza o fosforosie lucyferze są powszechnie rozumiane błędnie!

Book Of Esaias 14: Septuaginta Brentona
10 All shall answer and say to thee, Thou also hast been taken, even as we; and thou art numbered amongst us. 11 Thy glory has come down to Hades, and thy great mirth: under thee they shall spread corruption, and the worm shall be thy covering.  12 How has Phosphoros (Lucifer), that rose in the morning, fallen from heaven! He that sent [orders] to all the nations is crushed to the earth.

(Septuaginta, Księga Izajasza 14:12-14 Polskie Tłumaczenie)

(12) Jak mogłeś spaść z nieba ty, Jutrzenka Wschodząca o świcie? Rozbiłeś się o ziemie ty, który wyprawiłeś swe wojska przeciw narodom (13) Wyrażając swe myśli, mówiłeś : wstąpię na firmament nieba, postawie mój tron wyżej niż gwiazdy na niebie, zasiądę na wysokiej górze, na szczytach wyniosłych, wznoszących się na północy. (14) Wyjdę ponad chmury, podobny się stanę do Najwyższego.

 

Zobaczmy…. o żadnym synu Jutrzenki nie ma mowy

Ten cały bełkot że Isus jest szatanem ma swój początek w okultyzmie, oraz z błednie przetłumaczonej kościelnej pieśni po łacinie, dlaczego żaden znawca łaciny nie reaguje ? hmmm.

Flammas eius lúcifer matutínus invéniat: ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum. Christus Fílius tuus, qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit, et vivit et regnat in sæcula sæculórum.

Nie ma co zajmować się autorami ale czemu istnieją różne wersje, czyżby łacina jest językiem umożliwiającym dowolną interpretację teksty ?
Ten tekst pochodzi z tzw. Proklamacji Paschalnej czyli jest wymysłem anonimowych facetów w czerni i w sukienkach.
słowo ”lucifer” jest pochodzenia łacińskiego, odpowiednik greckiego fosfora i pierwotnie oznaczało niosącego światło, dopiero później nazwano szatana lucyferem a proces ten zapoczątkowała Wulgata Hieronima i fałszowanie LXX

Wulgata Apokalipsa 22:16 ego Iesus misi angelum meum testificari vobis haec in ecclesiis ego sum radix et genus David stella splendida et matutina

Isus został nazwany <a href=”https://pl.wikipedia.org/wiki/Stella_(imi%C4%99)&#8221; rel=”nofollow”>stellą</a> a nie lucyferem, przyrównany do gwiazdy, światłości na tym świecie a Lucyferek oświeca mrokiem…

<blockquote>Lucyferze, twoje płomienie nadal płoną, Lucyferze <strong> w zamian Chrystusa</strong>, gwiazdo poranna powracająca z piekła i rozlewająca nowe światło na całą ludzkość, ty gwiazdo żyjąca i rządząca na wieki wieków. Amen.

Niechaj gwiazda poranna, która nigdy nie zachodzi te płomienie odnajdzie nadal gorejącymi Chrystus syn twój, któryż powróciwszy z piekieł, rodzajowi ludzkiemu kojący oświecił i żyje i króluje na wieki wieków

 

Zauważmy jednak że imię nie zostało wymienione ale grecki tytuł – Chrestos/Christos. A co to oznacza ?

W okultyzmie wszystko nawet diabeł może być lucyferem, jak to propagował Albert Pike by każdy stał się Chrystusem swego życia.

Zarówno Chrystus Pawła jak i Rzymu  posługuje się językiem znanym także przez Babilończyków i zmartwychwstał z otchłani – Bestia.

Ponadto ten czarny Chrystus przyszedł w celu illuminacji i pokoju dla… no skoro śpiewa to organizacja mająca problemy z przestrzeganiem Prawa to znaczy że jest to dobra nowina dla szatana a nie dla ludzi, tak zwana fałszywa Ewangelia.

Tymczasem prawdziwy Król przyszedł w celu wojny z Bestią, ot taka to różnica.

Ponadto ziemią nie rządzi Krzewiciel ani Bóg a Trzy potężne siły i one teraz królują.

Sama ta modlitwa pokazuje nam kogo czci nieoficjalnie KRK czerpiąc jednocześnie od Boga poprzez owce jak i od Bestii którą jeszcze kontroluje.

To jest bardzo pięknie zrobiony majstersztyk, wywyższyć Isusa ponad Boga i jeszcze poniżyć tak żeby się wierni pokapowali i jeszcze po kodowali sobie złe wzorce jak poczucie winy czy znieczulicę

No bo skąd wzięto kult krzyża, tylko diabeł mógłby uwypuklić akt egzekucji ponad nauczanie żeby ludzie się skupiali nie na głównym temacie kazań a na tym że cierpiał skonał za ciebie i akceptuj to bo jesteś winny czyjejś śmierci.

Jest to po prostu genialne metoda na odciągnięcie ludzi od pracy nad własną osobowością, mądrością i tak dalej.

W ten sposób programowanie na poczucie winy połączone z teorią zbawienia z wiary, Darwinizmu, Wielkiego wybuch i wiele innych niestety zabija człowieka od środka tworząc armię ludzi bez kompasu.

Oczywiście nie da się wybielić Rzymu a z drugiej strony logika niszczy argumenty….

Celem nie jest zwyczajna depopulacja a trzymanie ludzi w nieświadomości i tworzenie podziałów.

Preferuję krytykować czyjeś poglądy niż osobę, z wieloma osobami promującymi pewne rzeczy jak doktrynologia KRK, się nie zgadzam ale czy lepiej jest walczyć z ludźmi czy z dogmatami ?

Wiedza czyni wolnym i to Bóg ostatecznie uwolni nas od całkowitego efektu prania mózgu… no chyba że ktoś świadomie kłamie.

 

A znów inny koleżka Paweł tak zwany apostoł sam promował podziały między ludźmi. To wiele wyjaśnia dlaczego Bóg pozwala działać wszelkiej maści ściemniaczom, oszustom i agentom. Aby sprawdzić kto pójdzie za kłamstwem a kto za prawdą.

1 List Do Koryntian 11:(19) Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami.

Paweł z Tarsu opracował doktrynę żydów czyli zlepku Edomitów, Kananejczyków i Chazarów oraz doktrynę pogan czyli Chrześcijan.

Pozmieniał znaczenie wielu poważnych definicji (narody > poganie, bałwochwalstwo=chciwość) a także w pokrętny sposób zmienił sens wielu wersetów, w ostateczności anulował całe Prawo Boże co w ostateczności stawia go w jednym gronie wraz z pozostałymi diabelskimi parobkami.

Oczywiście taka osoba jak Paweł nie ma prawa do życia na podstawie Praw na które pluje, nie ze strony człowieka; do piekła nie pójdzie bo nie istnieje…

 

W pewnym sensie wyjawił on, przez przypadek lub nie, cel dodania listów upadłego anioła do Kanonu, aby wyszło na jaw którzy słuchają się Boga a którzy cytują nagminnie listy zamiast Isusa.

Przykłady manipulacji: 1 Koryntian 9:9 / 5 Mojżeszowa 25:4

Istnieje ogromny problem, pokazać że to religie fałszują obraz Boga, który jest dobrem.

Niebezpieczne doktryny promował Paweł, podobnie Luter, Orygenes, Hieronim, Augustyn, Marcjon, Tertulian, Kalwin.
Wszyscy ci pod pozorem prawdy podawali mocną truciznę. Na podstawie Pawła naucza się o dogmacie wyższości Nowego Przymierza nad Starym odrzucając proroctwa pochodzące od Boga, tylko nie mówią że Nowe Przymierze jest z narodem Izraela czyli ustanowienie Nieba na ziemi. Naród Wybrany który ma strzec przykazań Bożych nad całą ziemią ale nie są to dzisiejsi żydzi, a 12 pełnych plemion Izraela żyjących na północy prawdopodobnie większość z nich to Słowianie..

Już w pierwsze zdanie w Biblii mówi o najważniejszym temacie – o Królestwie Bożym

”Na początku Bóg stworzył niebo i ziemie” | czyli jest Stwórcą i władcą…
Ci wszyscy manipulatorzy łączą dogmaty kościelne z Bogiem… liczą na naiwnych którzy dadzą się nabrać na rzekome sprzeczności pomiędzy ST a NT…

Nauki Gnostyckie o Archontach, reptilianach zawierają trochę prawdy jeśli uznamy ich za demony i diabłów, niestety ta religia ukazuje Boga w kłamliwym świetle.

 

Jestem jeszcze gorzej, wyśmiewa on [Sanjaja] nawet Zbawienie i Królestwo Boże jako NWO. Człowiek który nie chce rządów Boga nie jest przyjacielem Słowian, tak samo człowiek który nie stara się aby lud Boży zaprzestał czynienia pogańskich, bałwochwalczych praktyk… czyli jest wrogiem drugiego człowieka.  Podobnie człowiek który nie zachęca nas do zgłębiania mądrości pochodzącej ze słów Boga… nadal ogłupia nas propagując własną nieomylność.

 

Wielbienie posągu Marii jest złe, ale Swaroga czy innej rzeźby fallicznej już jest ok ?! W rzeczywistości oba kulty to czyste pogaństwo.

Jeżeli ktoś krytykuje ci żydów a nie przedstawia ci żadnych dowodów, np. że są Chazarami a Izrael to rasa biała a Talmud jest dziełem szkalującym Isusa synagogi szatana. Jaki to wróg żydów który nie podaje żadnych większych konkretów ? Jaki to wróg KRK, który nie pokazuje ”poczynań” papieży jak np. Benedykt IX, Jan XIII oraz różnic pomiędzy naukami z NT a katechizmem ?…..

Sanjayca i wielu innych praktycznie plują w Biblię i w Boga jadem ”apostoła” Pawła który także twierdził że Zakon został dawno wypełniony, przybity do krzyża ale Jezus! ten to dał nam nowe prawa, kościelne …

Dziwne, niby krytykuje się żydów a nagle wręcz ubóstwia Sanhedryn za to że zabili Krzewiciela, czyżby Talmud stał się słowem objawionym oraz hinduskie Wedy na wzór mitów greckich ?!

Plując jadem w Krzewiciela który dobrowolnie złożył ofiarę za owcę abyśmy mogli z tej ofiary skorzystać i przestrzegać przykazań a więc miłować Boga i bliźniego, jest także wrogiem Słowian, Ludu Obietnicy.

Zamiast napiętnować oprawców, wybiela ich i karci Chrystusa który mówił wszystko od Boga, a karcąc Chrystusa karcimy również Jego i naszego Ojca – Boga….

Jak może człowiek żyjący poniżej 100 lat równać się wszechwiedzącym Bogiem ?

Nie dajmy sobie wmówić że NT został nam dostarczony przez Konstantyna czy UFO. On to i jego następcy zadbali aby lud nie mógł do Biblii sięgnąć dlatego były inkwizycje za czytanie Słowa Bożego….

 


Część 7

Przeciwko Bogu ? A Refleksje 

 

Owe ataki wielu eskpertówna Boga, Biblię oraz Jego proroków zmusiły mnie do sprawdzenia cze rzeczywiście tak jest, czy wszelkie ataki mają jakikolwiek sens…

Ostatnio ”wzięło mnie” na oglądanie tego typu filmów, czytałem krótko o ewangeliście Łukaszu, o gnostycyzmie, film Zeitgeist.
Dziwne że nie broni się Boga w tak łatwych do obalenia tezach (dla znających Biblię).

Zło jest wynikiem nieposłuszeństwa a nie jak to (ja odnoszę takie wrażenie że wielu chce nam udowodnić że satanizm jest tak samo potrzebny jak w Jing Jang którzy w rzeczywistości ukazuje model płaskiej ziemi).

Nie będę ukrywał że ”nie jestem zainteresowany” najnowszymi odkryciami, że nie oglądam owych filmów i nie czytam materiałów różnych autorów a lubię czasem sprawdzić czy dana osoba rzeczywiście wie o czym gada.

A wielu naszych ukochanych nie widzi nawet różnicy pomiędzy Żydem a Judejczykiem, i nie słyszało o czymś takim jak Septuaginta, Język Grecki, Biblioteka Aleksandryjska, Antioch IV, Góra Hermon, Góra Syjon, Ezaw, Giganci, Potop, Plan Alberta Pike’a i wiele wiele innych…. Nie twierdzę że jestem wszechwiedzącym ale jeżeli zagłębiamy się w Biblie to powinniśmy mniej więcej o tym wiedzieć.

Dezinformatorzy zazwyczaj milczą i umiejętnie łączą prawdę z kłamstwem. Nie mówię o zwyczajnych ludziach nie znających Biblii, ja też jeszcze ze dwa lata wiedziałem to co każdy, dlatego nie oceniam nikogo!

Tego typu ludzie (ci świadomi), atakują ciemną stronę satanizmu, [zresztą ktoś z nich już nazwał Lucyfera mocą, siłą] aby promować jasną stronę Lucyperka.

Ruch neopogaństwa jest kierowany do ludzi młodych (takich jak ja), naiwnych zresztą i widzących obłudę i zepsucie w cywilizacji łacińskiej, do tego dochodzi fałsz w religiach i w polityce.

Niektórzy przyciągają wyrwanych z pod kontroli systemu za pomocą np. Płaskiej Ziemi, a jest to temat niezwykle kontrowersyjny i chętnie czytany w internecie. Miliony obejrzeń na YT, pod wieloma filmami to mówi coś za siebie.

Ludzie promujący Wielką Lechia (która była jeśli patrzymy od strony Biblijnej ale w mniejszym formacie, zanim cześć Słowian ruszyła na południe na Bałkany) mówią pełno o spiskach, konspiracji, często przesadzone, a najśmieszniejsze kiedy mówią o szatanie itd jednocześnie kasują Biblię w całości – to już jest manipulancja. Tylko w Biblii ma opisany szczegółowo schemat okupacji tego świata oraz władzę miasta na siedmiu wzgórzach. Proroctwa przewidują także zakończenie systemu Rzymskiego i kontroli umysłów, tak więc wykreślając NT usuwamy ”myśl” że można pokonać te całe NWO.

Biblia odradza przede wszystkim branie udziału w bojówkach, walkach zbrojnych i nabierania się na fałszywy patriotyzm.

Księga Jeremiasza 15: (2) A gdyby rzekli do ciebie: Dokąd mamy pójść? to odpowiedz im: Tak mówi Pan: Kto przeznaczony na śmierć – na śmierć! Kto na miecz – na miecz! Kto na głód – na głód! Kto na niewolę – do niewoli!

Objawienie Jana 13:  (10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

Ewangelia Mateusza 26:(52) Wtedy rzecze mu Isus: Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną.

 

Promowanie doktryn New Age, Buddyzmu Hinduizmu, Słowianowierstwa czyli lucyferianimzu od tej jasnej strony. Do tego dochodzą gusła, wróżby z fusów, weganizm, duchowość, czakry, aury, poziomy, sekciarstwo.

Dlaczego sekciarstwo… Jeśli taki młody człowiek usłyszy o typu rzeczach, że zaborcy, żydzi plus do tego brednie o Ufo i reptilianach.  Biblia mówi o Gigantach i Obserwatorach (the watchers, zbuntowane anioły…). Te słynne bajki o Illuminatach, czyli nie wiadomo o kim bo iluminować znaczy oświecać (była taka epoka w XVIII wieku) ciemnością bo świat bez Boga to ciemnogród.

Co do Obserwatorów (The Watchers) z 1 Ks Henocha, czy jak kto woli Strażników, Aniołów, Malachaszy. Są to inteligentne stworzenia i żaden Asbeel czy inny Jekon nie miał w planach jedynie bara bara że tak powiem. Akty erotyczne były pretekstem oraz wykorzystaniem okazji. Głównym ich celem był bunt przeciwko Bogu a wytłumaczenie że chodziło o seks jest wymówką. Z wielu opowiadań wynika że Obserwatorzy tentegowali z Egipcjankami, Sumeryjkami itd. Świadkowie Russela nazywają  swoje czasopismo strażnicą (The Watchtower) co odzwierciedla rzeczywisty cel aniołów. Oni byli strażnikami boskiego projektu, posłańcami, czuwali nad nami itd ale zbuntowała się 1/3 z nich. Jest to temat na inny artykuł….

 

Tu jest ten haczyk, że jeśli człowiek np. ogląda horrory, karmi się złymi emocjami to potrzebuje to zneutralizować emocje czymś pozytywnym, dobrym, lekkim, łatwym i przyjemnym (dlatego nie oglądam horrorów, staram się unikać tego co mnie dołuje)

Jeśli człowiek nie wie gdzie się podziać, gdyż Bóg jako istota w niebie został przez takich Hinduistów wymazany.. pozostają pasterzami lub bogami oni sami czyli bezgraniczne zaufanie do tych ludziów bez względu na to co mówią. W Ten sposób na konwertują religię, czepiają się tych którzy potrzebują wsparcia a dostają kolejne sidła.

Nie do końca jest tak że nasz świat jest szatański, nasz świat został stworzony przez Boga i my należymy do tego świata, lecz ci którzy są wrogami czyli antychrystami (anty Christos = przeciwnik Chrystusa) gardzącymi Prawem, oni nie są z tego świata, oni są z tamtego świata czyli pukają do bram śmierci. Bo ”jezioro ognia” to taki sekciarski idiom jeśli nie zostanie wytłumaczony. Religie nie tłumaczą i pokazują dowodów na dogmaty dlatego karzą/każą wierzyć.

Bóg pozwala nam zadawać pytania, szukać prawdy, weryfikować tak jak Mojżesz albo Ezekiasz lub jakikolwiek prorok.

Nie można jednak się łamać a bez Boga jest bardzo ciężko, jeszcze kiedy ci ludzie mówią że TV, Radio, Komputer, Muzyka, co to tam jeszcze, ogólnie życie jest złe w całości to praktycznie zachęcają do samobójstwa. Saul z Tarsu to jeszcze zachęcał do męczeństwa, nienawiści do siebie i własnego ciała, do kobiet i robienia wszystko a raczej usprawiedliwiania się że wszelkie nasze czyny ku większej chwały Bożej.

Ostatnio rozkminiałem fundamentalne rozdziały z Ewangelii Mateusza.

Zastanawiałem się czy ten fragment nie został skażony czy błędnie tłumaczony bo końcówka jest bez sensu jeśli znamy list Jakuba.

Ewangelia Mateusza 5:(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

Niektóre przekłady (Nowa Biblia Gdańska) używają lepszego jak dla mnie słowa ”dopełnić” czyli chwalą Boga. Bo Jezus który chce wypełnić prawo to tak jakby chciał je zakończyć a więc błędna logika. Przykazania Pańskie powinniśmy przestrzegać cały czas i wypełniać wszelkie zadanie ale nie…ciepłym moczem.

Następny wers całkowicie wyjaśnia Isos że Teonomia (Prawo Boże) obowiązuje jest i konstytucją teokratycznego państwa Bożego. Teokracja to z greckiego oznacza ”rządy Boga” ale to co nam się przedstawia to jest Hierokracja, rządy kapłanów, pastuchokracja itp.

Sprawdziłem kolejne wersety. Mojżesz mówił ”nie będziesz zabijał” czyż nie ?

Ale Isus mówi to trochę w bardziej skomplikowany sposób. Nie dziwię się gdyż ciężko było przestrzegać całe prawo, a Saul apostoła jeszcze ciskał swoje gnioty że prawo zostało wypełnione dawno temu i przybite do krzyża…

Isus mówi że zła myśl, gniew może prowadzić do zabójstwa i lepiej jest nie karmić się złymi emocjami” Nie jest to nowe prawo a zaostrzenie, abyśmy unikali złego.
Mojżesz mówił abyśmy nie przysięgali jeżeli nie możemy tego spełnić, a Isus mówi abyśmy w ogóle nie przysięgali jeśli mamy tego nie dokonać (np. obiecamy komuś coś).

Największą herezje zrobiono z cudzołożeniem (obce łóżko) gdzie religie zdecydowanie popierają herezje panteistów, ascetów i wrogów rodzaju ludzkiego. Marcjon głosił aby nie robić dzieci i żenić się aby nie pomagać złemu… Bogu,

Marcjon głosił, że istnieje okrutny świat widzialny, w którym żyjemy, niebiosa, w których żyje demiurg Jahwe, stwórca naszego świata i gdzieś ponad tym Bóg prawdziwy, miłosierny i litościwy. Marcjon wskazywał na różnice między Starym Testamentem i Nowym Testamentem. Jego zdaniem ich nauki są całkowicie przeciwstawne, a Jezus Chrystus nie jest zapowiadanym w Starym Testamencie mścicielem-wojownikiem. Jest on wysłannikiem prawdziwego Boga i przybył, by mrocznym naukom demiurga przeciwstawić ewangelię miłości.”

Marcjon w całości odrzucał Stary Testament jako zbyt skażony religią żydowską, z Nowego zaś uznawał Ewangelię Łukasza i listy św. Pawła.

Podobnie jak u gnostyków, według Marcjona przede wszystkim unikać należało małżeństwa i płodzenia dzieci, czyniąc to bowiem pomaga się demiurgowi w jego dziele[2].

Odrzucenie przez Marcjona hebrajskich ksiąg Pisma Świętego oraz negowanie natchnienia części pism apostolskich stało się przyczynkiem do powstawania prac omawiających chrześcijański kanon Pisma Świętego.

Dzieło Marcjona „Antytezy”, w którym wyłożył zasady swojej doktryny, nie zachowało się – jego streszczenie podaje Tertulian w traktacie „Przeciw Marcjonowi”. Na podstawie Tertuliana, A. von Harnack zrekonstruował także Ewangelię Marcjona, również nie zachowaną w całości.”

Fragment od Isusa mówi bardzo wiele lecz Mesjasz posługuje się często przenośnią. Utwierdza monogamię i uczy czegoś co mało osób naucza – o walce ze swoimi demonami, nałogami, słabościami, Jezus pomaga osobom pokrzywdzonym, biednym, samobójcą.

Ewangelia Mateusza 5:(30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehenny.

 

Wcześniej uważałem, że dotyczy on np. masturbacji i alkoholizmu że trzeba odciąć wszystkie bodźce które nas niszczą. Teraz wiem że ten fragment jest uniwersalny jako najlepszy lek na nasze słabości, bardzo skuteczny. Jeśli mamy jakiś nałóg należy przestać o nim myśleć i zająć umysł czymś innym.

Religie uczą że ciało jest czymś zły, że na kobiety nie wolno patrzeć, przykro gadać o tym to bardzo diabelska nauka ale chętnie przyjmowana bo celibat niszczy od wewnątrz.

Jezus pozwalał nam nawet na rozwód kiedy z małżeństwa już nic dobrego nie wyjdzie (zdrady itp) czyli był za seksem, tworzeniem rodziny itd.

Piotr miał żonę i teściową czyli kobiet się nie bał, on nawet uzdrawiał kobity.
Osobę Piotra religię przedstawiły nam błędnie, pokazuje się nam że był biskupem Rzymu i Antiochi – miast w których to rządził Paweł ze swoją świtą. Te dwa listy, czytałem oba; pierwszy jest dziełem CHYBA Marka lub Sylwana a drugi jest CHYBA jego ale skorygowany w dwóch fragmentach. Jeżeli przeczytamy całość bez tej wzmianki o Pawle zobaczymy związki z Listem Judy i 1 Ks Henocha oraz naukę o Królestwie Bożym tj. Raj na ziemi.

Owi Słowianowiercy mają więc swoje wady i zalety, zalety które przeradzają się w wady. Głoszą (niektórzy) mocno gnostyckie nauczanie, że świat jest zły, NWO, że Komp, TV, Radio, telefon itd jest złe… ale kto każe komuś oglądać to czy tamto w TV albo na ekranie komputera. Człowiek świadomy wie czego chce i wybiera sam to co chce oglądnąć, potrafi mniej więcej wyciągnąć rzecz prawdziwą nawet z dezinformujących kanałów. Oglądanie mediów głównego nurtu (ci ludzie uznają dosłownie wszystko złe jako TV itd wszyscy niedobrzy, wszyscy pójdą do ”piekła” itd czyste sekciarstwo i pawłościaństwo),

Owszem jest wiele rzeczy jest przesiąknięte kłamstwem, świadomym lub nie, ze wszystkiego okultyści, gnostycy i kabaliści zrobią swoją symbolikę. Gdyby nie Egipcjanie, i tak dalej ktoś pomyślałby o trójkącie jako symbolu masońskim ?

Zwalanie wszystkie na masonerię jest także dobrym zabiegiem. Takie szukanie jednego wroga i po problemie….

Pranie Mózgu rozpoczyna się kiedy człowiek nie ma własnego zdania, gdy łyka wszystko bez zastanowienia.
Trzeba wyjść po za ten Chrześcijański schemat, podejść do tego bardziej w Isusowy sposób, jak Bóg traktuje nas… baranów!
Czy możemy potępiać kościelniaków za to że co niedzielę klęczą w tych kościołach i nawet nie wiedzą w jakim celu ..

Podobnie Protestanci, czy są oni źli dlatego że Luter był wysokiej rangi Pawłościaninem, wymyślił zbory zamiast Biblijnych mesjańskich wspólnot jakie zakładali apostołowie ?

Czy można winić Muzułmanów za to że chcą służyć Bogu (pod imieniem Allah, El-Lah) lecz zamiast Pana Boga, naszego Gospodarza poznają prawa szariatu itd ?

Czy można winić Hindusów, Buddystów, w ogóle wszystkich członków religii za to że chcą być dobrymi ludźmi lecz religie mącą im głowach, odciągają od Boga na rzecz jakiś własnych nauk jak np. Pawła

Nam tacy nauczyciele wmawiają że Allah to szatan, że Bóg jako Jehowa to Lucyfer że Jezus to kopia Horusa, Mitry i żaden z nich nie istniał, sataniści, masoni, reptilianie, iluminaci, cykliści, lewaki itd.

Półprawdy i półkłamstwa, wszystko zmielone w jedną wielką Nju Ejdżowską zapiekankę i nie tylko to dotyczy New Age w wersji Słowiańskiej.

Żarty żartami ale Bóg nie ma na imię Jahwe, Jehowa, Allah, El-ohim itp.

Osobiście porównując Islam używam frazy Bóg Koranu i Bóg Biblii, łatwiej wtedy zrozumieć jak religie odciągają ludzi od Boga, a tego Słowianowiercy nie głoszą, atakują Boga bo zabrania modlić się do Perunów od pierunów i Swarogów od pierogów które są bóstwami wykonanymi rękami ludzkimi.

Nie mówi się że Islam to także murzyni, itd, że Judaizm także przeprowadzał konwersję różnych ludów, murzynów z Etiopii, Mongołów Czyngis Chana, Tatarów….

 


 

Część 8

Czy Bóg Jest Okrutny I Czy Rzeczywiście Istnieje ?

 

Ludzi negujących Boga jest tysiące, zazwyczaj posługują się pokręconą logiką:

http://wiadomosci.onet.pl/tablica/skad-wiem-ze-wasz-bog-nie-istnieje-1-wiedza-o-pocz,1666,270154,43340385,watek.html

Obecnie trwa zmasowany atak na najważniejszą i najwspanialszą istotę na ziemi czyli Stwórcy. Łatwiej jest opluć im Boga niż swych przywódców.

Osobiście uważam że nie sensu aby prowadzić polemikę z taką osobą. Jeśli ktoś woli taplać się swoim błocie, to dlaczego mamy się dobijać brudząc się ?

Ewangelia Mateusza 7:(6) Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was.

Ateizm jest także religią, zresztą bardzo niebezpieczną zabijającą kreatywność. Łączy się ona z inną religią – Darwinizmem oraz ”Wielkim Wybuchem” a także teorią Helio(S)centyczną – ziemia krąży wokół słońca czyli Heliosa, bóstwa greckiego.

Poniżej kilka odpowiedzi na kłamstwa ateistów:

1) Po pierwsze jest różnica pomiędzy Bóg przez duże ”B”, gdzie każdy wie o kogo chodzi a pomiędzy bogiem przez małe ”b”. Przykłady ”bogów” : Zeus, Sin, Helios, Mitra, Amen, Ozyrys, Isis, Men,…

2) To że Boga nie widzimy to nie znaczy że Boga niema. Nie znamy często stwórcy naszego sprzętu RTV, AGD, zegarku, ubrań itd a wiemy że ktoś musiał to zrobić.

3) Nie każda modlitwa do Boga daje natychmiastowe rezultaty, nie powinniśmy wykorzystywać Stwórcy do własnych celów, to tak nie działa!

4) Biblia nie uczy o życiu po śmierci, uczy o zmartwychwstaniu. Nie jest to doktryna o charakterze magicznym ale o technologicznym a jak wiemy Bóg może wszystko ponieważ jest Stworzycielem Świata!

5) Biblia nie zawiera personifikacji jakiś sił natury (Bóstwo Helios czyli Słońca, itd) ani magicznych mitologi. Większość rzeczy jest niezwykle logiczna i prosta do wytłumaczenia.

6) Biblia mówi wprost kim są ci tzw ”bogowie”, anioły, demony (zwani dzisiaj duchami lub diabłami)

7) Bóg nie działa na zasadzie przechodzenia w układ typu coś za coś. Wiara nie ma nic do rzeczy, bez naszych dobrych czynów jest martwa.

8) Biblia potępia wszelkie formy magicznych rytuałów, dewocjonali, obrazów, formułek, numerologi, wróżenia, gestów itd. Jednym słowem zajmowanie się magią jest zabronione

9) Mesjasz nie stworzył religii ani świątyń, ani kapłanów ani nie ustanawiał pielgrzymek, ani nic z rzeczy które są w religiach inaczej mówiąc Mind Control – Kontrola Umysłów.

10) Bóg daje nam możliwość wyboru drogi którą podążymy, dzięki Niemu jesteśmy wolnymi ludźmi z ograniczonym mózgiem który wykorzystujemy w niewielkim stopniu

11) Funkcjonujemy głównie dzięki systemom Prawnym stworzonym przez Boga (trawa jest zielona, w nocy jest ciemno itd) I nikt tego nie neguje 🙂

12) Wrogowie Boga rzucają karty o nazwie ”Miliardy Galaktyk”,

13) To nie jest prawda że Bóg faworyzował Izraelitów od tak za nic. Stwórca potrzebował jeden w 100% czysty genetycznie naród aby sprawował władzę nad odnowioną ziemią..

14) Cel ukrywania się Stwórcy jest niezwykle prosty, werset 2 o tym mówi dlaczego!

Psalm 14:

(1) Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił.

(2) Pan spogląda z niebios na ludzi, Aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, Który szuka Boga.

(3) Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.

(4) Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, Ale Pana nie wzywają.

(5) Tam ogarnie ich strach, Gdyż Bóg jest z rodem sprawiedliwym.

(6) Doznacie zawodu w zamyśle przeciw ubogiemu, Gdyż Pan jest jego schronieniem.

(7) Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego, (8) Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael.

 

Jest to bardzo mądry, proroczy Psalm. Albowiem głupi ludzie mówią ”Nie ma Boga”

15) Bóg chce dla nas jak najlepiej i wszystkie wyroki wymierza jawnie w swej sprawiedliwości. Jest zazdrosny ponieważ nie odda nikomu tytuły Stwórcy. Bóg nie stworzył jednak cierpienia, to nie jest prawda że przygląda się biernie cierpieniu, nie popiera żadnych zbrodni ani ludobójstw – Kłamstwo Religii. Najwięksi wrogowie Boga dokonujący zbrodni po to aby właśnie zwalić całą winę na Stwórce. Bóg daje człowiekowi i aniołom szanse na wykazanie się. Sam może dokonać wszystkiego, ale jaki to ma sens ? Bóg nie popełnia błędów, chociaż żałuje potopu i grzechów Izraelitów. To nie jest dowód na rzekome okrucieństwo Boga a raczej okrucieństwo ludzi i aniołów.

16) Jeśli ktoś naucza dogmatu piekła to znaczy że nie rozumie istoty Stwórcy. Skoro Biblia nic nie mówi o piekle, ba! Nawet ludzie wiedzą że nie ma istoty na ziemi zasługującej na piekło.

17) Większość tych tzw Ateistów niby atakuje Boga, ale jakoś nie mają problemu z przyjmowaniem nauk religijnych wrzucając wszystko do jednego wora. Twierdzi się że to Bóg był kuszony przez szatana, że narodził się jako człowieka, dał się poniżyć człowiekowi nie wiadomo po co, że dał się przerobić szatanowi, i że jest w Twórcy. Innymi słowy że Syn Boga i Ojciec Mesjasza to ta sama osoba. Nie dziwie się że większość ludzi tego nie rozumie bo to jest nie logiczna nauka, nawet nie poparta Biblią. Bóg nigdy nie ukarał kogoś za poglądy ale zawsze za to co dana osoba zrobiła (za zbrodnie)

18) Większość ludzi nawet nie wie od czego Bóg nas chce zbawić/uwolnić. Więc podpowiem że także przed tymi którzy nam blokują celowo dostępu do tych informacji. Bóg nie wymaga od nas nieograniczonej wiary, nawet nie wymaga od nas więcej niż jesteśmy w stanie zrobić. Bóg nawet nikogo nie szantażował, żadnego z proroków

19) Większość ludzi nie rozumie powodu buntu szatana, a powodem jest pycha. To nie jest tak że Bóg o tym nie wiedział, po prostu dał chwastowi wykazać się i obnażyć. Adam i Ewa zostali także okłamali. To nie Bóg ale upadły anioł okazał się kłamcą, gdyż Adam w końcu umarł  a miał rzekomo nie umrzeć. Chodziło tu o chęci dorównania Bogu, świadomy bunt to był. Osoba która buntuje się osobie Wszechpotężnej jest po prostu głupia.

20) Musimy pamiętać że Bóg nie popiera szatana, ziemskich władz ani opętań. Demony i Aniołowie nie mogą fikać do Boga więc gnębią słabszych – ludzi.

21) Problem stosowania kary śmierci jest dla większości niezrozumiała.

22) Większość religii uczy że tylko u nich jest zbawienie. Kłamstwo! Większość ludzi nie zna Boga, nawet nie wiedzą co to znaczy Ewangelia i oczy ona jest, ta dobra nowina. Że Jezus zmartwychwstał ? I po co ? I co z tego ? Co nam to daje ta informacja ? Czy może Ewangelia to co Mesjasz głosił w kazaniach w języku greckim ?

23) To nie prawda że narody który nie były chrześcijańskie i nigdy nie słyszały o Bogu Abrahama… zginą w piekle. Nie prawda. Dobrzy ludzie mają zmartwychwstanie w kieszeni, a jak zobaczą Boga na pustyni narodów, to uwierzą i będą Bogu służyć  w duchu i  w prawdzie czyli będą dobrymi ludźmi.

24) Globalny Potop nie jest żadnym mitem,  o tym mówiły wszystkie starożytne kultury, ba! nawet są na to dowody!.

25) Biblia potępia Niewolnictwo, Ludobójstwo, Znęcanie się i morderstwa. Czym innym jest kara śmierci dla mordercy a czym innym egzekucja niewinnego.

26) Istnieje wiele dowodów na istnienie Gigantów i wiele innych Biblijnych stworzeń. Biblia mówi o smokach (dinozaurach) nawet!

27) Jako przykład poczucia humoru Bożego, jak Filistyni zostali potraktowani przez Stwórcę za kradzież arki z dekalogiem:

 

1 Ksiega Samuela 5: 

(1) Filistyńczycy zabrali Skrzynię Bożą i zawieźli ją z Eben-Haezer do Aszdodu. (2) Następnie zabrali Filistyńczycy Skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona, i ustawili ją obok Dagona. (3) A gdy następnego dnia rano Aszdodczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed Skrzynią Pańską. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. (4) Gdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed Skrzynią Pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego. (5) Dlatego kapłani Dagona i wszyscy, którzy wchodzą do świątyni Dagona w Aszdodzie, nie stąpają po progu świątyni Dagona do dnia dzisiejszego. (6) I zaciążyła ręka Pana na Aszdodczykach; spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. (7) Gdy tedy mężowie z Aszdod widzieli, że tak jest, rzekli: Nie może Skrzynia Boga izraelskiego pozostać u nas, gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na Dagonie, naszym bogu. (8) Wysłali więc i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich u siebie, i powiedzieli: Co mamy czynić ze Skrzynią Boga izraelskiego? A ci odpowiedzieli: Niechaj Skrzynia Boga izraelskiego uda się do Gat. Sprowadzili więc tam Skrzynię Boga izraelskiego.
(9) A gdy ją tam sprowadzili, powstało w tym mieście z ręki Pana bardzo wielkie zamieszanie, i ugodził mieszkańców tego miasta, od małego do wielkiego tak, iż wysypały się im wrzody odbytnicy. (10) Wyprawili więc Skrzynię Bożą do Ekronu. A gdy Skrzynia Boża dotarła do Ekronu, wołali Ekronici: Sprowadzili do nas Skrzynię Boga izraelskiego, aby pozbawić życia nas i lud nasz.
(11) Posłali więc, zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich i rzekli: Odeślijcie Skrzynię Boga izraelskiego, niechaj powróci na swoje miejsce, aby nie wygubiła nas ani naszego ludu, gdyż w całym mieście panowało śmiertelne zamieszanie i dotkliwie ciążyła na nich ręka Boża.
(12) A mężowie, którzy nie pomarli, dotknięci zostali wrzodami odbytnicy, i krzyk tego miasta wzbił się ku niebu.

 

1 Księga Samuela 6:

(1) Skrzynia Pana była w ziemi Filistyńczyków siedem miesięcy. (2) Potem Filistyńczycy zwołali kapłanów i wróżbitów, mówiąc: Co mamy uczynić ze Skrzynią Pańską? Powiedzcie nam, w jaki sposób mamy ją odesłać na jej miejsce? (3) A ci odpowiedzieli: Jeżeli chcecie odesłać Skrzynię Boga izraelskiego, nie odsyłajcie jej z niczym, lecz dołączcie dla niego daninę pokutną. Wtedy wyzdrowiejecie i dowiecie się, dlaczego ręka jego nie przestaje was gnębić.
(4) A oni zapytali: Jaką daninę pokutną mamy mu złożyć? A tamci odpowiedzieli: Według liczby książąt filistyńskich pięć złotych podobizn wrzodów odbytnicy i pięć myszy ze złota, gdyż jedna i ta sama plaga dotknęła was wszystkich i waszych książąt. (5) Każcie więc sporządzić podobizny waszych wrzodów i podobizny myszy, które niszczą waszą ziemię, i oddajcie chwałę Bogu izraelskiemu. Może zdejmie ciężką rękę swoją z was i z waszych bogów, i z waszej ziemi.
(6) Dlaczego znieczulacie wasze serca tak, jak Egipcjanie i faraon znieczulili swoje serca? Czyż nie jest tak, że dopiero gdy się z nimi rozprawił, wypuścili ich, więc ci mogli odejść?
(7) Weźcie więc teraz i przygotujcie jeden nowy wóz i dwie mleczne krowy, które jeszcze nie miały na sobie jarzma, i zaprzęgnijcie te krowy do wozu, lecz ich cielęta oddzielcie od nich i odprowadźcie do domu.
(8) Weźcie Skrzynię Pańską i włóżcie ją na wóz, a złote przedmioty, które przydajecie dla niego jako daninę pokutną włóżcie do skrzynki obok niej i odeślijcie ją, niech jedzie! (9) I baczcie! Jeżeli pojedzie w swoje strony drogą wzwyż ku Bet-Szemesz, to On wyrządził nam to wielkie zło. Jeżeli zaś nie, to będziemy wiedzieć, że to nie jego ręka nas dotknęła, ale że był to dla nas przypadek.
(10) Mężowie ci tak uczynili: Wzięli dwie mleczne krowy i zaprzęgli je do wozu, ale cielęta ich zatrzymali w domu.
(11) Na wozie postawili Skrzynię Pańską i skrzynkę ze złotymi myszami i z podobiznami swoich wrzodów.
(12) Krowy ruszyły prosto drogą w kierunku Bet-Szemesz i szły jedną drogą, a idąc ryczały, lecz nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo, książęta filistyńscy zaś szli za nimi aż do granic Bet-Szemesz.
(13) A mieszkańcy Bet-Szemesz żęli właśnie pszenicę w dolinie. Podniósłszy oczy ujrzeli Skrzynię i uradowali się na jej widok.
(14) Wóz zaś dojechał do pola Jozuego, mieszkańca Bet-Szemesz, i stanął tam w miejscu, gdzie był duży kamień. Wtedy porąbali drewniane części wozu i złożyli krowy na ofiarę całopalną dla Pana.
(15) Lewici zdjęli Skrzynię Pańską i skrzynkę ze złotymi przedmiotami, która była obok niej, ustawili ją na tym wielkim kamieniu, mieszkańcy Bet-Szemesz zaś złożyli w tym dniu Panu całopalenia i ofiary ze zwierząt.
(16) Pięciu książąt filistyńskich przyglądało się temu, a potem tego samego dnia zawróciło do Ekronu.
(17) A złote podobizny wrzodów, które Filistyńczycy złożyli Panu jako daninę pokutną, są następujące: jedna z Aszdod, jedna z Gazy, jedna z Askalonu, jedna z Gat i jedna z Ekronu.
(18) Złote myszy zaś według liczby wszystkich miast filistyńskich, należących do pięciu książąt, począwszy od miast warownych aż do osad wiejskich. A świadkiem tego aż do dnia dzisiejszego jest wielki kamień, na którym złożyli Skrzynię Pańską na polu Jozuego, mieszkańca Bet-Szemesz. (19) Pan wytracił spośród mężów Bet-Szemesz pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesięciu mężów za to, że zaglądali do Skrzyni Pańskiej. I odprawił lud żałobne obrzędy, że Pan tak wielki zadał mu cios.
(20) Mówili też mężowie z Bet-Szemesz: Któż może ostać się przed Panem, tym świętym Bogiem? I do kogo uda On się od nas?
(21) Wysłali tedy posłańców do mieszkańców Kiriat-Jearim z wieścią: Filistyńczycy zwrócili Skrzynię Pańską, przyjedźcie i zabierzcie ją do siebie.

 

A mówią że Bóg jest okrutny i karze każdego za wszystko na karę piekielną.. Jeśli jest dobrym Stwórca, jest więc oczywiste że nie popiera zła i bezprawia ale nagradza za sprawiedliwość i czynienie dobra. Z pogańskich Filistynów wielbiących posągi przynajmniej Izraelici mogli się pośmiać kiedy sporządzili sobie złote podobizny guzów zaglądając w perskie oko każdemu, aby dobrze wykonać złotą rzeźbię wrzodu na dupie narodu.  CoolCoolCool

Po co się pastwić nad złodziejem, jak można go ośmieszyć aby raz na zawsze pamiętał, nie mam na myśli krzywdzenie innych….

 


 

Część 9 – Inspiracje dla tego artykułu: 

Tych filmów rzekomych lub zbłądzonych poszukiwaczy prawdy jest tysiące, zarówno Ateiści jak i wyznawcy pogańskiego New Age: affraidaffraid

Przykłady które mnie ”zainspirowały”:

 

 

 

Jedna z większych inspiracji dla napisania tego artykułu, człowiek nieznający Biblii oraz Boga może wpaść z łatwością w sidła Drugiej Fali która za swoje zbrodnie oskarża Stwórcę a także wyśmiewa Syna Bożego, Krzewiciela Prawa Bożego pokazując Go w najgorzej momencie istnienia. Łatwo jest wmówić ludziom że diabła nie ma, a Bóg nie może nic sprostać, co jest oczywistą manipulacją:

Zapomniałbym dodać dlaczego tak się oburzam na tego typu kłamstwa, względu na opinie a chyba na kradzież materiałów by je odracać przeciwko autorom.  Bardzo niebezpieczni są także tzw. ”Łowcy Dusz”

Są to ludzie którzy mogą podawać wiele wiele prawdy po to by zwerbować młode naiwne owieczki dla demonów. Polują oni na początkujących poszukiwaczy pradawnej wiedzy którzy wiedzą mniej więcej na temat obłudy religii, polityka oraz New World Order – na nich zastawiane są sidła.

 

Troszkę tak ogólniej o ”JSM”

Pan Sandzia to taki polski Dawid Icke pod względem podszeptów pewnych niewiedzialnych istot.

Z Sandziają jest taki problem że przekazuje wiele prawdy którą możemy wyszukać na wielu różnych stronach. Ogólnie gościu wybił się na plecach innych ludziach – wywiady, wybiórcze wycinki różnych autorów i późniejsze wpisywania na listy agentów.

Problem jest taki że chłop kreuje się na wariata dla większości społeczeństwa celowo bądź nie poprzez: Wizerunek Maga czy czystą sofistyczną argumentację która m.in. dla mnie jest pokazem głupoty

Koronował się własnoręcznie na władcę Lehji czyli Lahestanu, oczywiście 99% ludzi to wyśmieje nawet jeśli powie że chodzi o ogródek.

Niestety jak wielu cenzorów zgłasza innym ludziom kanały do Youtube’a, którego nazywa okupantem nie wyjaśniając co znaczy słowo o-kup-an-t. Ponadto sam zakłada kilka kont na YT i nie tylko. Nic złego ale skoro YT to wyżerka dla demonów a i tak prędzej czy później te kanały są usuwane… jaki jest sens ładowania w YT ? Pieniądze czy wyznawcy ?

Atakuje głównie ”antysystemowców” oraz ludzi z którymi wcześniej miał fizyczny kontakt, wychwalał albo przeprowadzał wywiad. Większość osób z którymi rozmawiał prędzej czy później zostawali okrzyknięci agentami.

Targetem dla tego pana są młodzi ludzie początkujący w NWO, i kiedy taki nowy cichy wielbiciel zaczyna wychwalać Sanjayę jako nauczyciela króla i tak dalej, otrzymuje ciepłe słówka łechtające ego (że ma wybudzoną  świadomość itd.)

Wybujałe ego, ma za złe ludziom że nie wspominają o jego osiągnięciach przy okazji wspominają nagminnie o sobie

Niekonsekwencja np. promowanie Płaskiej Ziemi oraz źródła Heliocentryzmu – Hermetyzm oraz Kybalion.

Rzuca ogólnikami czy oskarżeniami o agenturalność (tworzy pseudo listy agentów, to jest temat na osobny dział jako pranie mózgu), ponadto nadinterpretowuje czyjeś wypowiedzi poprzez wybranie wyrwanego z kontekstu cytatu i wyolbrzymienie problemu. Tak zwana Sofistyka

Naciąganie na kasę, brak działalności non profit inaczej mówiąc sprzedaż rożnych produktów. Teraz pan nie zarzuca innym ludziom branie pieniędzy z tego właśnie $ powodu.

Sekciarstwo – tworzenie podziałów

Manipulowanie treścią i zaciemniane pewnych spraw np. celowe usunięcie ostatniego zdania z ”Tajemnego Przymierza”

Operowanie współczesnymi terminami chociaż sam wspomina że nasz obecny język jest ostro przekłamany tymczasem nie bazuje na określeniach Staropolskich.

Stosuje bardzo ciekawy sposób

Skupia się raczej na ludziach którzy albo coś dobrego robią albo na rzekomych antysystemowcach i powiązuje ich wszystkich z rzeczywistymi agenturami. Wygląda to tak jak u Hrabiostwa – ośmieszanie dobrych idei poprzez łączenie dobrych rzeczy z wariactwem i wrzucanie wszystkich rzeczy alternatywnych.  Sandziu niby ośmiesza antyszczepionkowców a z drugiej strony robi dobry pijar niektórym osobom. Przekaz wygląda na dosyć proste zagranie – trzeba się ich wszystkich bać, wszędzie masony, iluminaty, żydy i trzeba z nimi walczyć oświeceniem. To i tak lepiej że nie rewolucją a tworzeniem podziałów pomiędzy zwolennikami.

Dla wielu ludzi wychodzących z KRK czy początkującym teoretykom konspiracyjnym poznającym praktyki spiskowe tego pokroju osoby jeszcze bardziej zmocnią poczucie bezradności – że skoro taki gościu wygląda dziwnie to pewnie te rzeczy są dla wariatów.

Głupie ludzie jak biorą te listy na poważnie jako dogmat a nie jako opinie – naśladowanie czynów Sanjayi czyli donosy to także akt bezsilności (a w państwie człowiek nie ma jak się bronik) i te rzeczy zarówno jednego i drugiego wzmacniają i maja przy tym darmowy albo odpłatny argument że ktoś z nimi walczy, że walczą z systemem/syjonistami. I nawet jeśli dla takiego ultra autorytarnego aseksualnego plagiatorka donosiciela jakim okazuje się niestety być Lehjicki Ksiundz jest bardzo źle kiedy ktoś ma inny punkt widzenia albo nie wyznaje tych samych ideologii a jak już ma jakieś symbole – mason. Przez tego typu straszenie Illuminatami diabeł rośnie w siłę – kozioł ofiarny jest.

Dla wielu osób Sanjaya może być przykładem tego że najciemniej jest pod latarnią i że chrystus XXI wieku został rzucony między społeczeństwo aby je skłócić i podzielić a zwłaszcza w opanowanym przez kontrolowaną opozycję tak zwanych antysystemowców. Oprócz podziałów wchodzi także przypadek który często omawiam – podawanie prawdy w taki sposób aby ją ośmieszyć.

I pytanie kto posłucha Sanjayi, Potockiego, Icke’a czy kogokolwiek innego ? Garstka osób…. i zazwyczaj staną się gorliwymi wyznawcami a tu nie chodzi o zakładanie kułka wzajemnej adołacji a o wzajemne poznawanie wiedzy oparte na szacunku i tak dalej.

Ponadto wiele z tych osób widzi że istnieją masoni, żydzi, cykliści oraz konkretne behawioralne wariacje czy wszechobecna symbolika  ale nie wyjaśnia skąd wzięła się taka symbolika i co ona oznacza albo skąd się bierze takie zachowanie a nie inne jak np. nałogi.

 

Moim zdaniem po prostu człowiek rzuca ogólnikowymi hasłami i mocno odwołuje się do podświadomości człowieka chociażby poprzez nazwę kanału Jasna Strona Mocy, dziwny strój maga, gestykulacja twarzowa.

Sanjaya…  Na podstawie różnych blogów stworzył sobie 9 części pogadanek jaki to Isus niedobry. Dla ważniejsza jest część 2,7 i kawałek 9.

Oczywiście głupim człowiekiem nie jest ponieważ ma charyzmę i talent do bycia szefem danej grupy i potrafi gdzieniegdzie przekazać te minimum 80% prawdy kiedy trzeba

Jakiś czas temu wykopałem taki artykuł: Długofalowa Operacja ”Sanjaya”

Nie ze wszystkim tam się zgadzam naturalnie. Z moich obserwacji wynika że od Sandzi możemy się dowiedzieć wiele interesujących rzeczy dotyczących zdrowia, historii, religii, kościoła itd. Radziłbym jednak słuchać z przymrożeniem oka, na spokojnie mając zakodowane w wcześniej głowie informację jaką chcemy od tego człowieka usłyszeć i będzie dobrze.

Na agenta systemowego nie pasuje ale na agenta pewnych istot z wyższych wymiarów jak najbardziej, zresztą to można wysłuchać wprost od samego krula lehji.

Cóż, o Gigantach, ”apostole” Pawle, Septuagincie, Edomitach nam prawdopodobnie nigdy bezpośrednio nie powie w zamian może nas zachęcać do różnych form magicznych – numerologia, astrologia, medytacja transcendentalna itp.

Nie mam siły specjalnie tworzyć czegoś wielkiego na podstawie tego co usłyszałem, wystarczy samemu sprawdzić źródła 🙂

 


 

 

Część 1 –  Jest to odpowiedź na to że został nazwany ściemniaczem I można to usłyszeć między wierszami w dziewiątej audycji krula lehi. 

Oczywiście to nie chodzi o mnie czy o kogoś innego kto zna te kłamstwa które widnieją na wielu pozornie niezależnych stronach czy filmach. Chodzi o przeciętnego młodego człowieka który nie wie gdzie leży prawda. Oczywiście ten człowiek omawia koncepcje kosmicznego Chrystusa tj. dla Muzułmanów Mahomet, dla Buddystów Budda. Najśmieszniejsze jest że ten ściemniacz omawia idee Boga i Jego Wybrańca według KRK i innych religii w tym listy Pawła. Pytanie, co mnie obchodzi opinia Rzymu, skoro nigdzie nie mamy napisane że Isus był Bogiem ani drugą osobą Trójcą. Ten człowiek z pewnością nie powie na czym polega słowa wzmartwychwstanie. Najwyraźniej nie dąży do życia wieczne w szczęśliwości z Bogiem bez sił diabelskich.  Już w tej części promuje ten Nju Ejdżowski syf Zeitgeist. Nie wie że żadne z tych bóstw nie miało więcej niż 4 uczniów ? Wie, wie ale odwraca głowę bazując na niewiedzy innych!

Cóż pierwszy strzał jaki krulewicz sobie strzelił to rzekome łacińskie imię i żydowskie pochodzenie Mesjasza a rzeczywiście to NT był pisany po grecku. Zeus… Zeus (także Dzeus, stgr. Ζεύς Zeús, nowogr. Δίας Días, łac. Iupiter, Iuppiter) . Gdyby jednak wspomniał o galijskim Esusie albo o Hiszpańskiej zasadzie czytania litery jota jako ”H” – Jesus > Hesus. to może bym się bardziej przejął.

Owszem pełno było naśladowców Mesjasza… i nic w tym dziwnego ale żaden nie przypominał Isusa Nazaretu.

Jedyna prawda tutaj o maga to to że KRK został założony aby wyśmiewać wszelkie przykazania.

Oczywiście Sanjaya omawia wszystko w taki sposób aby przeciętny człowiek nie znający Biblii ale znający dogmaty KRK zrozumiał jego przekaz, bo skąd ma zwykły człowiek znać różnice pomiędzy poszczególnymi pismami ?

A ten dziadzia  musi mówić że Issos to imię łacińskie dla żyda ponieważ… cóż jaja sobie robi z Boga i z ludzi.
Nie dziwię się że atakuje Biblię i Boga.  Przypomniałem sobie za to skąd te mieszanie Prawdy z Kłamstwem:
Pamięta ktoś stary film Henryka ”Odwrócony Krzyż”. To z tego powodu, zazwyczaj tak jest jeśli ktoś odkryje coś ważnego to tworzy się reakcja
To wyjaśnia dlaczego SanYahja i jeszcze kilku anonimów których nie ma sensu wymieniać:

 

 

 

Część 2 –  Jedna z mocniejszych części.  W tej części królu zalicza jeszcze więcej wpadek. Cytuje z blogu (którego cenię i zastanawiam czy nie nie dać linku na głównej). Nazywa Ewangelie Jewangeliami, hmm.. czy tylko ja widzę Piłata jako postać niewinną ? Ten kłamczuszek twierdzi że Ewa znaczy ziemia, aby dowieść że Ewangelia ma negatywne znaczenie. Oczywiście wikipedia stawia mity sumeryjskie oraz interpretacje Edomitów ponad Biblię, nic dziwnego wszakże to żydopedia.

”Ewa – imię żeńskie, które pierwszy raz pojawia się 2000 lat p.n.e. w języku ludów sumeryjskich jako „Awa” gdzie oznacza „życie”. W języku hebrajskim, który zapożyczył to imię od Sumerów wywodzi się od rdzenia חוה hajja lub hawwa – i również oznacza ‚dająca życie’. Imię wyprowadzane też z arabskiego słowa hajja ‚wąż’.”

”Adam – imię męskie pochodzenia semickiego. W języku hebrajskim אדום adom oznacza czerwony, od koloru ziemi z której Adam był ulepiony. Bardziej jednak prawdopodobne, że Adam wywodzi się od hebrajskiego słowa adamah, które oznacza „ziemię, rolę[1], wtedy znaczyłoby „rolnik”, albo „że człowiek, z ziemi powstały, do ziemi wróci”[2][3]. W takim ujęciu, używane jest zazwyczaj w Starym Testamencie, chociaż w początkowych rozdziałach Starego Testamentu przyjęło się traktować je jako imię własne[4]. Także w językach ałtajskich słowo adam oznacza „człowiek”. Współcześnie dopatruje się pochodzenia imienia w języku sumeryjskim w którym miał oznaczać „mój ojciec” (od ada-mu), akadyjskim „zbudowany”, lub „zrodzony”’, a także w arabskim „łączyć się” (od adama)[2].”

Tymczasem Adam znaczy ziemia. Jak myślicie dlaczego król tak myli proste rzeczy (a wykazałem że tych pomyłek jest więcej). Odpowiedź: jak się chce uderzyć to kij zawsze się znajdzie, jak ktoś chce nam czegoś dowieść to przekaże z tysiąc argumentów i nie muszą one być prawdziwe ponieważ w tym przypadku liczy się ilość a nie jakość. Nie wytłumaczył jednak na czym polega to dobra nowina i dlaczego nie jest światu ogłaszana, nie wykazał różnic pomiędzy ewangeliami, jak Jan przedstawia Isusa a jak Marek, Mateusz czy Łukasz. Nie wspomniał nic o Ewangelii Tomasza czy ”Filipa”, jak Gnostycy ukazywali Isusa. W 3 minucie wypowiada ”coś” czego nienawidzę słuchać ale ktoś inny to wyjaśnił: http://www.zbawienie.com/tetragram.htm |  http://www.zbawienie.com/imie-Boga.htm

Dalej ten gostek chce nam przedstawić Isusa jako rzymskiego agenta, cóż… Rzymski agent z pewnością nie zostałby skazany na upalowanie. Zapomniał powiedzieć że Isusa ani razu nie nawoływał do walki, kto zresztą powiedział ”kto mieczem walczy od miecza ginie” ?

Doprawdy nie wiem skąd ten czarodziej wymyślił sobie że Isus miał ze sobą małą armię, taki kolejny z dupy argument. Ale skąd młodzi mają o tym wiedzieć ?  Następnie kłamie że Nowy Testament i Stary Testament to odmienne rzeczy, znowu cytuje Pawła. Jakoś dziwne że jestem w stanie pokazać tę samą obietnice o Królestwie Boży. Twierdzi że NT jest sanistyczny i że Stary jest satanistyczny co mnie zabolało ponieważ nie rozumiem jak można bronić tych zbrodniarzy oraz…. Watykanu!.

Ten facio twierdzi że dla Boga trzeba było składać ludzi. Ten człowieczek uczy że dla Boga trzeba było składać ofiary z ludzi i wyhodował sobie żydów czyli nagminnie kłamie nie wykazując nam żadnych dowodów a jedynie swoją nadinterpretację aby pod pozorem walki ze złym policjantem przyprowadzić do dobrego policjanta który ze złym współpracuje…

Zapomniał powiedzieć że jedynie w Katechizmie wykreślili dwa przykazania. Przynajmniej przyznał się że Katolicyzm jest zaprzeczeniem słów Boga, ale dlaczego ?

Twierdzi że dzień sabatu to sobota, czyli znowu promuje babiloński system kalendarza. Albo nie wie czym jest Sabat albo znowu naciąga fakty i mity.

Tam twierdzi że nie ma proroctw gdzie Bóg zapowiada swego Wybrańca, co za obłuda a gdy pokazałem że istnieje sporo proroctw to ten twierdzi że papier wytrzyma wszystko. A sam wierzy w papier o imieniu Kybalion i nie jest wstanie wyjaśniać dlaczego jest tak niedobrze na ziemi i skąd pochodzi człowiek i o metrowych człowiekach nie raczy poopowiadać a podobno taki wróg Kościoła. Jaki wróg kościoła skoro najważniejszych tajemnic nie wyjawia tylko te które wielu poszukiwaczy prawdy zna ?

O rzekomej jawnogrzesznicy pisałem powyżej, kolejna nadinterpretacja. Twierdzi ten człowiek że w Biblii nie ma nic mądrego. Neguje Prawo czyli ten człowiek zachęca nas do mordowania, kłamania i magii. Niezwykle niebezpieczny człowiek albo niebezpieczny punkt widzenia.

Następnie cytuje wybiórcze wersety, czyli manipulator.

Nie wspomniał jednak głównego tematu kazań Isusa, nie powiedział czym jest Królestwo Boże na ziemi. Dalej nie mówi czym jest wskrzeszenie z trupa czy rezurekcja.

Ten człowiek nam twierdzi że w Biblii nie ma żadnej wiedzy na temat zdrowia i tego świata. A sam nagminnie cytuje gdy ukazuje przekręty Syfonistów czy KRK, dziwne że się w tym nie gubi.

No tak jeśli ten człowiek jest czarownikiem  i zajmuje się czarami to musi zwalczać pisma zabraniające praktykowania Reiki. Czary-Mary któa także niszczą zdrowie i tego nam ten gościu nie powie.

Kolejna manipulacja, w  17 minucie jasno twierdzi że w Biblii jest napisane że Isus miał 33 lata w chwili śmierci. Mówi że liczba 33 jest iluminacka ale znowu nie mówi do czego się odnosi a odnosi się albo do Aleksandra Macedońskiego albo do góry Hermon. A Hermon to góra (portal) skąd przychodzą upadli aniołowie. Także, Sanjajo atakujesz Watykan a skrywasz największe tajemnice skrywane. Tak więc mamy kolejnego Łowcę młodych dusz które widzą zakłamanie mendiów szukająć oparcia oraz nowych autorytetów.  Czy ktokolwiek z wyznawców KRK albo Sanjaya przeczytał dokładnie Biblię czy tylko słucha czyiść opinii ? No właśnie, ludzie nie wierzcie mi, nie wierzcie Sanjayowi, Papieżowi czy komukolwiek na słowo zanim nie sprawdzicie źródło. Nastepnie cytuje Ewangelię Łukasza ale o tym nie powie….

 

Część 3 – Tutaj krytykuje kult niewinności ponieważ atakuje Prawo. Nie powie że dzieci są niewinne i nie okłamują innych. W kwestii kary oczywiście się z tym człowiekiem zgadzam, obozy pracy to również mój pomysł. Ale później cytuje Ewangelię Łukasza i nie wspomni że tylko Łukasz napisał tak nielogiczną wstawkę.  Następnie znowu sobie zaprzecza i próbuje obalić Plan 3 Wojen światowych. Oskarża apostołów o agenturę… a cytuje ciągle Pawła i Łukasza. I nie mówi jak Rzym mordował chrześcijan i zwala całą winę na pieniądz. Dalej nie tłumaczy o Królestwie Bożym a wspomina o Jehowych… Dalej w 11 Merlin pobudza mnie jak tak powoli atakuje Boga za satanizm. Ale znowu nie mówi czym jest to NWO.  Coś tam pierdoli o Kosmicznym Chrystusie ale znowu nie chce powiedzieć że to są opinie ludzkie. Atakuje miłosierdzie czyli dzieci możemy mordować za to że się uczą i nie wiedzą że źle czynią – bardzo niebezpieczna nauka. Nie wspomni o atakach Ateistów czy świata na Chrześcijan. Dalej krytykuje ludzi chorych, niedołężnych i słabych i twierdzi że tylko grzesznik mógł iść do grzesznika, tak więc się pytam to dlaczego gamoniu w debilnym rabadonie kierujesz swój przekaz do młodych ludzi ”nieuduchowionych”. Przecież z ciebie się śmieją i dobrze wiesz o tym. Dalej nam twierdzi pośrednio że proroctwa miały się wypełnić w czasach napisania. Dalej nam cytuje Wedy Aryjskie ale znowu pomija że jest napisane wprost o Ofitach i o tym że ci uśmiercą Isusa to ogłoszą go Bogiem i stworzą religię opartą na strachu. Ale wyjasnia nam że mordy rytualne są i tak ma być – Jing Jang.

Niestety dla krula, nadal nie wytłumaczył głównego tematu kazań Isusa, większość to co mówi o Isusie nie ma potwierdzenia w Ewangelii Mateusza i Jana – co najwyżej o Pawła.  Niby coś tam mówi że istnieją Prawosławni czy Protestanci ale czy po takiej audycji wiemy w co oni wierzyli ?

 

 

Część 4  rany znowu słyszę tą ciotkę, znowu kosmiczny Chrystus. Nie wiem skąd wziął informację ze Isus brał od kogokolwiek kasę, kolejny argument z dupy. ”Nie wie” że Isus był cieślą ? Kolejny argument z dupy to ten o tych kobietach, skąd ten człowiek to wziął buehehe.

Owszem musi zapewniać że NT tak jest napisane ponieważ wie że młodzi tego nie sprawdzą, a jak już sprawdzą i zapytają się dlaczego tego nie ma to krul odpowie ”ja wiem lepiej jak było, zostało to wykreślone”

Można sobie część odpuścić, na co słuchać jakieś ludzkie interpretacje….

Na temat zasady nadstawiania policzka czyli nie dać się sprowokować, także miesza.

Dalej twierdzi że Isus był żydem czyli albo wiedza Sanjayi jest na poziomie siatki z ziemiakami albo ktoś celowo sieje zamęt.

Ogólnie słaba część i nic nowego nie usłyszałem po za promocją Talmudu jako pisma natchnionego i uwiarygadnia kult bogini matki.  A w 4 czwartej minucie ten człowiek krytykuje sam siebie, a tak: masz chłopie żonę ? bierzesz kasę za cokolwiek ? leczysz rękami ? uważasz się za maga ? Kolejny strzał w stopę.  Dalej promuje człowieka który uznaje Piotra jako szymona maga… Ogólnie nic nowego. Buddyzm to oczywiście najbardziej lucyferyczna religia z tych najsłynniejszym.

 

 

 

Część 5  Rany po raz kolejny ten koleś w sukience. Oo już ciekawsza część i od razu z grubej rury ten satanista orskarza wszystkich o bycie satanistami… ohydne zagranie, podobnie w mendiach można usłyszeć ”to wasza wina że jest globalne przeludnienie, ziemia się ociepla itd”

Ale znowu nie wyjaśnia że Eucharystia rzeczywista to podziękowanie…  Atakuje za to normalnych ludzi a broni wewnętrznie oprawców.  Ja mam wrażenie jakby ten człowiek odwracał głowę jak mass media plują na Chrześcijan którzy nawet nie odpowiadają. Wywyższa lucyferystów łamiących wszelkie granice moralne od pokojowo nastawionych chrześcijan… a w kraju Islamiskim to by nie mógł sobie nawijać że Mahomet to NWO.

Sandziu udaje za bardzo nie zna mass mediów które promują ateizm, takie coś co głosi ten człowiek nie jest niczym nowym. Szkoda tylko że zwalcza gościu plan 3 wojen światowych. Ciekawe czemu omawia wyłącznie religię katolicką czyli kieruje swój przekaz tylko do tych których można zwerbować, proste.

Ogólnie nic nowego… poza promocją kult słońca i przyrody czyli satanizm light i słynnego kultu Semiramidy Tammuza Nemroda .

Tam w 10 minucie mówi że Ewangelia to dobra nowina dla satanistów, czyli jak tam kiedyś otruti tego maga to powinien być zadowolony. Po drugie nie mówi ani słów czym jest to Królestwo Boże. Najwyraźniej gościu nie lubi jak ktoś żyje sobie spokojnie postępując według swojego sumienia przestrzegając przykazań dających przyjemność i bezpieczeństwo.

Pod koniec 12 minuty słychać charakterystyczny dźwięk szkła (tak troszkę się czepiam :), czyżby po kielichu dla maga za dobrze wykonaną pracę ?  Ale nie wyjaśnia że Kanibalizm to znaczy Kanaan Baalizm ponieważ nie powie o istnieniu Gigantów.

Sandziu na samym początku nawija o satanizmie a krytykuje źródło krytykujące satanizm, skąd więc o satanizmie..

Pięknie mówi do swoich słuchaczy w 35 sekundzie, wy jesteście satanistami. Pytanie co nie jest satanizmem ? Kontakty z demonami ?

 

Część 6 – Słabe, ale znowu nie mówi ile chrześcijan wybito. Szkoda się powtarzać. Dalej nie wyjaśnia czym są ”Iluminaci” i kto nie jest satanistą. Powtarza nam bzdury z Zeigeistu że Son=Sun ale to język angielski a nie grecki 🙂 Niestety znowu ukrywa istnienie Edomitów.  U tego gościa człowiek nie jest wyjątkową istotą, hmm to po co promuje PZ ? Martwią mnie te jego wyzwiska wobec wszytkich ludzi, sam staram się nie ubliżać innym nawet jeśli kogoś nie lubię.

O tym że ten bajkopisarz łączy słowo Christos z Chrysos dawniej wyjaśniałem, podobieństwo wyrazów.

Sugeruje że Mesjasz według Biblii jest Bogiem czyli znowu bredzi celowo, jedynie co dobrze mówi to to że były Inkwizycje mordujące chrześcijan.

Nie mówi nawet kto robił jako model Isusa – Cezare Borgia. Nadal ukrywa Edomitów. Łączy Judejczyków z Edomitami… szkoda gadać.

 

 

Część 7

07.02.2018
Nareszcie obejrzałem to co miałem obejrzeć włącznie z mową wężową, skomentowałem niektóre z tych produkcji tego sekciarza lucyferiańskiego, ale nie nadają się one do szerszego odbioru (musiałbym użyć słów niecenzuralnych zwłaszcza w stosunku do jednej produkcji).
Napiszem jedno, nie dajmy się nabrać na tą tiarę przydziału to tylko przykrywka
Satanizm satanizmem pogania,

Wcześniej sądziłem że jest to jakiś magisterek inżynierek promujący Niebocentryzm a jak widać kolejny opętany światełkiem iluminującego Jahbolosa
Bardzo podobne do tego, znam te argumenty od lat zanim poznałem dzieje Septuaginty, oni na tej niewiedzy bazują
http://www.wikalim.republika.pl/0458_Wazwraju.html

Ich głównym celem nie jest atakowanie Isusa, KRK, czarowników – to tylko aby zyskać wiarygodność.
Głównym ich celem jest zabranie Wszechmocnemu Jego Wybranego Ludu – chcą odciągnąć Słowian od Boga by wciągnąć w kontakty z demonami.

A ten człowiek jest bardzo niebezpieczny i nie polecam słuchać ”na sucho” takich ludzi aby cię nie ogarnęła bezsilność i przygnębienie – tym się karmią demony.

No dobra zrobię analizę 7 części najwyżej później się wytnie. Ta część jest niewątpliwie najważniejsza dla mnie i na niej zamierzam się skupić.  Akurat ten film jest jak dla mnie najważniejszy bo dzięki niemu mogę usłyszeć mowę diabła.

No nie, no prostu kwano nie! znowu ten gejuch w sukience na początek. Już na samym początku SunGej strzela sobie w stopę twierdząc że bazylika to od bazyliszka ?
Wiki: ”Nazwa wywodzi się od greckiego słowa βασιλικός oznaczającego „królewski” lub od budynku Stoa Basileios – Stoi Królewskiej umieszczonej przy Agorze ateńskiej, w której urzędowali archontowie.”
Archonci w tym przypadku to coś w rodzaju władcy miasta, nie mylić z Gnostyckimi Archonantami vel. Egregoroi vel. Grigori

Budynek może i tak ale słowo greckiego pochodzenie (basiliscus) oznacza króla (basileos). Kurde znowu chłop myli greckie wyrazy z łacińskimi. Słusznie prawi że polskie słowo Kościół związane jest z kościami, ale znowu nie mówi o Kościele w innych językach. O wyrazie Church, Kirke, Eklezja, Eliza, Zbór, Kongregacja, Świątynia itd. Biskup (Bischop) to raczej od podwójnego sklepu (bi tak jak biseksualny) i shop czyli sklep. Ale słowo to pochodzi od greckiego episkopos czyli nadzorca, opiekun. Znowu to nie jest ani polskie ani łacińskie słowo.

Znowu kłamie twierdząc że ”szatan” nie ma już dostępu do nieba i mieszka w piekle…

Ta część jest zdecydowanie ciekawsza bo tu już oskarża Boga o omylność, a nie wyjaśnia po co Bóg podzielił narody czy wydał wyroki na satanistów

Od 2:20 ten gośtek mówi prost iż według njego to Bóg kłamał a Fosfor to niewinny anioł który chciał pomóć

Oczywiście jest to przekręcona treść z tego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=DjW10fFpvIs

Jak większość odkryć Sanyahjay, sam swe imię przedstawia w lucyferycznej formie. Ten typek najwidoczniej pracuje dla i dla Boga i dla Lucyfera którego wybiela

Do tej pustej inteligentnej pały nie docierają jednak dwa wersety:

1 Księga Mojżeszowa 3:(13) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

1 Księga Henocha 69:6 Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi.

Zobaczmy co mówi Bóg: zjecie a umrzecie

Zobaczmy co mówi Fosfor Lucyper Azazel itd: zjecie a nie umrzecie

Czy umarli ?

1 Księga Mojżeszowa 5:(5) Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat i…… umarł.

Czyli Bóg znowu miał rację i owoc był czymś w rodzaju drzewa genetycznego.

To Sanjaya kłamał nie Bóg, znowu.

Czyli tak jak wcześniej sądziłem, tu nie chodzi o atakowanie KRK, Isusa czy jakiś czarowników. Czarowników ten typek atakuje aby zyskać wiarygodność, do tego dochodzi płaska ziemia oraz promowanie lehickiego satanizmu. Głównym celem tego typka nie jest atak na satanistów, ludzi którzy rozpoznają te kłamstwa czy na Isusa a atak na Boga.

Początek 5 minuty Cała 5 minuta najlepiej z workiem foliowym aby nie zwymiotować na ekran., tutaj pośrednio się przyznaje ten zwyrodnialec że Bóg jest odpowiedzią dlaczego są wojny, mordy, depopulacje, masturbacje itd.

Skoro pracuje dla szatana to musi nazwać Boga…diabłem.

Nie mam nawet siły odnosić się do tego satanizmu, cały film jest przepełniony satanizmem i kabałą z góry do dołu do góry nogami.

Ale nie wygadał się dlaczego  był potop oraz rozdzielenie narodów, ten typ dobrze zna książki o starożytnych kusmitach czyli ”bogach” ale celowo je teraz pomija ponieważ ukazują ich winę.

Bóg satanista a w su mię to nie istnieje czyli cech ateisty nie posiada

Ten typek nigdy nie wyjaśni na czym polegają te różnice pomiędzy poszczególnymi księgami chociażby ile sprzeczności jest pomiędzy Ew. Mateusza a Łukasza i Marka.

Ten typek oczywiście musiał zaatakować Biblię czyli podciąć gałąź na której Słowianie siedzą ponieważ ta księga demaskuje takich z Drugiej Fali
Zauważmy że nie mało skupia się na krytyce Talmudu, Koranu, Wedy, Kabały ale Biblia która zabrania nam mordowania, okradania, okłamywania, wielbienia Perunów itd. bardzo przeszkadza takim typkom.

Pod koniec 7 minuty ten typek próbuje obalić ten artykuł:
http://www.zbawienie.com/10-pokolen.htm

Czyli nie jesteśmy ludem Bożym a gojami, super.
I dlaczego niby Słowianie są aż wielcy i prześladowani ?
Bo była to Lechia ?
Persowie też mieli imperium, Egipcjanie też no i co ?

No i udaje ten typek że zadrość u Boga jest cechą negatywną, to ja się pytam:
a gdybyś miał żonę i córkę to chciałbyś że żona przyprawiała ci rogi z każdym a córką miałby cię centralnie w dupie i łajdaczy się z kim popadnie ? Fajnie to tak kiedy jakiś obcy chłop przysuwa się do twojej kobiety ?
No właśnie, skoro Bóg jest naszym Ojcem to nic dziwnego że nie da sobą pomiatać i nie pozwoli odebrać sobie chwały.
Wiele proroctw ma właśnie na celu odbudować Boże Imię, tu nie chodzi o nas a Boga i siły diabelskie zwalczają Boga kopiąc w człowieka.

Jeszcze jedno, jest ponad 300 proroctw zapowiadających Króla
Księga Psalmów 2:
(1) Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? (2) Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Chrystusowi jego: (3) Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!
[Tu chodzi o Prawo]
(4) Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. (5) Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich: (6) Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.
(7) Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.
(8) Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. (9) Będziesz rządził nad nimi berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. (10) Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! (11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd, (12) Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!

W piecioksięgu ze trzy razu Bóg zapowiada swego syna proroka:
5 Księgi Mojżeszowa 18:(15) Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.
(18) Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. (19) Ktokolwiek nie usłucha jakichkolwiek słów proroka, które on będzie wypowiadał w moim imieniu, to Ja wywrę zemstę na nim.

Nie wiem skąd ten typ wymyślił że Izraelici mieli nakaz mordowania pierworodnego, to czemu Isus przeżył ?
Najwyraźniej kolejny argument z dupy, bo kto by się tym przejmował skoro niewielu wie o istnieniu Septuaginty itd.

W kwestii Sabatu nie mam co się powtarza, a Amen wygadał się że dobrze zna materiały Henryka i Mariusza 🙂

Nie ma co się produkować, jaki jest sens skoro pracują dla diabła i celowo odwracają prostą Prawdę.

Ten człowiek NIGDY nie powie o Nimrodzie czy o Gigantach czy o Edomitach ponieważ skrywa największe tajemnice Rzymu którego tak rzekomo zwalcza, nędzna podróba Mariusz i Henryka.
Szkoda mi tylko ludzi który słuchają takich bredni i nigdy nie sprawdzą ile tam jest prawdy a ile kłamstw.
W dodatku ten typek od lat jest medium czyli przekażnikiem mocy demonicznej, i pomyślmy czy gość umoczony w czarach (magiSter steruje magią) może być uratować ludzki umysł ?
Dopóki nie mówi nic o Gigantach, Pawle, Septuagincie, Królestwie Bożym na ziemi… ten człowiek nie powinien być brany na poważnie (z pozytywnej strony) nie mniej jednak może odegrać większą rolę w niedalekiej przyszłości jako czołowy rycerz starego porządku świata – tego przedpotopowego (Atlantyda, Lemuria, Nemrod)

Końcówka najlepsza bo tam uznaje takich patriarchów jak:
Abraham, Mojżesz, Salomon, Samson, Dawid jako nieistniejące postacie

Piepszy a nie przedstawia dowodów i uwiarygadnia Edomitów którzy sami przyznawali się co do swego pochodzenia (Jana 8:33) …

Edit: Hmm, ten człowiek najwyraźniej nie znosi Boga ale do https://vimeo.com/254477388 bożka Peruna określa jako tego dobrego…

Perun to słowiański odpowiednik Helleńskiego Zeusa (Dias) i Nordyckiego Thora a także Celtyckiego Taranisa. Zapomniałbym jeszcze wspomnieć że dla słowian Żmija była pozytywną postacią  Żmij

Perun, a jaki był jego symbol ?  http://swastika.cba.pl/cyrylica.htm http://swastika.cba.pl/news/blacksun.htm

”Czarne Słońce jest emblematem składającym się z trzech swastyk, których granice są odziane w okrąg formujący obraz słońca. Jest symbolem ukrytego duchowego potencjału. U Słowian symbolizowało one Peruna – boga burzy, wojny i piorunów. Symbol czarnego słońca można znaleźć jako ornament podłogi zamku Wewelsburg w Niemczech – centrum świata Himmlera.”

W pismach z Babilonu odnajdujemy wyraźną wzmiankę na temat istnienia dwóch Słońc, Białego, dającego światło dzienne, i Czarnego, dającego siłę wiedzy. Czarne Słońce odnosi się więc do wartości duchowych człowieka. Według alchemii natomiast Czarne Słońce jest symbolem Saturna i reprezentuje ciemny oraz niszczycielski aspekt Słońca.”

Czarne słońce jest symbolem ciemnych sił które zwalczają światło w dodatku symbol Saturna czyli szatana…

 

Część 8 

Nic nowego, król pokazuje swój brak zrozumienia Septuaginty a także ukrywa tożsamość zarówno Izraelitów jak i Edomitów.

Wielu Chrześcijan nie potrafi prowadzić dyskusji z tego typu ludźmi bo sami nie znają Boga i Biblii i dlatego przegrywają w walce z New Age. Ani razu w starożytnych pismach czy to na kartach proroctw nie znajdziemy słowa Żyd a… Judejczyk, Efraimita (Efremita), Izraelita, hEbrajczyk. Ani razu Bóg czy prorocy nie nazwali Izraelitów żydami ponieważ Bóg nie działał dla żydów i nie zawierał przymierza z Żydami a z Izraelitami a konkretnie z dwunastoma narodami. Sami żydzi nie nazywają siebie wprost Izraelitami a żydami, semitami, aszkenazi (wnuk Jafeta), izraelczykami (mieszkańcami/obywatelami izraela. Wietnamczyk też może być Polakiem 🙂 ) Nie ma za bardzo omawiać bzdury co ten pan tutaj popełnia. Jedyne prawdy tutaj – KRK i Syfoniści nie służą Bogu.  Omawia nam dogmaty katolickie a Biblia mówi że pokorni odziedziczą ziemię na zawsze!

 

Część 9 

 • O Logosie także krul nie za bardzie wie co to oznacza chociaż pośrednio to tłumaczy 🙂
 • Logos ma wiele znaczeń np. Słowo (jako daje ci słowo), Obietnica, Mowa, Myśl, Oczekiwanie, Proporcja, Dyskusja, Rozmowa, Opinia.

Analiza Filmu Sandzia białodzieja o Jezusie jako synu Lucyfera którego nie ma… nr 9
Trudno o linki…
Króciutko, załadowane w połowie listopada choć sam autor zasugerował iż nagrał całą serię ”od razu” czyli przed 20 Sierpnia
https://pl-pl.facebook.com/jasnastronamocyJSM/videos/2067044963524305/

Na krótko przed tym
http://zbawienie.forumotion.com/t297p50-plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc
http://zbawienie.forumotion.com/t110p100-lechici-lachy-polachy-polacy
http://zbawienie.forumotion.com/t214p50-sladem-zwiedzenia

Czyli ta cała seria o Isusie jest odpowiedzią na powyższe posty
Mój artykuł o lehickim wmanewrowaniu Słowian w bałwochwalstwo powstał nieco później:
https://basileia785.wordpress.com/2017/09/03/apologia-nr-2-ufac-bogu-nie-wierzyc-w-religie/
Wrzesień…

Część 9 – W tej produkcji Sandi porusza temat Orygenesa oświeconego i księdza Tomasza z Akwinu. Oczywiście pokazuje nam różne opinie na temat Isusa tylko… co mnie opinie jakiegoś gościa. Mówi także o koncepcjach Talmudycznych – szkalujących Isusa, kto je sprawdzi ten zauważy że nie ma w nich prawdy tylko bezpodstawna agresja, mniejsza o to.
Logos jak się okazało ma wiele znaczeń i niekoniecznie znaczy Słowo jako wyraz i ma wiele znaczeń jak np. mowę, dyskursję, obietnicę, myśl itd. 2:23 pada słowo Egregor, i się pytam skąd ta informacja ? Egregor to Grigori czyli Obserwator a więc upadły anioł.

Oczywiście znowu powielona ściema Tetregramu (Jhwh jako imię własna Boga) i kompletny brak zrozumienia kwestii obrzezania swego serca – celowe wrzucanie do jednego wora Judaizmu/Edomizmu i Prawa Bożego
Ale ten człowiek nie wyjaśnia na czym polega Prawo Boże w tym 10 Przykazań, stara się nam je obżydzić.
Ta mina mówi wszystko

Od 3:22 mamy najciekawszy fragment (przypominam że to był sierpień :)) wskazujący na motywy pół-satanisty pół-świętego
Jako że nie lubię przekręcać czyiś wypowiedzi, nie wszystko da się ukryć a mowy ciała nie da się tak do końca ukryć
Podam poniżej dosłowny cytat który udowadnia że Sangaya J. nie jest idiotą i wie o czym mówi ale celowo gmatwa:

”Jest też takie chrześcijaństwo, strona taka zbawienie.pl i tam mówią że nie Jezus tylko Isus. Isus to prawie brzmi jak Isis”

 

Hmm….

 1. A skąd wie że ”chrześcijaństwo” ?
 2. Skąd wie że mówią a nie mówi ?
 3. Skąd wie że Isus skoro podobno nie wchodzi na chrześcijańskie strony ?
 4. Co ma Isus do Isis ? Czy wyjaśnił znaczenie jednego czy drugiego imienia ?
 5. Dlaczego znowu ”myli” linki ?

A teraz to link do stron:
http://zbawienie.pl/
Ani słowa o Isusie…
Aaa może tutaj ?

http://zbawienie.com/

Tutaj jest o Isusie i nie tylko , widzę że ten Sangandzia ma problem z cytowaniem źródeł

ale to specjalna zagrywka z pomyleniem stron i wpiera że tam piszą aha czyli tam jacyś agenci i ich głównym celem jest imię Isus..
Czy ja serio słucham merlina w czapce Maga czy człowieka który oskarzał pana Henryka o bycie jezuitą i czym tam jeszcze można być…
I głównym celem tej strony jest propagowanie imienia Isus oraz Chrześcijaństwo…
Ja tam nie widziałem promowania jako tako chrześcijaństwa, ale to celowa zagrywka aby słuchacze niezapoznani z linkami tak myśleli

Chłopie ty nie udawaj że nie wiesz o czym mówisz…
Ale wiem co tak ich boli a to dotyczy ludzi Obietnicy czyli Słowian:
http://zbawienie.com/dobra-nowina.htm

Od 8 minuty zaczyna się robić ciekawiej ale tylko trochę.
Takie nawiązanie do 7 części minuta 10:45 ten zakłamany satanista nadal posługuje się kłamstwem tetragramu i twierdzi że Bóg to lucyfer, to wyjaśnia jedno: Zwalcza szatana wielbiąc lucyfera…
A Chazarach coś tam gada… w taki razie kim byli panowie zamieszkujący Kanaan ? Ktoś tu najwyraźniej próbuje przypodobać się antysystemowcom którzy kupią każdą bzdurę byle by tylko ukazać Syfonistów w złym świetle a Słowian w dobrym. Mam na myśli to że sami Chazarowie podsyłają takie baśnie że Filistyni to Słowianie i nauczyli żydów pisać. Tymczasem Filistyni to żydzi a Słowianie to Izrael i więcej na to wskazuje.
Tomasza ukazali w złym świetle… ale co mnie opinie klechów. A Barabasz, jego imię to Isus Bar Abbas.
Na koniec obżydza nam Isusa ale znowu nie podaje dowodów… takie celowe programowanie dla którzy nie czytali źródeł.
Pod koniec jednak ten drugofalowiec posuwa się za daleko pozbawiając siebie życia wiecznego… na podstawie Prawa
Celowo nazywa Boga diabłem ponieważ nienawidzi Boga i Jego Przykazań, nie chce spokoju i bezpieczeństwa
Zachęca do satanizmu i bluźnierstwa… jak sam szatan
Czyli jest wilkiem w owczej skórze dlatego w pierwszych etapach nie atakował Boga ponieważ żaden normalny człowiek jest przeciwny mordom, kradzieżom, kłamstwom i magii.

I na koniec zobaczmy, śledzi ”zbawienie.pl” a dalej powtarza Syjonistyczno-Masońskie bzdury… dziwne
http://www.zbawienie.com/imie-Boga.htm Bo owce tego nie wiedzą że ten człowiek wcześniej brał garściami z tej strony zyskując spore zaufanie by w końcu pokazać swojego boga…

Najwyraźniej taki Sandziaja dobrze o tym wie i dlatego atakuje Boga jeszcze bardziej niż Isusa czy jakiegokolwiek czarownika – ponieważ Biblia mówi prawdę o tym kim jesteśmy i kim są wrogowie Boga.

Tajemne Przymierze oraz zdanie które Sandżaja wykreślił

To jest tajemnicze przymierze poprzez które będziemy żyli teraz oraz w przyszłości, ponieważ owa rzeczywistość następowała poprzez wiele pokoleń. To przymierze jest opieczętowane krwią, naszą krwią. My jesteśmy tymi , którzy zstąpili z nieba na ziemię. To przymierze NIGDY, PRZENIGDY nie może być znane.

NIGDY PRZENIGDY spisane lub omawiane, ponieważ świadomość się rozszerzy i spowoduje straszny gniew GŁÓWNEGO STWÓRCY na nas i zostaniemy wrzuceni do przepaści, z której wyszliśmy i pozostaniemy tam do końca na wieczność.

Po angielsku to dzieło jest nazywane ”Reptilian pact” czyli Pakt Reptilian. A skoro usunięto ostatnie zdanie to usunięto także wzmiankę która wskazuje na ich autentyczną tożsamość że są to aniołowie zamknięci przez głównego Stwórcę w otchłani i w każdej chwili mogą tam powrócić za swoje czyny. Bez tego zdania nie ma także niczego co by osądzało tych osobników.

 

I na tym zawieszam serię z Drugą Falą świeższych kłamczuszków

Mogę takich przeklinać, wyzywać i ale miecza przeciwko takim nie użyje, zresztą takich co uzdrawiają mocą demoniczną unikam jak ognia. Nie za te pierdoły o Chrystusie ich gnoję, nie nie!

Za Boga stosunek do Boga ich gnoje i dobrze przeczytać im radzę, niech lepiej przeczytaj sobie jak kończą ludzie którzy wprowadzają w owce błąd – w czary i magię.

Taki szacunek do Boga, odchylenie mocy jak w gwiezdnych wojnach:
A przepaszam, według Thelemy Crowleya jesteśmy Bogiem i Szatanem jednocześnie.

<blockquote>„Niechaj odrzucone zostanie miłosierdzie: <strong>przeklęci ci, którzy się litują</strong>! Zabijaj i torturuj; nie oszczędzaj; <strong>bądź nad nimi</strong>!” AL III:18[1]</blockquote>
<blockquote>„Sam będziesz czcił, o proroku, choć nie będziesz miał na to ochoty. (…) Czcij <strong>mnie </strong>ogniem &amp; krwią; czcij mnie mieczami &amp; włóczniami. (…) Zadepcz Pogan (…) dam ci na pożarcie ich ciała!” AL III:11[1]</blockquote>

Naturalnie że taka lucyferyczna idea wypacza moralność oraz grzech czyli złamanie prawa. Będąc bogiem nie musisz przejmować się prawami także robisz co chcesz.
Jeszcze niedawno pisałem o tym jak Augustyn ukrywał jedną z największych tajemnic (Gigantów, a tu wikipedia mocniej ciągnie Augustyna na dno:
”Crowley przyznawał, iż „Kochaj i rób co chcesz” Świętego Augustyna wywarło wpływ na prawo Thelemy”
Crowley niby też miał kilka lepszych cytatów ale promował jak większość lucyferystów wegetarianizm poparty reinkarnacją że człowiek jest tylko zwierzęciem. W teorii metempsychozy człowiek zbawia się sam… za pomocą medytacji, jogi oraz różnych karnacji (wcieleń). Nie ma tam ani litości ani empatii dla drugiego człowieka czyli trochę jak w Pawłościaństwie tylko że tam podają dupowość w innym wydaniu.

Ale głupi nie jest.. głupcy tak nie postępują
Atakują znów Sangandzie ludzie którzy czują że coś jest nie tak ale nie mają aż takiej wiedzy albo chcą się wybić na krulu albo zrobić jemu i sobie rozgłos.
Sandzio także zaprzecza sam sobie tak jak Szaul
Takie robienie wody po arbuzie z mózgu

Co do Isusa..
Może i nikt z obecnych isusa nie widział a Juliusz Cezara znasz
Akurat na Isusa jako postać istnieje mnóstwo dokumentów… pogańskich
I nie słyszałem żeby ktoś z tego pokroju próbował polemizować z tymi pismami np. Tacyt to mistyfikacja bo to to i to

 

 

Dodatki:

[[https://vimeo.com/254478731

[[https://vimeo.com/256902695

[[https://www.facebook.com/jasnastronamocyJSM/videos/2089359134626221/

 

[Tutaj Sandzia podaje prawdę i brednie – Biblia ani słowa nie mówi o TRZECH królach a mówi o mędrcach ze wschodu którzy przynieśli dary dla nowo narodzonego króla. Konkretna liczba to wymysł okultysty Orygenesa. Najwyraźniej Sanjaya stawia na astrologię i kabałę po okazji myli grecki tytuł Christos czyli dosłownie namaszczony (Christos > Krystos / Chrzest > Krzest > Krzewić) z greckim słowem Chrysos czyli złoty. Słońce po grecku to Helios które jest obiektem kultu w systemie Helio-centrycznym a tego pomazaniec Sanjaya nie wyjaśnia czym jest Heliocentryzm. 25 Grudnia to dzień różnych pogańskich bóstw a Isus narodził się prawdopodobnie na przełomie sierpnia-września. Co ciekawe krul cały czas wpiera Ewangelię Łukasza i Pawła za tą najważniejszą nie wspominając czym się różnią poszczególne księgi. W zamian musi podać nieco prawdy na temat Wielkiej Nierządnicy.  

 

https://vimeo.com/259045123

Jezus to NWO, ano tak  NWO=Fikcja…

Tylko co to jest NWO, tłuku garnkotłuku rzucający pojęciami, dalej się nie dowiedzieśmy i o to chodzi

Wystarczy że ten typek mówi że ”Jahwe, bóg żydów, nie nasz”’ i ja mówię dobranoc ponieważ żydzi to zbiór narodów które tępiły Izraelitów.

A Depopulacja, NWO, Chemtrails itd to co nie NWO ?

Ten człowiek twierdzi że Bóg jest bogiem żydów a ja odpowiem tak ”dlaczego robisz Słowianom wodę w mózgu ?”

Dlatego nie powie że istniało 12 plemion Sławnych Słowian Biblijnego Izraela,

Nie ma czegoś takiego jak Bóg żydów a Izraelitów, spróbuj to zanegować panie Dumbledore..

Księga Ezechiela 36:5″Dlatego mówi Pan Bóg: Zaprawdę, z wielkim oburzeniem mówiłem przeciwko pozostałym ludom i przeciwko całemu Edomowi, którzy zawładnęli moim krajem, żywiąc w sercu radość i w duszy pogardę po to, by mieć go jako własność i łup.”
Księga Ezechiela, 36 – Bíblia Católica Online

Bardzo bolesna informacja dla Edomu bowiem okazuje się ze naród wybrany to nie Edom… a 12 Plemion Izraela

Cały czas widzę że wie że Tetragram to ściema ale brnie twardo. Akurat imię  Iesus jest przekrętem rzymskim imienia Protohebrajsko-Greckiego Isus/Isos powinno być. A jeszcze jedno osób noszących imię Isus/Iesus/Isos było mnóstwo i sama Biblia przedstawia co najmniej osoby: Barabasz (Isus Bar Abbas), Jozue za czasów Mojżesza (Isus Tou Navi), Isus za czasów Ezdrasza, Isus uczeń Pawła itd.

Pod koniec 8 minuty ten człowiek się pyta co takiego Bóg dał człowiekowi ?

Bez komentarza… jeśli taki człowiek nie jest w stanie zapewnić dobrobytu na ziemi albo wykopać wszystkich bandziorów. Dał nam jakieś chociaż jedno mądre prawo dające bezpieczeństwo ? Coś mądrzejszego niż miłuj Boga i bliźniego ?

To samo co ten mówi wielu innych chwastów np. że Stare Prawo zostało zastąpione nowym… nie chcę się powtarzać ponieważ temat Pawłościaństwa był wielokrotnie wałkowany.

Przykład manipulacji tego człowieka: mówi że według Dekalogu dniem Sabatu jest sobota… czyżby żyd albo Adwentysta…. ale KRK to przestawił na niedzielę czyli Sunday… ale dlaczego ?

Z tego wynika że każda zmiana albo wykorzystanie wieloznaczności to jest NWO, ale nadal nie wiadomo po co ?

Tak się tworzy zaprogramowanego robota który wie że jest gdzieś kłamstwo ale nie wie dlaczego, nie wie po co żyje, gdzie zmierza i jak działa jego wnetrze

Nie wiem skąd ten człowiek bierze ten towar bo na prawdę czytałem Ewangelię Mateusza i Jana i nigdzie nie znalazłem wersetu który by wskazywał na to że Isus z apostołami ”brali z łona” od dziwek… nie wiem może wiedza tajemna pozwala na takie rzeczy oprócz wyliczenia z około 40 osób ponad 90…

Facet jeszcze się zbłaźnił tym że takiego imienia jak Isus nie mogło być… bo łacińskie. Tymczasem wielu grekojęzycznych Judejczyków nosiło owe imię (Isous) i nawet Barabasz (Bar Abbas) to był Isus Bar Abbas. Też wykorzysto wieloznaczność skoro raz jest Isous jako Isus a innym razem Isos, ale ten gość o takich przekrętach językowych nie wspomni.

Dlaczego ?

Bo nadal żeruje na naiwności tych biednych ludzi którzy dopiero wychodzą od Pawłościańskiego KRK.

 

 

 

 

[[https://vimeo.com/groups/516119/videos/253762830]]

[Tutaj Sandzia zaprzecza sam sobie zwłaszcza wcześniejszym wypowiedziom]

 

[[https://www.youtube.com/watch?v=BgDribeS_-Y]]  [Niby ładnie ale  tym że trójca to ściema Rzymu to wiedzą już średnio zaawansowani poszukiwacze prawdy, oczywiście na podstawie nawet skażonego Tanachu udowadniają że Bóg jest jeden. Jeden problem wielu uznaje iż Mesjasz=Bóg. Sam Sandzia nie mówi tego wprost (a raz mówi) ale brzmi to jakby chciał sugerować że Mesjasz według Biblii jest Bogiem czyli albo wykazuje brak niewiedzy albo ściemnia. Skłaniałbym się do sciemniania ponieważ promuje trójcę pogańską – Ojca, Matkę, Dziecko – Izyda Horus Ozyrys albo Semiramida Nemrod Tammuz według A. Hislopa. Sanjaya skupia się na trójcy katolickiej tylko… co mnie obchodzą dogmaty jednej czy drugiej sekty ? 

Ale żeby było śmieszniej, film jest naprawdę z kategorii tzw. z grubej rury gdzie autor stwierdza że podczas medytacji otrzymał informację że będzie Chrystusem XXI wieku, czyli Mesjaszem, Wybawcą… Dobre, nie ?

 

 

 

Oraz największy hit wszystkich wrogów Boga, mający na celu pod pozorem walki z religiami i Watykanem atakują Boga za pomocą kłamstw zresztą wszystkie możliwe do obalenia. Pan Sanjaja oświecony światełkiem lucyferka, od ostatnich miesięcy coraz mniej atakuje kłamców, a od teraz praktycznie broni. Kiedyś odrzucał pan Darwinizm i teorię wielkiego wybuchu (że niby świat na ma miliardy lat) na rzecz boskiego aktu stwórczego) na rzecz teorii gnostyków, okultystycznej że świat istnieje ”od zawsze” inaczej mówiąc z deszczu pod rynnę.  Ludzie powtarzający te pseudo-akademickie kłamstwa zmieszane z prawdą, są jedynie przekonani że to co powtarzają po tych ”naukowcach” jest prawdziwe. Gdyby rzeczywiście diabeł miałby dowody przeciwko Bogu i Biblii, pokazałby je wszystkie natychmiast.  Dziwna logika, niby Bóg nie istnieje, szatan także ale… Jezus to pan szatan. . To jak, Stalin nie zrobił nic złego bo działał zgodnie z prawami dżungli ?

Przykre, że zarówno ”przebudzeni” Słowianie jak i ”uśpieni” Katolicy nie zdają sobie ze sprawy co tak naprawdę jest nam potrzebne. Jeszcze nigdy Słowianie nie prosili Tylko i wyłącznie Boga o uwolnienie. Zawsze byli święci, duchowni, rytuały, święta, cała ta szopka zamiast szczerego powrotu do Boga i Jego Prawa. I wiem z jakiego powodu wiele osób tak boi się Zakonu, bo tam jest napisane: ”Nie będziesz Mordował”,  nie będziesz kradł itd. Nie mówię o ludziach oszukanych, uśpionych przez religie. Rzadko kiedy ludzie oszukani plują w Biblię. Zazwyczaj nieświadomie powtarzają te sprytnie zmanipulowane kłamstwa, zresztą ludzie nadal wierzą w reklamy albo w takich ziluminowanych przez ”Chwałę Słoneczka”.

Dezinformatorzy podają nam przede wszystkim informacje nie podając żadnych rozwiązań, podburzając i podsycając emocje tworząc podziały…

 

 

[[https://www.youtube.com/watch?v=cYQMeUvBObs]]

Zeitgeist, oglądałem tę część nr.1 jakiś czas temu. Podoba mnie się porównanie Isusa i Józefa czy Izraela reszta to półprawdy wymieszane z kłamstwami.  

Wiara Czyni Czuba, kolejny film mieszający Boga z religiami ale satanizmu autor nie krytykuje.

 

Człowiek który nie potrafi rozpoznać typowych kłamstw może tracić całkowicie prawdę. Typowe kłamstwa, że Bóg to Jahwe a Biblia we języku i alfabecie współczesnym Hebrajskim jest oryginałem, że Mesjasz jest kopią innych solarnych bóstw, że Biblia jest kopią jakiś innych dzieł itd.

Nie łudźmy się, jeżeli ktoś kasuje nam całą Biblię, nie ma nic ciekawszego do zaoferowania poza sprytnie manipulacyjnymi kłamstwami zawiniętymi w prawdę o systemie. Sanjaya nazywa nas (ludzie którzy wierzą w Boga i Biblię) satanistami.. Jeszcze żaden wyznawca diabła nie używał taki argumentów…. chociaż..

Cóż jeśli Bóg Izraela jest satanistą, to pytanie kim jest ten ”Bóg” Panteistyczny. New Age i Aniołowie w Edenie mówili do człowieka ”jesteś Bogiem”. Ja tam nie jestem Bogiem, nawet żyjąc z 200 lat nie mogę równać się z Bogiem. Jedynie stwórca lepszej ziemi i mądrzejszej formy życia może konkurować z Bogiem Izraela, a jak wiemy żaden z upadłych aniołów nie dał nic na dłuższą metę lepszego od śmierci i wojen…

Najwyraźniej wrogowie Boga chcą swoje zbrodnie zrzucić na Stwórcę, bo tak najwygodniej. Moja Wina ? Ja ? Nie! To Boga wina bo nie zareagował…..

Wcześniej jeszcze się wahałem, jeszcze się łudziłem ale teraz nie mam wątpliwości co do Rybaków (Łowców) Dusz typu Sanjaya, czy raczej Sun Jayca (po angielsku Sun to słońce a Jaya to pewnie też coś po angielsku bo przecież angielski jest pierwszym językiem i najlepiej od tego języka wszystko wywodzić czyż nie ? 😦

Sam nam wyjaśnia że dzaja znaczy chwała, tak więc Chwała Słońca, a bóstwami solarnymi byli m.in, :

Kto tu nam zatem promuje kult solarny, Ja ze swoim Isusem czy Słowianowiercy ze swoim Swarogiem słońcem ?

 

 


Część 12

Dlaczego Bóg toleruje zło ?

Aby nas przetestować, czy pomimo szerzącej się zarazy w postaci sofizmatów będziemy w stanie odrzucić zło i stać się prostym, normalnym, dobrym człowiekiem. Być dobrym człowiekiem miłującym mądrość i sprawiedliwość – to wszystko co wymaga od nas Bóg. Posłuszeństwa wobec Jego Prawa. I z tego będzie osądzani, z czynów a nie z naszych wierzeń w jakieś dogmaty.

Wina musi być jednak dopełniona więc możemy być pewni ”nagrody” dla bezbożników, każdy otrzyma to na co zasługuje według jego uczynków. Piekła i pójścia do Nieba nie będzie ale przykładowo najcięższe hańbiące prace, czemu nie…

 

Temat Imperium Lechitów zawiera wiele prawdy ale jest TAK prowadzony aby odciągnąć ludzi do Boga. Słowian naprowadza się ponownie w pogaństwo, Hinduizm i kult Heliosa inaczej mówiąc jasna strona satanizmu. Z drugiej strony jest wiele związków Słowiańskich z Sanskrytem i Awestą, moim zdaniem jest w tym dużo prawdy jeżeli te ”ludy irańskie” to Izraelici. Jeżeli Jazydzi i Pasztuni, wśród nich są także Izraelici, to wiele tłumaczy.

Nie twierdzę że Słowianie = Izraelici ale też nie twierdzę że obcy kronikarze podawali nam całą prawdę o ”Barbarzyńcach”, pisali co wiedzieli (słyszeli propagandę) lub co im kazano pisać). Izraelici dotarli do krajów i większość z nich nawet nie jest świadoma swego pochodzenia jednakże trzonem narodu wybranego są Chrześcijańskie narody Słowian Lahwitów Lehitów Lahów Ludzi Gór mających pochodzenie od samego Boga.

Herodot, Pliniusz Starszy, Tacyt, Józefus Flawiusz, Prokosz, Kagnimir, Kadłubek, Długosz i inni nie mogli napisać całej prawdy a przynajmniej tego co było nieprzychylne ówczesnej władzy. Ich pisma były przez wieki wielokrotnie edytowane a niepożądane fragmenty trafiały do kosza – cenzura nie jest niczym nowym.

W czasie inwazji Rzymian na Jerozolimę, przebywał wówczas tam aby zrelacjonować wydarzenie na piśmie: Pliniusz Starszy (ten który pisał o Słowianach) i Antoniusz Julian.

 

Słowianie nigdy nie prosili Boga o pomoc, zawsze była Magma Mater pod imieniem Maria orazcały zastęp posągów i rzeźb. Bóg zaprzysiągł jednak na swoje imię, dając obietnicę planu zjednoczenia 12 plemion Izraela pod warunkiem że odrzucimy swoje przywary i zaczniemy wzywać tylko i wyłącznie Boga i stosować Jego przykazania, nie moje, nie Pawła czy innego człowieka ale tylko i wyłącznie Boga i własnego sumienia!

Nie ufajmy ludziom którzy odciągają nas od Boga i wciągają w kult Lucyfera pod różnymi nazwami, w kolejne formy religii. Kult Baala w niczym nam nie pomoże, ani nawet nasza wiara. Śmierć i zło nie jest uznawane powszechnie za coś naturalnego więc nie pochodzi od Boga.

Dzisiejsi Słowianie pod wieloma względami swoim postępowaniem przypominają lud Izraela.

Praktycznie Biblia od początku do końca sprowadza nas do przestrzegania Prawa Bożego i posłuszeństwa wobec Boga w zamian za życie wieczne. Nie dajmy nabierać się na kolejne sztuczki odciągania nas od Boga i Jego Przymierza, Słowianie już za dużo wycierpieli wojen i klęsk głodu… już wystarczy!

Izraelici myśleli że bez Boga sobie poradzą w efekcie czego skończyli marnie w niewoli Asyryjskiej  i Egipskiej… Nie powtarzajmy błędów naszych przodków, my mamy możliwość obrony nie za pomocą najpotężniejszej broni na ziemi – prawdy pochodzącej ze Słowa Bożego inaczej mówiąc przestrzeganie Prawa Bożego.

Obrzezanie, Sabat i niejedzenie wieprzowiny nam nie pomoże jeżeli nie miłujemy Boga i bliźniego. Prosta Biblijna prawda a tak przekręcona przed religie. W niemalże każdej księdze prorockiej jest zapisana obietnica wyzwolenia ludu Bożego z pod cienia tego wieku pod warunkiem powrotu do Prawa Mojżeszowego a przede wszystkim do Dekalogu.

Nie musimy na razie przestrzegać wszystkich przepisów jak obrzezanie, zakaz jedzenia wiepszowiny itd gdyż te przykazania dotyczyły Izraelitów a nie jest jasne jakie mamy pochodzenie, my uważamy że jesteśmy Słowianami ale nie znamy naszych przodków 10 pokoleń wstecz.  Biblia niemalże w każdej księdze mówi o jednym:

 • Plan Boży zjednoczenia 12 plemion Izraela, literalnie wypełnione proroctwa i nastanie rządów Boga, sąd z naszych uczynków, nakaz przestrzeganie Zakonu. – miłowanie Boga i bliźniego. 

Bez pełnych 12 plemion Izraela w czasach współczesnych Bóg straciłby swoją wiarygodność, dlatego ten temat jest gorliwie unikany lub zwalczany, lecz w razie czego (gdyby jakiś ciekawski Chrześcijanin się zapytan) to mianuje się Żydów jako Judejczyków jako 12 plemion Izraela, mówi się że 10 plemion zaginęło dlatego zostaliśmy Izraelem duchowym.

Jest to oczywista negacja wielu proroctw ze ST oraz głównego tematu kazań Chrystusa. Bez 12 Plemion Izraela nie mamy co myśleć o Królestwie Niebieskim (rządach Boga które ma do nas przyjść z niebios na ziemię).

Plan utworzenia królestwa Bożego oraz zjednoczenie 12 plemion Izraela przez Boga powtarzam jest najważniejszym tematem w całej Biblii, o tym jest właśnie dobra nowina czyli Ewangelia.

Wszyscy rzekomo tak gorliwie głoszą ewangelię,  jakoś żaden nie potrafi wytłumaczyć (o) czym jest ta dobra nowina; że Jezus umarł, a po co ? Jaki był tego cel ?

No właśnie cel zmartwychwstania i przedmiot kazania jest dla nas aż tak ważny, a nie to co mówię/piszę grzeszny ja czy jakikolwiek inny grzeczny człowiek.

Przeciętny człowiek dożywa maksymalnie do setki, tymczasem Bóg jest nieśmiertelny. Jak więc możemy się równać z istotą silniejszą, większą, mądrzejszą itd. od nas ? Szanse na wygranie walki z Bogiem są równe zeru…

Błądzenie jest rzeczą ludzką,  grzechem jest trwanie świadomie w kłamstwie.

 

Księga Ezechiela 33: (11) Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? (12) A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. (13) Gdy mówię do sprawiedliwego: Na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił. (14) Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, (15) Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. (19) A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył. (20) A wy mówicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne. Każdego z was będę sądził według jego postępowania – domu izraelski.

[Chodzi o śmierć wieczną, człowiek miłujący bliźnich otrzyma zmartwychwstanie. Bóg miał ogromny powód aby ukarać zbuntowane narodyY

(25) Dlatego mów do nich: Tak mówi Wszechmocny Pan: Jadacie z krwią, podnosicie swoje oczy na swoje bałwany i rozlewacie krewi wy mielibyście posiadać tę ziemię?

(29) I poznają, że Ja jestem Pan, gdy obrócę kraj w pustynię i pustkowie za wszystkie ich obrzydliwości, których się dopuścili. (30) A o tobie synu człowieczy, twoi rodacy rozprawiają pod ścianami i w drzwiach domów, mówiąc jeden do drugiego, brat do brata: Nuże, chodźcie i słuchajcie, co za słowo wychodzi od Pana. (31) I przychodzą do ciebie gromadnie jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków.

[Dlatego dzisiejszy Kanaan jest pustynią…]

 

 

Księga Ozeasza 13: (1) Dopóki Efraim przemawiał zgodnie z moimi przykazaniami, cieszył się wzięciem w Izraelu. Potem z powodu Baala ściągnął na się winę i zmarniał. (2) A teraz grzeszą dalej, bo ze swojego srebra uczynili sobie lane posążki, bałwany według swojego pomysłu, a to wszystko jest robotą rzemieślników. Potem sami mówią: Składajcie im ofiary! A ludzie całują cielce. (3) Dlatego staną się jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika lub jak plewa porwana z klepiska i jak dym z okna (4) Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma zbawiciela.

Księga Izajasza 3:(10) Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać! (11) Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą!

(12) Ludu mój, twoi wierzyciele rozbierają cię, a zdziercy rządzą nad wami. Ludu mój, ci, którzy ogłosili cię błogosławionym prowadzą was na manowce, i wypaczają ścieżkę twych stóp. 

(13) Pan stanie na rozprawę, i rozpocznie sąd nad swym ludem. (14) Pan przychodzi na sąd przeciwko starszym swojego ludu i jego książętom: To wy zniszczyliście winnicę, mienie zagrabione ubogiemu jest w waszych domach! (15) Co wam przyjdzie z tego, że depczecie mój lud, a oblicza ubogich ciemiężycie? – mówi Pan, Pan Zastępów.

 

 

Księga Zachariasza 8: (1) I znowu doszło mnie słowo Pana Wszechmocny tej treści: (2) Tak mówi Pan Wszechmocny: Żywię żarliwą miłość do Syjonu, zapłonąłem wielką o niego zazdrością. (3) Tak mówi Pan: Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jeruzalemie. Jeruzalem znów będzie nazwane grodem wiernym, a góra Pana Wszechmocny górą świętą. (4) Tak mówi Pan Wszechmocny: Na placach Jeruzalemu znowu będą siedzieć starcy i staruszki, każdy z laską w ręku z powodu podeszłego wieku. (5) A place miasta będą pełne chłopców i dziewcząt, bawiących się na placach. (6) Tak mówi Pan Wszechmocny: Jeżeli resztce ludu wyda się to cudownym w owych dniach, czy i mnie ma się to wydawać cudownym? – mówi Pan Wszechmocny. (7) Tak mówi Pan Wszechmocny: Oto Ja wybawię mój lud z ziemi na wschodzie i z ziemi na zachodzie słońca. (8) Sprowadzę ich i zamieszkają w Jeruzalemie, i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości(9) Tak mówi Pan Wszechmocny: Niech się wzmocnią wasze ręce, gdy w tych dniach słuchacie tych słów proroków, zwiastowanych od dnia, kiedy położono fundament pod budowę domu, świątyni Pana Wszechmocny! (10) Gdyż przed tym czasem ani praca ludzka, ani praca zwierzęcia nie była wynagradzana. Czy kto wychodził, czy kto przychodził, nie był bezpieczny od wroga, bo ja podjudzałem wszystkich ludzi, jednych przeciwko drugim.

(11) Lecz teraz nie zachowam się wobec resztki tego ludu tak, jak dawniej, mówi Pan Wszechmocny: (12) Siew będzie spokojny, krzew winny wyda swój owoc, ziemia wyda swój plon, niebiosa udzielą swej rosy. Wszystko to dam resztce tego ludu w dziedziczne posiadanie. (13) I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce! (14) Gdyż tak mówi Pan Wszechmocny: Jak postanowiłem wyrządzać wam zło, gdy wasi ojcowie pobudzali mnie do gniewu – mówi Pan Wszechmocny – i nie żałowałem tego, (15) Tak znowu postanowiłem w tych dniach czynić dobrze Jeruzalemowi i domowi Judy. Nie bójcie się! (16) To zaś powinniście czynić: Mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój! (17) Nie knujcie złego w swoim sercu jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę – mówi Pan.

(18) Potem doszło mnie słowo Pana tej treści: (19) Tak mówi Pan Wszechmocny: Post w czwartym miesiącu i post w piątym, i post w siódmym, i post w dziesiątym miesiącu niech się zmieni dla domu Judy w wesele i radość, i w radosne święta! Lecz miłujcie prawdę i pokój! (20) Tak mówi Pan Wszechmocny: Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. (21) Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nuże, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana Wszechmocny! Ja także pójdę! (22) I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana Wszechmocny w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana. (23) Tak powiedział Pan Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

Księga Izajasza 44: (18) Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją.

 

Księga Izajasza 10:(1) Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki, (2) Aby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich mojego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli obdzierać sieroty. (3) A cóż uczynicie w dniu nawiedzenia i burzy, która z daleka nadejdzie? Do kogo będziecie się uciekali po pomoc i gdzie pozostawicie swoje bogactwo? (4) Pozostaje wam tylko skulić się wśród więźniów lub upaść wśród zabitych. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. 

 

Księga Izajasza 64: (1) Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry – (2) Jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom, tak że narody będą drżeć przed tobą, (3) Gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy! Obyś zstąpił i zatrzęsły się góry przed tobą! (4) Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało I oko nie widziało oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje. (5) Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko tobie, od dawna w grzechach i w odstępstwie.  (6) I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. (7) I nie ma nikogo, kto by wzywał twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. (8) Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem twoich rąk! (9) Nie gniewaj się, Panie, zanadto i nie pomnij winy na wieki! Ach! Spojrzyj, że my wszyscy jesteśmy twoim ludem. (10) Święte twoje miasta stały się pustynią, Syjon stał się pustynią, Jeruzalem pustkowiem. (11) Święty, wspaniały nasz przybytek, w którym chwalili cię nasi ojcowie, stał się pastwą ognia, a wszystko, co było naszą rozkoszą, leży w gruzach! (12) Czy wobec tego staniesz na uboczu, Panie, czy będziesz milczał i bardzo nas upokorzysz?

Księga Jeremiasza 23: (7) Dlatego nadchodzą dni – powiedział Pan – że już nie będą mówili:  żyje Pan, który wyprowadził dom Izraela z ziemi Egiptu, (8) Ale istnieje Pan, który zebrał całe nasienie Izraela od północnej ziemi i z wszystkich krajów, do których ich wypędził i przyprowadził ich do własnej ziemi. (9) Moje serce jest złamane we mnie, wszystkie moje kości są wstrząśnięte: stałem się jako  człowiek złamany, mąż przezwyciężony winem, ponieważ doskonałość Jergo chwały. (10) Gdyż kraj pełen jest cudzołożników, a z powodu przekleństwa ziemia jest w żałobie, zwiędnięte są pastwiska na stepie. Dążeniem ich jest zło, a ich siłą bezprawie.

5 Księga Mojżeszowa 4:  (1) A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. (2) Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. (3) Na własne oczy widzieliście, co Pan uczynił za Beelfegora, jak każdego, który poszedł za Beelfegorem, Pan, wasz Bóg, wytępił spośród ciebie.

(5) Patrzcie! Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. (6) Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: Zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. (7) Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy.

(8) I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję. (9) Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów (10) O dniu, w którym stanąłeś na Horebie przed Panem, twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie: Zgromadź mi lud, a Ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. (11) Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp góry – a góra ta płonęła ogniem aż do samego nieba, w ciemnościach, chmurach i mgle.

(12) I przemówił Pan do was z tego ognia; głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście, był tylko sam głos. (13) I ogłosił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać: także dziesięć przykazań, i napisał je na dwóch tablicach z kamienia.

(14) Mnie zaś rozkazał Pan w tym czasie nauczyć was ustaw i praw, abyście je pełnili na ziemi, do której zdążacie, aby ją wziąć w posiadanie. (15) Strzeżcie usilnie dusz waszych gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia,

(20) Lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca, z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj. (21) Na mnie zaś rozgniewał się Pan z powodu was i przysiągł, że nie przekroczę Jordanu i nie wejdę do tej pięknej ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie na własność. (22) Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przekroczę Jordanu, wy zaś przekroczycie go i weźmiecie w posiadanie tę piękną ziemię.

(23) Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, które zawarł z wami, i nie sporządzali sobie żadnej podobizny rzeźbionej, jak ci to nakazał Pan, twój Bóg.

(24) Gdyż Pan, twój Bóg, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym. (25) Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu, i uczynicie to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, pobudzając go do gniewu, (26) To biorę dziś niebo i ziemię na świadków przeciwko wam, że rychło doszczętnie wyginiecie w tej ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją wziąć w posiadanie. Długo w niej nie będziecie, gdyż zostaniecie całkowicie wytępieni.

(27) I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi(28) A tam będziecie służyli bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają.

(29) I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą(30) Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał jego głosu,

(31) Gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł.

(32) Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka, i od krańca aż po kraniec niebios, czy stało się już coś tak wielkiego albo czy słyszano kiedy o czymś podobnym?

(33) Czy kiedykolwiek jakiś lud słyszał głos Boga przemawiającego spośród ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy?

(34) Albo czy spróbował jakiś bóg przyjść i wziąć sobie jakiś naród spośród innego narodu przez doświadczenia, znaki i cuda oraz przez wojnę, ręką możną i wyciągniętym ramieniem, przez wielkie i straszne czyny, jak to wszystko, co Pan, wasz Bóg, na oczach twoich uczynił dla was w Egipcie? (35) Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem. Oprócz niego nie ma innego.

(36) Z nieba dał ci słyszeć swój głos, aby cię utrzymać w karności, a na ziemi ukazał ci swój wielki ogień, i słyszałeś jego słowa spośród ognia. (37) A ponieważ umiłował twoich ojców i wybrał po nich ich potomstwo, więc osobiście wyprowadził cię wielką swoją mocą z Egiptu,

(38) Aby wypędzić przed tobą narody większe i mocniejsze od ciebie, a ciebie zaprowadzić do ich ziemi i dać ci ją w posiadanie, jak to jest dzisiaj. (39) Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego(40) Przestrzegaj zatem ustaw jego i przykazań, które ja tobie dziś nakazuję, aby dobrze było tobie i twoim synom po tobie i abyś długo żył na ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje ci po wszystkie dni. (41) Wtedy Mojżesz wydzielił trzy miasta za Jordanem na wschodzie, (42) Aby w nich mógł się schronić zabójca, który zabił swego bliźniego nieumyślnie, nie mając go przedtem w nienawiści, i aby ocalał schroniwszy się w jednym z tych miast. (43) Są to: Beser w stepie na równinie dla Rubenitów, Ramot w Galaadzie dla Gadytów i Golan w Baszanie dla Manassesytów. (44) A taki zakon przedłożył Mojżesz synom izraelskim. (45) Takie są świadectwa, ustawy i prawa, które oznajmił Mojżesz synom izraelskim po ich wyjściu z Egiptu, [….]

 

Isus przede wszystkim przemawiał do grzeszników, Biblia mówi że wielu grzeszników wybieli swoje szaty w krwi baranka, symbolicznie:

Ewangelia Mateusza 9: (9) I odchodząc stamtąd, ujrzał Isus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. (10) A gdy Isus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Isusa i uczniów jego. (11) Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów jego: Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? (12) A gdy (Isus) to usłyszał, rzekł: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. (13) Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.

(35) I obchodził Isus wszystkie miasta i wioski, nauczał ich w synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc.

 

 

Apokalipsa Jana 7: (9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. (11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, (12) Mówiąc: Niech się stanie! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Niech się stanie. (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Można powiedzieć że to są wszystko mity ale czy ten fragment jest cytowany gdziekolwiek interpretowany jako plan wybawienia ludzkości przez Boga!?

Zarówno Bóg jak i Mesjasz nie dają zielonego światła dla łamania prawa, lecz Bóg daje  pomocną rękę nie odrzucając nikogo, czyli nauki okrutnego Jahwe idą do kosza…  Grzesznicy to ludzie którzy chorują na ”łamanie prawa” więc potrzebują lekarza, nauczyciela który ich wyleczy, naprowadzi na prostą…

Chrześcijanie nie za bardzo palą się aby powrócić do Prawa Mojżeszowego (głównie Dekalogu), do Boga i Jego Słowa. Zazwyczaj wybierają fałszywe autorytety okazujące się agentami albo pogaństwo typu Magma Mater Kybele, czy innych świętych. Słowianie dali się jeszcze podzielić np. za pomocą rozbioru Ukrainy aby gnębić Polaków i Rosjan i normalnych Słowian na terenie Ukrainy. Państwo Chazarów wiemy, zniszczyli Rusini i podobno Persowie, za karę Chazarowie odbili to sobie kilka wieków później.

Nie dajmy się więcej dzielić jako Słowianie, powinniśmy iść do Boga a do nie obrazów, posągów i kolejnych form religijnych.

Bóg dał nam obietnicę i zaprzysiągł na swoje imię:

Księga Ezechiela 20: Uspółcześniona Biblia Gdańska (2017) (33) Jak żyję, mówi Pan BÓG, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i w wylanej zapalczywości będę królował nad wami.”

Księga Ezechiela 20: Biblia Tysiąclecia V (2000) (33) Na moje życie! – wyrocznia Pana Boga. Oto Ja będę panował nad wami mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, i ze strasznym gniewem.”

 

Więcej o Izraelitach i o Bożym planie wyzwolenia Ludu Obietnicy – Słowian

https://basileia785.wordpress.com/2016/10/23/dwanascie-plemion-izraela/

https://basileia785.wordpress.com/2018/02/25/dwanascie-plemion-izraela-ii/ |  Zamierzałem w nim więcej omówić Wielką Lechię nie skupiając się na pojedynczych ludziach.  

 

 


Na koniec bardzo ciekawy podcast brata Henryka ze strony: https://www.proroctwa.com/podcast.htm | mogący rozjaśnić ludziom fakt że Bóg nie ma względu na przynależność religijną a nasze dobre postępowanie. Zarówno następcy Judasza jak i wrogowie Boga nam ten przywilej odbierają – bezpośredni kontakt ze stwórcą. Nie potrzebujemy żadnych świątyń, rytuałów, kapłanów… wystarczy przede wszystkim przestrzeganie Dekalogu plus Kazanie na górze.

 

 

 

Postanowiłem zebrać podstawowe (najważniejsze) nauki Biblijne, a także te rzekomo oparte na Biblii. Będzie jednak dużo cytatów z Wikipedii. Nie są to nadzwyczajnie trudne tematy ale większość osób nie zdaje sobie sprawy że wiele z tych rzeczy NIE JEST gwarantem zbawienia. Rzeczą konieczną w celu uzyskania przez nas nieśmiertelności (życia wiecznego, zbawienia) jest miłowanie Boga oraz bliźnich plus przestrzeganie Dekalogu I Odnowa Duszy.

~1~


 


 

 

12 comments

 1. Nathanielu..świetny wpis! Tak dosadnie i jasno mimo wielu informacji, które obnażają tą perfidną manipulację stosowaną ku urąganiu Bożemu Obliczu.

  Myślę, że mógłbyś też publikować swe artykuły na naszym forum, wtedy te informacje mogłyby się nieco dalej rozprzestrzeniać.

  Czy nie miałbyś nic przeciwko, gdybym wrzucił ten wpis z Twoim adresem u siebie, gdy będzie już gotowy?

  Pozdrawiam w Bogu!

  Polubione przez 1 osoba

 2. spytał andrzej, rabbi jakim narodom mamy nieść wieści o królestwie bożym? Powiedział mu Isus chodźcie do narodów wschodnich, zachodnich i południa, wszędzie tam gdzie żyją synowie i córy domu Izraela. Do jazyczników pólnocy nie choźcie, oni są bezgrzeszni nie znają bowiem grzechów i występków domu Izraela.
  To o słowianach
  dlatego tej ewangelii niema w kanonie i dladego spotkało nas delikatnie mówiąc nieszczęście katolicyzmu

  Polubione przez 1 osoba

 3. Chętnie poznałbym tytuł tego dzieła.
  Pewnie chodzi o ten link: ?
  https://rudaweb.pl/index.php/2017/04/15/pierwszy-apostol-w-scytii-przemyslenie-ewangeliczne/
  Bardzo dobry artykuł, jest wiele dowodów potwierdzających Biblię oraz istnienie 10 plemion Izraela na północy.

  Wbrew pozorom istnieje mnóstwo dowodów potwierdzających Biblię:
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_artifacts_in_biblical_archaeology

  * Kalendarz z Gezer _ wapienna tabliczka i prawdopodobnie najstarszy przykład użycia języka Mojżesza w piśmie.
  Tak wygląda alfabet Staro-Hebrajski, całkowicie odmienny od dzisiejszego ”Hebrajskiego”

  Z tego co widzę pod względem imion:
  Przykład:
  Tanach (żydowski): Yeremyah
  LXX (grecki): Ieremias
  Paleo-Hebrew Scripture: Jeremia (w sencie nie wiem jaka mogła być końcówka, być może nie było ?)

  * Stela Z Tel Dan, Chazael król Damaszku (Aramu) chwali się zwycięstwem nad Izraelitami za czasów Dawida. Aramejczycy (Syryjczycy) potwierdzają istnienie króla Dawida. Mylnie nazywa się dialekt aramejskiego językiem Mojżesza, przez to mamy tyle nieporozumień.
  * Masoneria wielbi Salomona i przypisuje mu napisanie Kabały, w Koranie jest coś o Sulejmanie (arabska wersja imienia).
  Jest/było mnóstwo źródeł pisanych ale diabeł a zwłaszcza żydzi przed nami to ukrywają ponieważ żydzi to mieszanka Idumejczyków, Chazarów, Hetytów itd.
  Ks Ezechiela mówi wprost to okupuje prawdziwy Izrael – Edom/Idumea.
  Egipskie dzieje są całkowicie zakłamane, Asyryjskie także – oba te ludy gnębiły Izraelitów, a pierwsi rabini pojawili się za czasów rodu Machabeuszy którzy przyłączyli obcych do siebie.
  Septuaginta rozbija wiele z tych kłamstw dlatego prawie żaden z negatorów o niej nie wspomni a jak już to poda głupkowate stwierdzenia że Faraon to słowo greckie, albo porówna Greków do dzisiejszych Amerykanów.

  W LXX nie ma nazw pokroju Yah, Yahwe, Ahmose, Habakkuk, Joszua, Jehoszafat, Megiddo itd.

  Biblia w alfabecie Staro-Hebrajskim, nie umiem rozszyfrować tekstu, więc nie wiem czy jest to rzeczywisty tekst zgodny z Septuagintą czy ściema Tanaanitów Tanachitów Amoraitów Masonretów.
  https://www.crowndiamond.org/public/Paleo_Hebrew_Scriptures.pdf
  https://www.crowndiamond.org/public/Paleo_Hebrew_Torah.pdf

  Katolicyzm, praktycznie wszystkie odmiany chrześcijaństwa zamieniły 12 plemion Izraela na ”Izrael symboliczny”. Głównym problemem Słowian jest ich upartość i twardy kark. Za cholerę nie chcą słuchać Boga, bo od tego mają duchownych, starszych, pastorów itd.

  Słowianie podobno budzą się ze snu i odchodzą od kościoła katolickiego w stronę kościoła… pogańskiego w wersji Słowiańskiej, z deszczu pod rynnę.

  Gdyby wielbiciele kultury słowiańskiej naprawdę chcieliby dobrze nas, nie zachęcali by nas do wielbienia posągów Swaroga i jego swastyki. To jest ten sam kult co Katolicyzm który cichaczem zanegował większość przykazań jak np. Bałwochwalstwo, zakaz spożywania żywności poświęconej pogańskim bóstwom, zorganizowana hierarchia kapłańska, święta izraela zamienione na święta kościelne, sabat w niedzielę, błędne wyjaśnienie eucharystii, chrzest niemowląt zamiast osób dorosłych, oj tego jest sporo i każda z tych rzeczy rzekomo wsparta Nowym Testamentem, tja… słowem Pawła lub innego Tertuliana…

  Ale Biblia wskazuje że nasze poznanie wzroście i naród przebudzi się i zacznie wołać Boga z całej swojej mocy i serca.

  Jeremiasza 5:(14) Dlatego tak mówi Pan, Bóg Zastępów: Ponieważ to mówią, przeto Ja uczynię moje słowa ogniem w twoich ustach, a ten lud drewnem, które pożre ogień.

  Daniela 12: (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca, kiedy wielu będzie pouczanych i wiedza się powiększy.

  ————————————————————————-
  Aby nie mieszać w artykule dopowiem w komentarzu:
  Ostatnio wylazło pełno ”przyjaciół” Słowian którzy po czasie forsują jakieś dziwne nauki związane z New Age.

  Postaram się do powiększyć post w miarę upływu czasu, moja taktyka jest prosta; daje krótki artykuł a później dodaję. Chciałbym jeszcze skupić się na Pawle i Eucharystii. Przez wielu ten temat jest całkowicie błędnie rozumiany. Chrystus mówił o symbolicznej modlitwie dziękczynnej, kolacji podczas której jedzono chleb i wino jako symbol. Jeżeli ktoś ci mówi że chleb wówczas jest rzeczywistym ciałem a wino realną krwią = Kanibalizm, Kanaan Baalizm! Tylko Łukasz napisał ”czyńcie to na moją pamiątkę” a Paweł się pod tym podpisał co oznacza że znał i czytał Ewangelię, nie mowy żeby nie znal kazań Chrystusa, on świadomie je pomijał.

  Obie te grupy (Pawłościanie i rozbudzeni Lechici) nie-specjalnie lubią Boga i Biblii – agenci po obu stronach barykady a goje mają wybrać – albo Katolicyzm albo Ateizm albo słowiański new age. A to trza Boga wybrać!
  Obie te przeciwne strony powtarzają jak mantra kłamliwe i dawno obalone schematy, śmiejąc się ze zwykłych ludzi że łykają te brednie.
  Problem jest o wiele poważniejszy nie licząć trolli. Większość kronikarzy pracowała dla władcy którego musieli wybielać więc nie było mowy o podawaniu całej prawdy. Średniowiecze to oczywiście epoka fałszerstw zaś Oświecenie to epoka Illuminacji, jezuitów, upadku Polski, początki ateizmu itd.

  Obecnie promuje się pogaństwo słowiańskie ponieważ według Apokalipsy władza Rzymu niedługo skończy się, tym samym kontrola Pawłościaństwa nad Słowiaństwem.

  Świadomość Słowian wzrosła, wiedza się poszerzyła, Henryk i wiele innych osób wniosło wiele prawdy, dlatego siły ciemności pod pozorem badania Słowiańskiej zaginionej historii wplątują nas w satanizm Słowiański, ludzie znowu dadzą się nabrać jak ktoś będzie pokazywał dużo prawdy aby po czasie zaatakować Boga i Biblię. Promowanie pogaństwa wśród Słowian i próby negowania Biblii utwierdzają moją tezę że Słowianie są trzonem 12 plemion Izraela, dlatego są tak gnębieni przez różnej maści pseudo-proroków.

  Słowianom nie pozwala się przestrzegania Prawa Mojżesza, a Żydzi i Islamiści już mogą święcić Talmud czy Hadisy…

  Internet to miecz obusieczny więc trzeba uważać i sprawdzać co dana osoba chce nam przekazać i jakie ma plany.
  Trzymają nas jednak w wszyscy w nieświadomości bo poznanie prawidłowej ścieżki wiąże się z powrotem do Zakonu, a przynajmniej do Dekalogu.

  Zamiast prosić Boga o uwolnienie Słowianie już nie będą prosić Magma Mater o pomoc, a Swaroga czy innego Radogoszcza. Te wszystkie bóstwa: Zeus, Apollyon, Jhwh (Baal), Hubal, Esus, itd. oni wszyscy podszywają się pod Boga ale żaden z nich nie ma tytułu Boga Stwórcy.

  ————————————————

  Co do Chwały Heliosa czyli słońca

  Ten człowiek jest typowym, schematycznym pokazem nienawiści nie tylko do Boga ale i do Słowian jako ludu wybranego, przeciętny człowiek nie zna tyle rzeczy i nie kradnie cudzych informacji, ja staram się umieszczać mnóstwo linków nawet do stron które nie są moją bajką. Zazwyczaj ludzie szukający prawdy zaczynają iść w przeciwnym kierunku do kłamstwa – idą do prawdy zawartej w starej wiedzy (Biblii).

  Już wprost pan łączy Boga i satanizm jako jedno. Teraz widzę jak ten chłopina plącze się w zeznaniach, raz mówi że Isus jako jakiś gostek był, innym razem że to jest idea wymyślona przez bliżej nieokreślonych z imienia sataniStworzeń.
  Mówić o ”Bestiach” i satanizmie jednocześnie odrzucając dzieło mówiące o tym wprost czyli Słowo Boże ?
  [https://www.youtube.com/watch?v=kYsI3pLR2eE]]

  Człowiek który szuka prawdy i po latach neguje Biblię ? Adepci New Age nawet nie negują Biblii wprost a przedstawiają swoją interpretacje w myśl mitów Sumeryjskich (Annunaki czy anioły) itp. Kiedyś przez pewien okres wierzyłem w te bzdury Z. Sithina ale kiedy zdałem sobie sprawę że tylko on jedyny o tym pisze i czerpie z nieznanych nikomu źródeł, odpuściłem i zacząłem zbliżać się do Boga powoli powoli….

  Wcześniej byłem wkurzony tymi wypocinami ale teraz już mnie tylko śmieszą, jeszcze ta promocja wielbienia słońca i gwiazd… No tak lepiej wielbić słońce niż Tego które je stworzył, bo przecież są jakieś aury, wibracje, energie….

  Ciekawe kto kogo oślepił – Sansatanista Breakera czy Breaker Sansatanistę ? Breaker lepszy bo chociaż trzyma się Prawa Bożego (i trzymam kciuki), a Dżaja już tylko mataczy. Do Breina to chociaż mam jakiś szacunek, przynajmniej nie kasuje Biblii w całości, ludzie popełniają błędy, oby chociaż ten Dekalog przestrzegali!
  Gorzej jak nam ktoś zamienia Dekalog na naukę ludzką, słyszał ktoś o większych imperiach niż te które były oparte na Chrześcijaństwie ?
  Azjaci ? Podbijani przez Europejczyków, Murzyni, Hindusi także…

  Twierdzi że Ewangelie to dobra nowina dla satanistów, jeżeli mój Bóg jest satanistą (przeciwnikiem), lepiej być przeciwnikiem niż skończyć w jeziorze ognia…. Ciekawe kto nie jest więc satanistą, może szatan ?
  Bóg Matka, Panteizm, wibracje… panie idź pan w ….
  Ale takie diabełki zmuszają nas do przestrzegania przykazania – miłowania nieprzyjaciół w praktyce!

  – Nie chcę wychodzić na kogoś pysznego ale sam przyznał się że Sandzaja, po angielsku sun znaczy słońce a dzaja to chwała, chwała słońca czyli Heliosa/Apollyona z otchłani ?
  Wysunął także swoją interpretację imienia Maria jako śmierćja. Ja natomiast już kiedyś pokazałem (pod wpływem jakiegoś artykuły, zapomniałem źródła) że imię Mirjam jest pochodzenia słowiańskiego i oznacza Pokój-Jam, Jestem Pokojem…

  Chodzi o ten link: http://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2016/09/czy-polacy-sa-przodkami-zydow-pustynne.html

  Tego typu ludzie ”robią dobrze” tzw. Anty-systemowcom, ludźmi częściowo wyrwanymi z systemu którzy uradują się bo usłyszeli rzeczy które nigdy wcześniej nie słyszeli w systemie (coś wyciekło dla mas), czują się tacy wszystkowiedzący i nawet nie sprawdzą, przemyślą czy wszystko jest prawdziwe. Brak samodzielnego myślenie, i chęć ”walki z systemem”… A tymczasem wymieniają sobie jedynie markę łańcuchów umysłu….

  Z nimi [pseudo-prorokami] nawet nie warto rozmawiać, to tak jakby wyemigrować do Czarnobyla, indoktrynacja, łączenie Boga (dobra) z religiami (zło), Isus wyraźnie przestrzegał nas przed wilkami w owczych skórach.

  – A Jajca już nazywa Boga… gadem, jednakże prawidłowa wymowa słowa bóg po angielsku brzmi tak jak się pisze i mówi ”God”.

  Ale z tego co widzę wie o Gnostyckich reptilianach czyli demonach, Nefilimach i aniołach no i chwali Buddyjską głupotę bezosobowego Boga, inaczej mówiąc witamy New Age…

  Twierdzi że Daniel, wszystko co z końcówką El jest żydowskie, dziwne, gadać tyle na Żydów i Watykan aby nie obalić bajki o oryginalności skażonego Tanachu.
  Ten człowiek albo nie słyszał nigdy typowo żydowskich imion albo kłamie. Dan znaczy sędzia więc w oryginale powinno być o Księdze Danitów, nie żaden łaciński Judicum, aramejski Szofetim itp.
  Ciekawe czy wie w jakim języku się porozumiewano w Palestynie w tamtych czasach 🙂

  Obecnie reaguje jedynie śmiechem bo wiem że są jeszcze ludzie trzeźwo myślący, ale… niestety, albo idą w stronę Kościoła albo Pogaństwa czyli ta sama forma prania mózgu. Bóg wszystko to widzi, rozumie dlatego w całej swojej dobroci obiecał że naprawi nasze DNA, wstawi nowe mózgi i serca mięsiste, usunie efekt kontroli umysłu który zapewniają nam chwasty…

  Jajca niby tak pastwi się nad żydami, ale czemu ani razu nie pada słowo ”Edom”, ‚Kanaan” hmm ?!

  Merlin przegiął nie tylko z imieniem Marii (zazwyczaj tylko żydzi obrażają Marię jako kobietę, bo gdyby mówili że Maria jest tylko kobietą a nie obiektem kultu). Jajca praktycznie zwalcza wszystkie imiona Biblijne, bezmyślnie odrzucając wszystko, nawet Słowiańskie rzeczy
  pphttps://www.youtube.com/watch?v=oIDSQb-cF_c[[
  od 18:30 / 19:22 / 20:53
  Pewnie chodzi o imię ”buddyjskiego szatana” –

  Mara

  Odczuwam że jest to odpowiedź na interpretacje imienia Marii którą znalazłem ale, Anna również pojawia się z Marią w Ewangelii Łukasza. Łukasza dzieło jest niegodne zaufania, więc musimy je jakoś uznać za wymieszane kłamstwa z prawdą…
  Rzeczywiste imię Marii to Miriam, czyli nie Mar tylko Mir. Po prostu grecka forma imienia. Cóż jeżeli ten człowiek woli imię upadłego anioła (Apollyon) od matki Chrystusa, która nikogo nie skrzywdziła… Żaden przeciwnik grzechu Bałwochwalstwa nie krytykuje Marii, a jedynie żenujące ubóstwienie, tylko Talmudyści obrażają Chrystusa i jego matkę. Ateiści nie są tak wygadani, oni tylko wierzą w swoje ..

  Matka Samuela i Marii miała na imię Anna, i jest to imię oznaczające Łaskę ale jak nam zaatakował Biblię naczelny wróg Boga,
  zacytuję więc co powiedział o imieniu Anki.
  Anna czyli łaska. Pozytywne znaczenie jednakże imię Hannibal czyli łaska (miłosierdzie) Baala ma w sobie nutkę diabolizmu.

  ”a jest to imię bardzo negatywne, [śmiech diabła], hebrajskie, żydowskie”

  Innym razem Sanjdzio skrytykował Ewangelię w tym jako słowo nie podając znowu głębszych dowodów a także o czym jest ta dobry dla nas news.
  Ewangelia jako wyraz jest pochodzenia greckiego – euangelion, widzimy tam ‚angelion” a słowo anioł oznacza posłańca.
  Starohebrajskie imie Ewa oznacza oddech, życie, dającą życie itd. To skąd ten człowiek wziął że Ewa oznacza ziemia, mnie zawsze mówiono że to imię Adam oznacza ziemię, rolę, coś ziemskiego, człowieka itd.
  Mity sumeryjska to historia Pięcioksiągu poddana drastycznej cenzurze przez Annunakich pokroju Szamasz, Sin, Bel, Enki, Enlil oraz przez tyrana giganta i bluźniercę Nemroda.

  Nie ja atakuje więc Biblie i mam schizę ale ten który wręcz wielbi faryzeizm i totalne zakłamanie uduchawiarzy, pastorków itd

  Nie pamiętam czy napisałem tutaj o Immanuelu ale to także jest uznane za słowo hebrajskie (apelik do Henryka aby nie dawał się urabiać tym satanistom)
  To że oni mówią że coś znaczy po Hebrajsku… system rabiniczny musi wmówić że język Paleo-Hebrajski to jest ich język który ”wyewoluował” w ten nowoczesny twór chociaż alfabety mówią co innego…

  Pod pozorem imienia Dominik i zbrodni Inkwizycji nazywa Boga Lucyferem, nigdy wcześniej nie słyszałem aby ktoś nazwał Boga Lucyferem, częściej nazywa się Lucyfera Bogiem, no ale jeśli przedstawia się jasną stronę satanizmu, nic w tym dziwnego. Gnostycka Konwersja = zło jest dobrem a dobro złem w bardziej wyrachowanej formie.

  Te Gnostyckie bajeczki o dwóch siłach, że dobro i zło i musi być równowaga są mocno rozchwytywane.
  Nie myliłem sie, Paweł podobnie kiedy pisał do Koryntian później dopiero pozwolił nam zjadanie rzeczy poświęconych Bogom ku większej chwale Bożej, tak Sanjaja usprawiedliwia zło jako siłę, moc które, trochę dobra, trochę zła..
  To po wcześniej gadał o satanistach jeśli teraz się okazuje że mają w sobie coś dobrego ? Pokręcona logika.

  Według tego Pana Tanach to oryginalna wersja Biblii a imiona satanistów to:
  Żydów – Dawid, Szymon, Abraham, Joachim, Jakub, Józef, Beniamin, Nikodem, Jezus, Daniel, Izrael,
  Watykanistów – wszystkie łacińskie i z końcówką -us

  Na dźwiek imienia Jezus, Isus, Isa, Joszua, zbawiciela wrogowie dostają ataku apopleksji.
  Z tego co wiem nie liczy się pochodzenie imienia a jego znaczenie
  Przykładowo imię Wiktor jest pochodzenia łacińskiego i znaczy zwycięzce, a grecki Mikołaj (Nikolaos, Nike+laos) i Nikodem (Nike+demos) oznaczają zwycięstwo ludu.
  Wcześniej jeszcze się łudziłem ale teraz nie mam żadnych wątpliwośći, kiedy cywilizacja łacińska upadnie ci ludzie staną się nowymi celebrytami…
  [[https://www.youtube.com/watch?v=9ASMMJvgck4]]

  Wychwalanie jakiś gnostyckich, hermetyckich bredni, negowanie Lucyfera, chociaż wcześniej uznawal Isusa za syna Lucyfera, i jeszcze zachwycanie się od Orygenesem i magią Egipską…
  Facet plącze się w zeznaniach tylko dlatego że człowiekowi kasującemu Biblie, Bóg odbiera mądrość i pozostaje jedynie inteligencja.

  Prawdę mówiąc nie wiem po co słuchać tego typu mącicieli, tylko czas stracony, zresztą ja już nie mam żadnych wątpliwości co do uczciwości tych ludzi, czytelnicy i słuchacze niechaj sami wyrobią sobie opinie…

  Już wymiotuję tym całym ruchem Wielkiej Lechii nie z powodu przeszłości słowian, a chęci niszczenia nas za pomocą pogaństwa.
  Bez obnażenia pseudo-apostoła Saula, trudno by było rozpracować cel tego ruchu czyli kolejna fala dymania ludu Bożego.
  Zresztą podobne metody działania Saula i jego mentalnych naśladowców, ludzi świadomie zakłamanych.
  Wcześniej nie zajarzyłem o co dokładnie chodzi, ale teraz:
  Pogląd że Isus (oni mówią bezmyślnie Isis) jest synem Lucyfera, a w jednym z filmów Chwała Słońca stwierdził że Jahwe (Bóg) to Lucyfer, tu nie chodzi o odzielanie Mesjasza od Stwórcy, jest jeszcze gorzej dlatego podałem link do filmu o Gnostykach na stronie. Chce nam się pokazać że Bóg czyli Stwórca to zły szatan (lucyfer, demiurg) który nie istnieje, a Lucyfer ten z jasnej strony jest wewnątrz nas bo Hindusi i Buddyści to mędrcy wierzący w bezosobowego Boga.

  Pokręcona logika i nie warto sobie mieszać, szkoda że ten typek kradnie cudze informacje a później je przerabia przeciwko nam!

  Na szczęście jest to dowód że Behemoth/Therion/Bestia wyrywa się z pod kontroli Babilonu [Objawienie rozdział 13,17,18], więc powstają nowi celebryci..
  DZIĘKI TAKIM SANJAJCOM MOŻNA OBNAŻYĆ wiele kłamliwych oskarżeń wobec Stwórcy, oni wszyscy (wrogowie boga) albo nazywają Henryka wariatem, heretykiem… albo unikają tematu.

  Jeden człowiek wysłał w komentarzach link do artykułu Henryka na temat Isusa i Ewangelii, oczywiście bez odpowiedzi, tak jak te ucięte ostatnie zdanie z ”Tajemniczego Przymierza”. To już jasno pokazuje że oni nazywają Boga złem, a szatana dobrem. Oni wszyscy działają wedle określonych schematów, np. atakują Żydów i jednocześnie ST albo atakują KRK i Chrystusa jednocześnie. A przecież jest internet, można poczytać kim był Herod, kim był jego przodek, jak mnóstwo jest dowodów potwierdzających Biblie, jak wszyscy wierzą w Biblię, lub mocno ją zwalczają.

  Mamy zwyczajnie dwie grupy oszukańcze, Pawłościaństwo i Słowianowierstwo. Nie winię ludzi, za to że są ciągle oszukiwani przez religie.

  Ps. Jeszcze jedno, Sanjajca wiele rzeczy związanych z prawdą podaje na opak. Osoby zwalczające prawdę podają wszystko na odwrót, ale żeby zwalczać prawdę to trzeba ją znać! A taki oświecony faryzeusz już to udowodnił wielokrotnie. Isus nas przed takimi ostrzegał co będą bronić kłamstwo, nie bez powodu mieszał faryzeuszy z gnojem… a prawa Darwina to kolejne kłamstwo diabła.

  Ten człowiek nawet nie rozumie dlaczego Isus szedł do ludzi chorych, słabych i biednych, grzeszników.. Nie muszę wyjaśniać dlaczego, zresztą na odkręcanie bredni tego lucyferianisty można poświęcić grubą książkę.

  Jeszcze jedno, kiedy dana osoba staje się popularna, mówi coś mądrego i odkrywa prawdę nagle wokół niej pojawia się mnóstwo ”przyjaciół” w tym kilku uśpionych agentów.

  Charakteryczną cechą nowoczesnych ”proroków” jest sekciarstwo i autoryzacja, inaczej mówiąc ”wszystko poza mną… jest kłamstwem, ja mówię prawdę, ja nie kłamię…]
  Wysoce niebezpieczna manipulacja ponieważ nikt nie jest prorokiem Boga i nie żaden z nas nie ma monopolu na prawdę, zakładanie kółek wzajemnej adoracji i klepania się po tyłkach jest typowym przejawem robienia wody z mózgu …
  A tacy Sanjajcowie tak robią, że; wszystko nazywają ściemą a człowiek zdezorientowany bez kompasu poszukuje prawdy i… natrafia na kolejne mąciwody.

  Lepiej jest mieć stałe zdanie, osobowość niż być galaretą zmieniającą zdanie pod wpływem impulsu. Zmieniać zdanie, tak jeśli ktoś ci pokaże że idziesz w złym kierunku.

  —–

  Na koniec dokonam króciutko samo-oczyszczenie z tego gnostyckiego bagna:

  Potraktuję to jako oczyszczenie z moich wcześniejszych wierzeń zanim poznałem Biblię od wewnątrz, gdyż większość ludzi widziało jedynie okładkę 
  http://www.wikalim.republika.pl/0438_Mezopotamskirodowod.html
  http://www.wikalim.republika.pl/0458_Wazwraju.html
  Też kiedyś dawałem się nabrać na tego typu chwasty, a powtarzane są schematyczne dogmaty
  :
  – Judejczycy niesłusznie nazywani żydami napisali Torę w Babilonie pod wpływem mitów Sumeryjskich, Akadyjskich, Asyryjskich
  – Ezdrasz przyniósł kabałę
  – Traktuje się Tanach jako oryginał ST a żydów (edomitow) jako Izraelitów
  – Jest dwóch/trzech Bogów: Enki (ten dobry Lucyfer), Enlil (ten zły Jahwe)
  – Wszysto aby się nie domyśleć że Anioł + kobieta > Nefilim (Gigant)
  – Wybiela się ród Kaina którego rzekomym ojcem był Samael (szatan). Przypisuje się Bogu imię Jahwe oraz cechy Lucyferyczne a diabła się wybiela.
  – Uważa się Tanach niewiadomego masoreckiego pochodzenia za oryginał ST.
  – Szkoda gadać, kolejny ”miłośnik” Słowian… co to za Słowianim który posługuje się kłamstwem

  Na koniec dokonam samo-oczyszczenie z tego gnostyckiego bagna:

  Potraktuję to jako oczyszczenie z moich wcześniejszych wierzeń zanim poznałem Biblię od wewnątrz, gdyż większość ludzi widziało jedynie okładkę 
  http://www.wikalim.republika.pl/0438_Mezopotamskirodowod.html
  http://www.wikalim.republika.pl/0458_Wazwraju.html
  Też kiedyś dawałem się nabrać na tego typu chwasty, a powtarzane są schematyczne dogmaty
  :
  – Judejczycy niesłusznie nazywani żydami napisali Torę w Babilonie pod wpływem mitów Sumeryjskich, Akadyjskich, Asyryjskich
  – Ezdrasz przyniósł kabałę
  – Traktuje się Tanach jako oryginał ST a żydów (edomitow) jako Izraelitów
  – Jest dwóch/trzech Bogów: Enki (ten dobry Lucyfer), Enlil (ten zły Jahwe)
  – Wszysto aby się nie domyśleć że Anioł + kobieta > Nefilim (Gigant)
  – Wybiela się ród Kaina którego rzekomym ojcem był Samael (szatan). Przypisuje się Bogu imię Jahwe oraz cechy Lucyferyczne a diabła się wybiela.
  – Uważa się Tanach niewiadomego masoreckiego pochodzenia za oryginał ST.
  – Szkoda gadać, kolejny ”miłośnik” Słowian… co to za Słowianim który posługuje się kłamstwem

  Polubienie

 4. Ale za to jest atak, nie na żydów, nie na pogaństwo, nie na np. Hinduizm, Buddyzm itd ale na Boga…
  My jesteśmy Słowianami, prawdopodobnie trzonem 12 plemion Izraela, dlatego wypełzło tylu magików abyśmy nie łączyli Słowian z Izraelitami i talmudystów z Edomitami, abyśmy dalej myśleli że Bóg ma na imię JHWH jako jednego z wielu Bóg..

  Nie twierdzę że jestem prorokiem ale jeżeli ten człowiek mówi że ST i NT są zaprzeczeniem, podobnie nauczali gnostycy typu Marcjon

  Ewangelia Mateusza 5:17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
  Proszę przeczytać dalej, tam Isus mówi wprost że m.in. Dekalog obowiązuje, czyżby dla tych ludzi Dekalog czyli nie morduj, nie kradnij, nie bądź mściwy, nie w cudzym łożu, szanuj rodziców, osoby starsze, Boga i bliźniego jest najwyższą formą satanizmu ?

  Oczywiście ten człowiek kłamie mówiąc że Bóg nie wspomniał o tym że ma syna:
  odsyłam do proroctw Daniela, Izajasza, Henocha, Malachiasza.. nawet w skażonych tekście Tanachu nie udało się usunąć tych wszystkich wersetów:
  Biblia Tysiąclecia Księga Jeremiasza 23:
  5 Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

  To Biblia zabrania spożywania krwi:
  1 Księga Mojżeszowa 9:(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.
  (5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego. (6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

  Dla tych ludzi każda księga jest bardziej wartościowa niż Biblia, nic dziwnego jeżeli Bóg wyznaczył wyrok na ich szefów…

  Sanjajca musi być albo skończonym nieudacznikiem który nie potrafi czytać ze zrozumieniem podpierając swoje brednie każdym mitem albo stara się użyć każdego ”argumentu” z nadzieją że tempe goje się nabiorą. Wychodzi na to że ten człowiek wspiera roszczenia żydów i nienawidzi słowian z nadzieją że większośc słowian nie przejdzie sądu na pustyni żywa…

  Bóg kazał mordować ? a kto powiedział ”nie będziesz mordował ?
  Czy może Bóg miał pozwolić aby ci mordercy powybijali siebie nawzajem ?

  Kolejne kłamstwo tego człowieka, Biblia stanowczo potępia ofiary z ludzi, nigdzie nie ma w Biblii że Bóg zabijał niewinnych

  Sanjajca za dużo Szydłowskiego się naoglądał przez co mamy efekt jaki mamy…
  Ten człowiek wmawia ludziom że nie ma Salomona… to czemu Syjoniści, Masoneria itd tak wielbią Salomona ?

  – Jeżeli ktoś czerpie wiedzę z Talmudu który szkaluje Isusa jako Jeszu oraz Marię, praktycznie całą Biblię pozornie sie na niej opierając, pozornie gdyż Talmud i Kabała to własne interpretacje.

  Ewangelia Jana 8 (32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
  Prawda czyli Stara Wiedza wywodząca się z Biblii, Starego Testamentu, Zakonu Mojżesza, Słowa Bożego.

  Nauka o miłowaniu/przebaczaniu bliźnich także jest wykorzystywane przez lucyferianistów, ale Isus mówił aby unikać bandziorów.

  Chrystus mówił aby oddać Bogu co Boskie czyli przestrzegać przykazań a cesarzowi co cesarskie czyli przysłowiowy guzik.
  Apostołowie byli prostymi zwyczajnymi ludźmi, nie głosili tego co usłyszymy w religiach. Wszelkie błędy pojawiły się po śmierci apostoła Jana kiedy to listy Pawła zadomowiły się na dobre (nie było komu obnażać tych herezji) a później niejaki Marcjon wyskoczył z tezą że tylko Paweł ma rację. Następnie ”w odpowiedzi” w imię walki z Marcjonem włączono listy Pawła do NT. Jak było w rzeczywistości, tego nie wiem możemy jedynie przypuszczać prawdy nam Konstanty ze swoją świtą np parobek Euzebiusz nie powie…

  Ten sposób Ewangelizacji jest niezwykle prosty, obnażyć wroga, w tym przypadku Katolicyzm jako Chrześcijaństwo, pokazać trochę prawdy i założyć sieć na nowe ofiary.
  Tak jak byli Katolicy idą do ŚJ tak Sanjajowcy pójdą z Chrześcijaństwa do hybrydy Neopogaństwa z naukami New Age. Jeden …. czy modlimy się do Marii czy Swaroga, te posągi i obrazy nigdy nie odpowiedzą. Słowianowiercy nie pokazują kłamstwa religii lecz nie prowadzą do Boga który stworzył człowieka, przepraszam prowadzą do bogów stworzonych przez człowieka.

  A Sandżony, niby czyta forum Henryka itd a dalej myli Biblię z dogmatami religijnymi, powtarzane brednie że Jahwe to imię Boga a Jezus to żyd.. zupełnie jak w sekcie.
  Jedyne z czym się zgadzam to z koncepcją ”obozu pracy” dla złoczyńców. A dlaczego ma tyle ludziów siedzieć w więzieniu bezproduktywnie ?! Nie można wysłać np. do kopania rowów, czyszczenia ulic itd ?!

  Przy okazji kolejne kłamstwo o rzekomym mordowaniu pierworodnych:

  Ewangelia Łukasza 2:(21) A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu imię Isus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. (22) A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, (23) Jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, (24) I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.

  (25) A był wtedy w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim.
  (26) Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana.
  (27) Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Isus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego,
  (28) On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: (29) Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, (30) Gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje, (31) Które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów:

  (32) Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego.

  Obaj o tym mówili, że niby Izraelici pod imieniem żyd musieli zabijać swoje dzieci dla ”Jahwe”
  Jakim trzeba być młotem żeby wysnuć taki wniosek ?
  Pomijam już fakt że Łukasz był uczniem Pawła kolejnego oszusta lecz ten werset został wzięty z Pięcioksięgu

  2 Mojżeszowa 13:(1) I odezwał się Pan do Mojżesza, mówiąc:
  (2) Poświęć mi wszystko pierworodne; wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno u ludzi jak u bydła, do mnie należy.
  (3) I rzekł Mojżesz do ludu: Pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli, bo przemożną ręką wyprowadził was Pan stamtąd. Nie wolno tedy jeść chleba kwaszonego.

  Gdyby Prawo te kazało zabijać dzieci to czemu Isus przeżył ? Czy może chodziło o baranki a ludzie byli przedstawieni Bogu,
  Biblia mówi że Lewici byli poświęceni dla Pana czyli mieli pełnić służbę świątynną.
  Temat ten wymaga rozwoju.

  Ps. słowo ”Bazylika” jest pochodzenia greckiego, βασιλικός co oznacza „królewski” lub od budynku Stoa Basileios – Stoi Królewskiej umieszczonej przy Agorze ateńskiej, w której urzędowali archontowie. Jeżeli Biblia była pisana po grecku to nie dziwi mnie negacja tego języka.

  Co nam mówi o ciocia wikipedia, czyli oficjalne ”Bazyliszek (gr. basiliskos, łac. regulus), czasem nazywany królem węży – mityczne stworzenie, pojawiające się w legendach, podaniach i bajkach wielu narodowości (także w Polsce).”

  Słynny historyk Pliniusz Starszy uważał bazyliszki czy jednorożce za zwierzęta autentyczne, wariat czy wiedział on czym pisze nazywając znane nam zwierzę określeniem ”jednorożec” ?

  Archonci to z greckiego oznacza ”rządzących” (lub pierwotny byt od słowa Archi/Arche), w Atenach oraz jest terminem zastępczych dla upadłych aniołów z diabłem i Apollyonem na czele.
  Stron mówiących o Gnostycyzmie, Archontach jest sporo, wystarczy poszperać w necie, goooooogle nie gryzie 🙂
  Na ten czas tworzę artykuł o Hermetyzmie, Heliocentryzmie, poszerzam o stare posty itp.

  Basilea, czyli Królestwo dlatego nazwa tego blogu nosi nazwę ”Królestwo” ponieważ interesuje mnie język grecki, filozofia, Septuaginta i Królestwo Boga…
  Chyba że nauczamy że God znaczy gad, Bóg to szatan, Diabeł to okrutnie ukarany Lucyfer, kult gnostyckiego Kosmosu itp.
  A powinno wymawiać się na przekór amerykańskiej wersji – God od godności, good czyli dobro.
  Słowo Kość-iół jest polskim słowem, w naszych polskich Bibliach występuje niewłaściwie przetłumaczone greckie słowo (Eklezja) czyli zgromadzenie, wspólnota mesjańska jako kościół albo zbór (od zburzenie).

  Polubienie

 5. * Dużo agentów tak działa świadomie lub nie, że podaje prawdę w taki sposób aby ją przedstawić w sposób komiczny.
  Teraz jak tak patrzę na Wielką Lechię z boku to widzę głównie fanatyzm a nie dążenie do prawdy.

  Bez Biblii ciężko jest dojść do prawdy a Słowianofile w większości wierzą w UFO, Darwinizm, Małpoludy, Heliocentryzm i wiele innych.
  A właśnie dużo ludzi mówiąc prawdę ośmiesza ją. Jeśli ktoś chce gadać o PZ to nie może wyglądać jakby uciekł z Tworków, trzeba z tematem Płaskości ziemi uważać gdyż ponad 90% populacji albo uprawie Heliochwalstwo albo wierzy w PZ bez dowodów (Islam).
  Powolutku trzeba przedstawiać dowody a konkretnie zmusić słuchacza do myślenia, wywołać wątpliwość w Helio aby zaczął szukać dowodów.
  Promowanie PZ bez korzytania z Biblii mija się z celem ponieważ tylko ta księga wyjaśnia dlaczego jest tak a nie inaczej i nie chodzi jedynie o piniondz albo o kontrolę mas dla samej kontroli.

  Tak swoją drogą wszyscy jesteśmy agentami, tylko że dla jedego mocodawcą pośrednio jest Satanail lub Apollyon a dla innego Bóg. Lepiej pracować dla Stwórcy.

  Tych świadomych ściemniaczy nie jest łatwo rozpoznać bo podają dużo prawdy aby z czasem więcej gmatwać albo samemu sobie zaprzeczać.
  Nie pokazują jawnie swojej przynaleźności np. w Polsce będą udawać gorliwych chrześcijan. W każdym razie starają się przekupić grupę docelową.

  Ci ściemniacze zazwyczaj klepią jedno i to samo, cytują i kopiują czyjeś materiały w sposób tani i prosty.
  Jeszcze inni zioną nienawiścią do Boga, Biblii i Chrześcijaństwa (społeczeństwa) mówiąc że obecny stan Chrześcijaństwa (Pawłościaństwa) to wina Boga Jahwe. Nazywają Boga imieniem Jahwe, jednym z wielu bogów ale ten wybrał żydów itd. Że żydzi to niby dzieło Boga Lucyfera a reszta ?

  Jeśli są to lechitomany to zamiast pokazywać przeszłość Słowian pod kątek logiki plus dowody, będą mówić że jesteśmy Lechitami i mamy wrócić do Starowiary.

  Słowiańscy Bogowie są ok ale jeden Bóg kochający stwórca i sędzia już nie.
  Przeciętny ateista lub inny ateista zaatakuje Biblie w sposób żenujący (czysty fanatyzm) ale już ci na wyższym poziomie. Aby zaatakować Biblię i Prawdę to trzeba ją znać by wyrywać zdania z kontekstu.

  Mówią nam że Jezus to watykański żyd, a Biblia mówi że jest synem Boga i chyba największym przeciwnikiem żydów. Gdyby Izrael to byli żydzi, Isus nauczałby ich a nie narody północy. Dlaczego apostołowie (Andrzej) nauczali Scytów, Traków i Greków a unikali ”żydzów” a mieli iśc do owiec z domu Izraela, hmmm.
  O zażydzaniu Biblii już było, ale to wrogowie Biblii bardziej zażydzają aby pokazać że naród wybrany to żydzi a my tępe goje.

  Po drugie skąd ta pewnośc jak Krzewiciel miał na imię, Isus (Izus) albo Isos ?

  O tym że kult krzyża jest bałwochwalstwem wspomniał głównie Henryk, Girion, Detektyw i.. Sanjaya. Reszta nie ma nic przeciwko.
  Pierwsi trzej udowodnili że krzyż jest pogańskim symbolem słońca i śmierci, czyli że tylko szatan mógł pokazać całemu światu w ten sposób Mesjasza a Sunjaya że to symbol żyda i watykanu, niby podobnie ale odwrotny efekt. No dobra.
  Nie ma sensu atakować konkretnej osoby, lepiej obnażać ich manipulacje
  A zauważyłem że najsprytniejszy ze wszystkich to jest chyba Sanjajca.
  Dużo ludzi na internecie znanych zostało już dawno zdemaskowanych albo są nieświadomi do końca tego co robią.

  Jajcu to mam wrażenie że się nawet do zbawienie.com itd odnosi pośrednio ale tak jak wcześniej wykazałem. Nie że przedstawiamy (ogółem wszyscy) sytuację polityczną pod katęm proroctw Biblijnych ale że gmatwamy bo nie Jezus a Isus.

  To jest akurat najmniej ważne jak Mesjasz miał na imię, ważniejsze to co nauczał a o tym niewielu mówi.
  Uczy ktoś poza Świadkami Jehowy o Królestwie Boga na ziemi ? Nawet ci panowie nie znają do końca prawdy a jedynie pewien fragment. Wiedzą że piekło i życie w niebie to ściema by zrobić z nich wariatów i domokrążców. A księża to nie domokrążcy i jeszcze chcą kupe forsy za to…

  W razie czego odpowiadam jeszcze raz. Chrystus nie jest żydem ani Bogiem a Synem Boga i wybrańcem mianowanym jako Król przyszłego państwa Boga na ziemi – przeciwieństwo NWO.
  NWO również to obietnica powrotu do nieba, wieża Pomieszania. Tanach używa nazwy Ba-Bel (Brama bogów).
  Biblia ani razu nie nazywa Isusa Bogiem, sam Mesjasz nie nazywał siebie Bogiem ale za to modlił się do Boga aby nas Stwórca nie zabrał do Nieba ale uwolnił od złego.

  Można połączyć te dwie modlitwy. Ja osobiście nie pamiętam kiedy ostatnim razem modliłem się do Isusa, chyba na bierzmowaniu.
  Stary Testament zawiera mnóstwo proroctwo gdzie Bóg jasno zapowiada nadejście swojego wybrańca która ogłosi (wytłumaczy) narodom swoje prawo, problem jest taki że większość ówczesnych myślała że proroctwa wypełnią się za ich życia.

  Dużo z tych ezoteryków od New Age bardzo lubi naukę jesteś bogiem i sam możesz się zbawić. Sama logika podpowiada, zresztą filozofowie mówili że zmysły zawodzą i trzeba być nieśmiertelnym żeby być źródłem prawdy.
  Upadli jak widać mają mało czasu więc chca jak najszybciej zagonic Słowian do satanizmu i przy okazji pokazać kłamstwo w religiach które sami stworzyli.
  Tylko teraz (możliwa opcja według proroctw) na straty pójdzie oś Rzym-Londyn-USA (Babilon Wielki) i Syfoniści a ci z tzw. mediów alternatywnych czciciele Apollyona zostaną nowymi celebrytami i będa urągać Bogu.

  Pytanie, jeśli nie ma Boga to kto stworzył Świat, człowieka, myśl itd ? Upadli Aniołowie (Egregoroi) pozujący na zielonych czaraków albo gnostyckich Archantów czyli rządzących.

  Ci ezoterycy oraz z wielkiej Lechi podobnie jak nałukowcy przekujący nas do małpoludów, miliardów lat stwarzania cechują się fanatyzmem.
  Ale Sławuś mocno wyróżnia się z pośród tych wszystkich osób, nie pasuje do nich i dobrze. W przeciwieństwie do tych udochawiaczy nie gada głupio a prosto i sensownie. Przeciętny człowiek może tych rzeczy niezrozumieć, zresztą ponad 90% ludzi nie zna Biblii ani Koranu ani Talmudu ani Awesty ani Planu 3 Wojen itd.

  Ja sam nie pasuję ani do Katolików ani do Protestantów ani do tych ani do tamtych. Gdy ktoś się pyta czy wierzę w Boga albo czy jestem Wierzącym, ja mam problem. Nie chcę być zrozumiany jako Ateista ani jako ktoś kto uważa się za Chrześcijanina na wyższym stopniu.

  * kolejna sprawa to chęć powrotu przez neo-Lechitów do satanizmu słowiańskiego gdzie kult słońca (Swarożyca/Heliosa) i Astarte panował.
  Sprytniej jest przestawiony (ogólnie) schemat panowania nad ziemią
  Motłoch > Rzym > Żydzi > jaszczur JotHaWuHa.
  Gdy ktoś przeczyta książkę A. Rivery to zauważy że to Rzym kontroluje żydów syjonistów i chasydów a nie odwrotnie, co prawda on widział jedynie jedną stronę nie widząc działań tej drugiej.

  * Już dawno zostało zostało ukazane że ten pan jest wiernym czytelnikiem różnych stron czy forów. Nic w tym złego ale cytuje z czapy nie dając dowodów a rzucając jedynie hasłami.
  Ludzie atakujący Biblie nie przedstawiają żadnych dowodów na poparcie, takich profesjonalnych z głębszą analizą.
  Przykładowo, ten człowiek nawet ”nie porównał” Isusa Nazaretańskiego tylko i wyłącznie Biblijnego z różnymi bóstwami Egiptu (Horus), Persji (Mitra), Indii (Kryszna), Chaldei (Tammuz), Skandynawii (Balder), Hellady (Bachus) itp. W Biblii nie ma nic napisane że Baranek miał 33 lata w chwili egzekucji, nawet nie jest jasne którego dnia, miesiąca czy roku się urodził. Mamy jedynie niezależne od Rzymu obliczenia. Po drugie liczba 33 wskazuje jak ważna jest góra Hermon (Ermon, Βουνό του Αρχηγού (wzgórze naczelnika według tłumacza google) i Syjon (Sion).

  Zazwyczaj koledzy upadłych aniołów wybielają jednego z nich w postaci zwierzęcia w Edenie. Lucyfer jest słowem łacińskim w LXX i w NT powinno występować słowo ”Fosfor/Phosphoros” jako anioł pełen pychy niosący (sprzedający) rzekomą światłość.

  Eden – kto broni Boga tam i przedstawia pierwszą parę za buntowników ten broni dobra a ten kto wybiela szatana lub Gadraela i krytykuje Boga ten pracuje świadomie bądź nie dla szatana.
  Jak wcześniej wspominałem każdy mąciciel ma swoją widownie która trzyma jak to Henryk mówił ”jak pieczarki i karmi nawozem”. Ci celebryci tak przekazują informacje aby wyszło iż tylko oni mają rację i są prawdziwi. Że tamci coś tam gadają ale wy macie [mnie] wspierać….

  No cóż mogę mieć wrażenie czegoś, jeśli mam wrażenie to oznacza jest moje osobiste odczucie być może błędne. A przywidziało mi się że Sandi się odnosił nie raz do Henryka, i do mnie i do innych ale w taki sposób nieprecyzyjny aby się połapać o co biega.
  Na podstawie samej Biblii pokazywałem że Isus nie jest Bogiem a wybranym przez Boga a to jest SPORA różnica.
  Cóż Sandi już pewnie nie nazywa Biblii po nazwie a małą czarną książeczka, moja jest brązowa 🙂
  [W Korei Północnej również nie lubią Biblii i w Kanaanie także…. ]

  Do Sandziego nawet nie docierają żadne dowody Biblijne, czysty fanatyzm albo ignorancja albo coś jeszcze innego. Pokazałem w Biblii że Isus nie jest Bogiem, że jednak co innego jest napisane niż wielu otępieńców ateistycznych głosi a tu ściana. Są tacy dezintegratorzy którzy klepią cały czas swoje.
  Lubi za to facet kopiować od innych jakoś tak przetwarzając że brzmi to całkowicie inaczej.
  O bałwochwalstwie, kulcie krzyża i Watykanie od Henia, o ”Brainbreakianizmie” od BB (mam na myśli negację NT, wiadomo o co kaman), Chrystus Kosmiczny od Waltera Veitha lub Radtrapa (artykuł), o PZ od jeszcze kogoś innego i tak dalej….
  Tacy oni wszyscy oczytani, krytykują Biblię a nie wiedzą kim są Edomici/Idumejczycy. Ale kiedy im pokażesz kim są Edomici, kim są Słowianie to wyśmieją wszystko i dalej będą biadolić swoje łączyć Heroda naród z Judą.
  W jednym filmie P. Szydłowskiego – że Piotr = Szymon Mag a Biblia mówi że to dwie różne osoby, taki podobny fanatyzm.
  [https://www.youtube.com/watch?v=UxxNGBnd1EY]]

  Cytują Objawienie Jana aby krytykować Watykan a jednocześnie kasują całą Biblię, no schizofremia jakaś….

  Jeszcze nikt nie obalił porządnie rolę 5 kolumny – Pawła, Łukasza, Marka, Barnaby, Tymoteusza. Nie można poruszać tematów Biblijnych na poważnie nie wspominając ani słowem o tej grupie.
  Jeśli Paweł to rzeczywiście miał na celu zniszczenie Biblijnego Nazareizmu czy jak kto woli Prawdziwego Chrześcijaństwa, to wychodzi na to że były 2 Ewangelie a nie 4.
  Dwie księgi dodano aby umniejszyć rolę Mateusza, Jan pisał z innej perspektywy więc przedstawiono interpretacje jego dzieł w duchu pawła np. że kobieta z 12 rozdziału objawienia to Maria a jej syn to Krystus a tymczasem chodzi o 12 plemion Jakuba.
  Większość polskich przekładów Listu Jakuba jest na samym początku zmasakrowana i wspomina o pokoleniach (jedno pokolenia to około 20-25 lat) a nie o plemionach (fylais).

  Najlepsze jest to i uważam że na to trzeba zwrócić uwagę. Najwięcej ostrych ataków na Biblię rozpoczęło się około 2-3 lata temu. Tak dokładnie od 2015 roku kiedy zacząłem czytać (od połowy roku) na temat Lemurii, Atlantydy, piramid na marsie i wiele innych durnot.
  Od kiedy pojawiły się te artykuły Heńka, wiele chwastów dostało szału:
  http://www.zbawienie.com/zbawienie-nie-tylko-dla-orlow.htm
  http://www.zbawienie.com/dobra-nowina.htm

  Od tego czasu zaczęło działać mnóstwo pastuchów.
  Jest akcja to musi być reakcja i krul wydaje się być tego dowodem obym się mylił ale sam często oglądać Sandzia odnoszę wrażenie jakbym widział niby klona a jednak przeciwieństwo Henryka. To tak jakby wybrać kto mówi mądrzej i lepiej. Najmądrzejszy jest Bóg który czasem kogoś obdarzy wiedzą a innemu odbierze rozum.

  Co dziwne Sadzi coś kopiuje że niby w ST nie ma nic że Bóg miał syna, a tu proszę miliony wersetów że Bóg pośle swego zbawiciela
  Na internecie znajdziemy pełno informacji że na początku 1992 roku ten człowiek był przywódcą jakiejś New Age sekty gdzieś tam… Zresztą to nie jest aż tak ważne ale przynajmniej wiadomo że człowiek ten istnieje 🙂

  Czasy ostateczne coraz bliżej gdyż Biblijna ”Bestia” z Apollyonem na czele staje się coraz silniejsza.
  To znaczy że albo człowiek posiada taką wiedzę od dawna oraz dużą charyzmę albo….

  Era Ryb oznacza Chrześcijaństwo a

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Era_Wodnika

  oznacza albo Królestwo Boże albo NWO.
  Przykładowo: [https://www.astromagia.pl/zodiak/astrologia-wg-wojciecha-jozwiaka-okiem-astrologa/9394-miedzy-era-ryb-a-era-wodnika]
  Mówici ci okultyści o Chrystusie kosmicznym czyli uniwersalny. Jest to ruch które nie atakuje Boga tak bezpośrednio a sposobem wpuszczając jad w pięknie sformułowane zdania. Są tacy którzy jawnie wychwalają Lucyfera (”pana” Fosfora) jako swego zbawiciela a jeszcze inni sami są dla siebie zbawicielem.
  Era Byka to według nich czasy Mojżesza, przed Erą Ryb była Era Barana, a po Erze Chrześcijaństwa (Rybek/Pisces) ma nastąpić era Wodnika czyli ”wielkiego szczęścia”

  Prowadzą przez labirynt z latarką w ręku aż tu nagle ciemno i nadchodzi minotaur.
  Zakłamańćy też będa chcieli podłączyć się pod nurt aby nas albo zmusić do pogaństwa albo do walki zbrojnej.
  Wielka Lehia, Lahestan oczywiście istniał, pod kątem Biblijnym przynajmniej mamy jakiś początek rodowód

  A Propos tej ateistycznej ściemy jakoby Isus miałby być klonem jakiegoś Horusa czy innych Mitrów
  Na żadnym egipskim papirusie nie ma wzmianki że Izyda była dziewicą, że Ozyrys był Bogiem Stwórcą (raczej Aten/Aton według Mesraimitów), że kogokolwiek w starożytnym Egipcie ukrzyżowano (Egipcki krzyż to Ankh) że Horus czegoś tam nauczał, że kiedykolwiek Horus umar (jak nie umarł to nie mógł zmartwychPowstać), że miał 12 uczniów (miał w rzeczywistości 4: Hapi, Tuamutef, Mestha/Amseti, Qebhsennuf,
  I ludzie w takie bajki wierzą, w religie wierzą. Religie w większości są tak stworzone aby przykryć to co jest najważniejsze.
  W Biblii jakieś ponad 95% sprzeczności pochodzi z: Listów Pawła, Ewangelii Łukasza, Ewangelii Marka i listu do Hebrajczyków niejasnego autorstwa. 1 List Piotra jest najprawdopodobniej dziełem innego autora. Mógł to być Marek, Łukasz lub ktokowiek inny.
  ST praktycznie cały czas krytykuje kult słońca (Heliosa) i składanie dla niego ofiar a także kult przyrody w sensie modlenie się do rzeczy martwych

  Ten ruch Słowianowierstwa ciągnie nas właśnie do tego kananejskiemu satanizmu
  Są też tacy którzy insynuują że to Lucyfer jest Bogiem który stowrzył słońce, ziemię ludzi itd.
  Co ciekawe nie wyjaśnia się nawet jaki jest cel życia człowieka a w przypadku Płaskiej Ziemi…
  Dlaczego ktoś chce nam wmówić że jest ziemia Kulka skoro jest okręgiem ?
  Czy chodziło by wyłącznie o kasę ? Przecież równie dobrze ziemia np. może być kwadratem aby mówiono że jest okręgiem
  Czy może chodzi o to co jest zapisane w 1 Księdze Mojżeszowej ?

  Grigori, na temat aniołów religie niewiele mówią a jak już to tylko w samych pozytywach.
  Ci tzw. gnostyccy archonci, reptilianie, UFO to właśnie albo aniołowie albo demony.
  Należy pamiętać że mnóstwo ciekawych stron jest przeglądanych również przez kretów którzy przerabiają te informacje napędzając swoją agentę. Czytać nic złego ale jeśli ktoś przedstawia czyjeś jako swoje…
  Nie ma jednak z nimi co dyskutować jeśli nie widzą różnicy pomiędzy Izraelitami (12 Plemion Ludzi Słowa) i Judejczykami a Żydami czyli zbieraniną Edomitów, Hetytów, Torgarmitów itp.
  Możliwości w przypadku promowania tego olbrzymiego kłamstwa są dwie: albo człowiek nie wie co mówi albo jest ściemniaczem.

  Lehistańskie Imperium tylko Bóg jest w stanie odbudować w Biblijnej formie ale nie za pomocą kul a mocy Stwórcy.

  Jeszcze jedno, jeden z wielu przykkładów Jajcuś z tego co się orientuję jak wielu innych egzoteryków przekazuje za pomocą alegorii. Alegorycznie to znaczy za pomocą symbolii, metafor, nie dosłownie a w przenośni.
  Czyli według tego Bóg/Maria jest satanistą, diabłem, wężem a do tego dochodzi Isos. Chodzi o kabalistyczne trzy energie – żeńska, męska i nijaka.

  Jajcok to już dawno dawno temu, sam mawiał że był guru jakiejś grupy New Age, nie dziwię się że nie lubi Katolickiego fanatyzmu. Jam uważam że fanatyzm i sekciarstwo w każdej dziedzinie to pranie mózgu.
  W temacie słownictwa, wiele słów trafnie definiuje ale te Greckie przekłamuje jako Łacińskie i coś mało o Sanskrycie, Aweście i StaroSłowiańskim słyszałem.

  Pomimo przekazywana dużej zawartości prawdy, ten człowiek przekazuje mocną dawkę satanizmu i bardzo trującą. Po takiej dawce nie wiem czy można uzyskać życie wieczne no chyba że jest ktoś nieświadomy w to co wierzy a Bóg nigdy nie karał za wiarę a za czyny.
  Tak w skrócie dlaczego uważam tego człowieka za iluminatę bo iluminować to znaczy oświecać a oświecony światłem lucyferka dla którego nie będzie drugiego życia.

  Mogę wymieniać jeszcze więcej dowodów ale wystarczy mnie kilka aby ocenić a przeciwieństwie do innych nie mówię że jest to człowiek opętany itd, Nie…

  – Eucharystia po grecku znaczy dziękczynienie, podziękowanie. W biblijnym znaczeniu jest to kolacja połączona z modlitwą w stylu ”dzięki ci Panie za ten posiłek”. Zamiast chleba mogą być bułki a zamiast wina (dla dzieci) woda, i cały satanizm raptem znika.
  – Twierdzi że ST to przerobione przez rabinów sumeryjskie mity. Wystarczy porównać Biblię i te mity. Mity Sumeryjskie niczego nie wyjaśniają np. Epos Gilgamesza i brzmią jak dezinformacja. Tam ci bogowie mają żony, dzieci i są sadystami. Epos o Gilgameszu to odwrotność Ks Rodzaju. Tam aniołowie wylewają swe żale przeklinając Stwórcę za to że zabrał im kilkumetrowe dzieci
  – Wychwala szatana zwłaszcza upadłego anioła w Edenie, a po tym można rozpoznać że odwracają prawdę do góry nogami i służą bezwzględnie organizacji o nazwie Bestia.
  – Cytuje czy raczej klepie cytaty od Henryka nie podając żadnych dowodów przez co zaprzecza sam sobie.
  – Nawet nie rozumie co znaczy miłość zazdrosna. Jeśli Bóg jest Stwórcą to oczywiste że nie odda swej chwały nikomu i nie pozwoli na hańbienie jego imienia. Co był by to za Bóg który pozwoliłby ludom zdegenerowanym na dalsze działanie (a i tak za długo czekał). Dał Bóg im jednak czas. Egipcjanie, Kananejczycy, Filistyni, a nawet Izraelici przez 20 lat poprzez proroków byli informowani. 12 Plemion zaczęło czcić słońce, Heliosa zamiast Boga podobnie Słowianie czcili Słońce czyli Swaroga zamiast Boga, mieli krzyże, swarożyce i mandale zamiast Boga. Teraz widać dlaczego chce się nas wplątać w satanizm pod pozorem Lechitów itd.
  – Mówi że w ST nie ma nic o Chrystusie jako synu Bożym, tymczasem w wielu pismach Bóg wyraźnie obiecuje swego posłańca….
  Obalają dogmaty katolickie jako Biblijne, czyli albo nie znają Biblii albo znowu kłamią. Biblia nie mówi nic o jabłku, nie podaje dokładnego wieku Chrystusa.

  Wcześniej myślałem błędnie że Jajcuś całkiem niedawno zaczął mówić to co mówi, w starych filmach mówił podobnie a to jest pozytywne. Teraz wiem że Sandzio nie tyle Henia powtarza co Mariusza pomysły powiela z tą Nową Chronologią, Isis Ra El..
  Jeśli Nowa Chronologia jest prawdą to żadnego Isis Ra Ela nie było i wszystko o Horusie nie powinno się liczyć 🙂 Sprzeczność goni sprzeczność. Oczywiście każdy kto promuje ten syf Zeitgeist to albo jest osobą mocną wierzącą innym na słowo nie sprawdzając żadnych źródeł tylko tak papla albo jest kłamcą i ma najwyraźniej jakiś plan.
  Co ciekawe obaj panowie negują Biblię i wiedzą że istnieje alfabet Staro-Hebrajski.
  Sandziu neguje istnienie króla Salomona chociaż nie pokazał i nigdy nie pokaże żadnych argumentów przemawiających za.
  A Masoneria wielbi Salomona i przypisują mu napisanie Kabały!

  Salomon
  https://www.youtube.com/watch?v=B33aF3Wl7eY są tego trzy odcinki i zachęcam skupić się na słowie ”On”
  SalomOn czyli Człowiek Pokoju. Salom (Szalom/ Arabskie Salam) kojarzy się ze słowem ”Sala” a Sala to przecież pokój. W języku Polskim kiedy mówimy o pokoju możemy mieć na myśli pokój czyli spokój albo pokój z czteroma kątami.
  ”Sal” może oznaczać sól, rozum (łacina), albo może (hipoteza) żal ?

  Widać ewidentnie jakie są intencje i tych dwóch panów a także wszystkich tych co chcą nas wpuścić w maliny i zachęcać do uprawiania czarów..
  Kusmity Normalne

  ———————————————————————————–

  Większość gwiazd alternatywny mówi bardzo przekonująco, przekazuje wiele elementów prawdy o ciężkiej sytuacji Słowian i kolonizacji przez Syfonistów i Dżezuitów.
  Ostatnio ponownie zajrzałem do starego arta Krystiana:
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/08/18/jak-traktowac-nieprzyjaciol-cz-1-jak-rozpoznac-agenta-i-czy-nadstawiac-mu-chrzescijanski-drugi-policzek
  Co z niego wynika ?
  A to że wielu ściemniaczy przegląda częściej Blogi czy Kanały Youtube od nas przeciętnych ludzi. Tylko że oni tę prawdę potrafią przekręcić.
  Wielki Lehistan może istniał ale Izraelici przejęli wiele praktyk od ludów Kanaanu w tym picie krwi i kult Baala. Dlatego zostali wygnani na północ.
  [[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/O98_Idol_von_Sbrutsch_mit_Darstellung_von_Unterwelt%2C_Erde_und_des_Himmels%2C_zirka_10._Jh._n._Chr..JPG]]
  Światowid…. a mnie to przypomina obelisk czyli forma faliczna. I dlatego upadli chcą ten kult Bestii przywrócić kosztem Chrześcijańskiego Pogaństwa.

  Wielu fałszywych proroków prędzej czy poźniej się podkłada, czy to doktrynalnie czy to chamstwem czy to spotyka się z Chrabją.
  Loża Bez Tajemnic wyłożyła się przykładowo na Septuagincie,

  Zdrowie fizyczne jest bardzo ważne ale zdrowie ”duchowe” jest jeszcze ważniejsze. Czasami choroba może być próbą ze strony Boga.

  Wielu z nich obiecuje ogromną wiedzę, oświecenie (iluminację) na podstawie wiary. 0 uczynkach niewiele mówiąc.
  Celem drugiej fali jest odciągniecie nas Boga i zachecić do okultyzmu czyli do bałwochwalstwa jako takiego. A Boga upadli panicznie się boją, ludzie niegodziwi także na dźwięk słowa Bóg uciekają gdzie pieprz rośnie.

  Dlaczego tak uczepiłem się tego tematu ?

  otóż wg. tego pana Biblia jest dziełem panów X, szatana nie ma, Boga niema, Isusa, Mahometa, Heroda nie ma ale jest Lucyfer. Wyłączne w Biblii są zwroty ”Szatan”, synagoga szatana, prawda cię wyzwoli, zbawienie (uwolnienie), grzech, Zakon, Nefilimowie..
  Owszem jego filmy zawierają mnóstwo prawdy, ale wg niego Bóg nie istnieje jako osoba, stwórca który:
  Mateusza 5:(48) Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały jest.

  ale jest w nas czyli jesteś bogiem. Kolejne nawiązanie do New Age, Hinduizmu, Buddyzmu i lucyferianizmu wprost z Edenu.
  Nazwa Jasna Strona Mocy jest nawiązaniem do Gwiezdnych Wojen które są przepełnione filozofią New Age, Jedi jako intergalaktyczni Jezuici z małym żydkiem Loyolą o wyglądzie plagiatora Einsteina z imieniem demona, ok ale też próbuje nam się wcisnąć dualizm inaczej mówiąc dobro i zło jest taką samą siła wewnątrz, Ying Yang troche dobra trochę zła, czyli nie możesz winić kogoś że cię gnębi okrada bo działa zgodnie z tym bez-prawem.
  Jest to nic innego jak promowanie lucyferianizmu ale w białych barwach. Aby promować białą magię trzeba zwalczać czarną magię lecz to wciąż ta sama moc.
  Warto sprawdzać wszystkie filmy szczególnie ludzi którzy chcą być naszymi nauczycielami, co promują, co zwalczają, jaką mają siłę rażenia (liczby odwiedziń itp),
  Tego typu działania (ten cąły projekt Wielka Lechia) są kierowane do ludzi młodych, naiwnych ale świadomych tego że coś jest z religiami oraz partiami nie tak. Czyli pokonali pierwszy by zerwać kajdany kontroli umysłu, i na nich zakłada się nowe i silniejsze sidła.
  Każdy dezinformator, mąciciel, agent itd musi na początku znaleźć stałą publiczność, punkt docelowy. Jedni mówią o Chrystusie aby później powoli odrzucać cały ST (Septuagintę), atakują Płaską Ziemią i zażydzają co się da | pozdro dla kumatych, kto wie domyśli się o kim wspominam.
  Jeszcze inni promują płaską ziemię aby przyciągnąć ciekawskich internautów, którzy odchodzą od Kościołów.

  Działalność większości wilków (wiepszy) w owczej skórze ma na celu odciągnięcie nas od Boga, Biblii
  by zachęcić nas do celebrowania starych pogańskich rytuałów magicznych plus wróżby z fusów, jogi, tantry, medytacje itd.

  Chrystus zachęcał nas abyśmy posługiwali się prawdą, odkrywali kłamstwa, demaskowali oszustów i przed nimi ostrzegali.
  Im więcej dana osoba wie, tym bardziej powinniśmy uważać i sprawdzić czy jest to ”nasz” czy kontrolowana opozycja.

  A tak według Proroctw:
  Biblijna Bestia (Therion) z otchłani na czele z Apollyonem ma za złe Bogu i pozostałym aniołom za to że przebywają zamknięci, przez ten czas obecnie szykują się od wojny propagandowej i psychologiczne z Babilonem Wielkim i wielką prostytutką dlatego jak na razie na poziomie internetu obnaża się zbrodnie KRK, masonerię, rzekomych Illuminatów czyli ukarzą się jako nasi wybawcy zwalając cała winę na Boga (nazywanego przez nich diabłem, jaszczurem Jahwe Jhwh) jako rzekomego sprawcę religii, wojen itd.

  Co jest ciekawe, że Żydów nie nawraca się masowo na pogaństwo, Muzułmanów także; tylko Słowian się czepili…ponieważ Słowianie są trzonem 12 Plemion Izraela, a to wiele tłumaczy.

  Chęć zdobywania wiedzy dot. przeszłości słowian jest ok… ale Słowianie byli poganami, czcili Swaroga (slońce, Heliosa) i uprawiali kult faliczny… za to zostali przez Boga wypędzeni na północ z dala od zbrodniczych Kanannejczyków i Asyryjczyków.
  Wiele zapowiada, że system Rzymski upadnie co spowoduje utratę kontroli nad Słowianami, dlatego diabeł ma plan B.
  Plan B to wykorzystanie Historii Słowian/Izraela czyli narodu wybranego przeciw Bogi aby nikt nie dostał wstępu do Królestwa Bożego.

  Żydom nie zabrania praktykowania Judaizmu, czytania zwojów Tory {sami Biblię fałszowali bo byli obcym ludem dla Izraelitów) itd ponieważ to nie są Izraelici, garstka z nich to być może pochodzi od Judy.

  Jednakże Słowianie zawsze mieli w pamięci większość przykazań jako sumienie.

  Ten pan w jednym ze swoich filmów pominął (celowo) ostatnie i najważniejsze zdanie z dokumentu o nazwie ‚Tajemnicze Przymierze”
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/tajemnicze-przymierze-zydowskie-2015-06

  To jest tajemnicze przymierze, poprzez które będziemy żyli teraz oraz w przyszłości, ponieważ owa rzeczywistość następowała poprzez wiele pokoleń. To przymierze jest opieczętowane krwią, naszą krwią. My jesteśmy tymi, którzy zstąpili z nieba na ziemię. To przymierze NIGDY, PRZENIGDY nie może być znane.
  NIGDY PRZENIGDY nie może być spisane lub omawiane, ponieważ świadomość się rozszerzy i spowoduje straszny gniew GŁÓWNEGO STWÓRCY na nas i zostaniemy wrzuceni do przepaści, z której wyszliśmy i pozostaniemy tam do końca na wieczność.

  Tu nie chodzi o żydów, o upadłych aniołów tzw. Behemoth/Therion/Bestia. To zdanie podaje problem oraz metodę pozbycia się tego – Bóg.
  Dlatego odciąga się Słowian od Boga.
  Ci panowie z Youtuba [dużo z nich], pomijają wiele ważnych wątków ponieważ są opłacani i nie są naszymi przyjaciółmi szczególnie ci którzy namawiają nas do walk, rewolucji i kolejnego przelewu krwi.
  Kiedyś miałem ogromny szacun do p. Jabłonowskiego vel Major vel Olszański za to że odciągnął wielu młodych od międzysłowiańskiego przelewu krwi no ale kiedy się okazało ile kasy [oszacowanej] z YT [ponad 9 tysiaków na dwóch czyli jakieś 4,5 tysiąca pln na czachę, no niezła sumka za pokazywanie osoby która sprawia wrażenie [nie mówie że jest] turbokalickiego oszołoma.
  Gorzej jeżeli ludzie mówią o Biblii, zazwyczaj cytują Pawła o najważniejszych tematach w Biblii nie wspominają.

  [[https://www.youtube.com/watch?v=3hWUBN6l280]]
  Nie tyle promowanie Słowian jako narodu wybranego… a wychwalanie pogaństwa, dwie rzecze które wyłapałem.
  Otóż wg. tego mamy całkowicie przekłamany kalendarz, jest to po części prawdą ale jeśli uznamy że wszystko jest przekłamane, to co wybieramy co jest prawdziwe według naszych zmysłów ? Zmysły są zawodne,
  Druga rzecz słowo judeo-aramejskie słowo Tora pochodzi od słowiańskiego słowa Historia, Historya, związane z torami (tor kolejnowy np).
  bo związane z chronologią czyli koleją czasu. Greckie słowo Chronos jest również imieniem greckiego bóstwa, najgorsze są imiona wzięte od pogańskich bóstw (zwłaszcza dla których składano ofiary jak np. Saturn, Baal, Helios, Apoloniusz od Apollyona). Pogaństwo to nic innego jak kult przyrody i płodności ”bogów” Wciska się że są to alegoryczne interpretacje, walka nocy z dniem itd, ale wyżej wtajemniczeni wiedzą że taki obelisk to fallus itp.

  Ludzie którzy kasują całą Biblię są świadomie lub po stronie diabła, i dobranoc. Poza naukami New Age przeplatanymi z czymś coś przyciągającego słuchaczy nie mają wiele do zaoferowania, a to trzeba przedstawić problem oraz sposób jego rozwiązania.

  —–

  Po wydarzeniach z 11 listopada kiedy to ludzie na przekór diabłu nareszcie wołali o Boga do Boga, i to im przeszkadza! Nie hasła o białej Europie czy stop Islam, w innych krajach też ludzie to mówią ale niewielu mówi ‘’My Chcemy Boga i jego Królestwa’’ Im więcej szczerych modlitw do Stwórcy tym większe szanse na Boską Interwencję.
  Co ciekawe nikt nie obalił greckiego pochodzenia Mesjasza ani ważności Septuaginty, nikt nie obalił proroctw zjednoczenia 12 Plemion Sławnych Słowian Biblijnego Izraela.
  Pokazuje to wielkość i ważność Słów Boga.. im więcej atakują tym większe odnoszą straty.
  Wiele wynika Behemot (Bestia/Therion/Apollyon) zgoni całą winę na Boga za ten bałagan nieważne w jakiej postaci się pokaże.
  Druga fala (Apollyon) jak na razie obnaża Syjonizm czyli lewactwo na poziomie internetu atakując przy okazji Boga. Ta druga fala to pseudo prawica, część Chasydów. Podczas II WŚ wybijano żydów ale głównie starozakonnych (naszych) i Chasydów (prawicowych). Syjonizm upada a Chasydyzm rośnie w sile, mam na myśli tych tu Chabad :
  Zamiast oświecać się Bogiem, oświecają się ciemnością… kabałą, magią, Hermetyzmem, okultyzmem = diabłem w zamian za pieniądze i kontrolę.
  Cyrografy… nawet jeśli oni coś podpisywali. Jeśli odwrócą się od zła… to mogą zachować życie wieczne pod warunkiem powrotu do Zakonu dlatego Ewangelia Mateusza i 1 Ks Henocha jest tak ważna.

  Polubienie

 6. 1) Postanowiłem sobie darować opinie wielu oszczerców
  Na internecie czy to na blogach, filmach, forach jest pełno agentów dezinformacji którzy z pasją nienawidzą Prawdy, Boga i Jego Królestwa.

  * Oni o tym wiedzą i rozpoznają te wszystkie kłamstwa ale odwracają głowę po ponieważ nie szukają Słusznej wersji dlatego nie ma co z nimi prowadzić dyskusję. Nic tylko tracimy czas odkręcając te brednie.

  * Nie ma zakazu aby się nie bronić, ale nie warto przesadzać i marnować czas na jakiś tam atak.
  Jeśli ktoś powiedzmy zna Biblię, sam ją czyta i dalej nie wie za bardzo o co w tam chodzi i nie potrafi przekazać nam prostych rzeczy np. o Sabacie, o Zakonie, o Stwórcy itd… Albo jest to człowiek z nadal nie odpranym mózgiem, albo skończony nieuk albo celowy mąciciel.

  * Jak im pokażesz jak to wszystko działa i wciąż będą ciskać te brednie niby na podstawie Biblii a jak się okazuje tylko na losowo wybranym fragmencie, to znaczy że ich mocodawcą może być imię Kłamstwo oraz mieszanie jej z prawdą w ładnie okryte zdania.

  * Im nie chodzi o ludzi już wiedzą że życie ma sens i gdzie należy podążać a o tych którzy stawiają dopiero pierwsze kroki gibiąc się jak małpa na gumie między Mainstreamem Lewackim a Prawicową Alternatywą. Na nich zastawia się sidła w postaci zachęcania do wszelkiej formy okultyzmu czy innych pół-prawd (UFO, New Age, Neopoganizm).
  Ci świadomi ściemiacze wiedzą o czym gadać i w jakim okresie swej działalności aby tak pewnego dnia rozpocząć akcję odciągania nas od Boga i samodzielnego myślenia.

  * Zmarnowałem mnóstwo czasu na odkręcanie klasycznych kłamstw dotyczących Biblii. Czas nie poszedł w las gdyż teraz wiem że wiele z tego co powyżej co poniżej bazuje na niewiedzy mas które nie są świadome co dzieje się dziś, co się wydarzyło 100, 1000, 2000 lat temu.
  Niektórzy agenci dają sami się zdemaskować kiedy powiedzmy przez długi czas popierają Biblię, później bronią Pawła a następnie kasują Pismo w całości.
  Chwasty stawiają nie na Isusa/Jezusa a na Pawła i jego kolegów albo na własną boską świadomość. Nie żyją więcej niż 100 lat a uważają się za bogów niektórzy z tych egzoteryków, dobre.

  Dobrze pamiętać że jako ludzkie istoty nie jesteśmy perfekcyjni lecz normalni ludzie są raczej neutralni i chcą poznawać świat.

  3) Ci ludzie jakoś nie widzą nic złego w pogaństwie czyli w białej formie satanizmu.
  Z religii popularnych najbardziej diabelski jest Buddyzm, taki soft lucyferianizm dla mass.

  Wielbienie słońca to kult solarny a kult solarny to debilizm połączony ze składaniem ofiar i całkowitym praniem mózgu gdzie kapłani tak manewrowywali gojów żeby ci dawali im kasy aby upadli aniołowie nie zsyłani na nich klęsk głodu itp.
  Dlaczego wielbienie słońca jest złe…
  Co powinniśmy wielbić, przedmiot martwy czy projektanta | kto zasługuje na aplauz, obraz czy malarz ?

  0 tym to już dzieci w podstawówce wiedzą a przynajmniej powinny że esencją pogaństwa jest kult Słońca oraz kolejne dogmaty.

  * Oni wszyscy (ogólnie) za to promują kłamstwa o żydach oraz Tetragram jako imię, że Bóg to jeden z wielu.
  Brak logiki w tym co mówią, jeśli Bóg taki zły kazał mordować, kraść itd to czemu dał ludziom prawa i przykazania, czemu zabronił mordowania, kradzieży i dlaczego Biblia mocno karci satanizm ?
  Niby NT i ST to co innego, to czemu Isos mówił że nie przyszedł niczego usuwać [Mt 5:17]

  Isos jako żyd, to czemu nazywał tych ludzi obłudnikami, synagogą szatana ? Tylko w Biblii mamy takie określenia jak Lucyfer/Fosfor, synagoga szatana, upadli aniołowie i wiele innych

  * Ci co tak nazywają Lucyfera siłą/mocą/prawem (Teozofią się kłania) a Boga satanistą Jahwe, może i są lucyferianistami ale nie służą Watykanowi a Apollyonowi. To jest druga fala bardziej podła, pokazują prawdę o systemie a jednocześnie zwalają winę na Boga.

  & Są jeszcze tacy którzy chcą nas za wszelką cenę zmusić do krwawej jadki z byle kim, na prowokatorów też trza uważać.

  & Przeciętny człowiek nawet Ateista nie wynajduje bardziej wyszukanych argumentów przeciwko Stwórcy, wierzy że nic nie ma. Ale już tacy inteligentiejsi już nazwą Boga satanistą ale nie dadzą żadnych większych dowodów.

  * Dlatego Grigori posyłają mnóstwo proroków czy to szkolonych czy to opętanych do zaginionych plemion Sławnych Słowian Biblijnego Izraela abyś nas za wszelką cenę odciągnąć od myślenia, życia wiecznego z Bogiem. Zwalają winę nie tyle co na Lucyfera a na Boga którego nazywają Lucyferem.

  Czemu nie mówią dlaczego był Potop, po co budowano Babilon itd.
  Oni nawet nie rozumieją dlaczego Bóg jest zazdrosny. Jeśli jest Bogiem jedynym to logiczne że nie odda swojej chwały NIkomu i to jest oczywiste.

  Ostatnio ponownie obejrzałem film na temat rzeczywistej Dobrej Nowiny… i
  Jest to temat gdzie zgadzam się w 100% a zazwyczaj staram się nie zgadzać ze wszystkim co ktoś mówi. W religiach nie można pokazać przewodniczącemu kościoła (np. proboszcz, starszy) że się myli.
  Ci co tak atakują rzekomo Biblię, oni atakują wyłącznie dogmaty religijne Katolickie, Protestanckie, ADS, Jehowitów itd. Ale prawie nigdy nie wspominają że naśladowców Krystusa rozpoznawano po wzajemnym szacunku i miłowaniu bliźnich. Nikt nie wspomina, nie potwierdza, nie obala Dobrych Wieści o… Królestwie Bożym. Prawo Boże skupia się na czynach i dobrym postępowaniu a nie na nienawiści i wrogości bezpodstawnej.
  Nienawidzić zła, oczywiście!
  Księga Psalmów 139:
  (20) Mówią o tobie zdradliwie, Nadużywają imienia twego. (21) Czy tych, którzy cię nienawidzą, Panie, Nie mam w nienawiści I nie brzydzę się tymi, Którzy powstają przeciwko tobie? (22) Nienawidzę ich całą duszą, Stali się wrogami moimi.

  Księga Psalmów 101:
  (3) Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy; Nienawidzę zachowania się odstępców, Nie przylgnie ono do mnie.

  A Diabeł ? Albo chce nas kontrolować albo zachęca do oKultyzmu.

  Polubienie

  • Mój ulubiony wynalazca, ale Watykan trafnie rozpracował jako mafię 🙂
   Moim zdaniem błędy (ok 6:36) wynikają ze słabej znajomości Biblii oraz wiary w alternatywność. Nie zapominam że kręciwoda produkuje wysysacze pieniędzy…

   Ważne że na swój sposób mówi prawdę w temacie Watykanu,

   Współrzędne Geograficzne góry Hermon tajemnica 33 rozwiązana, przekaż dalej 🙂
   33°24′N 35°51′E

   Księga Sędziów 3:
   (3) Pięciu książąt filistyńskich i wszyscy Kananejczycy, i Sydończycy, i Chiwwijczycy, mieszkający na pogórzu libańskim od góry Baal-Hermon aż do wejścia do Chamat.
   (4) Byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał ich ojcom przez Mojżesza.
   (5) Synowie izraelscy mieszkali tedy pośród Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Peryzyjczyków, i Chiwwijczyków i Jebuzejczyków,
   (6) I brali sobie ich córki za żony a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom.
   (7) Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom.
   (8) Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kuszan-Riszataima, króla Aram-Nacharaim; i byli synowie izraelscy w niewoli u Kuszan-Riszataima przez osiem lat.
   (9) Lecz gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował, Otniela, syna Kenaza, młodszego brata Kaleba.

   LXX,
   3:3 The five lordships of the Phylistines, and every Chananite, and the Sidonian, and the Evite who dwelt in Libanus from the mount of Aermon to Laboemath.

   No ładnie nie Baal Hermon tylko jakiś Aermon… no tak Ae > E czyli Ermon czyli Hermon bowiem po Grecku nie ma litery H.
   Wniosek ?
   Parchy dodawały w swoim Tanachu do nazw geograficznych imię swojego boga – Baal/Jhwh.

   Hmm, Baalowie i ”święte” gaje
   3:7 And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and forgot the Lord their God, and served Baalim and the groves.

   Wypisz wymaluj zwyczaje Celtów i Słowian.

   Polubione przez 1 osoba

   • No właśnie słusznie zauważyłeś że w Tanachu do nazw własnych często dodano -„Baal” .
    Baal-Hermon to by wskazywało że góra ta należy do jednego z diabłów a tymczasem jest to święta góra Boga .

    W księdze Jubileuszów jest mowa że istnieją trzy święte góry Boga :
    Syjon
    Synaj
    Hermon
    I wszystkie leżą w lini prostej co by się zgadzało biorąc pod uwagę prawdziwy kształt ziemi .

    Polubienie

   • Hermon i Horeb to dwie ważne góry,
    Moim zdaniem Hermon jest w czymś w rodzaju portalu z którego schodzą aniołowie, mówił o tym pośrednio Leo Zagami. Jeden z moich ulubieńców po tym wywiadzie większość filmów z jego udziałem to strata czasu. Czy został kupiony czy cokolwiek innego to nie ma znaczenia, uważam że takich ludzi lepiej nie demaskować, pokazywać błędy i prawdopodobnie prawdziwe informacje. Rozdzielić informacje od człowieka.

    Synaj to nie była Góra Horeb przypadkiem ? Horeb >
    Choreb, Góreb,
    Myk, bardzo ciekawe źródło językowe bardzo przydatne dla mnie ponieważ rozbraja retorycznie kazuistów z systemowej jak i antysystemowej strony.
    https://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/10/05/gora-dol-i-armageddon/

    Nie wiem czy autor wie że słowa buduje się od rdzeni, pewnie wie.
    A ten tuman co uwielbia odbierać żonom męża a dzieciom ojca stawia na sylaby jak w przedszkolu.
    Jest affiks np. De, on oznacza coś negatywnego i stąd mamy destabilizacje, dezorganizacje, destrukcję (nie na 100%) i debil (hiszp. słaby), demontaż itd.
    Ale czy słowa są satanistyczne czy znaczenie….
    Głupota ”antysystemowców” mie przeraża jeszcze niedługo zaczną bojkować pomarańczowe ubrania oraz numer 33 bo masoni, tylko nie pomyślą że wtajemniczeni używają tych symboli do przekazania informacji.
    33 – Hermon oraz ”coś jeszcze”
    To jest diabelskie a nie sama liczba,
    Kult liczb to kabała, łoni uważają że liczby mają magiczną moc a człowiek może kontrolować kosmos/logos.
    I oni w to wierzą….

    Większość znanych budowli podobno była budowana wzdłuż linii prostej np. piramidy.
    Nie ufam ufologom, kosmici to demony ex-Nefilimy… Annunaki to ich ojcowie, bogowie.

    Hmm,

    Kto normalny nazywa chasydzki Pis Prawicą i bohaterami.
    Dziwny człowiek, odkrył Bronka, Tuska i całą tą lewacką hołotę a nie widzi syjonistycznych powiązań Pis-uarów tego jak zniszczyli szkolnictwo, podzielili społeczeństwo oraz zdegenerowali tym 500+
    Państwo nie jest od rozdawania pieniędzy leniom, nierobom, patologiom Państwo ma dać możliwość zarabiania pieniędzy dawać wędkę a nie ryby czyli pieniądze na browara.
    Do tego to co wyprawiają z Ukraińcami, Żydami (żyd +), LGBT+ jeszcze dojdzie do sytuacji że rodowity heteroseksualny Polak stanie się obywatelem 3 kategorii.

    Trochę jak z Braunem który odkrył tyle kłamstw syjonistycznych i nie tylko a nie widzi że ten cały Watykan to jedna wielka lipa do pomniejszania samooceni, wartości portfela do kontrolowania wiedzy, emocji i tak dalej ?

    [Stary post wklejam:
    Chodzić po telewizjach i mówić jak to jestem bardzo cenzurowany, Braun to taki gośc co najpierw mówi ważne kto liczy głosy a później sam kandyduje w wyborach w arcymasońskim mieście Gdańsk. Jeśli takie złe miasto to po się tam wybierał i robił z siebie…. bez godności, tu nie ma żadnej większej konspiracji wiadomo komu robi dobrze także płakał na cenzurę ze strony pana z pejsami (i rzeczywiście mówi nieco prawdy ale zrzuca całą winę na masonów o drugiej stronie zapomina, chcą uchodzić za uczciwych należy trzepać wszystkich po równo nawet siebie)
    Jak ma być Polska Katolicka czyli Siedmiowzgórzowa to będą chronieni opresorzy.
    Teraz wielu hochsztaplerów będzie chciało się podczepiać pod walkę ze zbokami albo jak kochający ludzi północno biegun(k)owy jegomość ośmieszać żeby kojarzyć ruchu zwalczające dewiacje z fanatykami którzy chcą palić nie naszych.
    Dzieciofilii nie da się wyuczyć nie liczyć czegoś w rodzaju syndromu sztokholskiego kiedy ofiara potem staje się katem. Normalnym ludziom nie przyjdzie do głowy jak można fantazjować przy dzieciach nie ma gorszego zbydlęcenia i takie właśnie parchy pchają się na wyższe stanowiska. Z psychologicznego punktu widzenia jakieś 2% może więcej to nie są ludzie a demony w ludzkiej powłoce bez empatii, sumienia, uczuć wyższych dla takich okraść zgwałcić to jak pierdnąć.
    Fanatycki atak na Watykanusa także nie oznacza wybawienia, w jego miejsce wskoczy Chabad Lubawicz i inni antysystemowcy to że mówią nieco prawdy nie znaczy że chcą dla nas dobrze
    Wybory to fikcja głosować na mniejsze zło, ci którzy chcą coś zmienić są dominowani przez wystruganych bezpieczniaków systemu pozorni antysystemowcy

    ]

    Rozumiem że ktoś po prostu w to wierzy tak jak Podlecki wierzy w deparchatory, likwidacje parchów jemu nawet należą się pieniądze, jeden z niewielu który na serio jest ofiarą reszta nie musi się martwić o wyżywienie, spanie, portfel itd. Marek niby robi robi to samo ale jest w tym szczerzy 🙂 Dlatego nie odpuszczam tematu, nie znalazłem lepszej osoby która swoją osobą obnażyła środowisko alternatywne – jeden wielki ściek cwaniaczków, dezinformatorów i czarowników.
    Eteru jak wcześniej wskazywałem niby oczyszcza to śrowisko ale ma szyderstwo wypisane na twarzy, ciężko stwierdzić kiedy sobie robi z kogoś jaja a kiedy mówi na serio. No i nie daje alternatywy inaczej mówiąc przegra z każdym ekstremizmem, religią, kultem, in-sektą.
    Ale także fałszywy jak diabli.
    Dawno zauważyłem to zagrożenie, teraz każdy każdego oskarża o agenturę…. nie jest to dobrze ze względu na wyznawców parchy niech się żrą ale od ludzi won!
    Te biedaki widząc jak lider pozuje na wielce pokrzywdzonego bronią go/ją z jeszcze większą zaciekłością. Tworzą się takie małe ezo-drupki Sanjaiści, Popkiści, Moskaliści, Szczytniacy i tak dalej. Każda grupa atakuje pozostałe broniąc swego lidera ostatecznie wszyscy liderzy zyskują, ezodrama = więcej wyświetleń, pieniędzy, więcej ”pokręconych” wyznawców.
    Skoro ludzi wierzą w deparchatory to tym bardziej w cwaniaczków.

    Taka to metoda, narobić dymu poskłócać i wejść ze swoim asortymentem a ludzie skołowani zacieśniają stosunku z liderem…
    W gąszczu niewiedzy można wiele ukryć, kolejny dowód że grupy alternatywne są od dawna kontrolowane służby mają kontrolę wiedzą jaki % wie jaki % to naiwniacy kto chce obalić system i tak dalej.
    Można tych biedaków wykorzystać jako żyła złota, roboli, parobków, zamachowców…. jest mnóstwo możliwości

    Tak robią fałszywi liderzy – odebrać komuś lampę i rzucić w wir wojny. Tak robią wilki w owczych skórach napuszczają jednych na drugich a potem dzielą na mniejsze grupy.

    Z jednej strony należy obnażać cwaniaczków a z drugiej strony trzeba też pokazać coś od siebie tj. dać coś w zamian.
    To że ktoś obnaża system nie oznacza że ma czyste intencje,
    Bowiem wielu chce wgryźść się i ugrać coś dla siebie.
    Eter według wyliczeń jest w stanie na samym YT zarobić ponad tysiąc ojro, ale czy bierze to już inna sprawa….
    Dziwnie to wygląda kiedy jakiś antysystemowiec utrzymuje się z bycia antysystemowcem, inaczej mówiąc albo kreacja postaci i/albo pasożyt.
    Bezjajak z tego co pamiętam miał kiedyś cennik 200zł za wywiad, teraz pewnie więcej 🙂
    Alternatywność, duchowość to jest byznes, wiedza powinna być rozdawana jak rzeżączka skoro darmo wzięli za darmo mają oddawać. Pieniądze za wykonaną usługę a nie za żerowanie na czyjejś głupocie, naiwności, dobrym sercu.

    W środowisku ”narodowym” podobnie jedynego posła z jajami zostawili na pożarcie, Czerniaka wystawili do odstrzału ponieważ mówił o szczepieniach taka metoda skoro ma nasrane w papierach to pewnie 100% tego co mówi to bzdury tak jak Bezjaja to robi ”nie słuchajcie go, on jest stuknięty, bredzi, prawda tylko u nas prawdziwej narodowej telezji superpolaków”
    Wystarczy jak Bezjajak z Eterem i Miłarem zakopywali temat szczepień….. Podli to inna sprawa, ale także nieświadomie kompromituje wszystko jak leci, także brany za wariata ale na to papierów nie ma a inni mają 🙂
    Zbrodnią jest stwierdzić niektórym padalcom niepoczytalność, niepoczytalność = usprawiedliwienie.

    —-
    Grunwald, musiałem sprawdzić Turbosławian ośmieszających Słowiaństwo
    Grunwald, hmmm Zielony Las ? Zaciąga Krzyżakami

    https://pl.wikipedia.org/wiki/St%C4%99bark
    ”Pod Stębarkiem rozegrała się bitwa pod Grunwaldem (1410) i bitwa pod Tannenbergiem (1914).”
    To w końcu pod Stębarkiem czy pod Grunwaldem, preferuję tę pierwszą opcję.

    Polubione przez 1 osoba

   • Nareszcie znalazłem chęc na doczytanie ”LEKSYKON – NEW AGE – 100 KLUCZOWYCH POJĘĆ – Franck Bernard”
    Oczywiście wszelkie wirusy wynikają z Katolickiego pojęcia, generalizacji i obrony Watykanu
    Nie każdy New Ageowiec utożsamia się z New Age’m czy z Pogaństwem czy wprost z Satanizmem
    Na ogól akolici New Age albo mówią że wszystkie religie są super albo że wszystkie religie są złe.
    Jedność ze światem, holizm, orgony, kochajcie się, Era Wodnika, czakry, mantry, tantry, omega
    Wszystko po to aby ogłupiać, taka pułapka dla tych którzy zauważyli wady w swoim religijnym środowisku i…. utożsamiają Boga z żydami….że Bóg to pustynny jaszczur a prawdziwy Bóg jest w nas i my jesteśmy częścią tego kosmosu
    Mówił o tym Szydłoś, Bezjaya…. tak wprost nie licząc ich ciągotek do nałogowego kłamania i rzucania klątw. Większość nie wie nawet co mówi o czym bredzi.
    Boskie energie, jak na górze tak i na dole…
    Oczywiście każdy wierzy w to co chce, widzi ”po swojemu”
    Ogólnie alternatywnym bardzo odbija na dekiel, nie za bardzo są w stanie wyjaścić co jak i dlaczego nie licząc pseudo-historycznych wywowód miliardy lat temu dusze…..
    Miłość, Jedność, Równość, Holizm, Synkretyzm….

    Pełno haseł mało konkretów które można udowodnić
    Gorsze jest to że ci liderzy pełnią rolę predatorów, wampirów, cwaniaczków
    Żerują na tych biedakach co łykają ten bełkot kosmicznej świadomości
    Żałosne rytuały o niezindetyfikowanym celu ich praktowania, channelingi, Yoga i wiele innych.

    Nie można nie wspomnieć o Astrologii która jest czymś więcej niż badaniem nieba, czczeniem dzieł Bożym zamiast Boga.
    Generalnie Alternatywni biorą takie wierzenia jakie im pasują
    Chrystus Kosmiczny, uniwersalny, Chrystus dla wszystkich nie Isus który zachęca do walki z pokusami wymaga przede wszystkich
    Chrystus Kosmiczny nie wymaga, taki lajtowy dla wszystkich

    Wegaństwo, im bardziej wege tym częsciej atakują demony, parchy, jaszczurki, biegunka, hormony….

    Szkoda że przez ten bełkot Watykan czyli twórca z łatwością rozbija te prawdziwe treści
    jak samorealizacja, harmonia, równowaga, gnosis, Archetypy

    Przecież KRK kiedy zaora alternatywnych nie ma nic więcej do zaoferowania nie licząc poczucia winy, wysysania pieniędzy, rytuałów, dogmatów, uwierz a będziesz zbawiony
    Poznania Boga oraz pracy nad sobą nie ma, człowiek nadal jest więźniem swoich niedoskonałości płaci Kościołowi za wypełnienie dziur otrzymuje jeszcze większe szkody

    W energie oczywiście wierzę, nie w jakieś orgony ale w Eter który dowodzi istnienia Boga, świata. Istnieje coś takiego jak Mana, siły witalne ale nie wnikam w ten temat mnie wystarczy świadomość że wizyty w kościele kończą się utratą sił, sennością. W kościołach i protestanckich zborach (od zburzenia) także, ludzie padają na ziemię od nakładania rąk, kto wie czy nie ci Rybacy Dusz nie dodają i co dodają od siebie pod jakie źródełko podłączają, co dają co zabierają.
    No właście u alternatywnych poznanie = rytuały, na poznanie musisz zapracować lepszą karmą i tak dalej a w Kościele musisz zapracować datkami, filarami, rytuałami
    Nie ma czegoś takiego jak Bóg, zdobywanie informacji, zwalczania szkodliwych nałogów, podwyżsanie samooceny
    Gnosis czyli po grecku wiedza, albo Episteme. Można się spierać jaka wiedza, oczywiście wiedza taka ogólna o Bogu, świecie, swoich słabościach i tak dalej aby nie wpaść w sidła sekt i niepowodzeń
    W tych religijnych tworach nie dają wędki, jedynie dają wrażenie że człowiek coś tam myśli. Nie myśli lecz powtarza slogany, uwierz i to wszystko
    Kościół atakuje właśnie ten aspekt Prawa Bożego, jest to nielogiczne z ich strony. Co z tego że wierzy jak nic z tego nie wynika
    Nie potrzeba nam rytuałów, wystarczy praca nad osobowością rozwijanie swoich umiejętności czego religie nie dają.
    Ta książka jak i wiele innych katolików-zombie atakuje ten aspekt
    Jung, no dobra wywoływał demony Freund żyd, mason i w ogóle co tam można dopowiedzieć w Sandziadowski sposób… ale odkrył coś co działa Archetypy/Wzorce/Symbole
    Te wzorce na nas działają, bez tego nadal można straszyć 33/666 nie rozumiejąc dlaczego co kryje się za tym.
    Przecież wszystko jest jednym wielkim wzorcem/archetypem człowiek wsiąka za młodu wszystkie otaczające bodźce które czynią go niewolnikiem. Nie ma krat a jednak człowiek boi się piekła i innych idiotyzmów.
    Religie zawsze będą atakować książki o archetypach i podświadomości, o technikach manipulacji i metodach obrony.
    Manipulatorzy (negatywni) zawsze będą odciągać od dialektyki sokratejskiej czy od metod rozpoznawania manipulacji aby naiwny nie rozpoznał że ich argumentacja to czysta kazuistyka, pokręcona logika.
    Jak śmiesz się bronić szumowino!
    Podobnie w sektach mamy kontrolę informacji i autocenzurę, tylko nasze źródło jest prawdziwe reszta to potwory chcą nas pożreć ale my się nie damy…..

    Jak to wygląda z ”agentami”
    Normalnie, facet dostaje ”listę tematów które ma poruszyć” dostaje zlecenie aby promować takie rzeczy a takie atakować w zamian otrzymuje granty, spłatę długów i tak dalej sprzedany bo trzymają go za jaja mają na takiego haka i tak dalej. Gorzej z agentami którzy szczerze zwalczają prawdę.
    Wielu z tych dezinformatorów, dla osoby znającej temat – facet bredzi, mało tego jeszcze dostaje za to kasę ale nie każdy o tym wie
    A wielu tych cwaniaczków dopytuje w kwestiach życiowych oczekują obierzyświata, taki cwaniak nie wszystko wie na tematy mu obce musi odpowiadać ogólnikowo pobieżnie przytakują, dają potwierdzenie dla urojeń pytającego albo coś czego nie jestem teraz w stanie określić.
    Oni wyrządzają krzywdę tym ludziom kreując się na guru, wszechwiedzących,
    Tak działa rynek alternatywny, nie trzeba posiadać dogłębnej wiedzy. Trzeba mieć gadane, dobrze sprzedać swoją postać opozycjonisty a wiedza….. kilka książek na krzyż trochę mądrych tresci reszta czysty idiotyzm, to wszystko

    Powoli wracam do Słowian, kronika Helmolda ponownie potwierdza to co mówią wszyscy czyli Okrucieństwo

    Oprócz tego Słowianie odznaczają się wrodzonym sobie okrucieństwem, którego nie mogą nigdy nasycić, wobec czego niepokoją ziemie nadgraniczne zarówno od strony lądu, jak i morza. Trudno jest nawet zdać sprawę z tego, jak okrutną śmierć zadawali chrześcijanom: jednym wypuszczali wnętrzności wbijając na pal, innych przybijali do krzyża szydząc ze znaku naszego Odkupienia. Według ich bowiem zdania największych zbrodniarzy należy krzyżować. Tych zaś, których zachowają przy życiu w nadziei pieniężnego okupu, takimi torturami męczą, tak silnie więzami krępują, że wprost nie do wiary.

    Ci tak zwani Chrześcijanie to wyznawcy Pawła, ludzie Watykanu a niestety ”Chrześcijaństwo” jest połączeniem naśladowców Chrystusa oraz Antychrystusa czy jak kto woli grzeszników.
    Tak jak Izraelici wycinali metrowych Kananejczyków w pień tak Słowianie/Wandalowie całe miasta równali z ziemią, wiele rzeczy kronikarze wyolbrzymiali ukazywali Słowian jako dzikusów, depiction of savage.
    Jedni Słowian chwalą a drudzy kłamią trzeci mówią o okrucieństwie Słowian i tylko to.

    Helmold nie był jednak takim ujkiem

    2. O MIEŚCIE WINETA

    Tam, gdzie kończą się dzierżawy Polski, dochodzi się 16 dio obszernej krainy Słowian, tych mianowicie, których starożytność nazywała Wandalami, obecnie zaś zowią się Winitami albo Winulami[20]. Pierwszymi z nich są Pomorzanie, których siedziby rozciągają się aż do Odry. Odra zaś jest najbogatszą rzeką krainy słowiańskiej, a wypływa z wnętrza lasu Morawian, którzy mieszkają na wschód od Czech, gdzie też i Łaba ma swój początek. [Źródła tych rzek] leżą bardzo blisko siebie, z tym jedynie, że zwracają się swym biegiem w inne strony. Łaba bowiem płynąc na zachód w górnym biegu opływa Czechów z Sorabami, w biegu środkowym oddziela Słowian od Sasów, w dolnym zaś — diecezję hamburską od bremeńskiej, po czym zwycięsko wpada do Morza Brytyjskiego [21].
    Druga rzeka, to jest Odra, kierując się na północ przepływa przez środkowe dzierżawy Winulów dzieląc Pomorzan od Wieletów. U jej ujścia do Morza Bałtyckiego leżało niegdyś [22] świetne miasto Wineta[23], które stanowiło słynny port dla mieszkających wokół barbarzyńców i Greków. Ponieważ o tym mieście mówi się rzeczy nadzwyczajne i zgoła niewiarygodne, na jego pochwałę z chęcią powiemy coś godnego wzmianki.
    Z pewnością było [24] to największe miasto ze wszystkich, które są w Europie. Zamieszkują je Słowianie pomieszani z innymi ludami, Grekami i barbarzyńcami. Albowiem i przybysze sascy otrzymali także prawo zamieszkiwania tamże, wszakże pod warunkiem, że w czasie swego pobytu nie wolno im wyznawać publicznie chrześcijaństwa. Wszyscy bowiem mieszkańcy tego miasta aż do jego zagłady[25] żyli w pogaństwie; poza tym zresztą co do obyczajów i gościnności nie znalazłbyś ludu bardziej zacnego i łaskawego. Miasto owo obfitowało w produkty wszystkich krajów, nie zbywało mu też wyszukanych rozrywek. 23- To arcybogate miasto któryś z królów duńskich podobno otoczył wielką flotą i doszczętnie zniszczył. Dotąd zachowały się jeszcze pozostałości po owym starym mieście -23. Żywioł Neptuna występuje tam w trzech odmianach. Wyspę bowiem opływają trzy prądy, jeden z nich ma być całkiem zielony, drugi białawy, trzeci zaś sroży się wiecznie w szalonym ruchu burzliwych fal -16.

    Takie dzikusy a wielkie miasto zbudowali, pierdoły wciskają o jakimś kołodzieju i Mieszku bez ojca a drudzy o kosmicznej Lehii.
    Barbarzyńca to znaczy brodacz (barba-brodacz) ostatecznie cudzoziemca, poganina, goja inaczej mówiąc gościa z poza naszej kultury.
    Nie dziwi mnie dlaczego ci poganie a może nie poganie nie chcieli ”Chrześcijaństwa” które z jednej strony mówi ładnie o Bogu a swoimi czynami zaprzecza temu wszystkiemu.
    Watykan jako organizacja jest głównym powodem rosnącej liczby ateistów, satanistów, pedofilów, czarowników i tak dalej ludzie uciekają od tego dziadostwa myśląc że Watykan na serio reprezentuje Boga, pytanie którego ”Boga”….

    Cały ten chrzest mocno wydaje się być mocno podejrzany, wiadomo że najpierw ochrzcił się władca a potem cały naród mnie ciekawi konkretnie kiedy i dlaczego bo nie wierzę w banialuki jakie nam wciskają. Szybciej uwierzę w rozpad państwa i Mieczysława jako tego który zjednoczył kraj…..

    Czemu nikt nie może przetłumaczyć kroniki Adama Z Bremy oraz Thomasa Nugenta!!!

    Polubione przez 1 osoba

 7. Tak patrzę na tych kolegów Bestii i widzę że atakują ST poprzez zmanipulowane znaczenie słowa Elohim (dla nich raz może to znaczyć Bóg Prawdziwy a innym razem bogowie).
  Oczywiście biorąc z Biblii to im pasuje do jego teorii Uranocentryzmu (Pusta Ziemia), co nie przeszkodziło w napisaniu przedmowy do Septuaginty….

  2) Ten Radtrap co kiedyś tak bronił Tanachu i Pawła (do którego bloga często wpadałem kiedyś), miesiące przed zamknięciem bloga wychwalał takie coś:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Carotta
  Ten człowiek (Carotta) twierdzi że Isus to Juliusz Cezar, i posiłkuje sie Ewangelią Marka.
  Logiki nie ma w tym żadnej ale ludzie skąd mają wiedzieć co jest prawdziwe a co nie ?

  Dlaczego wiążę wiele osób ze sobą ?
  Wielu z czasem kasuje całkowicie Biblię a temat Septuaginty nie jest im obcy.
  Zamiast Biblii podrzucają pewne formy czarów i magii. Nie powiedzą jednak że w ZSRR czy w czasach inkwizycji za posiadanie i cytowanie z Biblii można było stracić życie. Nie bez powodu wywyższa się książki ezoteryczne (Urantii itd) ponad Septuagintę.
  Za źródło prawdy w ich przypadku są sprzeczne ze sobą ludzkie nauki.
  Obnażają Rzym a wybielają Apollyona.

  Radtrap wróżka to inna sprawa zresztą nie ma co o czym gadać,

  Wielu kieruje jednak swój przekaz do szerokiego grona odbiorców które nie znają ani realiów tamtych czasów, ani najważniejszych tematów Biblii, ani wcześniejszych poglądów tych panów.
  A skąd mamy mieć pewność kto gdzie kiedy i z kim pisał ?
  Niejedna dzisiejsza gwiazda alternatywna parę lat temu mogła pisać powiedzmy z Henrykiem czy komukolwiek z nas i przytakiwać mu we wszystkim by dzisiaj celowo promować zupełnie inne doktryny.

  Dlatego wielu cytuje Tanach licząc nie nieuwagę słuchacza.
  Akurat teorie ludzkie są niewiele warte i człowiek który karmi słuchaczy wyłącznie swoją nauka a nie słowami Boga, nadal ogłupia w pewnym stopniu ludzi.
  Jak ktoś przykładowo nie wie kim są dzisiejsi Edomici, to łatwo jest zaatakować Biblię jako rzekome dzieło żydów…
  I to im chodzi aby zabić myśl w Słowiańskich umysłach że to Słowianie są trzonem narody wybranego a Idumejczycy, Kananejczycy się pod nich podszyli ponieważ Słowianie złamali święte przymierze i dlatego Bóg zawrze z nami Nowe Przymierze.

  Łatwo rozpoznać kto komu służy poprzez to czy używa kabalistycznej frazy wypromowanej przez Maxwella Izrael jako Is Ra El tj. naród diabła, a komu zależy na negacji narodu wybranego i podesłać nefilimów jako lud boski
  Kasują więc Biblię poprzez obżydliwą Kabałę jako rzekomą wyższą formą wiedzy…
  Kabała, Marcjonizm, Hermetyzm itd. to twory wrogów Boga, nie przyjaciół. Kabała naucza że jest ST który należy zinterpretować przy użyciu tajemnego klucza i oni (Kabaliści) mają ten klucz.
  W praktyce kabała sugeruje że istnieje nie Bóg (El-ohim) a Bogowie (Annunaki, Archonci), do tego miliardy lat stwarzania, Heliocentryzm, obce cywilizacje, takie tam.
  Kabała to również zaklęcia, uroki, czary i pokręcona logika.
  Jakie są róznicę ?
  Żadne…..

  30.08.2018.
  Słyszałem plotki że Radtrap kopnął w kalendarz… nie wiem czy prawdaa zazwyczaj w plotki nie wierzę, co nie zmienia faktu że jest mi nieco smutno z tego powodu.
  http://detektywprawdy.pl/2018/04/18/im-wiecej-dajesz-komus-od-siebie-tym-czesciej-jestes-przez-te-osobe-lekcewazony-traktowany/
  Chociaż kilka cech schematycznego agenta dezinformacji było (negacja Septuaginty czy promocja podobnych treści co zeitgeist)… nie wiem jakoś nie potrafię się pastwić…

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.