Wpis Nr. 39 – Odrzuceni Potomkowie Abrahama – Ismael Ezaw Dan

 

Zbuntowani aniołowie wykorzystali odrzucone przez Boga trzy ludy: Ezawa (Edomitów), Ismaela (Arabów), Dana (Danitów).

I Plemię Ismaela (Arabowie)

Zajmijmy się najpierw Ismaelem.

1 Księga Mojżeszowa 16: (1) A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar.(2) Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. (3) Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę – było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej – i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi. (4) A on obcował z Hagar, i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. (5) Wtedy rzekła Saraj do Abrama: Krzywdy mojej tyś winien! Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać! Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. (6) Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. (7) I znalazł ją anioł Pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur, (8) I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam przed panią moją Saraj. (9) Na to rzekł do niej anioł Pański: Wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę! (10) Rzekł jeszcze do niej anioł Pański: Rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. (11) Nadto rzekł do niej anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. (12) Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. (13) I nazwała Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi! (14) Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Bered. (15) Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. (16) A Abram miał osiemdziesiąt sześć lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela.

1 Księga Barucha 3: (23) I synowie Agar, poszukujący mądrości, która jest z tej ziemi, kupcy z Merry i Teman, tłumacze przypowieści i poszukiwacze wiedzy nie poznali drogi mądrości, a nawet zapomnieli o jej ścieżkach.

 

Arab został określony jako dzikus i straszny brutal z przewagą liczebną:
4 Księga Ezdrasza 15:  (28) Oto widzenie straszliwe, i oblicze jego od wschodu słońca. (29) I gdzie narody smoków Arabskich z wielkością wozów, i jak wiatr ich liczba roznosi się po ziemi, iż się ich wszyscy bać, i przed nimi drżeć będą, którzy usłyszą o nich. (30) Karmonczycy szalejący w gniewie, i wyrwą się jak dzikie wieprze z lasu, i przydaną wielką mocą, i zwiodą z nimi bitwę i spustoszą część ziemi Asyryjskiej.

Ciekawe Linki O Islamie:

 1. http://www.zbawienie.com/chrislam.htm
 2. http://cyryl.blox.pl/2014/11/O-tym-jak-Edomici-zaczeli-kontrolowac-islam.html
 3. https://www.gotquestions.org/Polski/chrislam.html
 4. Robert Morey – Islamska Inwazja
 5. Alberto Rivera VI – Prorok
 6. TOTALNY ATAK PROF WALTER VEITH CZ 16 ISLAMSKIE POWIĄZANIA
 7. https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/05/09/islam-szatanskie-nasienie-papiestwa/
 8. https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/06/17/watykan-stworzyl-islam-koran-bukhari-historia-bizantyjska/

Chrislam jest to próba łączenia Chrześcijaństwa z Islamem jak nazwa wskazuje. Jest to kolejny trik ze strony Złego aby połączyć wszystkie religie które pochodzą ze wspólnego źródła.

Wbrew pozorom Katolicyzm i Islam mają ze sobą wiele wspólnego

Muzułmanie także uznają Chrystusa (po arabsku Isa Ibn Marjan czyli syn Marii) za Syna Bożego, lecz traktowany jest podobnie jak inni patriarchowie czy prorocy typu Mojżesz, Abraham (Ibrahim), Ismael, Henoch (Idris), Jan (Jahja). Talmudyści traktują Isusa  jeszcze gorzej ubliżając mu na każdym kroku…
Islamiści podobnie jak Katolicy czczą rzeczy martwe (np. kamienie), chodzą na pielgrzymki i wyznają kult Izydy/Astarte/Królowej Niebios pod imieniem Maria. Jest to kult niebiblijny oparty na pogańskich wierzeniach.
Koran zaprzecza jednak faktowi ukrzyżowania Syna Bożego. Koran naucza że Abraham (Ibrihim), Ismael, Jakub, Jezus że wszyscy wyznawali Islam. Typowe w religiach, ”tylko my! nasza wiara jest słuszna a wy pójdziecie do piekła boście niewierzący a my uwierzyliśmy ….”
Koran, Sura 4 (Przekład Bielawskiego)
(150) Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą w Boga i Jego posłańców i chcą uczynić rozróżnienie między Bogiem i Jego posłańcami, mówią: „Wierzymy w jednych, a nie wierzymy w drugich.” I oni chcą znaleźć sobie w ten sposób jakąś drogę;
(151) oni są niewiernymi naprawdę! I przygotowaliśmy dla niewiernych karę poniżającą.
(152) A tym, którzy wierzą w Boga i Jego posłańców i nie czynią rozróżnienia między którymkolwiek spośród nich – tym My damy niebawem nagrodę. Przecież Bóg jest przebaczający, litościwy!
(153) Proszą ciebie ludzie Księgi, abyś ty im sprowadził Księgę z nieba. Oni prosili już Mojżesza o coś większego niż to i powiedzieli: Pokaż nam Boga jawnie!” I poraził ich piorun za ich bezbożność. Następnie wzięli sobie cielca, kiedy mieli już dowody oczywiste. I My przebaczyliśmy im to, i daliśmy Mojżeszowi władzę jawną.
154 I wznieśliśmy nad nimi Górę na znak przymierza z nimi, i powiedzieliśmy im: „Wejdźcie do bramy wybijając pokłony!” I powiedzieliśmy im: Nie naruszajcie soboty!” I zawarliśmy z nimi przymierze uroczyste.
155 Za to, że zerwali swoje przymierze, za to, że nie uwierzyli w znaki Boga, za to, że bez żadnego prawa zabijali posłańców, i za to, że powiedzieli: nasze serca są nie obrzezane” – Nie! To Bóg nałożył na nie pieczęć za ich niewiarę, tak iż tylko niewielu z nich wierzy.
(156) I za ich niewiarę, i za to, że powiedzieli przeciw Marii kalumnię straszną, (157) i za to, że powiedzieli: „zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga” – podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało;  i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością.

(158) Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie! Bóg jest potężny, mądry!

(159) I nie ma nikogo spośród ludu Księgi,  kto by nie uwierzył w Niego przed swoją śmiercią;  a w Dniu Zmartwychwstania On będzie przeciwko nim świadkiem.

(160) I z powodu niesprawiedliwości tych, którzy wyznają judaizm, zakazaliśmy im rzeczy przyjemnych, które były dla nich dozwolone; i dlatego że odsunęli się bardzo od drogi Boga;

(16) I ponieważ brali lichwę, chociaż to było im zakazane; i ponieważ niesłusznie zjadali majątek ludzi – My przygotowaliśmy dla tych, którzy są niewierni, karę bolesną.

 

Koran 6:32 Życie tego świata jest tylko grą i zabawą. A mieszkanie życia ostatecznego jest o wiele lepsze dla tych, którzy są bogobojni. Czy wy nie jesteście rozumni?

Koran 5:22 Powiedzieli: „O Mojżeszu! Zaprawdę, w niej jest lud olbrzymów i my tam z pewnością nie wejdziemy, dopóki, oni stamtąd nie wyjdą. A kiedy oni z niej wyjdą, to wtedy my wejdziemy.”

Koran (chyba) uznaje Biblię, Psalmy Dawida i 1 Ks Henocha za natchnioną…Sura 19:

51 I wspomnij w Księdze Mojżesza, który był szczerze oddany i był prorokiem! 52 Wezwaliśmy go z prawej strony góryi sprowadziliśmy go blisko dla poufnej rozmowy. 53 I podarowaliśmy mu, z Naszego miłosierdzia, brata jego Aarona, proroka. 54 I wspomnij w Księdze Isma`ila, który był szczery w obietnicy; był on posłańcem, prorokiem. 55 On nakazał swojej rodzinie modlitwę i jałmużnę; i Pan znalazł w nim upodobanie. 56 I wspomnij w Księdze Idrisa, który był sprawiedliwy, był prorokiem.

 

Imamowie działają w podobny sposób co nasi Pasterze – wybiórczo cytują fragmentu z Koranu / Biblii aby dowieść swojej racji.

Koran 6:151 (Przekład J. Bielawskiego)
151″Pozwólcie! Ja wam wyrecytuję to, czego zakazał wam wasz Pan : Nie dodawajcie Jemu niczego za współtowarzyszy; bądźcie dobrzy względem swoich rodziców; nie zabijajcie swoich dzieci z biedy – My dam y zaopatrzenie i wam, i im ­ i nie przybliżajcie się do czynów szpetnych, ani do jawnych spośród nich, ani do ukrytych; nie zabijajcie nikogo – tego zakazał Bóg ­ inaczej jak zgodnie z prawem. Oto co wam nakazał Bóg! Być może, będziecie rozumni!

Koran 5:32 | Podobno cytat z Talmudu na dodatek nazywa Idumejczyków… Hebrajczykami
32 Z tego to powodu przepisaliśmy synom Izraela: „Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa
i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto przywraca do życia człowieka, czyni tak,
jakby przywracał do życia wszystkich ludzi.” Przyszli do nich Nasi posłańcy z jasnymi dowodami, potem jednak wielu z nich popełniało przestępstwa na ziemi.

 

Jak widzimy Koran popiera także doktrynę kary ognistego piekła  a także zbawienia z wiary a nie uczynków aby nikt się nie chlubił, nieprawdaż Sawełku?
Sama księga co prawda może zawierać mądre stwierdzenia ale jak to mówią diabeł tkwi w szczegółach.
Mahomet nie był osobą wybitnie mądrą ani świecącą przykładem…
Jak wiemy objawiła mu się anielska postać która przedstawiła się jako anioł… Gabriel
Czy był to rzeczywiście posłaniec Boży, czy upadły anioł…
Ismaelici także nie byli i nie są na wysokim poziomie twórczym, czy słyszał ktoś o arabskiej marce samochodów, telefonów, AGD, o arabskich zespołach muzycznych albo czymkolwiek innym ?
Arabowie zostali określeni przez Boga jako ludzie dzicy. Można też stwierdzić że są podatni na manipulacje (wpływy) a także skłonni do gwałtów. Nie oznacza to że każdy arab jest sługą szatana. Wielu imigrantów to normalni ludzie (zwłaszcza ci posiadający rodzinę). Jeden strona kija (władzy).
Koran wpiera nam  że Abraham (Ibrahim), Jakub, Ismail, Noe, Isus wszyscy wyznawali Islam.

Teolodzy ”Judaizmu” twierdzą że Isus (jako Jeszu Ha Nocri) według nich nie jest Mesjaszem i nie był zapowiadany (nie czytali Biblii ?), w ogóle nie istniał.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_w_judaizmie

To już lepiej wygląda Koran, który uznaję Isa za Mesjaszą ale nie uznaje ukrzyżowania bo rzekomo niewiele by to zmieniło, itd.

Koran, Sura 43:
(61) On jest, zaprawdę, zwiastunem Godziny! Nie powątpiewajcie o niej i postępujcie za mną! To jest droga prosta.
(62) I niech was nie zwiedzie szatan on jest waszym wrogiem jawnym.
(63) A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi dowodami, powiedział: „Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego, w czym się różnicie. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie!
(64) Zaprawdę, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!”

 

Zapomniałem dodać że Koran czerpie wiedzę z chrześcijańskich ksiąg pozabiblijnych i Ewangelii Łukasza.

 

 

Rolę Islamistów i Muzułmanów w Polsce pełnią Ukraińcy i Banderowcy. Ciapaki raczej żywią odwzajemnioną nienawiść do Zachodu a nie do takiej wiochy jak Polska.
Po drugie trzeba przeczytać proroka Alberto Rivery aby zrozumieć po co był Islam. Islam był stworzony z następujących celów
– Pozyskać Arabów i odwieść ich od Biblii.

 • Przenieść Stolicę z Rzymu do Kanaanu ale Arabowie czując się na siłach zbuntowali się w skutek czego zostali wymordowani przez Syjonistów Krzyżowców. Wszelkie te bitwy miały na celu podbić Morię czy jak woli Syjon.
 • Przy okazji ojciec Rzymu niejaki Augustyn okazuje się być agentem ktory niszczył Biblijne rękopisy. On to wymyślił dogmat iluminacji (oświecenia) w chrześcijaństwie i wielbił Pawła. Luter uważał siebie za kogoś lepszego nawet od Augustyna. Augustyn pozyskiwał dla proto-watykanu mieszkańców Kartaginu i ógólnie Afryki północno-zachodniej.
 • Potrzebny był nowy mesjasz (Ibn Allah Mahomet) z wypranym mózgiem nauczaniem Augustyna Z Hippony.
 • ktoś musiał walczyć z chrześcijanami i żydami

 • Coraz bardziej mam wrażenie że chcą nas zmusić do nienawiści nie wobec Islamistów a Muzułmanów. Pełno postało tych rzeczy stop Islam itp. Nie jest to przypadkowe szczególnie w przypadku Słowian którzy akurat nie mają co gadac o Islamie gdyż:

 • W Polsce takim zagrożeniem nie jest Islam jak Banderyzm.

 • Islam jest taką samą religią jak Pawłościaństwo czy Judaizm, jakim trzeba być obłudnikiem aby nazywać tych co się modlą wokół Czarnego Kamienia Kybele satanistami! A Chrześcijanie zajmujący się idolatrią to nie sataniści ? przecież robią to samo ? Na tym polega po trochu Projekt Trump – wywołać maksymalną nienawiść do Muzułmanów pokazując gwałty Islamistów.

 • Na zachodzie są Islamiści a na wschodzie Banderowcy, na południu byli Ustasze na północy ”Breiviki” itd. Breivik, nie problemem jest jego 3 stopień masonerii a bycie koniem trojańskim dla prawicy czyli lewakom pomógł a nie narodowcą i przez takiego typka teraz każdy prawicowiec w Norwegii jest/będzie kojarzony z oszołomstwem.

 • Trump na celu przekonać Prawicowców do jeszcze większej i bezmyślnej nienawiści do wszystkich Muzułmanów, chociaż to USA/Anglia pierwsze zaatakowało kraje Islamskie/Muzułmańskie. Trump za to przekonuje (swymi działaniami) do wspieranie Syfonistów, taki drugi chrabia. Coś w rodzaju albo żydzi albo arabowie.

 • Gdyby nie sprowadzano Islamistów (złych Muzułmanów)…. Nie oni są głównym problemem (nr2), nawet ci Banderowcy nie są takim problemem nr1.

 • Straszy się nas Islamem abyśmy nie widzieli zagrożenia w Banderyzmie a to jest religia dzieląca Ukraińców na pozytywnych i negatywnych.

 • Christlam jako próba połączenia dwóch religii jest głupotą, obie te religie są ze sobą połączone od samego początku. Christlam czy Chrisyjoninizm to szczyt głupoty.
 • Według Biblii to my nawet Chrześcijanami nie powinniśmy byś, bowiem Chrześcijaństwo (głównie protestantyzm) wielbi 13 apostoła wywyższy Syna Bożego ponad Boga i wiele innych ponadto neguje ST na rzecz NT.
 • Jest jeszcze formułka ”Nie ma Allaha….” to też te Trumpowce określili jako satanizm, a czy ”Bóg się rodzi” nie jest bluźnierstwem w stronę prawdziwego Boga ?
  Jeśli zrozumiemy problem Tetragramu wtedy te bzdury że Allah to szatan idą do koszą podobnie jak Jahwe to lucyfer.
 • Islam nie odrzuca Isusa (Isa) tylko umniejsza rolę (za bardzo) do tytuły proroka, a Judaizm całkowicie neguje Krzewiciela.
  Ja nie neguję Isusa jako Krzewiciela, jednakże umniejszyłem Jego rolę w zamian wywyższyłem Boga. Od wielu lat ani razu nie modliłem się do Isusa i nie zamierzam tego zmienić,

 • Sprawdzałem na szybko, Allah znaczy Bóg ponieważ arabskie Al to Biblijne El na dodatek Islam uznaje itacyzm np. Israel > Israil / Ismael > Ismail / Michael > Mikhail.

”Bóg Koranu” posiada 99 imion (powiele błędów z Tetragramem) czy raczej przymiotów. Bóg Biblii także posiada imiona jak El Saddaj (Wszechmocny), Elohim (Bóg Bogów), El-Elyon (Bóg Najwyższy), Adonaj (Pan) itd. Allah jest miksem ”imion” El i Elah, z większym naciskiem na Elah-Gabala. Ale nas okłamują ci co atakują Islam który jest taki sam jak Chrześcijaństwo czy Judaizm. Żadna z tych religii nie pochodzi od Boga ale zawiera mnóstwo ludu Bożego. W Polskich przekładach Koranu występuje imię Bóg zaś w Arabskiej Biblii występuje słowo Allah, i co zatkao ?

Dlaczego pokazuje nam się TYLKO te złe wersety z Koranu, dlatego nie pokazuje się tych normalnych ? Chodzi o wywołanie maksymalnej nienawiści wobec tamtych niewinnych ludzi zarówno Muzułmanów jak i Chrześcijan. Nie wiem jak to określić, ludzie którzy odeszli od Chrześcijaństwa i stawiają wyłącznie na Boga i jego słowo… Nazarejczycy ?

 • Franio wcale nie jest miłośnikiem Islamu, po prostu jest tezą. Aby nienawidzić Muzułmanów potrzebni są przeciwnicy (Trumpowcy) i ich zwolennicy. Wszyscy poza Szwecją, Niemcami i Franiem wręcz palą się nowej krucjaty.

 • Niektórzy przeciwko Muzułmanom posługują się taką debilną argumentacją

<blockquote>muzułmanin: Mohamet jest prorokiem Bożym.
nie-muzułmanin: Dlaczego jest to prawda?
muzułmanin: Tak mówi Koran.
nie-muzułmanin: Dlaczego Koran jest prawdziwy?
muzułmanin: Koran jest bez błędów.
nie-muzułmanin: Dlaczego jest to prawda?
muzułmanin: Dlatego, że tak mówi Koran.
nie-muzułmanin: Ale dlaczego Koran jest prawdziwy?
muzułmanin: Koran jest bezbłędny</blockquote>

Tej samej argumentacji może użyć przeciwko Biblii Ateista, Hermetyk, Buddysta czy ktokolwiek inny także nie warto walczyć bronią od której sami możemy oberwać.

Frazes ”Allah to szatan” jest jednym z kilku kłamstw które mnie wnerwiają, z powodu braku elementarnej wiedzy. Szatan to jest Iblis, Szajtan a Allah to jest Bóg w języku Arabskim i można powiedzieć że jest to przerobiona wersja ”El”. Czyli kłamią albo nie wiedzą ci co mówi że w żadnym z 99 imion nie występuje słowo Bóg (El). El &gt; Elah &gt; Allah.

Odkręcasz błędną interpretacje Tetragramu (4 Liter oznaczających Bóg (Th-e-o-s) (J-e-w-e) (D-e-u-s) i wszystko staje się logicznie. Gdyby używano porównania w stylu Bóg Biblii a Bóg Koranu…

Większość Katocholików co tak atakuje Muzułmanów i Islamistów nigdy nie czytała ani Koranu ani Hadisów, czyli wiele niewiele a atakuje. Gdyby mówiono że Mahometanizm ma wiele wspólnego z Chrześcijaństwem – pielgrzymki, Miriam, Piekło, Wiara…
Chodzi o maksymalne podzielenie i pokazywanie

Uproszczając Iblis (Jahbel) podszywa się pod Allaha (Boga) ze słowa Bóg tworząc imiona własne dla aniołów. Niejaki pisarz Salman Rushdie, autor Szatańskich Wersetów nazwał Boga (Allaha) …szatanem…

Gdyby wyjaśnił różnicę pomiędzy koncepcją Boga Biblijnego a Koraniczne oraz Diabłem Biblijnym a Koranicznym to może by miał rację a tak został przeklęty przez głównego ajatollat (arab. znak Boga = A ja to Lah).

To oznacza że to dzieło było spalane na stosie a jak wiadomo zakazany owoc smakuje najlepiej. Celem tych wszystkich akcji jest poróżnienie i skłócenie wyznawców tych trzech fałszywych religii. Pokazać absurdalnośc dogmatów w które oni wieżą a później ukazać ich jako fanatyków organizujących krucjaty przeciwko każdemu kto działa przeciwko nim.

Podstawą tych religisą listy Pawła i bez tej osoby nie może istnieć jaka kolwiek religia. Wszędzie jest ta duchowość, ememityzm, pokarm duchowy, atak na kobiety, atak na rodzinę, atak na seksualnośc, atak na miłość, atak na wszystko co normalne.

Pokarm duchowy to okultyzm czyli fałszywa wiedza. Paweł nie wykupił i uwolnić nas na pewno nie może. Nie był osobistym uczniem Isusa, nie miał świadków na swoje objawienie, zaprzeczał naukom Chrystusa. Isus był za ”cielesnością” i za Prawem a o celibacie nie wspominał. Paweł był przeciwko dziełom Bożym dlatego duchowość mocno mnie podpada. My mamy zdobywać wiedzę i być dobrymi ludźmi.


Bonusik, taki krótki islamski słowniczek:

Szejtan – szatan
Iblis/Eblis – szatanek
Nur – światło
Rab – Pan
Rasul Allah – boży wysłannik
Malak – anioł
Mahdi – wybawiciel
Masih – mesjasz
Indżil – Ewangelia
Dżahanna – Piekło
Dżanna — Raj
Allahu Akbar – Bóg jest wielki
Abd Al-ilaah (worshipper of God)

II Plemię Ezawa (Idumejczycy)

https://basileia785.wordpress.com/2016/10/04/ktore-tlumaczenie-biblii-najlepsze/

5 Księga Mojżeszowa 28:(43) Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej. (44) On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem.
(45) Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał.

Księga Jezekiela 36: (5) Dlatego tak mówi Pan Bóg: Zaiste, w ogniu mojej gorliwości przemawiałem do pozostałych ludów i do całego Edomu, które wydały mój kraj w ich posiadanie, z radością w sercu z jego nieszczęścia i z pogardą w duszy, dlatego, że go opanowano i splądrowano.


III Plemię Dana (Danici):

DIGITAL CAMERA

Tutaj sprawa jest trudniejsza albo Plemię Dana to potomkowie Noego, Sema, Hebera, Abrama, Izaaka, Jakuba i przede wszystkim Dana.

Typowanie: Sasi, Normanowie, Duńczycy, Anglowie, Piktowie, Iberowie, Bretończycy, Lombardowie, Frankowie, Burgundowie, Daci, Belgowie, Holendrzy, Anglicy,

O Plemieniu Dana mamy po raz ostatni wzmiankę  w 18 rozdziale Ks.Sędziów

Mapa ta ukazuje skąd przyszli Anglosasi; z Danii czyli Królestwie Dana

[Na podstawie Artykułu] A także

https://radtrap.wordpress.com/2011/12/06/korzenie-antychrysta-zaginione-plemie-dana/

http://www.hope-of-israel.org/danes&jutes.htm

http://gnosticwarrior.com/lost-tribe-of-dan.html

 

1 Księga Mojżeszowa 49:16 Dan – sądzi swój lud, Jak każde plemię izraelskie. 17 Niech będzie Dan wężem na drodze, Żmiją na ścieżce, Co kąsa w pęcinę konia, tak że jeździec spada na wznak.

Księga Sędziów 18: (1) W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. W tym też czasie plemię Dana szukało sobie dziedzictwa, aby się osiedlić, gdyż dotychczas nie przypadło mu w udziale żadne dziedzictwo wśród plemion izraelskich.

(2) Wyprawili tedy synowie Dana pięciu mężów ze swoich rodzin, ze swoich okręgów, mężów nader dzielnych, z Sorea i Esztaol celem przeszpiegowania ziemi i przebadania jej, i rzekli do nich: Idźcie, przebadajcie ziemię! I oni doszli do pogórza efraimskiego aż do domu Micheasza, i zatrzymali się tam przez noc. (3) A gdy byli w pobliżu domu Micheasza, poznali głos młodzieńca Lewity, wstąpili tam więc i rzekli do niego: Kto cię tutaj sprowadził? Co tutaj robisz? I co tu masz za sprawę? (4) A on im odpowiedział: Tak a tak postąpił ze mną Micheasz; wynajął mnie sobie i zostałem u niego kapłanem.

(5) A oni rzekli do niego: Zapytaj się Boga, abyśmy się dowiedzieli, czy powiedzie nam się ta droga, w którą się wybraliśmy. (6) I rzekł do nich kapłan: Idźcie w pokoju, pod opieką Pana jest wasza droga, w którą się wybraliście.

(7) Szło tedy tych pięciu mężów dalej i przybyli do Laisz. I zobaczyli, że lud, który w nim mieszka, żył beztrosko, na modłę Sydończyków, cicho i spokojnie, że niczego im nie brakowało z tego, co jest na ziemi, owszem nawet mieli dostatki. Będąc zaś z dala od Sydończyków, z nikim też nie mieli żadnej sprawy spornej. (8) Gdy więc powrócili do swoich braci w Sorea i w Esztaol, rzekli do nich ich bracia: Co powiecie? (9) A oni na to: Nuże! Ruszmy na nich! Widzieliśmy bowiem tę ziemię, że jest bardzo urodzajna. Czy jeszcze chcecie zwlekać? Nie leńcie się pójść i zająć tę ziemię.

(10) Gdy ruszycie, to dojdziecie do ludu beztroskiego, do ziemi przestronnej; Bóg dał ją w wasze ręce jako miejsce, gdzie nie brak niczego z tych rzeczy, które są na ziemi. (11) Wyruszył więc stamtąd ród Dana z Sorea i Esztaol, w liczbie sześciuset mężów w rynsztunku bojowym. (12) Pociągnęli i rozłożyli się obozem przy Kiriat-Jearim w Judzie; dlatego miejscowość ta zwie się Obozem Dana aż do dnia dzisiejszego, a leży ona na zachód od Kiriat-Jearim. (13) Stamtąd przeszli na pogórze efraimskie i doszli pod sam dom Micheasza.

(14) Wtedy odezwało się tych pięciu mężów, którzy wyruszyli, aby przeszpiegować ziemię Laisz, i rzekli do swoich braci: Czy wiecie, że w tych zabudowaniach znajduje się efod kapłański i bożki domowe, i posąg ryty i lany? Wiedzcie więc, jak macie postąpić.

(15) Skierowali się więc tam i wstąpili do domu młodzieńca, Lewity, do domu Micheasza, i zapytali o jego zdrowie. (16) A sześciuset mężów w rynsztunku bojowym, Danitów, stało u wejścia bramy.

(17) Owych pięciu mężów zaś, którzy wyszli, aby przeszpiegować ziemię, wstąpiło tam, zabrało posąg i efod kapłański, i bożki domowe, i posąg lany. Kapłan stał u wejścia bramy podobnie jak tych sześciuset mężów w rynsztunku bojowym.

(18) Gdy zaś oni weszli do domu Micheasza i zabierali posąg, i efod kapłański, i bożki domowe, i posąg lany, rzekł do nich kapłan: Cóż to robicie?

(19) A oni mu odpowiedzieli: Zamilknij! Połóż dłoń swoją na usta swoje i chodź z nami, i zostań u nas ojcem i kapłanem. Czy lepiej ci być kapłanem w domu jednego człowieka, niż być kapłanem całego plemienia i rodu w Izraelu?

(20) Udobruchał się więc kapłan i zabrał efod kapłański, i bożki domowe, i posąg, i przyłączył się do zbrojnego ludu. (21) Potem zawrócili i ruszyli, wysunąwszy naprzód dzieci i bydło, i swój dobytek. (22) Zaledwie jednak oddalili się od domu Micheasza, skrzyknęli się mężowie z zabudowań obok domu Micheasza i dopędzili synów Dana,

(23) I wołali za synami Dana; ci zaś odwrócili się i rzekli do Micheasza: O co ci chodzi, że skrzyknąłeś swoich koło siebie? (24) A on odpowiedział: Zabraliście mi mojego boga, którego sobie zrobiłem, i kapłana, i odchodzicie; cóż mi jeszcze pozostało? Jak więc możecie mówić do mnie: O co ci chodzi? (25) A synowie Dana rzekli do niego: Niech twój głos już się wśród nas nie rozlega, bo inaczej natrą na was rozgoryczeni mężowie i utracisz swoje życie wraz z życiem swojej rodziny. (26) Gdy potem synowie Dana ruszyli w dalszą drogę, Micheasz widział, że oni są od niego silniejsi, zawrócił więc i poszedł do swojego domu. (27) Tamci zaś zabrali to, co sobie sporządził Micheasz, oraz kapłana, którego miał, i ruszyli na Laisz, na lud beztroski i bezpieczny, i wybili ich ostrzem miecza, miasto zaś spalili,

(28) A nikt nie przyszedł im z pomocą, gdyż miasto było oddalone od Sydonu, a oni nie utrzymywali z nikim stosunków. Miasto to leżało w dolinie ciągnącej się ku Bet-Rechob. Lecz oni odbudowali to miasto i zamieszkali w nim.

(29) Miastu temu nadali nazwę Dan od imienia ich ojca Dana, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Laisz. (30) I wznieśli sobie synowie Dana posąg boga, a kapłanami plemienia Danitów byli Jehonatan, syn Gerszoma, wnuk Mojżesza, i jego synowie aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi. (31) I postawili sobie posąg, który sobie sporządził Micheasz, na cały czas, dopóki dom Boży był w Sylo.

 

Dan – znaczy – sędzia. Oprócz sędziego Samsona nikt z plemienia Dana nie sądził ludu Bożego. Czyżby w czasach końca Dan miał być sędzię ludu Bożego? Jeżeli z plemienia Dana wystąpi ostatni szatański król, który w czasie Wielkiego Uciski zacznie zmuszać Chrześcijan do przyjmowania znaku Bestii, w ten sposób stanie się on sędzią Izraela. Bóg jedynie wykona wyrok – nagroda – życie wieczne dla posłusznych lub wieczna śmierć dla ludzi opowiadających się za szatanem.

Plemię Dana samoczynnie odłączyło się od Izraela i z własnej woli (uwikłani w olbrzymią idolatrię) odpłynęło z Palestyny do Grecji a następnie do Hiszpanii, Danii, Szkocji…

1 Księga Machabejska podaje że Spartanie mają pochodzenie od Abrahama.

Spartanie czyli LaceDemonczycy. Ich ojczyzną była Lacedonia, a może Lachedonia?.

Homer nazywa Hellenów… Danajami oraz Achajami.

Danaos (gr.ΔαναόςDanaós, łac.Danaus) – w mitologii greckiej syn Belosa i Anchinoe, brat króla Egiptu Ajgyptosa, ojciec pięćdziesięciu córek Danaid. Uciekł z Egiptu w obawie przed bratem Ajgyptosem wraz z córkami i osiedlił się w Argos, gdzie wkrótce został obwołany królem. Z jego rozkazu córki zamordowały swych mężów podczas nocy poślubnej. [Wikipedia]

Belos (gr.Βῆλος Bēlos, łac. Belus) – w mitologii greckiej król Egiptu.Uchodził za syna Posejdona i Libii oraz bliźniaczego brata Agenora[1][2]. Mieszkał w Egipcie, gdzie poślubił Anchinoe, córkę boga Nilu (Nejlosa), z którą spłodził Danaosa, Ajgyptosa. Niekiedy jako jego synów wymieniano także Cefeusza i Fineusa. [Wikipedia]

Bel/Belos/Belus to Baal/Jhwh. Danaos to Dan. Mitologia grecka to głównie interpretacja rzeczywistości.

 

Elita rządząca Rzymem także posiadała pochodzenie spartańskie, czyli pochodzenie z plemienia Dana, które otwarcie zbuntowało się przeciwko Bogu. Izrael . Trzy plemiona Izraela (Judejczycy, Beniaminici, Lewici) były atakowane przez trzy inne plemiona: Edomici, Danici, Rzymianie. Później dołączyli do ciemiężców Ismaelici i Chazarowie.

Z Plemienia Dana wywodzą się Duńczycy o czym pisze autor kroniki duńskiej Saxo Gramaticus a konkretnie iż potomkami ich jest Dan i Angel.

Niemcy w dawnych czasach byli znani jako Alemanowie albo Teutoni(ci). Wanda nie chciała (a)Lemańskiego tyrana Rytygiera -. Czyli Niemcy są niehistoryczni. Nazwa Alemania pojawia się jednak najczęściej w językach Lewantu tak jak Lechia dla Słowian.

 

 

1 Księga Machabejska 12:(19) Oto jest odpis listu, wysłanego do Oniasza: (20) „Król Spartan Arejos przesyła pozdrowienia arcykapłanowi Oniaszowi. (21) W piśmie dotyczącym Spartan i Judejczyków odkryto, że są braćmi i pochodzą z rodu Abrahama.  (22) Teraz – skoro już to wiemy – dobrze zrobicie donosząc, jak się wam powodzi. (23) My natomiast odpowiadamy wam, że wasze bydło i mienie należą do nas, wszystko zaś, co my posiadamy, wasze jest. Zarządzamy, aby was o tym powiadomiono”.

 

1 Księga Machabejska 14:  (1) W roku sto siedemdziesiątym drugim zebrał król Demetriusz swoje wojsko i ruszył do Medii, aby zapewnić sobie pomoc do walki przeciw Trytonowi.  (2) Gdy Arsakes, król Persji i Medii, usłyszał, że Demetriusz wkroczył do jego kraju, posłał jednego ze swych wodzów, aby pojmał go żywego. (3) Wyruszył zatem i pokonał wojsko Demetriusza; jego samego wziął do niewoli i przywiódł przed Arsakesa, który kazał go uwięzić.

(4) Przez wszystkie dni [rządów] Szymona panował pokój w ziemi judzkiej. Pragnął on dobra swego narodu, a oni zawsze cieszyli się z jego władzy i sławy.  (5) Do całej swej chwały dorzucił zdobycie Joppy, uczynił z niej [swój] port i otworzył dostęp do wysp morskich.

(6) Poszerzył granice swemu narodowi i panował nad krajem.

(7) Zebrał wielu jeńców oraz zapanował nad Gezer, Betsur i zamkiem [jerozolimskim]; dokonał jego oczyszczenia i nikt mu się nie sprzeciwił.

(8) Spokojnie zatem uprawiali swą ziemię, a ziemia użyczała swych plonów i drzewa na polach rodziły owoce.  (9) Starcy siedzieli na ulicach i rozprawiali wszyscy o pomyślności, młodzieńcy przyodziewali drogocenne szaty i nosili broń.

(10) Zaopatrywał miasta w żywność i umocnił je murami obronnymi, tak że jego sławne imię znane było aż po krańce ziemi.

(11) Przyniósł ziemi pokój i wielka radość była udziałem Izraela.  (12) Każdy mógł spoczywać pod swym drzewem winnym lub figowcem i nikt ich nie niepokoił,  (13) I nie było nikogo na ziemi, kto by z nimi walczył, potęga królów była w tym czasie złamana. 

(14) Podniósł na duchu wszystkich poniżonych spośród swego ludu, gorliwie strzegł Prawa i usunął wszystkich bezbożnych niegodziwców. (15) Uświetnił Przybytek i wzbogacił go w święte naczynia. 

 

 

Nie mogłem się oprzeć ponieważ głównym motorem napędowym Ksiąg Machabejskich jest walka Judejczyków z Hellenistami o przestrzeganie Prawa Bożego. 

 

(16) Wiadomość o śmierci Jonatana wywołała w Rzymie i w Sparcie wielki smutek.  (17) Skoro dowiedzieli się, że arcykapłanem został po nim brat jego Szymon i że sam panuje nad krajem oraz nad miastami, które się w nim znajdują,

(18) napisali do niego na spiżowych tablicach, aby odnowić z nim przyjaźń i przymierze, które zawarli z jego braćmi Judą i Jonatanem.

(19) Odczytano je w Jerozolimie przed zgromadzonym ludem.

(20) A oto odpis listu, który wysłali Spartanie: „Naczelnicy i miasto Spartan ślą pozdrowienia arcykapłanowi Szymonowi, starszym, kapłanom i całemu bratniemu narodowi judejskiemu. (21) Posłowie wysłani do naszego ludu donieśli nam o waszej chwale i dostojeństwie; przybycie ich bardzo nas ucieszyło.

(22) To, co powiedzieli, w ten sposób zapisaliśmy w uchwałach ludu: Posłowie Judejczyków, Numeniusz, syn Antiocha, i Antypater, syn Jazona, przybyli do nas w celu odnowienia z nami przyjaźni.

(23) Lud postanowił, aby mężów tych przyjąć ze czcią, a odpis tego, co powiedzą, umieścić w archiwach publicznych, aby lud Spartan pamiętał o tym. Wykonano też odpis dla arcykapłana Szymona.”

(24) Potem wysłał Szymon do Rzymu Numeniusza z ogromną złotą tarczą o wadze tysiąca min, aby umocnić przymierze z Rzymianami.

(25) Skoro lud dowiedział się o tych wydarzeniach, powiedziano: „Jak odwdzięczymy się Szymonowi i jego synom?

Zauważmy że zarówno elity Rzymu jak i Sparty doskonale wiedziały iż są spokrewnione z narodem Judejskim a więc mają wspólne pochodzenie od Abrahama i najprawdopodobniej od Izraela. 

 

 

Judejski Historyk pracujący dla Rzymian Józef Flawiusz oczywiście w swym dziele zatytułowanym ”Dawne Dzieje Izraela” zacytował nam Księgę uznawaną przez Rabinów i Protestantów za apokryf:

Józef Flawusz – Dawne Dzieje Izraela Księga XII IV: (10) W owym czasie panowanie nad Azją objął Seleukos o przydomku Soter (Zbawca) *, syn Antiocha Wielkiego. Wtedy też umarł Józef, ojciec Hirkana, mąż szlachetnego i wyniosłego ducha; on to, przez dwadzieścia dwa lata zarządzając podatkami zbieranymi z Syrii, Fenicji i Samarii, podźwignął lud judejski z nędzy i słabości ku drodze do wspanialszego życia. Umarł również jego wuj, Oniasz, zostawiając godność arcykapłańską swemu synowi, Szymonowi. A gdy i ten zakończył życie, odziedziczył po nim arcykapłaństwo syn jego, Oniasz. Do niego to król lacedemoński/spartański/ Arejos /Ariusz/ wyprawił posłów z listem, którego odpis tu podajemy: „Arejos /Ariusz/, król Lacedemończyków /Spartan/, pozdrawia Oniasza. — Natrafiliśmy na pewien dokument, z którego dowiedzieliśmy się, że Judejczycy i Lacedemończycy/Spartanie/ wywodzą się z jednego rodu i spokrewnieni są wspólnym pochodzeniem od Abrahama. Przystoi więc, abyście — jako nasi bracia — przesłali nam wiadomość, jakie są wasze życzenia. To samo my uczynimy i wasze sprawy będziemy uważać za swoje własne, a tym, co do nas należy, będziemy dzielić się z wami. — List ten przekazuje wam Demoteles, posłaniec. Pismo jest czworokątne, pieczęcią jest orzeł dzierżący w swych szponach węża”.

(11) Taka była treść listu przysłanego przez króla Lacedemończyków/Spartan/. A po śmierci Józefa rozgorzała, za sprawą jego synów, waśń stronnictw wśród ludu. Starsi bracia bowiem podjęli wojnę przeciw Hirkanowi, najmłodszemu z synów Józefa, i wskutek tego lud podzielił się na dwa obozy. Większość stanęła w tej walce po stronie starszych braci, co uczynił też arcykapłan Szymon ze względu na pokrewieństwo. Hirkan więc wyrzekł się powrotu do Jerozolimy. Osiedliwszy się za Jordanem, nieustannie wojował z Arabami, aż wielu ich wymordował i wielu pojmał w niewolę. Zbudował też silną twierdzę, całą — aż do samego dachu — z białego kamienia, kazał wyrzeźbić na niej postacie zwierząt ogromnych rozmiarów i obwiódł ją dokoła szeroką i głęboką fosą. W skale sterczącej naprzeciw góry kazał wyrąbać pieczary o dłu- gości wielu stadiów i urządził w nich komnaty, jedne do ucztowania, inne do spania i mieszkania; i doprowadził tam obfite strumienie wody, zarówno dla rozkosznej wygody, jak i dla ozdobienia owej wiejskiej posiadłości. Ale wejścia do pieczar uczynił tak wąskie, że ludzie mogli przez nie przechodzić tylko pojedynczo; tym sposobem chciał się zabezpieczyć przed braćmi, gdyby chcieli go oblegać i pojmać. Uczynił także dziedzińce szczególnie wielkich rozmiarów i ozdobił je rozległymi ogrodami. W taki sposób urządziwszy sobie rezydencję, nazwał ją Tyrem. Jest to miejscowość położona między Arabią a Judea, za Jordanem, niedaleko od Essebonitis/Hesebon/. Przez siedem lat rządził Hirkan tamtejszymi okolicami, przez cały czas panowania Seleukosa nad Syrią. Kiedy zaś umarł ten król, władzę królewską objął po nim jego brat Antioch, zwany Epifanesem (Objawionym). Umarł też Ptolemeusz, król Egiptu, również zwany Epifanesem, zostawiając po sobie dwóch nieletnich synów — starszego Filometora i młodszego Fyskona. A Hirkan, widząc potęgę Antiocha i bojąc się, że wpadnie w jego ręce i poniesie karę za to, co uczynił Arabom, zakończył życie samobójstwem. Wtedy całą jego posiadłość zagarnął Antioch.

 

Nic dziwnego że Księgi Machabejskie są niespecjalnie lubiane, gdyż potwierdzają nam Ewangelię Mateusza I Księgę Daniela. Mamy w niej także barwne przygody rodu Judejskiego Machabeuszy którzy pomimo wygrania bitwy z Edomem, zostali wkrótce przez mieszkańców Edomu zdominowani. Wydarzenia te mają miejsce w okresie od panowania Aleksandra Macedońskiego do przyjścia Syna Człowieczego.

 

 

                 Dan Współcześnie!

Najpierw przyjrzyjmy się tak zwanej mapie haplogrup

Mamy więc trzy albo cztery dominujące grupy europejskie:

Wychodzi na to że dominującą grupą w Europie są Słowianie, Celtowie , Rzymianie (Grupa Romańska), Danici, + Wikingowie, Fenicjanie, Żydzi, Bałtowie, Węgrzy, Ugrofinowie,

Zostaliśmy ogromnie zindoktrynowani jeśli chodzi o ”Germanów” . Gdyż Germanie to historycznie mieszanka Słowian, Celtów, Rzymian, Danitów itd. Obecnie uważam że przeważają geny Dana czyli jedno z plemion Izraela oficjalnie jako Germańskie..

Według pewnej strony wyciągnąłem pobieżnie poniższe informacje:

Francuzi to w 70% Galowie a w 10% Fenicjanie. No tak przecież Galowie nie wyginęli, 20% to plemię Dana, być może Frankowie (Merowingowie) ale zaś Fenicjanie to Kananejczycy czyli Nefilimstwo a konkretnie ich bezduszne dziecioki!

Czesi to w 42% Słowianie a w 50% ”Germanie” Czesi zostali zainfekowani religią ateizmu oraz zniemczania.

Hiszpania to w 40% Celtowie, 30% Iberowie, 7% Fenicjanie, wcześniej na tych ziemiach mieszkali Grecy, Rzymianie (i dalej po mieszkają ich potomkowie), Arabowie, oraz… Edomici (Żydzi Sefardyjscy). W spadku po Celtach w Hiszpanii mamy ich potomstwo. Iberowie czyli Berberowie to pierwsi mieszkańcy, potomkowie Jafeta bądź Fuda. Oba ludy zmieszały się ze sobą, do czasu kiedy przyszli Grecy, Fenicjanie, Rzymianie, Nefilimowie. Pod koniec antyku przyszli Izraelici wraz z potomkami Gamera jako Wandalowie (Wędrowie, Wenedowie,Wiślanie?) , Wizygoci (Goci z Wisły?), Swebowie (Suewi, Suawi,Sławowie), Alanowie,

Wandalowie mieli typowo Słowiańskie/Izraelickie cechy. Bizancjum i Arabowie podbili jednak te ziemie aby utracić je na rzecz Hiszpanów… czyli potomków Rzymian, Celtyberów, Fenicjan itd. To Hiszpania w średniowieczu słynęła z mordowania Chrześcijan w liczebności milionów ludzi. W XV wieku Sefardyjczycy przechodzili na pokaz konwersję na ”Pawłowy Mitraizm”. Był też pewien Baskijski koleś – Inigo. Należał on do organizacji Alumbrados (oświeceni). Podobny w postępowaniu był do ”apostoła” Pawła.  Nagle stał się najzagorzalszym katolikiem, a z czasem od 1534 roku stanął na czele najsłynniejszej szpiegowskiej i despotycznej organizacji jaka kiedykolwiek istniała. Pod pozorem imienia Chrystusa oczywiście a wszystko Ku większej chwale Boga. Tylko który to ”Bóg” pochwala żywot człowieka-kameleona. Jeżeli człowiek zajmujący się mistycyzmem i czarną magią może zostać ogłoszony ”świętym” , to co usprawiedliwia człowieka, i któż zna plany Boże?

Już nie chcę przypominać że Hezuici są odpowiedzialni za wojnę trzydziestoletnią, Rozbiory i upadek Polski. Organizacja ta była swego czasu tak potężna że sam Watykan zaczął się jej obawiać.

 

Niemcy/Alamanowie to w 45% Celtowie a 20% Słowianie, a 10% Chazarowie. Obecnie szeregi obywateli zasilają Turcy i nieznanego pochodzenia (państwa) Ismaelici.

Geny ”Germańskie” to plemię Dana, Duńczycy są w 40% Danitami a w 60% Wikingami czyli (podejrzewam że) Gamerytami. Dania czyli Denmark.

 

Belgowie to w 80% Celtowie, a Holendrzy w 50%, inaczej mówiąc Rzymianie podbili plemiona Galijskie czyli Celtów tworząc tam swoją prowincję. Ci Belgowie nie wymarli i ich rdzenni. potomkowie to właśnie oni, ponadto żyją tam Walonowie {francuzi), . Język Belgijski nie istnieje, mieszkańcy używają flamandzkiego (odmiana holenderskiego),  niemieckiego (alemańskiego), francuskiego

55% Szwajcarów to genetyczni Celtowie. Plemię Helwetów zostało również podbite przez Rzymian…

Austriacy to podobno 30% Słowian, 10% Ugrofinowie, po 10% Chazarowie, Fenicjanie i 5% Celtów.

Anglicy mają dużo genów Celtyckich (ci normalni), Danitów (tzw. brytolska flegma) oraz Wikingów…
Istnieje te plemię Duńskie – Jutowie czy może Judowie, Judejczycy?

Prawdopodobnie nie myliłem się kiedy posądzałem Belgów i Helwetów (Szwajcarów) o Celtyckie pochodzenie. To wyjaśnia że Rzymianie i Galowie po prostu nadal istnieją. Fenicjanie nadal istnieją tak samo Trakowie, Moabici, Ammonici, Kananejczycy, Edomici, Elamici, Asyryjcycy, Chaldejczycy, Ludyci a nawet 12 Plemion Izraela 🙂

Język niekoniecznie musi być powiązany z narodowością.

Hiszpanie, Francuzi, Włosi to pewnie potomkowie różnych plemion przede wszystkich Rzymian (Rodanim? Kittim?) + Danici. Charakteryzują się typowym dla siebie kolorem włosów i karnacją.

Austriacy, Szwajcarzy, Niemcy, Belgowie, Holendrzy, Luksemburczycy, Liechtensteinczycy są mieszanką Celtów Jafetyckich i Danitów.

Anglia to wylęgarnia post-Nefilimskich odpadów. Wraz z Izraelitami (jako Słowianie/Scytowie i Keltowie/Kimerowie) dotarli tam Kananejczycy, Filistyni, Fenicjanie, Danici, Edomici, Chazarowie, itd.

Dania, Szwecja, Norwegia, Islandia, | ciężko jest określ ich pochodzenie. Dan czy Jafet? Jak już wspomniałem Jafetyci, Izraelici, Danici mieszkali blisko siebie.

W Portugalii również żyli Celtowie!

Wegrów nie klasyfikowałbym jak ugrofinowie. Nie jestem ekspertem

Malta i Wenecja były zakładane przez Fenicjan.

Grecja to rzeczywiście mieszkanka Słowian, Jawańczyków i Danitów. .

Nie zajmuje się takimi państwami jaki Albania, Kosowo, Mołdawia, Rumunia,

Sądzę że Finowie, Estończycy, Lapończycy są spokrewnieni z ludami Bałtyckimi.

W Irlandii władał także w pewnym okresie czasu ród Tuatha Dé Danann.

Tuatha Dé Danann (wymowa nowoirlandzka: [ˠuːəhə dʲeː ˠaˠəˠ], wymowa staroirladzka: [uːaθa ʲeː aa]; „plemię, lud bogini Danu”) – według tradycji Lebor Gabála Érenn (Księga Inwazji) piąta grupa ludności zamieszkująca Irlandię. Są uważani za reprezentantów bogów goidelo-iryjskich; chrześcijańscy redaktorzy księgi zredukowali ich do stopnia historycznych królów i bohaterów. Wikipedia

Irlandczycy mają świetle imiona i być może to także Izraelici. Kiedy dotarli na wyspy i zmieszali się z miejscową ludnością… Dotarli do nich inni Izraelici oraz odpryski Nefilimów jako Fenicjanie lub Anglo-Sasi z Danii. Czyżby Danajowie wyruszyli z Danii, Galii, Hiszpanii do Irlandii?

Dan znaczy sędzia, czyli w oryginale siódma Księga Biblijna miała w nazwie słowo ”Dan” w liczbie mnogiej czyli Sędziowie. Rabini nazywają ową Księgę ”Szofetim”. Hm…

 

HELLEŃSKI DAN

 • Oficjalnie mamy cztery plemiona greckie: Jonowie (Jowan, Jawan, Ion), Achajowie, Eolowie, Achajowie oraz czwarta grupa – Dorowie.Dorowie pierwotnie nazywali się Makednoi a Dorami stali się w trakcie inwazji. Spartanie byli Dorami więc mają pochodzenie od Dana. Hmmm, Jonowie to synowie Jafeta a Dorowie to Izraelici.

Kiedyś znalazłem po angielsku link gdzie mówiono jakoby Herodot mówił o Egipskim pochodzeniu Dorów.

Biblia nie kłamie więc mówiąc o synach Jowana jako o Grekach, ale elita Macedońska i Spartańska to byli Izraelici z narodu Dana. Tak więc grecy to nie są Danici a raczej zbiorem tych czterech plemion + ludy zhellenizowane jak Bułgarzy, Trakowie, sam Cyryl i Metody dali nam dowód że w ich czasach Tesaloniczanie (Saloniki) mówili w czysto słowiańskiej mowie a więc dla Rzymu (Kultura Łacińska) i Konstantynopola (Kultura Helleńska ale bliżej Biblii od Rzymu) była to mowa barbarzyńców.

Taka była taktyka propagandowa, Ad Hitlerum czyli przedstawienie nas jako dzikusów, faszystów, barbarzyńców (co znaczy brodacze, barba=broda), samo słowo Scyta oznaczało dla nich barbarzyńców, ale od VI wieku Słowianie to dla nich niewolnicy, dla mnie jest to kolejny dowód na związki Izraelo-Słowiańskie bowiem Hebrajczycy (Habiru) także byli dla Egiptu, Kanaanu i innych imperiów niewolnikami. Po tym rozpoznamy Izraelitów, po negatywnym wręcz demonizującym stosunku do ludów.

A to że Słowianie nie mieli pisma, to nie jest prawda bowiem istnieje coś takiego jak runy, a wiele dokumentów w Polsce jak i w Rosji spalono dawno temu lub wywieziono do Rzymu/prywatnych Bibliotek.

 

Podsumowanie: 

Danici oczywiście są w dużej części normalnymi ludźmi ale nie są przeznaczeni do 12 tysięcy urzędników Królestwa Bożego.


Mamy więc trzech odrzuconych potomków Sema: Ezaw, Ismael, Dan.

Nie Oznacza To Jednak Że Bóg Zamierza Wszystkich Idumejczyków, Ismaelitów, Danitów uśmiercić raz na zawsze, albowiem wielu z nich także wybawi w nagrodę za ich czyste sumienie i dobre czyny.

 

 

Reklamy

2 comments

 1. Dannny Boy:

  * Słowianie i Alanowie byli pierwszym jasnowłosym ludem na północy Kaukazu i Arabowie zwracali uwagę właśnie na te włosy. Według Arabów Słowianie nawet bywali w Syrii w VII i VIII wieku po Isusie, chodzi o północną Syrie i Słowiańskie osady. https://en.wikipedia.org/wiki/Saqaliba

  * Podobno Pelazgowie (mieszkańcy wokół Aten) przyjęli nazwę Danajów którzy brzybili z Palestyny (dzisiejszy Tel Aviv to ich ziemie). Siedmiodniowy tydzień to kult 7 tytanów (Gigantów) wprowadzony przez Kananejczyków. Najgorsza pod tym względem jest niedziela bowiem jest świętem Saturna, szatana, antychrysta, przeciwnika ect.
  Słowo hebrajskie szatan przypomina greckiego Antychrysta czyli przeciwnik, wróg a więc dogmat jednego diabła to bajka dla gojów aby ośmieszyć Boga którzy rzekomo nie daje sobie rady z garstką demonów albo z nimi współpracuje bo spala ludzi w piekle.

  Polubienie

 2. Islam głosi że nie ma Boga ponad Bogiem… i ma rację ale cechy Boga w Islamie są mocno zafałszowane, podobnie w Chrześcijaństwie….
  A takie szamanisty Trumpowce nazywają Muzułmanów szatanistami… co za obłuda, jeszcze mówią że Islam to cyrograf z diabłem… A Pawłościaństwo i wywyższenie Mesjasza ponad Boga ?
  Wiele słów arabskich np. Allahu Akbar posiada jakieś dziwne Słowiańskie brzmienie.
  Problem jest jeden co wielu atakujących Islam nie rozumie że Allah znaczy Bóg po arabsku i tak jest zapisane w Polskim Koranie.
  Po prostu Tetragram zawsze znaczył Bóg i wszelkie te przymioty El-Lah, El-Elyon, El-Saddaj zostały przetłumaczone w Septuagincie jako ”Najwyższy, Wszechmocny, Pan” i tak dalej.
  Ale rzeczywiści słudzy diabła mówią że Allah to szatan, JHVH to Lucyfer czyli nazywają Boga diabłem a diabła Bogiem

  Nie ma Boga poza Bogiem dziwnie brzmi a powinno się mówić tak jak w LXX, nie Boga poza Panem Zastępów.
  Osoba która twierdzi że Allah to szatan jest albo wyprana umysłowo przez Syjonizm albo rzeczywiście nienawidzi Boga i miesza.
  Gdyby mówiono że większośc religie nie wielbi Boga prawidłowo i prawdziwy znajduje się w Biblii
  Muzułmanie starają się wielbić Allaha lecz wielbiąc wielki czarny kamol Kybele lub Sina także stają się poganami podobnie Chrześcijanie wielbiący Kybele.

  * Niemalże wszystkie religie nauczają że zostanie przez Boga w bestialski i bezprawny sposób Porwani do nieba. Okup był ale nie zostaniemy z tego więzienia nudnego wypuszczeni, ale zostaniemy wszyscy zabici, pozbawieni ciał a później polecimy w górę…. bo tak napisał Paweł!
  Nawet Ufolodzy głoszą dogmat Porywania
  Przecież ta nauka jest absolutnie niebiblijna w dotatku szkaluje Boga

  —————
  Chrześcijaństwo próbuje nawracać Muzułmanów, ale oni nawracają do Pawła nie do Boga. Mówi się że Muzułmanie odrzucają Isusa itd Jak powinna wyglądać konwersja dla Islamu Przykładowa: Allah nie jest imieniem a słowem oznaczającym Bóg (El > Al/Il = Ismael>Ismail, ), Iblis podszywa się pod Allaha (Boga) w Koranie ale prawdziwy Stwórca jest w ST. Chrześcijaństwo (a zwłaszcza 12 plemion Izraela) jako takie sprzeniewierzyło się woli Boga przez co jest okupowana przez wrogów narodu wybranego. Piekło i życie w niebie to kłamstwo gdyż prawdziwy Allah (Bóg) planuje odbudować swoje imię (reputację) oraz królestwo lepsze niż Eden i państwo Dawida i Salomona na ziemi. Iblis (szatan) kopiuje plany Allaha (Boga) dlatego sam nazwał siebie Bogiem (jako imię) podsuwając nam dogmaty szkalujące Stwórce (piekło, Allah to szatan, Isus jak żyd itd.).* Allah jest pomnikiem niezrozumienia kwestii Tetragramu przez Muzułmanów i Islamistów. Ze słowa El czyli Bóg zrobili Al (ok, nic złego) a potem dodali końcówkę Lah. W wielu przekładach Koranu (polskich) Allah jest tłumaczone prawidłowo jako Bóg a w Arabskiej Biblii Bóg jest nazwany po arabsku. I takie Trumpy czy Franciszki sieją nienawiść wobec Muzułmanów.

  Bardzo ciekawe, otóż islamski Allah (postać) to udoskonalona wersja pogańskiego bożka księżyca HuBala oraz Sina, ale Baal to bug słuńca czyli Helios, a Jahwe to Lucyfer/Baal, sprawa jest nie co trudniejsza. Ci bogowie nie mają tytułu oraz autorytetu stwórcy i nie mogą nazywać siebie Bogiem więc muszą posuwać się do kradzieży przymiotów z Pana Wszechmocnego zrobili sobie El Saddaj, z Pana.. Adonaj albo Baal, z Boga zrobili sobie Elohim (w zależności od kontekstu). Manipuluje się znaczeniem słowa ‘’Bóg’’ ‘’’Pan’’ ‘’Wszechmocny, Najwyższy, Bóg nad bogami’’ itp. Symbolami księżycowego bożka Sina był sierp, pustynia Synaj to od jego imienia. Sin powiązany był z wiedzą tajemną, czarami, wróżbiarstwem, znakami zodiaku (taki Hermes). Bożkiem Słońca był… Szamasz, Szamasz=Utu=Helios=Sol.

  La illaha il Allaha czyli nie ma boga poza Bogiem Jedynym / nie ma allaha poza Allahem Jedynym.

  – Allah może znaczyć ”Pan Bóg” ponieważ Arabskie Al to inny wariant przedrostka ”El” czyli Bóg dla przykładu: Jezekiel, Daniel, Ramiel, Uriel, Immanuel.
  Ale te bóstwo kananejskie o imieniu ”El” nie on ma tytułu stwórcy dlatego musi używać słowa ”Bóg” jako imię własne. Na tym polega problem z tetragramem, ze słowa starohebrajskiego Jewe czyli po naszemu Bóg zrobiono imię Yhwh czyli powiązuje się Boga z bóstwami Egipsko-Asyryjsko-Fenickimi, Jah, Iah, Yah, Aah to był w Egipcie księżycem.
  Tak więc Lehistan, Lahestan, Bohemia to kraj… Boga!

  Zarówno Islam jak i Judaizm wewnętrznie przymykają oko na równe zboczenia – kazirodztwo, pedofilia, poligamia (Islam), Po przeczytaniu fragmentów Hadisów czy Koranu widzę w nich mentalność listów Pawła. Jak wiadomo Islam oraz Chrześcijaństwo nauczają dogmatu o męczeństwie tj. Żołnierz Chrystusa/Allaha, pancerz wiary, stop Islamizacji, walka z niewiernymi, nagroda od Boga w niebie itd. Są to czysto Saulowe dogmaty pod różnymi nazwami. Nikt nie zastanowił się dlaczego ów jegomość zmienił sobie Staro-hebrajskie imię Saul-us na łacińskie Paul-us
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82
  Gdyby było odwrotnie z Pawła na Sawła to bym zrozumiał.

  W Islamie jest powszechna poligynia zaś najgorszą odmianą jest Wahhabizm. Warto zaznaczyć że normalni Muzułmanie to zazwyczaj umiarkowani ciężko pracujący Islamiści mający rodzinę i jedną żonę W Polsce rolę Islamistów pełnią Ukraińcy dlatego nie musimy się obawiać obcych jak ”swoich”.
  Francja jest obecnie krajem w stanie agonalnym dzięki Islamistom (w tym Murzynom) czyli bezrobotnym cudzoziemcom.
  Islam jest religią propagandową podobnie jak Pawłościaństwo, Judaizm, Buddyzm.
  Chrześcijaństwo dziś nie jest wcale lepsze, pedofilia, kazirodztwo, narkotyki i inne degeneracje są jak najbardziej obecne ale to jest brak edukacji u młodzieży, brak profilaktyki. Gdyby uczono młodych o prezerwatywach, o świętej instytucji małżeństwa, i o sexie jako darze Bożym, że ciało ludzkie jest łamliwe przez bunt Adama ale Bóg stworzył wszystko perfekcyjnie.

  Trzeba rozróżniać System Religijny od ludzi tkwiących w tym systemie po uszy. Oni są niewinni, nie wiedzą że oszukiwani, że można szukać Boga na własną rękę bez pomocy kapłanów, świątyń i dogmatów.
  W sprawie Islamu odwołałbym się do filmu Waltera Veitha choć ciężko ostatnio znaleźć w całośći .
  fragment:

  Sam prof. Veith jest Adwentystą czyli promuje założenia swojej grupy Protestantów oraz wplątuje brednie pomiędzy prawdę że Islam i Chrześcijaństwo pochodzą ze wspólnego pogańskiego źródła

  Większość religii zastało dość szybko opanowana przez siły ciemności czyli duchowych i finansowych pasożytów. Każda religia ma swoje wady i zalety ale z czasem zalety zamieniają się w wady.
  Islam promuje mocno monoteizm (jeden Bóg) co jest zaletą ale promuje także imienność Boga podobnie robią Judaiści oraz Jehowi.
  ”Allah” może wiele znaczeń. Możliwe że chodzi tutaj o Elah Gabala po grecku Heliogabala w odniesieniu do Baala czyli ”Pana” wrogów Boga. Warto zaznaczyć że Baal wiąże się z Heliosem (Słońcem) a Allah czyli przed-islamski HuBal to bóstwo lunarne. Gender ?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Baal

  Baal to znaczy Pan, ale w ich znaczeniu to imię własne. Bóstwo burzy i deszczu podobnie jak Zeus identyfikowany przez Egipcjan jako Amon dlatego mamy naczelne bóstwo Kartaginy:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Baal_Hammon

  Identyfikowany z Baal-Merkartem czyli Saturn (szatan).

  Najwyższym bóstwem Chananu był El stąd Dani-el, Fanu-el ect. Moim zdaniem to Kananejczycy ukradli Izraelitów z historii a nie odwrotnie jak twierdzą ateiści.

  Właściwym imieniem Baala był syryjski i akadyjski Hadad/Adad

  Pieśń Nad Pieśniami 8:(11) Winnicę miał Salomon w Baal-Hamon, oddał tę winnicę stróżom. Za jej owoc mógłby każdy uzyskać tysiąc srebrników.

  W Septuagincie jest Beelamon a stawia to Tanach w negatywnym świetle oraz tych którzy z tego przekładu świadomie korzystają.

  Pamięta ktoś Prawa Hammurabiego, oko za oko ząb za ząb ?
  Bardzo podejrzane że Amoryta Hammurabi który służył Szamaszowi i Dagonowi nieudolnie imitował Prawo Mojżesza.

  Oficjalnie Hammurabi żył przed Mojżeszem ale Prawo Mojżesza istniało już w Edenie, zawierano jedynie nowe przymierza (poprawki/aktualizacje) z Noem, Abrahamem, Jakubem etc.
  Osobiście czuję ża cała historia starożytnego mocnego wschodu jest podobnie naciągana co średniowiecze.
  O Podobieństwa Mojżesza i Hammurabiego, nie przeczytałem jeszcze | http://www.wspolnotamesjanska.com/index.php/the-news/160-hammurabi-kontra-mojesz-1

  Kult Baala w Syrii popierali Seleucydzi, także Antioch IV zmuszając Judejczyków do tego kultu. Edomici wtedy skorzystali z chwili i podbili Jude sprytem.
  Kult Baala w Rzymie przynióśł nieletni Cesarz, pederasta, obojniak, zwyrol Heliogabal. Skończył jak większość Cesarzy – obalony w puczu wojskowym.

  Wracając do Allaha, moim zdaniem jest to powielenie błędów masoreckich którzy traktowali Jewe (u nich YHWH) jako imię własne – Tetra-gram. Mówi się także o ”Elohim” które w LXX nie wystepuje bo zostało przetłumaczone prawidłowo. Adonaj także przetłumaczony jako Kyrios, Lord, Pan, Gospodzin, Dominus. Nie ma co się spinać, są to bardzo proste i logiczne sprawy ale! ziarna zamętu zostały zasiane, błędy nieumyślne i celowe krętactwo sprawiły że ludzie zatrzymali się umysłowo na rzeczach prostych. Największym mącicielem był Szaul który zamiast wykładać prawdę o Bogu nauczał swojej Ewangelii, dokładając ludziom kolejnym cegiełek do plecaka intelektu.
  Jak można myśleć o Zakonie kiedy zastanawiasz się czy Trójca jest czy jej nie ma, czy Ufo jest czy nie, wiara czy uczynki etc.

  Islam potępia Bałwochwalstwo oraz potępia dogmat Trójcy – w zamiast unieważnia śmierć Mesjasza na staurosie.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Stauros
  Może Jehowi mają rację że jednak na palu ?
  Tak, oficjalnie arabski Allah jest odpowiednikiem Masoreckiego Eloah i Elohim.
  Nawet jeśli Islamiści uważają Allaha jako Boga to nie jest problem. Problem jest taki że Bóg z Biblii a Bóg z Koranu to dwie różne istoty niezależnie jak Ich nie nazwiemy.

  Religie obiecują nam powrót do Nieba… a okradają nas z ziemi. Papciu Franio tak naprawdę nie wielbi Allaha (Boga według Muzułmanów,  Chrześcijanie a głównie Protestanci uznają Isosa jako Boga a ŚJ to uznają Jehowę) ale ma na celu zjednoczyć te wszystkie religie by ludzi lepiej kontrolować. Im więcej chwali ten człowiek Islam tym większa nienawiść Pawłościan do Muzułmanów miłujących Boga którego nazywają AlLahem i pokój. Wszystkie gwałty Islamistów spadają na wszystkich Muzułmanów, podobnie Hitleryzm spada na wszystkich Niemców – wiadomo o co chodzi, stereotypy i dzielenie ludzi nie na Narody a na Wyznania.

  Karmi się nas planami Karola Wielkiego, Ottona III o zjednoczonej Europie. ‘Pokojowe’’ Nagrody.. Najbardziej znaną u Niemców jest nagroda Charlemagne, pytanie co Karol Wielki ma wspólnego z Niemcami ?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Karola_Wielkiego

  Taka kolejna pierdólka, obwieszanie się orderami. Jeśli tę samą nagrodę otrzymał Churchill, Hissinger, Geremek, Blair, Clintor, Junker, Makrela Merkel, Tusk, Schulz i Franio…. Śmietanka towarzyska

  Oficjalnie jest idea Paneuropizmu czyli Ekumenizm, jeden rząd, jedna religia, jedna rzesza wilków, jeden pomazaniec…

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Unia_Paneuropejska

  —————————————————-

  Franio zasugerował że piekła nie ma. Nie kłamie ale gdyby powiedział że w zamian jest śmierć wieczna bez zmartwychwstania. Dziwie się że ludzie bronią tego dogmatu szkalującego Boga który chce zbawić ludzkość i odnowić ziemię. Mówi się że powrzechnie że Isus wybawił nas od piekła – to nie trzyma się kupy w ogóle w KRK panuje swowoda interpretacji i każdy widzi jak chce.

  http://niedziela.pl/artykul/26804/nd/Czy-pieklo-naprawde-istnieje

  http://bianka.juneo.pl/2016/04/29/hulaj-dusza-piekla-nie-ma/

  99% Chrześcijan nie widzi że dogmat o piekle pochodzi od diabła aby nas odciągnąć od Boga zmuszając do posłuszeństwa wobec pastuchów siłą i strachem. Biblia ani razu nie mówi o piekle a o Gehennie, Hadesie, Tartarze, Szeolu czyli o śmierci wiecznej. Jak można pogodzić ideę pjekua z miłosiernym Bogiem, w jakiej roli stawia to upadłych aniołów którzy w tym wypadku

  Dlatego nie straszmy ludzi śmiercią wieczną tylko dlatego że są nadal Katolami, Jehowitami, Protestami, Adwentystami, Ziołoświątkowcami itd. Powinniśmy przekazywać czym jest ta prawdziwa Ewangelia o Królestwie. Pokazać że nie musimy być religijni dla Boga, a mamy być dobrymi ludźmi.

  https://basileia785.wordpress.com/2017/09/28/apologia-nr-6-eschatologia-i-ewangelia/

  Uczą nas że zbawienie jest możliwe tylko kiedy dajemy na tacę i jesteśmy częścią danej wspólnoty ale co to jest zbawienie, nie wyjaśnią. A Papciu dodaje dużo kwasu mówiąc że każda religia jest prawdziwa… ateizm też ?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.